EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0504-20180807

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504 al Comisiei din 11 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule agricole și forestiere (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/504/2018-08-07

02015R0504 — RO — 07.08.2018 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/504 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule agricole și forestiere

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 085 28.3.2015, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1789 AL COMISIEI din 7 septembrie 2016

  L 277

60

13.10.2016

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/128 AL COMISIEI din 25 ianuarie 2018

  L 22

16

26.1.2018

►M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/986 AL COMISIEI din 3 aprilie 2018

  L 182

16

18.7.2018
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/504 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule agricole și forestiere

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament prevede măsurile de punere în aplicare menționate la articolul 68 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 pentru a stabili condiții uniforme pentru punerea în aplicare a cerințelor administrative pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere noi, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate concepute și construite pentru astfel de vehicule și pentru introducerea pe piață și punerea în exploatare a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta un risc grav pentru funcționarea corectă a sistemelor care sunt esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanța de mediu a acestuia.

Articolul 2

Model pentru documentul informativ și pentru dosarul informativ

Producătorii care depun cerere pentru obținerea omologării UE de tip trebuie să furnizeze documentul informativ și dosarul informativ indicate la articolul 22 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pe baza modelului indicat în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 3

Model pentru certificatul producătorului privind accesul la informațiile referitoare la sistemele de diagnosticare la bord (OBD) și la repararea și întreținerea vehiculului

Producătorii vizați de prevederile articolului 53 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 care depun o cerere pentru obținerea omologării UE de tip trebuie să furnizeze autorității de omologare un certificat privind accesul la informațiile referitoare la OBD pentru vehicule și la repararea și întreținerea vehiculului, în conformitate cu articolul 53 alineatul (8) din prezentul regulament, pe baza modelului indicat în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 4

Modele pentru certificatul de conformitate

Producătorii trebuie să emită certificatul de conformitate indicat la articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, în conformitate cu modelele indicate în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 5

Format pentru plăcuța regulamentară și marca de omologare UE de tip

Producătorii trebuie să emită plăcuța regulamentară și marca de omologare UE de tip indicate la articolul 34 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, în conformitate cu formatele prevăzute în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 6

Modele pentru certificatul de omologare UE de tip

Autoritățile de omologare trebuie să emită certificatele de omologare UE de tip indicate la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pe baza modelelor indicate în anexa V la prezentul regulament.

Articolul 7

Sistemul de numerotare a certificatelor UE de omologare de tip

Certificatele de omologare UE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VI.

Articolul 8

Model pentru fișa cu rezultatele încercărilor

Autoritățile de omologare trebuie să emită fișa cu rezultatele încercărilor indicată la articolul 25 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pe baza modelului indicat în anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 9

Formatul rapoartelor de încercare

(1)  Formatul rapoartelor de încercare menționate la articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 trebuie să respecte cerințele generale prevăzute în anexa VIII la prezentul regulament.

(2)  Rapoartele de încercare existente pentru componente și unități tehnice separate eliberate în temeiul Directivei 2003/37/CE, al Directivei 2007/46/CE, al Directivei 97/68/CE, al Regulamentului (UE) nr. 595/2009 sau al reglementărilor internaționale menționate în capitolul XIII din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, precum și în temeiul actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în conformitate cu prezentul regulament, trebuie acceptate atunci când se solicită omologări de tip în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, cu condiția ca nici condițiile de fond, nici cerințele privind procedurile de încercare să nu se fi schimbat de la efectuarea încercării. Rapoartele de încercare care îndeplinesc aceste condiții trebuie enumerate în anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 10

Lista de piese sau echipamente care pot prezenta riscuri grave pentru funcționarea corectă a sistemelor esențiale

Lista de piese sau echipamente care pot prezenta riscuri grave pentru funcționarea corectă a sistemelor care sunt esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanțele sale de mediu, indicate la articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, este indicată în anexa IX la prezentul regulament.

Articolul 11

Model pentru certificatul de introducere pe piață și punere în circulație a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta riscuri grave pentru funcționarea corectă a sistemelor esențiale

Autoritățile de omologare trebuie să emită certificatul pentru plasarea pe piață și punerea în circulație a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta riscuri serioase pentru funcționarea corectă a sistemelor care sunt esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanța sa de mediu, indicate la articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pe baza modelului indicat în anexa X la prezentul regulament.

Articolul 12

Sistemul de numerotare a certificatelor de plasare pe piață și introducere în circulație a componentelor sau echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru funcționarea corectă a sistemelor esențiale

Certificatele pentru introducerea pe piață și punerea în circulație a pieselor sau a echipamentelor care ar putea prezenta riscuri grave pentru funcționarea corectă a sistemelor, care sunt esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanța sa de mediu, trebuie numerotate în conformitate cu anexa XI.

▼M3

Articolul 12a

Dispoziții tranzitorii cu privire la motoare

Pentru motoarele omologate de tip înainte de 1 ianuarie 2018 sau înainte de 1 ianuarie 2019 în cazul motoarelor din subcategoriile NRE-v-5 și NRE-c-5, continuă să se aplice dispozițiile din prezentul regulament în versiunea sa în vigoare la 6 august 2018:

 partea A din anexa I;

 punctul 4.2 din partea B a anexei I;

 subpunctele 2.2.2, 2.5-2.5.4.2, 5.2-5.5 și 6-8.22.4.2 de la punctul 5 din partea B a anexei I;

 apendicele 1-9 la anexa I;

 punctul 2.2.2 din apendicele 10 la anexa I;

 apendicele 11-14 la anexa I;

 punctul 2.2.2 din apendicele 15 la anexa I;

 apendicele 16-23 la anexa I;

 următoarele note explicative privind documentul informativ din anexa I: 6, 7, 9, 12, 24, 26, 29, 39, 40, 49 și 56;

 punctul 2.1.1. din anexa II;

 nota explicativă 4 din notele explicative referitoare la anexa II din anexa II;

 modelul 1 din secțiunea 2 din apendicele 1 la anexa III, punctele de la titlul „Caracteristici generale ale grupului motopropulsor”;

 modelul 1 din secțiunea 2 din apendicele 1 la anexa III, punctele de la titlul „Motor”;

 modelul 1 din secțiunea 2 din apendicele 1 la anexa III, textul de la titlul „Rezultatele încercărilor pentru emisiile de gaze de eșapament (inclusiv a factorului de deteriorare)”, a doua și a patra liniuță de la primul paragraf;

 modelul 1 din secțiunea 2 din apendicele 1 la anexa III, textul de la titlul „Rezultatele încercărilor pentru emisiile de gaze de eșapament (inclusiv a factorului de deteriorare)”, tabelul;

 apendicele 1 la anexa III, notele explicative cu privire la apendicele 1, cu excepția notei explicative 32;

 anexa IV;

 apendicele 2 la anexa V, notele explicative cu privire la apendicele 2;

 apendicele 4 la anexa V;

 apendicele 5 la anexa V;

 apendicele 1 la anexa VII, cu excepția punctului 1. și prima liniuță a textului de la punctul 2;

 anexa VIII, cu excepția punctului 3.2., tabelul 8-1, rândul al doilea.

▼B

Articolul 13

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
LISTA ANEXELORNumăr anexă

Titlu anexă

I

Model pentru documentul informativ și pentru dosarul informativ

II

Model pentru certificatul producătorului privind accesul la informațiile referitoare la sistemele de diagnosticare la bord (OBD) și la repararea și întreținerea vehiculului

III

Modele pentru certificatul de conformitate

IV

Modele pentru plăcuța regulamentară și marca de omologare UE de tip

V

Modele pentru certificatul UE de omologare de tip

VI

Sistem de numerotare a certificatelor UE de omologare de tip

VII

Model pentru fișa cu rezultatele încercărilor

VIII

Formatul rapoartelor de încercare

IX

Lista de piese sau echipamente care pot prezenta riscuri grave pentru funcționarea corectă a sistemelor esențiale

X

Model pentru certificatul de introducere pe piață și punere în circulație a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta riscuri grave pentru funcționarea corectă a sistemelor esențiale

XI

Sistem de numerotare a certificatelor de plasare pe piață și introducere în circulație a componentelor sau echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru funcționarea corectă a sistemelor esențiale
ANEXA I

Model pentru documentul informativ și pentru dosarul informativLista apendicelor

Număr apendice

Titlu apendice

1

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de instalare a unui motor/familii de motoare

2

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de reducere a nivelului sonor exterior

3

Model de document informativ privind omologarea UE de tip pentru un motor/familie de motoare ca UTS/componentă

4

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de informare a conducătorului auto

5

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de instalare a echipamentelor de iluminare și semnalizare luminoasă

6

Model de fișă descriptivă referitoare la omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de compatibilitate electromagnetică

7

Model de fișă descriptivă referitoare la omologarea UE de tip a unui tip de (sau unui tip de vehicul privind un) sistem de instalare a dispozitivelor de avertizare sonoră

▼M1

8

Model de document informativ referitor la omologarea UE de tip a unui tip de (sau unui tip de vehicul privind) instalare a oglinzilor retrovizoare ca sistem

▼B

9

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip (sau a unui tip de vehicul privind) de sistem de instalare a ansamblului șenilei

▼M3

10

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a compatibilității electromagnetice a subansamblurilor electrice/electronice drept componente/UTS

▼B

11

Model de document informativ privind omologarea UE de tip pentru mase de balast ca UTS/componentă

12

Model de document informativ privind omologarea UE de tip pentru o structură de protecție spate ca UTS/componentă

13

Model de document informativ privind omologarea UE de tip pentru un pneu ca o componentă

14

Model de document informativ privind omologarea UE de tip pentru un cuplaj mecanic ca UTS/componentă

15

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de frânare

16

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de reducere a expunerii sonore a conducătorului auto

17

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de fixare a centurilor de siguranță

18

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de(sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de protecție împotriva substanțelor periculoase

19

Model de document informativ privind omologarea UE de tip pentru un dispozitiv de protecție în caz de răsturnare (ROPS) ca UTS distinctă

20

Model de document informativ privind omologarea UE de tip pentru o structură de protecție în cazul căderii de obiecte (FOPS) ca UTS distinctă

21

Model de fișă descriptivă referitoare la omologarea UE de tip a scaunului conducătorului auto ca UTS/componentă

22

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unei centuri de siguranță ca UTS/componentă

23

Model de fișă descriptivă referitoare la omologarea UE de tip a unei structuri de protecție împotriva obiectelor penetrante ca unitate tehnică separată

24

Declarația producătorului privind protecția împotriva modificării grupului motopropulsor și a dispozitivului de limitare a vitezei

PARTEA A

DOSAR INFORMATIV

1.    Cerințe generale

1.1.

Când depune o cerere pentru obținerea unei omologări UE de tip pentru un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, producătorul trebuie să furnizeze, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, un dosar informativ care include următoarele:

(a) un cuprins;

(b) informațiile privind procedura de omologare de tip aleasă în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al cărei model este indicat la punctul 2 (fișă de dosar informativ);

(c) document informativ, astfel cum este indicat în partea B din această anexă;

(d) toate datele, desenele, fotografiile și alte informații relevante, astfel cum se solicită în documentul informativ;

(e) certificatul producătorului de asigurare a dovezii de conformare către autoritatea de omologare privind accesul la informațiile referitoare la sistemele de diagnosticare la bord (OBD) și la repararea și întreținerea vehiculului, astfel cum este menționat la articolul 53 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 și astfel cum este menționat în anexa II la acest regulament;

(f) pentru tractoarele omologate de tip cu utilaje montate și pentru vehiculele din categoriile R și S, un document stabilind conținutul declarației UE de conformitate în conformitate cu dispozițiile naționale de punerea în aplicare a Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, neincluzând neapărat numărul de serie și semnătura;

dacă se solicită de către autoritatea de omologare, producătorul trebuie să furnizeze în plus orice documentație relevantă conținută în dosarul tehnic al utilajului stabilit în anexa VII la respectiva directivă, în special:

 standardele și alte specificații tehnice utilizate, indicând principalele cerințe în materie de sănătate și siguranță acoperite de aceste standarde;

 orice memoriu tehnic prin care se indică rezultatele încercărilor efectuate fie de producător, fie de un organism ales de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia;

(g) orice informație suplimentară solicitată de autoritatea de omologare ca parte a procedurii de omologare.

(h) declarația producătorului privind protecția împotriva modificării grupului motopropulsor și a dispozitivului de limitare a vitezei, astfel cum este menționat la articolul 17 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 și la punctul 4.3.2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei ( 1 ), în conformitate cu modelul stabilit în apendicele 24 la această anexă;

(i) Pentru vehicule echipate cu un dispozitiv(e) electric(e)/electronic(e) care limitează performanța sa de propulsare, datele și dovezile care demonstrează că modificarea sau deconectarea dispozitivului sau a sistemului său de cablare nu va determina creșterea performanței de propulsare;

▼M1

(j) pentru vehiculele din categoriile T2, T3 și T4.3 prevăzute cu ROPS pliabile cu sistem automat de blocare, un certificat al producătorului conform căruia încercarea preliminară a fost efectuată în conformitate cu procedura stabilită la punctul 5.5 din partea B3 a anexei IX la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei ( 2 ).

▼B

1.2.

Cererile depuse pe suport de hârtie trebuie furnizate în trei exemplare. Orice desen trebuie furnizat la o scară corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau împăturit în format A4. Fotografiile (dacă există) trebuie să fie suficient de detaliate.

1.3.

Trebuie furnizate informații privind performanța sistemelor complexe de comandă electronică enumerate în apendicele 2 din anexa XXIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei ( 3 ).

▼M3

1.4. Pentru motoare, trebuie furnizate dosarul informativ și documentul informativ prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/656 al Comisiei ( 4 ).

▼B

2.    Model pentru fișa de dosar informativ.

Informarea

privind procedura de omologare de tip aleasă în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

Fișă de dosar informativ –

O versiune completată în mod corespunzător a acestei declarații se include în dosarul informativ.

Subsemnatul: [ … (nume complet și funcție)]

Denumirea companiei și adresa producătorului (4): …

Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă există) (4): …

Aplică prin prezenta pentru procedura de omologare de tip:

(a) omologare de tip în etape succesive (1)

(b) omologare de tip într-o singură etapă (1)

(c) omologare de tip mixtă (1)

În cazul în care se alege procedura (a) sau (c), conformarea cu cerințele indicate la (b) este declarată pentru toate sistemele, componentele și unitățile tehnice separate.

Omologarea de tip în mai multe etape aleasă în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013: da/nu (1)

Informații privind vehiculul (vehiculele) care trebuie completate dacă cererea este pentru omologarea UE de tip pentru un vehicul întreg:

1.1.

Marca (denumirea comercială a producătorului) (4): …

1.2.

Tip (2): …

1.2.1.

Variantă (variante) (2): …

1.2.2.

Versiune (versiuni) (2): …

1.2.3.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

1.2.4.

Numărul omologării de tip din etapa (etapele) anterioară (anterioare) (4): …

1.3.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (3): …

Depune o cerere pentru omologarea de tip:

(a) a unui tip de vehicul complet (1)

(b) a unui tip de vehicul completat (1)

(c) a unui tip de vehicul incomplet (1)

(d) a unui tip de vehicul cu variante complete și incomplete (1)

(e) a unui tip de vehicul cu variante completate și incomplete (1)

Informații care trebuie completate dacă cererea este pentru omologarea de tip a unui sistem/a unei componente/a unei unități tehnice separate (1):

2.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]: …

2.2.

Tip (5): …

2.2.1.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

▼M3 —————

▼B

2.8.

Încercare virtuală și/sau autoîncercare (1)

2.8.1.

Listă generală cu sisteme, componente sau unități tehnice separate testate virtual sau autotestate, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) și articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013:Tabel general privind încercarea virtuală și/sau autoîncercarea

Trimitere la act delegat

Nr. anexă

Cerința

Restricții/Comentarii

 

 

 

 

2.8.2.

Raport detaliat privind încercarea virtuală și/sau autoîncercarea adăugat: da/nu (1)

Locul: …

Data: …

Semnătura: …

Nume și funcție în companie: …

Note explicative privind fișa de dosar informativ

(Marcatori ai notelor de subsol, note de subsol și note explicative indicate în fișa dosarului informativ):

(1)  A se elimina dacă nu se aplică.

(2)  A se indica codul alfanumeric tip-variantă-versiune sau „TVV” alocat fiecărui tip, versiune și variantă așa cum s-a prevăzut la punctul 2.3 din partea B din anexa I la prezentul regulament. Pentru identificarea variantei și a versiunilor, se poate utiliza matricea prevăzută la punctul 2.2 din partea B din anexa I la prezentul regulament.

(3)  Clasificare în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, codificarea se indică, de exemplu „T4.3a” pentru un tractor cu garda la sol joasă cu o viteză prin construcție maximă mai mică sau egală cu 40 km/h.

(4)  În cazul unei omologări de tip în mai multe etape, furnizați aceste informații pentru fiecare etapă.

▼M3

(5)  Pentru motoare, indicați denumirea tipului de motor sau, pentru motoarele din cadrul unei familii de motoare, tipul familiei de motoare (TF) în conformitate cu punctul 4 din partea B a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/656.

▼B

PARTEA B

DOCUMENT INFORMATIV

1.   CERINȚE GENERALE

1.1.

Documentul informativ trebuie să aibă un număr de referință furnizat de solicitant.

1.2.

Dacă detaliile care apar în documentul informativ pentru omologarea vehiculului au fost modificate, producătorul transmite autorității de omologare paginile revizuite, indicând în mod clar natura modificării (modificărilor) și data emiterii noului document.

2.   OMOLOGARE DE TIP PENTRU VEHICULE

2.1.

Toate documentele informative vor include următoarele:

 tabelul de la punctul 2.2 pentru a identifica versiunile și variantele de vehicul destinat omologării de tip;

 o listă cu elementele aplicabile (sub)categoriei și caracteristicilor tehnice ale vehiculului pentru care a fost extras conținutul, aderând la sistemul de numerotare din lista totală indicată la punctul 5.

2.2.

Tabelul combinațiilor rubricilor enumerate la punctul 5 în cadrul versiunilor și variantelor tipului de vehiculTabel variante și versiuni

Nr. crt.

Toate

Versiunea 1

Versiunea 2

Versiunea 3

Versiunea n

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Pentru fiecare variantă din cadrul tipului se completează o matrice separată.

2.2.2.

Rubricile multiple pentru care nu există restricții cu privire la combinarea lor în cadrul unei variante se înscriu în coloana denumită „Toate”.

2.2.3.

Informațiile de mai sus pot fi prezentate sub un format alternativ sau pot fi combinate cu informațiile furnizate la punctul 5.

2.3.

Denumiri ale tipului, variantei și versiunii

2.3.1.

Producătorul alocă un cod alfanumeric pentru fiecare tip, variantă și versiune de vehicul, format din litere romane și/sau cifre arabe, care trebuie, de asemenea, indicat în certificatul de conformitate (a se vedea anexa III) pentru vehiculul vizat.

Utilizarea parantezelor și a cratimelor este permisă numai dacă acestea nu înlocuiesc o literă sau o cifră.

2.3.2.

Codul întreg trebuie indicat sub formă de: tip-variantă-versiune sau „TVV”.

2.3.3.

TVV identifică în mod clar și univoc o combinație unică de caracteristici tehnice în raport cu criteriile definite în partea B a prezentei anexe.

2.3.4.

Același producător poate utiliza același cod pentru a defini un tip de vehicul atunci când acesta se încadrează în două sau mai multe categorii.

2.3.5.

Același producător nu utilizează același cod pentru a defini un tip de vehicul pentru mai mult de o omologare de tip în cadrul aceleiași categorii de vehicul.

2.3.6.

Numărul de caractere pentru TVV

2.3.6.1. Numărul de caractere nu depășește:

(a) 15 pentru codul tipului de vehicul;

(b) 25 pentru codul unei variante;

(c) 35 pentru codul unei versiuni.

2.3.6.2. „TVV” alfanumeric complet nu conține mai mult de 75 de caractere.

2.3.6.3. Atunci când TVV este utilizat ca un întreg, se lasă un spațiu între tip, variantă și versiune.

Exemplu de un astfel de TVV: 159AF[… spațiu]0054[… spațiu]977K(BE).

3.   OMOLOGAREA DE TIP A SISTEMELOR, COMPONENTELOR ȘI UNITĂȚILOR TEHNICE SEPARATE

3.1.

Pentru un sistem, o componentă sau unitate tehnică separată, astfel cum este enumerat în tabelul 1-1, producătorul completează apendicele aplicabil acestei anexe.

Pe lângă anexele indicate în tabelul 1-1, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate vor fi conforme cu următoarele cerințe:

(a) măsuri pentru procedurile de omologare de tip [anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014];

(b) conformitatea producției (CoP) [anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014];

(c) accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor [anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014].

▼M1Tabelul 1-1

Liste de sisteme, componente și unități tehnice separate care ar putea face obiectul omologării UE de tip

▼M3

LISTA I – Cerințe de performanță de mediuși performanță a sistemului de propulsie

Apendice

Sistem sau componentă/unitate tehnică separată (UTS)

Regulamentul delegat (UE) 2018/985 (1)

Astfel cum a fost modificat prin și/sau în etapa de implementare

1

Sistem: instalarea unui motor/familii de motoare

I

 

2

Sistem: nivelul sonor extern

II

 

3

Componentă/UTS: motor/familie de motoare

I

 

▼M1

LISTA II – Cerințe privind siguranța funcțională a vehiculului

Apendice

Sistem sau componentă/unitate tehnică separată (UTS)

Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al ComisieiNr. anexă

Astfel cum a fost modificat prin și/sau în etapa de implementare

4

Sistem: informarea conducătorului auto

X

 

5

Sistem: instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă

XII

 

6

Sistem: compatibilitatea electromagnetică

XV

 

7

Sistem: instalarea unui (unor) dispozitiv(e) de avertizare sonoră

XVI

 

8

Sistem: instalarea de oglinzi retrovizoare

IX

 

9

Sistem: instalarea unui tren de rulare pe șenile

XXXIII

 

▼M3

10

Componentă/UTS: compatibilitatea electromagnetică a subansamblurilor electrice/electronice

XV

 

▼M1

11

Componentă/UTS: mase de balast

XXIII

 

12

Componentă/UTS: structură de protecție laterale și/sau spate

XXVI / XXVII

 

13

Componentă: pneu

XXX

 

14

Componentă/UTS: cuplaj mecanic

XXXIV

 

LISTA III – Cerințe de frânare pentru vehicul

Apendice

Sistem sau componentă/unitate tehnică separată (UTS)

Regulamentul delegat (UE) 2015/68 al Comisiei (2) Nr. anexă

Astfel cum a fost modificat prin și/sau în etapa de implementare

15

Sistem: de frânare

II

 

LISTĂ IV – Cerințe privind construcția vehiculelor și cerințe generale privind omologarea de tip

Apendice

Sistem sau componentă/unitate tehnică separată (UTS)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014 al ComisieiNr. anexă

Astfel cum a fost modificat prin și/sau în etapa de implementare

16

Sistem: nivelul zgomotului la care este expus conducătorul auto

XIII

 

17

Sistem: puncte de fixare a centurilor de siguranță

XVIII

 

18

Sistem: protecție împotriva substanțelor periculoase

XXIX

 

19

UTS: structuri de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

VI / VII / VIII / IX / X

 

20

UTS: structură de protecție contra căderii de obiecte (FOPS)

XI

 

21

Componentă/UTS: scaunul șoferului

XIV

 

22

Componentă/UTS: centuri de siguranță

XIX

 

23

UTS: protecția împotriva obiectelor penetrante (OPS)

XX

 

(1)   Regulamentul delegat (UE) 2018/985 al Comisiei din 12 februarie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de performanță de mediu și de performanță a unității de propulsie ale vehiculelor agricole și forestiere și ale motoarelor acestora și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei (JO L 182, 18.7.2018, p. 1).

(2)   Regulamentul delegat (UE) 2015/68 al Comisiei din 15 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la sistemul de frânare al vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere (JO L 17, 23.1.2015, p. 1).

▼B

4.   NUMERELE OMOLOGĂRILOR DE TIP SAU NUMERELE RAPOARTELOR DE ÎNCERCARE ALE SUBIECTELOR APLICABILE

4.1.

Producătorul trebuie să furnizeze informațiile solicitate în tabelul 1-2 cu privire la subiectele aplicabile pentru vehiculul indicat în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 167/2013. Trebuie incluse toate omologările și rapoartele de încercare relevante (dacă sunt disponibile) pentru fiecare subiect. Cu toate acestea, informațiile privind sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate nu trebuie indicate aici dacă aceste informații sunt incluse în certificatul de omologare corespondent.Tabelul 1-2

Numărul omologării de tip și raportul rezumat de încercări

Număr de ordine și subiect

Numărul omologării de tip sau al raportului de încercare (3)

Data acordării omologării de tip sau a extinderii acesteia sau data raportului de încercări

Statul membru sau partea contractantă (1) care acordă omologarea de tip (2) sau serviciul tehnic care redactează raportul de încercare (3)

Trimitere la actul de reglementare și la ultima modificare a acestuia

Variantă (variante)/Versiune (versiuni)

De exemplu: „36 ROPS (șenile puse)”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Părțile contractante la Acordul revizuit din 1958.

(*2)   A se specifica în cazul în care informația respectivă nu poate fi obținută pe baza numărului de omologare de tip.

(*3)   Autoritatea de omologare va completa referințele pentru rapoartele de încercare, prevăzute de actele de reglementare, pentru care nu este disponibil niciun certificat de omologare de tip.

Semnat: …

Funcția în companie: …

Date: …

▼M3

4.2. Pentru subiectele menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 167/2013 ale căror omologări s-au acordat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 ), cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ) sau cu regulamentele CEE-ONU menționate la articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 (omologări CEE-ONU) sau care sunt bazate pe rapoartele de încercări complete emise pe baza codurilor standard OCDE ca alternativă la rapoartele de încercări întocmite în baza respectivului regulament și a actelor delegate adoptate în baza acestuia, producătorul furnizează informațiile obligatorii de la punctul 5 numai în cazul în care acestea nu au fost deja furnizate în certificatul de omologare și/sau în raportul de încercări corespunzător. Cu toate acestea, informațiile indicate în certificatul de conformitate (anexa III la acest regulament) trebuie totuși furnizate.

▼B

5.   INTRODUCERE DE DATE ÎN DOCUMENTUL INFORMATIV

A.    INFORMAȚII GENERALE

1.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND VEHICULELE

1.1.

Marca (denumirea comercială a producătorului) (18):

1.2.

Tip (17): …

1.2.1.

Variantă (variante) (17): …

1.2.2.

Versiune (versiuni) (17): …

1.2.3.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

1.2.4.

Numărul (numerele) omologării de tip din etapa (etapele) anterioară (anterioare) (3) (18): …

1.3.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2):

1.4.

Denumirea companiei și adresa producătorului (18):

1.4.1.

Numele și adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare: …

1.4.2.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul): …

1.5.

Plăcuță (plăcuțe) regulamentară (regulamentare) a(le) producătorului

1.5.1.

Amplasarea plăcuței regulamentare a producătorului (18): …

1.5.2.

Metoda de aplicare (18): …

1.5.3.

Fotografii și/sau desene ale plăcuțelor regulamentare (exemplu complet, cu specificarea dimensiunilor) (18): …

1.6.

Numărul de identificare al vehiculului

1.6.1.

Amplasarea pe șasiu a numărului de identificare al vehiculului: …

1.6.2.

Fotografii și/sau desene ale amplasării numărului de identificare a vehiculului (exemplu completat, cu specificarea dimensiunilor): …

▼M1 —————

▼M1

1.6.3.

Numărul de identificare al tipului de vehicul începe cu: …

▼B

2.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE, COMPONENTELE SAU UNITĂȚILE TEHNICE SEPARATE

2.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]:

2.2.

▼M3

Tipul (6): …

▼B

2.2.1.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.2.2.

Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip (49) (dacă este cazul): …

2.2.3.

Omologare (omologări) de tip emisă (emise) (dată, dacă este disponibilă): …

2.2.4.

Pentru componente și unități tehnice separate, amplasamentul și metoda de fixare a mărcii (mărcilor) de omologare (dacă este cazul) (19) …

2.3.

Numele companiei și adresa producătorului:

2.3.1.

Numele și adresa (adresele) fabricilor de asamblare/fabricare: …

2.3.2.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul): …

2.4.

Pentru sisteme și unități tehnice separate, vehiculele pentru care sunt destinate (21):

2.4.1.

Tip (17): …

2.4.2.

Variantă (variante) (17): …

2.4.3.

Versiune (versiuni) (17): …

2.4.4.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.4.5.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2): …

▼M3 —————

▼B

3.   CARACTERISTICI GENERALE DE CONSTRUCȚIE

3.1.

Fotografii sau desene ale unei versiuni reprezentative a vehiculului: …

3.2.

Scala și schița dimensională de ansamblu ale vehiculului: …

3.3.

▼M1

Axe și roți:

▼B

3.3.1.

Numărul de axuri și roți: …

3.3.2.

Numărul și poziția axurilor cu roți jumelate (23): …

3.3.3.

Numărul și amplasarea axurilor directoare (23): …

3.3.4.

Numărul și amplasarea axurilor motoare (23): …

3.3.5.

Numărul și amplasarea axurilor cu frână (23): …

3.4.

Pentru vehicule din categoria C

3.4.1.

Configurarea ansamblului șenilei: set de trenuri de șenile față/set de trenuri de șenile spate/set de trenuri de șenile față și spate/set de trenuri de șenile continuu pe fiecare parte a vehiculului (4)

3.4.2.

Număr și amplasarea setului de trenuri de șenile motorizate (22): …

3.4.3.

Număr și amplasarea setului de trenuri de șenile cu frână (22): …

3.4.4.

Direcție pentru vehicule din categoria C

3.4.4.1.

Manevrare a direcției prin comutarea vitezei între partea stângă și partea dreaptă a trenurilor cu șenilă: da/nu/nu este cazul (4)

3.4.4.2.

Manevrarea direcției prin pivotarea a două trenuri cu șenile opuse sau a tuturor celor patru: da/nu/nu este cazul (4)

3.4.4.3.

Manevrare a direcției prin articularea părții anterioare și posterioare a vehiculului în jurul unui ax central vertical: da/nu/nu este cazul (4)

3.4.4.4.

Timoneria prin articularea părții din față și a celei din spate a vehiculului în jurul unui ax vertical central și prin schimbarea direcției roților pe axul cu roți: da/nu/nu este cazul (4)

3.4.5.

Presiune de contact medie la sol, P: … MPa

3.5.

Șasiu

3.5.1.

Desen de ansamblu al șasiului: …

3.5.2.

Pentru categoriile de vehicule T și C, tip de șasiu: grindă centrală/tub central/scară/articulat/șasiu cu lonjeroane/altele (4) (pentru altele: indicați: …)

3.5.3.

Pentru categoriile de vehicule R și S, tip de șasiu: bară de tracțiune/bară de tracțiune rigidă/ax central/altele (4) (pentru altele: indicați: …)

3.6.

Material folosit pentru caroserie: …

3.7.

Poziția și amplasarea motorului: …

3.8.

Amplasarea volanului: stânga/dreapta/centru (4): …

3.9.

Vehiculul este echipat pentru a fi condus în circulație pe dreapta/stânga (4) și în țări care folosesc sistemul metric și anglo-saxon pentru vitezometru (4)

3.10.

Vehicule din categoria T sau C echipate pentru aplicații forestiere: da/nu (4)

3.11.

Vehicule din categoria T sau C echipate pentru protecția împotriva substanțelor periculoase: da/nu (4)

3.12.

Pentru vehiculele din categoriile R și S, tipuri de frâne: fără sistem de frânare/frânare prin inerție/frânare continuă/frânare semicontinuă/frânare hidraulică/frânare pneumatică (4)

4.   MASE ȘI DIMENSIUNI

(în kg și mm) (Dacă este cazul, faceți trimitere la desene)

4.1.    Categoria masei vehiculului (de gabarit)

4.1.1.    Masă fără încărcătură

4.1.1.1.

Masă (mase) fără încărcătură în stare de funcționare (13):

4.1.1.1.1. Maximum: … kg (30)

4.1.1.1.2. Minimum: … kg (30)

4.1.1.1.3. Distribuția acestei (acestor) mase pe axe: … kg

4.1.1.1.4. În cazul unei vehicul din categoria R sau S cu ax central sau bară de tracțiune rigidă, indicați capacitatea de încărcare pe verticală pe punctul de cuplaj (S): … kg

4.1.2.    Masă (mase) maximă (maxime), conform declarației producătorului

4.1.2.1.

Masă (mase) de încărcare maximă tehnic admisă a vehiculului (13): … kg

4.1.2.1.1.

Masă (masele) maximă (maxime) tehnic admisă (admise) pe ax: Axul 1 … kg Axul 2 … kg Axul …:… kg

▼M1

4.1.2.1.2.

În cazul unei vehicul de categoria R sau S cu axă centrală sau bară de tracțiune rigidă, indicați capacitatea de încărcare pe verticală pe punctul de cuplaj (S) față: … kg

▼B

4.1.2.1.3.

Limitele privind distribuția acestei (acestor) mase între axe (specificați limitele minime în procente pe axul față și pe axul spate): … %

▼M1

4.1.2.2.

Masa (masele) și pneul (pneurile)Nr. combinație pneu

Nr. axă

Dimensiune pneu inclusiv index capacitate de încărcare și simbol categorie de viteză

Rază de rulare (1) [mm]

Clasă sarcină pe pneu per pneu [kg]

Masa maximă admisă per axă [kg] (1)

Masa maximă admisă a vehiculului [kg] (1)

Sarcina verticală maximă admisă pe punctul de cuplaj [kg] (1) (2) (3)

Ecartamentul roților [mm]

Minim

Maxim

1

1

 

2

 

 

2

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

(1)   în funcție de specificațiile pneului.

(2)   Sarcină transmisă spre centrul de referință a cuplajului în condiții statice, indiferent de dispozitivul de cuplaj; dacă sarcina verticală maximă admisă pe punctul de cuplaj în funcție de cuplaj este indicată în acest tabel, extindeți tabelul în partea dreaptă și indicați identificarea dispozitivului de cuplaj în titlul coloanei; pentru vehiculele de categoria R sau S această coloană vizează dispozitivele de cuplaj spate, dacă există un astfel de dispozitiv.

(3)   Valoarea se indică doar dacă sarcina verticală maximă admisă pe punctul de cuplaj este mai mică decât cea indicată la punctele 38.3 și 38.4

▼B

4.1.2.3.

Masa (masele) și ansamblul șenileiSet de trenuri de șenile nr.

Dimensiunile șenilelor

Presiune de contact medie la sol [kPa]

Masa maximă per rolă de șenilă [kg] (1)

Masa maximă admisibilă per set de trenuri de șenile [kg] (1)

Masa maximă admisă a vehiculului [kg] (1)

Sarcina verticală maximă admisă pe punctul de cuplaj [kg] (1) (2)

Lungime [mm]

Lățime [mm]

1

 

2

 

 

(*1)   În funcție de specificațiile rolei de șenile.

(*2)   Sarcina transmisă centrului de referință al cuplajului în condiții statice indiferent de dispozitivul de cuplaj; în cazul în care sarcina verticală maximă admisă pe punctul de cuplaj în funcție de dispozitivul de cuplaj este indicată în acest tabel, a se extinde tabelul în partea dreaptă și a se indica identificarea dispozitivului de cuplaj în antetul coloanei.

▼M1 —————

▼M1

4.1.3.

Masa (masele) remorcabilă (remorcabile) tehnic admisă (admise) a(le) vehiculelor din categoria T sau C pentru fiecare configurație a șasiului/sistemului de frânare al vehiculului din categoria R sau S [pentru vehicule din categoria R sau S, a se indica sarcina (sarcinile) maximă (maxime) admisă (admise) pe punctul de cuplaj spate]:R și S categoriile vehicule

Frână

Bară de tracțiune

Bară de tracțiune rigidă

Axă centrală

Nefrânat (1)

… kg

… kg

… kg

Frânat prin inerție

… kg

… kg

… kg

Frânat cu frâne hidraulice

… kg

… kg

… kg

Frânat cu frâne pneumatice

… kg

… kg

… kg

(1)   Calculat utilizând condiția de încărcare parțială definită de producătorul tractorului în acord cu serviciul tehnic conform punctului 3.1.1.2 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2015/68 al Comisiei

4.1.4.

Masa (masele) totală (totale) tehnic admisă (admise) a(le) combinației tractor (vehicul categoria T sau C) și vehicul remorcat (vehicul categoria R sau S) pentru fiecare configurație de șasiu/sistem de frânare a vehiculului din categoria R sau S:R și S categoriile vehicule

Frână

Bară de tracțiune

Bară de tracțiune rigidă

Axă centrală

Nefrânat

… kg

… kg

… kg

Frânat prin inerție

… kg

… kg

… kg

Frânat cu frâne hidraulice

… kg

… kg

… kg

Frânat cu frâne pneumatice

… kg

… kg

… kg

▼M1 —————

▼B

4.2.    Plaja dimensiunilor vehiculului (per ansamblu)

4.2.1.    Pentru vehicule incomplete

4.2.1.1.   Lungime (31)

4.2.1.1.1.

Lungimea maximă admisă pentru vehiculul completat: … mm

4.2.1.1.2.

Lungimea minimă admisă pentru vehiculul completat: … mm

4.2.1.2.   Lățime (32)

4.2.1.2.1.

Lățimea maximă admisă pentru vehiculul completat: … mm

4.2.1.2.2.

Lățimea minimă admisă pentru vehiculul completat: … mm

▼M1

4.2.1.3.

Înălțimea (în stare de funcționare) (33)

▼M1

4.2.1.3.1.

Maximum … mm

4.2.1.3.2.

Minimum … mm

▼B

4.2.1.4.

Consolă față (34): … mm

4.2.1.4.1.

Pentru vehiculele din categoriile T și C: unghi de atac: … grade

4.2.1.5.

Pentru vehiculele din categoriile T și C: consolă spate (35): … mm

4.2.1.5.1.

Pentru vehiculele din categoriile T și C: unghi de degajare: … grade

4.2.1.5.2.

Consola minimă și maximă admisă a punctului de cuplaj (35) (46): … mm

4.2.1.6.

Pentru vehiculele din categoriile T și C: gardă la sol (36)

4.2.1.6.1.

Între axuri: … mm

4.2.1.6.2.

Sub axul (axurile) față: … mm

4.2.1.6.3.

Sub axul (axurile) spate: … mm

4.2.1.7.

Pozițiile extreme admise ale centrului de greutate pentru vehiculul completat: … mm

4.2.1.7.1.

Pentru vehiculele din categoriile T și C, pozițiile extreme admise ale centrului de greutate al caroseriei și/sau ale dotărilor interioare și/sau ale echipamentului și/sau ale sarcinii utile: … mm

4.2.2.    Pentru vehicule complete/completate (4)

4.2.2.1.

Dimensiuni globale ale vehiculului, inclusiv cuplajul mecanic:

4.2.2.1.1.   Lungime pentru utilizare rutieră (31)

4.2.2.1.1.1.

Maximum: … mm

4.2.2.1.1.2.

Minimum: … mm

4.2.2.1.2.   Lățime pentru utilizare rutieră (32)

4.2.2.1.2.1.

Maximum: … mm

4.2.2.1.2.2.

Minimum: … mm

4.2.2.1.3.   Înălțime pentru utilizare rutieră (33) (47)

4.2.2.1.3.1.

Maximum: … mm

4.2.2.1.3.2.

Minimum: … mm

4.2.2.2.

Consolă față (34) (48)

4.2.2.2.1.

Maximum: … mm

4.2.2.2.2.

Minimum: … mm

4.2.2.3.

Consolă spate (35)

4.2.2.3.1.

Maximum: … mm

4.2.2.3.2.

Minimum: … mm

4.2.2.4.

Gardă la sol (36)

4.2.2.4.1.

Maximum: … mm

4.2.2.4.2.

Minimum: … mm

4.2.2.5.

Ampatament (37): … mm

4.2.2.6.

Distanță (distanțe) între axe consecutive 1-2: … mm, 2-3: … mm, 3-4: … mm etc.

4.2.2.7.

Pentru bara de tracțiunea fixă și axul central pentru vehiculele din categoria R și S:

4.2.2.7.1. Distanță între punctul de cuplaj și primul ax: … mm

4.2.2.7.2. Distanță între punctul de cuplaj și ultimul ax: … mm

4.2.2.8.

Ecartamentul maxim și minim al fiecărei axe (măsurat între planele de simetrie ale pneurilor simple sau jumelate sau triplate montate normal) (se indică de către producător) (38):

4.2.2.8.1. Maximum: Ax 1 … mm Ax 2 … mm Ax …:… mm

4.2.2.8.2. Minimum: Ax 1 … mm Ax 2 … mm Ax …:… mm

4.2.2.9.

Poziția centrului de greutate al vehiculului în sensul de mers în plan longitudinal, transversal și vertical: …

4.2.2.9.1.

Pentru vehiculele din categoriile T2, T4.1, T4.3 și vehiculele din categoriile C2, C4.1, C4.3, înălțimea centrului de greutate, măsurat în raport cu solul cu ajutorul pneurilor montate normal: … mm

4.2.2.9.1.1.

Pentru vehiculele din categoriile T2 și C2, a se indica raportul dintre intrarea 4.2.2.9.1 și valoarea medie a ecartamentului minim pentru fiecare ax: Axul 1 … Axul 2 … Axul …:…

4.2.2.9.1.2.

Pentru vehiculele din categoriile T4.1 și C4.1, a se indica raportul dintre intrarea 4.2.2.9.1 și valoarea medie a ecartamentului minim pentru toate axurile: …

5.   CARACTERISTICI GENERALE ALE GRUPULUI MOTOPROPULSOR

5.1.    Viteza maximă a vehiculului

5.1.1.    Viteza maximă a vehiculului spre înainte

5.1.1.1.

Viteza maximă declarată prin construcție a vehiculului: … km/h

5.1.1.2.

Viteza maximă prin construcție calculată a vehiculului în treapta de viteză cea mai ridicată (a se indica factorii utilizați în procesul de calcul) (41): … km/h

5.1.1.3.

Viteza maximă măsurată a vehiculului: … km/h (41)

5.1.2.    Viteza maximă a vehiculului spre spate (54)

5.1.2.1.

Viteza maximă declarată prin construcție a vehiculului spre spate: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M1

5.6.

Mișcarea efectivă înainte a roților motoare corespunzătoare unei rotații complete: …mm

▼B

B.    INFORMAȚII PRIVIND PERFORMANȚELE DE MEDIU ȘI DE PROPULSIE

▼M3

6.   CARACTERISTICI ESENȚIALE ALE MOTORULUI

6.1.7.

Categoria și subcategoria motorului (7): …

6.2.1.

Ciclul de combustie: în patru timpi/în doi timpi/rotativ/de alt tip (specificați) (4): …

6.2.2.

Tipul aprinderii: aprindere prin comprimare/aprindere prin scânteie (4)

6.2.3.1.

Numărul de cilindri: … și configurația (26):

6.2.8.

Combustibilul

6.2.8.1.

Tipul de combustibil (9): …

6.2.8.3.

Lista combustibililor adiționali, a amestecurilor de combustibili sau a emulsiilor compatibili (compatibile) cu utilizarea pentru motorul declarat de producător în conformitate cu punctul 1.4 din anexa I la Regulamentul (UE) 2017/654 [a se menționa referința la standardul sau specificația recunoscut(ă)]: …

6.3.2.1.

Turația nominală declarată: … rpm

6.3.2.1.2.

Puterea netă nominală declarată: … kW

6.3.2.2.

Turația motorului la putere maximă: … rpm

6.3.2.2.2.

Puterea netă maximă: … kW

6.3.6.4.

Capacitatea cilindrică totală a motorului: … cm3

▼M1

9.   DISPOZITIV (DISPOZITIVE) DE STOCARE A ENERGIEI (11)

9.1. Descriere: (baterie, condensator, volant/generator)(4)

9.2. Număr de identificare: …

9.3. Tip de cuplu electrochimic: …

9.4. Energie stocată

9.4.1. Pentru baterie, tensiune: și capacitate: … Ah în 2h

9.4.2. Pentru condensator: … J

9.4.3. Pentru volant/generator (4): … J

9.4.3.1. Moment de inerție volant: … kg m2

9.4.3.1.1. Momentul de inerție suplimentar când schimbătorul este în punctul mort: … kg m2

9.5. Încărcător: la bord/ extern/ fără (4)

▼B

10.   NIVELUL DE ZGOMOT EXTERN

10.1.    Nivelul sonor extern declarat de producător

10.1.1.

În mișcare: … dB(A)

10.1.2

În staționare: … dB(A)

10.1.3.

La o turație a motorului de: … min–1

10.2.

Scurtă descriere și desen schematic al sistemului de evacuare (inclusiv sistemul de admisie aer, dispozitivele pentru nivelul de zgomot și controlul emisiilor țevii de evacuare): …

10.3.

Sistemul de admisie aer

10.3.1.

Descrierea galeriei de admisie (atașați schițe și/sau fotografii) (10): …

10.3.2.

Filtru de aer

10.3.2.1.

Fotografii și/sau desene: …

10.3.2.2.

Marca: …

10.3.2.3.

Tip: …

10.3.3.

Amortizor de admisie

10.3.3.1.

Fotografii și/sau desene: …

10.3.3.2.

Marca: …

10.3.3.3.

Tip: …

10.4.

Sistem de evacuare

10.4.1.

Descrierea și/sau desenul galeriei de evacuare (10): …

▼M3

10.4.2. Descriere și/sau desen al elementelor sistemului de evacuare care nu fac parte din motor: …

▼B

10.4.3.

Contrapresiunea maximă de evacuare admisă la puterea nominală a motorului, cu o sarcină de 100 %: … kPa

10.4.4.

Tip, marcaj al dispozitivului (dispozitivelor) de reducere a zgomotului de evacuare: …

▼M1

10.4.4.1.

Amortizor de zgomot de evacuare care conține materiale fibroase: da/nu (4)

▼B

10.4.5.

Volumul sistemului de evacuare: … dm3

10.4.6.

Amplasarea segmentului de ieșire al sistemului de evacuare: …

10.4.7.

Măsuri suplimentare pentru reducerea zgomotului în compartimentul motor și pe motor pentru zgomotul extern (dacă este cazul): …

10.5.

Detalii despre orice dispozitive care nu țin de motor și care sunt concepute pentru reducerea zgomotului (dacă nu sunt incluse la alte rubrici): …

▼M1

11.   GRUPUL MOTOPROPULSOR ȘI CONTROL (13)

▼M3

11.1.

Scurtă descriere și desen schematic al grupului motopropulsor și al sistemului de control ale vehiculului (sistemul de schimbare a raportului de transmisie, de control al ambreiajului sau orice alt element al grupului motopropulsor): …

11.2.

Transmisie

11.2.1. Scurtă descriere și desen schematic al sistemului (sistemelor) de schimbare a raportului de transmisie și a mecanismului de control al acestuia (acestora): …

11.2.2. Schemă și/sau desen al sistemului de transmitere a puterii: …

11.2.3. Tipul sistemului de transmitere a puterii: cu roți dințate (inclusiv cu angrenaje planetare)/cu curea de transmisie/hidrostatic/electric/altele (4) (pentru altele, vă rugăm specificați: …)

▼M1

11.2.4. Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (în cazul în care există): …

11.2.5. Amplasament în raport cu motorul: …

11.2.6. Metoda de comandă: …

11.2.7. Cutie de transfer: cu/fără (4)

▼M3

11.2.8. Tipul sistemului de schimbare a raportului de transmisie: mecanic (schimbător cu roți dințate)/dublu ambreiaj (schimbător cu roți dințate)/semi-automat (schimbător cu roți dințate)/automat (schimbător cu roți dințate)/transmisie cu variație continuă/hidrostatic/nu este cazul/altele (4) (pentru altele, vă rugăm specificați: …)

▼M1

11.3.

Ambreiaj (dacă este cazul)

11.3.1. Scurtă descriere și desen schematic al ambreiajului și al sistemului său de control:

11.3.2. Conversia maximă a cuplului: …

11.4.

Rapoarte de transmisieUnelte

Rapoartele cutiei de viteze (rapoarte între turația arborelui motorului și turația arborelui de ieșire al cutiei de viteză)

Raporturile cutiei de transfer interne (raporturile între turația motorului și viteza de rotație a arborelui de ieșire a cutiei de transfer)

Raporturile finale (raportul între viteza de rotație a arborelui de ieșire și viteza de rotație a roților motoare)

Rapoarte de transmisie totale

Raport (turație motor/viteză vehicul) numai pentru transmisie manuală

Maxim pentru TVC (1)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimum pentru TVC (1)

Marșarier

1

 

 

 

 

 

(*1)   Transmisie cu variație continuă

11.5.

Mecanism de blocare al diferențialului

11.5.1. Mecanism de blocare al diferențialului: da/nu/opțional (4)

▼B

C.    INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA FUNCȚIONALĂ

12.   REGULATOARE DE IEȘIRE ALE PROPULSIEI ȘI/SAU ALE GRUPULUI MOTOPROPULSOR

12.1.

Număr de regulatoare de viteză: …

12.2.

Punct de întrerupere nominal nr. 1: …

12.2.1.

Viteză de turație motor/motor/grup motopropulsor la care se declanșează întreruperea alimentării la sarcină: … min–1

12.2.2.

Viteză turație maximă la sarcină motor minimă: … min-1

12.3.

Punct de întrerupere nominal nr. 2: …

12.3.1.

Viteză de turație motor/motor/grup motopropulsor la care se declanșează întreruperea alimentării la sarcină: … min (4): … min–1

12.3.2.

Viteză turație maximă la sarcină motor minimă: … min–1

12.4.

Scop indicat al regulatorului (regulatoarelor): limitare a vitezei maxime prin construcție a vehiculului/limitare putere maximă/protecție împotriva supraturației motorului (4): …

12.5.

Dispozitiv de limitare a vitezei ajustabil, conform cu cerințele pentru vehiculele din categoriile N2 și N3 indicate la punctele 1 și 2, partea II punctul 13.2, partea III punctele 21.2 și 21.3, anexa 5 punctul 1 și anexa 6 la Regulament CEE-ONU nr. 89 (JO L 158, 19.6.2007, p. 1), în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

13.   DIRECȚIA

13.1.

Desen schematic al axului (axelor) (director) directoare cu reprezentarea geometriei direcției: …

13.2.

Categorie direcție: manuală/asistată/servodirecție/diferențială (4)

13.3.

Transmisie și control al direcției

13.3.1.

Configurația timoneriei direcției (specificați pentru față și spate, după caz): …

13.3.2.

Transmisia la roți (inclusiv alte mijloace în afara celor mecanice, față și spate, după caz): …

13.3.2.1.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (în cazul în care există): …

13.3.3.

Metoda de asistare (dacă există): …

13.3.3.1.

Modul și schema de funcționare, marca (mărcile) și tipul (tipurile): …

13.3.4.

Schema ansamblului mecanismului de direcție, în care se indică poziția în vehicul a diferitelor dispozitive care influențează comportamentul direcției: …

13.3.5.

Desenul (desenele) schematic(e) al(e) comenzii (comenzilor) de direcție: …

13.3.6.

Gama și metoda de reglaj pentru comanda (comenzile) direcției: …

13.3.7.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (în cazul în care există): …

13.4.

Unghiul maxim de viraj al roților (dacă sunt montate)

13.4.1.

Către dreapta: … grade

Număr de rotații ale volanului: …

13.4.2.

Către stânga: … grade

Număr de rotații ale volanului: …

13.5.

Diametrul minim de bracare (fără frânare) (42)

13.5.1.

Către dreapta: … mm

13.5.2.

Către stânga: … mm

13.5.3.

Metoda de asistare (dacă există): …

13.5.3.1.

Modul și schema de funcționare, marca (mărcile) și tipul (tipurile): …

13.6.

Direcție pentru vehiculele din categoria T rapide (index de viteză b)

13.6.1.

Cerințe în baza secțiunilor 2, 5 și 6 și a anexelor 4 și 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 79 (JO L 137, 27.5.2008, p. 25), în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

13.6.2.

Cerințele privind efortul de acționare a direcției, astfel cum este menționat în secțiunea 6 din Regulamentul CEE-ONU nr. 79 (JO L 137, 27.5.2008, p. 25) pentru vehicule din categoria N2 sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

13.6.3.

Cerințele în baza ISO 10998:2008, modificarea 1 2014 (tractoare agricole – Cerințe privind direcția) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

13.7.

Sisteme de control electronic complexe care afectează funcția de direcție

13.7.1.

Cerințele prevăzute în anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 79 (JO L 137, 27.5.2008, p. 25) sunt îndeplinite de acele sisteme de control electronic complexe pentru funcția de direcție, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

14.   VITEZOMETRU, CONTOR DE PARCURS, TAHOMETRU ȘI CONTOR DE TIMP

14.1.    Vitezometru

14.1.1.

Fotografii și/sau desene ale sistemului complet: …

14.1.2.

Interval de viteză vehicul afișat: …

14.1.3.

Toleranța mecanismului de măsurare al vitezometrului: …

14.1.4.

Constanta tehnică a vitezometrului: …

14.1.5.

Modul de funcționare și descrierea mecanismului de antrenare: …

14.1.6.

Raport complet de transmisie al mecanismului de antrenare: …

14.1.7.

Construcția cadranului instrumentului sau a altor forme de afișare: …

14.1.8.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice: …

14.2.    Contorul de parcurs

14.2.1.

Toleranța mecanismului de măsurare a contorului de parcurs: …

14.2.2.

Modul de funcționare și descrierea mecanismului de antrenare: …

14.3.    Tahometru

14.3.1.

Toleranța mecanismului de măsurare a tahometrului: …

14.3.2.

Modul de funcționare și descrierea mecanismului de antrenare: …

14.4.    Contor de timp

14.4.1.

Toleranța mecanismului de măsurare al contorului de timp: …

14.4.2.

Modul de funcționare și descrierea mecanismului de antrenare: …

15.   CÂMPUL DE VIZIBILITATE

15.1.

Desen(e) sau fotografie (fotografii) prezentând poziția pieselor aflate în câmpul de vizibilitate de 180° înainte: …

15.2.

Cerințele în baza ISO 5721-1:2013 (Tractoare agricole – Cerințe, proceduri de încercare și criterii de acceptare pentru câmpul de viziune al operatorului – Partea 1: Câmpul de viziune față) sunt îndeplinite în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

15.3.

Cerințele în baza ISO 5721-2:2014 (Tractoare agricole – Cerințe, proceduri de încercare și criterii de acceptare pentru câmpul de viziune al operatorului – Partea 2: Câmpul de viziune spate și lateral) sunt îndeplinite în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

16.   DISPOZITIVE DE ȘTERGERE ȘI SPĂLARE A PARBRIZULUI ȘI DISPOZITIVE DE DEJIVRARE ȘI DEZABURIRE

16.1.    Ștergătoare de parbriz

16.1.1.

Cerințele în baza ISO 5721-1:2013 (Tractoare agricole – Cerințe, proceduri de încercare și criterii de acceptare pentru câmpul de vizibilitate al operatorului – Partea 1: Câmpul de vizibilitate față) sunt îndeplinite în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

16.1.2.

Ca alternativă la punctul 16.1.1, furnizați o descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau desene) și numărul și frecvența de funcționare: …

16.2.    Spălător de parbriz

16.2.1.

Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe): …

16.2.2.

Capacitate a rezervorului: … l

16.3.    Dispozitivele de dejivrare și dezaburire

16.3.1.

Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe): …

16.3.2.

Consum electric maxim: … kW

17.   VITRAJ

17.1.

Următoarele cerințe în baza Regulamentului CEE-ONU 43 (JO L 42, 12.2.2014, p. 1) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: …

17.2.

Alternativ la punctul 17,1, furnizați următoarele informații:

17.2.1.

Date pentru identificarea rapidă a Punctului de referință pentru vederea conducătorului auto (59): …

17.2.2.

în cazul unui vitraj în afară de parbrize, desene într-un format care nu depășește A4 sau pliate în acel format, indicând:

 zona maximă;

 cel mai redus unghi între două părți adiacente ale panoului de sticlă și

 înălțimea maximă a segmentului, dacă este cazul;

17.2.3.

Parbrizul (parbrizele)

17.2.3.1.

Material(e) utilizat(e): …

17.2.3.2.

Metodă de montare: …

17.2.3.3.

Unghiul (unghiurile) de înclinare: … grade

17.2.3.4.

Accesoriile pentru parbriz și poziția în care sunt montate, însoțite de o scurtă descriere a tuturor componentelor electrice/electronice: …

17.2.3.5.

Desen la scara 1:10 și schițe ale parbrizelor și instalarea acestora în tractor cât mai detaliat posibil pentru a indica:

17.2.3.5.1. poziția parbrizului în raport cu punctul de referință pentru vederea conducătorului auto (59);

17.2.3.5.2. unghiul de înclinare al parbrizului;

17.2.3.5.3. poziția și dimensiunea zonei unde calitățile optice sunt verificate și, unde este cazul, zona care face obiectul solidificării diferențiale;

17.2.3.5.4. zona explorată a parbrizului;

17.2.3.5.5. înălțimea maximă a segmentului parbrizului; și

17.2.3.5.6. curbura parbrizului (numai în scop de clasificare a parbrizului);

17.2.3.6.

pentru geamurile duplex, schemele într-un format care nu depășește formatul A4 sau pliate la acest format, care indică, în plus față de informațiile menționate la punctul 17.2.2:

 tipul fiecărui panou de sticlă constituent;

 tipul de legătură (organică, sticlă-sticlă sau sticlă-metal);

 grosimea nominală a distanței între cele două panouri de sticlă.

17.2.4.

Geam(uri)

17.2.4.1.

Poziția (pozițiile): …

17.2.4.2.

Material(e) utilizat(e): …

17.2.4.3.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă sunt montate) ale mecanismului de ridicare a geamului: …

17.2.5.

Trapă cu geam

17.2.5.1.

Poziția (pozițiile): …

17.2.5.2.

Materiale utilizate: …

17.2.5.3.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă sunt montate) ale mecanismului de ridicare a geamului acoperișului: …

17.2.6.

Alte panouri de sticlă

17.2.6.1.

Poziția (pozițiile): …

17.2.6.2.

Materiale utilizate: …

17.2.6.3.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă sunt montate) ale mecanismului de ridicare a altor geamuri: …

18.   OGLINZI RETROVIZOARE

18.1.

Numărul și clasa (clasele) oglinzilor: …

18.2.

Cerințele din cadrul Regulamentului UNECE nr. 46 (JO L 177, 10.7.2010, p. 211) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

1.8.3.

Cerințele din cadrul Regulamentului UNECE nr. 81 (JO L 185, 13.7.2012, p. 1) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

18.4.

Desen(e) pentru identificarea oglinzii, prezentând poziția acesteia în raport cu structura vehiculului: …

18.5.

Detalii privind metoda de fixare, inclusiv partea din cadrul structurii vehiculului de care se fixează: …

18.6.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice ale sistemului de reglare: …

18.7

Descriere tehnică a sistemului de dejivrare și dezaburire al oglinzilor: …

18.8.

Echipament opțional care ar putea restricționa câmpul de vizibilitate în spate: …

18.9.

Câmpul de vizibilitate pentru oglindă (oglinzi) retrovizoare de clasa II

18.9.1.

Conform cu punctul 5.1 din anexa IX la Reg35,1ulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei: da/nu (4).

18.9.2.

Alternativ la punctul 18.9.1, cerințele în baza ISO 5721-2:2014 (Tractoare agricole. – Cerințe, proceduri de încercare și criterii de acceptare pentru câmpul de viziune al operatorului – Partea 2: Câmpul de viziune spate și lateral) sunt îndeplinite în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4).

19.   DISPOZITIVE DE VIZIBILITATE INDIRECTĂ ALTELE DECÂT OGLINZILE (OPȚIONAL)

19.1.

Tipul și caracteristici (cum ar fi o descriere completă a dispozitivului): …

19.2.

În cazul unui dispozitiv format din cameră de luat vederi și monitor, distanța de detectare (mm), contrast, gama de luminanță, corecția reflexiei, performanțele dispozitivului de afișare [alb-negru/color (4)], frecvența de repetare a imaginii, raza de luminanță a monitorului (4): …

19.3.

Schițe îndeajuns de detaliate pentru identificarea completă a dispozitivului, inclusiv instrucțiunile de instalare: …

19.4.

Cerințele în baza ISO 5721-2:2014 (Tractoare agricole – Cerințe, proceduri de încercare și criterii de acceptare pentru câmpul de viziune al operatorului – Partea 2: Câmpul de viziune spate și lateral) sunt îndeplinite în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

20.   SISTEME DE INFORMARE A CONDUCĂTORULUI AUTO

20.1.

Cerințele în baza ISO 15077:2008 (Tractoare și utilaje pulverizatoare autopropulsate pentru agricultură – Comenzile operatorului – Forțe de acționare, deplasare și metodă de operare) anexa B privind comenzile operatorului asociate cu terminalele virtuale sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

21.   MONTAREA DISPOZITIVELOR DE ILUMINARE ȘI SEMNALIZARE LUMINOASĂ, INCLUSIV ACTIVAREA AUTOMATĂ A SISTEMULUI DE ILUMINARE

21.1.

Listă cu toate dispozitivele [indicând numărul, marca (mărcile), tipul, marca (mărcile) de omologare de tip a componentei, intensitate luminoasă maximă a farurilor cu lumină de drum, culoare, martor]; lista poate include câteva tipuri de dispozitive pentru fiecare funcție; în plus, lista poate include cu privire la fiecare funcție, o adnotare suplimentară „sau dispozitive echivalente”: …

21.2.

O schemă a montării dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă în ansamblu, indicând poziția diferitelor dispozitive în cadrul vehiculului: …

21.3.

Schițe cu dimensiuni ale exteriorului vehiculului prezentând poziția suprafeței luminoase a dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă; număr, și culoarea luminilor: …

21.4.

Pentru fiecare lampă și catadioptru, furnizați următoarele informații:

21.4.1.

Desen care ilustrează aria suprafeței iluminate: …

21.4.2.

Metoda utilizată pentru definirea suprafeței aparente: …

21.4.3.

Axa de referință și centrul de referință: …

21.4.4.

Modul de funcționare a lămpilor escamotabile: …

21.5.

Descriere/schiță și tipul de dispozitiv de reglare a înălțimii fascicolului farurilor (de exemplu automat, manual cu trepte de reglare, manual cu reglare continuă) (4): …

21.5.1.

Dispozitiv de comandă: …

21.5.2.

Repere: …

21.5.3.

Marcaje care indică stadiile de încărcare ale vehiculului: …

21.6.

Pentru vehiculele din categoria R și S, descrierea conexiunii electrice pentru dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă: …

21.7.

Scurtă descriere a componentelor electrice și/sau electronic folosite pentru dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă: …

22.   SISTEM DE PROTECȚIE A OCUPANȚILOR VEHICULELOR, INCLUSIV ACCESORII INTERIOARE ȘI ALTE DISPOZITIVE DE PROTECȚIE CONTRA INTEMPERIILOR

22.1.    Caroserie

22.1.1.

Materialele utilizate și metoda de construcție: …

22.2.    Viteză de ardere a materialului cabinei

22.2.1.

Viteza de ardere care nu depășește rata maximă de 150 mm/min, în baza cerințelor standardului ISO 3795:1989 (Vehicule rutiere, și tractoare și utilaje pentru agricultură și silvicultură – Determinarea comportamentului la ardere al materialelor interioare), în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4).

22.3.    Protecția interioară a ocupanților

▼M1

22.3.1.

Fotografii, desene și/sau o vedere (pe bucăți) a amenajărilor interioare, care să cuprindă componentele din habitaclu și materialele utilizate (cu excepția oglinzilor retrovizoare interioare), dispunerea comenzilor, scaunele și partea posterioară a scaunelor, tetierele, pavilionul și pavilionul rabatabil, ușile și manetele de deschidere a geamurilor și alte accesorii nespecificate: …

▼B

22.3.2.

Pentru vehicule echipate cu volan și banchete sau scaune individuale dispuse pe câteva rânduri, mediul scaunelor pasagerilor din spate, dacă sunt montate, este conform cu anexa XVII la Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 al Comisiei ( 7 ): da/nu (4)

22.4.    Tetieră (tetiere)

22.4.1.

Furnizată (furnizate): da/nu (4)

22.4.2.

Cerințele în baza Regulamentului CEE-ONU 25 (JO L 215, 14.8.2010, p. 1) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

22.4.3.

Tip: integrate/detașabile/separate (4)

22.4.4.

O descriere detaliată a tetierei, cu specificarea, în special, a naturii materialului sau a materialelor din care se fabrică și, după caz, poziția și specificațiile întăriturilor și ale elementelor de fixare pentru tipul de scaun pentru care se solicită omologarea: …

22.4.5.

În cazul unei tetiere „separate”:

22.4.5.1.

O descriere detaliată a zonei structurale pe care trebuie să se fixeze tetiera:

22.4.5.2.

Schema dimensiunilor părților caracteristice ale structurii și tetierei: …

22.5.    Suporturi pentru picioare

22.5.1.

Fotografii și/sau desene ale spațiului de operare indicând numărul real și efectiv, amplasarea și dimensiunile suporturilor pentru picioare: …

22.6.    Alte dispozitive de protecție contra intemperiilor

22.6.1.

Descriere (inclusiv fotografii și desene): …

22.6.2.

Dimensiuni interioare și exterioare: … mm × … mm × … mm … mm × … mm × … mm

23.   EXTERIORUL VEHICULULUI ȘI ACCESORII

23.1.

Amplasare generală (desen sau fotografii însoțite, dacă este necesar, de detalii referitoare la dimensiuni și/sau de text) indicând poziția secțiunilor și planelor atașate, a oricăror componente ale suprafeței externe care pot fi considerate esențiale pentru proeminențe exterioare, de exemplu, în cazurile în care este relevant: bare de amortizare, linia planșeului, stâlpii portierei și ai geamului, grilajele prizelor de aer, ștergătoarele de parbriz, canalele de scurgere a apei de ploaie, mânere, glisiere, voleturi, balamale și încuietori ale portierelor, cârlige, inele, cricuri, ornamente, insigne, embleme și adâncituri și orice părți ale suprafeței exterioare care pot fi considerate critice având în vedere riscul sau probabilitatea de cauzare de leziuni corporale unei persoane lovite de suprafața externă sau atinse de acestea în cazul unei coliziuni (de exemplu, echipament de iluminare): …

23.2.

Se furnizează o descriere detaliată, cu fotografii și/sau desene, a vehiculului în ceea ce privește structura, dimensiunile, liniile relevante de referință, precum și materialele din care este construită partea frontală (exterioară și interioară) a vehiculului, inclusiv detalii privind orice sistem activ de protecție a pietonilor instalat: …

23.3.

Desenul liniei planșeului: …

24.   COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ (CEM)

24.1.

Plan care să includă descrierea tuturor combinațiilor estimate ale sistemelor electrice/electronice de vehicul relevante sau ESA, stiluri de caroserie (60), variații ale materialului caroseriei, dispunerea generală a cablajului, variații de motor, versiuni de condus pe partea stângă/dreaptă și versiuni de ampatament: …

24.2.

Cerințele în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 10 (JO L 254, 20.9.2012, p. 1) sunt îndeplinite în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

24.3.

Cerințelor în baza ISO 14982:1998 (Mașini agricole și forestiere – Compatibilitatea electromagnetică – Metode de încercare și criterii de acceptare) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

24.4.

Ca alternativă la 24.2 sau 24.3, a se furniza următoarele informații:

24.4.1.

Descrierea și desene/fotografii ale formelor și materialelor constitutive ale părții de caroserie care formează compartimentul motor și părțile adiacente habitaclului: …

24.4.2.

Desene sau fotografii ale poziției componentelor metalice din compartimentul motor (de exemplu, instalația de încălzire, roata de rezervă, filtrul de aer, mecanismul de direcție etc.): …

24.4.3.

Tabelul sau desenul echipamentelor de control al interferenței radio: …

24.4.4.

Detalii privind valoarea nominală a rezistenței în curent continuu și, în cazul cablurilor de aprindere rezistive, detalii privind rezistența lor nominală pe metru: …

25.   DISPOZITIV(E) DE AVERTIZARE SONORĂ

25.1.

Omologare de tip de componentă pentru un dispozitiv de avertizare sonoră acordată în baza cerințelor pentru vehicule din categoria N prevăzute de Regulamentul CEE-ONU nr. 28 (JO L 323, 6.12.2011, p. 33), în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

25.2.

Descriere sumară a dispozitivului (dispozitivelor) utilizat(e): …

25.3.

Desen(e) care indică amplasarea dispozitivului (dispozitivelor) de avertizare sonoră în raport cu structura vehiculului: …

25.4.

Detalii privind metoda de fixare, inclusiv partea de structură a vehiculului unde este (sunt) fixate dispozitivul (dispozitivele) de avertizare sonoră: …

25.5.

Schema circuitului electric/pneumatic: …

25.5.1.

Tensiune: CA/CC (4)

▼M1

25.5.2.

Tensiunea sau presiunea nominală a aerului: … V / kPa (4)

▼B

25.6.

Schița dispozitivului de montare: …

26.   SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘI DE AER CONDIȚIONAT

26.1.

Sistemul de încălzire încercat în conformitate cu punctul 8 din ISO 14269-2:1997 (Tractoare și utilaje autopropulsate pentru agricultură și silvicultură – Mediul incintei operatorului – Partea 2: metoda de încercare și de performanță a încălzirii, ventilării și aerului condiționat) și rapoarte de încercare sunt incluse în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

26.2.

Sistemul de aer condiționat încercat în conformitate cu punctul 9 din ISO 14269-2:1997 (Tractoare și utilaje agricole și forestiere autopropulsate – Mediul incintei operatorului – Partea 2: metoda de încercare și de performanță a încălzirii, ventilării și aerului condiționat) și rapoarte de încercare sunt incluse în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

26.3.

Ca alternativă la punctele 26.1-26.2, cerințele prevăzute în cadrul Regulamentului UNECE nr. 122 (JO L 164, 30.6.2010, p. 231) pentru vehicule din categoria N, sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

26.4.

Sisteme de încălzire

26.4.1.

Desen de ansamblu al sistemului de încălzire cu indicarea amplasării sale în vehicul [și amplasarea dispozitivelor de amortizare a sunetului (inclusiv poziția punctelor de schimb de căldură)]: …

26.4.2.

Desen de ansamblu al schimbătorului de încălzire folosit în cadrul sistemelor care folosesc căldură de la gazele de evacuare sau al componentelor unde are loc acest schimb (în cazul sistemelor de încălzire care folosesc căldura generată de aerul din sistemul de răcire): …

26.4.3.

Schiță în secțiune a schimbătorului de căldură sau a componentelor unde are loc schimbul de căldură, împreună cu o declarație indicând grosimea peretelui, a materialelor utilizate și caracteristicile suprafeței acestora: …

26.4.4.

Specificații privind metoda de fabricare și date tehnice privind alte componente majore ale sistemului de încălzire, precum ventilatorul: …

26.5.

Aerul condiționat

26.5.1.

Scurtă descriere și desen schematic al sistemului de climatizare și al sistemului său de control: …

26.5.2.

Gaz utilizat pentru refrigerare în sistemul de climatizare: …

27.   DISPOZITIVE PENTRU PREVENIREA UTILIZĂRII NEAUTORIZATE

27.1.    Pentru vehiculele din categoriile T și C:

27.1.1.

Cerințele în baza Regulamentului CEE-ONU 62 (JO L 89, 27.3.2013, p. 37) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

27.1.2.

Cerințele relevante astfel cum prevăzute pentru vehicule din categoria N2 la punctele 2, 5 exceptând punctele 5.6, 6.2 și 6.3, din Regulamentul CEE-ONU nr. 18 (JO L 120, 13.5.2010, p. 29) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

27.1.3.

Ca alternativă la 27.1.1 sau 27.1.2, se pot furniza următoarele informații:

27.1.3.1.

Descriere detaliată, incluzând fotografii sau desene, a(ale) dispozitivului (dispozitivelor) de protecție și ale componentelor vehiculului implicate în instalarea acestuia (acestora): …

27.1.3.2.

Listă cu principalele componente care includ dispozitivului (dispozitivelor) de protecție: …

27.2.    Pentru vehiculele din categoriile R și S

27.2.1.

Descriere detaliată, incluzând fotografii sau desene, a(ale) dispozitivului (dispozitivelor) de protecție și ale componentelor vehiculului implicate în instalarea acestuia (acestora): …

27.2.1.1.

Listă cu principalele componente care includ dispozitivului (dispozitivelor) de protecție: …

▼M1

28.   SPAȚIU PENTRU PLĂCUȚA (PLĂCUȚELE) DE ÎNMATRICULARE SPATE

28.1. Amplasarea plăcuței (plăcuțelor) de înmatriculare (indicați variante unde este necesar; pot fi folosite desene, după caz):

28.1.1. Înălțimea față de suprafața drumului, extremitatea superioară: …mm

28.1.2. Înălțimea de la extremitatea inferioară față de suprafața drumului: …mm

28.1.3. Distanța de la centrul plăcii la planul median longitudinal al vehiculului: …mm

28.1.4. Dimensiunile (lungimea × lățimea): …mm × …mm

28.1.5. Înclinația planului plăcii față de planul vertical: …grade

28.1.6. Unghiul de vizibilitate în plan orizontal: …grade

29.   MASE DE BALAST

29.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau desene cu dimensiunile asociate) ale maselor de balast și a modului în care sunt instalate pe tractor:

29.2. Număr de seturi ale maselor de balast:…

29.2.1. Număr de componente pentru fiecare set: Set 1:… Set 2: …Set …

29.3. Masa componentelor pentru fiecare set: Set 1: …kg Set 2: …kg Set …kg

29.3.1. Masă totală a fiecărui set: Set 1: …kg Set 2: …kg Set …kg

29.4. Masă totală a maselor de balast: kg

29.4.1. Distribuția acestor mase pe axe: kg

29.5. Material(e) și metoda de construcție: …

▼B

30.   SIGURANȚA SISTEMELOR ELECTRICE

30.1.

Scurtă descriere a instalării componentelor circuitului electric și desene/fotografii care indică poziția de instalare a componentelor circuitului electric: …

30.2.

Diagramă schematică a tuturor funcțiilor electrice incluse în circuitul electric: …

30.3.

Tensiune (tensiuni) de funcționare (V): …

30.4.

Descrierea protecției împotriva electroșocurilor: …

30.5.

Siguranță și/sau disjunctor da/nu/opțional (4)

30.5.1.

Diagramă indicând domeniul de funcționare: …

30.6.

Configurația instalației de cablaj electric: …

30.7.

Generatorul

30.7.1.

Tip: …

30.7.2.

Putere nominală: … VA

30.8.

Vehicule integral electrice

30.8.1.

Pentru vehiculele integral electrice din categoriile T2, T3, C2 sau C3, cerințele din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/pe cât posibil (4) (dacă alegeți pe cât posibil, indicați: …)

30.9.

Izolator baterie

30.9.1.

Deconectarea bateriei prin: sistem electronic/cheie de contact/instrument comun/comutator/altele (4) (pentru altele, indicați: …)

31.   REZERVOR (REZERVOARE) DE COMBUSTIBIL

31.1.

Desen și descriere tehnică a rezervorului (rezervoarelor) cu racordurile și tubulatura sistemului de aerisire și ventilare, opritoare, supape, dispozitive de fixare: …

31.2.

Schiță care indică în mod clar poziția rezervorului (rezervoarelor) pe vehicul: …

31.3.

Schița scutului termic dintre rezervor și dispozitivul de evacuare: …

31.4.

Rezervor (rezervoare) de combustibil principal(e)

31.4.1.

Capacitatea maximă: …

31.4.2.

Materiale utilizate: …

31.4.3.

Intrarea în rezervorul de carburant: orificiu limitat/etichetă (4) …

31.4.4.

Măsură (măsuri) pentru disiparea sarcinii (dacă este cazul): …

31.5.

Rezervor (rezervoare) de combustibil auxiliar(e)

31.5.1.

Capacitatea maximă: …

31.5.2.

Materiale utilizate: …

31.5.3.

Intrarea în rezervorul de carburant: orificiu limitat/etichetă (4) …

31.5.4.

Măsură (măsuri) pentru disiparea sarcinii (dacă este cazul): …

32.   PROTECȚIE LATERALĂ ȘI SPATE

32.1.    Protecție laterală

32.1.1.

Prezență: da/nu/incompletă (4)

32.1.2.

Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție laterală, adică desenul vehiculului și/sau a șasiului cu poziția și sistemul de montare a axei (axelor), desenul sistemului de montare și/sau fixare a dispozitivului (dispozitivelor) de protecție laterală. În cazul în care protecția laterală este obținută fără unul sau mai multe dispozitive de protecție laterală, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate: …

32.1.3.

Desen al liniei planșeului pentru laterala vehiculului: …

32.1.4.

Desene ale secțiunilor necesare prin suprafața externă pentru a măsura înălțimea (H) proeminențelor suprafeței externe, în conformitate cu apendicele 1 la anexa XXVII la Regulamentul delegat (UE) 2015/208: …

32.1.5.

În cazul dispozitivului (dispozitivelor) de protecție laterală, descrierea completă și/sau desenul acestui (acestor) dispozitiv(e) (inclusiv sistemele de montare și fixare) sau numărul/numerele de omologare de tip al(e) componentei (componentelor): …

32.1.5.1.

Materiale utilizate: …

32.1.5.2.

Detalii complete ale elementelor de fixare și instrucțiuni complete, inclusiv cerințe pentru cuplu, pentru fixare: …

32.1.6.

Cerințele prevăzute la secțiunile 2 și 3 și părțile I, II și III din Regulamentul CEE-ONU nr. 73 (JO L 122, 8.5.2012, p. 1) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

32.2.    Structura de protecție spate

32.2.1.

Prezență: da/nu/incompletă (4)

32.2.2.

Desenul pieselor vehiculului relevante pentru structura de protecție spate, de exemplu schița vehiculului și/sau a șasiului, cu poziția și sistemul de montare a celei mai late axe posterioare, desenul sistemului de montare și/sau sistemului de fixare a structurii de protecție spate. Dacă structura de protecție spate nu este un dispozitiv special, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate: …

32.2.3.

Desen al liniei planșeului pentru poziția spate vehiculului: …

32.2.4.

În cazul unui dispozitiv special, descrierea completă și/sau desenul structurii de protecție spate (inclusiv al sistemelor de montare și fixare) sau, dacă este omologat ca unitate tehnică separată, numărul omologării de tip: …

32.2.4.1.

Materiale utilizate: …

32.2.4.2.

Detalii complete ale elementelor de fixare și instrucțiuni complete, inclusiv cerințe pentru cuplu, pentru fixare: …

33.   PLATFORMĂ (PLATFORME) DE ÎNCĂRCARE

33.1.    Dimensiuni ale platformei (platformelor) de încărcare

33.1.1.

Lungimea platformei (platformei) de încărcare: … mm

33.1.2.

Lățimea platformei (platformei) de încărcare: … mm

33.1.3.

Înălțimea platformei (platformelor) de încărcare deasupra solului (47): … mm

33.2.

Capacitate de încărcare de sarcină admisibilă a platformei (platformelor) de încărcare declarate de producător: … kg

33.2.1.

Distribuția acestei (acestor) sarcini pe axe: … kg

33.3.

Pentru vehiculele din categoria T și C, platformă (platforme) detașabilă (detașabile): da/nu/opțional (4)

33.3.1.

Descriere a dispozitivelor pentru atașare la vehicul: …

33.4.

Stabilitatea platformei de încărcare

33.4.1.

Poziția centrului de greutate al platformei (platformelor) în sensul de mers în plan longitudinal, transversal și vertical: …

33.4.2.

Pentru vehicule cu platforme de încărcare multiple, poziția centrului de greutate al vehiculului cu platformă (platforme) încărcată(încărcate) și fără conducător auto în sensul de mers în plan longitudinal, transversal și vertical: …

34.   DISPOZITIV DE REMORCARE FRONTALĂ (VEHICULE DIN CATEGORIA T ȘI C)

34.1.

Schiță dimensionată a dispozitivului de remorcare frontală și a dispozitivului de fixare: …

34.2.

Pentru vehicule echipate cu o masă maximă tehnic admisibilă care nu depășește 2 000 kg, cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 al Comisiei (JO L 291, 9.11.2010, p. 36) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

35.   PNEURI

35.1.

Omologarea de tip în conformitate cu anexa XXX la Regulamentul delegat (UE) 2015/208: da/nu/nu este cazul (4)

35.2.

Omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 200, 31.7.2009, p. 1): da/nu/nu este cazul (4)

35.3.

Aprobat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 106 (JO L 257, 30.9.2010, p. 231): da/nu/nu este cazul (4)

35.4.

Aprobat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 30 (JO L 307, 23.11.2011, p. 1): da/nu/nu este cazul (4)

35.5.

Aprobat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 54 (JO L 307, 23.11.2011, p. 2): da/nu/nu este cazul (4)

35.6.

Aprobat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 75 (JO L 84, 30.3.2011, p. 46): da/nu/nu este cazul (4)

35.7.

Aprobat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 117 (JO L 307, 23.11.2011, p. 3): da/nu/nu este cazul (4)

36.   SISTEM ANTIÎMPROȘCARE

36.1.    Apărători roți

36.1.1.

Vehicul echipat cu apărători de roți: da/nu (4)

36.1.2.

Scurtă descriere a vehiculului din punctul de vedere al apărătorilor: …

36.1.3.

Desene detaliate ale apărătorilor de roți și poziția acestora în vehicul, indicând dimensiunile și luând în considerare combinațiile anvelope/roți extreme: …

36.2.    Alte dispozitive antiîmproșcare

36.2.1.

Prezență: da/nu/incompletă (4)

36.2.2.

Scurtă descriere a vehiculului din punctul de vedere al sistemului antiîmproșcare și al componentelor acestuia: …

36.2.3.

Desene detaliate ale sistemului antiîmproșcare și poziția acestora în vehicul, indicând dimensiunile și luând în considerare combinațiile anvelope/roți extreme: …

37.   ANSAMBLUL ȘENILEI

(a se furniza, de asemenea, rubrica 4.1.2.3)

37.1.

fotografii și/sau desene ale dispunerii ansamblului șenilei și montarea sa pe vehicul: (inclusiv elementele din interiorul șenilelor pentru asigurarea faptului că șenilele sunt ghidate peste role și modelul de șenile din exterior): …

37.2.

Tip de material în contact cu suprafața: șenile din cauciuc/șenile din oțel/suporți de cauciuc pe saboții de șenilă (4)

37.3.

Șenile metalice

37.3.1.

Număr de role de șenilă care transferă direct sarcina pe suprafața drumului (NR): …

37.3.2.

Suprafață externă a fiecărui suport (AP): … mm2

37.4.

Șenile de cauciuc

37.4.1.

Suprafață totală cu proeminențe din cauciuc în contact cu drumul (AL): … mm2

37.4.2.

Procentul din proeminențe din cauciuc față de suprafața totală a benzii: … %

38.   CUPLAJ MECANIC

38.1.

Fotografii și schițe la scală ale cuplajului mecanic, instalării sale pe vehicul și ale cuplajului său cu alte dispozitive instalate pe vehiculul remorcat:

38.1.1.

Cuplaj mecanic spate: da/nu (4)

38.1.2.

Dispozitiv de cuplaj față (pentru vehiculele din categoriile R și S): da/nu (4)

38.2.

Scurtă descriere tehnică a dispozitivului de cuplaj mecanic, specificând tipul de construcție și materialul folosit

38.2.1.

Cuplaj mecanic posterior: …

38.2.2.

Dispozitiv de cuplaj față (pentru vehicule din categoriile R și S): …

38.3.

Cuplaj mecanic posteriorTip (în conformitate cu apendicele 1 la anexa XXXIV la Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei):

Marca:

Denumirea de fabricație dată de producător:

Marcă sau număr de omologare de tip (UE):

Sarcină maximă pe osie/Valoare D (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Masă remorcabilă (T) (4) (44):

… tone

… tone

… tone

Sarcina verticală maximă admisă pe punctul de cuplaj (44):

… kg

… kg

… kg

Amplasarea punctului de remorcare (62)

înălțime deasupra solului;

minimă

… mm

… mm

… mm

maximă

… mm

… mm

… mm

distanță de la planul vertical prin osia axei spate

minimă

… mm

… mm

… mm

maximă

… mm

… mm

… mm

38.4.

Dispozitiv de cuplaj față (pentru vehiculele din categoria R și S):Tip (în conformitate cu apendicele 1 la anexa XXXIV la Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei):

Marca:

Denumirea de fabricație dată de producător:

Marcă sau număr de omologare de tip (UE):

Sarcină maximă pe ax/Valoare D (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Masă remorcabilă (T) (4) (44):

… tone

… tone

… tone

Sarcina verticală maximă admisă pe punctul de cuplaj (44):

… kg

… kg

… kg

Amplasarea punctului de remorcare (62)

înălțime deasupra solului;

minimă

… mm

… mm

… mm

maximă

… mm

… mm

… mm

▼M1

38.5.

Descrierea cuplajului mecanic:Tip [în conformitate cu apendicele 1 din anexa XXXIV la Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei]:

Marca:

Denumirea de fabricație dată de producător:

Sarcină maximă pe axă/Valoare D (4) (44):

…kg/kN (4)

Masă remorcabilă (T) (4) (44):

…tone

Sarcina verticală maximă admisă pe punctul de cuplaj (S) (44):

… kg

Fotografii și schemele dimensiunilor dispozitivului de cuplaj. Aceste desene trebuie să indice în special dimensiunile necesare detaliate, precum și măsurătorile pentru montarea dispozitivului.

 

Scurtă descriere tehnică a dispozitivului de cuplaj indicând tipul de construcție și materialul utilizat.

 

Tip de încercare

Statică/Dinamică (4)

marcă de omologare de tip (UE) sau număr de: - inele ale barei de tracțiune, racorduri de cuplaj sau dispozitive de cuplaj similare (în cazul barelor de tracțiune articulate sau rigide)- marcă de omologare de tip sau număr de cuplaje mecanice care vor fi anexate la cadrul de tip scară/elementul de cuplaj al remorcii (dacă este restricționat pentru anumite tipuri)

— drawbar eyes, coupling heads or similar coupling devices that shall be attached to the mechanical coupling (in the case of hinged or rigid drawbars);

— type-approval mark or –number of mechanical couplings that shall be attached to the ladder frame /trailer hitch support (if restricted to certain types):

▼B

38.6.

Omologare de tip a componentelor pentru cuplaj mecanic acordat în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 55 (JO L 227, 28.8.2010, p. 1), în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

39.   MECANISM DE RIDICARE ÎN TREI PUNCTE

39.1.

Mecanism de ridicare în trei puncte: montat în față/montat în spate/atât în față cât și în spate/inexistent (4)

▼M1

39.2.

masa maximă remorcabilă (16): …kg

▼B

40.   PUNCTE DE CUPLAJ SUPLIMENTARE

40.1.

Puncte de cuplaj suplimentare: da/nu/opțional (4)

40.2.

Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii și schițe) și principalul scop (principalele scopuri) al(e) punctele de cuplaj suplimentare: …

40.3.

Sarcina verticală maximă admisă pe puncte de cuplaj suplimentare: … kg

D.    INFORMAȚII PRIVIND PERFORMANȚA FRÂNĂRII

41.   SUSPENSIA

41.1.

Scurtă descriere și desen schematic al suspensiei și al sistemului său de control pentru fiecare ax sau grup de axuri sau roată: …

41.2.

Desen al structurii suspensiei: …

41.3.

Reglarea nivelului: da/nu/opțional (4)

41.4.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice: …

41.5.

Suspensie pneumatică pentru axul (axurile) motoare: da/nu (4)

41.5.1.

Suspensia axului (axurilor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu (4)

41.5.2.

Frecvența și amortizarea oscilațiilor masei suspendate: …

41.6.

Suspensie pneumatică pentru axul (axurile) motoare: da/nu (4)

41.6.1.

Suspensia axului (axurilor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu (4)

41.6.2.

Frecvența și amortizarea oscilațiilor masei suspendate: …

41.7.

Caracteristicile elementelor elastice ale suspensiei (model, caracteristici ale materialelor și dimensiuni): …

41.8.

Vehicul echipat cu suspensie hidropneumatică/hidraulic/pneumatică (4): da/nu (4)

41.9.

Bare stabilizatoare: da/nu/opțional (4)

41.10.

Amortizoare: da/nu/opțional (4)

41.11.

Alte dispozitive (după caz): …

42.   AX (AXURI) ȘI ANVELOPE

42.1.

Descriere (incluzând fotografii și desene) a axului (axurilor): …

42.2.

Material(e) și metoda de construcție: …

42.3.

Marca (unde este cazul): …

42.4.

Tipul (unde este cazul): …

42.5.

Masă maximă admisă susținută de ax (axuri): … kg

42.6.

Dimensiuni ax (axuri):

42.6.1.

Lungime: … mm

42.6.2.

Lățime: … mm

42.7.

Conexiune de frânare spre ax (axuri): axială/radială/integrată/altele (4) (pentru altele, indicați: …)

42.8.

Dimensiunile celor mai mari pneuri admise pe axurile cu frână: …

42.8.1.

Circumferința de rulare nominală a celor mai mari pneuri pe axurile cu frână: …

42.8.2.

Dimensiunile celor mai mari pneuri admise pe axurile motoare: …

42.8.3.

Circumferința de rulare nominală a celor mai mari pneuri pe axurile motoare: …

43.   SISTEMUL DE FRÂNARE

▼M1

43.1.

Descriere succintă a sistemului (sistemelor) de frânare instalat(e) pe vehicul (55): …

▼M3

43.2. Specificațiile vehiculului în ceea ce privește circuitele de comandă a liniilor pneumatice, hidraulice și/sau electrice ale sistemului (sistemelor) de frânare și o listă a mesajelor și a parametrilor integrați: …

▼M1 —————

▼B

43.4.

Sistem (sisteme) de frânare

43.4.1.

Descrierea funcționării sistemului (sistemelor) de frânare (inclusiv orice componente electronice), schema electrică, schema circuitului hidraulic sau pneumatic (55): …

43.4.2

Desen schematic și schița de funcționare a sistemului (sistemelor) de frânare (55): …

43.4.3.

Lista componentelor sistemului de frânare, identificate în mod adecvat (55): …

43.4.4.

Explicația tehnică a calculului sistemului (sistemelor) de frânare (determinarea raportului dintre forțele de frânare totale la circumferința roților și forța aplicată asupra comenzii frânei) (55): …

43.4.5.

Surse eventuale de energie externă (caracteristici, capacitatea rezervoarelor de energie, presiunea maximă și minimă, manometru și dispozitiv de avertizare privind nivelul minim al presiunii de pe tabloul de bord, rezervoare în vid și supapa de alimentare, compresoarele de alimentare, conformitatea cu dispozițiile referitoare la echipamentul de presiune (55): …

43.4.6.

Sistem electronic de frânare: da/nu/opțional (4)

43.4.7.

Numărul (numerele) rapoartelor privind încercările de tip I, în conformitate cu anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2015/68 (dacă este cazul): …

43.5.

Transmiterea forței de frânare (pe vehiculul tractor)

▼M3

43.5.1.

Transmiterea forței de frânare a sistemului de frânare de serviciu: mecanică/pneumatică/hidraulică/hidrostatică neasistată/asistată/transmisie integral asistată (4)

▼B

43.5.2.

Tehnologia de transmisie: pneumatică/hidraulică/preumatică și hidraulică (4)

▼M3

43.5.3. Blocarea comenzilor de frânare stânga și dreapta: da/nu (4)

43.6.

Dispozitivele de control al frânării vehiculului tractat (situate pe vehiculul tractor)

▼M1

43.6.1. Tehnologia sistemului de control al frânării vehiculului tractor: hidraulică/pneumatică/electrică/nu se aplică (4)

▼M3 —————

▼M3

43.6.2. Descrierea conexiunilor, a cuplajelor și a dispozitivelor de siguranță (inclusiv desenele, schițele și datele de identificare a oricărei componente electronice): …

43.6.2.1. Tipul legăturii pneumatice: două linii/nu se aplică (4)

43.6.2.1.1. Presiunea pneumatică de alimentare (două linii) … kPa

43.6.2.1.2. Circuit electric de control: da/nu (4)

43.6.2.2. Tipul legăturii hidraulice: o singură linie/două linii/nu se aplică (4)

43.6.2.2.1. Presiunea hidraulică de alimentare: O singură linie: … kPa Două linii: … kPa

43.6.2.2.2. Prezența conectorului ISO 7638:2003 (15): da/nu (4)

43.7.

Dispozitivele de control al frânării vehiculului tractat (situate pe vehiculul tractat)

43.7.1.

Tehnologia sistemului de control al frânării vehiculului tractat: hidraulică/pneumatică/electrică/nu se aplică (4)

43.7.2.

Dispozitivul de acționare a sistemului de frânare al vehiculului tractat: tambur/disc/altele (4)

43.7.2.1.

Descriere și caracteristici: …

43.7.3.

Descrierea conexiunilor, a cuplajelor și a dispozitivelor de siguranță (inclusiv desenele, schițele și datele de identificare a oricărei componente electronice): …

43.7.3.1.

Tipul legăturii pneumatice: două linii/nu se aplică (4)

43.7.3.1.1.

Circuit electric de control: da/nu (4)

43.7.3.2.

Tipul legăturii hidraulice: două linii/nu se aplică (4)

43.7.3.2.1.

Prezența conectorului ISO 7638:2003 (15): da/nu (4).

▼M1

43.A.   DOCUMENT INFORMATIV PRIVIND AXA ȘI FRÂNELE VEHICULULUI REMORCAT CU PRIVIRE LA PROCEDURI ALTERNATIVE PENTRU ÎNCERCĂRILE DE TIP I ȘI III

43.A.1. Generalități

43.A.1.1. Denumirea și adresa producătorului vehiculului sau axei:

43.A.2. Date privind axa

43.A.2.1. Producător (denumire și adresă):…

43.A.2.2. Tip/variantă:…

43.A.2.3. Identificatorul axei: ID1-…

43.A.2.4. Sarcina de încercare pe axă (Fe): …daN

43.A.2.5. Date privind roțile și frânele conform următoarelor figuri 1A și 1B…

43.A.3. Frână

43.A.3.1. Informații generale

43.A.3.1.1. Marca:

43.A.3.1.2. Producător (denumire și adresă):

43.A.3.1.3. Tipul de frână (de exemplu, cu tambur sau disc):

43.A.3.1.3.1. Variantă (de exemplu, camă în formă de S, pană etc.):

43.A.3.1.4. Identificatorul frânei: ID2-

43.A.3.1.5. Date privind frâna, în conformitate cu figurile 2A și 2B:

43.A.3.2. Date privind frâna cu tambur

43.A.3.2.1. Dispozitiv de reglare a frânei (extern/integrat):…

43.A.3.2.2. Cuplul maxim declarat aplicat frânei Cmax: … Nmax

43.A.3.2.3. Randamentul mecanic: h =…

43.A.3.2.4. Pragul declarat al cuplului aplicat frânei C0,dec:…Nm

43.A.3.2.5. Lungimea efectivă a axei cu came:…mm

43.A.3.3. Tamburul de frână

43.A.3.3.1. Diametrul maxim al suprafeței de frecare (limita de uzură)…mm

43.A.3.3.2. Material de bază:…

43.A.3.3.3. Masa declarată:…kg

43.A.3.3.4. Masa nominală:…kg

43.A.3.4. Garnitura de frână

43.A.3.4.1. Producător și adresă…

43.A.3.4.2. Marcă…

43.A.3.4.3. Tip…

43.A.3.4.4. Identificare (identificarea tipului de garnitură)…

43.A.3.4.5. Grosimea minimă (limita de uzură)…mm

43.A.3.4.6. Metoda de fixare a materialului de frecare la saboții de frână:…

43.A.3.4.6.1. …Scenariul cel mai pesimist de fixare (în cazul în care există mai mult de unul):

43.A.3.5. Date privind frâna cu disc

43.A.3.5.1. Tip de conexiune pe axă (axială, radială, integrată etc.):…

43.A.3.5.2. Dispozitiv de reglare a frânei (extern/integrat):…

43.A.3.5.3. Cursa maximă a dispozitivului de acționare: mm

43.A.3.5.4. Forța maximă declarată ThAmax: … daN

43.A.3.5.4.1 Cmax = ThAmax · le: …Nm

43.A.3.5.5. Raza de frecare: re = … mm

43.A.3.5.6. Lungimea pârghiei: le = … mm

43.A.3.5.7. Raportul intrare/ieșire (le/ee): i = …

43.A.3.5.8. Randamentul mecanic: h = …

43.A.3.5.9. Forța limită de acționare a frânei declarată ThA0,dec: …N

43.A.3.5.9.1. C0,dec = ThA0,dec · le: … Nm

43.A.3.5.10. Grosimea minimă a rotorului (limita de uzură):…mm

43.A.3.6. Date privind discul de frână…

43.A.3.6.1. Descrierea tipului de disc:…

43.A.3.6.2. Legătură/montare la butuc:…

43.A.3.6.3. Ventilație (da/nu):…

43.A.3.6.4. Masa declarată:… kg

43.A.3.6.5. Masa nominală:… kg

43.A.3.6.6. Diametrul exterior declarat: … mm

43.A.3.6.7. Diametrul interior minim: … mm

43.A.3.6.8. Diametrul interior al inelului de frecare: … mm

43.A.3.6.9. Lățimea canalului de ventilație (dacă este cazul): mm

43.A.3.6.10. Material de bază:…

43.A.3.7. Date privind plăcuța de frână:…

43.A.3.7.1. Producător și adresă:…

43.A.3.7.2. Marca:

43.A.3.7.3. Tipul:…

43.A.3.7.4. Identificare (identificarea tipului de pe plăcuța spate):…

43.A.3.7.5. Grosimea minimă (limita de uzură): mm

43.A.3.7.6. Metoda de fixare a materialului de fricțiune pe plăcuța spate:…

43.A.3.7.6.1. Scenariul cel mai pesimist de fixare (în cazul în care există mai mult de unul):…

image

image

image

imagexe (mm)

ae (mm)

he (mm)

ce (mm)

de (mm)

ee (mm)

α0e

α1e

be (mm)

re (mm)

Ae (cm2)

S1e (mm)

S2e (mm)

S3e (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

E.    INFORMAȚII PRIVIND CONSTRUCȚIA VEHICULULUI

44.   CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

44.1.

Descriere a sistemelor de management al asigurării calității globale: …

45.   ACCESUL LA INFORMAȚIILE REFERITOARE LA SISTEMELE DE DIAGNOSTICARE LA BORD (OBD) ȘI LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULELOR (45)

45.1.

Adresa principalului website pentru accesul la informații referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (45): …

45.2.

În cazul unei omologări de tip în mai multe etape, adresa site-ului principal pentru acces la informații referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor de la producător(i) în etapa (etapele) anterioară (anterioare) (45): …

45.3.

Informații relevante pentru a permite elaborarea componentelor de înlocuire care sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sistemului OBD furnizat: da/nu (4)

45.4.

Producție anuală globală a unui tip (61): …

45.5.

Dovada (dovezile) conformării indicând că informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor sunt furnizate folosind numai editor de text sau formate grafice sau formate care pot fi vizualizate și imprimate folosind numai inserturi de software standard care sunt disponibile gratuit, sunt ușor de instalat și care funcționează cu sisteme de operare pentru computere utilizate în general.

45.5.1.

Cuvinte cheie în metadate în conformitate cu 15031-2:2010 (Vehicule rutiere – Comunicarea între vehicul și echipamentele externe pentru diagnosticarea legată de emisii – Partea 2: Orientări privind termeni, definiții, abrevieri și acronime): da/nu (4)

45.6.

Reprogramare a unităților de control, în conformitate cu punctul 2.5 din apendicele 1 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014

45.6.1.

Reprogramarea unităților de control efectuată în conformitate cu:/SAE J2534/TMC RP1210/alt software nebrevetat (4) (dacă alegeți alt software nebrevetat, indicați: … )

45.6.1.1.

Software brevetat: da/nu (4)

45.6.1.2.

ISO 22900-2 [Vehicule rutiere – Interfața de comunicare vehicul modulară (MVCI) – Partea 2: Interfața de programare a aplicației pentru unitatea de date de protocol de diagnosticare (D-PDU API)]: da/nu (4)

45.6.1.3.

SAE J2534 (Practică recomandată pentru programarea „pass-thru” a vehiculului): da/nu (4)

45.6.1.4.

TMC RP1210 (API): da/nu (4)

45.6.1.5.

Alt software nebrevetat: da/nu (4) (dacă alegeți alt software nebrevetat, indicați: … )

45.6.2.

Validarea compatibilității aplicației specifice a producătorului și interfețelor de comunicare ale vehiculului sunt realizate de: VCI elaborate independent/împrumut de hardware special (4)

45.6.3.

Comunicare în cadrul vehiculului și comunicare între ECU și serviciul de diagnosticare în conformitate cu standardul:

▼M1

45.6.3.1. SAE J1939-13 (Controlul serial și rețeaua de comunicații a vehiculului): da/nu (4)

45.6.3.2. ISO 11783-2 (Tractoare și utilaje agricole și forestiere – Controlul serial și rețeaua de comunicații a vehiculului): da/nu (4)

45.6.3.3. ISO 15031-3 (Vehicule rutiere – Comunicarea între vehicul și echipamentele externe pentru diagnosticarea legată de emisii): da/nu (4)

45.6.3.4. ISO 13400-4 [Vehicule rutiere – Comunicare privind diagnosticarea în cadrul internet Protocol (DoIP)] (4): da/nu (4)

▼B

45.7.

Informații solicitate pentru fabricarea de instrumente de diagnosticare

45.7.1.

Producătorul vehiculului folosește instrumente de diagnosticare și de încercare în conformitate cu ISO 22900-2:2009 [Vehicule rutiere – Interfață de comunicare între vehicule modulară (MVCI) – Partea 2: Interfața de programare a aplicației pentru unitatea de date de protocol de diagnosticare (D-PDU API)] și ISO 22901-2:2011 [Vehicule rutiere – Schimb deschis de date de diagnosticare (ODX) – Partea 2: date de diagnosticare legate de emisii] în cadrul rețelelor lor de franciză: da/nu/nu este cazul (4) (dacă alegeți nu este cazul, indicați motivele: …)

45.7.2.

Fișierele ODX pot fi accesate de operatori independenți via website-ul producătorului: da/nu/nu este cazul (4) (dacă alegeți nu este cazul, indicați motivele: …)

45.7.3.

Informații privind protocolul de comunicare, astfel cum este prevăzut la punctul 1.1 din apendicele 2 la anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014, sunt puse la dispoziție prin intermediul website-urilor producătorului cu informații privind repararea: da/nu//nu este cazul (4) (dacă alegeți nu este cazul,: indicați motivele: …)

45.7.4.

Informații necesare pentru încercarea și diagnosticarea componentelor monitorizate OBD, astfel cum este prevăzut la punctul 1.2 din apendicele 2 la anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014, sunt puse la dispoziție prin intermediul website-urilor producătorului cu informații privind repararea: da/nu//nu este cazul (4) (dacă alegeți nu este cazul, indicați motivele: )

45.7.5.

Datele necesare pentru realizarea lucrărilor de reparare, astfel cum este prevăzut la punctul 1.3 din apendicele 2 la anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014, sunt puse la dispoziție prin intermediul website-urilor producătorului cu informații privind repararea: da/nu//nu este cazul (4) (dacă alegeți nu este cazul, indicați motivele: …)

45.8.

Informații referitoare la repararea și întreținerea combinațiilor de vehicule

45.8.1.

Producătorul de vehicule recomandă combinarea unui tip de tractor cu un vehicul din categoria R sau S sau invers: da/nu (4)

45.8.2.

Vehicule pentru care combinația este recomandată:

45.8.2.1.

Marca (denumirea comercială a producătorului) (18): …

45.8.2.2.

Tip (17): …

45.8.2.2.1.

Variantă (variante) (17): …

45.8.2.2.2.

Versiune (versiuni) (17): …

45.8.2.3.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

45.8.2.4.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2): …

45.8.3.

OBD al vehiculului și informații referitoare la repararea și întreținerea vehiculului privind interconectivitatea ambelor vehicule asigurată prin intermediul unui website creat în comun de câțiva producători sau un consorțiu de producători: da/nu (4)

45.8.3.1.

Adresa site-ului creat în comun de câțiva producători sau un consorțiu de producători (45): …

46.   STRUCTURĂ DE PROTECȚIE ÎN CAZ DE RĂSTURNARE (ROPS)

46.1.

Echipament ROPS: obligatoriu/opțional/standard (4)

46.2.

ROPS în cabină/cadru/prin bară (bare) de ruliu montată (montate) în față/spate (4)

▼M1

46.2.1.

În cazul unei bare de ruliu: pliabilă/nepliabilă (4)

46.2.2.

În cazul unei bare de ruliu pliabile:

46.2.2.1. Operațiunea de pliere: neasistată/asistată parțial/asistată integral (4)

46.2.2.2. În cazul operațiunii de pliere neasistată sau parțial asistată:

46.2.2.2.1. ROPS pliabile operate manual: cu unelte/fără unelte (4)

46.2.2.2.2. Fotografii și desene tehnice detaliate indicând zona de prindere și o imagine laterală și în plan a zonelor accesibile. Dimensiunile și forțele maxime pentru acționarea ROPS trebuie să figureze pe desene:…

46.2.2.3. În cazul operațiunii de pliere parțial asistată sau asistată integral, o scurtă descriere a dispozitivelor de asistare și a dispozitivelor de comandă ale acestora, dacă există, și amplasarea lor: …

46.2.2.4. Mecanism de blocare: manual/automat (4)

46.2.2.4.1. Pentru mecanismele de blocare manuală, o scurtă descriere a mecanismului de blocare și a designului său ergonomic pentru a se evita pericolele de ciupire sau tăiere și pentru a limita forța necesară pentru a-l opera: …

46.2.2.4.2. Pentru mecanismele de blocare automată,

46.2.2.4.2.1. O scurtă descriere a mecanismului de blocare, a dispozitivului de comandă, dacă există, și a amplasării: …

46.2.2.4.2.2. Certificatul producătorilor prevăzut la nota 2 de la punctul 5.5. din partea B3 a anexei IX la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei: da/nu (4)

▼B

46.3.

Fotografii și desene tehnice detaliate indicând poziția ROPS, poziția punctului index al scaunului (SIP), detalii privind instalările și poziția părții anterioare a tractorului care poate susține tractorul când este răsturnat (dacă este necesar) etc. (în cazul ROPS pliabile în față, indicați zona de prindere și o imagine laterală și în plan a zonelor accesibile). Dimensiunile principale trebuie să apară pe desene, inclusiv dimensiunile externe ale tractorului cu structura de protecție instalată și dimensiunile interioare principale: …

46.4.

Scurtă descriere a structurii de protecție, incluzând:

46.4.1.

Tip de construcție: …

46.4.2.

Detalii ale instalărilor: …

46.4.3.

Detalii ale părții anterioare a tractorului care poate susține tractorul când este răsturnat (dacă este necesar): …

46.4.4.

Cadru suplimentar: …

46.5.

Dimensiuni (52)

46.5.1.

Înălțimea elementelor plafonului deasupra punctului index al scaunului (SIP): … mm

46.5.2.

Înălțimea elementelor plafonului deasupra bazei scăriței a tractorului: … mm

46.5.3.

Lățime interioară a structurii protective vertical deasupra punctului index al scaunului la nivelul centrului volanului: … mm

46.5.4.

Distanță de la centrul volanului la partea dreaptă a structurii de protecție: … mm

46.5.5.

Distanță de la centrul volanului la partea stângă a structurii de protecție: … mm

46.5.6.

Distanță minimă de la coroana volanului la structura de protecție: … mm

46.5.7.

Distanță orizontală de la punctul index al scaunului la partea posterioară a structurii de protecție deasupra punctului index al scaunului: … mm

46.5.8.

Poziție (cu referire la axul spate) a părții anterioare a tractorului care poate susține tractorul când este răsturnat (dacă este necesar):

46.5.8.1.

Distanță orizontală: … mm

46.5.8.2.

Distanță verticală: … mm

46.6.

Detalii privind materialele folosite pentru fabricarea structurii de protecție și specificațiile privind oțelurile folosite (53)

46.6.1.

Cadru principal (componente – material – dimensiuni): …

46.6.2.

Montări (componente – material – dimensiuni): …

46.6.3.

Asamblare și bolțuri de montare (componente – dimensiuni): …

46.6.4.

Acoperiș (componente – material – dimensiuni): …

46.6.5.

Metalizare (dacă este cazul) (componente – material – dimensiuni): …

46.6.6.

Geam (dacă este cazul) (componente – material – dimensiuni): …

46.6.7.

Parte anterioară a tractorului care poate susține tractorul când este răsturnat (dacă este necesar) (componente – material – dimensiuni): …

46.7.

Ca alternativă la 46.1-46.6.7, a se furniza următoarele informații:

46.7.1.

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție pe tractoarele agricole și forestiere (încercare dinamică), codul 3 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4).

46.7.2.

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție pe tractoarele agricole și forestiere cu șenile (încercare dinamică), codul 8 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4).

46.7.3.

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție pe tractoarele agricole și forestiere (încercare statică), codul 4 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4).

46.7.4.

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție complet montate pe tractoarele agricole și forestiere cu ecartament îngust, codul 6 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4).

46.7.5.

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție montate în partea din spate pe tractoarele agricole și forestiere cu ecartament îngust, codul 7 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4).

47.   STRUCTURI DE PROTECȚIE ÎN CAZUL CĂDERII DE OBIECTE (FOPS)

47.1.    Vehicule din categoriile T și C echipate pentru aplicații forestiere

47.1.1.

Cerințele în baza standardului ISO 8083:2006 [Utilaje forestiere -- Structuri de protecție împotriva obiectelor în cădere (FOPS) -- Cerințe privind încercările de laborator și performanța] nivelul I/nivelul II (4) privind FOPS sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4).

47.2.    Toate celelalte vehicule din categoriile T și C echipate cu FOPS

47.2.1.

Fotografii și desene tehnice detaliate indicând poziția FOPS, poziția punctului index al scaunului (SIP) etc. Dimensiunile principale trebuie să apară pe desene, inclusiv dimensiunile externe ale tractorului cu structura de protecție instalată și dimensiunile principale interioare: …

47.2.2.

Scurtă descriere a structurii de protecție, incluzând:

47.2.2.1.

Tip de construcție: …

47.2.2.2.

Detalii ale instalărilor: …

47.2.3.

Dimensiuni (52)

47.2.3.1.

Înălțimea elementelor plafonului deasupra punctului index al scaunului (SIP): … mm

47.2.3.2.

Înălțimea elementelor plafonului deasupra bazei scăriței a tractorului: … mm

47.2.3.3.

Înălțimea globală a tractorului cu structura de protecție instalată: … mm

47.2.3.4.

Lățimea globală a structurii de protecție (dacă apărători de noroi sunt incluse, trebuie indicat acest lucru): … mm

47.2.4.

Detalii privind materialele folosite pentru fabricarea structurii de protecție și specificațiile privind oțelurile folosite (53)

47.2.4.1.

Cadru principal (componente – material – dimensiuni): …

47.2.4.2.

Montări (componente – material – dimensiuni): …

47.2.4.3.

Asamblare și bolțuri de montare (componente – dimensiuni): …

47.2.4.4.

Acoperiș (componente – material – dimensiuni): …

47.2.5.

Detalii privind ranforsările componentelor originale realizate de producătorul tractorului: …

47.2.6.

Alternativ la 47.2.1-47.2.5, se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție împotriva obiectelor în cădere montate pe tractoarele agricole și forestiere, codul 10 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu (4)

48.   NIVELUL ZGOMOTULUI LA CARE ESTE EXPUS CONDUCĂTORUL AUTO

48.1.

Vehiculele din categoria T sau C (cu șenile de cauciuc) trebuie testate în conformitate cu metoda de încercare 1, în conformitate cu punctul 2 din anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014: da/nu/nu este cazul (4)

48.2.

Vehiculele din categoria T sau C (cu șenile de cauciuc) trebuie testate în conformitate cu metoda de încercare 2, în conformitate cu punctul 3 din anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014: da/nu/nu este cazul (4)

48.3.

Vehiculele din categoria C cu șenile de oțel trebuie testate pe un strat de nisip umed, astfel cum este indicat la punctul 5.3.2 din ISO 6395:2008 (Mașini de terasament – Determinarea nivelului de sunet – Condiții de încercare dinamică): da/nu/nu este cazul (4)

48.4.

În mod alternativ pentru punctele 48.1-48.3, se furnizează un raport de încercare complet eliberat pe baza codului standard al OCDE pentru măsurarea oficială a zgomotului în poziția de conducere pe tractoarele agricole și forestiere, Codul 5 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, împreună cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

49.   POZIȚII DE ȘEDERE (ȘEI ȘI SCAUNE)

49.1.

Configurarea poziției de ședere: scaun/șa (4)

49.2.

Coordonate sau desen cu punctul(ele) de referință ale scaunului (S) pentru toate pozițiile de ședere: …

49.3.

Descriere și desene:

49.3.1.

Ale scaunelor și a sistemelor lor de fixare: …

49.3.2.

Ale sistemului de reglare: …

49.3.3.

Ale sistemelor de deplasare și blocare: …

49.3.4.

Ale sistemele de fixare pentru centurile de siguranță (dacă sunt încorporate în scheletul scaunului): …

49.3.5.

Ale părților vehiculului folosite ca puncte de fixare: …

49.4.

Scaunul conducătorului auto

▼M1

49.4.1.

Amplasarea scaunului conducătorului: pe stânga/pe dreapta/în centru (4)

▼B

49.4.2.

Categoria de scaun al conducătorului: categoria A clasa I/II/III, categoria B (4)

49.4.3.

Post de conducere reversibil: da/nu (4)

49.4.3.1.

Descrierea postului de conducere reversibil: …

49.4.4.

Dimensiuni ale scaunului conducătorului, inclusiv adâncimea și lățimea suprafeței scaunului, poziția și înclinarea spătarului, precum și înclinarea suprafeței scaunului:

49.4.5.

Caracteristici principale ale scaunului conducătorului: …

49.4.6.

Sistemul de reglare: …

49.4.7.

Sistemul de deplasare și de blocare în direcția longitudinală și verticală: …

49.4.7.1.

În cazul vehiculelor care nu sunt echipate cu scaun reglabil, indicați deplasarea coloanei de direcție și a pedalei (pedalelor): …

▼M1

49.5.

Scaun(e) pentru pasageri

49.5.1. Numărul de scaune pentru pasageri:…

49.5.2. Amplasare și dispun6ere (8):…

49.5.3. Dimensiunile scaunului (scaunelor) pasagerilor: …

49.5.4. Caracteristicile principale ale scaunului (scaunelor) pasagerilor:…

49.5.5. Cerințele în baza standardului EN 15694:2009 (Tractoare agricole și forestiere. Scaun pentru pasageri. Cerințe și proceduri de încercare) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

49.5.6. Cerințele în baza standardului EN 15997:2011 [Toate vehiculele de teren (ATV-uri – Cvadracicluri). Cerințe în materie de siguranță și metode de încercare] privind scaunele pentru pasageri pentru vehiculului de tip II ATV sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

▼B

50.   SPAȚIUL DE MANEVRĂ ȘI ACCESUL ȘI IEȘIREA DIN VEHICUL, INCLUSIV UȘI ȘI FERESTRE

50.1.    Spațiu de manevră

50.1.1.

Fotografii sau desene detaliate, inclusiv dimensiuni ale spațiului de manevră, indicând în special poziția punctului de referință al scaunului (S) și dimensiunile spațiului de manevră din jurul său, spațiul dintre bază și volan și punctele fixe ale tractorului, amplasările dispozitivelor de control, treptelor și balustradelor necesare: …

50.1.2.

Dispozitive de control operate manual au minimum de spații libere prevăzute de punctul 4.5.3 din ISO 4254-1:2013 (Utilaje agricole – Siguranță – Partea 1: Cerințe generale), iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

50.2.

Acces la poziția de conducere:

50.2.1.

Fotografii sau desene detaliate și/sau o vedere descompusă, inclusiv dimensiunile intrărilor, scărilor, treptelor, balustradelor și mânerelor: …

50.2.2.

Dimensiuni minime ale scărilor, spațiilor pentru picior complete și treptelor:

50.2.2.1.

Adâncime spațiu: … mm

50.2.2.2.

Lățime spațiu: … mm

50.2.2.3.

Înălțime spațiu: … mm

50.2.2.4.

Distanță între suprafața a două scări: … mm

50.2.3.

Pentru vehicule din categoria C, cerințele indicate în secțiunea 3.3.5 din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014 sunt îndeplinite, iar documentația relevantă se află în documentul informativ: da/nu (4)

50.2.4

Mâini curente/mânere prevăzute (4): da/nu (4)

50.3.

Acces la alte poziții decât poziția de conducere:

50.3.1.

Fotografii sau desene detaliate și/sau o vedere descompusă, inclusiv dimensiunile intrărilor, scărilor, treptelor, balustradelor și mânerelor: …

50.3.2.

Dimensiuni minime ale scărilor, spațiilor pentru picior complete și treptelor:

50.3.2.1.

Adâncime spațiu: … mm

50.3.2.2.

Lățime spațiu: … mm

50.3.2.3.

Înălțime spațiu: … mm

50.3.2.4.

Distanță între suprafața a două scări: … mm

50.3.3.

Balustrade/mânere (4) furnizate: da/nu (4)

50.4.

Uși pentru pasageri, încuietori și balamale

50.4.1.

Număr de uși și configurația acestora, dimensiuni și unghi maxim de deschidere (5): …

50.4.2.

Desenul încuietorilor și balamalelor și poziția acestora pe portiere: …

50.4.3.

Descrierea tehnică a închizătorilor și balamalelor: …

50.4.4.

Uși ale vehiculului, cu ferestre acționate electric și trape acționate electric, dacă există, conforme cu prevederile punctelor 5.8.1-5.8.5 din Regulamentul CEE-ONU nr. 21 (JO L 188, 16.7.2008, p. 32): da/nu (4)

50.5.

Ferestre și ieșire (ieșiri) de urgență

50.5.1.

Fotografii sau desene și/sau o vedere (pe bucăți) ale amplasării ferestrelor și ieșirilor de urgență, precum și ale oricăror mijloace suplimentare pentru facilitarea evacuării: …

50.5.2.

Număr de ferestre: … și de ieșiri de urgență: …

50.5.3.

Dimensiunile ferestrelor … mm × … mm și ale ieșirilor de urgență: … mm × … mm

50.5.4.

Mijloace pentru depășirea diferențelor de înălțime care depășesc 1 000 mm pentru a facilita evacuarea, dacă sunt montate: …

51.   PRIZĂ (PRIZE) DE PUTERE

51.1.

Număr de prize de putere: …

▼M1

51.2.

Priză de putere principală

51.2.1. Poziție: față/spate/altele (4) (pentru altele, indicați: …)

51.2.2. Rotații per minut: … min-1

51.2.2.1. Raport al turațiilor prizei de putere față de turațiile motorului: …

51.2.3. Opțional: Puterea la priza de putere (PDP), dacă există, la turația (turațiile) nominală(e) [în conformitate cu Codul 2 OCDE (57) sau ISO 789-1:1990 (Tractoare agricole – Proceduri de încercare – Partea I: Încercări pentru priza de putere)]Turație nominală PTO

(min-1)

Turație a motorului corespondentă

(min-1)

Putere

(kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

51.2.4. Apărătoare priză de putere (descriere, dimensiuni, desene, fotografii): …

▼B

51.3.

Priză de putere secundară (dacă există)

51.3.1.

Poziție: față/spate/altele (4) (pentru altele, indicați: …)

51.3.2.

Rotații per minut: …

51.3.2.1.

Raport al turațiilor prizei de putere față de turațiile motorului: …

▼M1

51.3.3.

Opțional: Puterea la priza de putere (PDP), dacă există, la turația (turațiile) nominală(e) [în conformitate cu Codul 2 OCDE (57) sau ISO 789-1:1990 (Tractoare agricole – Proceduri de încercare – Partea I: Încercări pentru priza de putere)]Turație nominală PTO

(min-1)

Turație a motorului corespondentă

(min-1)

Putere

(kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

▼B

51.3.4.

Apărătoare (apărători) priză de putere (descriere, dimensiuni, desene, fotografii): …

51.4.

Priză de putere spate

51.4.1.

Cerințele în baza standardului ISO 500-1:2014 (Tractoare agricole – Tipuri de prize de putere montate în spate 1, 2, 3 și 4 – Partea 1: Specificații generale, cerințe în materie de siguranță, dimensiunile ecranului de protecție și zona de gardă) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

51.4.2.

Cerințele în baza standardului ISO 500-2:2004 (Tractoare agricole – Tipuri de prize de putere montate în spate 1, 2 și 3 – Partea 2: Tractoare pe roți cu ecartament îngust, cerințe în materie de siguranță, dimensiunile ecranului de protecție și zona de gardă) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

51.5.

Priză de putere montată în față

51.5.1.

Cerințele în baza standardului I ISO 8759-1:1998 (Tractoare agricole pe roți – Echipamente montate în față – Partea 1: Priză de putere și mecanism de ridicare în trei puncte), cu excepția clauzei 4.2 din acesta, sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

52.   PROTECȚIA ELEMENTELOR DE ACȚIONARE, SISTEMUL DE EVACUARE, APĂRĂTOARELE ȘI DISPOZITIVELE DE PROTECȚIE

52.1.

Descrierea (inclusiv desene, schițe sau fotografii) dispozitivelor cu dimensiuni indicând distanțele de siguranță pentru evitarea contactului cu componentele periculoase și a dispozitivelor de protecție montate pentru protecția punctelor periculoase, cel puțin pentru următoarele componente:

52.1.1.

Dispozitive de comandă: …

52.1.2.

Mecanism de ridicare în trei puncte spate: …

52.1.3.

Mecanism de ridicare în trei puncte față: …

52.1.4.

Scaunul conducătorului și mediu: …

52.1.5.

Scaun(e) pentru pasageri (dacă există): …

52.1.6.

Ax de direcție și ax oscilant: …

52.1.7.

Arbori de transmisie montați pe tractor: …

52.1.8.

Zonă liberă în jurul roților motoare: …

52.1.9.

Capota motorului: …

52.1.10.

Protecție împotriva suprafețelor fierbinți: …

52.1.11.

Sistemul de evacuare: …

52.1.12.

Jante: …

52.2.

Descrierea (inclusiv fotografii și desene, dacă este cazul) dispozitivelor de protecție folosite pentru:

52.2.1.

Protecție pentru o singură suprafață: …

52.2.2.

Protecție pentru mai multe suprafețe: …

52.2.3.

Protecție prin capsulare totală: …

52.2.4.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (în cazul în care există): …

52.3.

Cerințele în baza standardului EN 15997:2011 [Toate vehiculele de teren (ATV-uri – Cvadracicluri). Cerințe în materie de siguranță și proceduri de încercare] sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

52.4.

Descrierea (inclusiv desene, schițe sau fotografii) dispunerii și marcării furtunurilor hidraulice flexibile: …

52.5.

Pentru vehiculele din categoria R, descrierea (inclusiv desene, schițe sau fotografii) dispozitivelor de susținere pentru service și întreținere: …

52.6.

Descrierea și identificarea (inclusiv desene, schițe sau fotografii) punctelor de gresare și ale mijloacelor de ajunge la acestea: …

53.   ANCORAJELE CENTURILOR DE SIGURANȚĂ

53.1.

Cerințele în baza standardului I ISO 3776-1:2006 (Tractoare și utilaje agricole – Centuri de siguranță – Partea 1: Cerințe privind amplasarea punctelor de fixare) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

53.2.

Fotografii și/sau desene ale caroseriei indicând amplasarea și dimensiunile reale și efective ale ancorajelor: …

53.3.

Desene ale ancorajelor și componente ale structurii vehiculului de care sunt atașate (alături de o declarație privind natura materialelor utilizate): …

53.4.

Indicare a tipurilor de curele (14) autorizate pentru fixarea la ancorajele vehiculului 

Amplasare punct de fixare

Structura vehiculului

Structură scaun

Scaunul conducătorului auto

left accolade

Puncte de fixare inferioare

left accolade

exterior

interior

 

 

Puncte de fixare superioare

 

 

Scaun pentru pasageri

1

left accolade

Puncte de fixare inferioare

left accolade

exterior

interior

 

 

Puncte de fixare superioare

 

 

Scaun pentru pasageri

left accolade

Puncte de fixare inferioare

left accolade

exterior

interior

 

 

Puncte de fixare superioare

 

 

53.4.1.

Observație: …

53.5.

Dispozitive speciale (de exemplu: ajustare a înălțimii scaunului, dispozitiv de preîncărcare etc.): …

53.6.

Descrierea unui tip special de centură de siguranță atunci când un punct de fixare este amplasat în spătarul scaunului sau când are încorporat un dispozitiv de disipare a energiei: …

53.7.

Alternativă la intrările 53.2-53.6

53.7.1.

Cerințele în baza standardului I ISO 3776-2:2013 (Tractoare și utilaje agricole – Centuri de siguranță – Partea 2: Cerințe privind rezistența punctelor de fixare) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

53.7.2.

Se furnizează un raport de încercare acordat în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 14 (JO L 109, 28.4.2011, p. 1), iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

53.7.3.

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție pe tractoarele agricole și forestiere (încercare dinamică), codul 3 OCDE cu ancorajele centurilor de siguranță încercate, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

53.7.4.

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție pe tractoarele agricole și forestiere cu șenile, codul 8 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4)

53.7.5.

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție pe tractoarele agricole și forestiere (încercare statică), codul 4 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4)

53.7.6.

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție complet montate pe tractoarele agricole și forestiere cu ecartament îngust, codul 6 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4)

53.7.7

Se furnizează un raport de încercare complet emis pe baza codurilor standard ale OCDE pentru încercarea oficială a structurilor de protecție spate complet montate pe tractoarele agricole și forestiere cu ecartament îngust, codul 7 OCDE, ediția 2015 din iulie 2014, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4)

54.   CENTURI DE SIGURANȚĂ

54.1.

Cerințele în baza standardului I ISO 3776-3:2009 (Tractoare și utilaje agricole – Centuri de siguranță – Partea 3: Cerințe privind ansamblurile) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

54.2.

Un raport de încercare acordat în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 16 (JO L 233, 9.9.2011, p. 1), iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

▼M1

54.3.

Numărul și poziția centurilor de siguranță și a scaunelor pentru care pot fi folosite; vă rugăm să completați tabelul de mai jos:Configurație a centurilor de siguranță și informații conexe

 

 

 

Marca de omologare UE de tip completă/ marca de omologare CEE de tip

Variantă, după caz

Dispozitive de reglare a centurii pentru înălțime (indicați da/nu/opțional)

Scaunul conducătorului

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Scaun pentru pasageri

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Scaun pentru pasageri

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = stânga, C = centru, R = dreapta

▼B

54.4.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice: …

55.   PROTECȚIA CONTRA PENETRĂRII OBIECTELOR (OPS)

55.1.    Vehicule din categoriile T și C echipate pentru aplicații forestiere

55.1.1.

Cerințele în baza ISO 8084:2003 (Utilaje forestiere – Structuri de protecție a operatorului – Cerințe privind încercările de laborator și performanța) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

55.2.    Toate celelalte vehicule din categoriile T și C echipate cu OPS

55.2.1.

Cerințele în baza anexei 14 la Regulamentul CEE-ONU 43 (JO L 230, 31.8.2010, p. 119) privind geamurile securizate sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

56.   MANUALUL OPERATORULUI, AVERTISMENTE DE INFORMARE ȘI MARCAJE

56.1.    Manualul operatorului

56.1.1.

Cerințele în baza ISO 3600:1996 (Tractoare, mașini agricole și forestiere, echipamente motorizate pentru grădini și peluze – Manuale de utilizare – Conținut și prezentare), cu excepția secțiunii 4.3 (Identificarea utilajului), sunt îndeplinite: da/nu (4)

56.1.2.

Informațiile solicitate în anexa XXII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014 sunt furnizate în manualul operatorului: da/nu (4)

56.2.    Informații, mesaje de avertizare și marcaje

56.2.1.

Cerințele în baza ISO 3767 Partea 1 (1998+A2:2012) (Tractoare, mașini agricole și forestiere, echipamente motorizate pentru grădini și peluze – Simboluri pentru comenzile operatorului și alte afișaje – Partea 1: Simboluri comune) și, dacă este aplicabile, Partea 2 (:2008) (Tractoare, mașini agricole și forestiere, echipamente motorizate pentru grădini și peluze – Simboluri pentru comenzile operatorului și alte afișaje – Partea 2: Simboluri pentru tractoare și utilaje agricole) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

56.2.2.

Ca alternativă la 56.2.1, cerințele din Regulamentul UNECE nr. 60 (JO L 95, 31.3.2004, p. 10) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în fișa descriptivă: da/nu/nu este cazul (4)

56.2.3.

Cerințele în baza ISO 11684:1995 (Tractoare, mașini agricole și forestiere, echipamente motorizate pentru grădini și peluze – Semne de siguranță și pictograme pentru pericol – Principii generale) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

56.2.4.

Cerințele în baza ISO 7010:2011 (Simbolurile grafice – Culorile de siguranță și semnele de siguranță – Semne de siguranță înregistrate) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

56.3.

Descriere, codificare a culorilor și mijloace pentru identificarea direcțiilor de curgere a cuplajelor hidraulice (inclusiv desene, schițe sau fotografii): …

56.4.

Descriere, codificare a culorilor și mijloace pentru identificarea punctelor pentru ridicarea cu cricuri în condiții de siguranță (inclusiv desene, schițe sau fotografii): …

▼M1

57.   DISPOZITIVE DE COMANDĂ OPERATE DE CONDUCĂTOR, INCLUSIV IDENTIFICAREA COMENZILOR, A MARTORILOR ȘI A INDICATORILOR

57.1.

Fotografii și/sau desene de identificare a comenzilor, a martorilor și a indicatorilor:

57.2.

Comenzi, martori și indicatoare pentru care este necesară identificarea și simbolurile utilizate pentru identificareNr. simbol

Dispozitiv

Comandă/indicator disponibil (1)

Identificat prin simbolul (1)

Amplasare (2)

Martor disponibil (1)

Identificat prin simbolul (1)

Amplasare (2)

1

Faruri cu lumină de întâlnire

 

 

 

 

 

 

2

Faruri cu lumină de drum

 

 

 

 

 

 

3

Lămpi de poziție (laterale)

 

 

 

 

 

 

4

Lămpi de ceață față

 

 

 

 

 

 

5

Lampă de ceață spate

 

 

 

 

 

 

6

Dispozitiv de reglare a farurilor

 

 

 

 

 

 

7

Lămpi de staționare

 

 

 

 

 

 

8

Lămpi semnalizare direcție

 

 

 

 

 

 

9

Lampa de avarie

 

 

 

 

 

 

10

Ștergător de parbriz

 

 

 

 

 

 

11

Spălător de parbriz

 

 

 

 

 

 

12

Ștergător și spălător parbriz

 

 

 

 

 

 

13

Dispozitiv de spălare a farurilor

 

 

 

 

 

 

14

Dispozitiv de dejivrare și dezaburire parbriz

 

 

 

 

 

 

15

Dispozitiv de dejivrare și dezaburire lunetă

 

 

 

 

 

 

16

Ventilator

 

 

 

 

 

 

17

Dispozitiv preîncălzire Diesel

 

 

 

 

 

 

18

Șoc

 

 

 

 

 

 

19

Avarie sistem de frânare

 

 

 

 

 

 

20

Nivel combustibil

 

 

 

 

 

 

21

Nivel de încărcare baterie

 

 

 

 

 

 

22

Temperatura lichidului de răcire a motorului

 

 

 

 

 

 

23

Lumină indicare defecțiune (MI)

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = da
– = nu sau nu este disponibil separat
o = opțional.

(*2)    d = direct pe comandă, indicator sau martor
c = în imediata apropiere.

57.3.

Comenzi, martori și indicatoare pentru care, atunci când sunt instalați, identificarea este opțională și simbolurile care se utilizează, în cazul în care trebuie să fie identificateNr. simbol

Dispozitiv

Comandă/indicator disponibil (1)

Identificat prin simbolul (1)

Amplasare (2)

Martor disponibil (1)

Identificat prin simbolul (1)

Amplasare (2)

1

Frâna de staționare

 

 

 

 

 

 

2

Ștergător lunetă

 

 

 

 

 

 

3

Spălător lunetă

 

 

 

 

 

 

4

Ștergător și spălător lunetă

 

 

 

 

 

 

5

Ștergător intermitent parbriz

 

 

 

 

 

 

6

Dispozitive de avertizare acustică

 

 

 

 

 

 

7

Capotă

 

 

 

 

 

 

8

Centură de siguranță

 

 

 

 

 

 

9

Presiune ulei motor

 

 

 

 

 

 

10

Benzină fără plumb

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)    da = yes
– = nu sau nu este disponibil separato
o = opțional.

(*2)    d = direct pe comandă, indicator sau martor
c = în imediata apropiere.

57.4.

Scurtă descriere și desen schematic al amplasărilor, al deplasării, al metodelor de operare și al codificării culorilor ale diferitelor dispozitive de control din interiorul vehiculului și indicare pentru tractoarele cu cabină închisă cum se evită accesibilitatea la dispozitivele de control intern de la sol:…

57.5.

Scurtă descriere și desen schematic al amplasărilor, al deplasării, al metodelor de operare și al codificării culorilor ale diferitelor dispozitive de control din exteriorul vehiculului și indicare a zonelor periculoase față și spate, în conformitate cu apendicele 1 din anexa XXIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014:…

57.6.

Cerințele indicate în anexele A și C la standardul ISO 15077:2008 (Tractoare și utilaje agricole pulverizatoare autopropulsate – Comenzile operatorului – Forțe de acționare, deplasare și metodă de operare) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

57.7.

indicate la punctul 4.5.3 din standardul ISO 4254-1:2013 (Utilaje agricole – Siguranța – Partea 1: Cerințe generale), exceptând dispozitivele de control operate prin atingere, sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

57.8.

Cerințele în baza standardului EN 15997:2011 [Toate vehiculele de teren (ATV-uri – Cvadracicluri). Cerințe în materie de siguranță și metode de încercare] privind controlul accelerației și controlul manual al ambreiajului, sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

57.9.

Pentru vehicule de categoria T și C, cerințele prevăzute de standardul ISO 10975:2009 (Tractoare și utilaje agricole – Sisteme de autoghidare pentru tractoare comandate de operator și utilaje autopropulsate – Cerințe de siguranță) sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu/nu este cazul (4)

▼B

58.   PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR PERICULOASE

58.1.

Scurtă descriere (inclusiv desene și fotografii) a sistemului de alimentare cu aer și de filtrare, inclusiv dispozitive pentru obținerea unui diferențial pozitiv în cabină și fluxul de aer al aerului proaspăt filtrat: …

58.2.

Cerințele în baza standardului EN 15695-1 (Tractoare agricole și pulverizatoare autopropulsate – protecția operatorului (șoferului) împotriva substanțelor periculoase – Partea 1: clasificarea cabinelor, cerințe și proceduri de încercare): categoria 1/categoria 2/categoria 3 categoria 4 (4) privind clasificarea cabinelor cu privire la protecția împotriva substanțelor periculoase sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

58.3.

Cerințele în baza standardului EN 15695-2 (Tractoare agricole și pulverizatoare autopropulsate – protecția operatorului (șoferului) împotriva substanțelor periculoase – Partea 2: filtre, cerințe și proceduri de încercare): Filtru de praf/Filtru aerosol/Filtru vapori (4) privind filtrele cu privire la protecția împotriva substanțelor periculoase sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

59.   PENTRU VEHICULELE DIN CATEGORIILE T ȘI C, UTILAJE MONTATE PE VEHICUL (4)

59.1.

Descrierea generală a echipamentului și a interacțiunii sale cu vehiculul …

59.2.

Schițe generale ale utilajului și schițe ale circuitelor de control, precum și descrieri pertinente și explicații necesare pentru înțelegerea funcționării utilajului: …
Apendicele 1

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de instalare a unui motor/familii de motoare

A.    INFORMAȚII GENERALE

2.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE, COMPONENTELE SAU UNITĂȚILE TEHNICE SEPARATE

2.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]:

2.2.

▼M3

Tipul (6): …

▼B

2.2.1.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.2.2.

Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip (49) (dacă este cazul): …

2.2.3.

Omologare (omologări) de tip emisă (emise) (dată, dacă este disponibilă): …

2.2.4.

Pentru componente și unități tehnice separate, amplasarea și metoda de fixare a mărcii (mărcilor) de omologare, dacă există (19) …

2.3.

Numele companiei și adresa producătorului:

2.3.1.

Numele și adresa (adresele) fabricilor de asamblare/fabricare: …

2.3.2.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul): …

2.4.

Pentru sisteme și unități tehnice separate, vehiculul (vehiculele) pentru care sunt destinate (21):

2.4.1.

Tip (17): …

2.4.2.

Variantă (variante) (17): …

2.4.3.

Versiune (versiuni) (17): …

2.4.4.

Denumirea comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.4.5.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   CARACTERISTICI GENERALE ALE GRUPULUI MOTOPROPULSOR

5.1.   Viteza maximă a vehiculului

5.1.1.   Viteza maximă a vehiculului spre înainte

5.1.1.1.

Viteza maximă declarată prin construcție a vehiculului: … km/h

5.1.1.2.

Viteza maximă prin construcție calculată a vehiculului în treapta de viteză cea mai ridicată (a se indica factorii utilizați în procesul de calcul) (41): … km/h

5.1.1.3.

Viteza maximă măsurată a vehiculului: … km/h (41)

5.1.2.   Viteza maximă a vehiculului spre spate (54)

5.1.2.1.

Viteza maximă declarată prin construcție a vehiculului spre spate: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼B

B.    INFORMAȚII PRIVIND PERFORMANȚELE DE MEDIU ȘI DE PROPULSIE

▼M3

6.   CARACTERISTICI ESENȚIALE ALE MOTORULUI

6.1.7.

Categoria și subcategoria motorului (7):

6.2.1.

Ciclul de combustie: în patru timpi/în doi timpi/rotativ/de alt tip (specificați) (4): …

6.2.2.

Tipul aprinderii: aprindere prin comprimare/aprindere prin scânteie (4)

6.2.3.1.

Numărul de cilindri: … și configurația (26):

6.2.8.

Combustibilul

6.2.8.1.

Tipul de combustibil (9):

6.2.8.3.

Lista combustibililor adiționali, a amestecurilor de combustibili sau a emulsiilor compatibili (compatibile) cu utilizarea pentru motorul declarat de producător în conformitate cu punctul 1.4 din anexa I la Regulamentul (UE) 2017/654 [a se menționa referința la standardul sau specificația recunoscut(ă)]: …

6.3.2.1.

Turația nominală declarată: … rpm

6.3.2.1.2.

Puterea netă nominală declarată: … kW

6.3.2.2.

Turația motorului la putere maximă: … rpm

6.3.2.2.2.

Puterea netă maximă: … kW

6.3.6.4.

Capacitatea cilindrică totală a motorului: … cm3.

▼B
Apendicele 2

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de reducere a nivelului sonor exterior

A.    INFORMAȚII GENERALE

2.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE, COMPONENTELE SAU UNITĂȚILE TEHNICE SEPARATE

2.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]:

2.2.

▼M3

Tipul (6): …

▼B

2.2.1.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.2.2.

Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip (49) (dacă este cazul): …

2.2.3.

Omologare (omologări) de tip emisă (emise) (dată, dacă este disponibilă): …

2.2.4.

Pentru componente și unități tehnice separate, amplasarea și metoda de fixare a mărcii (mărcilor) de omologare, dacă există (19) …

2.3.

Numele companiei și adresa producătorului:

2.3.1.

Numele și adresa (adresele) fabricilor de asamblare/fabricare: …

2.3.2.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul): …

2.4.

Pentru sisteme și unități tehnice separate, vehiculul (vehiculele) pentru care sunt destinate (21):

2.4.1.

Tip (17): …

2.4.2.

Variantă (variante) (17): …

2.4.3.

Versiune (versiuni) (17): …

2.4.4.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.4.5.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   CARACTERISTICI GENERALE ALE GRUPULUI MOTOPROPULSOR

5.1.    Viteza maximă a vehiculului

5.1.1.    Viteza maximă a vehiculului spre înainte

5.1.1.1.

Viteza maximă declarată prin construcție a vehiculului: … km/h

5.1.1.2.

Viteza maximă prin construcție calculată a vehiculului în treapta de viteză cea mai ridicată (a se indica factorii utilizați în procesul de calcul) (41): … km/h

5.1.1.3.

Viteza maximă măsurată a vehiculului: … km/h (41)

5.1.2.    Viteza maximă a vehiculului spre spate (54)

5.1.2.1.

Viteza maximă declarată prin construcție a vehiculului spre spate: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

6.   CARACTERISTICI ESENȚIALE ALE MOTORULUI

6.1.7.

Categoria și subcategoria motorului (7):

6.2.1.

Ciclul de combustie: în patru timpi/în doi timpi/rotativ/de alt tip (specificați) (4): …

6.2.2.

Tipul aprinderii: aprindere prin comprimare/aprindere prin scânteie (4)

6.2.3.1.

Numărul de cilindri: … și configurația (26):

6.3.2.1.

Turația nominală declarată: … rpm

6.3.2.1.2.

Puterea netă nominală declarată: … kW

6.3.2.2.

Turația motorului la putere maximă: … rpm

6.3.2.2.2.

Puterea netă maximă: … kW

6.3.6.4.

Capacitatea cilindrică totală a motorului: … cm3.

▼B

10.   NIVELUL DE ZGOMOT EXTERN

10.1.   Nivelul sonor extern declarat de producător

10.1.1.

În mișcare: … dB(A)

10.1.2.

În staționare: … dB(A)

10.1.3.

La o turație a motorului de: … min–1

10.2.

Scurtă descriere și desen schematic al sistemului de evacuare (inclusiv sistemul de admisie aer, dispozitivele pentru nivelul de zgomot și controlul emisiilor țevii de evacuare):

10.3.

Sistemul de admisie aer

10.3.1.

Descrierea galeriei de admisie (atașați schițe și/sau fotografii) (10):

10.3.2.

Filtru de aer

10.3.2.1.

Fotografii și/sau desene:

10.3.2.2.

Marca:

10.3.2.3.

Tip:

10.3.3.

Amortizor de admisie

10.3.3.1.

Fotografii și/sau desene:

10.3.3.2.

Marca:

10.3.3.3.

Tip:

10.4.

Sistem de evacuare

10.4.1.

Descrierea și/sau desenul galeriei de evacuare (10):

10.4.2.

Descriere și/sau desen al elementelor sistemului de evacuare care nu fac parte din sistemul motor:

10.4.3.

Contrapresiunea maximă de evacuare admisă la puterea nominală a motorului, cu o sarcină de 100 %: … kPa

10.4.4.

Tip, marcaj al dispozitivului (dispozitivelor) de reducere a zgomotului de evacuare:

▼M1

10.4.4.1.

Amortizor de zgomot de evacuare care conține materiale fibroase: da/nu (4)

▼B

10.4.5.

Volumul sistemului de evacuare: … dm3

10.4.6.

Amplasarea segmentului de ieșire al sistemului de evacuare:

10.4.7.

Măsuri suplimentare pentru reducerea zgomotului în compartimentul motor și pe motor pentru zgomotul extern (dacă este cazul):

10.5.

Detalii despre orice dispozitive care nu țin de motor și care sunt concepute pentru reducerea zgomotului (dacă nu sunt incluse la alte rubrici):

▼M3

11.   GRUPUL MOTOPROPULSOR ȘI CONTROL (13)

11.1.

Scurtă descriere și desen schematic al grupului motopropulsor și al sistemului de control ale vehiculului (sistemul de schimbare a raportului de transmisie, de control al ambreiajului sau orice alt element al grupului motopropulsor): …

11.2.

Transmisie

11.2.1.

Scurtă descriere și desen schematic al sistemului (sistemelor) de schimbare a raportului de transmisie și a mecanismului de control al acestuia (acestora): …

11.2.2.

Schemă și/sau desen al sistemului de transmitere a puterii: …

11.2.3.

Tipul sistemului de transmitere a puterii: cu roți dințate (inclusiv cu angrenaje planetare)/cu curea de transmisie/hidrostatic/electric/altele (4) (pentru altele, vă rugăm specificați: …)

11.2.4.

Scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (în cazul în care există): …

11.2.5.

Amplasament în raport cu motorul: …

11.2.6.

Metoda de control: …

11.2.7.

Cutie de transfer: cu/fără (4)

11.2.8.

Tipul sistemului de schimbare a raportului de transmisie: mecanic (schimbător cu roți dințate)/dublu ambreiaj (schimbător cu roți dințate)/semiautomat (schimbător cu roți dințate)/automat (schimbător cu roți dințate)/transmisie cu variație continuă/hidrostatic/nu e cazul/altele (4) (pentru altele, vă rugăm specificați: …)

11.3.

Ambreiaj (dacă este cazul)

11.3.1

Scurtă descriere și desen schematic al ambreiajului și al sistemului său de control:

11.3.2

Conversia maximă a cuplului:

11.4.

Rapoarte de transmisieTreapta de viteză

Rapoarte de transmisie ale cutiei de viteze (rapoarte între turația arborelui motorului și turația arborelui de ieșire al cutiei de viteze)

Rapoartele cutiei de transfer interne (rapoartele între turația motorului și viteza de rotație a arborelui de ieșire a cutiei de transfer)

Raportul (rapoartele) de transmisie final(e) al(e) punții motoare (raportul între turația arborelui de ieșire al cutiei de viteze și turația roților motoare)

Rapoarte de transmisie totale

Raport (turație motor/viteză vehicul) numai pentru transmisie manuală

Maximum pentru TVC (1)

1

2

3

Minimum pentru variator TVC (1)

Deplasare în marșarier

1

 

 

 

 

 

(*1)   Transmisie cu variație continuă.

▼B
Apendicele 3

Model de document informativ privind omologarea UE de tip pentru un motor/familie de motoare ca STU/componentă

A.    INFORMAȚII GENERALE

2.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE, COMPONENTELE SAU UNITĂȚILE TEHNICE SEPARATE

2.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]:

2.2.

▼M3

Tipul (6): …

▼B

2.2.1.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.2.2.

Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip (49) (dacă este cazul): …

2.2.3.

Omologare (omologări) de tip emisă (emise) (dată, dacă este disponibilă): …

▼M1

2.2.4.

Pentru componente și unități tehnice separate, amplasamentul și metoda de fixare a mărcii (mărcilor) de omologare de tip (dacă este cazul) (19): …

▼B

2.3.

Numele companiei și adresa producătorului:

2.3.1.

Numele și adresa (adresele) fabricilor de asamblare/fabricare: …

2.3.2.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul): …

2.4.

Pentru sisteme și unități tehnice separate, vehiculul (vehiculele) pentru care sunt destinate (21):

2.4.1.

Tip (17): …

2.4.2.

Variantă (variante) (17): …

2.4.3.

Versiune (versiuni) (17): …

2.4.4.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.4.5.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   CARACTERISTICI GENERALE ALE GRUPULUI MOTOPROPULSOR

▼M3 —————

▼B

B.    INFORMAȚII PRIVIND PERFORMANȚELE DE MEDIU ȘI DE PROPULSIE

▼M3

6.   CARACTERISTICI ESENȚIALE ALE MOTORULUI

6.1.7.

Categoria și subcategoria motorului (7):

6.2.1.

Ciclul de combustie: în patru timpi/în doi timpi/rotativ/de alt tip (specificați) (4): …

6.2.2.

Tipul aprinderii: aprindere prin comprimare/aprindere prin scânteie (4)

6.2.3.1.

Numărul de cilindri: … și configurația (26):

6.2.8.

Combustibilul

6.2.8.1.

Tipul de combustibil (9): …

6.2.8.3.

Lista combustibililor adiționali, a amestecurilor de combustibili sau a emulsiilor compatibili (compatibile) cu utilizarea pentru motorul declarat de producător în conformitate cu punctul 1.4 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 [a se menționa referința la standardul sau specificația recunoscut(ă)]: …

6.3.2.1.

Turația nominală declarată: … rpm

6.3.2.1.2.

Puterea netă nominală declarată: … kW

6.3.2.2.

Turația motorului la putere maximă: … rpm

6.3.2.2.2.

Puterea netă maximă: … kW

6.3.6.4.

Capacitatea cilindrică totală a motorului: … cm3.

▼B
Apendicele 4

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de informare a conducătorului auto

A.    INFORMAȚII GENERALE

2.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE, COMPONENTELE SAU UNITĂȚILE TEHNICE SEPARATE

2.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]:

2.2.

▼M3

Tipul (6): …

▼B

2.2.1.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.2.2.

Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip (49) (dacă este cazul): …

2.2.3.

Omologare (omologări) de tip emisă (emise) (dată, dacă este disponibilă): …

2.2.4.

Pentru componente și unități tehnice separate, amplasarea și metoda de fixare a mărcii (mărcilor) de omologare, dacă există (19) …

2.3.

Numele companiei și adresa producătorului:

2.3.1.

Numele și adresa (adresele) fabricilor de asamblare/fabricare: …

2.3.2.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul): …

2.4.

Pentru sisteme și unități tehnice separate, vehiculul (vehiculele) pentru care sunt destinate (21):

2.4.1.

Tip (17): …

2.4.2.

Variantă (variante) (17): …

2.4.3.

Versiune (versiuni) (17): …

2.4.4.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.4.5.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2): …

20.   SISTEME DE INFORMARE A CONDUCĂTORULUI AUTO

20.1.

Cerințele în baza ISO 15077:2008 (Tractoare și utilaje pulverizatoare autopropulsate pentru agricultură – Comenzile operatorului – Forțe de acționare, deplasare și metodă de operare) anexa B privind comenzile operatorului asociate cu terminalele virtuale sunt îndeplinite, în conformitate cu documentația relevantă inclusă în documentul informativ: da/nu (4)
Apendicele 5

Model de document informativ privind omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul privind un) sistem de instalare a dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă

A.    INFORMAȚII GENERALE

2.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE, COMPONENTELE SAU UNITĂȚILE TEHNICE SEPARATE

2.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]:

2.2.

▼M3

Tipul (6): …

▼B

2.2.1.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.2.2.

Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip (49) (dacă este cazul): …

2.2.3.

Omologare (omologări) de tip emisă (emise) (dată, dacă este disponibilă): …

2.2.4.

Pentru componente și unități tehnice separate, amplasarea și metoda de fixare a mărcii (mărcilor) de omologare, dacă există (19) …

2.3.

Numele companiei și adresa producătorului:

2.3.1.

Numele și adresa (adresele) fabricilor de asamblare/fabricare: …

2.3.2.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul): …

2.4.

Pentru sisteme și unități tehnice separate, vehiculul (vehiculele) pentru care sunt destinate (21):

2.4.1.

Tip (17): …

2.4.2.

Variantă (variante) (17): …

2.4.3.

Versiune (versiuni) (17): …

2.4.4.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.4.5.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2): …

3.   CARACTERISTICI GENERALE DE CONSTRUCȚIE

3.1.

Fotografii sau desene ale unei versiuni reprezentative a vehiculului: …

3.2.

Scala și schița dimensională de ansamblu a vehiculului: …

21.   MONTAREA DISPOZITIVELOR DE ILUMINARE ȘI SEMNALIZARE LUMINOASĂ, INCLUSIV ACTIVAREA AUTOMATĂ A SISTEMULUI DE ILUMINARE

21.1.

Listă cu toate dispozitivele [indicând numărul, marca (mărcile), tipul, marca (mărcile) de omologare de tip a componentei, intensitate luminoasă maximă a farurilor cu lumină de drum, culoare, martor]; lista poate include câteva tipuri de dispozitive pentru fiecare funcție; în plus, lista poate include cu privire la fiecare funcție, o adnotare suplimentară „sau dispozitive echivalente”: …

21.2.

O schemă a montării dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă în ansamblu, indicând poziția diferitelor dispozitive în cadrul vehiculului: …

21.3.

Schițe cu dimensiuni ale exteriorului vehiculului prezentând poziția suprafeței luminoase a dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă; număr, și culoarea luminilor: …

21.4.

Pentru fiecare lampă și catadioptru, furnizați următoarele informații:

21.4.1.

Desen care ilustrează aria suprafeței iluminate: …

21.4.2.

Metoda utilizată pentru definirea suprafeței aparente: …

21.4.3.

Axul de referință și centrul de referință: …

21.4.4.

Modul de funcționare a lămpilor escamotabile: …

21.5.

Descriere/schiță și tipul de dispozitiv de reglare a înălțimii fascicolului farurilor (de exemplu automat, manual cu trepte de reglare, manual cu reglare continuă) (4): …

21.5.1.

Dispozitiv de comandă: …

21.5.2.

Repere: …

21.5.3.

Marcaje care indică stadiile de încărcare ale vehiculului: …

21.6.

Pentru vehiculele din categoria R și S, descrierea conexiunii electrice pentru dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă: …

21.7.

Scurtă descriere a componentelor electrice și/sau electronic folosite pentru dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă: …
Apendicele 6

Model de fișă descriptivă referitoare la omologarea UE de tip a unui tip de (sau a unui tip de vehicul în ceea ce privește un) sistem de compatibilitate electromagnetică

A.    INFORMAȚII GENERALE

2.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE, COMPONENTELE SAU UNITĂȚILE TEHNICE SEPARATE

2.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]:

2.2.

▼M3

Tipul (6): …

▼B

2.2.1.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.2.2.

Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip (49) (dacă este cazul): …

2.2.3.

Omologare (omologări) de tip emisă (emise) (dată, dacă este disponibilă): …

2.2.4.

Pentru componente și unități tehnice separate, amplasarea și metoda de fixare a mărcii (mărcilor) de omologare, dacă există (19) …

2.3.

Numele companiei și adresa producătorului:

2.3.1.

Numele și adresa (adresele) fabricilor de asamblare/fabricare: …

2.3.2.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul): …

2.4.

Pentru sisteme și unități tehnice separate, vehiculul (vehiculele) pentru care sunt destinate (21):

2.4.1.

Tip (17): …

2.4.2.

Variantă (variante) (17): …

2.4.3.

Versiune (versiuni) (17): …

2.4.4.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.4.5.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2): …

24.   COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ (CEM)

24.1.

Plan care să includă descrierea tuturor combinațiilor estimate ale sistemelor electrice/electronice de vehicul relevante sau ESA, stiluri de caroserie (60), variații ale materialului caroseriei, dispunerea generală a cablajului, variații de motor, versiuni de condus pe partea stângă/dreaptă și versiuni de ampatament: …

24.2.

Cerințele din Regulamentului CEE-ONU nr. 10 (JO L 254, 20.9.2012, p. 1) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

24.3.

Cerințele din ISO 14982: 1998 (Mașini agricole și forestiere – Compatibilitatea electromagnetică – Metode de încercare și criterii de acceptare) sunt îndeplinite, iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

24.4.

Ca alternativă la 24.2 sau 24.3, se furnizează următoarele informații:

24.4.1. Descrierea și desene/fotografii ale formelor și materialelor constitutive ale părții de caroserie care formează compartimentul motor și părțile adiacente habitaclului: …

24.4.2. Desene sau fotografii ale poziției componentelor metalice din compartimentul motor (de exemplu, instalația de încălzire, roata de rezervă, filtrul de aer, mecanismul de direcție etc.): …

24.4.3. Tabelul sau desenul echipamentelor de control al interferenței radio: …

24.4.4. Detalii privind valoarea nominală a rezistenței în curent continuu și, în cazul cablurilor de aprindere rezistive, detalii privind rezistența lor nominală pe metru: …
Apendicele 7

Model de fișă descriptivă referitoare la omologarea UE de tip a unui tip de (sau unui tip de vehicul în ceea ce privește un) sistem de instalare a dispozitivelor de avertizare sonoră

A.    INFORMAȚII GENERALE

2.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE, COMPONENTELE SAU UNITĂȚILE TEHNICE SEPARATE

2.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]:

2.2.

▼M3

Tipul (6): …

▼B

2.2.1.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.2.2.

Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip (49) (dacă este cazul): …

2.2.3.

Omologare (omologări) de tip emisă (emise) (dată, dacă este disponibilă): …

2.2.4.

Pentru componente și unități tehnice separate, amplasarea și metoda de fixare a mărcii (mărcilor) de omologare, dacă există (19) …

2.3.

Numele companiei și adresa producătorului:

2.3.1.

Numele și adresa (adresele) fabricilor de asamblare/fabricare: …

2.3.2.

Denumirea și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă este cazul): …

2.4.

Pentru sisteme și unități tehnice separate, vehiculul (vehiculele) pentru care sunt destinate (21):

2.4.1.

Tip (17): …

2.4.2.

Variantă (variante) (17): …

2.4.3.

Versiune (versiuni) (17): …

2.4.4.

Denumire comercială (denumiri comerciale) (dacă există): …

2.4.5.

Categoria, subcategoria și indexul de viteză ale vehiculului (2): …

25.   DISPOZITIV(E) DE AVERTIZARE SONORĂ

25.1.

Omologarea de tip de componentă pentru un dispozitiv de avertizare sonoră acordată în baza cerințelor pentru vehicule din categoria N prevăzute de Regulamentul CEE-ONU nr. 28 (JO L 323, 6.12.2011, p. 33), iar documentația relevantă este inclusă în documentul informativ: da/nu (4)

25.2.

Descriere sumară a dispozitivului (dispozitivelor) utilizat(e): …

25.3.

Desen(e) care indică amplasarea dispozitivului (dispozitivelor) de avertizare sonoră în raport cu structura vehiculului: …

25.4.

Detalii privind metoda de fixare, inclusiv partea de structură a vehiculului unde este (sunt) fixate dispozitivul (dispozitivele) de avertizare sonoră: …

25.5.

Schema circuitului electric/pneumatic: …

25.5.1.

Tensiune: CA/CC (4)

▼M1

25.5.2.

Tensiunea sau presiunea nominală a aerului: … V / kPa (4)

▼B

25.6.

Schița dispozitivului de montare: …
▼M1

Apendicele 8