EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1141-20180504

Consolidated text: Regulamentul (UE, Euratom ) nr . 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/2018-05-04

02014R1141 — RO — 04.05.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1141/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 22 octombrie 2014

privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

(JO L 317 4.11.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/673 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 3 mai 2018

  L 114I

1

4.5.2018




▼B

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1141/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 22 octombrie 2014

privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene



CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile care reglementează statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european („partide politice europene”) și a fundațiilor politice la nivel european („fundații politice europene”).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. „partid politic” înseamnă o asociație de cetățeni:

 care urmărește obiective politice; și

 care este fie recunoscută, fie înființată în conformitate cu ordinea juridică din cel puțin un stat membru;

2. „alianță politică” înseamnă o cooperare structurată între partide politice și/sau cetățeni;

3. „partid politic european” înseamnă o alianță politică ce urmărește obiective politice și este înregistrată la Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene instituită la articolul 6, în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite în prezentul regulament;

4. „fundație politică europeană” înseamnă o entitate care este afiliată în mod oficial unui partid politic european, care și-a înregistrat statutul la Autoritate, în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite în prezentul regulament și care, prin activitățile sale, în cadrul obiectivelor și valorilor fundamentale urmărite de Uniune, sprijină și completează obiectivele partidului politic european prin îndeplinirea uneia sau a mai multor sarcini, după cum urmează:

(a) observarea, analiza și contribuția la dezbaterile privind chestiunile de politică publică europeană și procesul de integrare europeană;

(b) inițierea de activități legate de chestiunile de politică publică europeană, cum ar fi organizarea și sprijinirea seminariilor, activităților de formare, conferințelor și studiilor privind astfel de subiecte, prin implicarea părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor de tineret și a altor reprezentanți ai societății civile;

(c) dezvoltarea cooperării în vederea promovării democrației, inclusiv în țările terțe;

(d) asigurarea unui cadru pentru cooperarea, la nivel european, a fundațiilor politice naționale, a persoanelor din mediul universitar și a altor părți interesate;

5. „parlament regional” sau „adunare regională” înseamnă un organism ai cărui membri sunt fie titularii unui mandat electoral regional, fie răspund politic în fața unei adunări rezultate din alegeri;

6. „finanțare din bugetul general al Uniunii Europene” înseamnă o subvenție acordată în conformitate cu partea I titlul VI din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ) (Regulamentul financiar) sau o contribuție acordată în conformitate cu partea II titlul VIII din respectivul regulament;

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de numerar, orice alocare în natură, furnizarea unor bunuri sau servicii sub valoarea de piață (inclusiv împrumuturi) sau lucrări și/sau orice alte tranzacții care constituie un avantaj economic pentru partidul politic european sau pentru fundația politică europeană în cauză, cu excepția contribuțiilor de la membri și a activităților politice obișnuite desfășurate de persoane pe bază de voluntariat;

8. „contribuție de la membri” înseamnă orice plată în numerar, inclusiv cotizații sau orice contribuție în natură sau furnizarea sub valoarea de piață de bunuri sau servicii (inclusiv împrumuturi) sau lucrări și/sau orice alte tranzacții care constituie un avantaj economic pentru partidul politic european sau pentru fundația politică europeană în cauză, atunci când sunt furnizate partidului politic european sau fundației politice europene de unul dintre membrii acestora, cu excepția activităților politice obișnuite desfășurate de membri, considerați individual, pe bază de voluntariat;

9. „buget anual” înseamnă, în sensul articolelor 20 și 27, totalul cheltuielilor dintr-un anumit an, astfel cum sunt raportate în situațiile financiare anuale ale partidului politic european sau ale fundației politice europene în cauză;

▼M1

10. „punct național de contact” înseamnă orice persoană sau persoane special desemnată(e) de către autoritățile competente din statele membre în scopul schimburilor de informații în aplicarea prezentului regulament;

▼B

11. „sediu” înseamnă locul în care partidul politic european sau fundația politică europeană își are administrația centrală;

12. „concurs de infracțiuni” înseamnă două sau mai multe infracțiuni comise ca parte a aceluiași act ilegal;

13. „recidivă” înseamnă o infracțiune comisă în perioada de cinci ani ulterioară impunerii unei sancțiuni respectivului făptuitor pentru același tip de infracțiune.



CAPITOLUL II

STATUTUL PARTIDELOR POLITICE EUROPENE ȘI AL FUNDAȚIILOR POLITICE EUROPENE

Articolul 3

Condiții de înregistrare

(1)  O alianță politică are dreptul de a solicita înregistrarea ca partid politic european, sub rezerva următoarelor condiții:

(a) trebuie să aibă sediul într-un stat membru, conform celor indicate în statutul său;

(b)  ►M1  partidele sale membre trebuie să fie reprezentate, în cel puțin un sfert din statele membre, de deputați în Parlamentul European sau de membri ai parlamentelor naționale, ai parlamentelor regionale ori ai adunărilor regionale; sau ◄

trebuie să fi obținut, ea însăși sau partidele sale membre, în cel puțin o pătrime din statele membre, minimum trei la sută din voturile exprimate în fiecare din statele membre respective la cele mai recente alegeri pentru Parlamentul European;

▼M1

(ba) partidele sale membre nu sunt membre ale unui alt partid politic european;

▼B

(c) trebuie să respecte, în special în programul și în activitățile sale, valorile pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt formulate la articolul 2 din TUE, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

(d) trebuie să fi participat, ea însăși sau membrii săi, la alegerile pentru Parlamentul European ori să își fi exprimat în mod public intenția de a participa la alegerile următoare pentru Parlamentul European; și

(e) nu trebuie să urmărească scopuri lucrative.

(2)  Un solicitant are dreptul de a solicita înregistrarea ca fundație politică europeană sub rezerva următoarelor condiții:

(a) trebuie să fie afiliat unui partid politic european înregistrat în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite în prezentul regulament;

(b) trebuie să aibă sediul într-un stat membru, conform celor indicate în statut;

(c) trebuie să respecte, în special în programul și în activitățile sale, valorile pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt formulate la articolul 2 din TUE, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

(d) obiectivele acestuia trebuie să completeze obiectivele partidului politic european la care este afiliat în mod oficial;

(e) organul său de conducere trebuie să fie compus din membri proveniți din cel puțin un sfert din statele membre; și

(f) nu trebuie să urmărească scopuri lucrative.

(3)  Un partid politic european poate avea doar o singură fundație politică europeană afiliată în mod oficial. Fiecare partid politic european și fundație politică europeană trebuie să asigure o separare între gestionarea zilnică și structurile lor de conducere și conturile lor financiare.

Articolul 4

Guvernanța partidelor politice europene

(1)  Statutul unui partid politic european este în conformitate cu legislația aplicabilă a statului membru de sediu și include dispoziții care acoperă cel puțin următoarele elemente:

(a) denumirea și logo-ul, care trebuie să se distingă cu claritate de cele ale oricărui partid politic european existent sau ale oricărei fundații politice europene existente;

(b) adresa sediului său;

(c) un program politic, care stabilește scopul și obiectivele partidului;

(d) o declarație, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (e), prin care afirmă că nu urmărește scopuri lucrative;

(e) dacă este cazul, denumirea fundației politice afiliate și o descriere a relației oficiale dintre acestea;

(f) procedurile și organizarea administrativă și financiară, specificând în particular organele și oficiile care dețin competențe administrative, financiare și de reprezentare juridică și normele privind întocmirea, aprobarea și verificarea conturilor anuale; și

(g) procedura internă de urmat în caz de dizolvare voluntară ca partid politic european.

(2)  Statutul unui partid politic european include prevederi privind organizarea internă de partid care acoperă cel puțin următoarele elemente:

(a) modalitățile de admitere, demisie și excludere din partid a membrilor săi, lista partidelor membre fiind anexată la statut;

(b) drepturile și obligațiile asociate tuturor tipurilor de afiliere, precum și drepturile de vot pertinente;

(c) competențele, responsabilitățile și componența organelor sale de conducere, cu specificarea, în cazul fiecăruia, a criteriilor de selecție a candidaților și a modalităților de numire și de demitere a acestora;

(d) procesele sale decizionale interne, în special procedura de vot, precum și cerințele privind cvorumul;

(e) abordarea acestuia în materie de transparență, în special în ceea ce privește evidențele contabile, conturile și donațiile, viața privată și protecția datelor cu caracter personal; și

(f) procedura internă de modificare a statutului său.

(3)  Statul membru de sediu poate impune cerințe suplimentare cu privire la statut, cu condiția ca respectivele cerințe suplimentare să nu contravină prezentului regulament.

Articolul 5

Guvernanța fundațiilor politice europene

(1)  Statutul unei fundații politice europene este în conformitate cu legislația aplicabilă a statului membru de sediu și include dispoziții care acoperă cel puțin următoarele elemente:

(a) denumirea și logo-ul, care trebuie să se distingă cu claritate de cele ale oricărui partid politic european existent sau ale oricărei fundații politice europene existente;

(b) adresa sediului său;

(c) o descriere a scopului și a obiectivelor sale, care trebuie să fie compatibilă cu sarcinile enumerate la articolul 2 punctul 4;

(d) o declarație, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (f), prin care afirmă că nu urmărește scopuri lucrative;

(e) denumirea partidului politic european la care este direct afiliată, precum și o descriere a relației oficiale dintre acestea;

(f) o listă a organelor sale, în care să se precizeze pentru fiecare în parte competențele, responsabilitățile și componența, inclusiv modalitățile de numire și destituire a membrilor și a conducerii acestor organe;

(g) procedurile și organizarea administrativă și financiară, specificând în particular organele și oficiile care dețin competențe administrative, financiare și de reprezentare juridică și normele privind întocmirea, aprobarea și verificarea conturilor anuale;

(h) procedura internă de modificare a statutului său; și

(i) procedura internă de urmat în caz de dizolvare voluntară ca fundație politică europeană.

(2)  Statul membru de sediu poate impune cerințe suplimentare cu privire la statut, cu condiția ca respectivele cerințe suplimentare să nu contravină prezentului regulament.

Articolul 6

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

(1)  Prin prezentul regulament, se înființează o autoritate pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea”), în scopul înregistrării, controlului și impunerii de sancțiuni asupra partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Autoritatea are personalitate juridică. Aceasta este independentă și își exercită funcțiile în deplină conformitate cu prezentul regulament.

Autoritatea hotărăște în ceea ce privește înregistrarea și anularea înregistrării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene în conformitate cu procedurile și condițiile specificate în prezentul regulament. De asemenea, Autoritatea verifică periodic dacă condițiile de înregistrare prevăzute la articolul 3 și prevederile privind guvernanța stabilite în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (d)-(f) și cu articolul 5 alineatul (1) literele (a)-(e) și (g) continuă să fie îndeplinite de partidele politice europene și de fundațiile politice europene înregistrate.

La luarea deciziilor, Autoritatea ține seama pe deplin de dreptul fundamental la libertatea de asociere și de necesitatea asigurării pluralismului partidelor politice în Europa.

Autoritatea este reprezentată de directorul său, care ia toate deciziile Autorității în numele acesteia.

(3)  Directorul Autorității este numit pentru un mandat unic de cinci ani, de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie (în comun denumite „Autoritatea împuternicită să facă numiri”), acționând de comun acord, pe baza propunerilor făcute de un comitet de selecție compus din secretarii generali ai acestor trei instituții, în urma unui apel deschis pentru candidaturi.

Directorul Autorității este selectat pe baza calităților sale personale și profesionale. Acesta/aceasta nu este deputat în Parlamentul European, nu deține mandate electorale și nu are calitatea de actual sau fost angajat al unui partid politic european sau al unei fundații politice europene. Directorul selectat nu trebuie să se afle într-un conflict de interese între sarcinile sale în calitate de director al Autorității și orice altă însărcinare oficială, în special în raport cu aplicarea prevederilor prezentului regulament.

În caz de vacanță a postului ca urmare a demisiei, pensionării, destituirii sau decesului, acesta se ocupă în conformitate cu aceeași procedură.

În cazul unei înlocuiri normale sau al unei demisii voluntare, directorul continuă să-și exercite funcțiile până la numirea unui înlocuitor.

În cazul în care directorul Autorității nu mai îndeplinește condițiile cerute pentru îndeplinirea sarcinilor sale, el/ea poate fi destituit(ă) de comun acord de cel puțin două dintre cele trei instituții menționate la primul paragraf și pe baza unui raport întocmit de comitetul de selecție menționat la primul paragraf din proprie inițiativă sau la cererea uneia dintre cele trei instituții.

Directorul Autorității este independent în îndeplinirea sarcinilor sale. Atunci când acționează în numele Autorității, directorul nu solicită și nu primește instrucțiuni de la nicio instituție sau guvern sau de la vreun alt organ, birou sau agenție. Directorul Autorității se abține de la orice acte incompatibile cu natura îndatoririlor sale.

În raporturile cu directorul, Parlamentul European, Consiliul și Comisia își exercită în comun competențele conferite Autorității împuternicite să facă numiri prin Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului ( 2 ). Fără a aduce atingere deciziilor de numire și destituire, cele trei instituții pot conveni să încredințeze oricăreia dintre ele unele dintre competențele rămase conferite Autorității împuternicite să facă numiri sau pe toate acestea.

Autoritatea împuternicită să facă numiri îi poate încredința directorului alte sarcini, cu condiția ca acestea să nu fie incompatibile cu volumul de muncă ce rezultă din calitatea sa de director al Autorității și să nu fie susceptibile de a crea vreun conflict de interese sau de a periclita deplina independență a directorului.

(4)  Autoritatea este amplasată fizic la Parlamentul European, care îi asigură acesteia birourile necesare și facilități de sprijin administrativ.

(5)  Directorul Autorității este asistat de personal provenind de la una sau mai multe instituții ale Uniunii. Atunci când lucrează pentru Autoritate, acest personal acționează exclusiv sub autoritatea directorului Autorității.

Selectarea personalului nu trebuie să fie susceptibilă de a avea ca rezultat un conflict de interese între sarcinile lor în cadrul Autorității și alte sarcini oficiale și personalul trebuie să se abțină de la orice acte incompatibile cu natura îndatoririlor lor.

(6)  Autoritatea încheie acorduri cu Parlamentul European și, dacă este cazul, cu alte instituții sau orice alte aranjamente administrative necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, în special acorduri cu privire la personalul, serviciile și sprijinul acordat în temeiul alineatelor (4), (5) și (8).

(7)  Creditele pentru cheltuielile Autorității sunt prevăzute la un titlu separat din secțiunea rezervată Parlamentului European din bugetul general al Uniunii Europene. Creditele trebuie să fie suficiente pentru a garanta funcționarea integrală și independentă a Autorității. Directorul prezintă Parlamentului European un proiect de plan bugetar pentru Autoritate, care este făcut public. Parlamentul European delegă directorului Autorității atribuțiile de ordonator de credite legate de creditele respective.

(8)  Regulamentul nr. 1 al Consiliului ( 3 ) se aplică Autorității.

Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Autorității și a registrului vor fi asigurate de Centrul de Traduceri al Organismelor Uniunii Europene.

(9)  Autoritatea și ordonatorul de credite al Parlamentului European își împărtășesc toate informațiile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților ce le revin în temeiul prezentului regulament.

(10)  Directorul prezintă anual Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport referitor la activitățile Autorității.

(11)  Curtea de Justiție a Uniunii Europene revizuiește legalitatea deciziilor Autorității în conformitate cu articolul 263 din TFUE și are jurisdicție în cazul litigiilor legate de compensarea daunelor cauzate de Autoritate în conformitate cu articolele 268 și 340 din TFUE. În cazul în care Autoritatea nu adoptă o decizie în cazurile în care se prevede astfel prin prezentul regulament, pot fi intentate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene acțiuni în constatarea abținerii de a acționa în conformitate cu articolul 265 din TFUE.

Articolul 7

Registrul pentru partidele și fundațiile politice europene

(1)  Autoritatea ține și gestionează un registru al partidelor politice europene și fundațiilor politice europene. Informațiile din registru sunt disponibile online, în conformitate cu articolul 32.

(2)  Pentru a asigura funcționarea adecvată a registrului, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 36 și în sfera de aplicare a prevederilor pertinente din prezentul regulament privind:

(a) informațiile și documentele justificative deținute de Autoritate pentru care registrul este depozitarul competent, care includ statutul partidelor politice europene sau al fundațiilor politice europene, orice alte documente prezentate ca parte a cererilor de înregistrare în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), orice documente primite de la statul membru de sediu, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (2), și informații referitoare la identitatea persoanelor care sunt membre ale organelor sau dețin funcții investite cu puteri administrative, financiare și de reprezentare juridică, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (f) și la articolul 5 alineatul (1) litera (g);

(b) materialele din registru menționate la litera (a) de la prezentul alineat pentru care registrul este competent să le certifice legalitatea, conform celor stabilite de Autoritate în baza competențelor care îi revin în temeiul prezentului regulament. Autoritatea nu este competentă să verifice respectarea de către un partid politic european sau o fundație politică europeană a oricărei obligații sau cerințe impuse partidului sau fundației respective de statul membru de sediu în conformitate cu articolul 4, articolul 5 și articolul 14 alineatul (2) și care este în plus față de obligațiile și cerințele stabilite prin prezentul regulament.

(3)  Comisia precizează, prin acte de punere în aplicare, sistemul numeric de înregistrare care se aplică registrului și extrasele standard din registru care se pun la dispoziția terților, la cerere, inclusiv cuprinsul scrisorilor și documentelor. Aceste informații nu includ alte date cu caracter personal decât identitatea persoanelor care sunt membre ale organelor sau care dețin funcții investite cu puteri administrative, financiare și de reprezentare juridică, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) litera (f) și la articolul 5 alineatul (1) litera (g). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37.

Articolul 8

Cererea de finanțare

(1)  O cerere de înregistrare se depune la Autoritate. Cererea de înregistrare ca fundație politică europeană se depune exclusiv prin intermediul partidului politic european la care solicitantul este afiliat oficial.

(2)  Cererea trebuie să fie însoțită de:

(a) documente care dovedesc că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3, inclusiv o declarație oficială standard, sub forma stabilită în anexă;

(b) statutul partidului sau al fundației, cuprinzând prevederile cerute la articolele 4 și 5, inclusiv anexele pertinente și, dacă este cazul, declarația statului membru de sediu menționată la articolul 15 alineatul (2).

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 și în sfera de aplicare a prevederilor pertinente din prezentul regulament:

(a) pentru identificarea oricăror informații suplimentare sau a oricăror documente de bază în legătură cu alineatul (2), necesare pentru a-i permite Autorității să-și îndeplinească integral responsabilitățile care îi revin în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește funcționarea registrului;

(b) în vederea modificării declarației oficiale standard din anexă în legătură cu datele care trebuie completate de solicitant atunci când este necesar să se asigure că se dețin informații suficiente referitoare la semnatar, mandatul acestuia/acesteia și partidul politic european sau fundația politică europeană pe care este mandatat(ă) să îl/o reprezinte în scopul declarației.

(4)  Documentația depusă la Autoritate ca parte a cererii se publică fără întârziere pe site-ul internet menționat la articolul 32.

Articolul 9

Examinarea cererii și decizia Autorității

(1)  Cererea este examinată de Autoritate pentru a stabili dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru înregistrare stabilite la articolul 3 și dacă statutul cuprinde prevederile cerute la articolele 4 și 5.

(2)  Autoritatea adoptă o decizie de înregistrare a solicitantului, dacă nu stabilește că acesta nu îndeplinește condițiile pentru înregistrare stabilite la articolul 3 sau că statutul nu cuprinde prevederile cerute la articolele 4 și 5.

Autoritatea publică decizia de înregistrare a solicitantului în termen de o lună de la primirea cererii de înregistrare a solicitantului sau, atunci când sunt aplicabile procedurile stabilite la articolul 15 alineatul (4), în termen de patru luni de la primirea cererii de înregistrare.

În cazul în care o cerere este incompletă, Autoritatea îi cere solicitantului să prezinte, fără întârziere, toate informațiile suplimentare cerute. Termenul stabilit la al doilea paragraf începe să curgă numai de la data la care Autoritatea primește o cerere completă.

(3)  Declarația oficială standard menționată la articolul 8 alineatul (2) litera (a) este considerată drept suficientă pentru ca Autoritatea să stabilească dacă solicitantul îndeplinește condițiile specificate la articolul 3 alineatul (1) litera (c) sau la articolul 3 alineatul (2) litera (c), în funcție de care dintre acestea este aplicabil.

(4)  Decizia Autorității de înregistrare a unui solicitant se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu statutul partidului sau al fundației. Decizia Autorității de a nu înregistra un solicitant se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu motivele detaliate de respingere.

(5)  Orice modificări aduse documentelor ori statutului prezentate ca parte a cererii de înregistrare în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) sunt notificate Autorității, care actualizează înregistrarea în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 15 alineatele (2) și (4), mutatis mutandis.

(6)  Lista actualizată a partidelor membre ale unui partid politic european, anexată la statutul partidului în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), se transmite anual Autorității. Orice modificări în urma cărora partidul politic european nu mai îndeplinește condiția prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) sunt comunicate Autorității în termen de patru săptămâni de la orice astfel de modificare.

Articolul 10

Verificarea îndeplinirii condițiilor și cerințelor privind înregistrarea

(1)  Fără a aduce atingere procedurii stabilite la alineatul (3), Autoritatea verifică periodic dacă condițiile de înregistrare prevăzute la articolul 3 și prevederile privind guvernanța prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (d)-(f) și la articolul 5 alineatul (1) literele (a)-(e) și (g) continuă să fie îndeplinite de partidele politice europene și fundațiile politice europene înregistrate.

(2)  Dacă Autoritatea constată că una dintre condițiile de înregistrare sau prevederile privind guvernanța menționate la alineatul (1), cu excepția condițiilor de la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și de la articolul 3 alineatul (2) litera (c), nu mai sunt îndeplinite, aceasta notifică partidul politic european în cauză.

(3)   ►M1  Parlamentul European, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri motivate din partea unui grup de cetățeni, depuse conform dispozițiilor pertinente din Regulamentul său de procedură, Consiliul sau Comisia pot depune la Autoritate o cerere de verificare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și la articolul 3 alineatul (2) litera (c) de către un anumit partid politic european sau o anumită fundație politică europeană. În astfel de cazuri și în cazurile menționate la articolul 16 alineatul (3) litera (a), Autoritatea îi solicită Comitetului de personalități independente instituit în conformitate cu articolul 11 un aviz cu privire la situația respectivă. Comitetul își prezintă avizul în termen de două luni. ◄

În cazul în care la cunoștința Autorității ajung fapte care ar putea da naștere unor îndoieli în legătură cu îndeplinirea de către un partid politic european sau o fundație politică europeană a condițiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și la articolul 3 alineatul (2) litera (c), aceasta informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia pentru a-i permite oricăreia dintre aceste instituții să depună o cerere de verificare astfel cum se menționează la primul paragraf. Fără a aduce atingere primului paragraf, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană își manifestă intenția în termen de două luni de la primirea informațiilor respective.

Procedurile prevăzute la primul și la al doilea paragraf nu se inițiază într-o perioadă care precedă cu două luni alegerile pentru Parlamentul European.

Având în vedere avizul comitetului, Autoritatea decide dacă să anuleze înregistrarea partidului politic european sau a fundației politice europene în cauză. Decizia Autorității se motivează corespunzător.

O decizie a Autorității de anulare a înregistrării pe motive de neîndeplinire a condițiilor stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (c) sau la articolul 3 alineatul (2) litera (c) poate fi adoptată numai în caz de încălcare evidentă și gravă a respectivelor condiții. Decizia respectivă face obiectul procedurii prevăzute la alineatul (4).

(4)  O decizie a Autorității de anulare a înregistrării unui partid sau a unei fundații politice europene pe motiv de încălcare evidentă și gravă în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) sau la articolul 3 alineatul (2) litera (c) se comunică Parlamentului European și Consiliului. Decizia nu intră în vigoare decât în cazul în care Parlamentul European și Consiliul nu formulează nicio obiecțiune în termen de trei luni de la comunicarea deciziei către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul informează Autoritatea că nu vor formula obiecțiuni. În cazul unei obiecțiuni din partea Parlamentului European și a Consiliului, partidul politic european sau fundația politică europeană rămân înregistrate.

Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecțiuni la decizie exclusiv din motive legate de evaluarea îndeplinirii condițiilor de înregistrare prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și la articolul 3 alineatul (2) litera (c).

Partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză este informat(ă) că au fost formulate obiecțiuni la decizia Autorității de anulare a înregistrării.

Parlamentul European și Consiliul adoptă o poziție în conformitate cu propriile norme în materie de luare a deciziilor, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu tratatele. Toate obiecțiunile trebuie să fie motivate corespunzător și puse la dispoziția publicului.

(5)  O decizie a Autorității de anulare a înregistrării unui partid politic european sau a unei fundații politice europene cu privire la care nu au fost formulate obiecțiuni în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (4) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu motivele detaliate de anulare a înregistrării, și intră în vigoare la trei luni de la data publicării.

(6)  O fundație politică europeană își pierde în mod automat statutul dacă partidul politic european la care este afiliată este radiat din registru.

Articolul 11

Comitetul de personalități independente

(1)  Prin prezentul regulament se înființează un comitet de personalități independente. Comitetul este alcătuit din șase membri, Parlamentul European, Consiliul și Comisia numind fiecare câte doi membri. Membrii comitetului sunt selectați pe baza calităților lor personale și profesionale. Aceștia nu sunt deputați în Parlamentul European, membri ai Consiliului sau ai Comisiei, nu dețin mandate electorale și nu au calitatea de reprezentanți sau funcționari ai Uniunii Europene și nici de actual sau fost angajat al unui partid politic european sau al unei fundații politice europene.

Membrii comitetului își îndeplinesc sarcinile în mod independent. Membrii nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la vreo instituție sau guvern sau de la vreun alt organ, birou sau agenție și se abțin de la orice acte incompatibile cu natura îndatoririlor lor.

Comitetul se reînnoiește în termen de șase luni de la sfârșitul primei sesiuni a Parlamentului European care urmează după alegerile pentru Parlamentul European. Mandatul membrilor nu poate fi reînnoit.

(2)  Comitetul își adoptă propriul regulament de procedură. Președintele comitetului este ales de membrii acestuia din propriile rânduri, în conformitate cu regulamentul respectiv. Secretariatul și finanțarea comitetului sunt asigurate de Parlamentul European. Secretariatul comitetului acționează sub unica autoritate a comitetului.

(3)  La cererea Autorității, comitetul emite un aviz referitor la orice eventuală încălcare evidentă și gravă a valorilor pe care este întemeiată Uniunea Europeană, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și la articolul 3 alineatul (2) litera (c), de către un partid politic european sau o fundație politică europeană. În acest scop, comitetul poate solicita orice document și probă pertinentă de la Autoritate, de la Parlamentul European, de la partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză, de la alte partide politice, fundații politice sau alte părți interesate și poate cere audierea reprezentanților lor.

În avizele sale, comitetul ține seama pe deplin de dreptul fundamental la libertatea de asociere și de necesitatea asigurării pluralismului partidelor politice în Europa.

Avizele comitetului se publică fără întârziere.



CAPITOLUL III

STATUTUL JURIDIC AL PARTIDELOR POLITICE EUROPENE ȘI AL FUNDAȚIILOR POLITICE EUROPENE

Articolul 12

Personalitate juridică

Partidele politice europene și fundațiile politice europene au personalitate juridică europeană.

Articolul 13

Recunoașterea și capacitatea juridică

Partidele politice europene și fundațiile politice europene se bucură de recunoaștere și capacitate juridică în toate statele membre.

Articolul 14

Legea aplicabilă

(1)  Partidele politice europene și fundațiile politice europene sunt reglementate de prezentul regulament.

(2)  Pentru aspectele pe care prezentul regulament nu le reglementează sau, în cazul în care unele aspecte sunt reglementate doar parțial, pentru acele aspecte care nu sunt acoperite, partidele politice europene și fundațiile politice europene se află sub incidența dispozițiilor aplicabile din legislația națională a statului membru de sediu.

Activitățile desfășurate de partidele politice europene și de fundațiile politice europene în alte state membre sunt reglementate de legislația națională relevantă din statele membre respective.

(3)  Pentru aspectele pe care prezentul regulament sau dispozițiile aplicabile în temeiul alineatului (2) nu le reglementează sau, în cazul în care unele aspecte sunt reglementate doar parțial, pentru acele aspecte care nu sunt reglementate, partidele politice europene și fundațiile politice europene intră sub incidența dispozițiilor prevăzute în statutele lor.

Articolul 15

Dobândirea personalității juridice europene

(1)  Un partid politic european sau o fundație politică europeană dobândește personalitate juridică europeană la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a deciziei Autorității de înregistrare a acestuia/acesteia în temeiul articolului 9.

(2)  Dacă statul membru în care solicitantul înregistrării ca partid politic european sau fundație politică europeană își are sediul solicită acest lucru, cererea depusă în conformitate cu articolul 8 este însoțită de o declarație emisă de statul membru respectiv, prin care se certifică faptul că solicitantul a respectat toate cerințele naționale relevante în ceea ce privește solicitarea și că statutele acestuia sunt conforme cu legislația aplicabilă menționată la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf.

(3)  În cazul în care solicitantul are personalitate juridică în conformitate cu legislația unui stat membru, dobândirea personalității juridice europene este considerată de către statul membru respectiv drept o transformare a personalității juridice naționale într-o personalitate juridică europeană succesoare. Cea din urmă păstrează în totalitate drepturile și obligațiile preexistente ale entității juridice naționale inițiale care își încetează existența ca atare. Statul membru în cauză nu aplică condiții prohibitive în contextul acestei transformări. Solicitantul își păstrează sediul din statul membru în cauză până la publicarea unei decizii în conformitate cu articolul 9.

(4)  În cazul în care statul membru în care solicitantul își are sediul solicită acest lucru, Autoritatea stabilește data publicării menționate la alineatul (1) doar după consultarea statului membru respectiv.

Articolul 16

Încetarea personalității juridice europene

(1)  Un partid politic european sau o fundație politică europeană pierde personalitatea sa juridică europeană la intrarea în vigoare a deciziei Autorității de a îl/a o elimina din registru, astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia intră în vigoare la trei luni de la data publicării, cu excepția cazului în care partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză solicită o perioadă mai scurtă.

(2)  Un partid politic european sau o fundație politică europeană este eliminat(ă) din registru printr-o decizie a Autorității:

(a) ca o consecință a deciziei adoptate în conformitate cu articolul 10 alineatele (2)-(5);

(b) în situațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (6);

(c) la solicitarea partidului politic european sau a fundației politice europene; sau

(d) în cazurile menționate la alineatul (3) primul paragraf litera (b) de la prezentul articol.

(3)  În cazul în care un partid politic european sau o fundație politică europeană a încălcat în mod grav obligațiile relevante potrivit legislației naționale aplicabile în temeiul articolului 14 alineatul (2) primul paragraf, statul membru de sediu poate adresa Autorității o solicitare de anulare a înregistrării motivată în mod corespunzător, care trebuie să identifice în mod exact și exhaustiv acțiunile ilegale și cerințele naționale specifice care nu au fost respectate. În astfel de cazuri, Autoritatea:

(a) inițiază o procedură de verificare în conformitate cu articolul 10 alineatul (3), pentru chestiunile legate în mod exclusiv sau predominant de elementele care afectează respectarea valorilor pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt formulate la articolul 2 din TUE. Se aplică, de asemenea, articolul 10 alineatele (4), (5) și (6);

(b) decide radierea din registru a partidului politic european sau a fundației politice europene în cauză pentru orice altă chestiune și atunci când cererea motivată a statului membru în cauză confirmă că au fost epuizate toate măsurile de remediere la nivel național.

În cazul în care un partid politic european sau o fundație politică europeană a încălcat în mod grav obligațiile relevante potrivit legislației naționale aplicabile în temeiul articolului 14 alineatul (2) al doilea paragraf și dacă această chestiune este legată în mod exclusiv sau predominant de elementele care afectează respectarea valorilor pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt formulate la articolul 2 din TUE, statul membru în cauză poate adresa o solicitare Autorității în conformitate cu dispozițiile de la primul paragraf de la prezentul alineat. Autoritatea procedează în conformitate cu primul paragraf litera (a) de la prezentul alineat.

În toate cazurile, Autoritatea acționează fără întârzieri nejustificate. Autoritatea informează statul membru și partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză cu privire la cursul dat cererii motivate de anulare a înregistrării.

(4)  Autoritatea stabilește data publicării menționată la alineatul (1) după consultarea statului membru în care partidul politic european sau fundația politică europeană își are sediul.

(5)  În cazul în care partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză dobândește personalitate juridică în temeiul legislației statului membru de sediu, dobândirea personalității juridice este considerată de către statul membru respectiv drept o transformare a personalității juridice europene în personalitate juridică națională care păstrează în totalitate drepturile și obligațiile preexistente ale entității juridice europene inițiale. Statul membru în cauză nu aplică condiții prohibitive în contextul acestei transformări.

(6)  În cazul în care partidul politic european sau fundația politică europeană nu dobândește personalitate juridică în temeiul legislației din statul membru de sediu, acesta/aceasta este dizolvat(ă) în conformitate cu legislația aplicabilă a statului membru respectiv. Statul membru în cauză poate solicita ca o astfel de dizolvare să fie precedată de dobândirea de către partidul sau fundația în cauză a personalității juridice naționale în conformitate cu alineatul (5).

(7)  În toate situațiile menționate la alineatele (5) și (6), statul membru în cauză garantează respectarea pe deplin a condiției de nonprofit prevăzută la articolul 3. Autoritatea și ordonatorul de credite al Parlamentului European pot ajunge la un acord cu statul membru în cauză cu privire la modalitățile de încetare a personalității juridice europene, în special pentru a asigura recuperarea oricăror fonduri primite de la bugetul general al Uniunii Europene și plata oricăror sancțiuni financiare impuse în conformitate cu articolul 27.



CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII PRIVIND FINANȚAREA

Articolul 17

Condiții de finanțare

(1)  Un partid politic european care este înregistrat în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute în prezentul regulament, care este reprezentat în Parlamentul European de cel puțin unul dintre membrii săi și care nu se află în una dintre situațiile de excludere menționate la articolul 106 alineatul (1) din Regulamentul financiar poate solicita finanțare din bugetul general al Uniunii Europene, în conformitate cu termenii și condițiile publicate de ordonatorul de credite al Parlamentului European într-o cerere de contribuții.

(2)  O fundație politică europeană afiliată unui partid politic european, eligibilă pentru a solicita finanțare în conformitate cu alineatul (1), înregistrată în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute în prezentul regulament și care nu se află în una dintre situațiile de excludere menționate la articolul 106 alineatul (1) din Regulamentul financiar, poate solicita finanțare din bugetul general al Uniunii Europene, în conformitate cu termenii și condițiile publicate de ordonatorul de credite al Parlamentului European într-o cerere de propuneri.

(3)  Pentru a se stabili eligibilitatea pentru finanțare din bugetul general al Uniunii Europene, în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol și cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) și pentru aplicarea articolului 19 alineatul (1), un deputat în Parlamentul European este considerat membru al unui singur partid politic european care este, după caz, partidul la care partidul național sau partidul regional din care face parte deputatul respectiv s-a afiliat la data-limită de depunere a cererilor de finanțare.

▼M1

(4)  Contribuțiile financiare sau granturile de la bugetul general al Uniunii Europene nu depășesc 90 % din cheltuielile rambursabile anuale indicate în bugetul unui partid politic european și 95 % din costurile eligibile suportate de o fundație politică europeană. Partidele politice europene pot utiliza, în cursul unui exercițiu financiar ulterior datei la care a fost acordată, orice parte neutilizată din contribuția Uniunii alocată pentru acoperirea cheltuielilor rambursabile. Sumele neutilizate după respectivul exercițiu financiar se recuperează în conformitate cu Regulamentul financiar.

▼B

(5)  În limitele stabilite la articolele 21 și 22, cheltuielile rambursabile printr-o contribuție financiară includ cheltuielile administrative și cheltuielile pentru asistență tehnică, reuniuni, cercetare, evenimente transfrontaliere, studii, informare și publicații, precum și cheltuielile legate de campanii.

Articolul 18

Cererea de finanțare

(1)  Pentru a primi finanțare din bugetul general al Uniunii Europene, un partid politic european sau o fundație politică europeană care îndeplinește condițiile prevăzute de articolul 17 alineatul (1) sau (2) depune o cerere la Parlamentul European în baza unei cereri de contribuții sau de propuneri.

(2)  La data la care depun cererea, partidul politic european și fundația politică europeană trebuie să se conformeze obligațiilor prevăzute la articolul 23 și, de la data cererii până la sfârșitul exercițiului financiar sau al acțiunii care face obiectul contribuției sau subvenției, trebuie să rămână înregistrate în registru și să nu facă obiectul niciuneia dintre sancțiunile prevăzute la articolul 27 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a)-(v) și (vi).

▼M1

(2a)  Un partid politic european include în cererea sa dovezi pentru a demonstra că, de regulă, partidele sale membre din UE au publicat pe site-urile lor internet, într-un mod vizibil și ușor accesibil pentru utilizatori, pe parcursul celor 12 luni anterioare datei finale pentru depunerea cererii, programul politic și logoul partidului politic european.

▼B

(3)  O fundație politică europeană include în cererea sa programul de activitate sau planul de acțiune anual.

(4)  Ordonatorul de credite al Parlamentului European adoptă o decizie în termen de trei luni de la încheierea cererii de contribuții sau a cererii de propuneri și ordonanțează și gestionează creditele de angajament corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul financiar.

(5)  O fundație politică europeană poate solicita finanțare din bugetul general al Uniunii Europene numai prin intermediul partidului politic european la care este afiliată.

Articolul 19

Criteriile de atribuire și alocarea finanțării

▼M1

(1)  Creditele respective puse la dispoziția partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene cărora li s-au atribuit contribuții sau subvenții în conformitate cu articolul 18 se alocă anual, pe baza următoarelor principii de repartizare:

 10 % se repartizează între partidele politice europene beneficiare, în mod egal;

 90 % se repartizează între partidele politice europene beneficiare, proporțional cu numărul lor de deputați aleși în Parlamentul European.

Aceeași cheie de repartizare se utilizează pentru a se atribui finanțare fundațiilor politice europene, în baza afilierii lor la un partid politic european.

▼B

(2)  Repartizarea menționată la alineatul (1) se bazează pe numărul de deputați aleși în Parlamentul European care sunt membri ai partidului politic european solicitant la data-limită de depunere a cererilor de finanțare, ținând seama de articolul 17 alineatul (3).

După această dată, orice modificare survenită în numărul de membri nu afectează cota de finanțare respectivă între partidele politice europene sau fundațiile politice europene. Acest lucru nu aduce atingere cerinței de la articolul 17 alineatul (1) privind reprezentarea unui partid politic european în Parlamentul European prin cel puțin unul dintre membrii săi.

Articolul 20

Donații și contribuții

(1)  Partidele politice europene și fundațiile politice europene pot să accepte donații de la persoane fizice sau juridice în valoare maximă de 18 000  EUR pe an și pe donator.

(2)  Partidele politice europene și fundațiile politice europene, cu ocazia prezentării propriilor situații financiare anuale în conformitate cu articolul 23, transmit, de asemenea, o listă cu toți donatorii și cu donațiile lor, indicând atât natura, cât și valoarea fiecărei donații în parte. Prezentul alineat se aplică, de asemenea, contribuțiilor primite de la partidele membre ale partidelor politice europene și organizațiile membre ale fundațiilor politice europene.

Pentru donațiile din partea persoanelor fizice cu valoare cuprinsă între 1 500  EUR și 3 000  EUR, partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză indică dacă donatorii respectivi și-au exprimat acordul prealabil în scris în vederea publicării, în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) litera (e).

(3)  Donațiile primite de partidele politice europene și de fundațiile politice europene în decurs de șase luni înainte de alegerile pentru Parlamentul European se raportează în scris, săptămânal, Autorității, în conformitate cu alineatul (2).

(4)  Donațiile unice a căror valoare depășește suma de 12 000  EUR și care au fost acceptate de către partidele politice europene și de către fundațiile politice europene se raportează imediat Autorității, în scris și în conformitate cu alineatul (2).

(5)  Partidele politice europene și fundațiile politice europene nu acceptă:

(a) donații sau contribuții anonime;

(b) donații din bugetele grupurilor politice din Parlamentul European;

(c) donații din partea unei autorități publice a unui stat membru sau a unei țări terțe sau din partea unei întreprinderi asupra căreia o astfel de autoritate publică poate exercita direct sau indirect o influență hotărâtoare în temeiul dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării sale financiare la o astfel de întreprindere sau a normelor care îi reglementează activitatea; sau

(d) donații din partea unor entități private cu sediul într-o țară terță sau a unor persoane fizice dintr-o țară terță care nu au drept de vot la alegerile pentru Parlamentul European.

(6)  Orice donație care nu este permisă în temeiul prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data primirii de către partidul politic european sau de către fundația politică europeană:

(a) se restituie donatorului sau oricărei persoane care acționează în numele donatorului; sau

(b) în cazul în care nu este posibil să fie restituită, se raportează Autorității și Parlamentului European. Ordonatorul de credite al Parlamentului European întocmește și autorizează ordinul de recuperare în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolele 78 și 79 din Regulamentul financiar. Fondurile se înregistrează ca venituri generale în secțiunea corespunzătoare din bugetul general al Parlamentului European.

(7)  Se admit contribuțiile acordate unui partid politic european din partea membrilor săi. Valoarea unor astfel de contribuții nu poate depăși 40 % din bugetul anual al partidului politic european în cauză.

(8)  Se admit contribuțiile acordate unei fundații politice europene din partea membrilor săi, precum și din partea partidului politic european la care este afiliată. Valoarea unor astfel de contribuții nu poate depăși 40 % din bugetul anual al fundației politice europene în cauză și, în temeiul prezentului regulament, nu poate să provină din fondurile primite din bugetul general al Uniunii Europene de către un partid politic european.

Sarcina probei revine partidului politic european în cauză, care trebuie să indice în mod clar, în conturile sale, originea fondurilor utilizate pentru finanțarea fundației politice europene afiliate.

(9)  Fără a aduce atingere alineatelor (7) și (8), partidele politice europene și fundațiile politice europene pot accepta contribuții din partea cetățenilor care sunt membri ai acestora în valoare de până la 18 000  EUR pe an și pe membru, atunci când aceste contribuții sunt oferite de membrul în cauză în nume propriu.

Plafonul stabilit la primul paragraf nu se aplică atunci când membrul în cauză este, de asemenea, deputat ales în Parlamentul European, membru al unui parlament național, al unui parlament regional sau al unei adunări regionale.

(10)  Orice contribuție care nu este permisă în temeiul prezentului regulament se restituie în conformitate cu alineatul (6).

Articolul 21

Finanțarea campaniilor în contextul alegerilor pentru Parlamentul European

(1)  Sub rezerva celui de al doilea paragraf, finanțarea partidelor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă poate fi utilizată pentru finanțarea campaniilor desfășurate de partidele politice europene în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, la care acestea sau membrii acestora participă în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (d).

În temeiul articolului 8 din Actul privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct ( 4 ), finanțarea și posibila limitare a cheltuielilor electorale pentru toate partidele politice, candidații și părțile terțe, în plus față de participarea lor la alegerile pentru Parlamentul European, sunt reglementate, în fiecare stat membru, de legislația națională.

(2)  Cheltuielile legate de campaniile menționate la alineatul (1) se identifică în mod clar ca atare de către partidele politice europene în situațiile financiare anuale ale acestora.

Articolul 22

Interzicerea finanțării

(1)  Fără a aduce atingere articolului 21 alineatul (1), finanțarea partidelor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanțarea directă sau indirectă a altor partide politice și, în special, a partidelor naționale sau a candidaților acestora. Partidele politice naționale și candidații naționali rămân sub incidența dispozițiilor naționale.

(2)  Finanțarea fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată în alte scopuri decât pentru finanțarea responsabilităților lor, astfel cum sunt menționate la articolul 2 punctul 4, și pentru a acoperi cheltuielile care sunt legate direct de obiectivele prevăzute în statutul lor, în conformitate cu articolul 5. Aceasta nu poate fi utilizată, în special, pentru finanțarea directă sau indirectă a alegerilor, partidelor politice sau candidaților sau a altor fundații.

(3)  Finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanțarea campaniilor pentru referendumuri.



CAPITOLUL V

CONTROL ȘI SANCȚIUNI

Articolul 23

Conturi, obligații de raportare și de audit

(1)  Cel târziu în termen de șase luni de la sfârșitul exercițiului financiar, partidele politice europene și fundațiile politice europene depun la Autoritate, cu o copie pentru ordonatorul de credite al Parlamentului European și la punctul de contact național competent din statul membru de sediu:

(a) propriile situații financiare anuale și note de însoțire, care prevăd veniturile și cheltuielile, precum și activele și pasivele la începutul și la sfârșitul exercițiului financiar, în conformitate cu legislația aplicabilă în statul membru de sediu, precum și situațiile financiare anuale, pe baza standardelor internaționale de contabilitate definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 );

(b) un raport de audit extern privind situațiile financiare anuale, care acoperă atât fiabilitatea acestor situații financiare, cât și legalitatea și regularitatea veniturilor și cheltuielilor lor și care este efectuat de către un organism sau un expert independent; și

(c) lista donatorilor și a contribuitorilor și a donațiilor sau contribuțiilor corespunzătoare raportate în conformitate cu articolul 20 alineatele (2), (3) și (4).

(2)  În cazul în care cheltuielile se pun în aplicare de către partide politice europene în comun cu partide politice naționale sau cu alte organizații sau de către fundații politice europene în comun cu fundații politice naționale, dovada cheltuielilor suportate de partidele politice europene sau de fundațiile politice europene direct sau prin intermediul acestor părți terțe se include în declarațiile financiare anuale menționate la alineatul (1).

(3)  Organismele sau experții externi independenți menționați la alineatul (1) litera (b) sunt selectați, mandatați și plătiți de Parlamentul European. Aceștia sunt autorizați în mod corespunzător să auditeze conturi în temeiul legislației aplicabile în statul membru în care își au sediul sau în care sunt stabiliți.

(4)  Partidele politice europene și fundațiile politice europene furnizează informațiile solicitate de organismele independente sau experții independenți în scopul auditului acestora.

(5)  Organismele independente sau experții independenți informează Autoritatea și ordonatorul de credite al Parlamentului European cu privire la orice activitate presupusă a fi ilegală, de fraudă sau de corupție care poate afecta interesele financiare ale Uniunii. Autoritatea și ordonatorul de credite al Parlamentului European informează punctele de contact naționale cu privire la acest lucru.

Articolul 24

Reguli generale privind controlul

(1)  Controlul privind respectarea de către partidele politice europene și fundațiile politice europene a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament este exercitat, în cooperare, de către Autoritate, ordonatorul de credite al Parlamentului European și statele membre competente.

(2)  Autoritatea verifică respectarea de către partidele politice europene și fundațiile politice europene a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, cu referire în special la articolul 3, articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (d)-(f), articolul 5 alineatul (1) literele (a)-(e) și (g), articolul 9 alineatele (5) și (6) și articolele 20, 21 și 22.

Ordonatorul de credite al Parlamentului European verifică respectarea de către partidele politice europene și fundațiile politice europene a obligațiilor legate de finanțarea din partea Uniunii care le revin în temeiul prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul financiar. În desfășurarea acestui control, Parlamentul European adoptă măsurile necesare în domeniile prevenirii și combaterii fraudei care afectează interesele financiare ale Uniunii.

(3)  Controlul efectuat de către Autoritate și de ordonatorul de credite al Parlamentului European menționat la alineatul (2) nu se extinde la respectarea de către partidele politice europene și fundațiile politice europene a obligațiilor care le revin în temeiul legislației naționale aplicabile, astfel cum se menționează la articolul 14.

(4)  Partidele politice europene și fundațiile politice europene furnizează informațiile solicitate de Autoritate, ordonatorul de credite al Parlamentului European, Curtea de Conturi, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) sau statele membre, necesare în scopul desfășurării controalelor pentru care sunt responsabile în temeiul prezentului regulament.

La cerere și în scopul verificării respectării articolului 20, partidele politice europene și fundațiile politice europene furnizează Autorității informații privind contribuțiile primite de la membri individuali și identitatea acestora. În plus, atunci când este cazul, Autoritatea poate solicita partidelor politice europene să furnizeze declarații de confirmare semnate de membrii care dețin mandate rezultate din alegeri în scopul verificării respectării condiției prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) primul paragraf.

Articolul 25

Punere în aplicare și control în ceea ce privește finanțarea din partea Uniunii

(1)  Creditele pentru finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene se stabilesc în cadrul procedurii bugetare anuale și se execută în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul financiar.

Termenii și condițiile referitoare la contribuții și subvenții se stabilesc de către ordonatorul de credite al Parlamentului European în cererea de contribuții și în cererea de propuneri.

(2)  Controlul finanțării primite din bugetul general al Uniunii Europene și utilizarea sa se exercită în conformitate cu Regulamentul financiar.

Controlul se exercită, de asemenea, pe baza unei certificări anuale efectuate în cadrul unui audit extern și independent, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1).

(3)  Curtea de Conturi își exercită prerogativele în materie de audit în conformitate cu articolul 287 din TFUE.

(4)  Orice document sau informații solicitate de Curtea de Conturi pentru a-și îndeplini misiunea îi sunt furnizate la solicitarea sa de către partidele politice europene și fundațiile politice europene care beneficiază de finanțare în conformitate cu prezentul regulament.

(5)  Decizia sau acordul privind contribuția sau grantul prevede în mod explicit auditarea de către Parlamentul European și Curtea de Conturi, pe baza documentelor și la fața locului, a partidului politic european care a primit o contribuție sau a fundației politice europene care a primit o subvenție din bugetul general al Uniunii Europene.

(6)  Curtea de Conturi și ordonatorul de credite al Parlamentului European sau orice alt organism extern autorizat de către ordonatorul de credite al Parlamentului European poate efectua verificările și controalele necesare la fața locului pentru a verifica legalitatea cheltuielilor și aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor din decizia sau acordul privind contribuția sau grantul și, în cazul fundațiilor politice europene, punerea în aplicare corespunzătoare a programului de lucru sau a acțiunii. Partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză furnizează orice document sau informație necesară pentru îndeplinirea acestei sarcini.

(7)  OLAF poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ) și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului ( 7 ), pentru a se stabili dacă au avut loc acte de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu contribuțiile sau granturile finanțate în temeiul prezentului regulament. Dacă este cazul, concluziile OLAF pot conduce la adoptarea de către ordonatorul de credite al Parlamentului European a unor decizii de recuperare.

Articolul 26

Asistență tehnică

Orice asistență tehnică acordată de Parlamentul European partidelor politice europene se bazează pe principiul egalității de tratament. Asistența se acordă în condiții care nu pot fi mai puțin favorabile decât cele acordate altor organizații și asociații externe care pot beneficia de facilități similare și se furnizează pe bază de factură și plată.

Articolul 27

Sancțiuni

(1)  În conformitate cu articolul 16, Autoritatea decide radierea din registru a unui partid politic european sau a unei fundații politice europene prin intermediul sancțiunilor în oricare dintre următoarele situații:

(a) atunci când partidul sau fundația în cauză face obiectul unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat pentru desfășurarea de activități ilegale care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 106 alineatul (1) din Regulamentul financiar;

▼M1

(b) atunci când se stabilește, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 10 alineatele (2)-(5), că partidul sau fundația în cauză nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) sau (2);

▼M1

(ba) atunci când decizia de înregistrare a partidului sau fundației în cauză se bazează pe informații incorecte sau înșelătoare, pentru care solicitantul este responsabil, sau dacă o astfel de decizie a fost obținută prin înșelăciune; sau

▼B

(c) atunci când solicitarea unui stat membru de anulare a înregistrării pe motive de neîndeplinire gravă a obligațiilor în temeiul legislației naționale îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 16 alineatul (3) litera (b).

(2)  Autoritatea impune sancțiuni financiare în următoarele situații:

(a) infracțiuni necuantificabile:

(i) în cazul nerespectării cerințelor prevăzute la articolul 9 alineatul (5) sau (6);

(ii) în cazul nerespectării angajamentelor asumate și a informațiilor furnizate de către un partid politic european sau o fundație politică europeană în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (d)-(f) și cu articolul 5 alineatul (1) literele (a), (b), (d) și (e);

(iii) în cazul în care nu se transmite lista donatorilor și a donațiilor acestora, astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (2), sau nu se raportează aceste donații, astfel cum se prevede la articolul 20 alineatele (3) și (4);

(iv) în cazurile în care un partid politic european sau o fundație politică europeană a încălcat obligațiile prevăzute la articolul 23 alineatul (1) sau articolul 24 alineatul (4);

(v) atunci când s-a stabilit printr-o hotărâre cu autoritate de lucru judecat că un partid politic european sau o fundație politică europeană a desfășurat activități ilegale care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 106 alineatul (1) din Regulamentul financiar;

(vi) în cazurile în care partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză, în orice moment și cu intenție, a omis să furnizeze informații sau a furnizat informații incorecte sau care induc în eroare, sau în cazul în care unul dintre organismele autorizate prin prezentul regulament să auditeze ori să efectueze controale asupra beneficiarilor fondurilor din bugetul general al Uniunii Europene constată apariția unor inexactități în situațiile financiare anuale care sunt considerate a fi omisiuni semnificative sau înregistrări eronate ale elementelor în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002;

(b) infracțiuni cuantificabile:

(i) în cazul în care un partid politic european sau o fundație politică europeană a acceptat donații și contribuții care nu sunt autorizate în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) sau (5), cu excepția cazului în care sunt îndeplinite dispozițiile de la articolul 20 alineatul (6);

(ii) în cazul nerespectării cerințelor prevăzute la articolele 21 și 22.

(3)  Ordonatorul de credite al Parlamentului European poate exclude un partid politic european sau o fundație politică europeană de la finanțări viitoare din partea Uniunii pentru o perioadă de până la cinci ani, sau până la 10 ani în cazul unei recidive într-o perioadă de cinci ani, atunci când s-a făcut vinovat(ă) de oricare dintre infracțiunile enumerate la alineatul (2) litera (a) punctele (v) și (vi). Aceasta nu aduce atingere prerogativelor ordonatorului de credite al Parlamentului European prevăzute la articolul 204n din Regulamentul financiar.

(4)  În scopul aplicării alineatelor (2) și (3), se aplică următoarele sancțiuni financiare unui partid politic european sau unei fundații politice europene:

(a) în cazul infracțiunilor necuantificabile, un procent fix din bugetul anual al partidului politic european sau al fundației politice europene în cauză:

 5 %; sau

 7,5 %, în cazul unui concurs de infracțiuni; sau

 20 %, în cazul în care infracțiunea în cauză este un caz de recidivă; sau

 o treime din procentele de mai sus, dacă partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză a declarat în mod voluntar infracțiunea înainte ca Autoritatea să deschidă o anchetă oficială, chiar în cazul unui concurs de infracțiuni sau al unei recidive, iar partidul sau fundația în cauză a adoptat măsurile corective adecvate;

 50 % din bugetul anual al partidului politic european sau al fundației politice europene în cauză realizat în exercițiul financiar anterior, atunci când s-a stabilit printr-o hotărâre cu autoritate de lucru judecat că partidul sau fundația în cauză a desfășurat activități ilegale care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 106 alineatul (1) din Regulamentul financiar;

(b) în cazul infracțiunilor cuantificabile, un procent fix din totalul sumelor nereglementare primite sau neraportate în conformitate cu următoarele bareme, cu un plafon maxim de 10 % din bugetul anual al partidului politic european sau al fundației politice europene în cauză:

 100 % din sumele nereglementare primite sau neraportate, dacă sumele respective nu depășesc 50 000  EUR; sau

 150 % din sumele nereglementare primite sau neraportate, dacă sumele respective depășesc 50 000  EUR, dar nu depășesc 100 000  EUR; sau

 200 % din sumele nereglementare primite sau neraportate, dacă sumele respective depășesc 100 000  EUR, dar nu depășesc 150 000  EUR; sau

 250 % din sumele nereglementare primite sau neraportate, dacă sumele respective depășesc 150 000  EUR, dar nu depășesc 200 000  EUR; sau

 300 % din sumele nereglementare primite sau neraportate, dacă sumele respective depășesc 200 000  EUR; sau

 o treime din procentele indicate mai sus, dacă partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză a declarat în mod voluntar infracțiunea înainte ca Autoritatea și/sau ordonatorul de credite al Parlamentului European să deschidă o anchetă oficială, iar partidul sau fundația în cauză a adoptat măsurile corective adecvate.

Pentru aplicarea procentelor indicate mai sus, fiecare donație sau contribuție este analizată în mod separat.

(5)  În cazul în care un partid politic european sau o fundație politică europeană a comis un concurs de infracțiuni împotriva prezentului regulament, este impusă doar sancțiunea prevăzută pentru infracțiunea cea mai gravă, cu excepția cazului în care se prevede altfel la alineatul (4) litera (a).

(6)  Sancțiunile prevăzute de prezentul regulament fac obiectul unui termen de prescripție de cinci ani începând cu data la care s-a comis infracțiunea în cauză sau, în cazul unor infracțiuni continue sau repetate, începând cu data la care acestea au încetat.

▼M1

Articolul 27a

Răspunderea persoanelor fizice

În cazul în care impune sancțiuni financiare în situațiile menționate la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctul (v) sau (vi), autoritatea poate stabili, în scopul recuperării în temeiul articolului 30 alineatul (2), că o persoană fizică care este membru al organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al partidului politic european sau al fundației politice europene, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în ceea ce privește partidul politic european sau fundația politică europeană poartă, de asemenea, răspunderea pentru infracțiune în următoarele cazuri:

(a) în situația menționată la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctul (v) în cazul în care s-a stabilit, în hotărârea menționată la dispoziția respectivă, că persoana fizică poartă, de asemenea, răspunderea pentru activitățile ilegale în cauză;

(b) în situația menționată la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctul (vi) în cazul în care persoana fizică poartă, de asemenea, răspunderea pentru comportamentul sau inexactitățile în cauză.

▼B

Articolul 28

Cooperarea dintre Autoritate, ordonatorul de credite al Parlamentului European și statele membre

(1)  Autoritatea, ordonatorul de credite al Parlamentului European și statele membre prin intermediul punctelor de contact naționale fac schimb de informații și se informează reciproc în mod regulat cu privire la aspectele legate de dispozițiile în materie de finanțare, controale și sancțiuni.

(2)  Ele convin, de asemenea, măsurile practice pentru acest schimb de informații, inclusiv normele privind dezvăluirea informațiilor confidențiale sau a probelor, precum și cooperarea dintre statele membre.

(3)  Ordonatorul de credite al Parlamentului European informează Autoritatea cu privire la constatările care ar putea duce la impunerea de sancțiuni în conformitate cu articolul 27 alineatele (2)-(4), astfel încât Autoritatea să poată lua măsurile adecvate.

(4)  Autoritatea informează ordonatorul de credite al Parlamentului European cu privire la orice decizie luată referitoare la sancțiuni, pentru a-i permite acestuia să tragă consecințele adecvate în conformitate cu Regulamentul financiar.

Articolul 29

Măsuri corective și principii ale bunei administrări

(1)  Înainte de a lua o decizie finală cu privire la oricare dintre sancțiunile menționate la articolul 27, Autoritatea sau ordonatorul de credite al Parlamentului European oferă partidului politic european sau fundației politice europene în cauză posibilitatea de a lua măsurile necesare pentru remedierea situației într-un termen rezonabil, care în mod normal nu depășește o lună. În special, Autoritatea sau ordonatorul de credite al Parlamentului European fac posibilă corectarea erorilor administrative sau aritmetice, furnizarea, atunci când este necesar, a unor documente sau informații suplimentare sau corectarea erorilor minore.

(2)  Atunci când un partid politic european sau o fundație politică europeană nu a adoptat măsurile corective în termenul menționat la alineatul (1), se ia o decizie de impunere a sancțiunilor adecvate menționate la articolul 27.

(3)  Alineatele (1) și (2) nu se aplică pentru condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) și la articolul 3 alineatul (2) litera (c).

Articolul 30

Recuperări

(1)  Pe baza deciziei Autorității de radiere din registru a unui partid politic european sau a unei fundații politice europene, ordonatorul de credite al Parlamentului European retrage sau reziliază orice decizie sau acord aflat în desfășurare privind finanțarea din partea Uniunii, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 16 alineatul (2) litera (c) și la articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d). Acesta recuperează, de asemenea, orice finanțare din partea Uniunii, inclusiv orice fonduri ale Uniunii necheltuite din anii precedenți.

(2)   ►M1  Un partid politic european sau o fundație politică europeană care a făcut obiectul unei sancțiuni pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 27 alineatul (1) și la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctele (v) și (vi) nu mai respectă, din acest motiv, dispozițiile articolului 18 alineatul (2). În consecință, ordonatorul de credite al Parlamentului European reziliază acordul privind contribuția sau grantul ori decizia privind finanțarea din bugetul Uniunii primită în temeiul prezentului regulament și recuperează sumele plătite în mod necuvenit în baza acordului privind contribuția sau grantul ori în baza deciziei de finanțare, precum și orice fond al Uniunii necheltuit din anii precedenți. Ordonatorul de credite al Parlamentului European recuperează, de asemenea, sumele plătite în mod necuvenit, în baza unei decizii sau a unui acord privind contribuția sau grantul, de la persoana fizică în legătură cu care s-a luat o hotărâre în temeiul articolului 27a, luând în considerare, după caz, circumstanțele excepționale legate de persoana fizică respectivă. ◄

▼M1

În cazul rezilierii, plățile din partea ordonatorului de credite al Parlamentului European se limitează la cheltuielile rambursabile suportate de partidul politic european sau la costurile eligibile suportate de fundația politică europeană până la momentul intrării în vigoare a deciziei de reziliere.

▼B

Prezentul alineat este, de asemenea, aplicabil cazurilor menționate la articolul 16 alineatul (2) litera (c) și la articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d).



CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 31

Furnizarea de informații pentru cetățeni

Sub rezerva dispozițiilor prevăzute la articolele 21 și 22 și a propriilor statute și procese interne, partidele politice europene iau, în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, toate măsurile adecvate pentru a informa cetățenii Uniunii cu privire la afilierile dintre partidele politice naționale și candidații naționali și partidele politice europene în cauză.

Articolul 32

Transparență

(1)  Parlamentul European publică, sub autoritatea ordonatorului său de credite ori sub cea a Autorității, pe un site internet creat în acest scop, următoarele:

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor politice europene și ale fundațiilor politice europene înregistrate, împreună cu documentele prezentate ca parte a cererilor lor de înscriere în conformitate cu articolul 8, în termen de cel mult patru săptămâni de la adoptarea de către Autoritate a deciziei sale și, ulterior acestei date, orice modificare notificată Autorității în conformitate cu articolul 9 alineatele (5) și (6);

(b) o listă a cererilor care nu au fost aprobate, împreună cu documentele prezentate în cadrul acestora, cu cererea de înscriere în conformitate cu articolul 8, precum și motivele respingerii, în termen de cel mult patru săptămâni de la adoptarea deciziei de către Autoritate;

(c) un raport anual care cuprinde un tabel cu sumele plătite fiecărui partid politic european și fundații politice europene, pentru fiecare an financiar pentru care s-au primit contribuții ori s-au plătit granturi din bugetul general al Uniunii Europene;

(d) situațiile financiare anuale și rapoartele de audit extern menționate la articolul 23 alineatul (1) și, în ceea ce privește fundațiile politice europene, rapoartele finale privind punerea în aplicare a programelor de lucru sau a acțiunilor;

(e) numele donatorilor și donațiile corespunzătoare, raportate de către partidele politice europene și fundațiile politice europene în conformitate cu articolul 20 alineatele (2), (3) și (4), cu excepția donațiilor primite de la persoane fizice, în valoare maximă de 1 500  EUR pe an și pe donator, care se raportează drept „donații minore”. Donațiile din partea persoanelor fizice cu o valoare anuală cuprinsă între 1 500  EUR și 3 000  EUR nu se publică fără acordul scris prealabil privind publicarea lor exprimat de către donatorul respectiv. Dacă nu a fost exprimat un astfel de acord prealabil, astfel de donații sunt raportate ca „donații minore”. Suma totală a donațiilor minore și numărul donatorilor per an calendaristic sunt, de asemenea, publicate;

(f) contribuțiile menționate la articolul 20 alineatele (7) și (8), raportate de partidele politice europene și de fundațiile politice europene în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) și, de asemenea, identitatea partidelor sau organizațiilor membre care au făcut contribuții;

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie finală adoptată de către Autoritate în conformitate cu articolul 27, inclusiv, după caz, orice avize adoptate de Comitetul de personalități independente în conformitate cu articolele 10 și 11, ținându-se seama de Regulamentul (CE) nr. 45/2001;

(h) detaliile și motivele pentru orice decizie finală adoptată de către ordonatorul de credite al Parlamentului European în conformitate cu articolul 27;

▼M1

(i) o descriere a sprijinului tehnic acordat partidelor politice europene;

(j) raportul de evaluare al Parlamentului European privind aplicarea prezentului regulament și activitățile finanțate menționat la articolul 38; și

▼M1

(k) o listă actualizată a deputaților în Parlamentul European care sunt membri ai unui partid politic european.

▼B

(2)  Parlamentul European publică lista de persoane juridice care sunt membri ai unui partid politic european, anexată la statutul partidului în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și actualizată în conformitate cu articolul 9 alineatul (6), precum și numărul total de membri individuali.

(3)  Datele cu caracter personal sunt excluse de la publicare pe site-ul internet menționat la alineatul (1), cu excepția cazului în care aceste date cu caracter personal sunt publicate în conformitate cu alineatul (1) literele (a), (e) sau (g).

(4)  Partidele politice europene și fundațiile politice europene furnizează membrilor și donatorilor potențiali, într-o declarație cu caracter public privind protecția vieții private, informațiile prevăzute la articolul 10 din Directiva 95/46/CE și îi informează cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îi vizează vor fi procesate în cadrul auditării și controlului de către Parlamentul European, Autoritate, OLAF, Curtea de Conturi, statele membre sau experții autorizați de acestea, precum și că datele lor cu caracter personal vor fi făcute publice pe site-ul internet menționat la alineatul (1), în condițiile prevăzute de prezentul articol. În aplicarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ordonatorul de credite al Parlamentului European include aceste informații în cererile de contribuții sau de propuneri menționate la articolul 18 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 33

Protecția datelor cu caracter personal

(1)  În prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament, Autoritatea, Parlamentul European și Comitetul de personalități independente stabilit prin articolul 11 se conformează dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001. În scopul prelucrării datelor cu caracter personal, aceștia sunt considerați operatori de date, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din regulamentul menționat.

(2)  Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezentul regulament, partidele politice europene și fundațiile politice europene, statele membre pentru exercitarea controlului asupra aspectelor legate de finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene în conformitate cu articolul 24 și organismele independente sau experții independenți autorizați să auditeze conturi în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) se conformează dispozițiilor Directivei 95/46/CE și dispozițiilor naționale adoptate în temeiul acesteia. În scopul prelucrării datelor cu caracter personal, acestea sunt considerate operatori de date în conformitate cu articolul 2 litera (d) din directiva menționată.

(3)  Autoritatea, Parlamentul European și Comitetul de personalități independente stabilit prin articolul 11 se asigură că datele cu caracter personal pe care le-au colectat în conformitate cu prezentul regulament nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele care vizează asigurarea legalității, regularității și transparenței finanțării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene și componența partidelor politice europene. Aceștia șterg toate datele cu caracter personal colectate în acest scop în termen de cel mult 24 de luni de la publicarea părților relevante în conformitate cu articolul 32.

(4)  Statele membre și organismele independente sau experții independenți autorizați să auditeze conturile utilizează datele cu caracter personal pe care le primesc numai pentru a exercita controlul asupra finanțării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Acestea șterg datele cu caracter personal respective, în conformitate cu legislația națională aplicabilă, după ce le transmit în temeiul articolului 28.

(5)  Datele cu caracter personal pot fi păstrate peste termenele stabilite la alineatul (3) sau prevăzute de legislația națională aplicabilă la care se face referire la alineatul (4) în cazul în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea procedurii juridice sau administrative referitoare la finanțarea unui partid politic european sau a unei fundații politice europene sau la componența unui partid politic european. Toate aceste date cu caracter personal se șterg cel târziu în termen de o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză prin hotărâre definitivă sau după finalizarea auditurilor, recursurilor, litigiilor și reclamațiilor.

(6)  Operatorii de date la care se face referire la alineatele (1) și (2) pun în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea unor astfel de date presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

(7)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea și asigurarea faptului că Autoritatea, Parlamentul European și Comitetul de personalități independente stabilit prin articolul 11 respectă și protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice în timpul prelucrării datelor cu caracter personal, în temeiul prezentului regulament. Fără a aduce atingere căilor de atac judiciare, orice persoană vizată poate depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în cazul în care consideră că dreptul său la protecția datelor cu caracter personal a fost încălcat ca urmare a prelucrării datelor respective de către Autoritate, Parlamentul European sau de către comitet.

(8)  Partidele politice europene și fundațiile politice europene, statele membre și organismele independente sau experții independenți autorizați să auditeze conturi în temeiul prezentului regulament răspund, în conformitate cu legislația internă aplicabilă, pentru orice prejudiciu pe care îl cauzează în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în temeiul prezentului regulament. Statele membre se asigură că se aplică sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru încălcarea prezentului regulament, a Directivei 95/46/CE și a dispozițiilor naționale adoptate în temeiul acesteia și, în special, ca urmare a utilizării frauduloase a datelor cu caracter personal.

▼M1

Articolul 34

Dreptul de a fi audiat

Înainte ca Autoritatea sau ordonatorul de credite al Parlamentului European să adopte o decizie care ar putea afecta în mod negativ drepturile unui partid politic european, ale unei fundații politice europene, ale unui solicitant astfel cum este menționat la articolul 8 sau ale unei persoane fizice astfel cum este menționată la articolul 27a, aceștia audiază reprezentanții partidului politic european, ai fundației politice europene sau ai solicitantului sau persoana fizică în cauză. Autoritatea sau Parlamentul European își expun în mod corespunzător motivele aflate la baza deciziei.

▼B

Articolul 35

Dreptul la o cale de atac

Deciziile luate în temeiul prezentului regulament pot face obiectul acțiunilor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu dispozițiile relevante din TFUE.

Articolul 36

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 24 noiembrie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al articolului 8 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 37

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face referire la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼M1

Articolul 38

Evaluare

Parlamentul European publică, până la 31 decembrie 2021 și la fiecare cinci ani după aceea, după consultarea Autorității, un raport privind aplicarea prezentului regulament și activitățile finanțate. În raport se arată, după caz, eventualele modificări care trebuie aduse statutului și sistemelor de finanțare.

Comisia prezintă, cel târziu la șase luni de la publicarea raportului de către Parlamentul European, un raport privind aplicarea prezentului regulament în care să acorde o atenție deosebită efectelor acestuia asupra situației micilor partide politice europene și a fundațiilor politice europene. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.

▼B

Articolul 39

Aplicarea efectivă

Statele membre prevăd dispozițiile adecvate pentru a asigura aplicarea efectivă a prezentului regulament.

Articolul 40

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 se abrogă cu efect de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Cu toate acestea, regulamentul respectiv se va aplica în continuare în ceea ce privește actele și angajamentele legate de finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice la nivel european pentru exercițiile bugetare 2014, 2015, 2016 și 2017.

▼M1

Articolul 40a

Dispoziție tranzitorie

(1)  Dispozițiile din prezentul regulament aplicabile înainte de 4 mai 2018 continuă să se aplice în ceea ce privește actele și angajamentele legate de finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene pentru exercițiul financiar 2018.

(2)  Prin derogare de la articolul 18 alineatul (2a), ordonatorul de credite al Parlamentului European, înainte de a decide cu privire la o cerere privind finanțarea pentru exercițiul financiar 2019, solicită dovezile menționate la articolul 18 alineatul (2a) numai pentru o perioadă începând cu 5 iulie 2018.

(3)  Partidele politice europene înregistrate înainte de 4 mai 2018 prezintă cel târziu până la 5 iulie 2018 documente care dovedesc că îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (ba).

(4)  Autoritatea radiază din registru partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate acestora care nu reușesc să demonstreze, în termenul stabilit la alineatul (3), că îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (ba).

▼B

Articolul 41

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Comisia adoptă actele delegate menționate la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (3) litera (a) până la 1 iulie 2015.

Prezentul regulament se aplică începând cu 1 ianuarie 2017. Cu toate acestea, Autoritatea menționată la articolul 6 se înființează până la 1 septembrie 2016. Partidele politice europene și fundațiile politice europene înregistrate după 1 ianuarie 2017 pot să solicite finanțare în temeiul prezentului regulament exclusiv pentru activități care încep în exercițiul financiar 2018 sau ulterior.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.




ANEXĂ

Declarația standard ce trebuie completată de fiecare solicitant

Subsemnatul, mandatat pe deplin de către [denumirea partidului politic european sau a fundației politice europene], certific prin prezenta că:

[denumirea partidului politic european sau a fundației politice europene] se angajează să respecte condițiile de înregistrare prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) sau la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, și anume să respecte, în special în programul și în activitățile sale, valorile pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt formulate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, și anume respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Semnătura autorizată:



Titlul (Doamna, Domnul etc.), nume și prenume:

 

Funcția în cadrul organizației care solicită înregistrarea ca partid politic european/fundație politică europeană:

 

Locul/data:

 

Semnătura:

 



( 1 ) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de instituire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități, precum și a unor dispoziții speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

( 3 ) Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385/58).

( 4 ) JO L 278, 8.10.1976, p. 5.

( 5 ) Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

( 6 ) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

( 7 ) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

Top