Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0809-20190610

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/2019-06-10

02014R0809 — RO — 10.06.2019 — 006.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 809/2014 AL COMISIEI

din 17 iulie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

(JO L 227 31.7.2014, p. 69)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2333 AL COMISIEI din 14 decembrie 2015

  L 329

1

15.12.2015

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1394 AL COMISIEI din 16 august 2016

  L 225

50

19.8.2016

►M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1172 AL COMISIEI din 30 iunie 2017

  L 170

87

1.7.2017

►M4

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1242 AL COMISIEI din 10 iulie 2017

  L 178

4

11.7.2017

►M5

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/709 AL COMISIEI din 14 mai 2018

  L 119

29

15.5.2018

►M6

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/746 AL COMISIEI din 18 mai 2018

  L 125

1

22.5.2018

►M7

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/936 AL COMISIEI din 6 iunie 2019

  L 149

58

7.6.2019
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 809/2014 AL COMISIEI

din 17 iulie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitateaTITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește:

(a) notificările care trebuie transmise de statele membre Comisiei în conformitate cu obligațiile lor de a proteja interesele financiare ale Uniunii;

(b) controalele administrative și la fața locului care trebuie efectuate de statele membre în ceea ce privește criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații;

(c) nivelul minim al controalelor la fața locului și obligația de creștere a respectivului nivel sau posibilitatea reducerii acestuia;

(d) raportarea controalelor și verificărilor efectuate și a rezultatelor acestora;

(e) autoritățile responsabile cu efectuarea controalelor privind conformitatea, precum și conținutul unor astfel de controale;

(f) măsurile specifice de control și metodele de stabilire a nivelurilor de tetrahidrocanabinol din cânepă;

(g) crearea și funcționarea unui sistem de verificare a organizațiilor interprofesionale autorizate în scopul efectuării plății specifice pentru cultura de bumbac;

(h) cazurile în care cererile de ajutor și de plată sau orice alte comunicări, cereri sau solicitări pot fi corectate și ajustate după depunere;

(i) aplicarea și calcularea retragerii parțiale sau totale a plăților;

(j) recuperarea plăților necuvenite și a sancțiunilor, precum și a drepturilor la plată alocate în mod necuvenit și în ceea ce privește aplicarea dobânzilor;

(k) aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative;

(l) clasificarea unei neconformități ca minoră;

(m) cererile de ajutor și de plată și cererile de alocare a drepturilor la plată, inclusiv data finală de depunere a cererilor, cerințele referitoare la informațiile minime care trebuie furnizate în cereri, dispozițiile privind modificarea sau retragerea cererilor de ajutor, scutirea de obligația de a depune cereri de ajutor și dispoziții care permit statelor membre să aplice proceduri simplificate;

(n) efectuarea de controale pentru a se verifica îndeplinirea obligațiilor și corectitudinea și exhaustivitatea informațiilor furnizate în cererea de ajutor sau de plată, inclusiv normele referitoare la toleranțele măsurătorilor în cazul controalelor la fața locului;

(o) specificațiile tehnice necesare pentru punerea în aplicare uniformă a titlului V capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

(p) transferul exploatațiilor;

(q) plata avansurilor;

(r) efectuarea de controale legate de obligațiile în materie de ecocondiționalitate, inclusiv luarea în considerare a participării unui fermier la sistemul de consiliere agricolă și a participării unui fermier la un sistem de certificare;

(s) calcularea și aplicarea de sancțiuni administrative privind obligațiile în materie de ecocondiționalitate, inclusiv în ceea ce privește beneficiarii formați dintr-un grup de persoane.

Articolul 2

Schimbul de informații cu privire la cererile de ajutor, cererile de sprijin, cererile de plată și alte declarații

(1)  În scopul gestionării corespunzătoare a schemelor de ajutoare și a măsurilor de sprijin și dacă, într-un stat membru, mai multe agenții de plăți sunt responsabile cu gestionarea plăților directe și a măsurilor de dezvoltare rurală care vizează același beneficiar, statul membru în cauză ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura, atunci când este cazul, că informațiile solicitate în cererile de ajutor, cererile de sprijin, cererile de plată sau alte declarații sunt puse la dispoziția tuturor agențiilor de plăți implicate.

(2)  În cazul în care controalele nu se efectuează de către agenția de plăți responsabilă, statul membru în cauză se asigură că aceasta primește suficiente informații privind controalele efectuate și rezultatele acestora. Este de competența agenției de plăți să își definească nevoile de informare în acest sens.

Articolul 3

Retragerea cererilor de ajutor, a cererilor de sprijin, a cererilor de plată și a altor declarații

(1)  O cerere de ajutor, o cerere de sprijin, o cerere de plată sau o altă declarație poate fi retrasă în totalitate sau parțial în orice moment, în scris. Autoritatea competentă înregistrează respectiva retragere.

Dacă recurge la posibilitățile prevăzute la articolul 21 alineatul (3), un stat membru poate dispune că notificarea către baza de date electronică pentru animale a faptului că un animal nu se mai află în exploatație poate înlocui retragerea în scris.

(2)  Dacă autoritatea competentă a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din documentele menționate la alineatul (1), dacă autoritatea competentă a avertizat beneficiarul cu privire la intenția sa de a efectua un control la fața locului sau dacă, în cadrul unui control la fața locului, se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce privește acele părți din respectivele documente care sunt implicate în neconformitate.

(3)  În urma retragerilor efectuate în temeiul alineatului (1), beneficiarii revin la situația în care se aflau înainte de a depune documentele în cauză sau o parte a acestora.

Articolul 4

Corectări și ajustări ale erorilor evidente

Cererile de ajutor, cererile de sprijin sau cererile de plată și oricare dintre documentele justificative furnizate de beneficiar pot fi corectate și ajustate în orice moment după depunerea lor în cazul unor erori evidente recunoscute de autoritatea competentă pe baza unei evaluări de ansamblu a cazului respectiv și cu condiția ca beneficiarul să fi acționat cu bună credință.

Autoritatea competentă poate recunoaște erorile evidente numai dacă acestea pot fi identificate în mod direct în urma unei verificări administrative a informațiilor furnizate în documentele menționate la primul paragraf.

Articolul 5

Aplicarea reducerilor, a refuzurilor, a retragerilor și a sancțiunilor

Dacă un caz de neconformitate care face obiectul aplicării de sancțiuni în conformitate cu titlul IV capitolul II din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei ( 1 ) face, de asemenea, obiectul unor retrageri sau sancțiuni în conformitate cu titlul II capitolele III și IV sau cu titlul III din respectivul regulament:

(a) reducerile, refuzurile, retragerile sau sancțiunile prevăzute la titlul II capitolele III și IV sau la titlul III din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 se aplică în ceea ce privește schemele de plăți directe sau măsurile de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat;

(b) sancțiunile prevăzute la titlul IV capitolul II din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 se aplică întregului cuantum al plăților care urmează a fi acordate beneficiarului în cauză în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și care nu fac obiectul reducerilor, refuzurilor, retragerilor sau sancțiunilor menționate la litera (a).

Reducerile, refuzurile, retragerile și sancțiunile menționate la primul paragraf se aplică în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament, fără a se aduce atingere eventualelor sancțiuni suplimentare în temeiul altor dispoziții din legislația Uniunii sau din dreptul național.

Articolul 6

Ordinea reducerilor, a refuzurilor, a retragerilor și a sancțiunilor în cadrul fiecărei scheme de plăți directe sau măsuri de dezvoltare rurală

(1)  Statele membre stabilesc cuantumul plății care urmează să fie acordată unui beneficiar în cadrul uneia dintre schemele prezentate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 în funcție de condițiile stabilite pentru schema de ajutor direct în cauză în conformitate cu respectivul regulament și cu programele destinate regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și insulelor mici din Marea Egee prin Regulamentele (UE) nr. 228/2013 ( 2 ) și, respectiv, (UE) nr. 229/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului ( 3 ).

(2)  Pentru fiecare schemă enumerată în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și pentru fiecare măsură de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat, definită la articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf punctul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerile, retragerile și sancțiunile se calculează, dacă este cazul, în următoarea ordine:

(a) reducerile și sancțiunile prevăzute în titlul II capitolul IV din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cu excepția sancțiunilor menționate la articolul 16 din regulamentul menționat, se aplică în orice situație de neconformitate;

(b) cuantumul rezultat din aplicarea literei (a) servește ca bază pentru calcularea refuzurilor prevăzute la titlul III din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;

(c) cuantumul rezultat din aplicarea literei (b) servește ca bază pentru calcularea eventualelor reduceri care trebuie aplicate în cazul unei întârzieri la depunerea cererilor, în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;

(d) cuantumul rezultat din aplicarea literei (c) servește ca bază pentru calcularea eventualelor reduceri care trebuie aplicate în cazul nedeclarării parcelelor agricole, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;

(e) cuantumul rezultat din aplicarea literei (d) servește ca bază pentru calcularea retragerilor prevăzute la titlul III din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;

(f) cuantumul rezultat din aplicarea literei (e) servește ca bază pentru aplicarea:

(i) reducerii lineare prevăzute la articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(ii) reducerii lineare prevăzute la articolul 51 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(iii) reducerii lineare prevăzute la articolul 65 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(iv) reducerii lineare prevăzute la articolul 65 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(v) reducerii lineare aplicabile în cazul în care plățile care urmează să fie efectuate în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 depășesc plafonul național stabilit în conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din respectivul regulament.

(3)  Cuantumul rezultat din aplicarea alineatului (2) litera (f) servește ca bază pentru:

(a) aplicarea reducerii plăților prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(b) aplicarea procentajului reducerii lineare stabilit în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(c) aplicarea ratei de ajustare menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(4)  Cuantumul plății rezultat din aplicarea alineatului (3) servește ca bază pentru calcularea eventualelor reduceri care trebuie aplicate în cazul nerespectării ecocondiționalității în conformitate cu titlul IV capitolul II din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

Articolul 7

Recuperarea plăților necuvenite

(1)  În cazul efectuării unei plăți necuvenite, beneficiarul rambursează suma respectivă împreună cu dobânda aferentă acesteia, dacă este cazul, calculată în conformitate cu alineatul (2).

(2)  Dobânzile se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar, termen care este indicat în ordinul de recuperare și care nu poate depăși 60 de zile, și data rambursării sau a deducerii.

Rata dobânzii aplicabile se calculează în conformitate cu dreptul național, dar nu poate fi mai mică decât rata dobânzii aplicabile prevăzută de dispozițiile naționale pentru recuperarea sumelor necuvenite.

(3)  Obligația de rambursare menționată la alineatul (1) nu se aplică dacă plata a fost efectuată ca urmare a unei erori a autorității competente sau a unei alte autorități și dacă eroarea nu ar fi putut fi depistată în mod rezonabil de beneficiar.

Totuși, în cazul în care eroarea este legată de date faptice pertinente pentru calculul plății în cauză, primul paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată în termen de 12 luni de la efectuarea plății.

Articolul 8

Transferul exploatațiilor

(1)  În sensul prezentului articol:

(a) „transferul unei exploatații” înseamnă vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de tranzacție similară care are drept obiect unitățile de producție în cauză;

(b) „cedent” înseamnă beneficiarul a cărui exploatație este transferată unui alt beneficiar;

(c) „cesionar” înseamnă beneficiarul căruia i se transferă exploatația.

(2)  Dacă o exploatație este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin sau a unei cereri de plată și înainte să fi fost îndeplinite toate condițiile de acordare a ajutorului sau a sprijinului, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploatația transferată.

(3)  Ajutorul sau plata solicitat(ă) de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiții:

(a) pe parcursul unei perioade care urmează să fie stabilită de statele membre, cesionarul informează autoritatea competentă în legătură cu transferul și solicită plata ajutorului și/sau a sprijinului;

(b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de autoritatea competentă;

(c) sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului în ceea ce privește exploatația transferată.

(4)  După momentul în care cesionarul a informat autoritatea competentă și a solicitat plata ajutorului și/sau a sprijinului în conformitate cu alineatul (3) litera (a):

(a) toate drepturile și obligațiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent și autoritatea competentă generat de cererea de ajutor, de cererea de sprijin sau de cererea de plată sunt atribuite cesionarului;

(b) toate acțiunile necesare pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului și toate declarațiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;

(c) exploatația transferată este considerată, după caz, o exploatație separată pe durata anului de cerere în cauză.

(5)  După caz, statele membre pot decide să acorde ajutorul și/sau sprijinul cedentului. În acest caz:

(a) cesionarul nu primește niciun ajutor sau sprijin;

(b) statele membre aplică mutatis mutandis cerințele prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

Articolul 9

Notificări

(1)  Până la data de 15 iulie a fiecărui an, pentru toate schemele de plăți directe, măsurile de dezvoltare rurală și asistența tehnică și schemele de sprijin în sectorul vitivinicol menționate la articolele 46 și 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre notifică Comisia cu privire la datele de control și statisticile de control corespunzătoare anului calendaristic anterior și, în special, cu privire la următoarele:

(a) dalele privind beneficiarii individuali în ceea ce privește cererile de ajutor și de plată, suprafețele și animalele declarate și/sau pentru care s-au depus cereri, rezultatele controalelor administrative și la fața locului și a controalelor ex post;

(b) după caz, rezultatele controalelor referitoare la ecocondiționalitate, inclusiv reducerile și excluderile relevante.

Notificarea respectivă se efectuează prin mijloace electronice conform specificațiilor tehnice pentru transferul datelor privind controalele și al statisticilor privind controalele puse la dispoziția statelor membre de către Comisie.

(2)  Până la 15 iulie 2015, statele membre notifică Comisia printr-un raport cu privire la opțiunile alese pentru controlul privind respectarea cerințelor în materie de ecocondiționalitate și la organismele de control competente responsabile cu controalele privind respectarea cerințelor și standardelor în materie de ecocondiționalitate. Modificările ulterioare privind informațiile furnizate în respectivul raport se notifică fără întârziere.

(3)  În fiecare an, până la 15 iulie, statele membre notifică Comisia printr-un raport cu privire la măsurile luate pentru gestionarea și controlul sprijinului cuplat facultativ corespunzător anului calendaristic anterior.

(4)  Datele computerizate create în cadrul sistemului integrat sunt utilizate ca suport pentru informațiile care trebuie trimise Comisiei în cadrul normelor sectoriale.TITLUL II

SISTEMUL INTEGRAT DE ADMINISTRARE ȘI CONTROLCAPITOLUL I

Norme generale

▼M1

Articolul 10

Avansuri pentru plățile directe

În cazul în care un stat membru plătește avansuri pentru plățile directe în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, rata de ajustare aferentă disciplinei financiare menționată la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 nu se ia în considerare la calcularea respectivelor plăți în avans.

Plata soldului care trebuie acordată beneficiarilor începând cu 1 decembrie ia în considerare rata de ajustare aferentă disciplinei financiare aplicabile anului de cerere respectiv pentru cuantumul total al plăților directe în ceea ce privește anul calendaristic respectiv.

▼BCAPITOLUL II

Cereri de ajutor și cereri de platăSecțiunea 1

Dispoziții comune

Articolul 11

Simplificarea procedurilor

(1)  Cu excepția cazului în care Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 sau prezentul regulament conțin dispoziții contrare, statele membre pot permite sau impune ca orice tip de comunicare dinspre beneficiar înspre autorități și viceversa în temeiul prezentului regulament să se efectueze prin mijloace electronice, cu condiția ca acest lucru să nu genereze niciun fel de discriminare între beneficiari și cu condiția să se ia măsuri adecvate pentru a se asigura în special că:

(a) beneficiarul este identificat fără echivoc;

(b) beneficiarul respectă toate cerințele privind schema de plăți directe sau măsura de dezvoltare rurală în cauză;

(c) datele transmise sunt fiabile pentru gestionarea adecvată a schemei de plăți directe sau a măsurii de dezvoltare rurală în cauză; în cazul utilizării unor date incluse în baza de date electronică pentru animale, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf punctul 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, baza de date respectivă oferă nivelul de garanție și de punere în aplicare necesar pentru gestionarea corespunzătoare a schemei de plăți directe sau a măsurii de dezvoltare rurală în cauză;

(d) dacă documentele însoțitoare nu pot fi transmise prin mijloace electronice, autoritățile competente le primesc în același termene ca și în cazul transmiterii prin alte mijloace decât cele electronice.

(2)  În ceea ce privește depunerea cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, statele membre pot să prevadă, în condițiile stabilite la alineatul (1), proceduri simplificate în cazul în care datele se află deja la dispoziția autorităților, în special atunci când situația nu s-a schimbat de la depunerea ultimei cereri de ajutor sau de plată în cadrul schemei de plăți directe sau al măsurii de dezvoltare rurală în cauză în conformitate cu articolul 72 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Statele membre pot decide să utilizeze date provenite din sursele de date aflate la dispoziția autorităților naționale în scopul cererilor de ajutor și al cererilor de plată. În acest caz, statul membru se asigură că respectivele surse de date oferă nivelul de garanție necesar pentru gestionarea corespunzătoare a datelor în vederea garantării fiabilității, integrității și securității respectivelor date.

(3)  Atunci când este posibil, autoritatea competentă poate să ceară direct de la sursă informațiile solicitate în oricare dintre documentele justificative care trebuie prezentate împreună cu cererea de ajutor sau cu cererea de plată.

▼M1

(4)  Dacă sistemul integrat prevede formularul prestabilit și documentele grafice corespunzătoare menționate la articolul 72 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prin intermediul unei interfețe bazate pe GIS, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate (denumit în continuare „formular de cerere de ajutor cu informații geospațiale”), statele membre pot decide să introducă un sistem de controale încrucișate preliminare (denumit în continuare „controale preliminare”), care include cel puțin controalele încrucișate menționate la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b) și (c) din regulamentul respectiv. Rezultatele trebuie notificate beneficiarului în termen de 26 de zile calendaristice de la data finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată menționate la articolul 13 din prezentul regulament. Cu toate acestea, dacă perioada de 26 de zile calendaristice expiră înainte de data finală a notificării modificărilor menționate la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament, rezultatele trebuie notificate beneficiarului cel târziu în ziua calendaristică următoare datei finale a notificării modificărilor pentru anul în cauză.

Statele membre pot decide să efectueze astfel de controale preliminare la nivel regional, cu condiția ca sistemul care utilizează formularele de cerere de ajutor cu informații geospațiale să fie instituit la nivel regional.

(5)  În cazul în care beneficiarul este un grup de persoane care solicită sprijin pentru operațiunile de agromediu și de climă menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (denumit în continuare „colectiv”), statul membru poate decide să facă derogări de la cerința articolului 14 din prezentul regulament ca cererea de plată să conțină toate informațiile necesare pentru a decide eligibilitatea în vederea acordării sprijinului, precum și de la restricția articolului 13 din prezentul regulament ca toate datele relevante în vederea gestionării administrative și financiare să fie prezentate până la data finală de depunere a cererii de plată, prin introducerea unei cereri de plată anuale simplificate (denumită în continuare „cerere colectivă”) care se depune de către un colectiv.

Articolele 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 și 16, articolul 17 alineatele (1) și (3)-(9) și articolele 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 și 45 din prezentul regulament, precum și articolele 4, 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 640/2014 se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește cerințele speciale stabilite în vederea cererii colective.

În cazul colectivelor, statele membre includ o descriere a dispozițiilor administrative în programul de dezvoltare rurală.

▼B

Articolul 12

Dispoziții generale privind cererea unică și depunerea de cereri de sprijin în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală

(1)  Dacă, în temeiul articolului 72 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre decid că cererile de ajutor pentru plățile directe și cererile de plată pentru măsurile de dezvoltare rurală trebuie să facă obiectul cererii unice, articolele 20, 21 și 22 din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește cerințele specifice stabilite în vederea cererii de ajutor și/sau a cererii de plată din cadrul respectivelor scheme sau măsuri.

(2)  Un beneficiar care depune o cerere de ajutor și/sau de sprijin în cadrul oricăreia dintre plățile directe pe suprafață sau măsurile de dezvoltare rurală poate depune o singură cerere pe an.

(3)  Statele membre prevăd proceduri adecvate pentru depunerea cererilor de sprijin în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.

Articolul 13

Data finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată

(1)  Statele membre stabilesc datele finale până la care se depun cererea unică, cererile de ajutor sau cererile de plată. Datele finale nu depășesc data de 15 mai a fiecărui an. Totuși, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda și Suedia pot stabili o dată ulterioară care nu poate depăși data de 15 iunie.

La stabilirea datelor finale, statele membre țin seama de perioada necesară pentru ca toate informațiile relevante să fie disponibile pentru gestionarea administrativă și financiară adecvată a ajutorului și/sau a sprijinului, și se asigură că pot fi programate controale eficace.

(2)  În conformitate cu procedura menționată la articolul 78 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, datele finale menționate la alineatul (1) din prezentul articol pot fi stabilite la o dată ulterioară în anumite zone caracterizate de condiții climatice excepționale.

Articolul 14

Conținutul cererii unice sau al cererii de plată

(1)  Cererea unică sau cererea de plată conține toate informațiile necesare pentru a se stabili eligibilitatea în vederea acordării ajutorului și/sau a sprijinului, în special:

(a) identitatea beneficiarului;

(b) detalii privind schemele de plăți directe și/sau măsurile de dezvoltare rurală în cauză;

(c) identificarea drepturilor la plată, în conformitate cu sistemul de identificare și înregistrare prevăzut la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 în scopul schemei de plată de bază;

(d) elementele care permit identificarea fără echivoc a tuturor parcelelor agricole ale exploatației, suprafața acestora exprimată în hectare cu până la două zecimale, localizarea acestora și, după caz, specificații suplimentare privind utilizarea parcelelor agricole;

(e) dacă este cazul, elementele care permit identificarea fără echivoc a terenurilor neagricole pentru care se solicită sprijin în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală;

(f) după caz, eventualele documente justificative necesare pentru stabilirea eligibilității pentru schema și/sau măsura în cauză;

(g) o declarație a beneficiarului potrivit căreia acesta a luat la cunoștință condițiile aferente schemelor de plăți directe și/sau măsurilor de dezvoltare rurală în cauză;

(h) dacă este cazul, o indicație din partea beneficiarului potrivit căreia acesta este vizat de lista întreprinderilor sau a activităților neagricolă menționate la articolul 9 alineatul (2) primul și al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(2)  În scopul identificării drepturilor la plată menționate la alineatul (1) litera (c), formularele prestabilite puse la dispoziția beneficiarilor în conformitate cu articolul 72 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 menționează identificarea drepturilor la plată în conformitate cu sistemul de identificare și înregistrare prevăzut la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

(3)  În primul an de aplicare a schemei de plată de bază, statele membre pot acorda derogări de la dispozițiile prezentului articol și ale articolului 17 din prezentul regulament în ceea ce privește drepturile la plată.

▼M1

(4)  Statele membre pot autoriza beneficiarul să modifice, în cazuri justificate în mod corespunzător, conținutul cererii unice în ceea ce privește utilizarea parcelelor agricole, în scopul efectuării plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu condiția ca beneficiarul să nu beneficieze astfel de un statut favorabil în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care îi revin în materie de ecologizare bazate pe cererea inițială. Statele membre pot decide să stabilească o dată finală pentru notificarea autorității competente cu privire la astfel de modificări.

Dacă autoritatea competentă a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformități din cererea unică sau din cererea de plată sau dacă aceasta a notificat beneficiarului intenția de a efectua un control la fața locului sau dacă, în cadrul unui control la fața locului, se constată vreo neconformitate, modificările în conformitate cu alineatul (1) nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.

Articolul 14a

Cereri colective

(1)  Articolul 14 nu se aplică cererilor colective, în cazul în care un stat membru utilizează opțiunea de introducere a unor astfel de cereri.

(2)  Colectivul depune o cerere colectivă pe an.

(3)  Cererea colectivă conține toate informațiile necesare pentru a decide eligibilitatea în vederea acordării sprijinului, exceptând informațiile în legătură cu angajamentele care fac obiectul operațiunilor de agromediu și de climă menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Cererea colectivă conține, în special:

(a) identitatea colectivului;

(b) identificarea unică a fiecărui participant membru al colectivului;

(c) o trimitere la cererea pentru sprijin depusă de colectiv;

(d) detalii privind operațiunile de agromediu și de climă în cauză;

(e) elementele care permit identificarea fără echivoc a tuturor parcelelor agricole ale exploatației, suprafața acestora exprimată în hectare cu până la două zecimale, localizarea acestora și, după caz, specificații suplimentare privind utilizarea parcelelor agricole;

(f) dacă este cazul, elementele care permit identificarea fără echivoc a terenurilor neagricole pentru care se solicită sprijin în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală;

(g) după caz, toate documentele justificative necesare pentru a decide eligibilitatea pentru măsura în cauză;

(h) o declarație a colectivului potrivit căreia membrii participanți au luat la cunoștință condițiile aferente măsurilor de dezvoltare rurală în cauză și consecințele financiare în cazul neconformităților.

În cazul în care cererea pentru sprijin depusă de colectiv conține toate informațiile menționate la primul paragraf literele (b), (d) și (h), informațiile respective pot fi înlocuite de o trimitere la cererea pentru sprijin.

(4)  Prin derogare de la alineatul (3) primul paragraf, statele membre pot decide ca cererea colectivă să conțină toate detaliile în ceea ce privește angajamentele vizate de operațiunile de agromediu și de climă.

(5)  Colectivul notifică autorității competente cu privire la fiecare angajament vizat de operațiunile de agromediu și de climă cu cel târziu 14 zile calendaristice înainte ca respectivul angajament să fie efectuat. Statele membre prevăd proceduri corespunzătoare pentru o astfel de notificare.

Dacă cererea colectivă conține detaliile privind angajamentele vizate de operațiunile de agromediu și de climă în conformitate cu alineatul (4), angajamentele nu trebuie notificate în conformitate cu primul paragraf de la prezentul alineat, cu excepția cazului în care au intervenit modificări în ceea ce privește tipul, calendarul sau locația angajamentului.

▼M1

Articolul 15

Modificările aduse cererii unice sau cererii de plată în urma controalelor preliminare

▼B

(1)  După data finală de depunere a cererii unice sau a cererii de plată, se pot adăuga sau modifica parcele agricole individuale sau drepturi de plată individuale în cererea unică sau în cererea de plată, cu condiția să fie respectate cerințele aferente schemelor de plăți directe sau măsurilor de dezvoltare rurală în cauză.

În aceleași condiții, pot fi efectuate modificări referitoare la utilizare sau la schema de plăți directe sau la măsura de dezvoltare rurală în ceea ce privește parcelele agricole individuale sau drepturile la plată deja declarate în cererea unică.

Dacă modificările menționate la primul și la al doilea paragraf au incidență asupra documentelor justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau contracte pot fi modificate în consecință.

▼M1

(1a)  În cazul în care beneficiarul a fost notificat cu privire la rezultatele controalelor preliminare menționate la articolul 11 alineatul (4), acesta poate modifica cererea unică sau cererea de plată pentru a include toate corecturile în ceea ce privește parcelele individuale în conformitate cu rezultatele respectivelor controale încrucișate, în cazul în care a fost indicată o neconformitate.

▼M6

(1b)  În cazul în care se efectuează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, beneficiarii pot modifica cererea unică sau cererea de plată privind utilizarea parcelelor agricole individuale, cu condiția respectării cerințelor din cadrul schemelor de plată directă sau al măsurilor de dezvoltare rurală în cauză.

▼M1

(2)  Modificările efectuate în conformitate cu alineatul (1) trebuie notificate autorității competente până la data de 31 mai a anului în cauză, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei și Suediei, în cazul cărora modificările trebuie notificate până la data de 15 iunie a anului în cauză.

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot fixa o dată finală anticipată pentru notificarea modificărilor respective. Această dată trebuie să depășească însă cu cel puțin 15 zile calendaristice data finală pentru depunerea cererii unice sau a cererii de plată stabilită în conformitate cu articolul 13 alineatul (1).

▼M6

(2a)  Modificările realizate în urma controalelor preliminare în conformitate cu alineatul (1a) sunt notificate autorității competente în termen de nouă zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către beneficiar a rezultatelor controalelor preliminare menționate la articolul 11 alineatul (4).

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

▼M6

(2b)  Modificările efectuate în conformitate cu alineatul (1b) sunt notificate autorității competente până la data stabilită de către respectiva autoritate competentă. Data este de cel puțin 15 zile calendaristice înaintea datei la care urmează să fie efectuată către beneficiari plata primei tranșe sau plata în avans în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

▼B

(3)  Dacă autoritatea competentă a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformități din cererea unică sau din cererea de plată, dacă i-a notificat beneficiarului intenția sa de a efectua un control la fața locului sau dacă, în cadrul unui control la fața locului, se constată vreo neconformitate, modificările în conformitate cu alineatul (1) nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.

▼M6

În sensul primului paragraf, obligația prevăzută la articolul 40a alineatul (1) litera (d) nu este considerată o notificare adresată beneficiarului cu privire la intenția unei autorități competente de a efectua un control la fața locului.

▼B

Articolul 16

Corectarea formularelor prestabilite

Când depune formularul de cerere unică, de cerere de ajutor și/sau de cerere de plată, beneficiarul corectează formularul prestabilit menționat la articolul 72 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 dacă au intervenit modificări, în special în ceea ce privește transferurile de drepturi la plată în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, sau dacă există informații eronate în formularele prestabilite.Secțiunea 2

Cereri de ajutor în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață și cereri de plată în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafață

Articolul 17

Cerințe specifice referitoare la cererile de ajutor în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață și la cererile de plată în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafață

▼M1

(1)  În scopul identificării tuturor parcelelor agricole ale exploatației și/sau a terenurilor neagricole menționate la articolul 14 alineatul (1) literele (d) și (e), autoritatea competentă pune la dispoziția beneficiarului formularul de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

▼B

(2)  Alineatul (1) se aplică după cum urmează:

(a) începând din anul de cerere 2016, unui număr de beneficiari corespunzător celui necesar pentru a acoperi cel puțin 25 % din suprafața totală stabilită pentru schema de plată de bază sau pentru schema de plată unică pe suprafață din anul anterior;

(b) începând din anul de cerere 2017, unui număr de beneficiari corespunzător celui necesar pentru a acoperi cel puțin 75 % din suprafața totală stabilită pentru schema de plată de bază sau pentru schema de plată unică pe suprafață din anul anterior;

(c) începând din anul de cerere 2018, tuturor beneficiarilor.

(3)  Dacă beneficiarul nu poate depune cererea de ajutor și/sau cererea de plată utilizând formularul de cerere de ajutor cu informații geospațiale, autoritatea competentă pune la dispoziția beneficiarului:

(a) asistența tehnică necesară; sau

(b) formularele prestabilite și documentele grafice corespunzătoare pe suport de hârtie. În acest caz, autoritatea competentă transcrie informațiile primite de la beneficiar în formularul de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

(4)  În formularele prestabilite puse la dispoziția beneficiarului se specifică suprafața maximă eligibilă per parcelă de referință în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 și suprafața stabilită în anul anterior per parcelă agricolă în scopul schemei de plată de bază, al schemei de plată unică pe suprafață și/sau al măsurii de dezvoltare rurală pe suprafață.

În documentele grafice furnizate beneficiarului în conformitate cu articolul 72 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se indică limitele și identificarea unică ale parcelelor de referință menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 și limitele parcelelor agricole stabilite în anul anterior, astfel încât beneficiarul să poată indica în mod corect dimensiunea și localizarea fiecărei parcele agricole. Începând cu anul de cerere 2016, se indică, de asemenea, tipul, dimensiunea și localizarea zonelor de interes ecologic stabilite în anul anterior.

(5)  Beneficiarul identifică și declară fără echivoc suprafața fiecărei parcele agricole și, dacă este cazul, tipul, dimensiunea și localizarea zonelor de interes ecologic. În ceea ce privește plata pentru ecologizare, beneficiarul specifică, de asemenea, utilizarea parcelelor agricole declarate.

În acest scop, beneficiarul poate confirma informațiile furnizate deja în formularul prestabilit. Totuși, în cazul în care informațiile privind suprafața, localizarea sau limitele parcelei agricole sau, dacă este cazul, dimensiunea și localizarea zonelor de interes ecologic sunt incorecte sau incomplete, beneficiarul corectează sau modifică formularul prestabilit.

Pe baza corecțiilor sau completărilor efectuate de beneficiari în formularul prestabilit, autoritatea competentă evaluează dacă este necesară o actualizare a parcelei de referință corespunzătoare, având în vedere articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

(6)  Dacă beneficiarul aplică practici echivalente în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prin angajamente asumate în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului ( 4 ) sau cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, angajamentul este indicat în cererea de ajutor cu trimitere la cererea de plată corespunzătoare.

Dacă beneficiarul aplică practici echivalente prin intermediul unor scheme de certificare ecologică naționale sau regionale în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, alineatele (4) și (5) din prezentul articol se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește formularul prestabilit și declarația beneficiarului.

În scopul implementărilor regionale sau colective în conformitate cu articolul 46 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și pentru partea din obligațiile privind zona de interes ecologic pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească individual, beneficiarii participanți la respectivele implementări regionale sau colective identifică și declară fără echivoc, pentru fiecare parcelă agricolă, tipul, dimensiunea și localizarea zonei de interes ecologic, în conformitate cu alineatul (5) din prezentul articol. În cererea de ajutor sau de plată, beneficiarii fac trimitere la declarația privind implementarea regională sau colectivă menționată la articolul 18 din prezentul regulament.

(7)  În cazul suprafețelor utilizate pentru producția de cânepă în conformitate cu articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cererea unică conține:

(a) toate informațiile necesare pentru identificarea parcelelor semănate cu cânepă, precizând soiurile de semințe utilizate;

(b) o precizare privind cantitățile de semințe utilizate (în kg per ha);

▼M5

(c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele semințelor în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului ( 5 ), în special cu articolul 12 sau orice alt document recunoscut ca echivalent de către statul membru; sau, în cazul soiurilor de conservare certificate în conformitate cu Directiva 2008/62/CE a Comisiei ( 6 ), etichetele furnizorului sau mențiunea imprimată sau ștampilată aplicată pe ambalajul semințelor de soiuri de conservare astfel cum sunt menționate la articolul 18 din directiva respectivă.

▼M3

Prin derogare de la primul paragraf litera (c), în cazul în care semănarea are loc după data finală stabilită pentru depunerea cererii unice, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Cu toate acestea, pentru cânepa cultivată drept cultură secundară, etichetele trebuie depuse până la o dată care urmează să fie stabilită de statele membre, dar nu mai târziu de 1 septembrie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autorități naționale, statele membre pot să prevadă restituirea respectivelor etichete beneficiarilor de îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispozițiile de la litera menționată. Etichetele înapoiate sunt marcate ca utilizate pentru o cerere.

▼B

(8)  În cazul plății specifice pentru cultura de bumbac, prevăzută la titlul IV capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cererea unică include:

(a) denumirea soiului semințelor de bumbac utilizate;

(b) după caz, denumirea și adresa organizației interprofesionale autorizate al cărei membru este beneficiarul.

(9)  Suprafețele care nu sunt utilizate în scopurile schemelor de ajutoare prevăzute la titlurile III, IV și V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau pentru schemele de sprijin în sectorul vitivinicol menționate în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sunt declarate la una sau la mai multe dintre rubricile „alte utilizări”.

Articolul 18

Declarația privind implementarea regională sau colectivă

Pentru fiecare implementare regională sau colectivă în conformitate cu articolul 46 alineatul (5) sau (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se depune o declarație privind implementarea regională sau colectivă care să completeze cererea de ajutor sau de plată a fiecărui beneficiar participant.

Declarația conține toate informațiile suplimentare necesare pentru a se verifica îndeplinirea obligațiilor privind implementările regionale sau colective în conformitate cu articolul 46 alineatul (5) sau (6) din respectivul regulament, în special:

(a) identificarea unică a fiecărui beneficiar participant;

(b) procentajul minim pe care trebuie să-l atingă în mod individual fiecare beneficiar participant, menționat la articolul 46 alineatul (6) al doilea paragraf din respectivul regulament;

(c) suprafața totală a structurilor contigue ale zonelor de interes ecologic adiacente menționate la articolul 46 alineatul (5) din respectivul regulament sau a zonei de interes ecologic comune menționate la articolul 46 alineatul (6) din respectivul regulament, în cazul căreia obligațiile sunt îndeplinite în mod colectiv;

(d) documentele grafice prestabilite în care se indică limitele și identificarea unică a parcelelor de referință care trebuie utilizate pentru identificarea fără echivoc a structurilor contigue ale zonelor de interes ecologic adiacente sau a zonei de interes ecologic comune și pentru indicarea limitelor acestora.

În cazul implementării regionale, dacă planul detaliat prevăzut la articolul 46 alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 conține toate informațiile enumerate la al doilea paragraf din prezentul articol, declarația menționată la primul paragraf poate fi înlocuită de o trimitere la plan.

În cazul unei implementări colective, declarația menționată la primul paragraf trebuie completată de un acord scris prevăzut la articolul 47 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014.

Articolul 19

Cereri legate de participarea la schema pentru micii fermieri și de retragerea din aceasta

(1)  Cererile de participare la schema pentru micii fermieri depuse în 2015, menționate la articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, conțin o trimitere la cererea unică depusă pentru anul de cerere 2015 de către același beneficiar și, dacă este cazul, o declarație a beneficiarului că a luat la cunoștință condițiile speciale aferente schemei pentru micii fermieri prevăzute la articolul 64 din respectivul regulament.

Statele membre pot decide ca cererea menționată la primul paragraf să fie depusă împreună cu cererea unică sau ca parte a acesteia.

(2)  Începând cu anul de cerere 2016, statele membre stabilesc procedura simplificată de depunere a cererilor menționată la articolul 72 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(3)  Formularele prestabilite care trebuie utilizate în cadrul procedurii de depunere a cererilor, menționată la alineatul (2), se întocmesc pe baza informațiilor furnizate în cererea unică depusă pentru anul de cerere 2015 și conțin, în special:

(a) toate informațiile suplimentare necesare pentru stabilirea conformității cu dispozițiile articolului 64 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și, dacă este relevant, toate informațiile suplimentare necesare pentru confirmarea faptului că beneficiarul respectă în continuare dispozițiile articolului 9 din respectivul regulament;

(b) o declarație a beneficiarului că a luat la cunoștință condițiile speciale aferente schemei pentru micii fermieri prevăzute la articolul 64 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Dacă statele membre optează pentru metoda de plată prevăzută la articolul 63 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, fără aplicarea celui de al treilea paragraf, formularele prestabilite sunt furnizate, prin derogare de la dispozițiile primului paragraf din prezentul alineat, în conformitate cu secțiunea 1 din prezentul capitol.

(4)  Beneficiarii care decid să se retragă din schema pentru micii fermieri în ceea ce privește un an ulterior anului 2015, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau cu articolul 62 alineatul (2) din respectivul regulament, informează autoritatea competentă cu privire la retragerea lor în conformitate cu modalitățile stabilite de statele membre.Secțiunea 3

Alte cereri

Articolul 20

Dispoziții specifice aplicabile cererilor de ajutor

Un beneficiar care nu depune nicio cerere de ajutor în cadrul niciuneia dintre schemele de ajutoare pe suprafață, dar depune o cerere de ajutor în cadrul unei alte scheme, menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, sau în cadrul schemelor de sprijin în sectorul vitivinicol în temeiul articolelor 46 și 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, declară, dacă dispune de suprafețe agricole, respectivele suprafețe în formularul de cerere de ajutor în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament.

Un beneficiar care trebuie să respecte doar obligațiile în materie de ecocondiționalitate în conformitate cu articolele 46 și 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 declară în formularul de cerere de ajutor suprafețele pe care le are la dispoziție pentru fiecare an calendaristic în care se aplică respectivele obligații.

Totuși, statele membre pot să îi scutească pe beneficiari de obligațiile prevăzute la primul și al doilea paragraf dacă informațiile în cauză sunt puse la dispoziția autorităților competente în cadrul altor sisteme de administrare și control a căror compatibilitate cu sistemul integrat este garantată în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 21

Cerințe aferente cererii de ajutor pentru animale și cererilor de plată în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale

(1)  O cerere de ajutor pentru animale, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf punctul 15 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, sau o cerere de plată în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf punctul 14 din respectivul regulament, conțin toate informațiile necesare pentru stabilirea eligibilității pentru ajutor și/sau pentru sprijin și, în special:

(a) identitatea beneficiarului;

(b) o trimitere la cererea unică, dacă aceasta a fost depusă deja;

(c) numărul de animale de fiecare tip care fac obiectul unei cereri de ajutor pentru animale sau al unei cereri de plată și, în cazul bovinelor, codul de identificare al animalelor;

(d) după caz, un angajament al beneficiarului de a ține animalele menționate la litera (c) în exploatația sa pe parcursul unei perioade stabilite de statul membru și indicarea locului sau locurilor unde vor fi ținute animalele, precum și perioada în cauză;

(e) după caz, eventualele documente justificative necesare pentru stabilirea eligibilității pentru schema sau măsura în cauză;

(f) o declarație a beneficiarului potrivit căreia a luat la cunoștință condițiile aferente ajutorului și/sau sprijinului în cauză.

(2)  Fiecare deținător de animale are dreptul de a obține de la autoritatea competentă, fără constrângeri, la intervale rezonabile și fără întârzieri excesive, informații despre datele referitoare la persoana sa și la animalele sale care sunt păstrate în baza de date electronică pentru animale. La depunerea cererii de ajutor sau a cererii de plată pentru animale, beneficiarul declară că datele respective sunt corecte și complete sau corectează datele greșite sau adaugă datele care lipsesc.

(3)  Statele membre pot decide că nu este necesară includerea în cererea de ajutor sau în cererea de plată pentru animale a unora dintre informațiile menționate la alineatul (1), dacă informațiile respective au fost deja comunicate autorității competente.

(4)  Statele membre pot introduce proceduri care să permită utilizarea informațiilor existente în baza de date electronică pentru animale în scopurile cererii de ajutor sau de plată pentru animale, cu condiția ca baza de date electronică pentru animale să ofere nivelul de garanție și de punere în aplicare necesar pentru gestionarea corespunzătoare, la nivelul fiecărui animal, a schemelor de ajutoare sau a măsurilor de sprijin în cauză.

Procedurile menționate la primul paragraf pot consta într-un sistem care să îi permită beneficiarului să solicite un ajutor și/sau sprijin pentru toate animalele care, la o dată sau în timpul unei perioade care urmează a fi stabilită de statul membru, sunt eligibile pentru ajutor și/sau sprijin pe baza datelor existente în baza de date electronică pentru animale.

În acel caz, statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că:

(a) în conformitate cu dispozițiile aplicabile schemei de ajutoare și/sau măsurii de sprijin în cauză, data sau perioada menționată la al doilea paragraf este clar stabilită și adusă la cunoștința beneficiarului;

(b) beneficiarul știe că orice animal care este potențial eligibil pentru ajutor, dar care este identificat sau înregistrat incorect în sistemul de identificare și înregistrare a animalelor este considerat animal în cazul căruia s-a constatat o neconformitate, astfel cum se menționează la articolul 31 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

▼M4

(4a)  În cazul speciilor cu ciclu de producție scurt care beneficiază de sprijin în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, statele membre pot, în absența unei baze de date electronice, să instituie proceduri prin care se utilizează datele existente în certificatele de sacrificare sau în alte documente justificative în scopul cererii de plată pentru animale. Datele respective oferă nivelul de garanție și de punere în aplicare necesar pentru gestionarea corespunzătoare, la nivelul fiecărui animal, a măsurii de sprijin în cauză.

Procedurile menționate la primul paragraf pot consta într-un sistem care să îi permită beneficiarului să solicite sprijin pentru toate animalele care, la o dată sau în timpul unei perioade care urmează a fi stabilită de statul membru, sunt eligibile pentru sprijin pe baza datelor existente în certificatele de sacrificare sau în alte documente justificative.

În acest caz, statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că, în conformitate cu dispozițiile aplicabile măsurii de sprijin în cauză, data sau perioada menționată la al doilea paragraf este clar stabilită și adusă la cunoștința beneficiarului.

▼B

(5)  Statele membre pot prevedea că unele dintre informațiile menționate la alineatul (1) pot sau trebuie să fie transmise prin intermediul unuia sau al mai multor organisme desemnate de respectivele state membre. Totuși, beneficiarul rămâne responsabil pentru datele transmise.Secțiunea 4

Dispoziții specifice referitoare la drepturile la plată

Articolul 22

Alocarea sau creșterea valorii drepturilor la plată

(1)  Cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază în conformitate cu articolul 20, cu articolul 24, cu articolul 30, cu excepția alineatului (7) litera (e) și cu articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 trebuie depuse până la o dată care urmează să fie stabilită de statele membre. Data stabilită nu poate depăși data de 15 mai a anului calendaristic relevant.

Totuși, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda și Suedia pot stabili o dată ulterioară care nu poate depăși data de 15 iunie a anului calendaristic relevant.

(2)  Statele membre pot decide că cererea de alocare a drepturilor la plată se depune concomitent cu depunerea cererii de ajutor în cadrul schemei de plată de bază.

Articolul 23

Recuperarea drepturilor la plată necuvenite

(1)  Dacă, după ce beneficiarilor li s-au alocat drepturi la plată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se stabilește că numărul drepturilor la plată alocate a fost prea mare, numărul drepturilor la plată alocate în plus se restituie rezervei naționale sau rezervelor regionale menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Dacă eroarea menționată la primul paragraf a fost comisă de autoritatea competentă sau de o altă autoritate și dacă eroarea nu ar fi putut fi depistată în mod rezonabil de către beneficiar, valoarea drepturilor la plată rămase, alocate respectivului beneficiar, se ajustează în consecință.

Dacă beneficiarul vizat de alocarea unui număr prea mare de drepturi la plată a transferat între timp drepturi la plată unor alți beneficiari, aceștia au, de asemenea, obligația prevăzută la primul paragraf în ceea ce privește numărul drepturilor la plată care le-au fost transferate, dacă beneficiarul căruia i-au fost alocate inițial drepturile la plată nu dispune de un număr suficient de drepturi la plată pentru a acoperi numărul drepturilor la plată necuvenite.

(2)  Dacă, după ce beneficiarilor li s-au alocat drepturi la plată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se stabilește că plățile primite de un beneficiar pentru anul 2014 în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament sau valoarea drepturilor la plată deținute de un beneficiar la data depunerii cererii pentru anul 2014 în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) primul paragraf din respectivul regulament sau valoarea unitară a drepturilor la plată menționată la articolul 26 alineatul (5) din respectivul regulament sau majorarea valorii unitare a drepturilor la plată în conformitate cu articolul 30 alineatul (10) din respectivul regulament sau valoarea totală a ajutoarelor primite de un beneficiar pentru anul calendaristic anterior punerii în aplicare a schemei de plată de bază în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) primul paragraf din respectivul regulament a fost prea mare, valoarea respectivelor drepturi la plată bazată pe referințe incorecte pentru beneficiarul în cauză se ajustează în consecință.

Ajustarea se efectuează și în ceea ce privește drepturile la plată care au fost transferate între timp altor beneficiari.

Valoarea reducerii se restituie în rezerva națională sau în rezervele regionale menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(3)  În cazul în care, după ce beneficiarilor le-au fost acordate drepturi la plată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se stabilește că, pentru același beneficiar, s-au înregistrat atât situația menționată la alineatul (1), cât și cea menționată la alineatul (2), ajustarea valorii tuturor drepturilor la plată menționate la alineatul (2) se efectuează înainte de restituirea în rezerva națională sau în rezervele regionale a drepturilor la plată necuvenite, în conformitate cu alineatul (1).

(4)  Ajustările numărului și/sau valorii drepturilor la plată prevăzute în prezentul articol nu duc la o recalculare sistematică a drepturilor la plată rămase.

(5)  Statele membre pot decide să nu recupereze drepturile la plată necuvenite dacă valoarea totală a respectivelor drepturi la plată, astfel cum este stabilită în registrul electronic pentru identificarea și înregistrarea drepturilor de plată la momentul verificărilor în vederea efectuării ajustărilor prevăzute în prezentul articol, este de 50 EUR sau mai puțin pentru oricare dintre anii de implementare a schemei de plată de bază în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Sumele necuvenite plătite pentru anii de cerere anteriori ajustărilor sunt recuperate în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament. La momentul stabilirii unor astfel de sume necuvenite, va fi luat în considerare impactul ajustărilor prevăzute în prezentul articol asupra numărului și, dacă este cazul, asupra valorii drepturilor la plată pentru toți anii în cauză.TITLUL III

CONTROALECAPITOLUL I

Dispoziții comune

Articolul 24

Principii generale

(1)  Controalele administrative și controalele la fața locului prevăzute de prezentul regulament se efectuează astfel încât să se asigure o verificare eficace:

(a) a corectitudinii și exhaustivității informațiilor furnizate în cererea de ajutor, în cererea de sprijin, în cererea de plată sau în alte declarații;

(b) a conformității cu toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și cu alte obligații privind schema de ajutoare și/sau măsura de sprijin în cauză, condițiile în care este acordat ajutorul și/sau sprijinul sau în care este acordată scutirea de la obligații;

(c) a cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate.

(2)  Statele membre se asigură că respectarea tuturor condițiilor aplicabile stabilite de dreptul Uniunii sau stipulate în legislația națională relevantă și în documentele care conțin modalitățile de punere în aplicare sau a condițiilor stabilite de programul de dezvoltare rurală poate fi verificată conform unui set de indicatori verificabili care urmează să fie stabiliți de statele membre.

(3)  Rezultatele controalelor administrative și la fața locului sunt evaluate pentru a se stabili dacă eventualele probleme survenite pot, în general, implica riscuri pentru alte operațiuni, alți beneficiari sau alte organisme similare. Prin evaluare se identifică, de asemenea, cauzele situațiilor respective, eventualele verificări ulterioare care se impun, precum și acțiunile corective și preventive necesare.

▼M6

(4)  Autoritatea competentă efectuează inspecții fizice pe teren în cazul în care fotointerpretarea ortoimaginilor prin satelit sau aeriene ori alte probe relevante, inclusiv dovezile furnizate de beneficiar la solicitarea autorității competente, nu oferă rezultate care să permită formularea unor concluzii definitive acceptabile pentru autoritatea competentă cu privire la eligibilitatea sau, dacă este cazul, dimensiunea corectă a suprafeței care face obiectul controalelor administrative sau la fața locului.

▼B

(5)  Prezentul capitol se aplică tuturor controalelor efectuate în temeiul prezentului regulament și fără a aduce atingere normelor specifice prevăzute la titlurile IV și V. Totuși, alineatul (3) nu se aplică titlului V.

Articolul 25

Anunțarea controalelor la fața locului

Controalele la fața locului pot fi anunțate cu condiția ca acest lucru să nu aducă atingere scopului sau eficacității acestora. Orice preaviz este strict limitat la perioada minimă necesară și nu depășește 14 zile.

▼M1

Cu toate acestea, în cazul controalelor la fața locului ale cererilor de ajutor sau de plată pentru animale în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale sau ale angajamentelor notificate în conformitate cu articolul 14a alineatul (5), preavizul nu depășește 48 de ore, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător. În plus, în cazul în care legislația aplicabilă actelor și standardelor relevante în materie de ecocondiționalitate impune efectuarea controalelor la fața locului în mod inopinat, reglementările respective se aplică, de asemenea, în cazul controalelor la fața locului referitoare la ecocondiționalitate.

▼B

Articolul 26

Calendarul controalelor la fața locului

(1)  Dacă este cazul, controalele la fața locului prevăzute în prezentul regulament se efectuează simultan cu orice alte controale prevăzute în dreptul Uniunii.

(2)  În scopul măsurilor de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat, controalele la fața locului sunt repartizate pe parcursul întregului an pe baza unei analize a riscurilor prezentate de diferitele angajamente din cadrul fiecărei măsuri.

▼M1

Controalele la fața locului ale angajamentelor notificate în conformitate cu articolul 14a alineatul (5) se efectuează în termenul prevăzut pentru verificarea eficientă a angajamentelor notificate.

▼B

(3)  Controalele la fața locului verifică respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații din cadrul schemelor de ajutoare sau al măsurilor de sprijin pentru care a fost selectat un beneficiar în conformitate cu articolul 34.

Durata controalelor la fața locului este strict limitată la perioada minimă necesară.

(4)  Dacă anumite criterii de eligibilitate, angajamente și alte obligații pot fi verificate numai pe parcursul unei anumite perioade, controalele la fața locului pot necesita vizite suplimentare la o dată ulterioară. Într-un astfel de caz, controalele la fața locului sunt coordonate astfel încât să limiteze la minimum necesar numărul și durata unor astfel de vizite la un beneficiar. După caz, aceste vizite pot fi efectuate, de asemenea, prin teledetecție în conformitate cu articolul 40.

Dacă sunt necesare vizite referitoare la terenuri lăsate în pârloagă, margini de câmpuri, zone tampon, benzi de hectare eligibile de-a lungul marginilor de pădure, culturi secundare și/sau strat vegetal declarate ca zonă de interes ecologic, respectivele vizite suplimentare vor viza în proporție de 50 % același beneficiar, selectat pe baza riscurilor, și, pentru restul de 50 %, beneficiari diferiți selectați suplimentar. Beneficiarii suplimentari diferiți sunt selectați aleatoriu din rândul tuturor beneficiarilor care dețin terenuri lăsate în pârloagă, margini de câmpuri, zone tampon, benzi de hectare eligibile de-a lungul marginilor de pădure, culturi secundare și/sau strat vegetal declarate ca zonă de interes ecologic, iar respectivele vizite pot fi limitate la suprafețele declarate ca terenuri lăsate în pârloagă, margini de câmpuri, zone tampon, benzi de hectare eligibile de-a lungul marginilor de pădure, culturi secundare și/sau strat vegetal.

Dacă sunt necesare vizite suplimentare, în cazul fiecărei vizite suplimentare se aplică articolul 25.

Articolul 27

Raportarea încrucișată a rezultatelor controalelor

Dacă este cazul, controalele administrative și la fața locului privind eligibilitatea iau în considerare cazurile suspecte de neconformitate raportate de alte servicii, organisme sau organizații.

Statele membre se asigură că toate constatările relevante la care s-a ajuns în cadrul controalelor privind respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații aferente schemelor enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și/sau sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat fac obiectul notificării încrucișate a autorității competente relevante care răspunde de acordarea plăților corespunzătoare. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile de certificare publice sau private menționate la articolul 38 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 notifică autorității competente responsabile cu acordarea plăților pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu orice constatare relevantă pentru acordarea corectă a respectivelor plăți beneficiarilor care au optat pentru îndeplinirea obligațiilor cu ajutorul echivalării prin certificare.

În cazul în care controalele administrative sau la fața locului referitoare la măsurile de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat vizează practicile echivalente menționate la articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, rezultatele respectivelor controale fac obiectul unei notificări încrucișate în vederea monitorizării acordării plăților pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu.CAPITOLUL II

Controale administrative în cadrul sistemului integrat

Articolul 28

Controale administrative

(1)  Controalele administrative menționate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, inclusiv controalele încrucișate, trebuie să permită depistarea neconformităților, în special depistarea automată prin mijloace electronice. Controalele vizează toate elementele al căror control prin mijloace administrative este posibil și oportun. Controalele garantează că:

(a) sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații privind schema de ajutoare sau măsura de sprijin;

(b) nu există dublă finanțare din alte scheme ale Uniunii;

(c) cererea de ajutor sau de plată este completă și depusă până la termenul limită relevant și, dacă este cazul, că documentele justificative au fost depuse și demonstrează eligibilitatea;

(d) după caz, sunt respectate angajamentele pe termen lung.

(2)  În ceea ce privește schemele de ajutoare pentru animale și măsurile de sprijin pentru animale, statele membre pot utiliza, dacă este cazul, dovezile primite de la alte servicii, organisme sau organizații pentru a verifica respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații, cu condiția ca serviciile, organismele sau organizațiile în cauză să opereze la standarde suficient de înalte pentru a verifica o astfel de conformitate.

Articolul 29

Controale încrucișate

(1)  Dacă este cazul, controalele administrative includ controale încrucișate:

(a) privind drepturile la plată declarate și, respectiv, parcelele agricole declarate, pentru a se evita ca același ajutor sau sprijin să fie acordat de mai multe ori în același an calendaristic sau de cerere și pentru prevenirea oricărei acumulări necuvenite a ajutoarelor acordate în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ( 7 ) și în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafață definite la articolul 2 al doilea paragraf punctul 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;

(b) privind drepturile la plată, pentru a se verifica existența acestora și eligibilitatea lor pentru ajutor;

(c) efectuate între parcelele agricole declarate în cererea unică și/sau în cererea de plată și informațiile conținute în sistemul de identificare a parcelelor agricole pentru fiecare parcelă de referință în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, pentru a se verifica eligibilitatea suprafețelor în cauză pentru schema de plăți directe și/sau măsura de dezvoltare rurală;

(d) efectuate între drepturile la plată și suprafața determinată, pentru a se verifica dacă drepturile la plată respective sunt însoțite de un număr cel puțin egal de hectare eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 32 alineatele (2)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(e) efectuate cu ajutorul sistemului de identificare și înregistrare a animalelor, pentru a se verifica eligibilitatea pentru ajutor și/sau pentru sprijin și pentru a se evita ca același ajutor și/sau sprijin să fie acordat în mod necuvenit de mai multe ori pentru același an calendaristic sau de cerere;

(f) efectuate între declarațiile beneficiarului din cererea unică, potrivit cărora este membru al unei organizații interprofesionale autorizate, informațiile în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din prezentul regulament și informațiile transmise de organizațiile interprofesionale autorizate în cauză, pentru a se verifica eligibilitatea pentru majorarea ajutorului prevăzută la articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(g) pentru a se verifica respectarea criteriilor de autorizare a organizațiilor interprofesionale și lista membrilor acestora cel puțin o dată la fiecare 5 ani.

În sensul primului paragraf litera (c), dacă sistemul integrat prevede formulare de cerere de ajutor cu informații geospațiale, controalele încrucișate se efectuează ca o intersectare spațială a suprafeței digitalizate declarate cu sistemul de identificare a parcelelor agricole. În plus, se efectuează controale încrucișate pentru prevenirea cazurilor în care se depun două cereri de plată pentru aceeași suprafață.

▼M6

Datele din cererile considerate inadmisibile pentru plată sau referitoare la solicitanții considerați neeligibili pentru plată, astfel cum se menționează la articolul 34 alineatul (1), se utilizează în sensul literelor (a), (c) și (e) de la primul paragraf al prezentului alineat.

▼B

(2)  Notificarea neconformităților constatate prin controalele încrucișate este urmată de orice altă procedură administrativă adecvată și, după caz, de un control la fața locului.

(3)  Dacă o parcelă de referință face obiectul unei cereri de ajutor și/sau de plată depuse de doi sau mai mulți beneficiari în cadrul aceleiași scheme de ajutoare sau al aceleiași măsuri de sprijin și dacă parcelele agricole declarate sunt spațial suprapuse sau dacă suprafața totală declarată este mai mare decât suprafața maximă eligibilă determinată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, iar diferența se încadrează în toleranța de măsurare definită în conformitate cu articolul 38 din prezentul regulament în ceea ce privește respectiva parcelă de referință, statele membre pot prevedea o reducere proporțională a suprafețelor în cauză, cu excepția cazului în care un beneficiar demonstrează că unul dintre ceilalți beneficiari în cauză și-a supradeclarat suprafețele în detrimentul primului beneficiar.CAPITOLUL III

Controale la fața locului în cadrul sistemului integratSecțiunea 1

Dispoziții comune

Articolul 30

Rata controalelor pentru schemele de ajutoare pe suprafață altele decât plata pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu

Pentru schemele de ajutoare pe suprafață altele decât plata pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 (denumită în continuare „plata de ecologizare”), eșantionul de control pentru controalele la fața locului efectuate în fiecare an cuprinde cel puțin:

(a) 5 % din totalul beneficiarilor care depun cereri în cadrul schemei de plată de bază sau al schemei de plată unică pe suprafață în conformitate cu titlul III capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Statele membre se asigură că eșantionul de control conține cel puțin 5 % din totalul beneficiarilor care declară în principal suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014;

(b) 5 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata redistributivă în conformitate cu titlul III capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(c) 5 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata pentru zonele cu constrângeri naturale în conformitate cu titlul III capitolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(d) 5 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata pentru tinerii fermieri în conformitate cu titlul III capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(e) 5 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plățile pe suprafață din cadrul sprijinului cuplat facultativ în conformitate cu titlul IV capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(f) 5 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata din cadrul schemei pentru micii fermieri în conformitate cu titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(g) 30 % din suprafețele declarate pentru producția de cânepă în conformitate cu articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(h) 5 % din totalul beneficiarilor care depun cereri pentru plata specifică pentru cultura de bumbac în conformitate cu titlul IV capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Articolul 31

Rata controalelor pentru plata de ecologizare

(1)  Pentru plata de ecologizare, eșantionul de control pentru controalele la fața locului efectuate în fiecare an cuprinde cel puțin:

(a) 5 % din totalul beneficiarilor care trebuie să respecte practicile agricole benefice pentru climă și mediu (denumite în continuare „practici de ecologizare”), și care nu fac parte din populațiile de control menționate la literele (b) și (c) (denumite în continuare „populația de control pentru ecologizare”); acest eșantion cuprinde, în același timp, cel puțin 5 % din totalul beneficiarilor care dețin suprafețe acoperite cu pășuni permanente sensibile din punct de vedere ecologic în zone vizate de Directiva 92/43/CEE a Consiliului ( 8 ) sau de Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 9 ) și alte suprafețe sensibile menționate la articolul 45 alineatul (1) la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(b) 3 % din:

(i) fie toți beneficiarii care se califică pentru plata de ecologizare, sunt scutiți de obligațiile privind diversificarea culturilor și zonele de interes ecologic prin neatingerea pragurilor menționate la articolele 44 și 46 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și nu sunt vizați de obligațiile menționate la articolul 45 din respectivul regulament;

(ii) fie, în anii în care dispozițiile articolului 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 nu se aplică într-un stat membru, beneficiarii care se califică pentru plata de ecologizare, sunt scutiți de obligațiile privind diversificarea culturilor și zonele de interes ecologic prin neatingerea pragurilor menționate la articolele 44 și 46 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și nu sunt vizați de obligațiile menționate la articolul 45 alineatul (1) din respectivul regulament;

(c) 5 % din totalul beneficiarilor care trebuie să respecte practicile de ecologizare și care utilizează schemele de certificare de mediu naționale sau regionale menționate la articolul 43 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(d) 5 % din totalul beneficiarilor care participă la o implementare regională în conformitate cu articolul 46 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(e) 5 % din implementarea colectivă în conformitate cu articolul 46 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

(f) 100 % din structurile contigue ale zonelor de interes ecologic adiacente menționate la articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014;

▼M6

(g) 100 % din totalul parcelelor în cazul cărora se aplică obligația de a reconverti suprafețe în suprafețe cu pășuni permanente în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014;

▼B

(h) 20 % din totalul beneficiarilor care au obligația de a reconverti suprafețe în suprafețe cu pășuni permanente în conformitate cu articolul 44 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014.

(2)  Beneficiarii care respectă practicile de ecologizare prin practici echivalente în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau care participă la schema pentru micii fermieri în conformitate cu articolul 61 din respectivul regulament sau care respectă, pentru întreaga exploatație, cerințele prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului ( 10 ) în ceea ce privește agricultura ecologică nu sunt incluși în eșantionul de control și nu sunt socotiți în ceea ce privește ratele controalelor prevăzute în prezentul articol.

▼M1

(3)  Dacă zonele de interes ecologic nu sunt identificate în sistemul de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, rata controalelor prevăzută la alineatul (1) literele (a) și (c)-(e) se suplimentează cu 5 % din totalul beneficiarilor populației de control care trebuie să dețină o suprafață de interes ecologic pe suprafața agricolă, în conformitate cu articolele 43 și 46 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

▼B

Totuși, primul paragraf nu se aplică dacă sistemul de administrare și control asigură identificarea tuturor zonelor de interes ecologic declarate și, după caz, înregistrarea lor în sistemul de identificare a parcelelor agricole în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, înainte de plată.

Articolul 32

Rata controalelor pentru măsurile de dezvoltare rurală

(1)  Eșantionul de control pentru controalele la fața locului efectuate în fiecare an cuprinde cel puțin 5 % din totalul beneficiarilor care depun cereri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală. În cazul măsurilor prevăzute la articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, rata controalelor de 5 % se atinge la nivelul măsurii individuale.

Respectivul eșantion de control reprezintă, de asemenea, cel puțin 5 % dintre beneficiarii dispozițiilor articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care includ practicile echivalente menționate la articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(2)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), în cazul grupurilor de persoane menționate la articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, fiecare membru în parte al respectivului grup poate fi considerat beneficiar în scopul calculării ratei controalelor prevăzute la alineatul (1).

▼M1

(2a)  Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul în care un stat membru utilizează opțiunea de introducere a cererii colective, eșantionul de control pentru controalele la fața locului efectuate în fiecare an cuprinde cel puțin:

(a) 5 % din totalul colectivelor care depun o cerere colectivă; eșantionul cuprinde, în același timp, cel puțin 5 % din totalul suprafețelor declarate în cererea colectivă în conformitate cu articolul 14a alineatul (3); și

(b) 5 % din angajamentele notificate în conformitate cu articolul 14a alineatul (5).

▼B

(3)  În cazul beneficiarilor unui sprijin multianual acordat în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) litera (a) și cu articolele 28, 29 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu articolul 36 litera (a) punctele (iv) și (v) și cu articolul 36 litera (b) punctele (i), (iii) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care implică plăți acordate pentru o perioadă mai mare de cinci ani, statele membre pot decide, după cel de-al cincilea an de plată, să verifice cel puțin 2,5 % dintre respectivii beneficiari.

Primul paragraf se aplică sprijinului acordat în temeiul articolului 28 alineatul (6) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 după cel de-al cincilea an de plată pentru angajamentul relevant.

▼M1

În cazul în care un stat membru utilizează opțiunea de introducere a cererii colective, prezentul alineat nu se aplică colectivelor.

▼B

(4)  Beneficiarii controlați în temeiul alineatului (3) nu sunt luați în considerare în sensul alineatului (1).

Articolul 33

Rata controalelor pentru schemele de ajutoare pentru animale

(1)  În cazul schemelor de ajutoare pentru animale, eșantionul de control pentru controalele la fața locului efectuate în fiecare an cuprinde, pentru fiecare schemă de ajutoare, cel puțin 5 % din totalul beneficiarilor care depun cereri în cadrul respectivei scheme de ajutoare.

Totuși, dacă baza de date electronică pentru animale nu oferă nivelul de garanție și de punere în aplicare necesar pentru gestionarea corespunzătoare a schemei de ajutoare în cauză, procentajul este de 10 % pentru respectiva schemă de ajutoare.

Eșantionul de control selectat cuprinde cel puțin 5 % din totalul animalelor pentru care se solicită ajutoare în cadrul fiecărei scheme de ajutoare.

(2)  Dacă este cazul, eșantionul de control pentru controalele la fața locului efectuate în fiecare an cuprinde 10 % din alte servicii, organisme sau organizații care furnizează dovezi pentru a se verifica respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații menționate la articolul 28 alineatul (2).

▼M2

Articolul 33a

Rata de control suplimentar pentru controalele la fața locului în scopul monitorizării beneficiarilor menționați la articolul 19a alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014

(1)  Beneficiarii care au făcut obiectul unei sancțiuni administrative reduse în conformitate cu articolul 19a alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 pentru o schemă de ajutor sau măsură de sprijin legată de suprafață în urma unei supradeclarări identificate în cursul unui control la fața locului fac obiectul unei monitorizări la fața locului pentru respectiva schemă de ajutor sau măsură de sprijin în cursul anului de cerere următor.

▼M6

(2)  Monitorizarea la fața locului prevăzută la alineatul (1) nu este necesară în cazul în care supradeclararea identificată a dus la o actualizare a parcelelor de referință în cauză în sistemul de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 în anul în care a avut loc constatarea sau în cazul în care controalele prin monitorizare menționate la articolul 40a din prezentul regulament sunt efectuate pentru schema de ajutoare sau pentru măsura de sprijin în cauză în anul de cerere următor și permit autorității competente să stabilească dacă se aplică sancțiunea administrativă prevăzută la articolul 19a alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

▼B

Articolul 34

Selectarea eșantionului de control

▼M6

(1)  Cererile considerate inadmisibile pentru plată sau solicitanții considerați neeligibili pentru plată la momentul depunerii cererilor sau după efectuarea controalelor administrative sau a controalelor la fața locului nu sunt incluse, respectiv incluși în populația de control.

(2)  În sensul articolelor 30 și 31, selectarea eșantionului asigură faptul că:

(a) se selectează aleatoriu între 1 % și 1,25 % din populația de control menționată la articolul 30 literele (a)-(f) și (h) și la articolul 31 alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e);

(b) se selectează aleatoriu între 0,6 % și 0,75 % din populația de control menționată la articolul 31 alineatul (1) litera (b);

(c) se selectează aleatoriu între 4 % și 5 % din populația de control menționată la articolul 31 alineatul (1) litera (h);

(d) numărul rămas de beneficiari din eșantionul de control menționat la articolul 31 alineatul (1) literele (a)-(e) și (h) se selectează pe baza unei analize a riscurilor.

În sensul articolului 31, statele membre asigură reprezentativitatea eșantionului de control în ceea ce privește diferitele practici.

Beneficiarii suplimentari care urmează să fie supuși controalelor la fața locului în sensul articolului 31 alineatul (3) primul paragraf sunt selectați pe baza unei analize a riscurilor.

(3)  În sensul articolelor 32 și 33, se selectează aleatoriu între 20 % și 25 % din numărul minim de beneficiari care urmează să fie supuși controalelor la fața locului și, dacă se aplică articolul 32 alineatul (2a), 100 % din colective și între 20 % și 25 % din angajamentele care urmează să fie supuse controalelor la fața locului. Numărul rămas de beneficiari și de angajamente care urmează să fie supuse controalelor la fața locului se selectează pe baza unei analize a riscurilor.

În sensul articolelor 32 și 33, partea aleatorie a eșantionului poate să includă, de asemenea, fie beneficiarii care au fost deja selectați aleatoriu în conformitate cu alineatul (2) literele (a), (b) și (c), fie beneficiarii suplimentari care au fost selectați aleatoriu în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) al doilea paragraf, fie ambele tipuri de beneficiari. Numărul acestor beneficiari din eșantionul de control nu trebuie să depășească proporția lor în populația de control.

În sensul articolului 32, statele membre pot să selecteze, în urma unei analize a riscurilor, măsuri specifice de dezvoltare rurală care se aplică beneficiarilor.

▼B

(4)  Dacă numărul beneficiarilor care urmează a face obiectul controalelor la fața locului depășește numărul minim al beneficiarilor menționat la articolele 30-33, procentajul beneficiarilor selectați aleatoriu în eșantionul suplimentar nu depășește 25 %.

▼M6

(4a)  În sensul articolelor 30-33 și al articolului 40a alineatul (1) litera (c), același beneficiar poate fi utilizat pentru a respecta mai multe dintre ratele minime de control în cauză, cu condiția ca eficacitatea selecției eșantioanelor bazate pe riscuri care sunt necesare pentru acestea să nu fie afectată.

Controlul la fața locului privind beneficiarii selectați poate fi limitat la schema de ajutoare sau la măsura de dezvoltare rurală pentru care au fost selectați dacă ratele minime de control ale altor scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pentru care aceștia au depus cereri sunt deja respectate.

▼B

(5)  Eficacitatea analizei riscurilor este evaluată și actualizată anual, după cum urmează:

(a) prin stabilirea relevanței fiecărui factor de risc;

▼M6

(b) prin compararea rezultatelor în ceea ce privește diferența dintre suprafața declarată și suprafața determinată ale eșantionului bazat pe riscuri și selectat aleatoriu; sau prin compararea rezultatelor în ceea ce privește diferența dintre animalele declarate și animalele determinate ale eșantionului bazat pe riscuri și selectat aleatoriu;

▼B

(c) prin luarea în considerare a situației specifice și, dacă este cazul, a evoluției relevanței factorilor de risc în statul membru;

(d) prin luarea în considerare a naturii neconformității care determină o creștere a ratei controalelor în conformitate cu articolul 35.

(6)  Autoritatea competentă păstrează evidențe referitoare la motivele pentru care a fost ales fiecare beneficiar pentru a fi supus unui control la fața locului. Inspectorul care efectuează controlul la fața locului este informat în mod corespunzător înainte de începerea controlului la fața locului.

(7)  După caz, se poate efectua o selecție parțială a eșantionului de control pe baza informațiilor disponibile înaintea datei finale menționate la articolul 13. Eșantionul provizoriu se completează atunci când sunt disponibile toate cererile de ajutor sau de plată relevante.

Articolul 35

Creșterea ratei controalelor

Dacă, în urma controalelor la fața locului, se constată o neconformitate semnificativă în cadrul unei anumite scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin sau într-o regiune sau o parte a unei regiuni, autoritatea competentă mărește în consecință procentajul beneficiarilor care vor face obiectul controalelor la fața locului în anul următor.

Articolul 36

Reducerea ratei controalelor

(1)  Ratele controalelor prevăzute în prezentul capitol pot fi reduse numai în ceea ce privește schemele de ajutoare sau măsurile de sprijin menționate în prezentul articol.

(2)  Prin derogare de la dispozițiile articolului 30 literele (a), (b) și (f), statele membre pot decide, pentru fiecare schemă, să reducă la 3 % nivelul minim al controalelor la fața locului efectuate anual în ceea ce privește schema de plată de bază, schema de plată unică pe suprafață, schema de plată redistributivă și schema de plată pentru micii fermieri.

▼M1

Primul paragraf se aplică numai cu condiția instituirii, pentru toți beneficiarii, a unui sistem de intersectare spațială a tuturor cererilor de ajutor cu sistemul de identificare a parcelelor agricole în conformitate cu articolul 17 alineatul (2).

În ceea ce privește anul de cerere 2015, rata erorilor constatate în cadrul eșantionului aleatoriu supus controalelor la fața locului nu trebuie să depășească 2 % în cele două exerciții financiare anterioare. Respectiva rată a erorilor este certificată de statul membru în conformitate cu metodologia consacrată elaborată la nivelul Uniunii.

▼M1

În ceea ce privește anul de cerere 2016, rata erorilor constatate în cadrul eșantionului aleatoriu supus controalelor la fața locului nu trebuie să depășească 2 % în exercițiul financiar anterior. Respectiva rată a erorilor este certificată de statul membru în conformitate cu noua metodologie elaborată la nivelul Uniunii, luând în considerare articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei ( 11 ).

▼B

(3)  Prin derogare de la dispozițiile articolului 30 literele (a), (b) și (f), statele membre pot decide reducerea eșantionului de control la eșantionul selectat în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) primul paragraf litera (a) în ceea ce privește schema de plată de bază, schema de plată unică pe suprafață, schema de plată redistributivă și schema de plată pentru micii fermieri, dacă se efectuează controale bazate pe ortoimaginile utilizate pentru actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Primul paragraf se aplică numai cu condiția ca statele membre să actualizeze, în mod sistematic, sistemul de identificare a parcelelor agricole și să verifice toți beneficiarii de pe întreaga suprafață vizată de acesta într-o perioadă de maximum trei ani, acoperind, per an, cel puțin 25 % din numărul hectarelor eligibile înregistrate în sistemul de identificare a parcelelor agricole. Totuși, respectivul procentaj minim de acoperire per an nu se aplică statelor membre cu mai puțin de 150 000 de hectare eligibile înregistrate în sistemul de identificare a parcelelor agricole.

Înainte de a aplica primul paragraf, statele membre trebuie să fi efectuat o actualizare completă a sistemului de identificare a parcelelor agricole în cauză în cursul celor trei ani anteriori.

La data utilizării lor în scopul actualizării sistemului de identificare a parcelelor agricole, ortoimaginile utilizate pentru actualizare nu trebuie să fie mai vechi de 15 luni.

Calitatea sistemului de identificare a parcelelor agricole, evaluată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 în cursul celor doi ani care preced aplicarea primului paragraf, trebuie să fie suficientă pentru a asigura o verificare eficace a condițiilor de acordare a ajutoarelor.

Decizia la care se face referire în primul paragraf poate fi luată fie la nivel național, fie la nivel regional. În sensul prezentului paragraf, o regiune este formată din întreaga zonă vizată de unul sau mai multe sisteme autonome de identificare a parcelelor agricole.

▼M1

Alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf se aplică mutatis mutandis.

▼B

(4)  Prin derogare de la dispozițiile articolului 32 alineatul (1), statele membre pot decide să reducă nivelul minim al controalelor la fața locului efectuate în fiecare an calendaristic la 3 % din beneficiarii care depun cereri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat.

▼M1

Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplică în cazul beneficiarilor care includ practici echivalente menționate la articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și nici în cazul colectivelor și al angajamentelor selectate în conformitate cu articolul 32 alineatul (2a) din prezentul regulament.

▼B

(5)   ►M1  Alineatele (2), (3) și (4) se aplică numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile generale pentru reducerea nivelului minim al controalelor la fața locului stabilite la articolul 41 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014. ◄ Dacă oricare dintre respectivele condiții sau condițiile prevăzute la alineatul (2) sau (3) din prezentul articol nu mai sunt îndeplinite, statele membre își revocă imediat decizia de a reduce nivelul minim al controalelor la fața locului și aplică nivelul minim al controalelor la fața locului prevăzute la articolul 30 literele (a), (b) și (f) și/sau la articolul 32, începând cu anul de cerere următor pentru schemele de ajutoare sau măsurile de sprijin în cauză.

(6)  Prin derogare de la dispozițiile articolului 30 litera (g), dacă un stat membru introduce un sistem de aprobare prealabilă pentru cultivarea cânepii, nivelul minim al controalelor la fața locului poate fi redus la 20 % din suprafețele declarate pentru producția de cânepă menționate la articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

În acest caz, în anul anterior aplicării ratei reduse a controalelor, statul membru informează Comisia cu privire la normele și condițiile detaliate aferente sistemului său de aprobare prealabilă. Eventualele modificări aduse respectivelor norme și condiții detaliate trebuie notificate fără întârziere Comisiei.Secțiunea 2

Controalele la fața locului privind cererile de ajutor în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață și privind cererile de plată pentru măsurile de sprijin pe suprafață

Articolul 37

Elementele controalelor la fața locului

(1)  Controalele la fața locului vizează toate parcelele agricole pentru care se solicită ajutor în cadrul schemelor enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și/sau pentru care se solicită sprijin în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat.

În ceea ce privește controlul măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute la articolul 21 alineatul (1) litera (a) și la articolele 30 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, controalele la fața locului vizează, de asemenea, toate terenurile neagricole pentru care se solicită sprijin.

Pe baza rezultatelor controalelor, autoritatea competentă evaluează dacă este necesară o actualizare a parcelelor de referință corespunzătoare, având în vedere articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

(2)  Controalele la fața locului vizează măsurarea suprafețelor și verificarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și altor obligații privind suprafața declarată de beneficiar în cadrul schemei de ajutoare și/sau al măsurilor de sprijin menționate la alineatul (1).

În cazul beneficiarilor care depun cereri pentru plăți directe în cadrul schemelor enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și ale căror suprafețe agricole sunt în principal suprafețe menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare, controlul la fața locului vizează, de asemenea, verificarea activității minime desfășurate pe respectivele suprafețe, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(3)  Controalele la fața locului referitoare la practicile de ecologizare vizează toate obligațiile care trebuie respectate de beneficiar. Dacă este cazul, respectarea pragurilor menționate la articolele 44 și 46 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 pentru scutirea de practici face parte din controalele la fața locului. Prezentul paragraf se aplică, de asemenea, controalelor la fața locului efectuate cu privire la schemele de certificare ecologică naționale sau regionale menționate la articolul 43 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

În cazul în care controlul vizează o implementare regională în conformitate cu articolul 46 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, controlul la fața locului vizează, de asemenea, măsurarea suprafețelor și verificarea îndeplinirii obligațiilor impuse de statul membru beneficiarilor sau grupurilor de beneficiari.

În cazul în care controlul la fața locului vizează o implementare colectivă în conformitate cu articolul 46 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, controlul la fața locului vizează:

(a) verificarea criteriilor privind imediata apropiere stabilite în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014;

(b) măsurarea suprafețelor și verificarea criteriilor pentru zonele de interes ecologic contigue;

(c) obligațiile suplimentare impuse de statul membru beneficiarilor sau grupurilor de beneficiari, dacă este cazul;

(d) obligațiile individuale în materie de ecologizare care trebuie îndeplinite de beneficiarul care participă la implementarea colectivă.

▼M1

(4)  Pentru colectivele selectate în conformitate cu articolul 32 alineatul (2a) litera (a), controalele la fața locului vizează măsurarea suprafețelor și verificarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații privind suprafața declarată în cererea colectivă.

Pentru angajamentele selectate în conformitate cu articolul 32 alineatul (2a) litera (b), controalele la fața locului vizează verificarea angajamentelor notificate.

▼B

Articolul 38

Măsurarea suprafețelor

▼M6

(1)  Controalele privind eligibilitatea și măsurarea suprafețelor reale ale parcelelor agricole în cadrul unui control la fața locului pot fi limitate la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață sau în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală. Atunci când acest control asupra eșantionului relevă orice neconformitate, se măsoară și se supun controalelor privind eligibilitatea toate parcelele agricole ori se extrapolează concluziile formulate în urma controlului asupra eșantionului.

▼B

(2)  Măsurarea suprafețelor parcelelor agricole se efectuează prin orice mijloc care garantează o calitate a măsurătorilor cel puțin echivalentă cu cea impusă de standardele tehnice aplicabile, elaborate la nivelul Uniunii.

(3)  Autoritatea competentă poate utiliza teledetecția în conformitate cu articolul 40 și, atunci când este posibil, tehnicile aferente sistemelor globale de navigație prin satelit (GNSS).

(4)  Pentru toate măsurările suprafețelor efectuate utilizând GNSS și/sau ortoimaginile, se stabilește o toleranță-tampon cu valoare unică. În acest scop, instrumentele de măsurare utilizate sunt validate pentru cel puțin o categorie de validare a toleranței-tampon sub valoarea unică. Totuși, valoarea unică a toleranței nu depășește 1,25 m.

Toleranța maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu depășește, ca valoare absolută, 1,0 ha.

Totuși, în cazul măsurilor menționate la articolul 21 alineatul (1) litera (a) și la articolele 30 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în ceea ce privește suprafața forestieră, statele membre pot defini toleranțe adecvate, care nu trebuie să fie în niciun caz mai mari decât dublul toleranței stabilite la primul paragraf din prezentul alineat.

(5)  Suprafața totală a unei parcele agricole poate fi luată în considerare pentru măsurare cu condiția să fie complet eligibilă. În alte cazuri, se ia în considerare suprafața eligibilă netă. În acest scop, după caz, poate fi aplicat sistemul proporțional menționat la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

(6)  În scopul calculării proporțiilor diferitelor culturi pentru diversificarea culturilor menționată la articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, pentru măsurare este luată în considerare suprafața efectiv acoperită cu o cultură în conformitate cu articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014. În cazul suprafețelor pe care se aplică culturile mixte, se ia în considerare suprafața totală acoperită cu culturi mixte în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) primul și al doilea paragraf din respectivul regulament sau cu o cultură mixtă în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) al treilea paragraf din respectivul regulament.

(7)  Deși ►M6  articolul 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 ◄ poate duce la o împărțire artificială în parcele agricole separate a suprafeței unor parcele agricole adiacente cu un tip de acoperire omogenă a terenului, măsurarea respectivei suprafețe a parcelelor agricole adiacente cu un tip de acoperire omogenă a terenului se combină într-o singură măsurătoare a parcelelor agricole în cauză.

(8)  După caz, se efectuează ►M6  măsurări separate ◄ ; pe parcela agricolă în scopul schemei de plată de bază sau al schemei de plată unică pe suprafață în conformitate cu titlul III capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și pe o parcelă agricolă suprapusă diferită din punct de vedere spațial în scopul celorlalte scheme de ajutoare pe suprafață și/sau al măsurilor de dezvoltare rurală, după caz.

Articolul 39

Verificarea condițiilor de eligibilitate

▼M6

(1)  Eligibilitatea parcelelor agricole se verifică prin orice mijloace adecvate, inclusiv prin dovezi furnizate de beneficiar la cererea autorității competente. Respectiva verificare include și o verificare a culturii, dacă este cazul. În acest scop, se solicită dovezi suplimentare, dacă este necesar.

▼B

(2)  În cazul pășunilor permanente care pot fi utilizate pentru păscut și care fac parte din practicile ancorate în obiceiurile locului, unde, în mod tradițional, suprafețele de pășunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă și cu alte plante furajere, se poate aplica coeficientul de reducere în conformitate cu articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, dacă este cazul, suprafeței eligibile măsurate în conformitate cu articolul 38 din prezentul regulament. În cazul în care o suprafață este utilizată în comun, autoritățile competente o împart între beneficiarii individuali proporțional cu utilizarea efectivă practicată de aceștia sau cu drepturile lor de utilizare a suprafeței.

(3)  Elementele de peisaj declarate de beneficiari ca zonă de interes ecologic care nu sunt incluse în suprafața eligibilă în conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 se verifică în conformitate cu aceleași principii care se aplică și în cazul suprafeței eligibile.

(4)  În ceea ce privește controlul măsurilor de dezvoltare rurală și dacă statele membre prevăd că anumite elemente ale unui control la fața locului pot fi efectuate pe baza unui eșantion, respectivul eșantion trebuie să garanteze un nivel de control fiabil și reprezentativ. Statele membre stabilesc criteriile pentru selectarea eșantionului. Dacă, în urma controlului asupra eșantionului, se constată orice fel de neconformitate, dimensiunea și amploarea eșantionului trebuie extinse în mod corespunzător.

Articolul 40

Controale prin teledetecție

Dacă un stat membru efectuează controale la fața locului prin teledetecție, autoritatea competentă:

(a) realizează o fotointerpretare a ortoimaginilor (prin satelit sau aeriene) tuturor parcelelor agricole pentru fiecare cerere de ajutor și/sau de plată, pentru a fi verificate în vederea recunoașterii tipurilor de acoperire a terenurilor și, dacă este cazul, a tipului de culturi, precum și în vederea măsurării suprafeței;

▼M6

(b) efectuează inspecții fizice pe teren în cazul tuturor parcelelor agricole pentru care fotointerpretarea sau alte dovezi relevante solicitate de autoritatea competentă nu permit autorității competente să verifice în mod satisfăcător exactitatea declarării suprafețelor;

▼B

(c) efectuează toate controalele necesare pentru verificarea conformității parcelelor agricole cu criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și alte obligații;

(d) ia măsuri alternative pentru a efectua măsurarea suprafeței, în conformitate cu articolul 38 alineatul (1), a eventualelor parcele neacoperite de imagini.

▼M6

Articolul 40a

Controale prin monitorizare

(1)  Autoritățile competente pot efectua controale prin monitorizare. În cazul în care aleg să facă acest lucru, ele:

(a) instituie o procedură de observare, de urmărire și de evaluare regulată și sistematică a tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor sau altor obligații care pot fi monitorizate cu ajutorul datelor obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau al altor date cu valoare cel puțin echivalentă, în decursul unei perioade de timp care să permită să se ajungă la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat;

(b) realizează, atunci când este necesar, activități de urmărire adecvate pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat;

(c) efectuează controale pentru 5 % dintre beneficiarii vizați de criteriile de eligibilitate, de angajamentele și de alte obligații care nu pot fi monitorizate cu ajutorul datelor de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau al altor date cu o valoare cel puțin echivalentă, dar care sunt relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului. Între 1 % și 1,25 % dintre beneficiari sunt selectați aleatoriu. Restul beneficiarilor sunt selectați pe baza unei analize a riscurilor;

(d) informează beneficiarii cu privire la decizia de a efectua controale prin monitorizare și instituie instrumente adecvate pentru a comunica cu beneficiarii cel puțin cu privire la alertele de avertizare și la dovezile solicitate în sensul literelor (b) și (c).

În sensul literelor (b) și (c), se efectuează inspecții fizice pe teren atunci când dovezile relevante, inclusiv dovezile furnizate de beneficiar la cererea autorității competente, nu permit să se ajungă la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinul solicitat. Inspecțiile fizice pe teren pot fi limitate la controale privind criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații care sunt relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat.

(2)  În cazul în care autoritatea competentă efectuează controale prin monitorizare în conformitate cu alineatul (1), poate demonstra existența unor proceduri operaționale eficace care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 7, 17 și 29 din prezentul regulament și a dovedit calitatea sistemului de identificare a parcelelor agricole, evaluat în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014:

(a) articolele 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, articolul 37 alineatele (2), (3) și (4) și articolele 38 și 40 din prezentul regulament nu se aplică;

(b) verificarea conținutului de tetrahidrocanabinol din culturile de cânepă în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 639/2014 se efectuează pentru 30 % din suprafață sau pentru 20 % din suprafață în cazul în care statul membru dispune de un sistem de aprobare prealabilă în vigoare.

(3)  Autoritatea competentă poate decide să aplice controale prin monitorizare la nivelul fiecărei scheme de ajutor pe suprafață ori măsuri de sprijin sau al fiecărui tip de operațiune sau în cazul anumitor grupuri de beneficiari supuși controalelor la fața locului pentru plata de ecologizare, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) literele (a)-(h).

În primii doi ani de aplicare, autoritatea competentă poate decide să efectueze controale prin monitorizare în cazul beneficiarilor unei scheme de ajutor sau măsuri de sprijin în zone alese pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. În astfel de cazuri, suprafețele supuse controalelor prin monitorizare în cel de-al doilea an de aplicare sunt mai mari decât în primul an de aplicare.

În cazul în care autoritatea competentă decide să efectueze controale în conformitate cu primul sau cu al doilea paragraf, alineatele (1) și (2) se aplică doar beneficiarilor care fac obiectul controalelor prin monitorizare.

Articolul 40b

Notificări

Până la data de 1 decembrie a anului calendaristic care precede anul calendaristic în care începe efectuarea controalelor prin monitorizare, statele membre notifică Comisiei decizia lor de a opta pentru controale prin monitorizare și indică schemele, măsurile sau tipurile de operațiuni și, dacă este cazul, suprafețele aferente acestor scheme sau măsuri care sunt supuse controalelor prin monitorizare, precum și criteriile utilizate la selectarea acestora.

Cu toate acestea, în cazul în care autoritatea competentă a decis să efectueze controale prin monitorizare începând cu anul de cerere 2018, notificarea se face în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼B

Articolul 41

Raport de control

(1)  Pentru fiecare control la fața locului efectuat în temeiul prezentei secțiuni se întocmește un raport de control care permite analiza detaliilor controalelor efectuate și formularea unor concluzii privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și cu alte obligații. Raportul indică în special:

(a) schemele de ajutoare sau măsurile de sprijin, cererile de ajutor sau de plată controlate;

(b) persoanele prezente;

(c) parcelele agricole controlate, parcelele agricole măsurate, inclusiv, după caz, rezultatele măsurătorilor în cazul fiecărei parcele agricole măsurate, precum și metodele de măsurare utilizate;

(d) dacă este cazul, rezultatele măsurărilor terenurilor neagricole pentru care se solicită sprijin în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală și metodele de măsurare utilizate;

(e) dacă beneficiarul a fost avertizat cu privire la control și, dacă da, perioada de preaviz;

(f) eventualele măsuri specifice de control care trebuie puse în practică în cadrul diferitor scheme de ajutoare sau scheme de sprijin individuale;

(g) orice alte măsuri de control suplimentare puse în aplicare;

(h) eventualele neconformități constatate care ar putea necesita o notificare încrucișată în scopul altor scheme de ajutoare, măsuri de sprijin și/sau în scopul ecocondiționalității;

(i) eventualele neconformități constatate care ar putea necesita o monitorizare pe parcursul următorilor ani.

▼M6

În cazul în care controalele prin monitorizare sunt efectuate în conformitate cu articolul 40a, literele (b)-(e) de la primul paragraf nu se aplică. Raportul de control indică rezultatele controalelor prin monitorizare la nivel de parcelă.

▼B

(2)  Beneficiarului i se oferă posibilitatea de a semna raportul în timpul controlului, pentru a atesta prezența sa la control, și posibilitatea de a adăuga observații. Dacă statele membre utilizează un raport de control întocmit prin mijloace electronice pe parcursul controlului, autoritatea competentă prevede posibilitatea unei semnături electronice a beneficiarului sau posibilitatea ca raportul de control să fie trimis fără întârziere beneficiarului, căruia i se oferă astfel posibilitatea să semneze raportul și să adauge eventuale observații. În cazul constatării oricărei neconformități, beneficiarul primește o copie a raportului de control.

▼M1

Prin derogare de la primul paragraf, dacă statul membru utilizează opțiunea de introducere a cererilor colective, statul membru poate decide să nu ofere colectivului posibilitatea de a semna raportul de control dacă, în urma controlului, nu s-a constatat nicio neconformitate. Dacă, în urma controalelor respective, se constată o neconformitate, beneficiarului i se oferă posibilitatea de a semna raportul înainte ca autoritatea competentă să ia decizii, pe baza constatărilor, cu privire la eventuale reduceri, refuzuri, retrageri sau sancțiuni rezultate.

▼M6

În cazul în care controlul la fața locului este efectuat prin teledetecție în conformitate cu articolul 40 sau prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, statele membre pot decide să nu îi ofere beneficiarului posibilitatea de a semna raportul de control dacă în urma controlului prin teledetecție sau prin monitorizare nu s-a constatat nicio neconformitate. În cazul în care se constată o neconformitate în urma unor astfel de controale sau prin monitorizare, se acordă posibilitatea semnării raportului înainte ca autoritatea competentă să tragă concluziile pe baza constatărilor cu privire la orice reduceri, refuzuri, retrageri sau sancțiuni administrative rezultate.

▼BSecțiunea 3

Controalele la fața locului cu privire la cererile de ajutor sau de plată pentru animale în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale

Articolul 42

Controale la fața locului

(1)  Controalele la fața locului verifică dacă sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații și vizează toate animalele pentru care au fost depuse cereri de ajutor sau de plată în cadrul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin pentru animale care trebuie controlate.

Dacă statul membru a stabilit o perioadă în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) litera (d), cel puțin 50 % din rata minimă a controalelor la fața locului prevăzută la articolul 32 sau la articolul 33 se repartizează pe parcursul întregii perioade în cauză pentru respectiva schemă de ajutoare pentru animale sau măsură de sprijin pentru animale. ►M1  Cu toate acestea, în cazul în care perioada de retenție începe înaintea depunerii cererii de ajutor sau de plată sau în cazul în care aceasta nu poate fi stabilită în prealabil, statele membre pot decide repartizarea controalelor la fața locului prevăzute la articolul 32 sau 33 pe parcursul perioadei în care un animal se califică pentru plată sau ajutor. ◄

Dacă statul membru recurge la posibilitatea prevăzută la articolul 21 alineatul (3), sunt controlate, de asemenea, animalele potențial eligibile definite la articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf punctul 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

Controalele la fața locului includ în special un control prin care să se constate dacă numărul animalelor prezente în exploatație pentru care au fost depuse cereri de ajutor și/sau de plată și, după caz, numărul animalelor potențial eligibile corespund cu numărul animalelor care figurează în registre și cu numărul animalelor notificate către baza de date electronică pentru animale.

(2)  Controalele la fața locului includ, de asemenea:

(a) controale privind corectitudinea și coerența înregistrărilor din registru și ale notificărilor către baza de date electronică pentru animale, pe baza unui eșantion de documente justificative, precum facturi de cumpărare și vânzare, certificate de sacrificare, certificate veterinare și, după caz, pașapoarte ale animalelor sau documente privind deplasarea animalelor, în ceea ce privește animalele pentru care au fost depuse cereri de ajutor sau de plată în perioada de șase luni care precedă data controlului la fața locului; totuși, dacă se constată anomalii, controlul se extinde la o perioadă de 12 luni înainte de data controlului la fața locului;

(b) controale menite să confirme că bovinele/caprinele sunt identificate cu crotalii sau prin alte mijloace de identificare și însoțite, după caz, de pașapoarte pentru animale sau de documente privind deplasarea animalelor, și că acestea figurează în registru și au fost notificate corect către baza de date electronică pentru animale.

Controalele menționate la primul paragraf litera (b) pot fi efectuate pe baza unui eșantion selectat aleatoriu. Dacă, în urma respectivului control asupra eșantionului, se constată orice fel de neconformitate, se controlează toate animalele sau se extrapolează concluziile formulate în urma controlului asupra eșantionului.

Articolul 43

Raport de control privind schemele de ajutoare pentru animale și măsurile de sprijin pentru animale

(1)  Pentru fiecare control la fața locului efectuat în temeiul prezentei secțiuni se întocmește un raport de control care permite analizarea detaliilor referitoare la controalele efectuate. Raportul indică în special:

(a) schemele de ajutoare pentru animale și/sau măsurile de sprijin pentru animale și cererile de ajutor și/sau de plată pentru animale controlate;

(b) persoanele prezente;

(c) numărul și tipul animalelor constatate și, după caz, numerele crotaliilor, înregistrările în registru și în baza de date electronică pentru animale și eventualele documente justificative verificate, precum și rezultatele controalelor și, după caz, observații speciale referitoare la anumite animale și/sau la codul lor de identificare;

(d) dacă beneficiarul a fost avertizat cu privire la vizită și, dacă da, perioada de preaviz. În special, dacă este depășită limita de 48 de ore menționată la articolul 25, în raportul de control se specifică motivul respectivei depășiri;

(e) eventualele măsuri specifice de control care trebuie puse în practică în cadrul diferitor scheme de ajutoare pentru animale și/sau măsuri de sprijin pentru animale;

(f) orice alte măsuri de control suplimentare de pus în aplicare;

(2)  Beneficiarului i se oferă posibilitatea de a semna raportul în timpul controlului, pentru a atesta prezența sa la control, și posibilitatea de a adăuga observații. Dacă statele membre utilizează un raport de control întocmit prin mijloace electronice pe parcursul controlului, autoritatea competentă prevede posibilitatea unei semnături electronice a beneficiarului sau posibilitatea ca raportul de control să fie trimis fără întârziere beneficiarului, căruia i se oferă astfel posibilitatea să semneze raportul și să adauge eventuale observații. În cazul constatării oricărei neconformități, beneficiarul primește o copie a raportului de control.

(3)  Dacă statele membre efectuează controale la fața locului în temeiul prezentului regulament împreună cu inspecții în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1082/2003, raportul de control trebuie completat de rapoartele prevăzute la articolul 2 alineatul (5) din respectivul regulament.

(4)  Dacă, în urma controalelor la fața locului efectuate în conformitate cu prezentul regulament, se constată cazuri de nerespectare a dispozițiilor titlului I din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 sau din Regulamentul (CE) nr. 21/2004, copii ale raportului de control prevăzut la prezentul articol trebuie transmise imediat autorităților responsabile cu punerea în aplicare a regulamentelor respective.CAPITOLUL IV

Norme specifice

Articolul 44

Norme privind rezultatele controalelor referitoare la zonele de interes ecologic regionale sau colective

În cazul implementării regionale sau colective în conformitate cu articolul 46 alineatul (5) sau (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, suprafața determinată a zonelor de interes ecologic comune contigue se alocă fiecărui participant proporțional cu cota lui din zonele ecologice comune pe baza declarațiilor sale formulate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament.

În scopul aplicării articolului 26 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 fiecărui participant la o implementare regională sau colectivă, zona de interes ecologic determinată reprezintă suma cotelor alocate din zonele de interes ecologic comune determinate, menționate în primul paragraf al prezentului articol, și a zonelor de interes ecologic determinate în raport cu obligațiile individuale.

▼M3 —————

▼BTITLUL IV

MĂSURI DE DEZVOLTARE RURALĂ ALTELE DECÂT CELE PE SUPRAFAȚĂ ȘI PENTRU ANIMALECAPITOLUL I

Dispoziție introductivă

Articolul 46

Domeniu de aplicare

Prezentul titlu se aplică cheltuielilor suportate în cadrul măsurilor prevăzute la articolele 14-20, la articolul 21 alineatul (1), cu excepția primelor anuale prevăzute la literele (a) și (b), la articolul 27, la articolul 28 alineatul (9), la articolele 35 și 36 și la articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, la articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și la articolul 20, la articolul 36 litera (a) punctul (vi), la articolul 36 litera (b) punctele (ii), (vi) și (vii), la articolul 36 litera (b) punctele (i) și (iii) în ceea ce privește costul de instalare și la articolele 52 și 63 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.CAPITOLUL II

ControaleSecțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 47

Cereri de sprijin, cereri de plată și alte declarații

(1)  Statele membre prevăd proceduri corespunzătoare pentru depunerea cererilor de sprijin, a cererilor de plată și a altor declarații privind măsurile de dezvoltare rurală altele decât cele pe suprafață și pentru animale.

(2)  Măsurile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) litera (b), la articolul 16 alineatul (1) și la articolul 19 alineatul (1) litera (c), precum și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, beneficiarul depune o cerere de plată anuală.Secțiunea 2

Dispoziții privind controalele

Articolul 48

Controale administrative

(1)  Controalele administrative se efectuează pentru toate cererile de ajutor, cererile de plată sau alte declarații care trebuie depuse de un beneficiar sau de o terță parte și cuprind toate elementele al căror control prin verificări administrative este posibil și oportun. Procedurile impun înregistrarea activităților de control efectuate, a rezultatelor verificărilor și a măsurilor luate cu privire la eventualele neconcordanțe constatate.

(2)  Controalele administrative privind cererile de sprijin asigură conformitatea operațiunii cu obligațiile aplicabile stabilite de Uniune sau de dreptul național sau de programul de dezvoltare rurală, inclusiv cu standardele și cerințele privind achizițiile publice, ajutoarele de stat și alte standarde și cerințe obligatorii. Controalele includ in special verificarea:

(a) eligibilității beneficiarului;

(b) criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații aferente operațiunii pentru care este solicitat sprijinul;

▼M4

(c) respectarea criteriilor de selecție, în cazul în care acestea se aplică;

▼B

(d) eligibilității costurilor operațiunii, inclusiv conformitatea cu categoria de costuri sau metoda de calcul care trebuie utilizată în cazul în care operațiunea sau o parte din aceasta intră sub incidența articolului 67 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

▼M4

(e) în ceea ce privește costurile menționate la articolul 67 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu excepția contribuțiilor în natură și a deprecierilor, o verificare a caracterului rezonabil al costurilor prezentate. Costurile trebuie evaluate utilizând un sistem de evaluare adecvat, precum costuri de referință, o comparație a diferitelor oferte sau un comitet de evaluare. În cazul operațiunilor care beneficiază de o rată de sprijin de până la 30 % sau în cazul operațiunilor care beneficiază de sprijin în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, verificarea caracterului rezonabil al costurilor poate fi efectuată în etapa controalelor administrative privind cererile de plată. În cazul operațiunilor cu costuri eligibile de până la 5 000  EUR, caracterul rezonabil al costurilor poate fi stabilit prin intermediul unui proiect de buget convenit ex ante de autoritatea de management.

▼B

(3)  Controalele administrative privind cererile de plată includ, în special și în măsura în care acest lucru este relevant pentru cererea de plată în cauză, verificarea următoarelor elemente:

▼M4

(a) operațiunea încheiată, prin compararea acesteia cu operațiunea pentru care a fost acordat sprijinul;

(b) costurile suportate și plățile efectuate, cu excepția cazului în care se aplică o formă sau o metodă menționată la articolul 67 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

▼B

(4)  Controalele administrative includ proceduri pentru evitarea unei duble finanțări neconforme prin suprapunerea cu alte scheme ale Uniunii sau naționale și cu perioada de programare anterioară. Dacă există o finanțare din alte surse, respectivele controale garantează faptul că sprijinul total primit nu depășește sumele maxime sau ratele de sprijin permise.

(5)  Controalele administrative privind operațiunile de investiții includ cel puțin o vizită la locul de desfășurare a operațiunii pentru care se acordă sprijin sau la locul investiției, pentru a se verifica realizarea investiției.

Totuși, autoritatea competentă poate decide să nu efectueze astfel de vizite când există motive întemeiate, precum:

(a) operațiunea este inclusă în eșantionul pentru un control la fața locului care urmează să se efectueze în conformitate cu articolul 49;

(b) autoritatea competentă consideră că operațiunea în cauză este o investiție redusă;

(c) autoritatea competentă consideră că riscul neîndeplinirii condițiilor pentru primirea sprijinului este scăzut sau că riscul de a nu fi fost realizată investiția este scăzut.

Decizia menționată la al doilea paragraf, precum și justificarea acesteia se înregistrează.

▼M7

(6)  În ceea ce privește instrumentele financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, alineatele (1)-(5) din prezentul articol nu se aplică nici contribuției la instrumentul financiar, nici sprijinului acordat beneficiarului final. Totuși, se aplică articolele 58 și 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei ( 12 ).

▼B

Articolul 49

Controale la fața locului

(1)  Statele membre organizează controale la fața locului asupra operațiunilor aprobate, pe baza unui eșantion adecvat. În măsura în care acest lucru este posibil, controalele respective se efectuează înainte de efectuarea plății finale pentru o operațiune.

(2)  Inspectorii care efectuează controalele la fața locului trebuie să nu fi fost implicați în controale administrative asupra aceleiași operațiuni.

Articolul 50

Rata controalelor și stabilirea eșantioanelor pentru controalele la fața locului

(1)   ►M4  Cheltuielile care fac obiectul controalelor la fața locului reprezintă cel puțin 5 % din cheltuielile menționate la articolul 46 și cofinanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) care trebuie declarate agenției de plăți în fiecare an calendaristic și care nu vizează operațiuni în cazul cărora s-au solicitat numai plăți anticipate. ◄

▼M2

În cazul în care o operațiune care face obiectul unui control la fața locului a beneficiat de plăți anticipate sau intermediare, respectivele plăți sunt luate în considerare în cheltuielile aferente controalelor la fața locului menționate la primul paragraf.

▼M4

În ceea ce privește instrumentele financiare, numai plățile efectuate beneficiarilor finali care fac obiectul controalelor la fața locului sunt luate în considerare la calcularea cheltuielilor aferente controalelor la fața locului menționate la primul paragraf.

▼B

(2)   ►M4  Numai controalele efectuate până la data prevăzută pentru transmiterea datelor de control și a statisticilor de control în conformitate cu articolul 9 se iau în considerare pentru atingerea nivelului minim menționat la alineatul (1). ◄

Cererile de plată considerate neeligibile în urma controalelor administrative nu se iau în considerare pentru atingerea nivelului minim menționat la alineatul (1).

(3)  Numai controalele care îndeplinesc toate cerințele prevăzute la articolele 49 și 51 pot fi luate în considerare pentru atingerea nivelului minim menționat la alineatul (1).

(4)  În ceea ce privește eșantionul operațiunilor aprobate care trebuie controlate în conformitate cu alineatul (1), se ține seama în special de următoarele aspecte:

(a) necesitatea de a controla operațiuni de tipuri și dimensiuni suficient de variate;

(b) eventualii factori de risc identificați în urma controalelor naționale sau a controalelor efectuate la nivelul Uniunii;

(c) tipul contribuției operațiunii la riscul de eroare în implementarea programului de dezvoltare rurală;

(d) necesitatea menținerii unui echilibru între măsuri și tipurile de operațiuni;

(e) necesitatea de a selecta în mod aleatoriu între 30 % și 40 % dintre cheltuieli.

(5)  Dacă, în urma controalelor la fața locului, se constată vreo neconformitate în cadrul unei măsuri de sprijin sau a unui tip de operațiune, autoritatea competentă crește rata controalelor la un nivel corespunzător în următorul an calendaristic pentru măsura sau tipul de operațiune în cauză.

(6)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre pot decide să reducă la 3 % din suma cofinanțată de FEADR nivelul minim al controalelor la fața locului efectuate în fiecare an calendaristic în conformitate cu alineatul (1).

Statele membre pot aplica primul paragraf numai dacă sunt îndeplinite condițiile generale de reducere a nivelului minim al controalelor la fața locului stabilite de Comisie în conformitate cu articolul 62 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Dacă nu mai este îndeplinită vreuna dintre condițiile menționate la al doilea paragraf, statele membre își revocă imediat decizia de a reduce nivelul minim al controalelor la fața locului. Statele membre aplică nivelul minim al controalelor la fața locului menționat la alineatul (1) începând cu următorul an calendaristic.

Articolul 51

Conținutul controalelor la fața locului

▼M4

(1)  Controalele la fața locului verifică dacă operațiunea a fost pusă în aplicare în conformitate cu normele aplicabile și vizează toate criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații privind condițiile de acordare a sprijinului care pot fi verificate la momentul vizitei și care nu au făcut obiectul unor controale administrative. Controalele garantează că operațiunea este eligibilă pentru un sprijin din FEADR.

▼B

(2)  Controalele la fața locului verifică exactitatea datelor declarate de beneficiar în raport cu documentele subiacente.

Acest lucru include o verificare pentru a constata dacă cererile de plată depuse de beneficiar sunt susținute de documente contabile sau de alte documente, inclusiv, dacă este necesar, o verificare a exactității datelor din cererea de plată, pe baza datelor sau a documentelor comerciale deținute de terțe părți.

(3)  Controalele la fața locului verifică dacă utilizarea sau utilizarea prevăzută a operațiunii corespunde cu utilizarea descrisă în cererea de sprijin și pentru care a fost acordat sprijinul.

(4)  Cu excepția circumstanțelor excepționale înregistrate și justificate în mod corespunzător de autoritățile competente, controalele la fața locului includ o vizită la locul de desfășurare a operațiunii sau, în cazul în care este vorba de o operațiune necorporală, la promotorul operațiunii.

▼M7

(5)  În ceea ce privește instrumentele financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, alineatele (1)-(4) din prezentul articol nu se aplică nici contribuției la instrumentul financiar, nici sprijinului acordat beneficiarului final. Totuși, se aplică articolele 58 și 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014.

▼B

Articolul 52

Controale ex post

(1)  Se efectuează controale ex post în ceea ce privește operațiunile de investiții, pentru a se verifica respectarea angajamentelor în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau detaliate în programul de dezvoltare rurală.

(2)  Controalele ex post vizează în fiecare an calendaristic cel puțin 1 % din cheltuielile FEADR pentru operațiunile de investiții care fac încă obiectul angajamentelor menționate la alineatul (1) și pentru care s-a efectuat plata finală din FEADR. Se iau în considerare numai controalele efectuate până la sfârșitul anului calendaristic în cauză.

(3)  Eșantionul de operațiuni care urmează a fi controlate în conformitate cu alineatul (1) se bazează pe o analiză a riscurilor și a impactului financiar ale diferitelor operațiuni, tipuri de operațiuni sau măsuri. Eșantionul se selectează în mod aleatoriu în proporție de 20-25 %.

Articolul 53

Raport de control

(1)  Pentru fiecare control la fața locului efectuat în temeiul prezentei secțiuni se întocmește un raport de control care permite analizarea detaliilor referitoare la controalele efectuate. Raportul indică în special:

(a) măsurile și cererile sau cererile de plată controlate;

(b) persoanele prezente;

(c) dacă beneficiarul a fost avertizat cu privire la vizită și, dacă da, perioada de preaviz;

(d) rezultatele controalelor și, după caz, eventualele observații speciale;

(e) orice alte măsuri de control care urmează să fie puse în aplicare.

(2)  Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis controalelor ex post efectuate în temeiul prezentei secțiuni.

(3)  Beneficiarului i se oferă oportunitatea de a semna raportul în timpul controlului, pentru a se atesta prezența beneficiarului la control, și posibilitatea de a adăuga observații. Dacă statele membre utilizează un raport de control întocmit prin mijloace electronice pe parcursul controlului, autoritatea competentă prevede posibilitatea unei semnături electronice a beneficiarului sau posibilitatea ca raportul de control să fie trimis fără întârziere beneficiarului, căruia i se oferă astfel posibilitatea să semneze raportul și să adauge eventuale observații. În cazul constatării oricărei neconformități, beneficiarul primește o copie a raportului de control.Secțiunea 3

Dispoziții privind controalele asupra măsurilor specifice

▼M4 —————

▼B

Articolul 60

LEADER

(1)  Statele membre implementează un sistem adecvat de supraveghere a grupurilor de acțiune locală.

(2)  În ceea ce privește cheltuielile efectuate în temeiul articolului 35 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre pot delega unor grupuri de acțiune locală, printr-un act oficial, sarcina efectuării controalelor administrative prevăzute la articolul 48 din prezentul regulament. Totuși, statele membre rămân responsabile cu a verifica dacă respectivele grupuri de acțiune locală dispun de capacitatea administrativă și de control necesară îndeplinirii acestei atribuții.

În cazul delegării menționate la primul paragraf, autoritatea competentă efectuează controale periodice în privința grupurilor de acțiune locală, inclusiv verificări contabile și repetarea controalelor administrative pe bază de eșantioane.

Autoritatea competentă efectuează, de asemenea, controale la fața locului conform articolului 49 din prezentul regulament. În ceea ce privește eșantionul de control al cheltuielilor privind LEADER, se aplică cel puțin același procentaj ca cel menționat la articolul 50 din prezentul Regulament.

(3)  În ceea ce privește cheltuielile efectuate în temeiul articolului 35 alineatul (1) literele (a), (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și al articolului 35 alineatul (1) literele (b) și (c) din respectivul regulament și în cazul în care grupul de acțiune locală însuși este beneficiarul sprijinului, controalele administrative sunt efectuate de persoane independente de grupul de acțiune locală în cauză.

▼M4

(4)  Prin derogare de la articolul 48 alineatul (2) litera (e), în privința operațiunilor care au fost puse în aplicare de un grup de acțiune locală și care acoperă un grup de proiecte în cadrul unei teme comune, verificarea caracterului rezonabil al costurilor poate fi efectuată în etapa controalelor administrative privind cererile de plată care vizează respectivul grup de proiecte.

▼B

Articolul 61

Subvenționarea ratei dobânzii și subvenții pentru comisioanele de garantare

(1)  În ceea ce privește cheltuielile efectuate în temeiul articolului 69 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, se efectuează controale administrative și controale la fața locului asupra beneficiarului și în funcție de realizarea operațiunii în cauză. ►M4  ————— ◄

▼M4

(2)  Autoritatea competentă se asigură, prin controale administrative și, dacă este necesar, prin vizite in situ la instituțiile financiare intermediare și la beneficiar, că plățile către instituțiile financiare intermediare sunt efectuate în conformitate cu legislația Uniunii și cu acordul încheiat între autoritatea competentă și instituția financiară intermediară.

▼B

(3)  Dacă subvenționarea ratei dobânzii sau subvențiile pentru comisioanele de garantare sunt combinate cu instrumente financiare în cadrul unei singure operațiuni destinate acelorași beneficiari finali, autoritatea competentă efectuează controale la nivelul beneficiarilor finali numai în cazurile prevăzute la articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 62

Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

În cazul cheltuielilor efectuate în temeiul articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, articolele 48-51 și articolul 53 din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.

Controalele administrative menționate la articolul 48 și controalele la fața locului menționate la articolul 49 se efectuează de către o entitate independentă din punct de vedere funcțional de entitatea care autorizează plata pentru asistența tehnică.CAPITOLUL III

Plăți necuvenite și sancțiuni administrative

Articolul 63

Retragerea parțială sau totală a sprijinului și sancțiuni administrative

(1)  Plățile se calculează pe baza sumelor considerate eligibile în urma controalelor administrative menționate la articolul 48.

Autoritatea competentă examinează cererea de plată primită de la beneficiar și stabilește sumele eligibile pentru sprijin. Autoritatea competentă stabilește:

(a) suma care trebuie plătită beneficiarului pe baza cererii de plată și a deciziei de acordare a sprijinului;

(b) suma care trebuie plătită beneficiarului după examinarea eligibilității cheltuielilor incluse în cererea de plată.

Dacă suma stabilită în conformitate cu al doilea paragraf litera (a) depășește cu mai mult de 10 % suma stabilită în conformitate cu litera (b) din respectivul paragraf, se aplică o sancțiune administrativă pentru suma stabilită în conformitate cu respectiva literă (b). Cuantumul sancțiunii este diferența dintre cele două sume, însă sancțiunea nu trebuie să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului.

Totuși, nu se aplică niciun fel de sancțiune dacă beneficiarul poate demonstra, spre satisfacția autorității competente, că nu este responsabil pentru includerea sumei neeligibile sau dacă autoritatea competentă este convinsă, din alte motive, că beneficiarul în cauză nu este vinovat.

▼M4

(2)  Sancțiunea administrativă menționată la alineatul (1) se aplică mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile identificate în urma controalelor la fața locului menționate la articolul 49.

▼BTITLUL V

SISTEMUL DE CONTROL ȘI SANCȚIUNILE ADMINISTRATIVE LEGATE DE ECOCONDIȚIONALITATECAPITOLUL I

Dispoziții comune

Articolul 64

Definiții

În sensul specificațiilor tehnice necesare pentru implementarea sistemului de control și a sancțiunilor administrative legate de ecocondiționalitate, se aplică următoarele definiții:

(a) „organisme de control specializate” înseamnă autoritățile de control naționale competente, menționate la articolul 67 din prezentul regulament, responsabile cu asigurarea respectării normelor prevăzute la articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

(b) „act” înseamnă fiecare dintre directivele și regulamentele enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

(c) „anul constatării” înseamnă anul calendaristic în care a fost efectuat controlul administrativ sau controlul la fața locului;

(d) „domenii de ecocondiționalitate” înseamnă oricare dintre cele trei domenii diferite menționate la articolul 93 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și întreținerea pășunilor permanente în conformitate cu articolul 93 alineatul (3) din respectivul regulament.CAPITOLUL II

ControlulSecțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 65

Sistemul de control în ceea ce privește ecocondiționalitatea

(1)  Statele membre instituie un sistem care garantează un control eficace al respectării ecocondiționalității. Respectivul sistem prevede în special:

(a) transferul de la agenția de plăți la organismele de control specializate și/sau, după caz, prin intermediul autorității de coordonare, a informațiilor necesare privind beneficiarii menționați la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, dacă autoritatea de control competentă nu este agenția de plăți;

(b) metodele care trebuie aplicate pentru selectarea eșantioanelor de control;

(c) indicații privind tipul și anvergura controalelor care trebuie efectuate;

(d) rapoarte de control care să menționeze, în special, orice neconformitate constatată, precum și o evaluare privind gravitatea, amploarea, persistența și repetarea acesteia;

(e) transferul rapoartelor de control de la organismele de control specializate fie la agenția de plăți, fie la autoritatea de coordonare, fie la amândouă, dacă autoritatea de control competentă nu este agenția de plăți;

(f) aplicarea sistemului de reduceri și excluderi de către agenția de plăți.

(2)  Statele membre pot să prevadă o procedură conform căreia beneficiarul comunică agenției de plăți elementele necesare pentru identificarea cerințelor și a standardelor care îi sunt aplicabile.

Articolul 66

Plata ajutorului în raport cu controalele privind ecocondiționalitatea

În ceea ce privește controalele referitoare la ecocondiționalitate și în cazul în care controalele respective nu pot fi finalizate înainte de primirea de către beneficiarul în cauză a plăților și a primelor anuale menționate la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, suma care trebuie plătită de beneficiar ca urmare a oricărei sancțiuni administrative se recuperează în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament sau prin compensare.

Articolul 67

Responsabilitățile autorității de control competente

(1)  Responsabilitățile autorităților de control competente sunt următoarele:

(a) organismele de control specializate sunt responsabile cu efectuarea controalelor și a verificărilor referitoare la respectarea cerințelor și standardelor în cauză;

(b) agențiile de plăți sunt responsabile cu stabilirea sancțiunilor administrative în cazuri individuale în conformitate cu titlul IV capitolul II din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 și cu capitolul III din prezentul titlu.

(2)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre pot decide să încredințeze agenției de plăți efectuarea controalelor și a verificărilor referitoare la toate cerințele, standardele, actele sau domeniile ecocondiționalității sau la unele dintre acestea, cu condiția ca statul membru să garanteze că eficacitatea acestor controale și verificări este cel puțin echivalentă cu cea a controalelor și verificărilor realizate de un organism de control specializat.Secțiunea 2

Controale la fața locului

Articolul 68

Rata minimă de control

(1)  În privința cerințelor și standardelor care sunt în responsabilitatea sa, autoritatea de control competentă efectuează controale la fața locului care vizează cel puțin 1 % din numărul total al beneficiarilor menționați la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și care sunt în sarcina autorității de control competente respective.

Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf, în cazul grupurilor de persoane menționate la articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, fiecare membru în parte al respectivelor grupuri poate fi considerat beneficiar în scopul calculării eșantionului de control indicat la primul paragraf.

Rata minimă de control menționată la primul paragraf poate fi atinsă la nivelul fiecărei autorități de control competente sau la nivelul fiecărui act sau standard sau al fiecărui grup de acte sau standarde. Totuși, în cazul în care controalele nu sunt efectuate de agenția de plăți, această rată minimă de control poate să fie atinsă la nivelul fiecărei agenții de plăți.

Dacă legislația aplicabilă actului și standardelor stabilește deja o rată minimă de control, respectiva rată se aplică în locul ratei minime menționate la primul paragraf. Ca alternativă, statele membre pot decide că orice caz de neconformitate constatat în cursul oricăror controale la fața locului în temeiul legislației aplicabile actelor și standardelor, efectuate în afara eșantionului menționat la primul paragraf, trebuie raportat autorității de control competente responsabile cu actul sau standardul respectiv și trebuie monitorizat de către aceasta. Se aplică dispozițiile prezentului capitol și ale titlului III capitolele I, II și III.

În ceea ce privește obligațiile în materie de ecocondiționalitate în legătură cu Directiva 96/22/CE a Consiliului, pentru îndeplinirea cerinței privind rata minimă menționată la primul paragraf se ia în considerare aplicarea unui nivel de eșantionare specific planurilor de monitorizare.

(2)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), în vederea atingerii ratei minime de control menționate la respectivul alineat la nivelul fiecărui act, al fiecărui standard sau al fiecărui grup de acte sau standarde, statul membru:

(a) poate să utilizeze rezultatele controalelor la fața locului efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă respectivelor acte și standarde pentru beneficiarii selectați; sau

(b) poate să înlocuiască beneficiarii selectați cu beneficiari supuși unui control la fața locului efectuat în conformitate cu legislația aplicabilă respectivelor acte și standarde, cu condiția ca respectivii beneficiari să fie cei menționați la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

În aceste cazuri, controalele la fața locului vizează toate aspectele actelor sau standardelor relevante definite în cadrul ecocondiționalității. În plus, statul membru se asigură că respectivele controale la fața locului sunt cel puțin la fel de eficace precum cele efectuate de autoritățile de control competente.

(3)  La stabilirea ratei minime de control menționate la alineatul (1) din prezentul articol, nu se iau în considerare măsurile necesare menționate la articolul 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(4)  În cazul în care controalele la fața locului evidențiază un nivel considerabil de neconformitate cu un anumit act sau standard, se mărește numărul controalelor la fața locului care trebuie efectuate în privința actului sau standardului respectiv în cursul următoarei perioade de control. În cadrul unui anumit act, autoritatea de control competentă poate decide să limiteze domeniul de aplicare al respectivelor controale la fața locului suplimentare la cazurile cele mai frecvente de cerințe nerespectate.

(5)  Dacă un stat membru decide să utilizeze opțiunea prevăzută la articolul 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, acțiunile necesare pentru verificarea remedierii de către beneficiari a situației de neconformitate în cauză se aplică unui eșantion de 20 % dintre respectivii beneficiari.

Articolul 69

Selectarea eșantionului de control

(1)  Selectarea eșantionului de ferme care urmează să fie controlate în conformitate cu articolul 68 se bazează, după caz, pe o analiză a riscurilor în conformitate cu legislația aplicabilă sau pe o analiză a riscurilor adaptată cerințelor sau standardelor în cauză. Respectiva analiză a riscurilor poate fi efectuată la nivelul unei ferme individuale sau la nivelul unor categorii de ferme sau zone geografice.

Analiza riscurilor poate ține cont de unul dintre criteriile de mai jos sau de ambele:

(a) participarea beneficiarului la sistemul de consiliere agricolă instituit în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

(b) participarea beneficiarului la un sistem de certificare, dacă schema respectivă este relevantă pentru cerințele și standardele în cauză.

Pe baza unei analize a riscurilor, un stat membru poate decide să îi excludă din eșantionul de control stabilit pe baza riscurilor pe beneficiarii care participă la un sistem de certificare menționat la paragraful al doilea litera (b). Totuși, dacă sistemul de certificare vizează doar o parte a cerințelor și standardelor pe care trebuie să le respecte beneficiarul în cadrul ecocondiționalității, pentru cerințele sau standardele care nu sunt vizate de sistemul de certificare se aplică factori de risc adecvați.

Dacă analiza rezultatelor controalelor arată că frecvența nerespectării cerințelor sau standardelor incluse într-un sistem de certificare menționat la paragraful al doilea litera (b) este semnificativă, factorii de risc legați de cerințele sau standardele respective trebuie reevaluați.

(2)  Alineatul (1) nu se aplică în cazul controalelor efectuate pentru monitorizarea eventualelor neconformități aduse în atenția autorității de control competente în orice alt mod. Totuși, alineatul (1) se aplică în cazul controalelor efectuate pentru monitorizare în temeiul articolului 97 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(3)  Pentru a se asigura reprezentativitatea eșantionului, beneficiarii trebuie selectați în mod aleatoriu în proporție de 20-25 % din numărul minim al beneficiarilor care urmează să facă obiectul controalelor la fața locului, prevăzut la articolul 68 alineatul (1) primul paragraf. Totuși, dacă numărul beneficiarilor care urmează să facă obiectul controalelor la fața locului depășește respectivul număr minim, proporția beneficiarilor selectați aleatoriu în cadrul eșantionului suplimentar nu trebuie să depășească 25 %.

(4)  O selecție parțială a eșantionului de control poate fi efectuată, după caz, pe baza informațiilor disponibile, înainte de încheierea perioadei respective de depunere a cererilor. Eșantionul provizoriu se completează atunci când sunt disponibile toate cererile relevante.

(5)  Eșantionul de beneficiari care urmează să fie controlat în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) poate fi selectat dintre eșantioanele de beneficiari care au fost deja selectate în temeiul articolelor 30-34 și cărora li se aplică cerințele sau standardele relevante. Totuși, această posibilitate nu se aplică în ceea ce privește controlul beneficiarilor în cadrul schemelor de sprijin în sectorul vitivinicol menționate la articolele 46 și 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(6)  Prin derogare de la dispozițiile articolului 68 alineatul (1), eșantioanele de beneficiari care urmează să facă obiectul controlului la fața locului pot fi selectate la rata minimă de 1 %, separat de fiecare dintre următoarele populații de beneficiari care fac obiectul obligațiilor în materie de ecocondiționalitate în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (UE) 1306/2013:

(a) beneficiarii care primesc plăți directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013;

(b) beneficiarii care primesc sprijin în sectorul vitivinicol în temeiul articolelor 46 și 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(c) beneficiarii care primesc prime anuale în temeiul articolului 21 alineatul (1) literele (a) și (b) și al articolelor 28-31, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(7)  În cazul în care se constată, pe baza analizei riscurilor efectuată la nivelul exploatației, că fermierii care nu au beneficiat de ajutoare reprezintă un risc mai ridicat decât beneficiarii menționați la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, respectivii beneficiari pot fi înlocuiți de fermierii care nu au beneficiat de ajutoare. În acest caz, numărul total al fermierilor verificați trebuie totuși să atingă rata controalelor prevăzută la articolul 68 alineatul (1) din prezentul Regulament. Motivele unei astfel de înlocuiri trebuie justificate și documentate în mod adecvat.

(8)  Procedurile prevăzute la alineatele (5) și (6) pot fi combinate dacă o astfel de combinație sporește eficacitatea sistemului de control.

Articolul 70

Constatarea respectării cerințelor și a standardelor

(1)  După caz, respectarea cerințelor și a standardelor este verificată prin utilizarea mijloacelor prevăzute de legislația aplicabilă cerinței sau standardului în cauză.

(2)  În celelalte cazuri și atunci când este adecvat, verificarea se efectuează în orice mod corespunzător decis de autoritatea de control competentă și care este de natură să asigure o precizie cel puțin echivalentă cu cea necesară pentru verificările oficiale realizate conform normelor naționale.

▼M6

(3)  Acolo unde este cazul, controalele la fața locului pot fi efectuate cu ajutorul tehnicilor de teledetecție sau prin utilizarea datelor obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau a altor date cu valoare cel puțin echivalentă.

▼B

Articolul 71

Elementele controalelor la fața locului

(1)  La efectuarea controalelor asupra eșantionului prevăzut la articolul 68 alineatul (1), autoritatea de control competentă se asigură că toți beneficiarii selectați sunt verificați în ceea ce privește respectarea standardelor și cerințelor care sunt în responsabilitatea sa.

Fără a se aduce atingere primului paragraf, dacă rata minimă de control este atinsă la nivelul fiecărui act sau standard sau la nivelul unui grup de acte sau standarde în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) al treilea paragraf, beneficiarii selectați trebuie verificați în ceea ce privește conformitatea cu actul sau standardul sau cu grupul de acte sau standarde în cauză.

În cazul selectării în cadrul eșantionului prevăzut la articolul 68 alineatul (1) din prezentul regulament a unui grup de persoane menționate la articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, autoritatea de control competentă se asigură că toți membrii grupului sunt controlați în ceea ce privește respectarea cerințelor și a standardelor care sunt în responsabilitatea lor.

În general, fiecare beneficiar selectat pentru un control la fața locului trebuie controlat în momentul în care pot fi controlate cele mai multe dintre cerințele și standardele pentru care a fost selectat. Totuși, statele membre se asigură că, pe parcursul anului, se atinge un nivel de control adecvat pentru toate cerințele și standardele.

(2)  Controalele la fața locului trebuie să vizeze, după caz, toate terenurile agricole ale exploatației. Totuși, controlul efectiv pe teren ca parte a unui control la fața locului se poate limita la un eșantion format din cel puțin jumătate dintre parcelele agricole ale exploatației vizate de cerința sau standardul în cauză, cu condiția ca eșantionul respectiv să garanteze un nivel de control fiabil și reprezentativ în ceea ce privește cerințele și standardele.

Dispozițiile primului paragraf nu aduc atingere calculării și aplicării sancțiunii administrative menționate la titlul IV capitolul II din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 și la capitolul III din prezentul titlu. Dacă, în urma controlului asupra eșantionului menționat la primul paragraf, se constată o neconformitate, trebuie mărit eșantionul de parcele agricole inspectate efectiv.

În plus, în cazul în care legislația aplicabilă actului sau standardelor dispune astfel, verificarea efectivă a respectării cerințelor și standardelor ca parte a controlului la fața locului poate fi limitată la un eșantion reprezentativ din elementele de controlat. Totuși, statele membre se asigură că se efectuează controale în privința tuturor cerințelor și standardelor a căror respectare poate fi verificată la momentul vizitei.

(3)  Controalele menționate la alineatul (1) sunt efectuate, în general, ca parte a unei vizite. Acestea constau într-o verificare a cerințelor și standardelor a căror respectare poate fi verificată la momentul vizitei respective. Scopul respectivelor controale este de a depista orice posibilă neconformitate cu respectivele cerințe și standarde și, în plus, de a identifica acele cazuri care trebuie să facă obiectul unor controale suplimentare.

(4)  Controalele la fața locului efectuate la nivelul fermei pot fi înlocuite de controale administrative, cu condiția ca statul membru să se asigure că respectivele controale administrative au cel puțin aceeași eficacitate ca cele la fața locului.

(5)  La momentul efectuării controalelor la fața locului, statele membre pot utiliza indicatori de control obiectivi specifici anumitor cerințe și standarde, cu condiția ca aceștia să garanteze că eficacitatea controlului privind cerințele și standardele în cauză este cel puțin egală cu cea a controalelor la fața locului efectuate fără utilizarea indicatorilor.

Indicatorii trebuie să aibă o legătură directă cu cerințele sau standardele pe care le reprezintă și trebuie să vizeze toate elementele care urmează a fi verificate în cazul controalelor care au drept obiect respectivele cerințe sau standarde.

(6)  Controalele la fața locului asupra eșantionului prevăzut la articolul 68 alineatul (1) din prezentul regulament sunt efectuate în același an calendaristic în care au fost depuse cererile de ajutor și/sau de plată sau, în ceea ce privește cererile în cadrul schemelor de sprijin din sectorul vitivinicol în temeiul articolelor 46 și 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în orice moment pe parcursul perioadei indicate la articolul 97 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 72

Raport de control

(1)  Fiecare control la fața locului efectuat în temeiul prezentului titlu face obiectul unui raport de control care urmează să fie elaborat de autoritatea de control sau sub responsabilitatea acesteia.

Raportul se împarte în următoarele părți:

(a) o parte generală care conține, în special, următoarele informații:

(i) identitatea beneficiarului selectat pentru controlul la fața locului;

(ii) persoanele prezente;

(iii) dacă beneficiarul a fost avertizat cu privire la vizită și, dacă da, perioada de preaviz;

(b) o parte care descrie, separat, controalele efectuate în ceea ce privește fiecare cerință și standard și care conține, în special, următoarele informații:

(i) standardele și cerințele care au făcut obiectul controlului la fața locului;

(ii) natura și amploarea controalelor efectuate;

(iii) constatările;

(iv) actele și standardele cu privire la care s-au constatat neconformități;

(c) o parte de evaluare care prezintă un bilanț al importanței neconformităților referitoare la fiecare act și/sau standard, pe baza criteriilor „gravitate”, „amploare”, „persistență” și „repetare”, în conformitate cu articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu menționarea factorilor care pot determina o scădere sau o majorare a reducerii care trebuie aplicată.

Dacă dispozițiile referitoare la standardul sau cerința în cauză prevăd o marjă de toleranță în limitele căreia nu trebuie luat în considerare un caz de neconformitate constatat sau dacă se acordă sprijin în temeiul articolului 17 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, acest lucru este indicat în raport.

(2)  Alineatul (1) se aplică indiferent dacă beneficiarul în cauză a fost selectat pentru controlul la fața locului în conformitate cu articolul 69, supus controlului la fața locului în temeiul legislației aplicabile actelor și standardelor în conformitate cu articolul 68 alineatul (2) sau ca urmare a unui caz de neconformitate adus la cunoștința autorității de control competente în orice alt mod.

(3)  Orice caz de neconformitate constatat este adus la cunoștința beneficiarului în termen de trei luni de la data controlului la fața locului.

Cu excepția cazului în care a luat măsuri corective imediate, punând capăt situației de neconformitate constatate în temeiul articolului 99 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, beneficiarul este informat că se vor lua măsuri corective în temeiul articolului 99 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 în termenul limită stabilit la primul paragraf din prezentul alineat.

Cu excepția cazului în care a luat măsuri corective imediate, punând capăt situației de neconformitate constatate în temeiul articolului 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, beneficiarul în cauză este informat că se vor lua măsuri corective cel târziu în termen de o lună după decizia de neaplicare a sancțiunii administrative prevăzute la respectivul articol.

(4)  Fără a se aduce atingere vreunei dispoziții speciale din legislația aplicabilă standardelor și cerințelor respective, raportul de control trebuie finalizat în termen de o lună de la data controlului la fața locului. Totuși, acest termen se poate prelungi la trei luni în cazuri justificate în mod corespunzător, mai ales dacă această prelungire este impusă de analizele fizice sau chimice.

Dacă autoritatea de control competentă nu este agenția de plăți, în termen de o lună de la finalizarea sa, raportul de control și, dacă este cazul, documentele justificative relevante trebuie transmise agenției de plăți sau autorității de coordonare sau trebuie puse la dispoziția acestora.

Totuși, dacă raportul nu conține nicio constatare, un stat membru poate decide că nu este cazul să îl trimită agenției de plăți sau autorității de coordonare, cu condiția ca raportul să le fie direct accesibil timp de o lună de la finalizarea acestuia.CAPITOLUL III

Calcularea și aplicarea de sancțiuni administrative

Articolul 73

Principii generale

(1)  În cazul în care există mai multe agenții de plăți care răspund de gestionarea diverselor scheme enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, a măsurilor menționate la articolul 21 alineatul (1) literele (a) și (b) și la articolele 28-31, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și a plăților legate de schemele de sprijin în sectorul vitivinicol prevăzute la articolele 46 și 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre se asigură că neconformitățile constatate și, după caz, eventualele sancțiuni administrative corespunzătoare sunt aduse la cunoștința tuturor agențiilor de plăți implicate în gestionarea plăților respective. Sunt incluse aici cazurile în care nerespectarea criteriilor de eligibilitate constituie, de asemenea, o nerespectare a normelor în materie de ecocondiționalitate și viceversa. Statele membre asigură, după caz, aplicarea unei rate de reducere unice.

(2)  În cazul în care s-au constatat mai multe cazuri de neconformitate cu privire la diverse acte sau standarde care țin de același domeniu al ecocondiționalității, pentru stabilirea reducerii prevăzute la articolul 39 alineatul (1) și la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, respectivele cazuri sunt considerate un singur caz de neconformitate.

(3)  Nerespectarea unui standard care constituie totodată o nerespectare a unei cerințe trebuie considerată un singur caz de neconformitate. În scopul calculării reducerilor, cazul de neconformitate se consideră parte a domeniului cerinței.

(4)  Sancțiunea administrativă se aplică întregului cuantum al plăților menționate la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 care au fost sau care urmează să fie acordate respectivului beneficiar:

(a) în urma cererilor de ajutor sau de plată pe care le-a depus sau pe care le va depune acesta în cursul anului constatării; și/sau

(b) cu privire la cererile din cadrul schemelor de sprijin în sectorul vitivinicol în temeiul articolelor 46 și 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

În ceea ce privește primul paragraf litera (b), cuantumul relevant se împarte la 3 în cazul restructurării și conversiei.

(5)  În cazul unui grup de persoane menționat la articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, procentajul reducerii se calculează în conformitate cu capitolul III din prezentul titlu și cu titlul IV capitolul II din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. În acest caz, pentru a respecta principiul proporționalității, statele membre pot aplica respectivul procentaj de reducere părții din subvenție care este alocată acelui membru al grupului care se află în situație de neconformitate.

Articolul 74

Calcularea și aplicarea sancțiunilor administrative în caz de neglijență

(1)  Dacă s-au constatat mai multe cazuri de neconformitate din neglijență în diferite domenii ale ecocondiționalității, procedura de stabilire a reducerii prevăzută la articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 se aplică individual fiecărui caz de neconformitate.

Procentajele de reducere care rezultă se adună. Totuși, reducerea maximă nu trebuie să depășească 5 % din suma totală menționată la articolul 73 alineatul (4) din prezentul regulament.

(2)  Dacă o neconformitate repetată este constatată împreună cu un alt caz de neconformitate sau cu o altă neconformitate repetată, procentajele de reducere rezultate se adună. Totuși, reducerea maximă nu trebuie să depășească 15 % din cuantumul total menționat la articolul 73 alineatul (4).

Articolul 75

Calcularea și aplicarea sancțiunilor administrative în cazul unei neconformități deliberate

În cazurile de neconformitate deliberată de amploare, gravitate sau persistență extreme, în plus față de sancțiunea impusă și calculată în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, beneficiarul este exclus de la toate plățile menționate la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 în următorul an calendaristic.TITLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 76

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cererilor de ajutor, cererilor de sprijin sau cererilor de plată referitoare la anii de cerere sau la perioadele de primă care încep din 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M3 —————( 1 ) Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (JO L 181, 20.6.2014, p. 48).

( 2 ) Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).

( 3 ) Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 41).

( 4 ) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

( 5 ) Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (JO L 193, 20.7.2002, p. 74).

( 6 ) Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și amenințate de eroziunea genetică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămânță ale acestor soiuri locale și varietăți (JO L 162, 21.6.2008, p. 13).

( 7 ) Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, 31.1.2009, p. 16).

( 8 ) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

( 9 ) Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

( 10 ) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

( 11 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența (JO L 255, 28.8.2014, p. 59).

( 12 ) Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5).

Top