EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0376-20180911

Consolidated text: Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/2018-09-11

02014R0376 — RO — 11.09.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 376/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 3 aprilie 2014

privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 122 24.4.2014, p. 18)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2018/1139 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 iulie 2018

  L 212

1

22.8.2018
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 376/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 3 aprilie 2014

privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiective

(1)  Prezentul regulament are drept obiectiv îmbunătățirea siguranței aviației asigurând raportarea, colectarea, stocarea, protecția, schimbul, diseminarea și analizarea informațiilor relevante privind siguranța referitoare la aviația civilă.

Prezentul regulament asigură:

(a) adoptarea cu promptitudine, atunci când este cazul, a unor măsuri de siguranță pe baza analizei informațiilor colectate;

(b) disponibilitatea permanentă a informațiilor privind siguranța prin introducerea de norme ce vizează confidențialitatea și utilizarea corespunzătoare a informațiilor, precum și protecția armonizată și consolidată a raportorului și a persoanelor menționate în rapoartele de eveniment; și

(c) examinarea și tratarea riscurilor pentru siguranța aviației, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național.

(2)  Unicul obiectiv al raportării evenimentelor este prevenirea accidentelor și incidentelor, și nu stabilirea culpei sau a răspunderii.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „raportor” înseamnă persoana fizică care raportează un eveniment sau alte informații legate de siguranță în temeiul prezentului regulament;

2. „aeronavă” înseamnă orice aparat care se poate susține în atmosferă datorită reacțiilor aerului, altele decât reacțiile aerului asupra suprafeței Pământului;

3. „incident” înseamnă un incident în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 996/2010;

4. „incident grav” înseamnă un incident grav în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 996/2010;

5. „accident” înseamnă accident în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 996/2010;

6. „informații din care sunt eliminate date de identificare” înseamnă informații provenite din rapoarte de eveniment din care au fost eliminate toate datele cu caracter personal, cum ar fi numele sau adresele persoanelor fizice;

7. „eveniment” înseamnă orice eveniment legat de siguranță care pune în pericol sau care, dacă nu este remediat sau abordat, ar putea pune în pericol o aeronavă, ocupanții acesteia sau orice altă persoană și include în special accidentele și incidentele grave;

8. „organizație” înseamnă orice organizație care furnizează produse în domeniul aviației și/sau care utilizează, contractează sau recurge la serviciile persoanelor care sunt obligate să raporteze evenimentele în conformitate cu articolul 4 alineatul (6);

9. „asigurarea anonimatului” înseamnă eliminarea din rapoartele de eveniment a tuturor datelor de identificare referitoare la raportor și la persoanele menționate în rapoartele de eveniment și a oricăror detalii, inclusiv numele organizației (organizațiilor) implicate în eveniment, care pot dezvălui identitatea raportorului sau a unor terți ori care pot determina deducerea informațiilor din raportul de eveniment;

10. „pericol” înseamnă o situație sau un obiect care poate cauza moartea sau vătămarea unei persoane, avarierea unui echipament sau a unei structuri, pierderea de materiale sau reducerea capacității unei persoane de a îndeplini o funcție prevăzută;

11. „autoritate responsabilă de investigațiile privind siguranța” înseamnă autoritatea națională permanentă responsabilă de investigațiile privind siguranța aviației civile, care efectuează sau supervizează investigațiile în domeniul siguranței, astfel cum este menționată la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 996/2010;

12. „cultură justă” înseamnă un regim în care operatorii din prima linie sau alte persoane nu sunt sancționate pentru acțiuni, omisiuni sau decizii care sunt proporționale cu experiența sau pregătirea lor, dar în care neglijențele grave, încălcările deliberate și actele de distrugere nu sunt tolerate;

13. „punct de contact” înseamnă:

(a) autoritatea competentă desemnată de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), în cazul în care informațiile sunt solicitate de către o parte interesată stabilită într-un stat membru;

(b) Comisia, în cazul în care informațiile sunt solicitate de către o parte interesată stabilită în afara Uniunii;

14. „parte interesată” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori organism oficial, cu sau fără personalitate juridică, care este în măsură să contribuie la îmbunătățirea siguranței aviației prin accesul la informațiile privind evenimentele pe care statele membre și le comunică reciproc și care este inclusă în una dintre categoriile de părți interesate stabilite în anexa II;

15. „Programul național de siguranță” înseamnă un pachet integrat de acte juridice și activități destinat managementului siguranței aviației civile dintr-un stat membru;

16. „Planul european de siguranță a aviației” înseamnă analiza aspectelor legate de siguranță și planul de acțiune aferent la nivel european;

17. „Programul european de siguranță a aviației” înseamnă setul integrat de regulamente la nivelul Uniunii, împreună cu activitățile și procedurile utilizate pentru managementul comun al siguranței aviației civile la nivel european;

18. „sistem de management al siguranței” înseamnă o abordare sistematică a managementului siguranței aviației, inclusiv structurile organizatorice, responsabilitățile, politicile și procedurile necesare, și include orice sistem de management care abordează managementul siguranței, în mod independent sau integrat cu alte sisteme de management ale organizației.

Articolul 3

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește norme privind:

(a) raportarea evenimentelor care pun în pericol sau care, dacă nu sunt remediate sau abordate, ar pune în pericol o aeronavă, ocupanții acesteia, orice altă persoană, echipament sau instalație care joacă un rol în exploatarea aeronavelor, precum și raportarea altor informații relevante legate de siguranță în acest context;

(b) analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele raportate și alte informații legate de siguranță;

(c) protecția personalului aeronautic;

(d) utilizarea corespunzătoare a informațiilor legate de siguranță colectate;

(e) integrarea informațiilor în Fișierul european centralizat; și

(f) diseminarea către părțile interesate a informațiilor care permit asigurarea anonimatului, în scopul furnizării către aceste părți interesate de informații de care au nevoie pentru a îmbunătăți siguranța aviației.

▼M1

(2)  Prezentul regulament se aplică evenimentelor și altor informații legate de siguranță care implică aeronavele civile cărora li se aplică Regulamentul 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ).

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică evenimentelor și altor informații legate de siguranță care implică aeronave fără pilot la bord pentru care nu este obligatoriu un certificat sau o declarație în temeiul articolului 56 alineatele (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2018/1139, cu excepția cazului în care evenimentul sau respectivele alte informații legate de siguranță care au implicat astfel de aeronave fără pilot la bord au dus la rănirea mortală sau gravă a unei persoane sau au implicat alte aeronave decât aeronavele fără pilot la bord.

Statele membre pot decide să aplice prezentul regulament și evenimentelor și altor informații legate de siguranță care implică aeronave care nu intră sub incidența Regulamentului (UE) 2018/1139.

▼B

Articolul 4

Raportarea obligatorie

(1)  Evenimentele care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranța aviației și care sunt cuprinse în următoarele categorii sunt raportate de persoanele enumerate la alineatul (6) prin sistemele de raportare obligatorie a evenimentelor în temeiul prezentului articol:

(a) evenimente legate de funcționarea aeronavei, cum ar fi:

(i) evenimente legate de coliziuni;

(ii) evenimente legate de decolare și aterizare;

(iii) evenimente legate de combustibil;

(iv) evenimente survenite în timpul zborului;

(v) evenimente legate de comunicații;

(vi) evenimente legate de vătămări, situații de urgență și alte situații critice;

(vii) incapacitatea echipajului și alte evenimente legate de echipaj;

(viii) condițiile meteorologice sau evenimente legate de securitate;

(b) evenimente legate de condițiile tehnice, întreținerea și repararea aeronavei, cum ar fi:

(i) defecte structurale;

(ii) funcționarea necorespunzătoare a sistemelor;

(iii) probleme de întreținere și reparație;

(iv) probleme de propulsie (inclusiv motoare, elice și sisteme cu rotor) și probleme ale unităților auxiliare de alimentare;

(c) evenimente legate de serviciile și instalațiile de navigație aeriană, cum ar fi:

(i) coliziuni, cvasicoliziuni sau potențial de coliziuni;

(ii) evenimente specifice legate de managementul traficului aerian și servicii de navigație aeriană (ATM/ANS);

(iii) evenimente operaționale legate de ATM/ANS;

(d) evenimente legate de aerodromuri și servicii la sol, cum ar fi:

(i) evenimente legate de activitățile și instalațiile de aerodrom;

(ii) evenimente legate de transbordarea pasagerilor, manipularea bagajelor, a corespondenței și a mărfii;

(iii) evenimente legate de handling și servicii asociate.

(2)  Fiecare organizație stabilită într-un stat membru instituie un sistem de raportare obligatorie pentru a facilita colectarea de informații detaliate privind evenimentele menționate la alineatul (1).

(3)  Fiecare stat membru instituie un sistem de raportare obligatorie pentru a facilita colectarea de informații detaliate privind evenimentele, inclusiv colectarea informațiilor detaliate privind evenimentele, colectate de organizații în temeiul alineatului (2).

(4)  Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) instituie un sistem de raportare obligatorie pentru a facilita colectarea de informații detaliate privind evenimentele, inclusiv colectarea de informații detaliate privind evenimentele colectate în temeiul alineatului (2) de organizațiile care au fost certificate sau aprobate de agenție.

(5)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o listă de clasificare a evenimentelor care urmează să fie menționate în cazul raportării evenimentelor în temeiul alineatului (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 19 alineatul (2).

Comisia include în actele de punere în aplicare respective o listă separată de clasificare a evenimentelor care se aplică aeronavelor, cu excepția aeronavelor complexe motorizate. Această listă este o versiune simplificată a listei menționate la primul paragraf și este adaptată la specificul sectorului aviatic respectiv, după caz.

(6)  Persoanele fizice enumerate în continuare raportează evenimentele menționate la alineatul (1) prin intermediul sistemului instituit în conformitate cu alineatul (2) de organizația care a angajat, a contractat sau a utilizat serviciile raportorului sau, alternativ, prin intermediul sistemului instituit în conformitate cu alineatul (3) de statul membru în care este stabilită organizația lor sau de statul care a eliberat, validat sau convertit licența de pilot, sau prin intermediul sistemului instituit în conformitate cu alineatul (4) de agenție:

(a) pilotul comandant sau, în cazul în care pilotul comandant nu poate raporta evenimentul, orice alt membru al echipajului care urmează în lanțul de comandă al unei aeronave înmatriculate în Uniune sau al unei aeronave înmatriculate în afara Uniunii, dar utilizate de un operator ale cărui operațiuni fac obiectul supravegherii de către un stat membru sau de un operator stabilit în Uniune;

(b) orice persoană implicată în proiectarea, fabricarea, monitorizarea continuității navigabilității, întreținerea sau modificarea unei aeronave sau a oricărui echipament sau a oricărei părți a acesteia, sub supravegherea unui stat membru sau a agenției;

(c) orice persoană care semnează un certificat de examinare a navigabilității sau o autorizare a dării în exploatare pentru o aeronavă sau pentru orice echipament sau parte a acesteia, sub supravegherea unui stat membru sau a agenției;

(d) orice persoană care îndeplinește o funcție pentru care are nevoie, din partea unui stat membru, de autorizație ca membru al unui echipaj al unui prestator de servicii pentru traficul aerian având responsabilități legate de serviciile de navigație aeriană sau de dispecer al serviciului de informare pentru zbor;

(e) orice persoană care îndeplinește o funcție legată de managementul siguranței unui aeroport care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 );

(f) orice persoană care îndeplinește o funcție legată de instalarea, modificarea, întreținerea, repararea, revizia, verificarea în zbor sau inspecția instalațiilor de navigație aeriană pentru care un stat membru asigură supravegherea;

(g) orice persoană care îndeplinește o funcție legată de handlingul la sol al aeronavelor, inclusiv alimentarea cu combustibil, deservirea, întocmirea fișelor de încărcare, încărcarea, degivrarea și tractarea într-un aeroport care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1008/2008.

(7)  Persoanele menționate la alineatul (6) raportează evenimentele în termen de 72 de ore de la momentul în care au luat cunoștință de eveniment, cu excepția situațiilor excepționale care le împiedică să facă aceasta.

(8)  În urma notificării unui eveniment, orice organizație stabilită într-un stat membru care nu face obiectul alineatului (9) raportează autorității competente a statului membru respectiv, menționată la articolul 6 alineatul (3), informațiile detaliate privind evenimentele colectate conform alineatului (2) din prezentul articol, în cel mai scurt timp posibil și în orice caz nu mai târziu de 72 de ore de la luarea la cunoștință a evenimentului.

(9)  În urma notificării unui eveniment, fiecare organizație stabilită într-un stat membru care este certificată sau aprobată de agenție raportează agenției informațiile detaliate privind evenimentele colectate conform alineatului (2), în cel mai scurt timp posibil și în orice caz nu mai târziu de 72 de ore de la luarea la cunoștință a evenimentului.

Articolul 5

Raportarea voluntară

(1)  Fiecare organizație stabilită într-un stat membru instituie un sistem de raportare voluntară pentru a facilita colectarea:

(a) informațiilor detaliate privind evenimentele care pot să nu fie captate prin sistemul de raportare obligatorie;

(b) alte informații legate de siguranță care sunt percepute de raportor ca fiind un pericol real sau potențial pentru siguranța aviației.

(2)  Fiecare stat membru instituie un sistem de raportare voluntară pentru a facilita colectarea:

(a) informațiilor detaliate privind evenimentele care pot să nu fie captate prin sistemul de raportare obligatorie;

(b) alte informații legate de siguranță care sunt percepute de raportor ca fiind un pericol real sau potențial pentru siguranța aviației.

Acest sistem include, de asemenea, colectarea informațiilor transferate de organizații în temeiul alineatului (6), fără a se limita la aceasta.

(3)  Agenția instituie un sistem de raportare voluntară pentru a facilita colectarea de:

(a) informații detaliate privind evenimentele care pot să nu fie captate prin sistemul de raportare obligatorie;

(b) alte informații legate de siguranță care sunt percepute de raportor ca fiind un pericol real sau potențial pentru siguranța aviației.

Acest sistem include, de asemenea, colectarea informațiilor transferate de organizațiile certificate sau aprobate de agenție în temeiul alineatului (5), fără a se limita la aceasta.

(4)  Sistemele de raportare voluntară sunt utilizate pentru facilitarea colectării de informații detaliate cu privire la evenimente și informații legate de siguranță:

(a) a căror raportare nu este obligatorie în temeiul articolului 4 alineatul (1);

(b) raportate de către persoane care nu sunt enumerate la articolul 4 alineatul (6).

(5)  Fiecare organizație stabilită într-un stat membru și care este certificată sau aprobată de agenție raportează agenției, cu promptitudine, informațiile detaliate privind evenimentele și alte informații legate de siguranță care au fost colectate în temeiul alineatului (1) și care pot presupune un risc real sau potențial pentru siguranța aviației.

(6)  Fiecare organizație stabilită într-un stat membru care nu este certificată sau aprobată de agenție raportează, cu promptitudine, autorității competente a statului membru respectiv, desemnată în temeiul articolului 6 alineatul (3), informațiile detaliate privind evenimentele și alte informații legate de siguranță care au fost colectate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol și care pot presupune un risc real sau potențial pentru siguranța aviației. Statele membre pot solicita oricărei organizații stabilite pe teritoriul lor să raporteze informațiile detaliate privind orice evenimente colectate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

(7)  Statele membre, agenția și organizațiile pot să instituie alte sisteme de colectare și prelucrare a informațiilor privind siguranța pentru a colecta informații detaliate privind evenimentele care ar putea să nu fie captate prin sistemele de raportare menționate la articolul 4 și la alineatele (1), (2) și (3) de la prezentul articol. Astfel de sisteme pot include raportarea către alte entități decât cele prevăzute la articolul 6 alineatul (3) și pot implica participarea activă a:

(a) sectorului industriei aviatice;

(b) organizațiilor profesionale ale personalului din sectorul aviației.

(8)  Informațiile primite în urma raportării voluntare și obligatorii pot fi integrate într-un sistem unic.

Articolul 6

Colectarea și stocarea informațiilor

(1)  Fiecare organizație stabilită într-un stat membru desemnează una sau mai multe persoane care să gestioneze în mod independent colectarea, evaluarea, prelucrarea, analiza și stocarea informațiilor detaliate privind evenimentele raportate în temeiul articolelor 4 și 5.

Gestionarea rapoartelor este realizată pentru a se preveni utilizarea informațiilor în alte scopuri decât siguranța și asigură în mod corespunzător confidențialitatea identității raportorului și a persoanelor menționate în rapoartele de eveniment în vederea promovării unei „culturi juste”.

(2)  Cu acordul autorității competente, organizațiile mici pot institui un mecanism simplificat pentru colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea și stocarea informațiilor detaliate privind evenimentele. Organizațiile mici pot partaja aceste sarcini cu organizații de aceeași natură, respectând totodată normele privind confidențialitatea și protecția în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități competente care să instituie un mecanism care să efectueze în mod independent colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea și stocarea informațiilor detaliate privind evenimentele raportate în temeiul articolelor 4 și 5.

Gestionarea rapoartelor este realizată pentru a se preveni utilizarea informațiilor în alte scopuri decât siguranța și asigură în mod corespunzător confidențialitatea identității raportorului și a persoanelor menționate în rapoartele de eveniment în vederea promovării unei „culturi juste”.

Autoritățile care pot fi desemnate în temeiul primului paragraf, împreună sau separat, sunt următoarele:

(a) autoritatea națională pentru aviația civilă; și/sau

(b) autoritatea responsabilă de investigațiile privind siguranța; și/sau

(c) orice alt organism independent sau entitate independentă stabilit(ă) în Uniune căruia (căreia) i s-a încredințat această funcție.

În cazul în care un stat membru desemnează mai mult de un organism sau de o entitate, acesta desemnează pe unul/una dintre acestea ca punct de contact pentru transferul informațiilor menționat la articolul 8 alineatul (2).

(4)  Agenția desemnează una sau mai multe persoane care să instituie un mecanism care să efectueze în mod independent colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea și stocarea informațiilor detaliate privind evenimentele raportate în temeiul articolelor 4 și 5.

Gestionarea rapoartelor este realizată pentru a se preveni utilizarea informațiilor în alte scopuri decât siguranța și asigură în mod corespunzător confidențialitatea identității raportorului și a persoanelor menționate în raportul de eveniment în vederea promovării unei „culturi juste”.

(5)  Organizațiile stochează într-una sau mai multe baze de date rapoartele de eveniment elaborate pe baza informațiilor detaliate privind evenimentele colectate în temeiul articolelor 4 și 5.

(6)  Autoritățile competente menționate la alineatul (3) stochează într-o bază de date națională rapoartele de eveniment elaborate pe baza informațiilor detaliate privind evenimentele colectate în temeiul articolelor 4 și 5.

(7)  Informațiile relevante privind accidente și incidente grave colectate sau emise de autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța sunt, de asemenea, stocate în baza de date națională.

(8)  Agenția stochează într-o bază de date rapoartele de eveniment elaborate pe baza informațiilor detaliate privind evenimentele colectate în temeiul articolelor 4 și 5.

(9)  Autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța au acces deplin la baza de date națională menționată la alineatul (6) în vederea îndeplinirii responsabilităților ce le revin în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010.

(10)  Autoritățile de aviație civilă din statele membre au acces deplin la baza de date națională menționată la alineatul (6) pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în legătură cu siguranța.

Articolul 7

Calitatea și conținutul rapoartelor de eveniment

(1)  Rapoartele de eveniment menționate la articolul 6 conțin cel puțin informațiile enumerate în anexa I.

(2)  Rapoartele de eveniment menționate la articolul 6 alineatele (5), (6) și (8) includ o clasificare a riscului evenimentului în cauză. Clasificarea respectivă este reexaminată și modificată dacă este cazul, și aprobată de autoritatea competentă a statului membru sau de agenție, în conformitate cu sistemul comun european de clasificare a riscurilor menționat la alineatul (5) din prezentul articol.

(3)  Organizațiile, statele membre și agenția instituie proceduri de verificare a calității datelor în vederea îmbunătățirii coerenței datelor, în special între informațiile colectate inițial și raportul stocat în baza de date.

(4)  Bazele de date menționate la articolul 6 alineatele (5), (6) și (8) utilizează formate care sunt:

(a) standardizate pentru a facilita schimbul de informații; și

(b) compatibile cu software-ul Eccairs și taxonomia ADREP.

(5)  Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre și cu agenția, prin intermediul rețelei de analiști în domeniul siguranței aviației menționată la articolul 14 alineatul (2), elaborează un sistem comun european de clasificare a riscurilor care să permită organizațiilor, statelor membre și agenției să clasifice evenimentele din punctul de vedere al riscului. În acest scop, Comisia ține cont de necesitatea ca acest sistem să fie compatibil cu sistemele existente de clasificare a riscurilor.

Comisia elaborează sistemul respectiv până la 15 mai 2017.

(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru definirea sistemului comun european de clasificare a riscurilor.

(7)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, procedurile de implementare a sistemului comun european de clasificare a riscurilor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 19 alineatul (2).

(8)  Comisia și agenția acordă sprijin autorităților competente din statele membre în îndeplinirea atribuțiilor lor privind integrarea datelor, inclusiv, de exemplu, pentru:

(a) integrarea setului minim de informații menționat la alineatul (1);

(b) clasificarea riscului evenimentelor menționată la alineatul (2); și

(c) instituirea procedurilor de verificare a calității datelor menționată la alineatul (3).

Comisia și agenția acordă acest sprijin în așa fel încât să contribuie la armonizarea procedurilor de introducere a datelor din statele membre și în special prin furnizarea personalului care lucrează în cadrul organismelor sau al entităților menționate la articolul 6 alineatele (1), (3) și (4) de:

(a) materiale de orientare;

(b) ateliere de lucru; și

(c) formare adecvată.

Articolul 8

Fișierul european centralizat

(1)  Comisia administrează un fișier european centralizat pentru stocarea tuturor rapoartelor de eveniment colectate în Uniune.

(2)  De comun acord cu Comisia, fiecare stat membru actualizează fișierul european centralizat prin transferarea în fișier a tuturor informațiilor legate de siguranță stocate în bazele de date naționale menționate la articolul 6 alineatul (6).

(3)  Agenția stabilește de comun acord cu Comisia protocoalele tehnice pentru transferarea către Fișierul european centralizat a tuturor rapoartelor de eveniment colectate de agenție în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare, în special pentru evenimentele stocate în sistemul intern de raportare a evenimentelor (IORS), precum și a informațiilor colectate în temeiul articolului 4 alineatul (9) și articolului 5 alineatul (5).

(4)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, procedurile pentru administrarea Fișierului european centralizat astfel cum este menționat la alineatele (1) și (2). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 9

Schimbul de informații

(1)  Statele membre și agenția participă la un schimb de informații, punând la dispoziția autorităților competente din celelalte state membre, a agenției și a Comisiei, prin intermediul Fișierului european centralizat, toate informațiile legate de siguranță stocate în bazele lor de date de raportare.

Rapoartele de eveniment sunt transferate către Fișierul european centralizat în termen de 30 de zile de la introducerea lor în baza de date națională.

Rapoartele de eveniment se actualizează cu informații suplimentare legate de siguranță, ori de câte ori este necesar.

(2)  Statele membre transferă, de asemenea, informațiile referitoare la accidente și incidente grave către Fișierul european centralizat după cum urmează:

(a) în timpul desfășurării unei investigații, se transferă informațiile faptice preliminare cu privire la un accident sau un incident grav;

(b) la terminarea investigației se transferă:

(i) raportul final de investigație; și

(ii) un rezumat în limba engleză al acestuia, atunci când este disponibil.

(3)  Un stat membru sau agenția înaintează toate informațiile relevante legate de siguranță către autoritățile relevante ale statelor membre sau către agenție în cel mai scurt timp posibil dacă, atunci când colectează informații detaliate privind evenimentele sau când stochează rapoarte de eveniment sau o analiză efectuată în conformitate cu articolul 13 alineatul (6), identifică probleme de siguranță pe care le consideră:

(a) de interes pentru alte state membre sau pentru agenție; sau

(b) ca necesitând eventual luarea unor măsuri de siguranță de către alte state membre sau agenție.

Articolul 10

Diseminarea informațiilor stocate în Fișierul european centralizat

(1)  Entitățile cu atribuții de reglementare în domeniul siguranței aviației civile sau autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța din cadrul Uniunii au acces online deplin securizat la informațiile privind evenimentele cuprinse în Fișierul european centralizat.

Informațiile sunt utilizate în conformitate cu articolele 15 și 16.

(2)  Părțile interesate enumerate în anexa II pot solicita accesul la anumite informații cuprinse în Fișierul european centralizat.

Părțile interesate stabilite în Uniune adresează solicitările de informații punctului de contact al statului membru în care sunt stabilite.

Părțile interesate care sunt stabilite în afara Uniunii își adresează solicitările Comisiei.

Comisia informează autoritatea competentă a statului membru în cauză atunci când este adresată o solicitare în temeiul prezentului alineat.

(3)  Sub rezerva articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, informațiile cuprinse în Fișierul european centralizat cu privire la investigațiile în curs în domeniul siguranței desfășurate în conformitate cu regulamentul respectiv nu sunt divulgate părților interesate în temeiul prezentului articol.

(4)  Din motive de securitate, părțile interesate nu beneficiază de acces direct la Fișierul european centralizat.

Articolul 11

Prelucrarea solicitărilor și deciziile

(1)  Solicitările de informații cuprinse în Fișierul european centralizat se transmit utilizând formularele aprobate de punctul de contact. Aceste formulare conțin cel puțin elementele prevăzute în anexa III.

(2)  Punctul de contact care primește o solicitare verifică dacă:

(a) solicitarea provine de la o parte interesată;

(b) este competent să trateze această solicitare.

Atunci când punctul de contact stabilește că un alt stat membru sau Comisia are competența de a trata solicitarea, acesta transferă solicitarea statului membru respectiv sau Comisiei, după caz.

(3)  Punctul de contact care primește o solicitare evaluează, în fiecare caz în parte, dacă solicitarea este justificată și realizabilă.

Punctele de contact pot furniza informații către părțile interesate pe hârtie sau utilizând mijloace de comunicare electronice sigure.

(4)  În cazul în care solicitarea este acceptată, punctul de contact stabilește volumul și nivelul de informații care urmează să fie furnizate. Fără a aduce atingere articolelor 15 și 16, informațiile se limitează la ceea ce este strict necesar pentru a servi scopului solicitării.

Informațiile care nu privesc domeniul de activitate, echipamentele sau operațiunile părții interesate se furnizează numai în formă agregată sau cu asigurarea anonimatului. Informațiile în formă neagregată pot fi furnizate dacă partea interesată prezintă o justificare scrisă detaliată. Aceste informații sunt utilizate în conformitate cu articolele 15 și 16.

(5)  Punctele de contact furnizează părților interesate enumerate în anexa II litera (b) doar informații referitoare la domeniul de activitate, echipamentele sau operațiunile proprii.

(6)  Punctul de contact care primește o solicitare de la o parte interesată care figurează în lista din anexa II litera (a) poate lua o decizie generală pentru furnizarea de informații în mod regulat către partea interesată respectivă, în următoarele condiții:

(a) informațiile solicitate sunt legate de echipamentele și operațiunile proprii ale părții interesate sau domeniul său de activitate;

(b) decizia generală nu acordă acces la întregul conținut al bazei de date;

(c) decizia generală se referă numai accesul la informații care permit asigurarea anonimatului.

(7)  Partea interesată utilizează informațiile primite în temeiul prezentului articol sub rezerva următoarelor condiții:

(a) partea interesată utilizează informațiile exclusiv în scopul specificat în formularul de solicitare, care ar trebui să fie compatibil cu obiectivul prezentului regulament, enunțat la articolul 1; și

(b) partea interesată nu dezvăluie informațiile primite fără consimțământul scris al persoanei care le-a furnizat și ia măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea necesară a informațiilor primite.

(8)  Decizia de a disemina informații în temeiul prezentului articol se limitează la ceea ce este strict necesar pentru a servi scopului utilizatorului lor.

Articolul 12

Înregistrarea solicitărilor și schimbul de informații

(1)  Punctele de contact înregistrează fiecare solicitare primită și acțiunea întreprinsă în temeiul solicitării respective.

Informațiile respective se transmit Comisiei în timp util ori de câte ori se primește o solicitare și/sau se întreprinde o acțiune.

(2)  Comisia pune la dispoziția tuturor punctelor de contact o listă actualizată a solicitărilor primite și a acțiunilor întreprinse de către diversele puncte de contact și de către Comisie.

Articolul 13

Analiza evenimentelor și acțiunile subsecvente la nivel național

(1)  Fiecare organizație stabilită într-un stat membru elaborează o procedură pentru analizarea evenimentelor colectate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 alineatul (1), pentru a identifica pericolele pentru siguranță asociate cu evenimentele sau grupurile de evenimente identificate.

Pe baza respectivei analize, fiecare organizație stabilește măsurile corective sau preventive corespunzătoare, necesare pentru îmbunătățirea siguranței aviației.

(2)  Dacă, în urma analizei menționată la alineatul (1), o organizație stabilită într-un stat membru identifică o măsură corectivă sau preventivă necesară pentru rezolvarea deficiențelor de siguranță a aviației reale sau potențiale, aceasta:

(a) pune în aplicare măsura respectivă în mod prompt; și

(b) stabilește o procedură de monitorizare a punerii în aplicare și a eficacității acțiunii.

(3)  Fiecare organizație stabilită într-un stat membru comunică periodic angajaților săi și personalului contractual informații privind analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele pentru care sunt luate măsuri preventive sau corective.

(4)  Atunci când o organizație stabilită într-un stat membru, care nu face obiectul alineatului (5), identifică un risc real sau potențial pentru siguranța aviației ca urmare a analizei evenimentelor sau grupului de evenimente raportate în temeiul articolului 4 alineatul (8) și articolului 5 alineatul (6), aceasta transmite autorității competente a statului membru respectiv, în termen de 30 de zile de la data notificării evenimentului de către raportor, următoarele informații:

(a) rezultatele preliminare ale analizei efectuate în temeiul alineatului (1), dacă există; și

(b) orice măsură care urmează a fi luată în temeiul alineatului (2).

Organizația raportează rezultatele finale ale analizei, atunci când sunt certe, imediat ce sunt disponibile și, în principiu, în termen de maximum trei luni de la data notificării evenimentului.

Autoritatea competentă a unui stat membru poate solicita unei organizații să îi transmită rezultatele preliminare sau rezultatele finale ale analizei oricărui eveniment cu privire la care a fost notificată, dar pentru care nu a primit informații subsecvente sau a primit numai rezultatele preliminare.

(5)  Atunci când o organizație stabilită într-un stat membru și certificată sau aprobată de agenție identifică un risc real sau potențial pentru siguranța aviației ca urmare a analizei evenimentelor sau grupului de evenimente raportate în temeiul articolului 4 alineatul (9) și articolului 5 alineatul (5), aceasta transmite agenției, în termen de 30 de zile de la data notificării evenimentului de către raportor, următoarele informații:

(a) rezultatele preliminare ale analizei efectuate în temeiul alineatului (1), dacă există; și

(b) orice acțiune care urmează a fi întreprinsă în temeiul alineatului (2).

Organizația certificată sau aprobată de agenție transmite agenției rezultatele finale ale analizei, după caz, imediat ce sunt disponibile și, în principiu, în termen de maximum trei luni de la data notificării evenimentului.

Agenția poate solicita organizațiilor să îi transmită rezultatele preliminare sau rezultatele finale ale analizei oricărui eveniment cu privire la care a fost notificată, dar în legătură cu care a primit informații subsecvente sau a primit numai rezultatele preliminare.

(6)  Fiecare stat membru și agenția elaborează o procedură pentru analizarea informațiilor privind evenimentele care le sunt semnalate în mod direct în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) și articolul 5 alineatele (2) și (3), pentru a identifica pericolele pentru siguranță pe care le implică evenimentele respective. Pe baza acestei analize, acestea stabilesc măsurile corective sau preventive necesare pentru îmbunătățirea siguranței aviației.

(7)  Atunci când în urma analizei menționate la alineatul (6), un stat membru sau agenția identifică măsuri corective sau preventive necesare pentru rezolvarea deficiențelor de siguranță reale sau potențiale, acestea:

(a) pun în aplicare măsura respectivă în mod prompt; și

(b) stabilesc o procedură de monitorizare a punerii în aplicare și a eficacității măsurii.

(8)  Pentru fiecare eveniment sau grup de evenimente monitorizate în conformitate cu alineatul (4) sau (5), fiecare stat membru și agenția au acces la analiza efectuată și monitorizează în mod corespunzător măsurile luate de organizațiile de care răspund.

În cazul în care un stat membru sau agenția stabilește că punerea în aplicare și eficacitatea măsurilor transmise sunt inadecvate pentru rezolvarea deficiențelor de siguranță reale sau potențiale, acesta/aceasta se asigură că organizația relevantă adoptă și pune în aplicare măsuri suplimentare corespunzătoare.

(9)  În cazul în care sunt disponibile, informațiile referitoare la analiza fiecărui eveniment sau a grupurilor de evenimente și la acțiunile subsecvente întreprinse, obținute în temeiul prezentului articol, se stochează în Fișierul european centralizat, conform articolului 8 alineatele (2) și (3), în mod prompt și în termen de două luni de la introducerea lor în baza de date națională.

(10)  Statele membre utilizează informațiile obținute în urma analizării rapoartelor de eveniment pentru a identifica eventualele măsuri de remediere ce trebuie luate în cadrul programului național de siguranță.

(11)  În vederea informării publicului cu privire la nivelul de siguranță al aviației civile, fiecare stat membru publică, cel puțin o dată pe an, un raport privind siguranța, care:

(a) conține informații în formă agregată și care permit asigurarea anonimatului privind tipul de evenimente și informații legate de siguranță raportate prin intermediul sistemelor lor naționale de raportare obligatorie și voluntară;

(b) identifică tendințele;

(c) identifică măsurile adoptate.

(12)  Statele membre pot publica, de asemenea, rapoarte de eveniment, cu asigurarea anonimatului, precum și rezultatele analizelor de risc.

Articolul 14

Analiza evenimentelor și acțiunile subsecvente la nivelul Uniunii

(1)  Comisia, agenția și autoritățile competente ale statelor membre colaborează și participă periodic la schimbul și analiza informațiilor cuprinse în Fișierul european centralizat.

Fără a aduce atingere cerințelor de confidențialitate prevăzute de prezentul regulament, pot fi invitați observatori, în funcție de fiecare caz în parte, atunci când se dovedește oportun.

(2)  Comisia, agenția și autoritățile competente ale statelor membre colaborează prin intermediul unei rețele de analiști în domeniul siguranței aviației.

Rețeaua de analiști în domeniul siguranței aviației contribuie la îmbunătățirea siguranței aviației în Uniune, în special prin derularea unor activități de analiză a siguranței în sprijinul Programului european de siguranță a aviației și al Planului european de siguranță a aviației.

(3)  Agenția sprijină activitățile rețelei de analiști în domeniul siguranței aviației, prin acordarea, de exemplu, de asistență pentru pregătirea și organizarea reuniunilor rețelei.

(4)  Agenția include informații despre rezultatele analizei informațiilor menționate la alineatul (1) în raportul anual privind siguranța menționat la articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

Articolul 15

Confidențialitatea și utilizarea adecvată a informațiilor

(1)  Statele membre și organizațiile, în conformitate cu dreptul intern, precum și agenția iau măsurile necesare pentru a garanta un nivel adecvat de confidențialitate pentru informațiile detaliate privind evenimentele pe care acestea le primesc în temeiul articolelor 4, 5 și 10.

Statele membre, organizațiile stabilite în statele membre sau agenția prelucrează date cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar în scopul prezentului regulament și fără a aduce atingere actelor juridice naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la protecția informațiilor privind siguranța de la articolele 12, 14 și 15 din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, informațiile provenite din rapoartele de eveniment sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Statele membre, agenția și organizațiile nu pun la dispoziție sau nu utilizează informațiile despre evenimente pentru:

(a) stabilirea culpei sau răspunderii; sau

(b) orice alt scop decât menținerea sau îmbunătățirea siguranței aviației.

(3)  La îndeplinirea obligațiilor prevăzute la articolul 14 referitoare la informațiile incluse în Fișierul european centralizat, Comisia, agenția și autoritățile competente ale statelor membre:

(a) asigură confidențialitatea informațiilor; și

(b) limitează utilizarea informațiilor la ceea ce este strict necesar pentru a-și îndeplini obligațiile în domeniul siguranței, fără a atribui culpa sau răspunderea; în acest sens, informațiile sunt utilizate în special în vederea gestionării riscurilor și a analizării tendințelor în domeniul siguranței, ceea ce poate duce la recomandări sau acțiuni în domeniul siguranței, abordând deficiențele de siguranță reale sau potențiale.

(4)  Statele membre se asigură că autoritățile lor competente menționate la articolul 6 alineatul (3) și autoritățile lor judiciare cooperează pe baza unor acorduri administrative prealabile. Aceste acorduri administrative prealabile urmăresc asigurarea unui echilibru corect între necesitatea unei bune administrări a justiției, pe de o parte, și nevoia de a avea întotdeauna la dispoziție informații privind siguranța, pe de altă parte.

Articolul 16

Protecția surselor de informații

(1)  În sensul prezentului articol, „datele de identificare” includ în special numele sau adresa persoanelor fizice.

(2)  Fiecare organizație stabilită într-un stat membru se asigură că toate datele de identificare sunt puse la dispoziția personalului organizației respective, cu excepția persoanelor desemnate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), numai atunci când acest lucru este absolut necesar pentru investigarea evenimentelor în vederea consolidării siguranței aviației.

În cadrul organizației, se diseminează, după caz, informații din care sunt eliminate datele de identificare.

(3)  Fiecare stat membru se asigură că datele de identificare nu sunt niciodată înregistrate în baza de date națională menționată la articolul 6 alineatul (6). Părților relevante li se pun la dispoziție informații din care sunt eliminate datele de identificare, de exemplu pentru a le permite acestora să își îndeplinească obligațiile în legătură cu îmbunătățirea siguranței aviației.

(4)  Agenția se asigură că datele de identificare nu sunt niciodată înregistrate în baza de date a agenției menționată la articolul 6 alineatul (8). Părților relevante li se pun la dispoziție informații din care sunt eliminate datele de identificare, de exemplu pentru a le permite acestora să își îndeplinească obligațiile în legătură cu îmbunătățirea siguranței aviației.

(5)  Statele membre și agenția nu sunt împiedicate să adopte măsurile necesare în vederea menținerii sau a îmbunătățirii siguranței aviației.

(6)  Fără a aduce atingere dreptului penal intern aplicabil, statele membre se abțin de la introducerea unor acțiuni în justiție pentru încălcări ale legii săvârșite fără premeditare sau fără intenție despre care iau cunoștință numai datorită raportării acestora în temeiul articolelor 4 și 5.

Primul paragraf nu se aplică în cazurile menționate la alineatul (10). Statele membre pot menține sau pot adopta măsuri de consolidare a raportorilor sau a persoanelor menționate în rapoartele de eveniment, putând aplica în special această normă fără excepțiile menționate la alineatul (10).

(7)  În cazul introducerii unor acțiuni disciplinare sau administrative în temeiul dreptului intern, informațiile cuprinse în rapoartele de eveniment nu sunt utilizate împotriva:

(a) raportorilor; sau

(b) persoanelor menționate în rapoartele de eveniment.

Primul paragraf nu se aplică în cazurile menționate la alineatul (10).

Statele membre pot menține sau pot adopta măsuri de consolidare a protecției raportorilor sau a persoanelor menționate în rapoartele de eveniment. Statele membre pot extinde această protecție în special asupra acțiunilor civile sau penale.

(8)  Statele membre pot să adopte sau să mențină dispoziții legislative care asigură un nivel de protecție a raportorilor sau a persoanelor menționate în rapoartele de eveniment, superior nivelului stabilit prin prezentul regulament.

(9)  Cu excepția cazurilor în care se aplică alineatul (10), angajații și personalul contractat care raportează sau care sunt menționați în rapoartele de evenimente colectate în conformitate cu articolele 4 și 5 nu pot face obiectul niciunui fel de prejudicii din partea angajatorilor lor sau a organizației pentru care furnizează servicii pe baza informațiilor furnizate de raportor.

(10)  Protecția în baza alineatelor (6), (7) și (9) din prezentul articol nu se aplică în următoarele situații:

(a) în cazul abaterilor săvârșite cu intenție;

(b) atunci când a fost o ignorare clară, gravă și serioasă a unui risc evident și o neîndeplinire gravă a responsabilității profesionale de a lua măsurile care sunt necesare în mod evident în aceste circumstanțe, provocând daune previzibile unei persoane sau unor bunuri sau care afectează grav nivelul de siguranță a aviației.

(11)  Fiecare organizație stabilită într-un stat membru adoptă, după consultarea cu reprezentanții personalului, norme interne prin care se descrie modul în care se garantează și se aplică în cadrul organizației respective principiile „culturii juste”, în special principiul menționat la alineatul (9).

Organismul desemnat în temeiul alineatului (12) din prezentul articol poate solicita reexaminarea normelor interne ale organizațiilor stabilite în statul membru de care depinde, anterior punerii în aplicare a normelor respective.

(12)  Fiecare stat membru desemnează un organism responsabil cu punerea în aplicare a alineatelor (6), (9) și (11).

Angajații și personalul contractual pot raporta acestui organism presupusele încălcări ale normelor prevăzute la prezentul articol. Angajații și personalul contractual nu pot fi sancționați pentru raportarea presupuselor încălcări. Angajații și personalul contractual pot informa Comisia în cazul în care raportează aceste presupuse încălcări.

Organismul desemnat oferă consultanță, dacă este cazul, autorităților relevante ale statului său membru cu privire la măsurile reparatorii sau la sancțiunile în aplicarea articolului 21.

(13)  La 15 mai 2019 și ulterior o dată la cinci ani, fiecare stat membru transmite Comisiei un raport privind aplicarea prezentului articol, mai ales referitor la activitățile organismului desemnat în temeiul alineatului (12). Raportul nu conține date cu caracter personal.

Articolul 17

Actualizarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18, pentru:

(a) actualizarea listei câmpurilor de date obligatorii în rapoartele de eveniment prevăzute în anexa I, în cazul în care, având în vedere experiența acumulată pe parcursul aplicării prezentului regulament, schimbările se dovedesc a fi necesare în vederea îmbunătățirii siguranței aviației;

(b) actualizarea formularului de solicitare de informații din Fișierul european centralizat prevăzut la anexa III, pentru a ține seama de experiența acumulată și de noile evoluții;

(c) a alinia oricare dintre anexe la software-ul Eccairs și taxonomia ADREP, precum și la alte acte juridice adoptate de Uniune și la acordurile internaționale.

În vederea actualizării listei câmpurilor obligatorii, agenția și rețeaua de analiști în domeniul siguranței aviației menționată la articolul 14 alineatul (2) pun la dispoziția Comisiei avizul (avizele) necesar (necesare).

Articolul 18

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 7 alineatul (6) și la articolul 17 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia elaborează un raport referitor la delegarea de competențe. Delegarea de competențe se prelungește tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri în termen de cel mult trei luni înainte de sfârșitul fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (6) și la articolul 17 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în cuprinsul său. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (6) și al articolului 17 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au exprimat obiecții în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 19

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 20

Accesul la documente și protecția datelor cu caracter personal

(1)  Cu excepția articolelor 10 și 11, care stabilesc norme mai stricte pentru accesul la datele și informațiile cuprinse în Fișierul european centralizat, prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(2)  Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere actelor juridice naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 21

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și au efect de descurajare. Statele membre informează Comisia în legătură cu aceste dispoziții și cu orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 22

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 996/2010

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 se elimină.

Cu toate acestea, acest articol rămâne aplicabil până la data aplicării prezentului regulament, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3).

Articolul 23

Abrogări

Directiva 2003/42/CE, Regulamentul (CE) nr. 1321/2007 și Regulamentul (CE) nr. 1330/2007 se abrogă. Aceste acte rămân aplicabile până la data aplicării prezentului regulament, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3).

Articolul 24

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Până la 16 noiembrie 2020, Comisia publică și transmite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Acest raport se referă în special la contribuția adusă de prezentul regulament la reducerea numărului de accidente în care sunt implicate aeronave și a numărului de decese în astfel de accidente. Dacă este cazul și pe baza acestui raport, Comisia face propuneri de modificare a prezentului regulament.

(3)  Prezentul regulament se aplică de la 15 noiembrie 2015 și nu înainte de intrarea în vigoare a măsurilor de punere în aplicare menționate la articolul 4 alineatul (5). Articolul 7 alineatul (2) se aplică odată cu intrarea în vigoare a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare care specifică și elaborează sistemul comun european de clasificare a riscurilor menționat la articolul 7 alineatele (6) și (7).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

LISTA CERINȚELOR APLICABILE ÎN CADRUL SISTEMELOR DE RAPORTARE OBLIGATORIE ȘI VOLUNTARĂ A EVENIMENTELOR

Notă:  Câmpurile de date trebuie completate cu informațiile solicitate. În cazul în care autoritățile competente ale statelor membre sau agenția nu au posibilitatea să includă aceste informații, deoarece nu au fost puse la dispoziție de organizație sau de raportor, câmpul de date poate fi completat cu valoarea „necunoscut”. Cu toate acestea, pentru a se asigura că sunt transmise informațiile corespunzătoare, ar trebui să se evite, în măsura posibilului, utilizarea valorii „necunoscut”, urmând ca raportul să fie completat ulterior cu informații, dacă este posibil.

1.   CÂMPURI DE DATE OBLIGATORII COMUNE

În cazul introducerii în bazele de date corespunzătoare a informațiilor privind evenimentele raportate obligatoriu și, în măsura posibilului, a evenimentelor raportate voluntar, organizațiile, statele membre și agenția trebuie să se asigure că rapoartele de eveniment înregistrate în bazele lor de date cuprind cel puțin următoarele informații:

1. Titlu

 Titlu

2. Informații pentru clasare

 Entitatea responsabilă

 Numărul dosarului

 Statutul evenimentului

3. Când

 Data UTC

4. Unde

 Statul/Zona în care survine evenimentul

 Locul în care survine evenimentul

5. Clasificare

 Clasa evenimentului

 Categoria evenimentului

6. Relatarea

 Limba relatării

 Relatarea

7. Evenimente

 Tipul evenimentului

8. Clasificarea în funcție de risc

2.   CÂMPURI DE DATE SPECIFICE OBLIGATORII

2.1.    Câmpuri de date legate de aeronavă

În cazul introducerii în bazele de date corespunzătoare a informațiilor privind evenimentele raportate obligatoriu și, în măsura posibilului, a evenimentelor raportate voluntar, organizațiile, statele membre și agenția trebuie să se asigure că rapoartele de eveniment înregistrate în bazele lor de date cuprind cel puțin următoarele informații:

1. Identificarea aeronavei

 Statul de înmatriculare

 Marcă/model/serie

 Numărul de serie al aeronavei

 Numărul de înmatriculare al aeronavei

 Indicativ de apel

2. Operarea aeronavei

 Operator

 Tipul de operare

3. Descrierea aeronavei

 Categoria aeronavei

 Tipul de propulsie

 Grupa de masă

4. Jurnal de zbor

 Ultimul punct de plecare

 Destinația planificată

 Faza de zbor

5. Vremea

 Condițiile meteorologice relevante

2.2.    Câmpuri de date privind serviciile de navigație aeriană

În cazul introducerii în bazele de date corespunzătoare a informațiilor privind evenimentele raportate obligatoriu și, în măsura posibilului, a evenimentelor raportate voluntar, organizațiile, statele membre și agenția trebuie să se asigure că rapoartele de eveniment înregistrate în bazele lor de date cuprind cel puțin următoarele informații:

1. Legătura cu ATM

 Contribuția ATM

 Capacitatea de a oferi servicii afectată (efect asupra serviciului ATM)

2. Numele de unitate ATS

2.2.1    Câmpuri de date privind încălcarea eșalonării minime/pierderea încălcării eșalonării și a spațiului aerian

În cazul introducerii în bazele de date corespunzătoare a informațiilor privind evenimentele raportate obligatoriu și, în măsura posibilului, a evenimentelor raportate voluntar, organizațiile, statele membre și agenția trebuie să se asigure că rapoartele de eveniment înregistrate în bazele lor de date cuprind cel puțin următoarele informații:

1. Spațiul aerian

 Tipul de spațiu aerian

 Clasa de spațiu aerian

 Denumirea FIR/UIR

2.3.    Câmpuri de date legate de aerodrom

În cazul introducerii în bazele de date corespunzătoare a informațiilor privind evenimentele raportate obligatoriu și, în măsura posibilului, a evenimentelor raportate voluntar, organizațiile, statele membre și agenția trebuie să se asigure că rapoartele de eveniment înregistrate în bazele lor de date cuprind cel puțin următoarele informații:

1. Indicator de localizare (indicator OACI al aeroportului)

2. Localizarea pe aerodrom

2.4.    Câmpuri de date privind avarierea aeronavei sau vătămarea persoanelor

În cazul introducerii în bazele de date corespunzătoare a informațiilor privind evenimentele raportate obligatoriu și, în măsura posibilului, a evenimentelor raportate voluntar, organizațiile, statele membre și agenția trebuie să se asigure că rapoartele de eveniment înregistrate în bazele lor de date cuprind cel puțin următoarele informații:

1. Gravitate

 Daunele cele mai severe

 Nivelul de vătămare

2. Vătămări suferite de persoane

 Numărul vătămărilor la sol (mortale, grave, minore)

 Numărul vătămărilor în aeronavă (mortale, grave, minore)
ANEXA II

PĂRȚILE INTERESATE

(a) Lista părților interesate care pot primi informații pe baza unei decizii adoptate de la caz la caz în temeiul articolului 11 alineatul (4) sau pe baza unei decizii generale în temeiul articolului 11 alineatul (6):

1. Producători: proiectanți și producători de aeronave, motoare, elice și repere și dispozitive pentru aeronave și asociațiilor corespunzătoare ale acestora; proiectanți și producători de sisteme pentru managementul traficului aerian (ATM) și de componente pentru acestea; proiectanți și producători de sisteme și componente pentru servicii de navigație aeriană (ANS); proiectanți și producători de sisteme și echipamente utilizate în zona de operațiuni aeriene a aerodromurilor

2. Întreținere: organizații implicate în activități de întreținere sau revizie a aeronavelor, motoarelor, elicelor și reperelor și dispozitivelor pentru aeronave, în activități de montaj, modificare, întreținere, reparații, revizie, verificare în zbor sau inspecție a instalațiilor de navigație aeriană sau în activități de întreținere sau revizie a sistemelor, componentelor și echipamentelor din zonele de operațiuni aeriene ale aerodromurilor

3. Operatori: companii aeriene și operatori de aeronave, precum și asociații de companii aeriene și operatori; operatori de aerodromuri și asociații de operatori de aerodromuri

4. Furnizori de servicii de navigație aeriană și furnizori de funcții specifice ATM

5. Furnizori de servicii aeroportuare: organizații responsabile de handlingul la sol al aeronavelor, inclusiv alimentarea cu combustibil, deservire, întocmirea fișelor de încărcare, încărcarea, degivrarea și tractarea pe aerodrom, precum și de salvare și stingerea incendiilor sau de alte servicii pentru situații de urgență

6. Organizații de pregătire a piloților

7. Organizații din țări terțe: autorități guvernamentale pentru aviație civilă și autorități responsabile de investigarea accidentelor din țări terțe

8. Organizații internaționale de aviație civilă

9. Cercetare: laboratoare, centre sau entități de cercetare publice sau private sau universități care realizează studii sau cercetări privind siguranța în aviația civilă

(b) Lista părților interesate care pot primi informații pe baza unei decizii adoptate de la caz la caz în temeiul articolului 11 alineatele (4) și (5):

1. Piloți (cu titlu personal)

2. Controlori de trafic aerian (cu titlu personal) și alte categorii de personal ATM/ANS cu atribuții legate de siguranță

3. Ingineri/tehnicieni/personal responsabil de dispozitivele electronice de siguranță a traficului aerian/Administratori în domeniul aviației (sau de aeroport) (cu titlu personal)

4. Organisme de reprezentare profesională a personalului care desfășoară activități legate de siguranță
ANEXA III

SOLICITARE DE INFORMAȚII DE LA FIȘIERUL EUROPEAN CENTRALIZAT

1. Nume:

Funcție/poziție:

Societate:

Adresă:

Telefon:

E-mail:

Data:

Tipul de activitate:

Categoria de solicitant [a se vedea anexa II la Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă ( 3 )]:

2. Informațiile solicitate (vă rugăm să furnizați detalii cât mai concrete, specificând data/perioada care vă interesează):

3. Motivul solicitării:

4. Explicați scopul în care vor fi folosite informațiile:

5. Data până la care se solicită informațiile:

6. Formularul completat se transmite prin e-mail către: (punctul de contact)

7. Accesul la informații

Punctul de contact nu are obligația de a furniza informațiile solicitate. El poate face acest lucru numai dacă are convingerea că solicitarea este conformă cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014. Solicitantul se angajează ca atât personal, cât și organizația din care face parte, să limiteze utilizarea informațiilor la scopul pe care l-a descris la punctul 4. De asemenea, se reamintește că informațiile furnizate pe baza prezentei solicitări sunt puse la dispoziție numai în scopul siguranței zborului, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 376/2014, și nu în alte scopuri, cum ar fi, în special, stabilirea culpei sau a răspunderii ori scopuri comerciale.

Solicitantul nu are dreptul de a dezvălui informațiile primite fără consimțământul scris al punctului de contact.

Nerespectarea acestor condiții poate conduce la refuzul accesului la alte informații din Fișierul european centralizat și la aplicarea de sancțiuni, dacă este cazul.

8. Data, locul și semnătura:( 1 ) Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

( 3 ) JO L 122, 24.4.2014, p. 18.

Top