EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0025-20220101

Consolidated text: Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/2022-01-01

02014L0025 — RO — 01.01.2022 — 004.004


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2014/25/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 februarie 2014

privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 094 28.3.2014, p. 243)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2171 AL COMISIEI  din 24 noiembrie 2015

  L 307

7

25.11.2015

 M2

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2364 AL COMISIEI  din 18 decembrie 2017

  L 337

17

19.12.2017

 M3

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1829 AL COMISIEI  din 30 octombrie 2019

  L 279

27

31.10.2019

►M4

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1953 AL COMISIEI  din 10 noiembrie 2021

  L 398

25

11.11.2021


Rectificată prin:

►C1

Rectificare, JO L , 3.11.2023, p.  1 (Directiva 2014/25/UE)
▼B

DIRECTIVA 2014/25/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 februarie 2014

privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ

(Text cu relevanță pentru SEE)TITLUL I:

DOMENIU DE APLICARE, DEFINIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE

CAPITOLUL I:

Obiect și definiții

Articolul 1:

Obiect și domeniu de aplicare

Articolul 2:

Definiții

Articolul 3:

Autorități contractante

Articolul 4:

Entități contractante

Articolul 5:

Achiziții mixte care cuprind aceeași activitate

Articolul 6:

Achiziții care cuprind mai multe activități

CAPITOLUL II:

Activități

Articolul 7:

Dispoziții comune

Articolul 8:

Gaze și energie termică

Articolul 9:

Energie electrică

Articolul 10:

Apă

Articolul 11:

Servicii de transport

Articolul 12:

Porturi și aeroporturi

Articolul 13:

Servicii poștale

Articolul 14:

Extracția de petrol și gaze și prospectarea sau extracția de cărbune sau alți combustibili solizi

CAPITOLUL III:

Domeniu de aplicare material

SECȚIUNEA 1:

PRAGURI

Articolul 15:

Cuantumurile pragurilor

Articolul 16:

Metode de calculare a valorii estimate a achizițiilor

Articolul 17:

Revizuirea pragurilor

SECȚIUNEA 2:

EXCLUDEREA UNOR CONTRACTE ȘI A UNOR CONCURSURI DE PROIECTE; DISPOZIȚII SPECIALE PENTRU ACHIZIȚIILE CARE INCLUD ASPECTE LEGATE DE APĂRARE ȘI DE SECURITATE

Subsecțiunea 1:

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi speciale pentru sectorul apei și sectorul energetic

Articolul 18:

Contracte atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți

Articolul 19:

Contracte și concursuri de proiecte atribuite sau organizate în alte scopuri decât pentru desfășurarea unei activități prevăzute sau pentru desfășurarea unei astfel de activități într-o țară terță

Articolul 20:

Contracte atribuite și concursuri de proiecte organizate conform unor norme internaționale

Articolul 21:

Excluderi specifice pentru contractele de servicii

Articolul 22:

Contracte de achiziții de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Articolul 23:

Contracte atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau de combustibili pentru producerea energiei

Subsecțiunea 2:

Achiziții care includ aspecte de apărare și securitate

Articolul 24:

Apărare și securitate

Articolul 25:

Achiziții mixte care se referă la activități identice și implică aspecte de apărare sau de securitate

Articolul 26:

Achiziții care se referă la mai multe activități și implică aspecte de apărare sau de securitate

Articolul 27:

Contracte și concursuri de proiecte care implică aspecte de apărare sau de securitate care se atribuie sau se organizează conform unor norme internaționale

Subsecțiunea 3:

Relații speciale (cooperare, întreprinderi afiliate și asociații în participațiune)

Articolul 28:

Contracte încheiate între autorități contractante

Articolul 29:

Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate

Articolul 30:

Contracte atribuite unei asocieri în participațiune sau unei entități contractante care face parte dintr-o asociație în participațiune

Articolul 31:

Transmiterea informațiilor

Subsecțiunea 4:

Situații speciale

Articolul 32:

Servicii de cercetare și dezvoltare

Articolul 33:

Contracte supuse unui regim special

Subsecțiunea 5:

Activități expuse direct concurenței și dispozițiile procedurale aferente

Articolul 34:

Activități expuse direct concurenței

Articolul 35:

Procedura de stabilire a aplicabilității articolului 34

CAPITOLUL IV:

Principii generale

Articolul 36:

Principii aplicabile achizițiilor

Articolul 37:

Operatori economici

Articolul 38:

Contracte rezervate

Articolul 39:

Confidențialitate

Articolul 40:

Reguli aplicabile comunicărilor

Articolul 41:

Nomenclaturi

Articolul 42:

Conflicte de interese

TITLUL II:

NORME APLICABILE CONTRACTELOR

CAPITOLUL I:

Proceduri

Articolul 43:

Condiții referitoare la AAP și la alte acorduri internaționale

Articolul 44:

Alegerea procedurilor

Articolul 45:

Procedura deschisă

Articolul 46:

Procedura restrânsă

Articolul 47:

Procedura de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare

Articolul 48:

Dialogul competitiv

Articolul 49:

Parteneriatul pentru inovare

Articolul 50:

Utilizarea procedurii de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare

CAPITOLUL II:

Tehnici și instrumente pentru achizițiile electronice și agregate

Articolul 51:

Acorduri-cadru

Articolul 52:

Sisteme dinamice de achiziții

Articolul 53:

Licitații electronice

Articolul 54:

Cataloage electronice

Articolul 55:

Activități de achiziție centralizate și organisme centrale de achiziție

Articolul 56:

Achiziții comune ocazionale

Articolul 57:

Achiziții care implică entități contractante din state membre diferite

CAPITOLUL III:

Desfășurarea procedurii

SECȚIUNEA 1:

PREGĂTIRE

Articolul 58:

Consultări preliminare ale pieței

Articolul 59:

Implicarea prealabilă a candidaților sau a ofertanților

Articolul 60:

Specificații tehnice

Articolul 61:

Etichete

Articolul 62:

Rapoarte de încercare, certificare și alte mijloace de probă

Articolul 63:

Comunicarea specificațiilor tehnice

Articolul 64:

Variante

Articolul 65:

Împărțirea contractelor pe loturi

Articolul 66:

Stabilirea termenelor

SECȚIUNEA 2:

PUBLICARE ȘI TRANSPARENȚĂ

Articolul 67:

Anunțuri orientative periodice

Articolul 68:

Anunțuri privind existența unui sistem de calificare

Articolul 69:

Anunțuri de participare

Articolul 70:

Anunțuri de atribuire a contractelor

Articolul 71:

Formă și modalități de publicare a anunțurilor

Articolul 72:

Publicarea la nivel național

Articolul 73:

Disponibilitatea în format electronic a documentelor achiziției

Articolul 74:

Invitații către candidați

Articolul 75:

Informarea solicitanților de calificare, a candidaților și a ofertanților

SECȚIUNEA 3:

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR ȘI ATRIBUIREA CONTRACTELOR

Articolul 76:

Principii generale

Subsecțiunea 1:

Calificarea și selecția calitativă

Articolul 77:

Sisteme de calificare

Articolul 78:

Criterii de selecție calitativă

Articolul 79:

Utilizarea capacităților altor entități

Articolul 80:

Utilizarea motivelor de excludere și a criteriilor de selecție prevăzute în Directiva 2014/24/UE

Articolul 81:

Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu

Subsecțiunea 2:

Atribuirea contractului

Articolul 82:

Criterii de atribuire a contractelor

Articolul 83:

Calcularea costurilor pe ciclu de viață

Articolul 84:

Oferte anormal de scăzute

SECȚIUNEA 4:

OFERTE CARE CUPRIND PRODUSE ORIGINARE DIN ȚĂRI TERȚE ȘI RELAȚIILE CU ACESTE ȚĂRI

Articolul 85:

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe

Articolul 86:

Relații cu țări terțe în ceea ce privește contractele de lucrări, produse și servicii

CAPITOLUL IV:

Executarea contractului

Articolul 87:

Condiții de executare a contractului

Articolul 88:

Subcontractarea

Articolul 89:

Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate

Articolul 90:

Încetarea contractului

TITLUL III:

REGIMURI SPECIALE DE ACHIZIȚIE

CAPITOLUL I:

Servicii sociale și alte servicii specifice

Articolul 91:

Atribuirea contractelor care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice

Articolul 92:

Publicarea anunțurilor

Articolul 93:

Principii de atribuire a contractelor

Articolul 94:

Contracte rezervate pentru anumite servicii

CAPITOLUL II:

Norme aplicabile concursurilor de proiecte

Articolul 95:

Domeniu de aplicare

Articolul 96:

Anunțuri

Articolul 97:

Norme privind organizarea concursurilor de proiecte, selectarea participanților și a juriului

Articolul 98:

Deciziile juriului

TITLUL IV:

GUVERNANȚĂ

Articolul 99:

Asigurarea punerii în aplicare

Articolul 100:

Rapoarte individuale privind procedurile de atribuire a contractelor

Articolul 101:

Raportări naționale și informații statistice

Articolul 102:

Cooperare administrativă

TITLUL V:

COMPETENȚE DELEGATE, COMPETENȚE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 103:

Exercitarea delegării

Articolul 104:

Procedura de urgență

Articolul 105:

Procedura comitetului

Articolul 106:

Transpunere și dispoziții tranzitorii

Articolul 107:

Abrogare

Articolul 108:

Revizuire

Articolul 109:

Intrare în vigoare

Articolul 110:

Destinatari

ANEXE

ANEXA I:

Lista activităților menționate la articolul 2 punctul 2 litera (a)

ANEXA II:

Lista actelor juridice ale Uniunii menționate la articolul 4 alineatul (3)

ANEXA III:

Lista actelor juridice ale Uniunii menționate la articolul 34 alineatul (3)

ANEXA IV:

Termene pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolul 35

ANEXA V:

Cerințele privind instrumentele și dispozitivele pentru recepția electronică a ofertelor, a cererilor de participare, a cererilor de calificare, precum și a planurilor și proiectelor în cadrul concursurilor

ANEXA VI Partea A:

Informații care trebuie incluse în anunțurile orientative periodice (menționate la articolul 67)

ANEXA VI Partea B:

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind publicarea unui anunț orientativ periodic pe un profil de cumpărător, care nu se utilizează ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare [menționate la articolul 67 alineatul (1)]

ANEXA VII:

Informații care trebuie incluse în documentele achiziției în cazul licitațiilor electronice [articolul 53 alineatul (4)]

ANEXA VIII:

Definiții privind anumite specificații tehnice

ANEXA IX:

Detalii privind publicarea

ANEXA X:

Informații care trebuie incluse în anunțul referitor la existența unui sistem de calificare [menționate la articolul 44 alineatul (4) litera (b) și la articolul 68]

ANEXA XI:

Informații care trebuie incluse în anunțurile de participare (menționate la articolul 69)

ANEXA XII:

Informații care trebuie incluse în anunțurile de atribuire a contractelor (menționate la articolul 70)

ANEXA XIII:

Conținutul invitațiilor de a prezenta o ofertă, de a participa la dialog, de a negocia sau de a confirma interesul, prevăzute la articolul 74

ANEXA XIV:

Lista convențiilor internaționale în domeniul social și al mediului menționate la articolul 36 alineatul (2)

ANEXA XV:

Lista actelor juridice ale Uniunii menționate la articolul 83 alineatul (3)

ANEXA XVI:

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate [menționate la articolul 89 alineatul (1)]

ANEXA XVII:

Servicii menționate la articolul 91

ANEXA XVIII:

Informații care trebuie incluse în anunțurile referitoare la contractele care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice (menționate la articolul 92)

ANEXA XIX:

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind concursurile de proiecte [menționate la articolul 96 alineatul (1)]

ANEXA XX:

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind rezultatele concursurilor de proiecte [menționate la articolul 96 alineatul (1)]

ANEXA XXI:

Tabel de corespondență

TITLUL I

DOMENIU DE APLICARE, DEFINIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE

CAPITOLUL I

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  
Prezenta directivă instituie norme aplicabile procedurilor de achiziție utilizate de către entitățile contractante în legătură cu contractele și concursurile de proiecte a căror valoare este estimată ca fiind cel puțin egală cu pragurile prevăzute la articolul 15.
(2)  
În sensul prezentei directive, achiziția publică înseamnă achiziționarea, prin intermediul unui contract de produse, lucrări și servicii, de lucrări, de produse sau de servicii de către una sau mai multe entități contractante de la operatori economici aleși de către aceste entități contractante, cu condiția ca lucrările, produsele sau serviciile să fie destinate efectuării uneia dintre activitățile menționate la articolele 8-14.
(3)  
Punerea în aplicare a prezentei directive intră sub incidența articolului 346 din TFUE.
(4)  
Prezenta directivă nu aduce atingere libertății statelor membre de a defini, în conformitate cu dreptul Uniunii, serviciile pe care acestea le consideră a fi servicii de interes economic general, modul în care aceste servicii ar trebui organizate și finanțate, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, precum și obligațiile specifice la care aceste servicii ar trebui să se supună. În aceeași măsură, prezenta directivă nu afectează capacitatea autorităților publice de a decide dacă, în ce mod și în ce măsură doresc să exercite ele însele funcții publice în conformitate cu articolul 14 din TFUE și cu Protocolul nr. 26.
(5)  
Prezenta directivă nu afectează modul în care statele membre își organizează sistemele de asigurări sociale.
(6)  
Domeniul de aplicare al prezentei directive nu include serviciile de interes general fără caracter economic.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1. 

„contracte de achiziții de produse, lucrări și servicii” înseamnă contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între una sau mai multe entități contractante și unul sau mai mulți operatori economici și care au ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

2. 

„contracte de achiziții de lucrări” înseamnă contracte care au ca obiect una dintre următoarele:

(a) 

execuția, sau atât proiectarea, cât și execuția unor lucrări legate de una dintre activitățile menționate în anexa I;

(b) 

execuția, sau atât proiectarea, cât și execuția unei lucrări;

(c) 

realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care corespunde cerințelor precizate de entitatea contractantă care exercită o influență decisivă asupra tipului sau proiectului lucrării;

3. 

„lucrare” înseamnă rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el însuși o funcție economică sau tehnică;

4. 

„contracte de achiziții de produse” înseamnă contracte care au ca obiect achiziționarea, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse. Un contract de achiziție de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări de amplasare și de instalare;

5. 

„contracte de achiziții de servicii” înseamnă contracte care au ca obiect furnizarea de servicii, altele decât cele menționate la punctul 2;

6. 

„operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau o entitate contractantă sau un grup de astfel de persoane și/sau entități, inclusiv orice asociere temporară de întreprinderi, care oferă execuția de lucrări și/sau o lucrare, furnizarea de produse sau prestarea de servicii pe piață;

7. 

„ofertant” înseamnă un operator economic care a depus o ofertă;

8. 

„candidat” înseamnă un operator economic care a solicitat o invitație de participare sau a fost invitat să participe la o procedură restrânsă sau de negociere, la un dialog competitiv ori la un parteneriat pentru inovare;

9. 

„document al achiziției” înseamnă orice document produs de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a determina elementele achiziției sau ale procedurii, inclusiv anunțul de participare, anunțul orientativ periodic sau anunțurile privind existența unui sistem de calificare, atunci când sunt utilizate ca invitație la o procedură concurențială de ofertare, precum și specificațiile tehnice, documentul descriptiv, condițiile propuse ale contractului, formatele pentru prezentarea documentelor de către candidați și ofertanți, informațiile privind obligațiile general aplicabile și orice alte documente adiționale;

10. 

„activități de achiziție centralizate” înseamnă activități desfășurate în mod permanent, în una din următoarele forme:

(a) 

achiziționarea de produse și/sau servicii destinate entităților contractante;

(b) 

atribuirea de contracte sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii destinate entităților contractante;

11. 

„activități de achiziție auxiliare” înseamnă activități care constau în furnizarea unui sprijin pentru activitățile de achiziționare, mai exact în formele următoare:

(a) 

infrastructura tehnică care să permită entităților contractante să atribuie contracte de achiziții publice sau să încheie acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii;

(b) 

consiliere cu privire la derularea sau conceperea procedurilor de achiziții;

(c) 

pregătirea și administrarea procedurilor de achiziții publice în numele și în contul entității contractante în cauză;

12. 

„organism central de achiziție” înseamnă o entitate contractantă în sensul articolului 4 alineatul (1) din prezenta directivă sau o autoritate contractantă în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/24/UE care oferă activități de achiziție centralizate și, eventual, activități de achiziție auxiliare.

Achizițiile desfășurate de un organism central de achiziție în vederea realizării de activități de achiziție centralizate sunt considerate a fi achiziții în scopul desfășurării unei activități menționate la articolele 8-14. Articolul 18 nu se aplică achizițiilor desfășurate de un organism central de achiziție în vederea realizării de activități de achiziție centralizate;

13. 

„furnizor de servicii de achiziție” înseamnă o entitate publică sau privată care oferă pe piață activități de achiziție auxiliare;

14. 

„scris(ă)” sau „în scris” înseamnă orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și apoi comunicat, inclusiv informațiile transmise și stocate prin mijloace electronice;

15. 

„mijloace electronice” înseamnă echipamente electronice de procesare (inclusiv compresie digitală) și stocare a datelor care sunt difuzate, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

16. 

„ciclu de viață” înseamnă toate stadiile consecutive și/sau interconectate, inclusiv cercetarea și dezvoltarea care urmează a fi întreprinse, producția, comercializarea și condițiile acesteia, transportul, utilizarea și întreținerea, pe durata existenței unui produs sau a unor lucrări sau a furnizării unor servicii, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor până la eliminare, curățarea amplasamentului și încheierea serviciului sau a utilizării;

17. 

„concursuri de proiecte” înseamnă procedurile care permit entității contractante să achiziționeze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al arhitecturii, al ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu după procedura concurențială, cu sau fără acordarea de premii;

18. 

„inovare” înseamnă introducerea unui produs, serviciu sau proces nou sau îmbunătățit în mod semnificativ, care include, dar nu se limitează la procese de producție, clădire sau construcție, a unei noi metode de comercializare sau a unei noi metode de organizare a practicii comerciale, a locului de muncă sau a relațiilor externe, printre altele, cu scopul de a contribui la soluționarea provocărilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii;

19. 

„etichetă” înseamnă orice document, certificat sau atestare care confirmă că o lucrările, produsele, serviciile, procesele sau procedurile în cauză îndeplinesc anumite cerințe;

20. 

„cerință (cerințe) de etichetare” înseamnă cerințele pe care trebuie să le îndeplinească lucrările, produsele, serviciile, procesele sau procedurile în cauză pentru a obține eticheta respectivă.

Articolul 3

Autorități contractante

(1)  
În sensul prezentei directive, „autorități contractante” înseamnă statul, autorități regionale sau locale, organisme de drept public sau asociații formate de una sau mai multe astfel de autorități sau de unul sau mai multe astfel de organisme de drept public.
(2)  
„Autoritățile regionale” includ toate autoritățile unităților administrative, enumerate neexhaustiv în NUTS 1 și 2, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )
(3)  
„Autoritățile locale” includ toate autoritățile din unitățile administrative din cadrul NUTS 3 și unitățile administrative mai mici, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003;
(4)  

„Organisme de drept public” înseamnă organismele care au toate caracteristicile următoare:

(a) 

sunt create cu obiectivul specific de a răspunde unor necesități de interes general, fără caracter industrial sau comercial;

(b) 

au personalitate juridică; și

(c) 

sunt finanțate, în cea mai mare parte, de către stat, autorități regionale sau locale sau alte organisme de drept public; sau administrarea lor face obiectul supravegherii de către autoritățile sau organismele respective sau au un consiliu de administrație, de conducere sau de supraveghere alcătuit din membri desemnați în proporție de peste 50 % de către stat, de autorități regionale sau locale sau de alte organisme de drept public.

Articolul 4

Entități contractante

(1)  

În sensul prezentei directive, entități contractante sunt entități care:

(a) 

sunt autorități contractante sau întreprinderi publice și care desfășoară una din activitățile menționate la articolele 8-14;

(b) 

dacă nu sunt autorități contractante sau întreprinderi publice, desfășoară, printre activitățile lor, oricare dintre activitățile menționate la articolele 8-14 sau orice combinație a acestora și funcționează în baza unor drepturi speciale sau exclusive, acordate de o autoritate competentă a unui stat membru.

(2)  
„Întreprindere publică” înseamnă orice întreprindere asupra căreia autoritățile contractante pot exercita, direct sau indirect, o influență dominantă în virtutea dreptului de proprietate, a participării financiare sau a normelor care o guvernează.

Se consideră că există o influență dominantă, din partea autorităților contractante în oricare dintre cazurile următoare în care autoritățile respective, în mod direct sau indirect:

(a) 

dețin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii;

(b) 

controlează majoritatea voturilor aferente acțiunilor emise de întreprindere;

(c) 

pot desemna mai mult de jumătate din membrii organismului de administrare, de conducere sau de control al întreprinderii.

(3)  
În sensul prezentului articol „drepturi speciale sau exclusive” înseamnă drepturi acordate de autoritatea competentă a unui stat membru, prin orice act cu putere de lege sau act administrativ al cărui efect este limitarea exercitării activităților definite la articolele 8-14 la una sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate.

Drepturile acordate printr-o procedură în care s-a asigurat o publicitate adecvată și în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective nu constituie drepturi speciale sau exclusive în sensul primului paragraf.

Astfel de proceduri cuprind:

(a) 

proceduri de achiziții publice cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, în conformitate cu Directiva 2014/24/UE, Directiva 2009/81/CE, Directiva 2014/23/UE sau cu prezenta directivă;

(b) 

proceduri prevăzute de alte acte juridice ale Uniunii enumerate în anexa II, prin care se asigură un nivel adecvat de transparență prealabilă pentru acordarea de autorizații pe baza unor criterii obiective.

(4)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 103 privind modificarea listei de acte juridice ale Uniunii, prevăzută în anexa II, atunci când, ca urmare a adoptării de acte juridice noi sau a abrogării ori a modificării actelor juridice, sunt necesare astfel de modificări.

Articolul 5

Achiziții mixte care cuprind aceeași activitate

(1)  
Alineatul (2) se aplică contractelor mixte care au drept obiect diferite tipuri de achiziții, toate reglementate în prezenta directivă.

Alineatele (3)-(5) se aplică contractelor mixte care au drept obiect achiziții reglementate de prezenta directivă și achiziții reglementate de alte regimuri juridice.

(2)  
Contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziții (de lucrări, servicii sau produse) se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție care caracterizează obiectul principal al contractului în cauză.

În cazul contractelor mixte care au ca obiect parțial servicii în sensul capitolului I din titlul III și parțial alte servicii sau în cazul contractelor mixte care constau parțial din servicii și parțial din produse, obiectul principal se determină în funcție de cea mai ridicată valoare estimată a serviciilor sau produselor respective.

(3)  
Atunci când diferitele părți ale unui contract dat se pot separa obiectiv, se aplică alineatul (4). Atunci când diferitele părți ale unui contract dat nu se pot separa obiectiv, se aplică alineatul (5).

Atunci când o parte a unui contract este reglementată de articolul 346 din TFUE sau de Directiva 2009/81/CE, se aplică articolul 25 din prezenta directivă.

(4)  
În cazul contractelor care au ca obiect achiziții reglementate de prezenta directivă, precum și achiziții nereglementate de prezenta directivă, entitățile contractante pot alege să atribuie contracte separate pentru diferitele părți sau să atribuie un singur contract. În cazul în care entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate pentru părți separate, decizia cu privire la regimul juridic care se aplică fiecăruia dintre aceste contracte separate se ia în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere.

În cazul în care entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, prezenta directivă se aplică contractului mixt aferent, cu excepția dispozițiilor contrare de la articolul 25, indiferent de valoarea părților care ar intra altfel într-un alt regim juridic și indiferent de regimul juridic pe care altfel l-ar avea părțile respective.

În cazul contractelor mixte care conțin elemente de contracte de achiziții de produse, lucrări și servicii și de concesiuni, contractul mixt se atribuie în conformitate cu prezenta directivă, cu condiția ca valoarea estimată a părții din contract care constituie un contract reglementat de prezenta directivă, calculată în conformitate cu articolul 16, să fie cel puțin egală cu pragul relevant prevăzut la articolul 15.

(5)  
În cazul în care diferitele părți ale unui contract dat nu pot fi separate în mod obiectiv, regimul juridic aplicabil se determină pe baza obiectului principal al contractului.

Articolul 6

Achiziții care cuprind mai multe activități

(1)  
În cazul contractelor care vizează acoperirea mai multor activități, entitățile contractante pot alege să atribuie contracte separate destinate fiecărei activități în parte sau să atribuie un singur contract. Dacă entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate, decizia cu privire la normele care se aplică fiecăruia dintre contractele separate se ia în funcție de caracteristicile fiecărei activități avute în vedere.

În pofida articolului 5, dacă entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică alineatele (2) și (3) din prezentul articol. Totuși, dacă una dintre activitățile vizate este reglementată de articolul 346 din TFUE sau de Directiva 2009/81/CE, se aplică articolul 26 din prezenta directivă.

Decizia de atribuire a unui singur contract și atribuirea mai multor contracte separate nu poate fi totuși luată în scopul excluderii contractului sau a contractelor din domeniul de aplicare al prezentei directive sau, după caz, al Directivei 2014/24/UE sau al Directivei 2014/23/UE.

(2)  
Un contract care vizează acoperirea mai multor activități se supune normelor aplicabile activității vizate în principal.
(3)  

În cazul contractelor pentru care este imposibil să se stabilească în mod obiectiv pentru care activitate este destinat contractul în principal, normele aplicabile sunt stabilite în conformitate cu literele (a), (b) și (c):

(a) 

contractul se atribuie în conformitate cu Directiva 2014/24/UE, în cazul în care una dintre activitățile vizate de contract este reglementată de dispozițiile prezentei directive, iar altă activitate este reglementată de Directiva 2014/24/UE;

(b) 

contractul se atribuie în conformitate cu prezenta directivă în cazul în care una dintre activitățile vizate de contract este reglementată de dispozițiile prezentei directive, iar altă activitate este reglementată de Directiva 2014/23/UE;

(c) 

contractul se atribuie în conformitate cu prezenta directivă, în cazul în care una dintre activitățile vizate de contract este reglementată de dispozițiile prezentei directive, iar altă activitate nu este reglementată nici de prezenta directivă, nici de Directiva 2014/24/UE și nici de Directiva 2014/23/UE.

CAPITOLUL II

Activități

Articolul 7

Dispoziții comune

În sensul articolelor 8, 9 și 10, „furnizare” include generarea/producerea, vânzarea angro și vânzarea cu amănuntul.

Cu toate acestea, producția de gaze sub forma extracției cade sub incidența articolului 14.

Articolul 8

Gaze și energie termică

(1)  

În ceea ce privește gazele și energia termică, prezenta directivă se aplică următoarelor activități:

(a) 

punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau energie termică;

(b) 

alimentarea cu gaze sau energie termică a unor asemenea rețele.

(2)  

Alimentarea, de către o entitate contractantă alta decât o autoritate contractantă, cu gaze sau energie termică a rețelelor fixe care furnizează un serviciu public nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alineatului (1), în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(a) 

producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea contractantă în cauză este consecința inevitabilă a desfășurării unei activități, alta decât cele menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau la articolele 9-11;

(b) 

alimentarea rețelei publice este destinată doar exploatării economice a unei astfel de producții și reprezintă maximum 20 % din cifra de afaceri a entității contractante, ținând cont de media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent.

Articolul 9

Energie electrică

(1)  

În ceea ce privește energia electrică, prezenta directivă se aplică următoarelor activități:

(a) 

punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției energiei electrice;

(b) 

alimentarea cu energie electrică a unor astfel de rețele.

(2)  

Alimentarea, de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, cu energie electrică a rețelelor care furnizează un serviciu public nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alineatului (1), în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(a) 

producerea de energie electrică de către entitatea contractantă în cauză are loc deoarece consumul său este necesar pentru desfășurarea unei activități, alta decât cele menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau la articolele 8, 10 și 11;

(b) 

alimentarea rețelei publice depinde numai de consumul propriu al entității contractante respective și nu a depășit 30 % din producția totală de energie a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent.

Articolul 10

Apă

(1)  

În ceea ce privește apa, prezenta directivă se aplică următoarelor activități:

(a) 

punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă;

(b) 

alimentarea cu apă potabilă a unor astfel de rețele.

(2)  

Prezenta directivă se aplică și contractelor sau concursurilor de proiecte atribuite sau organizate de entități contractante care desfășoară o activitate menționată la alineatul (1) și care au legătură cu următoarele:

(a) 

proiecte de inginerie hidraulică, irigații sau drenare, cu condiția ca volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai mult de 20 % din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte sau instalații de irigare sau drenare;

(b) 

evacuarea sau tratarea apelor uzate.

(3)  

Alimentarea, de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, cu apă potabilă a rețelelor fixe care furnizează un serviciu public nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alineatului (1), în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(a) 

producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă în cauză se efectuează deoarece consumul său este necesar pentru desfășurarea unei activități, alta decât cele menționate la articolele 8-11;

(b) 

alimentarea rețelei publice depinde numai de consumul propriu al entității contractante respective și nu a depășit 30 % din producția totală de apă potabilă a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent.

Articolul 11

Servicii de transport

Prezenta directivă se aplică activităților legate de punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme automate, cu tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu.

În ceea ce privește serviciile de transport, se consideră că o rețea există în cazul în care serviciul este oferit în condiții de exploatare stabilite de o autoritate competentă a unui stat membru, cum ar fi condițiile privind rutele ce urmează să fie deservite, privind capacitatea de transport disponibilă sau frecvența serviciului.

Articolul 12

Porturi și aeroporturi

Prezenta directivă se aplică activităților legate de exploatarea unei zone geografice în scopul punerii la dispoziția transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali, a aeroporturilor și a porturilor maritime sau fluviale sau a altor terminale de transport.

Articolul 13

Servicii poștale

(1)  

Prezenta directivă se aplică activităților legate de punerea la dispoziție a:

(a) 

serviciilor poștale;

(b) 

altor servicii în afara celor poștale, cu condiția ca serviciile în cauză să fie furnizate de o entitate care furnizează și servicii poștale în sensul alineatului (2) litera (b) de la prezentul articol, și în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 34 alineatul (1) nu sunt îndeplinite în ceea ce privește serviciile care intră sub incidența alineatului (2) litera (b) de la prezentul articol.

(2)  

În sensul prezentului articol și fără a aduce atingere Directivei 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 ):

(a) 

„obiect poștal” înseamnă un obiect care poartă o adresă, în forma finală în care urmează să fie expediat, indiferent de greutatea sa. În afară de articolele de corespondență, în această categorie mai intră, de exemplu, cărți, cataloage, ziare, periodice și colete poștale care conțin mărfuri cu sau fără valoare comercială, indiferent de greutate;

(b) 

„servicii poștale” înseamnă servicii care constau în ridicarea, trierea, dirijarea și distribuirea obiectelor poștale. Acestea trebuie să includă atât serviciile care se încadrează, precum și serviciile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al serviciului universal înființat în conformitate cu Directiva 97/67/CE;

(c) 

„alte servicii în afara celor poștale” înseamnă servicii furnizate în următoarele domenii:

(i) 

servicii de gestiune a serviciilor de curierat [servicii anterioare și ulterioare expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenței (mailroom management services)];

(ii) 

servicii privind obiecte poștale care nu sunt incluse la litera (a), cum ar fi publicitatea prin poștă care nu poartă adresă.

Articolul 14

Extracția de petrol și gaze și prospectarea sau extracția de cărbune sau alți combustibili solizi

Prezenta directivă se aplică activităților legate de exploatarea unei regiuni geografice în scopul:

(a) 

extracției de petrol și gaze;

(b) 

prospectarea și extracția de cărbune sau de alți combustibili solizi.

CAPITOLUL III

Domeniu de aplicare material

Secțiunea 1

Praguri

Articolul 15

Cuantumurile pragului

Cu excepția cazului în care sunt excluse în virtutea excluderilor prevăzute la articolele 18-23 sau în temeiul articolului 34, privind desfășurarea activității în cauză, prezenta directivă se aplică achizițiilor publice a căror valoare estimată fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) este egală sau mai mare decât următoarele praguri:

(a) 

►M4  431 000 EUR ◄ pentru contractele de achiziții de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de proiecte;

(b) 

►M4  5 382 000 EUR ◄ pentru contractele de achiziții de lucrări;

(c) 

1 000 000  EUR pentru contractele de achiziții de servicii pentru servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa XVII.

Articolul 16

Metode de calculare a valorii estimate a achizițiilor

(1)  
Calcularea valorii estimate a unei achiziții se bazează pe valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de entitatea contractantă, inclusiv eventualele opțiuni și reînnoiri ale contractelor, astfel cum s-a stabilit în mod explicit în documentele achiziției.

În cazul în care prevede premii sau plăți în beneficiul candidaților sau ofertanților, entitatea contractantă ține seama de acestea la calcularea valorii estimate a achiziției.

(2)  
În cazul în care entitatea contractantă este compusă din unități operaționale separate, se ține cont de valoarea totală estimată pentru toate unitățile operaționale luate separat.

În pofida primului paragraf, atunci când o unitate operațională este responsabilă în mod independent pentru achizițiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile se pot estima la nivelul unității în cauză.

(3)  
Alegerea metodei de calculare a valorii estimate a unei achiziții nu poate fi efectuată cu intenția de a exclude achiziția respectivă de la aplicarea prezentei directive. O achiziție nu se subdivizează dacă acest lucru are ca efect excluderea ei de sub incidența prezentei directive, cu excepția cazurilor justificate de motive obiective.
(4)  
Valoarea estimată respectivă este valabilă în momentul trimiterii invitației la procedura concurențială de ofertare sau, în cazurile în care nu este prevăzută o astfel de invitație la procedura concurențială de ofertare, în momentul în care entitatea contractantă inițiază procedura de achiziție pe bază de contract, de exemplu, după caz, prin contactarea operatorilor economici în legătură cu achiziția.
(5)  
În cazul acordurilor-cadru și al sistemelor dinamice de achiziții, valoarea care trebuie luată în considerare este valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor preconizate în decursul perioadei totale de aplicare a acordului sau a sistemului.
(6)  
În cazul parteneriatelor pentru inovare, valoarea care trebuie luată în considerare este valoarea maximă estimată, fără TVA, a activităților de cercetare și dezvoltare care urmează să aibă loc pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum și a produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie elaborate și achiziționate la sfârșitul parteneriatului respectiv.
(7)  
În sensul articolului 15, entitățile contractante includ în valoarea estimată a unui contract de achiziții de lucrări atât costul lucrărilor, cât și valoarea totală estimată a produselor și a serviciilor care sunt puse la dispoziția contractantului de către entitățile contractante, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru execuția lucrărilor.
(8)  
În cazul în care o lucrare propusă sau o prestare de servicii propusă poate duce la atribuirea contractelor sub formă de loturi separate, se ține seama de valoarea globală estimată a totalității respectivelor loturi.

În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la articolul 15, prezenta directivă se aplică la atribuirea fiecărui lot.

(9)  
În cazul în care un proiect de achiziții de produse similare poate duce la atribuirea contractelor sub formă de loturi separate, se ține seama de valoarea totală estimată a tuturor loturilor pentru aplicarea articolului 15 literele (b) și (c).

În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la articolul 15, prezenta directivă se aplică la atribuirea fiecărui lot.

(10)  
În pofida alineatelor (8) și (9), entitățile contractante pot atribui contracte pentru loturi individuale fără a aplica procedurile prevăzute în prezenta directivă, cu condiția ca valoarea estimată, fără TVA, a lotului în cauză să fie mai mică de 80 000  EUR pentru produse sau servicii și de 1 milion EUR pentru lucrări. Cu toate acestea, valoarea cumulată a loturilor astfel atribuite fără aplicarea prezentei directive nu depășește 20 % din valoarea cumulată a tuturor loturilor în care au fost împărțite lucrările propuse, achiziția propusă a unor produse similare sau prestarea propusă de servicii.
(11)  

În cazul contractelor de achiziții de produse sau de servicii caracterizate prin regularitate sau destinate să fie reînnoite în decursul unei anumite perioade, se consideră ca bază de calcul a valorii estimate a contractului:

(a) 

fie valoarea reală globală a contractelor succesive analoge atribuite în decursul celor 12 luni anterioare sau în exercițiul anterior, corectată, dacă este posibil, pentru a ține seama de modificările de cantitate sau de valoare care pot apărea în decursul celor 12 luni de după contractul inițial;

(b) 

fie valoarea estimată globală a contractelor succesive atribuite în decursul celor 12 luni de la prima livrare sau în cursul exercițiului, dacă acesta depășește 12 luni.

(12)  

Pentru contractele de achiziții de produse care au ca obiect leasingul, închirierea sau cumpărarea cu plata în rate de produse, valoarea care trebuie luată în considerare ca bază de calcul a valorii estimate a contractului este următoarea:

(a) 

în cazul contractelor pe perioadă determinată, dacă perioada respectivă este egală cu sau mai mică de 12 luni, valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului sau, dacă durata contractului este mai mare de 12 luni, valoarea totală, inclusiv valoarea reziduală estimată;

(b) 

în cazul contractelor pe perioadă nedeterminată sau a căror durată nu poate fi determinată, valoarea lunară înmulțită cu 48.

(13)  

Pentru contractele de achiziții de servicii, baza de calcul a valorii estimate a contractului este, după caz, următoarea:

(a) 

servicii de asigurări: prima plătibilă și alte forme de remunerare;

(b) 

servicii bancare și alte servicii financiare: onorarii, comisioane plătibile, dobânzi și alte forme de remunerare;

(c) 

contracte de proiectare: onorarii, comisioane plătibile și alte forme de remunerare.

(14)  

Pentru contractele de achiziții de servicii care nu indică un preț total, baza de calcul a valorii estimate a contractului este următoarea:

(a) 

în cazul unor contracte pe perioadă determinată, dacă aceasta este egală cu sau mai mică de 48 de luni: valoarea totală pentru întreaga durată a contractelor;

(b) 

în cazul contractelor pe perioadă nedeterminată sau mai mare de 48 de luni: valoarea lunară înmulțită cu 48.

Articolul 17

Revizuirea pragurilor

(1)  
Din doi în doi ani, începând de la data de 30 iunie 2013, Comisia verifică dacă pragurile prevăzute la articolul 15 literele (a) și (b) corespund pragurilor fixate în Acordul privind achizițiile publice (AAP) al Organizației Mondiale a Comerțului și, dacă este necesar, le revizuiește în conformitate cu prezentul articol.

În conformitate cu metoda de calcul prevăzută în AAP, Comisia calculează valoarea acestor praguri pe baza valorii zilnice medii a monedei euro exprimată în drepturi speciale de tragere (DST) în decursul unei perioade de 24 de luni care se încheie în ziua de 31 a lunii august anterioare revizuirii care intră în vigoare de la 1 ianuarie. Valoarea pragurilor astfel revizuite se rotunjește, dacă este necesar, până la valoarea cea mai apropiată în mii de euro, inferioară cifrei rezultate din acest calcul, pentru a se asigura respectarea pragurilor în vigoare prevăzute de AAP, exprimate în DST.

(2)  
Din doi în doi ani, începând de la data de 1 ianuarie 2014, Comisia stabilește valorile, în monedele naționale ale statelor membre a căror monedă nu este euro, ale pragurilor menționate la articolul 15 literele (a) și (b), revizuite în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol.

În același timp, Comisia stabilește valoarea, în monedele naționale ale statelor membre a căror monedă nu este euro, a pragului menționat la articolul 15 litera (c).

În conformitate cu metoda de calcul prevăzută în AAP, stabilirea acestor valori se bazează pe valorile zilnice medii ale monedelor respective corespunzătoare pragului aplicabil exprimat în euro din decursul unei perioade de 24 de luni care se încheie în ziua de 31 a lunii august anterioare revizuirii care intră în vigoare de la 1 ianuarie.

(3)  
Comisia publică pragurile revizuite menționate la alineatul (1), contravaloarea acestora în monedele naționale menționată la alineatul (2) primul paragraf și valoarea stabilită în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la începutul lunii noiembrie de după revizuire.
(4)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 103 pentru a adapta metodologia prevăzută la alineatul (1) al doilea paragraf de la prezentul articol la eventualele modificări ale metodologiei prevăzute în AAP pentru revizuirea pragurilor menționate la articolul 15 literele (a) și (b) și pentru stabilirea contravalorii în monedele naționale ale statelor membre a căror monedă nu este euro, așa cum se prevede la alineatul (2) al prezentului articol.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 103 pentru a revizui pragurile menționate la articolul 15 literele (a) și (b), în cazul în care este necesar.

(5)  
În cazul în care este necesară revizuirea pragurilor menționate la articolul 15 literele (a) și (b) și când există constrângeri temporale care împiedică utilizarea procedurii prevăzute la articolul 103 și există așadar motive imperative de urgență, se aplică procedura prevăzută la articolul 104 actelor delegate adoptate în conformitate cu alineatul (4) al doilea paragraf din prezentul articol.

Secțiunea 2

Excluderea unor contracte și a unor concursuri de proiecte; dispoziții speciale pentru achizițiile care includ aspecte legate de apărare și de securitate

Subsecțiunea 1

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi speciale pentru sectorul apei și sectorul energetic

Articolul 18

Contracte atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți

(1)  
Prezenta directivă nu se aplică contractelor atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți, cu condiția ca entitatea contractantă să nu se bucure de un drept special sau exclusiv de a vinde sau de a închiria obiectul unor asemenea contracte și ca alte entități să aibă libertatea de a-l vinde sau de a-l închiria în aceleași condiții ca și entitatea contractantă.
(2)  
Comisiei îi sunt comunicate de către entitățile contractante, dacă li se solicită acest lucru, toate categoriile de produse și activități pe care le consideră excluse în temeiul alineatului (1). Comisia poate publica periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în scop informativ, liste ale categoriilor de produse și activități pe care le consideră excluse. În acest sens, Comisia respectă orice aspect comercial sensibil pe care entitățile contractante îl pot aduce la cunoștință cu ocazia transmiterii informațiilor.

Articolul 19

Contracte și concursuri de proiecte atribuite sau organizate în alte scopuri decât pentru desfășurarea unei activități prevăzute sau pentru desfășurarea unei astfel de activități într-o țară terță

(1)  
Prezenta directivă nu se aplică contractelor pe care entitățile contractante le atribuie în alte scopuri decât pentru desfășurarea activităților lor, definite la articolele 8-14, sau pentru desfășurarea unor astfel de activități într-o țară terță, în condiții care nu implică exploatarea fizică a unei rețele sau a unei zone geografice din cadrul Uniunii; de asemenea, nu se aplică concursurilor de proiecte organizate în astfel de scopuri.
(2)  
Comisiei îi sunt comunicate de către entitățile contractante, dacă li se solicită acest lucru, toate activitățile pe care le consideră excluse în temeiul alineatului (1). Comisia poate publica periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în scop informativ, liste ale categoriilor de activități pe care le consideră excluse. În acest sens, Comisia respectă orice aspect comercial sensibil pe care entitățile contractante îl pot aduce la cunoștință cu ocazia transmiterii informațiilor.

Articolul 20

Contracte atribuite și concursuri de proiecte organizate conform unor norme internaționale

(1)  

Prezenta directivă nu se aplică contractelor sau concursurilor de proiecte pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de achiziție diferite de cele prevăzute în prezenta directivă, instituite prin:

(a) 

un instrument juridic care creează obligații juridice internaționale, precum un acord internațional încheiat în conformitate cu tratatele între un stat membru și una sau mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, pentru lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari;

(b) 

o organizație internațională.

Statele membre comunică toate instrumentele juridice menționate la primul paragraf litera (a) de la prezentul alineat Comisiei, care poate consulta Comitetul consultativ pentru achizițiile publice menționat la articolul 105.

(2)  
Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice sau concursurilor de proiecte pe care entitatea contractantă le atribuie sau le organizează în conformitate cu normele în materie de achiziții publice prevăzute de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, în cazul în care contractele sau concursurile de proiecte în cauză sunt finanțate integral de organizația sau instituția respectivă; în cazul contractelor de achiziții publice și al concursurilor de proiecte cofinanțate în cea mai mare parte de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, părțile decid asupra procedurilor de achiziție aplicabile.
(3)  
Articolul 27 se aplică contractelor și concursurilor de proiecte care implică aspecte legate de apărare sau de securitate și care se atribuie sau se organizează în conformitate cu normele internaționale. Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol nu se aplică contractelor și concursurilor de proiecte respective.

Articolul 21

Excluderi specifice pentru contractele de servicii

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de servicii pentru:

(a) 

cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente sau alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

(b) 

servicii de arbitraj și de conciliere;

(c) 

oricare dintre următoarele servicii juridice:

(i) 

reprezentarea legală a unui client de către un avocat în sensul articolului 1 din Directiva 77/249/CEE a Consiliului ( 3 ):

— 
în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de conciliere desfășurate într-un stat membru, într-o țară terță sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj sau de conciliere; sau
— 
în cadrul procedurilor judiciare în fața instanțelor judecătorești sau autorităților publice ale unui stat membru, sau ale unei țări terțe sau în fața instanțelor judecătorești sau instituțiilor internaționale;
(ii) 

consilierea juridică oferită anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia din procedurile menționate la punctul (i) de la prezenta literă sau în cazul în care există un indiciu tangibil și o mare probabilitate ca respectiva cauză la care face referire consilierea să devină obiectul unor astfel de proceduri, cu condiția ca respectiva consiliere să fie acordată de un jurist în înțelesul articolului 1 din Directiva 77/249/CEE;

(iii) 

serviciile de certificare și autentificare a documentelor care trebuie să fie furnizate de notari;

(iv) 

serviciile juridice prestate de mandatari, sau tutori desemnați ori alte servicii juridice ai căror furnizori sunt numiți de o instanță judecătorească din statul membru în cauză sau sunt desemnați prin lege să execute sarcini specifice sub supravegherea acestor instanțe judecătorești;

(v) 

alte servicii juridice care au legătură, chiar și ocazional, cu exercitarea autorității publice în statul membru în cauză;

(d) 

servicii financiare referitoare la emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau transferul de valori mobiliare sau alte instrumente financiare în sensul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 4 ) și operațiuni efectuate cu Fondul european de stabilitate financiară și cu Mecanismul european de stabilitate;

(e) 

împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu referitoare la emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau transferul de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare;

(f) 

contracte de muncă;

(g) 

servicii publice de transport de călători pe calea ferată sau cu metroul;

(h) 

servicii de apărare civilă, protecție civilă și prevenirea pericolelor prestate de organizații sau asociații non-profit și care intră sub incidența codurilor CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 și 85143000-3 cu excepția serviciilor de ambulanță pentru transportul pacienților;

(i) 

contracte pentru spațiu de emisie sau furnizarea de programe atribuite furnizorilor de servicii media audiovizuale sau de radiodifuziune. În sensul prezentei litere, „furnizorii de servicii media” au același înțeles ca în articolul 1 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 5 ). „Program” are același înțeles ca în articolul 1 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată, dar include, de asemenea, programe radio și materiale pentru programe radio. În plus, în sensul prezentei dispoziții, „materiale pentru programe” au același înțeles ca și „program”.

Articolul 22

Contracte de achiziții de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de servicii atribuite unei entități care este ea însăși autoritate contractantă sau unei asocieri de autorități contractante, pe baza unui drept exclusiv de care se bucură în temeiul unui act cu putere de lege sau act administrativ publicat, compatibil cu TFUE.

Articolul 23

Contracte atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau de combustibili pentru producerea energiei

Prezenta directivă nu se aplică:

(a) 

contractelor pentru achiziționarea de apă, în cazul în care sunt atribuite de entități contractante care desfășoară una sau ambele activități legate de apa potabilă menționate la articolul 10 alineatul (1);

(b) 

contractelor atribuite de entități contractante care sunt ele însele active în sectorul energiei, desfășurând o activitate menționată la articolul 8 alineatul (1), articolul 9 alineatul (1) sau articolul 14, în vederea furnizării de:

(i) 

energie;

(ii) 

combustibili pentru producerea energiei.

Subsecțiunea 2

Achiziții care includ aspecte de apărare și securitate

Articolul 24

Apărare și securitate

(1)  

În cazul contractelor atribuite și al concursurilor de proiecte organizate în domeniile apărării și securității, prezenta directivă nu se aplică:

(a) 

contractelor care intră sub incidența Directivei 2009/81/CE;

(b) 

contractelor cărora Directiva 2009/81/CE nu li se aplică în temeiul articolelor 8, 12 și 13 din aceasta.

(2)  
Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice și concursurilor de proiecte care nu sunt exceptate în temeiul alineatului (1), în măsura în care protecția intereselor esențiale de securitate ale unui stat membru nu poate fi garantată prin măsuri mai puțin invazive, de exemplu prin impunerea unor cerințe în vederea protejării naturii confidențiale a informațiilor pe care entitatea contractantă le pune la dispoziție în cadrul unei proceduri de atribuire de contract, astfel cum se prevede în prezenta directivă.

În plus și în conformitate cu articolul 346 alineatul (1) litera (a) din TFUE, prezenta directivă nu se aplică contractelor și concursurilor de proiecte care nu sunt exceptate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, în măsura în care aplicarea prezentei directive ar obliga statul membru să furnizeze informații a căror divulgare o consideră contrară intereselor esențiale ale securității sale.

(3)  
În cazul în care achiziția și executarea contractului sau a concursului de proiecte sunt declarate secrete sau trebuie să fie însoțite de măsuri speciale de securitate în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare într-un stat membru, prezenta directivă nu se aplică cu condiția ca statul membru să stabilească că interesele esențiale în cauză nu pot fi garantate prin măsuri mai puțin invazive, cum sunt cele menționate la alineatul (2) primul paragraf.

Articolul 25

Achiziții mixte care se referă la activități identice și implică aspecte de apărare sau de securitate

(1)  
În cazul contractelor mixte care se referă la activități identice și au ca obiect achiziții reglementate de prezenta directivă, precum și achiziții sau alte elemente reglementate la articolul 346 din TFUE sau în Directiva 2009/81/CE, se aplică prezentul articol.
(2)  
Dacă diferitele părți ale unui anumit contract sunt separabile în mod obiectiv, entitățile contractante pot alege să atribuie contracte separate pentru părțile separate sau să atribuie un singur contract.

În cazul în care entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate pentru părți separate, decizia cu privire la regimul juridic care se aplică fiecăruia dintre aceste contracte separate se ia în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere.

În cazul în care entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic aplicabil se aplică următoarele criterii:

(a) 

atunci când o parte a unui contract dat este reglementată de articolul 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fără aplicarea prezentei directive, cu condiția ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective;

(b) 

atunci când o parte a unui contract dat este reglementată de Directiva 2009/81/CE, contractul poate fi atribuit în conformitate cu directiva menționată, cu condiția ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective. Prezenta literă nu aduce atingere pragurilor și excluderilor prevăzute în directiva menționată.

Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luată, totuși, în scopul excluderii unor contracte de la aplicarea prezentei directive sau a Directivei 2009/81/CE.

(3)  
Alineatul (2) paragraful al treilea litera (a) se aplică contractelor mixte cărora, altfel, li s-ar putea aplica atât litera (a), cât și litera (b) de la paragraful menționat.
(4)  
Dacă diferitele părți ale unui contract dat nu pot fi separate în mod obiectiv, contractul poate fi atribuit fără aplicarea prezentei directive atunci când include elemente cărora li se aplică articolul 346 din TFUE; în caz contrar, acesta poate fi atribuit în conformitate cu Directiva 2009/81/CE.

Articolul 26

Achiziții care se referă la mai multe activități și implică aspecte de apărare sau de securitate

(1)  
În cazul contractelor care vizează acoperirea mai multor activități, entitățile contractante pot alege să atribuie contracte separate destinate fiecărei activități în parte sau să atribuie un singur contract. Dacă entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate pentru diferitele părți, decizia cu privire la regimul juridic care se aplică fiecăruia dintre contractele separate se ia în funcție de caracteristicile fiecărei activități avute în vedere.

Dacă entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică alineatul (2) de la prezentul articol. Alegerea între atribuirea unui singur contract și atribuirea mai multor contracte separate nu se face în scopul excluderii contractului sau contractelor din domeniul de aplicare al prezentei directive sau al Directivei 2009/81/CE.

(2)  

În cazul contractelor care vizează acoperirea unei activități care face obiectul prezentei directive și a altei activități care:

(a) 

face obiectul Directivei 2009/81/CE; sau

(b) 

este reglementată de articolul 346 din TFUE,

contractul poate fi atribuit în conformitate cu Directiva 2009/81/CE, în cazurile prevăzute la litera (a), precum și fără aplicarea prezentei directive, în cazurile prevăzute la litera (b). Prezentul paragraf nu aduce atingere pragurilor și excluderilor prevăzute de Directiva 2009/81/CE.

Contractele prevăzute la litera (a) de la primul paragraf, care în plus includ achiziții sau alte elemente care sunt reglementate de articolul 346 din TFUE, pot fi atribuite fără aplicarea prezentei directive.

Totuși, faptul că atribuirea unui singur contract este justificată de motive obiective, iar decizia de atribuire a unui singur contract nu este luată în scopul excluderii unor contracte de la aplicarea prezentei directive reprezintă o condiție pentru aplicarea primului și a celui de al doilea paragraf.

Articolul 27

Contracte și concursuri de proiecte care implică aspecte de apărare sau de securitate care se atribuie sau se organizează conform unor norme internaționale

(1)  

Prezenta directivă nu se aplică contractelor sau concursurilor de proiecte care implică aspecte de apărare și securitate pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de achiziție diferite de cele prevăzute în prezenta directivă, instituite prin oricare dintre următoarele:

(a) 

un acord sau un aranjament internațional încheiat în conformitate cu tratatele între un stat membru și una sau mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, pentru lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari;

(b) 

un acord sau un aranjament internațional referitor la staționarea trupelor și privind întreprinderile unui stat membru sau ale unei țări terțe;

(c) 

o organizație internațională.

Toate acordurile sau aranjamentele menționate la primul paragraf litera (a) de la prezentul alineat sunt comunicate Comisiei, care poate consulta Comitetul consultativ pentru achizițiile publice menționat la articolul 105.

(2)  
Prezenta directivă nu se aplică contractelor și concursurilor de proiecte care implică aspecte de apărare sau de securitate, pe care entitatea contractantă le atribuie în conformitate cu normele în materie de achiziții prevăzute de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, în cazul în care contractele sau concursurile de proiecte în cauză sunt finanțate integral de organizația sau instituția respectivă. În cazul contractelor și al concursurilor de proiecte cofinanțate în cea mai mare parte de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, părțile convin asupra procedurilor de achiziție aplicabile.

Subsecțiunea 3

Relații speciale (cooperare, întreprinderi afiliate și asociații în participațiune)

Articolul 28

Contracte încheiate între autorități contractante

(1)  

Un contract atribuit de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau public nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a) 

autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii;

(b) 

peste 80 % din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

(c) 

nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare nemajoritare sau nedecisive a capitalului privat cerute de dispozițiile legislative naționale, în conformitate cu tratatele, care nu exercită o influență decisivă asupra persoanei juridice controlate.

Se consideră că o autoritate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii, în sensul literei (a) de la primul paragraf, atunci când exercită o influență decisivă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate. Un astfel de control poate fi exercitat, de asemenea, de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în același mod de către autoritatea contractantă.

(2)  
Alineatul (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care este autoritate contractantă atribuie un contract autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul de achiziții publice, cu excepția formelor de participare nemajoritare sau nedecisive a capitalului privat cerute prin dispozițiile legislative naționale, în conformitate cu tratatele, care nu exercită o influență decisivă asupra persoanei juridice controlate.
(3)  

O autoritate contractantă care nu exercită asupra unei persoane juridice de drept privat sau public un control în sensul alineatului (1) poate totuși să atribuie un contract respectivei persoane juridice, fără a aplica prezenta directivă, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a) 

autoritatea contractantă exercită în comun cu alte autorități contractante asupra respectivei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii;

(b) 

peste 80 % din activitățile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de autoritățile contractante care o controlează sau de alte persoane juridice controlate de aceleași autorități contractante; și

(c) 

nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare nemajoritare sau nedecisive a capitalului privat cerute de dispozițiile legislative naționale, în conformitate cu tratatele, care nu exercită o influență decisivă asupra persoanei juridice controlate.

În sensul literei (a) de la primul paragraf, autoritățile contractante exercită în comun controlul asupra unei persoane juridice dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(i) 

organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanți ai tuturor autorităților contractante participante. Reprezentanții individuali pot reprezenta mai multe sau toate autoritățile contractante participante;

(ii) 

autoritățile contractante sunt în măsură să exercite în comun o influență decisivă asupra obiectivelor strategice și a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; și

(iii) 

persoana juridică controlată nu urmărește interese contrare celor ale autorităților contractante care o controlează.

(4)  

Un contract încheiat exclusiv între două sau mai multe autorități contractante nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a) 

contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, cu scopul de a asigura că prestarea serviciilor publice pe care trebuie să o efectueze se realizează în vederea îndeplinirii obiectivelor comune;

(b) 

punerea în aplicare a respectivei cooperări este reglementată exclusiv în baza considerațiilor legate de interesul public; și

(c) 

autoritățile contractante participante desfășoară pe piața liberă sub 20 % din activitățile vizate de cooperare.

(5)  
Pentru determinarea procentajului de activități menționat la alineatul (1) primul paragraf litera (b), alineatul (3) primul paragraf litera (b) și alineatul (4) litera (c), se ia în considerare cifra medie de afaceri totală sau o alternativă adecvată bazată pe activitate, precum costurile suportate de persoana juridică relevantă în legătură cu servicii, produse și lucrări din ultimii trei ani precedenți atribuirii contractului.

În cazul în care, din cauza datei la care persoana juridică relevantă a fost înființată sau și-a început activitatea sau din cauza reorganizării activităților sale, cifra de afaceri sau alternativa bazată pe activitate, precum costurile, fie nu este disponibilă pentru ultimii trei ani, fie nu mai este relevantă, este suficient să se demonstreze că măsurarea activității este verosimilă, în special cu ajutorul previziunilor de afaceri.

Articolul 29

Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate

(1)  
În sensul prezentului articol, „întreprindere afiliată” înseamnă orice întreprindere ale cărei situații anuale sunt consolidate cu cele ale entității contractante în conformitate cu cerințele Directivei 2013/34/UE.
(2)  

În cazul entităților care nu fac obiectul Directivei 2013/34/UE, „întreprindere afiliată” înseamnă orice întreprindere care:

(a) 

poate fi supusă, direct sau indirect, unei influențe dominante exercitate de entitatea contractantă;

(b) 

poate exercita o influență dominantă asupra entității contractante; sau

(c) 

împreună cu entitatea contractantă, este supusă influenței dominante a unei alte întreprinderi în virtutea dreptului de proprietate, a unei participări financiare sau a normelor care o guvernează.

În sensul prezentului alineat, noțiunea de „influență dominantă” are același sens ca la articolul 4 alineatul (2) paragraful al doilea.

(3)  

În pofida articolului 28 și sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (4) de la prezentul articol, prezenta directivă nu se aplică contractelor atribuite:

(a) 

de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate; sau

(b) 

de către o asociație în participațiune, formată exclusiv dintr-o serie de entități contractante în scopul desfășurării activităților descrise la articolele 8-14, unei întreprinderi care este afiliată cu una dintre aceste entități contractante.

(4)  

Alineatul (3) se aplică:

(a) 

contractelor de servicii, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri totală a întreprinderii afiliate pe durata ultimilor trei ani, ținând seama de toate serviciile prestate de întreprinderea respectivă, să provină din prestarea de servicii entității contractante sau altor întreprinderi cu care este afiliată;

(b) 

contractelor de produse, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri totală a întreprinderii afiliate, ținând seama de toate produsele furnizate de întreprinderea respectivă pe durata ultimilor trei ani, să provină din furnizarea de produse entității contractante sau altor întreprinderi cu care este afiliată;

(c) 

contractelor de lucrări, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri totală a întreprinderii afiliate, ținând seama de toate lucrările prestate de întreprinderea respectivă pe durata ultimilor trei ani, să provină din prestarea de lucrări entității contractante sau altor întreprinderi cu care este afiliată.

(5)  
În cazul în care, din cauza datei la care o întreprindere afiliată a fost creată sau și-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii trei ani, este suficient ca întreprinderea să demonstreze că cifra de afaceri menționată la alineatul (4) literele (a), (b) sau (c) este verosimilă, în special cu ajutorul previziunilor de afaceri.
(6)  
În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată cu entitatea contractantă cu care formează un grup economic furnizează servicii, produse sau lucrări identice sau similare, procentajele se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri rezultată din furnizarea de servicii, de produse și, respectiv, de lucrări de către respectivele întreprinderi afiliate.

Articolul 30

Contracte atribuite unei asociații în participațiune sau unei entități contractante care face parte dintr-o asociație în participațiune

În pofida articolului 28 și cu condiția ca asociația în participațiune să fi fost înființată pentru a desfășura activitatea în cauză pe o perioadă de cel puțin trei ani și ca actul de înființare a asociației în participațiune să prevadă că entitățile contractante care o formează vor face parte din aceasta cel puțin pentru o perioadă la fel de lungă, prezenta directivă nu se aplică contractelor atribuite de:

(a) 

o asociație în participațiune, formată exclusiv din mai multe entități contractante în scopul desfășurării unor activități în sensul articolelor 8-14, uneia dintre aceste entități contractante; sau

(b) 

o entitate contractantă unei astfel de asociații în participațiune din care face parte.

Articolul 31

Transmiterea informațiilor

Entitățile contractante transmit Comisiei, dacă li se solicită acest lucru, 30:

(a) 

denumirile întreprinderilor sau ale asociațiilor în participațiune în cauză;

(b) 

natura și valoarea contractelor implicate;

(c) 

dovezi considerate necesare de către Comisie pentru a demonstra că relația dintre întreprinderea sau asociația în participațiune căreia i se atribuie contractele și entitatea contractantă respectă cerințele prevăzute la articolul 29 sau 30.

Subsecțiunea 4

Situații speciale

Articolul 32

Servicii de cercetare și dezvoltare

Prezenta directivă se aplică doar contractelor de servicii pentru servicii de cercetare și dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV 73000000-2 – 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 și 73430000-5, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele două condiții:

(a) 

sunt exclusiv în beneficiul entității contractante, pentru uz propriu, în exercitarea propriei activități; și

(b) 

serviciul prestat este integral remunerat de către entitatea contractantă.

Articolul 33

Contracte supuse unui regim special

(1)  

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 34 din prezenta directivă, Republica Austria și Republica Federală Germania se asigură, prin condițiile de autorizare sau alte măsuri adecvate, că orice entitate care își desfășoară activitatea în sectoarele menționate în Decizia 2002/205/CE a Comisiei ( 6 ) și Decizia 2004/73/CE a Comisiei ( 7 ):

(a) 

respectă principiile de nediscriminare și concurențiale în materie de achiziții, cu privire la atribuirea de contracte de achiziții de produse, lucrări sau servicii, în special în ceea ce privește informațiile pe care entitatea le pune la dispoziția operatorilor economici referitor la intențiile sale de achiziție;

(b) 

comunică Comisiei, în condițiile definite în Decizia 93/327/CEE a Comisiei ( 8 ), informații cu privire la contractele pe care le atribuie.

(2)  
Fără a aduce atingere articolului 34, Regatul Unit asigură, prin intermediul condițiilor de autorizare sau al altor măsuri adecvate, că orice entitate care își desfășoară activitatea în sectoarele menționate în Decizia 97/367/CEE aplică literele (a) și (b) de la alineatul (1) de la prezentul articol în ceea ce privește atribuirea de contracte pentru desfășurarea activității respective în Irlanda de Nord.
(3)  
Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul contractelor atribuite în scopul explorării pentru petrol sau gaze.

Subsecțiunea 5

Activități expuse direct concurenței și dispozițiile procedurale aferente

Articolul 34

Activități expuse direct concurenței

(1)  
Contractele destinate să permită desfășurarea unei activități menționate la articolele 8-14 nu fac obiectul prezentei directive în cazul în care statul membru sau entitățile contractante care au introdus cererea în temeiul articolului 35 pot demonstra că, în statul membru în care este desfășurată, activitatea este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat; de asemenea, concursurile de proiecte care sunt organizate pentru desfășurarea unei astfel de activități în zona geografică respectivă nu fac obiectul prezentei directive. Activitatea în cauză poate face parte dintr-un sector mai larg sau poate fi exercitată doar în anumite părți ale statului membru respectiv. Evaluarea expunerii la concurență, menționată în prima teză din prezentul alineat, care va fi efectuată ținând cont de informațiile de care dispune Comisia și de obiectivele prezentei directive, nu aduce atingere aplicării legislației în materie de concurență. Evaluarea se realizează având în vedere piața activităților în cauză și piața geografică de referință în sensul alineatului (2).
(2)  
În sensul alineatului (1) de la prezentul articol, pentru a stabili dacă o activitate este expusă direct concurenței, se aplică criterii conforme cu dispozițiile privind concurența prevăzute în TFUE Printre acestea se pot număra caracteristicile produselor sau serviciilor respective, existența de produse sau servicii alternative considerate substituibile din punctul de vedere al ofertei sau al cererii, prețurile, precum și prezența efectivă sau potențială a cel puțin doi furnizori ai produselor sau serviciilor respective.

Piața geografică de referință, pe baza căreia se evaluează expunerea la concurență, cuprinde zona în care întreprinderile respective sunt implicate în oferta și cererea de produse sau servicii, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi distinctă de zonele geografice învecinate, în special deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în respectivele zone. Această evaluare ia în considerare în special natura și caracteristicile produselor și serviciilor în cauză, precum și existența unor bariere la intrarea pe piață sau a unor preferințe ale consumatorilor, a unor diferențe considerabile între cotele de piață ale întreprinderilor din zona în cauză și zonele învecinate sau a unor diferențe semnificative de preț.

(3)  
În sensul alineatului (1) de la prezentul articol, accesul la o piață se consideră nerestricționat în cazul în care statul membru a implementat și a pus în aplicare legislația Uniunii cuprinsă în anexa III.

În cazul în care nu se poate presupune accesul liber la o anumită piață pe baza primului paragraf, trebuie să se demonstreze că accesul la piața respectivă este liber de fapt și de drept.

Articolul 35

Procedura de stabilire a aplicabilității articolului 34

(1)  
În cazul în care un stat membru sau, dacă legislația statului membru în cauză prevede această posibilitate, o entitate contractantă consideră, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 34 alineatele (2) și (3), că o activitate este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat, acesta/aceasta poate transmite Comisiei o cerere pentru a se stabili că prezenta directivă nu se aplică atribuirii de contracte sau organizării de concursuri de proiecte pentru desfășurarea respectivei activități, însoțită, după caz, de poziția adoptată de o autoritate națională independentă care este competentă în ceea ce privește activitatea respectivă. Astfel de cereri se pot referi la activități care fac parte dintr-un sector mai larg sau care sunt exercitate doar în anumite părți ale statului membru în cauză.

În cererea respectivă, statul membru sau entitatea contractantă în cauză informează Comisia cu privire la toate faptele relevante, și în special cu privire la orice act cu putere de lege sau act administrativ ori acord privind respectarea condițiilor stabilite la articolul 34 alineatul (1).

(2)  
Cu excepția cazului în care o cerere formulată de o entitate contractantă este însoțită de o poziție motivată și argumentată, adoptată de o autoritate națională independentă care este competentă în ceea ce privește activitatea respectivă, care analizează în detaliu condițiile în care articolul 34 alineatul (1) s-ar putea aplica activității în cauză, în conformitate cu alineatele (2) și (3) de la articolul menționat, Comisia informează imediat statul membru respectiv. Statul membru în cauză informează Comisia, în astfel de cazuri, cu privire la toate faptele relevante, și în special cu privire la orice act cu putere de lege sau act administrativ ori acord privind respectarea condițiilor stabilite la articolul 34 alineatul (1).
(3)  
După primirea unei cereri transmise în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol, Comisia poate, prin acte de punere în aplicare adoptate în termenele prevăzute în anexa IV, să stabilească dacă o activitate menționată la articolele 8-14 este expusă direct concurenței, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 34. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 105 alineatul (2).

Contractele destinate să permită efectuarea activității în cauză și concursurile de proiecte organizate pentru desfășurarea unei astfel de activități încetează să facă obiectul prezentei directive în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) 

Comisia a adoptat actul de punere în aplicare prin care se stabilește aplicabilitatea articolului 34 alineatul (1), în termenul menționat în anexa IV;

(b) 

Comisia nu a adoptat actul de punere în aplicare în termenul menționat în anexa IV.

(4)  
După transmiterea unei cereri, statul membru sau entitatea contractantă în cauză poate, cu acordul Comisiei, să își modifice substanțial cererea, în special în ceea ce privește activitățile sau zonele geografice în cauză. În acest caz, se aplică un nou termen de adoptare a actului de punere în aplicare, care se calculează în conformitate cu punctul 1 din anexa IV, cu excepția cazului în care Comisia și statul membru sau entitatea contractantă care a depus cererea convin asupra unui termen mai scurt.
(5)  
În cazul în care, într-un anumit stat membru, o activitate face deja obiectul unei proceduri prevăzute la alineatele (1), (2) și (4), cererile ulterioare privind aceeași activitate, în același stat membru, prezentate înainte de expirarea termenului prevăzut pentru prima cerere nu se consideră proceduri noi și se tratează în contextul primei cereri.
(6)  

Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care se stabilesc norme detaliate pentru aplicarea alineatelor (1)-(5). Actul de punere în aplicare respectiv include cel puțin norme referitoare la:

(a) 

publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru informare, a datelor la care începe și la care se încheie termenul prevăzut la punctul 1 din anexa IV, inclusiv a oricăror prelungiri sau suspendări ale termenului, conform dispozițiilor anexei menționate;

(b) 

publicarea eventualei aplicabilități a articolului 34 alineatul (1) în conformitate cu alineatul (3) al doilea paragraf litera (b) din prezentul articol;

(c) 

dispoziții de punere în aplicare privind forma, conținutul și alte detalii ale cererilor prezentate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 105 alineatul (2).

CAPITOLUL IV

Principii generale

Articolul 36

Principii aplicabile achizițiilor

(1)  
Entitățile contractante îi tratează pe operatorii economici în mod egal și fără discriminare și acționează într-un mod transparent și proporțional.

Conceptul achiziției nu se face cu intenția de excludere a acesteia din domeniul de aplicare al prezentei directive sau de restrângere artificială a concurenței. Se consideră că se restrânge artificial concurența în cazul în care conceptul achiziției este făcut cu intenția favorizării sau dezavantajării nejustificate a anumitor operatori economici.

(2)  
Statele membre adoptă măsurile adecvate pentru a se asigura că, în executarea contractelor de achiziții publice, operatorii economici respectă obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin contracte colective de muncă sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa XIV.

Articolul 37

Operatori economici

(1)  
Operatorii economici care, în temeiul legislației statului membru în care sunt stabiliți, au dreptul să presteze serviciul în cauză nu pot fi respinși numai pe motiv că, în temeiul legislației statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligați să fie persoane fizice sau persoane juridice.

Cu toate acestea, pentru contractele de achiziții de servicii și de lucrări, precum și pentru contractele de achiziții de produse care implică, în plus, servicii sau lucrări de amplasare și de instalare, persoanele juridice pot fi obligate să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor lor de participare, numele și calificările profesionale pertinente ale persoanelor responsabile cu executarea contractului în cauză.

(2)  
Grupurile de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, pot participa la procedurile de achiziții. Entitățile contractante nu le pot impune acestora să aibă o formă juridică specifică pentru depunerea unei oferte sau a unei cereri de participare.

Dacă este necesar, entitățile contractante pot clarifica în documentele achiziției în ce mod îndeplinesc grupurile de operatori economici criteriile și cerințele pentru calificare și selecția calitativă menționate la articolele 77-81, cu condiția ca acest lucru să se justifice din motive obiective și să fie proporțional. Statele membre pot stabili termeni standard pentru modul în care grupurile de operatori economici urmează să îndeplinească cerințele respective.

Orice condiție pentru executarea unui contract de către astfel de grupuri de operatori economici, diferite de cele impuse participanților individuali, sunt, de asemenea, justificate de motive obiective și sunt proporționale.

(3)  
În pofida alineatului (2), entitățile contractante pot impune grupurilor de operatori economici să adopte o anumită formă juridică, odată ce le-a fost atribuit contractul, în măsura în care o astfel de schimbare este necesară pentru executarea în mod satisfăcător a contractului.

Articolul 38

Contracte rezervate

(1)  
Statele membre pot rezerva dreptul de participare la procedurile de achiziții unor ateliere protejate și unor operatori economici al căror scop principal este integrarea socială și profesională a persoanelor cu handicap sau a celor defavorizate sau pot prevedea ca astfel de contracte să fie executate în contextul programelor de angajare protejată, dacă cel puțin 30 % dintre angajații atelierelor, operatorilor economici sau programelor în cauză sunt lucrători cu handicap sau defavorizați.
(2)  
În invitația la procedura concurențială de ofertare se face trimitere la prezentul articol.

Articolul 39

Confidențialitate

(1)  
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta directivă sau în legislația națională sub incidența căreia intră entitatea contractantă, în special legislația privind accesul la informații și fără a aduce atingere obligațiilor legate de publicitatea contractelor atribuite și de informațiile pentru candidați și ofertanți prevăzute la articolele 70 și 75, entitatea contractantă nu dezvăluie informațiile transmise de operatorii economici și desemnate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, secrete tehnice sau comerciale și aspectele confidențiale ale ofertelor.
(2)  
Entitățile contractante pot impune operatorilor economici cerințe care vizează protejarea naturii confidențiale a informațiilor pe care entitățile contractante le pun la dispoziție pe durata întregii proceduri de achiziție, inclusiv informațiile puse la dispoziție în cadrul funcționării unui sistem de calificare, indiferent dacă acesta a făcut sau nu obiectul unui anunț privind existența unui sistem de calificare utilizat ca modalitate de invitare la o procedură concurențială de ofertare.

Articolul 40

Reguli aplicabile comunicărilor

(1)  
Statele membre se asigură că toate comunicările și schimburile de informații în temeiul prezentei directive, în special depunerea electronică, sunt efectuate prin mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol. Instrumentele și dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum și caracteristicile lor tehnice, sunt nediscriminatorii, disponibile în general și interoperabile cu produse de uz general ale TIC și nu limitează accesul operatorilor economici la procedura de achiziție.

În pofida primului paragraf, entitățile contractante nu sunt obligate să solicite utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procesul de depunere în următoarele situații:

(a) 

din cauza naturii specializate a achiziției, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita instrumente, dispozitive sau formate de fișiere specifice care nu sunt disponibile în general sau nu se susțin prin aplicații disponibile în general;

(b) 

aplicațiile care suportă formatele de fișiere adecvate pentru descrierea ofertelor utilizează formate de fișiere care nu pot fi procesate prin nicio altă aplicație deschisă sau disponibilă în general sau fac obiectul unui regim de licențe limitate de drepturi de proprietate intelectuală, iar entitatea contractantă nu le poate pune la dispoziție pentru descărcare sau pentru utilizare la distanță;

(c) 

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita un echipament de birou specializat care nu este disponibil în general pentru entitățile contractante;

(d) 

documentele achiziției necesită prezentarea unor modele fizice sau reduse la scară care nu se pot transmite prin mijloace electronice.

În ceea ce privește comunicările pentru care nu sunt folosite mijloace electronice de comunicare în conformitate cu al doilea paragraf, comunicarea se face prin poștă sau alt transportator adecvat sau printr-o combinație între poștă sau alt transportator adecvat și mijloace electronice.

În pofida primului paragraf de la prezentul alineat, entitățile contractante nu sunt obligate să solicite mijloace electronice de comunicare în procesul de depunere în măsura în care utilizarea altor mijloace de comunicare decât mijloacele electronice este necesară fie din cauza unei încălcări a securității mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru protejarea naturii deosebit de sensibile a informațiilor care cer un nivel de protecție atât de ridicat încât nu poate fi asigurat în mod corespunzător prin utilizarea instrumentelor și dispozitivelor electronice disponibile în general pentru operatorii economici sau care le pot fi puse la dispoziție prin mijloace alternative de acces în sensul alineatului (5).

Este responsabilitatea entităților contractante care solicită, în conformitate cu al doilea paragraf de la prezentul alineat, alte mijloace de comunicare decât cele electronice în procesul de depunere să indice motivele acestei solicitări în raportul individual menționat la articolul 100. După caz, entitățile contractante menționează în raportul individual motivele pentru care utilizarea altor mijloace de comunicare decât a mijloacelor electronice a fost considerată necesară în aplicarea celui de al patrulea paragraf de la prezentul alineat.

(2)  
În pofida alineatului (1), comunicarea orală poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esențiale ale unei proceduri de achiziții, cu condiția unei documentări suficiente a conținutului comunicării verbale. În acest sens, elementele esențiale ale unei proceduri de achiziții includ documentele achiziției, cererile de participare și confirmările interesului și ofertele. În special, comunicările verbale cu ofertanții care ar putea avea un impact substanțial asupra conținutului și evaluării ofertelor se documentează într-o măsură suficientă și prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi înregistrări scrise sau audio sau rezumate ale principalelor elemente ale comunicării.
(3)  
În toate operațiunile de comunicare, schimb și stocare de informații, entitățile contractante asigură menținerea integrității datelor și protejarea confidențialității ofertelor și a cererilor de participare. Ele examinează conținutul ofertelor și al cererilor de participare numai după expirarea termenului fixat pentru depunerea acestora.
(4)  
Pentru contractele de achiziție de lucrări publice și concursurile de proiecte, statele membre pot impune utilizarea de instrumente electronice specifice, precum instrumentele de modelare electronică a informațiilor de construcții sau instrumente similare. În astfel de cazuri, entitățile contractante oferă mijloace de acces alternative, astfel cum se prevede la alineatul (5), până când instrumentele respective devin disponibile în general în sensul alineatului (1) primul paragraf a doua teză.
(5)  
Entitățile contractante pot, dacă este necesar, să impună utilizarea unor instrumente care nu sunt în general disponibile, cu condiția ca entitățile contractante să ofere mijloace alternative de acces.

Se consideră că entitățile contractante oferă mijloace alternative adecvate de acces în oricare dintre următoarele situații, dacă:

(a) 

oferă acces gratuit, direct, liber și complet, pe cale electronică, la instrumentele și dispozitivele respective de la data publicării anunțului în conformitate cu anexa IX sau de la data trimiterii invitației pentru confirmarea interesului. Textul anunțului sau al invitației pentru confirmarea interesului specifică adresa de internet la care sunt disponibile instrumentele și dispozitivele respective;

(b) 

se asigură că ofertanții care nu au acces la instrumentele și dispozitivele în cauză sau nu au nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite, cu condiția ca lipsa accesului să nu fie imputabilă ofertantului în cauză, pot avea acces la procedura de achiziție prin utilizarea unor dispozitive (tokens) provizorii puse la dispoziție gratuit pe internet; sau

(c) 

asigură disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea electronică a ofertelor.

(6)  

În plus față de cerințele prevăzute în anexa V, următoarele norme se aplică instrumentelor și dispozitivelor de transmisie și recepție electronică a ofertelor și de recepție electronică a cererilor de participare:

(a) 

informațiile privind specificațiile pentru prezentarea electronică a ofertelor și a cererilor de participare, inclusiv criptarea și marcarea temporală (time-stamping), se pun la dispoziția părților interesate;

(b) 

statele membre sau entitățile contractante care acționează într-un cadru global stabilit de statul membru în cauză precizează nivelul de securitate necesar pentru ca mijloacele de comunicare electronice să fie folosite în diversele etape ale procedurii de achiziție în cauză; nivelul respectiv este proporțional cu riscurile asociate;

(c) 

atunci când statele membre sau entitățile contractante care acționează într-un cadru global stabilit de statul membru în cauză ajung la concluzia că nivelul de risc, evaluat în temeiul literei (b) de la prezentul alineat, impune semnături electronice avansate, astfel cum sunt definite în Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 9 ), entitățile contractante acceptă semnături electronice avansate bazate pe un certificat calificat, ținând cont dacă certificatele respective sunt furnizate de un furnizor de servicii de certificare, care se află pe o listă sigură prevăzută în Decizia 2009/767/CE a Comisiei ( 10 ), create cu sau fără un dispozitiv securizat de creare a semnăturii, sub rezerva respectării următoarelor condiții:

(i) 

entitatea contractantă stabilește formatul semnăturii avansate pe baza formatelor stabilite în Decizia 2011/130/UE a Comisiei ( 11 ) și să introducă măsurile necesare pentru a putea procesa tehnic aceste formate; în cazul în care se utilizează un format diferit de semnătură electronică, semnătura electronică sau suportul electronic al documentelor include informații cu privire la posibilitățile existente de validare, iar aceasta intră în atribuțiile statului membru. Posibilitățile de validare permit entității contractante să valideze online, gratuit și într-o manieră care să fie înțeleasă și de alți vorbitori decât cei nativi, semnătura electronică primită ca semnătură electronică avansată susținută de un certificat calificat. Statele membre notifică informațiile privind prestatorul de servicii de validare Comisiei, care pune la dispoziția publicului pe internet informațiile primite de la statele membre;

(ii) 

în cazul în care o ofertă este semnată pe baza unui certificat calificat care este inclus pe o listă sigură, entitatea contractantă nu impune cerințe suplimentare care pot împiedica utilizarea semnăturilor respective de către ofertanți.

În legătură cu documentele utilizate în contextul unei proceduri de achiziții, care sunt semnate de o autoritate competentă a unui stat membru sau de o altă entitate emitentă, entitatea sau autoritatea competentă emitentă poate stabili formatul semnăturii avansate în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Decizia 2011/130/UE. Acestea introduc măsurile necesare pentru a putea prelucra tehnic formatele respective prin includerea informațiilor solicitate în scopul prelucrării semnăturii în documentul în cauză. Astfel de documente trebuie să conțină în semnătura electronică sau în suportul electronic al documentelor informații cu privire la posibilitățile existente de validare care permit validarea online a semnăturii electronice primite, gratuit și într-o manieră care să fie înțeleasă și de alți vorbitori decât cei nativi.

(7)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 103, pentru a modifica detaliile și caracteristicile tehnice stabilite în anexa V pentru a ține cont de progresul tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 103, pentru modificarea listei care figurează la alineatul (1) al doilea paragraf literele (a)-(d) de la prezentul articol, în cazul în care evoluțiile tehnologice fac ca excepțiile cu caracter continuu de la utilizarea mijloacelor electronice de comunicare să devină inadecvate sau, în mod excepțional, în cazul în care trebuie să se prevadă noi excepții din cauza evoluțiilor tehnologice.

Pentru a se asigura interoperabilitatea formatelor tehnice, precum și a standardelor în materie de proceduri și mesaje, în special într-un context transfrontalier, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 103 pentru a stabili utilizarea obligatorie a acestor standarde tehnice specifice, în special cu privire la utilizarea depunerii electronice, a cataloagelor electronice și a mijloacelor de autentificare electronică, numai în cazul în care standardele tehnice au fost testate amănunțit și s-a dovedit utilitatea acestora în practică. Înainte de a stabili obligativitatea utilizării unui anumit standard tehnic, Comisia analizează cu atenție, de asemenea, costurile pe care aceasta le poate genera, în special în ceea ce privește adaptările la soluțiile existente de achiziții electronice, inclusiv infrastructura, procesele sau programele informatice.

Articolul 41

Nomenclaturi

(1)  
Orice trimiteri la nomenclaturi în contextul achizițiilor publice se efectuează cu ajutorul „Vocabularului comun privind achizițiile publice” (Common Procurement Vocabulary, CPV), adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002.
(2)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 103 pentru a adapta codurile CPV menționate în prezenta directivă, ori de câte ori modificările nomenclaturii CPV trebuie să se reflecte în prezenta directivă și nu implică o modificare a domeniului de aplicare al prezentei directive.

Articolul 42

Conflicte de interese

(1) Statele membre se asigură că autoritățile contractante iau măsurile adecvate pentru a preveni, identifica și remedia în mod eficace conflictele de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziție, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți operatorii economici.

Conceptul de conflict de interese acoperă cel puțin orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziții care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în derularea procedurii de achiziție sau care pot influența rezultatul acesteia, au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea și independența lor în contextul procedurii de achiziție.

TITLUL II

NORME APLICABILE CONTRACTELOR

CAPITOLUL I

Proceduri

Articolul 43

Condiții referitoare la AAP și la alte acorduri internaționale

În măsura în care intră sub incidența anexelor 3, 4 și 5 și a notelor generale la apendicele I al Uniunii Europene la AAP și a celorlalte acorduri internaționale care prevăd obligații în sarcina Uniunii, entitățile contractante în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) acordă lucrărilor, produselor, serviciilor și operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament nu mai puțin favorabil decât tratamentul acordat lucrărilor, produselor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune.

Articolul 44

Alegerea procedurilor

(1)  
La atribuirea contractelor de achiziții de produse, lucrări sau servicii, entitățile contractante aplică procedurile adaptate pentru a fi în conformitate cu prezenta directivă, cu condiția ca, fără a aduce atingere articolului 47, să fi fost publicată o invitație la o procedură concurențială de ofertare în conformitate cu prezenta directivă.
(2)  
Statele membre prevăd că entitățile contractante pot aplica proceduri deschise sau restrânse ori proceduri de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, după cum se prevede în prezenta directivă.
(3)  
Statele membre prevăd că entitățile contractante pot aplica dialoguri competitive și parteneriate pentru inovare în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.
(4)  

Invitația la procedura concurențială de ofertare se poate face prin unul dintre următoarele mijloace:

(a) 

un anunț orientativ periodic, în conformitate cu articolul 67, în cazul în care contractul este atribuit prin procedură restrânsă sau de negociere;

(b) 

un anunț privind existența unui sistem de calificare, în temeiul articolului 68, în cazul în care contractul este atribuit prin procedură restrânsă sau de negociere ori în cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare;

(c) 

un anunț de participare, în temeiul articolului 69.

În cazul menționat la litera (a) de la prezentul alineat, operatorii economici care și-au manifestat interesul în urma publicării anunțului orientativ periodic sunt invitați ulterior să își confirme interesul în scris prin intermediul unei invitații pentru confirmarea interesului, în conformitate cu articolul 74.

(5)  
În cazurile și situațiile specifice prevăzute în mod expres la articolul 50, statele membre pot prevedea că entitățile contractante pot recurge la o procedură de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare. Statele membre nu autorizează aplicarea procedurii respective în orice alte cazuri decât cele menționate la articolul 50.

Articolul 45

Procedura deschisă

(1)  
În cadrul procedurilor deschise, orice operator economic interesat poate depune o ofertă ca răspuns la o invitație la o procedură concurențială de ofertare.

Termenul minim de primire a ofertelor este de 35 de zile de la data la care s-a trimis anunțul de participare.

Oferta este însoțită de informațiile pentru selecția calitativă care sunt solicitate de entitatea contractantă.

(2)  

Dacă entitățile contractante au publicat un anunț orientativ periodic care nu a fost utilizat în sine ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare, termenul minim de primire a ofertelor prevăzut la alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul articol poate fi redus la 15 zile, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(a) 

anunțul orientativ periodic a inclus, pe lângă informațiile prevăzute în anexa VI partea A secțiunea I, toate informațiile prevăzute în anexa VI partea A secțiunea II, în măsura în care informațiile din urmă erau disponibile la momentul publicării anunțului orientativ periodic;

(b) 

anunțul orientativ periodic a fost trimis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data trimiterii anunțului de participare.

(3)  
În cazul în care o stare de urgență demonstrată în mod corespunzător de către entitatea contractantă face imposibil de respectat termenul prevăzut la al doilea paragraf de la alineatul (1), aceasta poate stabili un termen care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data la care s-a trimis anunțul de participare.
(4)  
Entitatea contractantă poate reduce cu cinci zile termenul pentru primirea ofertelor prevăzut la alineatul (1) al doilea paragraf de la prezentul articol, în cazul în care acceptă ca ofertele să fie depuse prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 40 alineatul (4) primul paragraf și cu articolul 40 alineatele (5) și (6).

Articolul 46

Procedura restrânsă

(1)  
În cazul procedurilor restrânse, orice operator economic poate depune o cerere de participare ca răspuns la o invitație la o procedură concurențială de ofertare, furnizând informațiile pentru selecția calitativă solicitate de entitatea contractantă.

Termenul minim pentru primirea cererilor de participare este fixat, ca regulă generală, la numai puțin de 30 de zile de la data trimiterii anunțului de participare sau a invitației pentru confirmarea interesului și în niciun caz nu poate fi mai mic de 15 zile.

(2)  
Numai operatorii economici invitați în acest sens de entitatea contractantă după evaluarea de către aceasta a informațiilor furnizate pot depune o ofertă. Entitățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură în conformitate cu articolul 78 alineatul (2).

Termenul pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord între entitatea contractantă și candidații selectați, cu condiția ca toți candidații selectați să aibă la dispoziție același termen pentru pregătirea și transmiterea ofertelor lor.

În lipsa unui acord cu privire la termenul pentru primirea ofertelor, termenul este de cel puțin 10 zile de la data la care a fost trimisă invitația de participare la procedura de ofertare.

Articolul 47

Procedura de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare

(1)  
În procedurile de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, orice operator economic poate depune o cerere de participare ca răspuns la o invitație la o procedură concurențială de ofertare, furnizând informațiile pentru selecția calitativă solicitate de către entitatea contractantă.

Termenul minim pentru primirea cererilor de participare este fixat, ca regulă generală, la nu mai puțin de 30 de zile de la data trimiterii anunțului de participare sau, dacă se utilizează un anunț orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare, de la data trimiterii invitației pentru confirmarea interesului și nu poate fi în niciun caz mai mic de 15 zile.

(2)  
Numai operatorii economici invitați de entitatea contractantă după evaluarea de către aceasta a informațiilor furnizate pot participa la negocieri. Entitățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură în conformitate cu articolul 78 alineatul (2).

Termenul pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord între entitatea contractantă și candidații selectați, cu condiția ca toți să aibă la dispoziție același termen pentru pregătirea și transmiterea ofertelor lor.

În lipsa unui acord cu privire la termenul pentru primirea ofertelor, termenul este de cel puțin 10 zile de la data la care a fost trimisă invitația de participare la procedura de ofertare.

Articolul 48

Dialogul competitiv

(1)  
În cazul dialogurilor competitive, orice operator economic poate depune o cerere de participare ca răspuns la o invitație la o procedură concurențială de ofertare, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) literele (b) și (c), furnizând informațiile pentru selecția calitativă solicitate de entitatea contractantă.

Termenul minim pentru primirea cererilor de participare este fixat, în general, la nu mai puțin de 30 de zile de la data trimiterii anunțului de participare sau, dacă se utilizează un anunț orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare, de la data trimiterii invitației pentru confirmarea interesului și nu poate fi în niciun caz mai mic de 15 zile.

Numai operatorii economici invitați de entitatea contractantă după evaluarea informațiilor furnizate pot participa la dialog. Entitățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură în conformitate cu articolul 78 alineatul (2). Contractul se atribuie exclusiv pe baza criteriului de atribuire al ofertei care prezintă cel mai bun raport calitate-preț, în conformitate cu articolul 82 alineatul (2).

(2)  
Entitățile contractante își fac cunoscute necesitățile și cerințele în invitația la o procedură concurențială de ofertare și/sau într-un document descriptiv. În același timp și în aceleași documente, acestea fac cunoscute și definesc și criteriile de atribuire alese și stabilesc un termen orientativ.
(3)  
Entitățile contractante deschid, cu participanții selectați în conformitate cu dispozițiile aplicabile prevăzute la articolele 76-81, un dialog al cărui obiectiv este de a identifica și defini mijloacele cele mai potrivite pentru a răspunde necesităților lor. În decursul acestui dialog, entitățile contractante pot discuta cu participanții selectați toate aspectele achiziției.

În cadrul dialogului, entitățile contractante asigură egalitatea de tratament pentru toți participanții. În acest scop, entitățile contractante nu furnizează, în mod discriminatoriu, informații care îi pot avantaja pe anumiți participanți în raport cu ceilalți.

În conformitate cu articolul 39, entitățile contractante nu dezvăluie celorlalți participanți soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la dialog, fără acordul acestuia. Acest acord nu ia forma unei renunțări generale, ci este dat cu referire la comunicarea preconizată a informațiilor specifice.

(4)  
Dialogurile competitive se pot desfășura în etape succesive, pentru a reduce numărul de soluții care urmează să fie discutate în etapa de dialog, aplicând criteriile de atribuire înscrise în invitația la o procedură concurențială de ofertare sau în documentul descriptiv. În invitația la o procedură concurențială de ofertare sau în documentul descriptiv, entitatea contractantă precizează dacă va recurge la opțiunea respectivă.
(5)  
Entitatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluția sau soluțiile care pot răspunde necesităților sale.
(6)  
După declararea încheierii dialogului și informarea corespunzătoare a participanților rămași, entitățile contractante îi invită pe aceștia să își depună ofertele finale pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și specificate în cursul dialogului. Ofertele respective cuprind toate elementele solicitate și necesare pentru realizarea proiectului.

Ofertele respective pot fi clarificate, precizate și optimizate la cererea entității contractante. Totuși, precizările, clarificările, optimizările sau informațiile suplimentare nu pot avea ca efect modificarea aspectelor principale ale ofertei sau ale achiziției, inclusiv a nevoilor și cerințelor stabilite în invitația la o procedură concurențială de ofertare sau în documentul descriptiv, în cazul în care variațiile la aceste aspecte, nevoi și cerințe sunt susceptibile de a denatura concurența sau de a avea un efect discriminatoriu.

(7)  
Entitățile contractante evaluează ofertele primite pe baza criteriilor de atribuire prevăzute în invitația la o procedură concurențială de ofertare sau în documentul descriptiv.

La cererea entității contractante, se pot desfășura negocieri cu ofertantul a cărui ofertă a fost identificată ca prezentând cel mai bun raport calitate-preț, în conformitate cu articolul 82 alineatul (2), pentru a se confirma angajamentele financiare sau alți termeni incluși în ofertă până la finalizarea termenelor din contract, cu condiția ca aceste negocieri să nu aibă ca efect modificarea în mod substanțial a aspectelor esențiale ale ofertei sau ale achiziției, inclusiv a necesităților și cerințelor prevăzute în invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentul descriptiv și să nu riște să denatureze concurența sau să ducă la discriminare.

(8)  
Entitățile contractante pot prevedea premii sau plăți pentru participanții la dialog.

Articolul 49

Parteneriatul pentru inovare

(1)  
În cazul parteneriatelor pentru inovare, orice operator economic poate depune o cerere de participare ca răspuns la o invitație la o procedură concurențială de ofertare, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) literele (b) și (c), furnizând informațiile pentru selecția calitativă solicitate de entitatea contractantă.

În documentele achiziției, entitatea contractantă identifică necesitatea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare care nu poate fi satisfăcută prin achiziționarea produselor, serviciilor sau lucrărilor deja disponibile pe piață. Aceasta indică acele elemente ale descrierii care definesc cerințele minime care trebuie îndeplinite de toate ofertele. Indicațiile sunt suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să identifice natura și sfera de aplicare a soluției necesare și să decidă dacă să depună o cerere de participare la procedură.

Entitatea contractantă poate decide să instituie parteneriatul pentru inovare cu unul sau mai mulți parteneri care derulează separat activități de cercetare și dezvoltare.

Termenul minim pentru primirea cererilor de participare este fixat, în general, la nu mai puțin de 30 de zile de la data trimiterii anunțului de participare și în niciun caz nu poate fi mai mic de 15 zile. Numai operatorii economici invitați de entitatea contractantă după evaluarea informațiilor furnizate pot participa la procedură. Entitățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură în conformitate cu articolul 78 alineatul (2). Contractele se atribuie exclusiv pe baza criteriului ofertei prezentând cel mai bun raport calitate-preț, în conformitate cu articolul 82 alineatul (2).

(2)  
Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare, precum și achiziția ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor care rezultă, cu condiția ca acestea să corespundă nivelurilor convenite de performanță și costurilor maxime convenite între autoritățile contractante și participanți.

Parteneriatul pentru inovare se structurează în etape succesive, urmând succesiunea etapelor din procesul de cercetare și de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrărilor. Parteneriatul pentru inovare stabilește obiective intermediare care trebuie atinse de către parteneri și plata remunerației în tranșe adecvate.

Pe baza obiectivelor respective, entitatea contractantă poate hotărî după fiecare etapă să înceteze parteneriatul pentru inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru inovare cu mai mulți parteneri, să reducă numărul de parteneri prin rezilierea anumitor contracte, cu condiția ca entitatea contractantă să fi menționat în documentele achiziției posibilitățile respective, precum și condițiile în care poate face uz de ele.

(3)  
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul articol, entitățile contractante negociază cu ofertanții ofertele inițiale și toate ofertele ulterioare depuse de aceștia, cu excepția ofertei finale, în vederea îmbunătățirii conținutului acestora.

Cerințele minime și criteriile de atribuire nu fac obiectul negocierilor.

(4)  
În cursul negocierilor, entitățile contractante asigură egalitatea de tratament pentru toți ofertanții. În acest scop, acestea nu furnizează, în mod discriminatoriu, informații care îi pot avantaja pe anumiți ofertanți în raport cu ceilalți. Acestea informează în scris toți ofertanții ale căror oferte nu au fost eliminate în conformitate cu alineatul (5) în legătură cu orice modificări ale specificațiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziției decât cele care stabilesc cerințele minime. În urma modificărilor respective, entitățile contractante acordă suficient timp ofertanților pentru a modifica și a retrimite ofertele modificate, după caz.

În conformitate cu articolul 39, entitățile contractante nu dezvăluie celorlalți participanți informații confidențiale comunicate de un candidat sau de un ofertant care participă la negocieri, fără acordul acestuia. Acest acord nu ia forma unei renunțări generale, ci este dat cu referire la comunicarea preconizată a informațiilor specifice.

(5)  
Negocierile din cadrul procedurilor privind parteneriatele pentru inovare se pot desfășura în etape succesive, în scopul reducerii numărului de oferte care urmează să fie negociate prin aplicarea criteriilor de atribuire menționate în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau în documentele achiziției. În anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau în documentele achiziției, entitatea contractantă indică dacă va recurge la această opțiune.
(6)  
La selectarea candidaților, entitățile contractante aplică în special criteriile legate de capacitatea candidaților în domeniul cercetării și dezvoltării, precum și de capacitatea de a elabora și de a pune în aplicare soluții inovatoare.

Numai operatorii economici invitați de entitatea contractantă după evaluarea informațiilor solicitate pot prezenta proiecte de cercetare și inovare având ca obiectiv satisfacerea necesităților identificate de entitatea contractantă care nu pot fi acoperite de soluțiile existente.

În documentele achiziției, entitatea contractantă definește mecanismele aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală. În cazul unui parteneriat pentru inovare cu mai mulți parteneri, entitatea contractantă, în conformitate cu articolul 39, nu dezvăluie celorlalți parteneri soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un partener în cadrul parteneriatului, fără acordul partenerului respectiv. Acest acord nu ia forma unei renunțări generale, ci este dat cu referire la comunicarea preconizată a informațiilor specifice.

(7)  
Entitatea contractantă se asigură că structura parteneriatului și, în special, durata și valoarea diferitelor etape reflectă gradul de inovație al soluției propuse și succesiunea activităților de cercetare și inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluții inovatoare care nu este încă disponibilă pe piață. Valoarea estimată a produselor, serviciilor sau lucrărilor achiziționate nu este disproporționată în raport cu investițiile pentru dezvoltarea acestora.

Articolul 50

Utilizarea procedurii de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare

Entitățile contractante pot utiliza o procedură de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare în următoarele situații:

(a) 

dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de participare sau nicio cerere adecvată de participare ca răspuns la o procedură cu invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, atât timp cât condițiile inițiale ale contractului nu sunt modificate în mod substanțial.

O ofertă este considerată drept neadecvată dacă este lipsită de relevanță pentru contract, neputând în mod evident răspunde, fără modificări substanțiale, necesităților și cerințelor entității contractante indicate în documentele achiziției. O cerere de participare nu este considerată adecvată în cazul în care operatorul economic în cauză urmează să fie sau poate fi exclus în temeiul articolului 78 alineatul (1) sau al articolului 80 alineatul (1) sau nu îndeplinește criteriile de selecție stabilite de entitatea contractantă în temeiul articolului 78 sau 80;

(b) 

dacă un contract este făcut doar în scop de cercetare, experiment, studiu sau dezvoltare și nu în scopul asigurării unui profit sau al recuperării costurilor cu cercetarea și dezvoltarea și în măsura în care atribuirea unui astfel de contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care urmăresc, în special, aceste obiective;

(c) 

dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele următoare:

(i) 

scopul achiziției este crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau reprezentații artistice unice;

(ii) 

concurența lipsește din motive tehnice;

(iii) 

protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală.

Excepțiile prevăzute la punctele (ii) și (iii) se aplică numai atunci când nu există o alternativă sau un substitut rezonabil, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției;

(d) 

în măsura în care este absolut necesar atunci când, din motive de extremă urgență determinate de evenimente care nu pot fi prevăzute de entitatea contractantă, termenele prevăzute pentru procedurile deschise, restrânse și de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare nu pot fi respectate. Situațiile invocate pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie imputabile entității contractante;

(e) 

în cazul contractelor de produse vizând livrări suplimentare efectuate de către furnizorul inițial, destinate fie înlocuirii parțiale de produse sau instalații, fie extinderii produselor sau instalațiilor existente, în cazul în care schimbarea furnizorului ar obliga entitatea contractantă să achiziționeze produse cu caracteristici tehnice diferite, ceea ce ar duce la o incompatibilitate sau dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere;

(f) 

pentru lucrări sau servicii noi constând în repetarea unor lucrări sau servicii similare încredințate contractantului căruia aceleași entități contractante i-au atribuit un contract anterior, cu condiția ca respectivele lucrări sau servicii să fie conforme cu un proiect de bază pentru care a fost atribuit un prim contract după o procedură în conformitate cu articolul 44 alineatul (1).

Proiectul de bază indică amploarea eventualelor lucrări sau servicii suplimentare și condițiile în care vor fi atribuite. Posibilitatea de a se recurge la această procedură este indicată încă de la deschiderea procedurii de ofertare pentru primul proiect, iar entitățile contractante țin seama de costul total estimat al lucrărilor sau serviciilor ulterioare atunci când aplică articolele 15 și 16;

(g) 

pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri;

(h) 

pentru achizițiile de oportunitate, când este posibil să se achiziționeze produse profitând de o ocazie deosebit de avantajoasă, disponibilă pentru un timp foarte scurt, la un preț considerabil mai scăzut decât prețurile practicate în mod normal pe piață;

(i) 

pentru achizițiile de produse sau servicii în condiții deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale, fie de la lichidatorul dintr-o procedură de insolvență, un concordat preventiv sau o procedură similară prevăzută în legislația sau reglementările naționale;

(j) 

dacă contractul de servicii în cauză este urmarea unui concurs de proiecte organizat în conformitate cu prezenta directivă și urmează să fie atribuit, în temeiul normelor prevăzute în concursul de proiecte, câștigătorului sau unuia dintre câștigătorii respectivului concurs; în acest din urmă caz, toți câștigătorii sunt invitați să participe la negocieri.

CAPITOLUL II

Tehnici și instrumente pentru achizițiile electronice și agregate

Articolul 51

Acorduri-cadru

(1)  
Entitățile contractante pot încheia acorduri-cadru, cu condiția să aplice procedurile prevăzute de prezenta directivă.

Un acord-cadru înseamnă un acord încheiat între una sau mai multe entități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, cu scopul de a stabili condițiile pentru contractele care urmează să fie atribuite în decursul unei perioade determinate, în special în ceea ce privește prețurile și, dacă este cazul, cantitățile avute în vedere.

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai mare de opt ani, cu excepția cazurilor excepționale bine justificate, în special prin obiectul acordului-cadru.

(2)  
Contractele încheiate în baza unui acord-cadru se atribuie în temeiul unor norme și criterii obiective, care pot include reluarea procedurii concurențiale între acei operatori economici care sunt parte la acordul-cadru astfel cum a fost încheiat. Respectivele norme și criterii sunt menționate în documentele achiziției pentru acordul-cadru.

Normele și criteriile obiective menționate la primul paragraf asigură tratamentul egal al operatorilor economici care sunt părți la acord. În cazul în care se include reluarea procedurii concurențiale, entitățile contractante stabilesc un termen suficient pentru a permite depunerea ofertelor referitoare la fiecare contract în parte și atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă pe baza criteriilor de atribuire prevăzute în specificațiile din acordul-cadru.

Entitățile contractante nu recurg la acordurile-cadru în mod abuziv sau în așa fel încât să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurența.

Articolul 52

Sisteme dinamice de achiziții

(1)  
Pentru achizițiile de uz curent ale căror caracteristici general disponibile pe piață îndeplinesc cerințele entităților contractante, acestea din urmă pot utiliza un sistem dinamic de achiziții. Sistemul dinamic de achiziții funcționează ca un proces în întregime electronic și este deschis pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului de achiziții oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de selecție. Sistemul poate fi împărțit pe categorii de produse, lucrări sau servicii care sunt definite în mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achizițiilor care urmează a fi realizate în cadrul categoriei în cauză. Aceste caracteristici pot include o referință la dimensiunea maximă admisibilă a contractelor specifice ulterioare sau la o anumită zonă geografică în care contractele specifice ulterioare vor fi executate.
(2)  
Pentru efectuarea unei achiziții în cadrul unui sistem dinamic de achiziții, entitățile contractante urmează regulile procedurii restrânse. Toți candidații care îndeplinesc criteriile de selecție sunt admiși în sistem, iar numărul de candidați care urmează să fie admiși în sistem nu este limitat în conformitate cu articolul 78 alineatul (2). În cazul în care entitățile contractante au divizat sistemul în categorii de produse, lucrări sau servicii în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, acestea specifică criteriile de selecție aplicabile pentru fiecare categorie.

În pofida articolului 46, se aplică următoarele termene:

(a) 

termenul minim pentru primirea cererilor de participare este fixat, în general, la nu mai puțin de 30 de zile de la data trimiterii anunțului de participare sau, dacă se utilizează un anunț orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare, de la data trimiterii invitației pentru confirmarea interesului și nu poate fi în niciun caz mai mic de 15 zile. Nu se mai aplică alte termene pentru primirea cererilor de participare de îndată ce a fost trimisă invitația de participare la procedura de ofertare pentru prima achiziție specifică în cadrul unui sistem dinamic de achiziții;

(b) 

termenul minim de primire a ofertelor este de cel puțin 10 zile de la data la care s-a trimis invitația de participare la procedura de ofertare. Se aplică articolul 46 alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf.

(3)  
Toate comunicările din cadrul unui sistem dinamic de achiziții se efectuează numai prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 40 alineatele (1), (3), (5) și (6).
(4)  

Pentru atribuirea contractelor în cadrul unui sistem dinamic de achiziții, entitățile contractante:

(a) 

publică o invitație la o procedură concurențială de ofertare în care precizează că este vorba de un sistem dinamic de achiziții;

(b) 

indică în documentele achiziției cel puțin natura și cantitatea estimată a achizițiilor avute în vedere, precum și toate informațiile necesare privind sistemul dinamic de achiziții, inclusiv modul de funcționare a acestuia, echipamentul electronic utilizat și aranjamentele și specificațiile tehnice de conectare;

(c) 

indică orice divizare în categorii de produse, lucrări sau servicii și caracteristicile care le definesc;

(d) 

oferă acces nelimitat, direct și deplin, atât timp cât sistemul este valabil, la documentele achiziției, în conformitate cu articolul 73.

(5)  
Entitățile contractante acordă fiecărui operator economic, pe toată perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții, posibilitatea de a solicita să participe la sistem în condițiile menționate la alineatul (2). Entitățile contractante finalizează evaluarea unor astfel de cereri în conformitate cu criteriile de selecție în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea lor. Termenul respectiv poate fi prelungit la 15 zile lucrătoare în cazuri individuale în care acest lucru este justificat, în special din cauza necesității de a examina documentația suplimentară sau de a verifica în alt mod dacă criteriile de selecție sunt îndeplinite.

În pofida primului paragraf, atât timp cât nu a fost trimisă invitația de participare la procedura de ofertare pentru prima achiziție specifică în cadrul unui sistem dinamic de achiziții, entitățile contractante pot prelungi perioada de evaluare, cu condiția ca nicio invitație de participare la procedura de ofertare să nu fie emisă în perioada prelungită de evaluare. În documentele achiziției acestea indică durata perioadei prelungite pe care intenționează să o aplice.

Entitățile contractante informează operatorul economic în cauză în cel mai scurt timp posibil dacă a fost admis sau nu în sistemul dinamic de achiziții.

(6)  
Entitățile contractante invită toți participanții admiși să depună o ofertă pentru fiecare achiziție specifică în cadrul sistemului dinamic de achiziții, în conformitate cu articolul 74. În cazul în care sistemul dinamic de achiziții a fost divizat pe categorii de lucrări, produse sau servicii, entitățile contractante îi invită pe toți participanții care au fost admiși în categoria corespunzătoare achiziției specifice în cauză să depună o ofertă.

Entitățile contractante atribuie contractul ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriilor de atribuire enunțate în anunțul de participare pentru sistemul dinamic de achiziții, în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când mijlocul de invitare la o procedură concurențială de ofertare îl constituie un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă exactitate în invitația de participare la procedura de ofertare.

(7)  
Entitățile contractante care, în temeiul articolului 80, aplică criteriile de excludere sau de selecție prevăzute de Directiva 2014/24/UE pot, în orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții, să solicite participanților admiși să depună o declarație pe propria răspundere, reînnoită și actualizată, astfel cum se prevede la articolul 59 alineatul (1) din directiva menționată, în termen de cinci zile lucrătoare de la data transmiterii cererii.

Alineatele (2)-(4) de la articolul 59 se aplică pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții.

(8)  

Entitățile contractante indică perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții în invitația la procedura concurențială de ofertare. Acestea informează Comisia cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate, folosind următoarele formulare standard:

(a) 

dacă perioada de valabilitate este modificată fără a pune capăt sistemului, formularul utilizat inițial pentru invitația la procedura concurențială de ofertare pentru sistemul dinamic de achiziții;

(b) 

dacă se pune capăt sistemului, anunțul de atribuire a contractului menționat la articolul 70.

(9)  
Nu se percep taxe, înainte sau pe perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții, de la operatorii economici care sunt interesați de sistemul dinamic de achiziții sau care sunt parte la acesta.

Articolul 53

Licitații electronice

(1)  
Entitățile contractante pot să utilizeze licitații electronice, în cadrul cărora sunt prezentate noi prețuri, revizuite în sens descrescător, și/sau noi valori aferente anumitor elemente ale ofertelor.

În acest scop, entitățile contractante structurează licitația electronică sub forma unui proces electronic repetitiv, care are loc după o evaluare inițială integrală a ofertelor, permițând clasificarea lor prin metode automate de evaluare.

Anumite contracte de achiziții de servicii și anumite contracte de achiziții de lucrări care au drept obiect activități intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, care nu pot fi clasificate prin metode de evaluare automată, nu fac obiectul licitațiilor electronice.

(2)  
În procedurile deschise sau restrânse sau în procedurile de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, entitățile contractante pot decide ca atribuirea unui contract să fie precedată de o licitație electronică, în cazul în care conținutul documentelor achiziției, în special specificațiile tehnice, pot fi stabilite cu exactitate.

În aceleași condiții, licitația electronică poate fi utilizată cu ocazia reluării procedurii concurențiale între părțile la un acord-cadru, astfel cum este prevăzut la articolul 51 alineatul (2), și cu ocazia deschiderii procedurii concurențiale pentru contractele care urmează să fie atribuite prin sistemul dinamic de achiziții menționat la articolul 52.

(3)  

Licitația electronică se bazează pe unul dintre următoarele elemente ale ofertelor:

(a) 

exclusiv pe prețuri, în cazul în care contractul se atribuie doar pe bază de preț;

(b) 

pe prețuri și/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în documentele achiziției, în cazul în care contractul se atribuie pe baza celui mai bun raport preț-calitate sau ofertei cu cel mai scăzut cost, utilizând o abordare bazată pe rentabilitate.

(4)  
Entitățile contractante care decid să organizeze o licitație electronică precizează acest lucru în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la o procedură concurențială de ofertare se folosește un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare. Documentele achiziției conțin cel puțin informațiile prevăzute în anexa VII.
(5)  
Înainte de inițierea licitației electronice, entitățile contractante efectuează o primă evaluare completă a ofertelor în conformitate cu criteriul sau criteriile de atribuire și cu ponderile stabilite ale acestora.

O ofertă este considerată admisibilă dacă a fost depusă de un ofertant care nu a fost exclus în temeiul articolului 78 alineatul (1) sau al articolului 80 alineatul (1), care îndeplinește criteriile de selecție stabilite în temeiul articolelor 78 și 80 și a cărui ofertă este conformă cu specificațiile tehnice, fără a fi neconformă sau inacceptabilă sau inadecvată.

În special, ofertele care nu respectă documentele achiziției, care au fost primite cu întârziere, care prezintă semne de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție sau care au fost considerate de autoritatea contractantă ca fiind anormal de scăzute, se consideră neconforme. În special ofertele prezentate de către ofertanții care nu au calificările necesare și ofertele al căror preț depășește bugetul autorității contractante, astfel cum a fost stabilit și documentat înainte de lansarea procedurii de achiziții publice, se consideră inacceptabile.

O ofertă este considerată drept neadecvată dacă este lipsită de relevanță pentru contract, neputând în mod evident răspunde, fără modificări substanțiale, necesităților și cerințelor entității contractante indicate în documentele achiziției. O cerere de participare nu este considerată adecvată în cazul în care operatorul economic în cauză urmează să fie sau poate fi exclus în temeiul articolului 78 alineatul (1) sau al articolului 80 alineatul (1) sau nu îndeplinește criteriile de selecție stabilite de entitatea contractantă în temeiul articolului 78 sau 80.

Toți ofertanții care au depus oferte admisibile sunt invitați simultan, prin mijloace electronice, să participe la licitația electronică utilizând, de la data și ora specificate, conexiunile în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în invitație. Licitația electronică se poate desfășura în mai multe runde succesive. Licitația electronică nu începe mai devreme de două zile lucrătoare de la data trimiterii invitațiilor.

(6)  
Invitația este însoțită de rezultatul evaluării integrale a ofertantului în cauză, realizată conform ponderării prevăzute la articolul 82 alineatul (5) primul paragraf.

Invitația precizează, de asemenea, formula matematică ce va fi utilizată în cadrul licitației electronice pentru determinarea reclasificărilor automate în funcție de noile prețuri și/sau de noile valori prezentate. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, formula respectivă include ponderile tuturor criteriilor stabilite pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, astfel cum este indicat în anunțul utilizat ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare sau în alte documente ale achiziției. În acest scop, eventualele intervale valorice sunt totuși reduse în prealabil la o valoare determinată.

În cazul în care sunt permise variante, se furnizează o formulă separată pentru fiecare variantă.

(7)  
Pe parcursul fiecărei runde a unei licitații electronice, entitățile contractante comunică instantaneu tuturor ofertanților informații suficiente care să le permită acestora să aprecieze, în orice moment, care ar fi locul lor relativ în clasament. De asemenea, acestea pot comunica și alte informații privind celelalte prețuri sau valori prezentate, cu condiția ca acest lucru să fie menționat în specificații. Totodată, ele pot anunța, în orice moment, numărul de participanți la runda respectivă a licitației. Cu toate acestea, entitățile contractante nu pot dezvălui, în nicio situație, identitatea ofertanților în timpul desfășurării rundelor unei licitații electronice.
(8)  

Entitățile contractante închid o licitație electronică în unul sau mai multe dintre următoarele moduri:

(a) 

la data și ora indicate anterior;

(b) 

dacă nu mai primesc alte prețuri noi sau alte valori noi care să corespundă cerințelor privind diferențele minime, cu condiția să fi specificat anterior termenul pe care îl vor lăsa să curgă de la primirea ultimei oferte înainte să închidă licitația electronică; sau

(c) 

după un număr de runde de licitare indicat în prealabil.

În cazul în care entitățile contractante intenționează să închidă o licitație electronică în conformitate cu primul paragraf litera (c), eventual în combinație cu dispozițiile prevăzute la litera (b) de la paragraful menționat, invitația de participare la licitație menționează calendarul fiecărei runde de licitare.

(9)  
După închiderea licitației electronice, entitățile contractante atribuie contractul în conformitate cu articolul 82, în funcție de rezultatele licitației electronice.

Articolul 54

Cataloage electronice

(1)  
În cazul în care se impune utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, entitățile contractante pot solicita ca ofertele să fie prezentate sub formă de catalog electronic sau să includă un catalog electronic.

Statele membre pot să impună obligativitatea utilizării cataloagelor electronice în legătură cu anumite tipuri de achiziții.

Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoțite de alte documente care le completează.

(2)  
Cataloagele electronice sunt elaborate de către candidați sau ofertanți în vederea participării la o anumită procedură de achiziții în conformitate cu specificațiile tehnice și cu formatul stabilite de entitatea contractantă.

În plus, cataloagele electronice respectă cerințele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum și orice cerințe suplimentare stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu articolul 40.

(3)  

În cazul în care se acceptă sau se impune prezentarea ofertelor sub formă de cataloage electronice, entitățile contractante:

(a) 

precizează acest lucru în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare se folosește un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere;

(b) 

indică în documentele achiziției toate informațiile necesare în conformitate cu articolul 40 alineatul (6) în ceea ce privește formatul, echipamentul electronic utilizat și aranjamentele și specificațiile tehnice de conectare pentru catalog.

(4)  

În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mult de un operator economic în urma prezentării de oferte sub formă de cataloage electronice, entitățile contractante pot prevedea că reluarea procedurii concurențiale pentru contracte specifice se realizează pe baza cataloagelor actualizate. Într-un astfel de caz, entitățile contractante folosesc una dintre următoarele metode:

(a) 

invită ofertanții să își depună din nou cataloagele electronice, adaptate la cerințele contractului în cauză; sau

(b) 

informează ofertanții că intenționează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja depuse informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului în cauză, cu condiția ca utilizarea metodei respective să fi fost anunțată în documentele achiziției pentru acordul-cadru.

(5)  
În cazul în care entitățile contractante reiau procedura concurențială pentru contracte specifice, în conformitate cu alineatul (4) litera (b), ele notifică ofertanții cu privire la data și ora la care intenționează să colecteze informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului specific în cauză și le dau ofertanților posibilitatea de a refuza această colectare de informații.

Entitățile contractante prevăd o perioadă corespunzătoare între notificare și colectarea efectivă a informațiilor.

Înainte de atribuirea contractului, entitățile contractante prezintă informațiile colectate ofertantului în cauză, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma că oferta astfel constituită nu conține erori materiale.

(6)  
Entitățile contractante pot atribui contracte pe baza unui sistem dinamic de achiziții, solicitând prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.

Entitățile contractante pot, de asemenea, să atribuie contractele pe baza unui sistem dinamic de achiziții, în conformitate cu alineatul (4) litera (b) și cu alineatul (5), cu condiția ca cererea de participare la sistemul dinamic de achiziții să fie însoțită de un catalog electronic conform cu specificațiile tehnice și formatul stabilite de entitatea contractantă. Catalogul respectiv este completat ulterior de către candidați, când aceștia sunt informați cu privire la intenția entității contractante de a constitui oferte prin intermediul procedurii de la alineatul (4) litera (b).

Articolul 55

Activități de achiziție centralizate și organisme centrale de achiziție

▼C1

(1)  
Statele membre pot prevedea că entitățile contractante pot achiziționa produse și/sau servicii de la un organism central de achiziție care oferă activitatea de achiziție centralizată menționată la articolul 2 punctul 10 litera (a).

▼B

De asemenea, statele membre pot prevedea posibilitatea ca entitățile contractante să achiziționeze lucrări, produse și servicii prin utilizarea fie a contractelor atribuite de un organism central de achiziție, fie a sistemelor dinamice de achiziții administrate de un organism central de achiziție, fie a unui acord-cadru încheiat de un organism central de achiziție care oferă activitatea de achiziție centralizată menționată la articolul 2 punctul 10 litera (b). În cazul în care un sistem dinamic de achiziții care este administrat de un organism central de achiziție poate fi utilizat de alte entități contractante, acest lucru se menționează în invitația la procedura concurențială de ofertare care instituie sistemul dinamic de achiziții respectiv.

În ceea ce privește primul și al doilea paragraf, statele membre pot dispune că anumite achiziții trebuie să se realizează recurgând la organisme centrale de achiziție sau la unul sau mai multe organisme centrale de achiziție specifice.

(2)  
O entitate contractantă își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentei directive atunci când achiziționează produse sau servicii de la un organism central de achiziție care oferă activitatea de achiziție centralizată menționată la articolul 2 punctul 10 litera (a).

În plus, o entitate contractantă își îndeplinește, de asemenea, obligațiile care îi revin în temeiul prezentei directive atunci când achiziționează lucrări, produse sau servicii prin utilizarea contractelor atribuite de organismul central de achiziție, prin utilizarea sistemelor dinamice de achiziții administrate de organismul central de achiziție sau utilizând un acord-cadru încheiat de organismul central de achiziție care oferă activitatea de achiziție centralizată menționată la articolul 2 punctul 10 litera (b).

Cu toate acestea, entitatea contractantă în cauză este responsabilă de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta directivă în ceea ce privește părțile pe care le derulează ea însăși, cum ar fi:

(a) 

atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziții, care este administrat de un organism central de achiziție; sau

(b) 

efectuarea unei reluări a procedurii concurențiale în cadrul unui acord-cadru care a fost încheiat de un organism central de achiziție.

(3)  
Toate procedurile de achiziții desfășurate de un organism central de achiziție sunt efectuate folosind mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 40.
(4)  
Entitățile contractante pot atribui, fără aplicarea procedurilor prevăzute în prezenta directivă, un contract de achiziții de servicii pentru furnizarea de activități de achiziție centralizate unui organism central de achiziție.

Astfel de contracte de achiziții de servicii pot include, de asemenea, furnizarea de activități de achiziție auxiliare.

Articolul 56

Achiziții comune ocazionale

(1)  
Două sau mai multe entități contractante pot conveni să efectueze anumite achiziții specifice în comun.
(2)  
În cazul în care o procedură de achiziții se derulează în întregime în comun, în numele și în contul tuturor entităților contractante în cauză, acestea sunt responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentei directive. Această dispoziție se aplică, de asemenea, în cazurile în care o entitate contractantă gestionează singură procedura de achiziții, acționând în nume propriu și în numele celorlalte entități contractante în cauză.

În cazul în care o procedură de achiziții nu se derulează în întregime în numele și în contul entităților contractante în cauză, acestea sunt responsabile solidar numai cu privire la părțile desfășurate în comun. Fiecare entitate contractantă este unica responsabilă de îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentei directive, în ceea ce privește părțile pe care le derulează în nume și pe cont propriu.

Articolul 57

Achiziții care implică entități contractante din state membre diferite

(1)  
Fără a aduce atingere articolelor 28-31, entitățile contractante din state membre diferite pot acționa în comun în vederea atribuirii contractelor prin intermediul unuia dintre mijloacele prevăzute la prezentul articol.

Entitățile contractante nu folosesc mijloacele prevăzute în prezentul articol în scopul evitării aplicării dispozițiilor obligatorii de drept public în conformitate cu dreptul Uniunii care li se aplică în statul lor membru.

(2)  
Un stat membru nu interzice entităților sale contractante să utilizeze activitățile de achiziție centralizate oferite de organismele centrale de achiziție situate în alt stat membru.

În ceea ce privește activitățile de achiziție centralizate oferite de un organism central de achiziție situat în alt stat membru decât cel al entității contractante, statele membre pot totuși alege să precizeze că entitățile lor contractante pot utiliza doar activitățile de achiziție centralizate definite la articolul 2 punctul 10 litera (a) sau (b).

(3)  
Prestarea activităților de achiziție centralizate de către un organism central de achiziție situat într-un alt stat membru se efectuează în conformitate cu dispozițiile de drept intern ale statului membru în care este situat organismul central de achiziție.

Dispozițiile de drept intern ale statului membru în care este situat organismul central de achiziție se aplică, de asemenea, următoarelor:

(a) 

atribuirii unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziții;

(b) 

efectuării unei reluări a procedurii concurențiale în cadrul unui acord-cadru.

(4)  

Mai multe entități contractante din state membre diferite pot să atribuie în comun un contract, să încheie un acord-cadru sau să administreze un sistem dinamic de achiziții. De asemenea, acestea pot să atribuie contracte pe baza acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții. Cu excepția cazului în care elementele necesare au fost reglementate printr-un acord internațional încheiat între statele membre în cauză, entitățile contractante participante încheie un acord care stabilește:

(a) 

responsabilitățile părților și dispozițiile relevante de drept intern care rezultă;

(b) 

organizarea internă a procedurii de achiziții, inclusiv gestionarea procedurii, distribuția lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează să fie achiziționate și încheierea contractelor.

O entitate contractantă participantă își îndeplinește obligațiile în temeiul prezentei directive în cazul în care achiziționează lucrări, produse sau servicii de la o entitate contractantă care este responsabilă de procedura de achiziție. În momentul stabilirii responsabilităților și a dreptului intern aplicabil în conformitate cu litera (a), entitățile contractante participante pot aloca responsabilități specifice între ele și pot stabili dispozițiile de drept intern aplicabile din legislația națională aferentă statului lor membru. Alocarea responsabilităților și dreptul intern aplicabil se menționează în documentele achiziției pentru contractele atribuite în comun.

(5)  

În cazul în care mai multe entități contractante din state membre diferite au înființat o entitate comună, inclusiv o grupare europeană de cooperare teritorială în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ( 12 ) sau alte entități înființate în temeiul dreptului Uniunii, entitățile contractante participante convin, printr-o decizie a organismului competent al entității comune, asupra aplicării normelor în materie de achiziții ale unuia dintre următoarele state membre:

(a) 

dispozițiile de drept intern ale statului membru în care entitatea comună își are sediul social;

(b) 

dispozițiile de drept intern ale statului membru în care entitatea comună își desfășoară activitățile.

Acordul menționat la primul paragraf se poate aplica pe o perioadă nedeterminată, atunci când este integrat în actul constitutiv al entității comune, sau poate fi limitat la o anumită perioadă, la anumite tipuri de contracte sau la una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.

CAPITOLUL III

Desfășurarea procedurii

Secțiunea 1

Pregătire

Articolul 58

Consultări preliminare ale pieței

Înainte de a lansa o procedură de achiziții, entitățile contractante pot desfășura consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției și pentru a informa operatorii economici cu privire la proiectele și cerințele lor în materie de achiziții.

În acest scop, entitățile contractante pot, de exemplu, să solicite sau să accepte consultanță de la autorități sau experți independenți sau de la participanți la piață. Respectiva consultanță poate fi utilizată la planificarea și derularea procedurii de achiziții, cu condiția ca o astfel de consultanță să nu aibă ca efect denaturarea concurenței și să nu ducă la o încălcare a principiilor nediscriminării și transparenței.

Articolul 59

Implicarea prealabilă a candidaților sau a ofertanților

În cazul în care un candidat sau un ofertant sau o întreprindere legată de un candidat sau de un ofertant a oferit consultanță entității contractante, în conformitate sau nu cu articolul 58, sau a fost implicat(ă) în alt mod în pregătirea procedurii de achiziții, entitatea contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că participarea respectivului candidat sau ofertant nu denaturează concurența.

Astfel de măsuri includ comunicarea către ceilalți candidați și ofertanți a informațiilor relevante care au fost transmise în contextul participării candidatului sau ofertantului la pregătirea procedurii de achiziții sau care decurg din această participare și stabilirea unor termene adecvate pentru primirea ofertelor. Candidatul sau ofertantul în cauză este exclus din cadrul procedurii numai dacă nu există niciun alt mijloc pentru a asigura respectarea principiului egalității de tratament.

Înainte de orice astfel de excludere, candidaților sau ofertanților li se acordă posibilitatea de a demonstra că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziții nu poate denatura concurența. Măsurile adoptate sunt documentate în raportul individual prevăzut la articolul 100.

Articolul 60

Specificații tehnice

(1)  
Specificațiile tehnice definite la punctul 1 din anexa VIII sunt stabilite în documentele achiziției. Specificațiile tehnice descriu caracteristicile pe care trebuie să le întrunească lucrările, serviciile sau produsele.

Caracteristicile respective se pot referi, de asemenea, la procesul sau metoda specifică de producție sau de furnizare a lucrărilor, produselor sau serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din structura lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.

Specificațiile tehnice pot preciza totodată dacă va fi necesar transferul drepturilor de proprietate intelectuală.

Pentru toate achizițiile destinate utilizării de către persoane fizice, indiferent dacă este vorba de publicul larg sau de personalul entității contractante, aceste specificații tehnice sunt redactate, cu excepția cazurilor bine justificate, astfel încât să ia în considerare criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatori.

În cazul în care printr-un act juridic al Uniunii sunt adoptate cerințe de accesibilitate obligatorii, specificațiile tehnice se definesc, în ceea ce privește criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la acestea.

(2)  
Specificațiile tehnice permit accesul egal al operatorilor economici la procedura de achiziție și nu au efectul de a crea obstacole nejustificate în calea deschiderii către concurență a achizițiilor publice.
(3)  

Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel național, în măsura în care sunt compatibile cu legislația Uniunii, specificațiile tehnice se formulează în unul dintre următoarele moduri:

(a) 

din punctul de vedere al cerințelor funcționale sau de performanță, incluzând caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de exacți pentru ca ofertanții să poată stabili obiectul contractului și pentru ca entitățile contractante să poată atribui contractul;

(b) 

făcând trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, la evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau – în lipsa oricărora dintre acestea – la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”;

(c) 

din punctul de vedere al cerințelor funcționale sau de performanță menționate la litera (a), făcând trimitere la specificațiile tehnice menționate la litera (b) ca mijloc de prezumție a conformității cu respectivele cerințe funcționale sau de performanță;

(d) 

făcând trimitere la specificațiile tehnice menționate la litera (b) pentru unele caracteristici și făcând trimitere la cerințele funcționale sau de performanță menționate la litera (a) pentru alte caracteristici.

(4)  
Cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu menționează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic, și nici nu se referă la o marcă, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor întreprinderi sau produse. O astfel de mențiune este autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă și inteligibilă a obiectului contractului în conformitate cu alineatul (3). Mențiunea respectivă este însoțită de cuvintele „sau echivalent”.
(5)  
În cazul în care o entitate contractantă utilizează opțiunea de a face trimitere la specificațiile tehnice menționate la alineatul (3) litera (b), aceasta nu respinge o ofertă pe motiv că lucrările, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificațiile tehnice la care se face trimitere, dacă ofertantul dovedește în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv prin mijloacele de probă prevăzute la articolul 62, că soluțiile propuse îndeplinesc într-un mod echivalent cerințele definite în specificațiile tehnice.
(6)  
În cazul în care o entitate contractantă utilizează opțiunea prevăzută la alineatul (3) litera (a) de a formula specificații tehnice din punctul de vedere al cerințelor funcționale sau de performanță, aceasta nu respinge o ofertă de produse, servicii sau lucrări conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem tehnic de referință elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații se referă la cerințele funcționale sau de performanță pe care le-a stabilit entitatea respectivă.

În oferta sa, ofertantul dovedește, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele menționate la articolul 62, că produsele, serviciile sau lucrările conforme standardului satisfac cerințele funcționale sau de performanță ale entității contractante.

Articolul 61

Etichete

(1)  

În cazul în care intenționează să achiziționeze lucrări, produse sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de altă natură, entitățile contractante pot solicita în specificațiile tehnice, în criteriile de atribuire sau în condițiile de executare a contractului o etichetă specifică drept dovadă că lucrările, produsele sau serviciile corespund caracteristicilor solicitate, dacă toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:

(a) 

cerințele de etichetare se referă numai la criterii care sunt legate de obiectul contractului și sunt adecvate pentru a defini caracteristicile lucrărilor, produselor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

(b) 

cerințele de etichetare se bazează pe criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv;

(c) 

etichetele sunt create printr-o procedură deschisă și transparentă, în cadrul căreia pot participa toate părțile interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producători, distribuitori și organizații neguvernamentale;

(d) 

etichetele sunt accesibile tuturor părților interesate;

(e) 

cerințele de etichetare sunt stabilite de o terță parte asupra căreia operatorul economic care solicită acordarea etichetei nu poate exercita o influență decisivă.

În cazul în care nu impun ca lucrările, produsele sau serviciile să îndeplinească toate cerințele etichetei, entitățile contractante precizează cerințele etichetei la care se face trimitere.

Entitățile contractante care impun o etichetă specifică acceptă toate etichetele care confirmă că lucrările, produsele sau serviciile îndeplinesc cerințe echivalente de etichetare.

În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu are nicio posibilitate de a obține eticheta specifică indicată de entitatea contractantă sau o etichetă echivalentă în termenele stabilite din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă acceptă și alte mijloace de probă adecvate, care pot include un dosar tehnic al fabricantului, cu condiția ca operatorul economic în cauză să demonstreze că lucrările, produsele sau serviciile pe care urmează să le furnizeze îndeplinesc cerințele etichetei specifice sau cerințele specifice indicate de entitatea contractantă.

(2)  
În cazul în care o etichetă îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e), dar stabilește și cerințe care nu au legătură cu obiectul contractului, entitățile contractante nu solicită eticheta ca atare, ci pot defini specificațiile tehnice prin trimitere la specificațiile detaliate ale etichetei respective sau, dacă este necesar, la părțile acestora care sunt legate de obiectul contractului și sunt adecvate pentru a defini caracteristicile obiectului respectiv.

Articolul 62

Rapoarte de încercare, certificare și alte mijloace de probă

(1)  
Entitățile contractante pot impune operatorilor economici obligația de a furniza un raport de încercare de la un organism de evaluare a conformității sau un certificat eliberat de un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea cu cerințele sau criteriile stabilite în specificațiile tehnice, în criteriile de atribuire sau în condițiile de executare a contractului.

În cazul în care entitățile contractante solicită prezentarea unor certificate întocmite de un organism specific de evaluare a conformității, acestea acceptă și certificatele emise de alte organisme echivalente de evaluare a conformității.

În sensul prezentului alineat, un organism de evaluare a conformității înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție, acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 13 ).

(2)  
Entitățile contractante acceptă și alte mijloace de probă adecvate decât cele menționate la alineatul (1), cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic în cauză nu are acces la certificatele sau rapoartele de încercare menționate la alineatul (1) sau nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite, cu condiția ca lipsa accesului să nu fie imputabilă operatorului economic în cauză și cu condiția ca operatorul economic în cauză să dovedească că lucrările, produsele sau serviciile îndeplinesc cerințele sau criteriile care figurează în specificațiile tehnice, în criteriile de atribuire sau în condițiile de executare a contractului.
(3)  
Statele membre pun la dispoziția altor state membre, la cerere, toate informațiile referitoare la probele și documentele depuse în conformitate cu articolul 60 alineatul (6), articolul 61 și alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Autoritățile competente din statul membru de stabilire al operatorului economic comunică respectivele informații în conformitate cu articolul 102.

Articolul 63

Comunicarea specificațiilor tehnice

(1)  
La cererea operatorilor economici interesați de obținerea unui contract, entitățile contractante pun la dispoziție specificațiile tehnice la care se face trimitere în mod regulat în contractele lor de produse, lucrări sau servicii sau specificațiile tehnice pe care intenționează să le aplice contractelor în cazul cărora invitația la procedura concurențială de ofertare este un anunț orientativ periodic. Aceste specificații se pun la dispoziție prin mijloace electronice, cu acces liber, direct, total și gratuit.

Cu toate acestea, specificațiile tehnice se transmit prin alte mijloace decât cele electronice în cazul în care nu poate fi oferit acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achiziției dintr-unul dintre motivele prevăzute la articolul 40 alineatul (1) al doilea paragraf sau în cazul în care nu poate fi oferit acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achiziției, pentru că entitățile contractante intenționează să aplice articolul 39 alineatul (2).

(2)  
În cazul în care specificațiile tehnice se bazează pe documente puse la dispoziție operatorilor economici interesați prin mijloace electronice cu acces liber, direct, total și gratuit, este suficientă includerea unei trimiteri la documentele respective.

Articolul 64

Variante

(1)  
Entitățile contractante pot autoriza ofertanții sau le pot solicita acestora să transmită variante care îndeplinesc cerințele minime specificate de entitățile contractante.

Entitățile contractante specifică în documentele achiziției dacă autorizează sau solicită variante și, în acel caz, menționează cerințele minime pe care ar trebui să le respecte aceste variante, precum și eventualele cerințe specifice pentru prezentarea acestora, în special dacă variantele pot fi depuse numai în cazul în care a fost depusă și o ofertă, care nu este o variantă. În cazul în care se autorizează sau se solicită utilizarea de variante, entitățile contractante se asigură totodată că criteriile de atribuire alese pot fi aplicate atât în cazul variantelor care îndeplinesc aceste cerințe minime, cât și în cazul ofertelor conforme care nu sunt variante.

(2)  
În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziții de produse sau de servicii, entitățile contractante care au autorizat sau au impus utilizarea de variante nu resping o variantă din simplul motiv că ar conduce, dacă ar fi selectată, fie la un contract de achiziții de servicii în locul unui contract de achiziții de produse, fie la un contract de achiziții de produse în locul unui contract de achiziții de servicii.

Articolul 65

Împărțirea contractelor pe loturi

(1)  
Entitățile contractante pot decide să atribuie un contract sub formă de loturi separate și pot stabili dimensiunea și obiectul unor astfel de loturi.

Entitățile contractante precizează, în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare se folosește un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere, dacă ofertele pot fi depuse pentru un singur lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile.

(2)  
Entitățile contractante pot, chiar și atunci când pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite unui ofertant, cu condiția ca numărul maxim de loturi pentru fiecare ofertant să fie indicat în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului sau în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere. Autoritățile contractante indică în documentele achiziției criteriile sau normele obiective și nediscriminatorii pe care intenționează să le aplice pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite, în cazul în care aplicarea criteriilor de atribuire ar duce la atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decât numărul maxim.
(3)  
Statele membre pot să prevadă că, în cazul în care pot fi atribuite mai multe loturi aceluiași ofertant, entitățile contractante pot atribui un contract care combină mai multe sau toate loturile, în cazul în care acestea au precizat în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului sau în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere că își rezervă posibilitatea de a face acest lucru și au indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi combinate.
(4)  
Statele membre pot face obligatorie atribuirea contractelor sub formă de loturi separate în temeiul anumitor condiții care urmează să fie specificate în conformitate cu dreptul lor intern și având în vedere dreptul Uniunii. Se aplică alineatul (1) al doilea paragraf și, după caz, alineatul (3).

Articolul 66

Stabilirea termenelor

(1)  
La fixarea termenelor pentru primirea cererilor de participare și a ofertelor, entitățile contractante țin seama, în mod deosebit, de complexitatea contractului și de timpul necesar pentru elaborarea ofertelor, fără a aduce atingere termenelor minime prevăzute la articolele 45-49.
(2)  
În cazul în care ofertele pot fi făcute numai după o vizită la fața locului sau după inspectarea la fața locului a documentelor aflate la baza documentelor achiziției, termenele pentru primirea ofertelor, care sunt mai mari decât termenele minime prevăzute la articolele 45-49, se stabilesc astfel încât toți operatorii economici interesați să aibă cunoștință de toate informațiile necesare pentru prezentarea ofertelor.
(3)  

Entitățile contractante prelungesc termenele pentru primirea ofertelor, astfel încât toți operatorii economici interesați să poată avea cunoștință de toate informațiile necesare pentru prezentarea ofertelor, în următoarele cazuri:

(a) 

atunci când, din indiferent ce motiv, informațiile suplimentare nu se transmit cu cel puțin șase zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor, deși au fost solicitate de operatorul economic în timp util. În cazul unei proceduri deschise accelerate, conform articolului 45 alineatul (3), termenul este de patru zile;

(b) 

în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziției.

Durata prelungirii este proporțională cu importanța informațiilor sau a modificării.

În cazul în care informațiile suplimentare nu au fost solicitate în timp util sau importanța lor în vederea pregătirii ofertelor reprezentative este nesemnificativă, autoritățile contractante nu sunt obligate să prelungească termenele.

Secțiunea 2

Publicare și transparență

Articolul 67

Anunțuri orientative periodice

(1)  
Entitățile contractante își pot face cunoscute intențiile cu privire la achizițiile planificate prin publicarea unui anunț orientativ periodic. Aceste anunțuri conțin informațiile prevăzute în anexa VI partea A secțiunea I. Anunțurile se publică fie de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, fie de către entitățile contractante pe profilul lor de cumpărător, în conformitate cu anexa IX punctul 2 litera (b). În cazul în care anunțul orientativ periodic este publicat de entitățile contractante pe profilul lor de cumpărător, acestea notifică Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene publicarea anunțului indicativ periodic pe un profil de cumpărător în conformitate cu punctul 3 din anexa IX. Anunțurile respective conțin informațiile prevăzute în anexa VI partea B.
(2)  

Atunci când o invitație la o procedură concurențială de ofertare se face prin intermediul unui anunț orientativ periodic în ceea ce privește procedurile restrânse și procedurile de negociere cu o invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, anunțul îndeplinește toate cerințele de mai jos:

(a) 

se referă în mod specific la produsele, lucrările sau serviciile care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit;

(b) 

menționează că atribuirea contractului se va face prin procedură restrânsă sau de negociere, fără publicarea ulterioară a unei invitații la procedura concurențială de ofertare, și invită operatorii economici interesați să își exprime interesul;

(c) 

conține, în plus față de informațiile prevăzute în anexa VI partea A secțiunea I, informațiile prevăzute în anexa VI partea A secțiunea II;

(d) 

a fost trimis spre publicare într-o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data la care este trimisă invitația de confirmare a interesului.

Aceste anunțuri nu se publică pe profilul de cumpărător. Cu toate acestea, publicarea suplimentară la nivel național, în conformitate cu articolul 72, dacă este cazul, poate fi realizată pe un profil de cumpărător.

Perioada acoperită de anunțul orientativ periodic este de maxim 12 luni de la data la care anunțul este transmis spre publicare. Cu toate acestea, în cazul contractelor care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, anunțul orientativ periodic menționat la articolul 92 alineatul (1) litera (b) poate acoperi o perioadă mai lungă de 12 luni.

Articolul 68

Anunțuri privind existența unui sistem de calificare

(1)  
În cazul în care entitățile contractante optează pentru instituirea unui sistem de calificare în conformitate cu articolul 77, sistemul face obiectul unui anunț menționat în anexa X, care indică scopul sistemului de calificare și modul de acces la normele care îl guvernează.
(2)  

Entitățile contractante precizează perioada de valabilitate a sistemului de calificare în anunțul privind existența sistemului. Acestea notifică Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate, folosind următoarele formulare standard:

(a) 

dacă perioada de valabilitate este modificată fără a pune capăt sistemului, formularul pentru anunțul privind existența sistemelor de calificare;

(b) 

dacă se pune capăt sistemului, anunțul de atribuire a contractului menționat la articolul 70.

Articolul 69

Anunțuri de participare

Anunțurile de participare pot fi utilizate ca mijloc de invitare la o procedură concurențială de ofertare în cazul tuturor procedurilor. Acestea conțin informațiile prevăzute în partea corespunzătoare din anexa XI și se publică în conformitate cu articolul 71.

Articolul 70

Anunțuri de atribuire a contractelor

(1)  
În termen de cel mult 30 de zile de la încheierea unui contract sau a unui acord-cadru, care urmează deciziei de atribuire sau de încheiere, entitățile contractante trimit un anunț de atribuire privind rezultatele procedurii de achiziții.

Acest anunț conține informațiile prevăzute în anexa XII și este publicat în conformitate cu articolul 71.

(2)  
În cazul în care invitația la procedura concurențială de ofertare pentru contractul în cauză a fost făcută sub forma unui anunț orientativ periodic și entitatea contractantă a hotărât că nu va atribui alte contracte pe parcursul perioadei vizate de anunțul orientativ periodic, anunțul de atribuire a contractului conține o mențiune specifică în acest sens.

În cazul acordurilor-cadru încheiate în conformitate cu articolul 51, entitățile contractante nu sunt obligate să transmită un anunț privind rezultatele procedurii de achiziții pentru fiecare contract bazat pe acordul-cadru. Statele membre pot impune entităților contractante să grupeze trimestrial anunțurile privind rezultatele procedurii de achiziții pentru contractele întemeiate pe acordul-cadru. În acest caz, entitățile contractante trimit anunțurile grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

Entitățile contractante transmit un anunț de atribuire a contractului în termen de 30 de zile de la atribuirea fiecărui contract bazat pe un sistem dinamic de achiziții. Acestea pot grupa însă respectivele anunțuri trimestrial. În acest caz, acestea trimit anunțurile grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

(3)  
Informațiile furnizate în conformitate cu anexa XII și destinate publicării se publică în conformitate cu anexa IX. Anumite informații privind atribuirea contractului sau încheierea acordului-cadru pot să nu fie publicate în cazul în care dezvăluirea lor ar împiedica aplicarea legii sau ar fi contrară în alt mod interesului public sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic public sau privat, sau ar putea aduce atingere concurenței loiale între operatorii economici.

În cazul contractelor pentru servicii de cercetare-dezvoltare, informațiile privind natura și cantitatea serviciilor pot fi limitate la:

(a) 

mențiunea „servicii de cercetare și dezvoltare” atunci când contractele au fost atribuite printr-o procedură de negociere fără invitație la o procedură concurențială de ofertare în conformitate cu articolul 50 litera (b);

(b) 

informații cel puțin la fel de detaliate cum s-a indicat în anunțul utilizat ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare.

(4)  
Informațiile furnizate în conformitate cu anexa XII și care sunt marcate ca nefiind destinate publicării se publică doar în formă simplificată și în conformitate cu anexa IX, în scopuri statistice.

Articolul 71

Formă și modalități de publicare a anunțurilor

(1)  
Anunțurile menționate la articolele 67-70 cuprind informațiile prevăzute în anexa VI partea A și partea B și în anexele X, XI și XII, precum și în formatul formularelor standard, inclusiv al formularelor standard de corrigenda.

Comisia stabilește formularele standard prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 105.

(2)  
Anunțurile menționate la articolele 67-70 se elaborează, se transmit prin mijloace electronice Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene și se publică în conformitate cu anexa IX. Anunțurile se publică în termen de cel mult cinci zile de la data trimiterii. Costurile de publicare a anunțurilor de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene sunt suportate de Uniune.
(3)  
Anunțurile menționate la articolele 67-70 se publică integral în limba (limbile) oficială (oficiale) ale instituțiilor Uniunii aleasă (alese) de entitatea contractantă. Această versiune lingvistică sau aceste versiuni lingvistice este singura autentică (sunt singurele autentice). Un rezumat al elementelor importante din fiecare anunț se publică în celelalte limbi oficiale ale instituțiilor Uniunii.
(4)  

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene se asigură că textul integral și rezumatul anunțurilor orientative periodice menționate la articolul 67 alineatul (2), al invitațiilor la proceduri concurențiale de ofertare care prevăd instituirea unui sistem dinamic de achiziții, astfel cum este prevăzut la articolul 52 alineatul (4) litera (a), precum și al anunțurilor privind existența unui sistem de calificare folosite ca mijloc de invitare la o procedură concurențială de ofertare în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) litera (b) continuă să fie publicate:

(a) 

în cazul anunțurilor orientative periodice, timp de 12 luni sau până la primirea unui anunț de atribuire a contractului, conform dispozițiilor de la articolul 70 alineatul (2), care să indice că nu se vor atribui alte contracte pe parcursul perioadei de 12 luni vizate de invitația la procedura concurențială de ofertare. Cu toate acestea, în cazul contractelor care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, anunțul orientativ periodic menționat la articolul 92 alineatul (1) litera (b) continuă să fie publicat până la sfârșitul perioadei sale de valabilitate indicată inițial sau până la primirea unui anunț de atribuire a contractului, conform dispozițiilor de la articolul 70, care să indice că nu se vor atribui alte contracte pe parcursul perioadei vizate de invitația la procedura concurențială de ofertare;

(b) 

în cazul invitațiilor la proceduri concurențiale de ofertare care prevăd instituirea unui sistem dinamic de achiziții, pe durata perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții;

(c) 

în cazul anunțurilor privind existența unui sistem de calificare, pe perioada de valabilitate a acestuia.

(5)  
Entitățile contractante sunt în măsură să dovedească data trimiterii anunțurilor.

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene îi transmite entității contractante o confirmare de primire a anunțului și de publicare a informațiilor trimise, menționând data publicării. Această confirmare constituie dovada publicării.

(6)  
Entitățile contractante pot publica anunțuri privind contractele de lucrări, produse sau servicii a căror publicare nu este obligatorie în temeiul prezentei directive, cu condiția ca aceste anunțuri să fie transmise Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene prin mijloace electronice, în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere indicate în anexa IX.

Articolul 72

Publicarea la nivel național

(1)  
Anunțurile prevăzute la articolele 67-70 și informațiile pe care le conțin nu se publică la nivel național înainte de publicarea în conformitate cu articolul 71. Cu toate acestea, publicarea se poate face în orice caz la nivel național atunci când entitățile contractante nu au fost notificate cu privire la publicare în termen de 48 de ore de la confirmarea primirii anunțului în conformitate cu articolul 71.
(2)  
Anunțurile publicate la nivel național nu cuprind alte informații decât cele incluse în anunțurile trimise Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene sau publicate pe un profil de cumpărător, dar menționează data la care anunțul a fost trimis Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene sau data publicării acestuia pe profilul cumpărătorului.
(3)  
Anunțurile orientative periodice nu se publică pe un profil de cumpărător înainte de trimiterea către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene a anunțului privind publicarea lor în această formă; ele menționează data acestei trimiteri.

Articolul 73

Disponibilitatea în format electronic a documentelor achiziției

(1)  
Entitățile contractante oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentele achiziției de la data publicării unui anunț în conformitate cu articolul 71 sau de la data la care a fost trimisă o invitație pentru confirmarea interesului.

În cazul în care mijlocul de invitare la o procedură concurențială de ofertare este un anunț privind existența unui sistem de calificare, acest acces este oferit cât mai curând posibil și cel târziu în momentul transmiterii invitației de participare la procedura de ofertare sau la negociere. Textul anunțului sau al invitației menționate specifică adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziției.

În cazul în care nu poate fi oferit acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achiziției, dintr-unul dintre motivele prevăzute la articolul 40 alineatul (1) al doilea paragraf, entitățile contractante pot indica în anunț sau în invitația pentru confirmarea interesului că documentele achiziției în cauză vor fi transmise prin alte mijloace decât mijloace electronice, în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol. În acest caz, termenul de depunere a ofertelor se prelungește cu cinci zile, cu excepția cazurilor de urgență demonstrate în mod corespunzător menționate la articolul 45 alineatul (3) și în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul articolului 46 alineatul (2) al doilea paragraf sau al articolului 47 alineatul (2) al doilea paragraf.

În cazul în care nu poate fi oferit acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achiziției, deoarece entitățile contractante intenționează să aplice articolul 39 alineatul (2), acestea indică în anunț sau în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare se folosește un anunț privind existența unui sistem de calificare, în documentele achiziției, ce măsuri menite să protejeze natura confidențială a informațiilor solicită și modul în care se poate obține accesul la documentele în cauză. În acest caz, termenul de depunere a ofertelor se prelungește cu cinci zile, cu excepția cazurilor de urgență demonstrate în mod corespunzător menționate la articolul 45 alineatul (3) și în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul articolului 46 alineatul (2) al doilea paragraf sau al articolului 47 alineatul (2) al doilea paragraf.

(2)  
Cu condiția să fi fost solicitate în timp util, autoritățile contractante furnizează tuturor ofertanților care participă la procedura de achiziții informații suplimentare privind specificațiile și orice documente suplimentare, cu cel puțin șase zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor. În cazul unei proceduri deschise accelerate, conform articolului 45 alineatul (3), termenul este de patru zile.

Articolul 74

Invitații către candidați

(1)  
În cadrul procedurilor restrânse, al procedurilor de dialog competitiv, al parteneriatelor pentru inovare și al procedurilor de negociere cu o invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, entitățile contractante invită simultan și în scris candidații selectați să își depună ofertele, să ia parte la dialog sau să negocieze.

În cazul în care se utilizează un anunț orientativ periodic ca invitație la procedura concurențială de ofertare, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) litera (a), entitățile contractante îi invită simultan și în scris pe operatorii economici care și-au exprimat interesul să confirme menținerea în continuare a acestui interes.

(2)  
Invitațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol includ o trimitere la adresa electronică unde au fost puse la dispoziție direct, prin mijloace electronice, documentele achiziției. Invitațiile sunt însoțite de documentele achiziției, în cazul în care aceste documente nu au făcut obiectul accesului liber, direct, total și gratuit, din motivele prevăzute la articolul 73 alineatul (1) al treilea sau al patrulea paragraf, și nu au fost deja puse la dispoziție în alt mod. În plus, invitațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol includ informațiile prevăzute în anexa XIII.

Articolul 75

Informarea solicitanților de calificare, a candidaților și a ofertanților

(1)  
Entitățile contractante informează cât mai curând posibil fiecare candidat și ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește încheierea unui acord-cadru, atribuirea contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu încheia un acord-cadru, de a nu atribui un contract pentru care s-a lansat o invitație la o procedură concurențială de ofertare, de a relua procedura ori de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții.
(2)  

La cererea candidatului sau a ofertantului interesat, entitățile contractante, cât mai curând posibil și în orice caz în termen de 15 zile de la primirea unei cereri scrise, comunică:

(a) 

fiecărui candidat respins, motivele respingerii cererii sale de participare;

(b) 

fiecărui ofertant respins, motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, în cazurile prevăzute la articolul 60 alineatele (5) și (6), motivele deciziei de neechivalare sau motivele deciziei conform căreia lucrările, produsele sau serviciile nu corespund cerințelor funcționale sau de performanță;

(c) 

fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă admisibilă, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei selectate, precum și numele ofertantului câștigător sau al părților la acordul-cadru;

(d) 

fiecărui ofertant care a făcut o ofertă admisibilă, informații referitoare la desfășurarea și progresul negocierilor și al dialogului cu ofertanții.

(3)  
Entitățile contractante pot decide să nu comunice anumite informații prevăzute la alineatele (1) și (2), privind atribuirea contractului, încheierea acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, în cazul în care dezvăluirea respectivelor informații ar împiedica aplicarea legii sau ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat, sau ar putea aduce atingere concurenței loiale dintre operatorii economici.
(4)  
Entitățile contractante care instituie și utilizează un sistem de calificare informează solicitanții, în termen de șase luni, despre decizia lor privind calificarea.

În cazul în care luarea deciziei durează mai mult de patru luni de la depunerea cererii, entitatea contractantă informează solicitantul, în termen de două luni de la depunerea cererii, despre motivele care justifică o prelungire a termenului și despre data la care cererea urmează a fi acceptată sau respinsă.

(5)  
Solicitanții a căror calificare este respinsă sunt informați cu privire decizia de respingere și la motivele deciziei respective, cât mai curând posibil și nu mai târziu de 15 zile de la data deciziei de respingere. Motivele au la bază criteriile de calificare menționate la articolul 77 alineatul (2).
(6)  
Entitățile contractante care instituie și utilizează un sistem de calificare pot pune capăt calificării unui operator economic numai pe motive bazate pe criteriile de calificare menționate la articolul 77 alineatul (2). Orice intenție de a pune capăt unei calificări se comunică anticipat, în scris, operatorului economic, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care urmează să înceteze calificarea, împreună cu motivul sau motivele care justifică acțiunea propusă.

Secțiunea 3

Selecția participanților și atribuirea contractelor

Articolul 76

Principii generale

(1)  

În scopul selectării participanților în cadrul procedurilor de achiziție se aplică toate regulile următoare:

(a) 

entitățile contractante care au prevăzut norme și criterii de excludere a ofertanților sau candidaților în conformitate cu articolul 78 alineatul (1) sau cu articolul 80 alineatul (1) exclud operatorii economici care sunt identificați pe baza acestor norme și satisfac aceste criterii;

(b) 

entitățile contractante selectează ofertanții și candidații în conformitate cu normele și criteriile obiective stabilite în temeiul articolelor 78 și 80;

(c) 

în procedurile restrânse, în procedurile de negociere cu invitație la o procedură concurențială de ofertare, în dialogurile competitive și în parteneriatele pentru inovare, entitățile contractante reduc, după caz, în conformitate cu articolul 78 alineatul (2), numărul candidaților selectați în temeiul literelor (a) și (b) din prezentul alineat.

(2)  

Atunci când o invitație la o procedură concurențială de ofertare se face prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de calificare și în scopul selectării participanților în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor specifice care fac obiectul invitației la procedura concurențială de ofertare, entitățile contractante:

(a) 

califică operatorii economici în conformitate cu articolul 77;

(b) 

aplică operatorilor economici calificați acele dispoziții ale alineatului (1) care sunt relevante în cazul procedurilor restrânse sau de negociere, al dialogurilor competitive sau al parteneriatelor pentru inovare.

(3)  

Atunci când selectează participanții la o procedură restrânsă sau de negociere, la un dialog competitiv sau la un parteneriat pentru inovare, la luarea deciziei privind calificarea sau când se actualizează criteriile și normele, entitățile contractante nu pot:

(a) 

să impună anumitor operatori economici condiții administrative, tehnice sau financiare care nu ar fi impuse și altora;

(b) 

să ceară încercări sau dovezi care s-ar suprapune peste probele obiective deja disponibile.

(4)  
În cazul în care informațiile sau documentele care trebuie să fie depuse de către operatorii economici sunt sau par a fi incomplete sau eronate, sau în cazul în care lipsesc anumite documente, entitățile contractante pot, cu excepția unor dispoziții contrare din dreptul intern de punerea în aplicare a prezentei directive, să solicite operatorilor economici în cauză să prezinte, să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele relevante într-un termen adecvat, cu condiția ca astfel de solicitări să fie realizate respectând pe deplin principiile egalității de tratament și transparenței.
(5)  
Entitățile contractante verifică dacă ofertele prezentate de ofertanții selectați sunt conforme cu normele și cerințele aplicabile ofertelor și atribuie contractul pe baza criteriilor prevăzute la articolele 82 și 84, ținând seama de dispozițiile articolului 64.
(6)  
Entitățile contractante pot decide să nu atribuie un contract ofertantului care a depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc că oferta nu este conformă cu obligațiile aplicabile menționate la articolul 36 alineatul (2).
(7)  
În cazul procedurilor deschise, entitățile contractante pot decide să examineze ofertele înainte de a verifica îndeplinirea cerințelor de către ofertanți, cu condiția respectării dispozițiilor pertinente de la articolele 76-84, inclusiv a regulii conform căreia contractul nu se atribuie unui ofertant care ar fi trebuit exclus în conformitate cu articolul 80 sau care nu îndeplinește criteriile de selecție stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu articolul 78 alineatul (1) și cu articolul 80.

Statele membre pot exclude utilizarea procedurii de la primul paragraf pentru anumite tipuri de achiziții sau circumstanțe specifice sau pot să o limiteze la acestea.

(8)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 103 pentru modificarea listei din anexa XIV, în cazul în care acest lucru este necesar, în vederea adăugării noilor acorduri internaționale care au fost ratificate de toate statele membre sau în cazul în care acordurile internaționale existente menționate nu mai sunt ratificate de toate statele membre sau sunt în vreun fel modificate, de exemplu în ceea ce privește domeniul de aplicare, conținutul sau denumirea.

Subsecțiunea 1

Calificarea și selecția calitativă

Articolul 77

Sisteme de calificare

(1)  
Entitățile contractante care doresc acest lucru pot institui și utiliza un sistem de calificare a operatorilor economici.

Entitățile contractante care instituie sau utilizează un sistem de calificare se asigură că operatorii economici pot solicita calificarea în orice moment.

(2)  
Sistemul menționat la alineatul (1) poate implica diferite etape de calificare.

Entitățile contractante stabilesc norme și criterii obiective pentru excluderea și selectarea operatorilor economici care solicită calificarea, precum și criterii și norme obiective pentru utilizarea sistemului de calificare, care să trateze aspecte precum înscrierea în sistem, actualizarea periodică a calificărilor, dacă acestea există, și durata sistemului.

În cazul în care aceste criterii și norme includ specificații tehnice, se aplică dispozițiile articolelor 60-62. Criteriile și normele pot fi actualizate ori de câte ori este nevoie.

(3)  
Criteriile și normele menționate la alineatul (2) sunt puse la dispoziția operatorilor economici la cerere. Criteriile și normele actualizate se comunică operatorilor economici interesați.

În cazul în care o entitate contractantă consideră că sistemul de calificare al altor entități sau organisme anumite satisface cerințele sale, ea comunică operatorilor economici interesați numele acestor alte entități sau organisme.

(4)  
Se păstrează o înregistrare scrisă privind operatorii economici calificați; aceasta poate fi împărțită pe categorii, în funcție de tipul de contract pentru care este valabilă calificarea.
(5)  
Atunci când o invitație la o procedură concurențială de ofertare se face prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de calificare, contractele specifice pentru lucrări, produse sau servicii incluse în sistemul de calificare se acordă prin proceduri restrânse sau prin proceduri de negociere, în cadrul cărora toți ofertanții și participanții sunt selectați dintre candidații deja calificați în conformitate cu un astfel de sistem.
(6)  
Orice taxe care sunt facturate în legătură cu cererile de calificare sau cu actualizarea sau menținerea unui nivel de calificare deja obținut conform sistemului sunt proporționale cu costurile generate.

Articolul 78

Criterii de selecție calitativă

(1)  
Entitățile contractante pot stabili norme și criterii obiective pentru excluderea și selectarea ofertanților sau candidaților; aceste norme și criterii sunt puse la dispoziția operatorilor economici interesați.
(2)  
În măsura în care este necesar pentru a asigura un echilibru adecvat între caracteristicile speciale ale procedurii de achiziții și resursele necesare pentru realizarea sa, entitățile contractante pot stabili, în cadrul procedurilor restrânse sau de negociere, în dialogurile competitive sau în parteneriatele pentru inovare, norme și criterii obiective care reflectă această necesitate și permit entității contractante să reducă numărul candidaților care vor fi invitați la procedura de ofertare sau la negociere. Numărul candidaților selectați ține seama, cu toate acestea, de nevoia de a asigura o concurență adecvată.

Articolul 79

Utilizarea capacităților altor entități

(1)  
În cazul în care normele și criteriile obiective de excludere și selectare a operatorilor economici care au solicitat calificarea într-un sistem de calificare includ cerințe privind capacitatea economică și financiară a operatorului economic sau capacitățile sale tehnice și profesionale, operatorul economic se poate baza, acolo unde este necesar, pe capacitatea altor entități, indiferent de natura juridică a legăturii dintre el și entitățile respective. În ceea ce privește criteriile referitoare la calificările educaționale și profesionale ale prestatorului de servicii sau ale contractantului sau ale personalului de conducere al întreprinderii, sau la experiența profesională relevantă, operatorii economici pot, cu toate acestea, să se bazeze doar pe capacitățile altor entități atunci când acestea din urmă vor desfășura lucrările sau serviciile pentru îndeplinirea cărora sunt necesare respectivele capacități. În cazul în care un operator economic dorește să se bazeze pe capacitățile altor entități, acesta dovedește entității contractante că va dispune de resursele respective pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului de calificare, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea respectivelor entități în acest sens.

În cazul în care, în temeiul articolului 80 din prezenta directivă, entitățile contractante fac trimitere la criteriile de excludere sau de selecție prevăzute de Directiva 2014/24/UE, entitățile contractante verifică, în conformitate cu articolul 80 alineatul (3) din prezenta directivă, dacă celelalte entități pe a căror capacitate operatorul economic intenționează să se bazeze îndeplinesc criteriile de selecție relevante sau dacă există motivele de excludere la care au făcut trimitere entitățile contractante în temeiul articolului 57 din Directiva 2014/24/UE. Entitatea contractantă solicită ca operatorul economic să înlocuiască o entitate în legătură cu care există motive obligatorii de excludere la care entitatea contractantă a făcut trimitere. Entitatea contractantă poate solicita, sau statul membru îi poate impune să solicite, ca operatorul economic să înlocuiască o entitate în legătură cu care există motive neobligatorii de excludere la care entitatea contractantă a făcut trimitere.

În cazul în care un operator economic se bazează pe capacitățile altor entități în ceea ce privește criteriile referitoare la situația economică și financiară, entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic și acele entități să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici menționat la articolul 37 alineatul (2) se poate baza pe capacitatea participanților din grup sau a altor entități.

(2)  
În cazul în care normele și criteriile obiective de excludere și selectare a candidaților și ofertanților în cadrul procedurilor deschise, restrânse sau de negociere, în dialogurile competitive ori în cadrul parteneriatelor pentru inovare includ cerințe privind capacitatea economică și financiară a operatorului economic sau capacitățile sale tehnice și profesionale, operatorul economic se poate baza, acolo unde este necesar și pentru un anumit contract, pe capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturii dintre el și entitățile respective. În ceea ce privește criteriile referitoare la calificările educaționale și profesionale ale prestatorului de servicii sau ale contractantului sau ale personalului de conducere al întreprinderii, sau la experiența profesională relevantă, operatorii economici pot, cu toate acestea, să se bazeze doar pe capacitățile altor entități atunci când acestea din urmă vor desfășura lucrările sau serviciile pentru îndeplinirea cărora sunt necesare respectivele capacități. În cazul în care un operator economic dorește să se bazeze pe capacitățile altor entități, acesta dovedește entității contractante că va dispune de resursele necesare, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea entităților respective în acest sens.

În cazul în care, în temeiul articolului 80 din prezenta directivă, entitățile contractante fac trimitere la criteriile de excludere sau de selecție prevăzute de Directiva 2014/24/UE, entitățile contractante verifică, în conformitate cu articolul 80 alineatul (3) din prezenta directivă, dacă celelalte entități pe a căror capacitate operatorul economic intenționează să se bazeze îndeplinesc criteriile de selecție relevante sau dacă există motivele de excludere la care au făcut trimitere entitățile contractante în temeiul articolului 57 din Directiva 2014/24/UE. Entitatea contractantă solicită ca operatorul economic să înlocuiască o entitate care nu îndeplinește un criteriu de selecție relevant sau în legătură cu care există motive obligatorii de excludere la care entitatea contractantă a făcut trimitere. Entitatea contractantă poate solicita, sau statul membru îi poate impune să solicite, ca operatorul economic să înlocuiască o entitate în legătură cu care există motive neobligatorii de excludere la care entitatea contractantă a făcut trimitere.

În cazul în care un operator economic se bazează pe capacitățile altor entități în ceea ce privește criteriile referitoare la situația economică și financiară, entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic și acele entități să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici prevăzut la articolul 37 se poate baza pe capacitățile membrilor grupului sau ale altor entități.

(3)  
În cazul contractelor de lucrări sau de servicii și al lucrărilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui contract de produse, entitățile contractante pot impune ca anumite sarcini critice să fie efectuate direct de către ofertantul însuși sau, în cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici prevăzut la articolul 37 alineatul (2), de un participant din cadrul acestui grup.

Articolul 80

Utilizarea motivelor de excludere și a criteriilor de selecție prevăzute în Directiva 2014/24/UE

(1)  
Normele și criteriile obiective de excludere și selectare a operatorilor economici care solicită calificarea într-un sistem de calificare, precum și normele și criteriile obiective de excludere și selectare a candidaților și ofertanților în cadrul procedurilor deschise, restrânse sau de negociere, al dialogurilor competitive sau al parteneriatelor pentru inovare pot include motivele de excludere enumerate la articolul 57 din Directiva 2014/24/UE, în termenii și condițiile prevăzute la articolul respectiv.

În cazul în care entitatea contractantă este o autoritate contractantă, aceste criterii și norme includ motivele de excludere enumerate la articolul 57 alineatele (1) și (2) din Directiva 2014/24/UE, în termenii și condițiile prevăzute la articolul respectiv.

Dacă statele membre solicită acest lucru, aceste criterii și norme includ, în plus, motivele de excludere enumerate la articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE, în termenii și condițiile prevăzute la articolul respectiv.

(2)  
Criteriile și normele menționate la alineatul (1) pot include criteriile de selectare prevăzute la articolul 58 din Directiva 2014/24/UE, în termenii și condițiile prevăzute la articolul respectiv, în special în ceea ce privește limitele cerințelor referitoare la cifra de afaceri anuală prevăzute la alineatul (3) al doilea paragraf din respectivul articol.
(3)  
În scopul aplicării alineatelor (1) și (2) din prezentul articol, se aplică articolele 59-61 din Directiva 2014/24/UE.

Articolul 81

Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu

(1)  
Entitățile contractante, în cazul în care solicită prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente care să ateste că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, se raportează la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate. Entitățile contractante recunosc certificatele echivalente eliberate de organisme stabilite în alte state membre. Totodată, acestea acceptă și alte dovezi ale unor măsuri echivalente de asigurare a calității, în cazul în care operatorul economic în cauză nu a avut nicio posibilitate de a obține aceste certificate în termenele stabilite din motive care nu sunt imputabile operatorului economic respectiv, cu condiția ca acesta să dovedească faptul că măsurile propuse de asigurare a calității respectă standardele impuse de asigurare a calității.
(2)  
Atunci când entitățile contractante solicită prezentarea unor certificate întocmite de organisme independente care să ateste că operatorul economic respectă anumite standarde sau sisteme de management de mediu, acestea se raportează la sistemul de management de mediu și audit al Uniunii Europene (EMAS) sau la alte sisteme de management de mediu recunoscute în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 sau la alte standarde de management de mediu bazate pe standardele europene sau internaționale pertinente emise de organisme acreditate. Entitățile contractante recunosc certificatele echivalente eliberate de organisme stabilite în alte state membre.

În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la astfel de certificate sau nu are nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă acceptă și alte dovezi ale unor măsuri de management de mediu, cu condiția ca operatorul economic să dovedească faptul că aceste măsuri sunt echivalente cu cele impuse în temeiul sistemului sau standardului aplicabil de management de mediu.

(3)  
Statele membre pun la dispoziția altor state membre, la cerere, toate informațiile referitoare la documentele prezentate ca dovadă a respectării standardelor de calitate și de mediu menționate la alineatele (1) și (2).

Subsecțiunea 2

Atribuirea contractului

Articolul 82

Criterii de atribuire a contractelor

(1)  
Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative de drept intern privind prețul anumitor produse sau remunerarea anumitor servicii, entitățile contractante atribuie contractele pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.
(2)  

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic din perspectiva entității contractante este identificată pe baza prețului sau a costului cu ajutorul unei abordări bazate pe rentabilitate, cum ar fi calcularea costurilor pe ciclu de viață, în conformitate cu articolul 83, și poate include cel mai bun raport preț-calitate evaluat pe baza unor criterii, cum ar fi aspecte calitative, de mediu și/sau sociale, legate de obiectul contractului în cauză. Printre aceste criterii se pot număra, de exemplu:

(a) 

calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice și funcționale, accesibilitatea, proiectarea pentru toți utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu și inovatoare și comercializarea și condițiile acesteia;

(b) 

organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat să execute contractul, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului de executare a contractului; sau

(c) 

serviciile post-vânzare, asistența tehnică și condițiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare și termenul de livrare sau de execuție, angajamentele în ceea ce privește piesele și securitatea aprovizionării.

Elementul de cost poate lua, de asemenea, forma unui preț sau cost fix pe baza căruia operatorii economici vor concura numai pe criterii de calitate.

Statele membre pot prevedea ca entitățile contractante să nu poată utiliza numai prețul sau costul drept criteriu unic de atribuire sau să nu-și poată restricționa utilizarea la anumite categorii de entități contractante sau la anumite tipuri de contracte.

(3)  

Criteriile de atribuire sunt considerate a fi legate de obiectul contractului de achiziții publice în cazul în care se referă la lucrările, produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate în temeiul contractului din orice punct de vedere și în orice stadiu al ciclului lor de viață, inclusiv factorii implicați:

(a) 

în procesul specific de producție, furnizare sau comercializare a acestor lucrări, produse sau servicii; sau

(b) 

într-un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului lor de viață,

chiar și în cazul în care acești factori nu fac parte din structura lor materială.

(4)  
Criteriile de atribuire nu au ca efect acordarea unei libertăți de selecție nelimitate entității contractante. Ele asigură posibilitatea concurenței efective și sunt însoțite de specificații care permit verificarea efectivă a informațiilor furnizate de ofertanți, în scopul evaluării modului în care ofertele îndeplinesc criteriile de atribuire. În caz de îndoială, entitățile contractante verifică efectiv exactitatea informațiilor și dovezilor furnizate de ofertanți.
(5)  
Entitatea contractantă precizează, în documentele achiziției, ponderea relativă pe care o acordă fiecărui criteriu ales pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu excepția cazului în care aceasta este stabilită exclusiv pe baza prețului.

Această pondere poate fi exprimată ca un interval a cărui întindere maximă trebuie să fie corespunzătoare.

În cazul în care ponderarea nu este posibilă din motive obiective, entitatea contractantă indică criteriile în ordinea descrescătoare a importanței.

Articolul 83

Calcularea costurilor pe ciclu de viață

(1)  

Calcularea costurilor pe ciclu de viață acoperă, în măsura în care sunt pertinente, toate sau o parte dintre următoarele costuri pe parcursul ciclului de viață al unui produs, serviciu sau al unei lucrări:

(a) 

costurile suportate de entitatea contractantă sau de alți utilizatori, cum ar fi:

(i) 

costuri legate de achiziție;

(ii) 

costuri de utilizare, cum ar fi consumul de energie și de alte resurse;

(iii) 

costuri de întreținere;

(iv) 

costuri de la sfârșitul ciclului de viață, cum ar fi costurile de colectare și reciclare;

(b) 

costuri determinate de efectele externe asupra mediului legate de produs, serviciu sau lucrări pe parcursul ciclului lor de viață, cu condiția ca valoarea monetară a acestora să poată fi determinată și verificată; astfel de costuri pot include costul emisiilor de gaze cu efect de seră și al altor emisii poluante și alte costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.

(2)  
În cazul în care entitățile contractante evaluează costurile folosind o abordare pe baza costului ciclului de viață, acestea indică în documentele achiziției datele care trebuie furnizate de către ofertanți și metoda pe care entitatea contractantă o va utiliza pentru a stabili costurile pe ciclu de viață pe baza acestor date.

Metoda utilizată pentru evaluarea costurilor determinate de efectele externe asupra mediului îndeplinește toate condițiile următoare:

(a) 

se bazează pe criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv. În special, în cazul în care nu a fost elaborată în vederea aplicării repetate sau continue, nu favorizează și nu dezavantajează în mod necuvenit anumiți operatori economici;

(b) 

este accesibilă tuturor părților interesate;

(c) 

datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de către operatori economici care dau dovadă de o diligență normală, inclusiv de operatori economici din țări terțe care sunt parte la AAP sau la alte acorduri internaționale în cadrul cărora Uniunea și-a asumat obligații.

(3)  
În toate cazurile în care o metodă comună de calculare a costurilor pe ciclu de viață a devenit obligatorie printr-un act legislativ al Uniunii, respectiva metodă comună se aplică pentru evaluarea costurilor pe ciclu de viață.

O listă a acestor acte legislative și, dacă este necesar, acte delegate de completare a acestora figurează în anexa XV.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 103 privind actualizarea acestei liste, atunci când o actualizare a listei este necesară ca urmare a adoptării unor noi dispoziții legislative prin care o metodă comună devine obligatorie sau prin care se abrogă sau se modifică legislația existentă.

Articolul 84

Oferte anormal de scăzute

(1)  
Entitățile contractante solicită operatorilor economici să explice prețul sau costurile propuse în ofertă, în cazul în care ofertele par a fi anormal de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile respective.
(2)  

Clarificările menționate la alineatul (1) se pot referi în mod concret la:

(a) 

aspectele economice ale procesului de producție, ale prestării serviciilor sau ale metodei de construcție;

(b) 

soluțiile tehnice adoptate sau condițiile excepțional de favorabile de care dispune ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor, sau pentru executarea lucrărilor;

(c) 

originalitatea lucrărilor, a produselor sau a serviciilor propuse de ofertant;

(d) 

respectarea obligațiilor menționate la articolul 36 alineatul (2);

(e) 

respectarea obligațiilor menționate la articolul 88;

(f) 

posibilitatea ca ofertantul să obțină un ajutor de stat.

(3)  
Entitatea contractantă evaluează informațiile furnizate prin consultarea ofertantului. Ea poate respinge oferta numai atunci când dovezile furnizate nu justifică în mod satisfăcător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, ținând seama de elementele menționate la alineatul (2).

Entitățile contractante resping oferta atunci când constată că aceasta este anormal de scăzută deoarece nu respectă obligațiile aplicabile menționate la articolul 36 alineatul (2).

(4)  
În cazul în care o entitate contractantă stabilește că o ofertă este anormal de scăzută pentru că ofertantul a obținut un ajutor de stat, oferta poate fi respinsă doar din acest motiv numai după consultarea ofertantului, dacă acesta nu este în măsură să demonstreze, într-un termen suficient stabilit de entitatea contractantă, că ajutorul în cauză este compatibil cu piața internă în sensul articolului 107 din TFUE. Entitatea contractantă care respinge o ofertă în aceste circumstanțe aduce acest lucru la cunoștința Comisiei.
(5)  
Statele membre pun la dispoziția altor state membre, la cerere, prin cooperare administrativă, orice informații de care dispun, cum ar fi legi, regulamente, contracte colective de muncă universal aplicabile sau standarde tehnice naționale, referitoare la dovezile și documentele prezentate în legătură cu elementele menționate la alineatul (2).

Secțiunea 4

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări

Articolul 85

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe

(1)  
Prezentul articol se aplică ofertelor care cuprind produse originare din țări terțe cu care Uniunea nu a încheiat, într-un cadru multilateral sau bilateral, un acord care să asigure accesul comparabil și efectiv al întreprinderilor din Uniune la piețe ale acestor țări terțe. Acest lucru nu aduce atingere obligațiilor Uniunii sau statelor membre față de țările terțe.
(2)  
Orice ofertă prezentată pentru atribuirea unui contract de produse poate fi respinsă în cazul în care proporția produselor originare din țări terțe, determinată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 14 ), depășește 50 % din valoarea totală a produselor care constituie oferta.

În sensul prezentului articol, programele informatice folosite în echipamentele pentru rețele de telecomunicații sunt considerate produse.

(3)  
Sub rezerva celui de al doilea paragraf de la prezentul alineat, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente din punctul de vedere al criteriilor de atribuire definite la articolul 82, se preferă acele oferte care nu pot fi respinse în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol. Valoarea acelor oferte este considerată echivalentă, în sensul prezentului articol, în cazul în care diferența de preț nu depășește 3 %.

Cu toate acestea, o ofertă nu este preferată unei altei oferte în temeiul primului paragraf, în cazul în care acceptarea sa ar obliga entitatea contractantă să achiziționeze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate sau dificultăți tehnice de utilizare și de întreținere sau costuri disproporționate.

(4)  
În sensul prezentului articol, acele țări terțe pentru care beneficiul prezentei directive a fost extins printr-o decizie a Consiliului în conformitate cu alineatul (1) nu se iau în considerare pentru stabilirea proporției produselor originare din țări terțe, menționată la alineatul (2).
(5)  
Până la 31 decembrie 2015 și ulterior în fiecare an, Comisia prezintă Consiliului un raport anual, referitor la progresele realizate în negocierile multilaterale sau bilaterale privind accesul întreprinderilor din Uniune la piețe ale țărilor terțe în domenii reglementate de prezenta directivă, la rezultatul obținut în urma acestor negocieri, precum și la aplicarea efectivă a tuturor acordurilor încheiate.

Articolul 86

Relații cu țări terțe în ceea ce privește contractele de lucrări, produse și servicii

(1)  
Statele membre informează Comisia despre orice dificultăți de ordin general, întâmpinate și semnalate de întreprinderile lor în fapt sau în drept, în ceea ce privește obținerea contractelor de servicii în țări terțe.
(2)  
Comisia raportează Consiliului la 18 aprilie 2019 și ulterior periodic cu privire la deschiderea contractelor de servicii în țări terțe și la progresul negocierilor cu aceste țări în această privință, în special în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).
(3)  

Comisia încearcă, intervenind pe lângă țările terțe interesate, să remedieze orice situație în care constată, fie pe baza rapoartelor menționate la alineatul (2), fie pe baza altor informații, că, în contextul atribuirii de contracte de achiziții de servicii, o țară terță:

(a) 

nu acordă întreprinderilor din Uniune acces efectiv, comparabil cu cel acordat de Uniune întreprinderilor din acea țară terță;

(b) 

nu acordă întreprinderilor din Uniune beneficiul tratamentului național sau aceleași posibilități de concurență ca și cele disponibile întreprinderilor naționale; sau

(c) 

acordă întreprinderilor din alte țări terțe un tratament mai favorabil decât întreprinderilor din Uniune.

(4)  
Statele membre informează Comisia cu privire la orice dificultăți întâmpinate și raportate de întreprinderile lor în fapt sau în drept și care sunt datorate nerespectării dispozițiilor dreptului internațional al muncii enumerate în anexa XIV, în cazul în care aceste întreprinderi au încercat să obțină contracte în țări terțe.
(5)  

În condițiile menționate la alineatele (3) și (4), Comisia poate propune Consiliului, în orice moment, să adopte un act de punere în aplicare, să suspende sau să restrângă atribuirea contractelor de servicii pe o perioadă care urmează a fi prevăzută în actul de punere în aplicare respectiv:

(a) 

întreprinderilor guvernate de legislația țării terțe respective;

(b) 

întreprinderilor afiliate la întreprinderile specificate la litera (a) și care au sediul oficial în Uniune, dar care nu au legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru;

(c) 

întreprinderilor care prezintă oferte care au ca obiect servicii originare din țara terță respectivă.

Consiliul hotărăște, cu majoritate calificată, cât mai curând posibil.

Comisia poate propune măsurile respective din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru.

(6)  
Prezentul articol nu aduce atingere angajamentelor Uniunii față de țările terțe, care derivă din acorduri internaționale privind achizițiile publice, în special în cadrul OMC.

CAPITOLUL IV

Executarea contractului

Articolul 87

Condiții de executare a contractului

Entitățile contractante pot stabili condiții speciale privind executarea unui contract, cu condiția ca acestea să fie legate de obiectul contractului în sensul articolului 82 alineatul (3) și să fie indicate în invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentele achiziției. Aceste condiții pot include aspecte economice, legate de inovare, de mediu, sociale sau legate de ocuparea forței de muncă.

Articolul 88

Subcontractarea

(1)  
Respectarea de către subcontractanți a obligațiilor menționate la articolul 36 alineatul (2) este asigurată prin intermediul unor acțiuni corespunzătoare întreprinse de autoritățile naționale competente în limitele responsabilității și competenței lor.
(2)  
În documentele achiziției, entitatea contractantă poate solicita sau poate fi obligată de un stat membru să solicite ofertantului să indice în oferta sa partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și subcontractanții propuși.
(3)  
Statele membre pot dispune ca, la cererea subcontractantului și atunci când natura contractului permite acest lucru, entitatea contractantă să transfere direct subcontractantului respectiv plățile datorate pentru servicii, produse sau lucrări furnizate operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul (contractantul principal). Printre aceste măsuri se pot număra mecanisme corespunzătoare care să permită contractantului principal să formuleze obiecții cu privire la plățile necuvenite. Dispozițiile privind această modalitate de plată se includ în documentele achiziției.
(4)  
Alineatele (1)-(3) nu aduc atingere răspunderii contractantului principal.
(5)  
În cazul contractelor de achiziții de lucrări și în ceea ce privește serviciile care urmează să fie prestate la o instalație aflată sub directa supraveghere a entității contractante, după atribuirea contractului și cel mai târziu în momentul începerii executării acestuia, entitatea contractantă solicită contractantului principal să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în lucrările sau serviciile respective, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv. Entitatea contractantă solicită contractantului principal să îi notifice orice modificări ale acestor informații pe durata contractului, precum și informațiile obligatorii privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

În pofida primului paragraf, statele membre pot impune direct asupra contractantului principal obligația de a furniza informațiile solicitate.

Acolo unde este necesar în scopul aplicării alineatului (6) litera (b) de la prezentul articol, informațiile solicitate sunt însoțite de declarațiile pe propria răspundere ale subcontractanților, în conformitate cu articolul 80 alineatul (3). Măsurile de punere în aplicare prevăzute la alineatul (8) de la prezentul articol pot prevedea ca subcontractanții prezentați după atribuirea contractului să furnizeze certificatele și alte documente justificative în locul declarației pe propria răspundere.

Primul paragraf nu se aplică în cazul furnizorilor.

Entitățile contractante, din proprie inițiativă sau la cererea statelor membre, pot extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la primul paragraf, de exemplu, la:

(a) 

contractele de achiziții de produse, la contractele de achiziții de servicii altele decât cele referitoare la serviciile care urmează să fie prestate la instalațiile aflate sub directa supraveghere a entității contractante sau la furnizorii implicați în contracte de achiziții de lucrări sau de servicii;

(b) 

subcontractanții subcontractanților contractantului principal sau la alte niveluri inferioare ale lanțului de subcontractare.

(6)  

În scopul de a evita încălcarea obligațiilor menționate la articolul 36 alineatul (2), pot fi luate măsuri corespunzătoare, cum ar fi:

(a) 

în cazul în care dreptul intern al unui stat membru prevede un mecanism de răspundere solidară între subcontractanți și contractantul principal, statul membru în cauză se asigură că normele relevante sunt aplicate în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 36 alineatul (2);

(b) 

în conformitate cu articolul 80 alineatul (3) din prezenta directivă, autoritățile contractante pot să verifice, din proprie inițiativă sau la cererea statelor membre, dacă există motive de excludere a subcontractanților în temeiul articolului 57 din Directiva 2014/24/UE. În astfel de cazuri, autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere. Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, poate solicita ca operatorul economic să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive neobligatorii de excludere.

(7)  
Statele membre pot să prevadă în dreptul intern norme mai stricte privind răspunderea sau să le aprofundeze pe cele referitoare la plățile directe către subcontractanți, stipulând, de exemplu, ca aceste plăți să fie efectuate fără ca subcontractanții să fie nevoiți să solicite o astfel de plată directă.
(8)  
Statele membre care aleg să prevadă măsuri în temeiul alineatului (3), (5) sau (6) precizează condițiile de punere în aplicare a acestora, prin acte cu putere de lege sau acte administrative și ținând seama de dreptul Uniunii. În acest caz, statele membre pot limita aplicabilitatea acestor măsuri, de exemplu cu privire la anumite tipuri de contracte, anumite categorii de entități contractante sau de operatori economici sau începând cu anumite sume.

Articolul 89

Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate

(1)  

Contractele și acordurile-cadru pot fi modificate fără o nouă procedură de achiziții în conformitate cu prezenta directivă în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) 

atunci când modificările, indiferent de valoarea lor monetară, au fost prevăzute în documentele inițiale ale achiziției sub forma unor clauze sau opțiuni de revizuire clare, precise și fără echivoc, printre care se pot număra clauze de revizuire a prețurilor. Astfel de clauze precizează limitele și natura posibilelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea. Acestea nu prevăd modificări sau opțiuni care ar schimba caracterul general al contractului sau al acordului-cadru;

(b) 

pentru lucrările, serviciile sau produsele adiționale din partea contractantului inițial, indiferent de valoarea lor, care au devenit necesare și care nu au fost incluse în procedura de achiziții inițială, iar schimbarea contractantului:

(i) 

nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, programele informatice, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziții inițiale; și

(ii) 

ar cauza entității contractante inconveniente substanțiale sau creșterea semnificativă a costurilor;

(c) 

atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(i) 

necesitatea modificării a survenit în urma unor circumstanțe pe care o entitate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) 

modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului;

(d) 

atunci când un nou contractant îl înlocuiește pe cel căruia entitatea contractantă i-a atribuit inițial contractul, drept consecință:

(i) 

a unei clauze sau opțiuni de revizuire fără echivoc, în conformitate cu litera (a);

(ii) 

a preluării poziției contractantului inițial prin succesiune universală sau parțială, ca urmare a unor operațiuni de restructurare a societății comerciale, inclusiv preluare, fuziune, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de selecție calitativă stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu implice alte modificări substanțiale ale contractului și să nu se facă în scopul de a eluda aplicarea prezentei directive; sau

(iii) 

a asumării de către entitatea contractantă însăși a obligațiilor contractantului principal față de subcontractanții săi, în cazul în care această posibilitate este prevăzută în legislația națională în temeiul articolului 88;

(e) 

atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale în sensul alineatului (4).

Entitățile contractante care modifică un contract în cazurile prevăzute la literele (b) și (c) de la prezentul alineat publică un anunț în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel de anunțuri conțin informațiile prevăzute în anexa XVI și se publică în conformitate cu articolul 71.

(2)  

În plus, fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (4) literele (a)-(d), contractele pot fi modificate fără a fi necesară o nouă procedură de achiziții în conformitate cu prezenta directivă și atunci când valoarea modificării este mai mică decât ambele valori următoare:

(i) 

pragurile stabilite la articolul 15; și

(ii) 

10 % din valoarea contractului inițial pentru contractele de achiziții de servicii sau de produse și 15 % din valoarea contractului inițial pentru contractele de achiziții de lucrări.

Cu toate acestea, modificarea nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru. În cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, evaluarea se face pe baza valorii nete cumulate a acestora.

(3)  
Pentru calcularea prețului menționat la alineatul (2), prețul actualizat constituie valoarea de referință atunci când contractul include o clauză de indexare.
(4)  

Modificarea unui contract sau a unui acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate este considerată a fi substanțială în sensul alineatului (1) litera (e) atunci când, prin această modificare, contractul sau acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului inițial. În orice caz, fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), o modificare este considerată a fi substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

(a) 

modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura inițială de achiziții, ar fi permis admiterea altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras alți participanți la procedura de achiziții;

(b) 

modificarea schimbă balanța economică a contractului sau a acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sau acordul-cadru inițial;

(c) 

modificarea extinde domeniul de aplicare al contractului sau al acordului-cadru în mod considerabil;

(d) 

un nou contractant îl înlocuiește pe cel căruia entitatea contractantă i-a atribuit inițial contractul, în alte cazuri decât cele prevăzute la alineatul (1) litera (d).

(5)  
Pentru alte modificări ale dispozițiilor unui contract de achiziții de lucrări, produse sau servicii sau ale unui acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate decât cele prevăzute la alineatele (1) și (2), este necesară o nouă procedură de achiziții în conformitate cu prezenta directivă.

Articolul 90

Încetarea contractului

Statele membre se asigură că entitățile contractante au posibilitatea, cel puțin în următoarele circumstanțe și în condițiile stabilite de legislația națională aplicabilă, de a determina încetarea unui contract de achiziții de lucrări, de produse sau de servicii în perioada sa de valabilitate, în cazul în care:

(a) 

contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care ar necesita o nouă procedură de achiziții publice în conformitate cu articolului 89;

(b) 

contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile menționate la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE și, prin urmare, ar fi trebuit să fie exclus din procedura de achiziții în temeiul articolului 80 alineatul (1) al doilea paragraf din prezenta directivă;

(c) 

contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din tratate și din prezenta directivă, care a fost declarată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene printr-o procedură în temeiul articolului 258 din TFUE.

TITLUL III

REGIMURI SPECIALE DE ACHIZIȚII

CAPITOLUL I

Servicii sociale și alte servicii specifice

Articolul 91

Atribuirea contractelor care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice

Contractele care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa XVII se atribuie conform dispozițiilor prezentului capitol dacă valoarea contractelor respective este egală cu sau mai mare decât pragul precizat la articolul 15 litera (c).

Articolul 92

Publicarea anunțurilor

(1)  

Entitățile contractante care intenționează să atribuie un contract pentru serviciile menționate la articolul 91 își fac cunoscută intenția prin oricare dintre următoarele mijloace:

(a) 

prin intermediul unui anunț de participare; sau

(b) 

prin intermediul unui anunț orientativ periodic, care se publică în mod continuu. Anunțul orientativ periodic se referă în mod specific la tipurile de servicii care vor face obiectul contractelor care urmează să fie atribuite. Acesta indică faptul că contractele vor fi acordate fără publicare ulterioară și invită operatorii economici interesați să își exprime interesul în scris; sau

(c) 

prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu.

Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplică în cazul în care ar fi putut fi folosită o procedură de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, în conformitate cu articolul 50 privind atribuirea unui contract de servicii.

(2)  
Entitățile contractante care au atribuit un contract pentru serviciile menționate la articolul 91 fac cunoscute rezultatele prin intermediul unui anunț de atribuire a contractului. Ele pot grupa însă respectivele anunțuri trimestrial. În acest caz, acestea trimit anunțurile grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
(3)  
Anunțurile menționate la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol conțin informațiile prevăzute în anexa XVIII, respectiv în partea A, B, C sau D, conform formularelor standard de anunț. Comisia stabilește formularele standard prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 105.
(4)  
Anunțurile prevăzute la prezentul articol se publică în conformitate cu articolul 71.

Articolul 93

Principii de atribuire a contractelor

(1)  
Statele membre instituie norme naționale pentru atribuirea contractelor care fac obiectul prezentului capitol, în scopul garantării faptului că entitățile contractante respectă principiul transparenței și al egalității de tratament pentru operatorii economici. Statele membre au libertatea de a stabili normele procedurale aplicabile, atât timp cât aceste norme permit entităților contractante să țină seama de specificul serviciilor în cauză.
(2)  
Statele membre se asigură că entitățile contractante pot să țină seama de nevoia de a asigura calitatea, continuitatea, accesibilitatea, prețurile convenabile, disponibilitatea și caracterul cuprinzător al serviciilor, de nevoile specifice ale diferitelor categorii de utilizatori, inclusiv ale grupurilor dezavantajate și vulnerabile, de implicarea și responsabilizarea utilizatorilor, precum și de inovare. De asemenea, statele membre pot prevedea ca alegerea furnizorului de servicii să se facă pe baza ofertei care prezintă cel mai bun raport preț-calitate, ținându-se seama de criteriile de calitate și de durabilitate ale serviciilor sociale.

Articolul 94

Contracte rezervate pentru anumite servicii

(1)  
Statele membre pot prevedea faptul că entitățile contractante care sunt autorități contractante pot rezerva dreptul organizațiilor de a participa la proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice destinate exclusiv serviciilor de sănătate, sociale și culturale menționate la articolul 91, care sunt cuprinse în codurile CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de la 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
(2)  

O organizație menționată la alineatul (1) îndeplinește toate condițiile următoare:

(a) 

obiectivul său este urmărirea unei misiuni în domeniul serviciilor publice, legată de prestarea serviciilor menționate la alineatul (1);

(b) 

profiturile sunt reinvestite în vederea realizării obiectivului organizației. În cazul în care profiturile sunt distribuite sau redistribuite, acest lucru ar trebui să se bazeze pe considerente legate de participare;

(c) 

structurile de conducere sau de capital ale organizației care execută contractul se bazează pe principiul participării angajaților la capital sau necesită participarea activă a angajaților, a utilizatorilor sau a părților interesate; și

(d) 

organizației nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către autoritatea contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii trei ani.

(3)  
Durata maximă a contractului este de trei ani.
(4)  
În invitația la procedura concurențială de ofertare se face trimitere la prezentul articol.
(5)  
În pofida dispozițiilor articolului 108, Comisia evaluează efectele prezentului articol și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului la 18 aprilie 2019.

CAPITOLUL II

Norme aplicabile concursurilor de proiecte

Articolul 95

Domeniu de aplicare

(1)  
Prezentul capitol se aplică în cazul concursurilor de proiecte organizate în cadrul unei proceduri de achiziții pentru un contract de servicii, cu condiția ca valoarea estimată a contractului, fără TVA, inclusiv eventualele premii sau plăți acordate participanților, să fie egală cu sau mai mare decât suma menționată la articolul 15 litera (a).
(2)  
Prezentul capitol se aplică tuturor concursurilor de proiecte în cadrul cărora valoarea totală a premiilor și plăților acordate participanților, inclusiv valoarea estimată, fără TVA, a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior în temeiul articolului 50 litera (j) dacă entitatea contractantă nu exclude o astfel de atribuire în anunțul de concurs, este egală cu sau mai mare decât suma menționată la articolul 15 litera (a).

Articolul 96

Anunțuri

(1)  
Entitățile contractante care intenționează să organizeze un concurs de proiecte lansează invitația la procedura concurențială de ofertare prin intermediul unui anunț de concurs.

Atunci când acestea intenționează să atribuie un contract de servicii în urma concursului în conformitate cu articolul 50 litera (j), acest fapt este indicat în anunțul de concurs de proiecte.

Entitățile contractante care au organizat un concurs de proiecte fac cunoscute rezultatele prin intermediul unui anunț.

(2)  
Invitația la procedura concurențială de ofertare conține informațiile prevăzute în anexa XIX, iar anunțul privind rezultatele unui concurs de proiecte conține informațiile prevăzute în anexa XX, conform formularelor standard. Comisia stabilește formularele standard respective prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 105.

Anunțul privind rezultatele unui concurs de proiecte este transmis Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene în termen de 30 de zile de la data încheierii concursului de proiecte.

În cazul în care comunicarea informațiilor referitoare la rezultatele concursului ar împiedica aplicarea legii, ar fi contrară în alt mod interesului public sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic public sau privat, sau ar putea aduce atingere concurenței loiale între operatorii economici, astfel de informații pot să nu fie publicate.

(3)  
Articolul 71 alineatele (2)-(6) se aplică și anunțurilor privind concursurile de proiecte.

Articolul 97

Norme privind organizarea concursurilor de proiecte, selectarea participanților și a juriului

(1)  
Atunci când organizează concursuri de proiecte, entitățile contractante aplică proceduri adaptate la titlul I și la prezentul capitol.
(2)  

Accesul participanților la concursurile de proiecte nu poate fi limitat:

(a) 

la teritoriul sau la o parte din teritoriul unui stat membru;

(b) 

de faptul că, în temeiul legislației statului membru în care se organizează concursul, ar trebui să se prezinte fie persoane fizice, fie persoane juridice.

(3)  
În cazul în care concursurile de proiecte prevăd un număr limitat de participanți, entitățile contractante stabilesc criterii de selecție clare și nediscriminatorii. În toate cazurile, numărul de candidați invitați să participe este suficient pentru a asigura o concurență reală.
(4)  
Juriul este alcătuit exclusiv din persoane fizice independente față de participanții la concurs. În cazul în care, pentru a participa la un concurs, participanții au nevoie de o anumită calificare profesională, cel puțin o treime din membrii juriului trebuie să dețină calificarea respectivă sau o calificare echivalentă.

Articolul 98

Deciziile juriului

(1)  
Juriul dispune de autonomie în deciziile sau avizele sale.
(2)  
Juriul analizează planurile și proiectele depuse de candidați asigurând anonimatul acestora și bazându-se exclusiv pe criteriile prevăzute de anunțul de concurs.
(3)  
Juriul consemnează, într-un raport semnat de membrii săi, clasamentul proiectelor pe care îl stabilește în funcție de meritele fiecărui proiect, precum și observațiile și orice alte puncte care trebuie clarificate.
(4)  
Anonimatul este respectat până la momentul deciziei sau avizului juriului.
(5)  
Candidații pot fi invitați, dacă este necesar, să răspundă întrebărilor pe care juriul le-a consemnat în procesul-verbal, în vederea clarificării oricărui aspect privind proiectele.
(6)  
Se întocmește un proces-verbal complet al dialogului dintre membrii juriului și candidați.

TITLUL IV

GUVERNANȚĂ

Articolul 99

Asigurarea punerii în aplicare

(1)  
În vederea asigurării punerii în aplicare corecte și eficiente, statele membre se asigură că cel puțin sarcinile stabilite în prezentul articol sunt îndeplinite de una sau mai multe autorități, organisme sau structuri. Acestea informează Comisia cu privire la toate autoritățile sau structurile competente pentru îndeplinirea sarcinilor respective.
(2)  
Statele membre se asigură că aplicarea normelor în materie de achiziții publice este monitorizată.

În cazul în care autoritățile sau structurile de monitorizare identifică, din proprie inițiativă sau după primirea unor informații, încălcări specifice sau probleme sistemice, acestea sunt împuternicite să indice aceste probleme autorităților naționale de audit, instanțelor sau altor autorități sau structuri competente, cum sunt Ombudsmanul, parlamentele naționale sau comitetele acestora.

(3)  
Rezultatele activităților de monitorizare în conformitate cu alineatul (2) se pun la dispoziția publicului prin intermediul unor mijloace de informare adecvate. Aceste rezultate se pun, de asemenea, la dispoziția Comisiei. De exemplu, acestea pot fi integrate în rapoartele de monitorizare menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.

Până la 18 aprilie 2017 și, ulterior, la fiecare trei ani, statele membre transmit Comisiei un raport de monitorizare care include, după caz, informații privind cele mai frecvente surse de aplicare greșită sau de incertitudine juridică, inclusiv posibile probleme structurale sau recurente în aplicarea normelor, privind nivelul participării IMM-urilor la achizițiile publice și privind prevenirea, detectarea și raportarea adecvată a cazurilor de fraudă, corupție, conflict de interese și alte nereguli grave în achizițiile publice.

Comisia poate solicita statelor membre, cel mult o dată la trei ani, să furnizeze informații privind punerea în practică a politicilor naționale strategice de achiziții publice.

În sensul prezentului alineat, „IMM-urile” sunt definite conform Recomandării 2003/361/CE a Comisiei ( 15 ).

Pe baza datelor primite în temeiul prezentului alineat, Comisia publică periodic un raport privind punerea în aplicare și cele mai bune practici privind politicile naționale de achiziții publice în cadrul pieței interne.

(4)  

Statele membre se asigură că:

(a) 

sunt disponibile gratuit informații și orientări privind interpretarea și aplicarea legislației Uniunii privind achizițiile publice pentru a ajuta autoritățile contractante și operatorii economici, în special IMM-urile, să aplice în mod corect normele Uniunii privind achizițiile publice; și

(b) 

sprijinul este disponibil autorităților contractante în vederea planificării și desfășurării procedurilor de achiziții publice.

(5)  
Statele membre, fără a aduce atingere procedurilor generale și metodelor de lucru stabilite de Comisie în ceea ce privește comunicarea și contactele sale cu statele membre, desemnează un punct de referință pentru cooperarea cu Comisia în ceea ce privește aplicarea legislației în materie de achiziții publice.
(6)  

Autoritățile contractante, cel puțin pe durata contractului, păstrează copii ale tuturor contractelor încheiate care au o valoare egală sau mai mare decât:

(a) 

1 000 000  EUR în cazul contractelor de produse sau de servicii;

(b) 

10 000 000  EUR în cazul contractelor de lucrări.

Autoritățile contractante acordă acces la contractele menționate; cu toate acestea, accesul la anumite documente sau informații poate fi refuzat, în măsura și în condițiile prevăzute de reglementările Uniunii sau de cele naționale aplicabile în materie de acces la documente și protecția datelor.

Articolul 100

Rapoarte individuale privind procedurile de atribuire a contractelor

(1)  

Entitățile contractante păstrează informații corespunzătoare referitoare la fiecare contract sau la fiecare acord-cadru reglementat de prezenta directivă și la fiecare situație în care s-a instituit un sistem dinamic de achiziții. Aceste informații sunt suficiente pentru a le permite, la o dată ulterioară, să justifice deciziile luate în legătură cu:

(a) 

calificarea și selectarea operatorilor economici și atribuirea contractelor;

(b) 

utilizarea de proceduri de negociere fără o invitație de participare la o procedură concurențială de ofertare în temeiul articolului 50;

(c) 

neaplicarea dispozițiilor de la titlul II capitolele II-IV în temeiul derogărilor prevăzute la titlul I capitolele II și III;

(d) 

după caz, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decât cele electronice pentru depunerea electronică.

În măsura în care anunțul de atribuire a contractului întocmit în temeiul articolului 70 sau al articolului 92 alineatul (2) conține informațiile solicitate în prezentul alineat, entitățile contractante pot utiliza respectivul anunț.

(2)  
Entitățile contractante documentează evoluția tuturor procedurilor de achiziție, indiferent dacă procedurile sunt efectuate prin mijloace electronice sau nu. În acest scop, acestea se asigură că păstrează suficientă documentație pentru a justifica deciziile luate în toate etapele procedurii de achiziție, cum ar fi documentația privind comunicările cu operatorii economici și deliberările interne, pregătirea documentelor achiziției, de dialog sau de negociere, după caz, precum și etapele de selecție și de atribuire a contractului. Documentația se păstrează timp de minim trei ani de la data atribuirii contractului.
(3)  
Informațiile sau documentația, sau elementele principale ale acestora, sunt comunicate Comisiei sau autorităților, organismelor sau structurilor naționale menționate la articolul 99, la solicitarea acestora.

Articolul 101

Raportări naționale și informații statistice

(1)  
Comisia revizuiește calitatea și exhaustivitatea datelor care pot fi extrase din anunțurile menționate la articolele 67-71, 92 și 96, care sunt publicate în conformitate cu anexa IX.

În cazul în care calitatea și exhaustivitatea datelor menționate în prezentul articol la primul paragraf nu se conformează obligațiilor specificate la articolul 67 alineatul (1), articolul 68 alineatul (1), articolul 69, articolul 70 alineatul (1), articolul 92 alineatul (3) și la articolul 96 alineatul (2), Comisia solicită informații complementare din partea statului membru vizat. Într-un termen rezonabil, statul membru vizat furnizează informațiile statistice lipsă solicitate de Comisie.

(2)  
Până la 18 aprilie 2017 și, ulterior, la a fiecare trei ani, statele membre înaintează Comisiei un raport statistic privind achizițiile publice care ar fi fost reglementate de prezenta directivă în cazul în care valoarea acestora ar fi depășit pragul relevant prevăzut la articolul 15, indicând o estimare a valorii totale agregate a acestor achiziții pe parcursul perioadei în cauză. Estimarea respectivă poate, în special, să se bazeze pe datele disponibile în cadrul cerințelor de publicare la nivel național sau pe estimări bazate pe eșantioane.

Raportul respectiv poate fi inclus în raportul menționat la articolul 99 alineatul (3).

Articolul 102

Cooperare administrativă

(1)  
Statele membre își furnizează reciproc asistență și adoptă măsuri de cooperare eficace între ele pentru a asigura schimbul de informații cu privire la aspectele menționate la articolele 62, 81 și 84. Ele asigură confidențialitatea informațiilor care fac obiectul acestui schimb.
(2)  
Autoritățile competente din toate statele membre în cauză fac schimb de informații respectând normele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 16 ) și de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 17 ).
(3)  
Pentru a testa oportunitatea utilizării Sistemului de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 în scopul desfășurării schimbului de informații prevăzut în prezenta directivă, se lansează un proiect-pilot cel târziu la 18 aprilie 2015.

TITLUL V

COMPETENȚE DELEGATE, COMPETENȚE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 103

Exercitarea delegării

(1)  
Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
(2)  
Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 4, 17, 40, 41, 76 și 83 se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând de la 17 aprilie 2014.
(3)  
Delegarea de competențe menționată la articolele 4, 17, 40, 41, 76 și 83 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Ea nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
(4)  
De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
(5)  
Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4, 17, 40, 41, 76 și 83 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 104

Procedura de urgență

(1)  
Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
(2)  
Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

Articolul 105

Procedura comitetului

(1)  
Comisia este asistată de Comitetul consultativ pentru achizițiile publice înființat prin Decizia 71/306/CEE a Consiliului ( 18 ). Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2)  
În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3)  
În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 106

Transpunere și dispoziții tranzitorii

(1)  
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 18 aprilie 2016. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.
(2)  
În pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele membre pot amâna aplicarea articolului 40 alineatul (1) până la 18 octombrie 2018, cu excepția cazului în care utilizarea mijloacelor electronice este obligatorie în conformitate cu articolul 52, articolul 53, articolul 54, articolul 55 alineatul (3), articolul 71 alineatul (2) sau articolul 73.

În pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele membre pot amâna aplicarea articolului 40 alineatul (1) în cazul organismelor centrale de achiziție în temeiul articolului 55 alineatul (3) poate fi amânată de statele membre până la 18 aprilie 2017.

În cazul în care un stat membru alege să amâne aplicarea articolului 40 alineatul (1), statul membru respectiv se asigură că entitățile contractante pot alege, pentru toate actele de comunicare și de schimb de informații, între următoarele mijloace de comunicare:

(a) 

mijloace electronice în conformitate cu articolul 40;

(b) 

poștă sau alt transportator adecvat;

(c) 

fax;

(d) 

o combinație a acestor mijloace.

(3)  
Atunci când statele membre adoptă măsurile menționate la alineatele (1) și (2), acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 107

Abrogare

Directiva 2004/17/CE se abrogă începând cu 18 aprilie 2016.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență prevăzut în anexa XXI.

Articolul 108

Revizuire

Comisia reexaminează efectele economice pe piața internă, în special din perspectiva unor factori precum atribuirea transfrontalieră a contractelor și costurile de tranzacționare, care rezultă din aplicarea pragurilor stabilite la articolul 15 și prezintă un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului până la 18 aprilie 2019.

Acolo unde este posibil și adecvat, Comisia ia în considerare posibilitatea de a sugera o creștere a valorilor pragurilor aplicabile în temeiul AAP, în cadrul următoarei runde de negocieri. În cazul unor modificări ale valorilor pragurilor aplicabile în temeiul AAP, raportul este urmat, după caz, de o propunere legislativă de modificare a pragurilor stabilite în prezenta directivă.

Articolul 109

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 110

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

LISTA ACTIVITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 PUNCTUL 2 LITERA (A)

În cazul unei interpretări diferite între CPV și NACE, se aplică nomenclatura CPV.NACE (1)

Cod CPV

SECȚIUNEA F

CONSTRUCȚII

Diviziune

Grupă

Clasă

Descriere

Note

45

 

 

Construcții

Această diviziune include:

construcția de clădiri și lucrări noi, restaurare și reparații curente.

45000000

 

45.1

 

Pregătirea șantierelor

 

45100000

 

 

45.11

Demolări de clădiri; terasamente

Această clasă include:

— demolarea clădirilor și a altor structuri;

— degajarea șantierelor;

— lucrări de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea șantierelor de construcții, săpare de șanțuri, îndepărtarea rocilor, demolare prin explozie etc.;

— pregătirea șantierelor pentru exploatare minieră;

— îndepărtarea solului și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a terenurilor și a șantierelor miniere.

Această clasă cuprinde, de asemenea:

— drenarea șantierelor de construcții;

— drenarea terenurilor agricole și forestiere.

45110000

 

 

45.12

Lucrări de foraj și sondaj

Această clasă include:

— sondaje experimentale, foraje de recunoaștere și carotaje pentru construcții, precum și pentru studii geofizice, geologice sau alte studii similare.

Această clasă nu cuprinde:

— forarea puțurilor de extracție a țițeiului sau a gazelor naturale, a se vedea 11.20;

— forarea puțurilor de apă, a se vedea 45.25;

— săparea de puțuri, a se vedea 45.25;

— prospectarea zăcămintelor de țiței și de gaze naturale, precum și studiile geofizice, geologice și seismice, a se vedea 74.20.

45120000

 

45.2

 

Lucrări de construcții complete sau parțiale; lucrări de geniu civil

 

45200000

 

 

45.21

Lucrări generale de construcții de clădiri și lucrări de geniu civil

Această clasă include:

— construcții de clădiri de toate tipurile și construcții civile;

— poduri, inclusiv cele destinate susținerii șoselelor suspendate, viaducte, tuneluri și pasaje subterane;

— conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru transport pe distanțe mari;

— conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru rețele urbane;

— lucrări conexe de amenajare urbană;

— asamblarea și montarea de construcții prefabricate pe șantiere.

Această clasă nu cuprinde:

— servicii referitoare la extracția țițeiului și a gazelor naturale, a se vedea 11.20;

— construcția de lucrări complet prefabricate din elemente din alte materiale decât betonul fabricate de unitatea care execută lucrările, a se vedea diviziunile 20, 26 și 28;

— lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive, a se vedea 45.23;

— lucrări de instalații pentru construcții, a se vedea 45.3;

— lucrări de finisare, a se vedea 45.4;

— activități de arhitectură și de inginerie, a se vedea 74.20;

— gestionarea proiectelor de construcții, a se vedea 74.20.

45210000

cu excepția:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Ridicarea de șarpante și acoperișuri

Această clasă include:

— ridicarea de șarpante;

— montarea acoperișurilor;

— lucrări de impermeabilizare.

45261000

 

 

45.23

Construcții de autostrăzi, șosele, aerodromuri și complexe sportive

Această clasă include:

— construcția de autostrăzi, de drumuri, de șosele, alte căi pentru vehicule și pietoni;

— construcția de căi ferate;

— construcția de piste de aterizare-decolare;

— lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive;

— marcarea cu vopsea a suprafețelor rutiere și a spațiilor de parcare.

Această clasă nu cuprinde:

— terasamentele preliminare, a se vedea 45.11.

45212212 și DA03

45230000

cu excepția:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Lucrări hidrotehnice

Această clasă include

— construcția de:

— căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi de agrement (marinas), ecluze etc.;

— baraje și diguri;

— dragare;

— lucrări subacvatice.

45240000

 

 

45.25

Alte lucrări de construcții care implică lucrări speciale

Această clasă include:

— activitățile de construcții specializate care implică un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări și care necesită competențe sau echipamente specializate;

— realizarea de fundații, inclusiv instalarea piloților;

— forarea și construcția de puțuri de apă, săparea de puțuri;

— montarea elementelor de structură metalică ce nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;

— îndoirea structurilor metalice;

— lucrări de zidire cu cărămidă sau piatră;

— montarea și demontarea schelelor și a platformelor de lucru proprii sau închiriate;

— construcția de coșuri de fum și de cuptoare industriale.

Această clasă nu cuprinde:

— închirierea de schele fără montare și demontare, a se vedea 71.32.

45250000

45262000

 

45.3

 

Lucrări de instalații

 

45300000

 

 

45.31

Lucrări de instalații electrice

Această clasă include:

instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:

— cabluri și conexiuni electrice;

— sisteme de telecomunicații;

— instalații electrice de încălzire;

— antene pentru clădiri rezidențiale;

— sisteme de alarmă împotriva incendiilor;

— sisteme de alarmă antiefracție;

— ascensoare și scări rulante;

— paratrăsnete etc.

45213316

45310000

cu excepția:

– 45316000

 

 

45.32

Lucrări de izolare

Această clasă include:

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, de izolații termice, acustice sau împotriva vibrațiilor.

Această clasă nu cuprinde:

— lucrări de impermeabilizare, a se vedea 45.22.

45320000

 

 

45.33

Instalații

Această clasă include:

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:

— instalații și echipamente sanitare;

— echipamente pentru distribuția gazelor;

— echipamente și conducte de încălzire, de ventilare, de refrigerare sau de climatizare;

— instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere.

Această clasă nu cuprinde:

— instalarea sistemelor electrice de încălzire, a se vedea 45.31.

45330000

 

 

45.34

Alte lucrări de instalații

Această clasă include:

— instalarea sistemelor de iluminat și de semnalizare pentru șosele, căi ferate, aeroporturi și porturi;

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a instalațiilor și a echipamentelor neclasificate în altă parte.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Lucrări de finisare

 

45400000

 

 

45.41

Tencuire

Această clasă include:

— aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a ipsosului și a stucului pentru structuri sau ornamente interioare și exterioare, inclusiv a materialelor de fățuire asociate.

45410000

 

 

45.42

Tâmplărie și dulgherie

Această clasă include:

— instalarea de uși, ferestre, tocuri și rame pentru uși și ferestre, bucătării echipate, scări, echipamente pentru magazine și echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, care nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;

— amenajări interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn, compartimentări mobile etc.

Această clasă nu cuprinde:

— acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn, a se vedea 45.43.

45420000

 

 

45.43

Îmbrăcarea podelelor și a pereților

Această clasă include:

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:

— dale din ceramică, beton sau piatră pentru pereți sau podele;

— parchete și alte pardoseli din lemn, mochete și linoleum;

— inclusiv din cauciuc sau plastic;

— materiale de placare a podelelor sau a pereților din terrazzo, marmură, granit sau ardezie;

— tapete.

45430000

 

 

45.44

Vopsitorie și montare de geamuri

Această clasă include:

— vopsirea interioară și exterioară a clădirilor;

— vopsirea structurilor de construcții civile;

— montarea sticlei, a oglinzilor etc.

Această clasă nu cuprinde:

— instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42.

45440000

 

 

45.45

Alte lucrări de finisare

Această clasă include:

— instalarea piscinelor private;

— curățirea pereților exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode similare;

— celelalte lucrări de finalizare și finisare a clădirilor neclasificate în altă parte.

Această clasă nu cuprinde:

— curățirea pereților interiori ai clădirilor și ai altor construcții, a se vedea 74.70.

45212212 și DA04

45450000

 

45.5

 

Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator

 

45500000

 

 

45.50

Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator

Această clasă nu cuprinde:

— închirierea de mașini și echipamente de construcție sau demolare fără operator, a se vedea 71.32.

45500000

(1)   

Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
ANEXA II

LISTA ACTELOR JURIDICE ALE UNIUNII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

Drepturile acordate printr-o procedură în care s-a asigurat o publicitate adecvată și în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective nu constituie „drepturi speciale sau exclusive” în sensul articolului 4 din prezenta directivă. Pentru asigurarea transparenței prealabile adecvate, în cele ce urmează sunt enumerate procedurile de acordare, în temeiul altor acte juridice ale Uniunii, a autorizațiilor care nu constituie „drepturi speciale sau exclusive” în sensul articolului 4 din prezenta directivă:

(a) 

acordarea autorizației de a exploata instalații de gaze naturale în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 4 din Directiva 2009/73/CE;

(b) 

o autorizație sau o invitație de participare la procedura de ofertare pentru construirea de noi instalații pentru producția de energie electrică în conformitate cu Directiva 2009/72/CE;

(c) 

acordarea, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 9 din Directiva 97/67/CE, a autorizațiilor pentru un serviciu poștal care nu este sau nu poate fi rezervat;

(d) 

o procedură de acordare a autorizației de a desfășura o activitate ce implică exploatarea hidrocarburilor în conformitate cu Directiva 94/22/CE;

(e) 

contracte de achiziții de servicii publice în sensul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 referitoare la prestarea de servicii publice de transport de călători cu autobuzul, tramvaiul, pe calea ferată sau cu metroul, care au fost atribuite pe baza unei proceduri concurențiale de ofertare în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din respectivul regulament, cu condiția ca durata acestora să fie în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) sau (4) din regulamentul menționat.
ANEXA III

LISTA ACTELOR JURIDICE ALE UNIUNII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 34 ALINEATUL (3)

A.    Transportul sau distribuția gazelor sau a energiei termice

Directiva 2009/73/CE

B.    Producerea, transportul sau distribuția energiei electrice

Directiva 2009/72/CE

C.    Producerea, transportul sau distribuția apei potabile

[Niciunul]

D.    Entitățile contractante din domeniul serviciilor feroviare

Transport feroviar de marfă
Directiva 2012/34/UE
Transport feroviar internațional de călători
Directiva 2012/34/UE
Transport feroviar național de călători
[Niciunul]

E.    Entitățile contractante din domeniul serviciilor de transport urban feroviar, cu tramvaiul, cu troleibuzul sau cu autobuzul

[Niciunul]

F.    Entitățile contractante din domeniul serviciilor poștale

Directiva 97/67/CE

G.    extracția petrolului sau a gazelor

Directiva 94/22/CE

H.    Explorarea și extracția de cărbune și de alți combustibili solizi

[Niciunul]

I.    Entitățile contractante din domeniul instalațiilor din porturile maritime sau interioare sau alte echipamente de terminal

[Niciunul]

J.    Entitățile contractante din domeniul instalațiilor aeroportuare

[Niciunul]
ANEXA IV

TERMENE PENTRU ADOPTAREA ACTELOR DE PUNERE ÎN APLICARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 35

1. Termenele pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolul 35 sunt următoarele:

(a) 

90 de zile lucrătoare în cazul în care accesul liber la o anumită piață este prezumat în temeiul articolului 34 alineatul (3) primul paragraf;

(b) 

130 de zile lucrătoare în alte cazuri decât cele menționate la litera (a).

Termenele stabilite la literele (a) și (b) de la prezentul alineat se prelungesc cu 15 zile lucrătoare în cazul în care cererea nu este însoțită de o poziție argumentată și motivată adoptată de o autoritate națională independentă care este competentă în ceea ce privește activitatea respectivă, care analizează în detaliu condițiile în care articolul 34 alineatul (1) s-ar putea aplica activității în cauză, în conformitate cu articolul 34 alineatele (2) și (3).

Aceste termene încep să curgă din prima zi lucrătoare după data la care Comisia primește cererea menționată la articolul 35 alineatul (1) sau, în cazul în care informațiile care trebuie furnizate împreună cu cererea sunt incomplete, din ziua lucrătoare de după primirea informațiilor complete.

Termenele prevăzute la primul paragraf pot fi prelungite de Comisie cu acordul statului membru sau al entității contractante care a prezentat cererea.

2. Comisia poate cere statului membru sau entității contractante în cauză ori autorității naționale independente menționate la punctul 1 sau oricărei alte autorități naționale competente să furnizeze toate informațiile necesare sau să completeze ori să clarifice într-un termen adecvat informațiile transmise. În cazul unor răspunsuri întârziate sau incomplete, termenele prevăzute la punctul 1 primul paragraf se suspendă pentru o durată egală cu perioada dintre expirarea termenului stabilit în cererea de informații și primirea informațiilor complete și corecte.
ANEXA V

CERINȚELE PRIVIND INSTRUMENTELE ȘI DISPOZITIVELE PENTRU RECEPȚIA ELECTRONICĂ A OFERTELOR, A CERERILOR DE PARTICIPARE, A CERERILOR DE CALIFICARE, PRECUM ȘI A PLANURILOR ȘI PROIECTELOR ÎN CADRUL CONCURSURILOR

Instrumentele și dispozitivele pentru primirea electronică a ofertelor, a cererilor de participare, a cererilor de calificare, precum și a planurilor și proiectelor în cadrul concursurilor trebuie să garanteze, prin mijloace tehnice și proceduri adecvate, cel puțin că:

(a) 

data și ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de participare și a cererilor de calificare, precum și de prezentare a planurilor și proiectelor pot fi determinate cu precizie;

(b) 

se poate asigura în mod rezonabil ca nimeni să nu poată avea acces la informațiile transmise în temeiul prezentelor cerințe înainte de termenele-limită specificate;

(c) 

numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele pentru deschiderea informațiilor primite;

(d) 

în decursul diferitele etape ale procesului de calificare, ale procedurii de achiziție sau ale concursului, accesul la toate datele prezentate sau la o parte din acestea trebuie să fie permis doar persoanelor autorizate;

(e) 

doar persoanele autorizate pot permite accesul la informațiile trimise și doar după data stabilită;

(f) 

informațiile primite și deschise în temeiul respectivelor cerințe trebuie să rămână accesibile doar persoanelor autorizate în acest sens;

(g) 

în cazul în care interdicțiile de acces sau condițiile menționate la literele (b)-(f) sunt încălcate sau se încearcă acest lucru, se poate asigura în mod rezonabil că încălcările sau încercările de încălcare pot fi ușor detectabile.
ANEXA VI

PARTEA A

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE ORIENTATIVE PERIODICE

(menționate la articolul 67)

I.    Informații care trebuie incluse în toate cazurile

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3.

 
(a) 

pentru contractele de achiziție de produse: natura și cantitatea sau valoarea serviciilor sau produselor care urmează să fie furnizate (coduri CPV);

(b) 

pentru contractele de achiziție de lucrări: natura și amploarea serviciilor care urmează să fie furnizate, caracteristicile generale ale lucrării sau ale loturilor reprezentative pentru lucrare (coduri CPV);

(c) 

pentru contractele de achiziție de servicii: achizițiile totale estimate în fiecare din categoriile de servicii avute în vedere (coduri CPV).

4. Data expedierii anunțului sau a expedierii notificării privind publicarea acestui anunț pe profilul de cumpărător.

5. Orice alte informații relevante.

II.    Informații suplimentare care trebuie furnizate în cazul în care anunțul se utilizează ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare sau permite reducerea termenelor de primire a ofertelor [articolul 67 alineatul (2)]

6. Menționarea faptului că este necesar ca operatorii economici interesați să comunice entității interesul lor pentru contract sau contracte.

7. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la specificații și la documentele achiziției.

În cazul în care, din motivele prevăzute la articolul 73 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care pot fi accesate documentele achiziției.

8. Acolo unde este cazul, se menționează dacă respectivul contract este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată.

9. Termenul-limită pentru primirea cererilor privind o invitație de participare la procedura de ofertare sau la negociere.

10. Natura și cantitatea produselor care urmează să fie furnizate sau natura generală a lucrării sau categoria serviciului, cu descrierea respectivă, precizând dacă se au în vedere unul sau mai multe acorduri-cadru, inclusiv opțiunile de achiziție suplimentară și termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul unor eventuale reînnoiri. De asemenea, în cazul contractelor recurente trebuie să se indice calendarul provizoriu al invitațiilor ulterioare la procedura concurențială de ofertare. Se precizează dacă sunt implicate achiziții, leasing, închiriere sau cumpărare cu plata în rate sau orice combinații ale acestora.

11. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul produselor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații se furnizează pentru fiecare lot.

12. Termenul de livrare sau de finalizare sau durata contractului de achiziție de servicii și, în măsura în care este posibil, data începerii.

13. Adresa la care întreprinderile interesate își pot transmite scrisoarea de exprimare a interesului.

14. Termenul-limită pentru primirea scrisorii de exprimare a interesului.

15. Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor.

16. Condițiile economice și tehnice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și garanțiile financiare și tehnice pe care trebuie să le prezinte aceștia.

17.

 
(a) 

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută);

(b) 

Tipul procedurii de achiziții (proceduri restrânse, care implică sau nu un sistem dinamic de achiziții, sau proceduri de negociere).

18. Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz.

19. Dacă este cazul, se menționează:

(a) 

dacă este obligatorie sau se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare;

(b) 

dacă se va utiliza sistemul de comenzi electronice;

(c) 

dacă se va utiliza facturarea electronică;

(d) 

dacă se vor accepta plățile electronice.

20. Denumirea și adresa organismului competent în caz de contestație sau, după caz, de mediere. Informații precise privind termenele limită pentru depunerea contestațiilor sau, dacă este necesar, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obține informațiile respective.

21. Dacă se cunosc, criteriile menționate la articolul 82 care se vor utiliza pentru atribuirea contractului. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, se menționează criteriile care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, dacă este cazul, ordinea importanței criteriilor respective, atunci când aceste informații nu se regăsesc în specificații sau nu vor fi indicate în invitația pentru confirmarea interesului menționată la articolul 67 alineatul (2) litera (b) sau în invitația la procedura de ofertare sau la negociere.

PARTEA B

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND PUBLICAREA UNUI ANUNȚ ORIENTATIV PERIODIC PE UN PROFIL DE CUMPĂRĂTOR, CARE NU SE UTILIZEAZĂ CA MIJLOC DE INVITARE LA PROCEDURA CONCURENȚIALĂ DE OFERTARE

[menționate la articolul 67 alineatul (1)]

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3. Codul (codurile) CPV.

4. Adresa de internet a „profilului de cumpărător” (URL).

5. Data expedierii notificării privind publicarea anunțului de intenție pe profilul de cumpărător.
ANEXA VII

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN DOCUMENTELE ACHIZIȚIEI ÎN CAZUL LICITAȚIILOR ELECTRONICE [ARTICOLUL 53 ALINEATUL (4)]

În cazul în care entitățile contractante au decis să organizeze o licitație electronică, documentele achiziției includ cel puțin următoarele informații:

(a) 

caracteristicile ale căror valori vor face obiectul licitației electronice, cu condiția ca aceste caracteristici să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau procentaje;

(b) 

eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate, astfel cum rezultă din specificațiile privind obiectul contractului;

(c) 

informațiile care vor fi puse la dispoziția ofertanților pe parcursul licitației electronice și, după caz, în ce moment vor fi disponibile;

(d) 

informațiile relevante privind desfășurarea licitației electronice;

(e) 

condițiile în care ofertanții vor putea licita, în special diferențele minime care, dacă este cazul, vor fi impuse pentru a licita;

(f) 

informațiile relevante privind echipamentele electronice utilizate, precum și modalitățile și specificațiile tehnice de conectare.
ANEXA VIII

DEFINIȚII PRIVIND ANUMITE SPECIFICAȚII TEHNICE

În aplicarea prezentei directive:

1. 

„specificație tehnică” înseamnă:

(a) 

în cazul contractelor de produse sau de servicii, o specificație menționată într-un document pentru a defini caracteristicile pe care trebuie să le aibă un produs sau un serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performanță climatică și de mediu, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu handicap) și evaluarea conformității, performanțele, utilizarea produsului, siguranța sau dimensiunile acestuia, inclusiv cerințele aplicabile produsului în ceea ce privește denumirea sub care este comercializat, terminologia, simbolurile, testările și metodele de testare, ambalarea, marcarea și etichetarea, instrucțiunile de utilizare, procesele și metodele de producție în toate etapele ciclului de viață al produsului sau al serviciului, precum și procedurile de evaluare a conformității;

(b) 

în cazul contractelor de achiziție de lucrări, totalitatea cerințelor tehnice conținute în special în documentele achiziției, ce definesc caracteristicile pe care trebuie să le aibă un material, un produs sau o livrare de produse, care permit caracterizarea materialului, produsului sau livrării de produse astfel încât să corespundă utilizării preconizate de entitatea contractantă; aceste caracteristici includ nivelurile de performanță climatică și de mediu, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu handicap) și evaluarea conformității, performanțele, siguranța sau dimensiunile, inclusiv procedurile pentru asigurarea calității, terminologia, simbolurile, testările și metodele de testare, ambalarea, marcarea și etichetarea, instrucțiunile de utilizare, precum și metodele și procesele de producție în toate etapele ciclului de viață al lucrărilor; caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare și calculare a costurilor, condițiile de testare, de control și de recepție a lucrărilor, precum și tehnicile sau metodele de construcție și toate celelalte condiții cu caracter tehnic pe care entitatea contractantă este în măsură să le prevadă, conform unor reglementări generale sau specifice, în ceea ce privește lucrările finalizate și materialele sau componentele acestora;

2. 

„standard” înseamnă o specificație tehnică adoptată de un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, a cărui respectare nu este obligatorie și care este unul dintre următoarele:

(a) 

„standard internațional” înseamnă un standard adoptat de un organism de standardizare internațional și pus la dispoziția publicului;

(b) 

„standard european” înseamnă un standard adoptat de o organizație de standardizare europeană și pus la dispoziția publicului;

(c) 

„standard național” înseamnă un standard adoptat de un organism de standardizare național și pus la dispoziția publicului;

3. 

„evaluare tehnică europeană” înseamnă evaluarea documentată a performanțelor unui produs pentru construcții, în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 19 );

4. 

„specificație tehnică comună” înseamnă o specificație tehnică din domeniul TIC elaborată în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

5. 

„referință tehnică” înseamnă orice produs elaborat de organismele europene de standardizare, altul decât standardele europene, în conformitate cu proceduri adaptate în funcție de evoluția cerințelor pieței.
ANEXA IX

DETALII PRIVIND PUBLICAREA

1.    Publicarea anunțurilor

Anunțurile prevăzute la articolele 67, 68, 69, 70, 92 și 96 trebuie trimise de entitățile contractante către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene și trebuie publicate conform următoarelor norme:

(a) 

anunțurile prevăzute la articolele 67, 68, 69, 70, 92 și 96 sunt publicate de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene sau de entitățile contractante în cazul anunțurilor orientative periodice publicate pe un profil de cumpărător, în conformitate cu articolul 67 alineatul (1).

În plus, entitățile contractante pot publica aceste informații pe internet, pe un „profil de cumpărător”, conform punctului 2 litera (b) de mai jos;

(b) 

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene va transmite entității contractante confirmarea menționată la articolul 71 alineatul (5) al doilea paragraf.

2.    Publicarea informațiilor complementare sau suplimentare

(a) Cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolul 73 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf, entitățile contractante publică în întregime documentele achiziției pe internet.

(b) Profilul de cumpărător poate conține anunțurile orientative periodice prevăzute la articolul 67 alineatul (1), informații privind invitațiile curente la procedura concurențială de ofertare, achizițiile programate, contractele încheiate, procedurile anulate și orice alte informații utile cu caracter general, precum un punct de contact, un număr de telefon și de fax, o adresă poștală și o adresă de e-mail. Profilul de cumpărător poate, de asemenea, include anunțuri orientative periodice ca mijloc de invitație la o procedură concurențială de ofertare, care sunt publicate la nivel național în conformitate cu articolul 72.

3.    Formatul și procedurile de trimitere electronică a anunțurilor

Formatul și procedurile de trimitere electronică a anunțurilor, stabilite de Comisie, sunt accesibile la adresa de internet: „http://simap.eu.int”.
ANEXA X

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚUL REFERITOR LA EXISTENȚA UNUI SISTEM DE CALIFICARE

[menționate la articolul 44 alineatul (4) litera (b) și la articolul 68]

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3. Acolo unde este cazul, se menționează dacă respectivul contract este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată.

4. Obiectul sistemului de calificare (descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor sau a categoriilor acestora care urmează să fie achiziționate prin intermediul sistemului – coduri CPV). Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul produselor și serviciilor.

5. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici pentru a se califica în conformitate cu sistemul și metodele pe baza cărora se verifică fiecare dintre condițiile respective. În cazul în care descrierea condițiilor și a metodelor de verificare este voluminoasă și se bazează pe documente accesibile operatorilor economici interesați, sunt suficiente o descriere sumară a principalelor condiții și metode și o trimitere la documentele respective.

6. Perioada de valabilitate a sistemului de calificare și formalitățile pentru reînnoirea acestuia.

7. Menționarea faptului că anunțul servește ca invitație la procedura concurențială de ofertare.

8. Adresa de la care se pot obține informații și documente suplimentare referitoare la sistemul de calificare (în cazul în care este alta decât adresele menționate la punctul 1).

9. Denumirea și adresa organismului competent în caz de contestație sau, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele limită pentru introducerea contestațiilor sau, dacă este necesar, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a serviciului de la care se pot obține aceste informații.

10. Dacă se cunosc, criteriile menționate la articolul 82 care se vor utiliza pentru atribuirea contractului. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, se menționează criteriile care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, după caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în specificații sau nu vor fi indicate în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere.

11. Dacă este cazul, se menționează:

(a) 

dacă este obligatorie sau se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare;

(b) 

dacă se va utiliza sistemul de comenzi electronice;

(c) 

dacă se va utiliza facturarea electronică;

(d) 

dacă se vor accepta plățile electronice.

12. Orice alte informații relevante.
ANEXA XI

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE

(menționate la articolul 69)

A.   PROCEDURI DESCHISE

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3. Acolo unde este cazul, se menționează dacă respectivul contract este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată.

4. Natura contractului (produse, lucrări sau servicii; după caz, se precizează dacă este un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziții), descrierea (coduri CPV). După caz, se precizează dacă ofertele sunt solicitate pentru achiziții, leasing, închiriere sau cumpărare cu plata în rate sau orice combinații ale acestora.

5. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul produselor și serviciilor.

6. Pentru produse și lucrări:

(a) 

natura și cantitatea produselor care urmează să fie livrate (coduri CPV), inclusiv opțiunile de achiziție suplimentară și, dacă este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri. De asemenea, în cazul contractelor recurente trebuie, dacă este posibil, să se indice calendarul provizoriu al invitațiilor ulterioare la procedura concurențială de ofertare pentru produsele care urmează să fie achiziționate sau natura și amploarea serviciilor care urmează să fie furnizate și caracteristicile generale ale lucrărilor (coduri CPV);

(b) 

indicarea faptului dacă furnizorii pot prezenta oferte pentru o parte și/sau pentru toate produsele solicitate.

Dacă, pentru contractele de achiziție de lucrări, lucrarea sau contractul este împărțit(ă) în mai multe loturi, ordinul de mărime al diferitelor loturi și posibilitatea de a prezenta oferte pentru un lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile;

(c) 

pentru contractele de achiziție de lucrări: informații referitoare la scopul lucrării sau al contractului, în cazul în care acesta din urmă include și elaborarea de proiecte.

7. Pentru servicii:

(a) 

natura și cantitatea produselor care urmează să fie furnizate, inclusiv opțiunile de achiziții suplimentare și, dacă este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri. De asemenea, în cazul contractelor recurente trebuie, dacă este posibil, să se indice calendarul provizoriu al invitațiilor ulterioare la procedura concurențială de ofertare pentru serviciile care urmează să fie achiziționate;

(b) 

indicarea faptului dacă, în temeiul actelor cu putere de lege sau al actelor administrative, executarea serviciului respectiv este rezervată unei anumite profesii;

(c) 

trimiterea la actele cu putere de lege sau actele administrative respective;

(d) 

indicarea faptului dacă persoanele juridice trebuie să specifice sau nu numele și calificările profesionale ale personalului care va fi responsabil cu executarea serviciului;

(e) 

indicarea faptului dacă furnizorii de servicii pot prezenta oferte pentru o parte din serviciile în cauză.

8. În cazul în care se știe, se indică dacă prezentarea de variante este autorizată sau nu.

9. Termenul de livrare sau de executare sau durata contractului de achiziție de servicii și, în măsura posibilului, data începerii.

10. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentele achiziției.

În cazul în care, din motivele prevăzute la articolul 73 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care pot fi accesate documentele achiziției.

11.

  ►C1

 

(a) 

Data limită pentru primirea ofertelor în cazul în care s-a introdus un sistem dinamic de achiziții.

 ◄
(b) 

Adresa la care trebuie trimise acestea.

(c) 

Limba sau limbile în care trebuie redactate.

12.

 
(a) 

Persoanele autorizate să fie prezente la deschiderea ofertelor, după caz.

(b) 

Data, ora și locul deschiderii ofertelor.

13. După caz, orice cauțiune și garanții solicitate.

14. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin.

15. Forma juridică pe care trebuie să o ia grupul de operatori economici căruia i s-a atribuit contractul, după caz.

16. Condițiile economice și tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul.

17. Perioada în care ofertantul este obligat să își mențină oferta.

18. Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz.

19. Criteriile menționate la articolul 82 care urmează să fie utilizate la atribuirea contractului. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, se menționează criteriile care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, după caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în specificații.

20. După caz, data (datele) și trimiterea (trimiterile) la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului periodic de informare sau a anunțului de publicare a acestui anunț pe profilul de cumpărător la care se referă contractul.

21. Denumirea și adresa organismului competent în caz de contestație sau, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele limită pentru introducerea contestațiilor sau, dacă este necesar, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a serviciului de la care se pot obține aceste informații.

22. Data expedierii anunțului de către entitatea contractantă.

23. Orice alte informații relevante.

B.   PROCEDURI RESTRÂNSE

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3. Acolo unde este cazul, se menționează dacă respectivul contract este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată.

4. Natura contractului (produse, lucrări sau servicii; după caz, se precizează dacă este un acord-cadru); descrierea (coduri CPV). După caz, se precizează dacă ofertele sunt solicitate pentru achiziții, leasing, închiriere sau cumpărare cu plata în rate sau orice combinații ale acestora.

5. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul produselor și serviciilor.

6. Pentru produse și lucrări:

(a) 

natura și cantitatea produselor care urmează să fie livrate (coduri CPV), inclusiv opțiunile de achiziție suplimentară și, dacă este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri. De asemenea, în cazul contractelor recurente trebuie, dacă este posibil, să se indice calendarul provizoriu al invitațiilor ulterioare la procedura concurențială de ofertare pentru produsele care urmează să fie achiziționate sau natura și amploarea serviciilor care urmează să fie furnizate și caracteristicile generale ale lucrărilor (coduri CPV);

(b) 

indicarea faptului dacă furnizorii pot prezenta oferte pentru o parte și/sau pentru toate produsele solicitate.

Dacă, pentru contractele de achiziție de lucrări, lucrarea sau contractul este împărțit(ă) în mai multe loturi, ordinul de mărime al diferitelor loturi și posibilitatea de a prezenta oferte pentru un lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile;

(c) 

informații referitoare la scopul lucrării sau al contractului, în cazul în care acesta din urmă include și elaborarea de proiecte.

7. Pentru servicii:

(a) 

natura și cantitatea produselor care urmează să fie furnizate, inclusiv opțiunile de achiziții suplimentare și, dacă este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri. De asemenea, în cazul contractelor recurente trebuie, dacă este posibil, să se indice calendarul provizoriu al invitațiilor ulterioare la procedura concurențială de ofertare pentru serviciile care urmează să fie achiziționate;

(b) 

indicarea faptului dacă, în temeiul actelor cu putere de lege sau al actelor administrative, executarea serviciului respectiv este rezervată unei anumite profesii;

(c) 

trimiterea la actele cu putere de lege sau actele administrative respective;

(d) 

indicarea faptului dacă persoanele juridice trebuie să specifice sau nu numele și calificările profesionale ale personalului care va fi responsabil cu executarea serviciului;

(e) 

indicarea faptului dacă furnizorii de servicii pot prezenta oferte pentru o parte din serviciile în cauză.

8. În cazul în care se știe, se indică dacă prezentarea de variante este autorizată sau nu.

9. Termenul de livrare sau de finalizare sau durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii.

10. Forma juridică pe care trebuie să o ia grupul de operatori economici căruia i s-a atribuit contractul, după caz.

11.

 
(a) 

Data limită pentru primirea cererilor de participare.

(b) 

Adresa la care trebuie trimise acestea.

(c) 

Limba sau limbile în care trebuie redactate.

12. Data limită de expediere a invitațiilor la procedura de ofertare.

13. După caz, orice cauțiune și garanții solicitate.

14. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin.

15. Informații referitoare la poziția operatorului economic și condițiile economice și tehnice minime pe care acesta trebuie să le îndeplinească.

16. Criteriile menționate la articolul 82 care urmează să fie utilizate la atribuirea contractului. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, se menționează criteriile care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, după caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în specificații sau nu vor fi indicate în invitația de participare la procedura de ofertare.

17. Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz.

18. După caz, data (datele) și trimiterea (trimiterile) la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului periodic de informare sau a anunțului de publicare a acestui anunț pe profilul de cumpărător la care se referă contractul.

19. Denumirea și adresa organismului competent în caz de contestație sau, după caz, de mediere. Informații precise privind termenele limită pentru depunerea contestațiilor sau, dacă este necesar, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obține informațiile respective.

20. Data expedierii anunțului de către entitățile contractante.

21. Orice alte informații relevante.

C.   PROCEDURI DE NEGOCIERE

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3. Acolo unde este cazul, se menționează dacă respectivul contract este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată.

4. Natura contractului (produse, lucrări sau servicii; după caz, se precizează dacă este un acord-cadru); descrierea (coduri CPV). După caz, se precizează dacă ofertele sunt solicitate pentru achiziții, leasing, închiriere sau cumpărare cu plata în rate sau orice combinații ale acestora.

5. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul produselor și serviciilor.

6. Pentru produse și lucrări:

(a) 

natura și cantitatea produselor care urmează să fie livrate (coduri CPV), inclusiv opțiunile de achiziție suplimentară și, dacă este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri. De asemenea, în cazul contractelor recurente trebuie, dacă este posibil, să se indice calendarul provizoriu al invitațiilor ulterioare la procedura concurențială de ofertare pentru produsele care urmează să fie achiziționate sau natura și amploarea serviciilor care urmează să fie furnizate și caracteristicile generale ale lucrărilor (coduri CPV);

(b) 

indicarea faptului dacă furnizorii pot prezenta oferte pentru o parte și/sau pentru toate produsele solicitate.

Dacă, pentru contractele de achiziție de lucrări, lucrarea sau contractul este împărțit(ă) în mai multe loturi, ordinul de mărime al diferitelor loturi și posibilitatea de a prezenta oferte pentru un lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile;

(c) 

pentru contractele de achiziție de lucrări: informații referitoare la scopul lucrării sau al contractului, în cazul în care acesta din urmă include și elaborarea de proiecte.

7. Pentru servicii:

(a) 

natura și cantitatea serviciilor care urmează să fie furnizate, inclusiv opțiunile de achiziție suplimentară și, dacă este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri. De asemenea, în cazul contractelor recurente trebuie, dacă este posibil, să se indice calendarul provizoriu al invitațiilor ulterioare la procedura concurențială de ofertare pentru serviciile care urmează să fie achiziționate;

(b) 

indicarea faptului dacă, în temeiul actelor cu putere de lege sau al actelor administrative, executarea serviciului respectiv este rezervată unei anumite profesii;

(c) 

trimiterea la actele cu putere de lege sau actele administrative respective;

(d) 

indicarea faptului dacă persoanele juridice trebuie să specifice sau nu numele și calificările profesionale ale personalului care va fi responsabil cu executarea serviciului;

(e) 

indicarea faptului dacă furnizorii de servicii pot prezenta oferte pentru o parte din serviciile în cauză.

8. În cazul în care se știe, se indică dacă prezentarea de variante este autorizată sau nu.

9. Termenul de livrare sau de finalizare sau durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii.

10. Forma juridică pe care trebuie să o ia grupul de operatori economici căruia i s-a atribuit contractul, după caz.

11.

 
(a) 

Data limită pentru primirea cererilor de participare.

(b) 

Adresa la care trebuie trimise acestea.

(c) 

Limba sau limbile în care trebuie redactate.

12. După caz, depozitele sau garanțiile cerute.

13. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin.

14. Informații referitoare la poziția operatorului economic și condițiile economice și tehnice minime pe care acesta trebuie să le îndeplinească.

15. Criteriile menționate la articolul 82 care urmează să fie utilizate la atribuirea contractului. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, se menționează criteriile care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, după caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în specificații sau nu vor fi indicate în invitația la negociere.

16. După caz, numele și adresele operatorilor economici pe care entitatea contractantă i-a selectat deja.

17. Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz.

18. După caz, data (datele) și trimiterea (trimiterile) la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului periodic de informare sau a anunțului de publicare a acestui anunț pe profilul de cumpărător la care se referă contractul.

19. Denumirea și adresa organismului competent în caz de contestație sau, după caz, de mediere. Informații precise privind termenele limită pentru depunerea contestațiilor sau, dacă este necesar, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obține informațiile respective.

20. Data expedierii anunțului de către entitatea contractantă.

21. Orice alte informații relevante.
ANEXA XII

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR

(menționate la articolul 70)

I.    Informații pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  ( 20 ).

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3. Natura contractului (produse, lucrări sau servicii și coduri CPV; după caz, se precizează dacă este vorba de un acord-cadru).

4. Cel puțin un rezumat privind natura și cantitatea produselor, lucrărilor sau serviciilor furnizate.

5.

 
(a) 

forma invitației la procedura concurențială de ofertare (anunț privind existența unui sistem de calificare; anunț periodic; invitație la ofertare);

(b) 

data (datele) și trimiterea (trimiterile) la publicarea anunțului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

(c) 

în cazul contractelor atribuite fără o invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, se indică dispoziția pertinentă de la articolul 50.

6. Procedura de achiziție (deschisă, restrânsă sau de negociere).

7. Numărul ofertelor primite, specificând

(a) 

numărul de oferte primite de la operatorii economici care sunt IMM-uri;

(b) 

numărul de oferte primite din străinătate;

(c) 

numărul de oferte primite pe cale electronică.

În caz de mai multe atribuiri (loturi, acorduri-cadru multiple), aceste informații se precizează pentru fiecare atribuire în parte.

8. Data încheierii contractului (contractelor) sau a acordului-cadru (acordurilor-cadru) ca urmare a deciziei de acordare sau de încheiere a acestuia (acestora).

9. Prețul plătit pentru achizițiile în condiții avantajoase realizate în conformitate cu articolul 50 litera (h).

10. Pentru fiecare atribuire, denumirea, adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale ofertantului (ofertanților) câștigător(i), inclusiv:

(a) 

mențiunea dacă ofertantul câștigător este o întreprindere din categoria IMM-urilor;

(b) 

mențiunea dacă contractul a fost atribuit unui consorțiu.

11. După caz, precizarea dacă contractul a fost sau ar putea fi subcontractat.

12. Prețul plătit sau prețul celei mai mari și al celei mai mici oferte care au fost luate în considerare la atribuirea contractului.

13. Denumirea și adresa organismului competent în caz de contestație și, după caz, de mediere. Informații precise privind termenul-limită pentru depunerea contestațiilor sau, dacă este necesar, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obține informațiile respective.

14. Informații facultative:

— 
valoarea și partea din contract care este sau poate fi subcontractată către terți;
— 
criteriile de atribuire a contractului.

II.    Informații care nu sunt destinate publicării

15. Numărul contractelor atribuite (în cazul în care o atribuire s-a împărțit între mai mulți furnizori).

16. Valoarea fiecărui contract atribuit.

17. Țara de origine a produsului sau a serviciului (origine comunitară sau origine necomunitară; pentru aceasta din urmă, detalierea pe țări terțe).

18. Criteriile de atribuire utilizate.

19. Contractul a fost atribuit ofertantului care a oferit o variantă, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1)?

20. Au fost excluse oferte din cauza faptului că erau anormal de scăzute, în conformitate cu articolul 84?

21. Data transmiterii anunțului de către entitatea contractantă.
ANEXA XIII

CONȚINUTUL INVITAȚIILOR DE A PREZENTA O OFERTĂ, DE A PARTICIPA LA DIALOG, DE A NEGOCIA SAU DE A CONFIRMA INTERESUL, PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 74

1. Invitațiile pentru depunerea ofertelor, pentru participarea la dialog sau pentru negociere prevăzute la articolul 74 trebuie să conțină cel puțin:

(a) 

data limită pentru primirea ofertelor, adresa la care trebuie transmise, precum și limba sau limbile în care trebuie redactate.

Cu toate acestea, în cazul contractelor atribuite prin intermediul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare, aceste informații nu figurează în invitația la negociere, dar se menționează în invitația de prezentare a unei oferte;

(b) 

în cazul dialogului competitiv, data și adresa stabilite pentru începerea etapei de consultare, precum și limbile folosite;

(c) 

o trimitere la orice invitație publicată la procedura concurențială de ofertare;

(d) 

indicarea eventualelor documente care trebuie anexate;

(e) 

criteriile de atribuire a contractului, în cazul în care nu sunt indicate în anunțul privind existența unui sistem de calificare folosit ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare;

(f) 

ponderarea relativă a criteriilor de atribuire a contractului sau, după caz, ordinea importanței acestor criterii, în cazul în care aceste informații nu figurează în anunțul de participare, în anunțul privind existența unui sistem de calificare sau în cadrul specificațiilor.

2. În cazul în care invitația la procedura concurențială de ofertare se face prin intermediul unui anunț orientativ periodic, entitățile contractante invită ulterior toți candidații să își confirme interesul pe baza informațiilor detaliate referitoare la contractul respectiv, înainte de începerea selectării ofertanților sau participanților la o negociere.

Invitația include cel puțin următoarele informații:

(a) 

natura și cantitatea, inclusiv toate opțiunile referitoare la contracte complementare și, dacă este posibil, termenul estimat pentru exercitarea acestor opțiuni; în cazul contractelor care pot fi reînnoite, natura și cantitatea și, dacă este posibil, datele estimate de publicare a anunțurilor viitoare referitoare la proceduri concurențiale de ofertare pentru lucrările, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului;

(b) 

tipul procedurii: procedură restrânsă sau de negociere;

(c) 

după caz, data la care va începe sau se va finaliza livrarea produselor sau executarea lucrărilor sau a serviciilor;

(d) 

în cazul în care nu poate fi oferit acces electronic, adresa și termenul pentru depunerea cererilor pentru a obține documentele achiziției și limba sau limbile autorizate pentru prezentarea lor;

(e) 

adresa entității contractante;

(f) 

condițiile economice și tehnice, garanțiile financiare și informațiile necesare cerute de la operatorii economici;

(g) 

forma contractului care face obiectul invitației de participare la procedura de ofertare: achiziție, leasing, închiriere sau cumpărare cu plata în rate sau o combinație a acestora; și

(h) 

criteriile de atribuire a contractului și ponderile lor sau, după caz, ordinea importanței acestor criterii, în cazul în care aceste informații nu sunt indicate în anunțul orientativ sau în specificații sau în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere.
ANEXA XIV

LISTA CONVENȚIILOR INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL MEDIULUI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 36 ALINEATUL (2)

— 
Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare
— 
Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă
— 
Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată
— 
Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate
— 
Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă
— 
Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie)
— 
Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației
— 
Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor
— 
Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon
— 
Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel)
— 
Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP)
— 
Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10.9.1998, și cele trei protocoale regionale ale sale
ANEXA XV

LISTA ACTELOR JURIDICE ALE UNIUNII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 83 ALINEATUL (3)

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului
ANEXA XVI

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI ÎN CURSUL PERIOADEI SALE DE VALABILITATE

[menționate la articolul 89 alineatul (1)]

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3. Codurile CPV.

4. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul produselor și serviciilor.

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea produselor, natura și amploarea serviciilor.

6. Dacă este cazul, creșterea prețului în urma modificării.

7. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea.

8. Data deciziei de atribuire a contractului.

9. Dacă este cazul, numele, adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici.

10. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii.

11. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obține aceste informații.
ANEXA XVIISERVICII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 91

Cod CPV

Descriere

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de furnizare personal menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asistență medicală] și 79625000-1 [Servicii de asigurare de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 și 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] și 98513000-2 – 98514000-9 [Servicii de forță de muncă pentru particulari, Servicii de personal de agenții pentru particulari, Servicii de personal de birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru particulari, Servicii de asistență la domiciliu și Servicii domestice]

Servicii de sănătate, servicii sociale și servicii conexe

85321000-5 și 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administrație publică, de apărare și de asigurări sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională la 80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8, 79950000-8 [Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese], 79951000-5 [Servicii de organizare de seminarii], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare de prezentări de modă], 79956000-0 [Servicii de organizare de târguri și expoziții]

Servicii sociale administrative, servicii de învățământ, servicii de sănătate și servicii culturale

75300000-9

Servicii de asigurări sociale obligatorii (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicii de indemnizații

98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 și 98130000-3

Alte servicii comunitare, sociale și personale, inclusiv servicii prestate de organizații sindicale, de organizații politice, de asociații de tineri și servicii diverse prestate de organizații asociative

98131000-0

Servicii religioase

de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării] 55510000-8 [Servicii de cantină], 55511000-5 [Servicii de cantină și alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă], 55512000-2 [Servicii de gestionare a cantinelor], 55523100-3 [Servicii de restaurant pentru școli], 55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5 [Servicii de catering pentru societăți de transport], 55523000-2 [Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții], 55524000-9 [Servicii de catering pentru școli]

Servicii hoteliere și restaurante

de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5;

Servicii juridice, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul articolului 21 litera (c)

de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la 75125000-8 la 75131000-3

Alte servicii administrative și servicii guvernamentale

de la 75200000-8 la 75231000-4;

Prestări de servicii pentru comunitate

de la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Servicii legate de închisori, de securitate publică și de salvare, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul articolului 21 litera (h)

de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigație și de siguranță, Servicii de siguranță, Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, Servicii de pază, Servicii de supraveghere, Servicii de localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de investigație și Servicii de agenții de detectivi] 79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8 [Servicii de analiză a deșeurilor]

Servicii de investigație și de siguranță

98900000-2 [Servicii prestate de organizații și de organisme extrateritoriale] și 98910000-5 [Servicii specifice organizațiilor și organismelor internaționale]

Servicii internaționale

64000000-6 [Servicii poștale și de telecomunicații], 64100000-7 [Servicii poștale și de curierat], 64110000-0 [Servicii poștale], 64111000-7 [Servicii poștale de distribuire a ziarelor și a periodicelor], 64112000-4 [Servicii poștale de distribuire a corespondenței], 64113000-1 [Servicii poștale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghișee de oficii poștale], 64115000-5 [Închiriere de cutii poștale], 64116000-2 [Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat și de mesagerie internă în birouri]

Servicii poștale

50116510-9 [Servicii de reșapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie]

Servicii diverse

(1)   

Aceste servicii nu intră sub incidența prezentei directive în cazul în care sunt organizate sub formă de servicii fără caracter economic de interes general. Statele membre au libertatea de a organiza prestarea de servicii sociale obligatorii sau a altor servicii sub formă de servicii de interes general sau sub formă de servicii fără caracter economic de interes general.
ANEXA XVIII

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE REFERITOARE LA CONTRACTELE CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE

(menționate la articolul 92)

Partea A –    Anunțul de participare

1. 

Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. 

Principala activitate exercitată.

3. 

Descrierea serviciilor sau a categoriilor de servicii și, după caz, a lucrărilor și produselor incidentale care urmează să fie achiziționate, inclusiv indicarea cantităților sau valorilor implicate și a codurilor CPV.

4. 

Codul NUTS al principalului loc de executare a serviciilor.

5. 

Acolo unde este cazul, se menționează dacă respectivul contract este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată.

6. 

Principalele condiții care trebuie îndeplinite de operatorii economici pentru participarea lor, sau, după caz, adresa electronică unde pot fi obținute informații detaliate.

7. 

Termenul (termenele) limită pentru contactarea entității contractante în vederea participării.

8. 

Orice alte informații relevante.

Partea B –    Anunțul orientativ periodic

1. 

Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, adresa de e-mail și de internet ale entității contractante.

2. 

Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv codurile CPV.

3. 

În măsura în care sunt deja cunoscute:

(a) 

codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul produselor și serviciilor;

(b) 

termenul pentru livrarea sau furnizarea de produse, lucrări sau servicii și durata contractului;

(c) 

condițiile de participare, inclusiv:

dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată,

dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;

(d) 

o scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.

4. 

O trimitere la faptul că operatorii economici interesați informează entitatea contractantă cu privire la interesul acestora față de contract sau de contracte, termenele pentru primirea manifestărilor de interes și adresa la care trebuie transmise manifestările de interes.

Partea C –    Anunțurile privind existența unui sistem de calificare

1. 

Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, adresa de e-mail și de internet ale entității contractante.

2. 

Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv codurile CPV.

3. 

În măsura în care sunt deja cunoscute:

(a) 

codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul produselor și serviciilor;

(b) 

termenul pentru livrarea sau furnizarea de produse, lucrări sau servicii și durata contractului;

(c) 

condițiile de participare, inclusiv:

dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată,

dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;

(d) 

o scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.

4. 

O trimitere la faptul că operatorii economici interesați informează entitatea contractantă cu privire la interesul acestora față de contract sau de contracte, termenele pentru primirea manifestărilor de interes și adresa la care trebuie transmise manifestările de interes.

5. 

Perioada de valabilitate a sistemului de calificare și formalitățile pentru reînnoirea acestuia.

Partea D –    Anunțul de atribuire a contractului

1. 

Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. 

Principala activitate exercitată.

3. 

Cel puțin un rezumat privind natura și cantitatea serviciilor și, după caz, ale lucrărilor și produselor furnizate cu titlu accesoriu.

4. 

Trimiterea la publicarea anunțului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5. 

Numărul de oferte primite.

6. 

Numele și adresa operatorului sau operatorilor economici selectați.

7. 

Orice alte informații relevante.
ANEXA XIX

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND CONCURSURILE DE PROIECTE

[menționate la articolul 96 alineatul (1)]

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3. Descrierea proiectului (coduri CPV).

4. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.

5. Pentru concursurile deschise: data limită pentru depunerea proiectelor.

6. Pentru concursurile restrânse:

(a) 

numărul participanților avuți în vedere sau numărul maxim și numărul minim;

(b) 

dacă este cazul, numele participanților deja selectați;

(c) 

criteriile de selecție a participanților;

(d) 

data limită pentru primirea cererilor de participare.

7. După caz, se specifică dacă participarea este rezervată unei anumite profesii.

8. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.

9. După caz, numele membrilor juriului care au fost selectați.

10. Se specifică dacă decizia juriului este obligatorie pentru entitatea contractantă.

11. După caz, numărul și valoarea premiilor.

12. După caz, detalii privind plățile către toți participanții.

13. Se specifică dacă autorii proiectelor premiate sunt autorizați să primească contracte complementare.

14. Denumirea și adresa organismului competent în caz de contestație și, după caz, de mediere. Informații precise privind termenul-limită pentru depunerea contestațiilor sau, dacă este necesar, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obține informațiile respective.

15. Data expedierii anunțului.

16. Orice alte informații pertinente.
ANEXA XX

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND REZULTATELE CONCURSURILOR DE PROIECTE

[menționate la articolul 96 alineatul (1)]

1. Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresele de e-mail și de internet ale entității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Principala activitate exercitată.

3. Descrierea proiectului (coduri CPV).

4. Numărul total de participanți.

5. Numărul de participanți străini.

6. Câștigătorul (câștigătorii) concursului.

7. Dacă este cazul, premiul (premiile).

8. Alte informații.

9. Trimiterea la anunțul de concurs de proiecte.

10. Denumirea și adresa organismului competent în caz de contestație și, după caz, de mediere. Informații precise privind termenul-limită pentru depunerea contestațiilor sau, dacă este necesar, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obține informațiile respective.

11. Data expedierii anunțului.
ANEXA XXITABEL DE CORESPONDENȚĂ

Prezenta directivă

Directiva 2004/17/CE

Articolul 1

Articolul 1 prima teză

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 2 punctul 1

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 punctul 2

Articolul 1 alineatul (2) litera (b) prima teză

Articolul 2 punctul 3

Articolul 1 alineatul (2) litera (b) a doua teză

Articolul 2 punctul 4

Articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Articolul 2 punctul 5

Articolul 1 alineatul (2) litera (d) primul paragraf

Articolul 2 punctul 6

Articolul 1 alineatul (7) primul și doilea paragraf

Articolul 2 punctul 7

Articolul 1 alineatul (7) al treilea paragraf

Articolul 2 punctul 8

Articolul 1 alineatul (7) al treilea paragraf

Articolul 2 punctul 9

Articolul 34 alineatul (1)

Articolul 2 punctul 10

Articolul 1 alineatul (8)

Articolul 2 punctul 11

Articolul 2 punctul 12

Articolul 1 alineatul (8)

Articolul 2 punctul 13

Articolul 2 punctul 14

Articolul 1 alineatul (11)

Articolul 2 punctul 15

Articolul 1 alineatul (12)

Articolul 2 punctul 16

Articolul 2 punctul 17

Articolul 1 alineatul (10)

Articolul 2 punctul 18

Articolul 2 punctul 19

Articolul 2 punctul 20

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) litera (d) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4) primul și al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (1) primul și al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (3) litera (a)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (3) litera (b)

Articolul 6 alineatul (3) litera (c)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 7

Articolul 3 alineatele (1) și (3), articolul 4 alineatul (1), articolul 7 litera (a)

Articolul 8

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 10

Articolul 4

Articolul 11

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 12

Articolul 7 litera (b)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 6 alineatele (1) și (2) litera (c) la final

Articolul 13 alineatul (2) litera (a)

Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

Articolul 13 alineatul (2) litera (b)

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

Articolul 13 alineatul (2) litera (c) punctele (i) și (ii)

Articolul 6 alineatul (2) litera (c) prima și a treia liniuță

Articolul 6 alineatul (2) litera (c) a doua, a patra, a cincea și a șasea liniuță

Articolul 14 litera (a)

Articolul 7 litera (a)

Articolul 14 litera (b)

Articolul 7 litera (a)

Articolul 8

Anexele I-X

Articolul 15

Articolele 16 și 61

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (8)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (8)

Articolul 16 alineatul (4)

Articolul 16 alineatul (5)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (6)

Articolul 16 alineatul (7)

Articolul 17 alineatele (4) și (5)

Articolul 16 alineatul (8)

Articolul 17 alineatul (6) litera (a) primul și doilea paragraf

Articolul 16 alineatul (9)

Articolul 17 alineatul (6) litera (b) primul și doilea paragraf

Articolul 16 alineatul (10)

Articolul 17 alineatul (6) litera (a) al treilea paragraf și litera (b) al treilea paragraf

Articolul 16 alineatul (11)

Articolul 17 alineatul (7)

Articolul 16 alineatul (12)

Articolul 17 alineatul (9)

Articolul 16 alineatul (13)

Articolul 17 alineatul (10)

Articolul 16 alineatul (14)

Articolul 17 alineatul (11)

Articolul 17

Articolul 69

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 20 alineatul (1) și articolul 62 punctul 1.

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 20

Articolul 22 și articolul 62 punctul 1.

Articolul 21 litera (a)

Articolul 24 litera (a)

Articolul 21 litera (b)

Articolul 24 litera (b)

Articolul 21 litera (c)

Articolul 21 litera (d)

Articolul 24 litera (c)

Articolul 21 litera (e)

Articolul 21 litera (f)

Articolul 24 litera (d)

Articolul 21 litera (g)

Articolul 21 litera (h)

Articolul 21 litera (i)

Articolul 22

Articolul 25

Articolul 23

Articolul 26

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 22a

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 21; articolul 62 punctul (1)

Articolul 24 alineatul (3)

Articolul 21; articolul 62 punctul (1)

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 22a la sfârșit, articolul 12 din Directiva 2009/81/CE

Articolul 27 alineatul (2)

Articolul 28

Articolul 29 alineatul (1)

Articolul 23 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (2)

Articolul 23 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (3)

Articolul 23 alineatul (2)

Articolul 29 alineatul (4)

Articolul 23 alineatul (3) literele (a)-(c)

Articolul 29 alineatul (5)

Articolul 23 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 29 alineatul (6)

Articolul 23 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 30

Articolul 23 alineatul (4)

Articolul 31

Articolul 23 alineatul (5)

Articolul 32

Articolul 24 litera (e)

Articolul 33 alineatele (1) și (2)

Articolul 27

Articolul 33 alineatul (3)

Articolul 34 alineatul (1) prima și a doua teză

Articolul 30 alineatul (1) și articolul 62 punctul 2

Articolul 34 alineatul (1) a treia teză

Articolul 34 alineatul (1) a patra teză

Articolul 30 alineatul (2), considerentul 41

Articolul 34 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 30 alineatul (2)

Articolul 34 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 34 alineatul (3)

Articolul 30 alineatul (3)

Articolul 35 alineatul (1)

Articolul 30 alineatul (4) primul paragraf și alineatul (5) primul și doilea paragraf

Articolul 35 alineatul (2)

Articolul 30 alineatul (5) primul și doilea paragraf

Articolul 35 alineatul (3)

Articolul 30 alineatul (4) al doilea paragraf, alineatul (5) al patrulea paragraf și articolul 62 punctul 2

Articolul 30 alineatul (4) al treilea paragraf

Articolul 35 alineatul (4)

Articolul 35 alineatul (5)

Articolul 30 alineatul (6) al doilea paragraf

Articolul 35 alineatul (6)

Articolul 30 alineatul (6) al treilea și al patrulea paragraf

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 10

Articolul 36 alineatul (2)

Articolul 37

Articolul 10

Articolul 38 alineatul (1)

Articolul 28 primul paragraf

Articolul 38 alineatul (2)

Articolul 28 al doilea paragraf

Articolul 39

Articolul 13

Articolul 40 alineatul (1)

Articolul 48 alineatele (1), (2) și (4); articolul 64 alineatul (1)

Articolul 40 alineatul (2)

Articolul 40 alineatul (3)

Articolul 48 alineatul (3); articolul 64 alineatul (2)

Articolul 40 alineatul (4)

Articolul 40 alineatul (5)

Articolul 40 alineatul (6)

Articolul 48 alineatele (5) și (6); articolul 64 alineatul (3)

Articolul 40 alineatul (7) primul paragraf

Articolul 70 alineatul (2) litera (f) al doilea paragraf

Articolul 40 alineatul (7) al doilea și al treilea paragraf

 

Articolul 41 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (13)

Articolul 41 alineatul (2)

Articolul 70 alineatul (2) literele (c) și (d); articolul 70 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 12

Articolul 44 alineatul (1)

Articolul 40 alineatele (1) și (2)

Articolul 44 alineatul (2)

Articolul 40 alineatul (2)

Articolul 44 alineatul (3)

Articolul 44 alineatul (4)

Articolul 42 alineatele (1) și (3) litera (b)

Articolul 44 alineatul (5)

Începutul articolului 40 alineatul (3)

Articolul 45 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (9) litera (a)

Articolul 45 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 45 alineatul (2)

Articolul 45 alineatul (2)

Articolul 45 alineatul (4)

Articolul 45 alineatul (3)

Articolul 45 alineatul (4)

Articolul 46

Articolul 1 alineatul (9) litera (b) și articolul 45 alineatul (3)

Articolul 47

Articolul 1 alineatul (9) litera (c) și articolul 45 alineatul (3)

Articolul 48

Articolul 49

Articolul 50 litera (a)

Articolul 40 alineatul (3) litera (a)

Articolul 50 litera (b)

Articolul 40 alineatul (3) litera (b)

Articolul 50 litera (c)

Articolul 40 alineatul (3) litera (c)

Articolul 50 litera (d)

Articolul 40 alineatul (3) litera (d)

Articolul 50 litera (e)

Articolul 40 alineatul (3) litera (e)

Articolul 50 litera (f)

Articolul 40 alineatul (3) litera (g)

Articolul 50 litera (g)

Articolul 40 alineatul (3) litera (h)

Articolul 50 litera (h)

Articolul 40 alineatul (3) litera (j)

Articolul 50 litera (i)

Articolul 40 alineatul (3) litera (k)

Articolul 50 litera (j)

Articolul 40 alineatul (3) litera (l)

Articolul 51 alineatul (1) primul și al doilea paragraf

Articolul 14 alineatul (1) și articolul 1 alineatul (4)

Articolul 51 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 51 alineatul (2) primul și al doilea paragraf

Articolul 51 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 52 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (5) și articolul 15 alineatul (1)

Articolul 52 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 52 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (2) ultima teză

Articolul 52 alineatul (4)

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 52 alineatul (5)

Articolul 15 alineatul (4)

Articolul 52 alineatul (6)

Articolul 15 alineatul (6)

Articolul 52 alineatul (7)

Articolul 52 alineatul (8)

Articolul 52 alineatul (9)

Articolul 15 alineatul (7) al treilea paragraf

Articolul 53 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (6) și articolul 56 alineatul (1)

Articolul 53 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 1 alineatul (6)

Articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 56 alineatul (2)

Articolul 53 alineatul (3)

Articolul 56 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 53 alineatul (4)

Articolul 56 alineatul (3)

Articolul 53 alineatul (5)

Articolul 56 alineatul (4)

Articolul 53 alineatul (6)

Articolul 56 alineatul (5)

Articolul 53 alineatul (7)

Articolul 56 alineatul (6)

Articolul 53 alineatul (8)

Articolul 56 alineatul (7)

Articolul 53 alineatul (9)

Articolul 56 alineatul (8)

Articolul 54

Articolul 55 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (1)

Articolul 55 alineatul (2)

Articolul 29 alineatul (2)

Articolul 55 alineatul (3)

Articolul 55 alineatul (4)

Articolul 29 alineatul (2)

Articolul 56

Articolul 57

Articolul 58

Considerentul 15

Articolul 59

Articolul 60 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (1)

Articolul 60 alineatul (2)

Articolul 34 alineatul (2)

Articolul 60 alineatul (3)

Articolul 34 alineatul (3)

Articolul 60 alineatul (4)

Articolul 34 alineatul (8)

Articolul 60 alineatul (5)

Articolul 34 alineatul (4)

Articolul 60 alineatul (6)

Articolul 34 alineatul (5)

Articolul 61 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (6)

Articolul 61 alineatul (2)

Articolul 34 alineatul (6)

Articolul 62 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (4) al doilea paragraf; articolul 34 alineatul (5) al doilea și al treilea paragraf; articolul 34 alineatul (6) al doilea paragraf; articolul 34 alineatul (7)

Articolul 62 alineatul (2)

Articolul 34 alineatul (4) primul paragraf; articolul 34 alineatul (5) primul paragraf; articolul 34 alineatul (6) primul paragraf

Articolul 62 alineatul (3)

Articolul 63

Articolul 35

Articolul 64 alineatul (1)

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 64 alineatul (2)

Articolul 36 alineatul (2)

Articolul 65

Articolul 66 alineatul (1)

Articolul 45 alineatul (1)

Articolul 66 alineatul (2)

Articolul 45 alineatul (9)

Articolul 45 alineatul (10)

Articolul 66 alineatul (3)

Articolul 45 alineatul (9)

Articolul 67 alineatul (1)

Articolul 41 alineatele (1) și (2)

Articolul 67 alineatul (2)

Articolul 42 alineatul (3) și articolul 44 alineatul (1)

Articolul 68

Articolul 41 alineatul (3)

Articolul 69

Articolul 42 alineatul (1) litera (c) și articolul 44 alineatul (1)

Articolul 70 alineatul (1)

Articolul 43 alineatul (1) primul paragraf și articolul 44 alineatul (1)

Articolul 70 alineatul (2)

Articolul 43 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 70 alineatul (3)

Articolul 43 alineatele (2) și (3)

Articolul 70 alineatul (4)

Articolul 43 alineatul (5)

Articolul 71 alineatul (1)

Articolul 44 alineatul (1) și

articolul 70 alineatul (1) litera (b)

Articolul 71 alineatul (2) prima teză

Articolul 44 alineatele (2) și (3)

Articolul 71 alineatul (2) a doua și a treia teză

Articolul 44 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 71 alineatul (3)

Articolul 44 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 71 alineatul (4)

Articolul 71 alineatul (5) primul paragraf

Articolul 44 alineatul (6)

Articolul 71 alineatul (5) al doilea paragraf

Articolul 44 alineatul (7)

Articolul 71 alineatul (6)

Articolul 44 alineatul (8)

Articolul 72 alineatul (1)

Articolul 44 alineatul (5) primul paragraf

Articolul 72 alineatele (2) și (3)

Articolul 44 alineatul (5) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 73 alineatul (1)

Articolul 45 alineatul (6)

Articolul 73 alineatul (2)

Articolul 46 alineatul (2)

Articolul 74 alineatul (1)

Articolul 47 alineatul (1) prima teză și articolul 47 alineatul (5) primul paragraf

Articolul 74 alineatul (2)

Articolul 47 alineatul (1) a doua teză și

articolul 47 alineatul (5) al doilea paragraf

Articolul 75 alineatul (1)

Articolul 49 alineatul (1)

Articolul 75 alineatul (2)

Articolul 49 alineatul (2) primul și doilea paragraf

Articolul 75 alineatul (3)

Articolul 49 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 75 alineatele (4), (5) și (6)

Articolul 49 alineatele (3), (4) și (5)

Articolul 76 alineatul (1)

Articolul 51 alineatul (1)

Articolul 76 alineatul (2)

Articolul 51 alineatul (2)

Articolul 76 alineatul (3)

Articolul 52 alineatul (1)

Articolul 76 alineatul (4)

Articolul 76 alineatul (5)

Articolul 51 alineatul (3)

Articolul 76 alineatul (6)

Articolul 76 alineatul (7)

Articolul 76 alineatul (8)

Articolul 77 alineatul (1)

Articolul 53 alineatul (1)

Articolul 77 alineatul (2)

Articolul 53 alineatul (2)

Articolul 77 alineatul (3)

Articolul 53 alineatul (6)

Articolul 77 alineatul (4)

Articolul 53 alineatul (7)

Articolul 77 alineatul (5)

Articolul 53 alineatul (9)

Articolul 77 alineatul (6)

Articolul 78 alineatul (1)

Articolul 54 alineatele (1) și (2)

Articolul 78 alineatul (2)

Articolul 54 alineatul (3)

Articolul 79 alineatul (1)

Articolul 53 alineatele (4) și (5)

Articolul 79 alineatul (2)

Articolul 54 alineatele (5) și (6)

Articolul 79 alineatul (3)

Articolul 80 alineatul (1)

Articolul 53 alineatul (3) și articolul 54 alineatul (4)

Articolul 80 alineatul (2)

Articolul 80 alineatul (3)

Articolul 53 alineatul (3) și articolul 54 alineatul (4)

Articolul 81 alineatul (1)

Articolul 52 alineatul (2)

Articolul 81 alineatul (2)

Articolul 52 alineatul (3)

Articolul 81 alineatul (3)

Articolul 82 alineatul (1)

Articolul 55 alineatul (1)

Articolul 82 alineatul (2)

Articolul 55 alineatul (1)

Articolul 82 alineatul (3)

Articolul 82 alineatul (4)

Considerentul 1 și considerentul 55 al treilea paragraf

Articolul 82 alineatul (5)

Articolul 55 alineatul (2)

Articolul 83

Articolul 84 alineatul (1)

Articolul 57 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 84 alineatul (2) litera (a)

Articolul 57 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 84 alineatul (2) litera (b)

Articolul 57 alineatul (1) al doilea paragraf litera (b)

Articolul 84 alineatul (2) litera (c)

Articolul 57 alineatul (1) al doilea paragraf litera (c)

Articolul 84 alineatul (2) litera (d)

Articolul 57 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d)

Articolul 84 alineatul (2) litera (e)

Articolul 84 alineatul (2) litera (f)

Articolul 57 alineatul (1) al doilea paragraf litera (e)

Articolul 84 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 57 alineatul (2)

Articolul 84 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 84 alineatul (4)

Articolul 57 alineatul (3)

Articolul 84 alineatul (5)

Articolul 85 alineatele (1)-(4) și articolul 86

Articolul 58 alineatele (1)-(4) și articolul 59

Articolul 85 alineatul (5)

Articolul 58 alineatul (5)

Articolul 87

Articolul 38

Articolul 88 alineatul (1)

Articolul 88 alineatul (2)

Articolul 37 prima teză

Articolul 88 alineatul (3)

Articolul 88 alineatul (4)

Articolul 37 a doua teză

Articolul 88 alineatele (5)-(8)

Articolul 89

Articolul 90

Articolul 91

Articolul 92

Articolul 93

Articolul 94

Articolul 95

Articolul 61

Articolul 96 alineatul (1)

Articolul 63 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 96 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 63 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 96 alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 63 alineatul (1) al doilea paragraf prima și a doua teză

Articolul 96 alineatul (3)

Articolul 63 alineatul (2)

Articolul 97 alineatul (1)

Articolul 65 alineatul (1)

Articolul 97 alineatul (2)

Articolul 60 alineatul (2)

Articolul 97 alineatele (3) și (4)

Articolul 65 alineatele (2) și (3)

Articolul 98

Articolul 66

Articolul 99 alineatul (1)

Articolul 72 primul paragraf

Articolul 99 alineatele (2)-(6)

Articolul 100

Articolul 50

Articolul 101

Articolul 102

<