EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0057(01)-20201231

Consolidated text: Decizia (UE) 2015/298 a Băncii Centrale Europene din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene (BCE/2014/57) (reformare)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/2020-12-31

02014D0057(01) — RO — 31.12.2020 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (UE) 2015/298 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 decembrie 2014

privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene (BCE/2014/57)

(reformare)

(JO L 053 25.2.2015, p. 24)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DECIZIA (UE) 2015/1195 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 2 iulie 2015

  L 193

133

21.7.2015

►M2

DECIZIA (UE) 2019/2216 ABĂNCII CENTRALE EUROPENE din 28 noiembrie 2019

  L 332

183

23.12.2019

►M3

DECIZIA (UE) 2020/1736 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 12 noiembrie 2020

  L 390

63

20.11.2020
▼B

DECIZIA (UE) 2015/298 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 decembrie 2014

privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene (BCE/2014/57)

(reformare)Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a) 

„BCN” înseamnă banca centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(b) 

„solduri intra-Eurosistem privind bancnotele euro în circulație” înseamnă creanțele și datoriile născute între BCE și o BCN și între o BCN și alte BCN, ca rezultat al aplicării articolului 4 din Decizia BCE/2010/29;

(c) 

„venitul BCE rezultat din bancnotele euro în circulație” înseamnă venitul obținut de BCE din remunerarea creanțelor sale intra-Eurosistem asupra BCN, corespunzătoare părții sale deținute din bancnotele euro în circulație, ca rezultat al aplicării articolului 2 din Decizia BCE/2010/23;

▼M3

(d) 

„venitul BCE provenit din titluri de valoare” înseamnă venitul net provenit din achiziționarea de către BCE de titluri de valoare: (i) în cadrul SMP în conformitate cu Decizia BCE/2010/5 ( 1 ); (ii) în cadrul CBPP3 în conformitate cu Decizia (UE) 2020/187 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/8) ( 2 ); (iii) în cadrul ABSPP în conformitate cu Decizia BCE/2014/45; (iv) în cadrul programului de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (secondary markets public sector asset purchase programme) (PSPP) în conformitate cu Decizia (UE) 2020/188 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/9) ( 3 ); și (v) în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (PEPP) în conformitate cu Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/17) ( 4 ).

▼B

Articolul 2

Distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din bancnotele euro în circulație și a venitului BCE provenit din titluri de valoare

(1)  
Venitul BCE rezultat din bancnotele euro în circulație și venitul BCE provenit din titluri de valoare este datorat integral BCN în același exercițiu financiar în care este obținut și este distribuit BCN proporțional cu părțile lor vărsate la capitalul subscris al BCE.
(2)  
În lipsa unei decizii contrare a Consiliului guvernatorilor, BCE distribuie către BCN venitul său rezultat din bancnotele euro în circulație și venitul său provenit din titlurile de valoare realizate în fiecare exercițiu financiar în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a anului următor.
(3)  
Suma din venitul BCE rezultat din bancnotele euro în circulație poate fi redusă în conformitate cu orice decizie a Consiliului guvernatorilor pe baza Statutului SEBC, în temeiul cheltuielilor suportate de BCE în legătură cu emisiunea și prelucrarea bancnotelor euro.

Articolul 3

Derogare de la articolul 2

▼M2

Prin derogare de la articolul 2, Consiliul guvernatorilor decide înainte de sfârșitul exercițiului financiar cu privire la necesitatea de a reține integral sau parțial venitul BCE menționat la articolul respectiv, în măsura necesară pentru a asigura faptul că valoarea venitului distribuit nu depășește profitul net al BCE pentru respectivul exercițiu financiar. O decizie în acest sens este luată dacă, pe baza unei evaluări justificate pregătite de Comitetul executiv, Consiliul guvernatorilor estimează că BCE va înregistra pierderi totale anuale sau va obține un profit net anual mai mic decât valoarea estimată a venitului său menționat la articolul 2. Consiliul guvernatorilor poate decide înainte de sfârșitul exercițiului financiar să transfere integral sau parțial venitul BCE menționat la articolul respectiv într-un provizion pentru riscuri financiare.

▼B

Articolul 4

Intrare în vigoare și abrogare

(1)  
Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2014.
(2)  
Decizia BCE/2010/24 se abrogă de la 31 decembrie 2014.
(3)  
Trimiterile la Decizia BCE/2010/24 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.( 1 ) Decizia BCE/2010/5 din 14 mai 2010 de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare (JO L 124, 20.5.2010, p. 8).

( 2 ) Decizia (UE) 2020/187 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2020/8), (JO L 39, 12.2.2020, p. 6).

( 3 ) Decizia (UE) 2020/188 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2020/9) (JO L 39, 12.2.2020, p. 12).

( 4 ) Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene din 24 martie 2020 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/17) (JO L 91, 25.3.2020, p. 1).

Top