EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1370-20181019

Consolidated text: Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2018-10-19

02013R1370 — RO — 19.10.2018 — 006.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1370/2013 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 2013

privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole

(JO L 346 20.12.2013, p. 12)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL (UE) 2016/591 AL CONSILIULUI din 15 aprilie 2016

  L 103

3

19.4.2016

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2016/795 AL CONSILIULUI din 11 aprilie 2016

  L 135

115

24.5.2016

►M3

REGULAMENTUL (UE) 2016/1042 AL CONSILIULUI din 24 iunie 2016

  L 170

1

29.6.2016

►M4

REGULAMENTUL (UE) 2016/2145 AL CONSILIULUI din 1 decembrie 2016

  L 333

1

8.12.2016

►M5

REGULAMENTUL (UE) 2018/147 AL CONSILIULUI din 29 ianuarie 2018

  L 26

6

31.1.2018

►M6

REGULAMENTUL (UE) 2018/1554 AL CONSILIULUI din 15 octombrie 2018

  L 261

1

18.10.2018


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 130, 19.5.2016, p.  15 (1370/2013)
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1370/2013 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 2013

privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricoleArticolul 1

Domeniul de aplicare

▼C1

Prezentul regulament prevede măsuri de stabilire a prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor legate de organizarea comună a piețelor agricole instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

▼M4

Articolul 1a

Praguri de referință

(1)  Se stabilesc următoarele praguri de referință:

(a) pentru sectorul cerealelor: 101,31 EUR/tonă, aplicabil stadiului de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;

(b) pentru orezul nedecorticat: 150 EUR/tonă pentru calitatea standard definită la punctul A din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, aplicabil stadiului de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;

(c) pentru zahărul de calitate standard, astfel cum este definită la punctul B din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, aplicabil zahărului neambalat, franco fabrică:

(i) pentru zahărul alb: 404,4 EUR/tonă;

(ii) pentru zahărul brut: 335,2 EUR/tonă;

(d) pentru sectorul cărnii de vită și mânzat: 2 224 EUR/tonă pentru carcasele de bovine masculi din clasa de conformație/gradul de acoperire cu grăsime R3, astfel cum este prevăzut în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de bovine cu vârsta de opt luni sau mai mult menționată la punctul A din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(e) pentru sectorul laptelui și produselor lactate:

(i) 246,39 EUR/100 kg pentru unt;

(ii) 169,80 EUR/100 kg pentru laptele praf degresat;

(f) pentru carnea de porc: 1 509,39  EUR/tonă pentru carcasele de porc de calitate standard, definită în termeni de greutate și de conținut de carne macră, astfel cum se stabilește în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de porc menționată la punctul B din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, după cum urmează:

(i) carcase care cântăresc între 60 și mai puțin de 120 kg: clasa E;

(ii) carcase care cântăresc între 120 și 180 kg: clasa R;

(g) pentru sectorul uleiului de măsline:

(i) 1 779  EUR/tonă pentru uleiul de măsline extravirgin;

(ii) 1 710  EUR/tonă pentru uleiul de măsline virgin;

(iii) 1 524  EUR/tonă pentru uleiul de măsline lampant cu două grade de aciditate liberă; această valoare se reduce cu 36,70 EUR/tonă pentru fiecare grad suplimentar de aciditate.

(2)  Pragurile de referință prevăzute la alineatul (1) sunt revizuite constant de Comisie, pe baza unor criterii obiective, în special evoluția producției și a costurilor de producție (îndeosebi a costurilor factorilor de producție) și tendințele piețelor. Dacă este cazul, pragurile de referință se actualizează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 43 alineatul (3) din TFUE, ținând seama de evoluția producției și a piețelor.

(3)  Trimiterile la pragurile de referință din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se interpretează ca trimiteri la pragurile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

▼M4

Articolul 2

Prețuri de intervenție publică

(1)  Nivelul prețului de intervenție publică:

(a) pentru grâu comun, grâu dur, orz, porumb, orez nedecorticat și lapte praf degresat este egal cu pragul de referință respectiv stabilit la articolul 1a în cazul achiziționării la preț fix și nu depășește pragul de referință respectiv în cazul achiziționării prin procedură de licitație;

(b) pentru unt este egal cu 90 % din pragul de referință stabilit la articolul 1a în cazul achiziționării la preț fix și nu depășește 90 % din pragul de referință respectiv în cazul achiziționării prin licitație;

(c) pentru carnea de vită și mânzat nu depășește 85 % din pragul de referință stabilit la articolul 1a.

(2)  Prețurile de intervenție publică pentru grâu comun, grâu dur, orz, porumb și orez nedecorticat menționate la alineatul (1) se ajustează prin aplicarea de majorări sau de reduceri ale prețurilor respective, pe baza principalelor criterii de calitate pentru produse.

(3)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc majorările sau reducerile prețurilor de intervenție publică ale produselor menționate la alineatul (2) din prezentul articol, în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul respectiv. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

▼B

Articolul 3

Prețuri de achiziție și contingente aplicabile

(1)  Pentru intervenția publică deschisă în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, achizițiile se fac la prețul fix menționat la articolul 2 din prezentul regulament și nu depășesc, pentru fiecare perioadă menționată la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, următoarele contingente:

(a) pentru grâul comun, 3 milioane de tone;

(b) pentru unt, 50 000 de tone;

(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone.

▼M3

Prin derogare de la primul paragraf, în anul 2016, limitele cantitative pentru achiziționarea de unt și de lapte praf degresat la preț fix sunt de 100 000 de tone pentru unt și de 350 000 de tone pentru laptele praf degresat. Volumele cumpărate în cadrul unei proceduri de licitație aflate în desfășurare la 29 iunie 2016 nu se deduc din limitele cantitative respective.

▼M5

Prin derogare de la primul paragraf, în anul 2018, limita cantitativă pentru achiziționarea de lapte praf degresat la preț fix este de 0 tone.

▼M6

Prin derogare de la primul paragraf limita cantitativă pentru achiziționarea de lapte praf degresat la un preț fix este de 0 tone pentru anul 2019.

▼B

(2)  În cazul în care intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:

(a) pentru grâul comun, unt și laptele praf degresat, peste contingentele menționate la alineatul (1) din prezentul articol; și

(b) pentru grâul dur, orz, porumb, orez nedecorticat și carne de vită și de mânzat,

achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție.

Prețul maxim de achiziție nu depășește nivelul relevant menționat la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament și se stabilește prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

(3)  În condiții speciale și justificate corespunzător, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare:

(a) care limitează procedurile de licitație pentru fiecare stat membru sau fiecare regiune a unui stat membru; sau

(b) care stabilesc prețurile de achiziție pentru intervenția publică, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate.

(4)  Prețurile de intervenție publică menționate la alineatele (2) și (3) pentru grâul comun, grâul dur, orz, porumb și orez nedecorticat sunt ajustate prin aplicarea de majorări sau de reduceri la prețurile respective, pe baza principalelor criteriile de calitate pentru produsele respective.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc respectivele majorări sau reduceri.

(5)  Actele de punere în aplicare menționate la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 15 alineatul (2).

(6)  Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 15 alineatul (2), actele de punere în aplicare necesare pentru:

(a) respectarea limitărilor de intervenție prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol; și

(b) aplicarea procedurii de licitație menționate la alineatul (2) din prezentul articol pentru grâul comun, unt și lapte praf degresat peste contingentele stabilite la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 4

Ajutoarele pentru depozitare privată

(1)  În vederea stabilirii cuantumului ajutorului pentru depozitare privată prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în situația în care ajutoarele sunt acordate în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul respectiv, se deschide o procedură de licitație pentru o perioadă limitată sau se stabilește în prealabil un ajutor. Ajutorul poate fi stabilit pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru în parte.

(2)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare:

(a) care stabilesc cuantumului maxim al ajutorului pentru depozitare privată, atunci când se aplică o procedură de licitație;

(b) care stabilesc cuantumului ajutorului în funcție de costurile de depozitare și/sau de alte elemente relevante de piață, atunci când ajutorul este stabilit în avans.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

▼M2

Articolul 5

Ajutor pentru aprovizionarea școlilor cu fructe și legume și cu lapte, pentru măsuri educative însoțitoare și costuri aferente

(1)  Ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea măsurilor educative însoțitoare, astfel cum se menționează la articolul 23 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nu depășește 15 % din repartizările definitive anuale ale statelor membre prevăzute la alineatul (6) din prezentul articol.

(2)  Ajutorul din partea Uniunii pentru costurile aferente, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nu depășește în total 10 % din repartizările definitive anuale ale statelor membre prevăzute la alineatul (6) din prezentul articol.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc nivelul maxim al ajutorului din partea Uniunii pentru fiecare categorie de astfel de costuri ca procent din repartizările definitive anuale ale statelor membre sau ca procent din costurile produselor în cauză.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)  Cuantumul ajutorului din partea Uniunii pentru componenta «lapte» a produselor menționate la articolul 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 nu depășește 27 EUR/100 kg.

(4)  Ajutorul prevăzut la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se repartizează fiecărui stat membru în conformitate cu prezentul alineat și ținând seama de criteriile stabilite în articolul 23a alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

De la 1 august 2017 până la 31 iulie 2023, repartizările orientative ale ajutorului menționat la articolul 23a alineatul (1) al doilea paragraf literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru fiecare stat membru sunt cele care figurează în anexa I. În perioada respectivă, articolul 23a alineatul (2) al doilea paragraf punctul (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 nu se aplică Croației.

De la 1 august 2023, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc, pe baza criteriilor menționate la articolul 23a alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, repartizările orientative pentru fiecare stat membru ale ajutorului menționat la articolul 23a alineatul (1) al doilea paragraf literele (a)și (b) din respectivul regulament. Cu toate acestea, fiecare stat membru primește un ajutor din partea Uniunii de cel puțin 290 000 EUR pentru distribuirea de fructe și legume destinate școlilor și de cel puțin 193 000 EUR pentru distribuirea de lapte destinat școlilor, astfel cum sunt definite la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Comisia evaluează ulterior, cel puțin o dată la trei ani, dacă repartizările orientative respective continuă să respecte criteriile stabilite la articolul 23a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Atunci când este necesar, Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a unor noi repartizări orientative.

Actele de punere în aplicare menționate la prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(5)  În cazul în care, pentru un anumit an, un stat membru nu a depus o cerere pentru ajutor din partea Uniunii, în conformitate cu articolul 23a alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, sau a solicitat, într-o astfel de cerere, doar o parte din repartizarea sa orientativă menționată la alineatul (4) din prezentul articol, Comisia realocă respectiva repartizare orientativă sau partea nesolicitată din aceasta către statele membre care au notificat Comisiei dorința lor de a utiliza mai mult decât repartizarea lor orientativă.

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru efectuarea unei astfel de realocări, care se bazează pe criteriul menționat la articolul 23a alineatul (2) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și este limitată în funcție de nivelul de utilizare a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii, astfel cum este menționat la alineatul (6) din prezentul articol, de către statul membru în cauză pentru anul școlar care se încheie înainte de cererea anuală de ajutor din partea Uniunii.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(6)  În urma cererilor transmise de către statele membre în conformitate cu articolul 23a alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia adoptă în fiecare an acte de punere în aplicare care stabilesc repartizarea definitivă a ajutoarelor pentru fructele și legumele destinate școlilor și pentru laptele destinat școlilor între statele membre participante, în limitele stabilite la articolul 23a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ținând seama de transferurile menționate la articolul 23a alineatul (4) din respectivul regulament.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

▼B

Articolul 7

Taxa pe producție în sectorul zahărului

(1)  Taxa pe producție pentru zahărul, izoglucoza și siropul de inulină cărora li se aplică o cotă, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, este de 12,00 EUR/tonă pentru zahărul și siropul de inulină cărora li se aplică o cotă. Taxa pe producție aplicabilă izoglucozei se stabilește la 50 % din taxa aplicabilă zahărului.

(2)  Totalul taxei pe producție achitat în conformitate cu alineatului (1) se percepe de către statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cota alocată pentru respectivul an de comercializare.

Întreprinderile efectuează plățile până cel târziu la sfârșitul lunii februarie a anului de comercializare corespunzător.

(3)  Întreprinderile producătoare de zahăr și de sirop de inulină din Uniune pot solicita producătorilor de sfeclă de zahăr, de trestie de zahăr sau de cicoare să își asume până la 50 % din respectiva taxă pe producție.

Articolul 8

Restituțiile la producție în sectorul zahărului

Restituțiile la producție pentru produsele din sectorul zahărului menționate la articolul 129 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se stabilesc de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în funcție de:

(a) costurile care sunt generate de utilizarea zahărului importat și care ar trebui suportate de industria de profil în eventualitatea unei aprovizionări de pe piața mondială; și

▼M4

(b) prețul zahărului excedentar disponibil pe piața Uniunii sau, dacă pe această piață nu există zahăr excedentar, prețul de referință al zahărului stabilit la articolul 1a litera (c).

▼B

Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 9

Prețul minim la sfeclă

(1)  Prețul minim pentru sfecla căreia i se aplică o cotă menționat la articolul 135 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este de 26,29 EUR/tonă până la 30 septembrie 2017 reprezentând sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr.

(2)  Prețul minim menționat la alineatul (1) se aplică sfeclei de zahăr de calitatea standard definită în anexa III partea B din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)  Întreprinderile producătoare de zahăr care achiziționează sfeclă căreia i se aplică o cotă, adecvată pentru a fi procesată în zahăr și destinată fabricării de zahăr căruia i se aplică o cotă, au obligația de a achita cel puțin prețul minim, ajustat prin aplicarea de majorări sau de reduceri care corespund diferențelor de calitate față de calitatea standard. Aceste majorări sau reduceri de preț sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

(4)  Pentru cantitățile de sfeclă de zahăr care corespund cantităților de zahăr industrial sau de zahăr excedentar supuse taxei pe excedent prevăzute la articolul 11, întreprinderea producătoare de zahăr în cauză ajustează prețul de achiziție astfel încât să fie cel puțin egal cu prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă.

Articolul 10

Ajustarea cotelor naționale de zahăr

În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, la propunerea Comisiei, Consiliul poate ajusta cotele prevăzute în anexa XII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ca urmare a deciziilor luate de statele membre în conformitate cu articolul 138 din regulamentul menționat.

Articolul 11

Taxa pe excedent în sectorul zahărului

(1)  Inclusiv în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, se stabilește o taxă pe excedent la un nivel suficient de ridicat pentru a evita acumularea cantităților menționate la articolul respectiv. Taxa respectivă este stabilită de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)  Taxa pe excedent menționată la alineatul (1) se percepe de către statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cantitățile produse, prevăzute la alineatul respectiv, care s-au stabilit pentru respectivele întreprinderi pentru anul de comercializare în cauză.

Articolul 12

Mecanismul temporar de gestionare a pieței în sectorul zahărului

În vederea asigurării unei oferte de zahăr suficiente și echilibrate pe piața Uniunii până la 30 septembrie 2017 reprezentând sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr și fără a aduce atingere articolului 142 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia poate aplica temporar, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru cantitatea și perioada de timp necesare, o taxă pe excedent pentru producția peste cotă menționată la articolul 139 alineatul (1) litera (e) din respectivul regulament.

Comisia stabilește cuantumul acestei taxe prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

Actele de punere în aplicare menționate la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 13

Stabilirea restituțiilor la export

(1)  În condițiile prevăzute la articolul 196 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și în temeiul articolului 198 din respectivul regulament, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a restituțiilor la export:

(a) periodic, pentru produsele prevăzute în lista de la articolul 196 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(b) prin proceduri de ofertare pentru cereale, orez, zahăr, lapte și produse lactate.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)  La stabilirea restituțiilor la export pentru un produs, se ține cont de unul sau de mai multe dintre următoarele:

(a) situația existentă și tendințele viitoare cu privire la:

(i) prețul produsului respectiv și disponibilitatea sa pe piața Uniunii;

(ii) prețul produsului respectiv pe piața internațională;

(b) obiectivele organizării comune a piețelor, și anume de a asigura echilibrul și evoluția naturală a prețurilor și a schimburilor comerciale pe piață;

(c) nevoia de a evita perturbările care pot cauza un dezechilibru prelungit între cerere și ofertă pe piața Uniunii;

(d) aspectul economic al exporturilor propuse;

(e) limitele care decurg din acordurile internaționale încheiate în conformitate cu tratatul;

(f) necesitatea de a stabili un echilibru între utilizarea de produse de bază din Uniune la fabricarea de produse procesate destinate exportului către țări terțe și utilizarea de produse originare din țări terțe admise în temeiul regimului de procesare;

(g) cele mai favorabile costuri de comercializare și costuri pentru transportul de pe piețele Uniunii către porturile Uniunii sau către alte locuri de export, precum și costurile de expediere până în țările de destinație;

(h) cererea de pe piața Uniunii;

(i) în sectoarele cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre, diferența dintre prețurile din Uniune și prețurile de pe piața internațională pentru cantitatea de cereale furajere necesare producerii în Uniune a produselor din aceste sectoare.

(3)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate ajusta, dacă este necesar, cuantumul restituției, la solicitarea unui stat membru sau din proprie inițiativă, pentru a se garanta o reacție promptă la circumstanțele extrem de schimbătoare de pe piață. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă fără a se aplica procedura menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 14

Măsuri specifice privind restituțiile la export pentru cereale și orez

(1)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor sume corective aplicabile restituțiilor la export stabilite în sectoarele cerealelor și orezului. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Dacă este necesar și pentru a se garanta o reacție promptă la circumstanțele extrem de schimbătoare de pe piață, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, fără a se aplica procedura menționată la articolul 15 alineatul (2), pentru modificarea respectivelor sume corective.

Comisia poate aplica dispozițiile prezentului alineat produselor din sectoarele cerealelor și orezului care sunt exportate sub formă de mărfuri prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului ( 1 ).

(2)  În cursul primelor trei luni ale anului de comercializare, în cazul exportului de malț aflat în depozit la sfârșitul anului de comercializare precedent sau produs din orzul aflat stoc la data respectivă, se aplică restituția care s-ar fi aplicat, pentru licența de export respectivă, exporturilor efectuate în ultima lună a anului de comercializare precedent.

(3)  Restituțiile la produsele enumerate la literele (a) și (b) din partea I a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, stabilite în conformitate cu articolul 199 alineatul (2) din respectivul regulament, pot fi ajustate de către Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în funcție de modificările survenite în ceea ce privește nivelul prețului de intervenție.

Primul paragraf se poate aplica, integral sau parțial, produselor enumerate la literele (c) și (d) din partea I a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și produselor enumerate în partea I a aceleiași anexe și exportate sub formă de mărfuri prelucrate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009. În acest caz, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate rectifica ajustarea menționată la primul paragraf din prezentul alineat, aplicând un coeficient care exprimă raportul dintre cantitatea de produs de bază și cantitatea din produsul de bază conținută de produsul prelucrat exportat sau utilizată în mărfurile exportate.

Actele de punere în aplicare menționate în prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 15

Procedura comitetelor

(1)  Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole, instituit la articolul 229 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 16

Tabel de corespondență

Trimiterile la dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în urma abrogării sale prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa la prezentul regulament.

Articolul 17

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolele 7-12 se aplică până la 30 septembrie 2017 reprezentând sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
►M2  ANEXA II ◄

▼C1TABEL DE CORESPONDENȚĂ

menționat la articolul 16

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Prezentul regulament

Articolul 18 alineatele (1) și (3)

Articolul 2

Articolul 18 alineatul (2) litera (a)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 13 alineatul (1) litera (d)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 43 litera (aa)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 31 alineatul (2)

Articolul 4

Articolul 103ga alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 103ga alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 102 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 102 alineatul (3)

Articolul 6 alineatele (2) și (3)

Articolul 51 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 51 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 51 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 97

Articolul 8

Articolul 49

Articolul 9

Articolul 64 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 64 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 164 alineatul (2)

Articolul 13 alineatele (1) și (3)

Articolul 164 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 164 alineatul (4)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 165

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 166

Articolul 14 alineatul (3)

▼M2
ANEXA I

REPARTIZĂRI ORIENTATIVE

pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2023

[menționate în articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf]Stat membru

Repartizări orientative pentru fructe și legume destinate școlilor

Repartizări orientative pentru lapte destinat școlilor

Belgia

3 367 930

1 650 729

Bulgaria

2 093 779

1 020 451

Republica Cehă

3 123 230

1 600 707

Danemarca

1 807 661

1 460 645

Germania

19 696 932

9 404 154

Estonia

439 163

700 309

Irlanda

1 757 779

900 398

Grecia

3 218 885

1 550 685

Spania

12 932 647

6 302 784

Franța

22 488 086

12 625 577

Croația

1 360 232

800 354

Italia

16 711 302

8 003 535

Cipru

290 000

500 221

Letonia

633 672

700 309

Lituania

900 888

1 032 456

Luxemburg

290 000

193 000

Ungaria

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Țările de Jos

5 431 641

2 401 061

Austria

2 238 064

1 100 486

Polonia

11 639 985

10 204 507

Portugalia

3 283 397

2 220 981

România

6 866 848

10 399 594

Slovenia

554 020

320 141

Slovacia

1 708 720

900 398

Finlanda

1 599 047

3 824 689

Suedia

2 854 972

8 427 723

Regatul Unit

19 391 534

9 804 331

Total

150 000 000

100 000 000( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (JO L 328, 15.12.2009, p. 10).

Top