EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1301-20200424

Consolidated text: Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/2020-04-24

02013R1301 — RO — 24.04.2020 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

(JO L 347 20.12.2013, p. 289)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018

  L 193

1

30.7.2018

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 martie 2020

  L 99

5

31.3.2020

►M3

REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2020

  L 130

1

24.4.2020
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006CAPITOLUL I

Dispoziții comune

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește misiunile Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), domeniul de aplicare al sprijinului său în ceea ce privește obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și obiectivul de cooperare teritorială europeană, precum și dispoziții specifice privind sprijinul acordat din FEDR obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă.

Articolul 2

Misiunile FEDR

FEDR contribuie la finanțarea sprijinului care are drept scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, corectând principalele dezechilibre regionale din cadrul Uniunii prin dezvoltarea durabilă și ajustările structurale ale economiilor regionale, inclusiv prin reconversia regiunilor industriale aflate în declin și a regiunilor a căror dezvoltare prezintă întârzieri.

Articolul 3

Domeniul de aplicare al sprijinului din partea FEDR

(1)  FEDR sprijină următoarele activități, pentru a contribui la prioritățile de investiții menționate la articolul 5:

(a) 

investițiile productive care contribuie la crearea și salvgardarea locurilor de muncă durabile, prin intermediul unor ajutoare directe pentru IMM-uri;

(b) 

investițiile productive, indiferent de dimensiunea întreprinderii în cauză, care contribuie la prioritățile de investiții prevăzute la articolul 5 punctele (1) și (4) și, atunci când investițiile respective implică cooperarea dintre întreprinderi mari și IMM-uri, la articolul 5 punctul (2);

(c) 

investițiile în infrastructuri care le oferă servicii de bază cetățenilor în domeniul energiei, al mediului, al transportului și al TIC;

(d) 

investițiile în infrastructurile din domeniul social, al sănătății, al cercetării, al inovării, al afacerilor și al educației;

▼M1

(e) 

investițiile în dezvoltarea potențialului endogen prin intermediul investițiilor fixe în echipamente și infrastructuri, inclusiv infrastructuri de turism cultural și durabil, servicii pentru întreprinderi, sprijin pentru organisme de cercetare și inovare și investiții în tehnologie și în cercetare aplicată în întreprinderi;

▼B

(f) 

constituirea de rețele, cooperarea și schimbul de experiență între autorități regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente, parteneri economici și sociali și organisme relevante care reprezintă societatea civilă menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, studii, acțiuni pregătitoare și consolidarea capacității.

▼M1

Investițiile în infrastructurile de turism cultural și durabil astfel cum sunt menționate la primul paragraf litera (e) de la prezentul alineat sunt considerate a fi la scară mică și eligibile pentru sprijin dacă contribuția FEDR la operațiune nu depășește 10 000 000  EUR. Respectivul plafon se majorează până la 20 000 000  EUR în cazul infrastructurilor considerate patrimoniu cultural, în sensul articolului 1 din Convenția UNESCO din 1972 privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural.

▼M2

În plus, FEDR poate sprijini finanțarea capitalului de lucru al IMM-urilor, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere o reacție eficace la o criză de sănătate publică.

▼B

(2)  În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, FEDR poate sprijini și utilizarea în comun a instalațiilor și a resurselor umane, precum și a tuturor tipurilor de infrastructură, la nivel transfrontalier, în toate regiunile.

(3)  FEDR nu sprijină:

(a) 

dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

(b) 

investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;

(c) 

fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

▼M3

(d) 

întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutorul de stat; în sensul prezentei litere, întreprinderile care primesc sprijin în conformitate cu Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat ( 1 ) sau cu Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 ( 2 ), (UE) nr. 1408/2013 ( 3 ) și (UE) nr. 717/2014 ( 4 ) ale Comisiei nu sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate;

▼B

(e) 

investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

Articolul 4

Concentrarea tematică

(1)  Obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prioritățile de investiții corespunzătoare stabilite la articolul 5 din prezentul regulament, la care FEDR poate contribui în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, sunt concentrate după cum urmează:

(a) 

în regiunile mai dezvoltate:

(i) 

cel puțin 80 % din resursele totale ale FEDR la nivel național sunt alocate pentru două sau mai multe dintre obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3 și 4din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și

(ii) 

cel puțin 20 % din resursele totale ale FEDR la nivel național sunt alocate obiectivului tematic stabilit la articolul 9 primul paragraf punctul 4din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b) 

în regiunile de tranziție:

(i) 

cel puțin 60 % din resursele totale ale FEDR la nivel național sunt alocate pentru două sau mai multe dintre obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; și

(ii) 

cel puțin 15 % din resursele totale ale FEDR la nivel național sunt alocate obiectivului tematic stabilit la articolul 9 primul paragraf punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(c) 

în regiunile mai puțin dezvoltate:

(i) 

cel puțin 50 % din resursele totale ale FEDR la nivel național sunt alocate pentru două sau mai multe dintre obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; și

(ii) 

cel puțin 12 % din resursele totale ale FEDR la nivel național sunt alocate obiectivului tematic stabilit la articolul 9 primul paragraf punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În sensul prezentului articol, regiunile al căror PIB pe cap de locuitor utilizat drept criteriu de eligibilitate pentru perioada de programare 2007-2013 a reprezentat mai puțin de 75 % din PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada de referință, precum și regiunile care au intrat în faza de eliminare progresivă în perioada de programare 2007-2013 dar care sunt eligibile în categoria regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt menționate la articolul 90 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru perioada de programare 2014-2020, sunt considerate regiuni de tranziție.

În sensul prezentului articol, toate regiunile de nivelul NUTS 2 formate exclusiv din state membre insulare sau din insule care sunt parte a unor state membre care primesc sprijin din partea Fondului de coeziune și toate regiunile ultraperiferice sunt considerate regiuni mai puțin dezvoltate.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, procentul minim din FEDR alocat pentru o categorie de regiuni poate fi mai mic decât cel prevăzut la alineatul respectiv, cu condiția ca o astfel de reducere să fie compensată printr-o creștere alocată altor categorii de regiuni. Suma rezultată la nivel național din valorile pentru toate categoriile de regiuni, și anume pentru obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 și cele stabilite la articolul 9 primul paragraf punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, nu este, în consecință, mai mică decât suma la nivel național rezultată din aplicarea procentelor minime din FEDR prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

(3)  Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, resursele alocate din Fondul de coeziune pentru sprijinirea priorităților de investiții menționate la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1300/2013pot fi luate în calcul pentru atingerea procentelor minime prevăzute la alineatul (1) litera (a) punctul (ii), litera (b) punctul (ii) și litera (c) punctul (ii) de la primul paragraf al alineatului (1) din prezentul articol. În acest caz, procentul prevăzut la litera (c) punctul (ii) de la primul paragraf al alineatului (1) din prezentul articol este majorat la 15 %. După caz, astfel de resurse se alocă diferitelor categorii de regiuni în mod proporțional, pe baza procentului populației din aceste regiuni în raport cu populația totală a statului membru în cauză.

Articolul 5

Priorități de investiții

FEDR sprijină următoarele priorități de investiții în cadrul obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în conformitate cu nevoile de dezvoltare și cu potențialul de creștere menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din regulamentul menționat și stabilite în acordul de parteneriat:

1. 

consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării prin:

(a) 

îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european;

▼M2

(b) 

promovarea investițiilor de afaceri în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea, aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, a liniilor-pilot, a acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, precum și sprijinirea investițiilor necesare pentru consolidarea capacităților de reacție în situații de criză în serviciile de sănătate;

▼B

2. 

îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC prin:

(a) 

extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală;

(b) 

dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;

(c) 

consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e-learning, incluziune digitală, cultură online și e-sănătate;

3. 

îmbunătățirea competitivității IMM-urilor prin:

(a) 

promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin intermediul pepinierelor de întreprinderi;

(b) 

dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special în ceea ce privește internaționalizarea;

(c) 

sprijinirea creării și a extinderii unor capacități avansate de dezvoltare de produse și servicii;

(d) 

sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare;

4. 

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele prin:

(a) 

promovarea producției și a distribuției de energie obținută din surse regenerabile de energie;

(b) 

promovarea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile în întreprinderi;

(c) 

sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor;

(d) 

dezvoltarea și implementarea unor sisteme de distribuție inteligente care funcționează la niveluri de tensiune joasă și medie;

(e) 

promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;

(f) 

promovarea cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon, precum și a adoptării acestora;

(g) 

promovarea utilizării cogenerării cu randament ridicat a energiei termice și a energiei electrice, pe baza cererii de energie termică utilă;

5. 

promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor prin:

(a) 

sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a abordărilor bazate pe ecosisteme;

(b) 

promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor;

6. 

conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor prin:

(a) 

investiții în sectorul deșeurilor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe;

(b) 

investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe;

(c) 

conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

(d) 

protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor, precum și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și infrastructuri ecologice;

(e) 

realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

(f) 

promovarea tehnologiilor inovatoare în vederea îmbunătățirii protecției mediului și a utilizării eficiente a resurselor în sectorul deșeurilor, al apei și în ceea ce privește solul, sau în vederea reducerii poluării aerului;

(g) 

sprijinirea tranziției industriale către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri ecologice, a ecoinovării și a managementului performanței de mediu în sectorul public și cel privat;

7. 

promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore prin:

(a) 

sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T);

(b) 

stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

(c) 

dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local;

(d) 

dezvoltarea și reabilitarea de sisteme feroviare globale, interoperabile și de înaltă calitate, precum și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului;

(e) 

îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transmitere a energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile;

8. 

promovarea ocupării forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă prin:

(a) 

sprijinirea constituirii de pepiniere de întreprinderi și sprijinirea investițiilor în favoarea activităților independente, a microîntreprinderilor și a înființării de întreprinderi;

(b) 

sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

(c) 

sprijinirea inițiativelor locale în materie de dezvoltare și ajutorul pentru structurile care furnizează servicii de proximitate pentru a crea locuri de muncă, atunci când aceste inițiative nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 );

(d) 

investiții în infrastructurile destinate serviciilor de ocupare a forței de muncă;

9. 

promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin:

(a) 

investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în materie de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale;

(b) 

oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;

(c) 

oferirea de sprijin întreprinderilor sociale;

(d) 

efectuarea de investiții în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub responsabilitatea comunității;

▼M1

(e) 

sprijinirea primirii și integrării sociale și economice a migranților și a refugiaților;

▼B

10. 

investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare;

11. 

consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a persoanelor interesate și a unei administrații publice eficiente prin acțiuni menite să dezvolte capacitatea instituțională și eficiența administrațiilor și serviciilor publice vizate de implementarea FEDR, precum și prin sprijinirea acțiunilor din cadrul FSE de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice.

Articolul 6

Indicatori privind obiectivul referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă

(1)  Se utilizează indicatori comuni de realizare, astfel cum sunt prevăzuți în anexa I la prezentul regulament, indicatori de rezultat specifici fiecărui program și, după caz, indicatori de realizare specifici fiecărui program, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4), cu articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctele (i) și (iv) și litera (c) punctele (ii) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)  Pentru indicatorii de realizare comuni și indicatorii de realizare specifici programului, valorile de referință se stabilesc la zero. Se fixează valori-țintă cuantificate cumulative pentru acești indicatori, pentru anul 2023.

(3)  Pentru indicatorii de rezultat specifici programului, care se referă la priorități de investiții, valorile de referință se stabilesc utilizând datele cele mai recente disponibile și se fixează ținte pentru anul 2023. Țintele pot fi exprimate în termeni cantitativi sau calitativi.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica lista indicatorilor comuni de realizare stabilită în anexa I, pentru a face ajustări, în cazurile care se impun, pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției implementării programelor operaționale.CAPITOLUL II

Dispoziții specifice privind tratarea caracteristicilor teritoriale speciale

Articolul 7

Dezvoltarea urbană durabilă

(1)  În cadrul programelor operaționale, FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane și cele rurale.

(2)  Dezvoltarea urbană durabilă este realizată prin investițiile teritoriale integrate menționate la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau printr-un program operațional specific sau printr-o axă prioritară specifică în conformitate cu articolul 96 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)  Ținând seama de situația sa teritorială specifică, fiecare stat membru stabilește, în cadrul acordului său de parteneriat, principiile de selectare a zonelor urbane în care trebuie implementate acțiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile, precum și valoarea orientativă a alocării anuale pentru aceste acțiuni la nivel național.

(4)  Cel puțin 5 % din resursele FEDR atribuite la nivel național în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă sunt alocate acțiunilor integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile unde orașele, organismele sub-regionale sau cele locale responsabile pentru implementarea strategiilor urbane durabile („autorități urbane”) sunt responsabile pentru sarcinile legate cel puțin de selectarea operațiunilor în conformitate cu articolul 123 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau, acolo unde este cazul, în conformitate cu articolul 123 alineatul (7) din regulamentul respectiv. Suma indicativă care urmează să fie dedicată obiectivelor de la alineatul (2) din prezentul articol este stabilită în programul operațional sau programele operaționale în cauză.

(5)  Autoritatea de management stabilește, după consultarea autorității urbane, domeniul de aplicare al sarcinilor care urmează să fie îndeplinite de autoritățile urbane legate de gestionarea acțiunilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă. Autoritatea de management își consemnează decizia oficial în scris. Autoritatea de management poate să-și rezerve dreptul de a face o verificare finală a eligibilității operațiunilor înainte de aprobare.

Articolul 8

Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile

(1)  La inițiativa Comisiei, FEDR poate sprijini acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile în conformitate cu articolul 92 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Aceste acțiuni includ studii și proiecte-pilot care permit identificarea sau testarea unor noi soluții care abordează aspecte legate de dezvoltarea urbană durabilă și care sunt relevante la nivelul Uniunii. Comisia încurajează implicarea partenerilor relevanți din categoriile menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru pregătirea și implementarea acțiunilor inovatoare.

(2)  Prin derogare de la articolul 4 din prezentul regulament, acțiunile inovatoare pot sprijini toate activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prioritățile de investiții corespunzătoare prevăzute la articolul 5 din prezentul regulament.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 prin care stabilește norme detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selecție și de gestionare a acțiunilor inovatoare care urmează să fie sprijinite de către FEDR în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 9

Rețeaua de dezvoltare urbană

(1)  Comisia stabilește, în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o rețea de dezvoltare urbană pentru a promova consolidarea capacităților, colaborarea în rețea și schimbul de experiențe la nivelul Uniunii între autoritățile urbane responsabile pentru implementarea strategiilor de dezvoltare urbană durabilă în conformitate cu articolul 7 alineatele (4) și (5) din prezentul regulament și autoritățile responsabile pentru acțiunile inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament.

(2)  Activitățile rețelei de dezvoltare urbană sunt complementare cu activitățile întreprinse în cadrul cooperării interregionale în temeiul articolului 2 punctul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ).

Articolul 10

Zone afectate de un handicap natural sau demografic

Programele operaționale cofinanțate de FEDR care vizează zonele afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, prevăzute la articolul 121 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, acordă o atenție deosebită abordării dificultăților specifice cu care se confruntă acele zone.

Articolul 11

Regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației

Articolul 4 nu se aplică alocării adiționale specifice pentru regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației. Respectiva alocare este atribuită obiectivelor tematice menționate la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3, 4 și 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 12

Regiunile ultraperiferice

(1)  Articolul 4 nu se aplică alocării adiționale specifice destinate regiunilor ultraperiferice. Respectiva alocare este utilizată pentru compensarea costurilor suplimentare legate de caracteristicile și constrângerile specifice menționate la articolul 349 din TFUE cu care se confruntă regiunile ultraperiferice, sprijinind:

(a) 

obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b) 

serviciile de transport de mărfuri și un ajutor pentru demararea serviciilor de transport;

(c) 

operațiunile legate de constrângerile de stocare, de supradimensionare și de întreținere a instrumentelor de producție, precum și de lipsa de capital uman pe piața locală.

(2)  Alocarea adițională specifică menționată la alineatul (1) poate fi utilizată, de asemenea, pentru a contribui la finanțarea ajutoarelor de funcționare și a cheltuielilor care acoperă obligații și contracte de servicii publice în regiunile ultraperiferice.

(3)  Suma la care se aplică rata de cofinanțare este proporțională cu costurile suplimentare menționate la alineatul (1) suportate de beneficiar numai în cazul ajutoarelor de funcționare și al cheltuielilor care cuprind obligații și contracte de servicii publice, dar poate cuprinde totalul costurilor eligibile în cazul cheltuielilor pentru investiții.

(4)  Alocarea adițională specifică menționată la alineatul (1) din prezentul articol nu este utilizată pentru a sprijini:

(a) 

operațiunile care implică produsele încadrate în anexa I la TFUE;

(b) 

ajutoarele pentru transportul de persoane, autorizate în conformitate cu articolul 107 alineatul (2) litera (a) din TFUE;

(c) 

scutirile fiscale și de sarcini sociale.

(5)  Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b), FEDR poate sprijini investițiile productive în întreprinderile din regiunile ultraperiferice, indiferent de dimensiunea întreprinderilor respective.

(6)  Articolul 4 nu se aplică componentei FEDR din pachetul alocat pentru Mayotte, ca regiune ultraperiferică în sensul articolului 349 TFUE, și cel puțin 50 % din această componentă din FEDR se atribuie obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3, 4 și 6 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Articolul 13

Dispoziții tranzitorii

(1)  Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a unei asistențe aprobate de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 sau cu altă legislație aplicabilă acelei asistențe la 31 decembrie 2013.Respectivul regulament sau acea altă legislație aplicabilă va continua să se aplice și după 31 decembrie 2013 acelei asistențe sau operațiunilor în cauză până la finalizarea lor. În înțelesul prezentului alineat termenul de asistență acoperă programele operaționale și proiectele majore.

(2)  Cererile de asistență prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 rămân valabile.

Articolul 14

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (4) și articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei de la 21 decembrie 2013 până la 31 decembrie 2020.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (4) și articolul 8 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (4) și articolul 8 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 15

Abrogarea

Fără a aduce atingere articolului 13 din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 16

Reexaminarea

Parlamentul European și Consiliul reexaminează prezentul regulament până la 31 decembrie 2020, în conformitate cu articolul 177 din TFUE.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 12 alineatul (6) se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA IINDICATORI DE REALIZARE COMUNI PRIVIND SPRIJINUL FEDR ÎN CADRUL OBIECTIVULUI REFERITOR LA INVESTIȚIILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ ȘI LOCURI DE MUNCĂ (ARTICOLUL 6)

 

UNITATE

DENUMIRE

Investiție productivă

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de granturi

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar

 

întreprinderi

Numărul de noi întreprinderi care beneficiază de sprijin

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)

 

echivalent normă întreagă

Creșterea ocupării forței de muncă în întreprinderile sprijinite

Turism sustenabil

vizite/an

Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin

Infrastructuri TIC

gospodării

Noi gospodării care au acces la bandă largă de cel puțin 30 Mbps

Transport

Cale ferată

kilometri

Lungimea totală a noii linii de cale ferată din care: TEN-T

kilometri

Lungimea totală a liniei de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T

Drumuri

kilometri

Lungimea totală a drumurilor construite recent din care: TEN-T

kilometri

Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T

Transport urban

kilometri

Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite

Căi navigabile interioare

kilometri

Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create

Mediu

Deșeuri solide

tone/an

Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor

Alimentare cu apă

persoane

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă

Epurarea apelor uzate

echivalent populație

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate

Prevenirea și gestionarea riscurilor

persoane

Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor

persoane

Populație care beneficiază de protecție împotriva incendiilor forestiere și de alte măsuri de protecție

Reabilitarea solului

hectare

Suprafața totală de sol reabilitat

Natură și biodiversitate

hectare

Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun

Cercetare, inovare

 

echivalent normă întreagă

Număr de noi cercetători în entitățile cărora li s-a acordat sprijin

 

echivalent normă întreagă

Număr de cercetători care lucrează într-un mediu cu infrastructuri de cercetare îmbunătățite

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în vederea introducerii de produse noi pe piață

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în vederea introducerii de produse noi pentru întreprindere

Energie și schimbări climatice

Energie din surse regenerabile

MW

Capacitate suplimentară de producție de energie din surse regenerabile

Eficiență energetică

gospodării

Numărul de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie

 

kWh/an

Scăderea consumului primar anual de energie al clădirilor publice

 

utilizatori

Număr de utilizatori de energie suplimentari conectați la rețele inteligente

Reducerea gazelor cu efect de seră

echivalent tone de CO2

Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră

▼M1

Infrastructuri sociale

Îngrijirea copiilor și educația

persoane

Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin

Sănătate

persoane

Populație care beneficiază de servicii de sănătate îmbunătățite

Locuințe

unități locative

Locuințe reabilitate

 

unități locative

Locuințe reabilitate, dintre care pentru migranți și refugiați (excluzând centrele de primire)

Migranți și refugiați

persoane

Capacitatea infrastructurilor de sprijinire a migranților și a refugiaților (exceptând locuințele)

Indicatori specifici pentru dezvoltarea urbană

 

persoane

Populație care locuiește în zone cu strategii de dezvoltare urbană integrate

 

metri pătrați

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane

 

metri pătrați

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane

▼B
ANEXA IITABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 23

Articolul 15

Articolul 24

Articolul 16

Articolul 25

Articolul 17
Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea articolului 6 din Regulamentul FEDER, a articolului 15 din Regulamentul CTE și a articolului 4 din Regulamentul privind Fondul de coeziune

Parlamentul European și Consiliul iau act de asigurările oferite de Comisie legiuitorului Uniunii cum că indicatorii comuni de realizare pentru Regulamentul FEDER, Regulamentul CTE și Regulamentul privind Fondul de coeziune care urmează să fie incluși într-o anexă la fiecare regulament în parte reprezintă rezultatul unui proces de pregătire îndelungat în care sunt implicați experți de evaluare atât din partea Comisiei, cât și din partea statelor membre și, în principiu, se presupune că aceștia vor rămâne stabili.( 1 ) JO C 91 I, 20.3.2020, p. 1.

( 2 ) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).

( 3 ) Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (JO L 352, 24.12.2013, p. 9).

( 4 ) Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii (JO L 190, 28.6.2014, p. 45).

( 5 ) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 470 din prezentul Jurnal Oficial).

( 6 ) Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (A se vedea pagina 259 din prezentul Jurnal Oficial).

Top