EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0525-20181224

Consolidated text: Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/525/2018-12-24

02013R0525 — RO — 24.12.2018 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 525/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 21 mai 2013

privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 165 18.6.2013, p. 13)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 662/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 mai 2014

  L 189

155

27.6.2014

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2018/841 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai 2018

  L 156

1

19.6.2018

►M3

REGULAMENTUL (UE) 2018/842 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai 2018

  L 156

26

19.6.2018

►M4

REGULAMENTUL (UE) 2018/1999 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2018

  L 328

1

21.12.2018
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 525/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 21 mai 2013

privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL 1

OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește un mecanism pentru:

(a) asigurarea unei raportări actuale, transparente, exacte, coerente, comparabile și integrale din partea Uniunii și a statelor sale membre către secretariatul CCONUSC;

(b) raportarea și verificarea informațiilor cu privire la angajamentele Uniunii și ale statelor sale membre, asumate în temeiul CCONUSC, al Protocolului de la Kyoto și al deciziilor adoptate în temeiul acestora, precum și evaluarea progreselor în ceea ce privește respectarea acestor angajamente;

(c) monitorizarea și raportarea tuturor emisiilor antropice de la surse și a eliminării de către absorbanți a tuturor gazelor cu efect de seră care nu sunt controlate de Protocolul de la Montreal privind substanțele care diminuează stratul de ozon în statele membre;

(d) monitorizarea, raportarea, revizuirea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații în temeiul articolului 6 din Decizia nr. 406/2009/CE;

(e) raportarea utilizării veniturilor generate prin licitarea certificatelor în temeiul articolului 3d alineatele (1) sau (2) sau al articolului 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, în conformitate cu articolul 3d alineatul (4) și cu articolul 10 alineatul (3) din directiva respectivă;

(f) monitorizarea și raportarea acțiunilor întreprinse de statele membre în vederea adaptării la consecințele inevitabile ale schimbărilor climatice în mod eficient din perspectiva costurilor;

(g) evaluarea progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor lor în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică:

(a) raportării strategiilor de dezvoltare cu emisii reduse de carbon elaborate de Uniune și de statele sale membre, precum și oricăror actualizări ale acestora în conformitate cu Decizia 1/CP.16;

(b) emisiilor de gaze cu efect de seră incluse în anexa I la prezentul regulament provenind de la sectoare și surse și eliminării de către absorbanți, cuprinse în inventarele naționale de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din CCONUSC și având loc pe teritoriile statelor membre;

(c) emisiilor de gaze cu efect de seră care se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 2 alineatul (1) din Decizia nr. 406/2009/CE;

(d) impactului independent de CO2 asupra climei, asociat emisiilor generate de aviația civilă;

(e) prognozelor Uniunii și statelor membre privind emisiile antropice de la surse și eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră care nu sunt controlate de Protocolul de la Montreal, precum și politicilor și măsurilor elaborate de statele membre în legătură cu acestea;

(f) sprijinului financiar și tehnologic agregat, acordat țărilor în curs de dezvoltare în conformitate cu cerințele stabilite în temeiul CCONUSC;

(g) utilizării veniturilor din licitarea certificatelor de emisie în temeiul articolului 3d alineatele (1) și (2) și al articolului 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE;

(h) acțiunilor întreprinse de statele membre în vederea adaptării la schimbările climatice.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1. „potențial de încălzire globală” al unui gaz înseamnă aportul total la încălzirea globală rezultat în urma emisiei unei unități din gazul respectiv raportat la o unitate din gazul de referință, CO2, căreia i se alocă valoarea 1;

2. „sistem național de inventariere” înseamnă un sistem de dispoziții instituționale, juridice și procedurale stabilite într-un stat membru în vederea estimării emisiilor antropice de la surse și a eliminării de către absorbanți a tuturor gazelor cu efect de seră necontrolate prin Protocolul de la Montreal, precum și în vederea raportării și arhivării informațiilor privind inventarierea, în conformitate cu Decizia 19/CMP.1 sau cu alte decizii relevante ale organismelor instituite prin CCONUSC sau prin Protocolul de la Kyoto;

3. „autorități competente în ceea ce privește inventarierea” înseamnă autorități cărora li se încredințează în temeiul unui sistem național de inventariere sarcina de a compila inventarul gazelor cu efect de seră;

4. „asigurarea calității” înseamnă un sistem planificat de proceduri de revizuire care să garanteze că obiectivele privind calitatea datelor sunt îndeplinite și că cele mai bune estimări și informații sunt raportate pentru a susține eficiența programului de control al calității și pentru a asista statele membre;

5. „controlul calității” înseamnă un sistem de activități tehnice de rutină pentru măsurarea și controlul calității informațiilor și a estimărilor compilate cu scopul de a asigura integritatea, corectitudinea și caracterul integral al datelor, de a identifica și rezolva erorile și omisiunile, de a documenta și arhiva datele și alte materiale folosite și de a înregistra toate activitățile de asigurare a calității;

6. „indicator” înseamnă un factor sau o variabilă cantitativă sau calitativă care contribuie la o mai bună înțelegere a evoluției punerii în aplicare a politicilor și măsurilor și a tendințelor emisiilor de gaze cu efect de seră;

7. „unitate a cantității atribuite” sau „AAU” înseamnă o unitate emisă în temeiul dispozițiilor relevante din anexa la Decizia 13/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto („Decizia 13/CMP.1”) sau din alte decizii relevante ale organismelor instituite prin CCONUSC sau prin Protocolul de la Kyoto;

8. „unitate de absorbție” sau „RMU” înseamnă o unitate emisă în temeiul dispozițiilor relevante din anexa la Decizia 13/CMP.1 sau din alte decizii relevante ale organismelor instituite prin CCONUSC sau prin Protocolul de la Kyoto;

9. „unitate de reducere a emisiilor” sau „ERU” înseamnă o unitate emisă în temeiul dispozițiilor relevante din anexa la Decizia 13/CMP.1 sau din alte decizii relevante ale organismelor instituite prin CCONUSC sau prin Protocolul de la Kyoto;

10. „reducere de emisii certificată” sau „CER” înseamnă o unitate emisă în temeiul articolului 12 din Protocolul de la Kyoto și al cerințelor acestuia, precum și al dispozițiilor relevante din anexa la Decizia 13/CMP.1 sau din alte decizii relevante ale organismelor instituite prin CCONUSC sau prin Protocolul de la Kyoto;

11. „reducere de emisii certificată temporară” sau „tCER” înseamnă o unitate eliberată în temeiul articolului 12 din Protocolul de la Kyoto și al cerințelor acestuia, precum și al dispozițiilor relevante din anexa la Decizia 13/CMP.1 sau din alte decizii relevante ale organismelor instituite prin CCONUSC sau prin Protocolul de la Kyoto, și anume credite acordate pentru eliminarea emisiilor care sunt certificate pentru un proiect de mecanism pentru dezvoltarea curată (CDM) de împădurire sau reîmpădurire, care urmează să fie înlocuite la momentul expirării, la finalul celei de a doua perioade de angajament;

12. „reducere de emisii certificată pe termen lung” sau „lCER” înseamnă o unitate eliberată în temeiul articolului 12 din Protocolul de la Kyoto și al cerințelor acestuia, precum și al dispozițiilor relevante din anexa la Decizia 13/CMP.1 sau din alte decizii relevante ale organismelor instituite prin CCONUSC sau prin Protocolul de la Kyoto, și anume credite acordate pentru eliminarea pe termen lung a emisiilor care sunt certificate pentru un proiect CDM de împădurire și reîmpădurire, care urmează să fie înlocuite la momentul expirării, la finalul perioadei de creditare sau în cazul inversării stocării ori al neprezentării unui raport de certificare;

13. „registru național” înseamnă un registru sub forma unei baze de date electronice și standardizate care include informații privind emiterea, deținerea, transferul, achiziționarea, anularea, retragerea, reportarea, înlocuirea sau schimbarea datei expirării, după caz, a AAU, RMU, ERU, CER, tCER și lCER;

▼M1

13a. „rezervă pentru perioada de angajament” sau „CPR” înseamnă rezerva creată în temeiul anexei la Decizia 11/CMP.1 sau al altor decizii relevante adoptate de organisme care țin de CCONUSC sau de Protocolul de la Kyoto;

13b. „rezerva de unități excedentare din perioada anterioară” sau „PPSR” înseamnă contul înființat în temeiul Deciziei 1/CMP.8 a Conferinței părților la CCONUSC având rolul de reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (denumită în continuare „Decizia 1/CMP.8”) sau al altor decizii relevante adoptate de organisme care țin de CCONUSC sau de Protocolul de la Kyoto;

13c. „acord de îndeplinire în comun” înseamnă condițiile unui acord, în temeiul articolului 4 din Protocolul de la Kyoto, între Uniune, statele sale membre și oricare țară terță în scopul îndeplinirii în comun a angajamentelor asumate de acestea în temeiul articolului 3 din Protocolul de la Kyoto, pentru cea de a doua perioadă de angajament;

▼B

14. „politici și măsuri” înseamnă toate instrumentele care vizează punerea în aplicare a angajamentelor în temeiul articolului 4 alineatul 2 literele (a) și (b) din CCONUSC, care le pot include pe cele care nu au ca obiectiv principal limitarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

15. „sistem pentru politici, măsuri și prognoze” înseamnă un sistem de dispoziții instituționale, juridice și procedurale stabilit în vederea raportării politicilor și măsurilor și prognozelor de emisii antropice de la surse și a eliminării de către absorbanți a gazelor cu efect de seră care nu sunt controlate de Protocolul de la Montreal, astfel cum impune articolul 12 din prezentul regulament;

16. „evaluare ex ante a politicilor și măsurilor” înseamnă o evaluare a efectelor preconizate pentru o politică sau măsură;

17. „evaluare ex post a politicilor și măsurilor” înseamnă o evaluare a efectelor trecute ale unei politici sau măsuri;

18. „prognoze fără măsuri” înseamnă prognoze ale emisiilor antropice de la surse și ale eliminării de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, care exclud efectele tuturor politicilor și măsurilor planificate, adoptate sau puse în aplicare după anul ales drept începutul prognozei respective;

19. „prognoze cu măsuri” înseamnă prognoze ale emisiilor antropice de la surse și ale eliminării de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, care cuprind efectele, în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ale politicilor și măsurilor adoptate și puse în aplicare;

20. „prognoze cu măsuri suplimentare” înseamnă prognoze ale emisiilor antropice de la surse și ale eliminării de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, care cuprind efectele, în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ale politicilor și măsurilor adoptate și puse în aplicare pentru atenuarea schimbărilor climatice, precum și ale politicilor și măsurilor planificate în acest scop;

21. „analiză de sensibilitate” înseamnă analiza unui algoritm-model sau a unei ipoteze pentru a cuantifica sensibilitatea sau stabilitatea modelului privind variațiile datelor de ieșire față de variațiile datelor de intrare sau a ipotezelor subiacente. Această analiză se efectuează prin modificarea valorilor de intrare sau a ecuațiilor-model și prin observarea modului în care modelul de realizare variază în mod corespunzător;

22. „sprijin pentru atenuarea schimbărilor climatice” înseamnă sprijinul acordat pentru activitățile din țările în curs de dezvoltare care contribuie la obiectivul de stabilizare a concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să împiedice orice interferențe antropice periculoase cu sistemul climatic;

23. „sprijin pentru adaptarea la schimbările climatice” înseamnă sprijinul acordat pentru activitățile din țările în curs de dezvoltare care vizează reducerea vulnerabilității oamenilor sau a sistemelor naturale față de impactul schimbărilor climatice și al altor riscuri legate de mediu, prin menținerea sau sporirea capacității de adaptare și a rezilienței țărilor în curs de dezvoltare;

24. „corecții tehnice” înseamnă ajustările făcute estimărilor din cadrul inventarului național de emisii de gaze cu efect de seră, efectuate în contextul revizuirii desfășurate în temeiul articolului 19, atunci când datele transmise necesare realizării inventarului sunt incomplete sau nu sunt elaborate în conformitate cu normele sau orientările internaționale sau ale Uniunii relevante și care sunt destinate a înlocui estimările transmise inițial;

25. „recalculări”, în conformitate cu orientările CCONUSC privind raportarea inventarelor anuale, înseamnă o procedură de reestimare a emisiilor antropice de la surse și a eliminării de către absorbanți a gazelor cu efect de seră raportate în inventarele transmise anterior, ca urmare a modificării metodologiilor, a modului în care sunt obținute și folosite datele privind factorii de emisie și datele privind activitatea, a includerii de noi categorii sursă și de absorbanți sau de noi gaze sau a schimbărilor potențialului de încălzire globală al gazelor cu efect de seră.CAPITOLUL 2

STRATEGII DE DEZVOLTARE CU EMISII REDUSE DE CARBON

Articolul 4

Strategii de dezvoltare cu emisii reduse de carbon

(1)  Statele membre și Comisia în numele Uniunii întocmesc strategiile lor de dezvoltare cu emisii reduse de carbon în conformitate cu orice dispoziții de raportare convenite la nivel internațional, în contextul procesului CCONUSC, pentru a contribui la:

(a) monitorizarea transparentă și precisă a progreselor reale și preconizate înregistrate de către statele membre, inclusiv a contribuției măsurilor propuse de Uniune la îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale statelor membre, în temeiul CCONUSC, de a limita sau reduce emisiile antropice de gaze cu efect de seră;

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor membre privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE și reducerea pe termen lung a emisiilor și sporirea eliminării de către absorbanți în toate sectoarele în conformitate cu obiectivul Uniunii, în contextul reducerilor necesare, potrivit IPCC, în țările dezvoltate considerate ca grup, de a reduce emisiile cu până la 80-95 % până în 2050 față de nivelurile din 1990 în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

(2)  Statele membre raportează Comisiei cu privire la stadiul de punere în aplicare a strategiei lor de dezvoltare cu emisii reduse de carbon până la 9 ianuarie 2015 sau în conformitate cu orice calendar convenit la nivel internațional în contextul procesului CCONUSC.

(3)  Comisia și statele membre pun de îndată la dispoziția publicului strategiile lor de dezvoltare cu emisii reduse de carbon și orice actualizări ale acestora.CAPITOLUL 3

RAPORTAREA DATELOR ISTORICE ASOCIATE EMISIILOR ȘI ELIMINĂRILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Articolul 5

Sisteme naționale de inventariere

(1)  Statele membre stabilesc, administrează și urmăresc să îmbunătățească permanent sistemele naționale de inventariere, în conformitate cu cerințele CCONUSC referitoare la sistemele naționale, pentru a estima emisiile antropice de la surse și eliminările de către absorbanți ale gazelor cu efect de seră incluse în anexa I la prezentul regulament și pentru a asigura actualitatea, transparența, acuratețea, coerența, comparabilitatea și caracterul integral al inventarelor lor de gaze cu efect de seră.

(2)  Statele membre se asigură că autoritățile lor competente în materie de inventare au acces la:

(a) datele și metodele raportate pentru activități și instalații în temeiul Directivei 2003/87/CE cu scopul de a pregăti inventarele naționale de gaze cu efect de seră cu scopul de a asigura coerența între emisiile de gaze cu efect de seră raportate în temeiul sistemului Uniunii de comercializare a emisiilor și cele din inventarele naționale de gaze cu efect de seră;

(b) în cazul în care sunt relevante, datele colectate prin intermediul sistemelor de raportare cu privire la gazele fluorurate din diverse sectoare, stabilite în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 cu scopul de a pregăti inventarele naționale de gaze cu efect de seră;

(c) în cazul în care sunt relevante, emisiile, datele subiacente și metodologiile raportate prin intermediul facilităților în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 cu scopul de a pregăti inventarele naționale de gaze cu efect de seră;

(d) datele raportate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1099/2008.

(3)  Statele membre se asigură că autoritățile lor competente, dacă este relevant:

(a) folosesc sistemele de raportare stabilite în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 pentru îmbunătățirea estimării gazelor fluorurate în inventarele naționale de gaze cu efect de seră;

(b) sunt capabile să realizeze verificările anuale privind coerența menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (l) și (m).

(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procesul de transmitere ale informațiilor legate de sistemele naționale de inventariere și de cerințe privind instituirea, operarea și funcționarea sistemelor naționale de inventariere a gazelor cu efect de seră în conformitate cu deciziile relevante adoptate de organismele instituite prin CCONUSC sau prin Protocolul de la Kyoto sau prin acorduri care rezultă din acestea sau care le succedă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

Articolul 6

Sistemul de inventariere al Uniunii

(1)  Se instituie un sistem de inventariere al Uniunii care să asigure actualitatea, transparența, acuratețea, coerența, comparabilitatea și caracterul integral al inventarelor naționale cu privire la inventarul de gaze cu efect de seră al Uniunii. Comisia administrează, întreține și urmărește să îmbunătățească permanent acest sistem, care include:

(a) un program de asigurare a calității și de control al calității, care include stabilirea obiectivelor de calitate și conceperea unui plan de asigurare și de control al calității în materie de inventariere. Comisia asistă statele membre la punerea în aplicare a programelor de asigurare a calității și de control al calității;

(b) o procedură pentru a estima, în consultare cu statul membru în cauză, orice date care lipsesc din inventarul său național;

(c) revizuirile inventarelor de gaze cu efect de seră din statele membre menționate la articolul 19.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25 privind cerințele substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii în vederea îndeplinirii obligațiilor în temeiul Deciziei 19/CMP.1. Comisia nu adoptă dispoziții în temeiul punctului 1 mai împovărătoare pentru statele membre decât cele prevăzute în actele adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (3) și al articolului 4 alineatul (2) din Decizia nr. 280/2004/CE.

Articolul 7

Inventare de gaze cu efect de seră

(1)  Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an („anul X”), statele membre stabilesc și raportează Comisiei următoarele:

(a) emisiile lor antropice de gaze cu efect de seră incluse în anexa I la prezentul regulament și emisiile antropice de gaze cu efect de seră menționate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia nr. 406/2009/CE pentru anul X-2, în conformitate cu cerințele de raportare CCONUSC. Fără a aduce atingere raportării gazelor cu efect de seră incluse în anexa I din prezentul regulament, emisiile de CO2 de la categoria sursă IPCC „1.A.3.A aviație civilă” se consideră egale cu zero în sensul articolului 3 și al articolului 7 alineatul (1) din Decizia nr. 406/2009/CE;

▼M3

(aa) începând din 2023, emisiile lor antropice de gaze cu efect de seră menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2018/842. al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ) pentru anul X-2, în conformitate cu cerințele de raportare ale CCONUSC;

▼B

(b) datele în conformitate cu cerințele de raportare CCONUSC cu privire la emisiile antropice de monoxid de carbon (CO), dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx) și compuși organici volatili, conforme cu datele deja raportate în temeiul articolului 7 din Directiva 2001/81/CE și al Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi a ONU/ECE, pentru anul X-2;

(c) emisiile lor antropice de gaze cu efect de seră de la surse și eliminările de către absorbanți a dioxidului de carbon rezultat din LULUCF, pentru anul X-2, în conformitate cu cerințele de raportare CCONUSC;

(d) emisiile lor antropice de gaze cu efect de seră de la surse și eliminările de către absorbanți a dioxidului de carbon rezultat din activitățile LULUCF în temeiul Deciziei nr. 529/2013/UE și al Protocolului de la Kyoto și informații privind contabilizarea acestor emisii de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor determinate de LULUCF, în conformitate cu Decizia nr. 529/2013/UE și cu articolul 3 alineatele (3) și (4) din Protocolul de la Kyoto, precum și cu deciziile relevante adoptate în temeiul acestor dispoziții, pentru perioada cuprinsă între 2008 sau alți ani relevanți și anul X-2. În cazul în care statele membre optează pentru gestionarea terenurilor cultivate, gestionarea pajiștilor, activități de revegetare sau de drenare a zonelor umede și de reumidificare, acestea raportează, de asemenea, emisiile de la surse și eliminările de către absorbanți de gaze cu efect de seră pentru fiecare astfel de activitate pentru anul de referință relevant sau pentru perioada specificată în anexa VI la Decizia nr. 529/2013/UE și în anexa la Decizia 13/CMP.1. Atunci când se conformează cu obligațiile lor de raportare în temeiul prezentei litere și mai ales atunci când transmit informații privind emisii și eliminări legate de obligațiile lor de contabilizare stabilite în Decizia nr. 529/2013/UE, statele membre transmit informațiile ținând cont pe deplin de ghidul de bune practici aplicabil al IPCC pentru LULUCF;

▼M2

(da) începând din 2023, emisiile și absorbțiile care intră sub incidența articolului 2 din Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ) în conformitate cu metodologiile specificate în anexa IIIA la prezentul regulament;

▼B

(e) orice modificări ale informațiilor menționate la literele (a)-(d) referitoare la perioada cuprinsă între anul sau perioada de referință relevante și anul X-3, indicând motivele modificărilor respective;

(f) informații privind indicatorii, astfel cum se stipulează în anexa III pentru anul X-2;

(g) informații provenind din registrul lor național cu privire la emiterea, achiziția, deținerea, transferul, anularea, retragerea și reportarea de AAU, RMU, ERU, CER, tCER și lCER pentru anul X-1;

(h) informații sintetizate privind transferurile încheiate în temeiul articolului 3 alineatele (4) și (5) din Decizia nr. 406/2009/CE, pentru anul X-1;

(i) informații cu privire la folosirea punerii în aplicare în comun, a CDM și a comercializării internaționale a emisiilor, în temeiul articolelor 6, 12 și 17 din Protocolul de la Kyoto, sau a oricărui alt mecanism flexibil prevăzut în alte instrumente adoptate de către Conferința părților la CCONUSC sau de către Conferința părților la CCONUSC care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto pentru a-și îndeplini angajamentele cuantificate de limitare sau reducere a emisiilor în temeiul articolului 2 din Decizia 2002/358/CE sau al Protocolului de la Kyoto ori a oricăror alte angajamente viitoare în temeiul CCONUSC sau al Protocolului de la Kyoto, pentru anul X-2;

(j) informații cu privire la măsurile luate în vederea îmbunătățirii estimărilor inventarelor, în special în domenii ale inventarului care au făcut obiectul modificărilor sau recomandărilor în urma expertizelor de revizuire;

(k) alocarea reală sau estimată a emisiilor verificate raportate de instalații și operatori în temeiul Directivei 2003/87/CE către categoriile de surse din inventarele naționale de gaze cu efect de seră, acolo unde este posibil, și raportul dintre emisiile verificate și totalul emisiilor de gaze cu efect de seră raportate din respectivele categorii de surse, pentru anul X-2;

(l) în cazurile în care este relevant, rezultatele verificărilor efectuate în ceea ce privește consecvența emisiilor raportate în inventarele de gaze cu efect de seră, pentru anul X-2, cu emisiile verificate raportate în temeiul Directivei 2003/87/CE;

(m) atunci când este relevant, rezultatele verificărilor efectuate în ceea ce privește coerența datelor folosite pentru estimarea emisiilor în pregătirea inventarelor de gaze cu efect de seră, pentru anul X-2, cu:

(i) datele folosite pentru pregătirea inventarelor de poluanți atmosferici în temeiul Directivei 2001/81/CE;

(ii) datele raportate în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006;

(iii) datele privind energia raportate în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 și al anexei B la respectivul regulament;

(n) o descriere a modificărilor aduse sistemului lor național de inventariere;

(o) o descriere a modificărilor aduse registrului național;

(p) informații cu privire la planurile lor de asigurare a calității și de control al calității, o estimare generală a gradului de incertitudine, o evaluare generală a gradului de realizare și, dacă sunt disponibile, alte elemente ale raportului privind inventarul național de gaze cu efect de seră necesare pentru pregătirea raportului privind inventarul gazelor cu efect de seră la nivelul Uniunii.

▼M3

În rapoartele lor, statele membre informează anual Comisia cu privire la intențiile lor de a recurge la mecanismele de flexibilitate prevăzute la articolul 5 alineatele (4) și (5) și la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/842, precum și cu privire la utilizarea veniturilor în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2018/842. În termen de trei luni de la primirea unor astfel de informații din partea statelor membre, Comisia le pune la dispoziția comitetului menționat la articolul 26 din prezentul regulament.

▼M2

Un stat membru poate solicita să îi fie acordată de către Comisie o derogare de la litera (da) a primului paragraf pentru a aplica o metodologie diferită de cea specificată în anexa IIIA în cazul în care nu s-a putut realiza în timp util îmbunătățirea necesară a metodologiei pentru ca aceasta să fie luată în considerare în inventarele gazelor cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 sau în cazul în care costul îmbunătățirii metodologiei ar fi disproporționat de mare în raport cu beneficiile aduse de aplicarea unei astfel de metodologii pentru a îmbunătăți contabilizarea emisiilor și a absorbțiilor din cauza importanței reduse a emisiilor și a absorbțiilor din rezervoarele de carbon în cauză. Statele membre care doresc să beneficieze de această derogare transmit Comisiei o cerere motivată până la 31 decembrie 2020, indicând termenul propus până la care se poate pune în aplicare îmbunătățirea metodologiei, sau metodologia alternativă propusă, sau ambele propuneri, precum și o evaluare a eventualelor impacturi asupra acurateței contabilizării. Comisia poate solicita să se prezinte informații suplimentare într-un termen rezonabil, specificat. În cazul în care Comisia consideră că cererea este întemeiată, aceasta acordă derogarea. În cazul în care respinge cererea, Comisia trebuie să își motiveze decizia.

▼B

(2)  Statele membre raportează Comisiei datele preliminare până la data de 15 ianuarie și datele finale până la data de 15 martie a celui de al doilea an după finalul fiecărei perioade de contabilizare specificată în anexa I la Decizia nr. 529/2013/UE, astfel cum le-au pregătit pentru conturile lor LULUCF pentru perioada de contabilizare respectivă, în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din decizia respectivă.

(3)  Până la data de 15 martie a fiecărui an, statele membre comunică Comisiei un raport național privind inventarierea, complet și actualizat. Raportul conține toate informațiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, precum și orice actualizări ulterioare ale informațiilor respective.

(4)  Până la data de 15 aprilie a fiecărui an, statele membre transmit secretariatului CCONUSC inventarele naționale conținând informațiile prezentate Comisiei în conformitate cu alineatul (3).

(5)  În cooperare cu statele membre, Comisia compilează anual un inventar de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii și pregătește un raport privind inventarierea gazelor cu efect de seră la nivelul Uniunii pe care le prezintă secretariatului CCONUSC până la data de 15 aprilie.

(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25 pentru:

(a) a adăuga sau elimina substanțe în/din lista de gaze cu efect de seră inclusă în anexa I la prezentul regulament sau pentru a adăuga, elimina sau modifica indicatori în anexa III la prezentul regulament în conformitate cu deciziile relevante adoptate de organismele instituite prin CCONUSC, prin Protocolul de la Kyoto sau prin acorduri care rezultă din acestea sau care le succedă;

(b) a ține cont de modificările potențialelor de încălzire globală și de orientările privind inventarierea convenite la nivel internațional în conformitate cu deciziile relevante adoptate de organismele instituite prin CCONUS, prin Protocolul de la Kyoto sau prin acorduri care rezultă din acestea sau care le succedă.

(7)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procedura de transmitere de către statele membre pentru inventarele de gaze cu efect de seră în temeiul alineatului (1), în conformitate cu deciziile relevante adoptate de organismele instituite prin CCONUSC, prin Protocolul de la Kyoto sau prin acorduri care rezultă din acestea sau care le succedă. Actele de punere în aplicare respective precizează, de asemenea, calendarele de cooperare și coordonare între Comisie și statele membre pentru pregătirea raportului de inventariere a gazelor cu efect de seră la nivelul Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

(8)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procedurile de transmitere de către statele membre a emisiilor și eliminărilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 4 din Decizia nr. 529/2013/UE. Prin adoptarea actelor de punere în aplicare respective, Comisia asigură compatibilitatea calendarelor Uniunii de monitorizare și raportare a acestor informații cu cele ale CCONUSC. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

Articolul 8

Inventare armonizate de gaze cu efect de seră

(1)  Până la data de 31 iulie a fiecărui an („anul X”), statele membre prezintă Comisiei inventarele armonizate de gaze cu efect de seră pentru anul X-1, atunci când este posibil. Pe baza inventarelor armonizate de gaze cu efect de seră prezentate de către statele membre sau, dacă un stat membru nu și-a prezentat inventarele armonizate până la data respectivă, pe baza propriilor estimări, Comisia compilează anual un inventar armonizat de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii. Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului în fiecare an până la data de 30 septembrie.

(2)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procedura de transmitere pentru inventarele armonizate de gaze cu efect de seră ale statelor membre în temeiul alineatului (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

Articolul 9

Proceduri de completare a estimărilor emisiilor pentru compilarea inventarului la nivelul Uniunii

(1)  Comisia efectuează o verificare inițială a datelor transmise de statele membre în temeiul articolului 7 alineatul (1) pentru acuratețe. Comisia trimite statelor membre rezultatele verificării respective în termen de șase săptămâni de la data transmiterii informațiilor. Statele membre răspund tuturor întrebărilor pertinente ridicate de verificarea inițială până la data de 15 martie, odată cu transmiterea inventarului final pentru anul X-2.

(2)  În cazul în care un stat membru nu transmite până la data de 15 martie datele complete din inventar necesare pentru compilarea inventarului la nivelul Uniunii, Comisia poate pregăti estimări pentru a completa datele prezentate de statul membru în cauză, consultându-se și fiind în strânsă cooperare cu acesta. Comisia folosește, în acest scop, orientările aplicabile pregătirii inventarelor naționale de gaze cu efect de seră.CAPITOLUL 4

REGISTRE

Articolul 10

Înființarea și gestionarea registrelor

(1)  Uniunea și statele membre înființează și păstrează registre pentru a contabiliza în mod precis emiterea, deținerea, transferul, achiziționarea, anularea, retragerea, reportarea, înlocuirea sau schimbarea datei expirării, după caz, a AAU, RMU, ERU CER, tCER și lCER. De asemenea, statele membre pot folosi registrele pentru a contabiliza în mod precis unitățile menționate la articolul 11a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE.

▼M1

Uniunea și statele sale membre contabilizează, fiecare în parte, în respectivele lor registre stabilite în temeiul primului paragraf, cantitățile respective atribuite lor în cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto și efectuează tranzacțiile menționate la primul paragraf, în conformitate cu Decizia 1/CMP.8 sau cu alte decizii relevante adoptate de organisme care țin de CCONUSC sau de Protocolul de la Kyoto și cu un acord de îndeplinire în comun. În acest scop, Uniunea și fiecare stat membru efectuează, fiecare în respectivele lor registre, următoarele:

 înființează și gestionează conturi de depozit ale părții și emit o cantitate de AAU care corespunde cantităților respective atribuite lor pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto în aceste conturi de depozit ale părții;

 contabilizează emiterea, deținerea, transferul, achiziționarea, anularea, retragerea, reportarea, înlocuirea sau schimbarea datei expirării a AAU, RMU, ERU, CER, tCER și lCER, după caz, înscrise în respectivele lor registre pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto;

 stabilesc și mențin o rezervă pentru perioada de angajament;

 reportează AAU, CER și ERU înscrise în respectivele lor registre din prima în cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto și creează o rezervă de unități excedentare din perioada anterioară și gestionează AAU deținute în aceasta;

 contabilizează transferul de AAU sau de ERU, ca parte din procedurile ce urmează a fi efectuate după emiterea de ERU și din primul transfer internațional de AAU.

▼B

(2)  Uniunea și statele membre își pot păstra registrele într-un sistem consolidat, împreună cu unul sau mai multe alte state membre.

(3)  Informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt puse la dispoziția administratorului central desemnat în temeiul articolului 20 din Directiva 2003/87/CE.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25 pentru a înființa registrul la nivelul Uniunii prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol.

▼M1

(5)  Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25, în scopul realizării, prin registrele Uniunii și ale statelor membre, a punerii în aplicare necesare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto, în temeiul Deciziei 1/CMP.8 sau al altor decizii relevante adoptate de organisme care țin de CCONUSC sau de Protocolul de la Kyoto, precum și al unui acord de îndeplinire în comun, în conformitate cu alineatul (1).

(6)  Comisia este împuternicită, de asemenea, să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 25, pentru a asigura că:

 orice transfer net al nivelurilor anuale de emisii alocate în conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE și orice transfer net de certificate cu țările terțe participante la sistemul de comercializare a certificatelor de emisii în cadrul Uniunii stabilit prin Directiva 2003/87/CE, care nu sunt părți la un acord de îndeplinire în comun, sunt urmate de un transfer al unei cantități corespunzătoare de AAU prin intermediul unui proces de compensare la sfârșitul celei de a doua perioade de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto;

 sunt efectuate acele tranzacții care sunt necesare pentru alinierea aplicării limitelor stabilite prin deciziile adoptate de organisme care țin de CCONUSC sau de Protocolul de la Kyoto privind reportarea ERU și a CER din prima în cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la punerea în aplicare a articolului 11a din Directiva 2003/87/CE; aceste tranzacții nu aduc atingere capacității statelor membre de a reporta și alte ERU și CER din prima în cea de a doua perioadă de angajament, în alte scopuri, cu condiția ca limitele pentru reportarea ERU și a CER din prima în cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto să nu fie depășite.

(7)  În cazul în care un stat membru este dezavantajat în mod grav de o situație specifică și excepțională, inclusiv de incoerențele contabile legate de corelarea punerii în aplicare a legislației Uniunii cu normele convenite în temeiul Protocolului de la Kyoto, Comisia poate, sub rezerva disponibilității unităților la sfârșitul celei de a doua perioade de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, să adopte măsuri de redresare a situației respective. În acest scop, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru transferul în registrul statului membru în cauză CER, ERU sau al AAU înscrise în registrul Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2). Competența de a adopta aceste acte de punere în aplicare se conferă Comisiei de la data adoptării de către Uniune a Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto.

(8)  Atunci când adoptă actele delegate menționate la alineatele (5) și (6), Comisia asigură coerența cu Directiva 2003/87/CE și cu Decizia nr. 406/2009/CE, precum și o punere în aplicare coerentă a cerințelor convenite la nivel internațional în materie de contabilizare, optimizează transparența și asigură exactitatea contabilizării AAU, RMU, ERU, CER, tCER și lCER de către Uniune și de către statele membre, evitând, pe cât posibil, sarcinile administrative și costurile, inclusiv cele legate de împărțirea procedurilor și de dezvoltarea și mentenanța sistemelor informatice. Este deosebit de important ca, înainte de adoptarea actelor delegate respective, Comisia să urmeze practica curentă și să desfășoare consultări cu experți, inclusiv cu experții din statele membre.

▼B

Articolul 11

Retragerea unităților în temeiul Protocolului de la Kyoto

(1)  La finalizarea revizuirii inventarelor lor naționale în temeiul Protocolului de la Kyoto pentru fiecare an al primei perioade de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto, inclusiv soluționarea tuturor problemelor privind punerea în aplicare, statele membre retrag din registre unitățile AAU, RMU, ERU, CER, tCER și lCER echivalente cu emisiile nete ale acestora în cursul anului respectiv.

(2)  În ceea ce privește ultimul an al primei perioade de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto, statele membre retrag unități din registre înainte de sfârșitul perioadei suplimentare pentru îndeplinirea angajamentelor stabilită în Decizia 11/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto.

▼M1

(3)  La sfârșitul celei de a doua perioade de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto și în conformitate cu Decizia 1/CMP.8, sau cu alte decizii relevante adoptate de organisme care țin de CCONUSC sau de Protocolul de la Kyoto, precum și cu un acord de îndeplinire în comun, Uniunea și statele membre retrag fiecare din registrele lor respective AAU, RMU, ERU, CER, tCER sau lCER echivalente emisiilor de gaze cu efect de seră din surse și eliminărilor de către absorbanți a gazelor cu efect de seră incluse în cantitățile lor atribuite respective.

▼BCAPITOLUL 5

RAPORTARE PRIVIND POLITICILE ȘI MĂSURILE, PRECUM ȘI PROGNOZELE REFERITOARE LA EMISIILE ANTROPICE DE LA SURSE ȘI LA ELIMINAREA DE CĂTRE ABSORBANȚI A GAZELOR CU EFECT DE SERĂ

Articolul 12

Sisteme de politici, măsuri și prognoze naționale și la nivelul Uniunii

(1)  Până la 9 iulie 2015, statele membre și Comisia înființează, administrează și urmăresc să îmbunătățească permanent sistemele naționale și, respectiv, sistemele de la nivelul Uniunii, pentru raportarea privind politicile și măsurile, precum și pentru raportarea prognozelor referitoare la emisiile antropice de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră. Aceste sisteme includ dispozițiile instituționale, juridice și procedurale relevante stabilite în cadrul unui stat membru sau al Uniunii pentru evaluarea politicii și pentru prognozele referitoare la emisiile antropice de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră.

(2)  Statele membre și Comisia au ca obiectiv asigurarea actualității, transparenței, acurateței, coerenței, comparabilității și caracterului integral al informațiilor raportate privind politicile și măsurile, precum și prognozele referitoare la emisiile antropice de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, menționate la articolele 13 și 14, inclusiv, dacă este necesar, folosirea și aplicarea datelor, metodelor și modelelor, precum și punerea în aplicare a activităților de asigurare a calității și de control al calității și analiza de sensibilitate.

(3)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procedura de transmitere a informațiilor legate de sistemele naționale și sistemele de la nivelul Uniunii pentru politici, măsuri și prognoze în temeiul alineatelor (1) și (2) din prezentul articol, al articolului 13 și al articolului 14 alineatul (1) și în conformitate cu deciziile relevante adoptate de organismele instituite prin CCONUSC, prin Protocolul de la Kyoto sau prin acorduri care rezultă din acestea sau care le succedă. Comisia asigură consecvența cu cerințele de raportare convenite la nivel internațional, precum și compatibilitatea calendarelor Uniunii cu calendarele internaționale de monitorizare și raportare a acestor informații. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

Articolul 13

Raportarea politicilor și a măsurilor

(1)  Până la 15 martie 2015 și ulterior la fiecare doi ani, statele membre prezintă Comisiei următoarele:

(a) o descriere a sistemului lor național de raportare privind politicile și măsurile sau grupurile de măsuri, precum și de raportare a prognozelor referitoare la emisiile antropice de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră în temeiul articolului 12 alineatul (1), dacă o astfel de descriere nu a fost deja prezentată, sau informații cu privire la eventualele modificări efectuate la sistemul respectiv în cazul în care o astfel de descriere a fost deja prezentată;

(b) actualizări relevante pentru strategiile lor de dezvoltare cu emisii reduse de carbon menționate la articolul 4 și progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiilor respective;

(c) informații cu privire la politicile și măsurile sau grupurile de măsuri naționale, precum și cu privire la punerea în aplicare de politici și măsuri sau grupuri de măsuri la nivelul Uniunii care limitează sau reduc emisiile de la surse sau sporesc eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, prezentate sectorial și organizate pe gaze sau grupuri de gaze (HFC și PFC) enumerate în anexa I. Informațiile respective fac trimitere la politicile naționale și ale Uniunii aplicabile și relevante și includ:

(i) obiectivul politicii sau al măsurii și o scurtă descriere a acesteia;

(ii) tipul de instrument de politică;

(iii) situația punerii în aplicare a politicii sau a măsurii sau a grupului de măsuri;

(iv) atunci când se utilizează, indicatori pentru monitorizarea și evaluarea progreselor în timp;

(v) atunci când sunt disponibile, estimări cantitative privind efectele asupra emisiilor de la surse și a eliminării de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, defalcate în:

 rezultatele evaluărilor ex ante a efectelor fiecărei politici și măsuri sau a grupurilor de politici și măsuri privind atenuarea schimbărilor climatice. Estimările sunt furnizate pentru o succesiune de patru ani viitori care se termină cu 0 sau 5, imediat după anul de raportare, cu o distincție între emisiile de gaze cu efect de seră reglementate de Directiva 2003/87/CE și cele reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE;

 rezultatele evaluărilor ex post a efectelor fiecărei politici și măsuri sau a grupurilor de politici și măsuri privind atenuarea schimbărilor climatice cu o distincție între emisiile de gaze cu efect de seră reglementate de Directiva 2003/87/CE și cele reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE;

(vi) estimări ale costurilor și beneficiilor preconizate pentru politici și măsuri, precum și estimări, după caz, ale costurilor și beneficiilor realizate pentru politici și măsuri, atunci când sunt disponibile;

(vii) toate trimiterile la evaluări și la rapoartele tehnice aferente menționate la alineatul (3), atunci când sunt disponibile;

▼M2

(viii) începând din 2023, informații privind politicile și măsurile naționale puse în aplicare în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2018/841, precum și informații privind politicile și măsurile naționale suplimentare planificate în scopul limitării emisiilor de gaze cu efect de seră sau al îmbunătățirii absorbanților dincolo de angajamentele asumate în temeiul regulamentului respectiv;

▼M3

(ix) începând din 2023, informații privind politicile și măsurile naționale puse în aplicare în vederea îndeplinirii obligațiilor lor în temeiul Regulamentului (UE) 2018/842, precum și informații cu privire la politicile și măsurile naționale suplimentare avute în vedere în scopul limitării emisiilor de gaze cu efect de seră dincolo de angajamentele asumate în temeiul regulamentului respectiv;

▼B

(d) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Decizia nr. 406/2009/CE;

(e) informații privind măsura în care acțiunea statului membru constituie un element semnificativ al eforturilor întreprinse la nivel național, precum și măsura în care folosirea preconizată a procedurii de punere în aplicare comune, a CDM și a comercializării internaționale a emisiilor este complementară acțiunii interne în conformitate cu dispozițiile relevante ale Protocolului de la Kyoto și cu deciziile adoptate în temeiul acestuia.

(2)  În cazul unor modificări substanțiale ale informațiilor raportate în temeiul prezentului articol pe parcursul primului an al perioadei de raportare, statul membru în cauză comunică aceste modificări Comisiei până la data de 15 martie a anului care urmează raportului precedent.

(3)  Statele membre pun la dispoziția publicului, în format electronic, orice evaluare relevantă a costurilor și efectelor politicilor și măsurilor naționale, atunci când este disponibilă, precum și orice informație relevantă cu privire la punerea în aplicare a politicilor și măsurilor Uniunii care limitează sau reduc emisiile de la surse și sporesc eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, împreună cu orice raport tehnic existent care susține evaluările respective. Aceste evaluări ar trebui să includă descrieri ale modelelor și abordărilor metodologice folosite, definiții și ipoteze aferente.

Articolul 14

Raportarea prognozelor

(1)  Până la data de 15 martie 2015 și ulterior la fiecare doi ani, statele membre raportează Comisiei prognozele naționale referitoare la emisiile antropice de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, per gaz sau grup de gaze (HFC și PFC) enumerate în anexa I și per sector de activitate. Aceste prognoze includ estimările cantitative pentru următorii patru ani care se termină cu 0 sau 5, imediat după anul de raportare. Prognozele naționale iau în considerare orice politici și măsuri adoptate la nivelul Uniunii și includ:

(a) prognozele fără măsuri, atunci când sunt disponibile, prognozele cu măsuri și, atunci când sunt disponibile, prognozele cu măsuri suplimentare;

(b) prognozele totale privind gazele cu efect de seră și estimările separate pentru emisiile de gaze cu efect de seră previzionate pentru sursele de emisie reglementate de Directiva 2003/87/CE și de Decizia nr. 406/2009/CE;

▼M2

(ba) începând din 2023, prognozele totale privind gazele cu efect de seră și estimările separate pentru emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră previzionate reglementate de Regulamentul (UE) 2018/841;

▼B

(c) impactul politicilor și măsurilor identificate în temeiul articolului 13. În cazul în care astfel de politici și măsuri nu sunt incluse, acest fapt se menționează și se explică în mod clar;

(d) rezultatele analizei de sensibilitate realizate pentru prognoze;

(e) toate trimiterile relevante la evaluare și la rapoartele tehnice care stau la baza prognozelor menționate la alineatul (4);

▼M3

(f) începând din 2023, prognozele totale privind gazele cu efect de seră și estimările separate pentru emisiile de gaze cu efect de seră previzionate pentru sursele de emisie reglementate prin Regulamentul (UE) 2018/842 și prin Directiva 2003/87/CE.

▼B

(2)  În cazul unor modificări substanțiale ale informațiilor raportate în temeiul prezentului articol pe parcursul primului an al perioadei de raportare, statul membru în cauză comunică aceste modificări Comisiei până la data de 15 martie a anului care urmează raportului precedent.

(3)  Statele membre prezintă rapoarte conținând cele mai recente prognoze disponibile. În cazul în care statele membre nu prezintă prognozele estimate complete până la data de 15 martie, la fiecare doi ani, iar Comisia a stabilit că statul membru respectiv nu poate completa lacunele din estimări atunci când sunt identificate prin procedurile Comisiei de asigurarea calității sau controlul calității, aceasta poate pregăti estimările necesare pentru a compila prognozele la nivelul Uniunii, consultându-se cu statul membru în cauză.

(4)  Statele membre pun la dispoziția publicului, în format electronic, prognozele lor naționale referitoare la emisiile de la surse și la eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră, împreună cu rapoartele tehnice relevante care stau la baza acestor prognoze. Aceste prognoze ar trebui să includă descrieri ale modelelor și abordărilor metodologice folosite, definiții și ipoteze aferente.CAPITOLUL 6

RAPORTAREA ALTOR INFORMAȚII RELEVANTE PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Articolul 15

Raportarea acțiunilor de adaptare națională

Până la data de 15 martie 2015 și ulterior la fiecare patru ani, în concordanță cu programul raportării la CCONUSC, statele membre raportează Comisiei informații privind planificarea și strategiile adaptării la nivel național, schițând acțiunile puse în aplicare sau planificate pentru a facilita adaptarea la schimbările climatice. Informațiile respective includ obiectivele principale și categoria de impact al schimbării climatice abordată, precum inundațiile, creșterea nivelului mărilor, temperaturile extreme, secetele și alte fenomene meteorologice extreme.

Articolul 16

Raportarea cu privire la sprijinul financiar și tehnologic oferit țărilor în curs de dezvoltare

(1)  Statele membre cooperează cu Comisia pentru a permite Uniunii și statelor membre ale acesteia să raporteze prompt și coerent cu privire la sprijinul oferit țărilor în curs de dezvoltare în conformitate cu dispozițiile relevante ale CCONUSC, după caz, inclusiv orice format comun convenit în temeiul CCONUSC, și să asigure raportarea anuală până la 30 septembrie.

(2)  Atunci când este relevant sau aplicabil în temeiul CCONUSC, statele membre se angajează să ofere informații cu privire la fluxurile financiare bazate pe așa-numitele „repere Rio” pentru sprijinul privind atenuarea schimbărilor climatice și pentru sprijinul privind adaptarea la schimbările climatice introduse de către Comitetul de sprijin pentru dezvoltare al OCDE și informații metodologice referitoare la punerea în aplicare a metodologiei privind reperele Rio cu privire la schimbările climatice.

(3)  Atunci când se raportează informații privind fluxurile financiare private mobilizate, acestea includ informații privind definițiile și metodologiile utilizate pentru determinarea cifrelor.

(4)  În conformitate cu deciziile adoptate de organismele instituite prin CCONUSC, prin Protocolul de la Kyoto sau prin acorduri care rezultă din acestea sau care le succedă, informațiile privind sprijinul asigurat includ informații privind sprijinul pentru atenuarea, adaptarea, consolidarea capacității și transferul tehnologic și, dacă este posibil, informații cu privire la natura resurselor financiare, și anume dacă sunt noi sau suplimentare.

Articolul 17

Raportarea utilizării veniturilor din licitații și a creditelor din proiecte

(1)  Până la data de 31 iulie a fiecărui an („anul X”), statele membre prezintă Comisiei pentru anul X-1:

(a) o justificare detaliată menționată la articolul 6 alineatul (2) din Decizia nr. 406/2009/CE;

(b) informații cu privire la folosirea, în decursul anului X-1, a veniturilor generate de către statele membre prin licitarea certificatelor în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, care includ informații privind veniturile folosite pentru unul sau mai multe dintre scopurile specificate la articolul 10 alineatul (3) din directiva respectivă sau echivalentul în valoare financiară al acestor venituri, precum și acțiunile întreprinse în temeiul articolului respectiv;

(c) informații cu privire la folosirea, conform deciziei statelor membre, a tuturor veniturilor generate de către statele membre prin licitarea certificatelor din aviație în temeiul articolului 3d alineatele (1) sau (2) din Directiva 2003/87/CE; aceste informații se furnizează în conformitate cu articolul 3d alineatul (4) din directiva respectivă;

(d) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 406/2009/CE și informații referitoare la modul în care politica de achiziționare a acestora conduce la o mai bună punere în practică a acordului internațional privind schimbările climatice;

(e) informații privind aplicarea articolului 11b alineatul (6) din Directiva 2003/87/CE în ceea ce privește activitățile bazate pe proiecte de producere de energie hidroelectrică cu o capacitate de producție care depășește 20 MW.

(2)  Veniturile generate din licitații și neplătite la momentul în care un stat membru prezintă Comisiei un raport în temeiul prezentului articol sunt cuantificate și raportate în rapoartele pentru anii următori.

(3)  Statele membre pun la dispoziția publicului rapoartele înaintate Comisiei în temeiul prezentului articol. Comisia face publice informațiile cumulate ale Uniunii într-un format ușor accesibil.

(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procedurile de transmitere pentru raportarea informațiilor de către statele membre în temeiul prezentului articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

Articolul 18

Rapoarte bienale și comunicări naționale

(1)  Uniunea și statele membre prezintă secretariatului CCONUSC rapoarte bienale în conformitate cu Decizia 2/CP.17 a Conferinței părților la CCONUSC (Decizia 2/CP.17) sau cu decizii ulterioare relevante adoptate de organismele instituite prin CCONUSC și comunicări naționale în conformitate cu articolul 12 din CCONUSC.

(2)  Statele membre furnizează Comisiei copii ale comunicărilor naționale și ale rapoartelor bienale depuse la secretariatul CCONUSC.CAPITOLUL 7

EXPERTIZE ALE UNIUNII DE REVIZUIRE ALE EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Articolul 19

Revizuirea inventarelor

(1)  Comisia realizează o revizuire completă a datelor inventarelor naționale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 7 alineatul (4) din prezentul regulament în vederea stabilirii nivelului anual de emisii alocate prevăzut la articolul 3 alineatul (2) al patrulea paragraf din Decizia nr. 406/2009/CE pentru aplicarea articolelor 20 și 27 din prezentul regulament și în vederea monitorizării îndeplinirii de către statele membre a obiectivelor lor de reducere sau de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul articolelor 3 și 7 din Decizia nr. 406/2009/CE în anii în care se realizează o revizuire completă.

(2)  Începând cu datele declarate pentru anul 2013, Comisia efectuează o revizuire anuală a datelor inventarelor naționale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 7 alineatul (1) din prezentul regulament relevante pentru monitorizarea reducerii sau limitării de către statele membre a emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul articolelor 3 și 7 din Decizia nr. 406/2009/CE și a oricăror alte obiective privind reducerile sau limitările de emisii de gaze cu efect de seră stabilite în legislația Uniunii. Statele membre participă pe deplin la acest proces.

(3)  Revizuirea completă menționată la alineatul (1) include:

(a) controale pentru a verifica transparența, acuratețea, coerența, comparabilitatea și caracterul integral al informațiilor prezentate;

(b) controale pentru a identifica situațiile în care datele din inventar nu sunt pregătite în conformitate cu documentația care cuprinde orientările CCONUSC sau cu normele Uniunii; precum și

(c) după caz, calcularea corecțiilor tehnice necesare rezultate, în consultare cu statele membre.

(4)  Revizuirile anuale includ controalele prevăzute la alineatul (3) litera (a). La cererea unui stat membru în consultare cu Comisia sau atunci când aceste controale identifică aspecte semnificative, precum:

(a) recomandări din revizuiri anterioare ale Uniunii sau ale CCONUSC care nu au fost puse în aplicare sau întrebări cu privire la care un stat membru nu a dat explicații; sau

(b) supraestimări sau subestimări legate de o categorie-cheie într-un inventar al unui stat membru,

revizuirea anuală pentru statul membru în cauză implică, de asemenea, controalele prevăzute la alineatul (3) litera (b), pentru a se oferi posibilitatea efectuării calculelor prevăzute la alineatul (3) litera (c).

(5)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili calendarul și etapele pentru efectuarea revizuirii complete și a revizuirii anuale menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, inclusiv sarcinile stabilite la alineatele (3) și (4) din prezentul articol, asigurând totodată consultarea corespunzătoare a statelor membre în ceea ce privește concluziile revizuirilor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

(6)  La încheierea revizuirii relevante, Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, determină suma totală a emisiilor pentru anul relevant, care rezultă din datele privind inventarierea corectate pentru fiecare stat membru.

(7)  Datele pentru fiecare stat membru, astfel cum sunt înregistrate în registrele înființate în temeiul articolului 11 din Decizia nr. 406/2009/CE și al articolului 19 din Directiva 2003/87/CE și în forma în care sunt la patru luni de la data publicării unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (6) din prezentul articol, sunt relevante pentru aplicarea articolului 7 alineatul (1) din Decizia nr. 406/2009/CE. Acestea includ modificări ale datelor respective care apar ca rezultat al utilizării de către statul membru respectiv a mecanismelor de flexibilitate în temeiul articolelor 3 și 5 din Decizia nr. 406/2009/CE.

Articolul 20

Abordarea efectelor recalculărilor

(1)  La finalizarea revizuirii complete a datelor din inventar referitoare la anul 2020 în temeiul articolului 19, Comisia calculează, în conformitate cu formula prevăzută în anexa II, suma efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră recalculate per stat membru.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 27 alineatul (2) din prezentul regulament, Comisia folosește, între altele, suma menționată la alineatul (1) din prezentul articol pentru a propune obiective de reducere sau de limitare a emisiilor pentru fiecare stat membru în perioada post-2020 în temeiul articolului 14 din Decizia nr. 406/2009/CE.

(3)  Comisia publică imediat rezultatele calculelor efectuate în temeiul alineatului (1).CAPITOLUL 8

RAPORTAREA PROGRESELOR ÎNREGISTRATE ÎN ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR UNIUNII ȘI INTERNAȚIONALE

Articolul 21

Raportarea progreselor

(1)  Comisia evaluează anual, pe baza informațiilor raportate în temeiul prezentului regulament și în urma consultării cu statele membre, cu scopul de a stabili dacă progresele înregistrate sunt suficiente, progresul înregistrat de către Uniune și de către statele sale membre în îndeplinirea:

(a) angajamentelor asumate în temeiul articolului 4 din CCONUSC și al articolului 3 din Protocolul de la Kyoto, astfel cum au fost stabilite ulterior în deciziile adoptate de către Conferința părților la CCONUSC sau de către Conferința părților la CCONUSC care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto. Aceste evaluări se bazează pe informațiile raportate în conformitate cu articolele 7, 8, 10 și 13-17;

(b) obligațiilor stabilite la articolul 3 din Decizia nr. 406/2009/CE. Aceste evaluări se bazează pe informațiile raportate în conformitate cu articolele 7, 8, 13 și 14;

▼M3

(c) obligațiilor stabilite la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/842. Evaluarea ia în considerare progresele înregistrate în privința politicilor și măsurilor Uniunii, precum și informațiile prezentate de statele membre. Evaluarea include de asemenea, o dată la doi ani, progresele estimate la nivelul Uniunii în direcția punerii în aplicare a contribuției stabilite la nivel național în temeiul Acordului de la Paris, conținând angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii, precum și progresele estimate la nivelul statelor membre în direcția îndeplinirii obligațiilor asumate de către acestea în temeiul regulamentului menționat.

▼B

(2)  Comisia evaluează o dată la doi ani impactul general al activităților de aviație asupra climei globale, inclusiv prin intermediul emisiilor altele decât cele de CO2 sau al efectelor acestora, pe baza datelor privind emisiile furnizate de către statele membre în temeiul articolului 7 și îmbunătățește respectiva evaluare prin trimiteri la datele referitoare la progresele științifice și la traficul aerian, după caz.

(3)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, un raport de sinteză privind concluziile evaluărilor prevăzute la alineatele (1) și (2).

Articolul 22

Raport privind prelungirea perioadei pentru îndeplinirea angajamentelor în temeiul Protocolului de la Kyoto

Uniunea și fiecare stat membru prezintă secretariatului CCONUSC un raport privind prelungirea perioadei pentru îndeplinirea angajamentelor menționate la punctul 3 din Decizia 13/CMP.1, la expirarea perioadei respective.CAPITOLUL 9

COOPERARE ȘI SPRIJIN

Articolul 23

Cooperarea între statele membre și Uniune

Statele membre și Uniunea cooperează și își coordonează în întregime activitățile cu privire la obligațiile care rezultă în temeiul prezentului regulament referitor la:

(a) compilarea inventarului de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii și pregătirea raportului Uniunii privind inventarul de gaze cu efect de seră, în temeiul articolului 7 alineatul (5);

(b) pregătirea comunicării naționale a Uniunii în temeiul articolului 12 din CCONUSC și a raportului bienal al Uniunii în temeiul Deciziei 2/CP.17 sau a deciziilor ulterioare relevante adoptate de organismele instituite prin CCONUSC;

(c) procedurile de revizuire și de conformitate în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto în conformitate cu eventualele decizii aplicabile în temeiul CCONUSC sau al Protocolului de la Kyoto, precum și procedura Uniunii de revizuire a inventarelor de gaze cu efect de seră ale statelor membre menționată la articolul 19 din prezentul regulament;

(d) orice modificări în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto sau în urma procesului de revizuire menționat la articolul 19 din prezentul regulament, sau orice alte modificări ale inventarelor sau ale rapoartelor privind inventarele prezentate sau care urmează să fie prezentate secretariatului CCONUSC;

(e) compilarea inventarului armonizat de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii în temeiul articolului 8;

(f) raportarea cu privire la retragerea unităților AAU, RMU, ERU, CER, tCER și lCER, după prelungirea perioadei menționate la punctul 14 din Decizia 13/CMP.1, în vederea îndeplinirii angajamentelor în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto.

Articolul 24

Rolul Agenției Europene de Mediu

Agenția Europeană de Mediu asistă Comisia în eforturile acesteia de a se conforma articolelor 6-9, 12-19, 21 și 22, în conformitate cu programul său anual de lucru. Asistența se referă la:

(a) compilarea inventarului de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii și pregătirea raportului Uniunii privind inventarul de gaze cu efect de seră;

(b) efectuarea procedurilor de asigurare a calității și control al calității în vederea pregătirii raportului Uniunii privind inventarul de gaze cu efect de seră;

(c) pregătirea estimărilor datelor care nu sunt raportate în inventarele naționale de gaze cu efect de seră;

(d) realizarea revizuirilor;

(e) compilarea inventarului armonizat de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii;

(f) compilarea informațiilor prezentate de statele membre cu privire la politici și măsuri, precum și la prognoze;

(g) efectuarea procedurilor de asigurare a calității și control al calității cu privire la informațiile prezentate de către statele membre cu privire la prognoze, precum și la politici și măsuri;

(h) pregătirea estimărilor pentru datele privind prognozele care nu sunt raportate de către statele membre;

(i) compilarea datelor prevăzute pentru raportul anual prezentat de către Comisie Parlamentului European și Consiliului;

(j) difuzarea informațiilor colectate în temeiul prezentului regulament, inclusiv păstrarea și actualizarea unei baze de date cu privire la politicile și măsurile de atenuare ale statelor membre și platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice în ceea ce privește impactul schimbărilor climatice, vulnerabilitățile și adaptarea la schimbările climatice.CAPITOLUL 10

DELEGAREA

Articolul 25

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   ►M1  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 6 și 7 și la articolul 10 alineatul (4) este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu 8 iulie 2013. ◄ Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

▼M1

(2a)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatele (5) și (6) se conferă Comisiei, de la data adoptării de către Uniune a Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto până la sfârșitul perioadei suplimentare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în temeiul celei de a doua perioade de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto.

▼B

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolele 6, 7 și 10 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 6, 7 și 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.CAPITOLUL 11

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

Procedura comitetului

▼M4 —————

▼B

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼M1

(3)  În cazul articolului 10 alineatul (7), atunci când comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼B

Articolul 27

Revizuirea

(1)  Comisia revizuiește periodic conformitatea dispozițiilor de monitorizare și de raportare în temeiul prezentului regulament cu deciziile ulterioare referitoare la CCONUSC, Protocolul de la Kyoto sau alte acte juridice ale Uniunii. De asemenea, Comisia evaluează cu regularitate dacă evoluțiile din cadrul CCONUSC conduc la situații în care obligațiile ce decurg din prezentul regulament nu mai sunt necesare, nu sunt proporționale cu avantajele corespunzătoare, necesită ajustări sau nu sunt coerente sau se suprapun cerințelor de raportare în temeiul CCONUSC și prezintă, după caz, o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului.

(2)  Până în decembrie 2016, Comisia efectuează o examinare pentru a stabili dacă impactul utilizării orientărilor IPCC din 2006 pentru inventarele naționale de emisii de gaze cu efect de seră sau o schimbare semnificativă a metodologiilor CCONUSC utilizate la stabilirea inventarelor naționale de gaze cu efect de seră conduce la o diferență de peste 1 % în emisiile totale de gaze cu efect de seră ale unui stat membru relevante pentru articolul 3 din Decizia nr. 406/2009/CE și poate revizui alocările anuale de emisii care revin statelor membre, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) al patrulea paragraf din Decizia nr. 406/2009/CE.

Articolul 28

Abrogare

Decizia nr. 280/2004/CE se abrogă. Trimiterile făcute la decizia abrogată se înțeleg ca fiind trimiteri la prezentul regulament și se citesc conform tabelului de corespondență din anexa IV.

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

GAZE CU EFECT DE SERĂ

Dioxid de carbon (CO2)

Metan (CH4)

Protoxid de azot (N2O)

Hexafluorură de sulf (SF6)

Trifluorură de azot (NF3)

Hidrofluorocarburi (HFC):

 HFC-23 CHF3

 HFC-32 CH2F2

 HFC-41 CH3F

 HFC-125 CHF2CF3

 HFC-134 CHF2CHF2

 HFC-134a CH2FCF3

 HFC-143 CH2FCHF2

 HFC-143a CH3CF3

 HFC-152 CH2FCH2F

 HFC-152a CH3CHF2

 HFC-161 CH3CH2F

 HFC-227ea CF3CHFCF3

 HFC-236cb CF3CF2CH2F

 HFC-236ea CF3CHFCHF2

 HFC-236fa CF3CH2CF3

 HFC-245fa CHF2CH2CF3

 HFC-245ca CH2FCF2CHF2

 HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

 HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 sau (C5H2F10)

Perfluorocarburi (PFC):

 PFC-14, Perfluorometan, CF4

 PFC-116, Perfluoroetan, C2F6

 PFC-218, Perfluoropropan, C3F8

 PFC-318, Perfluorociclobutan, c-C4F8

 Perfluorociclopropan c-C3F6

 PFC-3-1-10, Perfluorobutan, C4F10

 PFC-4-1-12, Perfluoropentan, C5F12

 PFC-5-1-14, Perfluorohexan, C6F14

 PFC-9-1-18, C10F18
ANEXA II

Suma efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră recalculate per stat membru, menționată la articolul 20 alineatul (1)

Suma efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră recalculate per stat membru se calculează prin utilizarea formulei:

image

unde:

 ti, reprezintă cota anuală de emisii a statului membru pentru anul i stabilită în temeiul articolului 3 alineatul (2) al patrulea paragraf și al articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE, fie astfel cum s-a stabilit în 2012, fie, după caz, astfel cum se stabilește în 2016 pe baza revizuirii realizate în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din prezentul regulament și în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Decizia nr. 406/2009/CE;

 ti,2022 reprezintă cota anuală de emisii a statului membru pentru anul i în temeiul articolului 3 alineatul (2) al patrulea paragraf și al articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE, astfel cum ar fi fost calculată dacă ar fi fost folosite datele de inventar revizuite prezentate în 2022;

 ei,j reprezintă emisiile de gaze cu efect de seră ale statului membru pentru anul i, stabilite în temeiul actelor adoptate de către Comisie în temeiul articolului 19 alineatul (6) în urma expertizei de revizuire a inventarelor efectuate în anul j.
ANEXA III

LISTA INDICATORILOR ANUALITabelul 1:  lista indicatorilor prioritari (1)

Nr.

Nomenclatura indicatorilor de eficiență energetică a Eurostat

Indicator

Numărător/numitor

Instrucțiuni/definiții (2) (3)

1

MACRO

Intensitatea totală a CO2 în PIB, t/milioane EUR

Emisii totale de CO2, kt

Emisii totale de CO2 (cu excepția LULUCF), conform raportării în CRF

PIB, miliarde EUR (EC95)

Produs intern brut la prețurile constante din 1995. (sursa: contabilitatea națională)

2

MACRO B0

Intensitatea CO2 privind energia în PIB, t/milioane EUR

Emisii de CO2 din consumul de energie, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili (categoria de surse 1A după metoda sectorială a IPCC)

PIB, miliarde EUR (EC95)

Produs intern brut la prețurile constante din 1995. (sursa: contabilitatea națională)

3

TRANSPORT C0

Emisii de CO2 provenind de la autoturisme, kt

 

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru toate activitățile de transport efectuate de autoturisme (automobile destinate în primul rând transportului de persoane și cu o capacitate maximă de 12 persoane; greutate totală la sarcină maximă de 3 900 kg – categoria de surse 1A3bi a IPCC)

Număr de kilometri parcurși de autoturisme, Mkm

 

Totalul kilometrilor parcurși/vehicul de către autoturisme. (sursa: statistici privind transportul)

Notă: Datele privind activitatea ar trebui, pe cât posibil, să fie în concordanță cu datele privind emisiile.

4

INDUSTRIE A1

Intensitatea CO2 privind energia din industrie, t/milioane EUR

Emisii de CO2 din industrie, kt

Emisii provenind din arderea combustibililor fosili în industriile de prelucrare, în construcții și în industriile extractive (cu excepția minelor de cărbune și a extracției petrolului și gazelor), inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii (categoria de surse 1A2 a IPCC). Energia folosită de industrie pentru transport nu trebuie să fie inclusă în această rubrică, ci în cea a indicatorilor de transport. Emisiile provenite de la vehicule de teren și alte mașini mobile utilizate în industrie ar trebui incluse în această rubrică.

Valoarea adăugată brută a ansamblului industriei, miliarde EUR (EC95)

Valoarea adăugată brută la prețuri constante din 1995 în cadrul industriilor de prelucrare (NACE 15-22, 24-37), în construcții (NACE 45) și în industriile extractive (cu excepția minelor de cărbune și a extracției petrolului și gazelor) (NACE 13-14). (sursa: contabilitatea națională)

5

GOSPODĂRII A.1

Emisii specifice de CO2 provenind de la gospodării, t/locuință

Emisii de CO2 provenind din consumul de combustibili fosili de către gospodării, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili de către gospodării (categoria de surse 1A4b a IPCC)

Parc de locuințe ocupate permanent, 1 000

Parc de locuințe ocupate permanent

6

SERVICII A0

Intensitatea CO2 din sectorul comercial și instituțional, t/milioane EUR

Emisii de CO2 provenind din consumul de combustibili fosili în sectorul comercial și instituțional, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili în imobile cu destinație comercială și instituțională din sectoarele public și privat (categoria de surse 1A4a a IPCC). Energia folosită de servicii pentru transport nu trebuie să fie inclusă în această rubrică, ci în cea a indicatorilor de transport.

Valoarea adăugată brută a serviciilor, miliarde EUR (EC95)

Valoarea adăugată brută la prețuri constante din 1995 în cadrul serviciilor (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99). (sursa: contabilitatea națională)

7

TRANSFORMARE B0

Emisii specifice de CO2 ale centralelor electrice publice și autoproducătoare, t/TJ

Emisii de CO2 ale centralelor termice publice și autoproducătoare, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru producția brută de electricitate și de căldură a centralelor termice și a centralelor de cogenerare din rețeaua publică și a autoproducătorilor. Sunt excluse emisiile de la instalații ce produc doar căldură.

Toate produsele – realizate de centralele termice publice și autoproducătoare, PJ

Producția brută de electricitate și eventual de căldură vândută părților terțe (cogenerare) a centralelor termice și a centralelor de cogenerare din rețeaua publică și a autoproducătorilor. Se exclude producția instalațiilor producătoare doar de căldură. Centralele termice din rețeaua publică au ca activitate principală generarea electricității (și căldurii) pentru a fi vândută părților terțe. Acestea pot fi proprietate privată sau publică. Centralele termice ale autoproducătorilor generează electricitate (și căldură) destinată total sau parțial consumului propriu în cadrul unei activități principale diferite. Producția brută de electricitate este măsurată la ieșirea transformatoarelor principale, adică include consumul de electricitate al sistemelor auxiliare și al transformatoarelor. (sursă: bilanțuri energetice)

(1)   Statele membre raportează numărătorul și numitorul, dacă nu sunt incluse în formatul comun de raportare (CRF).

(2)   Statele membre ar trebui să urmeze această orientare. Dacă nu pot urma exact această orientare sau dacă numărătorul și numitorul nu sunt complet conforme, statele membre ar trebui să indice aceasta cu claritate.

(3)   Trimiterile la categoriile sursă IPCC se consideră că sunt trimiteri la IPCC (1996) Orientările revizuite din 1996 pentru inventarele naționale de gaze cu efect de seră.Tabelul 2:  lista indicatorilor prioritari suplimentari (1)

Nr.

Nomenclatura indicatorilor de eficiență energetică a Eurostat

Indicator

Numărător/numitor

Instrucțiuni/definiții (2)

1

TRANSPORT D0

Emisii de CO2 provenind de la transportul rutier de mărfuri, kt

 

Emisii de CO2 provenite din arderea combustibililor fosili în toate activitățile de transport asigurate cu ajutorul camioanelor ușoare (vehicule cu o greutate totală la sarcină de cel mult 3 900 kg destinate în principal transportului de mărfuri ușoare sau cu echipamente speciale, precum tracțiunea integrală pentru orice tip de teren – categoria de surse 1A3bii a IPCC) și al vehiculelor grele (vehicule cu o greutate totală la sarcină mai mare de 3 900 kg destinate în principal transportului de mărfuri grele – categoria de surse 1A3biii a IPCC cu excepția autobuzelor).

Transportul rutier de mărfuri, Mtkm

 

Numărul de tone-kilometri transportate în camioane ușoare și vehicule grele pe cale rutieră; o tonă-kilometru reprezintă transportul unei tone pe cale rutieră pe parcursul unui kilometru. (sursă: statistici privind transportul)

Notă: Datele privind activitatea ar trebui, pe cât posibil, să fie în concordanță cu datele privind emisiile.

2

INDUSTRIE A1.1

Intensitatea totală a CO2 – industria siderurgică, t/milioane EUR

Emisii totale de CO2 în industria siderurgică, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili în industria siderurgică, inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii (categoria de surse 1A2a a IPCC), pentru fabricarea fierului și oțelului (categoria de surse 2C1 a IPCC) și pentru fabricarea feroaliajelor (categoria de surse 2C2 a IPCC).

Valoare adăugată brută - industria siderurgică, miliarde EUR (EC95)

Valoarea adăugată brută la prețuri constante din 1995 în fabricarea produselor siderurgice (NACE 27.1), fabricarea țevilor (NACE 27.2) a altor produse de primă prelucrare din fier și oțel (NACE 27.3), turnarea fontei (NACE 27.51) și turnarea pieselor din oțel (NACE 27.52). (sursă: contabilitatea națională)

3

INDUSTRIE A1.2

Intensitatea CO2 privind energia – industria chimică, t/miliarde EUR

Emisii de CO2 privind energia din industria chimică, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili în fabricarea produselor chimice, inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii (categoria de surse 1A2c a IPCC).

Valoarea adăugată brută în industria chimică, miliarde EUR (EC95)

Valoarea adăugată brută la prețuri constante din 1995 în fabricarea produselor chimice (NACE 24). (sursă: contabilitatea națională)

4

INDUSTRIE A1.3

Intensitatea CO2 privind energia – industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de construcții, t/miliarde EUR

Emisii de CO2 privind energia în industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de construcții, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili în fabricarea produselor minerale nemetalice (NACE 26), inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii.

Valoare adăugată brută – industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de construcții, miliarde EUR (EC95)

Valoarea adăugată brută la prețuri constante din 1995 în fabricarea produselor minerale nemetalice (NACE 26). (sursă: contabilitatea națională)

5

INDUSTRIE C0.1

Emisii specifice de CO2 în industria siderurgică, t/t

Emisii totale de CO2 în industria siderurgică, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili în industria siderurgică, inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii (categoria de surse 1A2a a IPCC), pentru fabricarea fierului și oțelului (categoria de surse 2C1 a IPCC) și pentru fabricarea feroaliajelor (categoria de surse 2C2 a IPCC).

Producție de oțel prin suflare cu oxigen, kt

Producție de oțel prin suflare cu oxigen (NACE 27). (sursă: statistici privind producția)

6

INDUSTRIE C0.2

Emisii specifice de CO2 privind energia în industria cimentului, t/t

Emisii de CO2 privind energia în industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de construcții, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili în fabricarea produselor minerale nemetalice (NACE 26), inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii.

Producția de ciment, kt

Producție de ciment (NACE 26). (sursă: statistici privind producția)

(1)   Statele membre raportează numărătorul și numitorul, dacă nu sunt incluse în CRF.

(2)   Statele membre ar trebui să urmeze această orientare. Dacă nu pot urma exact această orientare sau dacă numărătorul și numitorul nu sunt complet conforme, statele membre ar trebui să indice aceasta cu claritate.Tabelul 3:  lista indicatorilor suplimentari

Nr.

Nomenclatura indicatorilor de eficiență energetică a Eurostat

Indicator

Numărător/numitor

Instrucțiuni/definiții

1

TRANSPORT B0

Emisii specifice de CO2 legate de consumul de motorină al autoturismelor, g/100 km

Emisii de CO2 de la autoturismele cu motoare diesel, kt

Emisii de CO2 provenind din combustia motorinei pentru toate activitățile de transport efectuate de autoturisme (automobile destinate în primul rând transportului de persoane și cu o capacitate maximă de 12 persoane; greutate totală maximă autorizată de 3 900 kg – categoria de surse 1A3bi a IPCC, doar pentru motorină).

Număr de kilometri parcurși de autoturisme cu motor diesel, milioane km

Număr de kilometri parcurși/vehicul de către autoturisme echipate cu motor diesel autorizate să circule pe drumurile publice. (sursă: statistici privind transportul)

2

TRANSPORT B0

Emisii specifice de CO2 legate de consumul de benzină al autoturismelor, g/100 km

Emisii de CO2 de la autoturismele cu motoare cu benzină, kt

Emisii de CO2 provenind din combustia benzinei pentru toate activitățile de transport efectuate de autoturisme (automobile destinate în primul rând transportului de persoane și cu o capacitate maximă de 12 persoane; greutate totală maximă autorizată de 3 900 kg – categoria de surse 1A3bi a IPCC, doar pentru benzină).

Număr de kilometri parcurși de autoturisme cu motoare cu benzină, milioane km

Număr de kilometri parcurși/vehicul de către autoturisme echipate cu motoare cu benzină autorizate să circule pe drumurile publice. (sursă: statistici privind transportul)

3

TRANSPORT C0

Emisii specifice de CO2 de la autoturisme, t/pkm

Emisii de CO2 provenind de la autoturisme, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru toate activitățile de transport efectuate de autoturisme (automobile destinate în primul rând transportului de persoane și cu o capacitate maximă de 12 persoane; greutate totală la sarcină maximă de 3 900 kg – categoria de surse 1A3bi a IPCC)

Transport de pasageri în autoturisme, Mpkm

Numărul de pasageri-kilometru transportați în autoturisme; un pasager-kilometru reprezintă transportul unui pasager pe parcursul unui kilometru. (sursă: statistici privind transportul)

Notă: Datele privind activitatea ar trebui, pe cât posibil, să fie în concordanță cu datele privind emisiile.

4

TRANSPORT E1

Emisii specifice de CO2 provenind de la transportul aerian, t/pasager

Emisii de CO2 provenind de la transportul aerian intern, kt

Emisii de CO2 provenind de la transportul aerian intern (comercial, privat, agricol etc.), inclusiv decolările și aterizările (categoria de surse 1A3aii a IPCC). Se exclude combustia carburanților în aeroporturi pentru transport la sol. Se exclude, de asemenea, combustibilul pentru arderea staționară în aeroporturi.

Pasageri ai zborurilor interne, milioane

Numărul de persoane, cu excepția membrilor echipajului tehnic și comercial al zborului, care călătoresc cu avionul (exclusiv aviație internă). (sursă: statistici privind transportul)

Notă: Datele privind activitatea ar trebui, pe cât posibil, să fie în concordanță cu datele privind emisiile.

5

INDUSTRIE A1.4

Intensitatea CO2 privind energia – industria alimentară, a băuturilor și a tutunului, t/milioane EUR

Emisii de CO2 privind energia în industria alimentară, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili în fabricarea alimentelor, a băuturilor și a tutunului, inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii (categoria de surse 1A2e a IPCC).

Valoare adăugată brută – industria alimentară, a băuturilor și a tutunului, milioane EUR (EC95)

Valoarea adăugată brută la prețuri constante din 1995 pentru fabricarea alimentelor și a băuturilor (NACE 15) și a tutunului (NACE 16). (sursă: contabilitatea națională)

6

INDUSTRIE A1.5

Intensitatea CO2 privind energia – industria hârtiei și industria poligrafică, t/milioane EUR

Emisii de CO2 privind energia în industria hârtiei și industria poligrafică, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru fabricarea celulozei, hârtiei și produselor din hârtie și pentru editarea, imprimarea și reproducerea unor înregistrări, inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii (categoria de surse 1A2d a IPCC).

Valoare adăugată brută – industria hârtiei și industria poligrafică, milioane EUR (EC95)

Valoarea adăugată brută la prețuri constante din 1995 pentru fabricarea celulozei, hârtiei și produselor din hârtie (NACE 21) și pentru editarea, imprimarea și reproducerea unor înregistrări (NACE 22). (sursă: contabilitatea națională)

7

GOSPODĂRII A0

Emisii specifice de CO2 provenind de la încălzirea locuințelor, t/m2

Emisii de CO2 provenind de la încălzirea locuințelor, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor pentru încălzirea locuințelor.

Suprafața locuințelor ocupate permanent, milioane m2

Suprafața totală a locuințelor ocupate permanent

8

SERVICII B0

Emisii specifice de CO2 provenind de la încălzirea imobilelor comerciale și instituționale, kg/m2

Emisii de CO2 provenind de la imobilelor cu destinație comercială și instituțională, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru încălzirea imobilelor cu destinație comercială și instituțională din sectoarele public și privat.

Suprafața clădirilor de serviciu, milioane m2

Suprafața totală a clădirilor de serviciu (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99)

9

TRANSFORMARE D0

Emisii specifice de CO2 provenind de la centrale electrice din rețeaua publică, t/TJ

Emisii de CO2 provenind de la centrale termice din rețeaua publică, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru producția brută de electricitate și de căldură a centralelor termice și a centralelor de cogenerare din rețeaua publică (categoriile de surse 1A1ai și 1A1aii ale IPCC). Sunt excluse emisiile de la instalații ce produc doar căldură.

Producția totală a centralelor termice din rețeaua publică, PJ

Producția brută de electricitate și eventual de căldură vândută părților terțe (cogenerare) a centralelor termice și a centralelor de cogenerare din rețeaua publică. Se exclude producția instalațiilor producătoare doar de căldură. Centralele termice din rețeaua publică au ca activitate principală generarea electricității (și căldurii) pentru a fi vândută părților terțe. Acestea pot fi proprietate privată sau publică. Producția brută de electricitate este măsurată la ieșirea transformatoarelor principale, adică include consumul de electricitate al sistemelor auxiliare și al transformatoarelor. (sursă: bilanțuri energetice)

10

TRANSFORMARE E0

Emisii specifice de CO2 provenind de la centrale electrice ale autoproducătorilor, t/TJ

Emisii de CO2 provenind de la autoproducători, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru producția brută de electricitate și de căldură a centralelor termice și a centralelor de cogenerare ale autoproducătorilor.

Producția totală a centralelor termice ale autoproducătorilor, PJ

Producția brută de electricitate și eventual de căldură vândută părților terțe (cogenerare) a centralelor termice și a centralelor de cogenerare ale autoproducătorilor. Centralele termice ale autoproducătorilor generează electricitate (și căldură) destinată total sau parțial consumului propriu în cadrul unei activități principale diferite. Producția brută de electricitate este măsurată la ieșirea transformatoarelor principale, adică include consumul de electricitate al sistemelor auxiliare și al transformatoarelor. (sursă: bilanțuri energetice)

11

TRANSFORMARE

Intensitatea carbonului în producția totală de energie, t/TJ

Emisii de CO2 provenind din producția clasică de electricitate, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru producția brută de electricitate și de căldură a centralelor termice și a centralelor decogenerare din rețeaua publică și a centralelor termice și a centralelor de cogenerare ale autoproducătorilor. Sunt excluse emisiile de la instalații ce produc doar căldură.

Producția totală a centralelor electrice publice și autoproducătoare, PJ

Producția brută de electricitate și eventual de căldură vândută părților terțe (cogenerare) a centralelor termice și a centralelor de cogenerare din rețeaua publică și a autoproducătorilor. Include producția de electricitate din surse regenerabile și energie nucleară. (sursă: bilanțuri energetice)

12

TRANSPORT

Intensitatea carbonului în transporturi, t/TJ

Emisii de CO2 provenind din transporturi, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru toate activitățile de transport (categoria de surse 1A3 a IPCC).

Consum final total de energie al transporturilor, PJ

Include totalul consumului final de energie în transporturi provenind de la toate sursele de energie (inclusiv consumul de biomasă și de electricitate). (sursă: bilanțuri energetice)

13

INDUSTRIE C0.3

Emisii specifice de CO2 privind energia din industria hârtiei, t/t

Emisii de CO2 privind energia în industria hârtiei și industria poligrafică, kt

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili pentru fabricarea celulozei, hârtiei și produselor din hârtie și pentru editarea, imprimarea și reproducerea unor înregistrări, inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii (categoria de surse 1A2d a IPCC).

Producția fizică de hârtie, kt

Producția fizică de hârtie (NACE 21). (sursă: statistici privind producția)

14

INDUSTRIE

Emisii de CO2 din sectorul industrial, kt

 

Emisii provenind din arderea combustibililor fosili în industriile de prelucrare, în construcții și în industriile extractive (cu excepția minelor de cărbune și a extracției petrolului și gazelor), inclusiv combustia pentru producerea electricității și a căldurii (categoria de surse 1A2 a IPCC). Energia folosită de industrie pentru transport nu trebuie să fie inclusă în această rubrică, ci în cea a indicatorilor de transport. Emisiile provenite de la vehicule de teren și alte mașini mobile utilizate în industrie ar trebui incluse în această rubrică.

Consum final total de energie al industriei, PJ

 

Include totalul consumului final de energie în industrie provenind de la toate sursele de energie (inclusiv consumul de biomasă și de electricitate). (sursă: bilanțuri energetice)

15

GOSPODĂRII

Emisii de CO2 provenind de la gospodării, kt

 

Emisii de CO2 provenind din arderea combustibililor fosili de către gospodării (categoria de surse 1A4b a IPCC)

Consum final total de energie al gospodăriilor, PJ

 

Include totalul consumului final de energie în gospodării provenind de la toate sursele de energie (inclusiv consumul de biomasă și de electricitate). (sursă: bilanțuri energetice)

▼M2
ANEXA IIIA

Metodologii pentru monitorizarea și raportarea prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (da)

Abordarea 3: Date explicite la nivel geografic privind transformarea destinației terenurilor în conformitate cu Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră.

Metodologia de nivelul 1 în conformitate cu Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră.

În cazul emisiilor și al absorbțiilor pentru un rezervor de carbon care contabilizează cel puțin 25-30 % din emisiile sau absorbțiile provenite dintr-o categorie de surse sau de absorbanți care reprezintă o prioritate în sistemul național de inventariere al unui stat membru, deoarece estimarea sa are o influență semnificativă asupra inventarului total al gazelor cu efect de seră al unei țări în ceea ce privește nivelul absolut al emisiilor și absorbțiilor, evoluția emisiilor și absorbțiilor sau incertitudinea emisiilor și a absorbțiilor din categoriile de exploatare a terenurilor, cel puțin metodologia de nivelul 2 în conformitate cu Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră.

Statele membre sunt încurajate să aplice metodologia de nivelul 3 în conformitate cu Orientările IPCC din 2006 pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră.

▼B
ANEXA IVTABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia nr. 280/2004/CE

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (1) și articolul 14 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 6

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 24

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 22

Articolul 5 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 24

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (1) și articolul 11 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 23

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 26

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 28

Articolul 12

Articolul 29
Declarațiile Comisiei

„Comisia ia act de eliminarea articolului 10 din propunerea sa inițială. Cu toate acestea, în vederea îmbunătățirii calității și transparenței datelor în ceea ce privește emisiile de CO2 și alte informații relevante pentru schimbările climatice referitoare la transportul maritim, Comisia este de acord să abordeze, în schimb, această chestiune ca parte a viitoarei sale inițiative privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de nave, pe care Comisia se angajează să o adopte în prima jumătate a anului 2013. Comisia intenționează să propună o modificare la acest regulament în contextul respectiv.”

„Comisia remarcă faptul că pot fi necesare norme suplimentare privind constituirea, menținerea și modificarea sistemului Uniunii pentru politici, măsuri și previziuni, precum și pregătirea unor inventare armonizate ale gazelor cu efect de seră, pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a regulamentului. În prima parte a anului 2013, Comisia va examina chestiunea în strânsă cooperare cu statele membre și, după caz, va face o propunere de modificare a regulamentului.”( 1 ) Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, de sprijinire a acțiunilor climatice în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 156, 19.6.2018, p. 26).

( 2 ) Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).

Top