EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0346-20180301

Consolidated text: Regulamentul (UE) nr . 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/2018-03-01

02013R0346 — RO — 01.03.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 346/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 aprilie 2013

privind fondurile europene de antreprenoriat social

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 115 25.4.2013, p. 18)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2017/1991 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2017

  L 293

1

10.11.2017
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 346/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 aprilie 2013

privind fondurile europene de antreprenoriat social

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezentul regulament prevede cerințe și condiții uniforme pentru acei administratori de organisme de plasament colectiv care doresc să utilizeze denumirea de „EuSEF” referitor la distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile în Uniune, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne.

De asemenea, prezentul regulament prevede norme uniforme privind distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile către investitori eligibili din cadrul Uniunii, componența portofoliului fondurilor de antreprenoriat social eligibile, instrumentele și tehnicile de investiții în fondurile de antreprenoriat social eligibile, precum și organizarea, transparența și conduita administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile care distribuie astfel de fonduri în cadrul Uniunii.

Articolul 2

(1)  Prezentul regulament se aplică administratorilor organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a), care îndeplinesc următoarele condiții:

(a) activele totale gestionate nu depășesc plafonul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE;

(b) sunt stabiliți în Uniune;

(c) fac obiectul înregistrării de către autoritățile competente din statul membru de origine în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE; și

(d) gestionează portofolii ale fondurilor de antreprenoriat social eligibile.

▼M1

(2)  Articolele 3-6, articolele 10 și 13, articolul 14 alineatul (1) literele (d), (e) și (f), articolele 15a-20, articolul 21 alineatul (3) al doilea paragraf și articolele 22 și 22a din prezentul regulament se aplică administratorilor organismelor de plasament colectiv autorizați în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE, care administrează portofolii ale unor fonduri de antreprenoriat social eligibile și intenționează să utilizeze denumirea „EuSEF” în ceea ce privește distribuirea fondurilor respective în Uniune.

▼B

(3)  În cazul în care administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile sunt administratori externi și sunt înregistrați în conformitate cu articolul 15, aceștia pot, de asemenea, să gestioneze și organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), sub rezerva autorizării prevăzute în Directiva 2009/65/CE.

Articolul 3

(1)  În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „organism de plasament colectiv” înseamnă un FIA astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

(b) „fond de antreprenoriat social eligibil” înseamnă un organism de plasament colectiv care:

(i) intenționează să investească minimum 70 % din totalul aporturilor de capital și din capitalul angajat nevărsat în active care sunt investiții eligibile, calculate pe baza sumelor care pot fi investite după deducerea tuturor costurilor relevante și a deținerilor de numerar și de echivalent de numerar, în conformitate cu un calendar stabilit în normele sale sau în actele sale de constituire, într-un cadru de timp prevăzut în normele sau instrumentele sale constitutive;

(ii) nu utilizează mai mult de 30 % din totalul aporturilor sale de capital și al capitalului angajat nevărsat pentru achiziționarea altor active decât cele care reprezintă investiții eligibile, calculate pe baza sumelor care pot fi investite după deducerea tuturor costurilor relevante și a deținerilor de numerar și de echivalente de numerar;

(iii) este stabilit pe teritoriul unui stat membru;

(c) „administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil” înseamnă o persoană juridică a cărei activitate comercială regulată o constituie gestionarea a cel puțin unui fond de antreprenoriat social eligibil;

(d) „societate de portofoliu eligibilă” înseamnă o întreprindere care:

(i) la momentul unei investiții efectuate de un fond de antreprenoriat social eligibil, nu operează pe o piață reglementată sau într-un „sistem multilateral de tranzacționare (MTF)” astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctele 14 și 15 din Directiva 2004/39/CE;

▼M1

(ii) are drept obiectiv principal obținerea unui impact social pozitiv cuantificabil, conform statutului său, actului său constitutiv sau conform oricăror alte norme sau instrumente constitutive pe baza cărora a fost înființată întreprinderea, atunci când aceasta:

 oferă servicii sau bunuri care aduc beneficii sociale;

 utilizează o metodă de producție de bunuri sau servicii care întruchipează obiectivul social al acesteia; sau

 furnizează sprijin financiar doar întreprinderilor sociale astfel cum sunt definite la primele două liniuțe;

▼B

(iii) utilizează profiturile obținute în primul rând pentru atingerea obiectivului său social, conform statutului său, actului său constitutiv sau conform oricăror alte norme sau instrumente constitutive pe baza cărora a fost înființată întreprinderea și conform procedurilor și normelor predefinite care determină situațiile în care profiturile sunt distribuite acționarilor sau proprietarilor, pentru a se asigura că orice distribuire de acest tip a profiturilor nu subminează atingerea obiectivului său principal;

(iv) este administrată într-un mod responsabil și transparent, în special prin implicarea lucrătorilor, a clienților și a părților interesate de activitățile sale comerciale;

(v) este stabilită pe teritoriul unui stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca țara terță:

 să nu fie calificată drept țară necooperantă sau teritoriu necooperant de către Grupul de acțiune financiară pentru lupta împotriva spălării de bani și a finanțării teroriste;

 să fi semnat un acord cu statul membru de origine al administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil și cu fiecare stat membru în care se intenționează distribuirea de unități sau acțiuni ale fondului de antreprenoriat social eligibil, asigurându-se astfel că țara terță respectă în totalitate standardele stabilite la articolul 26 din modelul de convenție fiscală al OCDE și garantează un schimb eficace de informații în materie fiscală, inclusiv eventuale acorduri fiscale multilaterale;

(e) „instrumente eligibile” înseamnă oricare dintre instrumentele de mai jos:

(i) instrumente de capital propriu sau cvasicapital propriu care:

 sunt emise de o societate de portofoliu eligibilă și sunt achiziționate direct de fondul de antreprenoriat social eligibil de la societatea de portofoliu eligibilă;

 sunt emise de o societate de portofoliu eligibilă în schimbul unui titlu de capital propriu emis de societatea de portofoliu eligibilă;

 sunt emise de o întreprindere în cadrul căreia societatea de portofoliu eligibilă este o filială în posesiune majoritară și sunt achiziționate de fondul de antreprenoriat social eligibil în schimbul unui instrument de capital propriu emis de societatea de portofoliu eligibilă;

(ii) titluri de valoare și instrumente de datorie negarantate, emise de o societate de portofoliu eligibilă;

(iii) unități sau acțiuni ale unuia sau mai multor fonduri de antreprenoriat social eligibile, cu condiția ca respectivele fonduri să nu fi investit mai mult de 10 % din totalul aporturilor lor de capital și din capitalul angajat nevărsat în fonduri de antreprenoriat social eligibile;

(iv) împrumuturi garantate sau negarantate acordate de fondul de antreprenoriat social eligibil unei societăți de portofoliu eligibile;

(v) orice alt tip de participație într-o societate de portofoliu eligibilă;

(f) „costuri relevante” înseamnă orice comisioane, taxe și cheltuieli suportate în mod direct sau indirect de către investitori, convenite de către administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil împreună cu investitorii în fondul respectiv;

(g) „capital propriu” înseamnă participații în capitalul propriu al unei întreprinderi, reprezentat prin acțiuni sau alte forme de participație în capitalul societății de portofoliu eligibile emise către investitorii săi;

(h) „instrumentele de cvasicapital propriu” înseamnă orice tip de instrument de finanțare care este o combinație de capital și pasive și prin care rentabilitatea instrumentului este asociată profitului sau pierderilor înregistrate de societatea de portofoliu eligibilă și prin care rambursarea instrumentului în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu este asigurată în totalitate;

(i) „distribuire” înseamnă oferirea sau plasarea directă ori indirectă, la inițiativa administratorului unui fond de antreprenoriat social eligibil sau în numele acelui administrator, a unor unități sau acțiuni aparținând unui fond de antreprenoriat social eligibil pe care îl administrează către investitori domiciliați sau cu sediul social pe teritoriul Uniunii;

(j) „capital angajat” înseamnă orice angajament în temeiul căruia un investitor este obligat, în termenul prevăzut în normele sau instrumentele constitutive ale fondului de antreprenoriat social eligibil să achiziționeze o participație ori să contribuie la capitalul fondului respectiv;

▼M1

(k) „stat membru de origine” se referă la statul membru în care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil își are sediul social;

▼B

(l) „stat membru gazdă” înseamnă statul membru, altul decât statul membru de origine, în care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil distribuie fonduri de antreprenoriat social eligibile în conformitate cu prezentul regulament;

▼M1

(m) „autoritate competentă” înseamnă:

(i) pentru administratorii menționați la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament, autoritatea competentă la care se face referire la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

(ii) pentru administratorii menționați la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament, autoritatea competentă la care se face referire la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE;

(iii) în cazul fondurilor de antreprenoriat social eligibile, autoritatea competentă din statul membru în care este stabilit fondul de antreprenoriat social eligibil;

▼M1

(n) „autoritatea competentă din statul membru gazdă” înseamnă autoritatea unui stat membru, altul decât statul membru de origine, în care se comercializează fondul de antreprenoriat social eligibil.

▼B

În ceea ce privește litera (c) de la primul paragraf, în cazul în care forma juridică a fondului de antreprenoriat social eligibil permite administrarea internă, iar organismul de conducere al fondului decide să nu numească un administrator extern, fondul de antreprenoriat social eligibil însuși va fi înregistrat drept administrator al fondului de antreprenoriat social eligibil în conformitate cu articolul 15. Un fond de antreprenoriat social eligibil care este înregistrat ca administrator intern al unui fond de antreprenoriat social eligibil nu poate fi înregistrat ca administrator extern al unui fond de antreprenoriat social eligibil la alte organisme de plasament colectiv.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26, prin care să precizeze tipurile de servicii sau bunuri și metodele de producție a bunurilor sau serviciilor care întruchipează un obiectiv social menționate la prezentul articol alineatul (1) litera (d) punctul (ii) având în vedere diferite tipuri de societăți de portofoliu eligibile și circumstanțele în care profiturile pot fi distribuite proprietarilor și investitorilor.CAPITOLUL II

CONDIȚII DE UTILIZARE A DENUMIRII „EuSEF”

Articolul 4

Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul capitol au dreptul să utilizeze denumirea „EuSEF” în legătură cu distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile pe teritoriul Uniunii.

Articolul 5

(1)  Atunci când achiziționează active care nu sunt instrumente eligibile, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile se asigură că fondul de antreprenoriat social eligibil administrat nu utilizează mai mult de 30 % din totalul aporturilor de capital și din capitalul angajat nevărsat pentru a achiziționa astfel de active. Plafonul de 30 % se calculează în funcție de sumele care pot fi investite după deducerea tuturor costurilor relevante. Deținerile de numerar sau echivalente de numerar nu se iau în considerare în calculul acestui plafon, dat fiind că numerarul și echivalentele de numerar nu pot fi considerate drept investiții.

(2)  Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile nu utilizează nicio metodă la nivelul fondului de antreprenoriat social eligibil prin care expunerea fondului ar crește peste nivelul capitalului angajat, fie prin împrumuturi de numerar sau de titluri de valoare, fie prin angajarea în poziții aferente instrumentelor financiare derivate sau prin orice alte mijloace.

(3)  Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile au doar dreptul de a face împrumuturi sau emite titluri de creanță și de a oferi garanții, la nivelul fondului de antreprenoriat social eligibil, cu condiția ca astfel de împrumuturi, titluri de creanță sau garanții să fie acoperite prin angajamente nevărsate.

Articolul 6

(1)  Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile distribuie unitățile și acțiunile fondurilor de antreprenoriat social eligibile administrate exclusiv către investitori considerați clienți profesionali în conformitate cu secțiunea I din anexa II la Directiva 2004/39/CE sau care, la cerere, pot fi considerați clienți profesionali în conformitate cu secțiunea II din anexa II la Directiva 2004/39/CE ori către alți investitori atunci când:

(a) se angajează să investească o sumă de minimum 100 000  EUR; precum și

(b) într-un document distinct de contractul încheiat pentru angajamentul de investiție, acești alți investitori declară în scris că au luat la cunoștință riscurile asociate angajamentului prezentat.

(2)  Alineatul (1) nu se aplică investițiilor efectuate de directorii executivi, de directori sau de angajații implicați în gestiunea unui administrator al fondului de antreprenoriat social eligibil atunci când aceștia investesc în fondurile de antreprenoriat social eligibile pe care le gestionează.

Articolul 7

În legătură cu fondurile de antreprenoriat social eligibile pe care le gestionează, administratorii fondurilor:

(a) acționează cu onestitate, echitate, cu competență, grijă și diligență în desfășurarea activităților lor;

(b) aplică politici și proceduri adecvate pentru a preveni practicile frauduloase despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că afectează interesele investitorilor și ale societăților de portofoliu eligibile;

(c) își desfășoară activitatea astfel încât să promoveze impactul social pozitiv al societăților de portofoliu eligibile în care au investit, interesul fondurilor de antreprenoriat social eligibile gestionate, al investitorilor în acele fonduri și integritatea pieței;

(d) aplică un nivel ridicat de diligență în selectarea și monitorizarea continuă a investițiilor în societățile de portofoliu eligibile și a impactului social pozitiv al acestora;

(e) posedă cunoștințe și o înțelegere adecvată a societăților de portofoliu eligibile în care investesc;

(f) își tratează investitorii în mod corect;

(g) se asigură că niciun investitor nu beneficiază de tratament preferențial, cu condiția ca acest tratament preferențial să fie prevăzut în normele sau instrumentele constitutive ale fondului de antreprenoriat social eligibil.

Articolul 8

(1)  Dacă administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil intenționează să delege atribuții unor terțe părți, răspunderea administratorului față de fondul de antreprenoriat social eligibil și față de investitorii săi nu trebuie să fie afectată de această delegare și, totodată, administratorul nu poate să delege atribuții în asemenea măsură încât, în esență, acesta să nu mai poată fi considerat administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil și să devină o simplă entitate de tip „cutie poștală”.

(2)  Delegarea de atribuții prevăzută la alineatul (1) nu poate să submineze eficiența supravegherii realizate de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil și, în special, nu poate să îl împiedice pe acesta să acționeze sau să administreze fondul în interesul suprem al investitorilor fondului.

Articolul 9

(1)  Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile identifică și evită conflictele de interese, iar în cazurile în care acestea nu pot fi evitate gestionează și monitorizează și, în conformitate cu alineatul (4), fac publice conflictele de interese în mod prompt, pentru a preveni ca interesele fondurilor de antreprenoriat social eligibile și ale investitorilor lor să fie afectate negativ de acele conflicte de interese și pentru a se asigura că fondurile de antreprenoriat social eligibile gestionate de ei sunt tratate echitabil.

(2)  Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile identifică în special acele conflicte de interese care pot apărea între:

(a) administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile, acele persoane care administrează efectiv fondul de antreprenoriat social eligibil, angajații sau orice persoane care, în mod direct sau indirect, controlează sau sunt controlate de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil, și fondul eligibil de antreprenoriat social eligibil administrat de administratorul fondului respectiv sau investitorii în respectivul fond;

(b) un fond de antreprenoriat social eligibil sau investitorii în acel fond și un alt fond de antreprenoriat social eligibil administrat de același administrator sau investitorii în acel alt fond;

(c) fondul de antreprenoriat social eligibil sau investitorii în respectivul fond și un organism de plasament colectiv sau un OPCVM administrat de același administrator sau investitorii în respectivul organism de plasament colectiv sau în OPCVM.

(3)  Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile mențin și pun în aplicare proceduri efective de organizare și de administrare în scopul respectării cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2).

(4)  Se recurge la publicarea conflictelor de interese astfel cum se menționează la alineatul (1) în cazul în care procedurile organizaționale aplicate de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil pentru a identifica, preveni, gestiona și monitoriza conflictele de interese nu sunt suficiente pentru a garanta în mod rezonabil că va fi evitat riscul de a prejudicia interesele investitorilor. Înainte de a acționa în numele lor, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile informează în mod clar investitorii cu privire la natura generală sau sursa conflictelor de interese.

(5)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26, în care să precizeze:

(a) tipurile de conflicte de interese menționate la alineatul (2) din prezentul articol;

(b) măsurile care trebuie luate de administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile în ceea ce privește structurile și procedurile organizaționale și administrative pentru a identifica, a preveni, a gestiona, a monitoriza și a publica conflictele de interese.

Articolul 10

(1)  Pentru fiecare fond de antreprenoriat social eligibil pe care îl administrează, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile utilizează proceduri adecvate de evaluare a măsurii în care societățile de portofoliu eligibile în care fondul de antreprenoriat social eligibil investește obțin efectele sociale pozitive la care s-au angajat. Administratorii se asigură că aceste proceduri sunt clare și transparente și includ indicatori printre care, în funcție de obiectivul social și de natura societății de portofoliu eligibile, se pot număra:

(a) ocuparea forței de muncă și piața muncii;

(b) standardele și drepturile referitoare la calitatea locurilor de muncă;

(c) incluziunea socială și protecția anumitor grupuri;

(d) egalitatea de tratament, egalitatea de șanse, nediscriminare;

(e) sănătatea publică și siguranța;

(f) accesul la sistemele de protecție socială, sanitare și educaționale și efectele asupra acestora.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26, în care să precizeze detaliile procedurilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în ceea ce privește diferitele societăți de portofoliu eligibile.

Articolul 11

(1)  Indiferent de situație, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile dețin fonduri proprii suficiente și utilizează resurse tehnice și umane corespunzătoare pentru a asigura administrarea adecvată a fondurilor de antreprenoriat social eligibile pe care le gestionează.

▼M1

(2)  Atât fondurile de antreprenoriat social eligibile administrate intern, cât și administratorii externi ai fondurilor de antreprenoriat social eligibile au un capital inițial de 50 000  EUR.

▼M1

(3)  Fondurile proprii reprezintă întotdeauna cel puțin o optime din cheltuielile de regie fixe suportate de un administrator în anul precedent. Autoritatea competentă din statul membru de origine poate ajusta această cerință dacă domeniul de activitate al administratorului se modifică semnificativ față de exercițiul precedent. Dacă administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil nu a împlinit un an de activitate, cerința se ridică la o optime din cheltuielile de regie fixe preconizate în planul său de afaceri, cu excepția cazului în care autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului solicită o ajustare a planului respectiv.

(4)  În cazul în care valoarea fondurilor de antreprenoriat social eligibile administrate de administrator depășește 250 000 000  EUR, administratorul pune la dispoziție un cuantum suplimentar de fonduri proprii. Respectivul cuantum suplimentar este egal cu 0,02 % din cuantumul cu care valoarea totală a fondurilor de antreprenoriat social eligibile depășește 250 000 000  EUR.

(5)  Autoritatea competentă din statul membru de origine îl poate autoriza pe administratorul de fonduri de antreprenoriat social eligibile să nu asigure până la 50 % din fondurile proprii suplimentare menționate la alineatul (4) în cazul în care administratorul respectiv beneficiază de o garanție egală cu suma specificată dată de o instituție de credit sau de o societate de asigurare care își are sediul social într-un stat membru sau într-o țară terță, cu condiția să facă obiectul unor norme prudențiale pe care autoritatea competentă din statul membru de origine le consideră echivalente cu cele prevăzute în dreptul Uniunii.

(6)  Fondurile proprii sunt investite în active lichide sau active ușor convertibile în numerar pe termen scurt și nu includ poziții speculative.

▼B

Articolul 12

(1)  Normele privind evaluarea activelor sunt stipulate în normele sau instrumentele constitutive ale fondului de antreprenoriat social eligibil și asigură un proces corect și transparent de evaluare.

(2)  Procedurile de evaluare utilizate asigură evaluarea corectă a activelor și calcularea valorii activelor cel puțin o dată pe an.

(3)  Pentru a asigura coerența în evaluarea societăților de portofoliu eligibile, AEVMP elaborează orientări privind principii comune de tratare a investițiilor în astfel de întreprinderi, ținând cont de obiectivul principal de obținere a unui impact social pozitiv și de utilizare a profiturilor în primul rând pentru obținerea acestui impact.

Articolul 13

(1)  În termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile pun la dispoziția autorității competente din statul membru de origine un raport anual pentru fiecare fond de antreprenoriat social eligibil administrat. Raportul descrie componența portofoliului deținut de fondul de antreprenoriat social eligibil și activitățile desfășurate în anul precedent. Acesta include și comunicarea profiturilor fondului de antreprenoriat social eligibil la sfârșitul existenței sale și, după caz, a profiturilor distribuite în cursul existenței sale. Raportul cuprinde situațiile financiare auditate ale fondului de antreprenoriat social eligibil. Raportul anual este elaborat în conformitate cu standardele de raportare în vigoare și cu termenii conveniți între administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil și investitori. Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile pun raportul la dispoziția investitorilor, la cerere. Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile și investitorii pot conveni să fie furnizate informații suplimentare.

(2)  Raportul anual cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a) detalii, după caz, privind rezultatele sociale generale obținute prin aplicarea politicii de investiții și metoda utilizată pentru a evalua aceste rezultate;

(b) o declarație privind cesiunile care au avut loc în legătură cu societățile de portofoliu eligibile;

(c) o descriere din care să reiasă dacă au avut loc cesiuni legate de celelalte active ale fondului de antreprenoriat social eligibil care nu sunt investite în societăți de portofoliu eligibile, pe baza criteriilor menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (f);

(d) o sinteză a activităților derulate de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil în legătură cu societățile de portofoliu eligibile menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (l);

▼M1

(e) informații privind natura, valoarea și scopul investițiilor, cu excepția investițiilor eligibile menționate la articolul 5 alineatul (1);

▼M1

(f) o descriere a modului în care sunt luați în considerare factorii de risc de mediu și climatici în strategia de investiții a fondurilor de antreprenoriat social eligibile.

▼B

(3)  Un audit al fondului de antreprenoriat social eligibil trebuie efectuat cel puțin o dată pe an. Auditul confirmă faptul că se dețin fonduri și active pe numele fondului și că administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil a instituit și a menținut mecanisme adecvate de înregistrare a datelor și de control privind utilizarea oricărui drept de mandat sau de control asupra banilor și activelor fondului de antreprenoriat social eligibil și ale investitorilor în acesta.

(4)  În cazul în care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil este obligat să publice un raport financiar anual privind fondul de antreprenoriat social eligibil, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată ( 1 ), informațiile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol pot fi furnizate separat sau ca secțiune suplimentară la raportul financiar anual.

▼M1

(5)  Autoritatea competentă din statul membru de origine pune toate informațiile culese în temeiul prezentului articol la dispoziția autorității competente a fiecărui fond de antreprenoriat social eligibil în cauză, a autorității competente din fiecare stat membru gazdă în cauză și AEVMP cu promptitudine și prin intermediul procedurilor menționate la articolul 23.

▼B

Articolul 14

(1)  Înainte de a decide asupra unor investiții, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile informează investitorii în mod clar și inteligibil, înainte ca aceștia să ia o decizie de investiție, referitor la fondurile de antreprenoriat social eligibile pe care le administrează, precizând următoarele elemente:

(a) identitatea administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil și a altor furnizori de servicii contractați de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil în legătură cu activitatea de administrare și o descriere a sarcinilor lor;

▼M1

(b) cuantumul fondurilor proprii aflate la dispoziția administratorului respectiv pentru menținerea resurselor umane și tehnice corespunzătoare necesare pentru gestionarea adecvată a fondurilor sale de antreprenoriat social eligibile;

▼B

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor de investiții ale fondului de antreprenoriat social eligibil, inclusiv:

(i) tipurile de societăți de portofoliu eligibile în care intenționează să investească;

(ii) orice alt fond de antreprenoriat social eligibil în care intenționează să investească;

(iii) tipurile de societăți de portofoliu eligibile în care intenționează să investească într-un alt fond eligibil de antreprenoriat social, așa cum se prevede la punctul (ii);

(iv) investițiile neeligibile pe care intenționează să le realizeze;

(v) tehnicile pe care intenționează să le folosească; precum și

(vi) orice restricții de investiții aplicabile;

(d) rezultatul social pozitiv vizat de politica de investiții a fondului de antreprenoriat social eligibil, inclusiv, dacă este cazul, estimări rezonabile ale acestor rezultate și informații despre performanțele anterioare în acest sector;

(e) metodologiile care se vor utiliza pentru a evalua rezultatele sociale;

(f) o descriere a activelor care nu sunt societăți de portofoliu eligibile și procesul și criteriile utilizate pentru a alege aceste active, cu excepția cazului în care acestea sunt numerar sau echivalente de numerar;

(g) o descriere a profilului de risc al fondului de antreprenoriat social eligibil și a oricăror riscuri asociate activelor în care fondul poate investi sau tehnicile de investiții care pot fi utilizate;

(h) o descriere a procedurii de evaluare a fondului eligibil de antreprenoriat social și a metodologiei de stabilire a prețurilor activelor, inclusiv metodele utilizate pentru evaluarea societăților de portofoliu eligibile;

(i) o descriere a metodei de calcul al remunerației administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil;

(j) o descriere a tuturor costurilor relevante, precum și valorile maxime ale acestora;

(k) dacă este cazul, istoricul performanțelor financiare ale fondului de antreprenoriat social eligibil;

(l) serviciile de sprijin pentru întreprinderi și alte activități de asistență oferite de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil sau organizate de acesta prin intermediul unor terți pentru a facilita dezvoltarea, creșterea sau, în alte privințe, operațiunile curente ale societăților de portofoliu eligibile în care fondul de antreprenoriat social eligibil investește ori, în cazul în care nu sunt furnizate aceste servicii sau activități, o explicație în acest sens;

(m) o descriere a procedurilor prin care fondul de antreprenoriat social eligibil își poate schimba strategia de investiții sau politica de investiții ori ambele.

(2)  Toate informațiile menționate la alineatul (1) sunt corecte, clare și nu induc în eroare. Informațiile sunt actualizate și revizuite în mod regulat, după caz.

(3)  În cazul în care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil este obligat să publice, în conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare ( 2 ) ori în conformitate cu legislația națională, un prospect în legătură cu fondul de antreprenoriat social eligibil, informațiile menționate la alineatul (1) se pot furniza separat sau ca secțiune a prospectului.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26, în care să specifice:

(a) conținutul informațiilor menționate la alineatul (1) literele (c)-(f) și (l) de la prezentul articol;

(b) modul în care informațiile menționate la alineatul (1) literele (c)-(f) și (l) de la prezentul articol pot fi prezentate într-un mod uniform pentru a asigura cel mai ridicat nivel de comparabilitate posibil.CAPITOLUL III

SUPRAVEGHERE ȘI COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 15

(1)  Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care intenționează să utilizeze denumirea de „EuSEF” pentru distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile informează autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la această intenție și furnizează următoarele informații:

(a) identitatea persoanelor care gestionează efectiv fondurile de antreprenoriat social eligibile;

(b) identitatea fondurilor de antreprenoriat social eligibile ale căror unități sau acțiuni sunt distribuite și strategiile lor de investiții;

(c) informații cu privire la dispozițiile luate pentru a respecta cerințele prevăzute în capitolul II;

(d) o listă a statelor membre în care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil intenționează să distribuie fiecare fond de antreprenoriat social eligibil.

▼M1 —————

▼B

(2)  Autoritatea competentă din statul membru de origine înregistrează administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil numai în cazul în care consideră că sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) persoanele care conduc în mod efectiv activitatea de administrare a fondurilor de antreprenoriat social eligibile au o bună reputație și o experiență suficientă inclusiv în legătură cu strategiile de investiții urmărite de administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil;

(b) informațiile cerute conform alineatului (1) sunt complete;

(c) dispozițiile notificate conform alineatului (1) litera (c) sunt adecvate pentru a asigura conformitatea cu cerințele de la capitolul II.

▼M1 —————

▼B

(3)  Înregistrarea în temeiul prezentului regulament este valabilă pe tot teritoriul Uniunii și permite administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile să distribuie fonduri de antreprenoriat social eligibile sub denumirea de „EuSEF” pe teritoriul Uniunii.

▼M1

(4)  Autoritatea competentă din statul membru de origine informează administratorii menționați la alineatul (1) dacă au fost sau nu înregistrați ca administratori ai unui fond de antreprenoriat social eligibil, cel târziu în două luni de la furnizarea informațiilor menționate la alineatul respectiv.

(5)  Înregistrarea în conformitate cu prezentul articol constituie înregistrare în sensul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE în legătură cu administrarea fondurilor de antreprenoriat social eligibile.

(6)  Un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil dintre cei menționați în prezentul articol notifică autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la orice modificare substanțială a condițiilor cerute la înregistrarea inițială potrivit prezentului articol înainte de aplicarea unor astfel de modificări.

În cazul în care decide să impună restricții sau să respingă modificările menționate la primul paragraf, autoritatea competentă din statul membru de origine îl informează în termen de o lună de la primirea notificării respectivelor modificări pe administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil. Autoritatea competentă poate extinde această perioadă cu până la o lună atunci când consideră acest lucru necesar prin prisma împrejurărilor specifice ale cazului, după ce îl înștiințează în acest sens pe administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil. Modificările pot fi puse în aplicare dacă autoritatea competentă relevantă nu se opune acestora în decursul perioadei de evaluare prevăzute.

(7)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza și mai mult informațiile ce trebuie furnizate autorităților competente în cererea de înregistrare astfel cum este prevăzută la alineatul (1) și pentru a preciza condițiile astfel cum sunt prevăzute la alineatul (2).

Comisia este împuternicită să completeze prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf din prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(8)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare referitoare la formulare, modele și proceduri standard pentru furnizarea informațiilor autorităților competente în cererea de înregistrare prevăzută la alineatul (1) și în condițiile prevăzute la alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(9)  AEVMP organizează și efectuează evaluări inter pares în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 pentru a consolida coerența proceselor de înregistrare derulate de autoritățile competente în temeiul prezentului regulament.

Articolul 15a

(1)  Administratorii organismelor de plasament colectiv autorizați în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE solicită înregistrarea fondurilor de antreprenoriat social eligibile pentru care intenționează să utilizeze denumirea „EuSEF”.

(2)  Cererea de înregistrare menționată la alineatul (1) se depune la autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil și include următoarele elemente:

(a) normele sau instrumentele constitutive ale fondului de antreprenoriat social eligibil;

(b) informațiile privind identitatea depozitarului;

(c) informațiile menționate la articolul 15 alineatul (1);

(d) o listă a statelor membre în care administratorii menționați la alineatul (1) au înființat sau intenționează să înființeze fonduri de antreprenoriat social eligibile.

În sensul literei (c) de la primul paragraf, informațiile cu privire la dispozițiile luate pentru a respecta cerințele prevăzute în capitolul II se referă la măsurile luate pentru respectarea articolelor 5, 6, 10, a articolului 13 alineatul (2) și a articolului 14 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

(3)  În cazul în care autoritatea competentă a unui fond de antreprenoriat social eligibil este diferită de autoritatea competentă din statul membru de origine, autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil întreabă autoritatea competentă din statul membru de origine dacă fondul de antreprenoriat social eligibil intră în domeniul de aplicare al autorizației administratorului de a administra FIA și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) litera (a).

Autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil poate de asemenea solicita autorității competente din statul membru de origine clarificări și informații cu privire la documentația menționată la alineatul (2).

Autoritatea competentă din statul membru de origine furnizează un răspuns în termen de o lună de la data primirii solicitării transmise de autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil.

(4)  Administratorii menționați la alineatul (1) nu sunt obligați să furnizeze informațiile și documentele pe care le-au furnizat deja în conformitate cu Directiva 2011/61/UE.

(5)  După ce evaluează documentele primite în conformitate cu alineatul (2) și după ce primește clarificările și informațiile menționate la alineatul (3), autoritatea competentă a fondurilor de antreprenoriat social eligibile înregistrează un fond ca un fond de antreprenoriat social eligibil dacă administratorul fondului respectiv îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (2).

(6)  Autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil informează administratorii menționați la alineatul (1) dacă fondul a fost sau nu înregistrat ca fond de antreprenoriat social eligibil, cel târziu în două luni de la furnizarea documentației menționate la alineatul (2).

(7)  Înregistrarea în conformitate cu prezentul articol este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii și permite distribuirea fondurilor respective în întreaga Uniune sub denumirea „EuSEF”.

(8)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile care trebuie furnizate către autoritățile competente în conformitate cu alineatul (2).

Comisia este împuternicită să completeze prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf din prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(9)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la formulare, modele și proceduri standard pentru furnizarea informațiilor autorităților competente în conformitate cu alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(10)  AEVMP organizează și efectuează evaluări inter pares în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 pentru a consolida coerența proceselor de înregistrare derulate de autoritățile competente în temeiul prezentului regulament.

Articolul 15b

Statele membre asigură faptul că orice refuz de a înregistra un administrator dintre cei menționați la articolul 15 sau un fond dintre cele menționate la articolul 15a este motivat, comunicat administratorilor menționați la articolele respective și face obiectul unei căi de atac în fața unei autorități naționale judiciare, administrative sau de alt tip. Acest drept la o cale de atac se aplică și în cazul înregistrării atunci când nu s-a luat nicio decizie cu privire la înregistrare în termen de două luni după ce administratorii respectivi au furnizat toate informațiile cerute. Statele membre pot cere administratorului în cauză să epuizeze toate căile de atac administrative preliminare disponibile în dreptul intern înainte de a-și exercita dreptul la o cale de atac menționat.

▼B

Articolul 16

Administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil informează autoritatea competentă din statul membru de origine în care intenționează să distribuie:

(a) un nou fond de antreprenoriat social eligibil;

(b) un fond de antreprenoriat social eligibil existent într-un stat membru care nu este menționat pe lista prevăzută la articolul 15 alineatul (1) litera (d).

Articolul 17

▼M1

(1)  Autoritatea competentă din statul membru de origine informează imediat autoritățile competente din statele membre gazdă și AEVMP cu privire la înregistrarea sau ștergerea din registru a unui administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil, adăugarea sau ștergerea din registru a unui fond de antreprenoriat social eligibil și adăugarea sau ștergerea de pe lista statelor membre în care administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil intenționează să distribuie fondurile respective.

În sensul primului paragraf, autoritatea competentă a unui fond de antreprenoriat social eligibil, care a fost înregistrat în conformitate cu articolul 15a, notifică imediat autoritatea competentă din statul membru de origine, autoritățile competente din statele membre gazdă și AEVMP cu privire la înregistrarea sau ștergerea din registru a unui fond de antreprenoriat social eligibil sau cu privire la înregistrarea sau ștergerea de pe lista statelor membre în care administratorul acelui fond de antreprenoriat social eligibil intenționează să comercializeze fondul.

(2)  Autoritățile competente din statele membre gazdă nu impun administratorilor de fonduri de antreprenoriat social eligibile nicio cerință sau procedură administrativă în ceea ce privește distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile și nici nu solicită avizarea distribuției înainte ca aceasta să înceapă. Astfel de cerințe sau proceduri administrative includ comisioane și alte taxe.

▼B

(3)  Pentru a asigura punerea în aplicare în mod uniform a prezentului articol, AEVMP elaborează un proiect de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formatul notificării în conformitate cu acest articol.

(4)  AEVMP transmite Comisiei proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare până la 16 februarie 2014.

(5)  Competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la alineatul (3) se deleagă Comisiei, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

▼M1

Articolul 17a

(1)  În scopul organizării și efectuării evaluărilor inter pares în conformitate cu articolul 15 alineatul (9) și articolul 15a alineatul (10), autoritatea competentă din statul membru de origine sau, dacă sunt diferite, autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil se asigură ca informațiile finale pe baza cărora a fost acordată înregistrarea în conformitate cu articolul 15 alineatele (1) și (2) și cu articolul 15a alineatul (2) să fie puse la dispoziție către AEVMP cu promptitudine după înregistrare. Informațiile respective se pun la dispoziție prin intermediul procedurii menționate la articolul 23.

(2)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile care trebuie furnizate către AEVMP în conformitate cu alineatul (1).

Comisia este împuternicită să completeze prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf din prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la formulare, modele și proceduri standard pentru furnizarea informațiilor către AEVMP în conformitate cu alineatul (1).

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

▼M1

Articolul 18

(1)  AEVMP menține o bază de date centrală, care este accesibilă publicului prin intermediul internetului și cuprinde toți administratorii de fonduri de antreprenoriat social eligibile ce utilizează denumirea „EuSEF” și fondurile de antreprenoriat social eligibile pentru care utilizează denumirea menționată, precum și țările în care acestea sunt distribuite.

(2)  AEVMP publică pe site-ul său linkuri către informații relevante despre țările terțe care îndeplinesc cerința aplicabilă în temeiul articolului 3 alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctul (v).

▼B

Articolul 19

(1)  Autoritatea competentă a statului membru de origine verifică conformitatea cu cerințele stabilite în prezentul regulament.

▼M1

(1a)  În cazul administratorilor menționați la articolul 2 alineatul (2), autoritatea competentă din statul membru de origine este responsabilă cu supravegherea caracterului adecvat al dispozițiilor și măsurilor organizatorice luate de administrator, astfel încât administratorul respectiv să se poată conforma obligațiilor și normelor legate de constituirea și funcționarea tuturor fondurilor de antreprenoriat social eligibile pe care le administrează.

(1b)  În cazul unui fond de antreprenoriat social eligibil administrat de un administrator dintre cei menționați la articolul 2 alineatul (2), autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil este responsabilă cu supravegherea respectării de către fondul de antreprenoriat social eligibil a normelor stabilite la articolele 5 și 6 și articolul 14 alineatul (1) literele (c) și (i). Autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil este responsabilă, de asemenea, cu supravegherea conformității fondului respectiv cu obligațiile stipulate în normele sau instrumentele constitutive ale fondului.

▼B

(2)  În cazul în care autoritatea competentă din statul membru gazdă are motive clare și demonstrabile să creadă că un administrator al fondului de antreprenoriat social eligibil încalcă prezentul regulament pe teritoriul său, trebuie să informeze de îndată și în mod corespunzător autoritatea competentă din statul membru de origine. Autoritatea competentă din statul membru de origine ia măsurile necesare.

(3)  Dacă, în pofida măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau în cazul în care aceasta nu ia măsurile necesare într-un termen rezonabil sau administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil continuă să acționeze în încălcarea prezentului regulament, autoritatea competentă a statului gazdă poate, după informarea autorității competente din statul membru de origine, să ia toate măsurile necesare pentru protejarea investitorilor, având inclusiv posibilitatea de a interzice administratorului respectiv să mai distribuie fonduri de antreprenoriat social eligibile pe teritoriul statului membru gazdă.

Articolul 20

În conformitate cu legislația națională, autoritățile competente dispun de toate competențele de supraveghere și de investigație necesare pentru a-și exercita funcțiile. În special, autoritățile dispun de competența de:

(a) a solicita accesul la orice document, în orice formă, și de a primi o copie a acestuia;

(b) a solicita administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil să furnizeze informații fără întârziere;

(c) a solicita informații de la orice persoană aflată în legătură cu activitățile administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil sau cu acel fond de antreprenoriat social eligibil;

(d) a efectua inspecții la fața locului, anunțate sau nu în prealabil;

(e) a lua măsurile adecvate pentru a se asigura că administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil respectă în continuare cerințele prezentului regulament;

(f) a emite un ordin pentru a se asigura că administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil respectă cerințele prezentului regulament și se abține de la repetarea oricărui comportament care ar putea reprezenta o încălcare a prezentului regulament.

▼M1

AEVMP organizează și efectuează evaluări inter pares în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 pentru a consolida coerența proceselor legate de prerogativele de supraveghere și investigare exercitate de autoritățile competente în temeiul prezentului regulament.

▼B

Articolul 21

(1)  Statele membre adoptă norme privind sancțiunile administrative și alte măsuri care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceste măsuri și sancțiuni sunt puse în aplicare. Sancțiunile administrative și alte măsuri prevăzute sunt efective, proporționale și descurajatoare.

(2)  Până la ►M1  2 martie 2020 ◄ , statele membre transmit Comisiei și AEVMP normele menționate la alineatul (1). Statele membre înștiințează fără întârziere Comisia și AEVMP dacă există orice modificare ulterioară la acestea.

▼M1

(3)  Administratorii menționați la articolul 2 alineatul (1) respectă în orice moment prezentul regulament și sunt, de asemenea, răspunzători pentru orice încălcare a prezentului regulament, inclusiv pentru pierderile sau daunele astfel rezultate.

Administratorii menționați la articolul 2 alineatul (2) respectă întotdeauna Directiva 2011/61/UE. Aceștia răspund pentru asigurarea respectării prezentului regulament și, de asemenea, răspund în conformitate cu Directiva 2011/61/UE. Administratorii respectivi răspund și pentru pierderile sau daunele care rezultă din nerespectarea prezentului regulament.

▼B

Articolul 22

▼M1

(1)  Respectând principiul proporționalității, autoritatea competentă ia măsurile care se impun, menționate la alineatul (2), după caz, în cazul administratorului unui fond de antreprenoriat social eligibil:

▼B

(a) nu respectă cerințele care se aplică structurii portofoliului, încălcând astfel articolul 5;

(b) distribuie, încălcând articolul 6, unitățile și acțiunile fondului de antreprenoriat social eligibil unor investitori neeligibili;

▼M1

(c) utilizează denumirea de „EuSEF”, însă nu este înregistrat în conformitate cu articolul 15, sau fondul de antreprenoriat social eligibil nu este înregistrat în conformitate cu articolul 15a;

▼B

(d) utilizează denumirea de „EuSEF” pentru distribuirea de fonduri care nu sunt înființate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (iii);

▼M1

(e) a fost înregistrat pe baza unor declarații false sau prin orice alte mijloace care contravin normelor, încălcând astfel articolul 15 sau articolul 15a;

▼B

(f) nu acționează cu onestitate, echitate, cu competență, grijă sau diligență în desfășurarea activităților sale, încălcând articolul 7 litera (a);

(g) nu aplică politici și proceduri adecvate pentru a preveni practicile frauduloase, încălcând articolul 7 litera (b);

(h) nu respectă în mod repetat cerințele de la articolul 13 privind raportarea anuală;

(i) nu respectă în mod repetat obligația de a-și informa investitorii în conformitate cu articolul 14.

▼M1

(2)  În cazurile menționate la alineatul (1), autoritatea competentă, după caz:

(a) ia măsurile necesare pentru a se asigura că administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil respectă articolele 5 și 6, articolul 7 literele (a) și (b) și articolele 13-15a, după caz;

(b) interzice administratorului fondului de antreprenoriat social eligibil în cauză să utilizeze denumirea „EuSEF” și elimină administratorul respectiv sau fondul de antreprenoriat social eligibil în cauză din registru.

(3)  Autoritatea competentă menționată la alineatul (1) informează fără întârziere orice altă autoritate competentă relevantă, autoritățile competente din orice stat membru gazdă, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (d), și AEVMP, cu privire la eliminarea unui administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil sau a unui fond de antreprenoriat social eligibil din registru.

(4)  Dreptul de a distribui unul sau mai multe fonduri de antreprenoriat social eligibile sub denumirea de „EuSEF” în Uniune expiră cu efect imediat la data deciziei autorității competente menționate la alineatul (2) litera (b).

▼M1

(5)  Autoritățile competente din statul membru de origine sau din statul membru gazdă, după caz, informează, fără întârziere, AEVMP dacă au motive clare și demonstrabile să creadă că administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil a comis vreuna dintre încălcările menționate la alineatul (1) literele (a)-(i).

Respectând principiul proporționalității, AEVMP poate face recomandări în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 autorităților competente în cauză, pentru ca acestea să adopte oricare dintre măsurile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol sau să se abțină de la adoptarea lor.

Articolul 22a

Competențele conferite autorităților competente în conformitate cu Directiva 2011/61/UE, inclusiv cele legate de sancțiuni, se exercită și în raport cu administratorii menționați la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament.

▼B

Articolul 23

(1)  Autoritățile competente și AEVMP cooperează pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010.

(2)  Autoritățile competente și AEVMP își comunică toate informațiile și documentele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, mai ales pentru a identifica și corecta încălcările prezentului regulament.

Articolul 24

(1)  Toate persoanele care exercită sau au exercitat activități pentru autoritățile competente sau pentru AEVMP, precum și auditorii și experții instruiți de autoritățile competente și de AEVMP se supun obligației de a păstra secretul profesional. Aceste persoane nu pot divulga nicio informație confidențială la care au avut acces în timpul îndeplinirii sarcinilor lor niciunei persoane sau autorități, decât într-o formă rezumativă sau prescurtată astfel încât administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile și fondurile de antreprenoriat social eligibile să nu poată fi identificate individual, fără a aduce atingere cazurilor care intră sub incidența prevederilor de drept penal și procedurilor desfășurate în temeiul prezentului regulament.

(2)  Nu sunt împiedicate schimburile de informații între autoritățile competente din statele membre sau AEVMP în conformitate cu prezentul regulament sau alte reglementări ale Uniunii aplicabile administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile și fondurilor de antreprenoriat social eligibile.

(3)  Atunci când autoritățile competente sau AEVMP primesc informații confidențiale în conformitate cu alineatul (2), aceste organisme le pot utiliza numai pentru a-și îndeplini sarcinile și în cadrul procedurilor administrative și judiciare.

Articolul 25

În caz de diferend între autoritățile competente din statele membre cu privire la o evaluare, o acțiune sau o omisiune a unei autorități competente în domeniile în care prezentul regulament impune cooperarea sau coordonarea între autoritățile competente din mai multe state membre, aceste autorități pot sesiza AEVMP, care acționează conform atribuțiilor conferite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, dacă diferendul respectiv nu se referă la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (i) sau la articolul 3 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din prezentul regulament.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 26

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate prevăzută la articolul 3 alineatul (2), articolul 9 alineatul (5), articolul 10 alineatul (2) și articolul 14 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de patru ani de la 15 mai 2013. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), articolul 9 alineatul (5), articolul 10 alineatul (2) și articolul 14 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2), articolului 9 alineatul (5), articolului 10 alineatul (2) sau articolului 14 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 27

(1)  Comisia revizuiește prezentul regulament în conformitate cu alineatul (2). Revizuirea include o analiză de ansamblu a modului de funcționare a normelor prezentului regulament și a experienței acumulate în urma aplicării acestora, inclusiv:

(a) în ce măsură a fost utilizată denumirea de „EuSEF” de administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile din diferite state membre și dacă a fost utilizată la nivel național sau transfrontalier;

(b) distribuția geografică și sectorială a investițiilor întreprinse de fondurile de antreprenoriat social eligibile;

(c) gradul de adecvare a obligațiilor de informare prevăzute la articolul 14, în special dacă sunt suficiente pentru a permite investitorilor să ia o decizie de investiție în cunoștință de cauză;

(d) dacă fondurile de antreprenoriat social eligibile au utilizat diferitele investiții eligibile și ce impact a avut acest lucru asupra dezvoltării întreprinderilor sociale pe teritoriul Uniunii;

(e) oportunitatea înființării unei etichete europene pentru „întreprinderile sociale”;

(f) posibilitatea de a permite fondurilor de antreprenoriat social cu sediul într-o țară terță să folosească denumirea „EuSEF” ținând cont de experiența acumulată în ceea ce privește aplicarea Recomandării Comisiei privind măsurile menite să încurajeze țările terțe să aplice standarde minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale;

(g) punerea în practică a criteriilor de identificare a societăților de portofoliu eligibile și efectele asupra dezvoltării întreprinderilor sociale pe teritoriul Uniunii, precum și impactul social pozitiv al acestora;

(h) o analiză a procedurilor puse în aplicare de administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile pentru evaluarea impactului social pozitiv al societăților de portofoliu eligibile menționate la articolul 10 și un studiu de fezabilitate a introducerii de standarde armonizate pentru evaluarea impactului social la nivelul Uniunii într-un mod coerent cu politica socială a Uniunii;

(i) posibilitatea extinderii distribuirii de fonduri de antreprenoriat social eligibile către investitorii de pe piața cu amănuntul;

(j) oportunitatea includerii fondurilor de antreprenoriat social eligibile în cadrul activelor eligibile în temeiul Directivei 2009/65/CE;

(k) oportunitatea completării prezentului regulament cu un regim pentru depozitari;

(l) o examinare a eventualelor bariere fiscale în calea fondurilor de antreprenoriat social și o evaluare a potențialelor stimulente fiscale vizând încurajarea antreprenoriatului social în Uniune;

(m) o evaluare a eventualelor bariere care au împiedicat investițiile în fondurile care au utilizat denumirea „EuSEF”, inclusiv impactul produs asupra investitorilor instituționali de alte acte juridice ale Uniunii.

(2)  Revizuirea menționată la alineatul (1) este efectuată:

(a) până la data de ►M1  2 martie 2022 ◄ referitor la literele (a)-(e) și (g)-(m); și

(b) până la data de 22 iulie 2015 referitor la litera (f).

(3)  În urma revizuirii menționate la alineatul (1) și după consultarea AEVMP, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

▼M1

(4)  În paralel cu examinarea prevăzută la articolul 69 din Directiva 2011/61/UE, mai ales în ceea ce privește administratorii înregistrați în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din acea directivă, Comisia analizează:

(a) administrarea fondurilor de antreprenoriat social eligibile și oportunitatea introducerii unor modificări în cadrul juridic, inclusiv opțiunea unui pașaport de administrare; și

(b) caracterul adecvat al definiției distribuirii pentru fondurile de antreprenoriat social eligibil și impactul pe care îl au această definiție și diferitele interpretări naționale ale acesteia asupra funcționării și viabilității fondurilor de antreprenoriat social eligibil și asupra distribuirii transfrontaliere a acestor fonduri.

În urma examinării respective, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

▼B

Articolul 28

(1)  Până la 22 iulie 2017, Comisia inițiază o reexaminare a modului în care prezentul regulament interacționează cu alte dispoziții referitoare la organisme de plasament colectiv și administratorii acestora, mai ales cele prevăzute în Directiva 2011/61/UE. Această reexaminare privește domeniul de aplicare a prezentului regulament. În cadrul reexaminării respective se colectează datele necesare pentru a evalua dacă este necesară extinderea domeniului de aplicare pentru a permite administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibil, ale căror active totale în administrare depășesc plafonul prevăzut la articolul 2 alineatul (1), să devină administratori ai fondurilor de antreprenoriat social eligibile.

(2)  În urma reexaminării menționate la alineatul (1) și după consultarea AEVMP, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 29

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 22 iulie 2013, cu excepția articolului 3 alineatul (2), a articolului 9 alineatul (5), a articolului 10 alineatul (2) și a articolului 14 alineatul (4), care se aplică de la 15 mai 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

( 2 ) JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

Top