EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012O0027-20191117

Consolidated text: Orientarea Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (reformare) (BCE/2012/27) (2013/47/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/2019-11-17

02012O0027 — RO — 17.11.2019 — 007.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 decembrie 2012

privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

(reformare)

(BCE/2012/27)

(2013/47/UE)

(JO L 030 30.1.2013, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 26 septembrie 2013

  L 333

82

12.12.2013

►M2

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 5 iunie 2014

  L 168

120

7.6.2014

►M3

ORIENTAREA (UE) 2015/930 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 2 aprilie 2015

  L 155

38

19.6.2015

►M4

ORIENTAREA (UE) 2016/579 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 16 martie 2016

  L 99

21

15.4.2016

►M5

ORIENTAREA (UE) 2017/2082 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 22 septembrie 2017

  L 295

97

14.11.2017

►M6

ORIENTAREA (UE) 2018/1626 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 3 august 2018

  L 280

40

9.11.2018

►M7

ORIENTAREA (UE) 2019/1849 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 4 octombrie 2019

  L 283

64

5.11.2019
▼B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 decembrie 2012

privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

(reformare)

(BCE/2012/27)

(2013/47/UE)SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

▼M6

(1)  TARGET2 asigură decontarea brută în timp real a plăților în euro, cu decontare în banii băncii centrale în conturile din modulul de plăți (PM), în cele de fonduri dedicate T2S (T2S Dedicated Cash Accounts) (T2S DCA) în scopul tranzacțiilor cu instrumente financiare și în cele de fonduri dedicate TIPS (TIPS Dedicated Cash Accounts) (TIPS DCA) în scopul plăților instant. TARGET2 este organizat și funcționează pe baza SSP, prin intermediul căreia sunt inițiate și procesate ordinele de plată și prin care, în final, sunt primite plăți prin aceleași metode tehnice. În ceea ce privește funcționarea tehnică a T2S DCA, TARGET2 este organizat din punct de vedere tehnic și funcționează pe Platforma T2S. În ceea ce privește funcționarea tehnică a TIPS DCA, TARGET2 este organizat din punct de vedere tehnic și funcționează pe Platforma TIPS.

▼B

(2)  TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme RTGS.

▼M4

Articolul 1a

Tranzacții prin TARGET2

Băncile centrale naționale (BCN) utilizează întotdeauna conturile TARGET2 pentru următoarele tranzacții:

(a) operațiuni de politică monetară pe piața monetară în sensul Orientării (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) ( 1 );

(b) decontarea tranzacțiilor cu sisteme auxiliare;

(c) plăți între instituțiile de credit.

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1. „platformă comună unică (SSP)” [Single Shared Platform (SSP)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziție de băncile centrale naționale care furnizează SSP;

2. „sistem component al TARGET2” (TARGET2 component system) înseamnă oricare dintre sistemele cu decontare pe bază brută în timp real (RTGS) ale băncilor centrale din Eurosistem, care fac parte din TARGET2;

3. „bancă centrală” [central bank (CB)] înseamnă o bancă centrală din Eurosistem și/sau o bancă centrală națională conectată;

4. „bănci centrale naționale care furnizează SSP” (SSP-providing NCBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France și Banca d’Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc și operează SSP în beneficiul Eurosistemului;

▼M1

5.  ►M3  furnizor de servicii de rețea TARGET2 ◄ ” (network service provider) înseamnă furnizorul de conexiuni computerizate la rețea cu scopul de a iniția mesaje de plată în TARGET2. Conexiunile computerizate la rețea sunt furnizate prin SWIFT și, în plus pentru comunicarea internă a Eurosistemului, prin CoreNet;

▼M6

6. „participant” (participant) [sau „participant direct” (direct participant)] înseamnă o entitate care are cel puțin un cont PM (titular de cont PM) și/sau un cont de fonduri dedicate T2S (titular de T2S DCA) și/sau un cont de fonduri dedicate TIPS (titular de TIPS DCA) deschis la o bancă centrală din Eurosistem;

▼B

7. „bancă centrală din Eurosistem” (Eurosystem CB) înseamnă BCE sau o bancă centrală națională din zona euro;

8. „modul de plăți (PM)” [Payments Module (PM)] înseamnă un modul al SSP în care plățile ►M3  titularilor de cont PM ◄ sunt decontate în conturile PM;

9. „cont PM” (PM account) înseamnă un cont deschis la o bancă centrală din Eurosistem de un ►M3  titular de cont PM ◄ în PM, cont necesar unui astfel de ►M3  titular de cont PM ◄ pentru:

(a) a iniția ordine de plată sau a primi plăți prin intermediul TARGET2; și

(b) a deconta astfel de plăți la o astfel de bancă centrală din Eurosistem;

10. „bancă centrală națională din zona euro” (euro area NCB) înseamnă banca centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

11. „cod de identificare a entității (BIC)” [Business Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, astfel cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362;

12. „titular de BIC adresabil” (addressable BIC holder) înseamnă o entitate care:

(a) are atribuit un BIC;

(b) nu este recunoscută ca participant indirect;

(c) este un corespondent sau un client al unui titular de cont PM sau o sucursală a unui titular de cont PM sau a unui participant indirect și poate transmite ordine de plată către și primi plăți de la un sistem component al TARGET2, prin intermediul titularului de cont PM;

▼M6

13. „participant indirect” (indirect participant) înseamnă o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European (SEE), care a încheiat un acord cu un titular de cont PM pentru inițierea de ordine de plată și primirea de plăți prin intermediul acestui titular de cont PM și care a fost recunoscută ca participant indirect de un sistem component al TARGET2;

▼B

14. „sucursală” (branch) înseamnă o sucursală în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul (17) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

▼M6

15. „zi de operare” (business day) sau „zi de operare TARGET2” (TARGET2 business day) înseamnă orice zi în care TARGET2 este deschis pentru decontarea ordinelor de plată, astfel cum este precizat în apendicele V la anexa II, în apendicele V la anexa IIa și în apendicele III la anexa IIb;

▼B

16. „autorități de certificare” (certification authorities) înseamnă una sau mai multe bănci centrale naționale desemnate ca atare de Consiliul guvernatorilor pentru ca, în numele Eurosistemului, să emită, să administreze, să revoce sau să reînnoiască certificatele electronice;

17. „certificate electronice” sau „certificate” (electronic certificates sau certificates) înseamnă un fișier în format electronic, emis de autoritățile de certificare, care stabilește legătura dintre o cheie publică și o identitate și care este folosit în următoarele scopuri: pentru a verifica dacă o cheie publică aparține unei persoane fizice, pentru a stabili autenticitatea deținătorului, pentru a verifica o semnătură a acestei persoane fizice sau pentru a cripta un mesaj adresat acestei persoane fizice. Certificatele sunt păstrate pe un suport fizic, cum ar fi un smart card sau un dispozitiv portabil de stocare de tip USB (USB stick), iar trimiterile la certificate privesc și aceste suporturi fizice. Certificatele constituie instrumente esențiale în cadrul procesului de verificare a autenticității ►M3  titularilor de cont PM ◄ care accesează TARGET2 prin intermediul internetului și inițiază mesaje de plată sau de control;

18. „deținător al certificatului” (certificate holder) înseamnă o persoană fizică, numită, identificată și desemnată de un ►M3  titular de cont PM ◄ ca fiind autorizată să aibă acces prin intermediul internetului la contul din TARGET2 al ►M3  titularului de cont PM ◄ . Solicitările acestora de eliberare a unor certificate sunt verificate de banca centrală națională a statului membru gazdă al ►M3  titularului de cont PM ◄ și transmise autorităților de certificare, care, la rândul lor, emit certificatele care stabilesc legătura dintre cheia publică și datele de identificare a ►M3  titularului de cont PM ◄ respectiv;

19. „bancă centrală națională conectată” (connected NCB) înseamnă o bancă centrală națională, alta decât o bancă centrală națională din zona euro, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific;

20. „grup AL” (AL group) înseamnă un grup format din membrii grupului de agregare a lichidității (aggregated liquidity) (AL) care utilizează metoda AL;

21. „membru al grupului AL” (AL group member) înseamnă ►M3  titular de cont PM ◄ care îndeplinește criteriile de utilizare a metodei AL și care a încheiat un acord AL;

22. „acord AL” (AL agreement) înseamnă acordul multilateral de agregare a lichidității, încheiat între membrii grupului AL și băncile lor centrale naționale AL respective, în scopul utilizării metodei AL;

23. „bancă centrală națională AL” (AL NCB) înseamnă o bancă centrală națională din zona euro care este parte la un acord AL și care are calitatea de contraparte pentru membrii grupului AL care participă la sistemul său component al TARGET2;

24. „metoda AL” (AL mode) înseamnă agregarea lichidității disponibile în conturile PM;

▼M6

25. „lichiditate disponibilă” (available liquidity) înseamnă un sold creditor al contului unui participant și, dacă este cazul, orice linie de credit pe parcursul zilei acordată în contul PM de către BCN din zona euro relevantă în legătură cu un astfel de cont, dar încă neutilizată, sau, dacă este cazul, redus cu valoarea oricăror rezervări de lichiditate în contul PM sau blocări de fonduri în T2S DCA procesate;

▼B

26. „credit pe parcursul zilei” (intraday credit) înseamnă credit acordat pe o perioadă mai scurtă de o zi de operare;

27. „manager al grupului AL” (AL group manager) înseamnă un membru al unui grup AL desemnat de către ceilalți membri ai grupului AL să administreze lichiditatea disponibilă în cadrul grupului AL pe parcursul zilei de operare;

28. „rată a dobânzii pentru facilitatea de credit marginală” (marginal lending rate) înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilității de credit marginale;

29. „facilitate de credit marginală” (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărțile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală națională la rata prestabilită a dobânzii pentru facilitatea de credit marginală;

30. „bancă de decontare” (settlement bank) înseamnă un ►M3  titular de cont PM ◄ al cărui cont PM sau subcont este utilizat pentru decontarea instrucțiunilor de plată inițiate de un sistem auxiliar prin ASI;

▼M6

31. „sistem auxiliar” (ancillary system) înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în Uniune sau în SEE care este supravegheată și/sau monitorizată de o autoritate competentă și care respectă cerințele privind monitorizarea în ceea ce privește localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt acestea modificate periodic și publicate pe website-ul BCE ( 2 ), în care sunt transmise reciproc și/sau compensate sau înregistrate plăți și/sau instrumente financiare în raport cu (a) obligațiile monetare decontate în TARGET2; și/sau cu (b) fondurile deținute în TARGET2, în conformitate cu prezenta orientare și cu aranjamentul bilateral dintre sistemul auxiliar și banca centrală relevantă din Eurosistem;

▼B

32. „interfața sistemului auxiliar” (ASI) [Ancillary System Interface (ASI)] înseamnă dispozitivul tehnic care permite unui sistem auxiliar să utilizeze o serie de servicii speciale, predefinite, pentru inițierea și decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar; poate fi folosită, de asemenea, de către o bancă centrală națională din zona euro pentru decontarea operațiunilor cu numerar rezultate din depunerea sau retragerea de numerar;

▼M6

33. „plătitor” (payer), cu excepția cazului în care este utilizat la articolul 23, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM, T2S DCA sau TIPS DCA va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

34. „beneficiar” (payee), cu excepția cazului în care este utilizat la articolul 23, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM, T2S DCA sau TIPS DCA va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

35. „condiții armonizate” (Harmonised Conditions) înseamnă condițiile prevăzute în anexele II, IIa, IIb sau V;

▼B

36. „servicii TARGET2 principale” (core TARGET2 services) înseamnă procesarea ordinelor de plată în sistemele componente ale TARGET2, decontarea tranzacțiilor aferente sistemelor auxiliare și funcții de cumulare (pooling) a lichidității;

▼M6

37. „cont local” (Home Account) înseamnă un cont deschis în afara PM de către o bancă centrală din zona euro pentru o instituție de credit stabilită în Uniune sau în SEE;

▼M3 —————

▼B

39. „bancă centrală națională manager” (managing NCB) înseamnă banca centrală națională AL a sistemului component al TARGET2 la care participă managerul grupului AL;

40. „cauză care determină executarea” (enforcement event) înseamnă, în privința unui membru al unui grup AL, oricare dintre următoarele:

(a) oricare dintre situațiile de neîndeplinire a obligațiilor menționate la articolul 34 alineatul (1) din anexa II;

(b) orice altă situație de neîndeplinire a obligațiilor sau eveniment menționate la articolul 34 alineatul (2) din anexa II în legătură cu care banca centrală, luând în considerare gravitatea situației de neîndeplinire a obligațiilor sau a evenimentului respectiv, a decis fie că trebuie executată o garanție reală mobiliară în conformitate cu articolul 25b din acea anexă, fie că trebuie executate activele pentru garantare în conformitate cu articolul 25c din acea anexă, fie că trebuie declanșată o compensare bilaterală (set-off) a creanțelor în conformitate cu articolul 26 din acea anexă;

(c) orice decizie de suspendare sau de încetare a accesului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit);

41. „interfața participantului (PI)” [Participant Interface (PI)] înseamnă dispozitivul tehnic care permite participanților direcți să inițieze și să deconteze ordine de plată prin intermediul serviciilor oferite în PM;

42. „acces prin intermediul internetului” (Internet-based access) înseamnă situația în care ►M3  titularul de cont PM ◄ a optat pentru un cont PM ce poate fi accesat numai prin intermediul internetului, iar ►M3  titularul de cont PM ◄ inițiază mesaje de plată sau de control pentru TARGET2 prin intermediul internetului;

43. „proceduri de insolvență” (insolvency proceedings) înseamnă proceduri de insolvență în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare ( 3 );

▼M7

44. „modulul informații și control (ICM)” [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite titularilor de cont PM să obțină informații online și le oferă posibilitatea de a iniția ordine de transfer de lichiditate, de a-și administra lichiditatea și, dacă este cazul, de a iniția ordine de plată sau ordine de plată de substituire (backup payment order) în Soluția pentru situații de urgență în situații de urgență;

▼M6

45. „coordonator TARGET2” (TARGET2 coordinator) înseamnă o persoană desemnată de către BCE pentru a asigura gestiunea operațională zilnică a TARGET2, pentru a gestiona și coordona activitatea în cazul apariției unei situații anormale și pentru a coordona diseminarea informațiilor către titularii de cont PM și către titularii de TIPS DCA;

▼B

46. „manager de decontare TARGET2” (TARGET2 settlement manager) înseamnă o persoană desemnată de către o bancă centrală din Eurosistem pentru a monitoriza funcționarea sistemului său component al TARGET2;

▼M6

47. „manager de criză TARGET2” (TARGET2 crisis manager) înseamnă o persoană desemnată de către o bancă centrală din Eurosistem pentru a gestiona, în numele acelei bănci centrale din Eurosistem, întreruperile în funcționarea SSP și/sau a Platformei TIPS și/sau evenimentele externe anormale;

48. „disfuncționalitate tehnică a TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) înseamnă orice dificultate, defecțiune sau întrerupere în funcționare a infrastructurii tehnice și/sau a sistemelor informatice utilizate de sistemul component al TARGET2 relevant, inclusiv SSP sau Platforma T2S, sau orice alt eveniment care face imposibilă executarea și finalizarea procesării în aceeași zi de operare a plăților în sistemul component al TARGET2 relevant;

49. „ordin de plată nedecontat” (non-settled payment order) înseamnă un ordin de plată, cu excepția ordinului de plată instant, a răspunsului pozitiv la solicitarea de returnare și a ordinului de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM, care nu este decontat în aceeași zi de operare în care este acceptat;

▼B

50. „decontare între sisteme” (cross-system settlement) înseamnă decontarea în timp real a instrucțiunilor de debitare prin care sunt efectuate plăți de la o bancă de decontare a unui sistem auxiliar care utilizează procedura de decontare 6 către o bancă de decontare a unui alt sistem auxiliar care utilizează procedura de decontare 6, astfel cum este prevăzut în anexa IV;

51. „decontarea numerarului” (cash settlement) înseamnă decontarea bancnotelor și a monedelor;

▼M1

52. „CoreNet” înseamnă serviciul de rețea intern al Eurosistemului furnizat de către BCE și utilizat de băncile centrale din Eurosistem ca rețea de urgență pentru accesul la SSP în cazul în care SWIFT nu este disponibil și ca rețea alternativă la SWIFT pentru accesul la CRSS;

53. „Sistem de servicii legate de clienți” (Customer-related services system) (CRSS) furnizează servicii principale și opționale pentru băncile centrale din Eurosistem, respectiv servicii de arhivare, servicii opționale de facturare, servicii opționale de interogare și raportare și servicii opționale de relații cu clienții;

▼M2

54. „facilitatea de depozit” înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărțile o pot folosi pentru a constitui depozite overnight la o BCN la o rată prestabilită a dobânzii pentru depozite;

55. „rata dobânzii pentru facilitatea de depozit” înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilității de depozit;

▼M3

56. „Operațiuni T2S” (T2S Operations) înseamnă serviciile de decontare de tip livrare-contra-plată armonizate și standardizate furnizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilități de funcționare transfrontalieră prin intermediul Platformei T2S;

57. „TARGET2-Securities (T2S)” [TARGET2-Securities (T2S)] sau „Platforma T2S” (T2S Platform) înseamnă ansamblul de componente hardware, software și alte componente de infrastructură tehnică prin care Eurosistemul furnizează CSD și băncilor centrale din Eurosistem servicii care permit decontarea livrare-contra-plată în banii băncii centrale în mod centralizat, neutru și fără frontiere a tranzacțiilor cu instrumente financiare;

58. „furnizor de servicii de rețea T2S” (T2S network service provider) înseamnă o întreprindere care a încheiat un acord de licență cu Eurosistemul pentru a furniza servicii de conectare în contextul T2S;

▼M6

59. „cont de fonduri dedicate T2S (T2S DCA)” [T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)] înseamnă un cont deținut de un titular de T2S DCA, deschis în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și utilizat pentru plăți de fonduri în relație cu decontarea instrumentelor financiare în T2S;

60. „condiții armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont de fonduri dedicate T2S în TARGET2” [Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA) in TARGET2] înseamnă condițiile stabilite în anexa IIa;

▼M3

61. „condiții pentru operațiuni de autocolateralizare” (Conditions for Auto-collateralisation Operations) înseamnă condițiile stabilite în anexa IIIa;

▼M6

62. „ordin de plată” (payment order) înseamnă un ordin de transfer credit, un ordin de transfer de lichiditate, o instrucțiune de debitare directă, un ordin de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA, un ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM, un ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA, un ordin de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA, un ordin de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM, un ordin de plată instant sau un răspuns pozitiv la solicitarea de returnare;

63. „ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM” (T2S DCA to PM liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un T2S DCA într-un cont PM;

64. „ordin de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA” (PM to T2S DCA liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un cont PM într-un T2S DCA;

65. „ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA” (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri (a) dintr-un T2S DCA într-un T2S DCA legate de același cont PM principal; (b) dintr-un T2S DCA într-un alt T2S DCA deținute de aceeași entitate juridică; sau (c) dintr-un T2S DCA într-un T2S DCA în cazul în care unul sau ambele conturi sunt deținute de banca centrală;

66. „cont PM principal” (Main PM account) înseamnă contul PM de care este legat un T2S DCA și în care va fi repatriat în mod automat la închiderea zilei orice sold rămas în T2S DCA;

▼M3

67. „decontare pe bază brută în timp real” (real-time gross settlement) înseamnă procesarea și decontarea ordinelor de plată tranzacție cu tranzacție în timp real;

68. „ordin de transfer credit” (credit transfer order) înseamnă o instrucțiune dată de un plătitor pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, prin înregistrarea contabilă într-un cont PM;

69. „participant la TARGET2” (TARGET2 participant) înseamnă orice participant la oricare din sistemele componente ale TARGET2;

▼M6

70. „autocolateralizare” (auto-collateralisation) înseamnă creditul pe parcursul zilei acordat de BCN din zona euro în banii băncii centrale care este declanșat atunci când un titular de T2S DCA nu are fonduri suficiente pentru a deconta tranzacțiile cu instrumente financiare, acest credit pe parcursul zilei fiind colateralizat fie cu instrumentele financiare cumpărate (colateral asupra fluxului), fie cu instrumentele financiare deținute de titularul de T2S DCA în favoarea BCN din zona euro (colateral asupra stocului);

▼M3

71. „ordin de transfer de lichiditate” (liquidity transfer order) înseamnă un ordin de plată al cărui scop principal este transferul de lichiditate între conturi diferite ale aceluiași participant sau în cadrul unui grup CAI sau al unui grup AL;

72. „instituție de credit” (credit institution) înseamnă fie: (a) o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 4 ) [și, dacă este relevant, inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 5 )], care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; fie (b) o altă instituție de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din tratat, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă;

73. „instrucțiune de debitare directă” (direct debit instruction) înseamnă o instrucțiune transmisă de un beneficiar către banca sa centrală, în conformitate cu care banca centrală a plătitorului debitează contul plătitorului cu suma specificată în instrucțiune, în baza unei autorizări de debitare directă;

▼M5

74. „fonduri de garantare” înseamnă fondurile furnizate de participanții la un sistem auxiliar care sunt utilizate în cazul în care unul sau mai mulți participanți nu își îndeplinesc, din orice motiv, obligațiile de plată în sistemul auxiliar;

▼M6

75. „serviciul TARGET de decontare a plăților instant (TIPS)” [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service] înseamnă decontarea în banii băncii centrale a ordinelor de plată instant pe Platforma TIPS;

76. „Platforma TIPS” [TIPS Platform)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziție de băncile centrale naționale care furnizează Platforma TIPS;

77. „bănci centrale naționale care furnizează Platforma TIPS” (TIPS Platform-providing NCBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France și Banca d'Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc și operează Platforma TIPS în beneficiul Eurosistemului;

78. „furnizor de servicii de rețea TIPS” (TIPS network service provider) înseamnă o întreprindere care: (a) a îndeplinit toate condițiile necesare pentru a se conecta la Platforma TIPS și a stabilit o conexiune tehnică la Platforma TIPS în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în apendicele V la anexa IIb și (b) a semnat termenii și condițiile privind găzduirea conectivității TIPS care sunt disponibili pe website-ul BCE;

79. „cont de fonduri dedicate TIPS (TIPS DCA)” [TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)] înseamnă un cont deținut de un titular de TIPS DCA, deschis în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și utilizat pentru furnizarea de servicii de plată instant clienților săi;

80. „condiții armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont de fonduri dedicate TIPS în TARGET2” (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) înseamnă condițiile stabilite în anexa IIb;

81. „ordin de plată instant” (instant payment order) înseamnă, în conformitate cu schema de transfer credit instant SEPA (schema SCT Inst) a Consiliului European al Plăților, o instrucțiune de plată care poate fi executată 24 de ore pe zi, în orice zi calendaristică a anului, cu procesare imediată sau aproape imediată și cu notificarea plătitorului;

82. „solicitare de returnare” (recall request) înseamnă, în conformitate cu schema SCT Inst, un mesaj de la un titular de TIPS DCA prin care se solicită rambursarea unui ordin de plată instant decontat;

83. „răspuns pozitiv la solicitarea de returnare” (positive recall answer) înseamnă, în conformitate cu schema SCT Inst, un ordin de plată inițiat de beneficiarul unei solicitări de returnare, ca răspuns la o solicitare de returnare, în beneficiul inițiatorului respectivei solicitări de returnare;

84. „ordin de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un cont PM într-un TIPS DCA;

85. „ordin de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM” (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un TIPS DCA într-un cont PM;

▼M7

86. „soluția pentru situații de urgență” (Contingency Solution) înseamnă funcționalitatea SSP care procesează plățile foarte critice și critice în situații de urgență.

▼B

Articolul 3

Sistemele componente ale TARGET2

(1)  Fiecare bancă centrală din Eurosistem operează propriul sistem component al TARGET2.

(2)  Fiecare sistem component al TARGET2 este un sistem desemnat ca atare în conformitate cu legislația națională în vigoare care transpune Directiva 98/26/CE.

(3)  Denumirile sistemelor componente ale TARGET2 includ doar „TARGET2” și denumirea sau abrevierea denumirii băncii centrale din Eurosistem relevante sau a statului membru al băncii centrale din Eurosistem în cauză. Sistemul BCE component al TARGET2 este denumit TARGET2-ECB.

Articolul 4

Conectarea băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă nu este euro

Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă nu este euro se pot conecta la TARGET2 numai dacă încheie un acord cu băncile centrale din Eurosistem. Un astfel de acord menționează că băncile centrale naționale conectate vor respecta prevederile prezentei orientări, sub rezerva oricăror mențiuni sau modificări adecvate stabilite de comun acord.

Articolul 5

Tranzacții intra-SEBC

Tranzacțiile intra-SEBC (Sistemul European al Băncilor Centrale) sunt procesate prin TARGET2, cu excepția plăților pe care băncile centrale convin, în mod bilateral sau multilateral, să le proceseze prin conturi de corespondent, după caz.

Articolul 6

Decontare intra-Eurosistem

(1)  Orice decontare de plăți între participanții la diferite sisteme componente ale TARGET2 generează automat o obligație intra-Eurosistem a băncii centrale din Eurosistem a plătitorului față de banca centrală din Eurosistem a beneficiarului.

(2)  Orice obligație intra-Eurosistem apărută conform alineatului (1) este agregată în mod automat și face parte dintr-o obligație unică în raport cu fiecare bancă centrală din Eurosistem. De fiecare dată când este decontată o plată între participanți la diferite sisteme componente ale TARGET2, obligația unică a băncii centrale relevante din Eurosistem se ajustează în mod corespunzător. La sfârșitul zilei de operare, fiecare asemenea obligație unică face obiectul unei proceduri de compensare multilaterală (netting) care determină obligația sau creanța fiecărei bănci centrale naționale din zona euro față de BCE, astfel cum este stabilit într-un acord dintre băncile centrale din Eurosistem.

(3)  Fiecare bancă centrală națională din zona euro ține un cont pentru a-și înregistra obligația sau creanța față de BCE rezultată din decontarea plăților dintre sistemele componente ale TARGET2.

▼M6

(3a)  Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), orice decontare a ordinelor de plată instant între participanții la diferite sisteme componente ale TARGET2 generează automat o singură creanță sau obligație a fiecărei bănci centrale din Eurosistem față de BCE. Creanța sau obligația fiecărei bănci centrale din Eurosistem față de BCE utilizată în scopuri de raportare la sfârșitul fiecărei zile de operare se ajustează zilnic, pe baza delta aferentă soldurilor la sfârșitul zilei ale tuturor TIPS DCA din evidențele respectivei bănci centrale din Eurosistem.

▼B

(4)  BCE deschide în registrele sale un cont pentru fiecare bancă centrală națională din zona euro, pentru a reflecta la sfârșitul zilei obligația sau creanța acelei bănci centrale naționale din zona euro față de BCE.SECȚIUNEA II

GUVERNANȚĂ

▼M4

Articolul 7

Nivelurile de guvernanță

(1)  Fără a aduce atingere prevederilor articolului 8 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), administrarea TARGET2 se bazează pe o schemă de guvernanță pe trei Niveluri. ►M6  Misiunile atribuite Consiliului guvernatorilor (Nivelul 1), unui organ de Nivel 2 de administrare tehnică și operațională, băncilor centrale naționale care furnizează SSP și băncilor centrale care furnizează Platforma TIPS (Nivelul 3) sunt stipulate în anexa I. ◄

(2)  Consiliul guvernatorilor este responsabil cu conducerea, administrarea și controlul TARGET2. Misiunile atribuite Nivelului 1 sunt de competența exclusivă a Consiliului guvernatorilor. ►M6  ————— ◄

(3)  În conformitate cu prevederile articolului 12.1 paragraful al treilea din Statutul SEBC, băncile centrale din Eurosistem sunt responsabile pentru misiunile atribuite Nivelului 2, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor. Consiliul guvernatorilor instituie un organ de Nivel 2 căruia băncile centrale din Eurosistem să îi atribuie anumite misiuni de administrare tehnică și operațională legate de TARGET2.

(4)  Băncile centrale din Eurosistem își stabilesc modul de organizare prin încheierea unor acorduri adecvate.

▼M6

(5)  În conformitate cu prevederile articolului 12.1 paragraful al treilea din Statutul SEBC, băncile centrale naționale care furnizează SSP și băncile centrale naționale care furnizează Platforma TIPS sunt responsabile pentru misiunile atribuite Nivelului 3, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor.

(6)  Băncile centrale naționale care furnizează SSP și băncile centrale naționale care furnizează Platforma TIPS încheie acorduri cu băncile centrale din Eurosistem care să guverneze serviciile prestate de băncile centrale naționale care furnizează SSP și Platforma TIPS. Acolo unde este cazul, aceste acorduri includ și băncile centrale naționale conectate.

(7)  Eurosistemul, în calitate de furnizor de servicii T2S, și băncile centrale din Eurosistem, în calitate de operatori ai sistemelor naționale componente ale TARGET2 corespunzătoare acestora, încheie un acord care să guverneze serviciile prestate de primul celor din urmă în ceea ce privește funcționarea T2S DCA. Acolo unde este cazul, aceste acorduri sunt încheiate și de BCN conectate.

▼BSECȚIUNEA III

FUNCȚIONAREA TARGET2

Articolul 8

▼M6

Condiții armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont PM, unui T2S DCA sau unui TIPS DCA în TARGET2

▼B

(1)   ►M4  Fiecare bancă centrală națională din zona euro adoptă mecanisme de punere în aplicare a condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont PM în TARGET2, astfel cum se prevede în anexa II. ◄ Aceste mecanisme guvernează exclusiv relația dintre banca centrală națională relevantă din zona euro și ►M3  titularii de cont PM ◄ ai acesteia în ceea ce privește procesarea plăților în PM. Un cont PM poate fi accesat fie prin intermediul internetului, fie prin intermediul ►M3  furnizorului de servicii de rețea TARGET2 ◄ . Aceste două metode de accesare a contului PM se exclud reciproc, deși un ►M3  titular de cont PM ◄ poate opta pentru a deține unul sau mai multe conturi PM, fiecare dintre acestea fiind accesibil fie prin intermediul internetului, fie prin intermediul ►M3  furnizorului de servicii de rețea TARGET2 ◄ .

▼M6

(1a)  Fiecare BCN din zona euro adoptă mecanisme de punere în aplicare a condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont de fonduri dedicate T2S în TARGET2 prevăzute în anexa IIa. Aceste mecanisme guvernează exclusiv relația dintre BCN din zona euro relevantă și titularul de T2S DCA al acesteia în ceea ce privește deschiderea și funcționarea T2S DCA.

▼M6

(1b)  Fiecare BCN din zona euro adoptă mecanisme de punere în aplicare a condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont de fonduri dedicate TIPS în TARGET2 prevăzute în anexa IIb. Aceste mecanisme guvernează exclusiv relația dintre BCN din zona euro relevantă și titularul de TIPS DCA al acesteia în ceea ce privește deschiderea și funcționarea TIPS DCA.

▼M6

2.  BCE adoptă termenii și condițiile TARGET2-ECB prin punerea în aplicare a (i) condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont PM în TARGET2, astfel cum sunt prevăzute în anexa II, (ii) a condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont de fonduri dedicate T2S în TARGET2 prevăzute în anexa IIa și (iii) a condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont de fonduri dedicate TIPS în TARGET 2 prevăzute în anexa IIb, cu excepția că TARGET2-ECB furnizează servicii de compensare și decontare doar organizațiilor de compensare și decontare, inclusiv entităților cu sediul în afara SEE, cu condiția ca acestea să fie supuse monitorizării de către o autoritate competentă și accesul lor la TARGET2-ECB să fi fost aprobat de către Consiliul guvernatorilor.

▼B

(3)  Mecanismele de punere în aplicare a condițiilor armonizate adoptate de către băncile centrale din Eurosistem sunt făcute publice.

(4)  Băncile centrale din Eurosistem pot solicita derogări de la condițiile armonizate în temeiul constrângerilor impuse de dreptul intern. Consiliul guvernatorilor analizează fiecare cerere separat și acordă derogări acolo unde este cazul.

▼M6

(5)  Sub rezerva prevederilor acordului monetar relevant, BCE poate stabili condiții corespunzătoare pentru participarea la TARGET2, inclusiv furnizarea de servicii de decontare în banii băncii centrale pentru Operațiuni T2S și pentru serviciul TIPS, de către entitățile menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (e) din anexa II, la articolul 5 alineatul (2) litera (e) din anexa IIa și la articolul 5 alineatul (2) litera (e) din anexa IIb.

(6)  În cazul în care o entitate acționează prin intermediul unui titular de cont PM care este banca centrală națională a unui stat membru, dar care nu este nici bancă centrală din Eurosistem, nici bancă centrală națională conectată, băncile centrale din Eurosistem nu permit acestei entități să fie participant indirect în PM sau să fie înregistrată ca titular de BIC adresabil în sistemele lor componente ale TARGET2.

▼B

Articolul 9

Comisionare

(1)  Băncile centrale din Eurosistem se asigură că:

▼M6

(a) comisioanele pentru serviciile TARGET2 principale furnizate participanților lor indirecți în PM și titularilor de BIC adresabili ai acestora care sunt eligibili să participe la TARGET2 ca participanți indirecți în PM sunt mai mari decât comisioanele pentru titularii de cont PM specificate la punctul 1 litera (a) din apendicele VI la anexa II;

▼M4 —————

▼B

(d) comisionarea următoarelor operațiuni și tranzacții nu face obiectul listei comisioanelor stabilite în apendicele VI la anexa II:

(i) transferuri de lichiditate inițiate din și procesate în conturi locale;

(ii) operațiuni referitoare la gestionarea rezervelor minime obligatorii și la facilitățile permanente;

(iii) tranzacții cu numerar decontate în conturi locale.

▼M3 —————

▼B

Articolul 10

Mecanisme de cumulare (pooling) a lichidității

(1)  Băncile centrale naționale AL își transmit reciproc toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor acestora în temeiul unui acord AL. Băncile centrale naționale AL transmit imediat o notificare băncii centrale naționale manager cu privire la orice cauză care determină executarea de care iau cunoștință cu privire la grupul AL sau la orice membru al grupului AL, inclusiv sediul principal și sucursalele acestuia.

(2)  Atunci când banca centrală națională manager este notificată cu privire la apariția unei cauze care determină executarea, aceasta, având în vedere acordul AL, dă instrucțiuni băncilor centrale naționale AL relevante cu privire la măsura de executare care urmează a fi luată cu privire la grupul AL sau membrul relevant al grupului AL. Băncile centrale naționale AL sunt responsabile de asigurarea respectării drepturilor acestora în temeiul acordului AL și al acordurilor de punere în aplicare a anexei II. Banca centrală națională manager este responsabilă de calcularea și darea de instrucțiuni cu referire la distribuirea creanțelor.

(3)  În cazul în care, la apariția unei cauze care determină executarea, creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat oricărui membru al grupului AL nu a fost rambursat în întregime, o bancă centrală națională AL, la primirea instrucțiunilor de la banca centrală națională manager, asigură respectarea drepturilor pe care le poate avea în raport cu respectivii membri ai grupului AL, inclusiv drepturi care derivă din respectiva garanție reală mobiliară, compensare bilaterală (set-off), compensare cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice altă dispoziție relevantă din acordurile de punere în aplicare a anexei II, pentru a obține stingerea în mod corespunzător și la timp a creanțelor pe care această bancă centrală națională AL le poate avea față de respectivii membri ai grupului AL în temeiul acordului AL. Aceste creanțe sunt executate înainte de executarea oricăror altor creanțe ale băncilor centrale naționale relevante AL față de respectivii membri ai grupului AL.

(4)  Orice plăți primite pentru stingerea unei obligații în temeiul acordului AL în urma măsurii de executare sunt transmise băncilor centrale naționale AL care au acordat credit pe parcursul zilei (intraday credit) respectivilor membri ai grupului AL. Aceste plăți sunt alocate băncilor centrale naționale AL în proporție cu volumul creditului pe parcursul zilei (intraday credit) care nu este rambursat de către membrii grupului AL respectivelor bănci centrale naționale AL ale acestora.

(5)  Orice bancă centrală națională AL care dorește să susțină că a suferit pierderi care ar trebui suportate de toate băncile centrale naționale AL transmite o cerere băncii centrale naționale manager, descriind temeiul solicitării. Banca centrală națională manager transmite această cerere băncilor centrale naționale AL relevante și calculează compensația datorată de fiecare astfel de bancă centrală națională AL în cote egale.

Articolul 11

▼M5

Remunerarea fondurilor de garantare

▼M5 —————

▼M5

(2)  Fondurile de garantare sunt remunerate la rata dobânzii pentru facilitatea de depozit.

▼B

Articolul 12

▼M3

Credit pe parcursul zilei – Autocolateralizare

▼B

(1)  Băncile centrale naționale din zona euro pot acorda credit pe parcursul zilei (intraday credit), cu condiția respectării în acest sens a mecanismelor de punere în aplicare a regulilor de acordare a creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) prevăzute în anexa III. Nu se acordă credit pe parcursul zilei (intraday credit) unui ►M3  titular de cont PM ◄ a cărui eligibilitate în calitate de contraparte pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului a fost suspendată sau a încetat.

(2)  Criteriile de eligibilitate a contrapărților BCE pentru creditele pe parcursul zilei (intraday credit) sunt definite în Decizia BCE/2007/7 din 24 iulie 2007 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB ( 6 ). Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat de BCE se limitează la ziua în cauză, fără posibilitatea de prelungire prin credit overnight.

▼M6

(3)  În urma unei solicitări a unui participant cu acces la credit pe parcursul zilei, BCN din zona euro oferă o facilitate de autocolateralizare pentru T2S DCA, cu condiția ca acest lucru să fie realizat în conformitate cu condițiile pentru operațiunile de autocolateralizare stabilite în anexa IIIa.

▼B

Articolul 13

Sisteme auxiliare

▼M3

(1)  Băncile centrale din Eurosistem furnizează servicii de transfer de fonduri în banii băncii centrale pentru sistemele auxiliare în PM accesat prin intermediul furnizorului de servicii de rețea TARGET2. Aceste servicii sunt reglementate prin acordurile bilaterale dintre băncile centrale din Eurosistem și sistemele auxiliare respective.

▼B

(2)  Aranjamentele bilaterale cu sistemele auxiliare care folosesc ASI sunt în conformitate cu prevederile anexei IV. În plus, băncile centrale din Eurosistem se asigură că în aceste aranjamente bilaterale se aplică mutatis mutandis următoarele prevederi ale anexei II:

 articolul 8 alineatul (1) (condiții tehnice și juridice);

 articolul 8 alineatele (2)-(5) (procedura de solicitare a participării), cu excepția faptului că, în locul criteriilor de acces din articolul 4, sistemele auxiliare trebuie să îndeplinească criteriile de acces din definiția „sisteme auxiliare” prevăzută în articolul 1 din anexa II;

 programul de operare din apendicele V;

 articolul 11 (cerințe privind cooperarea și schimbul de informații), cu excepția alineatului (8);

 articolele 27 și 28 (proceduri de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență și cerințe privind securitatea);

 articolul 31 (regimul răspunderii);

 articolul 32 (reguli privind proba);

 articolele 33 și 34 (durata, încetarea și suspendarea participării), cu excepția articolului 34 alineatul (1) litera (b);

 articolul 35, dacă este cazul (închiderea conturilor PM);

 articolul 38 (reguli de confidențialitate);

 articolul 39 (cerințe ale Uniunii privind protecția datelor, prevenirea spălării banilor și aspecte conexe);

 articolul 40 (cerințe privind notificările);

 articolul 41 (relația contractuală cu ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ );

 articolul 44 (reguli privind legea aplicabilă, jurisdicția și locul executării).

(3)  Aranjamentele bilaterale cu sistemele auxiliare care folosesc PI sunt în conformitate cu:

(a) anexa II, cu excepția titlului V și a apendicelor VI și VII; și

(b) articolul 18 din anexa IV.

(4)  Prin derogare de la alineatul (3), aranjamentele bilaterale cu sistemele auxiliare care folosesc PI, însă decontează plăți numai în beneficiul clienților lor, sunt în conformitate cu:

(a) anexa II, cu excepția titlului V, a articolului 36 și a apendicelor VI și VII; și

(b) articolul 18 din anexa IV.

Articolul 14

Finanțare și metodologia de calcul al costurilor

▼M6

(1)  Consiliul guvernatorilor stabilește regulile aplicabile finanțării SSP și Platformei TIPS. Orice excedent sau deficit rezultat din funcționarea SSP sau a Platformei TIPS se repartizează între băncile centrale naționale din zona euro în conformitate cu grila de repartiție pentru subscrierea capitalului BCE, în conformitate cu articolul 29 din Statutul SEBC.

▼B

(2)  Consiliul guvernatorilor stabilește o metodologie comună de calcul al costurilor și o structură comună a comisioanelor pentru serviciile TARGET2 de bază.

▼M6

Articolul 15

Dispoziții privind securitatea

(1)  Consiliul guvernatorilor stabilește politica privind securitatea și măsurile și cerințele de securitate pentru SSP și pentru Platforma TIPS. De asemenea, Consiliul guvernatorilor stabilește principiile aplicabile în ceea ce privește securitatea certificatelor utilizate pentru accesul prin intermediul internetului la SSP.

(2)  Băncile centrale din Eurosistem respectă și se asigură că SSP și Platforma TIPS respectă măsurile menționate la alineatul (1).

(3)  Aspectele referitoare la conformitatea cu cerințele de securitatea informației, în ceea ce privește T2S DCA, sunt guvernate de Orientarea BCE/2012/13 ( 7 ).

▼B

Articolul 16

Reguli privind auditul

Evaluările de audit sunt efectuate în conformitate cu principiile și dispozițiile stabilite în Politica de audit a SEBC adoptată de Consiliul guvernatorilor.

Articolul 17

Obligații în caz de suspendare sau încetare

(1)  Băncile centrale din Eurosistem încetează imediat fără notificare prealabilă sau suspendă participarea unui participant la sistemul component al TARGET2 respectiv dacă:

(a) se declanșează proceduri de insolvență în privința unui participant; sau

(b) un participant nu mai îndeplinește criteriile de acces pentru participarea la sistemul component al TARGET2 respectiv.

(2)  În cazul în care o bancă centrală din Eurosistem suspendă sau încetează participarea unui participant la TARGET2, în conformitate cu alineatul (1), sau din motive de prudență, în conformitate cu articolul 19, aceasta notifică imediat toate celelalte bănci centrale din Eurosistem cu privire la aceasta, transmițând următoarele:

(a) denumirea participantului, codul instituției financiare monetare și BIC;

▼M6

(aa) codul BIC al oricăror conturi PM legate de T2S DCA sau de TIPS DCA al participantului;

▼B

(b) informațiile pe care se bazează decizia băncii centrale naționale din zona euro, inclusiv orice informații sau avize obținute de la autoritatea de supraveghere relevantă;

(c) măsura luată și un calendar propus pentru aplicarea acesteia.

Fiecare bancă centrală din Eurosistem, la solicitarea altei bănci centrale din Eurosistem, face schimb de informații cu privire la acest participant, inclusiv informații referitoare la plățile adresate acestuia.

(3)  O bancă centrală din Eurosistem care a încetat sau suspendat participarea unui participat la sistemul său component al TARGET2, în conformitate cu alineatul (1), își asumă răspunderea față de celelalte bănci centrale din Eurosistem dacă:

(a) ulterior autorizează decontarea ordinelor de plată adresate participanților a căror participare a fost suspendată sau încetată de către aceasta; sau

(b) nu respectă obligațiile prevăzute la alineatele (1) și (2).

▼M6

(3a)  O bancă centrală din Eurosistem care, în conformitate cu alineatul (1) litera (a), a suspendat participarea unui titular de cont PM sau a unui titular de T2S DCA la sistemul său component TARGET2 procesează plățile de la respectivul participant numai la instrucțiunile reprezentanților acestuia, inclusiv cei desemnați de o autoritate competentă sau de o instanță judecătorească, precum administratorul judiciar al participantului, sau în conformitate cu o decizie executorie a unei autorități competente sau a unei instanțe judecătorești care dă instrucțiuni cu privire la modul în care trebuie procesate aceste plăți. O bancă centrală din Eurosistem care, în conformitate cu alineatul (1) litera (a), a suspendat participarea unui titular de TIPS DCA la sistemul său component TARGET2, respinge toate ordinele sale de plată inițiate.

▼M5

(4)  Obligațiile băncii centrale din Eurosistem prevăzute la alineatele (1)-(3a) se aplică, de asemenea, în cazul suspendării sau încetării utilizării ASI de către sistemele auxiliare.

▼M6

Articolul 18

Proceduri pentru respingerea din motive de prudență a unei solicitări de participare la TARGET2

Atunci când, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) litera (c) din anexa II, cu articolul 6 alineatul (4) litera (c) din anexa IIa sau cu articolul 6 alineatul (4) litera (c) din anexa IIb, o bancă centrală din Eurosistem respinge din motive de prudență o solicitare de participare la TARGET2, această bancă centrală din Eurosistem informează cu promptitudine BCE cu privire la această respingere.

▼B

Articolul 19

▼M6

Proceduri pentru suspendarea, limitarea sau încetarea din motive de prudență a participării la TARGET2 și a accesului la credit pe parcursul zilei (intraday credit) și la autocolateralizare

(1)  Atunci când, din motive de prudență, o BCN din zona euro suspendă, limitează sau încetează accesul unui participant la creditul pe parcursul zilei, în conformitate cu punctul 12 litera (d) din anexa III, sau la autocolateralizare, în conformitate cu punctul 10 litera (d) din anexa IIIa, sau o bancă centrală din Eurosistem suspendă sau încetează participarea unui participant la TARGET2, în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) litera (e) din anexa II, cu articolul 24 alineatul (2) litera (e) din anexa IIa sau cu articolul 26 alineatul (2) litera (e) din anexa IIb, decizia, în măsura în care este posibil, produce efecte în același timp în toate sistemele componente ale TARGET2.

▼B

(2)  Banca centrală națională din zona euro transmite fără întârziere informațiile de la articolul 17 alineatul (2) autorităților de supraveghere relevante din statul membru al băncii centrale naționale din zona euro, cu solicitarea ca autoritățile de supraveghere să facă schimb de informații cu autoritățile de supraveghere din alte state membre în care participantul are o filială sau o sucursală. Ținând seama de decizia luată în temeiul alineatului (1), alte bănci centrale naționale din zona euro iau măsurile corespunzătoare și transmit fără întârziere BCE informații cu privire la aceasta.

(3)  Comitetul executiv al BCE poate propune Consiliului guvernatorilor să ia orice decizii necesare pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a măsurilor luate în conformitate cu alineatele (1) și (2).

(4)  Băncile centrale naționale din zona euro ale statelor membre în care urmează a fi pusă în aplicarea decizia informează participantul cu privire la decizie și iau toate măsurile de punere în aplicare necesare.

Articolul 20

Proceduri de cooperare a băncilor centrale din Eurosistem în privința măsurilor administrative sau restrictive

▼M6

În privința punerii în aplicare a articolului 39 alineatul (3) din anexa II, a articolului 28 alineatul (3) din anexa IIa și a articolului 30 alineatul (3) din anexa IIb:

(a) orice bancă centrală din Eurosistem transmite prompt tuturor băncilor centrale potențial afectate toate informațiile primite în legătură cu un ordin de plată propus, cu excepția ordinelor de plată aferente transferului de lichiditate între diferite conturi ale aceluiași participant;

▼B

(b) orice bancă centrală din Eurosistem care primește de la un participant probe privind notificarea transmisă către, sau consimțământul primit de la, orice autoritate competentă transmite cu promptitudine aceste probe oricărei alte bănci centrale care acționează în calitate de furnizor de servicii de plată al plătitorului sau beneficiarului, după caz;

▼M6

(c) banca centrală din Eurosistem care acționează în calitate de furnizor de servicii de plată al plătitorului informează cu promptitudine plătitorul că poate introduce un ordin de plată relevant în TARGET2.

▼B

Articolul 21

Continuitatea activității

▼M6

(1)  În cazul în care evenimentele prevăzute la articolul 27 din anexa II sau la articolul 17 din anexa IIa afectează funcționarea serviciilor TARGET2, altele decât PM și ICM și T2S DCA, banca centrală din Eurosistem în cauză monitorizează și gestionează aceste evenimente pentru a preveni orice propagare care să afecteze buna funcționare a TARGET2.

▼B

(2)  În cazul în care are loc un eveniment care afectează funcționarea normală a PM și/sau a ICM, banca centrală din Eurosistem în cauză îl notifică imediat pe coordonatorul TARGET2, care, împreună cu managerul de decontare al respectivei bănci centrale din Eurosistem, decide cu privire la măsurile ulterioare care trebuie luate. Managerii de decontare TARGET2 convin cu privire la informațiile care ar trebui comunicate participanților la TARGET2.

▼M3

(3)  Băncile centrale din Eurosistem raportează întreruperea funcționării unui participant către coordonatorul TARGET2, în cazul în care aceasta ar putea afecta funcționarea Platformei T2S, decontarea în sistemele auxiliare sau ar putea crea risc sistemic. În mod normal, închiderea TARGET2 nu e amânată din cauza întreruperii funcționării unui participant.

▼B

(4)  O întrerupere în funcționare care afectează un sistem auxiliar este raportată de către băncile centrale din Eurosistem coordonatorului TARGET2, în scopuri de informare. Coordonatorul TARGET2 inițiază o teleconferință a managerilor de decontare TARGET2 în cazul în care există un impact sistemic inevitabil, în special atunci când acesta are caracter transfrontalier.

(5)  În situații excepționale, închiderea SSP poate fi amânată, în cazul în care întreruperea în funcționare afectează un sistem auxiliar. O solicitare de amânare a închiderii SSP este comunicată managerilor de criză TARGET2 de către băncile centrale din Eurosistem.

▼M7

(6)  Băncile centrale din Eurosistem se conectează la Soluția pentru situații de urgență.

▼B

Articolul 22

Abordarea cererilor în cadrul schemei de compensație pentru TARGET2

▼M3

(1)  Cu excepția situației în care Consiliul guvernatorilor a decis altfel, procedura de compensație stabilită în apendicele II la anexa II sau în apendicele II la anexa IIa se gestionează în conformitate cu prezentul articol.

▼M6

(2)  Banca centrală a titularului de cont PM sau a titularului de T2S DCA care înaintează cererea de compensație efectuează o evaluare preliminară a cererii de compensație și comunică cu titularul de cont PM sau cu titularul de T2S DCA în legătură cu această evaluare. Atunci când este necesar pentru evaluarea cererilor, această bancă centrală este asistată de alte bănci centrale interesate. Banca centrală relevantă informează BCE și toate celelalte bănci centrale interesate imediat ce i se aduc la cunoștință cererile în așteptare.

▼B

(3)   ►M6  În termen de nouă săptămâni de la o disfuncționalitate tehnică a TARGET2, banca centrală a titularului de cont PM sau a titularului de T2S DCA care înaintează cererea: ◄

(a) elaborează un raport preliminar de evaluare, cuprinzând evaluarea de către banca centrală a cererilor primite; și

(b) transmite BCE și tuturor celorlalte bănci centrale interesate raportul de evaluare preliminară.

▼M6

(4)  În termen de cinci săptămâni de la primirea raportului de evaluare preliminară, Consiliul guvernatorilor efectuează evaluarea finală a tuturor cererilor primite și decide cu privire la ofertele de compensație care urmează a fi făcute titularilor de cont PM și titularilor de T2S DCA în cauză. În termen de cinci zile lucrătoare de la realizarea evaluării finale, BCE comunică rezultatul evaluării finale băncilor centrale interesate. Aceste bănci centrale îi informează fără întârziere pe titularii de cont PM și pe titularii de T2S DCA corespunzători despre rezultatul evaluării finale și, dacă este cazul, cu privire la detaliile ofertei de compensație, împreună cu formularul care reprezintă scrisoarea de acceptare.

▼M3

(5)  În termen de două săptămâni de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 4 litera (d) ultima teză din apendicele II la anexa II sau la articolul 4 litera (d) ultima teză din apendicele II la anexa IIa, banca centrală informează BCE și toate celelalte bănci centrale interesate cu privire la ofertele de compensație care au fost acceptate și cele care au fost respinse.

▼M6

(6)  Băncile centrale informează BCE cu privire la orice cerere depusă de titularii de cont PM și de titularii de T2S DCA corespunzători la acele bănci centrale, care nu face obiectul schemei de compensație pentru TARGET2, dar referitoare la o disfuncționalitate tehnică a TARGET2.

▼B

Articolul 23

Tratarea pierderilor cauzate de o disfuncționalitate tehnică a TARGET2

(1)  În cazul unei disfuncționalități tehnice a TARGET2:

(a) în privința plătitorului, orice bancă centrală la care un plătitor a plasat un depozit beneficiază de anumite câștiguri financiare care reprezintă diferența dintre rata dobânzii aplicabile operațiunilor principale de refinanțare ale Eurosistemului și rata dobânzii pentru facilitatea de depozit, aplicată creșterii marginale a utilizării facilității de depozit a Eurosistemului pe perioada disfuncționalității tehnice a TARGET2, până la valoarea ordinelor de plată nedecontate. Atunci când plătitorul rămâne cu un exces de fonduri neremunerate, câștigurile financiare se ridică la rata dobânzii aplicabile operațiunilor principale de refinanțare ale Eurosistemului, aplicată valorii excesului de fonduri nepurtătoare de dobândă pentru perioada disfuncționalității tehnice a TARGET2, până la valoarea ordinelor de plată nedecontate;

(b) în privința beneficiarului, banca centrală de la care beneficiarul a împrumutat prin utilizarea facilității de credit marginale beneficiază de anumite câștiguri financiare care reprezintă diferența dintre rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală și rata dobânzii aplicabile operațiunilor principale de refinanțare ale Eurosistemului, aplicată creșterii marginale în utilizarea facilității de credit marginale pe perioada disfuncționalității tehnice a TARGET2, până la valoarea ordinelor de plată nedecontate.

(2)  Câștigurile financiare ale BCE reprezintă:

(a) câștigurile în legătură cu băncile centrale naționale conectate, care provin din remunerarea diferită a soldurilor la sfârșitul zilei ale acestor bănci centrale naționale conectate în raport cu BCE; și

(b) valoarea dobânzii penalizatoare pe care BCE o primește de la băncile centrale naționale conectate atunci când una dintre aceste bănci centrale naționale conectate impune o penalitate unui participant pentru nerambursarea la timp a creditului pe parcursul zilei (intraday credit), astfel cum este prevăzut în acordul dintre băncile centrale din Eurosistem și băncile centrale naționale conectate.

(3)  Câștigurile financiare prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt cumulate de băncile centrale și suma cumulată rezultată se utilizează pentru rambursarea băncilor centrale care suportă costul compensației participanților acestora. Orice câștiguri financiare rămase sau costuri suportate de băncile centrale cu ocazia compensației participanților lor se împart între băncile centrale din Eurosistem, în conformitate cu grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE.

Articolul 24

Dreptul de garanție în privința fondurilor din subconturi și garanția intra-Eurosistem

(1)  În scopul decontării instrucțiunilor de plată aferente sistemelor auxiliare, orice bancă centrală din Eurosistem care a deschis subconturi pentru ►M3  titularii de cont PM ◄ ai acesteia se asigură că soldurile acestor subconturi (inclusiv creșteri sau reduceri ale soldului blocat care rezultă din creditarea sau debitarea plăților de decontare între sisteme în sau din subcont sau din creditarea transferurilor de lichiditate în subcont) care sunt blocate în cursul ciclului de procesare al sistemului auxiliar pot fi utilizate pentru decontarea instrucțiunilor de plată legate de sistemele auxiliare. Aceasta nu aduce atingere niciunei proceduri de insolvență referitoare la ►M3  titularul de cont PM ◄ relevant și niciunei măsuri individuale de punere în executare referitoare la un astfel de subcont al unui ►M3  titular de cont PM ◄ .

(2)  De fiecare dată când se transferă lichiditate în subcontul unui ►M3  titular de cont PM ◄ și când banca centrală din Eurosistem nu este banca centrală a sistemului auxiliar, această bancă centrală din Eurosistem, la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj „început de ciclu” (start-of-cycle)], transmite sistemului auxiliar relevant confirmarea blocării soldurilor subcontului și, prin aceasta, garantează băncii centrale a sistemului auxiliar plata în limita valorii acestui sold. Transmiterea către sistemul auxiliar a confirmării blocării soldurilor implică și o declarație de voință cu forță juridică obligatorie a băncii centrale a sistemului auxiliar în sensul că aceasta din urmă garantează sistemului auxiliar plata în limita valorii soldului blocat. Prin confirmarea majorării sau diminuării soldului blocat cu ocazia creditării sau debitării plăților pentru decontarea între sisteme (cross-system settlement) în sau din subcont sau cu ocazia creditării transferurilor de lichiditate în subcont, atât banca centrală din Eurosistem care nu este banca centrală a sistemului auxiliar, cât și banca centrală a sistemului auxiliar declară o majorare sau o diminuare a garanției egală cu valoarea plății. Ambele garanții sunt irevocabile, necondiționate și plătibile la prima cerere. Ambele garanții și blocarea soldurilor se sting la comunicarea de către sistemul auxiliar că decontarea s-a finalizat [prin intermediul unui mesaj „sfârșit de ciclu” (end-of-cycle)].SECȚIUNEA IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 25

Soluționarea diferendelor și legea aplicabilă

(1)  În cazul unui diferend între băncile centrale din Eurosistem în legătură cu prezenta orientare, părțile implicate încearcă să îl soluționeze în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind procedura de soluționare a diferendelor în cadrul SEBC (Memorandum of Understanding on an Intra-ESCB Dispute Settlement Procedure).

(2)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1), dacă diferendul privind repartizarea misiunilor între nivelul 2 și nivelul 3 nu poate fi soluționat prin acordul părților implicate, diferendul este soluționat de către Consiliul guvernatorilor.

(3)  În cazul unui diferend de tipul celui menționat la alineatul (1), drepturile și obligațiile părților sunt stabilite în primul rând prin regulile și procedurile prevăzute în prezenta orientare. În cazul diferendelor privind plățile între sistemele componente ale TARGET2, se aplică, în subsidiar, legea statului membru în care se află sediul băncii centrale din Eurosistem a beneficiarului, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentei orientări.

Articolul 26

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezenta orientare intră în vigoare la 7 decembrie 2012. Se aplică de la 1 ianuarie 2013, cu respectarea dispozițiilor tranzitorii prevăzute la articolul 27.

(2)  Începând cu 1 ianuarie 2013, Orientarea BCE/2007/2 se abrogă.

(3)  Trimiterile la orientarea abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

▼M6

Articolul 27

Dispoziții diverse

Conturile deschise în afara PM, în afara Platformei T2S și în afara Platformei TIPS de către o BCN din zona euro pentru instituții de credit și sisteme auxiliare sunt guvernate de regulile respectivei BCN din zona euro, sub rezerva prevederilor prezentei orientări referitoare la conturile locale și a altor decizii ale Consiliului guvernatorilor. Conturile deschise în afara PM, în afara Platformei T2S și în afara Platformei TIPS de către o BCN din zona euro pentru alte entități decât instituțiile de credit și sistemele auxiliare sunt guvernate de regulile respectivei BCN din zona euro.

▼B

Articolul 28

Destinatari, măsuri de punere în aplicare și rapoarte anuale

(1)  Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

(2)  Băncile centrale naționale din zona euro trimit BCE până la 20 decembrie 2012 măsurile prin care acestea intenționează să asigure conformitatea cu articolul 39 din anexa II, cu apendicele VI la anexa II, cu punctul 9 litera (a) și cu punctul 12 litera (a) punctul (v) și cu punctul 13 din anexa III, cu punctul 18 subpunctul 1 litera (c) punctul (ii) din anexa IV și cu apendicele IIA la anexa V a prezentei orientări.

(3)  BCE pregătește rapoarte anuale pentru analizarea de către Consiliul guvernatorilor a funcționării generale a TARGET2.

▼M6
ANEXA I

MECANISMELE DE GUVERNANȚĂ ALE TARGET2Nivelul 1 – Consiliul guvernatorilor

Nivelul 2 – Organul de administrare tehnică și operațională

Nivelul 3 – Băncile centrale naționale care furnizează SSP și băncile centrale naționale care furnizează Platforma TIPS

0.  Dispoziții generale

Nivelul 1 are competență finală în ceea ce privește aspectele naționale și transfrontaliere legate de TARGET2 și este responsabil cu salvgardarea rolului public al TARGET2.

Nivelul 2 îndeplinește funcții de administrare tehnică și operațională legate de TARGET2.

Nivelul 3 ia decizii cu privire la funcționarea zilnică a platformei comune unice (SSP) și a Platformei TIPS pe baza nivelurilor de servicii prevăzute în acordurile menționate în articolul 7 alineatul (6) al prezentei orientări.

1.  Politica privind costurile și comisionarea

— Decide cu privire la metodologia comună de calcul a costurilor

— Decide cu privire la structura unică a comisioanelor

— Decide cu privire la comisionarea serviciilor și/sau a modulelor suplimentare

(Nu este cazul)

2.  Niveluri de servicii

— Decide cu privire la serviciile principale

— Decide cu privire la serviciile și/sau modulele suplimentare

— Își aduce aportul în funcție de necesitățile Nivelului 1/Nivelului 2

3.  Managementul riscului

— Decide cu privire la cadrul general pentru managementul riscului și acceptarea riscurilor rămase

— Desfășoară efectiv activitatea de management al riscului

— Desfășoară analiza de risc și monitorizarea riscurilor

— Furnizează informațiile necesare pentru analiza de risc, în conformitate cu solicitările Nivelului 1/Nivelului 2

4.  Guvernanță și finanțare

— Stabilește normele privind procesul decizional și finanțarea SSP și a Platformei TIPS

— Stabilește și asigură punerea adecvată în aplicare a cadrului juridic al SEBC privind TARGET2

— Elaborează normele privind guvernanța și finanțarea hotărâte de Nivelul 1

— Elaborează bugetul, îl aprobă și îl execută

— Deține controlul asupra aplicării

— Colectează fonduri și remunerează servicii

— Furnizează Nivelului 2 date cu privire la costurile pentru prestarea de servicii

5.  Dezvoltare

— Este consultat de către Nivelul 2 cu privire la localizarea SSP și a Platformei TIPS

— Aprobă planul general al proiectului

— Decide cu privire la designul inițial și dezvoltarea SSP și a Platformei TIPS

— Decide dacă realizarea va pleca de la zero sau va avea ca bază o platformă deja existentă

— Decide cu privire la alegerea operatorului SSP și a operatorului Platformei TIPS

— Stabilește, de comun acord cu Nivelul 3, nivelurile serviciilor SSP și ale Platformei TIPS

— Decide cu privire la localizarea SSP și a Platformei TIPS după consultarea Nivelului 1

— Aprobă metodologia procesului de stabilire a specificațiilor și „rezultatele concrete”, așteptate din partea Nivelului 3, considerate potrivite pentru a specifica și, ulterior, a testa și a accepta produsul (în special specificațiile generale și specificațiile detaliate pentru utilizatori)

— Stabilește un plan de proiect pe etape

— Evaluează și acceptă rezultatele concrete

— Realizează scenarii de testare

— Coordonează testele băncilor centrale și ale utilizatorilor, în strânsă cooperare cu Nivelul 3

— Propune designul inițial al SSP și al Platformei TIPS

— Propune ca realizarea fie să plece de la zero, fie să aibă ca bază o platformă deja existentă

— Face o propunere privind localizarea SSP și a Platformei TIPS

— Redactează proiectul specificațiilor funcționale generale și de detaliu (specificații funcționale detaliate interne și specificații funcționale detaliate pentru utilizatori)

— Redactează proiectul specificațiilor tehnice detaliate

— Își aduce aportul (inițial și pe parcurs) pentru planificarea și controlul etapelor proiectului

— Asigură suportul tehnic și operațional pentru teste (realizează testele pentru SSP și pentru Platforma TIPS, își aduce aportul la scenariile de testare în legătură cu SSP și în legătură cu Platforma TIPS, asigură suportul pentru băncile centrale din Eurosistem în activitățile lor de testare a SSP și a Platformei TIPS)

6.  Punere în aplicare și migrare

— Decide cu privire la strategia de migrare

— Pregătește și coordonează migrarea către SSP și către Platforma TIPS, în strânsă cooperare cu Nivelul 3

— Își aduce aportul în ceea ce privește aspectele legate de migrare, în conformitate cu cerințele Nivelului 2

— Realizează activitățile în legătură cu SSP și cu Platforma TIPS ocazionate de migrare; acordă sprijin suplimentar viitoarelor bănci centrale naționale care se vor conecta

7.  Funcționare

— Gestionează situațiile grave de criză

— Autorizează înființarea și funcționarea Simulatorului TARGET2

— Desemnează autorități de certificare pentru accesul prin intermediul internetului

— Precizează politicile, cerințele și măsurile de control privind securitatea pentru SSP și pentru Platforma TIPS

— Precizează principiile aplicabile în ceea ce privește securitatea certificatelor folosite pentru accesul prin intermediul internetului

— Menține legătura cu utilizatorii la nivel european (fără a aduce atingere responsabilității exclusive a băncilor centrale din Eurosistem pentru relațiile profesionale ale acestora cu clienții lor) și monitorizează activitatea zilnică a utilizatorilor din perspectivă comercială (atribuție ce revine băncilor centrale din Eurosistem)

— Monitorizează evoluția activității

— Desfășoară activități privind stabilirea bugetului, finanțarea, facturarea (atribuții ale băncilor centrale din Eurosistem) și alte sarcini administrative

— Administrează sistemul pe baza acordurilor menționate la articolul 7 alineatul (6) din prezenta orientare

▼B
ANEXA II

▼M3

CONDIȚII ARMONIZATE PENTRU DESCHIDEREA ȘI FUNCȚIONAREA UNUI CONT PM ÎN TARGET2

▼BTITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentelor condiții armonizate (denumite în continuare „condiții”), se aplică următoarele definiții:

 „acces multiadresant” (multi-addressee access) înseamnă facilitatea prin care sucursalele sau instituțiile de credit ►M6  stabilite în Uniune sau în Spațiul Economic European (SEE) ◄ pot accesa sistemul component al TARGET2 relevant prin inițierea ordinelor de plată direct către și/sau primirea plăților direct de la sistemul component al TARGET2; această facilitate permite acestor entități să-și inițieze ordinele de plată prin contul PM al ►M3  titularului de cont PM ◄ fără implicarea acelui ►M3  titular de cont PM ◄ ;

 „acord AL” (AL agreement) înseamnă acordul multilateral de agregare a lichidității, încheiat între membrii grupului AL și băncile lor centrale naționale AL respective, în scopul utilizării metodei AL;

▼M4

 „autorizare de debitare directă” înseamnă o instrucțiune generală dată de un plătitor băncii sale centrale prin care această bancă centrală este abilitată și obligată să debiteze contul plătitorului în baza primirii unei instrucțiuni valide de debitare directă provenită de la un beneficiar;

▼B

 „bancă centrală din Eurosistem” (Eurosystem CB) înseamnă BCE sau o bancă centrală națională din zona euro;

 „bancă centrală națională AL” (AL NCB) înseamnă o bancă centrală națională din zona euro care este parte la un acord AL și care are calitatea de contraparte pentru membrii grupului AL care participă la sistemul său component al TARGET2;

 „bancă centrală națională conectată” (connected NCB) înseamnă o bancă centrală națională, alta decât o bancă centrală din Eurosistem, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific;

 „bancă centrală națională din zona euro” (euro area NCB) înseamnă banca centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

 „bancă centrală națională manager” (managing NCB) înseamnă banca centrală națională AL a sistemului component al TARGET2 la care participă managerul grupului AL;

 „bănci centrale naționale care furnizează SSP” (SSP-providing NCBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France și Banca d’Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc și operează SSP în beneficiul Eurosistemului;

▼M6

 „bănci centrale naționale care furnizează Platforma TIPS” (TIPS Platform-providing NCBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France și Banca d'Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc și operează Platforma TIPS în beneficiul Eurosistemului;

▼B

 „bănci centrale” [central banks (CBs)] înseamnă băncile centrale din Eurosistem și băncile centrale naționale conectate;

 „beneficiar” (payee), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

 „cauză care determină executarea” (enforcement event) înseamnă, în privința unui membru al unui grup AL: (a) oricare dintre situațiile de neîndeplinire a obligațiilor menționate la articolul 34 alineatul (1); (b) orice altă situație de neîndeplinire a obligațiilor sau eveniment menționate la articolul 34 alineatul (2) în legătură cu care [inserați denumirea băncii centrale], luând în considerare gravitatea situației de neîndeplinire a obligațiilor sau a evenimentului respectiv, a decis că [inserați dacă este cazul: [trebuie executată o garanție reală mobiliară în conformitate cu articolul 25b][trebuie executate activele pentru garantare în conformitate cu articolul 25c] și] trebuie declanșată o compensare bilaterală (set-off) a creanțelor în conformitate cu articolul 26; sau (c) orice decizie de suspendare sau de încetare a accesului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit);

 „cod de identificare a entității (BIC)” [Business Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, astfel cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362;

▼M6

 „cont local” (Home Account) înseamnă un cont deschis în afara PM de către o BCN din zona euro pentru o instituție de credit stabilită în Uniune sau în SEE;

▼B

 „cont PM” (PM account) înseamnă un cont deschis la o bancă centrală de un participant la TARGET2 în PM, cont necesar unui astfel de participant la TARGET2 pentru:

 

(a) a iniția ordine de plată sau a primi plăți prin intermediul TARGET2; și

(b) a deconta astfel de plăți la o astfel de bancă centrală;

 „credit pe parcursul zilei” (intraday credit) înseamnă credit acordat pe o perioadă mai scurtă de o zi de operare;

▼M6

 „cont de fonduri dedicate T2S (T2S DCA)” [T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)] înseamnă un cont deținut de un titular de T2S DCA, deschis în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și utilizat pentru plăți de fonduri în relație cu decontarea instrumentelor financiare în T2S;

▼M6

 „cont de fonduri dedicate TIPS (TIPS DCA)” [TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)] înseamnă un cont deținut de un titular de TIPS DCA, deschis în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și utilizat pentru furnizarea de servicii de plată instant clienților săi;

 „condiții armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont de fonduri dedicate TIPS în TARGET2” (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) înseamnă condițiile stabilite în anexa IIb;

 „cont PM legat” (Linked PM account) înseamnă contul PM cu care este asociat un TIPS DCA în scopul gestionării lichidității și plății comisioanelor TIPS;

▼M3

 „cont PM principal” (Main PM account) înseamnă contul PM de care este legat un ►M6  T2S DCA ◄ și în care trebuie repatriat în mod automat orice sold rămas în ►M6  T2S DCA ◄ la închiderea zilei;

▼B

 „disfuncționalitate tehnică a TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) înseamnă orice dificultate, defecțiune sau întrerupere în funcționare a infrastructurii tehnice și/sau a sistemelor informatice utilizate de TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau orice alt eveniment care face imposibilă executarea și finalizarea ►M6  procesării în aceeași zi de operare a plăților ◄ în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării];

 „etapă de procesare inițială” (entry disposition) înseamnă o etapă în procesarea plăților pe parcursul căreia TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] încearcă să deconteze un ordin de plată care a fost acceptat în temeiul articolului 14, prin intermediul unor proceduri specifice, astfel cum este descris la articolul 20;

▼M2

 „facilitatea de depozit” înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărțile o pot folosi pentru a constitui depozite overnight la o BCN la o rată prestabilită a dobânzii pentru depozite;

▼B

 „facilitate de credit marginală” (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărțile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală din Eurosistem la rata prestabilită a dobânzii pentru facilitatea de credit marginală;

 „formular de colectare a datelor statice” (static data collection form) înseamnă un formular elaborat de [inserați denumirea băncii centrale] în scopul înregistrării solicitanților de servicii TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și al înregistrării oricăror schimbări în legătură cu prestarea acestor servicii;

  ►M3  furnizor de servicii de rețea TARGET2 ◄ ” (network service provider) înseamnă întreprinderea desemnată de Consiliul guvernatorilor BCE pentru a furniza conexiuni computerizate la rețea cu scopul de a iniția mesaje de plată în TARGET2;

▼M6

 „furnizor de servicii de rețea TIPS” (TIPS network service provider) înseamnă o întreprindere care: (a) a îndeplinit toate condițiile necesare pentru a se conecta la Platforma TIPS și a stabilit o conexiune tehnică la Platforma TIPS în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în apendicele V la anexa IIb la Orientarea BCE/2012/27 și (b) a semnat termenii și condițiile privind găzduirea conectivității TIPS care sunt disponibili pe website-ul BCE;

▼B

 „grup” (group) înseamnă:

 

(a) un ansamblu de instituții de credit incluse în declarațiile financiare consolidate ale societății-mamă în cazul în care societatea-mamă este obligată să prezinte declarații financiare consolidate conform Standardului internațional de contabilitate nr. 27 (IAS 27), adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei ( 8 ) și alcătuit din: (i) o societate-mamă și una sau mai multe filiale; sau (ii) două sau mai multe filiale ale unei societăți-mamă; sau

(b) un ansamblu de instituții de credit astfel cum este menționat la litera (a) punctul (i) sau (ii), în cazul în care societatea-mamă nu prezintă declarații financiare consolidate în conformitate cu IAS 27, dar poate fi în măsură să satisfacă criteriile definite în IAS 27 pentru includerea lor în declarațiile financiare consolidate, cu condiția verificării băncii centrale a ►M3  titularului de cont PM ◄ sau, în cazul unui grup AL, a băncii centrale naționale manager;

(c) o rețea bilaterală sau multilaterală de instituții de credit, care este: (i) organizată în baza unui cadru statutar care determină afilierea instituțiilor de credit la o astfel de rețea; sau (ii) caracterizată prin mecanisme de cooperare autoorganizate (care promovează, susțin și reprezintă interesele comerciale ale membrilor săi) și/sau printr-o solidaritate economică extinsă dincolo de cooperarea normală ce există de obicei între instituțiile de credit, acolo unde asemenea cooperare și solidaritate sunt permise de statutele sau actele constitutive ale acelor instituții de credit sau stabilite prin acorduri separate;

 și, în fiecare caz menționat la litera (c), Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat o cerere privind considerarea acestora ca fiind un grup;

 „grup AL” (AL group) înseamnă un grup format din membrii grupului AL care utilizează metoda AL;

 „grup CAI” (CAI group) înseamnă un grup format din ►M3  titulari de cont PM ◄ , care folosesc metoda CAI;

▼M3

 „instituție de credit” (credit institution) înseamnă fie: (a) o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 [și, dacă este relevant, inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE], care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; fie (b) o altă instituție de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din tratat, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă;

▼B

 „instrucțiune de debitare directă” (direct debit instruction) înseamnă o instrucțiune transmisă de un beneficiar către banca sa centrală, în conformitate cu care banca centrală a plătitorului debitează contul plătitorului cu suma specificată în instrucțiune, în baza unei autorizări de debitare directă;

▼M6

 „întreprindere de investiții (societate de investiții)” (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiții (societate de investiții) în sensul [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 9 )], cu excepția instituțiilor prevăzute la [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE], cu condiția ca întreprinderea de investiții (societatea de investiții) în cauză să fie:

 

(a) autorizată și supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2014/65/UE; și

(b) îndreptățită să desfășoare activitățile menționate la [inserați prevederile dreptului intern care transpun punctele 2, 3, 6 și 7 ale secțiunii A din anexa I la Directiva 2014/65/UE];

 „lichiditate disponibilă” (available liquidity) înseamnă un sold creditor al contului PM al unui participant și, dacă este cazul, orice linie de credit pe parcursul zilei acordată de către BCN din zona euro relevantă în legătură cu un astfel de cont, dar încă neutilizată sau, dacă este cazul, redus cu valoarea oricăror rezervări de lichiditate procesate în contul PM;

▼B

 „manager al grupului AL” (AL group manager) înseamnă un membru al unui grup AL desemnat de către ceilalți membri ai grupului AL să administreze lichiditatea disponibilă în cadrul grupului AL pe parcursul zilei de operare;

 „manager al grupului CAI” (CAI group manager) înseamnă un membru al grupului CAI desemnat de către ceilalți membri ai grupului CAI să monitorizeze și să distribuie lichiditatea disponibilă în cadrul grupului CAI pe parcursul zilei de operare;

 „membru al grupului AL” (AL group member) înseamnă un ►M3  titular de cont PM ◄ care a încheiat un acord AL;

▼M6

 „mesaj transmis prin intermediul ICM” (ICM broadcast message) înseamnă informații puse în mod simultan la dispoziția tuturor sau numai a unui grup selectat de titulari de cont PM prin intermediul ICM;

▼B

 „metoda AL” (AL mode) înseamnă agregarea lichidității disponibile în conturile PM;

 „metoda CAI” (CAI mode) înseamnă furnizarea de informații consolidate despre cont în legătură cu conturile PM, prin intermediul ICM;

 „modul de plăți (PM)” [Payments Module (PM)] înseamnă un modul al SSP în care plățile ►M3  titularilor de cont PM ◄ sunt decontate în conturile PM;

▼M7

 „modulul informații și control (ICM)” [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite titularilor de cont PM să obțină informații online și le oferă posibilitatea de a iniția ordine de transfer de lichiditate, de a-și administra lichiditatea și, dacă este cazul, de a iniția ordine de plată sau ordine de plată de substituire (backup payment order) în Soluția pentru situații de urgență în situații de urgență;

▼M7 —————

▼B

 „opinie juridică privind capacitatea” (capacity opinion) înseamnă o opinie juridică specifică unui participant, care conține o evaluare a capacității juridice a participantului de a-și asuma și de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de prezentele condiții;

▼M6

 „ordin de plată instant” (instant payment order) înseamnă, în conformitate cu schema de transfer credit instant SEPA (schema SCT Inst) a Consiliului European al Plăților, o instrucțiune de plată care poate fi executată 24 de ore pe zi, în orice zi calendaristică a anului, cu procesare imediată sau aproape imediată și cu notificarea plătitorului;

▼B

 „ordin de plată nedecontat” (non-settled payment order) înseamnă un ordin de plată care nu este decontat în aceeași zi de operare în care este acceptat;

▼M6

 „ordin de plată” (payment order) înseamnă un ordin de transfer credit, un ordin de transfer de lichiditate, o instrucțiune de debitare directă, un ordin de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA sau un ordin de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA;

▼B

 „ordin de transfer credit” (credit transfer order) înseamnă o instrucțiune dată de un plătitor pentru a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, prin înregistrarea contabilă într-un cont PM;

 „ordin de transfer de lichiditate” (liquidity transfer order) înseamnă un ordin de plată al cărui scop principal este transferul de lichiditate între conturi diferite ale aceluiași participant sau în cadrul unui grup CAI sau al unui grup AL;

 „organism din sectorul public” (public sector body) înseamnă o entitate din cadrul „sectorului public”, astfel cum acesta din urmă este definit la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definițiilor necesare aplicării interdicțiilor menționate la articolele 104 și 104b alineatul (1) din tratat ( 10 );

▼M6

 „ordin de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA” (PM to T2S DCA liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un cont PM într-un T2S DCA;

▼M6

 „ordin de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un cont PM într-un TIPS DCA;

 „ordin de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM” (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un TIPS DCA într-un cont PM;

▼B

 „participant indirect” (indirect participant) înseamnă o instituție de credit stabilită în ►M6  Uniune sau SEE ◄ , care a încheiat un acord cu un ►M3  titular de cont PM ◄ pentru inițierea de ordine de plată și primirea de plăți prin intermediul contului PM al acelui ►M3  titular de cont PM ◄ și care a fost recunoscut ca participant indirect de un sistem component al TARGET2;

 „participant la TARGET2” (TARGET2 participant) înseamnă orice participant la oricare dintre sistemele componente ale TARGET2;

 „participant ordonator” (instructing participant) înseamnă un participant la TARGET2 care a inițiat un ordin de plată;

▼M6

 „participant” (participant) sau „participant direct” (direct participant) înseamnă o entitate care are cel puțin un cont PM (titular de cont PM) și/sau un cont de fonduri dedicate T2S (T2S Dedicated Cash Account) (titular de T2S DCA) și/sau un cont de fonduri dedicate TIPS (TIPS Dedicated Cash Account) (titular de TIPS DCA) deschis la o bancă centrală din Eurosistem;

▼M6

 „Platforma TIPS” [TIPS Platform)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziție de băncile centrale naționale care furnizează Platforma TIPS;

▼B

 „plătitor” (payer), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

 „proceduri de insolvență” (insolvency proceedings) înseamnă proceduri de insolvență în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare ( 11 );

▼M6

 „răspuns pozitiv la solicitarea de returnare” (positive recall answer) înseamnă, în conformitate cu schema SCT Inst, un ordin de plată inițiat de beneficiarul unei solicitări de returnare, ca răspuns la o solicitare de returnare, în beneficiul inițiatorului respectivei solicitări de returnare;

▼B

 „rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală” (marginal lending rate) înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilității de credit marginale;

▼M2

 „rata dobânzii pentru facilitatea de depozit” înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilității de depozit;

▼M6

 „serviciul TARGET de decontare a plăților instant (TIPS)” [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service] înseamnă decontarea în banii băncii centrale a ordinelor de plată instant pe Platforma TIPS;

▼M6

 „sistem auxiliar” (ancillary system) înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European (SEE) care este supravegheată și/sau monitorizată de o autoritate competentă și care respectă cerințele privind monitorizarea pentru localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt acestea modificate periodic și publicate pe website-ul BCE ( 12 ), în care sunt transmise reciproc și/sau compensate sau înregistrate plăți și/sau instrumente financiare în raport cu: (a) obligațiile monetare decontate în TARGET2; și/sau cu (b) fondurile deținute în TARGET2, în conformitate cu Orientarea BCE/2012/27 ( 13 ) și cu aranjamentul bilateral dintre sistemul auxiliar și banca centrală relevantă din Eurosistem;

▼B

 „sistem component al TARGET2” (TARGET2 component system) înseamnă oricare dintre sistemele cu decontare pe baza brută în timp real (RTGS) ale băncilor centrale care fac parte din TARGET2;

▼M3

 „situație de neîndeplinire a obligațiilor” (event of default) înseamnă orice eveniment iminent sau existent, a cărui producere poate pune în pericol îndeplinirea de către un participant a obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentelor condiții sau al oricăror altor reguli care se aplică relației dintre acel participant și [inserați denumirea băncii centrale] sau oricare altă bancă centrală, inclusiv:

 

(a) atunci când participantul nu mai îndeplinește criteriile de acces prevăzute la articolul 4 sau condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (i);

(b) deschiderea procedurilor de insolvență împotriva participantului;

(c) depunerea unei cereri referitoare la procedura menționată la litera (b);

(d) emiterea de către participant a unei declarații scrise privind incapacitatea sa de a-și plăti în întregime sau parțial datoriile sau de a-și îndeplini obligațiile legate de utilizarea creditului pe parcursul zilei;

(e) încheierea de către participant a unui acord sau a unui aranjament general amiabil cu creditorii săi;

(f) atunci când participantul este sau banca sa centrală consideră că este insolvabil sau incapabil de a-și achita datoriile;

▼M6

(g) atunci când soldul creditor al contului PM, al T2S DCA sau al TIPS DCA al participantului sau toate ori o parte importantă a activelor participantului fac obiectul unui ordin de blocare, sechestrului/popririi, confiscării sau oricărei alte proceduri care are ca scop apărarea interesului public sau a drepturilor creditorilor participantului;

▼M3

(h) atunci când participarea participantului la un alt sistem component al TARGET2 și/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau a încetat;

(i) atunci când orice declarație asupra unor elemente esențiale sau declarație precontractuală dată de participant sau despre care se presupune că a fost dată de participant conform legii aplicabile este incorectă sau falsă;

(j) cesionarea tuturor activelor participantului sau a unei părți importante a acestora;

▼M6

 „solicitare de returnare” (recall request) înseamnă, în conformitate cu schema SCT Inst, un mesaj de la un titular de TIPS DCA prin care se solicită rambursarea unui ordin de plată instant decontat;

▼M7

 „soluția pentru situații de urgență” (Contingency Solution) înseamnă funcționalitatea SSP care procesează plățile foarte critice și critice în situații de urgență;

▼B

 „specificații funcționale detaliate pentru utilizator (UDFS)” [User Detailed Functional Specifications (UDFS)] înseamnă cea mai actualizată versiune a UDFS și reprezintă documentația tehnică care prezintă detaliat modul în care un participant interacționează cu TARGET2;

▼M3

 „sucursală” (branch) înseamnă o sucursală în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul (17) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

▼B

 „suspendare” (suspension) înseamnă blocarea temporară a drepturilor și a obligațiilor unui participant pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită de [inserați denumirea băncii centrale];

 „TARGET2” (TARGET2) înseamnă ansamblul format din toate sistemele componente ale TARGET2 ale băncilor centrale;

 „TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării]” (TARGET2-[insert CB/country reference]) înseamnă sistemul component al TARGET2 al [inserați denumirea băncii centrale];

 „TARGET2 CUG” (TARGET2 CUG) înseamnă un subgrup de clienți ai ►M3  furnizorului de servicii de rețea TARGET2 ◄ grupați în scopul utilizării de către aceștia a serviciilor și a produselor relevante ale ►M3  furnizorului de servicii de rețea TARGET2 ◄ atunci când accesează PM;

▼M6

 „titular de BIC adresabil” (addressable BIC holder) înseamnă o entitate care: (a) are atribuit un cod de identificare a entității (BIC); (b) nu este recunoscută ca participant indirect în PM; și (c) este un corespondent sau un client al unui titular de cont PM sau o sucursală a unui participant direct sau indirect în PM și poate transmite ordine de plată către și primi plăți de la un sistem component al TARGET2, prin intermediul titularului de cont PM;

 „zi de operare” (business day) sau „zi de operare TARGET2” (TARGET2 business day) înseamnă orice zi în care TARGET2 este deschis pentru decontarea ordinelor de plată, astfel cum este precizat în apendicele V.

▼M3

Articolul 1a

Domeniu de aplicare

Prezentele condiții guvernează relația dintre BCN din zona euro relevantă și titularul de cont PM al acesteia în ceea ce privește deschiderea și funcționarea contului PM.

▼B

Articolul 2

Apendice

(1)  Următoarele apendice constituie parte integrantă din prezentele condiții:

Apendicele I: Specificații tehnice pentru procesarea ordinelor de plată

Apendicele II: Schema de compensație pentru TARGET2

Apendicele III: Termeni de referință pentru opiniile juridice privind capacitatea și țara

Apendicele IV: Proceduri de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență

Apendicele V: Programul de operare

Apendicele VI: Lista comisioanelor și facturarea

Apendicele VII: Acord privind agregarea lichidității

(2)  În caz de conflict sau inadvertențe între conținutul oricărui apendice și conținutul oricărei alte prevederi din prezentele condiții, prevalează acesta din urmă.

▼M6

Articolul 3

Descrierea generală a TARGET2

(1)  TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăților în euro, cu decontare în banii băncii centrale în conturile PM, în T2S DCA în scopul tranzacțiilor cu instrumente financiare și în TIPS DCA în scopul plăților instant.

(2)  În TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] sunt procesate următoarele tranzacții:

(a) tranzacții rezultate în mod direct din operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului sau inițiate în legătură cu acestea;

(b) decontarea pasului în euro al operațiunilor de schimb valutar care implică Eurosistemul;

(c) decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacții în sistemele transfrontaliere de compensare a plăților de mare valoare;

(d) decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacții în sistemele de plăți de mică valoare în euro de importanță sistemică;

(e) decontarea pasului în fonduri al tranzacțiilor cu instrumente financiare;

(f) ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA, ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM și ordine de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA;

(fa) ordine de plată instant;

(fb) răspunsuri pozitive la solicitările de returnare;

(fc) ordine de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM și ordine de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA; și

(g) orice alte tranzacții în euro adresate participanților la TARGET2.

(3)  TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăților în euro, cu decontare în banii băncii centrale în conturile PM, T2S DCA și TIPS DCA. TARGET2 este organizat și funcționează pe baza SSP, prin intermediul căreia sunt inițiate și procesate ordinele de plată și prin care, în final, sunt primite plăți prin aceleași metode tehnice. În ceea ce privește funcționarea tehnică a T2S DCA, TARGET2 este organizat din punct de vedere tehnic și funcționează pe Platforma T2S. În ceea ce privește funcționarea tehnică a TIPS DCA, TARGET2 este organizat din punct de vedere tehnic și funcționează pe Platforma TIPS.

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] este furnizorul de servicii în temeiul prezentelor condiții. Actele și omisiunile băncilor centrale naționale care furnizează SSP sunt considerate ca fiind actele și omisiunile [inserați denumirea băncii centrale], pentru care aceasta își asumă răspunderea în conformitate cu articolul 31 de mai jos. Participarea în conformitate cu prezentele condiții nu dă naștere unei relații contractuale între titularii de cont PM și băncile centrale naționale care furnizează SSP când oricare dintre acestea din urmă acționează în această calitate. Instrucțiunile, mesajele sau informațiile pe care un titular de cont PM le primește de la sau le trimite către SSP în legătură cu serviciile prestate în temeiul prezentelor condiții sunt considerate a fi primite de la sau trimise către [inserați denumirea băncii centrale].

(5)  TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăți, fiind compus din toate sistemele componente ale TARGET2, care sunt desemnate ca „sisteme” în conformitate cu legile interne care transpun Directiva 98/26/CE. TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] este desemnat ca „sistem” prin [inserați prevederea legală aplicabilă care transpune Directiva 98/26/CE].

(6)  Participarea la TARGET2 intră în vigoare prin participarea la un sistem component al TARGET2. Prezentele condiții descriu drepturile și obligațiile reciproce ale titularilor de cont PM în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și ale [inserați denumirea băncii centrale]. Regulile de procesare a ordinelor de plată în temeiul prezentelor condiții (titlul IV și apendicele I) se referă la toate ordinele de plată inițiate sau la plățile primite de oricare din titularii de cont PM.

▼BTITLUL II

PARTICIPARE

Articolul 4

Criterii de acces

(1)  Pentru participarea directă la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sunt eligibile următoarele tipuri de entități:

▼M6

(a) instituții de credit stabilite în Uniune sau în SEE, inclusiv când acestea acționează printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;

(b) instituții de credit stabilite în afara SEE, cu condiția ca acestea să acționeze printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;

▼B

(c) bănci centrale naționale ale statelor membre și BCE;

cu condiția ca entitățile prevăzute la literele (a) și (b) să nu facă obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din tratat, măsuri a căror punere în aplicare, din perspectiva [inserați referința băncii centrale/țării] după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcționare a TARGET2.

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate, la alegerea sa, să admită ca participanți direcți și următoarele entități:

▼M7

(a) departamentele de trezorerie ale administrațiilor centrale sau regionale ale statelor membre;

▼B

(b) organismele din sectorul public din statele membre, autorizate să deschidă conturi pentru clienți;

▼M7

(c)

 

(i) întreprinderile de investiții (societățile de investiții) stabilite în Uniune sau în SEE, inclusiv când acestea acționează printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE; și

(ii) întreprinderile de investiții (societățile de investiții) stabilite în afara SEE, cu condiția ca acestea să acționeze printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;

▼M6

(d) entitățile care administrează sistemele auxiliare și acționează în această calitate; și

▼B

(e) instituțiile de credit sau oricare dintre entitățile de tipul celor enumerate la literele (a)-(d), în ambele cazuri, când acestea sunt stabilite într-o țară cu care Uniunea a încheiat un acord monetar care permite accesul oricăror astfel de entități la sistemele de plăți din Uniune, în condițiile stabilite prin acordul monetar și cu condiția ca regimul juridic aplicabil în acea țară să fie echivalent cu legislația aplicabilă în Uniune.

(3)  Instituțiile emitente de monedă electronică, în sensul [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE ( 14 )], nu pot participa la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării].

Articolul 5

Participanți direcți

(1)  Participanții direcți la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] îndeplinesc condițiile stabilite în articolul 8 alineatele (1) și (2). Aceștia au deschis cel puțin un cont PM la [inserați denumirea băncii centrale].

(2)   ►M3  Titularii de cont PM ◄ pot desemna titulari de BIC adresabili, indiferent de locul de stabilire al acestora.

▼M6

(3)  Titularii de cont PM pot desemna entități ca participanți indirecți în PM numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în articolul 6.

▼B

(4)  Accesul multiadresant prin intermediul sucursalelor poate fi furnizat după cum urmează:

(a) o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), care a fost admisă ca ►M3  titular de cont PM ◄ , poate acorda acces la contul său PM uneia sau mai multor sucursale ale sale stabilite ►M6  în Uniune sau în SEE ◄ în scopul inițierii de ordine de plată și/sau primirii de plăți în mod direct, cu condiția ca [inserați denumirea băncii centrale] să fi fost informată despre aceasta;

(b) când o sucursală a unei instituții de credit a fost admisă ca ►M3  titular de cont PM ◄ , celelalte sucursale ale aceleiași persoane juridice și/sau sediul său principal, în ambele cazuri cu condiția ca acestea să fie stabilite ►M6  în Uniune sau în SEE ◄ , pot accesa contul PM al sucursalei, cu condiția să fi informat [inserați denumirea băncii centrale].

Articolul 6

Participanți indirecți

(1)  Fiecare instituție de credit stabilită ►M6  în Uniune sau în SEE ◄ poate să încheie un contract cu un ►M3  titular de cont PM ◄ care este fie o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), fie o bancă centrală, cu scopul de a iniția ordine de plată și/sau de a primi plăți și de a le deconta prin intermediul contului PM al acelui ►M3  titular de cont PM ◄ . TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] recunoaște participanții indirecți pe baza înregistrării participării indirecte în registrul TARGET2, astfel cum acesta din urmă este descris în articolul 9.

(2)  Când un ►M3  titular de cont PM ◄ , care este o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), și un participant indirect aparțin aceluiași grup, ►M3  titularul de cont PM ◄ poate autoriza în mod expres participantul indirect să utilizeze în mod direct contul PM al ►M3  titularului de cont PM ◄ pentru a iniția ordine de plată și/sau pentru a primi plăți prin intermediul accesului multiadresant aferent grupului.

Articolul 7

Responsabilitatea ►M3  titularului de cont PM ◄

(1)  Pentru a evita orice incertitudine, se consideră că ordinele de plată inițiate sau plățile primite de către participanții indirecți în conformitate cu articolul 6 și de către oricare dintre sucursalele prevăzute la articolul 5 alineatul (4) au fost inițiate sau primite de către ►M3  titularul de cont PM ◄ însuși.

(2)   ►M3  Titularul de cont PM ◄ se obligă prin aceste ordine de plată, indiferent de conținutul aranjamentelor contractuale sau al altor aranjamente dintre acesta și oricare dintre entitățile menționate la alineatul (1) și indiferent de orice neconformitate cu acestea.

▼M6

(3)  Un titular de cont PM care acceptă desemnarea contului PM al acestuia drept contul PM principal este obligat de orice facturi referitoare la deschiderea și funcționarea fiecărui T2S DCA legat de acel cont PM, astfel cum se stabilește în apendicele VI la prezenta anexă, indiferent de conținutul sau orice nerespectare a acordurilor contractuale sau de altă natură dintre acel titular de cont PM și titularul de T2S DCA.

▼M3

(4)  Un titular de cont PM principal este obligat de orice facturi, astfel cum se stabilește în apendicele VI la prezenta anexă, pentru legătura cu fiecare ►M6  T2S DCA ◄ de care este legat contul PM.

▼M4

(5)  Un titular de cont PM care deține și un ►M6  T2S DCA ◄ utilizat pentru autocolateralizare răspunde pentru orice penalizări aplicate în conformitate cu punctul 9 litera (d) din anexa IIIa.

▼M6

(6)  Un titular de cont PM care acceptă desemnarea contului PM al acestuia drept contul PM legat este obligat de orice facturi referitoare la deschiderea și funcționarea fiecărui TIPS DCA legat de acel cont PM, astfel cum se stabilește în apendicele VI la prezenta anexă, indiferent de conținutul sau orice nerespectare a acordurilor contractuale sau de altă natură dintre acel titular de cont PM și titularul de TIPS DCA. Un cont PM legat poate fi legat de maximum 10 TIPS DCA.

(7)  Titularul unui cont PM legat are acces la situația lichidității disponibile în TIPS DCA legate de contul PM respectiv și se asigură că titularii de TIPS DCA își cunosc responsabilitatea privind gestionarea lichidității respective.

▼B

Articolul 8

Procedura de solicitare

(1)  Pentru a participa la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], solicitanții trebuie:

(a) să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:

(i) să instaleze, să administreze, să opereze și să monitorizeze infrastructura IT necesară pentru conectarea la ►M6  SSP ◄ și pentru inițierea de ordine de plată către acesta și să asigure securitatea acestei infrastructuri IT. În acest scop, solicitanții pot implica terțe părți, însă rămân exclusiv răspunzători. În special, solicitanții încheie un acord cu ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ pentru a obține conexiunea și drepturile de acces necesare, în conformitate cu specificațiile tehnice din apendicele I; și

(ii) să fi parcurs cu succes testele impuse de [inserați denumirea băncii centrale]; și

(b) să îndeplinească următoarele condiții juridice:

(i) să furnizeze o opinie juridică privind capacitatea, conform modelului din apendicele III, cu excepția cazului în care informațiile și declarațiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obținute de către [inserați denumirea băncii centrale] în alt context; și

▼M7

(ii) în privința entităților menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctul (ii), să furnizeze o opinie juridică privind țara, conform modelului din apendicele III, cu excepția cazului în care informațiile și declarațiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obținute de către [inserați denumirea băncii centrale] în alt context.

▼B

(2)  Solicitanții adresează [inserați denumirea băncii centrale] o solicitare scrisă la care să atașeze cel puțin următoarele documente/informații:

(a) formularele de colectare a datelor statice furnizate de [inserați denumirea băncii centrale], completate;

(b) opinia juridică privind capacitatea, dacă este cerută de [inserați denumirea băncii centrale]; și

(c) opinia juridică privind țara, dacă este cerută de [inserați denumirea băncii centrale].

(3)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate solicita și orice informații suplimentare pe care le consideră necesare în vederea adoptării unei decizii privind solicitarea de participare.

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] respinge solicitarea de participare dacă:

(a) criteriile de acces menționate în articolul 4 nu sunt îndeplinite;

(b) unul sau mai multe dintre criteriile de participare menționate la alineatul (1) nu sunt îndeplinite; și/sau

(c) în aprecierea [inserați denumirea băncii centrale], o astfel de participare ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generale ale TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau ale oricărui sistem component al TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea de către [inserați denumirea băncii centrale] a misiunilor sale prevăzute de [inserați o referință la prevederile dreptului intern aplicabile] și de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței.

(5)  [Inserați denumirea băncii centrale] comunică solicitantului decizia sa cu privire la solicitarea de participare în termen de o lună de la primirea solicitării de participare de către [inserați denumirea băncii centrale]. În cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] solicită informații suplimentare în conformitate cu alineatul (3), decizia se comunică în termen de o lună de la primirea de către [inserați denumirea băncii centrale] a acestor informații de la solicitant. Orice decizie de respingere este motivată.

Articolul 9

Registrul TARGET2

(1)  Registrul TARGET2 este baza de date a codurilor BIC folosite pentru direcționarea ordinelor de plată adresate:

(a)  ►M3  titularilor de cont PM ◄ și sucursalelor acestora cu acces multiadresant;

(b) participanților indirecți la TARGET2, inclusiv celor cu acces multiadresant; și

(c) titularilor de BIC adresabili ai TARGET2.

Registrul TARGET2 se actualizează săptămânal.

(2)  În lipsa unei solicitări contrare din partea ►M3  titularului de cont PM ◄ , codurile sale BIC se publică în registrul TARGET2.

(3)   ►M3  Titularii de cont PM ◄ pot distribui registrul TARGET2 numai propriilor sucursale și entități cu acces multiadresant.

(4)  Entitățile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) pot utiliza codul BIC propriu doar în relația cu un ►M3  titular de cont PM ◄ .

(5)   ►M3  Titularii de cont PM ◄ confirmă că [inserați denumirea băncii centrale] și alte bănci centrale pot publica numele și codurile BIC ale participanților. În plus, numele și codurile BIC ale ►M3  titularilor de cont PM ◄ indirecți înregistrați de ►M3  titularii de cont PM ◄ pot fi publicate și ►M3  titularii de cont PM ◄ se asigură că participanții indirecți au fost de acord cu o astfel de publicare.TITLUL III

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Articolul 10

Obligațiile [inserați denumirea băncii centrale] și ale participanților

(1)  [Inserați denumirea băncii centrale] oferă serviciile descrise la titlul IV. Cu excepția cazului în care prezentele condiții sau legea dispun altfel, [inserați denumirea băncii centrale] utilizează toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziție pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentelor condiții, fără a garanta atingerea unui rezultat.

(2)  Participanții plătesc [inserați denumirea băncii centrale] comisioanele prevăzute în apendicele VI.

(3)  Participanții se asigură că sunt conectați la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în zilele de operare, în conformitate cu programul de operare din apendicele V.

(4)  Participantul declară și garantează [inserați denumirea băncii centrale] că prin îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentelor condiții nu încalcă nicio dispoziție legală, de reglementare sau statutară care îi este aplicabilă și niciun acord de care acesta este ținut.

Articolul 11

Cooperare și schimb de informații

(1)  În cadrul îndeplinirii obligațiilor și exercitării drepturilor lor în temeiul prezentelor condiții, [inserați denumirea băncii centrale] și participanții cooperează îndeaproape pentru a asigura stabilitatea, buna funcționare și securitatea TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării]. Aceștia își furnizează reciproc orice informații sau documente relevante pentru îndeplinirea obligațiilor lor respective și pentru exercitarea drepturilor lor respective în temeiul prezentelor condiții, fără a aduce atingere obligațiilor de păstrare a secretului bancar.

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] înființează și menține un birou de asistență cu privire la sistem pentru a asista participanții în legătură cu dificultățile apărute în legătură cu operațiunile din sistem.

(3)   ►M6  Informații actualizate privind starea operațională a SSP sunt disponibile în sistemul de informații al TARGET2 (T2IS), pe o pagină dedicată de pe website-ul BCE. ◄ T2IS poate fi folosit pentru obținerea de informații cu privire la orice eveniment care afectează funcționarea normală a TARGET2.

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate transmite mesaje către participanți fie prin intermediul ICM, fie prin orice alte mijloace de comunicare.

▼M6

(4a)  Titularul contului PM legat are responsabilitatea de a-i informa în timp util pe titularii săi de TIPS DCA cu privire la orice mesaj relevant transmis prin intermediul ICM, inclusiv acele mesaje legate de suspendarea sau încetarea participării oricărui titular de TIPS DCA în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării].

▼B

(5)  Participanții sunt responsabili pentru actualizarea la timp a formularelor existente de colectare a datelor statice și pentru transmiterea de noi formulare de colectare a datelor statice către [inserați denumirea băncii centrale]. Participanții sunt responsabili pentru verificarea acurateței informațiilor aferente lor care sunt introduse în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] de către [inserați denumirea băncii centrale].

(6)  Se consideră că [inserați denumirea băncii centrale] este autorizată să comunice băncilor centrale naționale care furnizează SSP orice informații referitoare la participanți de care băncile centrale naționale care furnizează SSP ar putea avea nevoie, în calitatea lor de administratori de servicii, în conformitate cu contractul încheiat cu ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ .

(7)  Participanții informează [inserați denumirea băncii centrale] cu privire la orice schimbare în capacitatea lor juridică și cu privire la schimbările legislative relevante care afectează aspectele cuprinse în opinia juridică privind țara, referitoare la respectivii participanți.

(8)  Participanții informează [inserați denumirea băncii centrale] cu privire la:

(a) orice nou participant indirect, titular de BIC adresabil sau entitate cu acces multiadresant pe care îl (o) înregistrează; și

(b) orice modificări aduse entităților enumerate la litera (a).

▼M7

(9)  Participanții informează [inserați denumirea băncii centrale] imediat ce apare în legătură cu ei înșiși o situație de neîndeplinire a obligațiilor sau dacă fac obiectul unor măsuri de prevenire sau de gestionare a crizelor în sensul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 15 ) sau a oricărei altei legislații aplicabile.

▼BTITLUL IV

ADMINISTRAREA CONTURILOR PM ȘI PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ

Articolul 12

Deschiderea și administrarea conturilor PM

(1)  Pentru fiecare participant, [inserați denumirea băncii centrale] deschide și operează cel puțin un cont PM. La cererea unui participant care acționează în calitate de bancă de decontare, [inserați denumirea băncii centrale] deschide unul sau mai multe subconturi în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în scopul utilizării pentru dedicarea lichidității.

(2)  [Inserați dacă este aplicabil: În conturile PM nu sunt permise solduri debitoare.]

(3)  [Inserați dacă este aplicabil: La deschiderea și la închiderea unei zile de operare, conturile PM au sold zero. Se consideră că participanții au dat instrucțiuni [inserați denumirea băncii centrale] pentru transferul oricărui sold existent la închiderea unei zilei de operare în contul indicat de participant.]

(4)  [Inserați dacă este aplicabil: La deschiderea următoarei zile de operare, acest sold este retransferat în contul PM al participantului.]

▼M2

(5)  Conturile PM și subconturile acestora sunt remunerate cu 0 % sau cu rata dobânzii pentru facilitatea de depozit, fiind aleasă cea mai mică dintre cele două, cu excepția situației în care sunt utilizate pentru menținerea rezervelor minime obligatorii. În această situație, calcularea și plata remunerației pentru rezervele minime obligatorii menținute este guvernată de Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană ( 16 ) și de Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) ( 17 ).

▼B

(6)  Pe lângă decontarea ordinelor de plată în modulul de plăți, un cont PM poate fi utilizat pentru a deconta ordine de plată către și de la conturile locale, în conformitate cu regulile stabilite de [inserați denumirea băncii centrale].

(7)  Pentru obținerea informațiilor referitoare la propria lichiditate, participanții utilizează ICM. [Inserați denumirea băncii centrale] emite un extras de cont zilnic acelor participanți care au optat pentru acest serviciu.

Articolul 13

Tipuri de ordine de plată

▼M3

În sensul TARGET2, sunt considerate ca fiind ordine de plată următoarele:

(a) ordine de transfer credit;

(b) instrucțiuni de debitare directă efectuate în temeiul unei autorizări de debitare directă;

▼M6

(c) ordine de transfer de lichiditate;

(d) ordine de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA; și

▼M6

(e) ordine de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA.

▼B

Articolul 14

Acceptarea și respingerea ordinelor de plată

(1)  Ordinele de plată inițiate de participanți sunt considerate acceptate de [inserați denumirea băncii centrale] dacă:

(a) mesajul de plată respectă regulile stabilite de ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ ;

(b) mesajul de plată respectă regulile și dispozițiile referitoare la format ale TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și trece cu succes de verificarea dublei inițieri descrise în apendicele I; și

(c) în cazurile în care un plătitor sau un beneficiar a fost suspendat, a fost obținut acordul explicit al băncii centrale a participantului suspendat.

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] respinge imediat orice ordin de plată care nu îndeplinește condițiile menționate la alineatul (1). [Inserați denumirea băncii centrale] informează participantul cu privire la respingerea oricărui ordin de plată, conform precizărilor din apendicele I.

▼M6

(3)  SSP aplică marca sa temporală pentru procesarea ordinelor de plată în ordinea primirii acestora.

▼B

Articolul 15

Reguli privind prioritatea

(1)  Participanții ordonatori încadrează fiecare ordin de plată în una dintre următoarele categorii:

(a) ordin de plată normal (clasă de prioritate 2);

(b) ordin de plată urgent (clasă de prioritate 1);

(c) ordin de plată foarte urgent (clasă de prioritate 0).

În cazul în care un ordin de plată nu are atribuită o prioritate, acesta este considerat ca fiind un ordin de plată normal.

▼M6

(2)  Ordinele de plată foarte urgente pot fi încadrate ca atare doar de către:

(a) băncile centrale; și

(b) participanți, în cazul plăților către și de la CLS Bank International, cu excepția plăților aferente serviciilor CLS CCP și CLSNow, și al transferurilor de lichiditate aferente decontării sistemelor auxiliar care utilizează ASI.

Toate instrucțiunile de plată inițiate de un sistem auxiliar prin intermediul ASI pentru debitarea sau creditarea conturilor PM ale participanților, toate ordinele de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA și toate ordinele de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA inițiate sunt considerate ordine de plată foarte urgente.

▼B

(3)  Ordinele de transfer de lichiditate inițiate prin intermediul ICM sunt ordine de plată urgente.

(4)  În cazul ordinelor de plată urgente și normale, plătitorul poate modifica prioritatea acestora prin intermediul ICM, modificarea producând efecte imediat. Nu este posibilă modificarea priorității unui ordin de plată foarte urgent.

Articolul 16

Limite de lichiditate

(1)  Un participant poate limita utilizarea lichidității disponibile pentru ordinele de plată în relația cu alți participanți la TARGET2, mai puțin în relație cu oricare dintre băncile centrale, prin stabilirea de limite bilaterale sau multilaterale. Aceste limite pot fi stabilite numai în ceea ce privește ordinele de plată normale.

(2)  Limitele pot fi stabilite numai de către un întreg grup AL sau numai în legătură cu un astfel de grup. Nu se pot stabili limite în legătură cu un singur cont PM al unui membru al unui grup AL sau de către membrii grupului AL în legătură cu fiecare dintre ei.

(3)  Prin stabilirea unei limite bilaterale, un participant dă instrucțiuni [inserați denumirea băncii centrale] să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferența dintre suma valorilor ordinelor de plată normale inițiate de acesta către contul PM al unui alt participant la TARGET2 și suma valorilor tuturor plăților urgente și normale primite din contul PM al acelui participant la TARGET2 depășește această limită bilaterală.

(4)  Un participant poate stabili o limită multilaterală pentru orice relație care nu face obiectul unei limite bilaterale. O limită multilaterală poate fi stabilită numai dacă participantul a stabilit cel puțin o limită bilaterală. Dacă un participant stabilește o limită multilaterală, acesta dă instrucțiuni [inserați denumirea băncii centrale] să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferența dintre suma valorilor ordinelor de plată inițiate către conturile PM ale tuturor participanților la TARGET2 față de care nu a fost stabilită o limită bilaterală și suma valorilor tuturor plăților urgente și normale primite din acele conturi PM depășește această limită multilaterală.

(5)  Valoarea minimă a oricărei limite este de 1 milion EUR. În cazul în care valoarea unei limite bilaterale sau multilaterale este zero, se consideră că nu a fost stabilită nicio limită. Nu este posibilă stabilirea de limite a căror valoare este cuprinsă între zero și 1 milion EUR.

(6)  Prin intermediul ICM, limitele pot fi modificate în timp real, producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare. Dacă o limită este modificată la zero, aceasta nu mai poate fi modificată din nou în aceeași zi de operare. Stabilirea unei noi limite bilaterale sau multilaterale produce efecte numai începând cu următoarea zi de operare.

Articolul 17

Facilități de rezervare de lichiditate

(1)  Participanții pot rezerva lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente sau urgente prin intermediul ICM.

(2)  Managerul grupului AL poate rezerva lichiditate doar pentru grupul AL în ansamblul său. Nu se rezervă lichiditate pentru conturile individuale din cadrul unui grup AL.

(3)  Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente, participantul dă instrucțiuni [inserați denumirea băncii centrale] ca ordinele de plată urgente și ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată foarte urgente.

(4)  Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată urgente, participantul dă instrucțiuni [inserați denumirea băncii centrale] ca ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată urgente și foarte urgente.

(5)  După primirea solicitării de rezervare, [inserați denumirea băncii centrale] verifică dacă nivelul lichidității din contul PM al participantului este suficient pentru efectuarea rezervării. În cazul în care nivelul lichidității nu este suficient, este rezervată doar lichiditatea disponibilă din contul PM. Diferența de lichiditate până la concurența nivelului solicitat este rezervată în cazul în care lichiditatea suplimentară devine disponibilă.

(6)  Nivelul lichidității rezervate poate fi modificat. Prin intermediul ICM, participanții pot face o solicitare de rezervare a unor noi sume, rezervarea producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare.

Articolul 17a

Instrucțiuni permanente pentru rezervarea de lichiditate și dedicarea lichidității

(1)  Participanții pot să stabilească anticipat valoarea standard a lichidității rezervate pentru ordine de plată foarte urgente sau urgente prin intermediul ICM. O astfel de instrucțiune permanentă sau o modificare a unei astfel de instrucțiuni produce efecte începând cu următoarea zi de operare.

(2)  Participanții pot să stabilească anticipat prin intermediul ICM valoarea standard a lichidității păstrate pentru decontarea sistemului auxiliar. O astfel de instrucțiune permanentă sau o modificare a unei astfel de instrucțiuni produce efecte începând cu următoarea zi de operare. Se consideră că participanții au dat instrucțiuni [inserați denumirea băncii centrale] pentru dedicarea de lichiditate în numele acestora la cererea sistemului auxiliar relevant.

Articolul 18

Momente de decontare prestabilite

(1)  Participanții ordonatori pot prestabili momentul decontării ordinelor de plată în cadrul unei zile de operare utilizând indicatorii „Earliest Debit Time Indicator” sau „Latest Debit Time Indicator”.

(2)  Atunci când este utilizat indicatorul „Earliest Debit Time Indicator”, ordinul de plată acceptat este stocat, fiind introdus în etapa de procesare inițială doar la momentul indicat.

(3)  Atunci când este utilizat indicatorul „Latest Debit Time Indicator”, ordinul de plată acceptat este returnat ca nedecontat dacă acesta nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare. Cu 15 minute înainte de momentul indicat pentru debitare, o notificare automată este transmisă participantului ordonator prin intermediul ICM. Participantul ordonator poate de asemenea utiliza indicatorul „Latest Debit Time Indicator” doar ca indicator de avertizare. În aceste cazuri, respectivul ordin de plată nu este returnat.

(4)  Participanții ordonatori pot modifica indicatorii „Earliest Debit Time Indicator” și „Latest Debit Time Indicator” prin intermediul ICM.

(5)  Detalii tehnice suplimentare sunt cuprinse în apendicele I.

Articolul 19

Ordine de plată inițiate în avans

(1)  Ordinele de plată pot fi inițiate cu cel mult cinci zile de operare înainte de data stabilită pentru decontare (ordine de plată stocate).

(2)  Ordinele de plată stocate sunt acceptate și introduse în etapa de procesare inițială la data stabilită de către participantul ordonator, la începutul procesării în timpul zilei, astfel cum este prevăzut în apendicele V. Acestea sunt plasate înaintea ordinelor de plată din aceeași clasă de prioritate.

(3)  Articolul 15 alineatul (3), articolul 22 alineatul (2) și articolul 29 alineatul (1) litera (a) se aplică mutatis mutandis ordinelor de plată stocate.

Articolul 20

Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare inițială

(1)  Cu excepția situației în care participanții ordonatori au indicat momentul decontării în modalitatea prevăzută la articolul 18, ordinele de plată acceptate sunt decontate imediat sau cel mai târziu până la închiderea zilei de operare în care acestea au fost acceptate, cu condiția să fie disponibile suficiente fonduri în contul PM al plătitorului și ținând cont de orice limite de lichiditate și rezervări de lichiditate prevăzute la articolele 16 și 17.

(2)  Fondurile se pot constitui din:

(a) lichiditatea disponibilă în contul PM; sau

(b) plăți de încasat de la alți participanți la TARGET2, care fac obiectul procedurilor de optimizare aplicabile.

(3)  Pentru ordinele de plată foarte urgente se aplică principiul „primul intrat, primul ieșit” (first in, first out) (FIFO). Aceasta înseamnă că ordinele de plată foarte urgente sunt decontate în ordine cronologică. Ordinele de plată urgente și cele normale nu sunt decontate atât timp cât în cozile de așteptare se află ordine de plată foarte urgente.

(4)  Principiul FIFO se aplică, de asemenea, și ordinelor de plată urgente. Ordinele de plată normale nu sunt decontate dacă în cozile de așteptare se află ordine de plată urgente sau foarte urgente.

(5)  Prin derogare de la prevederile alineatelor (3) și (4), ordinele de plată cu prioritate mai mică (sau cu aceeași prioritate, dar acceptate ulterior) pot fi decontate înaintea ordinelor de plată cu prioritate mai mare (sau a celor cu aceeași prioritate care au fost acceptate anterior), dacă soldul rezultat din compensarea ordinelor de plată cu prioritate mai mică cu plățile ce urmează a fi primite reprezintă o creștere de lichiditate pentru plătitor.

(6)  Ordinele de plată normale sunt decontate în conformitate cu principiul „FIFO by-passing”. Aceasta înseamnă că ele pot fi decontate imediat (independent de alte ordine de plată normale acceptate la un moment anterior și aflate în coada de așteptare) și, prin urmare, pot deroga de la principiul FIFO, cu condiția disponibilității fondurilor necesare.

(7)  Detalii suplimentare referitoare la decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare inițială sunt cuprinse în apendicele I.

Articolul 21

Decontarea și returnarea ordinelor de plată aflate în coada de așteptare

(1)  Ordinele de plată care nu sunt decontate imediat în etapa de procesare inițială sunt plasate în cozile de așteptare în conformitate cu prioritatea atribuită de către participantul respectiv, astfel cum este prevăzut la articolul 15.

(2)  Pentru a optimiza decontarea ordinelor de plată aflate în coada de așteptare, [inserați denumirea băncii centrale] poate utiliza procedurile de optimizare prevăzute în apendicele I.

(3)  Cu excepția ordinelor de plată foarte urgente, plătitorul poate modifica poziția ordinelor de plată în coada de așteptare (adică le poate reordona) prin intermediul ICM. Ordinele de plată pot fi mutate, cu efect imediat, fie către începutul, fie către sfârșitul cozii de așteptare respective, în orice moment pe parcursul procesării în timpul zilei, astfel cum este prevăzut în apendicele V.

(4)  La cererea unui plătitor, [inserați denumirea băncii centrale] sau, în cazul unui grup AL, banca centrală a managerului grupului AL poate decide să modifice poziția unui ordin de plată foarte urgent în coada de așteptare (cu excepția ordinelor de plată foarte urgente în contextul procedurilor de decontare 5 și 6), cu condiția ca această modificare să nu afecteze decontarea în bune condiții de către sistemele auxiliare în TARGET2 sau să nu determine apariția riscului sistemic.

(5)  Ordinele de transfer de lichiditate inițiate prin intermediul ICM sunt imediat returnate ca nedecontate în cazul în care nu există suficientă lichiditate. Alte ordine de plată sunt returnate ca nedecontate în cazul în care nu pot fi decontate până la momentele-limită stabilite pentru tipurile de mesaje respective, astfel cum este prevăzut în apendicele V.

Articolul 22

Intrarea ordinelor de plată în sistem și irevocabilitatea acestora

(1)  În sensul articolului 3 alineatul (1) prima teză din Directiva 98/26/CE și [inserați prevederile dreptului intern care transpun acest articol din Directiva 98/26/CE], ordinele de plată sunt considerate ca fiind introduse în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în momentul în care este debitat contul PM al participantului respectiv.

(2)  Ordinele de plată pot fi revocate până la momentul intrării în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în conformitate cu alineatul (1). Ordinele de plată incluse într-un algoritm, prevăzute în apendicele I, nu pot fi revocate în perioada în care algoritmul rulează.TITLUL V

CUMULARE (POOLING) A LICHIDITĂȚII

Articolul 23

Metode de cumulare (pooling) a lichidității

[Inserați denumirea băncii centrale] oferă metoda „informații consolidate privind contul” (consolidated account information) (CAI) și metoda „lichiditate agregată” (aggregated liquidity) (AL).

Articolul 24

Metoda „informații consolidate privind contul”

(1)  Metoda CAI poate fi folosită de către:

(a) o instituție de credit și/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entități participă sau nu la același sistem component al TARGET2), cu condiția ca entitățile în cauză să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau

(b) două sau mai multe instituții de credit care aparțin aceluiași grup și/sau sucursalele acestora, fiecare având unul sau mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite.

(2)  

(a) În cadrul metodei CAI, lista conturilor PM ale membrilor grupului și următoarele informații suplimentare consolidate la nivelul grupului CAI sunt furnizate fiecărui membru al grupului CAI și băncii sale centrale respective:

(i) liniile de credit pe parcursul zilei (intraday credit) (dacă este cazul);

(ii) soldurile, inclusiv soldurile subconturilor;

(iii) rulajele în cont;

(iv) plățile decontate;

(v) ordinele de plată din coada de așteptare.

(b) Managerul grupului CAI și banca sa centrală au acces la informații referitoare la fiecare dintre elementele de mai sus în legătură cu oricare dintre conturile PM ale grupului CAI.

(c) Informațiile menționate în prezentul alineat sunt furnizate prin intermediul ICM.

(3)  Managerul grupului CAI este abilitat să inițieze, prin intermediul ICM, transferuri de lichiditate între conturile PM, inclusiv subconturile acestora, care fac parte din același grup CAI.

(4)  Un grup CAI poate include și conturi PM care sunt incluse într-un grup AL. În acest caz, toate conturile PM ale grupului AL fac parte din grupul CAI.

(5)  În cazul în care două sau mai multe conturi PM fac parte dintr-un grup AL și, în același timp, dintr-un grup CAI (cuprinzând alte conturi PM), în raporturile din cadrul grupului AL prevalează regulile aplicabile grupului AL.

(6)  Un grup CAI, care include conturile PM ale unui grup AL, poate desemna un manager al grupului CAI, altul decât managerul grupului AL.

(7)  Procedura de obținere a autorizației de utilizare a metodei AL, stabilită la articolul 25 alineatele (4) și (5), se aplică mutatis mutandis procedurii de obținere a autorizației de utilizare a metodei CAI. Managerul grupului CAI nu adresează băncii centrale naționale manager un acord perfectat pentru metoda CAI.

Articolul 25

Metoda „lichiditate agregată”

(1)  Metoda AL poate fi utilizată de către:

(a) o instituție de credit și/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entități participă sau nu la același sistem component al TARGET2), cu condiția ca entitățile în cauză să fie stabilite în zona euro și să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite;

(b) sucursalele stabilite în zona euro (indiferent dacă aceste sucursale participă sau nu la același sistem component al TARGET2) ale unei instituții de credit stabilite în afara zonei euro, cu condiția ca aceste sucursale să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau

(c) două sau mai multe instituții de credit dintre cele menționate la litera (a) și/sau sucursale dintre cele menționate la litera (b) care aparțin aceluiași grup.

În fiecare dintre cazurile menționate la literele (a)-(c) se adaugă condiția ca entitățile implicate să fi încheiat acorduri de creditare pe parcursul zilei (intraday credit) cu băncile centrale naționale din zona euro respective.

(2)  În cadrul metodei AL, lichiditatea disponibilă în toate conturile PM ale membrilor grupului AL este agregată în scopul de a verifica dacă există suficiente fonduri pentru un ordin de plată. Cu toate acestea, relația bilaterală dintre membrul grupului AL și banca sa centrală națională AL în privința contului PM este în continuare guvernată de aranjamentele sistemului component al TARGET2 aferent, sub rezerva modificărilor prevăzute în acordul AL. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat oricărui membru al grupului AL în contul său PM poate fi acoperit din lichiditatea disponibilă în celelalte conturi PM ale unui astfel de membru al grupului AL sau în conturile PM ale oricăror altor membri ai grupului AL, deschise la aceeași bancă centrală națională AL sau la oricare altă bancă centrală națională AL.

(3)  În scopul utilizării metodei AL, unul sau mai mulți ►M3  titulari de cont PM ◄ care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (1) încheie un acord AL cu [inserați denumirea băncii centrale] și, dacă este cazul, cu alte bănci centrale ale sistemelor componente ale TARGET2 la care participă alți membri ai grupului AL. Un ►M3  titular de cont PM ◄ poate încheia doar un singur acord AL în legătură cu un cont PM determinat. Acordul AL este în conformitate cu modelul aplicabil din apendicele VII.

(4)  Fiecare grup AL desemnează un manager al grupului AL. În cazul în care grupul AL este constituit dintr-un singur ►M3  titular de cont PM ◄ , acest ►M3  titular de cont PM ◄ este și managerul grupului AL. Managerul grupului AL adresează băncii centrale naționale manager o solicitare scrisă de utilizare a metodei AL (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de [inserați denumirea băncii centrale]), împreună cu acordul AL perfectat pe baza modelului furnizat de banca centrală națională manager. Ceilalți membri ai grupului AL adresează solicitările lor scrise (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de [inserați denumirea băncii centrale]) către băncile lor centrale naționale AL respective. Banca centrală națională manager poate solicita orice informații sau documente suplimentare pe care le consideră adecvate pentru a lua o decizie cu privire la solicitare. În plus, banca centrală națională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naționale AL, poate solicita inserarea în acordul AL a oricăror prevederi suplimentare pe care le consideră adecvate pentru a asigura aducerea la îndeplinire în mod corespunzător și la timp a oricărei obligații prezente și/sau viitoare a tuturor membrilor grupului AL față de orice bancă centrală națională AL.

(5)  Banca centrală națională manager verifică dacă solicitanții îndeplinesc condițiile pentru constituirea unui grup AL, precum și dacă acordul AL a fost perfectat în mod corespunzător. În acest scop, banca centrală națională manager poate contacta celelalte bănci centrale naționale AL. Decizia băncii centrale naționale manager este adresată în scris managerului grupului AL, în termen de o lună de la primirea solicitării menționate la alineatul (4) de către banca centrală națională manager, sau, în cazul în care banca centrală națională manager solicită informații suplimentare, în termen de o lună de la primirea acestor informații de către banca centrală națională manager. Orice decizie de respingere este motivată.

(6)  Membrii grupului AL au în mod automat acces la metoda CAI.

(7)  Accesul la furnizarea de informații și la toate măsurile interactive de control în cadrul unui grup AL se realizează prin intermediul ICM.

[Inserați dacă este aplicabil:

Articolul 25a

Garanție reală mobiliară/executare

(1)  Creanțele prezente și viitoare ale [inserați denumirea băncii centrale] născute din raportul juridic dintre un membru al unui grup AL și [inserați denumirea băncii centrale], care sunt garantate cu [inserați termenul aplicabil: garanție reală mobiliară/garanție reală mobiliară fluctuantă (floating charge)], conform articolului 36 alineatele (1) și (2) din prezentele condiții, includ creanțele [inserați denumirea băncii centrale] asupra membrului grupului AL în cauză născute din acordul AL la care membrul grupului AL în cauză și [inserați denumirea băncii centrale] sunt părți.

(2)  [Inserați dacă legea jurisdicției relevante o impune: Fără a aduce atingere acordului AL, o astfel de garanție reală mobiliară nu împiedică ►M3  titularul de cont PM ◄ să utilizeze fondurile din conturile sale PM pe parcursul zilei de operare.]

(3)  [Inserați dacă legea jurisdicției relevante o impune: Clauză specială de afectare: Membrul grupului AL afectează fondurile din contul său PM îndeplinirii tuturor obligațiilor sale născute din [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].]

[Inserați dacă este cazul și dacă legea jurisdicției relevante o impune:

Articolul 25b

Executarea garanției reale mobiliare

La apariția unei cauze care determină executarea, [inserați denumirea băncii centrale] are un drept necondiționat de a valorifica garanția reală mobiliară, fără nicio notificare prealabilă. [Inserați dacă se consideră oportun în temeiul legii jurisdicției relevante: în conformitate cu [inserați prevederile aplicabile din dreptul intern, care guvernează executarea garanției reale mobiliare].]

[Inserați dacă este cazul și dacă legea jurisdicției relevante o impune:

Articolul 25c

Executarea activelor pentru garantare

La apariția unei cauze care determină executarea, [inserați denumirea băncii centrale] are dreptul să valorifice activele pentru garantare în conformitate cu articolul 36.]

Articolul 26

Compensarea bilaterală (set-off) a creanțelor în conformitate cu articolul 36 alineatele (4) și (5)

La apariția unei cauze care determină executarea, orice creanță a [inserați denumirea băncii centrale] asupra unui astfel de membru al grupului AL devine automat și imediat exigibilă și se supune prevederilor articolului 36 alineatele (4) și (5) din prezentele condiții.TITLUL VI

CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI ASPECTE PRIVIND SITUAȚIILE DE URGENȚĂ

▼M7

Articolul 27

Proceduri de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență

(1)  În cazul unui eveniment extern anormal sau al oricărui alt eveniment care afectează funcționarea SSP, se aplică procedurile de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență prevăzute în apendicele IV.

(2)  Eurosistemul furnizează o Soluție pentru situații de urgență în cazul în care evenimentele descrise la primul alineat se materializează. Conectarea la Soluția pentru situații de urgență și utilizarea acesteia sunt obligatorii pentru participanții considerați critici [inserați denumirea băncii centrale]. Alți participanți se pot conecta la Soluția pentru situații de urgență la cerere.

▼B

Articolul 28

Cerințe privind securitatea

(1)  Participanții pun în aplicare măsuri adecvate de securitate pentru a-și proteja sistemele proprii împotriva accesului și utilizării neautorizate. Participanții sunt singurii responsabili pentru protecția adecvată a confidențialității, integrității și disponibilității sistemelor proprii.

(2)  Participanții aduc la cunoștința [inserați denumirea băncii centrale] orice incidente legate de securitate produse la nivelul infrastructurii tehnice proprii și, atunci când este cazul, orice incidente legate de securitate care se produc la nivelul infrastructurii tehnice a terților furnizori. [Inserați denumirea băncii centrale] poate solicita informații suplimentare despre incident și, dacă este necesar, poate solicita participantului să ia măsurile adecvate pentru a preveni repetarea unui asemenea eveniment.

▼M7

(3)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate impune cerințe suplimentare privind securitatea, în special în ceea ce privește securitatea cibernetică sau prevenirea fraudei, tuturor participanților și/sau participanților considerați critici de către [inserați denumirea băncii centrale].

▼M7

(4)  Participanții furnizează [inserați denumirea băncii centrale] autocertificarea TARGET2 și dovada aderării lor la cerințele de securitate de punct final (end point security) ale furnizorilor de servicii de rețea TARGET2. În cazul neaderării la acestea, participanții furnizează un document în care sunt descrise măsuri alternative de mitigare care să fie considerate satisfăcătoare de [inserați denumirea băncii centrale].

(5)  Participanții care permit accesul terților la contul lor PM astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatele (2), (3) și (4) tratează riscul care rezultă din acordarea acestui acces în conformitate cu cerințele de securitate prevăzute la alineatele (1)-(4). Autocertificarea prevăzută la alineatul (4) precizează faptul că participantul impune cerințele de securitate de punct final (end point security) ale furnizorilor de servicii de rețea TARGET2 asupra terților care au acces la contul PM al respectivului participant.

▼BTITLUL VII

MODULUL INFORMAȚII ȘI CONTROL

Articolul 29

Utilizarea ICM

(1)  ICM:

(a) permite participanților să acceseze informațiile referitoare la conturile proprii și să-și administreze lichiditatea;

▼M6

(b) poate fi utilizat pentru a iniția ordine de transfer de lichiditate, ordine de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM, ordine de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA, ordine de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA și, atunci când ICM se utilizează în combinație cu serviciile cu valoare adăugată T2S, ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM; și

▼M7

(c) permite participanților să inițieze plăți de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) și plăți de substituire în situații de urgență (backup contingency) sau ordine de plată în Soluția pentru situații de urgență, în cazul unei întreruperi în funcționarea infrastructurii de plăți a participantului.

▼B

(2)  Apendicele I cuprinde detalii tehnice suplimentare referitoare la ICM.TITLUL VIII

COMPENSAȚIA, REGIMUL RĂSPUNDERII ȘI PROBA

Articolul 30

Schema de compensație

În cazul în care un ordin de plată nu poate fi decontat în aceeași zi de operare în care a fost acceptat din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, [inserați denumirea băncii centrale] oferă o compensație participanților direcți implicați, în conformitate cu procedura specială prevăzută în apendicele II.

Articolul 31

Regimul răspunderii

(1)  În îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentelor condiții, [inserați denumirea băncii centrale] și participanții sunt ținuți de obligația generală reciprocă de diligență rezonabilă.

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] răspunde față de participanții săi în caz de fraudă (incluzând, dar fără a se limita la dol) sau culpă gravă pentru orice prejudiciu rezultat din funcționarea TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării]. În cazul culpei simple, răspunderea [inserați denumirea băncii centrale] se limitează la prejudiciul direct al participantului, și anume la valoarea tranzacției în cauză și/sau la pierderea dobânzii aferente, excluzând orice prejudiciu indirect.

(3)  [Inserați denumirea băncii centrale] nu răspunde pentru niciun prejudiciu rezultat dintr-o disfuncționalitate sau întrerupere în funcționare a infrastructurii tehnice (inclusiv, dar fără a se limita la infrastructura informatică, programele, datele, aplicațiile sau rețelele [inserați denumirea băncii centrale]), dacă o astfel de disfuncționalitate sau întrerupere în funcționare apare în ciuda faptului că [inserați denumirea băncii centrale] a adoptat măsurile considerate în mod rezonabil necesare pentru a proteja infrastructura în cauză împotriva disfuncționalității sau întreruperii în funcționare, precum și pentru a înlătura consecințele unei astfel de disfuncționalități sau întreruperi în funcționare (aceasta din urmă include, dar nu se limitează la inițierea și finalizarea procedurilor de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență menționate în apendicele IV).

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] nu este răspunzătoare:

(a) în măsura în care prejudiciul este cauzat de participant; sau

(b) dacă prejudiciul rezultă din evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al [inserați denumirea băncii centrale] (forță majoră).

▼M6

(5)  Fără a aduce atingere [inserați prevederile dreptului intern care transpun Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului ( 18 )], alineatele (1)-(4) se aplică în măsura în care este posibilă excluderea răspunderii [inserați denumirea băncii centrale].

▼B

(6)  [Inserați denumirea băncii centrale] și participanții iau toate măsurile rezonabile și realizabile în scopul diminuării oricăror daune sau prejudicii la care se referă prezentul articol.

(7)  În îndeplinirea unora sau a tuturor obligațiilor sale conform prezentelor condiții, [inserați denumirea băncii centrale] poate mandata terți să acționeze în numele său, în special furnizori de rețele de telecomunicații sau de alt tip de rețele sau alte entități, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea de către [inserați denumirea băncii centrale] a obligațiilor sale sau dacă aceasta este o practică normală a pieței. Obligația [inserați denumirea băncii centrale] se limitează la selectarea și împuternicirea în mod corespunzător a oricăror astfel de terți, iar răspunderea [inserați denumirea băncii centrale] este limitată în mod corespunzător. În sensul prezentului alineat, băncile centrale naționale care furnizează SSP nu sunt considerate terți.

Articolul 32

Proba

(1)  Cu excepția cazului în care prezentele condiții dispun altfel, toate mesajele de plată și legate de procesarea plății în legătură cu TARGET2, precum confirmările de debitare sau de creditare sau extrasele de cont, dintre [inserați denumirea băncii centrale] și participanți, se transmit prin intermediul ►M3  furnizorului de servicii de rețea TARGET2 ◄ .

(2)  Înregistrările pe suport electronic sau pe suport de hârtie ale mesajelor păstrate de [inserați denumirea băncii centrale] sau de ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ sunt acceptate ca mijloace de probă a plăților procesate prin intermediul [inserați denumirea băncii centrale]. Versiunea salvată sau tipărită a mesajului original al ►M3  furnizorului de servicii de rețea TARGET2 ◄ este acceptată ca mijloc de probă, indiferent de forma mesajului original.

(3)  În cazul în care conexiunea unui participant cu ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ nu mai funcționează, participantul utilizează mijloacele alternative de transmitere a mesajelor, prevăzute în apendicele IV. În astfel de situații, versiunea salvată sau tipărită a mesajului prezentată de [inserați denumirea băncii centrale] are aceeași valoare probatorie ca și mesajul original, indiferent de forma acestuia.

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] păstrează evidențe complete ale ordinelor de plată inițiate și ale plăților primite de participanți pentru o perioadă de [inserați perioada prevăzută de legislația internă aplicabilă] de la data inițierii acestor ordine de plată și a primirii plăților, cu condiția ca aceste evidențe complete să acopere o perioadă de cel puțin cinci ani pentru orice participant la TARGET2 care face obiectul unei monitorizări continue în temeiul măsurilor restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre, sau chiar o perioadă mai lungă, în cazul în care aceasta este prevăzută de reglementări specifice.

(5)  Registrele contabile și registrele proprii ale [inserați denumirea băncii centrale] (indiferent dacă sunt păstrate pe suport de hârtie, microfilm, microfișă, înregistrare electronică sau magnetică, în orice altă formă reproductibilă mecanic sau în alt mod) sunt acceptate ca mijloace de probă a oricăror obligații ale participanților și a oricăror fapte și evenimente pe care părțile le invocă.TITLUL IX

ÎNCETAREA PARTICIPĂRII ȘI ÎNCHIDEREA CONTURILOR

Articolul 33

Durata și încetarea participării în situații normale

(1)  Fără a aduce atingere prevederilor articolului 34, participarea la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] este pe durată nedeterminată.

(2)  Un participant poate pune capăt participării sale la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în orice moment, cu un preaviz de 14 zile de operare, cu excepția cazului în care convine cu [inserați denumirea băncii centrale] un preaviz mai scurt.

(3)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate pune capăt participării unui participant la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în orice moment, cu un preaviz de trei luni, cu excepția cazului în care convine cu participantul respectiv un alt termen de preaviz.

(4)  În cazul încetării participării, obligația de păstrare a confidențialității prevăzută la articolul 38 rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani de la data încetării participării.

(5)  La încetarea participării, conturile PM ale participantului în cauză se închid, în conformitate cu articolul 35.

Articolul 34

Suspendarea participării și încetarea participării în situații excepționale

(1)  Participarea unui ►M3  titular de cont PM ◄ la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] încetează imediat și fără notificare prealabilă sau este suspendată la apariția uneia dintre următoarele situații de neîndeplinire a obligațiilor:

(a) deschiderea procedurilor de insolvență; și/sau

(b)  ►M3  titularul de cont PM ◄ nu mai îndeplinește criteriile de acces prevăzute la articolul 4.

▼M6

În sensul prezentului alineat, adoptarea unor măsuri de prevenire a crizelor sau a unor măsuri de gestionare a crizelor în sensul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 19 ) împotriva unui titular de cont PM nu constituie automat deschiderea unei proceduri de insolvență.

▼B

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate pune capăt fără notificare prealabilă sau poate suspenda participarea ►M3  titularului de cont PM ◄ la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] dacă:

(a) apar una sau mai multe situații de neîndeplinire a obligațiilor [altele decât cele menționate la alineatul (1)];

(b)  ►M3  titularul de cont PM ◄ a încălcat în mod substanțial prezentele condiții;

(c)  ►M3  titularul de cont PM ◄ nu își îndeplinește o obligație substanțială față de [inserați denumirea băncii centrale];

(d)  ►M3  titularul de cont PM ◄ este exclus din TARGET2 CUG sau calitatea sa de membru al TARGET2 CUG încetează în alt fel;

(e) are loc orice alt eveniment în legătură cu un ►M3  titular de cont PM ◄ , eveniment care, în aprecierea [inserați denumirea băncii centrale], ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generale ale TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau ale oricărui alt sistem component al TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea de către [inserați denumirea băncii centrale] a misiunilor sale prevăzute de [inserați o referință la prevederile dreptului intern aplicabil] și de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței; și/sau

(f) o bancă centrală națională suspendă sau pune capăt accesului ►M3  titularului de cont PM ◄ la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) în temeiul punctului 12 din anexa III.

(3)  În exercitarea libertății de apreciere în temeiul alineatului (2), [inserați denumirea băncii centrale] ia în considerare, printre altele, gravitatea situației de neîndeplinire a obligațiilor sau a evenimentelor menționate la literele (a)-(c).

(4)  

►M4  (a) În cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] suspendă sau pune capăt participării unui titular de cont PM la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] conform alineatului (1) sau (2), [inserați denumirea băncii centrale] informează imediat, printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM sau prin intermediul T2S, titularul de cont PM respectiv, alte bănci centrale, alți titulari de cont PM și alți ►M6  titulari de T2S DCA ◄ din toate sistemele componente ale TARGET2 despre această suspendare sau încetare. Se consideră că acest mesaj a fost transmis de către banca centrală a statului membru de origine a titularului de cont PM și a ►M6  titularului de T2S DCA ◄ care primește mesajul; ◄

▼M4 —————

▼B

(c) Odată ce un astfel de mesaj transmis prin intermediul ICM a fost primit de către ►M3  titularii de cont PM ◄ , se consideră că aceștia au fost informați despre încetarea/suspendarea participării unui ►M3  titular de cont PM ◄ la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau la un alt sistem component al TARGET2. ►M3  Titularii de cont PM ◄ suportă orice pierderi rezultate din inițierea unui ordin de plată către ►M3  titularii de cont PM ◄ a căror participare a fost suspendată sau a căror participare a încetat, dacă ordinul de plată în cauză a fost introdus în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] după primirea mesajului transmis prin intermediul ICM.

(5)  După încetarea participării unui ►M3  titular de cont PM ◄ , TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] nu acceptă noi ordine de plată de la un astfel de ►M3  titular de cont PM ◄ . Ordinele de plată din coada de așteptare, ordinele de plată stocate sau ordinele de plată noi în favoarea unui astfel de ►M3  titular de cont PM ◄ sunt returnate.

▼M5

(6)  În cazul în care un titular de cont PM este suspendat din TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pentru alte motive decât cele menționate la alineatul (1) litera (a), toate plățile primite de acesta și ordinele de plată inițiate de acesta sunt stocate și, numai după ce au fost în mod explicit acceptate de către banca centrală a titularului de cont PM suspendat, sunt introduse în etapa de procesare inițială.

▼M5

(7)  În cazul în care un titular de cont PM este suspendat din TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pentru motivele menționate la alineatul (1) litera (a), orice ordine de plată inițiate de respectivul titular de cont PM sunt procesate numai la instrucțiunile reprezentanților acestuia, inclusiv cei desemnați de o autoritate competentă sau de o instanță judecătorească, precum administratorul judiciar al titularului de cont PM, sau în conformitate cu o decizie executorie a unei autorități competente sau a unei instanțe judecătorești care dă instrucțiuni cu privire la modul în care trebuie procesate aceste plăți. Toate plățile primite se procesează în conformitate cu alineatul (6).

▼B

Articolul 35

Închiderea conturilor PM

(1)  Participanții își pot închide conturile lor PM în orice moment, cu condiția notificării [inserați denumirea băncii centrale] cu 14 zile de operare în avans.

(2)  În cazul încetării participării, în temeiul articolului 33 sau al articolului 34, [inserați denumirea băncii centrale] închide conturile PM ale participantului în cauză, după ce:

(a) a decontat sau a returnat toate ordinele de plată din coada de așteptare; și

(b) și-a exercitat drepturile de garanție reală mobiliară și de compensare bilaterală (set-off) în conformitate cu articolul 36.TITLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 36

Drepturile [inserați denumirea băncii centrale] de garanție reală mobiliară și de compensare bilaterală (set-off)

(1)  [Inserați dacă este aplicabil: [Inserați denumirea băncii centrale] are un drept de garanție reală mobiliară asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare din conturile PM ale participantului, ca garanție pentru orice creanțe curente și viitoare născute din raportul juridic dintre părți.]

(1a)  [Inserați dacă este aplicabil: Creanțele curente și viitoare ale unui participant asupra [inserați denumirea băncii centrale] rezultate dintr-un sold creditor al contului PM sunt transferate către [inserați denumirea băncii centrale] ca active pentru garantare (adică sunt transferate ca garanție) pentru orice creanță curentă sau viitoare a [inserați denumirea băncii centrale] asupra participantului, născută din [inserați o referință la aranjamentul de punere în aplicare a prezentelor condiții]. O astfel de garanție se constituie prin simplul fapt al creditării cu fonduri a contului PM al participantului.]

(1b)  [Inserați dacă este aplicabil: [Inserați denumirea băncii centrale] are o garanție reală mobiliară fluctuantă (floating charge) asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare din conturile PM ale participantului, garantând astfel toate creanțele curente și viitoare născute din raportul juridic dintre părți.]

(2)  [Inserați dacă este aplicabil: [Inserați denumirea băncii centrale] are dreptul menționat la alineatul (1), chiar dacă creanțele sale sunt afectate de condiții sau nu sunt încă exigibile.]

(3)  [Inserați dacă este aplicabil: Participantul, acționând în calitatea sa de titular de cont PM, consimte prin prezenta la constituirea garanției reale mobiliare în favoarea [inserați denumirea băncii centrale] la care a fost deschis contul respectiv; acest consimțământ constă în punerea la dispoziția [inserați denumirea băncii centrale] a activelor-obiect al garanției reale mobiliare la care se face referire în legea [inserați adjectivul național aferent]. Orice sume transferate în contul PM, al cărui sold constituie obiectul garanției reale mobiliare, devin în mod irevocabil obiect al garanției reale mobiliare, prin simplul fapt al transferării lor, fără niciun fel de restricții, ca garanție pentru îndeplinirea în totalitate a obligațiilor garantate.]

(4)  La apariția:

(a) unei situații de neîndeplinire a obligațiilor, menționate la articolul 34 alineatul (1); sau

(b) oricărei altei situații de neîndeplinire a obligațiilor sau a unui eveniment prevăzute la articolul 34 alineatul (2) care a condus la încetarea sau suspendarea participării participantului, fără a ține seama de deschiderea oricăror proceduri de insolvență împotriva unui participant și fără a ține seama de orice cesiune, poprire/sechestru judiciar sau de altă natură sau de orice altă formă de dispoziție asupra drepturilor participantului ori cu privire la aceste drepturi, toate obligațiile participantului sunt considerate de drept și imediat scadente și, ca urmare, imediat exigibile, fără notificare prealabilă și fără a fi necesară vreo aprobare prealabilă de către o autoritate. În plus, obligațiile reciproce dintre participant și [inserați denumirea băncii centrale] sunt automat compensate bilateral (set-off), iar partea care datorează suma mai mare plătește celeilalte diferența.

(5)  [Inserați denumirea băncii centrale] îl notifică fără întârziere pe participant cu privire la orice compensare bilaterală (set-off) efectuată potrivit alineatului (4), după ce aceasta a fost efectuată.

(6)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate, fără notificare prealabilă, să debiteze contul PM al oricărui participant cu orice sumă pe care participantul respectiv o datorează [inserați denumirea băncii centrale], rezultată din raportul juridic dintre participant și [inserați denumirea băncii centrale].

Articolul 37

Dreptul de garanție în privința fondurilor din subconturi

(1)  [Inserați denumirea băncii centrale] are [inserați o referință la o modalitate de garantare în conformitate cu sistemul de drept aplicabil] asupra soldului subcontului unui participant deschis pentru decontarea instrucțiunilor de plată în legătură cu un sistem auxiliar, în conformitate cu aranjamentele dintre sistemul auxiliar respectiv și banca sa centrală. Acest sold garantează obligația participantului menționată la alineatul (7) față de [inserați denumirea băncii centrale] în legătură cu o astfel de decontare.

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] blochează soldul subcontului participantului la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj „început de ciclu” (start-of-cycle message)]. Atunci când este cazul, [inserați denumirea băncii centrale] majorează sau reduce ulterior soldul blocat prin creditarea sau debitarea decontării între sisteme a plăților în sau din subcont sau prin creditarea transferurilor de lichiditate în subcont. Blocarea respectivă expiră la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj „sfârșit de ciclu” (end-of-cycle message)].

(3)  Prin confirmarea blocării soldului subcontului participantului, [inserați denumirea băncii centrale] garantează sistemului auxiliar plata în limita valorii soldului în cauză. Prin confirmarea, atunci când este cazul, a majorării sau a reducerii soldului blocat ca urmare a creditării sau debitării decontării între sisteme a plăților în sau din subcont sau creditării transferurilor de lichiditate în subcont, garanția este majorată sau redusă automat în cadrul valorii plății. Fără a aduce atingere majorării sau reducerii sus-menționate a garanției, garanția este irevocabilă, necondiționată și plătibilă la prima cerere. În cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] nu este banca centrală a sistemului auxiliar, se consideră că [inserați denumirea băncii centrale] a primit instrucțiunea de a furniza garanția menționată anterior băncii centrale a sistemului auxiliar.

(4)  În cazul în care nu s-a deschis nicio procedură de insolvență împotriva participantului, instrucțiunile de plată în legătură cu sistemul auxiliar, având ca scop soldarea obligației de decontare a participantului, sunt decontate fără a dispune de garanție și fără a recurge la dreptul real de garanție asupra soldului subcontului participantului.

(5)  În cazul insolvenței participantului, instrucțiunea de plată în legătură cu sistemul auxiliar destinată soldării obligației de decontare a participantului constituie o primă cerere de plată în temeiul garanției; debitarea subcontului participantului cu suma aferentă instrucțiunii (și creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar) constituie, în consecință, eliberarea de obligația de garantare de către [inserați denumirea băncii centrale] și o valorificare a dreptului său de garanție asupra soldului subcontului participantului.

(6)  Garanția se stinge la comunicarea de către sistemul auxiliar că decontarea s-a finalizat [prin intermediul unui mesaj „sfârșit de ciclu” (end-of-cycle message)].

(7)  Participantul este obligat să ramburseze către [inserați denumirea băncii centrale] orice plată făcută de către aceasta în temeiul garanției respective.

Articolul 38

Confidențialitate

▼M4

(1)  [Inserați denumirea băncii centrale] păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor sensibile sau secrete, inclusiv când aceste informații se referă la plăți, a informațiilor tehnice sau organizaționale aparținând participantului, participanților din același grup sau clienților participantului, cu excepția situației în care participantul sau clientul său și-a dat consimțământul în scris pentru divulgarea informațiilor [inserați următoarea propoziție, dacă este cazul, în temeiul dreptului intern: sau această divulgare este permisă ori impusă de legea [inserați adjectivul referitor la numele țării]].

▼M6

(1a)  Prin derogare de la alineatul (1), participantul consimte că informațiile cu privire la orice măsură luată în conformitate cu articolul 34 nu sunt considerate informații confidențiale.

▼M5

(2)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1), participantul consimte că [inserați denumirea băncii centrale] poate să divulge informații referitoare la plăți, informații tehnice sau organizaționale aferente participantului, participanților din același grup sau clienților participantului obținute pe parcursul operării TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] (a) altor bănci centrale sau terți implicați în operarea TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării], în măsura în care divulgarea este necesară pentru funcționarea eficientă a TARGET2 sau pentru monitorizarea expunerii participantului sau a grupului acestuia; (b) altor bănci centrale, în vederea efectuării analizelor necesare pentru operațiunile de piață, funcțiile politicii monetare, stabilitatea financiară sau integrarea financiară; sau ►M7  (c) autorităților de supraveghere, de rezoluție și de monitorizare ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv băncilor centrale, în măsura în care divulgarea informațiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor lor publice și cu condiția ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu contravină legii aplicabile. ◄ [Inserați denumirea băncii centrale] nu este răspunzătoare pentru consecințele financiare și comerciale ale unei asemenea divulgări.

▼B

(3)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1) și cu condiția ca prin aceasta să nu fie posibilă identificarea directă sau indirectă a participantului sau a clienților participantului, [inserați denumirea băncii centrale] poate utiliza, divulga sau publica informații referitoare la plăți aferente participantului sau clienților participantului în scopuri statistice, istorice, științifice sau în alte scopuri în exercițiul funcțiilor sale publice sau în exercițiul funcțiilor altor entități publice cărora le sunt divulgate aceste informații.

(4)  Informațiile referitoare la funcționarea TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] la care participanții au avut acces pot fi utilizate numai în scopurile menționate în prezentele condiții. Participanții păstrează confidențialitatea acestor informații, cu excepția situației în care [inserați denumirea băncii centrale] și-a dat consimțământul în scris și în mod expres pentru divulgarea acestora. Participanții se asigură că orice terți către care aceștia externalizează, deleagă sau subcontractează sarcini care au sau pot avea o influență asupra îndeplinirii obligațiilor lor în temeiul prezentelor condiții sunt ținuți de obligația de confidențialitate din prezentul articol.

(5)  În scopul decontării ordinelor de plată, [inserați denumirea băncii centrale] este autorizată să proceseze și să transfere datele necesare către ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ .

Articolul 39

Protecția datelor, prevenirea spălării banilor, măsuri administrative sau restrictive și aspecte conexe

(1)  Se consideră că participanții cunosc și respectă toate obligațiile care le revin cu privire la legislația privind protecția datelor, prevenirea spălării banilor, finanțarea terorismului, activitățile nucleare cu risc de proliferare sau dezvoltarea unor sisteme de transport al armelor nucleare, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor adecvate cu privire la orice plăți debitate sau creditate în conturile PM ale acestora. Participanții se informează și cu privire la politica ►M3  furnizorului de servicii de rețea TARGET2 ◄ privind extragerea datelor înainte de a intra în raporturi contractuale cu ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ .

(2)  Se consideră că [inserați denumirea băncii centrale] a fost autorizată de către participanți să obțină orice informații referitoare la ei de la orice autoritate financiară sau de supraveghere sau de la un organism profesional, național(ă) sau străin(ă), în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru participarea participantului la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării].

(3)  Atunci când acționează în calitate de furnizor de servicii de plată al unui beneficiar sau al unui plătitor, participanții îndeplinesc toate cerințele care rezultă din măsurile administrative sau restrictive impuse în temeiul articolului 75 sau 215 din tratat care le sunt aplicabile, inclusiv în ceea ce privește notificarea și/sau obținerea acordului din partea unei autorități competente în legătură cu procesarea tranzacțiilor. În plus:

(a) în cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] este furnizorul de servicii de plată al unui participant care are calitatea de plătitor:

(i) participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea și transmite [inserați denumirea băncii centrale] dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării;

▼M6

(ii) participantul nu introduce în TARGET2 niciun ordin de plată pentru transfer de fonduri către un cont deținut de o altă entitate decât participantul până nu a obținut din partea [inserați denumirea băncii centrale] confirmarea că notificarea necesară a fost făcută sau că aprobarea a fost obținută de către sau în numele furnizorului de servicii de plată al beneficiarului;

▼B

(b) în cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] este furnizor de servicii de plată al unui participant care are calitatea de beneficiar, participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea și transmite [inserați denumirea băncii centrale] dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării.

În sensul prezentului alineat, noțiunile „furnizor de servicii de plată”, „plătitor” și „beneficiar” au semnificațiile care le sunt atribuite în cadrul măsurilor administrative sau restrictive aplicabile.

Articolul 40

Notificări

(1)  Cu excepția cazului în care prezentele condiții dispun altfel, toate notificările impuse sau permise în temeiul prezentelor condiții se trimit prin scrisoare recomandată, fax sau prin orice altă modalitate, în scris, sau printr-un mesaj autentificat prin intermediul ►M3  furnizorului de servicii de rețea TARGET2 ◄ . Notificările către [inserați denumirea băncii centrale] sunt înaintate conducătorului [inserați departamentul sisteme de plăți sau unitatea aferentă din banca centrală] al [inserați denumirea băncii centrale], [inserați adresa aferentă băncii centrale] sau la [inserați adresa BIC a băncii centrale]. Notificările către participant sunt trimise la adresa, numărul de fax sau adresa sa de BIC, pe care participantul le aduce la cunoștință ocazional [inserați denumirea băncii centrale].

(2)  Pentru a dovedi că o notificare a fost trimisă, este suficient a dovedi că notificarea a fost livrată la adresa corespunzătoare sau că plicul conținând notificarea în cauză a fost adresat și expediat în mod corect.

(3)  Toate notificările se formulează în [inserați limba națională corespunzătoare și/sau „engleză”].

(4)  Participanții sunt ținuți de toate formularele și documentele [inserați denumirea băncii centrale] pe care aceștia le-au completat și/sau semnat, inclusiv, dar fără a se limita la formularele de colectare a datelor statice, astfel cum este prevăzut la articolul 8 alineatul (2) litera (a), și de informațiile furnizate conform articolului 11 alineatul (5), care au fost transmise în conformitate cu alineatele (1) și (2) și pe care [inserați denumirea băncii centrale] consideră în mod rezonabil că le-a primit de la participanți, de la angajații lor sau agenții acestora.

Articolul 41

Relația contractuală cu ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄

(1)  În sensul prezentelor condiții, ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ este SWIFT. Fiecare participant încheie un contract separat cu SWIFT cu privire la serviciile ce urmează a fi prestate de SWIFT în legătură cu utilizarea de către participant a TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării]. Raportul juridic dintre participant și SWIFT este guvernat în mod exclusiv de termenii și condițiile SWIFT.

(2)  Fiecare participant participă și într-un TARGET2 CUG, indicat de băncile centrale naționale care furnizează SSP care acționează în calitate de administrator al serviciului SWIFT pentru SSP. Admiterea unui participant în și excluderea unui participant dintr-un TARGET2 CUG produce efecte din momentul comunicării către SWIFT de către administratorul serviciului SWIFT.

(3)  Participanții respectă TARGET2 SWIFT Service Profile, așa cum este acesta pus la dispoziție de către [inserați denumirea băncii centrale].

(4)  Serviciile ce urmează a fi prestate de către SWIFT nu sunt incluse în serviciile ce urmează a fi prestate de către [inserați denumirea băncii centrale] în legătură cu TARGET2.

(5)  [Inserați denumirea băncii centrale] nu este răspunzătoare pentru acțiunile, erorile sau omisiunile SWIFT (incluzând directorii, personalul și subcontractorii săi) ca furnizor de servicii SWIFT sau pentru acțiunile, erorile sau omisiunile furnizorilor de rețea aleși de participanți pentru a avea acces la rețeaua SWIFT.

Articolul 42

Procedura de modificare

[Inserați denumirea băncii centrale] poate oricând să modifice unilateral prezentele condiții, ►M6  inclusiv apendicele ◄ . Modificările prezentelor condiții, ►M6  inclusiv ale apendicelor ◄ , sunt aduse la cunoștință prin [inserați respectivele mijloace prin care sunt aduse la cunoștință]. Dacă participantul nu se opune în mod expres modificărilor în termen de 14 zile de la data la care participantul a fost informat cu privire la modificările în cauză, acestea se consideră a fi fost acceptate. În cazul în care un participant formulează obiecțiuni cu privire la modificare, [inserați denumirea băncii centrale] este îndreptățită să pună capăt imediat participării acelui participant la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și să închidă oricare dintre conturile sale PM.

Articolul 43

Drepturile terților

(1)  Participanții nu transferă, constituie garanții reale mobiliare asupra sau cesionează terților drepturile, beneficiile, obligațiile, responsabilitățile și creanțele născute din prezentele condiții sau referitoare la acestea, fără consimțământul scris al [inserați denumirea băncii centrale].

(2)  Prezentele condiții nu creează drepturi în favoarea sau obligații în relație cu nicio altă entitate în afară de [inserați denumirea băncii centrale] și participanții la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării].

Articolul 44

Legea aplicabilă, jurisdicția și locul executării

(1)  Relația bilaterală dintre [inserați denumirea băncii centrale] și participanții la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] este guvernată de legea [inserați adjectivul referitor la numele țării].

(2)  Fără a aduce atingere competenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, orice diferend rezultat dintr-un element referitor la relația menționată la alineatul (1) este de competența exclusivă a instanțelor competente din [inserați locul sediului băncii centrale].

(3)  În privința raportului juridic dintre [inserați referința băncii centrale] și participanți, locul executării este [inserați locul sediului băncii centrale].

Articolul 45

Nulitate parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor condiții este sau devine nulă, aceasta nu aduce atingere aplicabilității tuturor celorlalte prevederi din prezentele condiții.

Articolul 46

Intrarea în vigoare și forța obligatorie

(1)  Prezentele condiții intră în vigoare la [inserați data corespunzătoare].

▼M3

(2)  [Inserați dacă este necesar în temeiul dreptului intern aplicabil: Prin solicitarea unui cont PM în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării], participanții solicitanți acceptă automat aplicarea prezentelor condiții între ei și în relația cu [inserați denumirea băncii centrale]].

▼B
Apendicele I

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ

În plus față de condițiile armonizate, următoarele reguli se aplică procesării ordinelor de plată:

1.    Cerințe tehnice pentru participarea la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] cu privire la infrastructura, rețeaua și formatele mesajelor

1. Pentru schimbul de mesaje, TARGET2 folosește serviciile SWIFT. Prin urmare, fiecare participant trebuie să dispună de o conexiune la rețeaua cu protocol internet securizat Secure IP Network a SWIFT. Contul PM al fiecărui participant se identifică printr-un cod BIC SWIFT de opt sau unsprezece caractere. Mai mult, fiecare participant parcurge cu succes o serie de teste pentru a-și demonstra capacitatea tehnică și operațională înainte de a putea participa la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării].

2. Pentru inițierea ordinelor de plată și schimbul de mesaje de plată în PM se utilizează serviciul SWIFTNet FIN Y-copy. În acest scop, se înființează un grup închis de utilizatori SWIFT (Closed User Group) (CUG) dedicat. Ordinele de plată în cadrul unui astfel de CUG TARGET2 se adresează direct participantului la TARGET2 beneficiar prin indicarea codului său BIC în antetul mesajului SWIFTNet FIN.

3. Pentru serviciile de informații și control pot fi folosite următoarele servicii SWIFTNet:

(a) SWIFTNet InterAct;

(b) SWIFTNet FileAct; și/sau

(c) SWIFTNet Browse.

4. Securitatea schimbului de mesaje între participanți se bazează exclusiv pe serviciul Public Key Infrastructure (PKI) al SWIFT. Informații referitoare la serviciul PKI sunt disponibile în documentația furnizată de SWIFT.

5. Serviciul de administrare a relației bilaterale (bilateral relationship management) furnizat de aplicația Relationship Management Application (RMA) a SWIFT poate fi folosit numai cu destinația centrală BIC a SSP și nu se utilizează pentru mesajele de plată între participanții la TARGET2.

2.    Tipuri de mesaje de plată

1. Sunt procesate următoarele tipuri de mesaje ale sistemului SWIFTNet FIN/SWIFT:Tip de mesaj

Tipul utilizării

Descriere

MT 103

Obligatorie

Plată clienți

MT 103+

Obligatorie

Plată clienți [Procesare directă (Straight Through Processing)]

MT 202

Obligatorie

Plată interbancară

▼M7

MT 202COV

Obligatorie

Plată de acoperire (Cover payment)

▼B

MT 204

Opțională

Plată prin debitare directă

MT 011

Opțională

Notificare de livrare

MT 012

Opțională

Notificare inițiator

MT 019

Obligatorie

Notificare de eroare

MT 900

Opțională

Confirmare de debitare/Modificări privind linia de creditare

MT 910

Opțională

Confirmare de creditare/Modificări privind linia de creditare

MT 940/950

Opțională

Extras de cont (client)

MT 011, MT 012 și MT 019 sunt mesaje ale sistemului SWIFT.

2. La înregistrarea în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], participanții direcți declară ce tipuri de mesaje opționale vor folosi, cu excepția mesajelor MT 011 și MT 012, în legătură cu care participanții direcți decid ocazional dacă să le primească sau să nu le primească, cu privire la anumite mesaje specifice.

3. Participanții respectă structura mesajelor SWIFT și specificațiile de câmp, așa cum sunt stabilite acestea în documentația SWIFT și ținând cont de restricțiile stabilite pentru TARGET2, așa cum sunt prevăzute acestea în cartea 1 capitolul 9.1.2.2 din Specificațiile funcționale detaliate pentru utilizatori (User Detailed Functional Specifications/UDFS).

4. Conținutul câmpurilor este validat la nivelul TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în conformitate cu cerințele UDFS. Participanții pot conveni între ei asupra unor reguli specifice cu privire la conținutul câmpurilor. Cu toate acestea, în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] nu se efectuează verificări specifice în ceea ce privește respectarea de către participanți a oricăror astfel de reguli.

5. Mesajele MT 202COV se utilizează pentru realizarea plăților de acoperire, adică a plăților realizate de către băncile de corespondent pentru a deconta (acoperi) mesajele de transfer credit care sunt transmise băncii unui client prin alte mijloace mai directe. Informațiile referitoare la client conținute în MT 202COV nu se afișează în ICM.

3.    Verificarea dublei inițieri

1. Toate ordinele de plată sunt supuse unei verificări a dublei inițieri, scopul acestei verificări fiind respingerea ordinelor de plată care au fost inițiate de mai multe ori din greșeală.

2. Sunt verificate următoarele câmpuri ale tipurilor de mesaje SWIFT:Elemente

Partea mesajului SWIFT

Câmp

Inițiator

Antet de bază

Adresă Terminal Logic (LT Address)

Tip de mesaj

Antet aplicație

Tip de mesaj

Beneficiar

Antet aplicație

Adresă de destinație

Număr de referință al tranzacției (TRN)

Bloc text

:20

Referință complementară

Bloc text

:21

Data valutei

Bloc text

:32

Valoarea

Bloc text

:32

3. În cazul în care toate câmpurile descrise la subpunctul 2 ale unui ordin de plată recent inițiat sunt identice cu cele ale unui ordin de plată acceptat anterior, ordinul de plată recent inițiat este returnat.

4.    Coduri de eroare

În cazul în care un ordin de plată este respins, participantul ordonator primește o notificare de eroare (MT 019), indicând, prin utilizarea codurilor de eroare, motivul respingerii. Codurile de eroare sunt definite în capitolul 9.4.2 din UDFS.

5.    Momente predeterminate ale decontării

1. Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul „Earliest Debit Time Indicator” se folosește cuvântul de cod „/FROTIME/”.

2. Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul „Latest Debit Time Indicator” sunt disponibile două opțiuni:

(a) cuvânt de cod „/REJTIME/”: dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată este returnat;

(b) cuvânt de cod „/TILTIME/”: dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată nu este returnat, ci este plasat în coada de așteptare aferentă.

Indiferent de opțiune, dacă un ordin de plată cu indicatorul „Latest Debit Time Indicator” nu este decontat cu 15 minute înainte de momentul indicat, în mod automat este transmisă o notificare prin intermediul ICM.

3. Dacă este utilizat cuvântul de cod „/CLSTIME/”, ordinul de plată este tratat în același mod ca ordinul de plată menționat la subpunctul 2 litera (b).

6.    Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare inițială

1. Pentru a deconta ordinele de plată pe bază brută, rapid și cu un necesar redus de lichiditate, se efectuează verificări privind posibilitatea compensării și, dacă este oportun, verificări extinse privind posibilitatea compensării (ambii termeni având semnificația prevăzută la subpunctele 2 și 3), cu privire la ordinele de plată introduse în etapa de procesare inițială.

2. Verificarea privind posibilitatea compensării determină dacă există ordine de plată ale beneficiarului la începutul cozii de așteptare a ordinelor de plată foarte urgente sau, dacă nu este cazul, la începutul cozii de așteptare a ordinelor de plată urgente, care pot fi compensate cu ordinul de plată al plătitorului (denumite în continuare „ordine de plată compensabile”). Dacă un ordin de plată compensabil nu disponibilizează suficiente fonduri pentru ordinul respectiv de plată al plătitorului în etapa de procesare inițială, se calculează dacă există suficientă lichiditate disponibilă în contul PM al plătitorului.

3. Dacă verificarea privind posibilitatea compensării eșuează, [inserați denumirea băncii centrale] poate aplica o verificare extinsă privind posibilitatea compensării. Verificarea extinsă privind posibilitatea compensării determină dacă există, în oricare dintre cozile de așteptare ale beneficiarului, ordine de plată compensabile, indiferent de momentul intrării acestora în coada de așteptare. Cu toate acestea, dacă în coada de așteptare a beneficiarului există ordine de plată cu prioritate mai mare adresate altor participanți la TARGET2, principiul FIFO poate fi încălcat doar dacă în urma decontării acestor ordine de plată compensabile ar rezulta o creștere de lichiditate pentru beneficiar.

7.    Decontarea ordinelor de plată aflate în cozile de așteptare

1. Modul de procesare a ordinelor de plată aflate în cozile de așteptare depinde de clasa de prioritate alocată de participantul ordonator.

2. Ordinele de plată aflate în cozile de așteptare foarte urgente și urgente sunt decontate utilizând procedura de verificare a posibilității compensării, descrisă la punctul 6, începând cu ordinul de plată aflat la începutul cozii de așteptare în cazurile în care există o creștere a lichidității sau o intervenție la nivelul cozii de așteptare (modificarea poziției în coada de așteptare, a momentului decontării sau a priorității, sau revocarea ordinului de plată).

3. Ordinele de plată aflate în coada de așteptare normală sunt decontate în mod continuu, inclusiv ordinele de plată foarte urgente și urgente care nu au fost încă decontate. Sunt utilizate diferite mecanisme (algoritmi) de optimizare. Dacă un algoritm se finalizează cu succes, ordinele de plată incluse vor fi decontate; dacă un algoritm eșuează, ordinele de plată incluse rămân în coada de așteptare. Pentru a compensa fluxurile de plăți se utilizează trei algoritmi (de la 1 la 3). Prin intermediul algoritmului 4, procedura de decontare 5 (astfel cum este definită în capitolul 2.8.1 din UDFS) este disponibilă pentru decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemelor auxiliare. Pentru optimizarea decontării tranzacțiilor foarte urgente ale sistemelor auxiliare în subconturile participanților se utilizează un algoritm special (algoritmul 5).

(a) În cazul algoritmului 1 („totul-sau-nimic”), atât pentru fiecare relație în cadrul căreia a fost stabilită o limită bilaterală, cât și pentru suma totală a relațiilor pentru care a fost stabilită o limită multilaterală, [inserați denumirea băncii centrale]:

(i) calculează poziția lichidității globale a contului PM al fiecărui participant la TARGET2, determinând dacă suma totală a valorilor tuturor ordinelor de plată inițiate și primite, aflate în coada de așteptare, este negativă sau pozitivă și, în cazul în care este negativă, verifică dacă aceasta depășește lichiditatea disponibilă a participantului (poziția lichidității globale constituie „poziția lichidității totale”); și

(ii) verifică dacă limitele și rezervările stabilite de fiecare participant la TARGET2 în relație cu fiecare cont PM aferent sunt respectate.

Dacă rezultatul acestor calcule și verificări este pozitiv pentru fiecare cont PM aferent, [inserați denumirea băncii centrale] și alte bănci centrale implicate decontează simultan toate plățile în conturile PM ale respectivilor participanți la TARGET2.

(b) În cadrul algoritmului 2 („parțial”), [inserați denumirea băncii centrale]:

(i) calculează și verifică pozițiile de lichiditate, limitele și rezervările fiecărui cont PM aferent, la fel ca în cazul algoritmului 1; și

(ii) daca poziția lichidității totale a unuia sau mai multor conturi PM aferente este negativă, extrage câte un singur ordin de plată, până când poziția lichidității totale a fiecărui cont PM aferent este pozitivă.

Ulterior, cu condiția existenței unor fonduri suficiente, [inserați denumirea băncii centrale] și celelalte bănci centrale implicate decontează simultan toate plățile rămase (cu excepția ordinelor de plată extrase) în conturile PM ale participanților la TARGET2 respectivi.

În ceea ce privește extragerea ordinelor de plată, [inserați denumirea băncii centrale] începe de la contul PM al participantului la TARGET2 cu cea mai mare poziție negativă a lichidității totale și de la ordinul de plată aflat la sfârșitul cozii de așteptare cu cea mai mică prioritate. Procesul de selecție rulează doar o perioadă scurtă de timp, care va fi determinată de [inserați denumirea băncii centrale] la alegerea sa.

(c) În cadrul algoritmului 3 („multiplu”), [inserați denumirea băncii centrale]:

(i) compară perechi de conturi PM ale participanților la TARGET2 pentru a determina dacă ordinele de plată aflate în coada de așteptare pot fi decontate în limitele lichidităților disponibile ale conturilor PM ale celor doi participanți la TARGET2 în cauză și în limitele stabilite de aceștia (începând de la perechea de conturi PM cu diferența cea mai mică între ordinele de plată adresate reciproc); băncile centrale implicate înregistrează simultan acele plăți în conturile PM ale celor doi participanți la TARGET2; și

(ii) dacă, în ceea ce privește o pereche de conturi PM astfel cum este definită la punctul (i), lichiditatea este insuficientă pentru a acoperi poziția bilaterală, extrage câte un ordin de plată până când există suficientă lichiditate. În acest caz, băncile centrale implicate decontează simultan în conturile PM ale celor doi participanți plățile rămase, cu excepția celor extrase.

După efectuarea verificărilor menționate la punctele (i) și (ii), [inserați denumirea băncii centrale] verifică pozițiile de decontare multilaterală (între un cont PM al unui participant la TARGET2 și conturile PM ale altor participanți, față de care a fost stabilită o limită multilaterală). În acest sens, procedura prevăzută la punctele (i) și (ii) se aplică mutatis mutandis.

(d) În cadrul algoritmului 4 („decontare parțială plus sistem auxiliar”), [inserați denumirea băncii centrale] urmează aceeași procedură ca în cazul algoritmului 2, dar fără a extrage ordinele de plată aferente operațiunilor de decontare ale unui sistem auxiliar (care decontează pe bază multilaterală simultană).

(e) În cadrul algoritmului 5 („decontare sistem auxiliar prin subconturi”), [inserați denumirea băncii centrale] urmează aceeași procedură ca în cazul algoritmului 1, cu diferența că [inserați denumirea băncii centrale] inițiază algoritmul 5 prin intermediul ASI și verifică doar dacă există suficiente fonduri în subconturile participanților. În plus, nu se iau în considerare niciun fel de limite sau rezervări. Algoritmul 5 rulează și în timpul decontării din timpul nopții.

4. Ordinele de plată introduse în etapa de procesare inițială după inițierea oricăruia dintre algoritmii 1-4 pot fi, cu toate acestea, decontate imediat în etapa de procesare inițială, dacă pozițiile și limitele conturilor PM ale participanților la TARGET2 implicați permit atât decontarea acestor ordine de plată, cât și decontarea ordinelor de plată aflate în procedura de optimizare curentă. Cu toate acestea, doi algoritmi nu pot rula simultan.

5. În timpul procesării în timpul zilei algoritmii rulează în mod secvențial. Atât timp cât nu se află în așteptare o decontare multilaterală simultană aferentă unui sistem auxiliar, secvența de rulare este următoarea:

(a) algoritmul 1;

(b) dacă algoritmul 1 eșuează, atunci algoritmul 2;

(c) dacă algoritmul 2 eșuează, atunci algoritmul 3, sau dacă algoritmul 2 nu eșuează, se repetă algoritmul 1.

Atunci când se află în așteptare o decontare multilaterală simultană („procedura 5”) aferentă unui sistem auxiliar, rulează algoritmul 4.

6. Algoritmii rulează flexibil prin stabilirea unui interval de timp predefinit între aplicarea diferiților algoritmi pentru a asigura existența unui interval minim între rularea a doi algoritmi. Succesiunea în timp este controlată automat. Este posibilă intervenția manuală.

7. Un ordin de plată nu poate fi reordonat (schimbarea poziției în coada de așteptare) sau revocat cât timp se află într-un algoritm care rulează. Solicitările de reordonare sau revocare a unui ordin de plată sunt plasate în coada de așteptare până la terminarea rulării algoritmului. Dacă ordinul de plată respectiv este decontat în timpul rulării algoritmului, orice solicitare de reordonare sau revocare este respinsă. Dacă ordinul de plată nu este decontat, solicitările participantului sunt luate în considerare imediat.

8.    Utilizarea ICM

1. ICM poate fi utilizat pentru obținerea de informații și administrarea lichidității. Rețeaua Secure IP Network (SIPN) a SWIFT este rețeaua suport de comunicații tehnice pentru schimbul de informații și aplicarea măsurilor de control.

2. Cu excepția ordinelor de plată stocate și a informațiilor privind datele statice, doar informațiile aferente zilei de operare în curs sunt disponibile prin intermediul ICM. Afișarea este disponibilă doar în limba engleză.

3. Informațiile sunt furnizate în modul „tragere” (pull), ceea ce înseamnă că fiecare participant trebuie să solicite să i se furnizeze informații.

4. Pentru utilizarea ICM sunt disponibile următoarele moduri:

(a) modul aplicație-către-aplicație (A2A)

În cazul A2A, informațiile și mesajele sunt transmise între PM și aplicația internă a participantului. Prin urmare, participantul trebuie să se asigure că o aplicație corespunzătoare este disponibilă pentru schimbul de mesaje XML (solicitări și răspunsuri) cu ICM prin intermediul unei interfețe standardizate. Detalii suplimentare sunt cuprinse în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook) și în cartea 4 din UDFS;

(b) modul utilizator-către-aplicație (U2A)

U2A permite comunicarea directă între un participant și ICM. Informațiile sunt afișate într-un browser care rulează pe un sistem PC (SWIFT Alliance WebStation sau altă interfață eventual impusă de SWIFT). Pentru accesul U2A infrastructura IT trebuie să fie capabilă să accepte cookies și JavaScript. Detalii suplimentare sunt prevăzute în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook).

5. Fiecare participant dispune de cel puțin o stație de lucru SWIFT Alliance WebStation sau altă interfață eventual impusă de SWIFT pentru a avea acces la ICM prin intermediul U2A.

6. Drepturile de acces la ICM sunt acordate prin utilizarea serviciului „Role Based Access Control” al SWIFT. Serviciul SWIFT „Non Repudiation of Emission” (NRE), care poate fi utilizat de participanți, permite celui care recepționează un mesaj XML să demonstreze că acel mesaj nu a fost modificat.

7. Dacă un participant are probleme tehnice și nu poate iniția niciun ordin de plată, poate genera plăți de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) și plăți de substituire în situații de urgență (backup contingency), cu formate stabilite în prealabil, utilizând ICM. La cererea participantului, [inserați denumirea băncii centrale] pune la dispoziție această funcționalitate.

8. Participanții pot utiliza ICM și pentru a transfera lichiditate:

(a) [inserați dacă este cazul] din propriul cont PM către propriul cont din afara PM;

(b) între contul PM și subconturile participantului; și

▼M6

(c) din contul PM către contul tehnic administrat de sistemul auxiliar care utilizează procedura de decontare 6 în timp real;

(d) prin intermediul unui ordin de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA sau, atunci când ICM se utilizează în combinație cu serviciile cu valoare adăugată T2S, prin intermediul unui ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM; și

▼M6

(e) prin intermediul unui ordin de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA sau al unui ordin de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM.

▼B

9.    UDFS și Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook)

Detalii suplimentare și exemple ilustrând regulile de mai sus sunt cuprinse în UDFS și în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook), astfel cum sunt acestea modificate ocazional și publicate pe website-ul [inserați denumirea băncii centrale] și pe website-ul BCE în limba engleză.
Apendicele II

SCHEMA DE COMPENSAȚIE PENTRU TARGET2

1.    Principii generale

(a) În cazul unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, participanții direcți pot înainta cereri de compensație în conformitate cu schema de compensație pentru TARGET2 stabilită în prezentul apendice.

(b) Cu excepția situației în care Consiliul guvernatorilor BCE decide altfel, schema de compensare pentru TARGET2 nu se aplică în situațiile în care disfuncționalitatea tehnică a TARGET2 este rezultatul unor evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al băncilor centrale implicate sau este urmarea acțiunilor sau a inacțiunilor terților.

(c) Compensația conform schemei de compensație pentru TARGET2 este singura procedură de compensație oferită în cazul unei disfuncționalități tehnice a TARGET2. Cu toate acestea, participanții pot recurge la alte mijloace legale pentru a solicita despăgubiri. Acceptarea de către un participant a unei oferte de compensație în cadrul schemei de compensație pentru TARGET2 constituie acordul irevocabil prin care participantul respectiv renunță la toate pretențiile în legătură cu ordinele de plată pentru care acceptă compensația (inclusiv pretențiile referitoare la repararea prejudiciului indirect) pe care le-ar putea avea împotriva oricărei bănci centrale și prin care consideră primirea plății compensatorii corespunzătoare ca fiind o soluționare integrală și definitivă a tuturor acestor pretenții. Participantul despăgubește băncile centrale în cauză, până la concurența sumei primite în virtutea schemei de compensare pentru TARGET2, pentru orice alte cereri de compensație suplimentare înaintate de către oricare alt participant sau oricare alt terț în legătură cu ordinul de plată sau plata în cauză.

(d) Formularea unei oferte de compensație nu constituie acceptarea răspunderii [inserați denumirea băncii centrale] sau a răspunderii oricărei alte bănci centrale pentru disfuncționalitatea tehnică a TARGET2.

2.    Condiții pentru ofertele de compensație

(a) Un plătitor poate înainta o cerere pentru cheltuieli administrative și de compensație pentru dobândă dacă, din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, un ordin de plată nu a fost decontat în ziua de operare în care a fost acceptat.

(b) Un beneficiar poate înainta o cerere pentru cheltuieli administrative dacă, din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, nu a primit o plată care trebuia primită într-o anumită zi de operare. De asemenea, beneficiarul poate înainta o cerere de compensație pentru dobândă dacă una sau mai multe dintre următoarele condiții sunt îndeplinite:

(i) în cazul participanților care au acces la facilitatea de credit marginală: din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, un beneficiar a recurs la facilitatea de credit marginală; și/sau

(ii) în cazul tuturor participanților: a fost imposibil din punct de vedere tehnic să apeleze la piața monetară sau obținerea acestui tip de refinanțare a fost imposibilă din alte motive în mod obiectiv rezonabile.

3.    Calculul compensației

(a) În ceea ce privește oferta de compensație adresată unui plătitor:

(i) cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată și 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată și se calculează separat, în relație cu fiecare beneficiar;

▼M4

(ii) compensația pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referință ce se va stabili zilnic. Rata de referință menționată este cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA) și rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referință se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncționalității tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data inițierii efective sau, în ceea ce privește ordinele de plată menționate la punctul 2 litera (b) punctul (ii), data la care s-a intenționat inițierea ordinului de plată și data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensații se deduc sau se comisionează, după caz, orice dobândă sau comisioane rezultate din plasarea oricăror ordine de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; și

▼B

(iii) nu se plătește compensație pentru dobândă în situația în care și doar în măsura în care fondurile rezultate din ordinele de plată nedecontate au fost plasate pe piață sau au fost utilizate pentru îndeplinirea obligațiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii.

(b) În ceea ce privește oferta de compensație adresată unui beneficiar:

(i) cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată și 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată și se calculează separat, în relație cu fiecare plătitor;

(ii) se aplică metoda de calculare a compensației pentru dobândă prevăzută la litera (a) punctul (ii), cu diferența că, în acest caz, compensația pentru dobândă se plătește luând în calcul o rată egală cu diferența dintre rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală și rata de referință și se calculează la suma pentru care s-a recurs la facilitatea de credit marginală ca urmare a disfuncționalității tehnice a TARGET2.

4.    Reguli de procedură

(a) O cerere de compensație se formulează utilizând formularul de cerere disponibil pe website-ul [inserați denumirea băncii centrale] în limba engleză (a se vedea [inserați referința website-ului băncii centrale]). Plătitorii depun un formular distinct de cerere pentru fiecare beneficiar, iar beneficiarii depun câte un formular distinct de cerere pentru fiecare plătitor. În dovedirea informațiilor precizate în formularul de cerere se prezintă suficiente documente și informații suplimentare. Pentru fiecare plată sau ordin de plată poate fi înaintată o singură cerere.

(b) Participanții depun formularele de cerere la [inserați denumirea băncii centrale] în termen de patru săptămâni de la apariția disfuncționalității tehnice a TARGET2. Informațiile și probele suplimentare solicitate de [inserați denumirea băncii centrale] se transmit în termen de două săptămâni de la data la care acestea au fost solicitate.

(c) [Inserați denumirea băncii centrale] examinează cererile și le înaintează BCE. Cu excepția situației în care Consiliul guvernatorilor BCE a decis altfel și a comunicat acest lucru participanților, toate cererile de compensație primite sunt evaluate nu mai târziu de 14 săptămâni de la apariția disfuncționalității tehnice a TARGET2.

(d) [Inserați denumirea băncii centrale] comunică participanților în cauză rezultatul evaluării prevăzute la litera (c). Dacă evaluarea se concretizează într-o ofertă de compensație, participanții în cauză trebuie fie să accepte oferta de compensație, fie să o refuze, în termen de patru săptămâni de la comunicarea ofertei respective, pentru fiecare plată sau ordin de plată la care se referă fiecare cerere, prin semnarea unei scrisori de acceptare în formă standard (modelul acesteia fiind disponibil pe website-ul [inserați denumirea băncii centrale] (a se vedea [inserați referința website-ului băncii centrale]). În cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] nu a primit această scrisoare în termen de patru săptămâni, se consideră că participanții în cauză au refuzat oferta de compensație.

(e) [Inserați denumirea băncii centrale] efectuează plăți compensatorii după primirea scrisorii de acceptare a compensației emise de un participant. Nicio plată compensatorie nu este purtătoare de dobânzi.
Apendicele III

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU OPINIILE JURIDICE PRIVIND CAPACITATEA ȘI ȚARA

Termeni de referință pentru opiniile juridice privind capacitatea participanților la TARGET2

[Inserați denumirea băncii centrale]

[adresa]

Participare la [numele sistemului]

[locul]

[data]

Stimate Doamne/Stimați Domni,

În calitate de consilieri juridici [interni sau externi] ai [precizați numele participantului sau al sucursalei participantului], ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicția în cadrul căreia participantul este stabilit; în continuare, „jurisdicția”] în legătură cu participarea [precizați numele participantului] (în continuare, „participant”) la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] (în continuare, „sistem”).

Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicția] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicții și nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Fiecare dintre declarațiile și opiniile juridice prezentate mai jos are aceeași acuratețe și validitate conform legii [jurisdicția], indiferent dacă participantul acționează sau nu prin intermediul sediului principal sau prin intermediul uneia sau al mai multor sucursale stabilite în sau în afara [jurisdicția] pentru inițierea ordinelor de plată și primirea plăților.

I.   DOCUMENTE ANALIZATE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am analizat:

1. o copie certificată a [precizați documentul (documentele) de constituire relevant(e)] al (ale) participantului, în vigoare la data prezentei;

2. [dacă este cazul] un extras din [precizați registrul relevant al companiei] și [dacă este cazul] [registrul instituțiilor de credit sau un registru similar];

3. [în măsura aplicabilă] o copie după autorizația participantului sau altă dovadă a autorizării de a presta servicii bancare, de investiții, de transfer de fonduri sau alte servicii financiare în [jurisdicția];

4. [dacă este cazul] o copie după hotărârea adoptată de consiliul de administrație sau de organul de conducere competent al participantului la data de [inserați data], [inserați anul], care dovedește acordul participantului de a adera la prevederile documentației sistemului, astfel cum este aceasta definită mai jos; și

5. [precizați toate împuternicirile și alte documente care constituie sau dovedesc autorizarea corespunzătoare a persoanei sau a persoanelor semnatare ale documentației aferente a sistemului (astfel cum este aceasta definită mai jos) în numele participantului];

și toate celelalte documente referitoare la constituirea, competențele și autorizațiile participantului, necesare sau corespunzătoare pentru emiterea prezentei opinii juridice (în continuare „documentația participantului”).

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am mai analizat, de asemenea:

1. [inserați o referință la aranjamentele de implementare a ►M3  condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont PM în TARGET2 ◄ ] pentru sistem din data de [inserați data] (în continuare, „regulile”); și

2. […].

Regulile și […] sunt denumite în continuare „documentația sistemului” (și, împreună cu documentația participantului, sunt denumite „documentațiile”).

II.   PREMISE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privința documentațiilor am pornit de la următoarele premise:

1. documentația sistemului care ne-a fost furnizată este compusă din documente originale sau copii conforme ale acestora;

2. prevederile documentației sistemului, precum și drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta sunt valide și au forță juridică obligatorie conform legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar posibilitatea alegerii legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] care să guverneze documentația sistemului este recunoscută de legea [inserați o referință la statul membru aferent sistemului];

3. documentația participantului corespunde capacității juridice și competențelor părților în cauză și documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate și, unde era necesar, transmise de către părțile în cauză; și

4. documentația participantului este obligatorie pentru părțile vizate și nu a existat nicio încălcare a prevederilor acesteia.

III.   OPINII JURIDICE PRIVIND PARTICIPANTUL

A. Participantul este o societate legal înființată și înregistrată sau altfel constituită sau organizată în mod corespunzător conform legii [jurisdicția].

B. Participantul deține toate competențele necesare la nivelul său pentru a exercita și îndeplini drepturile și obligațiile prevăzute în documentația sistemului la care este parte.

C. Asumarea sau executarea și exercitarea de către participant a drepturilor și a obligațiilor conform documentației sistemului la care participantul este parte nu vor contraveni în nicio privință prevederilor actelor cu putere de lege sau normelor administrative [jurisdicția] aplicabile participantului sau documentației participantului.

D. Participantul nu are nevoie de niciun fel de autorizări, aprobări, consimțăminte, notificări, înregistrări, autentificări notariale sau alte certificări suplimentare din partea sau către o instanță sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția], în legătură cu adoptarea, validitatea sau executarea oricărui document care face parte din documentația sistemului sau executarea ori exercitarea drepturilor și a obligațiilor prevăzute de aceasta.

E. Participantul a luat toate măsurile necesare la nivelul său și alte măsuri necesare conform legii [jurisdicția] pentru a se asigura că obligațiile ce îi revin conform documentației sistemului sunt legale, valide și au forță obligatorie.

Prezenta opinie juridică este emisă la data menționată în cuprinsul ei și este adresată exclusiv [inserați denumirea băncii centrale] și [participant]. Nicio altă persoană nu se poate prevala de prezenta opinie juridică și este interzisă divulgarea conținutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declarați și consilierilor juridici ai acestora, fără obținerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepția Băncii Centrale Europene și a băncilor centrale naționale din Sistemul European al Băncilor Centrale [și [a băncii centrale naționale/autorităților de reglementare competente] din [jurisdicția]].

Cu stimă,

[semnătura]

Termeni de referință pentru opiniile juridice referitoare la țară pentru participanții la TARGET2 din afara SEE

[Inserați denumirea băncii centrale]

[adresa]

[numele sistemului]

[locul],

[data]

Stimate Doamne/Stimați Domni,

În calitate de consilieri juridici [externi] ai [precizați numele participantului sau al sucursalei participantului] („participant”), ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice în temeiul legii [jurisdicția] cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicția în care participantul este stabilit; în continuare, „jurisdicția”] în legătură cu participarea participantului la un sistem component al TARGET2 (în continuare, „sistem”). Trimiterile din prezentului document la legea [jurisdicția] includ toate reglementările aplicabile [jurisdicția]. Prezenta reprezintă opinia noastră formulată în temeiul legii [jurisdicția], cu privire la participantul stabilit în afara [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] în legătură cu drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la sistem, conform prevederilor documentației sistemului definită mai jos.

Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicția] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicții și nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Am pornit de la premisa că nu există prevederi în legea altei jurisdicții care să afecteze prezenta opinie juridică.

1.   DOCUMENTE ANALIZATE

În scopul elaborării prezentei opinii, am analizat documentele enumerate mai jos și alte asemenea documente pe care le-am considerat necesare sau pertinente:

1. [inserați o referință la aranjamentele de implementare a ►M3  condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont PM în TARGET2 ◄ ] pentru sistem din data de [inserați data] (în continuare, „regulile”); și

2. orice alt document care guvernează sistemul și/sau relația dintre participant și alți participanți la sistem, precum și dintre participanții la sistem și [inserați denumirea băncii centrale].

Regulile și [.] sunt denumite în continuare „documentația sistemului”.

2.   PREMISE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privința documentației sistemului am pornit de la următoarele premise:

1. documentația sistemului corespunde capacității juridice și competențelor părților în cauză și documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate și, unde era necesar, transmise de părțile în cauză;

2. prevederile documentației sistemului, precum și drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta sunt valide și au forță juridică obligatorie conform legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar posibilitatea alegerii legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] care să guverneze documentația sistemului este recunoscută de legea [inserați o referință la statul membru aferent sistemului];

3. participanții la sistem prin care sunt inițiate ordinele de plată sau sunt primite plățile sau prin care drepturile sau obligațiile stabilite prin documentația sistemului sunt executate sau exercitate sunt autorizați să presteze servicii de transfer de fonduri în toate jurisdicțiile relevante; și

4. documentele ce ne-au fost înaintate în copie sau ca specimene sunt conforme cu originalele.

3.   OPINIE JURIDICĂ

Pe baza și sub rezerva celor menționate mai sus și, în fiecare caz în parte, sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, apreciem că:

3.1.    Aspecte legale specifice țării [în măsura aplicabilă]

Următoarele caracteristici ale legislației [jurisdicția] sunt conforme cu și nu anulează obligațiile participantului ce decurg din documentația sistemului: [lista aspectelor legale specifice țării].

▼M7

3.2.    Aspecte generale privind insolvența și gestionarea crizelor

3.2.a.  Tipuri de proceduri de insolvență și de gestionare a crizelor

Singurele tipuri de proceduri de insolvență (inclusiv concordatul sau reorganizarea) care, în sensul prezentei opinii juridice, includ toate procedurile cu privire la activele participantului sau la orice sucursală a sa din [jurisdicția], care pot fi aplicate în cazul participantului în [jurisdicția], sunt următoarele: [lista procedurilor în limba versiunii originale și în traducere în limba engleză] (toate împreună fiind denumite „proceduri de insolvență”).

În plus față de procedurile de insolvență, participantul, oricare dintre activele sale sau orice sucursală a sa din [jurisdicția] poate face obiectul în [jurisdicția] unei proceduri de [enumerați în limba versiunii originale și în traducere în limba engleză, orice moratoriu, procedură de administrare specială aplicabile sau orice alte proceduri în urma cărora plățile către și/sau de la participant pot fi suspendate sau pot fi impuse limitări cu privire la aceste plăți, sau orice proceduri similare, inclusiv măsuri de prevenire și de gestionare a crizelor echivalente celor definite în Directiva 2014/59/UE] (toate împreună fiind denumite în continuare „proceduri”).

3.2.b.  Tratate cu privire la insolvență

[Jurisdicția] sau anumite subdiviziuni politice din [jurisdicția], conform precizărilor, este parte semnatară/sunt părți semnatare la următoarele tratate cu privire la insolvență: [precizați, dacă se aplică, ce tratat are sau poate avea impact asupra prezentei opinii juridice].

▼B

3.3.    Forța juridică a documentației sistemului

Sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, toate prevederile documentației sistemului au forță obligatorie și produc efecte juridice în conformitate cu prevederile lor în temeiul legii [jurisdicția], în special în cazul deschiderii oricăror proceduri de insolvență sau proceduri în privința participantului.

În special, considerăm că:

3.3.a.    Procesarea ordinelor de plată

Prevederile privind procesarea ordinelor de plată [enumerarea secțiunilor] din reguli sunt valide și produc efecte juridice. În special, toate ordinele de plată procesate conform acestor secțiuni vor fi valide, obligatorii și vor produce efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicția]. Prevederea cuprinsă în reguli care specifică exact momentul la care ordinele de plată transmise de participant către sistem devin definitive și irevocabile ([inserați o referință la secțiunea din reguli]) este validă, obligatorie și produce efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.3.b.    Autoritatea conferită [inserați denumirea băncii centrale] pentru a-și îndeplini funcțiile

Deschiderea procedurilor de insolvență sau a procedurilor în privința participantului nu aduce atingere autorității conferite și competențelor [inserați denumirea băncii centrale] ce decurg din documentația sistemului. [Specificați [în măsura aplicabilă] că: aceeași opinie juridică este aplicabilă și în legătură cu orice altă entitate care prestează participanților servicii cerute în mod direct și necesar pentru participarea la sistem (de exemplu, ►M3  furnizorul de servicii de rețea TARGET2 ◄ )].

3.3.c.    Soluții de remediere în situația neîndeplinirii obligațiilor

[În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile [enumerarea secțiunilor] din reguli cu privire la exigibilitatea anticipată a creanțelor care nu au ajuns încă la scadență, compensarea bilaterală (set-off) a creanțelor pentru utilizarea depozitelor participantului, executarea unei garanții reale mobiliare, suspendarea sau încetarea participării, creanțele pentru dobânzile neachitate și încetarea contractelor și a tranzacțiilor ([inserați alte clauze relevante cuprinse în reguli sau în documentația sistemului]) sunt valide și produc efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicția].]

3.3.d.    Suspendare și încetare

În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secțiunilor] din reguli (în privința suspendării și încetării participării participantului la sistem la deschiderea procedurilor de insolvență sau a procedurilor sau în cazul altor situații de neîndeplinire a obligațiilor, astfel cum sunt acestea definite în documentația sistemului, sau dacă participantul poate induce orice tip de risc sistemic sau are probleme operaționale grave) sunt valide și produc efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.3.e.    Regimul penalităților

În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secțiunilor] din reguli cu privire la penalitățile aplicate unui participant care se află în imposibilitatea de a rambursa la timp creditul pe parcursul zilei (intraday credit) sau creditul overnight, după caz, sunt valide și produc efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.3.f.    Cesiunea de drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile participantului nu pot fi cesionate, modificate sau în alt mod transferate de către participant unor terți, fără a fi obținut în prealabil acordul scris al [inserați denumirea băncii centrale].

3.3.g.    Alegerea legii aplicabile și a jurisdicției

Prevederile cuprinse în [enumerarea secțiunilor] din reguli și, în special, cele cu privire la legea aplicabilă, soluționarea litigiilor, instanțele competente și notificarea actelor de procedură sunt valide și produc efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.4.    Acte preferențiale anulabile

Apreciem că nicio obligație născută din documentația sistemului, îndeplinirea sa sau respectarea acesteia înainte de deschiderea oricăror proceduri de insolvență sau proceduri în privința participantului nu pot fi anulate în cadrul unor astfel de proceduri ca fiind acte preferențiale, tranzacții anulabile sau într-un alt mod, conform legii [jurisdicția].

Prezenta opinie juridică se referă în special, dar fără a ne limita la cele prezentate mai sus, la orice ordine de plată inițiate în sistem de către orice participant. În special, apreciem că prevederile din [enumerarea secțiunilor] din reguli care stabilesc caracterul definitiv și irevocabil al ordinelor de plată vor fi valide și vor produce efecte juridice și că un ordin de plată inițiat de orice participant și procesat în conformitate cu prevederile din [enumerarea secțiunilor] din reguli nu poate fi respins în cadrul niciunei proceduri de insolvență sau proceduri ca fiind un act preferențial, o tranzacție anulabilă sau pentru alt motiv, conform legii [jurisdicția].

3.5.    Poprire/sechestru

În cazul în care un creditor al participantului solicită emiterea unui ordin de poprire/sechestru (inclusiv orice ordin de blocare, ordin de confiscare sau orice altă procedură de drept public sau privat destinată să protejeze interesul public sau drepturile creditorilor participantului) – denumit în continuare „poprire/sechestru” –, conform legii [jurisdicția], de către o instanță sau de către o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția], considerăm că [inserați analiza și concluziile].

3.6.    Active pentru garantare [dacă este cazul]

3.6.a.    Cesiunea/transferul de drepturi sau depozitarea de active în scopuri de garantare, contractul de garanție reală mobiliară și/sau contractul de report (repo)

Cesiunile/transferurile în scopuri de garantare vor fi valide și vor produce efecte juridice conform legii [jurisdicția]. Astfel, constituirea și executarea unui contract de garanție reală mobiliară sau a unui contract de report (repo) conform [inserați o referință la aranjamentul aplicabil încheiat cu banca centrală] vor fi valide și vor produce efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.6.b.    Dreptul de prioritate al cesionarilor, al beneficiarilor garanțiilor reale mobiliare sau al cumpărătorilor din cadrul contractelor de report (repo) față de alți creditori

În cazul deschiderii procedurilor de insolvență sau al procedurilor în privința participantului, drepturile sau activele cesionate/transferate în scopuri de garantare sau afectate garanțiilor reale mobiliare constituite de participant în favoarea [inserați denumirea băncii centrale] sau a altor participanți la sistem au un rang de prioritate la plată mai înalt decât creanțele tuturor celorlalți creditori ai participantului, inclusiv ale creditorilor prioritari sau preferențiali.

3.6.c.    Executarea garanției

Chiar și în cazul deschiderii procedurilor de insolvență sau a procedurilor în privința participantului, ceilalți participanți la sistem și [inserați denumirea băncii centrale], în calitate de [cesionari, beneficiari ai garanției reale mobiliare sau cumpărători în cadrul contractelor de report (repo), după caz] vor putea executa și valorifica drepturile sau activele participantului prin intermediul măsurilor luate de [inserați denumirea băncii centrale] în conformitate cu regulile.

3.6.d.    Condiții cu privire la formă și înregistrare

Nu există condiții cu privire la formă pentru cesiunea/transferul în scopuri de garantare a drepturilor sau a activelor participantului și nici pentru constituirea și executarea unei garanții reale mobiliare sau a unui contract de report (repo) cu privire la drepturile și activele participantului și nu este necesar ca [cesiunea/transferul în scopuri legate de garantare, contractul de garanție reală mobiliară sau contractul de report (repo), după caz] sau orice elemente ale acestui/acestei [cesiuni, contract de garanție reală mobiliară sau contract de report (repo), după caz] să fie înregistrat(e) sau depus(e) la o instanță sau la o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția].

3.7.    Sucursale [în măsura aplicabilă]

3.7.a.    Opinia juridică se aplică acțiunilor întreprinse prin intermediul sucursalelor

Fiecare dintre declarațiile și opiniile juridice de mai sus cu privire la participant are aceeași acuratețe și validitate conform legii [jurisdicția] în cazurile în care participantul acționează prin intermediul uneia sau al mai multora dintre sucursalele sale stabilite în afara [jurisdicția].

3.7.b.    Conformitatea cu legea

Nici executarea și exercitarea drepturilor și a obligațiilor conform documentației sistemului, nici inițierea, transmiterea sau recepționarea ordinelor de plată de către o sucursală a participantului nu vor contraveni în nicio privință legii [jurisdicția].

3.7.c.    Autorizații necesare

Nici executarea și îndeplinirea drepturilor și obligațiilor conform documentației sistemului, nici inițierea, transmiterea sau recepționarea ordinelor de plată de către o sucursală a participantului nu vor necesita nicio autorizare, aprobare, consimțământ, notificare, înregistrare, autentificare notarială sau altă certificare suplimentară din partea sau către o instanță sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția].

Prezenta opinie juridică este emisă la data menționată în cuprinsul ei și este adresată exclusiv [inserați denumirea băncii centrale] și [participant]. Nicio altă persoană nu se poate prevala de prezenta opinie juridică și este interzisă divulgarea conținutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declarați și consilierilor juridici ai acestora, fără obținerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepția Băncii Centrale Europene și a băncilor centrale naționale din Sistemul European al Băncilor Centrale [și [a băncii centrale naționale/autorităților de reglementare competente] din [jurisdicția]].

Cu stimă,

[semnătura]
Apendicele IV

PROCEDURI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

1.    Dispoziții generale

(a) Prezentul apendice precizează aranjamentele stabilite între [inserați denumirea băncii centrale] și participanți sau sistemele auxiliare pentru situațiile în care una sau mai multe componente ale SSP sau ale rețelei de telecomunicații nu mai funcționează sau sunt afectate de un eveniment extern anormal sau în cazul în care întreruperea în funcționare afectează un participant sau un sistem auxiliar.

(b) Toate trimiterile din prezentul apendice la momente specifice în timp privesc ora locală la sediul BCE, adică ora Europei Centrale [CET ( 20 )].

2.    Măsuri de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență

(a) În situația apariției unui eveniment extern anormal și/sau a unei întreruperi în funcționarea SSP sau a rețelei de telecomunicații care afectează funcționarea normală a TARGET2, [inserați denumirea băncii centrale] este îndreptățită să adopte măsuri de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență.

(b) În TARGET2 sunt disponibile următoarele măsuri principale de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență:

(i) transferarea operațiunilor SSP la un sediu alternativ;

(ii) modificarea programului de operare al SSP; și

(iii) inițierea procesării în situații de urgență a plăților foarte critice și critice, astfel cum sunt definite la punctul 6 litera (c) și, respectiv, litera (d).

(c) În ceea ce privește măsurile de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență, rămâne la latitudinea exclusivă a [inserați denumirea băncii centrale] să decidă dacă se impune adoptarea unor măsuri și ce măsuri trebuie adoptate pentru decontarea ordinelor de plată.

3.    Comunicări cu privire la incidente

(a) Informațiile privind întreruperea în funcționarea SSP și/sau apariția unui eveniment extern anormal sunt comunicate participanților prin intermediul mijloacelor de comunicare naționale, al ICM și al T2IS. Comunicările către participanți cuprind în special următoarele informații:

(i) o descriere a evenimentului;

(ii) întârzierea previzionată a procesării (dacă este cunoscută);

(iii) informații privind măsurile deja adoptate; și

(iv) recomandări pentru participanți.

(b) În plus, [inserați denumirea băncii centrale] poate notifica participanții cu privire la orice alt eveniment actual sau anticipat, care poate afecta funcționarea normală a TARGET2.

4.    Transferarea operațiunilor SSP la un sediu alternativ

(a) În cazul apariției unui eveniment dintre cele menționate la punctul 2 litera (a), activitatea SSP poate fi transferată la un sediu alternativ, fie în aceeași regiune, fie într-o altă regiune.

▼M4

(b) În situația în care activitatea SSP sau a platformei T2S este transferată dintr-o regiune (Regiunea 1) într-o altă regiune (Regiunea 2), participanții depun toate eforturile pentru a reconcilia pozițiile proprii până la momentul întreruperii funcționării sau până la momentul producerii evenimentelor externe anormale și furnizează [inserați denumirea băncii centrale] toate informațiile relevante în acest sens.

▼M4

(c) În cazul în care un ►M6  ordin de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA ◄ este debitat din contul PM de pe SSP din Regiunea 1 al participantului însă, ulterior reconcilierii, nu apare ca fiind debitat pe SSP din Regiunea 2, banca centrală responsabilă de participantul respectiv debitează contul PM din Regiunea 2 al participantului pentru a readuce soldul contului PM al participantului la nivelul pe care îl avea anterior transferării.

▼B

5.    Modificarea programului de operare

(a) Procesarea în timpul zilei în TARGET2 poate fi prelungită sau deschiderea unei noi zile de operare poate fi amânată. Pe durata oricărei perioade de funcționare prelungite a TARGET2, ordinele de plată se procesează în conformitate cu [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate], cu modificările prevăzute în prezentul apendice.

(b) Procesarea în timpul zilei poate fi prelungită și momentul închiderii poate fi astfel amânat, dacă o întrerupere în funcționarea SSP a avut loc pe parcursul zilei, dar a fost rezolvată înainte de ora 18.00. Amânarea momentului închiderii nu depășește, în mod normal, două ore și este anunțată participanților cât mai devreme cu putință. Dacă amânarea este anunțată înainte de ora 16.50, se păstrează perioada minimă de o oră dintre momentul-limită pentru ordinele de plată ale clienților și momentul-limită pentru ordinele de plată interbancare. După ce a fost anunțată amânarea, nu se mai poate reveni asupra deciziei de amânare.

(c) Momentul închiderii este amânat în cazurile în care o întrerupere în funcționarea SSP s-a produs înainte de ora 18.00 și nu a fost rezolvată până la ora 18.00. [Inserați denumirea băncii centrale] comunică imediat participanților amânarea momentului închiderii.

(d) După rezolvarea întreruperii în funcționarea SSP, se iau următoarele măsuri:

(i) [inserați denumirea băncii centrale] încearcă să deconteze toate plățile aflate în cozile de așteptare în termen de o oră; această durată este redusă la 30 de minute în cazul în care întreruperea în funcționarea SSP s-a produs la ora 17.30 sau mai târziu (atunci când întreruperea în funcționarea SSP nu s-a rezolvat până la ora 18.00);

(ii) soldurile finale ale participanților sunt calculate în termen de o oră; această durată este redusă la 30 de minute în cazul în care întreruperea în funcționarea SSP s-a produs la ora 17.30 sau mai târziu, atunci când întreruperea în funcționarea SSP nu s-a rezolvat până la ora 18.00;

(iii) procesarea închiderii zilei (end-of-day), inclusiv apelarea la facilitățile permanente ale Eurosistemului, are loc la momentul-limită pentru plățile interbancare.

(e) Sistemele auxiliare care solicită lichiditate în primele ore ale dimineții trebuie să dispună de modalități eficiente pentru situațiile în care procesarea în timpul zilei nu poate începe la momentul stabilit din cauza unei întreruperi în funcționarea SSP care s-a produs în ziua precedentă.

6.    Procesarea în situații de urgență

▼M7

(a) Dacă [inserați denumirea băncii centrale] consideră necesar, poate declanșa procesarea în situații de urgență a ordinelor de plată în Soluția pentru situații de urgență a SSP. În asemenea cazuri, participanților și sistemelor auxiliare le este furnizat doar un nivel minim de servicii. [Inserați denumirea băncii centrale] își informează participanții și sistemele auxiliare, prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile, cu privire la declanșarea procesării în situații de urgență.

(b) În cazul procesării în situații de urgență, ordinele de plată sunt inițiate de participanți și autorizate de [inserați denumirea băncii centrale]. În plus, sistemele auxiliare pot transmite fișiere care să conțină instrucțiuni de plată, care pot fi încărcate în Soluția pentru situații de urgență de [inserați denumirea băncii centrale].

▼B

(c) Următoarele plăți sunt considerate „foarte critice”, iar [inserați denumirea băncii centrale] depune toate eforturile pentru a le procesa în situații de urgență:

▼M6

(i) plăți aferente CLS Bank International, cu excepția plăților aferente serviciilor CLS CCP și CLSNow;

▼B

(ii) decontarea la închiderea zilei (end-of-day) a operațiunilor EURO1;

(iii) apelurile în marjă ale contrapărților centrale.

▼M7

(d) Plățíle necesare pentru evitarea apariției unui risc sistemic sunt considerate „critice” și [inserați denumirea băncii centrale] poate decide să declanșeze procesarea lor în situații de urgență.

(e) Participanții inițiază ordine de plată în vederea procesării în situații de urgență direct în Soluția pentru situații de urgență, iar informațiile către beneficiari sunt furnizate prin [inserați mijloacele de comunicare]. Sistemele auxiliare transmit fișiere care conțin instrucțiuni de plată către [inserați denumirea băncii centrale] pentru a fi încărcate în Soluția pentru situații de urgență și autorizează [inserați denumirea băncii centrale] să facă acest lucru. În mod excepțional, [inserați denumirea băncii centrale] poate introduce plăți și manual în numele participanților. Informații referitoare la soldurile conturilor și la debitarea și creditarea acestora pot fi obținute prin intermediul [inserați denumirea băncii centrale].

▼B

(f) Procesarea în situații de urgență este, de asemenea, posibilă și în cazul ordinelor de plată deja inițiate în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], dar care se află în cozile de așteptare. În aceste cazuri, [inserați denumirea băncii centrale] depune toate eforturile pentru a evita dubla procesare a ordinelor de plată, însă participanții sunt cei care suportă riscurile dacă o astfel de dublă procesare are loc.

(g) În vederea procesării în situații de urgență a ordinelor de plată, participanții aduc active pentru garantare suplimentare. Pe parcursul procesării în situații de urgență, plățile în situații de urgență primite pot fi utilizate pentru a disponibiliza fonduri pentru plățile inițiate în situații de urgență. În scopul efectuării procesării în situații de urgență, lichiditatea disponibilă a participanților poate să nu fie luată în considerare de [inserați denumirea băncii centrale].

7.    Întreruperi în funcționare legate de participanți sau de sistemele auxiliare

▼M7

(a) În situația în care un participant are o problemă care îl împiedică să deconteze plăți în TARGET2, participantul este responsabil pentru rezolvarea problemei. În special, participantul poate utiliza soluții interne sau funcționalitatea ICM, respectiv plăți de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) și plăți de substituire în situații de urgență (backup contingency) (de exemplu CLS, EURO1).

▼B

(b) Dacă un participant decide să utilizeze funcționalitatea ICM pentru a efectua plăți de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution), atunci [inserați denumirea băncii centrale], la cererea participantului, face disponibilă această funcționalitate prin intermediul ICM. La cererea participantului, [inserați denumirea băncii centrale] transmite un mesaj prin intermediul ICM pentru a-i informa pe ceilalți participanți cu privire la utilizarea de către participant a plăților de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution). Participantul este responsabil cu transmiterea unor astfel de plăți de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) doar către alți participanți cu care a convenit bilateral utilizarea acestor plăți și orice alți pași în legătură cu asemenea plăți.

(c) Dacă măsurile prevăzute la litera (a) sunt epuizate sau dacă sunt ineficiente, participantul poate solicita sprijinul [inserați denumirea băncii centrale].

(d) În situația în care o întrerupere în funcționare afectează un sistem auxiliar, acel sistem auxiliar este responsabil pentru rezolvarea întreruperii în funcționare. La cererea sistemului auxiliar, [inserați denumirea băncii centrale] poate să acționeze în numele acestuia. Este la latitudinea [inserați denumirea băncii centrale] să decidă natura sprijinului oferit sistemului auxiliar, inclusiv pe parcursul operațiunilor din timpul nopții ale sistemului auxiliar. Pot fi luate următoarele măsuri în situații de urgență:

(i) sistemul auxiliar inițiază plăți curate (adică plăți care nu sunt legate de tranzacția subiacentă) prin intermediul interfeței participantului;

(ii) [inserați denumirea băncii centrale] creează și/sau procesează instrucțiuni/fișiere XML în numele sistemului auxiliar; și/sau

(iii) [inserați denumirea băncii centrale] efectuează plăți curate în numele sistemului auxiliar.

(e) Măsurile în situații de urgență aferente sistemelor auxiliare sunt detaliate în aranjamentele bilaterale dintre [inserați denumirea băncii centrale] și sistemul auxiliar respectiv.

8.    Alte dispoziții

(a) În cazul în care anumite date nu sunt disponibile din cauza apariției unuia dintre evenimentele menționate la punctul 3 litera (a), [inserați denumirea băncii centrale] este îndreptățită să înceapă sau să continue procesarea ordinelor de plată și/sau operarea TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pe baza ultimelor date disponibile, determinate de [inserați denumirea băncii centrale]. La solicitarea [inserați denumirea băncii centrale], participanții și sistemele auxiliare retransmit mesajele FileAct/Interact sau întreprind orice altă acțiune considerată potrivită de către [inserați denumirea băncii centrale].

▼M5

(b) În cazul unei întreruperi în funcționare la nivelul [inserați denumirea băncii centrale], toate sau o parte dintre funcțiile sale tehnice aferente TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pot fi îndeplinite de alte bănci centrale din Eurosistem sau ►M6  de echipa operațională a SSP ◄ .

▼B

(c) Participanților li se poate cere de către [inserați denumirea băncii centrale] să participe la testarea periodică sau ad-hoc a măsurilor de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență, la stagii de pregătire sau la alte aranjamente cu scop preventiv, după cum [inserați denumirea băncii centrale] consideră necesar. Orice costuri suportate de participanți ca urmare a unor asemenea testări sau a altor aranjamente sunt în sarcina exclusivă a participanților.
Apendicele V

PROGRAMUL DE OPERARE

1. TARGET2 funcționează în fiecare zi, cu excepția următoarelor zile: sâmbătă, duminică, Anul Nou, Vinerea Mare și Lunea Paștelui (conform calendarului aplicabil la sediul BCE), 1 mai, ziua de Crăciun și 26 decembrie.

2. Ora de referință pentru sistem este ora locală la sediul BCE, adică CET.

3. Ziua de operare curentă se deschide în seara zilei de operare anterioare și are următorul program:

▼M6Ora

Descriere

6.45-7.00

Fereastră pentru pregătirea operațiunilor din timpul zilei (1)

7.00-18.00

Procesare în timpul zilei

17.00

Moment-limită pentru plățile clienților, adică plățile în care inițiatorul și/sau beneficiarul unei plăți nu este un participant direct sau indirect, astfel cum este identificat de sistem prin utilizarea mesajului MT 103 sau MT 103+

18.00

Moment-limită pentru plăți interbancare, adică alte plăți decât plățile clienților

Moment-limită pentru transferurile de lichiditate dintre TARGET2 și TIPS

Imediat după ora 18.00

Finalizarea ultimilor algoritmi în TARGET2

În momentul finalizării ultimilor algoritmi

TARGET2 trimite mesaje către TIPS pentru a iniția schimbarea zilei de operare în TIPS

Imediat după finalizarea ultimilor algoritmi

Fișiere de închidere a zilei (Registrul general) primite de la TIPS

18.00-18.45 (2)

Procesarea închiderii zilei.

18.15 (2)

Moment-limită general pentru utilizarea facilităților permanente

(imediat după) 18.30 (3)

Datele pentru actualizarea sistemelor contabile sunt disponibile băncilor centrale

18.45-19.30 (3)

Procesarea deschiderii zilei (start-of-day) (noua zi de operare)

19.00 (3)-19.30 (2)

Furnizare de lichiditate în contul PM

19.30 (3)

Mesaj „început de procedură” (start-of-procedure) și decontare a ordinelor de plată programate de transfer de lichiditate din conturile PM în subconturi/contul tehnic (decontări aferente sistemelor auxiliare)

Începerea transferurilor de lichiditate între TARGET2 și TIPS

19.30 (3)-22.00

Realizarea transferurilor de lichiditate suplimentare prin intermediul ICM pentru procedura de decontare 6 în timp real; realizarea transferurilor de lichiditate suplimentare prin intermediul ICM, înainte de transmiterea de către sistemul auxiliar a mesajelor „început de ciclu” (start-of-cycle) pentru procedura de decontare 6 interfațată; perioada de decontare a operațiunilor din timpul nopții ale sistemelor auxiliare (doar pentru procedura de decontare 6 în timp real și pentru procedura de decontare 6 interfațată ale sistemelor auxiliare)

22.00-1.00

Fereastră pentru întreținere tehnică

1.00-7.00

Procedura de decontare a operațiunilor din timpul nopții ale sistemelor auxiliare (doar pentru procedura de decontare 6 în timp real și pentru procedura de decontare 6 interfațată ale sistemelor auxiliare)

Transferuri de lichiditate între TARGET2 și TIPS

(1)   „Operațiuni în timpul zilei” înseamnă procesarea în timpul zilei și procesarea închiderii zilei (end-of-day).

(2)   Perioada se termină cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.

(3)   Perioada începe cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.

▼B

4. ICM este disponibil pentru efectuarea transferurilor de lichiditate între orele 19.30 ( 21 ) și 18.00 ale zilei următoare, cu excepția perioadei pentru întreținerea tehnică, care se derulează între orele 22.00 și 1.00.

5. Programul de funcționare poate fi modificat în situația în care sunt adoptate măsuri de asigurare a continuității activității în conformitate cu punctul 5 din apendicele IV.

▼M6

6. Informații actualizate privind starea operațională a SSP sunt disponibile în sistemul de informații al TARGET2 (T2IS), pe o pagină dedicată de pe website-ul BCE. Informațiile cu privire la starea operațională a SSP din T2IS și de pe website-ul BCE sunt actualizate numai în timpul orelor de operare normale.

▼M3
Apendicele VI

LISTA COMISIOANELOR ȘI FACTURAREA

Comisioane aplicabile participanților direcți

(1) Comisionul lunar pentru procesarea ordinelor de plată în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] aplicabil participanților direcți, în funcție de opțiunea aleasă de participanții direcți, este fie:

(a) 150 EUR per cont PM, plus un comision fix de 0,80 EUR per tranzacție (debitare cont); fie

(b) 1 875  EUR per cont PM, plus un comision per tranzacție (debitare cont), determinat în funcție de volumul tranzacțiilor (numărul elementelor procesate) lunare astfel:Interval

De la

Până la

Comision

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Peste 100 000

0,125 EUR

Transferurile de lichiditate între contul PM al unui participant și subconturile acestuia nu sunt supuse comisionării.

▼M6

Ordinele de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA sau ordinele de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA transmise din contul PM al unui participant și ordinele de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM sau ordinele de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM primite în contul PM al unui participant sunt comisionate în conformitate cu opțiunea de comisionare (a) sau (b) de mai sus aleasă pentru acest cont PM.

▼M3

(2) Comisionul lunar pentru accesul multiadresant este de 80 EUR pentru fiecare cod BIC de 8 caractere, altul decât codul BIC al contului participantului direct.

(3) Un comision lunar suplimentar de 30 EUR per cont se aplică participanților direcți care nu doresc publicarea în registrul TARGET2 a codului BIC al contului lor.

(4) Comisionul lunar pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui participant indirect de către un participant direct este de 20 EUR.

(5) Comisionul unic pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui titular de BIC adresabil, în cazul sucursalelor participanților direcți și indirecți, al sucursalelor corespondenților, precum și al titularilor de BIC adresabil care sunt membri ai aceluiași grup, astfel cum sunt definiți la articolul 1, este de 5 EUR.

(6) Comisionul lunar pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui titular de BIC adresabil pentru un corespondent este de 5 EUR.

(7) Comisionul lunar pentru participanții direcți care optează pentru serviciile cu valoare adăugată TARGET2 pentru T2S este de 50 EUR pentru participanții care au ales opțiunea (a) din punctul 1 de mai sus și 625 EUR pentru participanții care au ales opțiunea (b) din punctul 1 de mai sus.

Comisioane pentru cumularea (pooling) lichidității

(8) Pentru metoda CAI, comisionul lunar este de 100 EUR per cont inclus în grup.

(9) Pentru metoda AL, comisionul lunar este de 200 EUR per cont inclus în grupul AL. Dacă grupul AL utilizează metoda CAI, conturile neincluse în metoda AL plătesc comisionul lunar CAI de 100 EUR per cont.

(10) Atât pentru metoda AL, cât și pentru metoda CAI, tuturor plăților participanților din grup li se aplică structura comisioanelor degresive stabilită în tabelul de la punctul 1 litera (b), considerând aceste plăți ca fiind efectuate din contul unui singur participant.

(11) Comisionul lunar de 1 875  EUR menționat la punctul 1 litera (b) se plătește de către managerul grupului respectiv, iar comisionul lunar de 150 EUR menționat la punctul 1 litera (a) se plătește de toți ceilalți membri ai grupului. În cazul în care un grup AL face parte dintr-un grup CAI, iar managerul grupului AL este și managerul grupului CAI, comisionul lunar de 1 875  EUR se plătește o singură dată. În cazul în care grupul AL face parte dintr-un grup CAI, iar managerul grupului CAI este diferit de managerul grupului AL, atunci managerul grupului CAI plătește un comision lunar suplimentar de 1 875  EUR. În aceste situații, factura pentru totalul comisioanelor aplicabile tuturor conturilor din grupul CAI (inclusiv conturile grupului AL) este transmisă managerului grupului CAI.

Comisioane pentru titularii de cont PM principal

(12) În plus față de comisioanele stabilite mai sus în prezentul apendice, titularilor de cont PM principal li se aplică un comision lunar de 250 EUR pentru fiecare ►M6  T2S DCA ◄ legat.

(13) Titularilor de cont PM principal li se aplică următoarele comisioane pentru serviciile T2S referitoare la ►M6  T2S DCA ◄ legat(e). Aceste elemente se facturează separat.Elemente ale tarifului

Comision

Explicație

Servicii de decontare

▼M7

Ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA

14,1 eurocenți

per transfer

Mișcări pe cont (respectiv, blocare, deblocare, rezervare de lichiditate etc.)

9,4 eurocenți

per tranzacție

▼M3

Servicii informaționale

Rapoarte A2A

0,4 eurocenți

Per locație (business item) în orice raport A2A generat

Interogări A2A

0,7 eurocenți

Per locație (business item) interogată în orice interogare A2A generată

Interogări U2A

10 eurocenți

Per funcție de căutare executată

▼M6

Interogări U2A descărcate

0,7 eurocenți

Per locație (business item) interogată în orice interogare U2A generată și descărcată

▼M3

Mesaje grupate într-un fișier

0,4 eurocenți

Per mesaj într-un fișier

Transmiteri

1,2 eurocenți

Per transmitere

▼M6

Comisioane pentru titularii de cont PM legat

(13a) Titularul unui cont PM legat este comisionat cu următoarele comisioane pentru serviciul TIPS în legătură cu TIPS DCA legate de contul PM respectiv.Elemente ale tarifului

Comision

Explicație

Servicii de decontare

Ordin de plată instant

0,20 eurocenți

Se va percepe și pentru tranzacțiile nedecontate

Solicitare de returnare

0,00

 

Răspuns negativ la solicitarea de returnare

0,00

 

Răspuns pozitiv la solicitarea de returnare

0,20 eurocenți

Se va percepe de la titularul contului PM legat asociat cu TIPS DCA care urmează să fie creditat (și în cazul tranzacțiilor nedecontate)

(13b) Pentru primele zece milioane de ordine de plată instant și de răspunsuri pozitive la solicitările de returnare, cumulate, primite de la Platforma TIPS până la sfârșitul anului 2019 nu se percep comisioane. [Inserați denumirea băncii centrale] percepe în următorul an de la titularii de cont PM legat comisioane pentru orice ordine de plată instant și răspunsuri pozitive la solicitările de returnare suplimentare primite de Platforma TIPS până la sfârșitul anului 2019.

▼M3

Facturare

▼M5

(14) În cazul participanților direcți se aplică următoarele reguli de facturare. Participantul direct (managerul grupului AL sau al grupului CAI, în situația în care sunt utilizate metodele AL sau CAI) primește facturile relevante pentru luna precedentă în care sunt specificate comisioanele care trebuie plătite, nu mai târziu de a noua zi de operare a lunii următoare. ►M6  Plățile se efectuează nu mai târziu de-a paisprezecea zi de operare a acelei luni în contul indicat de [inserați denumirea băncii centrale] sau se debitează dintr-un cont indicat de titularul de cont PM. ◄

▼B
Apendicele VII

ACORD PRIVIND AGREGAREA LICHIDITĂȚII – VARIANTA A

Model pentru utilizarea metodei AL de către mai multe instituții de creditArticolul 1

Intrarea în vigoare a prezentului acord

Prezentul acord și orice modificare la acesta intră în vigoare numai în momentul în care banca centrală națională manager, după obținerea în prealabil a informațiilor sau a documentelor pe care le consideră necesare, confirmă în scris că prezentul acord sau modificările la acesta îndeplinesc condițiile prevăzute de condițiile respective de participare la sistemele componente ale TARGET2.

Articolul 2

Interesul reciproc al membrilor grupului AL și al băncilor centrale naționale AL

(1)  Membrii grupului AL declară în mod expres și confirmă faptul că încheierea prezentului acord servește intereselor lor reciproce economice, sociale și financiare, având în vedere că ordinele de plată ale tuturor membrilor grupului AL pot fi decontate în sistemele lor componente ale TARGET2 respective, până la o valoare ce corespunde lichidității disponibile în conturile PM ale tuturor membrilor grupului AL, prin aceasta influențând nivelul lichidității disponibile în alte sisteme componente ale TARGET2.

(2)  Băncile centrale naționale AL au un interes reciproc în acordarea de credite pe parcursul zilei (intraday credit) membrilor grupului AL, deoarece aceasta promovează eficiența globală a decontării plăților în TARGET2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) este garantat în conformitate cu articolul 18 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, având în vedere că soldul debitor rezultat din executarea unui ordin de plată este acoperit cu lichiditatea disponibilă în conturile PM deschise de ceilalți membri ai grupului AL la băncile lor centrale naționale AL respective, care garantează îndeplinirea obligațiilor oricăruia dintre membrii AL față de băncile centrale naționale AL.

Articolul 3

Drepturile și obligațiile membrilor grupului AL

(1)  Membrii grupului AL răspund solidar și individual față de toate băncile centrale naționale AL pentru toate creanțele născute din decontarea ordinelor de plată ale oricărui membru al grupului AL în sistemele lor componente ale TARGET2 respective. Membrii grupului AL nu pot invoca niciun aranjament în interiorul grupului de divizare a obligațiilor în scopul exonerării de orice răspundere față de băncile centrale naționale AL în legătură cu agregarea obligațiilor menționate mai sus.

(2)  Valoarea totală a tuturor ordinelor de plată decontate de membrii grupului AL în conturile lor PM nu poate să depășească niciodată valoarea agregată a lichidității totale disponibile în toate aceste conturi PM.

(3)  Membrii grupului AL sunt autorizați să utilizeze metoda CAI, astfel cum este descrisă în [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(4)  Membrii grupului AL se asigură că între ei este încheiat un acord intern care cuprinde, printre altele:

(a) regulile de organizare internă a grupului AL;

(b) condițiile în care managerul grupului AL este obligat să raporteze membrilor grupului AL;

(c) costurile metodei AL (inclusiv repartizarea acestora între membrii grupului AL); și

(d) comisioanele ce urmează să fie plătite drept remunerație între membrii grupului AL pentru serviciile prestate în conformitate cu acordul AL și regulile de calculare a beneficiilor financiare.

Cu excepția literei (d), membrii grupului AL au posibilitatea să decidă dacă aduc sau nu aduc la cunoștința băncilor centrale naționale AL acest acord intern sau părți din acesta. Membrii grupului AL aduc la cunoștința băncilor centrale naționale AL informațiile la care se referă litera (d).

Articolul 4

Drepturile și obligațiile băncilor centrale naționale AL

(1)  Când un membru al grupului AL inițiază un ordin de plată în sistemul său component al TARGET2 cu o valoare ce depășește lichiditatea disponibilă în contul PM al acelui membru al grupului AL, banca sa centrală națională AL îi acordă un credit pe parcursul zilei (intraday credit), garantat cu lichiditatea disponibilă în alte conturi PM deschise de membrul grupului AL la banca sa centrală națională sau în conturile PM deschise de ceilalți membri ai grupului AL la băncile lor centrale naționale AL respective. Un astfel de credit pe parcursul zilei (intraday credit) este guvernat de regulile aplicabile acordării creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) de către banca centrală națională AL în cauză.

(2)  Ordinele de plată inițiate de oricare dintre membrii grupului AL, care duc la depășirea lichidității disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL, sunt plasate în coada de așteptare până la momentul la care va fi disponibilă suficientă lichiditate.

(3)  Cu excepția situației în care s-au deschis procedurile de insolvență împotriva unuia sau a mai multor membri ai grupului AL, o bancă centrală națională AL poate pretinde de la fiecare dintre membrii grupului AL îndeplinirea în totalitate a tuturor obligațiilor rezultate din decontarea ordinelor de plată ale oricăruia dintre membrii grupului AL în sistemele componente ale TARGET2 ale acestora.

Articolul 5

Desemnarea și rolul managerului grupului AL

(1)  Prin prezentul acord, membrii grupului AL desemnează drept manager al grupului AL pe [indicați participantul desemnat ca manager al grupului AL], care este punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ referitoare la grupul AL.

(2)  Toți membrii grupului AL furnizează băncii lor centrale naționale AL respective, precum și managerului grupului AL orice informații care pot afecta validitatea, eficacitatea și punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la orice modificare sau încetare a legăturilor dintre membrii grupului AL necesare pentru a se încadra în definiția de grup prevăzută de [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate], apariția oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor în sensul [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau a oricărui eveniment care poate afecta validitatea și/sau eficacitatea [inserați o referință la prevederile privind garanția reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau alte prevederi aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(3)  Managerul grupului AL transmite imediat băncii centrale naționale manager informațiile menționate la alineatul (2) referitoare la propria persoană sau la oricare alt membru al grupului AL.

(4)  Managerul grupului AL este responsabil în privința monitorizării pe parcursul zilei a lichidității disponibile în cadrul grupului AL.

(5)  Managerul grupului AL are putere de reprezentare cu privire la conturile PM ale membrilor grupului AL și, în special, este mandatarul membrilor grupului AL în privința următoarelor operațiuni:

(a) orice operațiuni ICM aferente conturilor PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la orice schimbare a priorității unui ordin de plată, revocare, schimbare a momentului decontării, transferuri de lichiditate (inclusiv din și către subconturi), reordonare a tranzacțiilor din coada de așteptare, rezervare de lichiditate în privința grupului AL, stabilire și schimbare de limite în privința grupului AL;

(b) toate operațiunile cu privire la lichiditate de la închiderea zilei între conturile PM ale membrilor grupului AL, asigurând echilibrarea tuturor soldurilor conturilor PM ale membrilor grupului AL, astfel încât niciunul dintre aceste conturi să nu aibă un sold debitor la închiderea zilei sau, unde este cazul, un sold debitor negarantat cu active eligibile pentru garantare (în continuare, această procedură este denumită „echilibrare”);

(c) instrucțiuni generale conform cărora este efectuată o echilibrare automată, adică este stabilită ordinea în care conturile PM ale membrilor grupului AL cu lichiditate disponibilă urmează să fie debitate în operațiunile de echilibrare;

(d) în absența unor instrucțiuni clare ale managerului grupului AL, conform literelor (b) și (c), echilibrarea automată este efectuată începând de la contul PM cu cel mai mare sold creditor până la contul PM cu cel mai mare sold debitor.

Criteriile stabilite la literele (c) și (d) sunt utilizate și în cazul existenței unei cauze care determină executarea, astfel cum este definită în [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(6)  Membrii grupului AL renunță în mod expres la orice drepturi pe care le-ar putea avea împotriva managerului grupului AL în conformitate cu [inserați o referință la, dacă este cazul, prevederile aplicabile din dreptul intern], născute din dubla calitate a managerului respectiv, de titular de cont PM și de membru al grupului AL, pe de o parte, și de manager al grupului AL, pe de altă parte.

Articolul 6

Rolul băncii centrale naționale manager

(1)  Banca centrală națională manager constituie punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ aferente grupului AL.

(2)  Toate băncile centrale naționale AL furnizează imediat băncii centrale naționale manager orice informații aferente respectivilor membri ai grupului AL, informații care pot afecta validitatea, eficacitatea și punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la orice modificare sau încetare a legăturilor dintre membrii grupului AL necesare pentru a se încadra în definiția de grup, apariția oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor în sensul [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau a oricăror evenimente care pot afecta validitatea și/sau eficacitatea [inserați o referință la prevederile privind garanția reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(3)  Banca centrală națională manager are acces la toate informațiile relevante referitoare la toate conturile PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la informații referitoare la orice linie de credit, soldul, mișcările în toate conturile PM, plățile decontate, plățile din coada de așteptare, precum și informații privind limitele și rezervările de lichiditate ale membrilor grupului AL.

Articolul 7

Durata și încetarea prezentului acord

(1)  Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

(2)  Fiecare membru al grupului AL poate înceta în mod unilateral participarea sa la prezentul acord, cu condiția notificării în scris a băncii centrale naționale AL la al cărei sistem component al TARGET2 participă și a băncii centrale naționale manager, cu 14 zile de operare în avans. Banca centrală națională manager confirmă acelui membru al grupului AL data încetării participării sale la acordul AL și comunică această dată tuturor băncilor centrale naționale AL care, în consecință, îi informează pe membrii grupului AL aferenți. În cazul în care acel membru al grupului AL era managerul grupului AL, ceilalți membri ai grupului AL desemnează de îndată un nou manager al grupului AL.

(3)  Prezentul acord sau participarea la acest acord a oricărui membru al grupului AL, după caz, încetează de drept, fără notificare prealabilă și cu efect imediat, în cazul apariției unuia sau a mai multora dintre evenimentele următoare:

(a) modificarea sau încetarea legăturilor dintre toți membrii grupului AL necesare pentru încadrarea în definiția unui grup prevăzută de [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau care afectează unul sau mai mulți membri ai grupului AL; și/sau

(b) orice alte condiții de utilizare a metodei AL, astfel cum sunt descrise în [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate], nu mai sunt îndeplinite de către toți membrii grupului AL sau de unul sau mai mulți membri ai grupului AL.

(4)  Fără a ține seama de apariția oricăruia dintre evenimentele menționate la alineatul (3), un ordin de plată care a fost deja inițiat de oricare dintre membrii grupului AL în sistemul component al TARGET2 aferent rămâne valid și produce efecte față de toți membrii grupului AL și față de băncile centrale naționale AL. [Inserați dacă este relevant: În plus, [inserați o referință la contractul de garanție reală mobiliară și/sau la clauza de compensare cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau la alt aranjament de garantare aplicabil] rămâne (rămân) valid(e) după încetarea prezentului acord până când toate pozițiile debitoare din conturile PM a căror lichiditate a fost agregată sunt în întregime descărcate de către membrii grupului AL.]

(5)  Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (3), banca centrală națională manager, în acord cu banca centrală națională AL aferentă, poate pune capăt, în orice moment, fără notificare prealabilă și cu efect imediat, participării la prezentul acord a oricărui membru al grupului AL, dacă acest membru al grupului AL încalcă vreuna dintre prevederile din cuprinsul prezentului acord. Decizia respectivă se adresează în scris tuturor membrilor grupului AL, cuprinzând motivele luării deciziei. În cazul în care se pune capăt participării în acest mod, membrii grupului AL a căror participare la acest acord nu a încetat astfel sunt îndreptățiți să-și înceteze participarea la acest acord, cu condiția acordării băncii centrale naționale manager și a băncii centrale naționale AL aferente a unei notificări în scris, cu cinci zile de operare în avans. În cazul în care se pune capăt participării managerului grupului AL, ceilalți membri ai grupului AL desemnează imediat un nou manager al grupului AL.

(6)  Banca centrală națională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naționale AL, poate denunța prezentul acord fără notificare prealabilă și cu efect imediat, dacă continuarea acestuia ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generală a TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea misiunilor băncilor centrale naționale AL în temeiul Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Orice decizie în acest sens se adresează în scris membrilor grupului AL, menționând motivele deciziei.

(7)  Prezentul acord rămâne valid atât timp cât grupul AL are cel puțin doi membri.

Articolul 8

Procedura de modificare

Orice modificare a prezentului acord, inclusiv lărgirea grupului AL cu alți participanți, este validă și produce efecte juridice, dacă toate părțile consimt la aceasta în mod expres și în scris.

Articolul 9

Legea aplicabilă

Prezentul acord este guvernat de, interpretat și pus în aplicare în conformitate cu [inserați o referință la legea care guvernează contul PM al managerului grupului AL deschis la banca centrală națională manager]. Aceasta nu aduce atingere:

(a) relației dintre un membru al grupului AL și banca sa centrală națională AL, guvernată de legea băncii centrale naționale AL respective; și

(b) drepturilor și obligațiilor dintre băncile centrale naționale AL, guvernate de legea băncii centrale naționale AL la care este deschis contul PM al membrului grupului AL a cărui lichiditate disponibilă este utilizată ca active pentru garantare.

Articolul 10

Aplicarea [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate]

(1)  În privința fiecărui membru al grupului AL și a băncii sale centrale naționale AL respective, prevederile aplicabile din [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] guvernează orice aspect care nu este guvernat în mod expres de prezentul acord.

(2)  [Inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] și prezentul acord se consideră ca făcând parte din aceeași relație contractuală.

Redactat în atâtea exemplare câte părți la prezentul acord, astăzi [… data …]

ACORD PRIVIND AGREGAREA LICHIDITĂȚII – VARIANTA B

Model pentru utilizarea metodei AL de către o singură instituție de creditArticolul 1

Intrarea în vigoare a prezentului acord

Prezentul acord și orice modificare la acesta intră în vigoare numai în momentul în care banca centrală națională manager, după obținerea în prealabil a informațiilor sau a documentelor pe care le consideră necesare, confirmă în scris că prezentul acord sau modificările la acesta îndeplinesc condițiile prevăzute de condițiile respective de participare la sistemele componente ale TARGET2.

Articolul 2

Interesul reciproc al băncilor centrale naționale AL

Băncile centrale naționale AL au un interes reciproc în acordarea de credite pe parcursul zilei (intraday credit) membrilor grupului AL, deoarece aceasta promovează eficiența globală a decontării plăților în TARGET2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) este garantat în conformitate cu articolul 18 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, având în vedere că soldul debitor rezultat din executarea unui ordin de plată este acoperit cu lichiditatea disponibilă în conturile PM deschise de membrii grupului AL la băncile lor centrale naționale AL respective, care garantează îndeplinirea obligațiilor oricăruia dintre membrii grupului AL față de băncile centrale naționale AL.

Articolul 3

Drepturile și obligațiile membrilor grupului AL

(1)  Membrii grupului AL răspund față de toate băncile centrale naționale AL pentru toate creanțele născute din decontarea ordinelor de plată ale oricărui membru al grupului AL în sistemele lor componente ale TARGET2 respective.

(2)  Valoarea totală a tuturor ordinelor de plată decontate de membrii grupului AL în conturile lor PM nu poate să depășească niciodată valoarea agregată a lichidității totale disponibile în toate aceste conturi PM.

(3)  Membrii grupului AL sunt autorizați să utilizeze metoda informații consolidate privind contul (CAI), astfel cum este descrisă în [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

Articolul 4

Drepturile și obligațiile băncilor centrale naționale AL

(1)  Când un membru al grupului AL inițiază un ordin de plată în sistemul său component al TARGET2 cu o valoare ce depășește lichiditatea disponibilă în contul PM al acelui membru al grupului AL, banca sa centrală națională AL îi acordă un credit pe parcursul zilei (intraday credit), garantat cu lichiditatea disponibilă în alte conturi PM deschise de membrul grupului AL la banca sa centrală națională AL sau în conturile PM deschise de ceilalți membri ai grupului AL la băncile lor centrale naționale AL respective. Un astfel de credit pe parcursul zilei (intraday credit) este guvernat de regulile aplicabile acordării creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) de către băncile centrale naționale AL în cauză.

(2)  Ordinele de plată inițiate de membrii grupului AL, care duc la depășirea lichidității disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL, sunt plasate în coada de așteptare până la momentul la care este disponibilă suficientă lichiditate.

(3)  Fiecare bancă centrală națională AL poate pretinde de la membrii grupului AL îndeplinirea în totalitate a tuturor obligațiilor rezultate din decontarea ordinelor de plată ale membrilor grupului AL în sistemele componente ale TARGET2 în care aceștia au deschise conturi PM.

Articolul 5

Desemnarea și rolul managerului grupului AL

(1)  Prin prezentul acord, membrii grupului AL desemnează drept manager al grupului AL pe [indicați participantul desemnat ca manager al grupului AL], care este punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ referitoare la grupul AL.

(2)  Membrii grupului AL furnizează băncilor centrale naționale AL aferente orice informații care pot afecta validitatea, eficacitatea și punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la apariția oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor în sensul [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau a oricărui eveniment care poate afecta validitatea și/sau eficacitatea [inserați o referință la prevederile privind garanția reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile ale aranjamentelor de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(3)  Managerul grupului AL transmite imediat băncii centrale naționale manager informațiile menționate la alineatul (2).

(4)  Managerul grupului AL este responsabil în privința monitorizării pe parcursul zilei a lichidității disponibile în cadrul grupului AL.

(5)  Managerul grupului AL are putere de reprezentare cu privire la toate conturile PM ale membrilor grupului AL și, în special, efectuează următoarele operațiuni:

(a) orice operațiuni ICM aferente conturilor PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la orice schimbare a priorității unui ordin de plată, revocare, schimbare a momentului decontării, transferuri de lichiditate (inclusiv din și către subconturi), reordonare a tranzacțiilor din coada de așteptare, rezervare de lichiditate în privința grupului AL, stabilire și schimbare de limite în privința grupului AL;

(b) toate operațiunile cu privire la lichiditate de la închiderea zilei între conturile PM ale membrilor grupului AL, asigurând echilibrarea tuturor soldurilor conturilor PM ale membrilor grupului AL, astfel încât niciunul dintre aceste conturi să nu aibă un sold debitor la închiderea zilei sau, unde este cazul, un sold debitor negarantat cu active eligibile pentru garantare (în continuare, această procedură este denumită „echilibrare”);

(c) instrucțiuni generale conform cărora este efectuată o echilibrare automată, adică este stabilită ordinea în care conturile membrilor grupului AL cu lichiditate disponibilă urmează să fie debitate în operațiunile de echilibrare;

(d) în absența unor instrucțiuni clare ale managerului grupului AL, conform literelor (b) și (c), echilibrarea automată este efectuată începând de la contul PM cu cel mai mare sold creditor până la contul PM cu cel mai mare sold debitor.

Criteriile stabilite la literele (c) și (d) sunt utilizate și în cazul existenței unei cauze care determină executarea, astfel cum este definită în [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

Articolul 6

Rolul băncii centrale naționale manager

(1)  Banca centrală națională manager constituie punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ aferente grupului AL.

(2)  Toate băncile centrale naționale AL furnizează imediat băncii centrale naționale manager orice informații aferente unui membru al grupului AL care pot afecta validitatea, eficacitatea și punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la apariția oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor în sensul [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau a oricăror evenimente care pot afecta validitatea și/sau eficacitatea [inserați o referință la prevederile privind garanția reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile din aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(3)  Banca centrală națională manager are acces la toate informațiile relevante referitoare la toate conturile PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la informații referitoare la orice linie de credit, soldul, mișcările în toate conturile PM, plățile decontate, plățile din coada de așteptare, precum și informații privind limitele și rezervările de lichiditate ale membrilor grupului AL.

Articolul 7

Durata și încetarea prezentului acord

(1)  Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

(2)  Fiecare membru al grupului AL poate înceta în mod unilateral participarea sa la prezentul acord, cu condiția notificării în scris a băncii centrale naționale AL la al cărei sistem component al TARGET2 participă și a băncii centrale naționale manager, cu 14 zile de operare în avans. Banca centrală națională manager confirmă acelui membru al grupului AL data încetării participării sale la acordul AL și comunică această dată tuturor băncilor centrale naționale AL care, în consecință, îi informează pe membrii grupului AL aferenți. În cazul în care acel membru al grupului AL era managerul grupului AL, ceilalți membri ai grupului AL desemnează de îndată un nou manager al grupului AL.

(3)  Prezentul acord încetează de drept, fără notificare prealabilă și cu efect imediat dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea metodei AL, astfel cum sunt descrise în [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(4)  Fără a ține seama de apariția evenimentului menționat la alineatul (3), un ordin de plată care a fost deja inițiat de oricare dintre membrii grupului AL în sistemul component al TARGET2 aferent rămâne valid și produce efecte față de toți membrii grupului AL și față de băncile centrale naționale AL. [Inserați dacă este relevant: În plus, [inserați o referință la contractul de garanție reală mobiliară și/sau la clauza de compensare cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau la alt aranjament de garantare aplicabil] rămâne (rămân) valid(e) după încetarea prezentului acord până când toate pozițiile debitoare din conturile PM a căror lichiditate a fost agregată sunt în întregime descărcate de către membrii grupului AL.]

(5)  Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (3), banca centrală națională manager, în acord cu băncile centrale naționale AL, poate oricând să pună capăt prezentului acord, dacă oricare dintre membrii grupului AL a încălcat oricare dintre prevederile acestuia. Decizia respectivă se adresează în scris tuturor membrilor grupului AL, cuprinzând motivele luării deciziei.

(6)  Banca centrală națională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naționale AL, poate denunța prezentul acord fără notificare prealabilă și cu efect imediat, dacă continuarea acestuia ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generală a TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea misiunilor băncilor centrale naționale AL în temeiul Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Orice decizie în acest sens se adresează în scris membrilor grupului AL, menționând motivele deciziei.

Articolul 8

Procedura de modificare

Orice modificare a prezentului acord, inclusiv lărgirea grupului AL cu alți participanți, este validă și produce efecte juridice, dacă toate părțile consimt la aceasta în mod expres și în scris.

Articolul 9

Legea aplicabilă

Prezentul acord este guvernat de, interpretat și pus în aplicare în conformitate cu [inserați o referință la legea care guvernează contul PM al managerului grupului AL]. Aceasta nu aduce atingere:

(a) relației dintre membrii grupului AL și băncile centrale naționale AL respective ale acestora, guvernată de legea băncii centrale naționale AL respective; și

(b) drepturilor și obligațiilor dintre băncile centrale naționale AL, guvernate de legea băncii centrale naționale AL la care este deschis contul PM a cărui lichiditate disponibilă este utilizată ca active pentru garantare.

Articolul 10

Aplicarea [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate]

(1)  În privința fiecărui cont PM al membrilor grupului AL, prevederile aplicabile din [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] guvernează orice aspect care nu este guvernat în mod expres de prezentul acord.

(2)  [Inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] și prezentul acord se consideră ca făcând parte din aceeași relație contractuală.

Redactat în atâtea exemplare câte părți la prezentul acord, astăzi [… data …]

▼M3
ANEXA IIA

▼M6

CONDIȚII ARMONIZATE PENTRU DESCHIDEREA ȘI FUNCȚIONAREA UNUI CONT DE FONDURI DEDICATE T2S (T2S DCA) ÎN TARGET2

▼M3

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentelor condiții armonizate (denumite în continuare „condiții”), se aplică următoarele definiții:

▼M4

 „autocolateralizare” (auto-collateralisation) înseamnă creditul pe parcursul zilei acordat de banca centrală națională (BCN) din zona euro în banii băncii centrale care este declanșat atunci când un ►M6  titular de T2S DCA ◄ nu are fonduri suficiente pentru a deconta tranzacțiile cu instrumente financiare, acest credit pe parcursul zilei fiind colateralizat fie cu instrumentele financiare cumpărate (colateral asupra fluxului), fie cu instrumentele financiare deținute deja de ►M6  titularul de T2S DCA ◄ (colateral asupra stocului). O operațiune de autocolateralizare este compusă din două operațiuni distincte, una pentru acordarea autocolateralizării și una pentru rambursarea acesteia. Este posibil să includă și o a treia operațiune, pentru orice eventuală realocare a colateralului. În sensul articolului 16, se consideră că toate cele trei operațiuni sunt intrate în sistem și sunt irevocabile în același timp cu operațiunea pentru acordarea autocolateralizării;

▼M3

  ►M6  „cont de fonduri dedicate T2S (T2S DCA)” [T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)] înseamnă un cont deținut de un titular de T2S DCA, deschis în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și utilizat pentru plăți de fonduri în relație cu decontarea instrumentelor financiare în T2S; ◄

 „ordin de transfer de lichiditate imediat” (immediate liquidity transfer order) înseamnă o instrucțiune de a efectua un ►M6  ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM ◄ , un ►M6  ordin de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA ◄ sau un ►M6  ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA ◄ în timp real, la primirea respectivei instrucțiuni;

 „ordin de transfer de lichiditate predefinit” (predefined liquidity transfer order) înseamnă o instrucțiune de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un ►M6  T2S DCA ◄ într-un cont PM care urmează a fi executată numai o dată la un anumit moment sau eveniment;

 „ajustare de lichiditate” (liquidity adjustment) înseamnă autorizația dată de ►M6  titularul de T2S DCA ◄ către CSD participant al acestuia sau [inserați denumirea băncii centrale] printr-un acord contractual special documentat în mod corespunzător și înregistrat în datele statice, de a iniția transferuri de lichiditate între un ►M6  T2S DCA ◄ și un cont PM sau între două ►M6  T2S DCA ◄ ;

  ►M6  ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM ◄ ” ( ►M6  T2S DCA ◄ to PM liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un ►M6  T2S DCA ◄ într-un cont PM;

  ►M6  ordin de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA ◄ ” (PM to ►M6  T2S DCA ◄ liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un cont PM într-un ►M6  T2S DCA ◄ ;

  ►M6  ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA ◄ ” ( ►M6  T2S DCA ◄ to ►M6  T2S DCA ◄ liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri (i) dintr-un ►M6  T2S DCA ◄ într-un ►M6  T2S DCA ◄ legat de același cont PM principal; sau (ii) dintr-un ►M6  T2S DCA ◄ într-un ►M6  T2S DCA ◄ deținute de aceeași entitate juridică;

 „cont PM principal” (Main PM account) înseamnă contul PM de care este legat un ►M6  T2S DCA ◄ și în care va fi repatriat în mod automat orice sold rămas în ►M6  T2S DCA ◄ la închiderea zilei;

 „ordin de transfer de lichiditate programat” (standing liquidity transfer order) înseamnă o instrucțiune de a transfera un volum specificat de fonduri sau „toate fondurile” disponibile în ►M6  T2S DCA ◄ din T2S dintr-un ►M6  T2S DCA ◄ într-un cont PM, care urmează a fi executată în mod repetat la un anumit moment sau eveniment din ciclul de procesare T2S, până când este anulat ordinul sau expiră perioada de valabilitate a acestuia;

 „date statice” (Static Data) înseamnă ansamblul de obiecte de business, specifice unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ sau unei bănci centrale, din T2S și deținute de acest ►M6  titular de T2S DCA ◄ sau, respectiv, de banca centrală, de care T2S are nevoie pentru a procesa datele tranzacționale legate de acest ►M6  titular de T2S DCA ◄ sau această bancă centrală;

 „cod de identificare a entității (BIC)” [Business Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, astfel cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362;

 „cod de țară ISO” (ISO country code) înseamnă un cod, astfel cum este acesta definit de standardul ISO nr. 3166-1;

  ►M6  „zi de operare” (business day) sau „zi de operare TARGET2” (TARGET2 business day) înseamnă orice zi în care TARGET2 este deschis pentru decontarea ordinelor de plată, astfel cum este precizat în apendicele V; ◄

 „opinie juridică privind capacitatea” (capacity opinion) înseamnă o opinie juridică specifică unui participant, care conține o evaluare a capacității juridice a participantului de a-și asuma și de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de prezentele condiții;

 „bănci centrale” [central banks (CBs)] înseamnă băncile centrale din Eurosistem și BCN conectate;

 „BCN conectată” (connected NCB) înseamnă o BCN, alta decât o bancă centrală din Eurosistem, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific;

 „instituție de credit” (credit institution) înseamnă fie: (a) o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 [și, dacă este relevant, inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE], care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; fie (b) o altă instituție de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din tratat, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă;

 „BCN din zona euro” (euro area NCB) înseamnă BCN a unui stat membru a cărui monedă este euro;

 „bancă centrală din Eurosistem” (Eurosystem CB) înseamnă Banca Centrală Europeană (BCE) sau o BCN din zona euro;

 „situație de neîndeplinire a obligațiilor” (event of default) înseamnă orice eveniment iminent sau existent, a cărui producere poate pune în pericol îndeplinirea de către un participant a obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentelor condiții sau al oricăror altor reguli care se aplică relației dintre acel participant și [inserați denumirea băncii centrale] sau oricare altă bancă centrală, inclusiv:

 

(a) atunci când participantul nu mai îndeplinește criteriile de acces prevăzute la articolul 5 sau condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (a) punctul (i);

(b) deschiderea procedurilor de insolvență împotriva participantului;

(c) depunerea unei cereri referitoare la procedura menționată la litera (b);

(d) emiterea de către participant a unei declarații scrise privind incapacitatea sa de a-și plăti în întregime sau parțial datoriile sau de a-și îndeplini obligațiile legate de utilizarea creditului pe parcursul zilei;

(e) încheierea de către participant a unui acord sau a unui aranjament general amiabil cu creditorii săi;

(f) atunci când participantul este, sau banca sa centrală consideră că este insolvabil sau incapabil de a-și achita datoriile;

▼M6

(g) atunci când soldul creditor al contului PM, al T2S DCA sau al TIPS DCA al participantului sau toate ori o parte importantă a activelor participantului fac obiectul unui ordin de blocare, sechestrului/popririi, confiscării sau oricărei alte proceduri care are ca scop apărarea interesului public sau a drepturilor creditorilor participantului;

▼M3

(h) atunci când participarea participantului la un alt sistem component al TARGET2 și/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau a încetat;

(i) atunci când orice declarație asupra unor elemente esențiale sau declarație precontractuală dată de participant sau despre care se presupune că a fost dată de participant conform legii aplicabile este incorectă sau falsă;

(j) cesionarea tuturor activelor participantului sau a unei părți importante a acestora,

 „procedura de insolvență” (insolvency proceedings) înseamnă procedura de insolvență în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 24 );

 „furnizor de servicii de rețea TARGET2” (TARGET2 network service provider) înseamnă un furnizor de conexiuni computerizate de rețea desemnat de Consiliul guvernatorilor BCE cu scopul de a iniția mesaje de plată în TARGET2;

 „furnizor de servicii de rețea T2S” (T2S network service provider) înseamnă o întreprindere care a încheiat un acord de licență cu Eurosistemul pentru a furniza servicii de conectare în contextul T2S;

 „beneficiar” (payee), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 28 din prezentele condiții, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui ►M6  T2S DCA ◄ va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

 „plătitor” (payer), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 28 din prezentele condiții, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui ►M6  T2S DCA ◄ va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

 „ordin de plată” (payment order) înseamnă un ►M6  ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM ◄ , un ►M6  ordin de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA ◄ sau un ►M6  ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA ◄ ;

 „modul de plăți (PM)” [Payments Module (PM)] înseamnă un modul al SSP în care plățile participanților la TARGET2 sunt decontate în conturile PM;

 „cont PM” (PM account) înseamnă un cont deschis la o bancă centrală din Eurosistem de un participant la TARGET2 în PM, cont necesar unui astfel de participant la TARGET2 pentru:

 

(a) a iniția ordine de plată sau a primi plăți prin intermediul TARGET2; și

(b) a deconta astfel de plăți la o astfel de bancă centrală din Eurosistem;

 „platformă comună unică (SSP)” [Single Shared Platform (SSP)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziție de BCN care furnizează SSP;

 „TARGET2-Securities (T2S)” [TARGET2-Securities (T2S)] sau „Platforma T2S” (T2S Platform) înseamnă ansamblul de componente hardware, software și alte componente de infrastructură tehnică prin care Eurosistemul furnizează CSD participante și băncilor centrale din Eurosistem servicii care permit decontarea livrare-contra-plată în banii băncii centrale în mod centralizat, neutru și fără frontiere a tranzacțiilor cu instrumente financiare;

 „BCN care furnizează SSP” (SSP-providing NCBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France și Banca d'Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc și operează SSP în beneficiul Eurosistemului;

 „4CB” (4CBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia și Banco de España, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc și operează Platforma T2S în beneficiul Eurosistemului;

 „formular de colectare a datelor statice” (static data collection form) înseamnă un formular elaborat de [inserați denumirea băncii centrale] în scopul înregistrării solicitanților de servicii TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și al înregistrării oricăror schimbări în legătură cu prestarea acestor servicii;

 „suspendare” (suspension) înseamnă blocarea temporară a drepturilor și a obligațiilor unui participant pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită de [inserați denumirea băncii centrale];

 „T2S GUI” (T2S GUI) înseamnă modulul din Platforma T2S care permite ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ să obțină informații online și le oferă posibilitatea de a iniția ordine de plată;

 „TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării]” (TARGET2 – [insert CB/country reference]) înseamnă sistemul component al TARGET2 al [inserați denumirea băncii centrale];

 „TARGET2” (TARGET2) înseamnă ansamblul format din toate sistemele componente ale TARGET2 ale băncilor centrale;

 „sistem component al TARGET2” (TARGET2 component system) înseamnă oricare dintre sistemele cu decontare pe baza brută în timp real (real-time gross settlement) (RTGS) ale băncilor centrale care fac parte din TARGET2;

 „participant la TARGET2” (TARGET2 participant) înseamnă orice participant la oricare dintre sistemele componente ale TARGET2;

  ►M6  „participant” (participant) sau „participant direct” (direct participant) înseamnă o entitate care are cel puțin un cont PM (titular de cont PM) și/sau un cont de fonduri dedicate T2S (T2S Dedicated Cash Account) (titular de T2S DCA) și/sau un cont de fonduri dedicate TIPS (TIPS Dedicated Cash Account) (titular de TIPS DCA) deschis la o bancă centrală din Eurosistem; ◄

 „disfuncționalitate tehnică a TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) înseamnă orice dificultate, defecțiune sau întrerupere în funcționare a infrastructurii tehnice și/sau a sistemelor informatice utilizate de TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării], inclusiv a SSP sau Platformei T2S, sau orice alt eveniment care face imposibilă executarea și finalizarea ►M6  procesării în aceeași zi de operare ◄ a plăților în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării];

 „lichiditate disponibilă” (available liquidity) înseamnă soldul creditor din ►M6  T2S DCA ◄ redus cu valoarea oricăror rezervări de lichiditate sau blocări de fonduri procesate;

 „depozitar central de instrumente financiare participant” (participating Central Securities Depository) sau „CSD participant” (participating CSD) înseamnă un CSD care a semnat acordul-cadru privind T2S;

 „A2A” (A2A) sau „aplicație-către-aplicație” (application-to-application) înseamnă un mod de conectare care permite ►M6  titularului de T2S DCA ◄ să facă schimb de informații cu aplicația software a Platformei T2S;

 „U2A” (U2A) sau „utilizator-către-aplicație” (User-to-application) înseamnă un mod de conectare care permite ►M6  titularului de T2S DCA ◄ să facă schimb de informații cu aplicația software a Platformei T2S printr-o interfață grafică pentru utilizator;

 „nume distinctiv T2S” (T2S Distinguished Name) sau „T2S DN” (T2S DN) înseamnă adresa de rețea pentru Platforma T2S care trebuie inclusă în toate mesajele destinate sistemului;

 „sucursală” (branch) înseamnă o sucursală în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul (17) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

 „ordin de plată nedecontat” (non-settled payment order) înseamnă un ordin de plată care nu este decontat în aceeași zi de operare în care este acceptat;

 „decontare pe bază brută în timp real” (real-time gross settlement) înseamnă procesarea și decontarea ordinelor de plată tranzacție cu tranzacție în timp real;

▼M7

 „modulul informații și control (ICM)” [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite titularilor de cont PM să obțină informații online și le oferă posibilitatea de a iniția ordine de transfer de lichiditate, de a-și administra lichiditatea și, dacă este cazul, de a iniția ordine de plată sau ordine de plată de substituire (backup payment order) în Soluția pentru situații de urgență în situații de urgență;

▼M6

 „mesaj transmis prin intermediul ICM” (ICM broadcast message) înseamnă informații puse în mod simultan la dispoziția tuturor sau numai a unui grup selectat de titulari de cont PM prin intermediul ICM;

 „serviciul TARGET de decontare a plăților instant (TIPS)” [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service] înseamnă decontarea în banii băncii centrale a ordinelor de plată instant pe Platforma TIPS;

 „Platforma TIPS” [TIPS Platform)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziție de băncile centrale naționale care furnizează Platforma TIPS;

 „bănci centrale naționale care furnizează Platforma TIPS” (TIPS Platform-providing NCBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France și Banca d'Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc și operează Platforma TIPS în beneficiul Eurosistemului;

 „cont de fonduri dedicate TIPS (TIPS DCA)” [TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)] înseamnă un cont deținut de un titular de TIPS DCA, deschis în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și utilizat pentru furnizarea de servicii de plată instant clienților săi;

 „ordin de plată instant” (instant payment order) înseamnă, în conformitate cu schema de transfer credit instant SEPA (schema SCT Inst) a Consiliului European al Plăților, o instrucțiune de plată care poate fi executată 24 de ore pe zi, în orice zi calendaristică a anului, cu procesare imediată sau aproape imediată și cu notificarea plătitorului;

 „solicitare de returnare” (recall request) înseamnă, în conformitate cu schema SCT Inst, un mesaj de la un titular de TIPS DCA prin care se solicită rambursarea unui ordin de plată instant decontat;

 „răspuns pozitiv la solicitarea de returnare” (positive recall answer) înseamnă, în conformitate cu schema SCT Inst, un ordin de plată inițiat de beneficiarul unei solicitări de returnare, ca răspuns la o solicitare de returnare, în beneficiul inițiatorului respectivei solicitări de returnare;

 „ordin de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un cont PM într-un TIPS DCA;

 „ordin de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM” (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) înseamnă instrucțiunea de a transfera un volum specificat de fonduri dintr-un TIPS DCA într-un cont PM;

▼M7

 „întreprindere de investiții (societate de investiții)” (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiții (societate de investiții) în sensul [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE], cu excepția instituțiilor prevăzute la [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE], cu condiția ca întreprinderea de investiții (societatea de investiții) în cauză să fie:

 

(a) autorizată și supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2014/65/UE; și

(b) îndreptățită să desfășoare activitățile menționate la [inserați prevederile dreptului intern care transpun punctele 2, 3, 6 și 7 ale secțiunii A din anexa I la Directiva 2014/65/UE];

 „Soluția pentru situații de urgență” (Contingency Solution) înseamnă funcționalitatea SSP care procesează plățile foarte critice și critice în situații de urgență.

▼M3

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentele condiții guvernează relația dintre BCN din zona euro relevantă și ►M6  titularul de T2S DCA ◄ al acesteia în ceea ce privește deschiderea și funcționarea ►M6  T2S DCA ◄ .

Articolul 3

Apendice

(1)  Următoarele apendice constituie parte integrantă din prezentele condiții:

Apendicele I

:

Parametrii ►M6  conturilor de fonduri dedicate T2S ◄ – Specificații tehnice

Apendicele II

:

Schema de compensație TARGET2 aferentă deschiderii și funcționării ►M6  T2S DCA ◄

Apendicele III

:

Termeni de referință pentru opiniile juridice privind capacitatea și țara

Apendicele IV

:

Proceduri de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență

Apendicele V

:

Programul de operare

Apendicele VI

:

Lista comisioanelor.

(2)  În caz de conflict sau inadvertențe între conținutul oricărui apendice și conținutul oricărei prevederi din prezentele condiții, prevalează acestea din urmă.

▼M6

Articolul 4

Descrierea generală a TARGET2

(1)  TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăților în euro, cu decontare în banii băncii centrale în conturile PM, în T2S DCA în scopul tranzacțiilor cu instrumente financiare și în TIPS DCA în scopul plăților instant.

(2)  În TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] sunt procesate următoarele tranzacții:

(a) tranzacții rezultate în mod direct din operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului sau inițiate în legătură cu acestea;

(b) decontarea pasului în euro al operațiunilor de schimb valutar care implică Eurosistemul;

(c) decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacții în sistemele transfrontaliere de compensare a plăților de mare valoare;

(d) decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacții în sistemele de plăți de mică valoare în euro de importanță sistemică;

(e) decontarea pasului în fonduri al tranzacțiilor cu instrumente financiare;

(f) ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA, ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM și ordine de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA;

(fa) ordine de plată instant;

(fb) răspunsuri pozitive la solicitările de returnare;

(fc) ordine de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM și ordine de transfer de lichiditate din PM în TIPS DCA; și

(g) orice alte tranzacții în euro adresate participanților la TARGET2.

(3)  TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăților în euro, cu decontare în banii băncii centrale în conturile PM, T2S DCA și TIPS DCA. TARGET2 este organizat și funcționează pe baza SSP, prin intermediul căreia sunt inițiate și procesate ordinele de plată și prin care, în final, sunt primite plăți prin aceleași metode tehnice. În ceea ce privește funcționarea tehnică a T2S DCA, TARGET2 este organizat din punct de vedere tehnic și funcționează pe Platforma T2S. În ceea ce privește funcționarea tehnică a TIPS DCA, TARGET2 este organizat din punct de vedere tehnic și funcționează pe Platforma TIPS. [Inserați denumirea băncii centrale] este furnizorul de servicii în temeiul prezentelor condiții. Actele și omisiunile BCN care furnizează SSP și ale 4CB sunt considerate ca fiind actele și omisiunile [inserați denumirea băncii centrale], pentru care aceasta își asumă răspunderea în conformitate cu articolul 21 de mai jos. Participarea în conformitate cu prezentele condiții nu dă naștere unei relații contractuale între titularii de T2S DCA și BCN care furnizează SSP sau 4CB când oricare dintre acestea din urmă acționează în această calitate. Instrucțiunile, mesajele sau informațiile pe care un titular de T2S DCA le primește de la sau le trimite către SSP sau Platforma T2S în legătură cu serviciile prestate în temeiul prezentelor condiții sunt considerate a fi primite de la sau trimise către [inserați denumirea băncii centrale].

(4)  TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăți, fiind compus din toate sistemele componente ale TARGET2, care sunt desemnate ca „sisteme” în conformitate cu legile interne care transpun Directiva 98/26/CE. TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] este desemnat ca „sistem” prin [inserați prevederea legală aplicabilă care transpune Directiva 98/26/CE].

(5)  Participarea la TARGET2 intră în vigoare prin participarea la un sistem component al TARGET2. Prezentele condiții descriu drepturile și obligațiile reciproce ale titularilor de T2S DCA din TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și ale [inserați denumirea băncii centrale]. Regulile de procesare a ordinelor de plată în temeiul prezentelor condiții (titlul IV și apendicele I) se referă la toate ordinele de plată inițiate sau plățile primite de oricare din titularii de T2S DCA.

▼M3

TITLUL II

PARTICIPARE

Articolul 5

Criterii de acces

(1)  Următoarele tipuri de entități sunt eligibile să devină ►M6  titulari de T2S DCA ◄ , la cerere, în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării]:

▼M6

(a) instituții de credit stabilite în Uniune sau în SEE, inclusiv când acestea acționează printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;

(b) instituții de credit stabilite în afara SEE, cu condiția ca acestea să acționeze printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;

▼M3

(c) BCN ale statelor membre și BCE;

cu condiția ca entitățile prevăzute la literele (a) și (b) să nu facă obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din tratat, măsuri a căror punere în aplicare, din perspectiva [inserați referința băncii centrale/țării] după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcționare a TARGET2.

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate, la alegerea sa, să admită ca ►M6  titulari de T2S DCA ◄ și următoarele entități:

▼M7

(a) departamentele de trezorerie ale administrațiilor centrale sau regionale ale statelor membre;

▼M3

(b) organismele din sectorul public din statele membre, autorizate să deschidă conturi pentru clienți;

▼M7

(c)

 

(i) întreprinderi de investiții (societăți de investiții) stabilite în Uniune sau în SEE, inclusiv când acestea acționează printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE; și

(ii) întreprinderi de investiții (societăți de investiții) stabilite în afara SEE, cu condiția ca acestea să acționeze printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;

▼M3

(d) entitățile care administrează sistemele auxiliare și acționează în această calitate; și

(e) instituțiile de credit sau oricare dintre entitățile de tipul celor enumerate la literele (a)-(d), în ambele cazuri atunci când acestea sunt stabilite într-o țară cu care Uniunea a încheiat un acord monetar care permite accesul oricăror astfel de entități la sistemele de plăți din Uniune, în condițiile stabilite prin acordul monetar și cu condiția ca regimul juridic aplicabil în acea țară să fie echivalent cu legislația aplicabilă în Uniune.

(3)  Instituțiile emitente de monedă electronică, în sensul [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 25 )], nu pot participa la TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării].

Articolul 6

Procedura de solicitare

(1)  Pentru ca [inserați denumirea băncii centrale] să deschidă un ►M6  T2S DCA ◄ pentru o entitate, această entitate trebuie să respecte criteriile de acces incluse în prevederile [inserați denumirea băncii centrale] de punere în aplicare a articolului 5 și:

(a) îndeplinește următoarele cerințe tehnice:

(i) instalează, administrează, operează și monitorizează infrastructura IT necesară pentru furnizarea unei conexiuni tehnice la SSP și/sau la Platforma T2S și pentru inițierea de ordine de plată către aceasta și asigură securitatea acestei infrastructuri IT. În acest scop, solicitanții pot implica terțe părți, însă rămân exclusiv răspunzători. În special, atunci când se conectează direct la Platforma T2S, solicitanții ►M6  titulari de T2S DCA ◄ încheie un acord cu un furnizor de servicii de rețea T2S pentru a obține conexiunea și drepturile de acces necesare, în conformitate cu specificațiile tehnice din apendicele I; și

(ii) a parcurs cu succes testele de certificare și a obținut autorizarea solicitată de [inserați denumirea băncii centrale]; și

(b) îndeplinește următoarele condiții juridice:

(i) furnizează o opinie juridică privind capacitatea, conform modelului din apendicele III, cu excepția cazului în care informațiile și declarațiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obținute de către [inserați denumirea băncii centrale] în alt context; și

▼M7

(ii) în privința instituțiilor de credit sau întreprinderilor de investiții (societăților de investiții) stabilite în afara SEE, care acționează prin intermediul unei sucursale stabilite în Uniune sau SEE, furnizează o opinie juridică privind țara, conform modelului din apendicele III, cu excepția cazului în care informațiile și declarațiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obținute de către [inserați denumirea băncii centrale] în alt context.

▼M3

(2)  Entitățile care doresc să deschidă un ►M6  T2S DCA ◄ adresează [inserați denumirea băncii centrale] o solicitare scrisă la care atașează cel puțin următoarele documente/informații:

(a) formularele de colectare a datelor statice furnizate de [inserați denumirea băncii centrale], completate;

(b) opinia juridică privind capacitatea, dacă este solicitată de [inserați denumirea băncii centrale]; și

(c) opinia juridică privind țara, dacă este solicitată de [inserați denumirea băncii centrale].

▼M6

(3)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate solicita și orice informații suplimentare pe care le consideră necesare în vederea adoptării unei decizii privind solicitarea de deschidere a unui T2S DCA.

▼M3

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] respinge solicitarea de a deschide un ►M6  T2S DCA ◄ dacă:

(a) criteriile de acces menționate la articolul 5 nu sunt îndeplinite;

(b) unul sau mai multe dintre criteriile de participare menționate la alineatul (1) nu sunt îndeplinite; și/sau

(c) în aprecierea [inserați denumirea băncii centrale], deschiderea unui ►M6  T2S DCA ◄ ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generale ale TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] sau ale oricărui alt sistem component al TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea de către [inserați denumirea băncii centrale] a atribuțiilor sale prevăzute de [inserați o referință la prevederile dreptului intern aplicabile] și de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței.

▼M6

(5)  [Inserați denumirea băncii centrale] comunică solicitantului titular de T2S DCA decizia sa cu privire la solicitarea de a deschide un T2S DCA în termen de o lună de la primirea acesteia de către [inserați denumirea băncii centrale]. În cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] solicită informații suplimentare în temeiul alineatului (3), decizia se comunică în termen de o lună de la primirea de către [inserați denumirea băncii centrale] a acelor informații de la solicitantul titular de T2S DCA. Orice decizie de respingere este motivată.

▼M3

Articolul 7

▼M6

Titulari de T2S DCA

▼M3

►M6  Titularii de T2S DCA ◄ din TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 6. Aceștia au deschis cel puțin un ►M6  T2S DCA ◄ la [inserați denumirea băncii centrale].

Articolul 8

Legături între conturile de instrumente financiare și ►M6  T2S DCA ◄

(1)  Un ►M6  titular de T2S DCA ◄ poate solicita [inserați denumirea băncii centrale] să lege ►M6  T2S DCA ◄ al acestuia de unul sau mai multe conturi de instrumente financiare deținute în nume propriu sau în numele clienților săi care dețin conturi de instrumente financiare într-unul sau mai multe CSD participante.

(2)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ care își leagă ►M6  T2S DCA ◄ de contul sau conturile de instrumente financiare în numele clienților, astfel cum se stabilește la alineatul (1), sunt responsabili de stabilirea și actualizarea listei de conturi de instrumente financiare legate și, acolo unde este relevant, de configurarea funcției de colateralizare a clientului.

(3)  Ca urmare a solicitării prevăzute la alineatul (1), se consideră că ►M6  titularul de T2S DCA ◄ a dat un mandat CSD la care aceste conturi de instrumente financiare legate sunt menținute pentru a debita ►M6  T2S DCA ◄ cu sumele care rezultă din tranzacțiile cu instrumente financiare care au loc în aceste conturi de instrumente financiare.

(4)  Alineatul (3) se aplică indiferent de orice acorduri pe care ►M6  titularul de T2S DCA ◄ le are cu CSD și/sau titularii conturilor de instrumente financiare.

TITLUL III

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Articolul 9

Obligațiile [inserați denumirea băncii centrale] și ale ►M6  titularilor de T2S DCA ◄

(1)  [Inserați denumirea băncii centrale] deschide la cererea ►M6  titularului de T2S DCA ◄ și operează [unul sau mai multe] ►M6  T2S DCA ◄ denominate în euro. Cu excepția cazului în care prezentele condiții sau dispozițiile legale dispun altfel, [inserați denumirea băncii centrale] utilizează toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziție pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentelor condiții, fără a garanta un rezultat.

(2)  Comisioanele pentru serviciile ►M6  T2S DCA ◄ sunt prezentate în apendicele VI. Titularul contului PM principal de care este legat ►M6  T2S DCA ◄ este răspunzător pentru plata acestor comisioane.

(3)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ se asigură că sunt conectați la TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] în zilele de operare, în conformitate cu programul de operare din apendicele V.

(4)   ►M6  Titularul de T2S DCA ◄ declară și garantează [inserați denumirea băncii centrale] că prin îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentelor condiții nu încalcă nicio dispoziție legală, de reglementare sau statutară care îi este aplicabilă și niciun acord de care acesta este ținut.

(5)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ se asigură că lichiditatea din ►M6  T2S DCA ◄ pe parcursul zilei este administrată în mod corespunzător. Această obligație include obținerea de informații regulate privind poziția de lichiditate a acestora, dar nu se limitează la aceasta. [inserați denumirea băncii centrale] oferă un extras de cont zilnic oricărui ►M6  titular de T2S DCA ◄ care a optat pentru acest serviciu pe Platforma T2S, cu condiția ca ►M6  titularul de T2S DCA ◄ să fie conectat la Platforma T2S printr-un furnizor de servicii de rețea T2S.

Articolul 10

Cooperare și schimb de informații

(1)  În îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor ce le revin în temeiul prezentelor condiții, [inserați denumirea băncii centrale] și ►M6  titularii de T2S DCA ◄ cooperează îndeaproape pentru a asigura stabilitatea, buna funcționare și securitatea TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării]. Aceștia își furnizează reciproc orice informații sau documente relevante pentru îndeplinirea obligațiilor lor respective și pentru exercitarea drepturilor lor respective în temeiul prezentelor condiții, fără a aduce atingere obligațiilor de păstrare a secretului bancar.

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] înființează și menține un birou de asistență al sistemului pentru a asista ►M6  titularii de T2S DCA ◄ în legătură cu dificultățile apărute în legătură cu operațiunile din sistem.

▼M6

(3)  Informații actualizate privind starea operațională a SSP și a Platformei T2S sunt disponibile în sistemul de informații al TARGET2 (TARGET2 Information System) (T2IS) și, respectiv, în sistemul de informații al TARGET2-Securities, pe paginile de internet dedicate de pe website-ul BCE. T2IS și sistemul de informații al TARGET2-Securities pot fi folosite pentru obținerea de informații cu privire la orice eveniment care afectează funcționarea normală a platformelor respective.

▼M3

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate transmite mesaje ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ fie prin intermediul mesajelor transmise simultan tuturor participanților, fie prin orice alte mijloace de comunicare. ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ pot colecta informații prin ICM, în măsura în care dețin și un cont PM, sau prin intermediul T2S GUI.

(5)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ sunt responsabili pentru actualizarea la timp a formularelor existente de colectare a datelor statice și pentru transmiterea de noi formulare de colectare a datelor statice către [inserați denumirea băncii centrale]. ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ sunt responsabili pentru verificarea acurateței informațiilor aferente lor care sunt introduse în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] de către [inserați denumirea băncii centrale].

(6)  Se consideră că [inserați denumirea băncii centrale] este autorizată să comunice BCN care furnizează SSP sau 4CB orice informații referitoare la ►M6  titularii de T2S DCA ◄ de care acestea ar putea avea nevoie, în calitatea lor de administratori de servicii, în conformitate cu contractul încheiat cu furnizorul de servicii de rețea TARGET2 și/sau cu furnizorul de servicii de rețea T2S.

(7)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ informează [inserați denumirea băncii centrale] cu privire la orice schimbare în capacitatea lor juridică și cu privire la schimbările legislative relevante care afectează aspectele cuprinse în opinia juridică privind țara referitoare la aceștia.

(8)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ informează [inserați denumirea băncii centrale] cu privire la:

(a) orice titular nou de cont de instrumente financiare legat de ►M6  T2S DCA ◄ în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), pe care îl acceptă; și

(b) orice modificări legate de titularii de conturi de instrumente financiare enumerați la litera (a).

▼M7

(9)  Titularii de T2S DCA informează [inserați denumirea băncii centrale] imediat ce apare în legătură cu ei înșiși o situație de neîndeplinire a obligațiilor sau dacă fac obiectul unor măsuri de prevenire sau de gestionare a crizelor în sensul Directivei 2014/59/UE sau a oricărei altei legislații echivalente aplicabile.

▼M3

Articolul 11

Desemnarea, suspendarea sau încetarea contului PM principal

(1)   ►M6  Titularul de T2S DCA ◄ desemnează un cont PM principal de care este legat ►M6  T2S DCA ◄ . Contul PM principal poate fi deținut în alt sistem component al TARGET2 decât cel al [inserați denumirea băncii centrale] și poate aparține unei entități juridice diferite de ►M6  titularul de T2S DCA ◄ .

(2)  Un participant care utilizează accesul prin intermediul internetului nu poate fi desemnat drept titular de cont PM principal.

(3)  În cazul în care titularul contului PM principal și ►M6  titularul de T2S DCA ◄ sunt entități juridice diferite și în cazul în care participarea acestui titular de cont PM principal desemnat este suspendată sau încetată, [inserați denumirea băncii centrale] și ►M6  titularul de T2S DCA ◄ iau toate măsurile rezonabile și realizabile în scopul diminuării oricăror daune sau prejudicii ulterioare. ►M6  Titularul de T2S DCA ◄ ia toate măsurile necesare pentru a desemna un cont PM principal nou fără întârzieri nejustificate, care apoi va fi utilizat pentru orice facturi scadente. În ziua suspendării sau încetării participării titularului de cont PM principal și până la desemnarea unui nou titular de cont PM principal, orice fonduri rămase în ►M6  T2S DCA ◄ la închiderea zilei sunt mutate într-un cont al [inserați denumirea băncii centrale]. Aceste fonduri vor face obiectul condițiilor de remunerare ale [inserați trimiterea la mecanismele de punere în aplicare a articolului 12 alineatul (5) din condițiile armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont PM în TARGET2], astfel cum sunt actualizate periodic.

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] nu răspunde pentru pierderile suportate de ►M6  titularul de T2S DCA ◄ în urma suspendării sau încetării participării titularului de cont PM principal.

TITLUL IV

DESCHIDEREA ȘI ADMINISTRAREA ►M6  T2S DCA ◄ ȘI PROCESAREA OPERAȚIUNILOR

Articolul 12

Deschiderea și administrarea ►M6  T2S DCA ◄

(1)  [Inserați denumirea băncii centrale] deschide și operează cel puțin un ►M6  T2S DCA ◄ pentru fiecare ►M6  titular de T2S DCA ◄ . Un ►M6  T2S DCA ◄ este identificat ►M6  prin intermediul unui număr de cont unic de până la 34 de caractere ◄ care va fi structurat după cum urmează. 

Denumire

Format

Conținut

Partea A

Tip de cont

Exact 1 caracter

„C” pentru cont de fonduri

Codul de țară al băncii centrale

Exact 2 caractere

Cod de țară ISO 3166-1

Codul monedei

Exact 3 caractere

EUR

Partea B

Titular de cont

Exact 11 caractere

Codul BIC

Partea C

Subclasificarea contului

Până la 17 caractere

Text liber (alfanumeric) furnizat de ►M6  titularul de T2S DCA ◄

(2)  În ►M6  T2S DCA ◄ nu sunt permise solduri debitoare.

(3)   ►M6  T2S DCA ◄ nu păstrează fonduri overnight. La deschiderea și la închiderea unei zile de operare, ►M6  T2S DCA ◄ au sold zero. Se consideră că ►M6  titularii de T2S DCA ◄ au dat instrucțiuni [inserați denumirea băncii centrale] pentru transferul oricărui sold existent la închiderea unei zilei de operare, astfel cum se definește în apendicele V, în contul PM principal menționat la articolul 11 alineatul (1).

(4)   ►M6  T2S DCA ◄ se utilizează numai în perioada dintre deschiderea zilei T2S și închiderea zilei T2S, astfel cum se definește în specificațiile funcționale detaliate pentru utilizator (User Detailed Functional Specifications) (UDFS) ale T2S.

(5)   ►M6  T2S DCA ◄ nu sunt purtătoare de dobânzi.

Articolul 13

Operațiuni care pot fi efectuate prin ►M6  T2S DCA ◄

Sub rezerva desemnării de către ►M6  titularul de T2S DCA ◄ a contului sau conturilor de instrumente financiare necesare, ►M6  titularul de T2S DCA ◄ poate efectua următoarele operațiuni prin ►M6  T2S DCA ◄ , fie în nume propriu, fie în numele clienților săi:

(a)  ►M6  ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM ◄ ;

(b)  ►M6  ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA ◄ ;

(c) decontarea instrucțiunilor de fonduri provenind din Platforma T2S; și

(d) transferuri de fonduri între ►M6  T2S DCA ◄ și ►M6  T2S DCA ◄ al [inserați denumirea băncii centrale], în contextul special al punctelor 8 și 9 din anexa IIIa.

Articolul 14

Acceptarea și respingerea ordinelor de plată

(1)  Ordinele de plată inițiate de ►M6  titularii de T2S DCA ◄ sunt considerate acceptate de [inserați denumirea băncii centrale] dacă:

(a) mesajul de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de rețea T2S;

(b) mesajul de plată respectă regulile și dispozițiile referitoare la format ale TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și trece cu succes de verificarea dublei inițieri descrise în apendicele I; și

(c) în cazurile în care un plătitor sau un beneficiar a fost suspendat, a fost obținut acordul explicit al băncii centrale a participantului suspendat.

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] respinge imediat orice ordin de plată care nu îndeplinește condițiile menționate la alineatul (1). [Inserați denumirea băncii centrale] informează ►M6  titularul de T2S DCA ◄ cu privire la respingerea oricărui ordin de plată, conform precizărilor din apendicele I.

▼M6

(3)  Platforma T2S aplică marca sa temporală pentru procesarea ordinelor de plată în ordinea primirii acestora.

▼M3

Articolul 15

Rezervarea și blocarea lichidității

(1)  Participanții pot rezerva sau bloca lichiditate în ►M6  T2S DCA ◄ ale acestora. Aceasta nu constituie o garanție de decontare față de vreun terț.

(2)  Prin solicitarea de a rezerva sau bloca un volum de lichiditate, un participant dă instrucțiuni [inserați denumirea băncii centrale] să reducă lichiditatea disponibilă cu acel volum.

(3)  O solicitare de rezervare este o instrucțiune prin care, dacă lichiditatea disponibilă este egală cu sau mai mare decât valoarea care urmează a fi rezervată, rezervarea este procesată. În cazul în care lichiditatea disponibilă este mai mică, aceasta este rezervată, iar deficitul poate fi acoperit de lichiditatea primită până în momentul în care este disponibilă întreaga valoare aferentă rezervării.

(4)  O solicitare de blocare este o instrucțiune prin care, dacă lichiditatea disponibilă este egală sau mai mare decât valoarea care urmează a fi blocată, solicitarea de blocare este procesată. În cazul în care lichiditatea disponibilă este mai mică, nu este blocată nicio sumă, iar solicitarea de blocare este retransmisă, până când întreaga valoare a solicitării de blocare poate fi acoperită de lichiditatea disponibilă.

(5)  În orice moment al zilei de operare în care a fost procesată o solicitare de rezervare sau blocare a lichidității, participantul poate da instrucțiuni [inserați denumirea băncii centrale] de anulare a rezervării sau blocării. Anularea parțială nu este permisă.

(6)  Toate solicitările de rezervare sau blocare de lichiditate în temeiul prezentului articol expiră la închiderea zilei de operare.

Articolul 16

Momentul intrării, momentul irevocabilității

(1)  În sensul articolului 3 alineatul (1) prima teză și al articolului 5 din Directiva 98/26/CE și [inserați prevederile dreptului intern care transpun aceste articole din Directiva 98/26/CE], ►M6  ordinele de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA ◄ sau ►M6  ordinele de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM ◄ sunt considerate intrate în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] și sunt irevocabile în momentul în care este debitat ►M6  T2S DCA ◄ al ►M6  titularului de T2S DCA ◄ relevant. ►M6  Ordinele de transfer de lichiditate din PM în T2S DCA ◄ sunt guvernate de condițiile armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont PM în TARGET2 aplicabile sistemului component al TARGET2 din care provin.

▼M6

(2)  În sensul articolului 3 alineatul (1) prima teză și al articolului 5 din Directiva 98/26/CE și [inserați prevederile dreptului intern care transpun aceste articole din Directiva 98/26/CE] și pentru toate tranzacțiile care se decontează în T2S DCA, se aplică următoarele reguli:

(a) pentru toate tranzacțiile care se decontează în T2S DCA și care fac obiectul verificării prin comparare a două ordine de transfer separate, aceste ordine de transfer sunt considerate intrate în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] în momentul în care acestea au fost declarate conforme cu regulile tehnice ale T2S de către Platforma T2S și irevocabile în momentul în care tranzacției i s-a acordat statutul „verificat prin comparare” pe Platforma T2S; sau

(b) ca excepție de la litera (a), pentru tranzacțiile care implică un CSD participant care are o componentă de verificare prin comparare separată în care ordinele de transfer sunt transmise direct acestui CSD participant pentru a fi verificate prin comparare în componenta sa de verificare prin comparare separată, ordinele de transfer sunt considerate intrate în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] în momentul în care acestea au fost declarate conforme cu regulile tehnice ale T2S de către acest CSD participant și irevocabile din momentul în care tranzacției i s-a acordat statutul „verificat prin comparare” pe Platforma T2S. Pe website-ul BCE este disponibilă o listă de CSD pentru care se aplică prezenta literă (b).

▼M6 —————

▼M3

TITLUL V

CERINȚE PRIVIND SECURITATEA, ASPECTE PRIVIND SITUAȚIILE DE URGENȚĂ ȘI INTERFEȚE PENTRU UTILIZATOR

Articolul 17

Proceduri de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență

În cazul unui eveniment extern anormal sau al oricărui alt eveniment care afectează tranzacțiile în ►M6  T2S DCA ◄ , se aplică procedurile de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență prevăzute în apendicele IV.

Articolul 18

Cerințe privind securitatea

(1)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ pun în aplicare măsuri adecvate de securitate pentru a-și proteja sistemele proprii împotriva accesului și utilizării neautorizate. ►M6  Titularii de T2S DCA sunt singurii răspunzători pentru protecția adecvată a confidențialității, integrității și disponibilității sistemelor proprii. ◄

(2)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ informează [inserați denumirea băncii centrale] asupra oricăror incidente legate de securitate produse la nivelul infrastructurii tehnice proprii și, atunci când este cazul, orice incidente legate de securitate care se produc la nivelul infrastructurii tehnice a terților furnizori. ►M6  [Inserați denumirea băncii centrale] poate solicita informații suplimentare despre incident și, dacă este necesar, poate solicita titularilor de T2S DCA să ia măsurile adecvate pentru a preveni repetarea unui asemenea eveniment. ◄

▼M7

(3)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate impune cerințe suplimentare privind securitatea, în special în ceea ce privește securitatea cibernetică sau prevenirea fraudei, tuturor titularilor de T2S DCA și/sau titularilor de T2S DCA considerați critici de către [inserați denumirea băncii centrale].

▼M3

Articolul 19

Interfețe pentru utilizator

(1)   ►M6  Titularul de T2S DCA ◄ sau titularul de cont PM principal care acționează în numele acestuia utilizează unul sau ambele mijloace următoare de a accesa acest ►M6  T2S DCA ◄ :

(a) conexiune directă la Platforma T2S, în modul U2A sau în modul A2A; sau

(b)  ►M6  ICM ◄ în combinație cu serviciile cu valoare adăugată TARGET2 pentru T2S.

(2)  O conexiune directă la Platforma T2S permite ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ :

(a) să acceseze și, dacă este aplicabil, să modifice informațiile aferente conturilor acestora;

(b) să administreze lichiditatea și să inițieze ordine de transfer de lichiditate din ►M6  T2S DCA ◄ .

(3)   ►M6  ICM ◄ , în combinație cu serviciile cu valoare adăugată TARGET2 pentru T2S, permit titularului contului PM principal:

(a) să acceseze informațiile aferente conturilor acestora;

(b) să administreze lichiditatea și să inițieze ordine de transfer de lichiditate în și din ►M6  T2S DCA ◄ .

Detalii tehnice suplimentare privind ►M6  ICM ◄ sunt incluse în [inserați prevederile dreptului intern care transpun apendicele I la anexa II la orientare].

TITLUL VI

COMPENSAȚIA, REGIMUL RĂSPUNDERII ȘI PROBA

Articolul 20

Schema de compensație

În cazul în care rămân fonduri overnight într-un ►M6  T2S DCA ◄ din cauza unei disfuncționalități tehnice a SSP sau a Platformei T2S, [inserați denumirea băncii centrale] oferă o compensație participanților implicați, în conformitate cu procedura specială prevăzută în apendicele II.

Articolul 21

Regimul răspunderii

(1)  În îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentelor condiții, [inserați denumirea băncii centrale] și ►M6  titularii de T2S DCA ◄ sunt ținuți de obligația generală reciprocă de diligență rezonabilă.

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] răspunde față de ►M6  titularii de T2S DCA ◄ ai acesteia în caz de fraudă (incluzând dolul, dar fără a se limita la acesta) sau culpă gravă pentru orice prejudiciu rezultat din funcționarea TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării]. În cazul culpei simple, răspunderea [inserați denumirea băncii centrale] se limitează la prejudiciul direct al ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , și anume la valoarea tranzacției în cauză și/sau la pierderea dobânzii aferente, excluzând orice prejudiciu indirect.

(3)  [Inserați denumirea băncii centrale] nu răspunde pentru niciun prejudiciu rezultat dintr-o disfuncționalitate sau întrerupere în funcționare a infrastructurii tehnice (inclusiv, dar fără a se limita la infrastructura informatică, programele, datele, aplicațiile sau rețelele [inserați denumirea băncii centrale]), dacă o astfel de disfuncționalitate sau întrerupere în funcționare apare în ciuda faptului că [inserați denumirea băncii centrale] a adoptat măsurile considerate în mod rezonabil necesare pentru a proteja infrastructura în cauză împotriva disfuncționalității sau întreruperii în funcționare, precum și pentru a înlătura consecințele unei astfel de disfuncționalități sau întreruperi în funcționare (aceasta din urmă include, dar nu se limitează la inițierea și finalizarea procedurilor de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență menționate în apendicele IV).

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] nu este răspunzătoare:

(a) în măsura în care prejudiciul este cauzat de ►M6  titularul de T2S DCA ◄ ; sau

(b) dacă prejudiciul rezultă din evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al [inserați denumirea băncii centrale] (forță majoră).

▼M6

(5)  Fără a aduce atingere [inserați prevederile dreptului intern care transpun Directiva (UE) 2015/2366], alineatele (1)-(4) se aplică în măsura în care este posibilă excluderea răspunderii [inserați denumirea băncii centrale].

▼M3

(6)  [Inserați denumirea băncii centrale] și ►M6  titularii de T2S DCA ◄ iau toate măsurile rezonabile și realizabile în scopul diminuării oricăror daune sau prejudicii la care se referă prezentul articol.

(7)  În îndeplinirea unora sau a tuturor obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentelor condiții, [inserați denumirea băncii centrale] poate mandata terți să acționeze în numele său, în special furnizori de rețele de telecomunicații sau de alt tip de rețele sau alte entități, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea de către [inserați denumirea băncii centrale] a obligațiilor ce îi revin sau dacă aceasta este o practică normală a pieței. Obligația [inserați denumirea băncii centrale] se limitează la selectarea și mandatarea în mod corespunzător a oricăror astfel de terți, iar răspunderea [inserați denumirea băncii centrale] este limitată în mod corespunzător. În sensul prezentului alineat, BCN care furnizează SSP și 4CB nu sunt considerate terți.

Articolul 22

Proba

(1)  Cu excepția cazului în care prezentele condiții dispun altfel, toate mesajele de plată și cele aferente procesării plății în relație cu ►M6  T2S DCA ◄ , precum confirmările de debitare sau de creditare sau extrasele de cont, dintre [inserați denumirea băncii centrale] și ►M6  titularii de T2S DCA ◄ , se transmit prin intermediul furnizorului de servicii de rețea T2S.

(2)  Înregistrările pe suport electronic sau pe suport de hârtie ale mesajelor păstrate de [inserați denumirea băncii centrale] sau de furnizorul de servicii de rețea T2S sunt acceptate ca mijloace de probă a plăților procesate prin intermediul [inserați denumirea băncii centrale]. Versiunea salvată sau tipărită a mesajului original al furnizorului de servicii de rețea T2S este acceptată ca mijloc de probă, indiferent de forma mesajului original.

(3)  În cazul în care conexiunea unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ cu furnizorul de servicii de rețea T2S nu mai funcționează, ►M6  titularul de T2S DCA ◄ utilizează un mijloc alternativ de transmitere a mesajelor, stabilit cu [inserați denumirea băncii centrale]. În astfel de situații, versiunea salvată sau tipărită a mesajului prezentată de [inserați denumirea băncii centrale] are aceeași valoare probatorie ca și mesajul original, indiferent de forma acestuia.

(4)  [Inserați denumirea băncii centrale] păstrează evidențe complete ale ordinelor de plată inițiate și ale plăților primite de ►M6  titulari de T2S DCA ◄ pentru o perioadă de [inserați perioada prevăzută de legislația internă aplicabilă] de la data inițierii acestor ordine de plată și a primirii plăților, cu condiția ca aceste evidențe complete să acopere o perioadă de cel puțin cinci ani pentru orice ►M6  titular de T2S DCA ◄ din TARGET2 care face obiectul unei supravegheri continue în temeiul măsurilor restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre sau chiar o perioadă mai lungă, în cazul în care aceasta este prevăzută de reglementări specifice.

(5)  Registrele contabile și registrele proprii ale [inserați denumirea băncii centrale] (indiferent dacă sunt păstrate pe suport de hârtie, microfilm, microfișă, înregistrare electronică sau magnetică, în orice altă formă reproductibilă mecanic sau în alt mod) sunt acceptate ca mijloace de probă a oricăror obligații ale ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ și a oricăror fapte și evenimente pe care părțile le invocă.

TITLUL VII

ÎNCETAREA ȘI ÎNCHIDEREA ►M6  T2S DCA ◄

Articolul 23

Durata și încetarea ►M6  T2S DCA ◄ în situații normale

(1)  Fără a aduce atingere prevederilor articolului 24, un ►M6  T2S DCA ◄ din TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] este deschis pe durată nedeterminată.

(2)  Un ►M6  titular de T2S DCA ◄ poate înceta ►M6  T2S DCA ◄ al acestuia în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] în orice moment, cu un preaviz de 14 zile de operare, cu excepția cazului în care stabilește cu [inserați denumirea băncii centrale] un preaviz mai scurt.

(3)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate înceta un ►M6  T2S DCA ◄ al unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] în orice moment, cu un preaviz de trei luni, cu excepția cazului în care stabilește cu ►M6  titularul de T2S DCA ◄ respectiv un alt termen de preaviz.

(4)  În cazul încetării ►M6  T2S DCA ◄ , obligația de păstrare a confidențialității prevăzută la articolul 27 rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani de la data încetării.

(5)  La încetarea ►M6  T2S DCA ◄ , acesta se închide, în conformitate cu articolul 25.

Articolul 24

Suspendarea participării și încetarea participării în situații excepționale

(1)  Participarea unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ la TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] încetează imediat și fără notificare prealabilă sau este suspendată la apariția uneia dintre următoarele situații de neîndeplinire a obligațiilor:

(a) deschiderea procedurilor de insolvență; și/sau

(b)  ►M6  titularul de T2S DCA ◄ nu mai îndeplinește criteriile de acces prevăzute la articolul 5.

▼M6

În sensul prezentului alineat, adoptarea unor măsuri de prevenire a crizelor sau a unor măsuri de gestionare a crizelor în sensul Directivei 2014/59/UE împotriva unui titular de T2S DCA nu constituie automat deschiderea unei proceduri de insolvență.

▼M3

(2)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate înceta fără notificare prealabilă sau poate suspenda participarea ►M6  titularului de T2S DCA ◄ la TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] dacă:

(a) apar una sau mai multe situații de neîndeplinire a obligațiilor [altele decât cele menționate la alineatul (1)];

(b)  ►M6  titularul de T2S DCA ◄ a încălcat în mod substanțial prezentele condiții;

(c)  ►M6  titularul de T2S DCA ◄ nu își îndeplinește o obligație substanțială față de [inserați denumirea băncii centrale];

(d)  ►M6  titularul de T2S DCA ◄ este exclus dintr-un grup închis de utilizatori (Closed Group of Users – CGU) T2S sau calitatea sa de membru al CGU T2S încetează în alt fel; și/sau

(e) are loc orice alt eveniment în legătură cu un ►M6  titular de T2S DCA ◄ , eveniment care, în aprecierea [inserați denumirea băncii centrale], ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generale ale TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] sau ale oricărui alt sistem component al TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea de către [inserați denumirea băncii centrale] a atribuțiilor sale prevăzute de [inserați o referință la prevederile dreptului intern aplicabil] și de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței.

(3)  În exercitarea libertății de apreciere în temeiul alineatului (2), [inserați denumirea băncii centrale] ia în considerare, printre altele, gravitatea situației de neîndeplinire a obligațiilor sau a evenimentelor menționate la literele (a)-(c).

(4)  

►M4  (a) În cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] suspendă sau pune capăt participării unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] conform alineatului (1) sau (2), [inserați denumirea băncii centrale] informează imediat, printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM sau prin intermediul T2S, ►M6  titularul de T2S DCA ◄ respectiv, alte bănci centrale, alți ►M6  titulari de T2S DCA ◄ și alți titulari de cont PM din toate sistemele componente ale TARGET2, despre această suspendare sau încetare. Se consideră că acest mesaj a fost transmis de către banca centrală a statului membru de origine a ►M6  titularului de T2S DCA ◄ și a titularului de cont PM care primește mesajul. ◄

▼M4 —————

▼M3

(c) Odată ce un astfel de mesaj transmis prin intermediul ICM (în cazul titularilor de cont PM) sau un mesaj transmis prin intermediul T2S (în cazul ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ ) a fost primit de către participanți, se consideră că aceștia au fost informați despre încetarea/suspendarea participării unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ la TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] sau la un alt sistem component al TARGET2. Participanții suportă orice pierderi rezultate din inițierea unui ordin de plată către participanții a căror participare a fost suspendată sau a căror participare a încetat, dacă ordinul de plată în cauză a fost introdus în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] după primirea mesajului transmis prin intermediul ICM sau a mesajului transmis prin intermediul T2S, în funcție de opțiunea tehnică prevăzută la articolul 19 utilizată de ►M6  titularul de T2S DCA ◄ .

(5)  După încetarea participării unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ , TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] nu acceptă noi ordine de plată de la sau către acel ►M6  titular de T2S DCA ◄ .

▼M5

(6)  În cazul în care un ►M6  titular de T2S DCA ◄ este suspendat din TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] pentru alte motive decât cele menționate la alineatul (1) litera (a), toate ordinele de plată primite și inițiate de acesta sunt prezentate pentru decontare numai după ce au fost în mod explicit acceptate de către banca centrală a ►M6  titularului de T2S DCA ◄ suspendat.

▼M5

(7)  În cazul în care un ►M6  titular de T2S DCA ◄ este suspendat din TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pentru motivele menționate la alineatul (1) litera (a), orice ordine de plată inițiate de respectivul ►M6  titular de T2S DCA ◄ sunt procesate numai la instrucțiunile reprezentanților acestuia, inclusiv cei desemnați de o autoritate competentă sau de o instanță judecătorească, precum administratorul judiciar al ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , sau în conformitate cu o decizie executorie a unei autorități competente sau a unei instanțe judecătorești care dă instrucțiuni cu privire la modul în care trebuie procesate aceste plăți. Toate plățile primite se procesează în conformitate cu alineatul (6).

▼M3

Articolul 25

Închiderea ►M6  T2S DCA ◄

(1)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ pot solicita [inserați denumirea băncii centrale] să închidă ►M6  T2S DCA ◄ ale acestora în orice moment, cu condiția acordării [inserați denumirea băncii centrale] a unui preaviz de 14 zile de operare.

(2)  În cazul încetării participării, în temeiul articolului 23 sau al articolului 24, [inserați denumirea băncii centrale] închide ►M6  T2S DCA ◄ al ►M6  titularului de T2S DCA ◄ în cauză, după ce a decontat sau a returnat toate ordinele de plată nedecontate și și-a exercitat drepturile de garanție reală mobiliară și de compensare bilaterală (set-off) în conformitate cu articolul 26.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

Drepturile [inserați denumirea băncii centrale] de garanție reală mobiliară și de compensare bilaterală (set-off)

(1)  [Inserați dacă este aplicabil: [Inserați denumirea băncii centrale] are un drept de garanție reală mobiliară asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare din ►M6  T2S DCA ◄ ale ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , transformând astfel în colateral orice creanțe curente și viitoare născute din raportul juridic dintre părți.]

(1a) [Inserați dacă este aplicabil: Creanțele curente și viitoare ale unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ asupra [inserați denumirea băncii centrale] rezultate dintr-un sold creditor al ►M6  T2S DCA ◄ sunt transferate către [inserați denumirea băncii centrale] drept colateral (respectiv sunt transferate ca garanție) pentru orice creanță curentă sau viitoare a [inserați denumirea băncii centrale] asupra participantului, născută din [inserați o referință la aranjamentul de punere în aplicare a prezentelor condiții]. Un astfel de colateral se constituie prin simplul fapt al creditării cu fonduri a ►M6  T2S DCA ◄ al ►M6  titularului de T2S DCA ◄ .]

(1b) [Inserați dacă este aplicabil: [Inserați denumirea băncii centrale] are o garanție reală mobiliară fluctuantă (floating charge) asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare din ►M6  T2S DCA ◄ ale ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , transformând astfel în colateral orice creanțe curente și viitoare născute din raportul juridic dintre părți.]

(2)  [Inserați dacă este aplicabil: [Inserați denumirea băncii centrale] are dreptul menționat la alineatul (1), chiar dacă creanțele sale sunt afectate de condiții sau nu sunt încă exigibile.]

(3)  [Inserați dacă este aplicabil: Participantul, acționând în calitatea sa de ►M6  titular de T2S DCA ◄ , consimte prin prezenta la constituirea garanției reale mobiliare în favoarea [inserați denumirea băncii centrale], la care a fost deschis ►M6  T2S DCA ◄ respectiv; acest consimțământ constă în punerea la dispoziția [inserați denumirea băncii centrale] a activelor-obiect al garanției reale mobiliare la care se face referire în legea [inserați adjectivul național aferent]. Orice sume transferate în ►M6  T2S DCA ◄ al cărui sold constituie obiectul garanției reale mobiliare devin în mod irevocabil obiect al garanției reale mobiliare, prin simplul fapt al transferării lor, fără niciun fel de restricții, drept colateral pentru îndeplinirea în totalitate a obligațiilor garantate.]

(4)  La apariția:

(a) unei situații de neîndeplinire a obligațiilor, menționate la articolul 24 alineatul (1); sau

(b) oricărei altei situații de neîndeplinire a obligațiilor sau a unui eveniment prevăzut la articolul 24 alineatul (2) care a condus la încetarea sau suspendarea participării ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , fără a ține seama de deschiderea oricăror proceduri de insolvență împotriva unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ și fără a ține seama de orice cesiune, sechestru judiciar/poprire sau de altă natură sau de orice altă formă de dispoziție asupra drepturilor ►M6  titularului de T2S DCA ◄ ori cu privire la aceste drepturi;

toate obligațiile ►M6  titularului de T2S DCA ◄ sunt considerate de drept și imediat scadente și, ca urmare, imediat exigibile, fără notificare prealabilă și fără a fi necesară vreo aprobare prealabilă de către o autoritate. În plus, obligațiile reciproce dintre ►M6  titularul de T2S DCA ◄ și [inserați denumirea băncii centrale] sunt automat compensate bilateral (set-off), iar partea care datorează suma mai mare plătește celeilalte diferența.

(5)  [Inserați denumirea băncii centrale] îl notifică fără întârziere pe ►M6  titularul de T2S DCA ◄ cu privire la orice compensare bilaterală (set-off) efectuată potrivit alineatului (4), după ce aceasta a fost efectuată.

(6)  [Inserați denumirea băncii centrale] poate, fără notificare prealabilă, să debiteze ►M6  T2S DCA ◄ al oricărui ►M6  titular de T2S DCA ◄ cu orice sumă pe care ►M6  titularul de T2S DCA ◄ respectiv o datorează [inserați denumirea băncii centrale], rezultată din raportul juridic dintre ►M6  titularul de T2S DCA ◄ și [inserați denumirea băncii centrale].

Articolul 27

Confidențialitate

(1)  [Inserați denumirea băncii centrale] păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor sensibile sau secrete, inclusiv când aceste informații se referă la plăți, a informațiilor tehnice sau organizaționale aparținând ►M6  titularului de T2S DCA ◄ sau clienților ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , cu excepția situației în care ►M6  titularul de T2S DCA ◄ sau clientul său și-a dat consimțământul în scris pentru divulgarea informațiilor [inserați următoarea propoziție, dacă este cazul, în temeiul dreptului intern: sau această divulgare este permisă ori impusă de legea [inserați adjectivul referitor la numele țării]].

▼M6

(1a)  Prin derogare de la alineatul (1), titularul de T2S DCA consimte că informațiile cu privire la orice măsură luată în conformitate cu articolul 24 nu sunt considerate informații confidențiale.

▼M5

(2)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1), ►M6  titularul de T2S DCA ◄ consimte că [inserați denumirea băncii centrale] poate divulga informații referitoare la ►M6  plăți ◄ , informații tehnice sau organizaționale aferente ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , altor ►M6  T2S DCA ◄ deținute de ►M6  titulari de T2S DCA ◄ din același grup sau clienților ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , obținute pe parcursul operării TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] (a) altor bănci centrale sau terți implicați în operarea TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării], în măsura în care divulgarea este necesară pentru funcționarea eficientă a TARGET2 ori pentru monitorizarea expunerii ►M6  titularului de T2S DCA ◄ sau a grupului acestuia; (b) altor bănci centrale, în vederea efectuării analizelor necesare pentru operațiunile de piață, funcțiile politicii monetare, stabilitatea financiară sau integrarea financiară; sau ►M7  (c) autorităților de supraveghere, de rezoluție și de monitorizare ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv băncilor centrale, în măsura în care divulgarea informațiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor lor publice și cu condiția ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu contravină legii aplicabile. ◄ [Inserați denumirea băncii centrale] nu răspunde pentru consecințele financiare și comerciale ale unei asemenea divulgări.

▼M3

(3)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1) și cu condiția ca prin aceasta să nu fie posibilă identificarea directă sau indirectă a ►M6  titularului de T2S DCA ◄ sau a clienților ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , [inserați denumirea băncii centrale] poate utiliza, divulga sau publica informații referitoare la plăți aferente ►M6  titularului de T2S DCA ◄ sau clienților ►M6  titularului de T2S DCA ◄ în scopuri statistice, istorice, științifice sau în alte scopuri în exercițiul funcțiilor sale publice sau în exercițiul funcțiilor altor entități publice cărora le sunt divulgate aceste informații.

(4)  Informațiile referitoare la funcționarea TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] la care ►M6  titularii de T2S DCA ◄ au avut acces pot fi utilizate numai în scopurile menționate în prezentele condiții. ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ păstrează confidențialitatea acestor informații, cu excepția situației în care [inserați denumirea băncii centrale] și-a dat consimțământul în scris și în mod expres pentru divulgarea acestora. ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ se asigură că orice terți către care aceștia externalizează, deleagă sau subcontractează sarcini care au sau pot avea o influență asupra îndeplinirii obligațiilor lor în temeiul prezentelor condiții sunt ținuți de obligația de confidențialitate din prezentul articol.

(5)  În scopul decontării ordinelor de plată, [inserați denumirea băncii centrale] este autorizată să proceseze și să transfere datele necesare către furnizorul de servicii de rețea T2S.

Articolul 28

Protecția datelor, prevenirea spălării banilor, măsuri administrative sau restrictive și aspecte conexe

(1)  Se consideră că ►M6  titularii de T2S DCA ◄ cunosc și respectă toate obligațiile care le revin cu privire la legislația privind protecția datelor, prevenirea spălării banilor, finanțarea terorismului, activitățile nucleare cu risc de proliferare și dezvoltarea unor sisteme de transport al armelor nucleare, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor adecvate cu privire la orice ►M6  plăți ◄ debitate sau creditate în ►M6  T2S DCA ◄ ale acestora. Înainte de a se angaja în relații contractuale cu furnizorul acestora de servicii de rețea T2S, ►M6  titularii de T2S DCA ◄ se informează cu privire la politica acestuia privind extragerea datelor.

(2)  Se consideră că [inserați denumirea băncii centrale] a fost autorizată de către ►M6  titularii de T2S DCA ◄ să obțină orice informații referitoare la aceștia de la orice autoritate financiară sau de supraveghere sau organism profesional, național(ă) sau străin(ă), în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru participarea ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ la TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării].

(3)  Atunci când acționează în calitate de furnizor de servicii de plată al unui beneficiar sau al unui plătitor, ►M6  titularii de T2S DCA ◄ îndeplinesc toate cerințele care rezultă din măsurile administrative sau restrictive impuse în temeiul articolului 75 sau al articolului 215 din tratat care le sunt aplicabile, inclusiv în ceea ce privește notificarea și/sau obținerea acordului din partea unei autorități competente în legătură cu procesarea tranzacțiilor. În plus:

(a) în cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] este furnizorul de servicii de plată al unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ care are calitatea de plătitor:

(i)  ►M6  titularul de T2S DCA ◄ efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea și transmite [inserați denumirea băncii centrale] dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării;

▼M6

(ii) titularul de T2S DCA nu introduce în TARGET2 niciun ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în PM sau ordin de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA, cu excepția unor astfel de ordine de transfer de lichiditate între conturi diferite ale aceluiași titular de T2S DCA, până nu a obținut din partea [inserați denumirea băncii centrale] confirmarea că notificarea necesară a fost făcută sau că aprobarea a fost obținută de către sau în numele furnizorului de servicii de plată al beneficiarului;

▼M3

(b) în cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] este furnizor de servicii de plată al unui ►M6  titular de T2S DCA ◄ care are calitatea de beneficiar, ►M6  titularul de T2S DCA ◄ efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale, care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea, și transmite [inserați denumirea băncii centrale] dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării.

În sensul prezentului alineat, noțiunile „furnizor de servicii de plată”, „plătitor” și „beneficiar” au semnificațiile care le sunt atribuite în cadrul măsurilor administrative sau restrictive aplicabile.

Articolul 29

Notificări

(1)  Cu excepția cazului în care prezentele condiții dispun altfel, toate notificările impuse sau (permise în temeiul prezentelor condiții se trimit prin scrisoare recomandată, fax sau prin orice altă modalitate, în scris, sau printr-un mesaj autentificat prin intermediul furnizorului de servicii de rețea T2S. Notificările către [inserați denumirea băncii centrale] sunt înaintate conducătorului [inserați departamentul sisteme de plăți sau unitatea aferentă din banca centrală] al [inserați denumirea băncii centrale], la [inserați adresa aferentă băncii centrale] sau la [inserați adresa BIC a băncii centrale]. Notificările către ►M6  titularul de T2S DCA ◄ sunt trimise la adresa, numărul de fax sau adresa de BIC pe care ►M6  titularul de T2S DCA ◄ le comunică periodic [inserați denumirea băncii centrale].

(2)  Pentru a dovedi că o notificare a fost trimisă, este suficient a dovedi că notificarea a fost livrată la adresa corespunzătoare sau că plicul conținând notificarea în cauză a fost adresat și expediat în mod corect.

(3)  Toate notificările se formulează în [inserați limba națională corespunzătoare și/sau „engleză”].

(4)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ sunt ținuți de toate formularele și documentele [inserați denumirea băncii centrale] pe care aceștia le-au completat și/sau semnat, inclusiv, dar fără a se limita la formularele de colectare a datelor statice, astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera (a), și de informațiile furnizate conform articolului 10 alineatul (5), care au fost transmise în conformitate cu alineatele (1) și (2) și pe care [inserați denumirea băncii centrale] consideră în mod rezonabil că le-a primit de la ►M6  titularii de T2S DCA ◄ , de la angajații lor sau agenții acestora.

Articolul 30

Relația contractuală cu furnizorul de servicii de rețea T2S

(1)  Fiecare ►M6  titular de T2S DCA ◄ poate încheia un acord separat cu un furnizor de servicii de rețea T2S cu privire la serviciile furnizate în legătură cu utilizarea ►M6  T2S DCA ◄ de către ►M6  titularul de T2S DCA ◄ . Raportul juridic dintre un ►M6  titular de T2S DCA ◄ și furnizorul de servicii de rețea T2S este guvernat în mod exclusiv de termenii și condițiile acordului separat dintre aceștia.

(2)  Serviciile ce urmează a fi furnizate de către furnizorul de servicii de rețea T2S nu sunt incluse în serviciile ce urmează a fi prestate de către [inserați denumirea băncii centrale] în legătură cu TARGET2.

(3)  [Inserați denumirea băncii centrale] nu este răspunzătoare pentru acțiunile, erorile sau omisiunile furnizorului de servicii de rețea T2S (incluzând directorii, personalul și subcontractanții săi) sau pentru acțiunile, erorile sau omisiunile terților aleși de ►M6  titularii de T2S DCA ◄ pentru a avea acces la rețeaua furnizorului de servicii de rețea T2S.

Articolul 31

Procedura de modificare

[Inserați denumirea băncii centrale] poate oricând să modifice unilateral prezentele condiții, inclusiv apendicele la acestea. Modificările prezentelor condiții, inclusiv ale apendicelor la acestea, sunt comunicate prin [inserați respectivele mijloace de comunicare]. Dacă ►M6  titularul de T2S DCA ◄ nu se opune în mod expres modificărilor în termen de 14 zile de la data la care a fost informat cu privire la modificările în cauză, acestea sunt considerate a fi fost acceptate. În cazul în care un ►M6  titular de T2S DCA ◄ se opune unei modificări, [inserați denumirea băncii centrale] este îndreptățită să înceteze și să închidă imediat ►M6  T2S DCA ◄ al acelui ►M6  titular de T2S DCA ◄ din TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării].

Articolul 32

Drepturile terților

(1)   ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ nu transferă, nu constituie garanții reale mobiliare asupra și nu cesionează terților drepturile, beneficiile, obligațiile, responsabilitățile și creanțele născute din prezentele condiții sau referitoare la acestea, fără consimțământul scris al [inserați denumirea băncii centrale].

(2)  Prezentele condiții nu creează drepturi în favoarea sau obligații în relație cu nicio altă entitate în afară de [inserați denumirea băncii centrale] și ►M6  titularii de T2S DCA ◄ din TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării].

Articolul 33

Legea aplicabilă, jurisdicția și locul executării

(1)  Relația bilaterală dintre [inserați denumirea băncii centrale] și ►M6  titularii de T2S DCA ◄ din TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] este guvernată de legea [inserați adjectivul referitor la numele țării].

(2)  Fără a aduce atingere competenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, orice diferend rezultat dintr-un element referitor la relația menționată la alineatul (1) este de competența exclusivă a instanțelor competente din [inserați locul sediului băncii centrale].

(3)  În privința raportului juridic dintre [inserați referința băncii centrale] și ►M6  titularii de T2S DCA ◄ , locul executării este [inserați locul sediului băncii centrale].

Articolul 34

Nulitate parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor condiții este sau devine nulă, aceasta nu aduce atingere aplicabilității tuturor celorlalte prevederi din prezentele condiții.

Articolul 35

Intrarea în vigoare și forța obligatorie

(1)  Prezentele condiții intră în vigoare la [inserați data corespunzătoare].

(2)  [Inserați dacă este necesar în conformitate cu dreptul intern aplicabil: Prin solicitarea unui ►M6  T2S DCA ◄ în TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării], entitățile solicitante acceptă automat aplicarea prezentelor condiții între ele și în relația cu [inserați denumirea băncii centrale]].
Apendicele I

▼M6

PARAMETRII CONTURILOR DE FONDURI DEDICATE T2S – SPECIFICAȚII TEHNICE

▼M3

Pe lângă prevederile condițiilor, pentru interacțiunea cu Platforma T2S se aplică următoarele reguli:

1.    Cerințe tehnice pentru participarea la TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] cu privire la infrastructura, rețeaua și formatele mesajelor

1. T2S utilizează serviciile unui furnizor de servicii de rețea T2S pentru schimbul de mesaje. Fiecare ►M6  titular de T2S DCA ◄ care utilizează o conexiune directă are o conexiune la cel puțin o rețea securizată cu protocol internet a unui furnizor de servicii de rețea T2S.

2. Fiecare ►M6  titular de T2S DCA ◄ parcurge cu succes o serie de teste pentru a-și demonstra capacitatea tehnică și operațională înainte de a putea participa la TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării].

3. Pentru inițierea de ordine de transfer de lichiditate în ►M6  T2S DCA ◄ se utilizează serviciile furnizorilor de servicii de rețea T2S. Ordinele de transfer de lichiditate se adresează direct T2S DN și trebuie să conțină următoarele informații:

(a) în cazul transferurilor de lichiditate între două ►M6  T2S DCA ◄ , numerele de cont unice de 34 de caractere ale ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ care trimit și primesc; sau

(b) în cazul transferurilor de lichiditate dintr-un ►M6  T2S DCA ◄ într-un cont PM, numărul de cont unic de 34 de caractere al ►M6  titularului de T2S DCA ◄ care trimite și numărul de cont al contului PM care primește.

4. Pentru schimbul de informații cu Platforma T2S poate fi utilizat fie modul A2A, fie modul U2A. Securitatea schimbului de mesaje între ►M6  T2S DCA ◄ și Platforma T2S se bazează pe serviciul Public Key Infrastructure (PKI) oferit de un furnizor de servicii de rețea T2S. Informații referitoare la serviciul PKI sunt disponibile în documentația furnizată de acest furnizor de servicii de rețea T2S.

5.  ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ respectă structura mesajelor ISO20022 și specificațiile câmpurilor. Toate mesajele includ un antet de aplicație de business (Business Application Header – BAH). Structura mesajului, specificațiile câmpurilor și BAH sunt definite în documentația ISO, ținând cont de restricțiile stabilite pentru T2S, astfel cum sunt prevăzute acestea în capitolul 3.3.3. Cash Management (camt) din UDFS T2S.

6. Conținutul câmpurilor este validat la nivelul Platformei T2S, în conformitate cu cerințele UDFS T2S.

2.    Tipuri de mesaje

Sunt procesate următoarele tipuri de mesaje, sub rezerva subscrierii:Tip de mesaj

Descriere

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.    Verificarea dublei inițieri

1. Toate ordinele de transfer de lichiditate sunt supuse unei verificări a dublei inițieri, scopul acestei verificări fiind respingerea ordinelor de transfer de lichiditate care au fost inițiate de mai multe ori.

2. Sunt verificați următorii parametri:

 referința ordinului (End to End Id);

 cont de debit și credit ( ►M6  T2S DCA ◄ sau cont PM); și

 suma aferentă instrucțiunii.

3. În cazul în care toate câmpurile descrise la punctul 2 ale unui ordin de transfer de lichiditate recent inițiat sunt identice cu cele ale unui ordin de transfer de lichiditate care a fost acceptat, dar încă nu a fost decontat, sau ale unui ordin de transfer de lichiditate care a fost decontat în ultimele trei zile de operare, ordinul de transfer de lichiditate recent inițiat este respins.

4.    Coduri de eroare

În cazul în care un ordin de transfer de lichiditate este respins pentru nonconformitate cu câmpurile de la punctul 3 subpunctul 2, ►M6  titularul de T2S DCA ◄ primește un mesaj de comunicare a statutului [camt.025], astfel cum se descrie în capitolul 4.1 din UDFS T2S.

5.    Evenimente declanșatoare ale decontării

1. Pentru ordine de transfer de lichiditate imediate, nu este necesară o etichetă XML specifică;

2. Ordinele de transfer de lichiditate predefinite și ordinele de transfer de lichiditate programate pot fi declanșate la o anumită oră sau de un eveniment din ziua decontării:

 pentru decontarea la o anumită oră, se utilizează eticheta XML „Time(/ExctnTp/Tm/)”;

 pentru decontarea la apariția unui eveniment specific, se utilizează eticheta XML „(EventType/ExctnTp/Evt/)”.

3. Perioada de valabilitate a ordinelor de transfer de lichiditate programate se stabilește prin intermediul următoarelor etichete XML: „FromDate/VldtyPrd/FrDt/” și „ToDate/VldtyPrd/ToDt/”.

6.    Decontarea ordinelor de transfer de lichiditate

Ordinele de transfer de lichiditate nu sunt reciclate, plasate în coada de așteptare sau compensate.

Statutele diferite ale ordinelor de transfer de lichiditate sunt descrise la capitolul 1.6.4 din UDFS T2S.

7.    Utilizarea modurilor U2A și A2A

1. Modurile U2A și A2A pot fi utilizate pentru obținerea de informații și administrarea lichidității. Rețelele furnizorilor de servicii de rețea T2S sunt rețelele suport de comunicații tehnice pentru schimbul de informații și aplicarea măsurilor de control. Următoarele moduri sunt disponibile pentru utilizare de către ►M6  titularii T2S DCA ◄ :

(a) modul „aplicație-către-aplicație” (A2A)

În cazul A2A, informațiile și mesajele sunt transmise între Platforma T2S și aplicația internă a ►M6  titularului de T2S DCA ◄ . Prin urmare, ►M6  titularul de T2S DCA ◄ trebuie să se asigure că este disponibilă o aplicație corespunzătoare pentru schimbul de mesaje XML (solicitări și răspunsuri);

(b) modul „utilizator-către-aplicație” (U2A)

U2A permite comunicarea directă între un ►M6  titular de T2S DCA ◄ și T2S GUI. Informațiile sunt afișate într-o aplicație pentru navigare pe internet (browser) care rulează pe un sistem PC. Pentru accesul U2A infrastructura IT trebuie să fie capabilă să accepte cookies și JavaScript. Detalii suplimentare sunt prevăzute în Manualul utilizatorului T2S (T2S User Handbook).

2. Datele statice sunt disponibile pentru vizualizare în modul U2A. Afișarea este disponibilă doar în limba engleză.

3. Informațiile sunt furnizate în modul „tragere” (pull), ceea ce înseamnă că fiecare ►M6  titular de T2S DCA ◄ trebuie să solicite să i se furnizeze informații.

4. Drepturile de acces la modurile U2A și A2A sunt acordate utilizând T2S GUI.

5. Semnătura „Non Repudiation of Origin” (NRO) permite destinatarului unui mesaj să demonstreze că acest mesaj a fost emis și că nu a fost modificat.

6. În cazul în care un ►M6  titular de T2S DCA ◄ are probleme tehnice și nu poate iniția niciun ordin de transfer de lichiditate, acesta poate contacta banca centrală a acestuia, care va acționa cu maxima diligență posibilă în numele ►M6  titularului de T2S DCA ◄ .

8.    Documentația relevantă

Detalii suplimentare și exemple care ilustrează regulile de mai sus sunt cuprinse în UDFS T2S și în Manualul utilizatorului T2S (T2S User Handbook), astfel cum sunt acestea modificate periodic și publicate pe website-ul BCE în limba engleză.
Apendicele II

SCHEMA DE COMPENSAȚIE PENTRU TARGET2 AFERENTĂ DESCHIDERII ȘI FUNCȚIONĂRII ►M6  T2S DCA ◄

1.    Principii generale

(a) În cazul unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, ►M6  titularii de T2S DCA ◄ pot depune cereri de compensație în conformitate cu schema de compensație pentru TARGET2 stabilită în prezentul apendice.

(b) Cu excepția situației în care Consiliul guvernatorilor BCE decide altfel, schema de compensație pentru TARGET2 nu se aplică în situațiile în care disfuncționalitatea tehnică a TARGET2 este rezultatul unor evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al băncilor centrale implicate sau este urmarea acțiunilor sau a inacțiunilor terților.

(c) Compensația conform schemei de compensație pentru TARGET2 este singura procedură de compensație oferită în cazul unei disfuncționalități tehnice a TARGET2. Cu toate acestea, ►M6  titularii de T2S DCA ◄ pot recurge la alte mijloace legale pentru a solicita despăgubiri. Acceptarea de către un ►M6  titular de T2S DCA ◄ a unei oferte de compensație în cadrul schemei de compensație pentru TARGET2 constituie acordul irevocabil prin care ►M6  titularul de T2S DCA ◄ respectiv renunță la toate pretențiile în legătură cu ordinele de plată pentru care acceptă compensația (inclusiv pretențiile referitoare la repararea prejudiciului indirect) pe care le-ar putea avea împotriva oricărei bănci centrale și prin care consideră primirea plății compensatorii corespunzătoare ca fiind o soluționare integrală și definitivă a tuturor acestor pretenții. ►M6  Titularul de T2S DCA ◄ despăgubește băncile centrale în cauză, până la concurența sumei primite în virtutea schemei de compensație pentru TARGET2, pentru orice alte cereri de compensație suplimentare depuse de către oricare alt participant sau oricare alt terț în legătură cu ordinul de plată sau plata în cauză.

(d) Depunerea unei oferte de compensație nu constituie acceptarea răspunderii [inserați denumirea băncii centrale] sau a răspunderii oricărei alte bănci centrale pentru disfuncționalitatea tehnică a TARGET2.

2.    Condiții pentru ofertele de compensație

(a) Un plătitor poate depune o cerere pentru cheltuieli administrative și de compensație pentru dobândă dacă, din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, un ordin de transfer de lichiditate nu a fost decontat în ziua de operare în care a fost acceptat.

(b) Un beneficiar poate depune o cerere pentru cheltuieli administrative dacă, din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, nu a primit o plată care trebuia primită într-o anumită zi de operare. De asemenea, beneficiarul poate depune o cerere de compensație pentru dobândă dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiții:

(i) în cazul participanților care au acces la facilitatea de credit marginală: din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, un beneficiar a recurs la facilitatea de credit marginală; și/sau

(ii) în cazul tuturor participanților: a fost imposibil din punct de vedere tehnic să apeleze la piața monetară sau obținerea acestui tip de refinanțare a fost imposibilă din alte motive în mod obiectiv rezonabile.

3.    Calculul compensației

(a) În ceea ce privește oferta de compensație adresată unui plătitor:

(i) cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată și 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată. Cheltuielile administrative se calculează separat, în relație cu fiecare beneficiar;

▼M4

(ii) compensația pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referință ce se va stabili zilnic. Rata de referință menționată este cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA) și rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referință se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncționalității tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data inițierii efective sau, în ceea ce privește ordinele de plată menționate la punctul 2 litera (b) punctul (ii), data la care s-a intenționat inițierea ordinului de plată și data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensații se deduc sau se comisionează, după caz, orice dobândă sau comisioane rezultate din plasarea oricăror ordine de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; și

▼M3

(iii) nu se plătește compensație pentru dobândă în situația în care și doar în măsura în care fondurile rezultate din ordinele de plată nedecontate au fost plasate pe piață sau au fost utilizate pentru îndeplinirea obligațiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii.

(b) În ceea ce privește oferta de compensație adresată unui beneficiar:

(i) cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată și 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată. Cheltuielile administrative se calculează separat, în relație cu fiecare plătitor;

(ii) se aplică metoda de calculare a compensației pentru dobândă prevăzută la litera (a) punctul (ii), cu diferența că, în acest caz, compensația pentru dobândă se plătește luând în calcul o rată egală cu diferența dintre rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală și rata de referință și se calculează la suma pentru care s-a recurs la facilitatea de credit marginală ca urmare a disfuncționalității tehnice a TARGET2.

4.    Reguli de procedură

(a) O cerere de compensație se formulează utilizând formularul de cerere disponibil pe website-ul [inserați denumirea băncii centrale] în limba engleză (a se vedea [inserați referința website-ului băncii centrale]). Plătitorii depun un formular distinct de cerere pentru fiecare beneficiar, iar beneficiarii depun câte un formular distinct de cerere pentru fiecare plătitor. Pentru dovedirea informațiilor precizate în formularul de cerere se prezintă suficiente documente și informații suplimentare. Pentru fiecare plată sau ordin de plată poate fi depusă o singură cerere.

(b)  ►M6  Titularii de T2S DCA ◄ depun formularele de cerere la [inserați denumirea băncii centrale] în termen de patru săptămâni de la producerea disfuncționalității tehnice a TARGET2. Informațiile și probele suplimentare solicitate de [inserați denumirea băncii centrale] se transmit în termen de două săptămâni de la data la care acestea au fost solicitate.

(c) [Inserați denumirea băncii centrale] examinează cererile și le înaintează BCE. Cu excepția situației în care Consiliul guvernatorilor BCE a decis altfel și a comunicat acest lucru ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ , toate cererile de compensație primite sunt evaluate nu mai târziu de 14 săptămâni de la producerea disfuncționalității tehnice a TARGET2.

(d) [Inserați denumirea băncii centrale] comunică ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ în cauză rezultatul evaluării prevăzute la litera (c). Dacă evaluarea se concretizează într-o ofertă de compensație, ►M6  titularii de T2S DCA ◄ în cauză trebuie fie să accepte oferta de compensație, fie să o refuze, în termen de patru săptămâni de la comunicarea ofertei respective, pentru fiecare plată sau ordin de plată la care se referă fiecare cerere, prin semnarea unei scrisori de acceptare în formă standard (modelul acesteia fiind disponibil pe website-ul [inserați denumirea băncii centrale] (a se vedea [inserați referința website-ului băncii centrale]). În cazul în care [inserați denumirea băncii centrale] nu a primit această scrisoare în termen de patru săptămâni, se consideră că ►M6  titularii de T2S DCA ◄ în cauză au refuzat oferta de compensație.

(e) [Inserați denumirea băncii centrale] efectuează plăți compensatorii după primirea scrisorii de acceptare a compensației emise de un ►M6  titular de T2S DCA ◄ . Nici o plată compensatorie nu este purtătoare de dobânzi.
Apendicele III

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU OPINIILE JURIDICE PRIVIND CAPACITATEA ȘI ȚARA

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU OPINIILE JURIDICE PRIVIND CAPACITATEA ►M6  TITULARILOR DE T2S DCA ◄ ÎN TARGET2

[Inserați denumirea băncii centrale]

[adresa]

Participare la [numele sistemului]

[locul]

[data]

Stimate Doamne/Stimați Domni,

În calitate de consilieri juridici [interni sau externi] ai [precizați denumirea ►M6  titularului de T2S DCA ◄ sau a sucursalei ►M6  titularului de T2S DCA ◄ ], ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicția în cadrul căreia ►M6  titularul de T2S DCA ◄ își are sediul; în continuare, „jurisdicția”] în legătură cu participarea [precizați denumirea ►M6  titularului de T2S DCA ◄ ] (în continuare, „ ►M6  titularul de T2S DCA ◄ ”) la [denumirea sistemului component al TARGET2] (în continuare, „sistemul”).

Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicția] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicții și nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Fiecare dintre declarațiile și opiniile juridice prezentate mai jos are aceeași acuratețe și validitate conform legii [jurisdicția], indiferent dacă ►M6  titularul de T2S DCA ◄ acționează sau nu prin intermediul sediului principal sau prin intermediul uneia sau al mai multor sucursale înființate în sau în afara [jurisdicția] pentru inițierea ordinelor de transfer de lichiditate și primirea transferurilor de lichiditate.

I.   DOCUMENTE ANALIZATE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am analizat:

1. o copie certificată a [precizați documentul (documentele) de constituire relevant(e)] al (ale) ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , în vigoare la data prezentei;

2. [dacă este cazul] un extras din [precizați registrul comerțului relevant] și [dacă este cazul] [registrul instituțiilor de credit sau un registru similar];

3. [în măsura aplicabilă] o copie după autorizația ►M6  titularului de T2S DCA ◄ sau altă dovadă a autorizării de a furniza servicii bancare, de investiții, de transfer de fonduri sau alte servicii financiare în [jurisdicția];

4. [dacă este cazul] o copie după hotărârea adoptată de consiliul de administrație sau de organul de conducere relevant al ►M6  titularului de T2S DCA ◄ la data de [inserați data], [inserați anul], care dovedește acordul ►M6  titularului de T2S DCA ◄ de a adera la prevederile documentației sistemului, astfel cum este aceasta definită mai jos; și

5. [precizați toate împuternicirile și alte documente care constituie sau dovedesc autorizarea corespunzătoare a persoanei sau a persoanelor semnatare ale documentației aferente a sistemului (astfel cum este aceasta definită mai jos) în numele ►M6  titularului de T2S DCA ◄ ];

și toate celelalte documente referitoare la constituirea, competențele și autorizațiile ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , necesare sau corespunzătoare pentru emiterea prezentei opinii juridice (în continuare „documentația ►M6  titularului de T2S DCA ◄ ”).

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am mai analizat, de asemenea:

1. [inserați o referință la mecanismele de punere în aplicare a condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont de fonduri dedicate în TARGET2] pentru sistem din data de [inserați data] (în continuare, „regulile”); și

2. […].

Regulile și […] sunt denumite în continuare „documentația sistemului” (și, împreună cu documentația ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , sunt denumite „documentațiile”).

II.   PREMISE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privința documentațiilor am pornit de la următoarele premise:

1. documentația sistemului care ne-a fost furnizată este compusă din documente originale sau copii conforme ale acestora;

2. prevederile documentației sistemului, precum și drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta sunt valide și au forță juridică obligatorie conform legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar posibilitatea alegerii legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] care să guverneze documentația sistemului este recunoscută de legea [inserați o referință la statul membru aferent sistemului];

3. documentația ►M6  titularului de T2S DCA ◄ corespunde capacității juridice și competențelor părților relevante și documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate și, unde era necesar, transmise de către părțile relevante; și

4. documentația ►M6  titularului de T2S DCA ◄ este obligatorie pentru părțile vizate și nu a existat nicio încălcare a prevederilor acesteia.

III.   OPINII JURIDICE PRIVIND ►M6  TITULARUL DE T2S DCA ◄

A.  ►M6  Titularul de T2S DCA ◄ este o societate legal înființată și înregistrată sau altfel constituită sau organizată în mod corespunzător conform legii [jurisdicția].

B.  ►M6  Titularul de T2S DCA ◄ deține toate competențele necesare la nivelul său pentru a exercita și îndeplini drepturile și obligațiile prevăzute în documentația sistemului la care este parte.

C. Asumarea sau executarea și exercitarea de către ►M6  titularul de T2S DCA ◄ a drepturilor și a obligațiilor conform documentației sistemului la care ►M6  titularul de T2S DCA ◄ este parte nu vor contraveni în nicio privință actelor cu putere de lege sau normelor administrative [jurisdicția] aplicabile ►M6  titularului de T2S DCA ◄ sau documentației ►M6  titularului de T2S DCA ◄ .

D.  ►M6  Titularul de T2S DCA ◄ nu are nevoie de niciun fel de autorizări, aprobări, consimțăminte, notificări, înregistrări, autentificări notariale sau alte certificări suplimentare din partea sau către o instanță sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția], în legătură cu adoptarea, validitatea sau executarea oricărui document care face parte din documentația sistemului sau executarea ori exercitarea drepturilor și a obligațiilor prevăzute de aceasta.

E.  ►M6  Titularul de T2S DCA ◄ a luat toate măsurile necesare la nivelul său și alte măsuri necesare conform legii [jurisdicția] pentru a se asigura că obligațiile ce îi revin conform documentației sistemului sunt legale, valide și au forță obligatorie.

Prezenta opinie juridică este emisă la data menționată în cuprinsul ei și este adresată exclusiv [inserați denumirea băncii centrale] și [ ►M6  titularul de T2S DCA ◄ ]. Nicio altă persoană nu se poate prevala de prezenta opinie juridică și este interzisă divulgarea conținutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declarați și consilierilor juridici ai acestora, fără obținerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepția Băncii Centrale Europene și a băncilor centrale naționale din Sistemul European al Băncilor Centrale [și [a băncii centrale naționale/autorităților de reglementare competente] din [jurisdicția]].

Cu stimă,

[semnătura]

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU OPINIILE JURIDICE REFERITOARE LA ȚARĂ PENTRU ►M6  TITULARII DE T2S DCA ◄ DIN TARGET2 DIN AFARA SEE

[Inserați denumirea băncii centrale]

[adresa]

[numele sistemului]

[locul]

[data]

Stimate Doamne/Stimați Domni,

În calitate de consilieri juridici [externi] ai [precizați denumirea ►M6  titularului de T2S DCA ◄ sau al sucursalei ►M6  titularului de T2S DCA ◄ ] („ ►M6  titular de T2S DCA ◄ ”), ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice în temeiul legii [jurisdicția] cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicția în care ►M6  titularul de T2S DCA ◄ își are sediul; în continuare, „jurisdicția”] în legătură cu participarea ►M6  titularului de T2S DCA ◄ la un sistem component al TARGET2 (în continuare, „sistem”). Trimiterile din prezentul document la legea [jurisdicția] includ toate reglementările aplicabile în [jurisdicția]. Prezenta reprezintă opinia noastră formulată în temeiul legii [jurisdicția], în special cu privire la ►M6  titularul de T2S DCA ◄ cu sediul în afara [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] în legătură cu drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la sistem, conform prevederilor documentației sistemului definită mai jos.

Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicția] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicții și nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Am pornit de la premisa că nu există prevederi în legea altei jurisdicții care să afecteze prezenta opinie juridică.

1.   DOCUMENTE ANALIZATE

În scopul elaborării prezentei opinii, am analizat documentele enumerate mai jos și alte asemenea documente pe care le-am considerat necesare sau pertinente:

1. [inserați o referință la mecanismele de punere în aplicare a condițiilor armonizate pentru deschiderea și funcționarea unui cont de fonduri dedicate în TARGET2] pentru sistem din data de [inserați data] (în continuare, „regulile”); și

2. orice alt document care guvernează sistemul și/sau relația dintre ►M6  titularul de T2S DCA ◄ și alți participanți la sistem, precum și dintre participanții la sistem și [inserați denumirea băncii centrale].

Regulile și […] sunt denumite în continuare „documentația sistemului”.

2.   PREMISE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privința documentației sistemului am pornit de la următoarele premise:

1. documentația sistemului corespunde capacității juridice și competențelor părților în cauză și documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate și, unde era necesar, transmise de părțile relevante;

2. prevederile documentației sistemului, precum și drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta sunt valide și au forță juridică obligatorie conform legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar alegerea legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] care guvernează documentația sistemului este recunoscută de legea [inserați o referință la statul membru aferent sistemului];

3. documentele ce ne-au fost înaintate în copie sau ca specimene sunt conforme cu originalele.

3.   OPINIE JURIDICĂ

Pe baza și sub rezerva celor menționate mai sus și, în fiecare caz în parte, sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, apreciem că:

3.1.    Aspecte legale specifice țării [în măsura aplicabilă]

Următoarele caracteristici ale legislației [jurisdicția] sunt conforme cu și nu anulează obligațiile ►M6  titularului de T2S DCA ◄ ce decurg din documentația sistemului: [lista aspectelor legale specifice țării].

▼M7

3.2.    Aspecte generale privind insolvența și gestionarea crizelor

3.2.a.  Tipuri de proceduri de insolvență și de gestionare a crizelor

Singurele tipuri de proceduri de insolvență (inclusiv concordatul sau reorganizarea) care, în sensul prezentei opinii juridice, includ toate procedurile cu privire la activele titularului de T2S DCA sau la orice sucursală a sa din [jurisdicția], care pot fi aplicate în cazul titularului de T2S DCA în [jurisdicția], sunt următoarele: [lista procedurilor în limba versiunii originale și în traducere în limba engleză] (toate împreună fiind denumite „proceduri de insolvență”).

În plus față de procedurile de insolvență, titularul de T2S DCA, oricare dintre activele sale sau orice sucursală a sa din [jurisdicția] poate face obiectul în [jurisdicția] unei proceduri de [enumerați în limba versiunii originale și în traducere în limba engleză, orice moratoriu, procedură de administrare specială aplicabile sau orice alte proceduri în urma cărora ordine de plată către și/sau de la titularul de T2S DCA pot fi suspendate sau pot fi impuse limitări cu privire la aceste ordine de plată, sau orice proceduri similare, inclusiv măsuri de prevenire și de gestionare a crizelor echivalente celor definite în Directiva 2014/59/UE] (toate împreună fiind denumite în continuare „proceduri”).

3.2.b.  Tratate cu privire la insolvență

[Jurisdicția] sau anumite subdiviziuni politice din [jurisdicția], conform precizărilor, este parte semnatară/sunt părți semnatare la următoarele tratate cu privire la insolvență: [precizați, dacă se aplică, ce tratat are sau poate avea impact asupra prezentei opinii juridice].

▼M3

3.3.    Forța juridică a documentației sistemului

Sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, toate prevederile documentației sistemului au forță obligatorie și produc efecte juridice în conformitate cu prevederile lor în temeiul legii [jurisdicția], în special în cazul deschiderii oricăror proceduri de insolvență sau proceduri în privința ►M6  titularului de T2S DCA ◄ .

În special, considerăm că:

3.3.a.    Procesarea ordinelor de transfer de lichiditate

Prevederile privind procesarea ordinelor de transfer de lichiditate [enumerarea secțiunilor] din reguli sunt valide și produc efecte juridice. În special, toate ordinele de transfer de lichiditate procesate conform acestor secțiuni vor fi valide, obligatorii și vor produce efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicția]. Prevederea cuprinsă în reguli care specifică exact momentul la care ordinele de transfer de lichiditate devin definitive și irevocabile ([inserați o referință la secțiunea din reguli]) este validă, obligatorie și produce efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.3.b.    Autoritatea conferită [inserați denumirea băncii centrale] pentru a-și îndeplini funcțiile

Deschiderea procedurilor de insolvență sau a procedurilor în privința ►M6  titularului de T2S DCA ◄ nu aduce atingere autorității conferite și competențelor [inserați denumirea băncii centrale] ce decurg din documentația sistemului. [Specificați [în măsura aplicabilă] că: aceeași opinie juridică este aplicabilă și în legătură cu orice altă entitate care prestează ►M6  titularilor de T2S DCA ◄ servicii cerute în mod direct și necesar pentru participarea la sistem (de exemplu, furnizorii de servicii de rețea)].

3.3.c.    Soluții de remediere în situația neîndeplinirii obligațiilor

[În cazul în care sunt aplicabile ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , prevederile [enumerarea secțiunilor] din reguli cu privire la exigibilitatea anticipată a creanțelor care nu au ajuns încă la scadență, compensarea bilaterală (set-off) a creanțelor pentru utilizarea depozitelor ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , executarea unei garanții reale mobiliare, suspendarea sau încetarea participării, creanțele pentru dobânzile neachitate și încetarea contractelor și a tranzacțiilor ([inserați alte clauze relevante cuprinse în reguli sau în documentația sistemului]) sunt valide și produc efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicția].]

3.3.d.    Suspendare și încetare

În cazul în care sunt aplicabile ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , prevederile cuprinse în [enumerarea secțiunilor] din reguli (în privința suspendării și încetării participării ►M6  titularului de T2S DCA ◄ la sistem cu ocazia deschiderii procedurilor de insolvență sau a procedurilor sau în cazul altor situații de neîndeplinire a obligațiilor, astfel cum sunt acestea definite în documentația sistemului, sau dacă ►M6  titularul de T2S DCA ◄ poate induce orice tip de risc sistemic sau are probleme operaționale grave) sunt valide și produc efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.3.e.    Cesiunea de drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile ►M6  titularului de T2S DCA ◄ nu pot fi cesionate, modificate sau în alt mod transferate de către ►M6  titularul de T2S DCA ◄ unor terți, fără a fi obținut în prealabil acordul scris al [inserați denumirea băncii centrale].

3.3.f.    Alegerea legii aplicabile și a jurisdicției

Prevederile cuprinse în [enumerarea secțiunilor] din reguli și, în special, cele cu privire la legea aplicabilă, soluționarea litigiilor, instanțele competente și notificarea actelor de procedură sunt valide și produc efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.4.    Acte preferențiale anulabile

Apreciem că nicio obligație născută din documentația sistemului, îndeplinirea sa sau respectarea acesteia înainte de deschiderea oricăror proceduri de insolvență sau proceduri în privința ►M6  titularului de T2S DCA ◄ nu poate fi anulată în cadrul unor astfel de proceduri ca fiind act preferențial, tranzacție anulabilă sau într-un alt mod, conform legii [jurisdicția].

Prezenta opinie juridică se referă în special, dar fără a ne limita la cele prezentate mai sus, la orice ordine de transfer inițiate în sistem de către orice participant. În special, apreciem că prevederile din [enumerarea secțiunilor] din reguli care stabilesc caracterul definitiv și irevocabil al ordinelor de transfer vor fi valide și vor produce efecte juridice și că un ordin de transfer inițiat de orice participant și procesat în conformitate cu prevederile din [enumerarea secțiunilor] din reguli nu poate fi respins în cadrul niciunei proceduri de insolvență sau proceduri ca fiind un act preferențial, o tranzacție anulabilă sau într-un alt mod, conform legii [jurisdicția].

3.5.    Sechestru/poprire

În cazul în care un creditor al ►M6  titularului de T2S DCA ◄ solicită emiterea unui ordin de sechestru/poprire (inclusiv orice ordin de blocare, ordin de confiscare sau orice altă procedură de drept public sau privat destinată să protejeze interesul public sau drepturile creditorilor ►M6  titularului de T2S DCA ◄ ) – denumit în continuare „sechestru/poprire” –, conform legii [jurisdicția], de către o instanță sau de către o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția], considerăm că [inserați analiza și concluziile].

3.6.    Colateral [dacă este cazul]

3.6.a.    Cesiunea de drepturi sau depozitarea de active drept colateral, contractul de garanție reală mobiliară și/sau contractul de report (repo)

Cesiunile drept colateral vor fi valide și vor produce efecte juridice conform legii [jurisdicția]. Astfel, constituirea și executarea unui contract de garanție reală mobiliară sau a unui contract de report (repo) conform [inserați o referință la aranjamentul aplicabil încheiat cu banca centrală] vor fi valide și vor produce efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.6.b.    Dreptul de prioritate al cesionarilor, al beneficiarilor garanțiilor reale mobiliare sau al cumpărătorilor din cadrul contractelor de report (repo) față de alți creditori

În cazul deschiderii procedurilor de insolvență sau a procedurilor în privința ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , drepturile sau activele cesionate drept colateral sau afectate garanțiilor reale mobiliare constituite de ►M6  titularul de T2S DCA ◄ în favoarea [inserați denumirea băncii centrale] sau a altor participanți la sistem au un rang de prioritate la plată mai înalt decât creanțele tuturor celorlalți creditori ai ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , inclusiv ale creditorilor prioritari sau preferențiali.

3.6.c.    Executarea garanției

Chiar și în cazul deschiderii procedurilor de insolvență sau a procedurilor în privința ►M6  titularului de T2S DCA ◄ , ceilalți participanți la sistem și [inserați denumirea băncii centrale], în calitate de [cesionari, beneficiari ai garanției reale mobiliare sau cumpărători în cadrul contractelor de report (repo), după caz] vor putea executa și valorifica drepturile sau activele ►M6  titularului de T2S DCA ◄ prin intermediul măsurilor luate de [inserați denumirea băncii centrale] în conformitate cu regulile.

3.6.d.    Condiții cu privire la formă și înregistrare

Nu există condiții cu privire la formă pentru cesiunea drept colateral a drepturilor sau a activelor ►M6  titularului de T2S DCA ◄ și nici pentru constituirea și executarea unei garanții reale mobiliare sau a unui contract de report (repo) cu privire la drepturile și activele ►M6  titularului de T2S DCA ◄ și nu este necesar ca [cesiunea drept colateral, contractul de garanție reală mobiliară sau contractul de report (repo), după caz] sau orice elemente ale acestui/acestei [cesiuni, contract de garanție reală mobiliară sau contract de report (repo), după caz] să fie înregistrat(e) sau depus(e) la o instanță sau la o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția].

3.7.    Sucursale [în măsura aplicabilă]

3.7.a.    Opinia juridică se aplică acțiunilor întreprinse prin intermediul sucursalelor

Fiecare dintre declarațiile și opiniile juridice de mai sus cu privire la ►M6  titularul de T2S DCA ◄ are aceeași acuratețe și validitate conform legii [jurisdicția] în cazurile în care ►M6  titularul de T2S DCA ◄ acționează prin intermediul uneia sau al mai multora dintre sucursalele sale înființate în afara [jurisdicția].

3.7.b.    Conformitatea cu legea

Nici executarea și exercitarea drepturilor și a obligațiilor conform documentației sistemului, nici inițierea, transmiterea sau recepționarea ordinelor de plată de către o sucursală a ►M6  titularului de T2S DCA ◄ nu vor contraveni în nicio privință legii [jurisdicția].

3.7.c.    Autorizații necesare

Nici executarea și exercitarea drepturilor și obligațiilor conform documentației sistemului, nici inițierea, transmiterea sau recepționarea ordinelor de plată de către o sucursală a ►M6  titularului de T2S DCA ◄ nu vor necesita nicio autorizare, aprobare, consimțământ, notificare, înregistrare, autentificare notarială sau altă certificare suplimentară din partea sau către o instanță sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția].

Prezenta opinie juridică este emisă la data menționată în cuprinsul ei și este adresată exclusiv [inserați denumirea băncii centrale] și [ ►M6  titularul de T2S DCA ◄ ]. Nicio altă persoană nu se poate prevala de prezenta opinie juridică și este interzisă divulgarea conținutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declarați și consilierilor juridici ai acestora, fără obținerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepția Băncii Centrale Europene și a băncilor centrale naționale din Sistemul European al Băncilor Centrale [și [a băncii centrale naționale/autorităților de reglementare competente] din [jurisdicția]].

Cu stimă,

[semnătura]
Apendicele IV

PROCEDURI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

1.    Dispoziții generale

(a) Prezentul apendice precizează aranjamentele stabilite între [inserați denumirea băncii centrale] și ►M6  titularii de T2S DCA ◄ pentru situațiile în care una sau mai multe componente ale TARGET2 sau un furnizor de servicii de rețea TARGET2 nu mai funcționează sau sunt afectate de un eveniment extern anormal sau în cazul în care întreruperea în funcționare afectează un ►M6  titular de T2S DCA ◄ .

(b) Toate trimiterile din prezentul apendice la momente specifice în timp privesc ora locală la sediul BCE, respectiv ora Europei Centrale [CET ( 26 )].

2.    Măsuri de asigurare a continuității activității