EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0019-20120411

Consolidated text: Regulamentul (UE) nr . 19/2011 al Comisiei din 11 ianuarie 2011 privind cerințele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța producător regulamentară și la numărul de identificare al vehiculului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/19/2012-04-11

2011R0019 — RO — 11.04.2012 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 19/2011 AL COMISIEI

din 11 ianuarie 2011

privind cerințele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța producător regulamentară și la numărul de identificare al vehiculului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 008, 12.1.2011, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 249/2012 AL COMISIEI din 21 martie 2012

  L 82

1

22.3.2012
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 19/2011 AL COMISIEI

din 11 ianuarie 2011

privind cerințele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța producător regulamentară și la numărul de identificare al vehiculului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate ( 1 ), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 este un regulament individual în sensul omologării de tip prevăzută de Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru) ( 2 ).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 abrogă Directiva 76/114/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la plăcuțele și inscripționările regulamentare ale autovehiculelor și ale remorcilor, precum și la amplasamentul și modul de aplicare a acestora ( 3 ). Cerințele stabilite în directiva respectivă ar trebui preluate în prezentul regulament și, acolo unde este necesar, modificate în vederea adaptării acestora la evoluția cunoștințelor științifice.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește dispoziții fundamentale privind cerințele pentru omologarea de tip a vehiculelor cu privire la metodele de identificare a vehiculelor. Din aceste motive, este necesar, de asemenea, să fie stabilite proceduri, încercări și cerințe specifice pentru acest tip de omologări.

(4)

În absența unei legislații armonizate privind masele totale maxime admisibile sau masele maxime admisibile pe axe sau grupuri de axe ale vehiculelor grele, Directiva 97/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 1997 privind masele și dimensiunile anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE ( 4 ) prevede determinarea maselor maxime admisibile de înmatriculare/de exploatare care urmează a fi determinate în scopul înmatriculării, punerii în exploatare sau a utilizării vehiculelor grele pe teritoriul unui stat membru. Prin urmare, este oportună includerea maselor maxime admisibile de înmatriculare/de exploatare în modelul pentru plăcuța producător regulamentară. Din motive de siguranță rutieră, este de asemenea oportună includerea masei maxime admisibile pe grupurile de axe.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic – autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică vehiculelor complete și incomplete din categoriile M, N și O.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. „plăcuță producător regulamentară” înseamnă o plăcuță sau o etichetă, aplicată de producător pe un vehicul, care conține principalele caracteristici tehnice necesare pentru identificarea vehiculului și furnizează autorităților competente informațiile relevante referitoare la masele totale maxime admisibile;

2. „număr de identificare al vehiculului” (VIN) înseamnă codul alfanumeric atribuit vehiculului de către producător în scopul asigurării identificării adecvate a fiecărui vehicul;

3. „tip de vehicul” înseamnă un set de vehicule astfel cum sunt definite în partea B din anexa II la Directiva 2007/46/CE.

Articolul 3

Prevederi pentru omologarea CE de tip a unui tip de vehicul în ceea ce privește plăcuța producător regulamentară și numărul de identificare al vehiculului

(1)  Producătorul sau reprezentantul acestuia trimite autorității de omologare de tip cererea de omologare CE de tip a unui tip de vehicul referitoare la modelul și locul de amplasare a plăcuței producător regulamentară, precum și la alcătuirea și locul de amplasare a numărului de identificare al vehiculului.

(2)  Cererea se întocmește în conformitate cu modelul de fișă informativă prevăzut în partea A din anexa III.

(3)  Dacă autoritatea de omologare sau serviciul tehnic consideră că este necesar, producătorul pune la dispoziție în vederea inspecției un vehicul reprezentativ pentru tipul supus omologării.

(4)  În cazul în care cerințele relevante prevăzute în anexa I și anexa II la prezentul regulament sunt îndeplinite, autoritatea de omologare acordă omologarea CE de tip în conformitate cu sistemul de numerotare prevăzut în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.

Un stat membru nu poate atribui același număr unui alt tip de vehicul.

(5)  În sensul alineatului (4), autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de tip întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în partea B din anexa III.

Articolul 4

Valabilitatea și extinderea omologărilor CE de tip acordate în temeiul Directivei 76/114/CEE

Autoritățile naționale permit vânzarea și intrarea în exploatare a vehiculelor cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de data menționată la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 și continuă să aprobe extinderea omologărilor acordate în temeiul Directivei 76/114/CEE.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 februarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

CERINȚE TEHNICE

PARTEA A

Plăcuța producător regulamentară

1.    Dispoziții generale

1.1.

Fiecare vehicul este prevăzut cu plăcuța producător regulamentară descrisă în prezenta secțiune.

1.2.

Plăcuța producător regulamentară se aplică de producătorul vehiculului sau de reprezentantul acestuia.

1.3.

Plăcuța producător regulamentară constă:

(a) fie într-o plăcuță de metal dreptunghiulară;

(b) fie într-o etichetă autocolantă dreptunghiulară.

1.4.

Plăcuțele metalice se fixează cu nituri.

1.5.

Etichetele trebuie să fie rezistente la modificări și la contrafacere și trebuie să se distrugă în cazul în care se încearcă îndepărtarea acestora.

2.    Informațiile care trebuie menționate pe plăcuța producător regulamentară

2.1.

Următoarele informații trebuie imprimate pe plăcuța producător regulamentară astfel încât să nu poată fi șterse, în ordinea de mai jos:

(a) marca (denumirea producătorului);

(b) numărul complet de omologare de tip al vehiculului;

(c) numărul de identificare al vehiculului;

(d) masa maximă tehnic admisibilă;

(e) masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului;

(f) masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare ax, în ordine, începând cu axul din față al vehiculului.

▼M1

2.2.

Înălțimea caracterelor numărului de identificare al vehiculului menționat la punctul 2.1 litera (c) trebuie să fie de minimum 4 mm.

▼M1

2.3.

Înălțimea caracterelor informațiilor menționate la punctul 2.1, altele decât numărul de identificare a vehiculului, trebuie să fie de minimum 2 mm.

▼B

3.    Dispoziții specifice

3.1.    Remorci

3.1.1. În cazul remorcilor, se menționează masa verticală statică maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare.

3.1.2. Se consideră că punctul de cuplare este primul ax, care se numerotează cu „0”.

3.1.3. Primul ax se numerotează cu „1”, al doilea cu „2” și așa mai departe, după care se pune o liniuță.

3.1.4. Masa ansamblului menționat la punctul 2.1 litera (e) se omite.

3.2.    Toate vehiculele grele

3.2.1. Referitor la categoriile N3, O3 sau O4, se menționează, de asemenea, masa maximă tehnic admisibilă pe grup de axe. Rubrica referitoare la „grupul de axe” se identifică cu litera „T”.

3.2.2. Referitor la vehiculele din categoriile M3, N3, O3 sau O4, producătorul poate menționa pe plăcuța producător regulamentară masa totală maximă admisibilă de înmatriculare/de exploatare prevăzută.

3.2.2.1. În acest caz, partea din plăcuța producător regulamentară în care sunt menționate masele se împarte în două coloane: masele maxime admisibile de înmatriculare/de exploatare prevăzute se menționează în coloana din stânga, iar masele maxime tehnic admisibile se menționează în coloana din dreapta.

3.2.2.2. Codul țării în care se intenționează înmatricularea vehiculului se menționează ca și cap de tabel al coloanei din stânga.

Codul este în conformitate cu standardul ISO 3166-1: 2006.

3.2.3. Cerințele de la punctul 3.2.1 nu se aplică în cazul în care:

(a) masa maximă tehnic admisibilă pe un grup de axe este suma maselor maxime tehnic admisibile pe axele care fac parte din grupul de axe respectiv; și

(b) litera „T” este adăugată ca sufix masei maxime pentru fiecare axă care face parte din acel grup de axe;

(c) dacă se aplică cerințele de la punctul 3.2.2, masa maximă admisibilă de înmatriculare/de exploatare pe grupul de axe este suma maselor maxime admisibile de înmatriculare/de exploatare pe axele care fac parte din grupul de axe respectiv.

4.    Informații suplimentare

4.1.

Producătorul poate adăuga informații suplimentare sub sau alături de inscripționările prevăzute, în exteriorul unui dreptunghi bine marcat care conține numai indicațiile prevăzute în secțiunile 2 și 3.

5.    Modele de plăcuță producător regulamentară

5.1.

Exemple de diferite modele posibile pentru plăcuța producător regulamentară sunt prezentate în apendicele la prezenta anexă.

5.2.

Datele prezentate în modele sunt fictive.

PARTEA B

Numărul de identificare al vehiculului (VIN)

1.    Dispoziții generale

1.1.

Pe fiecare vehicul se va marca un VIN.

1.2.

VIN trebuie să fie unic și se atribuie în mod neechivoc unui anumit vehicul.

1.3.

VIN se marchează pe șasiu sau pe vehicul în momentul în care vehiculul părăsește linia de producție.

1.4.

Producătorul asigură trasabilitatea vehiculului pe baza VIN pe o perioadă de 30 de ani.

1.5.

Existența măsurilor luate de producător pentru asigurarea trasabilității vehiculului menționată la punctul 1.4 trebuie verificată în momentul omologării de tip.

2.    Alcătuirea VIN

2.1.

VIN este format din trei secțiuni:

(a) codul de identificare a producătorului (WMI);

(b) secțiunea de descriere a vehiculului (VDS);

(c) secțiunea de identificare a vehiculului (VIS).

2.2.

WMI constă într-un cod atribuit producătorului vehiculului, pentru a permite identificarea producătorului respectiv.

2.2.1. Codul cuprinde trei caractere alfanumerice, majuscule ale alfabetului latin sau cifre arabe, care se atribuie de autoritatea competentă din țara în care producătorul își are sediul principal.

2.2.2. Autoritatea competentă acționează de comun acord cu organizația internațională menționată în standardul ISO 3780: 2009 „Vehicule rutiere. Cod de identificare a producătorului (WMI)”.

2.2.3. În cazul în care producția globală a producătorului este de sub 500 de vehicule pe an, al treilea caracter este întotdeauna „9”. Pentru identificarea acestor producători, autoritatea competentă menționată la punctul 2.2.1 atribuie și cel de-al treilea, al patrulea și al cincilea caracter din VIS.

2.3.

VDS constă în șase caractere alfanumerice, majuscule ale alfabetului latin sau cifre arabe, care servesc la identificarea caracteristicilor generale ale vehiculului. În cazul în care producătorul nu utilizează unul sau mai multe dintre cele șase caractere, spațiile neutilizate se completează cu caractere alfanumerice la discreția producătorului, astfel încât numărul total de caractere specificate să fie 6.

2.4.

VIS constă în opt caractere alfanumerice, majuscule ale alfabetului latin sau cifre arabe, dintre care ultimele patru sunt numai cifre.

VIS, împreună cu WMI și VDS, asigură identificarea clară a unui anumit vehicul. Orice poziție neutilizată trebuie completată cu cifra „0”, astfel încât numărul total de caractere specificat să fie 8.

2.5.

Mărimea caracterelor VIN imprimat pe șasiu trebuie să fie de minimum 7 mm.

2.6.

Între caractere nu trebuie să existe spații.

2.7.

Nu este permisă utilizarea literelor „I”, „O” și „Q”.

2.8.

Începutul și sfârșitul VIN se delimitează cu un simbol la alegerea producătorului, iar aceste simboluri nu pot fi majuscule din alfabetul latin sau cifre arabe.

2.8.1. Se pot face derogări de la această dispoziție în cazul în care VIN este marcat pe un singur rând.

2.8.2. În cazul în care VIN este marcat pe două rânduri, această dispoziție se aplică fiecărui rând.
Apendice

Model de plăcuță producător regulamentară

1.   MODEL A pentru vehicule din categoria M1 sau N1

STELLA AUTO S.P.A

e3*2007/46*0004

ZFS159000AZ000055

1 850 kg

3 290 kg

1-1 100 kg

2-880 kg

Model de plăcuță producător regulamentară pentru un vehicul din categoria M1 cu omologare de tip acordată în Italia

2.   MODEL B pentru vehicule din categoria M sau N, altele decât cele din categoria M1 sau N1MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH

e1*2007/46*0345

WMN22500A00980520

(DE)

 

17 990 kg

17 990 kg

40 000 kg

44 000 kg

1-7 100 kg

1-7 100 kg

2-11 500 kg

2-11 500 kg

T. – kg

T. – kg

Model de plăcuță producător regulamentară pentru un vehicul din categoria N3 cu omologare de tip acordată în Germania

Notă: coloana din stânga este opțională

3.   MODEL C pentru vehicule din categoria O1 sau O2

JEAN HORSE TRAILERS Ltd

e11*2007/46*0085

SARHT000BC0000023

1 500 kg

0-100 kg

1-850 kg

2-850 kg

Model de plăcuță producător regulamentară pentru un vehicul din categoria O2 cu omologare de tip acordată în Regatul Unit

4.   MODEL D pentru vehicule din categoria O, altele decât cele din categoria O1 sau O2REMORQUES HENSCHLER SA

e6*2007/46*0098

YA9EBS37009000005

(BE)

 

34 000 kg

37 000 kg

0-8 000 kg

0-8 000 kg

1-9 000 kg

1-10 000 kg

2-9 000 kg

2-10 000 kg

3-9 000 kg

3-10 000 kg

T. 27 000 kg

T. 30 000 kg

Model de plăcuță producător regulamentară pentru o semiremorcă din categoria O4 cu omologare de tip acordată în Belgia

Notă: coloana din stânga este opțională
ANEXA II

CERINȚE PRIVIND AMPLASAREA PE VEHICUL

PARTEA A

Plăcuța producător regulamentară

1. Plăcuța producător regulamentară trebuie să fie bine fixată într-o poziție ușor vizibilă și ușor accesibilă.

2. Amplasarea se alege astfel încât piesa pe care se fixează plăcuța să nu poată fi înlocuită pe durata utilizării vehiculului.

PARTEA B

Numărul de identificare al vehiculului (VIN)

1. VIN se marchează pe un singur rând.

1.1. În cazul în care, din motive tehnice, cum ar fi lipsa de spațiu, VIN nu poate fi marcat pe un singur rând, autoritatea națională poate, la cererea producătorului, să permită marcarea VIN pe două rânduri.

În astfel de cazuri, secțiunile definite în anexa I partea B punctul 2.1 nu pot fi întrerupte.

2. VIN se marchează prin ștanțare sau poansonare pe șasiu, cadru sau altă structură similară.

3. În locul poansonării pot fi utilizate și alte tehnici pentru care s-a dovedit că prezintă același nivel de rezistență la modificare și la contrafacere ca și poansonarea.

4. VIN trebuie amplasat într-o poziție ușor vizibilă și accesibilă. Amplasarea se alege astfel încât VIN să nu poată fi obliterat sau deteriorat.

5. VIN se amplasează pe partea dreaptă a vehiculului.
ANEXA III

PARTEA A

Fișă de informații

MODEL DE UTILIZAT

Fișa de informații nr. … pentru omologarea CE de tip a unui autovehicul și a remorcilor acestuia în ceea ce privește plăcuța producător regulamentară și VIN.

Următoarele informații se furnizează în trei exemplare și includ un cuprins. Orice desen este transmis la scara corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau într-un dosar format A4. Fotografiile, după caz, trebuie să fie suficient de detaliate.

0.   GENERALITĂȚI

0.1.

Marca (denumirea producătorului): …

0.2.

Tipul: …

0.2.1.

Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (după caz): …

0.3.

Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt marcate pe vehicul ( 5 ): …

0.3.1.

Amplasarea marcajelor respective: …

0.4.

Categoria vehiculului ( 6 ): …

0.5.

Denumirea și adresa producătorului: …

0.6.

Amplasarea și metoda de fixare a plăcuței producător regulamentară: …

0.6.1.

Pe șasiu ( 7 ): …

0.6.2.

Pe caroserie (7) : …

0.7.

Amplasarea VIN: …

0.7.1.

Pe șasiu (7) : …

0.7.2.

Pe caroserie (7) : …

0.8.

Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9.

Numele și adresa reprezentantului producătorului (după caz): …

1.   CARACTERISTICI GENERALE DE CONSTRUCȚIE ALE VEHICULULUI

1.1.

Fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ: …

9.   CAROSERIE

9.17.   Plăcuțe producător regulamentare și VIN

9.17.1.

Fotografii și/sau desene ale amplasării plăcuțelor și inscripțiilor producător regulamentare, precum și ale VIN: …

9.17.2.

Fotografii și/sau desene ale plăcuțelor și inscripțiilor producător regulamentare (exemplu complet, cu specificarea dimensiunilor): …

9.17.3.

Fotografii și/sau desene ale VIN (exemplu complet, cu specificarea dimensiunilor): …

9.17.4.

Declarația producătorului de conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 2.2 din partea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 19/2011

9.17.5.

Descrierea detaliată a alcătuirii VIN: …

Note explicative

PARTEA B

Certificat de omologare CE de tip

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP

Ștampila autorității de omologare

Comunicare privind:— omologarea CE de tip (1)

— extinderea omologării CE de tip (1)

— refuzul omologării CE de tip (1)

— retragerea omologării CE de tip (1)

right accolade

a unui tip de vehicul în ceea ce privește plăcuța producător regulamentară și numărul de identificare al vehiculului

cu privire la Regulamentul (UE) nr. …/…, modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. …./… (1)

Număr de omologare CE de tip: …

Motivul extinderii: …

(1)   Se taie mențiunea care nu corespunde.

SECȚIUNEA I

0.1.

Marca (denumirea producătorului): …

0.2.

Tipul: …

0.2.1.

Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (după caz): …

0.3.

Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt marcate pe vehicul ( 8 ): …

0.3.1.

Amplasarea marcajelor respective: …

0.4.

Categoria vehiculului ( 9 ): …

0.5.

Denumirea și adresa producătorului: …

0.8.

Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9.

Numele și adresa reprezentantului producătorului (după caz): …

SECȚIUNEA II

1.

Informații suplimentare (după caz): a se vedea addendumul

2.

Serviciul tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor: …

3.

Data raportului de încercare: …

4.

Numărul raportului de încercare: …

5.

Observații (după caz): …

6.

Locul: …

7.

Data: …

8.

Semnătura: …

Anexe

:

Dosar de informații.

Raport de încercare.
Addendum

la certificatul de omologare CE de tip nr. …

Nu se aplică.( 1 ) JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

( 2 ) JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

( 3 ) JO L 24, 30.1.1976, p. 1.

( 4 ) JO L 233, 25.8.1997, p. 1.

( 5 ) Dacă mijloacele de identificare a tipului conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a componentelor sau a tipurilor de unități tehnice separate care fac obiectul acestei fișe informative, aceste caractere sunt reprezentate în documentație prin simbolul „?” (de exemplu, ABC??123??).

( 6 ) Clasificat în conformitate cu definițiile stabilite în partea A din anexa II la Directiva 2007/46/CE.

( 7 ) Se taie mențiunea care nu corespunde.

( 8 ) Dacă mijloacele de identificare a tipului conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a componentelor sau a tipurilor de unități tehnice separate care fac obiectul acestei fișe informative, aceste caractere sunt reprezentate în documentație prin simbolul „?” (de exemplu, ABC??123??).

( 9 ) În conformitate cu definiția din anexa II secțiunea A.

Top