Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Regulamentul (UE) nr . 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — RO — 31.12.2014 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1089/2010 AL COMISIEI

din 23 noiembrie 2010

de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale

(JO L 323 8.12.2010, p. 11)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 102/2011 AL COMISIEI din 4 februarie 2011

  L 31

13

5.2.2011

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 1253/2013 AL COMISIEI din 21 octombrie 2013

  L 331

1

10.12.2013

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 1312/2014 AL COMISIEI din 10 decembrie 2014

  L 354

8

11.12.2014
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1089/2010 AL COMISIEI

din 23 noiembrie 2010

de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațialeCOMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) ( 1 ), în special articolul 7 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2007/2/CE prevede norme generale pentru instituirea unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană. În cadrul infrastructurii respective, statelor membre li se solicită să pună la dispoziție seturi de date privind una sau mai multe dintre anexele la Directiva 2007/2/CE și serviciile de date spațiale corespondente, în conformitate cu modalitățile tehnice pentru interoperabilitatea și, atunci când este posibil, armonizarea seturilor și serviciilor de date spațiale.

(2)

Modalitățile tehnice țin cont de cerințele în materie ale utilizatorilor, care le-au fost solicitate părților interesate în cadrul unei anchete pe această temă și care au rezultat din analizarea materialului de referință prezentat și a politicilor de mediu relevante ale Uniunii, precum și a politicilor sau activităților care pot avea un impact asupra mediului.

(3)

Fezabilitatea modalităților tehnice și proporționalitatea acestora din punct de vedere al costurilor și beneficiilor potențiale au fost analizate de Comisie pe baza rezultatelor încercărilor comunicate de părțile interesate, a răspunsurilor primite de la statele membre prin intermediul punctelor de contact naționale referitoare la solicitarea de informații cu privire la aspectele legate de raportul cost-beneficiu, precum și a dovezilor incluse în studiile întreprinse de statele membre privind costurile și beneficiile infrastructurilor de date spațiale la nivel regional.

(4)

Reprezentanților statelor membre, precum și altor persoane fizice sau juridice interesate de datele spațiale, inclusiv utilizatori, producători, furnizori de servicii cu valoare adăugată sau alte organisme coordonatoare li s-a oferit posibilitatea de a participa la elaborarea modalităților tehnice prin intermediul unor experți propuși, precum și de a evalua proiectul de norme privind punerea în aplicare printr-o consultare a părților interesate și un exercițiu pilot.

(5)

Pentru a realiza interoperabilitatea și a beneficia de eforturile întreprinse de comunitățile de utilizatori și producători, standardele internaționale sunt integrate, atunci când este cazul, în conceptele și definițiile elementelor din categoriile de date spațiale enumerate în anexele I, II sau III la Directiva 2007/2/CE.

(6)

Pentru a asigura interoperabilitatea și armonizarea în cadrul categoriilor de date spațiale, statele membre trebuie să îndeplinească cerințele cu privire la tipurile comune de date, identificarea obiectelor spațiale, metadatele pentru interoperabilitate, modelul generic de rețea și alte concepte și norme care se aplică tuturor categoriilor de date spațiale.

(7)

Pentru a asigura interoperabilitatea și armonizarea în cadrul unei singure categorii de date spațiale, statele membre trebuie să utilizeze clasificările și definițiile obiectelor spațiale, atributele lor esențiale și rolurile de asociere, tipurile de date, domeniile de valori și normele specifice care se aplică categoriei individuale de date spațiale.

(8)

Deoarece în prezentul regulament nu sunt incluse valorile din listele de coduri necesare punerii în aplicare a prezentului regulament, prezentul regulament se va aplica numai după ce valorile respective vor fi adoptate sub forma unui act juridic. Prin urmare, este oportună amânarea aplicabilității prezentului regulament.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 22 din Directiva 2007/2/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:▼M3

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

1.  Prezentul regulament stabilește cerințele privind modalitățile tehnice pentru interoperabilitatea și, atunci când este posibil, armonizarea seturilor și serviciilor de date spațiale corespunzătoare categoriilor enumerate în anexele I, II și III la Directiva 2007/2/CE.

2.  Prezentul regulament nu se aplică serviciilor de rețea care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 976/2009 al Comisiei ( 2 ).

▼B

Articolul 2

Definiții

▼M2

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții, precum și definițiile tematice prevăzute în anexe:

▼B

1. „tip abstract” (abstract type) înseamnă un tip care nu poate fi instanțiat, dar care poate avea atribute și roluri de asociere,

2. „rol de asociere” (association role) înseamnă o valoare sau un obiect cu care un anumit tip stabilește o relație, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2007/2/CE,

3. „atribut” (attribute) înseamnă caracteristica unui tip, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2007/2/CE,

▼M2 —————

▼B

5. „listă de coduri” (code list) înseamnă o enumerare deschisă care poate fi extinsă,

6. „tip de date” (data type) înseamnă un descriptor al unui set de valori lipsite de identitate, în conformitate cu ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,

7. „enumerare” (enumeration) înseamnă un tip de date ale căror instanțe alcătuiesc o listă fixă de valori literale denumite. Atributele unui tip enumerat pot lua valori numai din lista respectivă,

8. „identificator de obiect extern” (external object identifier) înseamnă un identificator unic de obiecte care este publicat de organismul responsabil și care poate fi utilizat de aplicații externe cu trimitere la obiectul spațial,

9. „identificator” (identifier) înseamnă o secvență de caractere independentă din punct de vedere lingvistic, capabilă să identifice în mod unic și permanent elementul cu care este asociată, în conformitate cu ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,

10. „a instanția” (instantiate) înseamnă a crea un obiect care este conform cu definiția, atributele, rolurile de asociere și constrângerile specificate pentru tipul instanțiat,

11. „strat” (layer) înseamnă o unitate elementară de informații spațiale care poate fi cerută sub formă de hartă de la un server în conformitate cu ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ ,

12. „informații privind ciclul de viață” (life-cycle information) înseamnă un set de proprietăți ale unui obiect spațial care descriu caracteristicile temporale ale unei versiuni a unui obiect spațial sau schimbările între versiuni,

13. „element de metadate” (metadata element) înseamnă o unitate distinctă de metadate, în conformitate cu ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ,

14. „pachet” (package) înseamnă un mecanism de uz general pentru organizarea elementelor în grupe,

15. „registru” (register) înseamnă un set de fișiere care conțin identificatori atribuiți elementelor cu descrieri ale elementelor asociate, în conformitate cu ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,

16. „tip de obiect spațial” (spatial object type) înseamnă o clasificare a obiectelor spațiale,

17. „stil” (style) înseamnă punerea în concordanță a tipurilor de obiecte spațiale și a proprietăților și constrângerilor acestora cu simbolurile parametrizate utilizate pentru desenul cartografic,

18. „subtip al” (sub-type of) înseamnă o relație între un tip mai specific și un tip mai general, în cadrul căreia tipul mai specific este pe deplin compatibil cu tipul mai general și conține informații suplimentare, adaptate pe baza ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,

19. „tip” (type) înseamnă un tip de obiect spațial sau un tip de date,

20.  voidable (potențial nul) înseamnă că, pentru un atribut sau o rol de asociere, poate fi pusă la dispoziție o valoare void (nulă), dacă nicio valoare omoloagă nu este conținută în seturile de date spațiale administrate de statele membre sau dacă nicio valoare omoloagă nu poate fi derivată din valorile existente la un cost rezonabil. Dacă un atribut sau un rol de asociere nu este anulabil, celula din tabel care precizează voidability pentru aceasta este lăsată necompletată,

▼M2

21. „proprietate” (property) înseamnă atribut sau rol de asociere,

22. „uniune” (union type) înseamnă un tip format din una și numai una dintre cele câteva alternative (enumerate ca „atribute membre”), în conformitate cu ISO/TS 19103:2005,

23. „clasă de asociere” (association class) înseamnă un tip care definește proprietăți suplimentare în ceea ce privește o relație între două alte tipuri,

24. „acoperire” (coverage) înseamnă un obiect spațial care acționează ca o funcție menită să returneze valori din intervalul său pentru orice poziție directă din domeniul său spațial, temporal sau spațio-temporal, în conformitate cu ISO 19123:2007,

25. „domeniu” (domain) înseamnă un set bine definit, în conformitate cu ISO/TS 19103:2005,

26. „interval” (range) înseamnă un set de valori de atribute de entități asociate printr-o funcție elementelor domeniului unei acoperiri, în conformitate cu EN ISO 19123:2007,

27. „caroiaj rectificat” (rectified grid) înseamnă un caroiaj pentru care există o transformare afină între coordonatele din grilă și coordonatele unui sistem de referință de coordonate, în conformitate cu EN ISO 19123:2007,

28. „caroiaj referențiabil” (referenceable grid) înseamnă un caroiaj asociat cu o transformare care poate fi utilizată pentru a converti valorile coordonatelor caroiajului în valori ale coordonatelor referențiate la un sistem de referință de coordonate extern, în conformitate cu EN ISO 19123:2007,

29. „structură în mozaic” (tessellation) înseamnă o compartimentare a unui spațiu într-un set de subspații adiacente având aceeași dimensiune ca și spațiul compartimentat. O structură în mozaic într-un spațiu 2D constă dintr-un set de poligoane nesuprapuse, care acoperă în întregime o regiune de interes,

30. „valoare mai restrânsă” (narrower value) înseamnă o valoare care are o relație ierarhică cu o valoare-mamă mai generală,

▼M3

31. „punct final” (end point) înseamnă adresa de internet utilizată pentru a cere direct o operațiune furnizată de un serviciu de date spațiale,

32. „punct de acces” (access point) înseamnă o adresă de internet care conține o descriere detaliată a unui serviciu de date spațiale, inclusiv o listă a punctelor finale pentru a permite executarea sa,

33. „serviciu de date spațiale care poate fi solicitat” (Invocable spatial data service) înseamnă toate cele de mai jos:

(a) un serviciu de date spațiale cu metadate care îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei ( 3 );

(b) un serviciu de date spațiale cu cel puțin o adresă pentru localizarea resurselor care este un punct de acces;

(c) un serviciu de date spațiale conform cu un set de specificații tehnice documentate și disponibile public care oferă informațiile necesare pentru executarea sa,

34. „serviciu de date spațiale interoperabil” (interoperable spatial data service) înseamnă un serviciu de date spațiale care poate fi solicitat ce îndeplinește cerințele prevăzute în anexa VI,

35. „serviciu de date spațiale armonizat” (harmonised spatial data service) înseamnă un serviciu de date spațiale interoperabil care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa VII,

36. „set de date spațiale conform” (conformant spatial data set) înseamnă un set de date spațiale care îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul regulament,

37. „operațiune” (operation) înseamnă o acțiune suportată de un serviciu de date spațiale,

38. „interfață” (interface) înseamnă setul denumit de operațiuni care caracterizează comportamentul unei entități, astfel cum este definită de ISO 19119:2005.

▼B

Articolul 3

Tipuri comune

Tipurile comune anumitor categorii enumerate în anexele I, II și III la Directiva 2007/2/CE sunt conforme cu definițiile și constrângerile și includ atributele și rolurile de asociere stabilite în anexa I.

Articolul 4

Tipuri pentru substituirea și clasificarea obiectelor spațiale

▼M2

1.  Pentru schimbul de obiecte spațiale din seturile de date care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 4 din Directiva 2007/2/CE și pentru clasificarea acestora, statele membre utilizează tipurile de obiecte spațiale și tipurile de date, enumerările și listele de coduri asociate care sunt definite în anexele II, III și IV pentru categoriile la care se referă seturile de date.

▼B

2.  Tipurile de obiecte spațiale și tipurile de date trebuie să fie conforme cu definițiile și constrângerile și să includă atributele și rolurile de asociere stabilite în ►M2  anexe ◄ .

▼M1

3.  Enumerările și listele de coduri utilizate pentru atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date trebuie să fie conforme cu definițiile și să includă valorile stabilite în ►M2  anexe ◄ . ►M2  Valorile de enumerare și valorile listelor de coduri sunt identificate în mod unic cu ajutorul codurilor mnemonice pentru computere, neutre din punct de vedere lingvistic. Valorile pot include, de asemenea, o denumire specifică unei limbi, care urmează să fie utilizată în interacțiunea umană. ◄

▼M1 —————

▼B

Articolul 5

Tipuri

1.  Pentru toate tipurile definite în prezentul regulament, în titlul secțiunii care precizează cerințele pentru un anumit tip se indică între paranteze un nume neutru din punct de vedere lingvistic pentru calculatoare. Respectivul nume neutru din punct de vedere lingvistic este utilizat pentru a se face trimitere la tipul omolog din definiția unui atribut sau a unui rol de asociere.

2.  Tipurile care reprezintă un sub-tip al altui tip trebuie să includă, de asemenea, toate atributele și rolurile de asociere ale tipului respectiv.

3.  Tipurile abstracte nu trebuie instanțiate.

▼M2 —————

▼M2

Articolul 6

▼M3

Liste de coduri și enumerări pentru seturile de date spațiale

▼M2

1.   ►M3  Listele de coduri aparțin unuia dintre următoarele tipuri, astfel cum se specifică în anexele I-IV: ◄

(a) liste de coduri ale căror valori permise includ doar valorile specificate în prezentul regulament;

(b) liste de coduri ale căror valori permise includ valorile specificate în prezentul regulament și valori mai restrânse definite de furnizorii de date;

(c) liste de coduri ale căror valori permise includ valorile specificate în prezentul regulament și valori suplimentare la orice nivel definit de furnizorii de date;

(d) liste de coduri, ale căror valori permise includ orice valori definite de furnizorii de date.

În sensul literelor (b), (c) și (d), în afara valorilor permise, furnizorii de date pot utiliza valorile specificate în Ghidul tehnic INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance) relevant, disponibil pe site-ul web INSPIRE al Centrului Comun de Cercetare.

2.  Listele de coduri pot fi ordonate ierarhic. Valorile din listele de coduri ierarhice pot avea o valoare-mamă mai generală. În cazul în care valorile valide dintr-o listă de coduri ierarhică sunt indicate într-un tabel din prezentul regulament, valorile-mamă trebuie enumerate în ultima coloană.

3.  În cazul în care, pentru un atribut al cărui tip este o listă de coduri astfel cum se menționează la alineatul (1) literele (b), (c) sau (d), un furnizor de date furnizează o valoare care nu este specificată în prezentul regulament, valoarea respectivă și definiția aferentă sunt puse la dispoziție într-un registru.

4.  Atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date al căror tip este o listă de coduri pot lua doar valori care sunt permise în conformitate cu specificațiile din lista de coduri.

5.  Atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date care au un tip de enumerare pot lua valori doar din listele indicate pentru tipul de enumerare respectiv.

▼B

Articolul 7

Codificare

1.  Toate regulile de codificare utilizate pentru a codifica date spațiale trebuie să fie conforme cu EN ISO 19118. Acestea trebuie să indice în special normele de conversie a schemelor aplicabile tuturor tipurilor de obiecte spațiale, tuturor atributelor, rolurilor de asociere, precum și structura utilizată pentru datele de ieșire.

2.  Trebuie puse la dispoziție toate regulile de codificare utilizate pentru a codifica date spațiale.

Articolul 8

Actualizări

1.  Statele membre pun la dispoziție periodic actualizări ale datelor.

2.  Toate actualizările se realizează cel mai târziu la 6 luni după efectuarea de modificări în cadrul setului de date sursă, cu excepția cazului în care în ►M2  anexe ◄ se indică o perioadă diferită pentru o anumită categorie de date spațiale.

▼M3

3.  Actualizările de date se pun la dispoziția tuturor serviciilor de date spațiale conexe în conformitate cu termenul precizat la alineatul (2).

▼B

Articolul 9

Administrarea identificatorilor

1.  Tipul de date „Identificator” definit în secțiunea 2.1 din anexa I se utilizează ca tip pentru identificatorul de obiect extern al unui obiect spațial.

2.  Identificatorul de obiect extern pentru identificarea unică a obiectelor spațiale nu trebuie modificat pe parcursul ciclului de viață al unui obiect spațial.

Articolul 10

Ciclul de viață al obiectelor spațiale

1.  Versiuni diferite ale aceluiași obiect spațial trebuie să fie întotdeauna instanțe ale aceluiași tip de obiect spațial.

2.  Atributele „namespace” și „localId” ale identificatorului de obiect extern trebuie să rămână aceleași pentru versiuni diferite ale unui obiect spațial.

3.  În cazul în care se utilizează atributele „beginLifespanVersion” și „endLifespanVersion”, valoarea „endLifespanVersion” nu trebuie să se afle înaintea valorii „beginLifespanVersion”.

Articolul 11

Sistemul de referință temporal

1.  Se utilizează sistemul de referință temporal prestabilit menționat la punctul 5 din partea B a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei ( 4 ), cu excepția cazului în care, în ►M2  anexe ◄ , se indică alte sisteme de referință temporale pentru o anumită categorie de date spațiale.

2.  Dacă se utilizează alte sisteme de referință temporale, acestea sunt specificate în metadatele seturilor de date.

Articolul 12

Alte cerințe și norme

▼M2

1.  Domeniul de valori al proprietăților spațiale definite în prezentul regulament trebuie limitat la schema spațială Simple Feature, astfel cum este definită în Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, în absența unor indicații contrare privind o anumită categorie sau un anumit tip de date spațiale.

▼B

2.  Toate valorile măsurate se exprimă utilizând ►M2  unități SI sau unități non-SI acceptate spre a fi utilizate împreună cu Sistemul Internațional de Unități ◄ , în absența unor indicații contrare privind o anumită categorie sau un anumit tip de date spațiale.

3.  În cazul în care se utilizează atributele „validFrom” și „validTo”, „valoarea validTo” nu trebuie să fie anterioară valorii „validFrom”.

4.  În plus, se aplică toate cerințele tematice stabilite în anexa II.

Articolul 13

Metadatele necesare pentru interoperabilitate

Metadatele care descriu un set de date spațiale includ următoarele elemente de metadate necesare pentru interoperabilitate:

1.

Sistem de referință de coordonate : descrierea sistemului (sistemelor) de referință de coordonate utilizat(e) în seturile de date.

2.

Sistem de referință temporal :

descrierea sistemului (sistemelor) de referință temporal (e) utilizat(e) în seturile de date.

Acest element este obligatoriu numai dacă setul de date spațiale conține informații temporale care nu fac trimitere la sistemul de referință temporal prestabilit.

3.

Codificare : descrierea unui (unor) construct (constructe) a(le) limbajului de programare care specifică reprezentarea obiectelor de date într-un registru, fișier, mesaj, dispozitiv de stocare sau mijloc de transmisie.

4.

Coerență topologică :

corectitudinea caracteristicilor topologice ale datelor, codificate în mod explicit, astfel cum sunt descrise în cadrul scopului.

Acest element este obligatoriu numai dacă setul de date spațiale include tipuri din modelul generic de rețea („Generic Network Model”) și nu asigură o topologie a liniei mediane (conectivitatea între liniile mediane) pentru rețea.

5.

Codificarea caracterelor :

codificarea caracterelor utilizată în setul de date.

Acest element este obligatoriu numai dacă se utilizează o codificare care nu se bazează pe UTF-8.

▼M2

6.

Tip de reprezentare spațială :

Metoda utilizată pentru a reprezenta informații geografice în spațiu.

▼B

Articolul 14

Reprezentare

1.  Pentru descrierea seturilor de date spațiale prin utilizarea unui serviciu de vizualizare de rețea, astfel cum se prevede în Regulamentul nr. 976/2009 al Comisiei ( 5 ), trebuie puse la dispoziție următoarele elemente:

(a) straturile specificate în anexa II pentru categoria sau categoriile aferente setului de date;

(b) pentru fiecare strat, cel puțin un stil de reprezentare prestabilit, având cel puțin un titlu asociat și un identificator unic.

2.  Pentru fiecare strat, anexa II definește următoarele elemente:

(a) un titlu lizibil al stratului, care urmează a fi utilizat pentru afișare pe interfața utilizatorului;

▼M2

(b) tipul (tipurile) de obiecte spațiale, sau un subset al acestuia, care constituie conținutul stratului.

▼M2

3.  Pentru tipurile de obiecte spațiale ale căror obiecte pot fi clasificate utilizându-se un atribut cu valoare în lista de coduri, pot fi definite mai multe straturi. Fiecare dintre aceste straturi include obiectele spațiale care corespund unei singure valori specifice din lista de coduri. În definirea unor astfel de seturi de straturi din anexele II, III și IV, toate condițiile următoare trebuie îndeplinite:

(a) parametrul substituibil <ValoaredinListadeCoduri> reprezintă valorile din lista de coduri relevantă, prima literă fiind reprezentată cu majuscule;

(b) parametrul substituibil <denumire lizibilă de către om> reprezintă denumirea lizibilă de către om a valorilor din lista de coduri;

(c) tipul de obiect spațial include atributul și lista de coduri relevante, între paranteze;

(d) se dă un exemplu de strat.

▼M3

Articolul 14a

Cerințe pentru serviciile de date spațiale care pot fi solicitate

Până cel târziu la 10 decembrie 2015, statele membre furnizează metadatele serviciilor de date spațiale care pot fi solicitate în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa V.

Articolul 14b

Modalități de interoperabilitate și cerințe de armonizare pentru serviciile de date spațiale care pot fi solicitate

Serviciile de date spațiale care pot fi solicitate legate de datele incluse în cel puțin un set de date spațiale conform îndeplinesc cerințele de interoperabilitate prevăzute în anexele V și VI și, atunci când este posibil, cerințele de armonizare prevăzute în anexa VII.

▼B

Articolul 15

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în [a douăzecea] zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 15 decembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

▼M2

Tipuri comune, definiții și cerințe

1.   TIPURI DEFINITE ÎN STANDARDELE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE

Următoarele tipuri comune, utilizate în atributele sau rolurile de asociere ale tipurilor de obiecte spațiale sau ale tipurilor de date, sunt definite după cum urmează:

(1) Pentru tipurile „Any”, „Angle”, „Area”, „Boolean”, „CharacterString”, „Date”, „DateTime”, „Decimal”, „Distance”, „Integer”, „Length”, „Measure”, „Number”, „Probability”, „Real”, „RecordType”, „Sign”, „UnitOfMeasure”, „Velocity” și „Volume” se aplică definițiile prevăzute în ISO/TS 19103:2005.

(2) Pentru tipurile „DirectPosition”, „GM_Boundary”, „GM_Curve”, „GM_MultiCurve”, „GM_MultiSurface”, „GM_Object”, „GM_Point”, „GM_Primitive”, „GM_Solid”, „GM_Surface” și „GM_Tin”, se aplică definițiile prevăzute în EN ISO 19107:2005.

(3) Pentru tipurile „TM_Duration”, „TM_GeometricPrimitive”, „TM_Instant”, „TM_Object”, „TM_Period” și „TM_Position”, se aplică definițiile prevăzute în EN ISO 19108:2005/AC:2008.

(4) Pentru tipul „GF_PropertyType”, se aplică definiția prevăzută în EN ISO 19109:2006.

(5) Pentru tipurile „CI_Citation”, „CI_Date”, „CI_RoleCode”, „EX_Extent”, „EX_VerticalExtent”, „MD_Distributor”, „MD_Resolution” și „URL”, se aplică definițiile prevăzute în EN ISO 19115:2005/AC:2008.

(6) Pentru tipul „CV_SequenceRule”, se aplică definiția prevăzute în EN ISO 19123:2007.

(7) Pentru tipurile „AbstractFeature”, „Quantity” și „Sign”, se aplică definițiile prevăzute în ISO 19136:2009.

(8) Pentru tipurile „LocalisedCharacterString”, „PT_FreeText” și „URI”, se aplică definițiile din CEN ISO/TS 19139:2009.

(9) Pentru tipul „LC_LandCoverClassificationSystem”, se aplică definiția prevăzută în ISO 19144-2:2012.

(10) Pentru tipurile „GFI_Feature”, „Location”, „NamedValue”, „OM_Observation”, „OM_Process”, „SamplingCoverageObservation”, „SF_SamplingCurve”, „SF_SamplingPoint”, „SF_SamplingSolid”, „SF_SamplingSurface” și „SF_SpatialSamplingFeature”, se aplică definițiile prevăzute în ISO 19156: 2011.

(11) Pentru tipurile „Category”, „Quantity”, „QuantityRange” și „Time”, se aplică definițiile din Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

(12) Pentru tipurile „TimeValuePair” și „Timeseries”, se aplică definițiile din Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

(13) Pentru tipurile „CGI_LinearOrientation” și „CGI_PlanarOrientation”, se aplică definițiile din CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.

▼B

2.   TIPURI DE DATE COMUNE

2.1.    Identificator (Identifier)

Identificatorul de obiect extern unic, publicat de organismul responsabil, care poate fi utilizat de aplicațiile externe pentru a face trimiteri la obiectul spațial.

Atribute ale tipului de date „Identifier”Atribut

Definiție

Tip

Voidability

localId

Identificator local, atribuit de furnizorul de date. Identificatorul local este unic în cadrul spațiului de nume, adică nu există niciun alt obiect spațial care să aibă același identificator unic.

CharacterString

 

namespace

Spațiu de nume care identifică în mod unic sursa de date a obiectului spațial.

CharacterString

 

versionId

Identificatorul unei anumite versiuni a obiectului spațial, cu o lungime maximă de 25 de caractere. Dacă specificația unui anumit tip de obiect spațial cu un identificator de obiect extern include informații privind ciclul de viață, identificatorul de versiune este utilizat pentru a face distincția între versiunile unui obiect spațial. Identificatorul de versiune este unic în cadrul setului tuturor versiunilor unui obiect spațial.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Parte asociată (RelatedParty)

O organizație sau o persoană cu un rol în ceea ce privește o resursă.

Atribute ale tipului de date „RelatedParty”Atribut

Definiție

Tip

Voidability

individualName

Numele persoanei asociate.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Numele organizației asociate.

PT_FreeText

voidable

positionName

Poziția părții în legătură cu o resursă, cum ar fi cea de șef de departament.

PT_FreeText

voidable

contact

Informații de contact pentru partea asociată.

Contact

voidable

role

Rolurile părții în raport cu o resursă, cum ar fi „proprietar”.

PartyRoleValue

voidable

Constrângerile tipului de date „RelatedParty”

Trebuie să se furnizeze cel puțin numele persoanei, al organizației sau al poziției.

2.3.    Contact (Contact)

Canalele de comunicare prin care este posibil să se obțină accesul la cineva sau la ceva.

Atribute ale tipului de date „Contact”Atribut

Definiție

Tip

Voidability

address

O adresă furnizată ca text liber.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Instrucțiuni suplimentare cu privire la modul sau momentul în care poate fi contactată o persoană sau o organizație.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

O adresă de poștă electronică a organizației sau a persoanei.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Perioadele de timp când poate fi contactată organizația sau persoana.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Numărul de fax al organizației sau al persoanei.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Numărul de telefon al organizației sau al persoanei.

CharacterString

voidable

website

Pagini furnizate pe World Wide Web de către o organizație sau o persoană.

URL

voidable

2.4.    Citare de document (DocumentCitation)

Citare în scopul realizării de trimiteri clare la un document.

Atribute ale tipului de date „DocumentCitation”Atribut

Definiție

Tip

Voidability

name

Numele documentului.

CharacterString

 

shortName

Denumirea prescurtată sau titlul alternativ al documentului.

CharacterString

voidable

date

Data creării, publicării sau revizuirii documentului.

CI_Date

voidable

link

Legătură către o versiune online a documentului

URL

voidable

specificReference

Trimitere la o anumită parte a documentului.

CharacterString

voidable

2.5.    Citare a legislației (LegislationCitation)

Citare în scopul realizării unei trimiteri clare la un act legislativ sau la o anumită parte a unui act legislativ.

Acest tip este un subtip al „DocumentCitation”.

Atribute ale tipului de date „LegislationCitation”Atribut

Definiție

Tip

Voidability

identificationNumber

Cod utilizat pentru a identifica instrumentul legislativ

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Numărul oficial al documentului, utilizat pentru a identifica în mod univoc instrumentul legislativ.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Data la care instrumentul legislativ a intrat în vigoare.

TM_Position

 

dateRepealed

Data la care instrumentul legislativ a fost abrogat.

TM_Position

 

level

Nivelul la care instrumentul legislativ este adoptat.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Citarea Jurnalul Oficial în care este publicat textul legislativ.

OfficialJournalInformation

 

Constrângerile tipului de date „LegislationCitation”

În cazul în care atributul „link” este nul (void), trebuie să se furnizeze citarea Jurnalului Oficial.

2.6.    Informații referitoare la Jurnalul Oficial (OfficialJournalInformation)

Citarea completă a localizării instrumentului legislativ în Jurnalul Oficial.

Atribute ale tipului de date „OfficialJournalInformation”Atribut

Definiție

Tip

Voidability

officialJournalIdentification

Trimiterea la locul din Jurnalul Oficial unde a fost publicat instrumentul legislativ. Această trimitere este compusă din trei părți:

— titlul Jurnalului Oficial

— volumul și/sau seria

— pagina (paginile)

CharacterString

 

ISSN

Numărul internațional standard pentru publicații seriale (ISSN) este un număr format din opt cifre care identifică publicația periodică în care a fost publicat instrumentul legislativ.

CharacterString

 

ISBN

Numărul internațional standardizat al cărții (ISBN) este un număr format din nouă cifre care identifică în mod univoc cartea în care a fost publicat instrumentul legislativ.

CharacterString

 

linkToJournal

Link la o versiune online a Jurnalului Oficial

URL

 

2.7.    Identificator tematic (ThematicIdentifier)

Identificator tematic utilizat pentru a identifica în mod univoc obiectul spațial.

Atribute ale tipului de date „ThematicIdentifier”Atribut

Definiție

Tip

Voidability

identifier

Identificator unic utilizat pentru a identifica obiectul spațial în cadrul schema de identificare specificată.

CharacterString

 

identifierScheme

Identificator care definește schema utilizată pentru atribuirea identificatorului.

CharacterString

 

▼B

3.   ENUMERĂRI COMUNE

3.1.    Poziție verticală (VerticalPositionValue)

Poziția relativ verticală a unui obiect spațial.Valori permise pentru enumerarea „VerticalPositionValue”

Valoare

Definiție

onGroundSurface

Obiectul spațial se află la nivelul solului.

suspendedOrElevated

Obiectul spațial este suspendat sau înălțat.

underground

Obiectul spațial este subteran.

4.   LISTE DE CODURI COMUNE

▼M2

4.1.    Stare a instalației (ConditionOfFacilityValue)

Starea unei instalații din punctul de vedere al finalizării și exploatării acesteia.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind valorile din tabelul de mai jos și valorile suplimentare definite de furnizorii de date.

Valori ale listei de coduri „ConditionOfFacilityValue”Valoare

Nume

Definiție

functional

funcțională

Instalația este funcțională.

projected

proiectată

Instalația este în curs de proiectare. Lucrările de construcție nu au început încă.

underConstruction

în construcție

Instalația este în construcție și nu este încă funcțională. Se aplică numai construcției inițiale a instalației și nu lucrărilor de întreținere.

disused

neutilizată

Instalația nu mai este utilizată, dar nu este în curs de dezafectare și nici nu a fost dezafectată.

decommissioned

dezafectată

Instalația nu mai este utilizată și este în curs de dezafectare sau a fost dezafectată.

▼B

4.2.    Codul de țară (CountryCode)

Codul de țară definit în Ghidul stilistic interinstituțional publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

▼M2 —————

▼M1

Valorile permise pentru această listă de coduri sunt codurile țărilor formate din două litere, enumerate în Ghidul stilistic interinstituțional publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

▼M2

4.3.    Nivel al legislației (LegislationLevelValue)

Nivelul la care un act juridic sau o convenție a fost adoptat(ă).

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind orice valori definite de furnizorii de date.

Furnizorii de date pot utiliza valorile indicate în Ghidul tehnic INSPIRE privind modelul conceptual generic INSPIRE.

4.4.    Rol al părții (PartyRoleValue)

Rolurile părților care sunt asociate unei resurse sau sunt responsabile pentru aceasta.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind valorile următoarelor liste de coduri sau alte liste de coduri indicate de furnizorii de date:

 Codul rolului (CI_RoleCode): Funcțiile îndeplinite de o parte responsabilă, în conformitate cu EN ISO 19115:2005/AC:2008.

 Rolul unei părți asociate (RelatedPartyRoleValue): Clasificarea rolurilor părții asociate, conform celor specificate în tabelul de mai jos.

Valori ale listei de coduri „RelatedPartyRoleValue”Valoare

Nume

Definiție

authority

autoritate

O parte mandatată legal să supravegheze o resursă și/sau părți asociate resursei.

operator

operator

O parte care exploatează o resursă.

owner

proprietar

O parte care deține o resursă, și anume, căreia îi aparține resursa în sens juridic.

4.5.    Nume standard în domeniul climei și al prognozei (CFStandardNamesValue)

Definiții ale fenomenelor observate în meteorologie și oceanografie.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind orice valori definite de furnizorii de date.

Furnizorii de date pot utiliza valorile indicate în Ghidul tehnic INSPIRE privind modelul conceptual generic INSPIRE.

4.6.    Gen (GenderValue)

Genul unei persoane sau al unui grup de persoane.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile indicate în tabelul de mai jos.

Valori ale listei de coduri „GenderValue”Valoare

Nume

Definiție

female

feminin

O persoană sau un grup de persoane de sex feminin.

male

masculin

O persoană sau un grup de persoane de sex masculin.

unknown

necunoscută

O persoană sau un grup de persoane de sex necunoscut.

▼B

5.   MODELUL GENERIC DE REȚEA (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Tipuri de obiecte spațiale

5.1.1.    Trimitere încrucișată (CrossReference)

Reprezintă o trimitere între două elemente ale aceleiași rețele.Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „CrossReference”

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

element

Elementele la care se face trimitere încrucișată

NetworkElement

 

5.1.2.    Legătură generalizată (GeneralisedLink)

Tip de bază abstract reprezentând un element de rețea liniară care poate fi utilizat ca țintă în referențierea liniară.

Acest tip este un subtip al „NetworkElement”.

Este vorba despre un tip abstract.

5.1.3.    Intersecție denivelată (GradeSeparatedCrossing)

Indicator precizând care dintre două sau mai multe elemente care se intersectează este/sunt situat(e) dedesubt și care deasupra, de utilizat atunci când coordonatele de elevație nu sunt prezente sau nu sunt credibile.

Acest tip este un subtip al „NetworkElement”.Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „GradeSeparatedCrossing”

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

element

Secvență de legături de intersecție. Ordinea acestora reflectă gradul de elevație; prima legătură este legătura cu cea mai joasă elevație.

Link

 

5.1.4.    Legătură (Link)

Element al unei rețele curbilinii care conectează două poziții și care reprezintă o cale omogenă în rețea. Pozițiile conectate se pot reprezenta sub formă de noduri.

Acest tip este un subtip al „GeneralisedLink”.

Acest tip este abstract.Atribute ale tipului de obiect spațial „Link”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

centrelineGeometry

Geometrie care reprezintă linia mediană a legăturii.

GM_Curve

 

fictitious

Indicator care precizează că geometria liniei mediane a legăturii este o linie dreaptă fără puncte de control intermediar – cu excepția cazului în care linia dreaptă reprezintă în mod corespunzător geografia la rezoluția setului de date.

Boolean

 Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „Link”

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

endNode

Nod terminal opțional al legăturii. Nodul terminal poate reprezenta aceeași instanță ca și nodul inițial.

Node

 

startNode

Nod inițial opțional pentru această legătură.

Node

 

5.1.5.    Succesiune de legături (LinkSequence)

Un element de rețea care reprezintă o cale continuă fără ramificări în rețea. Elementul are un început și un sfârșit definite, iar fiecare poziție din succesiunea de legături este identificabilă cu ajutorul unui singur parametru, cum ar fi lungimea.

Acest tip este un subtip al „GeneralisedLink”.

Acest tip este abstract.Atribute ale tipului de obiect spațial „LinkSequence”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

link

Ansamblul ordonat de legături direcționate care constituie secvența de legături.

DirectedLink

 

5.1.6.    Set de căi de legătură (LinkSet)

Ansamblu de secvențe de legături și/sau de legături individuale care deține o funcție sau o semnificație specifică în cadrul unei rețele.

Acest tip este un subtip al „NetworkElement”.

Acest tip este abstract.Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „LinkSet”

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

link

Set de legături și secvențe de legături care constituie setul de legături.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Rețea (Network)

O rețea reprezintă un ansamblu de elemente de rețea.Atribute ale tipului de obiect spațial „Network”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

geographicalName

Denumire geografică pentru această rețea.

GeographicalName

voidableRoluri de asociere ale tipului de obiect spațial Network

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

elements

Ansamblu de elemente care constituie rețeaua.

NetworkElement

 

5.1.8.    Arie de rețea (NetworkArea)

Element bidimensional într-o rețea.

Acest tip este un subtip al „NetworkElement”.

Acest tip este abstract.Atribute ale tipului de obiect spațial „NetworkArea”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

geometry

Reprezintă proprietățile geometrice ale ariei.

GM_Surface

 

5.1.9.    Conexiune de rețea (NetworkConnection)

Reprezintă o conexiune logică între două sau mai multe elemente de rețea din diferite rețele.

Acest tip este un subtip al „NetworkElement”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

type

Clasificare a conexiunii de rețea.

ConnectionTypeValue

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

element

Elemente de rețea din diferite rețele

NetworkElement

 

Toate elementele trebuie să se afle în rețele diferite.

5.1.10.    Element de rețea (NetworkElement)

Tip abstract de bază reprezentând un element dintr-o rețea. Fiecare element dintr-o rețea este prevăzut cu funcții care prezintă interes în cadrul rețelei.

Acest tip este abstract.Atribute ale tipului de obiect spațial „NetworkElement”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea în cauză a obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea în cauză a obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidable

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „NetworkElement”

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

inNetwork

Rețelele din care face parte un anumit element de rețea.

Network

voidable

5.1.11.    Proprietate a rețelei (NetworkProperty)

Tip abstract de bază reprezentând fenomene localizate la nivelul sau de-a lungul unui element de rețea. Acest tip de bază este prevăzut cu proprietăți generale pentru asocierea fenomenelor aferente rețelei (proprietăți ale rețelei) cu elementele de rețea.

Acest tip este abstract.Atribute ale tipului de obiect spațial „NetworkProperty”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea în cauză a obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea în cauză a obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidable

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

networkRef

Referințe spațiale ale proprietății aferente rețelei.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Nod (Node)

Reprezintă o poziție importantă în rețea care se află întotdeauna la începutul sau la sfârșitul unei legături.

Acest tip este un subtip al „NetworkElement”.

Acest tip este abstract.Atribute ale tipului de obiect spațial „Node”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

geometry

Localizarea nodului.

GM_Point

 Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „Node”

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

spokeEnd

Legăturile care intră în nod.

Link

voidable

spokeStart

Legăturile care părăsesc nodul.

Link

voidable

5.2.    Tipuri de date

5.2.1.    Legătură direcționată (DirectedLink)

O legătură, fie în direcția pozitivă, fie în direcția negativă.Atribute ale tipului de date „DirectedLink”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

direction

Indică concordanța (direcție pozitivă) sau neconcordanța (direcție negativă) legăturii direcționate cu direcția pozitivă a acesteia.

Sign

 Roluri de asociere ale tipului de date „DirectedLink”

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

link

Legătură

Link

 

5.2.2.    Referință de legătură (LinkReference)

Referință, în cadrul rețelei, la un element de rețea liniară.

Acest tip este un subtip al „NetworkReference”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

applicableDirection

Direcțiile legăturii generalizate cărora li se aplică referința. În cazul în care o proprietate nu se aplică unei direcții de-a lungul unei legături, dar reprezintă un fenomen de-a lungul unei legături, „inDirection” se referă la partea dreaptă pe direcția legăturii.

LinkDirectionValue

voidable

Țintele referințelor liniare trebuie să fie elemente de rețea liniară. Cu alte cuvinte, dacă se utilizează referențierea liniară sau dacă direcția este relevantă, ținta referinței rețelei este o legătură sau o secvență de legături.

5.2.3.    Referință de rețea (NetworkReference)

Referință la un element de rețea.Roluri de asociere ale tipului de date „NetworkReference”

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

element

Elementul de rețea referențiat.

NetworkElement

 

5.2.4.    Referință liniară simplă (SimpleLinearReference)

Referință de rețea, limitată la o parte a unui element de rețea liniară. Partea respectivă reprezintă partea elementului de rețea situată între „fromPosition” și „toPosition”.

Acest tip este un subtip al „LinkReference”.Atribute ale tipului de date „SimpleLinearReference”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

fromPosition

Poziția inițială a elementului liniar, exprimată ca distanță față de punctul inițial al elementului de rețea liniară, de-a lungul geometriei sale curbilinii.

Length

 

offset

O ramificație de la geometria liniei mediane a legăturii generalizate, după caz; o ramificație pozitivă este orientată spre dreapta pe direcția legăturii, o ramificație negativă, spre stânga.

Length

voidable

toPosition

Poziția finală a elementului liniar, exprimată ca distanță față de punctul inițial al elementului de rețea liniară, de-a lungul geometriei sale curbilinii.

Length

 

5.2.5.    Referință punctuală simplă (SimplePointReference)

Referință de rețea, limitată la un punct pe un element de rețea liniară. Punctul reprezintă locazarea, pe elementul de rețea, a poziției „atPosition” situată de-a lungul rețelei.

Acest tip este un subtip al „LinkReference”.Atribute ale tipului de date „SimplePointReference”

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

atPosition

Poziția punctului, exprimată ca distanța față de punctul inițial al elementului de rețea liniară de-a lungul geometriei sale curbilinii.

Length

 

offset

Ramificație de la geometria liniei mediane a legăturii generalizate, după caz; o ramificație pozitivă este orientată spre dreapta, pe direcția legăturii, o ramificație negativă, spre stânga.

Length

voidable

5.3.    Liste de coduri

5.3.1.    Tip de conexiune (ConnectionTypeValue)

Tipuri de conexiuni între diferite rețele.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „ConnectionTypeValue”

Valoare

Definiție

crossBorderConnected

Conexiune între două elemente de rețea din rețele diferite de același tip, dar din zone adiacente. Elementele de rețea la care se face referire reprezintă fenomene diferite din lumea reală, dar conectate spațial.

crossBorderIdentical

Conexiune între două elemente de rețea din rețele diferite de același tip, dar din zone adiacente. Elementele de rețea la care se face referire reprezintă aceleași fenomene din lumea reală.

intermodal

Conexiune între două elemente de rețea din rețele diferite de transport care utilizează un mijloc diferit de transport. Conexiunea reprezintă o posibilitate pentru elementele transportate (persoane, mărfuri etc.) de a realiza trecerea de la un mijloc de transport la altul.

▼B

5.3.2.    Direcția legăturii (LinkDirectionValue)

Listă de valori pentru direcții aferente unei legături.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „LinkDirectionValue”

Valoare

Definiție

bothDirections

În ambele direcții.

inDirection

În direcția legăturii.

inOppositeDirection

În direcția opusă legăturii.

▼M2

6.   MODEL DE ACOPERIRE (COVERAGE MODEL)

Modelul de acoperire INSPIRE constă din următoarele pachete:

 Acoperiri (Base)

 Acoperiri (Domain and Range)

6.1.    Acoperiri (Base)

6.1.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Pachetul Acoperiri (Bază) conține tipul de obiect spațial „Coverage”.

6.1.1.1.   Acoperire (Coverage)

Obiect spațial care acționează ca o funcție menită să returneze valori din intervalul său pentru orice poziție directă din domeniul său spațial, temporal sau spațio-temporal.

Acest tip este abstract.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

metadata

Metadate specifice aplicației acoperirii.

Any

 

rangeType

Descriere a structurii intervalului de valori.

RecordType

 

6.2.    Acoperiri (Domeniu și interval)

6.2.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Pachetul Acoperiri (Domeniu și interval) conține următoarele tipuri de obiecte spațiale:

 Acoperire (Reprezentare a domeniului și a intervalului) [Coverage (Domain And Range Representation)]

 Acoperire de tip caroiaj rectificat (Rectified Grid Coverage)

 Acoperire de tip caroiaj referențiabil (Referenceable Grid Coverage)

6.2.1.1.   Acoperire (Reprezentare a domeniului și a intervalului) (CoverageByDomainAndRange)

Acoperire care tratează domeniul și intervalul ca proprietăți separate.

Acest tip este un subtip al entității „Coverage”.

Acest tip este abstract.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

coverageFunction

Descriere a modului în care pot fi obținute valori ale intervalului în poziții din domeniul acoperirii.

CoverageFunction

 

domainSet

Configurația domeniului acoperirii, din punctul de vedere al coordonatelor.

Any

 

rangeSet

Set de valori asociate elementelor domeniului acoperirii prin intermediul unei funcții.

Any

 

Funcția „caroiaj” este valabilă doar pentru domenii care sunt caroiaje.

6.2.1.2.   Acoperire de tip caroiaj rectificat (RectifiedGridCoverage)

Acoperire al cărei domeniu constă dintr-un caroiaj rectificat.

Acest tip este un subtip al „CoverageByDomainAndRange”.

Domeniul este un caroiaj rectificat.

Punctele de caroiaj ale unei „RectifiedGridCoverage” trebuie să coincidă cu centrele celulelor caroiajelor geografice definite în secțiunea 2.2 din anexa II, indiferent de nivelul rezoluției.

6.2.1.3.   Acoperire de tip caroiaj referențiabil (ReferenceableGridCoverage)

Acoperire al cărei domeniu constă dintr-un caroiaj referențiabil.

Acest tip este un subtip al „CoverageByDomainAndRange”.

Domeniul este un caroiaj referențiabil.

6.2.2.    Tipuri de date

6.2.2.1.   Funcție de acoperire (CoverageFunction)

Descriere a modului în care pot fi obținute valori ale intervalului în locații din domeniul acoperirii.

Acest tip este o uniune.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

ruleDefinition

O descriere formală sau informală a funcției de acoperire sub formă de text.

CharacterString

 

ruleReference

O descriere formală sau informală a funcției de acoperire sub formă de trimitere.

URI

 

gridFunction

Regulă de cartografiere a geometriilor caroiajului.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Funcție a caroiajului (GridFunction)

O regulă explicită de cartografiere a geometriilor caroiajului.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

sequenceRule

Descriere a modului în care punctele de caroiaj sunt ordonate pentru asocierea lor cu elementele valorilor din intervalul acoperirii.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Punctul de caroiaj care trebuie asociat primei înregistrări din intervalul acoperirii.

Integer

 

7.   MODELUL DE OBSERVĂRI (OBSERVATIONS MODEL)

Modelul INSPIRE bazat pe observări constă din următoarele pachete:

 Trimiteri referitoare la observări

 Procese

 Proprietăți observabile

 Observări specializate

7.1.    Trimiteri referitoare la observări

7.1.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Pachetul „Trimiteri referitoare la observări” conține tipul de obiect spațial „Set de observări”.

7.1.1.1.   Set de observări (ObservationSet)

Leagă un set de „Observări”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

extent

Informații despre extinderea spațială și temporală.

EX_Extent

 Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

member

O înregistrare a „ObservationSet”.

OM_Observation

 

7.2.    Procese

7.2.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Pachetul „Procese” conține tipul de obiect spațial „Process”.

7.2.1.1.   Proces (Process)

Descriere a unui proces de observare.

Acest tip este un subtip al „OM_Process”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

voidable

name

Denumirea Procesului.

CharacterString

voidable

type

Tipul de proces.

CharacterString

voidable

documentation

Informații suplimentare (online/offline) asociate procesului.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parametru care controlează aplicarea procesului și, ca o consecință, rezultatele sale.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Persoană sau organizație asociată procesului.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Tipuri de date

7.2.2.1.   Parametru de proces (ProcessParameter)

Descrierea parametrului dat.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

name

Denumirea parametrului de proces.

ProcessParameterNameValue

 

description

Descrierea parametrului de proces.

CharacterString

 

7.2.3.    Liste de coduri

7.2.3.1.   Denumirea parametrului de proces (ProcessParameterNameValue)

O listă de coduri ale denumirilor parametrilor de proces.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind orice valori definite de furnizorii de date.

7.3.    Proprietăți observabile

7.3.1.    Tipuri de date

7.3.1.1.   Constrângere (Constraint)

O constrângere privind o anumită proprietate, de exemplu lungimea de undă = 200nm.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

constrainedProperty

Proprietatea care face obiectul constrângerii, de exemplu, „culoare” în cazul în care constrângerea este „culoare = Blue”.

PhenomenonTypeValue

 

label

Un titlu lizibil de către om pentru constrângerea în ansamblu.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Constrângere de categorie (CategoryConstraint)

O constrângere bazată pe o categorie descriptivă, de exemplu culoare = „roșu”.

Acest tip este un subtip al „Constraint”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

comparison

Un operator de comparare. În cazul unei constrângeri de categorie, aceasta ar trebui să fie „egalCu” sau „neegalCU”.

ComparisonOperatorValue

 

value

Valoarea proprietății care face obiectul unei constrângeri, de exemplu „albastru” (dacă proprietatea constrânsă este culoarea).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Constrângere de interval (RangeConstraint)

O constrângere de interval numeric aplicabilă unei proprietăți, de exemplu lungime de undă ≥ 300 nm și lungime de undă ≤ 600 nm.

Acest tip este un subtip al „Constraint”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

value

Intervalul de valori numerice ale proprietății care face obiectul constrângerii.

RangeBounds

 

uom

Unități de măsură utilizate în cazul constrângerii.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Limite ale intervalului (RangeBounds)

Valorile limită de început și de sfârșit ale unui interval numeric (de exemplu, început ≥ 50, sfârșit ≤ 99).Atribut

Definiție

Tip

Voidability

startComparison

Comparatorul utilizat pentru limita inferioară a intervalului (de exemplu „greaterThanOrEqualTo”).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Limita inferioară a intervalului.

Real

 

endComparison

Comparatorul utilizat pentru limita superioară a intervalului (de exemplu „lessThan”).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Limita superioară a intervalului.

Real

 

7.3.1.5.   Constrângere scalară (ScalarConstraint)

O constrângere scalară numerică aplicată unei proprietăți, de exemplu lungime ≥ 1 m.

Acest tip este un subtip al „Constraint”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

value

Valoarea numerică a proprietății care face obiectul constrângerii.

Real

 

comparison

Comparatorul care trebuie utilizat în cazul constrângerii, de exemplu „greaterThan”.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Unități de măsură utilizate în cazul constrângerii.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Alte constrângeri (OtherConstraint)

O constrângere care nu este modelată în mod structurat, dar care poate fi descrisă cu ajutorul atributului de text liber „description”.

Acest tip este un subtip al „Constraint”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

description

O descriere a constrângerii.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Măsură statistică (StatisticalMeasure)

O descriere a unei măsuri statistice, de exemplu „maxima zilnică”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

label

Un titlu lizibil de către om pentru măsura statistică.

CharacterString

 

statisticalFunction

O funcție statistică, de exemplu, media.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Un interval temporal în care se calculează o statistică, de exemplu o zi, o oră.

TM_Duration

 

aggregationLength

Un interval spațial unidimensional în care se calculează o statistică, de exemplu 1 metru.

Length

 

aggregationArea

Un interval spațial bidimensional în care se calculează o statistică, de exemplu 1 metru pătrat

Area

 

aggregationVolume

Un interval spațial tridimensional în care se calculează o statistică, de exemplu 1 metru cub.

Volume

 

otherAggregation

Orice alt tip de agregare.

Any

 Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

derivedFrom

O măsură statistică poate fi derivată din alta, de exemplu temperaturile maxime lunare pot fi derivate din temperaturile medii zilnice.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Enumerări

7.3.2.1.   Operator de comparare (ComparisonOperatorValue)

O enumerare a operatorilor de comparare (de exemplu „mai mare decât”)Valoare

Definiție

equalTo

perfect egal cu

notEqualTo

nu este perfect egal cu

lessThan

mai mic de

greaterThan

mai mare decât

lessThanOrEqualTo

mai mic sau perfect egal cu

greaterThanOrEqualTo

mai mare sau perfect egal cu

7.3.3.    Liste de coduri

7.3.3.1.   Tipuri de fenomene (PhenomenonTypeValue)

O listă de coduri ale fenomenelor (de exemplu temperatură, viteza vântului).

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind valorile următoarelor liste de coduri sau alte liste de coduri indicate de furnizorii de date:

 Nume standard în domeniul climei și al prognozei (CFStandardNamesValue): Definiții ale fenomenelor observate în domeniul meteorologiei și al oceanografiei, conform secțiunii 4.5 din prezenta anexă.

 Numele de parametru de element de profil (ProfileElementParameterNameValue): Proprietăți despre care s-a observat că definesc elementul de profil, conform secțiunii 3.3.8 din anexa IV.

 Numele de parametru de obiect derivat de sol (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Proprietăți asociate solului care pot fi derivate din sol și alte date, conform secțiunii 3.3.9 din anexa IV.

 Numele de parametru de profil de sol (SoilProfileParameterNameValue): Proprietăți despre care s-a observat că definesc profilul de sol, conform secțiunii 3.3.12 din anexa IV.

 Numele de parametru de sit al solului (SoilSiteParameterNameValue): Proprietăți despre care s-a observat că definesc situl de sol, conform secțiunii 3.3.13 din anexa IV.

 Componentă de referință a UE privind calitatea aerului (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definiții ale fenomenelor referitoare la calitatea aerului în contextul raportării în temeiul legislației Uniunii, conform secțiunii 13.2.1.1 din anexa IV.

 Tabelul 4.2 GRIB Code și Flags al WMO (GRIB_CodeTable4_2Value): Definiții ale fenomenelor observate în domeniul meteorologiei, conform secțiunii 13.2.1.2 din prezenta anexă.

 Utilizarea parametrului BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): Definiții ale fenomenelor observate în domeniul oceanografiei, conform secțiunii 14.2.1.1 din anexa IV.

7.3.3.2.   Tipul funcțiilor statistice (StatisticalFunctionTypeValue)

O listă de coduri ale funcțiilor statistice (de exemplu maximum, minimum, mediu).

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind orice valori definite de furnizorii de date.

7.4.    Observări specializate

7.4.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Pachetul „Observări specializate” conține următoarele tipuri de obiecte spațiale:

 Observare în caroiaj

 Observare în serii de caroiaje

 Observare punctuală

 Colecție de observări punctuale

 Observări punctuale multiple

 Observare de serie temporală într-un punct

 Observare după profil

 Observare după traiectorie

7.4.1.1.   Observare în caroiaj (GridObservation)

Observare reprezentând un câmp în format caroiaj într-un singur moment în timp.

Acest tip este un subtip al „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” este un „SF_SamplingSolid or SF_SamplingSurface”.

„phenomenonTime” este un „TM_Instant”.

„result” este un „RectifiedGridCoverage” sau „RefererencableGridCoverage”.

7.4.1.2.   Observare în serii de caroiaje (GridSeriesObservation)

Observare reprezentând un câmp în format caroiaj în evoluție într-o succesiune de momente.

Acest tip este un subtip al „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” este un „SF_SamplingSolid”.

„phenomenonTime” este un „TM_Period”.

„result” este un „RectifiedGridCoverage” sau un „RefererencableGridCoverage”.

7.4.1.3.   Observare punctuală (PointObservation)

Observare reprezentând o măsurătoare a unei proprietăți într-un singur punct din timp și spațiu.

Acest tip este un subtip al „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” este un „SF_SamplingPoint”.

„phenomenonTime” este un „TM_Instant”.

7.4.1.4.   Colecție de observări punctuale (PointObservationCollection)

O colecție de observări punctuale.

Acest tip este un subtip al „ObservationSet”.

Fiecare membru trebuie să fie un „PointObservation”.

7.4.1.5.   Observări punctuale multiple (MultiPointObservation)

Observare reprezentând un set de măsurători, toate efectuate exact în același moment, dar în locații diferite.

Acest tip este un subtip al „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” este un „SF_SamplingCurve”, „SF_SamplingSurface” sau „SF_SamplingSolid”.

„phenomenonTime” este un „TM_Instant”.

„result” este un „MultiPointCoverage”.

7.4.1.6.   Observare de serie temporală într-un punct (PointTimeSeriesObservation)

Observare reprezentând o serie cronologică de măsurători punctuale ale unei proprietăți, într-o locație fixă din spațiu.

Acest tip este un subtip al „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” este un „SF_SamplingPoint”.

„phenomenonTime” este un „TM_Period”.

„result” este un „Timeseries”.

7.4.1.7.   Observare după profil (ProfileObservation)

Observare reprezentând măsurarea unei proprietăți de-a lungul unui profil vertical în spațiu la un moment dat.

Acest tip este un subtip al „SamplingCoverageObservation”.

„featureOfInterest” este un „SF_SamplingCurve”.

„phenomenonTime” este un „TM_Instant”.

„result” este un „ReferenceableGridCoverage” sau un „RectifiedGridCoverage”.

Domeniul spațial al rezultatului trebuie să conțină o axă, care trebuie să fie verticală.

7.4.1.8.   Observare după traiectorie (TrajectoryObservation)

Observare reprezentând măsurarea unei proprietăți de-a lungul unei curbe șerpuite în timp și spațiu.

Acest tip este un subtip al „SamplingCoverageObservation”.

„phenomenonTime” este un „TM_Period”.

„result” este un „Timeseries”.

Fiecare punct din „result” este un „TimeLocationValueTriple”.

„featureOfInterest” este un „SF_Sampling Curve”.

7.4.2.    Tipuri de date

7.4.2.1.   Triplă timp-locație-valoare (TimeLocationValueTriple)

Un set triplu alcătuit din timp, locație, valoare (măsurătoare). De exemplu, într-un punct de pe o traiectorie.

Acest tip este un subtip al „TimeValuePair”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

location

Locație geografică în care valoarea este valabilă.

GM_Position

 

7.5.    Cerințe pentru observări

Atunci când tipul „OM_Observation” sau orice subtip al acestuia este utilizat pentru a pune la dispoziție date, se aplică următoarele cerințe:

(1) Tipul „Process” se utilizează pentru a indica procedura utilizată în cazul unui „OM_Observation”.

(2) În cazul în care se face trimitere la un „EnvironmentalMonitoringFacility” de la un „OM_Observation”, se furnizează un atribut „parameter”, al cărui atribut „name” este „relatedMonitoringFeature” și al cărui atribut „value” este de tip „AbstractMonitoringFeature”.

(3) Pentru toate codificările utilizate pentru întreg rezultatul „OM_Observation” sau doar pentru o parte a acestuia, trebuie să se pună la dispoziție o Interfață de programare a aplicațiilor (API) care să citească fișierul codificat. Această API trebuie să fie capabilă să facă publice informațiile necesare pentru realizarea obiectelor spațiale INSPIRE.

(4) Dacă atributul „processParameter” este prezent în proprietatea „procedure” a unui obiect „OM_Observation”, valoarea sa (un nume) trebuie inclusă în atributul „parameter” al obiectului „OM_Observation”.

8.   MODELUL COMPLEXULUI DE ACTIVITĂȚI

Modelul complexului de activități INSPIRE conține pachetul „Complex de activități” (Activity Complex).

8.1.    Complex de activități

8.1.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Pachetul „Complex de activități” conține tipul de obiect spațial „Complex de activități”.

8.1.1.1.   Complex de activități (ActivityComplex)

O singură unitate, atât din punct de vedere tehnic cât și economic, aflată sub controlul managerial al unei entități juridice (operatorul), acoperind activități ca cele enumerate în clasificarea NACE a Eurostat stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ). Complexul de activități trebuie să reprezinte întreaga zonă, din aceeași locație geografică sau din locații diferite, gestionată de același operator, inclusiv totalitatea infrastructurilor, echipamentelor și materialelor.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

thematicId

Identificator tematic al complexului de activități.

ThematicIdentifier

 

geometry

Geometria utilizată pentru a defini extinderea sau poziția complexului de activități.

GM_Object

 

function

Activități efectuate de complexul de activități. Funcția este descrisă de activitate și eventual completată cu informații cu privire la inputuri și outputuri ca rezultate ale acesteia.

Function

 

name

Nume descriptiv al complexului de activități.

CharacterString

voidable

validFrom

Momentul în care complexul de activități a început să existe în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Momentul în care complexul de activități nu mai există în lumea reală.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidable

8.1.2.    Tipuri de date

8.1.2.1.   Funcție (Function)

Funcția a ceva exprimată ca o activitate și ca input și/sau output opțional.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

activity

Descriere pe categorii a unor procese individuale sau a unei serii organizate de procese înrudite din punct de vedere tehnic, care sunt puse în funcțiune de o unitate economică de tip privat sau public, profit sau nonprofit.

EconomicActivityValue

 

input

Orice material clasificat sau înregistrat care intră într-o unitate tehnică și economică, în conformitate cu funcția sa.

InputOutputValue

voidable

output

Orice material clasificat sau înregistrat care iese dintr-o unitate tehnică și economică, în conformitate cu funcția sa.

InputOutputValue

voidable

description

O descriere mai detaliată a funcției.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Capacitate (Capacity)

O cuantificare a unei abilități reale sau potențiale de a desfășura o activitate, care, de regulă, nu se modifică, nu se modifică adesea sau nu se modifică în mod semnificativ.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

activity

Descriere pe categorii a unor procese individuale sau a unei serii organizate de procese înrudite din punct de vedere tehnic, care sunt puse în funcțiune de o unitate economică de tip privat sau public, profit sau nonprofit.

EconomicActivityValue

 

input

Informații cuantificabile referitoare la orice material clasificat sau înregistrat care intră într-o unitate tehnică și economică, în conformitate cu funcția sa.

InputOutputAmount

 

output

Informații cuantificabile referitoare la orice material clasificat sau înregistrat care iese dintr-o unitate tehnică și economică, în conformitate cu funcția sa.

InputOutputAmount

 

time

Durata de timp la care se referă capacitatea specificată, de exemplu 1 an pentru o capacitate anuală.

TM_Duration

 

description

O descriere a capacității.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Cantitate de inputuri sau outputuri (InputOutputAmount)

Tipul, și după caz, cantitatea măsurabilă de material clasificat sau înregistrat care intră într-o unitate tehnică și economică sau iese din aceasta.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

inputOutput

Un material clasificat sau înregistrat care intră într-o unitate tehnică și economică sau iese din aceasta, în conformitate cu funcția sa.

InputOutputValue

 

amount

Cantitatea (cum ar fi volumul sau masa) din materialul clasificat sau înregistrat care intră într-o unitate tehnică și economică sau iese din aceasta.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Autorizație (Permission)

Decizia oficială (aprobare oficială), prin care se acordă autorizația de a exploata întregul Complex de activități sau doar o parte a acestuia, sub rezerva respectării anumitor condiții care garantează că instalațiile sau părți ale acestora aflate pe același amplasament și exploatate de același operator respectă cerințele impuse de o autoritate competentă. O autorizație poate viza una sau mai multe funcții și poate stabili parametrii de capacitate. Termenul ar putea fi extins astfel încât să vizeze și alte tipuri de certificate sau de documente de o importanță deosebită în funcție de domeniul de aplicare (de exemplu ISO, EMAS, Standardele Naționale de Calitate etc.).Atribut

Definiție

Tip

Voidability

id

Referință de identificare a autorizației.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Părțile care au legătură cu autorizația acordată pentru complexul de activități și care pot avea roluri foarte variate, între care se numără, printre altele, cel de autoritate competentă sau de societate.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Referință temporală care completează definiția autorizației.

DateTime

voidable

dateFrom

Data începând cu care se aplică și este valabilă autorizația.

DateTime

voidable

dateTo

Data până la care se aplică și este valabilă autorizația.

DateTime

voidable

description

O descriere a autorizației.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funcție/funcții pentru care este acordată autorizația.

Function

voidable

permittedCapacity

Cantitatea maximă de intrări și/sau ieșiri specifice activității în conformitate cu autorizația.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Descriere a complexului de activități (ActivityComplexDescription)

Informații suplimentare referitoare la un complex de activități, inclusiv descrierea, adresa, datele de contact și părțile asociate.Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

description

O definiție complementară a „Complexului de activități” și caracteristicile sale.

PT_FreeText

voidable

address

O adresă pentru complexul de activități, și anume, o adresă la care au loc activitățile.

AddressRepresentation

voidable

contact

Date de contact pentru complexul de activități.

Contact

voidable

relatedParty

Informații referitoare la părțile care au legătură cu complexul de activități. Acestea pot avea roluri foarte variate, precum cel de proprietar, operator sau autoritate competentă.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Liste de coduri

8.1.3.1.   Activitate economică (EconomicActivityValue)

Clasificare a activităților economice.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind valorile următoarelor liste de coduri sau alte liste de coduri indicate de furnizorii de date:

 Clasificarea UE a activităților economice (EconomicActivityNACEValue): activități economice conform valorilor din clasificarea NACE a Eurostat, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ( 7 ).

 Clasificarea UE a activităților economice în funcție de statistica în materie de deșeuri (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Clasificarea activităților economice în conformitate cu secțiunea 8 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 ( 8 ).

 Clasificarea UE a operațiunilor de recuperare și eliminare a deșeurilor (WasteRecoveryDisposalValue): Clasificarea operațiunilor de recuperare și eliminare a deșeurilor în conformitate cu anexele I și II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 9 ).

8.1.3.2.   Input sau output (InputOutputValue)

Clasificarea inputurilor sau a outputurilor.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind valorile următoarelor liste de coduri sau ale altor liste de coduri indicate de furnizorii de date.

 Clasificarea UE a produselor (ProductCPAValue): Clasificarea produselor în funcție de activitatea economică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 10 ).

 Clasificarea UE a deșeurilor (WasteValue): Clasificarea deșeurilor în conformitate cu Decizia 2000/532/CE ( 11 ).

8.2.    Cerințe pentru complexele de activitate

În cazul în care un furnizor de date utilizează un subtip al „ActivityComplex” pentru a pune la dispoziție informații cu privire la starea, capacitatea fizică, autorizațiile și/sau informațiile suplimentare, trebuie utilizate listele de coduri și tipurile de date („ConditionOfFacilityValue”, „Capacity”, „Permission”, „ActivityComplexDescription”) relevante incluse în pachetul „Complex de activitate”.

▼B
ANEXA II

CERINȚE PRIVIND CATEGORIILE DE DATE SPAȚIALE ENUMERATE ÎN ANEXA I LA DIRECTIVA 2007/2/CE

1.   SISTEME DE REFERINȚĂ DE COORDONATE

1.1.    Definiții

Pe lângă definițiile stabilite la articolul 2, se aplică următoarele definiții:

 „datum” înseamnă un parametru sau un set de parametri care definesc poziția originii, scara și orientarea unui sistem de coordonate, în conformitate cu EN ISO 19111,

 „datum geodezic” înseamnă un punct de referință care descrie relația unui sistem de coordonate cu Pământul, în conformitate cu EN ISO 19111,

 „sistem de coordonate” înseamnă un set de reguli matematice care determină modul în care urmează să se atribuie coordonate punctelor, în conformitate cu EN ISO 19111,

 „sistem de referință de coordonate” înseamnă un sistem de coordonate care este corelat cu lumea reală printr-un datum, în conformitate cu EN ISO 19111. Prezenta definiție include sistemele de coordonate bazate pe coordonatele geodezice sau carteziene, precum și sistemele de coordonate bazate pe proiecții cartografice,

 „proiecție cartografică” înseamnă o transformare a coordonatelor, bazată pe o relație biunivocă, dintr-un sistem geodezic de coordonate într-un plan, bazat pe același datum, în conformitate cu EN ISO 19111,

 „sistem de referință de coordonate compus” înseamnă un sistem de referință de coordonate care, pentru a descrie o poziție, utilizează alte două sisteme de coordonate de referință, unul pentru componenta orizontală, iar celălalt pentru componenta verticală, în conformitate cu EN ISO 19111,

 „sistem geodezic de coordonate” înseamnă un sistem de coordonate în care poziția este specificată prin latitudine geodezică, longitudine geodezică și (în cazurile tridimensionale) prin înălțime elipsoidală, în conformitate cu EN ISO 19111,

▼M2

 „nivelul mediu al mării (MSL)” (MSL - mean sea level) înseamnă înălțimea medie a suprafeței mării la o stație de observare a mareelor, pentru toate stadiile mareei pe o perioadă de 19 ani, calculată, de obicei, pe baza citirilor orare ale înălțimii măsurate pornind de la un nivel de referință fix prestabilit (nivelul zero hidrografic),

 „mareea astronomică cea mai mică (LAT)” (LAT - lowest astronomical tide) înseamnă cel mai mic nivel al mareei previzibil a fi înregistrat în condiții meteorologice medii și în orice combinație de condiții astronomice.

▼B

1.2.    Datum pentru sistemele de referință de coordonate tridimensionale și bidimensionale

Pentru sistemele de referință de coordonate tridimensionale și bidimensionale și pentru componenta orizontală a sistemelor de referință de coordonate compuse, utilizate pentru punerea la dispoziție a seturile de date spațiale, datumul utilizat este acela al sistemului de referință terestru european din 1989 (European Terrestrial Reference System 1989 - ETRS89), în regiuni aflate în sfera sa de aplicare spațială, sau datumul sistemului de referință terestru internațional (International Terrestrial Reference System - ITRS) sau al altor sisteme de coordonate geodezice de referință conforme cu ITRS, în regiuni localizate în afara sferei de aplicare spațială a ETRS89. A fi conform cu ITRS înseamnă că definiția sistemului se bazează pe definiția ITRS și că între cele două sisteme există o relație bine documentată, în conformitate cu EN ISO 19111.

1.3.    Sisteme de referință de coordonate

Seturile de date spațiale sunt puse la dispoziție prin utilizarea a cel puțin unuia dintre sistemele de referință de coordonate specificate în secțiunile 1.3.1, 1.3.2 și 1.3.3, cu excepția cazului în care se aplică una dintre condițiile specificate în secțiunea 1.3.4.

1.3.1.    Sisteme de referință de coordonate tridimensionale

 Coordonate carteziene tridimensionale bazate pe un datum specificat în secțiunea 1.2 și care utilizează parametrii elipsoidului din sistemul geodezic de referință 1980 (Geodetic Reference System 1980 - GRS80).

 Coordonate geodezice tridimensionale (latitudine, longitudine și înălțime elipsoidală) bazate pe un datum specificat în secțiunea 1.2 și care utilizează parametrii elipsoidului GRS80.

1.3.2.    Sisteme de referință de coordonate bidimensionale

 Coordonate geodezice bidimensionale (latitudine și longitudine) bazate pe un datum specificat în secțiunea 1.2 și care utilizează parametrii elipsoidului GRS80.

 Coordonate plane care utilizează sistemul de referință de coordonate ETRS89 prin proiecția azimutală echivalentă Lambert.

 Coordonate plane care utilizează sistemul de referință de coordonate ETRS89 prin proiecția conică conformă Lambert.

 Coordonate plane care utilizează sistemul de referință de coordonate ETRS89 prin proiecție Transversală Mercator.

1.3.3.    Sisteme de referință de coordonate compuse

1. În cazul componentei orizontale a sistemelor de referință de coordonate compuse, se utilizează unul dintre sistemele de referință de coordonate specificate în secțiunea 1.3.2.

2. În cazul componentei verticale se utilizează unul dintre următoarele sistemele de referință de coordonate:

 În cazul componentei verticale terestre, se utilizează sistemul european de referință verticală (European Vertical Reference System - EVRS) pentru exprimarea, în funcție de gravitație, a altitudinilor localizate în sfera de aplicare spațială a acestui sistem. Alte sisteme de referință verticală corelate cu câmpul gravitațional terestru sunt utilizate pentru exprimarea, în funcție de gravitație, a altitudinilor aflate în afara sferei de aplicare spațială a EVRS.

▼M2

 În cazul componentei verticale în atmosferă liberă, se utilizează presiunea barometrică, convertită în înălțime, în conformitate cu ISO 2533:1975 (Atmosfera standard internațională) sau alte sisteme de referință lineare sau parametrice. În cazul în care se utilizează alte sisteme de referință parametrice, acestea trebuie să fie descrise într-o trimitere accesibilă utilizându-se EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 În cazul componentei verticale în zonele marine în care există o amplitudine semnificativă a mareelor (ape de maree), se utilizează ca suprafață de referință cea mai mică maree astronomică (LAT).

 În cazul componentei verticale în zonele marine fără o amplitudine semnificativă a mareelor, în largul oceanelor și, efectiv, în ape cu o adâncime mai mare de 200 de metri, se utilizează ca suprafață de referință nivelul mediu al mării (MSL) sau un nivel de referință bine definit apropiat de MSL.

▼B

1.3.4.    Alte sisteme de referință de coordonate

Există o serie de excepții în cazul cărora se pot utiliza alte sisteme de referință de coordonate decât cele prevăzute în secțiunile 1.3.1, 1.3.2 sau 1.3.3, și anume:

1. Se pot specifica alte sisteme de referință de coordonate pentru categoriile specifice de date spațiale din prezenta anexă.

2. Pentru regiunile situate în afara Europei continentale, statele membre pot defini sisteme de referință de coordonate corespunzătoare.

Codurile și parametrii geodezici necesari pentru a descrie astfel de sisteme de referință de coordonate și pentru a permite operațiile de conversie și transformare trebuie să facă obiectul unei documentări, generându-se un identificator în conformitate cu EN ISO 19111 și ISO 19127.

1.4.    Sisteme de referință de coordonate utilizate pentru serviciul de vizualizare de rețea (View Network Service)

Pentru afișarea seturilor de date spațiale cu ajutorul serviciului de vizualizare de rețea, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 976/2009, sunt disponibile cel puțin sistemele de referință de coordonate pentru coordonatele geodezice bidimensionale (latitudine, longitudine).

1.5.    Identificatorii sistemului de referință de coordonate

1. Parametrii și identificatorii sistemului de coordonate de referință trebuie administrați într-unul sau mai multe registre comune pentru sisteme de coordonate de referință.

2. Numai identificatorii incluși într-un registru comun trebuie folosiți pentru a face trimitere la sistemele de referință de coordonate enumerate în prezenta secțiune.

2.   SISTEME DE CAROIAJE SPAȚIALE

2.1.    Definiții

Pe lângă definițiile stabilite în articolul 2, se aplică următoarele definiții:

 „caroiaj” înseamnă o rețea alcătuită din două sau mai multe seturi de curbe în care elementele fiecărui set intersectează elementele celuilalt set într-o manieră algoritmică,

 „celulă de caroiaj” înseamnă o celulă delimitată de curbele caroiajului,

 „punct de caroiaj” înseamnă un punct localizat la intersecția a două sau mai multe curbe dintr-un caroiaj.

2.2.    Caroiaje

▼M2

Oricare dintre caroiajele cu locații fixe și clar stabilite, definite în secțiunile 2.2.1 și 2.2.2, se utilizează drept cadru georeferențial pentru a face datele în format caroiaj accesibile în INSPIRE, cu excepția existenței uneia dintre următoarele condiții:

(1) În anexele II-IV pot fi indicate și alte caroiaje pentru categorii specifice de date spațiale. În acest caz, datele schimbate prin utilizarea unui astfel de caroiaj specific categoriei utilizează standarde în care definiția caroiajului este fie inclusă împreună cu datele, fie corelată prin trimiteri.

(2) Pentru referențiere în regiuni situate în afara Europei continentale, statele membre pot defini propriul sistem de referință pe baza unui sistem de referință de coordonate geodezic în concordanță cu sistemul ITRS și a proiecției Lambert Azimuthal Equal Area, respectând aceleași principii precum cele stabilite pentru caroiajul indicat în secțiunea 2.2.1. În acest caz, se creează un identificator pentru sistemul de referință de coordonate.

▼B

2.2.1.    ►M2  Caroiaj cu celule de suprafață egală  ◄

▼M2 —————

▼B

Caroiajul se bazează pe sistemul de referință de coordonate ETRS89 prin proiecție azimutală echivalentă Lambert (ETRS89-LAEA) cu centrul proiecției în punctul 52° N, 10° E și ajustarea coordonatelor estice: x0 = 4 321 000 m, ajustarea coordonatelor nordice: y0 = 3 210 000 m.

Originea caroiajului coincide cu punctul de referință relativ al sistemului de referință de coordonate ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).

Punctele de caroiaj ale caroiajelor bazate pe ETRS89-LAEA trebuie să coincidă cu punctele de caroiaj ale caroiajului în cauză.

Caroiajul este ierarhizat, cu rezoluții de 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m și 100 000 m.

Caroiajul este orientat sud-nord, vest-est.

Caroiajul este desemnat ca Grid_ETRS89-LAEA. În scopul identificării unui nivel individual de rezoluție se adaugă dimensiunea celulei în metri.

▼M2 —————

▼B

Pentru referențierea și identificarea neechivocă a unei celule de caroiaj, în cadrul ETRS89-LAEA se utilizează codul celulei alcătuit din dimensiunea celulei și coordonatele colțului stâng inferior al celulei. Dimensiunea celulei se notează în metri („m”) pentru dimensiuni ale celulei de până la 100 m sau în kilometri („km”) pentru dimensiuni ale celulei mai mari sau egale cu 1 000 m. Valorile coordonatelor nord și ale coordonatelor est se divid prin 10n, unde n reprezintă numărul de zero-uri din valoarea dimensiunii celulei.

▼M2

2.2.2.    Caroiaj geografic cu împărțire pe zone

1. Atunci când datele în format caroiaj sunt furnizate cu ajutorul coordonatelor geodezice, astfel cum se specifică în secțiunea 1.3 din prezenta anexă, rețeaua multirezoluție definită în prezenta secțiune poate fi folosită drept cadru georeferențial.

2. Nivelurile rezoluției sunt definite în tabelul 1.

3. Caroiajul se bazează pe sistemul de referință de coordonate geodezic ETRS89-GRS80.

4. Originea caroiajului coincide cu punctul de intersecție al Ecuatorului cu meridianul Greenwich (latitudine GRS80 φ=0; longitudine GRS80 λ=0).

5. Caroiajul trebuie orientat pe direcțiile sud-nord și vest-est, în funcție de rețeaua definită de meridianele și paralelele elipsoidului GRS80.

6. Pentru referențierea caroiajului în regiuni situate în afara Europei continentale, furnizorii de date pot defini propriul caroiaj pe baza unui sistem de referință de coordonate geodezic, conform ITRS, respectând aceleași principii precum cele stabilite pentru Grid_ETRS89-GRS80zn paneuropean. În acest caz, trebuie să se creeze un identificator pentru sistemul de referință de coordonate și un identificator omolog pentru caroiaj.

7. Acest caroiaj trebuie împărțit în zone. Rezoluția sud-nord a caroiajului trebuie să aibă o spațiere unghiulară egală. Rezoluția vest-est a caroiajului se stabilește ca produsul dintre spațierea unghiulară și factorul zonei, astfel cum se definește în tabelul 1.

8. Caroiajul trebuie desemnat Grid_ETRS89-GRS80zn_res, unde n reprezintă numărul zonei, iar res reprezintă dimensiunea celulei în unități unghiulare, astfel cum se indică în tabelul 1.Tabelul 1

Grid_ETRS89-GRS80 comun: Spațiere latitudinală (nivelul rezoluției) și spațiere longitudinală pentru fiecare dintre zone

Niveluri de rezoluție

SPAȚIERE LATITUDINALĂ

(în arcsecunde)

SPAȚIERE LONGITUDINALĂ (în arcsecunde)

Dimensiunea celulelor

Zona 1

(Lat. 0°-50°)

Zona 2

(Lat. 50°-70°)

Zona 3

(Lat. 70°-75°)

Zona 4

(Lat. 75°-80°)

Zona 5

(Lat. 80°-90°)

NIVEL 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

NIVEL 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

NIVEL 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

NIVEL 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

NIVEL 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

NIVEL 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

NIVEL 6

120

120

240

360

480

720

2 M

NIVEL 7

60

60

120

180

240

360

1 M

NIVEL 8

30

30

60

90

120

180

30 S

NIVEL 9

15

15

30

45

60

90

15 S

NIVEL 10

5

5

10

15

20

30

5 S

NIVEL 11

3

3

6

9

12

18

3 S

NIVEL 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

NIVEL 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

NIVEL 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

NIVEL 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

NIVEL 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

NIVEL 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

NIVEL 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

NIVEL 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

NIVEL 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

NIVEL 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

NIVEL 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

NIVEL 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

NIVEL 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

FACTOR

1

2

3

4

6

▼B

3.   DENUMIRI GEOGRAFICE

3.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Următoarele tipuri de obiecte spațiale sunt utilizate pentru schimbul și clasificarea obiectelor spațiale din seturile de date corelate cu categoria de date spațiale „Denumiri geografice”:

 Loc denumit

3.1.1.    Loc denumit (NamedPlace)

Orice entitate reală la care se face referire cu ajutorul unuia sau mai multor nume proprii.Atribute ale tipului de obiect spațial „NamedPlace

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidable

geometry

Geometrie asociată locului denumit. Această specificație a datelor nu limitează tipurile de geometrie.

GM_Object

 

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Rezoluție, exprimată ca invers al unei scări indicative sau ca distanță la sol, dincolo de care locul denumit și denumirea (denumirile) asociată(e) acestuia nu mai trebuie afișate într-un serviciu de vizualizare de bază.

MD_Resolution

voidable

localType

Caracterizarea tipului de entitate desemnată printr-o denumire sau prin denumiri geografice, astfel cum a/au fost definită(e) de furnizorul de date, redactată(e) în cel puțin una din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Rezoluție, exprimată ca invers al unei scări indicative sau ca distanță la sol, dincoace de care locul denumit și denumirea (denumirile) asociată(e) acestuia nu mai trebuie afișate într-un serviciu de vizualizare de bază.

MD_Resolution

voidable

name

Denumirea locului denumit.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identificator al unui obiect spațial care reprezintă aceeași entitate, dar care apare în alte categorii ale INSPIRE, dacă este cazul.

Identifier

voidable

type

Caracterizare a tipului de entitate desemnată prin denumirea (denumirile) geografică (geografice).

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Tipuri de date

3.2.1.    Denumire geografică (GeographicalName)

Substantiv propriu aplicat unei entități din lumea reală.Atribute ale tipului de date „GeographicalName

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

grammaticalGender

Clasă de substantive reflectate în comportamentul cuvintelor asociate.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Categorie gramaticală de substantive care exprimă distincții la cuantificare.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Limba denumirii, redactată sub forma unui cod de trei litere, în conformitate cu ISO 639-3 sau ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Informații calitative care permit să se discearnă credibilitatea care trebuie acordată denumirii în ceea ce privește standardizarea și/sau pertinența acestuia.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informații care permit să se recunoască dacă denumirea este cea care este/a fost utilizată în regiunea în care este situat obiectul spațial la momentul în care denumirea este/era în uz.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Pronunția adecvată, corectă sau standard (standard în cadrul comunității lingvistice vizate) a denumirii geografice.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Sursa de date din care provine denumirea geografică și din care aceasta este integrată în setul de date în cadrul căruia este furnizată/publicată. În cazul anumitor obiecte spațiale denumite, acest atribut se poate referi din nou la setul de date destinat publicării, dacă nu este disponibilă nicio altă informație.

CharacterString

voidable

spelling

Modul adecvat de scriere a denumirii geografice.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Pronunția denumirii (PronunciationOfName)

Pronunția adecvată, corectă sau literară (literară în cadrul comunității lingvistice vizate) a unei denumiri.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

pronunciationIPA

Pronunția adecvată, corectă sau standard (standard în cadrul comunității lingvistice vizate) a unei denumiri, exprimată cu ajutorul alfabetului fonetic internațional (International Phonetic Alphabet - IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Pronunția adecvată, corectă sau standard (standard în cadrul comunității lingvistice vizate) a unei denumiri, exprimată cu ajutorul unui link către un fișier audio.

URI

voidable

Cel puțin unul dintre cele două atribute „pronunciationSoundLink” și „pronunciationIPA” nu este nul.

3.2.3.    Ortografia denumirii (SpellingOfName)

Modalitatea de scriere corectă a unei denumiri.Atribute ale tipului de date „SpellingOfName

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

script

Set de simboluri grafice (de exemplu, un alfabet) utilizat la scrierea denumirii, exprimat prin folosirea codurilor din patru litere definite în ISO 15924, dacă este cazul.

CharacterString

voidable

text

Modalitatea în care este scrisă denumirea.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metodă utilizată pentru conversia denumirilor între sisteme de scriere diferite.

CharacterString

voidable

3.3.    Liste de coduri

3.3.1.    Gen gramatical (GrammaticalGenderValue)

Genul gramatical al unei denumiri geografice.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „GrammaticalGenderValue”

Valoare

Definiție

common

Gen gramatical „comun” (îmbinarea dintre „masculin” și „feminin”).

feminine

Gen gramatical feminin.

masculine

Gen gramatical masculin.

neuter

Gen gramatical neutru.

▼B

3.3.2.    Număr gramatical (GrammaticalNumberValue)

Numărul gramatical al unei denumiri geografice.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „GrammaticalNumberValue”

Valoare

Definiție

dual

Număr gramatical dual.

plural

Număr gramatical plural.

singular

Număr gramatical singular.

▼B

3.3.3.    Statutul denumirii (NameStatusValue)

Statutul unei denumiri geografice, cu alte cuvinte informațiile care permit să se determine gradul de credibilitate care trebuie acordat denumirii în ceea ce privește standardizarea și/sau pertinența acesteia.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „NameStatusValue”

Valoare

Definiție

historical

Denumire istorică neutilizată în prezent.

official

Denumire utilizată în prezent și aprobată oficial sau stabilită prin legislație.

other

Denumire utilizată în prezent, dar neoficială și neaprobată.

standardised

Denumire utilizată în prezent și acceptată sau recomandată de un organism cu funcție consultativă și/sau putere de decizie în materie de toponimie.

▼B

3.3.4.    Tipul de loc denumit (NamedPlaceTypeValue)

Tipul unui loc denumit.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „NamedPlaceTypeValue”

Valoare

Definiție

administrativeUnit

Unități de administrare, separate prin granițe administrative și delimitând zonele în care statele membre au și/sau își exercită jurisdicția în ceea ce privește guvernarea la nivel local, regional și național.

building

Poziția geografică a clădirilor.

hydrography

Elementele hidrografice, inclusiv zonele marine și toate celelalte corpuri de apă și elemente legate de acestea, inclusiv bazinele și sub-bazinele hidrografice.

landcover

Acoperirea fizică si biologică a suprafeței pământului, inclusiv a suprafețelor artificiale, a zonelor agricole, a pădurilor, a zonelor (semi)-naturale, a zonelor umede.

landform

Caracteristici geomorfologice ale terenului.

other

Un obiect spațial neinclus în celelalte tipuri din lista de coduri.

populatedPlace

Un loc populat de oameni.

protectedSite

Zonă desemnată sau administrată într-un cadru legislativ internațional, comunitar sau al statelor membre pentru a atinge obiective specifice de conservare.

transportNetwork

Rețele de transport rutiere, feroviare, aeriene, pe apă și pe cablu și infrastructura aferentă. Includ legături între diferite rețele.

▼B

3.3.5.    Origine (NativenessValue)

Originea unei denumiri geografice.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „NativenessValue”

Valoare

Definiție

endonym

Denumire pentru o trăsătură geografică într-un limbaj oficial sau consacrat utilizat în zona în care este situată trăsătura respectivă.

exonym

Denumire utilizată într-un limbaj specific pentru o trăsătură geografică situată în exteriorul zonei unde limba respectivă se vorbește la scară largă și a cărei formă diferă de endonimul (endonimele) respectiv(e) din zona în care este situată trăsătura geografică.

▼B

3.4.    StraturiStrat pentru categoria de date spațiale „Geographical Names

Numele stratului

Titlul stratului

Tip de obiect spațial

GN.GeographicalNames

Denumiri geografice

NamedPlace

▼M2

4.   UNITĂȚI ADMINISTRATIVE

4.1.    Structura categoriei de date spațiale „Unități administrative”

Tipurile indicate pentru categoria de date spațiale „Unități administrative” sunt structurate în următoarele pachete:

 Unități administrative

 Unități maritime

4.2.    Unități administrative

4.2.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Pachetul „Unități administrative” conține următoarele tipuri de obiecte spațiale:

 Limită administrativă

 Unitate administrativă

 Condominium

4.2.1.1.   Limită administrativă (AdministrativeBoundary)

Linie de demarcație între unități administrative.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

country

Cod de țară alcătuit din două caractere, în conformitate cu Ghidul stilistic interinstituțional publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentare geometrică a liniei de demarcație.

GM_Curve

 

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

legalStatus

Statut juridic al limitei administrative.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Nivelurile ierarhice ale tuturor unităților administrative adiacente din care face parte limita în cauză.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Statutul tehnic al limitei administrative.

TechnicalStatusValue

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

admUnit

Unitățile administrative separate de limita administrativă.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Unitate administrativă (AdministrativeUnit)

Unitate administrativă în care un stat membru deține și/sau își exercită jurisdicția, în ceea ce privește guvernarea la nivel local, regional și național.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

country

Cod de țară alcătuit din două caractere, în conformitate cu Ghidul stilistic interinstituțional publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentare geometrică a teritoriului acoperit de unitatea administrativă.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

name

Denumire geografică națională oficială a unității administrative, redactată în mai multe limbi, după caz.

GeographicalName

 

nationalCode

Identificator tematic corespunzător codurilor administrative naționale definite în fiecare țară.

CharacterString

 

nationalLevel

Nivelul la care se situează unitatea administrativă în ierarhia administrativă națională.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Numele nivelului la care se situează unitatea administrativă în ierarhia administrativă națională.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Centrul pentru administrația națională sau locală.

ResidenceOfAuthority

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

administeredBy

Unitate administrativă situată la același nivel în ierarhia administrativă națională, care administrează această unitate administrativă.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Limitele administrative dintre unitatea administrativă și toate unitățile adiacente acesteia.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Unitate administrativă situată la același nivel în ierarhia administrativă națională care este coadministrată de această unitate administrativă.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Condominiu administrat de unitatea administrativă.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Unități situate la un nivel inferior în ierarhia administrativă națională, care sunt administrate de unitatea administrativă.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Unitate situată la un nivel superior în ierarhia administrativă națională, administrată de unitatea administrativă.

AdministrativeUnit

voidable

Rolul de asociere „condominiu” se aplică exclusiv unităților administrative pentru care nationalLevel=„prim ordin” (nivel de țară).

Unitățile situate la nivelul cel mai scăzut nu pot fi asociate unităților situate la un nivel inferior.

Unitățile situate la nivelul cel mai înalt nu pot fi asociate unităților situate la un nivel superior.

4.2.1.3.   Condominiu (Condominium)

Teritoriu administrativ organizat independent de orice diviziune administrativă teritorială națională și administrată de două sau mai multe țări.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentare geometrică a teritoriului acoperit de condominiu.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

name

Denumire geografică oficială a condominiului, redactată în mai multe limbi, după caz.

GeographicalName

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

admUnit

Unitate administrativă care administrează condominiul.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Tipuri de date

4.2.2.1.   Reședință a autorității (ResidenceOfAuthority)

Tip de date reprezentând numele și poziția unei reședințe a autorității.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

geometry

Poziția reședinței autorității.

GM_Point

voidable

name

Numele reședinței autorității.

GeographicalName

 

4.2.3.    Enumerări

4.2.3.1.   Statut juridic (LegalStatusValue)

Descrierea statutului juridic al limitelor administrative.Valoare

Definiție

agreed

Limita comună („edge-matched”) a fost convenită între unitățile administrative învecinate și este în prezent stabilă.

notAgreed

Limita comună („edge-matched”) nu a fost deocamdată convenită între unitățile administrative învecinate și poate fi supusă modificării.

4.2.3.2.   Statut tehnic (TechnicalStatusValue)

Descrierea statutului tehnic al limitelor administrative.Valoare

Definiție

edgeMatched

Limitele unităților administrative învecinate au același set de coordonate.

notEdgeMatched

Limitele unităților administrative învecinate nu au același set de coordonate.

4.2.4.    Liste de coduri

4.2.4.1.   Nivel al ierarhiei administrative (AdministrativeHierarchyLevel)

Niveluri administrative în cadrul ierarhiei administrative naționale. Această listă de coduri reflectă nivelul structurilor administrative în cadrul piramidei ierarhice, care este bazat pe agregarea geometrică de teritorii și care nu descrie în mod necesar legătura de subordonare existentă între autoritățile administrative conexe.

Această listă de coduri este administrată într-un registru comun al listelor de coduri.

4.3.    Unități maritime

4.3.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Pachetul „Unități maritime” conține următoarele tipuri de obiecte spațiale:

 Linie de bază

 Frontieră maritimă

 Zonă maritimă

4.3.1.1.   Linie de bază (Baseline)

Linia pornind de la care se măsoară limitele exterioare ale mării teritoriale și alte limite exterioare.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

segment

Segment al unei linii de bază.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Frontieră maritimă (MaritimeBoundary)

O linie care descrie separarea oricărui tip de jurisdicție maritimă.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

geometry

Reprezentare geometrică a frontierei maritime.

GM_Curve

 

country

Țara căreia îi aparține zona maritimă a acestei frontiere.

CountryCode

 

legalStatus

Statutul juridic al acestei frontiere maritime.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Statutul tehnic al frontierei maritime.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Zonă maritimă (MaritimeZone)

O centură de mare stabilită prin convenții și tratate internaționale, în care statul de coastă își exercită jurisdicția.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

geometry

Reprezentare geometrică a ariei acoperite de această zonă maritime.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Tipul de zonă maritimă.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Țara căreia îi aparține această zonă maritimă.

CountryCode

 

name

Numele zonei maritime.

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

baseline

Linia sau liniile de bază utilizate pentru delimitarea acestei zone maritime.

Baseline

voidable

boundary

Frontiera sau frontierele acestei zone maritime.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Tipuri de date

4.3.2.1.   Segment al liniei de bază (BaselineSegment)

Segment al liniei de bază de la care se măsoară limitele exterioare ale mării teritoriale și anumite alte limite exterioare.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

geometry

Reprezentare geometrică a segmentului liniei de bază.

GM_Curve

 

segmentType

Tipul de linie de bază utilizat pentru acest segment.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Liste de coduri

4.3.3.1.   Tip al segmentului liniei de bază (BaselineSegmentTypeValue)

Tipurile de linii de bază utilizate pentru a măsura lățimea mării teritoriale.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile indicate în tabelul de mai jos.Valoare

Nume

Definiție

normal

normal

Linia de bază normală pentru măsurarea lățimii mării teritoriale este linia refluxului de-a lungul coastei, astfel cum este indicată pe hărțile nautice detaliate recunoscute oficial de statul riveran.

straight

drept

Linia de bază pentru măsurarea lățimii mării teritoriale este linia de bază dreaptă obținută prin unirea punctelor adecvate.

archipelagic

arhipelagic

Linia de bază pentru măsurarea lățimii mării teritoriale este linia de bază dreaptă care unește punctele extreme ale insulelor cele mai îndepărtate și ale recifelor descoperite ale arhipelagului.

4.3.3.2.   Tip de zonă maritimă (MaritimeZoneTypeValue)

Tipul de zonă maritimă.

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile indicate în tabelul de mai jos.Valoare

Nume

Definiție

internalWaters

Ape interioare

Apele situate între țărm și liniile de bază ale mării teritoriale a statului riveran.

territorialSea

Mare teritorială

O centură de mare cu o lățime definită de maximum 12 mile marine măsurate de la liniile de bază stabilite în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

contiguousZone

Zonă contiguă

O zonă contiguă unei mări teritoriale aparținând unui stat riveran, care nu poate să depășească 24 de mile marine de la liniile de bază de la care se măsoară lățimea mării teritoriale.

exclusiveEconomicZone

Zonă economică exclusivă

O zonă situată dincolo de marea teritorială a unui stat riveran și adiacentă acesteia, supusă regimului juridic specific în temeiul căruia drepturile și jurisdicția statului riveran și drepturile și libertățile altor state sunt reglementate de dispozițiile relevante ale Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

continentalShelf

Platoul continental

O zonă maritimă situată dincolo de marea teritorială a unui stat riveran și adiacentă acesteia, a cărei frontieră exterioară este stabilită în conformitate cu articolul 76 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

4.4.    Cerințe specifice categoriei

1. Fiecare instanță a unui tip de obiect spațial „AdministrativeUnit”, cu excepția unității la nivel național reprezentând un stat membru și unitățile coadministrate, face referire cu precizie la o anumită unitate plasată la un nivel superior al ierarhiei administrative. Această corespondență se exprimă prin rolul de asociere „upperLevelUnit” al tipului de obiect spațial „AdministrativeUnit”.

2. Fiecare apariție a unui tip de obiect spațial „AdministrativeUnit”, cu excepția celor situate la nivelul cel mai scăzut, face referire la unitățile lor de nivel inferior corespondente. Această corespondență se exprimă prin rolul de asociere „lowerLevelUnit” a tipului de obiect spațial „AdministrativeUnit”.

3. Dacă o unitate administrativă este coadministrată de două sau mai multe alte unități administrative, se utilizează rolul de asociere „administeredBy”. Unitățile care coadministrează unitatea respectivă trebuie să aplice rolul invers „coAdminister”.

4. Unitățile administrative situate la același nivel în ierarhia administrativă nu trebuie să partajeze conceptual zone comune.

5. Aparițiile tipului de obiect spațial „AdministrativeBoundary” corespund limitelor din structura topologică a diagramei complete a limitei (care include toate nivelurile).

6. Este posibil ca extinderea spațială a unui condominiu să nu facă parte din geometria reprezentând extinderea spațială a unei unități administrative.

7. Condominiile pot fi administrate numai de unități administrative la nivel național.

4.5.    Straturi

Straturi pentru categoria de date spațiale „Administrative Units”Numele stratului

Titlul stratului

Tip de obiect spațial

AU.AdministrativeUnit

Unitate administrativă

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Limită administrativă

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Condominium

Condominium

AU.Baseline

Linie de bază

Baseline

AU.<CodeListValue> (1)

Exemplu: AU.ContiguousZone

<nume lizibil de către om>

Exemplu: Zonă contiguă

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Frontieră maritimă

MaritimeBoundary

(1)   Un strat va fi pus la dispoziție pentru fiecare valoare din lista de coduri, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3).

▼B

5.   ADRESE

5.1.    Definiții

Pe lângă definițiile stabilite în articolul 2, se aplică următoarele definiții:

 „obiect adresabil” înseamnă un obiect spațial căruia este pertinent să i se asocieze adrese.

5.2.    Tipuri de obiecte spațiale

Următoarele tipuri de obiecte spațiale sunt utilizate pentru schimbul și clasificarea obiectelor spațiale din seturile de date corelate cu categoria de date spațiale „Adrese”:

 Adresă

 Denumire de zonă de adrese

 Componenta adresei

 Denumirea unității administrative

 Indicativ poștal

 Denumirea magistralei

5.2.1.    Adresă (Address)

Identificare a locației fixe a proprietății prin intermediul unei structuri ordonate de denumiri geografice și de identificatori.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

alternativeIdentifier

Identificator tematic extern al obiectului spațial de adresă, care permite interoperabilitatea cu sistemele sau aplicațiile moștenite existente.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale

DateTime

voidable

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

locator

Desemnare sau denumire lizibile.

AddressLocator

 

position

Poziția unui punct caracteristic care reprezintă locația adresei în conformitate cu o anumită specificație, inclusiv informații cu privire la originea poziției.

GeographicPosition

 

status

Validitatea adresei în cadrul ciclului de viață (versiune) al obiectului spațial de adresă.

StatusValue

voidable

validFrom

Data și ora începând cu care această versiune a adresei a devenit sau va deveni valabilă în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Data și ora la care această versiune a adresei a încetat sau va înceta să existe în lumea reală.

DateTime

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

building

Clădire căreia îi este atribuită sau cu care este asociată adresa respectivă.

Tip care urmează să fie specificat în categoria de date spațiale „Clădiri”

voidable

component

Indică faptul că elementul de adresă face parte din adresa respectivă.

AddressComponent

 

parcel

Parcelă cadastrală căreia îi este atribuită sau cu care este asociată adresa respectivă.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Adresa principală (mamă) de care (sub)adresa respectivă este strâns legată.

Address

voidable

O adresă trebuie să aibă un obiect spațial al cărui element de adresă corespunzător unității administrative este 1 (țară).

O adresă trebuie să aibă exact o poziție spațială implicită (atributul „default” al obiectului spațial „GeographicPosition” trebuie să fie „true”).

5.2.2.    Denumire de zonă de adresă (AddressAreaName)

Element al adresei care reprezintă denumirea unei regiuni geografice sau a unei localități și care reunește un număr de obiecte adresabile pentru a facilita adresabilitatea, fără a fi unitate administrativă.

Acest tip este un subtip al „AddressComponent”.Atribute ale tipului de obiect spațial „AddressAreaName

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

name

Substantiv propriu aplicat zonei de adresă.

GeographicalName

 Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „AddressAreaName

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

namedPlace

Locul denumit pe care această denumire de zona de adresă îl reprezintă.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Element de adresă (AddressComponent)

Identificator sau denumire geografică a unei regiuni geografice caracteristice, a unei locații, sau a unui alt obiect spațial care definește sfera de aplicare a unei adrese.

Acest tip este abstract.Atribute ale tipului de obiect spațial „AddressComponent

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

alternativeIdentifier

Identificator tematic extern al obiectului spațial al elementului de adresă, care permite interoperabilitatea cu sistemele sau aplicațiile existente.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale

DateTime

voidable

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

status

Validitatea elementului de adresă în cadrul ciclului de viață (versiune) al obiectului spațial al elementului de adresă.

StatusValue

voidable

validFrom

Data și ora începând cu care versiunea elementului de adresă a devenit sau va deveni valabilă în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Data și ora la care versiunea elementului de adresă a încetat/va înceta să existe în lumea reală.

DateTime

voidableRoluri de asociere ale tipului de obiect spațial „AddressComponent

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

situatedWithin

Un alt element de adresă în cadrul căruia se situează obiectul spațial reprezentat de acest element de adresă.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Denumirea unității administrative (AdminUnitName)

Un element de adresă care reprezintă denumirea unei unități administrative în care un stat membru deține/își exercită jurisdicția, în ceea ce privește guvernarea locală, regională și națională.

Acest tip este un subtip al „AddressComponent”.Atribute ale tipului de obiect spațial „AdminUnitName

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

level

Nivelul de administrare din ierarhia administrativă națională.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Denumire geografică oficială a unității administrative, redactată în diferite limbi, după caz.

GeographicalName

 Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „AdminUnitName

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

adminUnit

Unitatea administrativă care reprezintă sursa conținutului denumirii unității administrative.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Indicativ poștal (PostalDescriptor)

Element de adresă care reprezintă identificarea unei subdiviziuni a adreselor și a punctelor de distribuire a corespondenței dintr-o țară, regiune sau oraș în scopuri poștale.

Acest tip este un subtip al „AddressComponent”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

postCode

Cod creat și menținut în scopuri poștale pentru a identifica o subdiviziune a adreselor și a punctelor de distribuire a corespondenței.

CharacterString

 

postName

Unul sau mai mult nume create și întreținute în scopuri poștale pentru a identifica o subdiviziune a adreselor și a punctelor de distribuire a corespondenței.

GeographicalName

 

Dacă nu există niciun cod poștal, este necesar un nume poștal.

Dacă nu există niciun nume poștal, este necesar un cod poștal.

5.2.6.    Denumirea magistralei (ThoroughfareName)

Element de adresă care reprezintă denumirea unui pasaj sau a unei căi de la o locație la alta.

Acest tip este un subtip al „AddressComponent.”Atribute ale tipului de obiect spațial „ThoroughfareName

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

name

Denumirea magistralei.

ThoroughfareNameValue

 Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „ThoroughfareName

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

transportLink

Una sau mai multe căi de legătură ale rețelelor de transport cărora li s-a atribuit obiectul spațial al denumirii magistralei.

TransportLink

voidable

5.3.    Tipuri de date

5.3.1.    Localizator de adresă (AddressLocator)

Indicator lizibil pentru om sau denumire care permite unui utilizator sau unei aplicații să facă trimitere și să distingă o adresă de adresele învecinate, în cadrul sferei de aplicare a denumirii unei magistrale, a denumirii de zonă de adresă, a denumirii unității administrative sau a indicativului poștal, în care este situată adresa.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designator

Număr sau secvență de caractere care identifică în mod unic localizatorul în cadrul sferei (sferelor) de aplicare relevante.

LocatorDesignator

 

level

Nivelul la care se referă localizatorul.

LocatorLevelValue

 

name

Denumire geografică sau text descriptiv asociat unei proprietăți identificate de localizator.

LocatorName

 Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

withinScopeOf

Element de adresă care definește sfera de aplicare în cadrul căreia se atribuie localizatorul, în conformitate cu normele care asigură univocitatea.

AddressComponent

voidable

Dacă nu există un indicator, este necesară o denumire.

Dacă nu există o denumire, este necesar un indicator.

5.3.2.    Reprezentarea adresei (AddressRepresentation)

Reprezentarea unui obiect spațial al unei adrese pentru utilizarea în schemele de aplicații externe care trebuie să includă, într-o manieră lizibilă, informațiile de bază privind adresa.Atribute ale tipului de date „AddressRepresentation

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

addressArea

Denumirea sau denumirile unei regiuni geografice sau a (ale) unei localități și care reunește un număr de obiecte adresabile pentru a facilita adresabilitatea, fără a fi unitate administrativă.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Denumirea sau denumirile unei unități administrative în care un stat membru deține și/sau își exercită jurisdicția, în ceea ce privește conducerea locală, regională și națională.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Număr sau șir de caractere care permite unui utilizator sau unei aplicații să interpreteze, să analizeze sintactic și să formateze localizatorul în cadrul sferei de aplicare relevante. Un localizator poate include mai mulți identificatori de localizator.

CharacterString

 

locatorName

Substantiv propriu (proprii) aplicat(e) entității reale identificate de localizator.

GeographicalName

 

postCode

Cod creat și administrat în scopuri poștale pentru a identifica o subdiviziune a adreselor și a punctelor de distribuire a corespondenței.

CharacterString

voidable

postName

Una sau mai multe denumiri create și menținute în scopuri poștale pentru a identifica o subdiviziune a adreselor și a punctelor de distribuire a corespondenței.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Denumirea sau denumirile unui pasaj sau a (ale) unei căi de la o locație la alta, de exemplu, o șosea sau o cale navigabilă.

GeographicalName

voidableRoluri de asociere ale tipului de date „AddressRepresentation

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

addressFeature

Trimitere la obiectul spațial de tip adresă.

Address

voidable

5.3.3.    Poziția geografică (GeographicPosition)

Poziția unui punct caracteristic care reprezintă locația adresei în conformitate cu o anumită specificație, inclusiv informațiile cu privire la originea poziției.Atribute ale tipului de date „GeographicPosition

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

default

Specifică dacă poziția trebuie considerată implicită sau nu.

Boolean

 

geometry

Poziția punctului exprimată prin coordonate în sistemul spațial de referință ales.

GM_Point

 

method

Prezentarea modului în care a fost creată sau derivată poziția geografică a adresei, și de către cine.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informații care definesc specificația utilizată pentru crearea sau derivarea acestei poziții geografice a adresei.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Identificator de localizator (LocatorDesignator)

Număr sau șir de caractere care identifică în mod unic localizatorul în cadrul sferei (sferelor) de aplicare relevant(e). Identificarea integrală a localizatorului poate include unul sau mai mulți identificatori de localizator.Atribute ale tipului de date „LocatorDesignator

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designator

Componentă de identificare a identificatorului de localizator compus din una sau mai multe cifre sau alte caractere.

CharacterString

 

type

Tipul valorii localizatorului, care permite unei aplicații să interpreteze, să analizeze sintactic și să formateze adresa în conformitate cu anumite norme.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Denumire de localizator (LocatorName)

Nume propriu aplicat entității din lumea reală identificate cu ajutorul localizatorului.Atribute ale tipului de date „LocatorName

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

name

Componenta de identificare a denumirii localizatorului.

GeographicalName

 

type

Tipul valorii localizatorului, care permite unei aplicații să interpreteze, să analizeze sintactic și să formateze adresa în conformitate cu anumite norme.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Componentă de denumire (PartOfName)

O parte din denumirea completă care rezultă din subîmpărțirea numelui magistralei în componente semantice distincte, prin utilizarea aceleiași limbi și aceluiași sistem de scriere ca și în cazul denumirii complete a magistralei.Atribute ale tipului de date „PartOfName

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

part

Șir de caractere care exprimă partea distinctă a denumirii, prin utilizarea aceleiași limbi și a aceluiași sistem de scriere ca și în cazul denumirii complete a magistralei.

CharacterString

 

type

Clasificare a componentei de denumire în conformitate cu semantica (sensul) acesteia în denumirea completă a magistralei.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Valoarea denumirii magistralei (ThoroughfareNameValue)

Substantiv propriu aplicat magistralei care include în mod opțional o subîmpărțire a denumirii în părți.Atribute ale tipului de date „ThoroughfareNameValue

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

name

Substantiv propriu aplicat magistralei.

GeographicalName

 

nameParts

Una sau mai multe părți în care poate fi subîmpărțită denumirea magistralei.

PartOfName

voidable

5.4.    Liste de coduri

5.4.1.    Metoda geometrică (GeometryMethodValue)

Prezentarea modului în care a fost creată sau derivată poziția geografică a adresei, și de către cine.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „GeometryMethodValue”

Valoare

Definiție

byAdministrator

Decisă și înregistrată manual de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date.

byOtherParty

Decisă și înregistrată manual de către altă parte.

fromFeature

Derivată automat dintr-un alt obiect spațial INSPIRE care are legătură cu adresa sau componenta adresei.

▼B

5.4.2.    Specificația geometrică (GeometrySpecificationValue)

Informații care definesc specificația utilizată pentru crearea sau derivarea acestei poziții geografice a adresei.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „GeometrySpecificationValue”

Valoare

Definiție

addressArea

Poziție derivată din zona de adrese corespunzătoare.

adminUnit1stOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de prim ordin corespunzătoare.

adminUnit2ndOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al doilea corespunzătoare.

adminUnit3rdOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al treilea corespunzătoare.

adminUnit4thOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al patrulea corespunzătoare.

adminUnit5thOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al cincilea corespunzătoare.

adminUnit6thOrder

Poziție derivată din unitatea administrativă de ordinul al șaselea corespunzătoare.

building

Poziția vizează identificarea clădirii corespunzătoare.

entrance

Poziția vizează identificarea ușii sau a porții de intrare.

parcel

Poziția vizează identificarea parcelei de teren corespunzătoare.

postalDelivery

Poziția vizează identificarea punctului de livrare poștală.

postalDescriptor

Poziție derivată din zona codului poștal corespunzătoare.

segment

Poziție derivată dintr-un segment corespunzător al unei artere.

thoroughfareAccess

Poziția vizează identificarea punctului de acces din arteră.

utilityService

Poziția vizează identificarea unui punct de serviciu de utilitate publică.

▼B

5.4.3.    Tipul identificatorului de localizator (LocatorDesignatorTypeValue)

Descriere a semanticii identificatorului de localizator.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „LocatorDesignatorTypeValue”

Valoare

Definiție

addressIdentifierGeneral

Identificator de adresă compus din numere și/sau litere.

addressNumber

Identificator de adresă compus numai din numere.

addressNumber2ndExtension

A doua extensie la numărul adresei.

addressNumberExtension

Extensie la numărul adresei.

buildingIdentifier

Identificator de clădire compus din numere și/sau litere.

buildingIdentifierPrefix

Prefix la numărul clădirii.

cornerAddress1stIdentifier

Identificator de adresă legat de numele arterei principale în cadrul unei adrese situate pe colț.

cornerAddress2ndIdentifier

Identificator de adresă legat de numele arterei secundare în cadrul unei adrese situate pe colț.

entranceDoorIdentifier

Identificator pentru o ușă de intrare, o poartă de intrare sau o intrare acoperită.

floorIdentifier

Identificator al unui etaj sau nivel în interiorul unei clădiri.

kilometrePoint

O bornă pe un drum, al cărei număr identifică distanța existentă între punctul de origine al drumului și borna respectivă, măsurată de-a lungul drumului.

postalDeliveryIdentifier

Identificator al unui punct de livrare poștală.

staircaseIdentifier

Identificator pentru casa scării, de obicei în interiorul unei clădiri.

unitIdentifier

Identificator al unei uși, locuințe, apartament sau camere din interiorul clădirii.

▼B

5.4.4.    Nivelul localizatorului (LocatorLevelValue)

Nivelul la care se referă localizatorul.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „LocatorLevelValue”

Valoare

Definiție

accessLevel

Localizatorul identifică un punct specific de acces spre o parcelă de teren, clădire sau ceva asemănător, prin utilizarea unui număr de intrare sau al unui identificator similar.

postalDeliveryPoint

Localizatorul identifică un punct de livrare poștală.

siteLevel

Localizatorul identifică o parcelă de teren, o clădire sau o proprietate similară specifică, prin utilizarea unui număr de adresă, a unui număr de clădire, a unei denumiri de clădire sau de proprietate.

unitLevel

Localizatorul identifică o parte specifică a unei clădiri.

▼B

5.4.5.    Tipul denumirii de localizator (LocatorNameTypeValue)

Descrierea semanticii denumirii de localizator.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „LocatorNameTypeValue”

Valoare

Definiție

buildingName

Denumirea clădirii sau a unei părți a clădirii.

descriptiveLocator

Descriere narativă, textuală a locației sau a obiectului adresabil.

roomName

Identificator al unei locuințe, al unui apartament sau al unei camere în interiorul unei clădiri.

siteName

Denumirea imobilului, a complexului de clădiri sau a sitului.

▼B

5.4.6.    Tipul părții (PartTypeValue)

Clasificarea părții denumirii în conformitate cu semantica sa în cadrul denumirii complete a magistralei.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „PartTypeValue”

Valoare

Definiție

name

Partea din denumire reprezintă nucleul sau rădăcina denumirii arterei.

namePrefix

Partea din denumire se utilizează pentru a separa cuvinte de legătură nonpertinente pentru triere de nucleul denumirii arterei.

qualifier

Partea din denumire califică denumirea arterei.

type

Partea din denumire indică tipul sau categoria de arteră.

▼B

5.4.7.    Statut (StatusValue)

Validitatea actuală a adresei din lumea reală sau a componentei adresei.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „StatusValue”

Valoare

Definiție

alternative

O adresă sau o componentă din adresă utilizată în mod curent, dar diferită de adresa sau componenta din adresă principală după cum este stabilită de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date.

current

Adresă sau componentă din adresă în uz în prezent și valabilă conform organismului oficial responsabil cu alocarea adresei sau considerată de către administratorul setului de date a fi cea mai corespunzătoare adresă utilizată în mod curent.

proposed

O adresă sau o componentă din adresă în curs de aprobare de către administratorul setului de date sau de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei.

reserved

O adresă sau o componentă din adresă aprobată de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date, dar care este încă neaplicată.

retired

O adresă sau o componentă din adresă care nu mai este utilizată în mod curent sau care este anulată de către organismul oficial responsabil cu alocarea adresei sau de către administratorul setului de date.

▼B

5.5.    Cerințe specifice categoriei

5.5.1.    Poziția adresei

1. În setul de date, poziția adresei trebuie reprezentată prin coordonatele locației actuale cu cea mai mare precizie posibilă. Va fi astfel vorba despre cele mai precise coordonate măsurate direct sau, în cazul în care nu există astfel de coordonate, despre coordonatele derivate dintr-unul din elementele de adresă, acordându-se prioritate elementului care permite determinarea cu cea mai mare precizie a poziției.

2. Dacă o adresă are mai mult de o poziție, atributul „specification” se populează cu o valoare diferită pentru fiecare dintre aceste poziții.

5.5.2.    Roluri de asociere

1. Rolul de asociere „withinScopeOf” se completează pentru toți localizatorii atribuiți în conformitate cu normele care urmăresc să asigure univocitatea în cadrul unui element specific de adresă (adică denumirea magistralei, denumirea zonei de adresă, indicativul poștal sau denumirea unității administrative).

2. Rolul de asociere „parentAddress” se completează pentru toate adresele care sunt corelate cu o adresă principală.

3. O adresă trebuie să aibă legătură cu denumirea țării în care este situată. Mai mult, o adresă trebuie să aibă legături cu elementele de adresă suplimentare, necesare identificării și localizării fără ambiguitate a adresei în cauză.

5.6.    StraturiStrat pentru categoria de date spațiale „Adrese

Numele stratului

Titlul stratului

Tip de obiect spațial

AD.Address

Adrese

Address

6.   PARCELE CADASTRALE

6.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Următoarele tipuri de obiecte spațiale sunt utilizate pentru modificarea și clasificarea obiectelor spațiale din seturile de date corelate cu categoria de date spațiale „Parcele cadastrale”:

 Unitate funciară de bază

 Frontieră cadastrală

 Parcelă cadastrală

 Zonare cadastrală

Întotdeauna trebuie să fie puse la dispoziție parcele cadastrale.

Unitățile funciare de bază sunt puse la dispoziție de către statele membre în care limitele cadastrale unice sunt redactate exclusiv pentru unitățile funciare de bază și nu pentru parcele.

Frontierele cadastrale sunt puse la dispoziție de către statele membre în care se înregistrează informații cu o acuratețe absolută de poziționare pentru tipul de frontieră respectiv.

6.1.1.    Unitate funciară de bază (BasicPropertyUnit)

Unitate funciară de bază care este înregistrată în cărțile sau registrele funciare sau echivalentele acestora. Aceasta se definește prin drepturi de proprietate funciară exclusive și omogene și poate fi alcătuită din una sau mai multe parcele adiacente sau separate din punct de vedere geografic.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

areaValue

Valoare înregistrată a suprafeței care oferă o cuantificare a suprafeței proiectate pe planul orizontal al parcelelor cadastrale care alcătuiesc unitatea funciară de bază.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale

DateTime

voidable

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Identificator tematic la nivel național, în general codul național complet al unității funciare de bază. Acesta trebuie să asigure legătura cu registrul cadastral național sau cu echivalentul acestuia.

CharacterString

 

validFrom

Data și ora oficiale la care unitatea funciară de bază a fost/va fi constituită legal.

DateTime

voidable

validTo

Data și ora oficiale la care unitatea funciară de bază a încetat / va înceta să fie folosită.

DateTime

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

administrativeUnit

Unitate administrativă la cel mai scăzut nivel administrativ care include respectiva unitate funciară de bază.

AdministrativeUnit

voidable

Valoarea „areaValue” este exprimată în metri pătrați.

6.1.2.    Frontiera cadastrală (CadastralBoundary)

Parte a conturului unei parcele cadastrale. O frontieră cadastrală poate fi partajată de două parcele cadastrale învecinate.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Estimarea acurateței de poziționare absolută a frontierei cadastrale în cadrul sistemului de referință de coordonate INSPIRE utilizat. Acuratețea de poziționare absolută reprezintă valoarea medie a incertitudinilor de poziționare pentru un set de poziții, în care incertitudinile de poziționare reprezintă distanța dintre o poziție măsurată și ceea ce se consideră a fi poziția reală corespunzătoare.

Length

voidable

geometry

Geometria frontierei cadastrale.

GM_Curve

 

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

validFrom

Data și ora oficiale la care frontiera cadastrală a fost/va fi constituită legal.

DateTime

voidable

validTo

Data și ora oficiale la care frontiera cadastrală a încetat/ va înceta să fie folosită.

DateTime

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

parcel

Parcelă (parcele) cadastrală (cadastrale) delimitată(e) de această frontieră cadastrală. O frontieră cadastrală poate delimita una sau două parcele cadastrale.

CadastralParcel

voidable

Valoarea „estimatedAccuracy” este exprimată în metri.

6.1.3.    Parcela cadastrală (CadastralParcel)

Suprafețe definite prin registrele cadastrale sau echivalente ale acestora.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

areaValue

Valoare înregistrată a suprafeței care exprimă cuantificarea suprafeței proiectate pe planul orizontal al parcelei cadastrale.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale

DateTime

voidable

geometry

Geometria parcelei cadastrale.

GM_Object

 

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

label

Text folosit în mod uzual pentru afișarea identificării parcelei cadastrale.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Identificator tematic la nivel național, în general codul național complet al parcelei cadastrale. Acesta trebuie să asigure legătura cu registrul cadastral național sau cu echivalentul acestuia.

CharacterString

 

referencePoint

Un punct din interiorul parcelei cadastrale.

GM_Point

voidable

validFrom

Data și ora oficiale la care parcela cadastrală a fost/va fi constituită legal.

DateTime

voidable

validTo

Data și ora oficiale la care parcela cadastrală a încetat/va înceta să fie folosită.

DateTime

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

administrativeUnit

Unitate administrativă la cel mai scăzut nivel administrativ cuprinzând această parcelă cadastrală.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Unitate (unități) funciară de bază cuprinzând această parcelă cadastrală.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Zonare cadastrală la cel mai scăzut nivel cuprinzând această parcelă cadastrală.

CadastralZoning

voidable

Valoarea „areaValue” se exprimă în metri pătrați.

Tipul de geometrie trebuie să fie „GM_Surface” sau „GM_MultiSurface”.

6.1.4.    Zonarea cadastrală (CadastralZoning)

Suprafețe intermediare utilizate pentru a împărți teritoriul național în parcele cadastrale.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost inserată sau modificată în cadrul setului de date spațiale.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data și ora la care versiunea obiectului spațial a fost înlocuită sau retrasă din setul de date spațiale

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Estimarea acurateței de poziționare absolută a parcelelor cadastrale în cadrul zonării cadastrale în sistemul de referință de coordonate INSPIRE utilizat. Acuratețea de poziționare absolută reprezintă valoarea medie a incertitudinilor de poziționare pentru un set de poziții, unde incertitudinile de poziționare reprezintă distanța dintre o poziție măsurată și ceea ce se consideră a fi poziția reală corespunzătoare.

Length

voidable

geometry

Geometria zonării cadastrale.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

label

Text folosit în mod uzual pentru afișarea identificării zonării cadastrale.

CharacterString

 

level

Nivel al zonării cadastrale în cadrul ierarhiei cadastrale naționale.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Numele nivelului zonării cadastrale în cadrul ierarhiei cadastrale naționale, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Numele zonării cadastrale.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Identificator tematic la nivel național, în general codul național complet al zonării cadastrale.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Numitorul din scara hărții în format hârtie originale (după caz) a cărei întindere îi corespunde zonarea cadastrală.

Integer

voidable

referencePoint

Punct în cadrul zonării cadastrale.

GM_Point

voidable

validFrom

Data și ora oficiale la care zonarea cadastrală a fost/va fi constituită legal.

DateTime

voidable

validTo

Data și ora oficiale la care zonarea cadastrală a încetat/ va înceta să fie folosită.

DateTime

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

upperLevelUnit

Zonarea cadastrală de la nivelul imediat superior care include zonarea cadastrală în cauză.

CadastralZoning

voidable

Valoarea „estimatedAccuracy” se exprimă în metri.

O zonare cadastrală la nivel inferior trebuie inclusă într-o zonare la nivel superior.

6.2.    Liste de coduri

6.2.1.    Nivelul zonării cadastrale (CadastralZoningLevelValue)

Nivele ierarhice ale zonărilor cadastrale.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „CadastralZoningLevelValue”

Valoare

Definiție

1stOrder

Nivelul cel mai înalt (zonele cele mai mari) în ierarhia zonărilor cadastrale, egal sau echivalent cu municipalitățile.

2ndOrder

Al doilea nivel în ierarhia zonărilor cadastrale.

3rdOrder

Al treilea nivel în ierarhia zonărilor cadastrale.

▼B

6.3.    Cerințe specifice categoriei

6.3.1.    Reprezentarea geometrică

3. Domeniul de valoare al proprietăților spațiale definite în prezenta secțiune nu este limitat la schema spațială „Entitate simplă” definită în EN ISO 19125-1.

4. Dacă sunt furnizate frontierele cadastrale, frontierele care corespund conturului unei parcele cadastrale formează un inel (inele) închis(e).

6.3.2.    Modelarea referințelor obiectului

Toate instanțele tipului de obiect spațial „CadastralParcel” au drept identificator tematic atributul „nationalCadastralReference”. Atributul respectiv trebuie să permită utilizatorilor să stabilească conexiuni cu drepturile, proprietarii și alte informații cadastrale din registrele cadastrale naționale sau echivalentele acestora.

6.3.3.    Sisteme de referință de coordonate

Dacă datele corelate cu categoria de date spațiale „Parcele cadastrale” sunt puse la dispoziție în coordonate plane utilizând proiecția conică conformă a lui Lambert, datele respective sunt de asemenea puse la dispoziție sub forma a cel puțin unui sistem de referință de coordonate diferit, specificat în secțiunile 1.3.1, 1.3.2 și 1.3.3.

6.4.    Norme de reprezentare

6.4.1.    StraturiStrat pentru categoria de date spațiale „Parcele cadastrale

Numele stratului

Titlul stratului

Tip de obiect spațial

CP.CadastralParcel

Parcelă cadastrală

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Zonare cadastrală

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Frontieră cadastrală

CadastralBoundary

7.   REȚELE DE TRANSPORT

7.1.    Definiții

Pe lângă definițiile stabilite în articolul 2, se aplică următoarele definiții:

 „punct de referință de aerodrom” înseamnă locația geografică desemnată a unui aerodrom, situată lângă centrul geometric inițial sau planificat al aerodromului și care în mod normal rămâne în locul stabilit inițial,

 „aeroport/eliport” înseamnă o suprafață delimitată pe uscat sau pe apă (inclusiv clădiri, instalații și echipamente) menită a fi utilizată, fie în totalitate, fie parțial, pentru sosirea, plecarea și deplasarea la sol a aeronavelor/elicopterelor,

 „rută cu apă adâncă” înseamnă o rută aflată într-o zonă desemnată între limite definite și care a făcut obiectul unor ridicări precise ce au permis analizarea fundului mării și a obstacolelor subacvatice în condițiile unei adâncimi minime de apă date.

 „conexiune intermodală” înseamnă o conexiune între două elemente din rețele de transport diferite care utilizează un mod diferit de transport, oferind posibilitatea de transbordare a elementelor transportate (persoane, mărfuri etc.) de la un mod de transport la altul,

 „element liniar” înseamnă un obiect unidimensional care este utilizat drept axă de-a lungul căreia se efectuează referențierea liniară,

 „referențiere liniară” înseamnă specificația unei locații în funcție de un obiect unidimensional, utilizată drept măsurătoare de-a lungul elementului respectiv (și, în mod facultativ, abatere de la acesta),

 „echipament de asistare a navigației” înseamnă un echipament fizic de asistare a navigației plasat pe suprafața terestră, de exemplu Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizator, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., care servește la ghidarea în siguranță a traficului aerian pe rutele aeriene existente,

 „referențierea obiectului” înseamnă precizarea întinderii spațiale a unui obiect prin referirea la un obiect spațial existent sau la un ansamblu de obiecte spațiale,

 „gară de triaj” înseamnă o zonă traversată de un număr de șine paralele de cale ferată (de obicei mai mult de două) interconectate, care sunt utilizate pentru oprirea trenurilor în scopul încărcării/descărcării mărfurilor fără a întrerupe traficul pe o linie de cale ferată principală,

 „punct semnificativ” înseamnă o locație geografică specificată utilizată pentru a defini o rută „Air Traffic Service (ATS)”, traseul de zbor al unei aeronave sau în alte scopuri legate de navigație/ATS,

▼M1

 „Area Navigation (RNAV)” înseamnă o metodă de navigație care permite operarea aeronavei pe orice traiect aflat în aria de acoperire a mijloacelor de radionavigație sau până la limitele de capabilitate ale mijloacelor de navigație autonome sau o combinație a acestora,

 „Navigația TACAN” înseamnă o metodă de navigație care permite operarea aeronavei pe orice traiect aflat în aria de acoperire a radiofarurilor tactice pentru navigație aeriană (Tactical Air Navigation Beacon - TACAN).

▼B

7.2.    Structura categoriei de date spațiale „Rețele de transport”

Tipurile specificate pentru categoria de date spațiale „Rețele de transport” sunt structurate în următoarele grupuri:

 Elemente comune de transport

 Rețea de transport aerian

 Rețea de transport pe cablu

 Rețea de transport feroviar

 Rețea de transport rutier

 Rețea de transport pe apă

7.3.    Elemente comune de transport

7.3.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Următoarele tipuri de obiecte spațiale sunt utilizate pentru modificarea și clasificarea obiectelor spațiale corelate cu elementele comune de transport:

 Restricție de acces

 Starea instalației

 Autoritatea responsabilă cu întreținerea

 Bornă

 Autoritatea deținătoare

 Restricții pentru vehicule

 Direcția fluxului traficului

 Zonă de transport

 Legătură de transport

 Succesiune de legături de transport

 Set de legături de transport

 Rețea de transport

 Nod de transport

 Obiect de transport

 Punct de transport

 Proprietate a transportului

 Poziție verticală

7.3.1.1.   Restricție de acces (AccessRestriction)

Restricție a accesului la un element de transport.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribute ale tipului de obiect spațial „AccessRestriction

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

restriction

Natura restricției de acces.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Starea instalației (ConditionOfFacility)

Statutul unui element de rețea de transport în ceea ce privește stadiul de terminare a lucrărilor și exploatarea acestuia.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribute ale tipului de obiect spațial „ConditionOfFacility

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

currentStatus

Valoarea statutului actual al elementului de rețea de transport în ceea ce privește stadiul de terminare a lucrărilor și exploatarea acestuia.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Autoritatea responsabilă cu întreținerea (MaintenanceAuthority)

Autoritatea responsabilă cu întreținerea elementului de transport.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribute ale tipului de obiect spațial „MaintenanceAuthority

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

authority

Identificarea autorității responsabile cu întreținerea.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Bornă (MarkerPost)

Indicator de referință amplasat de-a lungul unei căi dintr-o rețea de transport, în general la intervale regulate, care indică distanța de la începutul căii, sau de la un alt punct de referință, până la punctul în care se află indicatorul respectiv.

Acest tip este un subtip al „TransportPoint”.Atribute ale tipului de obiect spațial „MarkerPost

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

location

Distanța de la începutul căii, sau de la un alt punct de referință, până la punctul în care se află indicatorul.

Distance

 Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „MarkerPost

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

route

Rută dintr-o rețea de transport de-a lungul căreia este amplasată borna.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Autoritatea deținătoare (OwnerAuthority)

Autoritatea care deține elementul de transport.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribute ale tipului de obiect spațial „OwnerAuthority

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

authority

Identificarea autorității deținătoare.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Restricții pentru vehicule (RestrictionForVehicles)

Restricții pentru vehicule pe un element de transport.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribute ale tipului de obiect spațial „RestrictionForVehicles

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

measure

Măsura privind restricția.

Measure

 

restrictionType

Tipul restricției.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Direcția fluxului traficului (TrafficFlowDirection)

Indică direcția fluxului traficului în funcție de direcția vectorului căii de transport.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

direction

Indică direcția fluxului traficului.

LinkDirectionValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial de tip „Link” sau „LinkSequence”.

7.3.1.8.   Zonă de transport (TransportArea)

Suprafață care reprezintă întinderea spațială a unui element al unei rețele de transport.

Acest tip este un subtip al „NetworkArea”.

Acest tip este un subtip al „TransportObject”.

Acest tip este abstract.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

validFrom

Data de la care zona de transport a început să existe în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Data de la care zona de transport nu mai există în lumea reală.

DateTime

voidable

Toate zonele de transport au un identificator de obiect extern.

7.3.1.9.   Legătură de transport (TransportLink)

Obiect spațial liniar care descrie geometria și conectivitatea unei rețele de transport între două puncte din rețeaua respectivă.

Acest tip este un subtip al „Link”.

Acest tip este un subtip al „TransportObject”.

Acest tip este abstract.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

validFrom

Data de la care legătura de transport a început să existe în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Data de la care legătura de transport nu mai există în lumea reală.

DateTime

voidable

Toate legăturile de transport au un identificator de obiect extern.

7.3.1.10.   Succesiune de legături de transport (TransportLinkSequence)

Obiect spațial liniar, alcătuit dintr-un ansamblu ordonat de legături de transport, care reprezintă un traseu neîntrerupt din rețeaua de transport lipsită de ramificații. Elementul are un început și un sfârșit definite, fiecare poziție din succesiunea de legături de transport fiind identificabilă printr-un parametru unic, de exemplu lungimea. Acesta descrie un element al rețelei de transport, caracterizat prin unul sau mai mulți identificatori și/sau proprietăți.

Acest tip este un subtip al „LinkSequence”.

Acest tip este un subtip al „TransportObject”.

Acest tip este abstract.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

validFrom

Data de la care succesiunea de legături de transport a început să existe în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Data de la care succesiunea de legături de transport nu mai există în lumea reală.

DateTime

voidable

O succesiune de legături de transport trebuie să fie alcătuită din legături de transport care aparțin aceleiași rețele de transport.

Toate succesiunile de legături de transport au un identificator de obiect extern.

7.3.1.11.   Set de legături de transport (TransportLinkSet)

Ansamblu de succesiuni de legături de transport și/sau legături individuale de transport care are o funcție sau o semnificație specifică într-o rețea de transport.

Acest tip este un subtip al „LinkSet”.

Acest tip este un subtip al „TransportObject”.

Acest tip este abstract.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

validFrom

Data de la care setul de legături de transport a început să existe în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Data de la care setul de legături de transport nu mai există în lumea reală.

DateTime

voidableRol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

post

Bornă de-a lungul unei rute dintr-o rețea de transport.

MarkerPost

voidable

Un set de legături de transport trebuie să fie alcătuit din legături de transport și/sau succesiuni de legături de transport care aparțin aceleiași rețele de transport.

Toate seturile de legături de transport au un identificator de obiect extern.

7.3.1.12.   Rețea de transport (TransportNetwork)

Ansamblu de elemente de rețea care aparțin unui singur mod de transport.

Acest tip este un subtip al „Network”.Atribute ale tipului de obiect spațial „TransportNetwork

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

inspireId

Identificator de obiect extern al obiectului spațial.

Identifier

 

typeOfTransport

Tip de rețea de transport, bazat pe tipul de infrastructură pe care o utilizează rețeaua.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Nod de transport (TransportNode)

Un obiect spațial punctual utilizat pentru conectivitate.

Acest tip este un subtip al „Node”.

Acest tip este un subtip al „TransportObject”.

Acest tip este abstract.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

validFrom

Data de la care nodul de transport a început să existe în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Data de la care nodul de transport nu mai există în lumea reală.

DateTime

voidable

Toate nodurile de transport au un identificator de obiect extern.

7.3.1.14.   Obiect de transport (TransportObject)

Bază de identificare pentru obiectele rețelei de transport în lumea reală.

Acest tip este abstract.Atribute ale tipului de obiect spațial „TransportObject

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

geographicalName

Denumire geografică utilizată pentru identificarea obiectului rețelei de transport în lumea reală. Aceasta rerezintă „cheia” pentru a asocia în mod implicit diferite reprezentări ale obiectului.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Punct de transport (TransportPoint)

Obiect spațial punctual – care nu este nod – care reprezintă poziția unui element de rețea de transport.

Acest tip este un subtip al „NetworkElement”.

Acest tip este un subtip al „TransportObject”.

Acest tip este abstract.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

geometry

Localizarea punctului de transport.

GM_Point

 

validFrom

Data de la care punctul de transport a început să existe în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Data după care punctul de transport nu mai există în lumea reală.

DateTime

voidable

Toate punctele de transport au un identificator de obiect extern.

7.3.1.16.   Proprietate a transportului (TransportProperty)

Referință la o proprietate care se aplică rețelei. Proprietatea se poate aplica întregului element de rețea cu care este asociată sau – în cazul obiectelor spațiale liniare – poate fi descrisă prin utilizarea referențierii liniare.

Acest tip este un subtip al „NetworkProperty”.

Acest tip este abstract.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

validFrom

Data de la care proprietatea transportului a început să existe în lumea reală.

DateTime

voidable

validTo

Data după care proprietatea transportului nu mai există în lumea reală.

DateTime

voidable

Toate proprietățile rețelei de transport au un identificator de obiect extern.

7.3.1.17.   Poziție verticală (VerticalPosition)

Nivel vertical relativ la alte elemente de rețea de transport.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribute ale tipului de obiect spațial „VerticalPosition

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

verticalPosition

Poziție verticală relativă a elementului de transport.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Enumerări

7.3.2.1.   Tip de transport (TransportTypeValue)

Posibile tipuri de rețele de transport.Valori permise pentru enumerarea „TransportTypeValue

Valoare

Definiție

air

Este vorba despre o rețea de transport aerian.

cable

Este vorba despre o rețea de transport pe cablu.

rail

Este vorba despre o rețea de transport feroviar.

road

Este vorba despre o rețea de transport rutier.

water

Este vorba despre o rețea de transport pe apă.

7.3.3.    Liste de coduri

7.3.3.1.   Restricție de acces (AccessRestrictionValue)

Tipuri de restricții de acces pentru un element de transport.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „AccessRestrictionValue”

Valoare

Definiție

forbiddenLegally

Accesul la elementul de transport este interzis prin lege.

physicallyImpossible

Accesul la elementul de transport este fizic imposibil din cauza prezenței barierelor sau a altor obstacole fizice.

private

Accesul la elementul de transport este restricționat deoarece se află în proprietate privată.

publicAccess

Elementul de transport este deschis accesului public.

seasonal

Accesul la elementul de transport depinde de anotimp.

toll

Accesul la elementul de transport face obiectul unei taxe.

▼B

7.3.3.2.   Tip de restricție (RestrictionTypeValue)

Posibile restricții pentru vehiculele care pot accesa un element de transport.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „RestrictionTypeValue”

Valoare

Definiție

maximumDoubleAxleWeight

Greutatea maximă pe osie dublă pentru un vehicul permisă pe un element de transport.

maximumDraught

Tracțiunea maximă a unui vehicul permisă pe un element de transport.

maximumFlightLevel

Nivelul maxim de zbor permis pentru un vehicul pe un element de transport.

maximumHeight

Înălțimea maximă a unui vehicul care poate trece pe sub un alt obiect.

maximumLength

Lungimea maximă a unui vehicul permisă pe un element de transport.

maximumSingleAxleWeight

Greutatea maximă pe osie simplă pentru un vehicul permisă pe un element de transport.

maximumTotalWeight

Greutatea maximă totală a unui vehicul permisă pe un element de transport.

maximumTripleAxleWeight

Greutatea maximă pe osie triplă pentru un vehicul permisă pe un element de transport.

maximumWidth

Lățimea maximă a unui vehicul permisă pe un element de transport.

minimumFlightLevel

Nivelul minim de zbor permis pentru un vehicul pe un element de transport.

▼B

7.4.    Rețeaua de transport aerian

7.4.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Următoarele tipuri de obiecte spațiale sunt utilizate pentru modificarea și clasificarea obiectelor spațiale asociate rețelei de transport aerian:

 Zona aerodromului

 Categoria aerodromului

 Nod de aerodrom

 Tip de aerodrom

 Legătură aeriană

 Succesiune de legături aeriene

 Nod aerian

 Rută aeriană

 Rută aeriană de legătură

 Zonă de spațiu aerian

 Zona platformei

 Starea instalației aeriene

 Punct desemnat

 Lungimea elementului

 Lățimea elementului

 Altitudinea terenului

 Procedură de apropiere instrumentală

 Limita de altitudine inferioară

 Asistarea navigației

 Legătură de procedură

 Zona pistei de aterizare și decolare

 Punctul de pe linia mediană a zonei pistei de aterizare și decolare

 Sosire instrumentală standard

 Plecare instrumentală standard

 Compoziția suprafeței

 Zona căii de rulare

 Zona prizei de contact și de decolare

 Limita superioară de altitudine

 Restricție de exploatare

7.4.1.1.   Zona aerodromului (AerodromeArea)

Suprafață delimitată pe uscat sau pe apă, (incluzând clădiri, instalații și echipamente) menită a fi utilizată, fie în totalitate, fie parțial, pentru sosirea, plecarea și deplasarea la sol a aeronavelor și/sau a elicopterelor.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.4.1.2.   Categoria aerodromului (AerodromeCategory)

Categoria aerodromului din punctul de vedere al sferei de aplicare și importanța serviciilor de trafic aerian furnizate de și către aerodromul respectiv.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

aerodromeCategory

Valoare care arată categoria unui aerodrom.

AerodromeCategoryValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care este nod de aerodromuri sau zonă a aerodromului.

7.4.1.3.   Nod de aerodromuri (AerodromeNode)

Nod localizat pe un aeroport/eliport în punctul de referință al aerodromului, utilizat pentru reprezentarea simplificată a acestuia.

Acest tip este un subtip al „AirNode”.Atribute ale tipului de obiect spațial „AerodromeNode

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designatorIATA

Cod IATA al aerodromului (aeroport/eliport), alcătuit din trei litere.

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Indicator ICAO de amplasament al aerodromului (aeroport/eliport) alcătuit din patru litere, enumerat în ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidableRoluri de asociere ale tipului de obiect spațial „AerodromeNode

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

controlTowers

Ansamblu de turnuri de control aparținând unui aerodrom (aeroport/eliport).

Tip care urmează a fi specificat în categoria de date spațiale „Buildings”

voidable

7.4.1.4.   Tip de aerodrom (AerodromeType)

Cod care specifică tipul de aerodrom.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

aerodromeType

Tipul de aerodrom.

AerodromeTypeValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care este nod de aerodromuri sau zonă a aerodromului.

7.4.1.5.   Legătură aeriană (AirLink)

Obiect spațial liniar care descrie geometria și conectivitatea rețelei aeriene dintre două puncte din rețea.

Acest tip este un subtip al „TransportLink”.

Acest tip este abstract.

7.4.1.6.   Succesiune de legături aeriene (AirLinkSequence)

Obiect spațial liniar, alcătuit dintr-un ansamblu ordonat de legături aeriene, care reprezintă un traseu neîntrerupt din rețeaua aeriană, fără ramificații.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSequence”.

7.4.1.7.   Nod aerian (AirNode)

Nod care există într-o rețea aeriană.

Acest tip este un subtip al „TransportNode”.

Acest tip este abstract.Atribute ale tipului de obiect spațial „AirNode

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

significantPoint

Atribut care indică dacă nodul aerian reprezintă sau nu un punct semnificativ.

Boolean

 

7.4.1.8.   Rută aeriană (AirRoute)

Rută specificată destinată să canalizeze fluxul traficului, necesară pentru prestarea de servicii de trafic aerian, de la sfârșitul fazei de decolare și urcare inițială până la începutul fazei de apropiere și aterizare.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSet”.Atribute ale tipului de obiect spațial „AirRoute

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

airRouteType

Clasificarea rutei.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Cod sau indicator care identifică o rută aeriană.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Rută aeriană de legătură (AirRouteLink)

Porțiune a rutei care va fi urmată de obicei fără o oprire intermediară, astfel cum este definită de două puncte semnificative consecutive.

Acest tip este un subtip al „AirLink”.Atribute ale tipului de obiect spațial „AirRouteLink

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

airRouteLinkClass

Clasa sau tipul legături de rută aeriană.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Zona de spațiu aerian (AirspaceArea)

Volum definit în spațiu, descris ca proiecție orizontală cu limite verticale.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.Atribute ale tipului de obiect spațial „AirspaceArea

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

AirspaceAreaType

Cod indicând structura generală sau caracteristicile unui anumit spațiu aerian.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Zona platformei (ApronArea)

Zonă definită pe un aerodrom/eliport terestru, destinată staționării aeronavelor/elicopterelor în scopul îmbarcării sau debarcării pasagerilor, încărcării sau descărcării corespondenței sau mărfurilor, alimentării cu combustibil, staționării sau întreținerii.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.4.1.12.   Starea instalației aeriene (ConditionOfAirFacility)

Starea unui element de rețea de transport aerian din punctul de vedere al terminării lucrărilor și exploatării sale.

Acest tip este un subtip al „ConditionOfFacility”.

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care este nod de aerodromuri, zonă a aerodromului sau zonă a pistei de decolare și de aterizare.

7.4.1.13.   Punct desemnat (DesignatedPoint)

Locație geografică nemarcată de poziția unui sistem de radionavigație, utilizată pentru definirea unei rute ATS, a traiectoriei zborului unei aeronave sau pentru alte scopuri legate de navigație sau ATS.

Acest tip este un subtip al „AirNode”.Atribute ale tipului de obiect spațial „DesignatedPoint

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designator

Indicator codificat al punctului.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Lungimea elementului (ElementLength)

Lungimea fizică a elementului.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

length

Lungimea fizică a elementului.

Measure

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care este zonă a pistei de decolare și de aterizare, zonă a pistei de rulare sau zonă a prizei de contact și de decolare.

7.4.1.15.   Lățimea elementului (ElementWidth)

Lățimea fizică a elementului.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

width

Lățimea fizică a elementului.

Measure

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care este zonă a pistei de decolare și de aterizare, zonă a pistei de rulare sau zonă a prizei de contact și de decolare.

7.4.1.16.   Altitudinea terenului (FieldElevation)

Altitudine a aerodromului, exprimată ca distanța verticală dintre cel mai înalt punct al zonei de aterizare a unui aerodrom și nivelul mediu al mării.

Acest tip este un subtip al TransportProperty.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

altitude

Valoarea altitudinii terenului.

Measure

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care este nod de aerodromuri sau zonă a aerodromului.

7.4.1.17.   Procedură de apropiere instrumentală (InstrumentApproachProcedure)

O serie de manevre predeterminate efectuate exclusiv cu ajutorul instrumentelor de zbor, cu o marjă specificată de protecție împotriva obstacolelor de la punctul inițial de apropiere sau, după caz, de la începutul unei rute de sosire definite, până în punctul în care aterizarea poate fi efectuată și, ulterior, dacă aterizarea nu s-a finalizat, către o poziție în care se aplică criteriile privind înlăturarea obstacolelor fixe sau în zbor.

Acest tip este un subtip al „ProcedureLink”.

7.4.1.18.   Limita inferioară de altitudine (LowerAltitudeLimit)

Altitudine care definește limita inferioară a unui obiect al unei rețele de transport aerian.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

altitude

Valoarea limitei de altitudine.

Measure

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care este rută aeriană de legătură sau zonă a spațiului aerian.

7.4.1.19.   Asistarea navigației (Navaid)

Unul sau mai multe echipamente de asistare a navigației cu care se realizează servicii de navigație.

Acest tip este un subtip al „AirNode”.Atribute ale tipului de obiect spațial „Navaid

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designator

Identificator codificat atribuit sistemului de asistare a navigației.

CharacterString

voidable

navaidType

Tip de serviciu de asistare a navigației.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Legătură de procedură (ProcedureLink)

O serie de manevre predeterminate în scopul evitării obstacolelor.

Acest tip este un subtip al „AirLink”.

7.4.1.21.   Zona pistei de decolare și de aterizare (RunwayArea)

Zonă rectangulară definită pe un aeroport/eliport, pregătită pentru aterizarea și decolarea aeronavelor.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.Atribute ale tipului de obiect spațial „RunwayArea

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designator

Indicatorul textual complet al pistei de decolare și aterizare, utilizat pentru identificarea în mod exclusiv a acesteia, în cazul unui aerodrom/eliport cu mai multe piste.

CharacterString

voidable

runwayType

Tipul de pistă de decolare și de aterizare, fie pistă de decolare și de aterizare pentru avioane, fie zonă de apropiere finală și de decolare (FATO) pentru elicoptere.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Punctul de pe linia mediană a pistei de decolare și de aterizare (RunwayCentrelinePoint)

O poziție semnificativă din punct de vedere operațional pe linia mediană a direcției unei piste de decolare și aterizare.

Acest tip este un subtip al „AirNode”.Atribute ale tipului de obiect spațial „RunwayCentrelinePoint

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

pointRole

Rolul punctului de-a lungul direcției liniei mediane a pistei de decolare și aterizare.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Sosire instrumentală standard (StandardInstrumentArrival)

Rută de sosire desemnată pe baza regulilor de zbor instrumental (IFR), care face legătura între un punct semnificativ, de obicei situat pe o rută ATS, și un punct din care poate fi inițiată o procedură publicată de apropiere instrumentală.

Acest tip este un subtip al „ProcedureLink”.Atribute ale tipului de obiect spațial „StandardInstrumentArrival

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designator

Indicator textual al sosirii instrumentale standard.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Plecare instrumentală standard (StandardInstrumentDeparture)

Rută de plecare desemnată pe baza regulilor de zbor instrumental (IFR), care face legătura între aerodrom sau o anumită pistă de decolare și de aterizare a aerodromului, și un anumit punct semnificativ, situat de obicei pe o rută ATS desemnată, din care începe faza de zbor de croazieră.

Acest tip este un subtip al „ProcedureLink”.Atribute ale tipului de obiect spațial „StandardInstrumentDeparture

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designator

Indicator textual complet al plecării instrumentale standard.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Compoziția suprafeței (SurfaceComposition)

Compoziția suprafeței unui aerodrom/eliport.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

surfaceComposition

Cod care indică compoziția suprafeței unui aerodrom/eliport.

SurfaceCompositionValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care este zonă a pistei de decolare și de aterizare, zonă a căii de rulare, zonă a platformei sau zonă de desprindere și de contact.

7.4.1.26.   Zona căii de rulare (TaxiwayArea)

Traseu definit pe un aerodrom/eliport pentru rularea aeronavelor/elicopterelor și destinat să ofere o legătură între o parte și cealaltă a aeroportului.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.Atribute ale tipului de obiect spațial „TaxiwayArea

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designator

Indicator textual al căii de rulare.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Zona de desprindere și de contact (TouchDownLiftOff)

Zonă de susținere a sarcinilor, unde un elicopter poate ateriza sau de unde poate decola.

Acest tip este un subtip al „AirNode”.Atribute ale tipului de obiect spațial „TouchDownLiftOff

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

designator

Indicator textual al zonei prizei de contact și de decolare.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Limită superioară de altitudine (UpperAltitudeLimit)

Altitudine care definește limita superioară a unui obiect al unei rețele de transport aerian.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

altitude

Valoarea limitei de altitudine.

Measure

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care este rută aeriană de legătură sau zonă a spațiului aerian.

7.4.1.29.   Restricție de exploatare (UseRestriction)

Restricții în utilizarea unui obiect de rețea aeriană.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

restriction

Tipul de restricție a exploatării pentru obiectul de rețea aeriană.

AirUseRestrictionValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care reprezintă o rută aeriană, o conexiune aeriană (sau o conexiune aeriană specializată), un nod aerian (sau un nod aerian specializat) sau o zonă a aerodromului.

7.4.2.    Liste de coduri

7.4.2.1.   Categoria aerodromului (AerodromeCategoryValue)

Categorii posibile de aerodromuri în funcție de sfera de aplicare și importanța serviciilor de trafic aerian furnizate de și pentru aerodromurile respective.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „AerodromeCategoryValue”

Valoare

Definiție

domesticNational

Aerodrom care asigură servicii de transport aerian național.

domesticRegional

Aerodrom care asigură servicii de transport aerian regional.

international

Aerodrom care asigură servicii de transport aerian internațional.

▼B

7.4.2.2.   Tipul aerodromului (AerodromeTypeValue)

Cod care specifică dacă poziția unei anumite entități reprezintă un aerodrom sau un eliport.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „AerodromeTypeValue”

Valoare

Definiție

aerodromeHeliport

Aerodrom cu zonă de aterizare pentru elicoptere.

aerodromeOnly

Numai aerodrom.

heliportOnly

Numai heliport.

landingSite

Zonă pentru aterizare.

▼B

7.4.2.3.   Clasa de rută aeriană de legătură (AirRouteLinkClassValue)

Tipul rutei din punct de vedere al navigației.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „AirRouteLinkClassValue”

Valoare

Definiție

conventional

Rută de navigație aeriană convențională: o rută aeriană care nu utilizează nici navigația Area Navigation, nici navigația TACAN pentru serviciile de trafic aerian.

RNAV

Rută de navigație aeriană: o rută aeriană care utilizează Area Navigation (RNAV) pentru serviciile de trafic aerian.

TACAN

Rută TACAN: o rută aeriană care utilizează navigația TACAN pentru serviciile de trafic aerian.

▼B

7.4.2.4.   Tipul rutei aeriene (AirRouteTypeValue)

Clasificarea rutei ca rută ATS sau rută nord-atlantică.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „AirRouteTypeValue”

Valoare

Definiție

ATS

Ruta ATS astfel cum este descrisă în ICAO anexa 11.

NAT

Ruta Nord-Atlantică (parte a Sistemului de Rute Organizate - Organized Track System).

▼B

7.4.2.5.   Restricția de exploatare aeriană (AirUseRestrictionValue)

Restricția de exploatare pentru un obiect de rețea aeriană.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „AirUseRestrictionValue”

Valoare

Definiție

reservedForMilitary

Obiectul din rețeaua aeriană este destinat în exclusivitate uzului militar.

temporalRestrictions

Restricțiile temporale se aplică utilizării obiectului din rețeaua aeriană.

▼B

7.4.2.6.   Tipul de zonă a spațiului aerian (AirspaceAreaTypeValue)

Tipuri recunoscute de spațiu aerian.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „AirspaceAreaTypeValue”

Valoare

Definiție

ATZ

Zonă de trafic aeroportuar (Airport Traffic Zone). Spațiu aerian de dimensiuni definite stabilit în jurul unui aeroport pentru protecția traficului aeroportuar.

CTA

Zonă de control (Control area). Un spațiu aerian controlat care se extinde în înălțime de la o limită specificată deasupra pământului.

CTR

Zonă de control (Control zone). Un spațiu aerian controlat care se extinde în înălțime de la suprafața pământului până la o limită superioară specificată.

D

Zonă periculoasă (Danger area). Spațiu aerian de dimensiuni definite în cadrul căruia se pot desfășura activități periculoase pentru zborul aeronavelor în intervale specificate.

FIR

Regiunea de informare a zborurilor (Flight information region). Spațiu aerian de dimensiuni definite în interiorul căruia sunt asigurate serviciul de informare a zborurilor și serviciul de alarmare. De exemplu, poate fi utilizat dacă serviciul este asigurat de mai mult de o unitate.

P

Zonă interzisă (Prohibited area). Spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului sau a apelor teritoriale ale unui stat, în cadrul căruia este interzis zborul unei aeronave.

R

Zonă restricționată (Restricted area). Spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului sau a apelor teritoriale ale unui stat, în cadrul căruia este restricționat zborul unei aeronave în conformitate cu anumite condiții specificate.

TMA

Regiune terminală de control (Terminal control area). Regiune de control stabilită în mod obișnuit la confluența rutelor ATS, în vecinătatea unuia sau a mai multor aerodromuri importante. Concept utilizat în principal în Europa în cadrul conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian.

UIR

Regiune superioară de informare a zborurilor (Upper flight information region - UIR). Spațiu aerian superior de dimensiuni definite în cadrul căruia se asigură serviciul de informare a zborurilor și serviciul de alarmare. Fiecare stat stabilește propria definiție a spațiului aerian superior.

▼B

7.4.2.7.   Tipul de asistare a navigației (NavaidTypeValue)

Tipuri de servicii de asistare a navigației.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „NavaidTypeValue”

Valoare

Definiție

DME

Echipament pentru măsurarea distanței (Distance Measuring Equipment).

ILS

Sistem de aterizare instrumental (Instrument Landing System).

ILS-DME

DME asociat sistemului ILS.

LOC

Localizator (Localizer).

LOC-DME

DME asociat LOC.

MKR

Baliză de marcare (Marker Beacon).

MLS

Sistem de aterizare cu microunde (Microwave Landing System).

MLS-DME

DME asociat sistemului MLS.

NDB

Radiofar nedirecțional (Non-Directional Radio Beacon).

NDB-DME

DME asociat NDB.

NDB-MKR

Baliză de marcare asociată NDB (Non-Directional Radio Beacon and Marker Beacon).

TACAN

Radiofar de navigație aeriană tactică (Tactical Air Navigation Beacon).

TLS

Sistem de aterizare cu transponder (Transponder Landing System).

VOR

Radiofar omnidirecțional VHF-frecvență foarte înaltă (VHF Omnidirectional Radio Range).

VOR-DME

DME asociat VOR.

VORTAC

VOR asociat TACAN.

▼B

7.4.2.8.   Rolul punctului (PointRoleValue)

Rolul punctului de pe linia mediană a pistei de decolare și de aterizare.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „PointRoleValue”

Valoare

Definiție

end

Capăt fizic al unei direcții de pistă.

mid

Punctul de mijloc al pistei.

start

Începutul fizic al unei direcții de pistă.

threshold

Începutul acelei porțiuni a pistei care poate fi utilizată pentru aterizare (pragul pistei).

▼B

7.4.2.9.   Tipul pistei de decolare și aterizare (RunwayTypeValue)

Cod care introduce o distincție între pistele de decolare și de aterizare pentru avioane și FATO pentru elicoptere.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „RunwayTypeValue”

Valoare

Definiție

FATO

Zonă de apropiere finală și de decolare (Final Approach and Take Off Area) pentru elicoptere.

runway

Pistă pentru avioane.

▼B

7.4.2.10.   Compoziția suprafeței (SurfaceCompositionValue)

Cod care indică compoziția unei suprafețe.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „SurfaceCompositionValue”

Valoare

Definiție

asphalt

Suprafață constituită dintr-un strat de asfalt.

concrete

Suprafață constituită dintr-un strat de beton.

grass

Suprafață care constă într-un strat de iarbă.

▼B

7.5.    Rețeaua de transport pe cablu

7.5.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Următoarele tipuri de obiecte spațiale sunt utilizate pentru modificarea și clasificarea obiectelor spațiale corelate cu rețeaua de transport pe cablu:

 Cale de transport pe cablu

 Succesiune de legături de transport pe cablu

 Set de legături de transport pe cablu

 Nod de transport pe cablu

7.5.1.1.   Cale de transport pe cablu (CablewayLink)

Obiect spațial liniar care descrie geometria și conectivitatea unei rețele de transport pe cablu între două puncte dintr-o rețea de transport pe cablu.

Acest tip este un subtip al „TransportLink”.Atribute ale tipului de obiect spațial „CablewayLink

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

cablewayType

Tipul de transport pe cablu.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Succesiune de legături de transport pe cablu (CablewayLinkSequence)

Ansamblu ordonat de legături de transport pe cablu care sunt caracterizate de unul sau mai mulți identificatori tematici și/sau proprietăți.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSequence”.

7.5.1.3.   Set de legături de transport pe cablu (CablewayLinkSet)

Ansamblu de succesiuni de legături de transport pe cablu și/sau căi de transport pe cablu individuale, care are o funcție sau semnificație specifică într-o rețea de transport pe cablu.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSet”.

7.5.1.4.   Nod de rețea de transport pe cablu (CablewayNode)

Obiect spațial punctual care este utilizat pentru reprezentarea conectivității dintre două legături de transport pe cablu consecutive.

Acest tip este un subtip al „TransportNode”.

7.5.2.    Liste de coduri

7.5.2.1.   Tipul de transport pe cablu (CablewayTypeValue)

Posibile tipuri de transport pe cablu.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „CablewayTypeValue”

Valoare

Definiție

cabinCableCar

O instalație de transport pe cablu ale cărei vehicule constau într-o cabină suspendată pentru transportul grupurilor de persoane și/sau al bunurilor în interiorul acesteia de la o locație spre alta.

chairLift

O instalație de transport pe cablu ale cărei vehicule constau în scaune suspendate pentru transportul persoanelor sau al grupurilor de persoane de la o locație spre alta pe un cablu de oțel sau pe o funie, care parcurge o buclă între două puncte.

skiTow

Un mijloc de transport pe cablu pentru transportul în amonte al schiorilor și al celor care practică snow-boardul.

▼B

7.6.    Rețea de transport feroviar

7.6.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Următoarele tipuri de obiecte spațiale vor fi utilizate pentru modificarea și clasificarea obiectelor spațiale asociate rețelei de transport feroviar:

 Viteză proiectată

 Ecartamentul nominal al liniilor

 Număr de linii

 Zonă de cale ferată

 Electrificarea unei căi ferate

 Linie de cale ferată

 Conexiune de cale ferată

 Succesiune de conexiuni de cale ferată

 Nod de cale ferată

 Zonă de gară feroviară

 Cod de gară feroviară

 Nod de gară feroviară

 Tipul de cale ferată

 Utilizare a căii ferate

 Zona gării de triaj

 Nod de gară de triaj

7.6.1.1.   Viteză proiectată (DesignSpeed)

Specificația vitezei maxime pentru care este proiectată o linie de cale ferată.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

speed

Specificația vitezei maxime pentru care este proiectată o linie de cale ferată.

Velocity

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport feroviar.

7.6.1.2.   Ecartamentul nominal al liniilor (NominalTrackGauge)

Distanța nominală dintre cele două șine exterioare (ecartament) ale unei linii de cale ferată.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

nominalGauge

Valoare unică de identificare a ecartamentului liniilor.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Indicație privind clasificarea ecartamentului unei linii de cale ferată ca o categorie vagă în raport cu ecartamentul nominal standard european.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport feroviar.

7.6.1.3.   Număr de linii (NumberOfTracks)

Număr de linii pentru un sector feroviar.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Indică dacă numărul de linii este calculat ca valoare minimă sau maximă.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Numărul actual de linii.

Integer

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport feroviar.

7.6.1.4.   Zonă de cale ferată (RailwayArea)

Suprafață ocupată de o linie de cale ferată, inclusiv balastul.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.6.1.5.   Electrificare a unei căi ferate (RailwayElectrification)

Indică dacă o cale ferată este dotată cu un sistem electric pentru tracțiunea vehiculelor care se deplasează de-a lungul căii ferate respective.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

electrified

Indică dacă o cale ferată este prevăzută cu un sistem electric pentru tracțiunea vehiculelor care se deplasează de-a lungul căii ferate respective.

Boolean

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport feroviar.

7.6.1.6.   Linie de cale ferată (RailwayLine)

Ansamblu de succesiuni de legături feroviare și sau legături feroviare individuale care sunt caracterizate de unul sau mai mulți identificatori tematici și/sau proprietăți.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSet”.Atribute ale tipului de obiect spațial „RailwayLine

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

railwayLineCode

Cod atribuit unei linii de cale ferată, unic în cadrul unui stat membru.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Legătură feroviară (RailwayLink)

Obiect spațial liniar care descrie geometria și conectivitatea unei rețele feroviare între două puncte din rețeaua respectivă.

Acest tip este un subtip al „TransportLink”.Atribute ale tipului de obiect spațial „RailwayLink

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

fictitious

Legătură feroviară care nu reprezintă o linie de cale ferată concretă și actuală, ci o traiectorie virtuală.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Succesiune de legături feroviare (RailwayLinkSequence)

Obiect spațial liniar, alcătuit dintr-un ansamblu ordonat de legături feroviare, care reprezintă o cale continuă în rețeaua feroviară fără ramificări. Elementul are un început și un sfârșit definite, iar fiecare poziție din succesiunea de legături feroviare este identificabilă cu ajutorul unui singur parametru, cum ar fi lungimea. Acest obiect descrie un element al rețelei feroviare caracterizat de unul sau mai mulți identificatori tematici și/sau proprietăți.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSequence”.

7.6.1.9.   Nod de cale ferată (RailwayNode)

Obiect spațial punctual care reprezintă un punct semnificativ de-a lungul rețelei de cale ferată sau care definește o intersecție de linii de cale ferată, utilizat pentru a descrie conectivitatea rețelei respective.

Acest tip este un subtip al „TransportNode”.Atribute ale tipului de obiect spațial „RailwayNode

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

formOfNode

Funcția unui nod de cale ferată în cadrul rețelei feroviare.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Zona gării feroviare (RailwayStationArea)

Obiect spațial care este utilizat pentru reprezentarea limitelor topografice ale amenajărilor unei gări feroviare (construcții, gări de triaj, instalații și echipamente) destinate operațiunilor din cadrul gării feroviare respective.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.6.1.11.   Codul de gară feroviară (RailwayStationCode)

Cod unic atribuit unei gări feroviare.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

stationCode

Cod unic atribuit unei gări feroviare.

CharacterString

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport feroviar.

7.6.1.12.   Nod de gară feroviară (RailwayStationNode)

Nod de cale ferată care reprezintă locația unei gări de-a lungul rețelei feroviare.

Acest tip este un subtip al „RailwayNode”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

numberOfPlatforms

Valoare indicând numărul de peroane existente într-o gară feroviară.

Integer

voidable

În cazul unui nod de gară feroviară, valoarea atributului „formOfNode” va fi întotdeauna „RailwayStop”.

7.6.1.13.   Tipul de cale ferată (RailwayType)

Tipul de transport feroviar pentru care este proiectată linia.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

type

Tipul de transport feroviar pentru care este proiectată linia de cale ferată.

RailwayTypeValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport feroviar.

7.6.1.14.   Utilizarea căii ferate (RailwayUse)

Utilizarea actuală a căii ferate.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

use

Utilizarea actuală a căii ferate.

RailwayUseValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport feroviar.

7.6.1.15.   Zona gării de triaj (RailwayYardArea)

Obiect spațial areal care este utilizat pentru reprezentarea limitelor topografice ale unei gări de triaj.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.6.1.16.   Nod de gară de triaj (RailwayYardNode)

Nod de cale ferată care se află în zona unei gări de triaj.

Acest tip este un subtip al „RailwayNode”.

În cazul nodului de gară de triaj, valoarea atributului „formOfNode” este întotdeauna „RailwayStop”.

7.6.2.    Enumerări

7.6.2.1.   Numărul minim sau maxim de linii (MinMaxTrackValue)

Valori care indică dacă numărul de linii este calculat ca număr maxim, minim sau mediu.Valori permise pentru enumerarea „MinMaxTrackValue

Valoare

Definiție

average

Numărul de linii reprezintă valoarea medie pentru o porțiune dată a rețelei feroviare.

maximum

Numărul de linii reprezintă valoarea maximă pentru o porțiune dată a rețelei feroviare.

minimum

Numărul de linii reprezintă valoarea minimă pentru o porțiune dată a rețelei feroviare.

7.6.2.2.   Categoria ecartamentului liniilor (TrackGaugeCategoryValue)

Posibile categorii de căi ferate din punct de vedere al ecartamentului nominal al liniilor.Valori permise pentru enumerarea „TrackGaugeCategoryValue

Valoare

Definiție

broad

Proprietatea ecartamentului nominal al liniilor este mai largă decât ecartamentul standard.

standard

Proprietatea ecartamentului nominal al liniilor este egală cu standardul european (1 435 milimetri).

narrow

Proprietatea ecartamentului nominal al liniilor este mai îngustă decât ecartamentul standard.

notApplicable

Definiția proprietății ecartamentului nominal al liniilor nu este aplicabilă tipului respectiv de transport feroviar.

7.6.3.    Liste de coduri

7.6.3.1.   Forma nodului de cale ferată (FormOfRailwayNodeValue)

Posibile funcții ale nodului de cale ferată în cadrul rețelei feroviare.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „FormOfRailwayNodeValue”

Valoare

Definiție

junction

Un nod de cale ferată în care rețeaua feroviară are un mecanism care constă într-o linie ferată cu două șine mobile și conexiunile necesare care permit vehiculelor să treacă de pe o linie pe alta.

levelCrossing

Un nod de cale ferată în care rețeaua de cale ferată este intersectată de o șosea la același nivel.

pseudoNode

Un nod de cale ferată care reprezintă un punct unde unul sau mai multe atribute ale legăturilor feroviare conectate la acesta își schimbă valoarea sau un punct necesar pentru a descrie geometria rețelei.

railwayEnd

Numai o legătură de cale ferată este racordată la nodul de cale ferată. Corespunde capătului unei linii de cale ferată.

railwayStop

Un loc de pe rețeaua de cale ferată unde trenurile se opresc pentru a încărca/descărca sau pentru a le permite pasagerilor să urce și să coboare din tren.

▼B

7.6.3.2.   Tipul căii ferate (RailwayTypeValue)

Posibile tipuri de transport feroviar.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „RailwayTypeValue”

Valoare

Definiție

cogRailway

Un mijloc de transport feroviar care permite vehiculelor să circule pe pante abrupte, constând într-o linie ferată cu cremalieră (de obicei între șinele de rulare) și în cadrul căruia vehiculele au una sau mai multe roți dințate sau pinioane care se angrenează pe linia cu cremalieră.

funicular

Un mijloc de transport feroviar care constă într-un cablu atașat la un vehicul pe șine care urcă și coboară pe o pantă foarte abruptă. Atunci când este posibil, vehiculele care urcă și coboară se contrabalansează.

magneticLevitation

Un mijloc de transport feroviar bazat pe o singură șină care servește drept ghidaj al unui vehicul și îl susține prin intermediul unui mecanism de levitație magnetică.

metro

Un sistem de transport feroviar urban utilizat în zone urbane mari, care circulă pe o linie separată de alte sisteme de transport; este de obicei propulsat electric și în unele cazuri circulă subteran.

monorail

Un mijloc de transport feroviar bazat pe o singură șină care servește atât ca suport unic, cât și ca ghidaj.

suspendedRail

Un mijloc de transport feroviar bazat pe o singură șină, care servește atât ca suport, cât și ca ghidaj, de care este suspendat un vehicul care se mișcă de-a lungul șinei.

train

Un mijloc de transport feroviar care constă de obicei în două șine paralele pe care un vehicul propulsat sau o locomotivă trage o serie de vehicule conectate pentru a le deplasa de-a lungul căii ferate cu scopul de transporta mărfuri sau pasageri de la o destinație spre alta.

tramway

Un sistem de transport feroviar utilizat în zonele urbane, care circulă adesea la nivelul străzii, împărțind spațiul rutier cu autovehiculele și pietonii. Tramvaiele sunt de obicei propulsate electric.

▼B

7.6.3.3.   Utilizarea căii ferate (RailwayUseValue)

Posibile utilizări ale căilor ferate.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „RailwayUseValue”

Valoare

Definiție

cargo

Calea ferată este utilizată exclusiv pentru transportul de mărfuri.

carShuttle

Calea ferată este utilizată exclusiv pentru transportul de automobile.

mixed

Calea ferată face obiectul unei utilizări mixte, pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor.

passengers

Calea ferată este utilizată exclusiv pentru transportul pasagerilor.

▼B

7.7.    Rețeaua de transport rutier

7.7.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Următoarele tipuri de obiecte spațiale sunt utilizate pentru modificarea și clasificarea obiectelor spațiale corelate cu rețeaua de transport rutier:

 Drum „E”

 Forma drumului

 Categoria funcțională de drum

 Numărul benzilor de circulație

 Drum

 Zonă rutieră

 Legătură rutieră

 Succesiune de legături rutiere

 Denumirea drumului

 Nod rutier

 Zonă de servicii rutiere

 Tip de servicii rutiere

 Categoria suprafeței carosabile

 Lățimea drumului

 Limită de viteză

 Zona traficului de vehicule

7.7.1.1.   Drum „E” (ERoad)

Ansamblu de succesiuni de legături rutiere și sau legături rutiere individuale reprezentând o rută care face parte din rețeaua internațională de drumuri europene, caracterizată prin numărul drumului european.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSet”.Atribute ale tipului de obiect spațial „ERoad

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

europeanRouteNumber

Cod de identificare a rutei în cadrul rețelei internaționale de drumuri europene. Codul începe întotdeauna cu litera „E”, urmată de un număr format din una, două sau trei cifre.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Forma drumului (FormOfWay)

Clasificare bazată pe proprietățile fizice ale legăturii rutiere.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

formOfWay

Forma drumului din punct de vedere fizic.

FormOfWayValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport rutier.

7.7.1.3.   Categoria funcțională de drum (FunctionalRoadClass)

Clasificare bazată pe importanța rolului îndeplinit de drumul respectiv în cadrul rețelei rutiere.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

functionalClass

Clasă funcțională a legăturii rutiere în cadrul rețelei rutiere.

FunctionalRoadClassValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport rutier.

7.7.1.4.   Numărul benzilor de circulație (NumberOfLanes)

Numărul benzilor unui element rutier.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

direction

Indică direcția pentru care este valabil numărul de benzi respectiv.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Indică dacă numărul de benzi este calculat ca valoare minimă sau maximă.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Numărul de benzi.

Integer

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport rutier.

7.7.1.5.   Drum (Road)

Ansamblu de succesiuni de legături rutiere și/sau legături rutiere individuale caracterizate de unul sau mai mulți identificatori tematici și/sau proprietăți.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSet”.Atribute ale tipului de obiect spațial „Road

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

localRoadCode

Cod de identificare atribuit drumului de către autoritatea rutieră locală.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Numărul național al drumului.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Zona rutieră (RoadArea)

Suprafață care se extinde la limitele unui drum, incluzând zonele circulabile utilizate de vehicule și alte părți ale drumului respectiv.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.7.1.7.   Legătură rutieră (RoadLink)

Obiect spațial liniar care descrie geometria și conectivitatea unei rețele rutiere între două puncte din rețeaua respectivă. Legăturile rutiere pot fi reprezentate de drumuri, piste pentru bicicliști, șosele cu o singură bandă pe fiecare sens de circulație, șosele cu mai multe benzi pe fiecare sens de circulație și chiar traiectorii fictive care străbat piețele circulate.

Acest tip este un subtip al „TransportLink”.

7.7.1.8.   Succesiune de legături rutiere (RoadLinkSequence)

Obiect spațial liniar, alcătuit dintr-un ansamblu ordonat de legături rutiere, care reprezintă o cale continuă în rețeaua rutieră fără ramificări. Elementul are un început și un sfârșit definite, iar fiecare poziție din succesiunea de legături rutiere este identificabilă cu ajutorul unui singur parametru, cum ar fi lungimea. Acest obiect descrie un element al rețelei rutiere, caracterizat de unul sau mai mulți identificatori tematici și/sau proprietăți.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSequence”.

7.7.1.9.   Denumirea drumului (RoadName)

Denumirea unui drum, astfel cum a fost atribuită de autoritatea responsabilă.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

name

Denumirea drumului.

GeographicalName

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport rutier.

7.7.1.10.   Nod rutier (RoadNode)

Obiect spațial punctual care este utilizat pentru a reprezenta fie conectivitatea între două legături rutiere fie un obiect spațial semnificativ, cum ar fi o stație de servicii sau o intersecție cu sens giratoriu.

Acest tip este un subtip al „TransportNode”.Atribute ale tipului de obiect spațial „RoadNode

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

formOfRoadNode

Descrierea funcției unui nod rutier în cadrul rețelei de transport rutier.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Zonă de servicii (RoadServiceArea)

Zonă alăturată unui drum și destinată furnizării de servicii speciale pentru drumul respectiv.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.7.1.12.   Tipul de servicii rutiere (RoadServiceType)

Descrierea tipului zonei de servicii și a amenajărilor disponibile.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

availableFacility

Amenajare care este disponibilă pentru o zonă de servicii dată.

ServiceFacilityValue

 

type

Tipul zonei de servicii.

RoadServiceTypeValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial de tip „RoadServiceArea” sau „RoadNode” (atunci când „formOfRoadNode” = „roadServiceArea”).

7.7.1.13.   Categoria de suprafață carosabilă (RoadSurfaceCategory)

Specificație cu privire la starea suprafeței elementului rutier asociat. Aceasta indică dacă un drum este pavat sau nu.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

surfaceCategory

Tipul suprafeței drumului.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport rutier.

7.7.1.14.   Lățimea drumului (RoadWidth)

Lățimea drumului, măsurată ca mărime medie.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

measuredRoadPart

Indică porțiunea de drum căreia i se aplică valoarea pentru atributul „lățime”.

RoadPartValue

voidable

width

Valoarea lățimii drumului.

Measure

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport rutier.

7.7.1.15.   Limită de viteză (SpeedLimit)

Limită pentru viteza unui vehicul pe un drum.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

areaCondition

Limita de viteză depinde de condițiile de mediu.

AreaConditionValue

voidable

direction

Indică direcția pentru care este valabilă limita de viteză.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Numărul de benzi (inclusiv banda de pornire) pentru care se aplică limita de viteză.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Indică dacă limita de viteză este maximă sau minimă și dacă este recomandată.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Sursa limitei de viteză.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Valoarea limitei de viteză.

Velocity

 

startLane

Indicele primei benzi pentru care se aplică limita de viteză. Pentru țările în care se circulă pe partea dreaptă, indicele 1 se referă la banda cea mai din dreapta, iar indicele este majorat la stânga; pentru țările în care se circulă pe partea stângă, indicele 1 se referă la banda cea mai din stânga, iar indicele este majorat la dreapta.

Integer

voidable

validityPeriod

Perioada în care este valabilă limita de viteză.

TM_Period

voidable

vehicleType

Tipul de vehicul pentru care se aplică limita de viteză.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Condițiile meteorologice de care depinde limita de viteză.

WeatherConditionValue

voidable

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport rutier.

7.7.1.16.   Zona pentru circulația vehiculelor (VehicleTrafficArea)

Zonă care reprezintă porțiunea unui drum utilizată pentru traficul normal al vehiculelor.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.7.2.    Enumerări

7.7.2.1.   Clasă funcțională de drum (FunctionalRoadClassValue)

Valorile pentru clasificarea funcțională a drumurilor. Această clasificare are la bază importanța rolului îndeplinit de un drum în cadrul rețelei rutiere.Valori permise pentru enumerarea „FunctionalRoadClassValue

Valoare

Definiție

mainRoad

Cele mai importante drumuri în cadrul unei rețele date.

firstClass

Drumuri care ocupă locul al doilea ca importanță în cadrul unei rețele date.

secondClass

Drumuri care ocupă locul al treilea ca importanță în cadrul unei rețele date.

thirdClass

Drumuri care ocupă locul al patrulea ca importanță în cadrul unei rețele date.

fourthClass

Drumuri care ocupă locul al cincilea ca importanță în cadrul unei rețele date.

fifthClass

Drumuri care ocupă locul al șaselea ca importanță în cadrul unei rețele date.

sixthClass

Drumuri care ocupă locul al șaptelea ca importanță în cadrul unei rețele date.

seventhClass

Drumuri care ocupă locul al optulea ca importanță în cadrul unei rețele date.

eighthClass

Drumuri care ocupă locul al nouălea ca importanță în cadrul unei rețele date.

ninthClass

Drumuri cu importanța cea mai mică în cadrul unei rețele date.

7.7.2.2.   Numărul minim sau maxim de benzi (MinMaxLaneValue)

Valori care indică dacă numărul de benzi este considerat ca valoare maximă, minimă sau medie.Valori permise pentru enumerarea „MinMaxLaneValue

Valoare

Definiție

maximum

Numărul de benzi reprezintă valoarea maximă pentru o porțiune dată a rețelei rutiere.

minimum

Numărul de benzi reprezintă valoarea minimă pentru o porțiune dată a rețelei rutiere.

average

Numărul de benzi reprezintă valoarea medie pentru o porțiune dată a rețelei rutiere.

7.7.2.3.   Tipul limitei de viteză (SpeedLimitMinMaxValue)

Posibile valori care indică tipul unei limite de viteză.Valori permise pentru enumerarea „SpeedLimitMinMaxValue

Valoare

Definiție

maximum

Limita de viteză reprezintă o valoare maximă

minimum

Limita de viteză reprezintă o valoare minimă

recommendedMaximum

Limita de viteză reprezintă o valoare recomandată maximă

recommendedMinimum

Limita de viteză reprezintă o valoare recomandată minimă

7.7.3.    Liste de coduri

7.7.3.1.   Condiție aplicabilă zonei (AreaConditionValue)

Restricție a limitei de viteză în funcție de zonă.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „AreaConditionValue”

Valoare

Definiție

inNationalPark

Restricție de viteză în interiorul parcului național.

insideCities

Restricție de viteză în orașe.

nearRailroadCrossing

Restricție de viteză în apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată.

nearSchool

Restricție de viteză în apropierea școlilor.

outsideCities

Restricție de viteză în afara orașelor.

trafficCalmingArea

Restricție de viteză în zonele cu trafic redus.

▼B

7.7.3.2.   Forma nodului rutier (FormOfRoadNodeValue)

Funcțiile nodurilor rutiere.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „FormOfRoadNodeValue”

Valoare

Definiție

enclosedTrafficArea

Nodul rutier este situat în interiorul unei zone de circulație închise și/sau reprezintă o astfel de zonă. O zonă de circulație este o zonă fără nicio structură internă de sensuri de mers definite legal. Cel puțin două drumuri sunt conectate la zona respectivă.

junction

Nod rutier în care se întâlnesc trei sau mai multe legături rutiere.

levelCrossing

Un nod rutier unde rețeaua rutieră se intersectează cu calea ferată la același nivel.

pseudoNode

Exact două legături rutiere sunt conectate cu nodul rutier.

roadEnd

Numai o legătură rutieră este conectată la nodul rutier. Aceasta corespunde capătului unui drum.

roadServiceArea

Zonă alăturată unui drum și destinată furnizării de servicii speciale pentru drumul respectiv.

roundabout

Nodul rutier reprezintă sau face parte dintr-un sens giratoriu. Un sens giratoriu este un drum circular pe care este permisă numai circulația într-un singur sens.

trafficSquare

Nodul rutier este situat în interiorul și/sau reprezintă un scuar. Un scuar este o zonă (parțial) închisă de drumuri care este utilizată în scopuri ce nu țin de circulație și care nu este un sens giratoriu.

▼B

7.7.3.3.   Forma drumului (FormOfWayValue)

Clasificare bazată pe proprietățile fizice ale legăturii rutiere.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „FormOfWayValue”

Valoare

Definiție

bicycleRoad

Drum pe care bicicletele sunt singurele vehicule permise.

dualCarriageway

Drum cu carosabil separat fizic, indiferent de numărul de benzi, care nu este o autostradă sau un drum de tip autostradă.

enclosedTrafficArea

Zonă care nu deține nicio structură internă de sensuri de mers definite legal. Cel puțin două drumuri sunt conectate la zona respectivă.

entranceOrExitCarPark

Drum conceput special pentru a intra sau pentru a ieși dintr-o zonă de parcare.

entranceOrExitService

Drum utilizat numai pentru a intra sau pentru a ieși dintr-un spațiu de servicii.

freeway

Drum care nu se intersectează la același nivel cu alte drumuri.

motorway

Drum în cazul căruia, în mod normal, se aplică reglementări în ceea ce privește intrarea și utilizarea. Are două sau mai multe părți carosabile, de obicei separate fizic, și nu are nicio intersecție la același nivel cu alte drumuri.

pedestrianZone

Zonă cu o rețea rutieră proiectată special pentru a fi utilizată de pietoni.

roundabout

Drum circular pe care circulația este permisă într-un singur sens.

serviceRoad

Drum paralel cu, și conceput astfel încât să conecteze un drum cu funcție de conexiune relativ mare cu drumuri cu o funcție de conexiune mai scăzută.

singleCarriageway

Drum pe care circulația nu este separată de vreun obiect fizic.

slipRoad

Drum construit special pentru a ieși de pe un alt drum sau pentru a intra pe acesta.

tractorRoad

Drum amenajat doar pentru a fi utilizat de tractoare (vehicule agricole sau mașini forestiere) sau de vehicule de teren (un vehicul cu o gardă mai mare la sol, cu roți mari și cu patru roți motoare).

trafficSquare

O zonă (parțial) închisă de drumuri care este utilizată în scopuri care nu țin de circulație și care nu este un sens giratoriu.

walkway

Drum rezervat pentru pietoni și închis printr-o barieră fizică pentru a nu fi utilizat în mod curent de vehicule.

▼B

7.7.3.4.   Porțiune de drum (RoadPartValue)

Indică porțiunea de drum căreia i se aplică valoarea unei măsurători.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „RoadPartValue”

Valoare

Definiție

carriageway

Parte a drumului care este rezervată circulației (carosabil).

pavedSurface

Parte a drumului care este pavată.

▼B

7.7.3.5.   Tipul de servicii rutiere (RoadServiceTypeValue)

Tipuri de zone de servicii rutiere.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „RoadServiceTypeValue”

Valoare

Definiție

busStation

Serviciul rutier este o stație de autobuz.

parking

Spațiul de servicii rutiere este o zonă de parcare.

restArea

Serviciul rutier este o zonă de odihnă.

toll

Zonă care asigură servicii de plată a taxei rutiere, precum automate de tichete sau servicii de plată a taxei rutiere.

▼B

7.7.3.6.   Categoria de suprafață carosabilă (RoadSurfaceCategoryValue)

Valori care indică dacă un drum este pavat sau nu.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „RoadSurfaceCategoryValue”

Valoare

Definiție

paved

Drum pavat cu un strat de materiale dure.

unpaved

Drum nepavat.

▼B

7.7.3.7.   Amenajări pentru servicii (ServiceFacilityValue)

Posibile amenajări pentru servicii, disponibile într-o zonă de servicii.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „ServiceFacilityValue”

Valoare

Definiție

drinks

Sunt disponibile băuturi.

food

Sunt disponibile alimente.

fuel

Este disponibil combustibil.

picnicArea

Există o zonă pentru picnic.

playground

Există un teren de joacă.

shop

Există un magazin.

toilets

Există toalete.

▼B

7.7.3.8.   Sursa limitei de viteză (SpeedLimitSourceValue)

Surse posibile pentru limitele de viteză.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „SpeedLimitSourceValue”

Valoare

Definiție

fixedTrafficSign

Sursa este un semn de circulație fix (ordin administrativ propriu locului respectiv, limitare de viteză explicită).

regulation

Sursa este un regulament [regulament, normă sau „limitare de viteză implicită” național(ă)].

variableTrafficSign

Sursa este un semn de circulație variabil.

▼B

7.7.3.9.   Tip de vehicule (VehicleTypeValue)

Tipuri posibile de vehicule.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „VehicleTypeValue”

Valoare

Definiție

allVehicle

Orice vehicul, cu excepția pietonilor.

bicycle

Vehicul pe două roți, cu pedale.

carWithTrailer

Un automobil de pasageri cu o remorcă atașată.

deliveryTruck

Un camion de dimensiuni relativ mici a cărui utilizare principală este livrarea de marfă și materiale.

emergencyVehicle

Un vehicul utilizat pentru intervențiile de urgență, inclusiv, dar nelimitându-se la vehiculele de poliție, ambulanțe sau vehiculele de stins incendii.

employeeVehicle

Un vehicul condus de un angajat al unei organizații, utilizat în conformitate cu procedurile organizației respective.

facilityVehicle

Un vehicul destinat utilizării în interiorul unei zone delimitate, aflate pe o proprietate privată sau cu acces limitat.

farmVehicle

Vehicul asociat de obicei cu activități agricole.

highOccupancyVehicle

Vehicul al cărui număr de ocupanți este egal cu (sau depășește) numărul minim de pasageri specificat.

lightRail

Vehicul de transport asemănător unui tren care circulă pe o rețea de cale ferată într-o zonă limitată.

mailVehicle

Un vehicul care colectează, transportă sau distribuie corespondența.

militaryVehicle

Vehicul autorizat de o autoritate militară.

moped

Vehicul pe două sau trei roți dotat cu motor cu combustie internă, cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 cc și cu o viteză maximă care nu depășește 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Vehicul pe două sau trei roți dotat cu motor cu combustie internă, cu o capacitate cilindrică de peste 50 cc și cu o viteză maximă de peste 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Un vehicul de dimensiuni reduse destinat transportului privat de persoane.

pedestrian

O persoană care circulă pe jos.

privateBus

Un vehicul destinat transportului de grupuri mari de persoane, aflat în proprietate privată sau închiriat.

publicBus

Un vehicul destinat transportului de grupuri mari de persoane, caracterizat în general prin rute și orare publicate.

residentialVehicle

Un vehicul al cărui proprietar este rezident (sau petrece un sejur) pe o anumită stradă sau într-o anumită zonă din oraș.

schoolBus

Vehicul utilizat de o școală pentru a transporta elevi.

snowChainEquippedVehicle

Orice vehicul dotat cu lanțuri antiderapante pentru zăpadă.

tanker

Un camion cu două sau mai multe osii utilizat pentru transportul încărcăturilor de lichide sau gaz în vrac.

taxi

Un vehicul autorizat pentru închiriere, dotat de obicei cu un aparat de taxat.

transportTruck

Un camion pentru transportul de marfă pe distanțe mari.

trolleyBus

Un vehicul pentru transportul în comun asemănător cu un autobuz a cărui alimentare cu energie se face prin conectarea la o rețea electrică.

vehicleForDisabledPerson

Un vehicul dotat cu un element de identificare care îl desemnează ca vehicul pentru persoanele cu handicap.

vehicleWithExplosiveLoad

Vehicul care transportă încărcătură explozivă.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vehicul care transportă alt tip de încărcătură periculoasă decât încărcăturile explozive sau cele poluante pentru apă.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vehicul care transportă încărcătură poluantă pentru apă.

▼B

7.7.3.10.   Condiții meteorologice (WeatherConditionValue)

Valori indicând condițiile meteorologice care influențează limitele de viteză.

▼M2

Valorile permise pentru această listă de coduri cuprind numai valorile din tabelul de mai jos.

▼M1►M2  Valori pentru lista de coduri ◄ „WeatherConditionValue”

Valoare

Definiție

fog

Viteza se aplică atunci când este prezentă ceața.

ice

Viteza se aplică atunci când este prezentă gheața.

rain

Viteza se aplică atunci când este prezentă ploaia.

smog

Viteza se aplică atunci când este prezent smogul.

snow

Viteza se aplică atunci când este prezentă zăpada.

▼B

7.8.    Rețeaua de transport pe apă

7.8.1.    Tipuri de obiecte spațiale

Următoarele tipuri de obiecte spațiale sunt utilizate pentru modificarea și clasificarea obiectelor spațiale corelate cu rețeaua de transport pe apă:

 Baliză

 Geamandură

 Clasa CEMT

 Starea instalației de transport pe apă

 Zona șenalului navigabil

 Traversarea cu feribotul

 Utilizarea feribotului

 Cale navigabilă interioară

 Cale navigabilă maritimă

 Zonă portuară

 Nod portuar

 Restricție pentru vehiculele de transport pe apă

 Sistem de separare a traficului

 Zonă în cadrul sistemului de separare a traficului

 Intersecție în cadrul sistemului de separare a traficului

 Bandă în cadrul sistemului de separare a traficului

 Sens giratoriu în cadrul sistemului de separare a traficului

 Separator în cadrul sistemului de separare a traficului

 Succesiune de legături de transport pe apă

 Nod al rețelei de transport pe apă

 Direcția fluxului traficului pe apă

 Cale navigabilă

 Legătură de cale navigabilă

 Nod al unei căi navigabile

7.8.1.1.   Baliză (Beacon)

Obiect proeminent de construcție specială care formează un reper vizibil fix, cu rol în asistarea navigației sau care este utilizat în releveul hidrografic.

Acest tip este un subtip al „TransportPoint”.

7.8.1.2.   Geamandură (Buoy)

Obiect plutitor ancorat pe fundul unei ape într-un loc anumit (însemnat pe harta maritimă), cu rol în asistarea navigației sau utilizat în alte scopuri specifice.

Acest tip este un subtip al „TransportPoint”.

7.8.1.3.   Clasa CEMT (CEMTClass)

Clasificare a unei căi navigabile interioare în conformitate cu CEMT (Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor).

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

CEMTClass

Valoare care indică clasificarea unei căi navigabile interioare în conformitate cu CEMT (Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor).

CEMTClassValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport pe apă.

7.8.1.4.   Starea instalației de transport pe apă (ConditionOfWaterFacility)

Starea unui element al unei rețele de transport pe apă din punctul de vedere al terminării lucrărilor la acesta și al exploatării.

Acest tip este un subtip al „ConditionOfFacility”.

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport pe apă.

7.8.1.5.   Zona șenalului navigabil (FairwayArea)

Principala porțiune utilizată pentru circulație a unei căi navigabile.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.8.1.6.   Traversarea cu feribotul (FerryCrossing)

Cale navigabilă specială menită să sprijine transportul de pasageri, vehicule sau alte încărcături/mărfuri pe țărmul opus al unui corp de apă și care este utilizată în mod normal ca o conexiune care leagă două sau mai multe noduri ale unei rețele de transport terestre.

Acest tip este un subtip al „Waterway”.

7.8.1.7.   Utilizarea feribotului (FerryUse)

Tipul de transport efectuat prin traversarea cu feribotul.

Acest tip este un subtip al „TransportProperty”.Atribut

Definiție

Tip

Voidability

ferryUse

Valoare care indică tipul de transport efectuat prin traversarea cu feribotul.

FerryUseValue

 

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport pe apă.

7.8.1.8.   Cale navigabilă interioară (InlandWaterway)

Cale navigabilă definită în secțiunea privind apele continentale interioare.

Acest tip este un subtip al „Waterway”.

7.8.1.9.   Cale navigabilă maritimă (MarineWaterway)

Cale navigabilă definită în secțiunea privind apele maritime.

Acest tip este un subtip al „Waterway”.Atribute ale tipului de obiect spațial „MarineWaterway

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

deepWaterRoute

Atribut care indică dacă calea navigabilă maritimă este o rută de apă adâncă.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Zona portuară (PortArea)

Obiect spațial areal care este utilizat pentru reprezentarea limitelor fizice ale tuturor amenajărilor care alcătuiesc sectorul de pe uscat al unui port maritim sau interior.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

7.8.1.11.   Nod portuar (PortNode)

Obiect spațial punctual care este utilizat pentru a reprezenta într-o manieră simplificată un port maritim sau interior, localizat cu aproximație pe malul corpului de apă unde se află portul.

Acest tip este un subtip al „WaterNode”.

7.8.1.12.   Restricție pentru vehiculele de transport pe apă (RestrictionForWaterVehicles)

Restricție privind vehiculele pe un element de transport pe apă.

Acest tip este un subtip al „RestrictionForVehicles”.

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport pe apă.

7.8.1.13.   Sistem de separare a traficului (TrafficSeparationScheme)

Sistem destinat să reducă riscul de coliziune în zone congestionate și/sau convergente prin separarea traficului care se desfășoară în sensuri opuse sau aproape opuse.

Acest tip este abstract.Roluri de asociere ale tipului de obiect spațial „TrafficSeparationScheme

Rol de asociere

Definiție

Tip

Voidability

component

Componentă a unui sistem de separare a traficului.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Ansamblu de căi navigabile maritime asociate cu un sistem de separare a traficului.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Indicator care face parte dintr-un sistem de separare a traficului.

Beacon

 

markerBuoy

Indicator care face parte dintr-un sistem de separare a traficului.

Buoy

 

7.8.1.14.   Zonă în cadrul sistemului de separare a traficului (TrafficSeparationSchemeArea)

Obiect spațial care face parte dintr-un sistem de separare a traficului.

Acest tip este un subtip al „TransportArea”.

Acest tip este abstract.

7.8.1.15.   Intersecție în cadrul sistemului de separare a traficului (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Zonă definită în care se intersectează benzile de circulație.

Acest tip este un subtip al „TrafficSeparationSchemeArea”.

7.8.1.16.   Bandă în cadrul sistemului de separare a traficului (TrafficSeparationSchemeLane)

Zonă cu limite definite pentru care s-a stabilit o desfășurare a traficului într-un singur sens.

Acest tip este un subtip al „TrafficSeparationSchemeArea”.

7.8.1.17.   Sens giratoriu în cadrul sistemului de separare a traficului (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Sistem de separare a traficului în cadrul căruia traficul se desfășoară în sens invers acelor de ceasornic în jurul unui punct sau al unei zone specificate.

Acest tip este un subtip al „TrafficSeparationSchemeArea”.

7.8.1.18.   Separator în cadrul sistemului de separare a traficului (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Zonă care separă benzile pe care navele înaintează în sensuri opuse sau aproape opuse; sau care separă benzile desemnate pentru clase particulare de nave care se deplasează în același sens.

Acest tip este un subtip al „TrafficSeparationSchemeArea”.

7.8.1.19.   Succesiune de legături de transport pe apă (WaterLinkSequence)

Obiect spațial liniar, alcătuit dintr-un ansamblu ordonat de legături de căi navigabile și/sau cursuri de apă (după caz), care reprezintă un traseu în rețeaua de transport pe apă, fără ramificații.

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSequence”.

7.8.1.20.   Nod al rețelei de transport pe apă (WaterNode)

Obiect spațial punctual care este utilizat pentru a reprezenta conectivitatea dintre două legături de transport pe apă diferite, sau dintre o legătură de transport pe apă și o legătură de curs de apă, în cadrul rețelei de transport pe apă.

Acest tip este un subtip al „TransportNode”.

Acest tip este abstract.

7.8.1.21.   Direcția fluxului traficului pe apă (WaterTrafficFlowDirection)

Indică direcția fluxului traficului de transport pe apă raportată la direcția vectorului conexiunii de transport pe apă.

Acest tip este un subtip al „TrafficFlowDirection”.

Această proprietate poate fi asociată numai cu un obiect spațial care face parte dintr-o rețea de transport pe apă.

7.8.1.22.   Cale navigabilă (Waterway)

Ansamblu de succesiuni de legături de transport pe apă și/sau legături de căi navigabile și/sau de cursuri de apă individuale (după caz), caracterizate de unul sau mai mulți identificatori tematici și/sau proprietăți, care îndeplinește rolul de rută navigabilă în cadrul unui corp de apă (oceane, mări, râuri, lacuri, canale naturale sau artificiale).

Acest tip este un subtip al „TransportLinkSet”.

Acest tip este abstract.

7.8.1.23.   Legătură de cale navigabilă (WaterwayLink)

Obiect spațial liniar care descrie geometria sau conectivitatea rețelei de transport pe apă între două noduri consecutive ale unor căi navigabile sau cursuri de apă. Acesta reprezintă o secțiune liniară printr-un corp de apă utilizat pentru transport.

Acest tip este un subtip al „TransportLink”.

7.8.1.24.   Nod al unei căi navigabile (WaterwayNode)

Obiect spațial punctual care este utilizat pentru a reprezenta conectivitatea între două legături de căi navigabile diferite, sau dintre o legătură de cale navigabilă și o legătură de curs de apă, în cadrul rețelei de transport pe apă.

Acest tip este un subtip al „WaterNode”.Atribute ale tipului de obiect spațial „WaterwayNode

Atribut

Definiție

Tip

Voidability

formOfWaterwayNode

Descrierea funcției unui nod al căii navigabile în cadrul rețelei de transport pe apă.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.    Enumerări

7.8.2.1.   Clasa CEMT (CEMTClassValue)

Clasificare a căilor navigabile interioare în conformitate cu Rezoluția nr. 92/2 a CEMT (Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor).Valori permise pentru enumerarea „CEMTClassValue

Valoare

Definiție

I

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT I, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.

II

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT II, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.

III

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT III, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.

IV

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT IV, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.

Va

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT Va, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.

Vb

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT Vb, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.

VIa

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT VIa, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.

VIb

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT VIb, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.

VIc

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT VIc, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.

VII

Cale navigabilă interioară aparținând clasei CEMT VII, definită de Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor, Rezoluția nr. 92/2 - Tabelul 1.