EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1015-20170109

Consolidated text: Regulamentul (UE) nr . 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1015/2017-01-09

02010R1015 — RO — 09.01.2017 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1015/2010 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2010

de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 293 11.11.2010, p. 21)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2016/2282 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2016

  L 346

51

20.12.2016


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 298, 16.11.2010, p.  87 (1015/2010)
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1015/2010 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2010

de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește cerințe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață a mașinilor de spălat rufe de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică și a celor alimentate de la rețeaua electrică, dar care pot fi alimentate și cu baterii, inclusiv a celor vândute pentru alte utilizări decât cele casnice și a mașinilor de spălat rufe de uz casnic încastrabile.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile de la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE, se aplică următoarele definiții:

1. „mașină de spălat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat automată care spală și clătește textile utilizând apă, care are, de asemenea, o funcție de stoarcere prin centrifugare și care este proiectată pentru a fi folosită în principal în scopuri neprofesionale;

2. „mașină de spălat rufe de uz casnic încastrabilă” înseamnă o mașină de spălat rufe de uz casnic destinată instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

3. „mașină de spălat rufe automată” înseamnă o mașină de spălat rufe în cazul căreia sarcina este realizată integral de mașină, fără a fi necesară nicio intervenție a utilizatorului în niciun moment din desfășurarea programului;

4. „mașină combinată de spălat și uscat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat rufe de uz casnic care include atât o funcție de stoarcere prin centrifugare, cât și o modalitate de uscare a textilelor, de obicei prin încălzire și prin rotație;

5. „program” înseamnă o serie de operațiuni predefinite pe care producătorul le declară adecvate pentru spălarea anumitor tipuri de textile;

6. „ciclu” înseamnă un proces complet de spălare, clătire și stoarcere prin centrifugare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

7. „durata programului” înseamnă timpul care trece de la inițierea programului până la finalizarea programului, exceptând orice întârziere programată de utilizatorul final;

8. „capacitate nominală” înseamnă cantitatea maximă în kilograme indicată de producător, la intervale de 0,5 kg de textile uscate de un anume tip, care poate fi spălată într-o mașină de spălat rufe de uz casnic la programul selectat, atunci când aceasta este încărcată în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

9. „încărcătură parțială” înseamnă jumătate din capacitatea nominală, pentru un anumit program a unei mașini de spălat rufe de uz casnic;

10. „grad de umiditate reziduală” înseamnă gradul de umiditate al încărcăturii la sfârșitul fazei de centrifugare;

11. „mod oprit” înseamnă situația în care mașina de spălat rufe de uz casnic este dezactivată de la comenzi sau butoane ale mașinii care sunt accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura o perioadă nedefinită atunci când mașina de spălat rufe de uz casnic este conectată la o sursă de curent electric și este folosită în conformitate cu instrucțiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află mașina de spălat rufe de uz casnic când aceasta revine singură la un consum de putere staționar;

12. „mod inactiv” înseamnă modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putând dura o perioadă nedefinită după încheierea programului, fără nicio altă intervenție din partea utilizatorului final în afara descărcării mașinii de spălat rufe de uz casnic;

13. „mașină de spălat rufe echivalentă” înseamnă un model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de apă și de energie și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer în timpul spălării și centrifugării ca un alt model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață de același producător, cu un cod comercial diferit.

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

Cerințele generice de proiectare ecologică pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic sunt stabilite la punctul 1 din anexa I.

Cerințele specifice de proiectare ecologică pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic sunt stabilite la punctul 2 din anexa I.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)  Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva în cauză sau sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

(2)  În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, dosarul cu documentație tehnică include o copie a calculelor prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

În cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic au fost obținute prin calcule pe baza proiectului sau prin extrapolare pornind de la alte mașini de spălat rufe echivalente, sau prin ambele metode, documentația tehnică include detaliile acestor calcule sau extrapolări, sau ale ambelor metode, și ale testelor efectuate de producători pentru a verifica precizia calculelor realizate. În aceste cazuri, documentația tehnică include și o listă a tuturor celorlalte modele de mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente pentru care informațiile incluse în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La efectuarea controalelor de supraveghere a pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE în vederea verificării conformității cu cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 6

Valori de referință

Valorile de referință orientative pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic cele mai performante disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt stabilite în anexa IV.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice în termen de maximum patru ani de la intrarea sa în vigoare și prezintă rezultatele acestei revizuiri Forumului consultativ privind proiectarea ecologică. Revizuirea evaluează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa III, oportunitatea stabilirii de cerințe privind eficiența clătirii și a stoarcerii prin centrifugare și posibilitatea de racordarea la alimentarea cu apă caldă.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Prezentul regulament se aplică de la 1 decembrie 2011.

Cu toate acestea, cerințele de proiectare ecologică enumerate în continuare se aplică în conformitate cu următoarea planificare:

(a) cerințele generice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 1.1 se aplică de la 1 decembrie 2012;

▼C1

(b) cerințele generice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 1.2 se aplică de la 1 iunie 2012;

▼B

(c) cerințele generice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 1.3 se aplică de la 1 decembrie 2013;

(d) cerințele specifice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 2.2 se aplică de la 1 decembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Cerințe de proiectare ecologică

1.   CERINȚE GENERICE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

1. Pentru calcularea consumului de energie și a altor parametri aferenți mașinilor de spălat rufe de uz casnic, se utilizează ciclurile de spălare normală, la 40 °C și 60 °C, a rufelor din bumbac cu un grad normal de murdărie (denumite în continuare „programe standard pentru rufe din bumbac”). Aceste cicluri trebuie să poată fi identificate clar pe panoul de selectare a programelor al mașinilor de spălat rufe de uz casnic și/sau pe display-ul mașinilor de spălat rufe de uz casnic, în cazul în care acesta există, și să fie indicate ca „program standard la 60 °C pentru rufe din bumbac” și ca „program standard la 40 °C pentru rufe din bumbac”.

2. Manualul de utilizare furnizat de producător menționează:

(a) programele standard la 60 °C și la 40 °C pentru rufe din bumbac, menționate ca „program standard la 60 °C pentru rufe din bumbac” și ca „program standard la 40 °C pentru rufe din bumbac” și precizează că acestea sunt adaptate pentru spălarea rufelor din bumbac cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie electrică și de apă pentru spălarea tipului respectiv de rufe din bumbac; în plus, indicația că temperatura reală a apei poate fi diferită de temperatura declarată a ciclului;

(b) consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv;

(c) informații orientative privind durata programului, gradul de umiditate reziduală, consumul de energie și de apă în cazul principalelor programe pentru încărcătură completă și/sau parțială;

(d) recomandări privind tipul de detergenți potriviți în funcție de temperaturi de spălare diferite.

3. Mașinile de spălat rufe de uz casnic oferă utilizatorilor finali un ciclu de spălare la 20 °C. Acest program trebuie să poată fi identificat clar pe panoul de selectare a programelor al mașinilor de spălat rufe de uz casnic și/sau pe display-ul mașinilor de spălat rufe, în cazul în care acesta există.

2.   CERINȚE SPECIFICE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

Mașinile de spălat rufe de uz casnic respectă următoarele cerințe:

1. De la 1 decembrie 2011:

 pentru toate mașinile de spălat rufe de uz casnic, indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 68;

 pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală mai mare de 3 kg, indicele de eficiență a spălării (Iw ) trebuie să fie mai mare de 1,03;

 pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate de încărcare egală sau mai mică de 3 kg, indicele de eficiență a spălării (Iw ) trebuie să fie mai mare de 1,00;

 pentru toate mașinile de spălat rufe de uz casnic, consumul de apă (Wt ) trebuie să fie:

  Wt ≤ 5 × c + 35

 unde c este capacitatea nominală a mașinii de spălat rufe de uz casnic pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori.

2. De la 1 decembrie 2013:

 pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală egală sau mai mare de 4 kg, indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 59;

 pentru toate mașinile de spălat rufe de uz casnic, consumul de apă trebuie să fie,

  Wt ≤ 5 × c½ + 35

 unde c½ este capacitatea nominală a mașinii de spălat rufe de uz casnic pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori.

Indicele de eficiență energetică (EEI), indicele de eficiență a spălării (Iw ) și consumul de apă (Wt ) se calculează în conformitate cu anexa II.
ANEXA II

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică, a indicelui de eficiență a spălării, a consumului de apă și a gradului de umiditate reziduală

1.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de mașină de spălat rufe de uz casnic, se compară consumul anual ponderat de energie al unei mașini de spălat rufe de uz casnic cu consumul anual standard de energie al acesteia, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, precum și pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(a) Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

image

unde:

AEC

=

consumul anual ponderat de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic;

SAEC

=

consumul anual standard de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic.

(b) Consumul anual standard de energie (SAEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

image

unde:

c

=

capacitatea nominală a mașinii de spălat rufe de uz casnic, cu încărcătură completă, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori.

(c) Consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i) 
image

unde:

Et

=

consumul ponderat de energie;

Po

=

puterea ponderată în „modul oprit”;

Pl

=

puterea ponderată în „modul inactiv”;

Tt

=

durata programului;

220

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(ii) atunci când mașina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a puterii, ea trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează ținând seama de durata reală a „modului inactiv”, în conformitate cu următoarea formulă:

image

unde:

Tl

=

durata „modului inactiv”.

(d) Consumul ponderat de energie (Et ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la trei zecimale:

image

unde:

Et,60

=

consumul de energie pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac;

Et,60½

=

consumul de energie pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Et,40½

=

consumul de energie pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(e) Puterea ponderată în „modul oprit” (Po ) se calculează în W cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

image

unde:

Po,60

=

puterea în „modul oprit” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Po,60½

=

puterea în „modul oprit” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Po,40½

=

puterea în „modul oprit” pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(f) Puterea ponderată în „modul inactiv” (Pl ) se calculează în W cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

image

unde:

Pl,60

=

puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Pl,60½

=

puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Pl,40½

=

puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(g) Durata ponderată a programului (Tt ) se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat minut întreg:

image

unde:

Tt,60

=

durata pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Tt,60½

=

durata pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Tt,40½

=

durata pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(h) Durata ponderată a programului în „modul inactiv” (Tl ) se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat minut întreg:

image

unde:

Tl,60

=

durata „modului inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Tl,60½

=

durata „modului inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Tl,40½

=

durata „modului inactiv” pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

2.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ A SPĂLĂRII

Pentru calcularea indicelui de eficiență a spălării (Iw ), se compară eficiența spălării ponderată a unei mașini de spălat rufe de uz casnic pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, cu eficiența spălării a unei mașini de spălat rufe de referință; aceasta din urmă trebuie să aibă caracteristicile indicate prin metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metode stabilite în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(a) Indicele de eficiență a spălării (Iw ) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la trei zecimale:

image

unde:

IW,60

=

indicele de eficiență a spălării pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

IW,60½

=

indicele de eficiență a spălării pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

IW,40½

=

indicele de eficiență a spălării pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(b) Indicele de eficiență a spălării în cazul unui program standard pentru rufe din bumbac (p) se calculează cu ajutorul formulei următoare:

image

unde:

WT,i

=

eficiența de spălare a mașinii de spălat rufe de uz casnic care este testată pentru un ciclu de încercare (i);

WR,a

=

Eficiența medie a spălării a mașinii de spălat rufe de referință;

n

=

numărul de cicluri de încercare, n ≥ 3 pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, n ≥ 2 pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, și n ≥ 2 pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(c) Eficiența spălării (W) este valoare medie de reflectanță a fiecărui articol din încărcătura de încercare după completarea unui ciclu de încercare.

3.   CALCULUL CONSUMULUI DE APĂ

Consumul de apă (Wt ) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

Wt = Wt,60

unde:

Wt,60

=

consumul de apă pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă.

4.   CALCULAREA GRADULUI DE UMIDITATE REZIDUALĂ

Gradul de umiditate reziduală (D) după efectuarea unui program se calculează în procente și se rotunjește la cel mai apropiat procent întreg.

▼M1
ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1. Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a) valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b) valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c) atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3. Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4. Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6. Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7. Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie (AE C)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AE C cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a spălării (I W)

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru I W cu mai mult de 4 %.

Consumul de energie (E t)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru E t cu mai mult de 10 %. În cazul în care trebuie selectate trei unități suplimentare, media aritmetică a valorilor obținute pentru aceste trei unități nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru E t cu mai mult de 6 %.

Durata programului (T t)

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru T t cu mai mult de 10 %.

Consumul de apă (W t)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru W t cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (P o și P l)

Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 10 %. Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv (T l)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru T l cu mai mult de 10 %.

▼B
ANEXA IV

Valori de referință

La data intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piață pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic, în ceea ce privește consumul de energie și apă al acestora, eficiența spălării și emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, este identificată după cum urmează ( *1 ):

1. Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 3 kg:

(a)

consum de energie : 0,57 kWh/ciclu (sau 0,19 kWh/kg), ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 117,84 kWh/an, din care 105,34 kWh/an pentru 220 de cicluri și de 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)

consum de apă : 39 litri/ciclu, adică 8 580 litri/an pentru 220 de cicluri;

(c)

indicele de eficiență a spălării : 1,03 ≥ Iw > 1,00;

(d)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (900 rpm) : nu sunt disponibile.

2. Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 3,5 kg:

(a)

consum de energie : 0,66 kWh/ciclu (sau 0,19 kWh/kg), ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 134,50 kWh/an, din care 122,00 kWh/an pentru 220 de cicluri și de 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)

consum de apă : 39 litri/ciclu, adică 8 580 litri/an pentru 220 de cicluri;

(c)

indicele de eficiență a spălării : Iw de 1,03;

(d)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (1 100 rpm) : nu sunt disponibile.

3. Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 4,5 kg:

(a)

consum de energie : 0,76 kWh/ciclu (sau 0,17 kWh/kg), ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 152,95 kWh/an, din care 140,45 kWh/an pentru 220 de cicluri și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)

consum de apă : 40 litri/ciclu, adică 8 800 litri/an pentru 220 de cicluri;

(c)

indicele de eficiență a spălării : Iw de 1,03;

(d)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (1 000 rpm) : 55/70 dB(A) re 1pW.

4. Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 5 kg:

(a)

consum de energie : 0,850 kWh/ciclu (sau 0,17 kWh/kg), ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 169,60 kWh/an, din care 157,08 kWh/an pentru 220 de cicluri și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)

consum de apă : 39 litri/ciclu, adică 8 580 litri/an pentru 220 de cicluri;

(c)

indicele de eficiență a spălării : Iw de 1,03;

(d)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (1 200 rpm) : 53/73 dB(A) re 1pW.

5. Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 6 kg:

(a)

consum de energie : 0,90 kWh/ciclu (sau 0,15 kWh/kg), ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 178,82 kWh/an, din care 166,32 kWh/an pentru 220 de cicluri și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)

consum de apă : 37 litri/ciclu, adică 8 140 litri/an pentru 220 de cicluri;

(c)

indicele de eficiență a spălării : Iw de 1,03;

(d)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (1 600 rpm) : nu sunt disponibile.

6. Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 7 kg:

(a)

consum de energie : 1,05 kWh/ciclu (sau 0,15 kWh/kg), ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 201,00 kWh/an, din care 188,50 kWh/an pentru 220 de cicluri și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)

consum de apă : 43 litri/ciclu, adică 9 460 litri/an pentru 220 de cicluri;

(c)

indicele de eficiență a spălării : Iw de 1,03;

(d)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (1 000 rpm) : 57/73 dB(A) re 1pW;

(e)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (1 400 rpm) : 59/76 dB(A) re 1pW;

(f)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (1 200 rpm) : 48/62 dB(A) re 1pW (pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic încastrabile).

7. Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 8 kg:

(a)

consum de energie : 1,200 kWh/ciclu (sau 0,15 kWh/kg), ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 234,26 kWh/an, din care 221,76 kWh/an pentru 220 de cicluri și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)

consum de apă : 56 litri/ciclu, adică 12 320 litri/an pentru 220 de cicluri;

(c)

indicele de eficiență a spălării : Iw de 1,03;

(d)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (1 400 rpm) : 54/71 dB(A) re 1pW;

(e)

emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul spălării/stoarcerii prin centrifugare (1 600 rpm) : 54/74 dB(A) re 1pW.( *1 ) Pentru evaluarea consumului anual de energie, a fost utilizată metoda de calcul stabilită în anexa II pentru un program cu o durată de 90 de minute, precum și cu o putere de 1 W în „modul oprit” și de 2 W în „modul inactiv”.

Top