EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0066-20171114

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr . 66./2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/2017-11-14

02010R0066 — RO — 14.11.2017 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2009

privind eticheta UE ecologică

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 027 30.1.2010, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 782/2013 AL COMISIEI din 14 august 2013

  L 219

26

15.8.2013

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2017/1941 AL COMISIEI din 24 octombrie 2017

  L 275

9

25.10.2017
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2009

privind eticheta UE ecologică

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament instituie norme privind stabilirea și aplicarea sistemului UE facultativ de etichetare ecologică.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament se aplică tuturor mărfurilor sau serviciilor furnizate pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața comunitară, fie contra cost, fie gratuit (denumite în continuare „produsele”).

(2)  Prezentul regulament nu se aplică nici medicamentelor de uz uman, definite în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman ( 1 ), nici produselor medicamentoase veterinare, definite în Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare ( 2 ) și nici altor tipuri de dispozitive medicale.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „grup de produse” înseamnă un ansamblu de produse care se utilizează în scopuri similare și sunt similare în ceea ce privește utilizarea sau au proprietăți funcționale similare și sunt similare în privința modului în care sunt percepute de consumatori.

2. „operator” înseamnă orice producător, fabricant, importator, furnizor de servicii, angrosist sau comerciant cu amănuntul.

3. „impact asupra mediului” înseamnă orice modificare adusă mediului care rezultă, în întregime sau parțial, de la un produs, pe durata ciclului său de viață.

4. „performanță de mediu” înseamnă rezultatul gestionării de către un fabricant a acelor caracteristici ale produselor care au un impact asupra mediului.

5. „verificare” înseamnă o procedură având drept scop atestarea faptului că un produs respectă criteriile de etichetare ecologică UE specificate.

Articolul 4

Organisme competente

(1)  Fiecare stat membru desemnează organismul sau organismele responsabile, în cadrul ministerelor sau în afara acestora, de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul regulament („organism competent” sau „organisme competente”) și se asigură de faptul că acestea sunt operaționale. În cazul în care se desemnează mai multe organisme competente, statul membru stabilește competențele organismelor respective, precum și cerințele de coordonare aplicabile acestora.

(2)  Organismele competente sunt astfel constituite încât să se garanteze independența și neutralitatea lor, iar normele lor de procedură sunt astfel stabilite încât să se asigure transparența în desfășurarea activităților, precum și implicarea tuturor părților interesate.

(3)  Statele membre se asigură că organismele competente îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa V.

(4)  Organismele competente se asigură că procesul de verificare este realizat într-un mod consecvent, neutru și fiabil de o entitate independentă de operatorul care face obiectul verificării, pe baza unor standarde și proceduri internaționale, europene sau naționale privind organismele care aplică sisteme de certificare a produselor.

Articolul 5

Comitetul Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică

(1)  Comisia instituie un Comitet al Uniunii Europene pentru etichetare ecologică (CUEEE), format din reprezentanții organismelor competente ale tuturor statelor membre, menționate la articolul 4, și ai altor părți interesate. CUEEE își alege președintele în conformitate cu regulamentul său de procedură. CUEEE contribuie la elaborarea și revizuirea criteriilor privind eticheta UE ecologică și la orice reexaminare a punerii în aplicare a sistemului UE de etichetare ecologică. Acesta oferă de asemenea Comisiei consultanță și asistență în aceste domenii și, în special, emite recomandări privind cerințele minime de performanță de mediu.

(2)  Comisia se asigură că, în desfășurarea activităților sale, CUEEE menține o participare echilibrată a tuturor părților interesate relevante pentru fiecare grup de produse, cum ar fi organismele competente, producătorii, fabricanții, importatorii, furnizorii de servicii, angrosiștii, comercianții cu amănuntul, în special IMM-urile, precum și grupurile de protecție a mediului și organizațiile de consumatori.

Articolul 6

Cerințe generale pentru criteriile privind eticheta UE ecologică

(1)  Criteriile privind eticheta UE ecologică se bazează pe performanțele de mediu ale produselor, luând în considerare cele mai recente obiective strategice ale Comunității în domeniul mediului.

(2)  Criteriile privind eticheta UE ecologică stabilesc cerințele de mediu pe care un produs trebuie să le îndeplinească pentru a purta eticheta UE ecologică.

(3)  Criteriile sunt stabilite pe baze științifice și luând în considerare întregul ciclu de viață al produselor. La stabilirea acestor criterii, se iau în considerare:

(a) efectele cele mai semnificative asupra mediului, în special impactul asupra schimbărilor climatice, impactul asupra naturii și a biodiversității, a consumului de energie și de resurse, a generării de deșeuri, a emisiilor în toate tipurile de mediu, a poluării prin efecte fizice, precum și asupra utilizării și eliberării de substanțe periculoase;

(b) înlocuirea substanțelor periculoase cu substanțe mai sigure, ca atare sau utilizându-se materiale sau proiecte alternative, oricând este fezabil din punct de vedere tehnic;

(c) posibilitățile de reducere a impactului asupra mediului oferite de durabilitatea și de caracterul reutilizabil al produselor;

(d) echilibrul ecologic net între avantajele și riscurile legate de mediu, inclusiv în ceea ce privește aspectele legate de sănătate și siguranță, în diferitele faze ale ciclului de viață al produselor respective;

(e) după caz, aspectele sociale și etice, de exemplu făcându-se trimitere la convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, precum standardele și codurile de conduită pertinente ale OIM;

(f) criteriile stabilite pentru alte etichete ecologice, în special etichetele ecologice EN ISO 14024 tipul I recunoscute în mod oficial la nivel național sau regional, în cazul în care acestea există pentru grupul respectiv de produse, în scopul consolidării sinergiilor;

(g) în măsura posibilului, principiul reducerii testării pe animale.

(4)  Criteriile privind eticheta UE ecologică includ cerințe menite să garanteze faptul că produsele care poartă eticheta UE ecologică funcționează în mod corespunzător, în conformitate cu utilizarea căreia i-au fost destinate.

(5)  Înainte de a elabora criteriile privind eticheta UE ecologică aplicabile produselor alimentare și furajelor, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare ( 3 ), Comisia realizează un studiu, până la 31 decembrie 2011 cel târziu, în cadrul căruia analizează fezabilitatea instituirii unor criterii fiabile privind performanțele de mediu de-a lungul întregului ciclu de viață al acestui tip de produse, inclusiv în cazul produselor de pescuit și acvacultură. Studiul ar trebui să acorde o deosebită atenție impactului oricărui criteriu referitor la eticheta UE ecologică asupra produselor alimentare și a furajelor, precum și asupra produselor agricole neprocesate, care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007. Studiul ar trebui să ia în considerare posibilitatea ca doar produsele care au primit certificatul de produs ecologic să fie eligibile pentru acordarea etichetei UE ecologice, pentru a se evita confuziile în rândul consumatorilor.

Comisia decide, ținând seama de concluziile studiului și de avizul CUEEE, dacă și pentru care grupuri de produse alimentare și de furaje este fezabilă elaborarea de criterii privind eticheta UE ecologică, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (2).

(6)  Eticheta UE ecologică nu poate fi acordată produselor care conțin substanțe sau preparate/amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), în conformitate cu Regulamentul nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ( 4 ), și nici produselor care conțin substanțele menționate la articolul 57 din Regulamentul 1907/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice ( 5 ).

(7)  Pentru categoriile specifice de produse care conțin substanțe menționate la alineatul (6) și doar în cazul în care nu este fezabil din punct de vedere tehnic ca acestea să fie înlocuite ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative, sau în cazul produselor cu o performanță de mediu globală cu mult mai bună decât cea a altor produse din aceeași categorie, Comisia poate adopta măsuri în vederea acordării unor derogări de la alineatul (6). Nu se acordă nicio derogare privind substanțele care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, sunt identificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv și sunt prezente în amestecuri, într-un articol sau în orice parte omogenă a unui articol complex în concentrații de peste 0,1 % (greutate pe greutate). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (2).

Articolul 7

Elaborarea și revizuirea criteriilor privind eticheta UE ecologică

(1)  După consultarea CUEEE, Comisia, statele membre, organismele competente și celelalte părți interesate pot iniția și conduce elaborarea sau revizuirea criteriilor privind eticheta UE ecologică. Când sarcina de a conduce activitatea de elaborare a criteriilor este încredințată altor părți interesate, acestea trebuie să demonstreze că dispun de cunoștințe în domeniul produsului respectiv, precum și de capacitatea de a conduce procesul respectiv în mod neutru și în conformitate cu obiectivele prezentului regulament. În această privință, se favorizează consorțiile care reunesc mai multe grupuri de interese.

Partea care inițiază și conduce elaborarea sau revizuirea criteriilor privind eticheta UE ecologică prezintă, în conformitate cu procedura prevăzută la anexa I partea A, următoarele documente:

(a) un raport preliminar;

(b) un proiect de propunere privind criteriile;

(c) un raport tehnic în sprijinul proiectului de propunere privind criteriile;

(d) un raport final;

(e) un manual pentru potențialii utilizatori ai etichetei UE ecologice și pentru organismele competente;

(f) un manual pentru autoritățile care acordă contracte publice.

Documentele în cauză se prezintă Comisiei și CUEEE.

(2)  În cazurile în care criteriile au fost deja elaborate în cadrul altui sistem de etichetare ecologică, care respectă cerințele etichetelor ecologice EN ISO 14024 tipul I pentru un grup de produse pentru care nu au fost stabilite criterii privind eticheta UE ecologică, orice stat membru în care este recunoscut celălalt sistem de etichetare ecologică, poate propune, după consultarea Comisiei și a CUEEE, respectivele criterii pentru a fi dezvoltate în cadrul sistemului UE de etichetare ecologică.

În astfel de cazuri, se poate aplica procedura simplificată de elaborare a criteriilor prevăzută la anexa I partea B, cu condiția ca criteriile propuse să fi fost elaborate în concordanță cu anexa I partea A. Procedura este coordonată fie de Comisie, fie de statul membru care a propus procedura simplificată de elaborare a criteriilor, în conformitate cu primul paragraf.

(3)  În cazul în care este necesară o revizuire nesubstanțială a criteriilor, se poate aplica procedura de revizuire simplificată, prevăzută în anexa I partea C.

(4)  Până la 19 februarie 2011 CUEE și Comisia convin asupra unui plan de lucru care cuprinde o strategie și o listă fără caracter exhaustiv a grupurilor de produse. Acest plan va lua în considerare alte acțiuni comunitare (de exemplu, în domeniul achizițiilor publice ecologice) și poate fi actualizat în funcție de cele mai recente obiective strategice ale Comunității în domeniul mediului. Planul se actualizează periodic.

Articolul 8

Stabilirea criteriilor privind eticheta UE ecologică

(1)  Proiectul de propunere privind criteriile privind eticheta UE ecologică este elaborat în conformitate cu procedura stabilită în anexa I și luându-se în considerare planul de lucru.

(2)  În termen de nouă luni de la consultarea CUEEE, Comisia adoptă măsuri pentru stabilirea criteriilor specifice privind eticheta UE ecologică pentru fiecare grup de produse. Aceste măsuri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În propunerea sa finală, Comisia ia în considerare observațiile CUEEE și evidențiază în mod clar, documentează și oferă explicații privind motivele care stau la baza oricăror modificări cuprinse în propunerea sa finală în comparație cu proiectul de propunere privind criteriile ca urmare a consultării CUEEE.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea sa, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (2).

(3)  În cadrul măsurilor menționate la alineatul (2), Comisia:

(a) stabilește cerințele pentru evaluarea conformității diferitelor produse cu criteriile privind eticheta UE ecologică („cerințe de evaluare”);

(b) specifică, pentru fiecare grup de produse, trei caracteristici cheie de mediu care pot figura pe eticheta facultativă prevăzută cu spațiu rezervat textului, descrisă la anexa II;

(c) specifică, pentru fiecare grup de produse, perioada relevantă de valabilitate a criteriilor și a cerințelor de evaluare;

(d) specifică măsura în care produsele pot varia de-a lungul perioadei de valabilitate menționată la litera (c).

(4)  La stabilirea criteriilor privind eticheta UE ecologică, trebuie evitată introducerea unor măsuri a căror punere în aplicare poate impune sarcini administrative și economice disproporționate asupra IMM-urilor.

Articolul 9

Acordarea etichetei UE ecologice și condițiile utilizării sale

(1)  Orice operator care dorește să utilizeze eticheta UE ecologică înaintează o cerere organismelor competente menționate la articolul 4, în conformitate cu următoarele norme:

(a) în cazul în care produsul provine dintr-un singur stat membru, cererea se înaintează unui organism competent din statul membru respectiv;

(b) în cazul în care un produs provine, sub aceeași formă, din mai multe state membre, cererea poate fi prezentată unui organism competent din unul dintre statele membre respective;

(c) în cazul în care un produs provine din afara Comunității, cererea se prezintă unui organism competent din oricare stat membru în care produsul a fost sau urmează să fie introdus pe piață.

(2)  Eticheta UE ecologică se prezintă sub forma descrisă în anexa II.

Eticheta UE ecologică poate fi utilizată numai pentru produsele care respectă criteriile de etichetare ecologică ale UE aplicabile produselor în cauză și cărora le-a fost acordată eticheta ecologică.

(3)  Cererile menționează datele complete de contact ale operatorului, precum și grupul de produse în cauză și cuprind o descriere completă a produsului, precum și orice alte informații solicitate de organismul competent.

Cererile includ toate documentele relevante, în conformitate cu măsura relevantă adoptată de Comisie privind instituirea criteriilor privind eticheta UE ecologică pentru grupul de produse vizat.

(4)  Organismul competent căruia i se adresează o cerere percepe taxe, în conformitate cu anexa III. Utilizarea etichetei UE ecologice este condiționată de plata taxelor în termenul stabilit.

(5)  În termen de două luni de la primirea cererii, organismul competent în cauză verifică dacă documentația este completă și adresează o notificare operatorului. Organismul competent poate respinge cererea dacă operatorul nu completează documentația în termen de șase luni de la notificare.

Organismul competent atribuie un număr de înregistrare produsului, în cazul în care documentația prezentată este completă și organismul competent a verificat dacă produsul îndeplinește criteriile privind eticheta UE ecologică și cerințele de evaluare publicate în conformitate cu articolul 8.

Operatorii suportă costurile legate de testare și de evaluare a conformității cu criteriile privind eticheta UE ecologică. Operatorilor li se poate cere să suporte costurile de deplasare și cazare în cazul în care este necesară o verificare la fața locului în afara statului membru în care își are sediul organismul competent.

(6)  În cazul în care criteriile privind eticheta UE ecologică prevăd anumite condiții pentru instalațiile de producție, aceste condiții trebuie să fie îndeplinite la nivelul tuturor instalațiilor în care este fabricat produsul care poartă o etichetă UE ecologică. După caz, organismul competent poate întreprinde verificări la fața locului sau poate desemna în acest scop un agent autorizat.

(7)  Organismele competente recunosc în mod preferențial testele acreditate în conformitate cu ISO 17025 și verificările efectuate de organisme acreditate în temeiul standardului EN 45011 sau al unui standard internațional echivalent. Organismele competente colaborează pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și consecventă a procedurilor de evaluare și verificare, în special prin intermediul grupului de lucru menționat la articolul 13.

(8)  Organismul competent încheie cu fiecare operator un contract care reglementează condițiile de utilizare a etichetei UE ecologice (inclusiv dispoziții privind autorizarea și retragerea etichetei UE ecologice, în special în urma revizuirii criteriilor). În acest scop, se utilizează un contract standard, în conformitate cu modelul de la anexa IV.

(9)  Operatorul poate să aplice eticheta UE ecologică pe produs numai după încheierea contractului. Operatorul specifică, de asemenea, numărul de înregistrare pe produsul care poartă eticheta UE ecologică.

(10)  Organismul competent care a acordat eticheta UE ecologică unui produs notifică acest lucru Comisiei. Comisia stabilește un registru comun și îl actualizează în mod periodic. Registrul trebuie să fie disponibil publicului pe o pagină de internet consacrată etichetei UE ecologice.

(11)  Eticheta UE ecologică poate fi utilizată pentru produsele cărora le-a fost acordată eticheta UE ecologică și pentru materialele promoționale asociate acestora.

(12)  Acordarea etichetei UE ecologice nu aduce atingere cerințelor de mediu sau altor cerințe de reglementare din legislația comunitară sau națională, aplicabile în diferite faze ale ciclului de viață a produsului.

(13)  Dreptul de a utiliza eticheta UE ecologică nu se extinde la utilizarea etichetei UE ecologice ca o componentă a unei mărci comerciale.

Articolul 10

Supravegherea pieței și controlul utilizării etichetei UE ecologice

(1)  Este interzisă orice reclamă falsă sau înșelătoare sau folosirea oricărei etichete sau sigle care ar putea fi confundată cu eticheta UE ecologică.

(2)  Organismul competent verifică în mod regulat, pentru produsele cărora le-a acordat eticheta UE ecologică faptul că produsele respective respectă criteriile privind eticheta UE ecologică și cerințele de evaluare publicate în temeiul articolului 8. Organismul competent întreprinde astfel de verificări și în cazul în care a primit o plângere, după caz. Aceste verificări pot lua forma unor controale aleatorii la fața locului.

Organismul competent care a acordat eticheta UE ecologică unui produs informează utilizatorul etichetei UE ecologice în legătură cu orice plângere făcută cu privire la produsul care poartă eticheta UE ecologică și poate solicita utilizatorului să răspundă la plângerile respective. Organismul competent poate să nu divulge utilizatorului etichetei identitatea celui care a introdus plângerea.

(3)  Utilizatorul etichetei UE ecologice permite organismului competent care a acordat eticheta UE ecologică produsului să întreprindă toate investigațiile necesare pentru monitorizarea conformității permanente a produsului respectiv cu criteriile specifice grupului de produse și cu dispozițiile articolului 9.

(4)  La cererea organismului competent care a acordat eticheta UE ecologică, utilizatorul etichetei UE ecologice permite accesul în spațiile în care este fabricat produsul respectiv.

Această cerere poate fi prezentată la orice moment rezonabil și fără înștiințare.

(5)  În cazul în care, după ce utilizatorului etichetei UE ecologice i s-a oferit posibilitatea de a prezenta observații, orice organism competent consideră că un produs care poartă eticheta UE ecologică nu îndeplinește criteriile specifice respectivului grup de produse sau că eticheta UE ecologică nu este utilizată în conformitate cu dispozițiile articolului 9, acesta fie interzice utilizarea etichetei UE ecologice pe produsul respectiv, fie, în cazul în care eticheta UE ecologică a fost acordată de un alt organism competent, informează organismul competent respectiv. Utilizatorul etichetei UE ecologice nu este îndreptățit la rambursarea, integrală sau parțială, a taxelor menționate la articolul 9 alineatul (4).

Organismul competent informează fără întârziere toate celelalte organisme competente și Comisia cu privire la respectiva interdicție.

(6)  Organismul competent care a acordat eticheta UE ecologică produsului nu divulgă și nu utilizează în niciun scop care nu are legătură cu acordarea etichetei UE ecologice în vederea utilizării informațiile la care are acces pe parcursul evaluării conformității unui utilizator al etichetei UE ecologice cu normele privind utilizarea etichetei UE ecologice stabilite la articolul 9.

Organismul competent ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura protecția documentelor care i-au fost furnizate împotriva falsificării și însușirii neautorizate.

Articolul 11

Sisteme de etichetare ecologică în statele membre

(1)  În cazurile în care criteriile privind eticheta UE ecologică specifice unui anumit grup de produse au fost publicate, celelalte sisteme de etichetare ecologică EN ISO 14024 tipul I recunoscute în mod oficial la nivel național sau regional, care nu acoperă grupul de produse respectiv la momentul publicării, pot fi extinse la grupul de produse în cauză numai în cazul în care criteriile elaborate în cadrul sistemelor respective sunt cel puțin la fel de stricte ca și criteriile privind eticheta UE ecologică.

(2)  Pentru a armoniza criteriile sistemelor europene de etichetare ecologică (EN ISO 14024 tipul I), criteriile privind eticheta UE ecologică iau în considerare, de asemenea, criteriile existente elaborate în cadrul sistemelor de etichetare ecologică recunoscute în mod oficial în statele membre.

Articolul 12

Promovarea etichetei UE ecologice

(1)  Statele membre și Comisia, în cooperare cu CUEEE, convin asupra unui plan specific de acțiune destinat promovării utilizării etichetei UE ecologice comunitare prin:

(a) acțiuni de sensibilizare și campanii de informare și de educare a publicului destinate consumatorilor, producătorilor, fabricanților, angrosiștilor, furnizorilor de servicii, autorităților care efectuează achiziții publice, comercianților, comercianților cu amănuntul și publicului larg;

(b) încurajarea adoptării sistemului, în special de IMM-uri,

sprijinind astfel dezvoltarea acestui sistem.

(2)  Promovarea etichetei UE ecologice poate fi realizată prin intermediul paginii de internet consacrate acesteia, care oferă în toate limbile comunitare informații elementare și materiale promoționale despre eticheta UE ecologică, precum și informații despre locurile în care pot fi cumpărate produse care poartă eticheta UE ecologică.

(3)  Statele membre încurajează utilizarea „Manualului destinat autorităților care atribuie contracte de achiziții publice”, astfel cum se specifică în anexa I, partea A, punctul (5). În acest scop, statele membre iau în considerare, de exemplu, stabilirea de obiective referitoare la achiziția de produse care îndeplinesc criteriile specificate în manualul respectiv.

Articolul 13

Schimburi de informații și de experiență

(1)  Pentru a încuraja punerea în aplicare consecventă a prezentului regulamentul, organismele competente trebuie să desfășoare în mod periodic schimburi de informații și de experiență, în special în ceea ce privește aplicarea articolelor 9 și 10.

(2)  În acest scop, Comisia instituie un grup de lucru al organismelor competente. Grupul de lucru se reunește cel puțin de două ori pe an. Cheltuielile de deplasare sunt suportate de către Comisie. Grupul de lucru își alege propriul președinte și își adoptă propriul regulament de procedură.

Articolul 14

Raport

Până la 19 februarie 2015, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a sistemului UE de etichetare ecologică. Raportul trebuie să identifice, de asemenea, elementele pentru o eventuală revizuire a sistemului.

Articolul 15

Modificarea anexelor

Comisia poate modifica anexele, inclusiv nivelul maxim al taxelor prevăzute în anexa III, luând în considerare necesitatea ca taxele să acopere costurile legate de funcționarea sistemului.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (2).

Articolul 16

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile de la articolul 8 din respectiva decizie.

Articolul 17

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre notifică fără întârziere Comisiei dispozițiile respective, precum și orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 18

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 se abrogă.

Articolul 19

Dispoziții tranzitorii

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 se aplică în continuare în cazul contractelor încheiate în temeiul articolului 9 din respectivul regulament până la data expirării specificată în contractele respective, cu excepția dispozițiilor referitoare la taxe.

Acestor contracte li se aplică Articolul 9 alineatul (4) și Anexa III din prezentul regulament.

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

PROCEDURA DE ELABORARE ȘI REVIZUIRE A CRITERIILOR PRIVIND ETICHETA UE ECOLOGICĂ

A.   Procedura standard

Trebuie elaborate următoarele documente:

1.   Raportul preliminar

Raportul preliminar trebuie să includă următoarele elemente:

 Indicarea cantitativă a potențialelor beneficii pentru mediu specifice grupului de produse, luându-se în considerare inclusiv beneficiile provenind de la alte sisteme similare de etichetare ecologică EN ISO 14024 tipul I europene și naționale sau regionale;

 Motivarea alegerii și sfera de cuprindere a grupului de produse;

 Examinarea tuturor aspectelor comerciale posibile;

 Analiza criteriilor altor etichete ecologice;

 Legislația în vigoare și inițiativele legislative în curs privind sectorul grupului de produse;

 Analiza posibilităților de înlocuire a substanțelor periculoase cu substanțe mai sigure, ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, în special în ceea ce privește substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum sunt menționate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

 Informații despre piața intracomunitară pentru sectorul respectiv, inclusiv volumul și cifra de afaceri;

 Potențialul actual și viitor pentru intrarea pe piață a produselor care poartă eticheta UE ecologică;

 Extinderea și relevanța generală a impactului asupra mediului asociat cu grupul de produse, pe baza studiilor noi sau existente de evaluare a ciclului de viață. Se pot folosi și alte dovezi științifice. Aspectele critice și controversate se raportează detaliat și se evaluează.

 Referințele datelor și informațiilor culese și folosite la elaborarea raportului.

Pe durata elaborării criteriilor, raportul preliminar este disponibil pentru observații și referințe pe pagina de internet a Comisiei dedicată etichetei UE ecologice.

Atunci când se elaborează criterii pentru produsele alimentare și pentru furaje raportul preliminar trebuie să demonstreze, în legătură cu studiul realizat în conformitate cu articolul 6 alineatul (5), următoarele:

 elaborarea criteriilor privind eticheta UE ecologică a produsului ales are o reală valoare adăugată pentru mediu;

 eticheta UE ecologică a luat în considerare întregul ciclu de viață al produsului; și

 eticheta UE ecologică aplicată pe produsul ales nu va fi confundată cu alte etichete destinate produselor alimentare.

2.   Proiectul de propunere privind criteriile și raportul tehnic aferent

După publicarea raportului preliminar, se stabilește un proiect de propunere privind criteriile, precum și un raport tehnic în sprijinul acestuia.

Propunerea privind criteriile respectă următoarele cerințe:

 se bazează pe cele mai bune produse disponibile pe piața comunitară în ceea ce privește performanța de mediu pe parcursul întregului lor ciclu de viață și, la data adoptării, corespund, cu titlu indicativ, celor mai bune 10-20 % de produse disponibile pe piața comunitară în ceea ce privește performanța de mediu;

 pentru a permite flexibilitatea necesară, procentul exact este definit de la caz la caz, având drept obiectiv, în fiecare caz, promovarea produselor celor mai ecologice și garantarea faptului că la dispoziția consumatorilor se află o gamă suficientă de opțiuni;

 ia în considerare echilibrul ecologic net între avantajele și riscurilor pentru mediu, inclusiv aspectele legate de sănătate și siguranță; după caz, se iau în considerare aspectele sociale și etice, de exemplu, făcându-se trimitere la convențiile și acordurile internaționale referitoare în aceste domenii, precum standardele și codurile de conduită pertinente ale OIM.

 se bazează pe impactul cel mai semnificativ al produsului asupra mediului, este exprimată, în măsura în care este în mod rezonabil posibil, cu ajutorul unor indicatori tehnici cheie de performanță de mediu ai produsului și este adecvată pentru evaluarea în conformitate cu normele prezentului regulament;

 se bazează pe date și informații fiabile, care sunt reprezentative în măsura posibilului pentru întreaga piață comunitară;

 se bazează pe datele privind ciclul de viață și impactul cantitativ asupra mediului, după caz, în conformitate cu sistemele de referință europene de date privind ciclul de viață (ELCD);

 se iau în considerare punctele de vedere ale tuturor părților interesate implicate în procesul de consultare;

 la luarea în considerare a definițiilor, a metodelor de testare și a documentației tehnice și administrative, se garantează armonizarea cu legislația în vigoare aplicabilă grupului de produse;

 se iau în considerare politicile comunitare relevante și lucrările efectuate privind alte grupuri de produse similare.

Proiectul de propunere privind criteriile este redactat într-un mod accesibil celor care doresc să îl utilizeze. Acesta prezintă justificarea fiecărui criteriu și explică beneficiile pentru mediu specifice fiecărui criteriu. Proiectul de propunere trebuie să evidențieze criteriile care corespund principalelor caracteristici de mediu.

Raportul tehnic include cel puțin următoarele elemente:

 explicațiile științifice ale fiecărei cerințe și ale fiecărui criteriu;

 indicarea cantitativă a performanței de mediu generale pe care criteriile trebuie să o atingă în ansamblul lor, prin comparație cu cea a mediei produselor de pe piață;

 estimarea impactului preconizat asupra mediului/economic/social al criteriilor luate ca întreg;

 metodele de testare relevante pentru evaluarea diferitelor criterii;

 estimarea costurilor de testare;

 pentru fiecare criteriu, informații cu privire la toate testele, rapoartele și alte documentații care trebuie furnizate de către utilizatori, la cererea unui organism competent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3).

Proiectul de propunere privind criteriile și raportul tehnic sunt puse la dispoziția publicului pentru comentarii pe pagina de internet a Comisiei dedicată etichetei UE ecologice. Partea care conduce elaborarea criteriilor pentru un grup de produse distribuie proiectul de propunere și raportul tuturor părților interesate.

Trebuie să aibă loc cel puțin două reuniuni deschise ale grupului de lucru în care se dezbate proiectul de propunere privind criteriile, la care sunt invitate toate părțile interesate, cum ar fi organismele competente, industria (inclusiv IMM-urile), sindicatele, comercianții cu amănuntul, importatorii, asociațiile de protecție a mediului și organizațiile de consumatori. Comisia participă de asemenea la aceste reuniuni.

Proiectul de propunere privind criteriile și raportul tehnic trebuie să fie disponibile cu cel puțin o lună înainte de prima reuniune a grupului de lucru. Orice proiect ulterior de propunere privind criteriile trebuie să fie disponibil cu cel puțin o lună înainte de reuniunile ulterioare. Justificarea oricărei modificări a criteriilor în proiectele ulterioare va fi explicată și documentată în întregime, cu trimiteri la discuțiile din cadrul reuniunilor deschise ale grupului de lucru și la comentariile primite în cadrul consultărilor publice.

Se răspunde tuturor comentariilor primite pe durata procesului de elaborare a criteriilor, indicând dacă acestea sunt acceptate sau refuzate, precum și motivele deciziei luate.

3.   Raportul final și propunerea privind criteriile

Raportul final include următoarele elemente:

Răspunsuri clare la toate comentariile și propunerile, indicând dacă acestea sunt acceptate sau refuzate, precum și motivele deciziei luate. Părțile interesate din Uniunea Europeană și cele din afara acesteia sunt tratate în mod egal.

Raportul final include, de asemenea, următoarele elemente:

 un rezumat de o pagină despre nivelul de sprijin pentru propunerea privind criteriile din partea organismelor competente;

 o listă cuprinzând toate documentele care au circulat pe parcursul elaborării criteriilor, cu indicarea datei de distribuire și a persoanelor cărora le-a fost transmis fiecare document, precum și câte o copie a documentelor respective;

 o listă a părților interesate care au fost implicate în aceste lucrări, care au fost consultate sau care au exprimat o opinie, împreună cu datele lor de contact;

 un rezumat;

 trei caracteristici fundamentale de mediu ale grupului de produse care pot figura pe eticheta facultativă prevăzută cu spațiu rezervat textului, descrisă în anexa II;

 o propunere de strategie de comercializare și de comunicare pentru grupul de produse.

Se ține cont de toate observațiile primite privind raportul final și se pun la dispoziție, la cerere, informații despre modul în care au fost luate în considerare comentariile formulate.

4.   Manualul pentru potențialii utilizatori ai etichetei UE ecologice și pentru organismele competente

Se elaborează un manual pentru a veni în sprijinul potențialilor utilizatori ai etichetei UE ecologice și al organismelor competente în procesul de evaluare a conformității produselor cu criteriile.

5.   Manualul pentru autoritățile care atribuie contracte de achiziții publice

Se elaborează un manual de utilizare care oferă îndrumări autorităților care acordă contracte de achiziții publice în vederea utilizării criteriilor privind eticheta UE ecologică.

Comisia pune la dispoziție modele traduse în toate limbile oficiale comunitare ale manualului pentru potențialii utilizatori și pentru organismele competente și ale manualului de utilizare pentru autoritățile care atribuie contracte de achiziții publice.

B.   Procedura simplificată în cazul în care criteriile au fost elaborate de alte sisteme de etichetare ecologică EN ISO 14024 tipul I

Comisiei i se înaintează un singur raport. Acest raport include o secțiune în care se demonstrează faptul că cerințele tehnice și de consultare stabilite în partea A au fost îndeplinite, împreună cu un proiect de propunere privind criteriile, un manual pentru potențialii utilizatori ai etichetei UE ecologice și pentru organismele competente, precum și un manual pentru autoritățile care atribuie contracte publice.

În cazul în care Comisia consideră că raportul și criteriile îndeplinesc cerințele stabilite în partea A, raportul și proiectul de propunere privind criteriile sunt puse la dispoziția publicului pentru comentarii, pe o perioadă de două luni, pe pagina de internet a Comisiei dedicată etichetei UE ecologice.

Se răspunde tuturor comentariilor primite pe durata perioadei de consultare publică, indicându-se dacă acestea sunt acceptate sau refuzate, precum și motivele deciziei luate.

Sub rezerva oricăror modificări efectuate pe durata perioadei de consultare publică și în cazul în care niciun stat membru nu solicită o reuniune deschisă a grupului de lucru, Comisia poate adopta criteriile în temeiul articolului 8.

La cererea oricărui stat membru, are loc o reuniune deschisă a grupului de lucru în care se dezbate propunerea privind criteriile, la care participă toate părțile interesate, cum ar fi organismele competente, industria (inclusiv IMM-urile), sindicatele, comercianții cu amănuntul, importatorii, asociațiile de protecție a mediului și organizațiile de consumatori. Comisia participă de asemenea la aceste reuniuni.

Sub rezerva oricăror modificări efectuate în timpul perioadei de consultare publică sau în cadrul reuniunii grupului de lucru, Comisia poate adopta criteriile în temeiul articolului 8.

C.   Procedura simplificată pentru revizuirea nesubstanțială a criteriilor

Comisia prezintă un raport care cuprinde următoarele:

 o justificare care explică motivele pentru care nu este necesară o revizuire integrală a criteriilor și motivele pentru care este suficientă o simplă actualizare a criteriilor și a gradelor de exigență ale acestora;

 o secțiune tehnică cuprinzând o actualizare a datelor referitoare la piață folosite anterior pentru stabilirea criteriilor;

 un proiect de propunere privind criteriile;

 indicarea cantitativă a performanței de mediu generale pe care criteriile revizuite trebuie să o atingă în ansamblul lor, prin comparație cu performanța mediei produselor de pe piață;

 un manual revizuit pentru potențialii utilizatori ai etichetei UE ecologice și pentru organismele competente; precum și

 un manual revizuit pentru autoritățile care atribuie contracte de achiziții publice.

Raportul și proiectul de propunere privind criteriile sunt puse la dispoziția publicului pentru comentarii, timp de două luni, pe pagina de internet a Comisiei dedicate etichetei UE ecologice.

Se răspunde tuturor comentariilor primite pe durata perioadei de consultare publică, indicând dacă acestea sunt acceptate sau refuzate, precum și motivele deciziei luate.

Sub rezerva oricăror modificări aduse de-a lungul perioadei de consultare publică și în cazul în care niciun stat membru nu solicită o reuniune deschisă a grupului de lucru, Comisia poate adopta criteriile în temeiul articolului 8.

La cererea oricărui stat membru, se organizează o reuniune deschisă a grupului de lucru, având ca subiect propunerea de revizuire a criteriilor, la care participă toate părțile interesate, cum ar fi organismele competente, reprezentanții sectorului (inclusiv IMM-urile), sindicatele, comercianții cu amănuntul, importatorii, organizațiile de protecție a mediului și organizațiile de consumatori. Comisia participă de asemenea la reuniunea în cauză.

Sub rezerva oricăror modificări efectuate în timpul perioadei de consultare publică sau în cadrul reuniunii grupului de lucru, Comisia poate adopta criteriile în temeiul articolului 8.

▼M2
ANEXA II

Forma etichetei ecologice a UE

Eticheta ecologică a UE se prezintă sub următoarea formă:

Etichetă:

image

Etichetă facultativă prevăzută cu spațiu rezervat textului (posibilitatea utilizării acestui spațiu de către operator și textul utilizat sunt specificate în criteriile aferente grupului de produse respectiv):

image

Numărul de înregistrare al etichetei ecologice a UE apare, de asemenea, pe produs. Acesta are următoarea formă:

image

unde xxxx se referă la țara de înregistrare, yyy se referă la grupul de produse și zzzzz se referă la numărul atribuit de organismul competent.

După consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al UE, Comisia Europeană va furniza, într-un document de orientare separat, instrucțiuni suplimentare privind modelul și utilizarea logoului etichetei ecologice a UE.

▼M1
ANEXA III

1.    Taxa de cerere

Organismul competent căruia i se adresează o cerere percepe o taxă de prelucrare a acesteia. Taxa respectivă nu poate fi mai mică de 200 EUR și nu poate depăși 2 000  EUR.

În cazul întreprinderilor mici și mijlocii ( 6 ) și al operatorilor din țările în curs de dezvoltare, nivelul maxim al taxei de cerere nu poate depăși 600 EUR.

În cazul microîntreprinderilor ( 7 ), nivelul maxim al taxei de cerere este de 350 EUR.

Taxa de cerere se reduce cu 30 % pentru solicitanții înregistrați în cadrul sistemului comunitar de management de mediu și audit (EMAS) sau cu 15 % pentru cei certificați în baza standardului ISO 14001. Reducerile nu sunt cumulative. În cazul în care sunt îndeplinite ambele condiții, se aplică numai reducerea cea mai mare.

Reducerea se acordă cu condiția ca solicitantul să se angajeze în mod expres să asigure deplina conformitate a produselor sale etichetate ecologic cu criteriile pertinente privind eticheta UE ecologică pe întreaga durată de valabilitate a contractului și înscrierea corespunzătoare a angajamentului respectiv în politica sa de mediu și în obiectivele sale ecologice detaliate.

Organismele competente pot percepe o taxă pentru modificarea sau prelungirea unei licențe. Această taxă nu poate depăși taxa de cerere, iar reducerile menționate mai sus sunt de asemenea aplicabile.

Taxa de cerere nu acoperă costurile testărilor și verificărilor efectuate de către terți și nici ale inspecțiilor la fața locului care pot fi solicitate de un terț sau de un organism competent. Solicitanții vor acoperi ei înșiși costurile acestor testări, verificări și inspecții.

2.    Taxa anuală

Organismul competent poate cere fiecărui solicitant care a obținut eticheta UE ecologică să achite o taxă anuală. Aceasta poate fi o sumă forfetară sau o taxă bazată pe valoarea anuală a vânzărilor în Uniune ale produsului pentru care s-a acordat eticheta UE ecologică.

Perioada acoperită de taxă începe de la data la care solicitantului i-a fost acordată eticheta UE ecologică.

În cazul în care taxa se calculează ca procent din valoarea vânzărilor anuale, acesta nu poate depăși 0,15 % din valoarea respectivă. Atunci când produsul care a primit eticheta ecologică a UE se înscrie în categoria bunurilor, taxa se calculează pe baza prețurilor franco fabrică. Când este vorba de un serviciu, taxa se calculează pe baza prețului de livrare.

Taxa anuală maximă se fixează la 25 000  EUR pe grupă de produse și pe solicitant.

În cazul IMM-urilor, al microîntreprinderilor sau al solicitanților din țările în curs de dezvoltare, taxa anuală se reduce cu cel puțin 25 %.

Taxa anuală nu acoperă costurile testărilor, ale verificărilor și ale eventualelor inspecții la fața locului care ar putea fi necesare. Solicitanții vor acoperi ei înșiși costurile acestor testări, verificări și inspecții.

3.    Taxa de inspecție

Organismul competent poate percepe o taxă de inspecție.

▼B
ANEXA IV

CONTRACT STANDARD PRIVIND CONDIȚIILE DE UTILIZARE A ETICHETEI UE ECOLOGICE COMUNITARE

PREAMBUL

Organismul competent … (denumirea completă), denumit în continuare „organismul competent”,

înregistrat la … (adresa completă), reprezentat, în scopul semnării prezentului contract, de … (numele persoanei responsabile), … (numele complet al beneficiarului), în calitate de producător, fabricant, importator, furnizor de servicii, angrosist sau comerciant cu amănuntul, având sediul social … (adresa completă), denumit în continuare „titularul”, reprezentat de … (numele persoanei responsabile), au convenit următoarele în ceea ce privește utilizarea etichetei ecologice comunitare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică ( 8 ), denumit în continuare „Regulamentul privind eticheta UE ecologică”:

1.   UTILIZAREA ETICHETEI UE ECOLOGICE

1.1.

Organismul competent acordă titularului dreptul de a utiliza eticheta UE ecologică pentru produsele sale descrise în specificațiile produsului anexate, care corespund criteriilor referitoare la grupa de produse corespunzătoare în vigoare pentru perioada …, adoptate de Comisia Comunităților Europene la … (data) publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din … (trimitere completă) și anexate prezentului contract.

1.2.

Eticheta UE ecologică se folosește numai în formele stipulate în anexa II a Regulamentului privind eticheta UE ecologică.

1.3.

Titularul garantează că produsul care va primi eticheta respectă în permanență și pe întreaga durată a prezentului contract toate condițiile de utilizare și dispozițiile prevăzute la articolul 9 al Regulamentului privind eticheta UE ecologică. Nu este necesară o cerere nouă în cazul modificărilor aduse unor caracteristici ale produselor care nu afectează respectarea criteriilor. Cu toate acestea, titularul informează organismul competent în legătură cu astfel de modificări, prin scrisoare recomandată. Organismul competent poate întreprinde verificările corespunzătoare.

1.4.

Contractul poate fi extins la o gamă mai largă de produse decât cea prevăzută inițial, cu condiția ca organismul competent să-și dea acordul în acest sens, ca produsele respective să aparțină aceluiași grup de produse și să îndeplinească criteriile aplicabile grupului respectiv. Organismul competent poate verifica îndeplinirea acestor condiții. Anexa care descrie în detaliu specificațiile produsului se modifică în consecință.

1.5.

Titularului îi sunt interzise orice fel de publicitate, afirmație sau utilizare a etichetei sau a siglei care sunt eronate sau înșelătoare, care creează confuzie sau pun sub semnul întrebării integritatea etichetei UE ecologice.

1.6.

În temeiul prezentului contract, titularul răspunde pentru modul în care este utilizată eticheta UE ecologică în legătură cu produsul său, în special în ceea ce privește publicitatea.

1.7.

Organismul competent, inclusiv agenții săi autorizați în acest scop, poate întreprinde toate investigațiile necesare pentru a monitoriza respectarea permanentă de către titular atât a criteriilor grupului de produse, cât și a condițiilor de utilizare și a clauzelor prezentului contract, în conformitate cu normele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul privind eticheta UE ecologică.

2.   SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA

2.1.

În cazul în care își dă seama că nu poate respecta condițiile de utilizare sau clauza de la articolul 1 din prezentul contract, titularul înștiințează organismul competent și nu utilizează eticheta UE ecologică până în momentul în care condițiile de utilizare sau clauza respectivă sunt respectate și organismul competent este înștiințat în legătură cu acest fapt.

2.2.

În cazul în care organismul competent consideră că titularul a încălcat oricare dintre condițiile de utilizare sau clauzele prezentului contract, acesta are dreptul să suspende sau să retragă autorizația acordată titularului de utilizare a etichetei UE ecologice și să ia măsurile necesare pentru a nu permite titularului să utilizeze în continuare respectiva etichetă, inclusiv măsurile prevăzute la articolele 10 și 17 din Regulamentul privind eticheta UE ecologică.

3.   LIMITELE RĂSPUNDERII ȘI DREPTUL LA DESPĂGUBIRE

3.1.

Titularul nu include eticheta UE ecologică drept parte a unei garanții în ceea ce privește produsul menționat la articolul 1.1 din prezentul contract.

3.2.

Organismul competent, inclusiv agenții săi autorizați, nu este responsabil pentru pierderile sau daunele suferite de titular, cauzate de acordarea și/sau folosirea etichetei UE ecologice.

3.3.

Organismul competent, inclusiv agenții săi autorizați, nu este responsabil pentru pierderile sau daunele suferite de un terț care sunt cauzate de acordarea și/sau folosirea, inclusiv în ceea ce privește publicitatea, a etichetei UE ecologice.

3.4.

Titularul plătește organismul competent și agenții autorizați ai acestuia despăgubiri pentru toate pierderile, daunele sau tragerea la răspundere a organismului competent sau a agenților autorizați ai acestuia în urma încălcării prezentului contract de către titular sau a utilizării cu bună credință de către organismul competent a informațiilor sau a documentelor furnizate de titular, inclusiv plângerile introduse de o parte terță.

4.   TAXE

4.1.

Cuantumul taxei de cerere și cel al taxei anuale se stabilesc în conformitate cu anexa III la Regulamentul privind eticheta UE ecologică.

4.2.

Utilizarea etichetei UE ecologice este condiționată de plata tuturor taxelor aplicabile în termenul stabilit.

5.   DURATA CONTRACTULUI ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

5.1.

Cu excepția dispozițiilor de la articolul 5.2,5.3 și 5.4, prezentul contract produce efecte de la data semnării și până la (…) sau până la expirarea criteriilor referitoare la grupul de produse, aplicându-se data cea mai recentă.

5.2.

Dacă titularul încalcă oricare dintre condițiile de utilizare sau clauzele prezentului contract în sensul articolului 2.2, organismul competent poate considera că respectiva încălcare îi dă dreptul, în plus față de prevederile de la articolul 2.2, să denunțe contractul, printr-o scrisoare recomandată adresată titularului, înainte de data prevăzută la articolul 5.1 în termen de … (termenul este stabilit de organismul competent).

5.3.

Beneficiarul poate denunța contractul printr-o scrisoare recomandată adresată organismului competent, cu un preaviz de trei luni.

5.4.

Dacă criteriile grupei de produse menționate la articolul 1.1 sunt extinse fără modificări pentru o perioadă dată, iar organismul competent nu a dat niciun preaviz în scris de denunțare a contractului cu cel puțin trei luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor grupei de produse și a prezentului contract, organismul competent informează titularul cu cel puțin trei luni înainte cu privire la reînnoirea automată a contractului, pe perioada de valabilitate a criteriilor grupei de produse.

5.5.

După încetarea prezentului contract, titularul nu mai poate utiliza eticheta UE ecologică pentru produsul menționat la articolul 1.1 și în anexa la prezentul contract, nici ca etichetă, nici în scopuri publicitare. Cu toate acestea, eticheta UE ecologică poate figura timp de șase luni după expirarea prezentului contract pe produse aflate în stocul titularului sau în stocul unor terți, dacă produsele respective au fost fabricate înainte de încetarea contractului. Această dispoziție nu se aplică în cazul denunțării contractului dintr-unul din motivele prevăzute la articolul 5.2.

5.6.

Orice litigiu între organismul competent și titular sau orice plângere a uneia dintre părți împotriva celeilalte în temeiul prezentului contract care nu a fost soluționată pe cale amiabilă între părțile contractante sunt supuse legislației aplicabile stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) ( 9 ) și cu Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) ( 10 ).

Următoarele anexe fac parte din prezentul contract:

 o copie a Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (în limba sau limbile comunitare corespunzătoare),

 specificațiile produsului, care cuprind cel puțin informații privind numele și/sau numerele de referință interne ale fabricantului, locurile de fabricație și numărul sau numerele de înregistrare ale etichetei UE ecologice aferente,

 o copie a Deciziei Comisiei … (privind criteriile referitoare la grupa de produse),

Întocmit la … la data de …

(Organismul competent)

Persoana desemnată …

(Semnătură)

(Titular)

Persoana desemnată …

(Semnătură)
ANEXA V

CERINȚE CU PRIVIRE LA ORGANISMELE COMPETENTE

1.

Organismul competent este independent față de organizația sau de produsul pe care îl evaluează.

Un organism care aparține de o asociație de întreprinderi sau de o federație profesională care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea produselor pe care le evaluează poate fi desemnat ca organism competent, cu condiția să demonstreze că este independent și că nu există un conflict de interese.

2.

Organismul competent, personalul său de conducere și personalul său responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot să fie proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere al produselor pe care le evaluează și nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre părțile respective. Aceasta nu împiedică utilizarea produselor evaluate care sunt necesare funcționării organismului competent sau utilizarea unor astfel de produse în scopuri personale.

Organismul competent, personalul său de conducere și personalul său responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea acelor produse și nu pot reprezenta părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se pot implica în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care au fost desemnați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Organismele competente se asigură că activitățile filialelor sau subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

3.

Organismele competente și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența capacitatea de apreciere sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.

4.

Organismul competent trebuie să fie capabil să realizeze toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, indiferent dacă sarcinile respective sunt realizate în mod direct de organismul competent sau în numele său și pe răspunderea sa.

Oricând și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de produse pentru care este desemnat, organismul competent trebuie să aibă la dispoziție:

(a) cunoștințele tehnice și experiența suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității;

(b) descrierea procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism competent și orice alte activități;

(c) proceduri necesare pentru a-și desfășura activitatea care țin seama de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru produsul în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Organismul competent trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității în mod corespunzător și să aibă acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

5.

Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să posede următoarele:

(a) o bună cunoaștere a tuturor activităților de evaluare a conformității în legătură cu care a fost desemnat organismul competent;

(b) capacitatea necesară pentru a întocmi certificate, înregistrări și rapoarte care să demonstreze că evaluările au fost îndeplinite.

6.

Imparțialitatea organismelor competente, a personalului de conducere și a personalului de evaluare al acestora trebuie să fie garantată.

Remunerarea personalului de conducere și a personalului de evaluare al organismului competent nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.

7.

Organismele competente participă sau se asigură că personalul lor de evaluare este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante și cu activitățile grupului de lucru al organismelor competente menționat la articolul 13 din prezentul regulament și aplică, cu titlul de orientare generală, deciziile și documentele administrative elaborate ca rezultat al activității acelui grup.( 1 ) JO L 311, 28.11.2001, p. 67.

( 2 ) JO L 311, 28.11.2001, p. 1.

( 3 ) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

( 4 ) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

( 5 ) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

( 6 ) Întreprinderile mici și mijlocii, conform definiției din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

( 7 ) Microîntreprinderile, conform definiției din Recomandarea 2003/361/CE.

( 8 ) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

( 9 ) JO L 177, 4.7.2008, p. 6.

( 10 ) JO L 199, 31.7.2007, p. 40.

Top