EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010A0429(01)-20150201

Consolidated text: Acord de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2010/224/2015-02-01

2010A1429 — RO — 01.02.2015 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

ACORD DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE

între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte

(JO L 108 29.4.2010, p. 3)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

PROTOCOL la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de Aderarea republicii Croația la Uniunea Europeană

  L 93

2

28.3.2014

►M2

DECIZIA NR. 1/2014 A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-MUNTENEGRU din 12 decembrie 2014

  L 28

45

4.2.2015
▼B

ACORD DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE

între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parteREGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Europene, la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și la Tratatul privind Uniunea Europeană, denumite în continuare „statele membre”, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ și COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

REPUBLICA MUNTENEGRU, denumită în continuare „Muntenegru”,

pe de altă parte,

împreună denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE legăturile strânse dintre părți și valorile pe care acestea le au în comun, precum și dorința lor de a consolida aceste legături și de a institui o relație strânsă și durabilă, bazată pe reciprocitate și interese comune, relație care ar trebui să permită Muntenegrului să-și consolideze și să-și extindă relațiile cu Comunitatea și cu statele sale membre.

AVÂND ÎN VEDERE importanța prezentului acord în cadrul procesului de stabilizare și de asociere (SAp) inițiat cu țările din Europa de Sud-Est în vederea instituirii și consolidării unei ordini europene stabile bazate pe cooperare, pentru care Uniunea Europeană reprezintă elementul de bază, precum și în contextul Pactului de stabilitate.

AVÂND ÎN VEDERE disponibilitatea Uniunii Europene de a integra cât de mult posibil Muntenegru în contextul politic și economic general european, precum și statutul Muntenegrului de candidat potențial la aderarea la Uniunea Europeană, pe baza Tratatului privind Uniunea Europeană (denumit în continuare „Tratatul UE”) și cu condiția îndeplinirii criteriilor definite de către Consiliul European din iunie 1993, precum și a condițiilor prevăzute de SAp, sub rezerva punerii în aplicare cu succes a prezentului acord, în special în ceea ce privește cooperarea regională.

AVÂND ÎN VEDERE parteneriatul european, care identifică prioritățile de acțiune în vederea sprijinirii eforturilor țării de a se apropia de Uniunea Europeană.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a contribui, prin toate mijloacele, la stabilitatea politică, economică și instituțională a Muntenegrului, precum și a regiunii, prin dezvoltarea societății civile și democratizare, consolidarea instituțiilor și reforma administrației publice, integrarea comercială regională, consolidarea cooperării economice, precum și prin cooperarea într-o gamă variată de domenii, în special în domeniul justiției, libertății și securității, și prin întărirea securității naționale și regionale.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a extinde libertățile politice și economice, angajament care reprezintă însuși fundamentul prezentului acord, precum și angajamentul acestora de a respecta drepturile omului și statul de drept, inclusiv drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale, precum și principiile democratice, prin alegeri libere și corecte, și prin pluripartidism.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a pune în aplicare integral toate principiile și dispozițiile Cartei ONU, ale OSCE, în special cele ale Actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (denumit în continuare „Actul final de la Helsinki”), ale concluziilor Conferințelor de la Madrid și de la Viena, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă și ale Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, astfel încât să contribuie la stabilitatea regională și la cooperarea între țările din regiune.

REAFIRMÂND dreptul de întoarcere al tuturor refugiaților și persoanelor strămutate în interiorul țării și dreptul la protecția proprietății acestora, precum și alte drepturi ale omului conexe.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților față de principiile economiei de piață și față de dezvoltarea durabilă, precum și disponibilitatea Comunității de a contribui la reformele economice din Muntenegru.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților față de libertatea comerțului, în conformitate cu drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru în cadrul OMC.

AVÂND ÎN VEDERE dorința părților de a continua dezvoltarea dialogului politic periodic privind aspectele bilaterale și internaționale de interes comun, inclusiv aspectele regionale, luând în considerare politica externă și de securitate comună (PESC) a Uniunii Europene.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților de a combate criminalitatea organizată și de a-și consolida cooperarea în domeniul combaterii terorismului pe baza declarației Conferinței europene din 20 octombrie 2001.

AVÂND CONVINGEREA CĂ Acordul de stabilizare și de asociere (denumit în continuare „prezentul acord”) va crea un nou climat pentru relațiile lor economice și, în primul rând, pentru dezvoltarea comerțului și a investițiilor, factori esențiali pentru restructurarea și modernizarea economiei.

LUÂND ÎN CONSIDERARE angajamentul Muntenegrului de a-și armoniza legislația națională cu cea a Comunității în domeniile relevante și de a o pune efectiv în aplicare.

ȚINÂND SEAMA de dorința Comunității de a acorda un sprijin decisiv punerii în aplicare a reformei și de a utiliza în acest scop toate instrumentele disponibile în materie de cooperare și de asistență tehnică, financiară și economică, pe o bază indicativă multianuală globală.

CONFIRMÂND că dispozițiile prezentului acord care intră sub incidența părții a treia a titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare „Tratatul CE”) obligă Regatul Unit și Irlanda ca părți contractante distincte și nu în calitate de state membre ale Comunității, până când Regatul Unit sau Irlanda (după caz) notifică Muntenegru că și-a asumat obligații în calitate de stat membru al Comunității, în conformitate cu Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul UE și la Tratatul CE. Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la tratatele menționate anterior.

REAMINTIND de Reuniunea la nivel înalt de la Zagreb, care a pledat pentru continuarea consolidării relațiilor dintre țările care participă la procesul de stabilizare și de asociere și Uniunea Europeană, precum și pentru o consolidare a cooperării regionale.

REAMINTIND de Reuniunea la nivel înalt de la Salonic, care a consolidat procesul de stabilizare și de asociere ca și cadru politic pentru relațiile Uniunii Europene cu țările din Balcanii de Vest și a subliniat perspectiva integrării acestora în Uniunea Europeană pe baza progreselor individuale înregistrate în cadrul reformei și al meritului individual.

REAMINTIND de semnarea la București, la data de 19 decembrie 2006, a Acordului de Liber Schimb Central European ca instrument de consolidare a capacității regiunii de a atrage investiții și a perspectivelor de integrare ale regiunii în economia mondială.

DORIND să instituie o cooperare culturală mai strânsă și să dezvolte schimburi de informații,

CONVIN:Articolul 1

(1)  Se instituie prin prezentul acord o asociere între Comunitate și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte.

(2)  Obiectivele acestei asocieri sunt:

(a) sprijinirea eforturilor Muntenegrului de a consolida democrația și statul de drept;

(b) contribuirea la stabilitatea politică, economică și instituțională în Muntenegru, precum și la stabilizarea regiunii;

(c) punerea la dispoziție a unui cadru adecvat pentru dialogul politic, care să permită dezvoltarea unor relații politice strânse între părți;

(d) sprijinirea eforturilor Muntenegrului de a-și dezvolta cooperarea economică și internațională, inclusiv prin armonizarea legislației sale naționale cu cea a Comunității;

(e) sprijinirea eforturilor Muntenegrului de a finaliza procesul de tranziție spre o economie de piață funcțională;

(f) promovarea unor relații economice armonioase și dezvoltarea progresivă a unei zone a liberului schimb între Comunitate și Muntenegru;

(g) consolidarea cooperării regionale în toate domeniile reglementate de prezentul acord.TITLUL I

PRINCIPII GENERALE

Articolul 2

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și definite în Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, în Actul final de la Helsinki și în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, respectarea principiilor de drept internațional, inclusiv cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (ICTY), și a statului de drept, precum și a principiilor economiei de piață prezentate în documentul Conferinței CSCE de la Bonn privind cooperarea economică stau la baza politicilor interne și externe ale părților și constituie elemente esențiale ale prezentului acord.

Articolul 3

Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora constituie un element esențial al prezentului acord.

Articolul 4

Părțile contractante reafirmă importanța pe care o acordă punerii în aplicare a obligațiilor internaționale, în special cooperării depline cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie.

Articolul 5

Pacea și stabilitatea la nivel internațional și regional, dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților joacă un rol esențial în procesul de stabilizare și de asociere menționat în concluziile Consiliului Uniunii Europene din 21 iunie 1999. Încheierea și punerea în aplicare a prezentului acord se înscriu în cadrul concluziilor Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 1997 și se bazează pe meritele individuale ale Muntenegrului.

Articolul 6

Muntenegru se angajează să continue consolidarea cooperării și a relațiilor de bună vecinătate cu celelalte țări din regiune, inclusiv un număr corespunzător de concesii reciproce în ceea ce privește circulația persoanelor, a mărfurilor, a capitalurilor și a serviciilor, precum și elaborarea de proiecte de interes comun, în special legate de gestionarea frontierelor și combaterea criminalității organizate, a corupției, a spălării banilor, a migrației ilegale și a traficului ilegal, în special de ființe umane, arme ușoare sau de calibru mic și de droguri nepermise. Acest angajament constituie un factor-cheie în dezvoltarea relațiilor și a cooperării între părți și contribuie, astfel, la stabilitatea regională.

Articolul 7

Părțile reafirmă importanța pe care o acordă combaterii terorismului și punerii în aplicare a obligațiilor internaționale în acest domeniu.

Articolul 8

Asocierea se realizează progresiv și se finalizează integral la sfârșitul unei perioade de tranziție de cel mult 5 ani.

Consiliul de stabilizare și de asociere (denumit în continuare „SAC”), constituit în temeiul articolului 119, reexaminează periodic, în general anual, punerea în aplicare a prezentului acord și adoptarea și punerea în aplicare de către Muntenegru a reformelor juridice, administrative, instituționale și economice. Reexaminarea se efectuează din perspectiva preambulului și în conformitate cu principiile generale ale prezentului acord. Aceasta ține seama în mod adecvat de prioritățile prevăzute de parteneriatul european relevant pentru prezentul acord și se află în concordanță cu mecanismele instituite în cadrul procesului de stabilizare și de asociere, în special cu raportul privind progresele înregistrate în cadrul procesului de stabilizare și de asociere.

Pe baza reexaminării menționate anterior, SAC va emite recomandări și poate lua decizii. Atunci când reexaminarea identifică probleme deosebite, acestea pot fi soluționate prin intermediul mecanismelor de soluționare a litigiilor instituite în baza prezentului acord.

Asocierea deplină se va realiza progresiv. SAC efectuează o reexaminare amănunțită a aplicării acordului cel târziu în al treilea an de la intrarea în vigoare a acestuia. Pe baza acestei reexaminări, SAC evaluează progresul înregistrat de Muntenegru și poate lua decizii privind următoarele etape ale asocierii.

Reexaminarea menționată anterior nu se va aplica în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, cu privire la care acordul prevede în Titlul IV un calendar specific.

Articolul 9

Prezentul acord este întru totul compatibil cu dispozițiile relevante ale OMC, în special cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT 1994) și cu articolul V din Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS) și se pune în aplicare în conformitate cu acestea.TITLUL II

DIALOGUL POLITIC

Articolul 10

(1)  În cadrul prezentului acord, se continuă dezvoltarea dialogului politic între părți. Acest dialog însoțește și consolidează apropierea dintre Uniunea Europeană și Muntenegru și contribuie la crearea de legături strânse de solidaritate și de noi forme de cooperare între părți.

(2)  Dialogul politic urmărește să promoveze în special:

(a) integrarea deplină a Muntenegrului în comunitatea națiunilor democratice și apropierea sa progresivă de Uniunea Europeană;

(b) o convergență din ce în ce mai mare a pozițiilor părților cu privire la aspecte internaționale, inclusiv cu privire la aspecte legate de PESC, inclusiv prin schimb de informații, după caz, și, în special, cu privire la acele aspecte care pot avea efecte semnificative asupra părților;

(c) cooperarea regională și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate;

(d) o viziune similară în ceea ce privește securitatea și stabilitatea în Europa, inclusiv cooperarea în domeniile reglementate de PESC a Uniunii Europene.

(3)  Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) și a mijloacelor de furnizare a acestora, atât către state, cât și către actori nestatali reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și securității internaționale. Părțile convin, prin urmare, să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora prin respectarea în totalitate și prin punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor lor existente în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante. Părțile convin că această dispoziție constituie un element esențial al prezentului acord și va face parte din dialogul politic care va însoți și consolida aceste elemente.

Mai mult decât atât, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora prin:

(a) luarea de măsuri în vederea semnării sau ratificării altor instrumente internaționale relevante ori aderării la acestea, după caz, și în vederea punerii în aplicare întru totul a acestora;

(b) instituirea unui sistem eficient de control al exporturilor naționale, care să controleze atât exporturile, cât și tranzitul mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare, și care să prevadă sancțiuni eficiente în cazul încălcării controalelor exporturilor.

(c) Dialogul politic pe această temă poate avea loc la nivel regional.

Articolul 11

(1)  Dialogul politic se desfășoară în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere, care deține competența generală cu privire la orice problemă pe care părțile ar dori să o supună atenției sale.

(2)  La cererea părților, dialogul politic poate, de asemenea, să se desfășoare sub următoarele forme:

(a) reuniuni, atunci când este necesar, ale înalților funcționari care reprezintă Muntenegru, pe de o parte, și Președinția Consiliului Uniunii Europene, Secretarul General/Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună și Comisia Europeană, pe de altă parte;

(b) prin utilizarea tuturor căilor diplomatice între părți, inclusiv a contactelor corespunzătoare din țări terțe și din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al OSCE, al Consiliului Europei și al altor foruri internaționale;

(c) orice alte mijloace care ar aduce o contribuție utilă la consolidarea, dezvoltarea și accelerarea acestui dialog, inclusiv cele identificate în Agenda de la Salonic adoptată în cadrul Concluziilor Consiliului European de la Salonic din 19 și 20 iunie 2003.

Articolul 12

Dialogul politic la nivel parlamentar se desfășoară în cadrul Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere instituite în temeiul articolului 125.

Articolul 13

Dialogul politic se poate desfășura într-un cadru multilateral și sub forma unui dialog regional care să includă alte țări din regiune, inclusiv în cadrul forumului UE-Balcanii de Vest.TITLUL III

COOPERAREA REGIONALĂ

Articolul 14

În conformitate cu angajamentul său față de promovarea păcii și a stabilității la nivel internațional și regional, precum și de dezvoltare a unor relații de bună vecinătate, Muntenegru promovează activ cooperarea regională. Comunitatea poate sprijini, prin intermediul programelor sale de asistență tehnică, proiectele cu dimensiune regională sau transfrontalieră.

Atunci când Muntenegru are în vedere consolidarea cooperării sale cu una dintre țările menționate la articolele 15, 16 și 17, acesta informează și consultă Comunitatea și statele sale membre în conformitate cu dispozițiile titlului X.

Muntenegru pune pe deplin în aplicare acordurile bilaterale existente negociate în temeiul Memorandumului de înțelegere privind facilitarea și liberalizarea comerțului semnat la Bruxelles la 27 iunie 2001 de către Serbia și Muntenegru și Acordul de Liber Schimb Central European semnat la București la 19 decembrie 2006.

Articolul 15

Cooperarea cu alte țări care au semnat un acord de stabilizare și de asociere

După semnarea prezentului acord, Muntenegru inițiază negocieri cu țările care au semnat deja un acord de stabilizare și de asociere, în vederea încheierii unor convenții bilaterale privind cooperarea regională, al căror obiectiv îl constituie extinderea domeniului de aplicare al cooperării dintre țările în cauză.

Principalele elemente ale convențiilor în cauză sunt:

(a) dialogul politic;

(b) instituirea unor zone de liber schimb, în conformitate cu dispozițiile relevante ale OMC;

(c) concesii reciproce privind circulația lucrătorilor, dreptul de stabilire, prestarea de servicii, plățile curente și circulația capitalurilor, precum și alte politici legate de circulația persoanelor la un nivel echivalent celui stabilit de prezentul acord;

(d) dispoziții privind cooperarea în alte domenii, reglementate sau nu de prezentul acord, în special în domeniul justiției, libertății și securității.

Convențiile respective cuprind dispoziții privind crearea mecanismelor instituționale necesare, după caz.

Convențiile în cauză sunt încheiate în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Disponibilitatea Muntenegrului de a încheia astfel de convenții va reprezenta o condiție în ceea ce privește dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre Muntenegru și Uniunea Europeană.

Muntenegru inițiază negocieri similare cu celelalte țări din regiune după ce acestea vor fi semnat un acord de stabilizare și de asociere.

Articolul 16

Cooperarea cu alte țări implicate în procesul de stabilizare și de asociere

Muntenegru urmărește realizarea cooperării regionale cu celelalte state implicate în procesul de stabilizare și de asociere în unele sau în toate domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord, în special în cele de interes comun. O astfel de cooperare ar trebui să fie întotdeauna compatibilă cu principiile și obiectivele prezentului acord.

Articolul 17

Cooperarea cu alte țări candidate la aderarea la UE care nu sunt implicate în procesul de stabilizare și de asociere

(1)  Muntenegru ar trebui să-și consolideze cooperarea și să încheie o convenție privind cooperarea regională cu orice țară candidată la aderarea la UE în oricare dintre domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord. Astfel de convenții ar trebui să aibă drept obiectiv apropierea treptată a relațiilor bilaterale dintre Muntenegru și țara în cauză la partea corespunzătoare a relațiilor dintre Comunitate și statele sale membre și țara respectivă.

(2)  Muntenegru va iniția negocieri cu Turcia, care a instituit o uniune vamală cu Comunitatea, în vederea încheierii, pe bază reciproc avantajoasă, a unui acord de instituire a unei zone de liber schimb în conformitate cu articolul XXIV din GATT 1994, precum și în vederea liberalizării dreptului de stabilire și a prestării de servicii între acestea la un nivel echivalent cu cel stabilit de prezentul acord, în conformitate cu articolul V din GATS.

Aceste negocieri ar trebui inițiate în cel mai scurt timp, în vederea încheierii acordului menționat anterior înainte de sfârșitul perioadei de tranziție menționate la articolul 18 alineatul (1).TITLUL IV

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

Articolul 18

(1)  Comunitatea și Muntenegru instituie progresiv o zonă de liber schimb bilaterală în termen de cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord, precum și cu dispozițiile GATT 1994 și OMC. În acest sens, părțile țin seama de cerințele specifice prevăzute în continuare.

(2)  În comerțul dintre părți, la clasificarea mărfurilor se aplică Nomenclatura Combinată.

(3)  În sensul prezentului acord, taxele vamale și taxele care au efect echivalent taxelor vamale includ orice taxă sau impunere de orice tip aplicată în legătură cu importul sau exportul unei mărfi, inclusiv orice formă de suprataxă sau supraimpunere în legătură cu un astfel de import sau export, dar nu includ nciciun fel de:

(a) taxe echivalente unor taxe interne impuse în conformitate cu dispozițiile articolului III alineatul (2) din GATT 1994,

(b) măsuri antidumping sau compensatorii,

(c) redevențe sau taxe proporționale cu costurile serviciilor prestate.

(4)  Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care se aplică reducerile tarifare succesive prevăzute de prezentul acord este:

(a) Tariful Vamal Comun al Comunității Europene, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2658/87 ( 1 ) al Consiliului, aplicat efectiv erga omnes la data semnării prezentului acord;

(b) tariful vamal aplicat în Muntenegru ( 2 ).

(5)  În cazul în care, după semnarea prezentului acord, se aplică orice reducere tarifară cu efect erga omnes, în special reduceri care rezultă:

(a) din negocierile tarifare în cadrul OMC, sau

(b) în cazul aderării Muntenegrului la OMC sau

(c) din reduceri ulterioare aderării Muntenegrului la OMC,

astfel de taxe reduse înlocuiesc taxa vamală de bază menționată la alineatul (4) începând cu data de la care se aplică astfel de reduceri.

(6)  Comunitatea și Muntenegru își comunică reciproc taxele de bază și orice modificări ale acestora.CAPITOLUL I

Produsele industriale

Articolul 19

Definiție

(1)  Dispozițiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate sau din Muntenegru enumerate în capitolele 25-97 din Nomenclatura Combinată, cu excepția produselor enumerate în anexa I paragraful I punctul (ii) la Acordul OMC privind agricultura.

(2)  Comerțul dintre părți cu produse reglementate de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice se desfășoară în conformitate cu dispozițiile tratatului respectiv.

Articolul 20

Concesiile acordate de Comunitate pentru produsele industriale

(1)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicate importurilor în Comunitate de produse industriale originare din Muntenegru se elimină.

(2)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, restricțiile cantitative la importurile în Comunitate de produse originare din Muntenegru și măsurile cu efect echivalent se elimină.

Articolul 21

Concesiile acordate de Muntenegru pentru produsele industriale

(1)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la importul în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa I, se elimină.

(2)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele cu efect echivalent taxelor vamale aplicate importurilor în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate se elimină.

(3)  Taxele vamale la importul în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate enumerate în anexa I se reduc și se elimină treptat, în conformitate cu calendarul indicat în anexa menționată anterior.

(4)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, restricțiile cantitative la importurile în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate și măsurile cu efect echivalent se elimină.

Articolul 22

Taxe vamale și restricții la export

(1)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Muntenegru elimină în comerțul dintre ele orice taxe vamale la export și orice taxe cu efect echivalent.

(2)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord Comunitatea și Muntenegru elimină între ele orice restricții cantitative la export și orice măsuri cu efect echivalent.

Articolul 23

Accelerarea reducerii taxelor vamale

Muntenegru își declară disponibilitatea de a-și reduce taxele vamale aplicate în comerțul cu Comunitatea într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut la articolul 21 în cazul în care situația sa economică generală și situația sectorului economic în cauză permit acest lucru.

În acest sens, Consiliul de stabilizare și de asociere analizează situația respectivă și face recomandările corespunzătoare.CAPITOLUL II

Agricultură și pescuit

Articolul 24

Definiție

(1)  Dispozițiile prezentului capitol se aplică în ceea ce privește comerțul cu produse agricole și pescărești originare din Comunitate sau din Muntenegru.

(2)  Expresia „produse agricole și pescărești” desemnează produsele enumerate la capitolele 1-24 din Nomenclatura Combinată și produsele enumerate în anexa I paragraful I punctul (ii) la Acordul OMC privind agricultura.

(3)  Definiția de mai sus include peștii și produsele pescărești care fac obiectul capitolului 3 pozițiile 1604 și 1605 și subpozițiile 0511 91 , 2301 20 și ex 1902 20 („paste alimentare umplute care conțin pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, în proporție de peste 20 % din greutate”).

Articolul 25

Produse agricole transformate

Protocolul 1 stabilește regimul comercial care se aplică produselor agricole transformate enumerate în protocolul respectiv.

Articolul 26

Concesiile acordate de Comunitate pentru importurile de produse agricole originare din Munenegru

(1)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Muntenegru.

(2)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Muntenegru altele decât cele de la pozițiile 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 și 2204 din Nomenclatura Combinată.

Pentru produsele care fac obiectul capitolelor 7 și 8 din Nomenclatura Combinată, pentru care Tariful Vamal Comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem și o taxă vamală specifică, nu se elimină decât partea ad valorem din taxa respectivă.

(3)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea stabilește taxele vamale aplicabile importurilor în Comunitate de produse din categoria „baby beef” definite în anexa II și originare din Muntenegru la 20 % din taxa ad valorem și 20 % din taxa specifică prevăzute de Tariful Vamal Comun al Comunității, în limita unui contingent tarifar anual de 800 de tone exprimate în greutatea carcasei.

Articolul 27

Concesiile acordate de Muntenegru pentru importurile de produse agricole

(1)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Comunitate.

(2)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru:

(a) elimină taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din Comunitate, enumerate la litera (a) din anexa III;

(b) elimină treptat taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din Comunitate, enumerate la litera (b) din anexa III, conform calendarului indicat pentru fiecare produs în anexa respectivă;

(c) reduce treptat până la 50 % taxele vamale aplicabile la importul anumitor produse agricole originare din Comunitate, enumerate la litera (c) din anexa III, conform calendarului indicat pentru fiecare produs în anexa respectivă.

▼M1

(3)  De la data intrării în vigoare a protocolului la prezentul acord, ținând cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, Muntenegru aplică drepturile vamale aplicabile importurilor anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană în cantitățile indicate, enumerate în anexa III litera (d).

▼B

Articolul 28

Protocolul privind vinurile și băuturile spirtoase

Regimul aplicabil vinurilor și băuturilor spirtoase menționate în Protocolul 2 este stabilit prin protocolul respectiv.

Articolul 29

Concesiile acordate de Comunitate pentru importurile de pește și de produse pescărești

(1)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din Muntenegru.

(2)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate taxele vamale și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din Muntenegru altele decât cele enumerate în anexa IV. Produselor enumerate în anexa IV li se aplică dispozițiile din anexa respectivă.

Articolul 30

Concesiile acordate de Muntenegru pentru importurile de pește și de produse pescărești

(1)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din Comunitate.

(2)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru elimină toate taxele vamale și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din Comunitate altele decât cele enumerate în anexa V. Produselor enumerate în anexa V li se aplică dispozițiile din anexa respectivă.

▼M1

(3)  De la data intrării în vigoare a protocolului la prezentul acord, ținând cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, Muntenegru elimină toate taxele vamale și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și produse pescărești originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa V. Produsele enumerate în anexa V fac obiectul dispozițiilor acesteia.

▼B

Articolul 31

Clauza de revizuire

Luând în considerare volumul schimburilor comerciale cu produse agricole și pescărești între părți, sensibilitățile specifice ale acestora, normele politicilor comune ale Comunității și politicile Muntenegrului în materie de agricultură și pescuit, rolul agriculturii și pescuitului în economia Muntenegrului, rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din cadrul OMC, precum și eventuala aderare a Muntenegrului la OMC, Comunitatea și Muntenegru examinează în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, posibilitatea de a-și acorda concesii suplimentare, pentru fiecare produs în parte, în mod sistematic, corespunzător și pe baze de reciprocitate, în vederea punerii în aplicare a unei liberalizări sporite a comerțului cu produse agricole și pescărești.

Articolul 32

Clauza de salvgardare privind agricultura și pescuitul

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale prezentului acord, în special ale articolului 41, dată fiind sensibilitatea deosebită a piețelor produselor agricole și pescărești, în cazul în care importurile de produse originare din una dintre părți care fac obiectul unor concesii acordate în temeiul articolelor 25, 26, 27, 28, 29 și 30 cauzează celeilalte părți o perturbare gravă a piețelor sau a mecanismelor interne de reglementare, cele două părți inițiază de îndată consultări pentru a găsi o soluție corespunzătoare. Până la găsirea unei astfel de soluții, partea în cauză poate lua măsurile corespunzătoare pe care le consideră necesare.

Articolul 33

Protecția indicațiilor geografice pentru produse agricole și pescărești și pentru produse alimentare, altele decât vinurile și băuturile spirtoase

(1)  Muntenegru oferă protecție indicațiilor geografice ale Comunității înregistrate în Comunitate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare ( 3 ), în conformitate cu dispozițiile prezentului articol. Indicațiile geografice ale Muntenegrului pot fi înregistrate în Comunitate în condițiile prevăzute de regulamentul menționat anterior.

(2)  Muntenegru interzice orice utilizare pe teritoriul său a denumirilor protejate în Comunitate pentru produse comparabile care nu respectă specificațiile indicației geografice. Această dispoziție se aplică și atunci când adevărata origine geografică a mărfii este indicată, indicația geografică în cauză este utilizată în traducere, denumirea este însoțită de termeni precum „gen”, „tip”, „stil”, „imitație”, „metodă” sau alte expresii de acest gen.

(3)  Muntenegru refuză înregistrarea unei mărci de comerț a cărei utilizare corespunde situațiilor menționate la alineatul (2).

(4)  Mărcile de comerț a căror utilizare corespunde situațiilor menționate la alineatul (2) care au fost înregistrate în Muntenegru sau au fost consacrate prin utilizare nu se mai utilizează după 1 ianuarie 2009. Totuși, această dispoziție nu se aplică mărcilor de comerț înregistrate în Muntenegru și mărcilor de comerț consacrate prin utilizare deținute de resortisanți ai țărilor terțe, cu condiția să nu fie de natură să inducă în eroare, în orice fel, publicul în ceea ce privește calitatea, specificațiile și originea geografică a mărfurilor.

(5)  Orice utilizare în Muntenegru a indicațiilor geografice protejate în conformitate cu alineatul (1) ca termeni uzuali în limbajul comun folosiți ca denumiri comune ale unor astfel de mărfuri încetează cel târziu la 1 ianuarie 2009.

(6)  Muntenegru se asigură că mărfurile exportate de pe teritoriul său după data de 1 ianuarie 2009 nu încalcă dispozițiile prezentului articol.

(7)  Muntenegru asigură protecția menționată la alineatele (1)–(6) din proprie inițiativă, precum și la cererea unei părți interesate.CAPITOLUL III

Dispoziții comune

Articolul 34

Domeniu de aplicare

Dispozițiile prezentului capitol se aplică schimburilor comerciale cu toate produsele între părți, cu excepția cazului în care în prezentul capitol sau în Protocolul 1 se prevede altfel.

Articolul 35

Concesii mai avantajoase

Dispozițiile prezentului titlu nu aduc atingere în niciun fel aplicării unilaterale a unor măsuri mai avantajoase de către oricare dintre părți.

Articolul 36

Statu-quo

(1)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent în relațiile comerciale dintre Comunitate și Muntenegru, iar cele existente nu se majorează.

(2)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi restricții cantitative la import sau la export sau măsuri cu efect echivalent în relațiile comerciale dintre Comunitate și Muntenegru, iar cele existente nu devin mai restrictive.

(3)  Fără a aduce atingere concesiilor acordate în temeiul articolelor 26, 27, 28, 29 și 30, dispozițiile alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol nu limitează în niciun fel aplicarea politicilor agricole și în domeniul pescuitului ale Muntenegrului și ale Comunității și nici adoptarea oricăror măsuri în cadrul politicilor respective, cu condiția ca regimul importurilor prevăzut în anexele II-V și în Protocolul 1 să nu fie afectat.

Articolul 37

Interdicția discriminării fiscale

(1)  Comunitatea și Muntenegru se abțin de la orice măsură sau practică internă cu caracter fiscal care cauzează direct sau indirect o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părți și elimină orice astfel de eventuale măsuri sau practici.

(2)  Produsele exportate către teritoriul uneia dintre părți nu pot beneficia de rambursări ale impozitelor indirecte interne mai mari decât cuantumul impozitelor indirecte percepute asupra lor.

Articolul 38

Taxe de natură fiscală

Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică și taxelor vamale de natură fiscală.

Articolul 39

Uniuni vamale, zone de liber schimb, regimuri privind comerțul de frontieră

(1)  Prezentul acord nu împiedică menținerea sau instituirea unor uniuni vamale, a unor zone de liber schimb sau a unor regimuri privind comerțul de frontieră, în măsura în care acestea nu modifică regimul comercial prevăzut de prezentul acord.

(2)  În cursul perioadei de tranziție menționate la articolul 18, prezentul acord nu aduce atingere punerii în aplicare a regimurilor preferențiale specifice ce reglementează circulația mărfurilor, care fie au fost prevăzute de acordurile frontaliere încheiate anterior între unul sau mai multe state membre și Serbia și Muntenegru, fie rezultă din acordurile bilaterale menționate în titlul III încheiate de Muntenegru în vederea promovării comerțului regional.

(3)  Consultările dintre părți cu privire la acordurile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol și, atunci când se solicită acest lucru, cu privire la alte aspecte importante care au legătură cu politicile comerciale ale fiecăreia dintre părți aplicate în relațiile cu țări terțe au loc în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere. Astfel de consultări se desfășoară în special în cazul aderării la Uniune a unei țări terțe, în vederea asigurării faptului că se ține seama de interesele reciproce ale Comunității și ale Muntenegrului prevăzute de prezentul acord.

Articolul 40

Dumping și subvenții

(1)  Niciuna dintre dispozițiile prezentului acord nu împiedică vreuna dintre părți să ia măsuri de apărare comercială în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol și cu articolul 41.

(2)  În cazul în care una dintre părți constată, în comerțul cu cealaltă parte, existența unor practici de dumping și/sau a unor practici de subvenționare care pot face obiectul unor măsuri compensatorii, partea în cauză poate lua măsuri corespunzătoare împotriva practicilor respective, în conformitate cu Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 sau cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii și cu legislația națională relevantă.

Articolul 41

Clauza de salvgardare

(1)  Dispozițiile articolului XIX din GATT 1994 și Acordul OMC privind măsurile de salvgardare sunt aplicabile între părți.

(2)  Sub rezerva dispozițiilor alineatului (1) al prezentului articol, atunci când un produs al uneia dintre părți este importat pe teritoriul celeilalte părți în cantități majorate într-atât și în astfel de condiții încât cauzează sau riscă să cauzeze:

(a) un prejudiciu grav sectorului industriei naționale care fabrică produse similare sau produse direct concurente pe teritoriul părții importatoare sau

(b) perturbări grave în orice sector al economiei sau dificultăți care ar putea determina deteriorarea gravă a situației economice dintr-o regiune a părții importatoare,

această parte poate lua măsuri de salvgardare bilaterale corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul articol.

(3)  Măsurile de salvgardare bilaterale luate în privința importurilor provenite de la cealaltă parte nu depășesc ceea ce este necesar pentru a remedia problemele definite la alineatul (2) care au apărut ca urmare a aplicării prezentului acord. Măsura de salvgardare adoptată ar putea consta în suspendarea majorării sau reducerii marjelor de preferință prevăzute de prezentul acord pentru produsul în cauză până la o limită maximă corespunzătoare taxei de bază menționate la articolul 18 alineatul (4) literele (a) și (b) și alineatul (5) pentru același produs. Astfel de măsuri conțin elemente clare care conduc la eliminarea lor treptată până cel târziu la sfârșitul perioadei stabilite, iar durata aplicării acestora nu depășește 2 ani.

În circumstanțe cu totul excepționale, durata aplicării măsurilor poate fi prelungită cu cel mult doi ani. Nu se aplică nicio măsură de salvgardare bilaterală importului unui produs care a făcut deja obiectul unei astfel de măsuri, timp de cel puțin 4 ani de la data expirării măsurii respective.

(4)  În cazurile menționate la prezentul articol, înainte de a lua măsurile prevăzute de acesta sau în cazurile în care se aplică alineatul (5) litera (b) al prezentului articol, Comunitatea, pe de o parte, sau Muntenegru, pe de altă parte, furnizează în cel mai scurt timp Consiliului de stabilizare și de asociere toate informațiile relevante necesare unei analize în profunzime a situației, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părțile în cauză.

(5)  La punerea în aplicare a alineatelor (1), (2), (3) și (4) se aplică următoarele dispoziții:

(a) Problemele care rezultă din situația menționată la prezentul articol se înaintează de îndată spre examinare Consiliului de stabilizare și de asociere, care poate lua orice decizii necesare pentru a pune capăt unor astfel de probleme.

În cazul în care Consiliul de stabilizare și de asociere sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să pună capăt problemelor sau în cazul în care nu s-a găsit nicio altă soluție satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la înaintarea problemei Consiliului de stabilizare și de asociere, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate pentru a remedia problema în conformitate cu prezentul articol. La alegerea măsurilor de salvgardare, trebuie acordată prioritate celor care perturbă cel mai puțin aplicarea mecanismelor instituite prin prezentul acord. Măsurile de salvgardare aplicate în conformitate cu articolul XIX din GATT 1994 și cu Acordul OMC privind măsurile de salvgardare mențin nivelul/marja de preferință acordat(ă) în temeiul prezentului acord.

(b) Atunci când circumstanțe excepționale și critice care impun luarea unor măsuri imediate fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, după caz, partea în cauză poate, în situațiile menționate în prezentul articol, aplica măsurile provizorii necesare pentru a face față situației și informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta.

Măsurile de salvgardare se notifică de îndată Consiliului de stabilizare și de asociere și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanțele o permit.

(6)  În cazul în care Comunitatea, pe de o parte, sau Muntenegru, pe de altă parte, supune importurile de produse care pot provoca problemele menționate în prezentul articol unei proceduri administrative care are drept scop furnizarea rapidă de informații privind evoluția fluxurilor comerciale, partea în cauză informează cealaltă parte cu privire la aceasta.

Articolul 42

Clauza privind penuria de produse

(1)  Atunci când respectarea dispozițiilor prezentului titlu duce la:

(a) o penurie gravă sau un risc de penurie gravă de produse alimentare sau alte produse esențiale pentru partea exportatoare; sau

(b) reexportarea către o țară terță a unui produs cu privire la care partea exportatoare menține restricții cantitative la export, taxe vamale de export sau măsuri ori taxe cu efect echivalent și atunci când situațiile menționate anterior provoacă sau pot provoca probleme importante părții exportatoare,

aceasta din urmă poate lua măsurile adecvate, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul articol.

(2)  La alegerea măsurilor, trebuie acordată prioritate celor care perturbă cel mai puțin mecanismele instituite prin prezentul acord. Astfel de măsuri nu se aplică într-o manieră care să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau care nu poate fi justificată, atunci când sunt menținute aceleași condiții, sau o restricționare mascată a comerțului și se elimină atunci când circumstanțele nu mai justifică menținerea lor.

(3)  Înainte de a lua măsurile prevăzute la alineatul (1) sau în cel mai scurt timp în cazurile în care se aplică alineatul (4), Comunitatea sau Muntenegru furnizează Consiliului de stabilizare și de asociere toate informațiile relevante, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părți. În cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere, părțile pot conveni asupra oricăror mijloace necesare pentru a pune capăt problemelor. În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la sesizarea Consiliul de stabilizare și de asociere, partea exportatoare poate aplica măsuri privind exportul produsului în cauză, în temeiul prezentului articol.

(4)  Atunci când circumstanțe excepționale și critice care impun luarea unor măsuri imediate fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, după caz, Comunitatea sau Muntenegru poate aplica măsurile de precauție necesare pentru a face față situației și informează de îndată cealaltă parte în această privință.

(5)  Orice măsuri luate în temeiul prezentului articol se notifică de îndată Consiliului de stabilizare și de asociere și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanțele o permit.

Articolul 43

Monopoluri de stat

În ceea ce privește orice monopoluri de stat cu caracter comercial, Muntenegru se asigură că până la intrarea în vigoare a prezentului acord nu mai există nicio discriminare în ceea ce privește condițiile de aprovizionare și de comercializare a mărfurilor între resortisanții statelor membre ai Uniunii Europene și cei ai Muntenegrului.

Articolul 44

Reguli de origine

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, Protocolul 3 stabilește regulile de origine pentru aplicarea dispozițiilor prezentului acord.

Articolul 45

Restricții permise

Prezentul acord nu împiedică aplicarea de interdicții sau restricții asupra importurilor, exporturilor sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate din motive de: moralitate publică, ordine publică sau securitate publică, de protecție a sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor, de protecție a patrimoniului artistic, istoric sau arheologic național, de protecție a proprietății intelectuale, industriale și comerciale sau justificate de reglementări privind aurul și argintul. Cu toate acestea, astfel de interdicții sau restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată a comerțului dintre părți.

Articolul 46

Lipsa cooperării administrative

(1)  Părțile convin asupra importanței cruciale a cooperării administrative pentru punerea în aplicare și controlul tratamentului preferențial acordat în temeiul prezentului titlu și își reiterează angajamentul de a combate neregulile și frauda în domeniul vamal și în domeniile conexe.

(2)  Atunci când una dintre părți constată, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau cazuri de fraudă în conformitate cu prezentul titlu, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferențial aferent produsului (produselor) în cauză în conformitate cu prezentul articol.

(3)  În sensul prezentului articol, prin lipsa cooperării administrative se înțelege, inter alia:

(a) nerespectarea repetată a obligațiilor de a verifica originea produsului (produselor) în cauză;

(b) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește efectuarea verificărilor ulterioare ale dovezii originii și/sau comunicarea rezultatelor acestora;

(c) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește obținerea autorizației de a realiza misiuni de cooperare administrativă pentru a verifica autenticitatea documentelor sau acuratețea informațiilor necesare pentru acordarea tratamentului preferențial în cauză.

În sensul prezentului articol, pot fi constatate nereguli sau cazuri de fraudă, inter alia, atunci când are loc o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a importurilor de mărfuri care depășesc nivelul obișnuit al capacității de producție și export a celeilalte părți, creștere corelată cu informații obiective privind existența unor nereguli sau a unui caz de fraudă.

(4)  Aplicarea unei suspendări temporare are loc în următoarele condiții:

(a) Partea care a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau a unui caz de fraudă comunică fără întârzieri nejustificate Comitetului de stabilizare și de asociere constatările sale, furnizând informații obiective, și lansează consultări în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere, pe baza tuturor informațiilor relevante și constatărilor obiective, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

(b) Atunci când părțile demarează consultări în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere menționat mai sus, astfel cum se prevede mai sus, și nu reușesc să ajungă la o soluție acceptabilă în termen de 3 luni de la efectuarea notificării, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferențial acordat produsului (produselor) în cauză. Suspendările temporare se notifică fără întârzieri nejustificate Comitetului de stabilizare și de asociere.

(c) Suspendările temporare efectuate în temeiul prezentul articol se limitează la ceea ce este necesar pentru a proteja interesele financiare ale părții în cauză. Acestea nu depășesc o perioadă de șase luni, care poate fi reînnoită. Suspendările temporare se notifică de îndată ce sunt adoptate Comitetului de stabilizare și de asociere. Acestea fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere, în special pentru a li se pune capăt de îndată ce condițiile de aplicare nu mai sunt întrunite.

(5)  Odată cu notificarea Comitetului de stabilizare și de asociere efectuată în temeiul alineatului 4 litera (a) al prezentului articol, partea în cauză ar trebui să publice în Jurnalul său oficial o notă de informare adresată importatorilor. În nota de informare adresată importatorilor ar trebui să se indice că în cazul produsului respectiv s-a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau un caz de fraudă.

Articolul 47

În cazul unei erori a autorității competente în ceea ce privește gestionarea adecvată a sistemului preferențial la export, în special în aplicarea dispozițiilor Protocolului 3 la prezentul acord atunci când eroarea în cauză are consecințe asupra taxelor la import, partea contractantă care se confruntă cu astfel de consecințe poate solicita Consiliului de stabilizare și de asociere să examineze posibilitatea adoptării tuturor măsurilor adecvate în vederea rezolvării situației.

Articolul 48

Aplicarea prezentului acord nu aduce atingere aplicării dispozițiilor dreptului comunitar în Insulele Canare.TITLUL V

CIRCULAȚIA LUCRĂTORILOR, DREPTUL DE STABILIRE, PRESTAREA DE SERVICII ȘI CIRCULAȚIA CAPITALURILORCAPITOLUL I

Circulația lucrătorilor

Articolul 49

(1)  Sub rezerva condițiilor și dispozițiilor aplicabile în fiecare stat membru:

(a) tratamentul acordat lucrătorilor care sunt resortisanți ai Muntenegrului și care sunt angajați legal pe teritoriul unui stat membru nu trebuie să facă obiectul niciunei discriminări bazate pe naționalitate, în ceea ce privește condițiile de muncă, de remunerare sau de concediere, în comparație cu tratamentul aplicat resortisanților statului membru în cauză;

(b) soțul/soția și copiii unui lucrător angajat legal pe teritoriul unui stat membru, rezidenți legal în statul membru respectiv, cu excepția soțului/soției și copiilor lucrătorilor sezonieri sau a celor care sunt angajați în temeiul acordurilor bilaterale în sensul articolului 50, cu excepția cazului în care acordurile respective prevăd altfel, au acces la piața muncii statului membru respectiv pe durata șederii profesionale autorizate a lucrătorului în cauză.

(2)  Sub rezerva condițiilor și modalităților aplicabile pe teritoriul său, Muntenegru acordă tratamentul menționat la alineatul (1) lucrătorilor care sunt resortisanți ai unui stat membru și care sunt angajați legal pe teritoriul său, precum și soțului/soției și copiilor lucrătorilor în cauză, care își au, de asemenea, reședința legală în Muntenegru.

Articolul 50

(1)  Luând în considerare situația de pe piața muncii din statele membre, sub rezerva aplicării legislației acestora și cu respectarea normelor în vigoare în respectivele state membre în domeniul mobilității lucrătorilor:

(a) facilitățile existente de acces la locuri de muncă acordate de către statele membre lucrătorilor din Muntenegru în temeiul acordurilor bilaterale ar trebui păstrate și, în cazul în care este posibil, îmbunătățite;

(b) celelalte state membre examinează posibilitatea încheierii de acorduri similare.

(2)  După trei ani, Consiliul de stabilizare și de asociere examinează acordarea altor avantaje, inclusiv facilitarea accesului la formare profesională, în conformitate cu normele și procedurile în vigoare în statele membre și ținând seama de situația de pe piața muncii din statele membre și din Comunitate.

Articolul 51

(1)  Se adoptă norme de coordonare a sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii care sunt resortisanți ai Muntenegrului și sunt angajați legal pe teritoriul unui stat membru, precum și membrilor familiilor acestora care sunt rezidenți legal în statul membru respectiv. În acest scop, dispozițiile enumerate în continuare sunt instituite printr-o decizie a Consiliului de stabilizare și de asociere, care nu aduce atingere niciunui drept sau obligații care decurge din acordurile bilaterale, atunci când aceste acorduri prevăd un tratament mai favorabil:

(a) toate perioadele de asigurare, de angajare în muncă sau de rezidență încheiate de lucrătorii respectivi în diversele state membre sunt cumulate la calcularea pensiilor și anuităților pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș, precum și în scopul asigurării asistenței medicale pentru lucrătorii respectivi și pentru membrii familiilor lor;

(b) orice pensii sau anuități pentru limită de vârstă, de urmaș, în caz de accidente de muncă sau de boală profesională ori de invaliditate cauzată de acestea, cu excepția prestațiilor necontributive, pot fi transferate în mod liber la rata aplicată în temeiul legislației statului sau statelor membre debitoare;

(c) lucrătorii în cauză beneficiază de alocații familiale pentru membrii familiilor lor, astfel cum se menționează anterior.

(2)  Muntenegru acordă lucrătorilor care sunt resortisanți ai unui stat membru și sunt angajați legal pe teritoriul său, precum și membrilor familiilor acestora care sunt rezidenți legal pe teritoriul său, un tratament similar celui menționat la alineatul (1) literele (b) și (c).CAPITOLUL II

Dreptul de stabilire

Articolul 52

Definiție

În sensul prezentului acord:

(a) „societate din Comunitate” sau „societate din Muntenegru” înseamnă o societate constituită în conformitate cu legislația unui stat membru sau a Muntenegrului și care are sediul social, administrația centrală sau sediul principal pe teritoriul Comunității sau, respectiv, pe cel al Muntenegrului. Cu toate acestea, în cazul în care societatea, constituită în conformitate cu legislația unui stat membru sau a Muntenegrului, nu are decât sediul social pe teritoriul Comunității sau al Muntenegrului, ea este considerată o societate din Comunitate sau din Muntenegru în cazul în care activitățile sale au o legătură efectivă și continuă cu economia unuia dintre statele membre sau a Muntenegrului;

(b) „filiala” unei întreprinderi înseamnă o societate controlată efectiv de o altă societate;

(c) „sucursala” unei întreprinderi înseamnă un punct de lucru fără personalitate juridică, care are un caracter aparent permanent, de exemplu reprezintă prelungirea unei societăți-mamă, are propria conducere și dotarea materială necesară pentru a purta negocieri de afaceri cu terții astfel încât aceștia din urmă, deși cunosc faptul că, dacă va fi necesar, va exista o legătură juridică între aceștia și societatea-mamă, al cărei sediu este în străinătate, nu sunt obligați să trateze direct cu aceasta, ci pot încheia operațiuni comerciale cu punctul de lucru care reprezintă extensia;

(d) „drept de stabilire”:

(i) în ceea ce privește resortisanții, desemnează dreptul de a exercita activități economice în calitate de persoane care desfășoară activități independente și de a înființa întreprinderi, în special societăți, pe care le controlează efectiv. Calitatea resortisanților de lucrători care desfășoară o activitate independentă și activitățile economice desfășurate de către aceștia nu le conferă dreptul de a căuta sau de a accepta un loc de muncă pe piața muncii și nici dreptul de acces pe piața muncii unei alte părți. Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică persoanelor care nu desfășoară exclusiv activități independente;

(ii) în ceea ce privește întreprinderile din Comunitate sau Muntenegru, desemnează dreptul de a exercita activități economice prin înființarea de filiale și de sucursale în Muntenegru sau, respectiv, în Comunitate;

(e) „activități” înseamnă desfășurarea unor activități economice;

(f) „activități economice” desemnează, în principiu, activitățile cu caracter industrial, comercial și profesional, precum și activitățile artizanale;

(g) „resortisant al Comunității” și „resortisant al Muntenegrului” desemnează o persoană fizică ce este resortisant al unui stat membru sau, respectiv, al Muntenegrului;

În ceea ce privește transportul maritim internațional, inclusiv operațiunile de transport intermodal care includ o zonă maritimă, resortisanții statelor membre sau ai Muntenegrului stabiliți în afara Comunității sau, respectiv, în afara Muntenegrului, precum și companiile maritime stabilite în afara Comunității sau în afara Muntenegrului și controlate de resortisanții unui stat membru sau ai Muntenegrului beneficiază, de asemenea, de dispozițiile prezentului capitol și de cele ale capitolului III în cazul în care navele lor sunt înmatriculate în statul membru respectiv sau în Muntenegru, în conformitate cu legislația statului respectiv;

(h) „servicii financiare” desemnează activitățile descrise în anexa VI. Consiliul de stabilizare și de asociere poate extinde sau modifica domeniul de aplicare al anexei menționate anterior.

Articolul 53

(1)  Muntenegru facilitează desfășurarea pe teritoriul său a unor activități de către întreprinderi sau resortisanți ai Comunității. În acest scop, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Muntenegru acordă:

(a) în ceea ce privește stabilirea întreprinderilor din Comunitate pe teritoriul Muntenegrului, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor întreprinderi sau oricărei întreprinderi din țări terțe, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos;

(b) în ceea ce privește activitatea filialelor și a sucursalelor întreprinderilor din Comunitate pe teritoriul Muntenegrului, odată stabilite pe teritoriul său, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor întreprinderi și sucursale sau oricărei filiale și sucursale a oricărei întreprinderi din țări terțe, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos.

(2)  De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și statele sale membre acordă:

(a) în ceea ce privește stabilirea întreprinderilor din Muntenegru, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat de către statele membre propriilor întreprinderi sau oricărei întreprinderi din orice țară terță, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos;

(b) în ceea ce privește activitatea filialelor și a sucursalelor întreprinderilor din Muntenegru stabilite pe teritoriul său, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat de către statele membre propriilor întreprinderi și filialelor acestora sau oricărei filiale și sucursale a oricărei întreprinderi din țări terțe stabilite pe teritoriul lor, în cazul în care acesta din urmă este mai avantajos.

(3)  Părțile nu adoptă nicio reglementare sau măsură nouă care să introducă o discriminare în ceea ce privește stabilirea întreprinderilor oricăreia dintre părți pe teritoriul lor sau în ceea ce privește activitatea lor, odată stabilite, în comparație cu propriile întreprinderi.

(4)  La patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește modalitățile de extindere a dispozițiilor menționate anterior la dreptul de stabilire al resortisanților Comunității și celor ai Muntenegrului, conferindu-le acestora dreptul de a exercita activități economice în calitate de lucrători care desfășoară activități independente.

(5)  Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului articol:

(a) de la intrarea în vigoare a prezentului acord, filialele și sucursalele întreprinderilor din Comunitate au dreptul de a utiliza și închiria bunuri imobile în Muntenegru;

(b) de la intrarea în vigoare a prezentului acord, filialele și sucursalele întreprinderilor din Comunitate au dreptul de a dobândi și a se bucura de drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile la fel ca întreprinderile din Muntenegru și, în ceea ce privește bunurile publice sau de interes comun, au aceleași drepturi de care se bucură întreprinderile din Muntenegru, atunci când drepturile respective sunt necesare pentru exercitarea activităților economice pentru care au fost înființate întreprinderile în cauză.

Articolul 54

(1)  Sub rezerva dispozițiilor articolului 56, cu excepția serviciilor financiare descrise în anexa VI, părțile pot reglementa stabilirea și activitatea întreprinderilor și a resortisanților pe teritoriul lor, cu condiția ca respectivele reglementări să nu discrimineze întreprinderi și resortisanți ai celeilalte părți în comparație cu propriile întreprinderi și resortisanți.

(2)  În ceea ce privește serviciile financiare, fără a aduce atingere oricărei alte dispoziții a prezentului acord, părțile nu sunt împiedicate să adopte măsuri prudențiale, inclusiv pentru a proteja investitorii, depunătorii, asigurații sau persoanele cărora li se datorează drepturi cu caracter fiduciar de către un furnizor de servicii financiare sau pentru a asigura integritatea și stabilitatea sistemului financiar. Nu se recurge la astfel de măsuri ca mijloc de a eluda obligațiile care incumbă uneia dintre părți în temeiul prezentului acord.

(3)  Nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează ca impunând uneia dintre părți divulgarea de informații referitoare la afacerile și la conturile unor clienți individuali sau orice informații confidențiale sau protejate deținute de organismele publice.

Articolul 55

(1)  Fără a aduce atingere vreunei dispoziții contrare a Acordului multilateral privind stabilirea unui spațiu aerian comun european ( 4 ) (denumit în continuare „SACE”), dispozițiile prezentului capitol nu se aplică serviciilor de transport aerian, de navigație pe căi interne și de cabotaj maritim.

(2)  Consiliul de stabilizare și de asociere poate face recomandări de îmbunătățire a dreptului de stabilire și desfășurare de activități în domeniile reglementate de alineatul (1).

Articolul 56

(1)  Dispozițiile articolelor 53 și 54 nu împiedică aplicarea, de către oricare dintre părți, a unor norme specifice privind stabilirea și activitatea, pe teritoriul său, a sucursalelor societăților aparținând celeilalte părți, care nu au fost constituite pe teritoriul primei părți, norme justificate de diferențele juridice sau tehnice existente între aceste sucursale și sucursalele societăților constituite pe teritoriul său sau, în ceea ce privește serviciile financiare, justificate de rațiuni prudențiale.

(2)  Diferența de tratament nu depășește ceea ce este strict necesar ca urmare a acestor diferențe juridice sau tehnice sau, în ceea ce privește serviciile financiare, din rațiuni prudențiale.

Articolul 57

Pentru a facilita accesul resortisanților Comunității și ai Republicii Muntenegru la activitățile profesionale reglementate și exercitarea acestora în Muntenegru și, respectiv, în Comunitate, Consiliul de stabilizare și de asociere examinează măsurile necesare pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor. Acesta poate adopta toate măsurile care sunt necesare în acest scop.

Articolul 58

(1)  O societate din Comunitate stabilită pe teritoriul Republicii Muntenegru sau o societate din Muntenegru stabilită pe teritoriul Comunității are dreptul de a angaja sau de a dispune angajarea de către una dintre filialele sau sucursalele sale, în conformitate cu legislația în vigoare pe teritoriul gazdă, teritoriul Republicii Muntenegru sau, respectiv, teritoriul Comunității, de lucrători care sunt resortisanți ai statului membru sau, respectiv, resortisanți din Muntenegru, cu condiția ca persoanele în cauză să facă parte din personalul-cheie definit la alineatul (2) și să fie angajate exclusiv de către societățile respective, de către filialele sau sucursalele acestora. Permisele de ședere și de muncă pentru aceste persoane sunt valabile strict pe perioada angajării.

(2)  Personalul-cheie al societăților menționate anterior, denumite în continuare „organizații”, este format din „persoane transferate în cadrul aceleiași întreprinderi”, astfel cum sunt definite la litera (c), și care aparțin categoriilor descrise în continuare, cu condiția ca organizația să aibă personalitate juridică și ca persoanele în cauză să fi fost angajate de organizația în cauză sau să fi fost parteneri ai acesteia (în altă calitate decât cea de acționari majoritari) timp de cel puțin un an înaintea transferului respectiv:

(a) cadre de conducere superioare ale unei organizații, responsabile în principal de gestionarea acesteia sub controlul sau conducerea generală a consiliului de administrație sau a acționarilor sau a echivalentului acestora, ale căror atribuții includ:

(i) conducerea organizației, a unui serviciu sau a unui departament al acesteia;

(ii) supravegherea și controlul activității desfășurate de către ceilalți membri ai personalului care exercită funcții de supraveghere, tehnice sau administrative;

(iii) angajarea și concedierea sau recomandarea angajării sau concedierii personalului, ori dispunerea altor măsuri privind personalul în temeiul competențelor care le sunt conferite;

(b) persoane care lucrează într-o organizație și posedă competențe excepționale, esențiale pentru activitatea, echipamentele de cercetare, tehnologiile sau gestionarea acesteia. Evaluarea acestor competențe poate reflecta, pe lângă cunoștințele specifice organizației, un nivel înalt de calificare pentru un anumit tip de muncă sau de activitate care necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv practicarea unei profesii autorizate;

(c) o „persoană transferată în cadrul aceleiași întreprinderi” se definește ca o persoană fizică care lucrează într-o organizație de pe teritoriul uneia dintre părți și care este transferată temporar, în vederea exercitării de activități economice, pe teritoriul celeilalte părți; organizația în cauză trebuie să aibă sediul principal pe teritoriul uneia dintre părți, iar transferul trebuie să se efectueze către o unitate a organizației respective (filială, sucursală), care desfășoară efectiv activități economice similare pe teritoriul celeilalte părți.

(3)  Intrarea și prezența temporară a resortisanților Muntenegrului și a resortisanților Comunității pe teritoriul Comunității, respectiv al Muntenegrului, sunt autorizate atunci când reprezentanții în cauză ai societăților sunt cadre de conducere superioare, astfel cum sunt definite la alineatul (2) litera (a), și când sunt însărcinați să înființeze o filială sau o sucursală comunitară a unei societăți din Muntenegru sau o filială sau o sucursală în Muntenegru a unei societăți din Comunitate, într-un stat membru sau, respectiv, în Republica Muntenegru, cu condiția ca:

(a) acești reprezentanți să nu fie implicați în activități de vânzare directă sau de furnizare de servicii și să nu fie remunerați dintr-o sursă situată pe teritoriul gazdă al unității; și

(b) societatea să aibă sediul principal în afara Comunității sau, respectiv, a Muntenegrului și să nu aibă alți reprezentanți, birouri, filiale sau sucursale în statul membru în cauză sau, respectiv, în Muntenegru.CAPITOLUL III

Prestarea de servicii

Articolul 59

(1)  Comunitatea și Republica Muntenegru se angajează, în conformitate cu dispozițiile următoare, să adopte măsurile necesare pentru a permite, în mod progresiv, prestarea de servicii de către societățile comunitare, din Muntenegru sau de către resortisanții Comunității sau ai Muntenegrului care sunt stabiliți pe teritoriul celeilalte părți, alta decât cea în care se află destinatarul serviciilor.

(2)  În paralel cu procesul de liberalizare menționat la alineatul (1), părțile autorizează circulația temporară a persoanelor fizice care prestează servicii sau care sunt angajate de către un prestator de servicii ca personal-cheie în sensul articolului 58, inclusiv a persoanelor fizice care reprezintă o societate comunitară sau din Muntenegru sau un resortisant al Comunității sau al Muntenegrului și care doresc să intre temporar pe teritoriu pentru a negocia vânzarea de servicii sau pentru a încheia acorduri de vânzare de servicii pentru prestatorul respectiv, cu condiția ca respectivii reprezentanți să nu fie implicați ei înșiși în vânzări directe către publicul larg sau să furnizeze ei înșiși servicii.

(3)  După patru ani, Consiliul de stabilizare și de asociere adoptă măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare progresivă a dispozițiilor alineatului (1). Trebuie să se țină seama de progresele înregistrate de părți în procesul de apropiere a legislațiilor lor.

Articolul 60

(1)  Părțile nu adoptă nicio măsură și nu inițiază nicio acțiune care ar putea face semnificativ mai restrictive decât cele existente în ziua precedentă intrării în vigoare a prezentului acord condițiile în care pot fi prestate servicii de către resortisanții sau de către societățile din Comunitate sau din Muntenegru, stabilite pe teritoriul unei părți, alta decât cea în care se află destinatarul serviciilor,

(2)  În cazul în care una dintre părți consideră că măsurile adoptate de cealaltă parte după intrarea în vigoare a prezentului acord conduc la o situație semnificativ mai restrictivă în ceea ce privește prestarea de servicii decât cea existentă la data intrării în vigoare a prezentului acord, cea dintâi parte poate solicita celeilalte părți să inițieze consultări.

Articolul 61

În ceea ce privește prestarea de servicii de transport între Comunitate și Muntenegru, se aplică următoarele dispoziții:

(1) În ceea ce privește transporturile terestre, Protocolul 4 stabilește normele aplicabile relațiilor dintre părți pentru a asigura, în special, libertatea traficului rutier de tranzit pe teritoriul Muntenegrului și al întregii Comunități, aplicarea efectivă a principiului nediscriminării și armonizarea progresivă a legislației Muntenegrului în domeniul transporturilor cu cea a Comunității.

(2) În ceea ce privește transporturile maritime internaționale, părțile se angajează să aplice efectiv principiul accesului liber pe piețele maritime internaționale și la schimburile comerciale de pe aceste piețe și să respecte obligațiile internaționale și europene în domeniul normelor de siguranță, securitate și mediu.

Părțile își afirmă sprijinul pentru un mediu competitiv, ca trăsătură esențială a transporturilor maritime internaționale.

(3) În aplicarea principiilor de la alineatul (2), părțile:

(a) nu introduc clauze de partajare a încărcăturii în acordurile bilaterale viitoare cu țările terțe;

(b) abolesc, la intrarea în vigoare a prezentului acord, toate măsurile unilaterale și obstacolele administrative, tehnice și de altă natură care ar putea avea efecte restrictive sau discriminatorii asupra libertății de a presta servicii în domeniul transporturilor maritime internaționale;

(c) acordă, inter alia, navelor exploatate de către resortisanții sau societățile celeilalte părți un tratament care nu este mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor lor nave, în ceea ce privește accesul la porturile deschise comerțului internațional, utilizarea infrastructurilor și a serviciilor maritime auxiliare ale porturilor respective, precum și în ceea ce privește taxele și impunerile, facilitățile vamale, alocarea danelor de acostare și instalațiile de încărcare și descărcare;

(4) Pentru a asigura o dezvoltare coordonată și o liberalizare progresivă a transporturilor între părți, adaptate la nevoile lor comerciale reciproce, condițiile de acces reciproc pe piața transporturilor aeriene sunt reglementate prin SACE.

(5) Înainte de încheierea acordului menționat la alineatul (4), părțile nu iau nicio măsură și nu inițiază nicio acțiune mai restrictivă sau mai discriminatorie decât cele existente anterior intrării în vigoare a prezentului acord.

(6) Muntenegru își adaptează legislația, inclusiv normele administrative, tehnice și de altă natură, la legislația comunitară existentă în orice moment în domeniul transporturilor aeriene, maritime, terestre și pe căile navigabile interioare, în măsura în care acest lucru contribuie la liberalizarea piețelor, facilitează accesul reciproc al părților pe piețele respective și circulația pasagerilor și a mărfurilor.

(7) Pe măsură ce părțile înregistrează progrese în realizarea obiectivelor prezentului capitol, Consiliul de stabilizare și de asociere examinează mijloacele prin care pot fi create condițiile necesare pentru îmbunătățirea libertății de a presta servicii în domeniul transporturilor aeriene, terestre și pe căile navigabile interioare.CAPITOLUL IV

Plățile curente și circulația capitalurilor

Articolul 62

Părțile se angajează să autorizeze, într-o monedă liber convertibilă, în conformitate cu articolul VIII din statutul Fondului Monetar Internațional, toate plățile și transferurile din contul curent al balanței de plăți între Comunitate și Muntenegru.

Articolul 63

(1)  În ceea ce privește tranzacțiile aferente contului de capital și contului financiar din balanța de plăți, părțile asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor în ceea ce privește investițiile directe efectuate în societăți constituite în conformitate cu legislația țării gazdă și investițiilor efectuate în conformitate cu dispozițiile capitolului II din titlul V, precum și lichidarea sau repatrierea acestor investiții și a oricărui beneficiu care rezultă din ele.

(2)  În ceea ce privește tranzacțiile aferente contului de capital și contului financiar din balanța de plăți, părțile asigură, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor în ceea ce privește creditele legate de tranzacții comerciale sau în ceea ce privește prestarea de servicii la care participă un rezident al uneia dintre părți, precum și în ceea ce privește împrumuturile și creditele financiare cu scadența mai mare de un an.

(3)  Muntenegru acordă, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, tratament național resortisanților UE care achiziționează bunuri imobiliare pe teritoriul său.

(4)  Comunitatea și Muntenegru asigură, de asemenea, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor în ceea ce privește investițiile de portofoliu, împrumuturile și creditele financiare cu scadența mai mică de un an.

(5)  Fără a aduce atingere alineatului (1), părțile nu introduc noi restricții cu privire la circulația capitalurilor și la plățile curente între rezidenții Comunității și ai Muntenegrului și nu fac aranjamentele existente mai restrictive.

(6)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 62 și ale prezentului articol, atunci când, în circumstanțe excepționale, circulația capitalurilor între Comunitate și Muntenegru cauzează sau amenință să cauzeze dificultăți semnificative în ceea ce privește funcționarea politicii cursurilor de schimb sau a politicii monetare a Comunității sau a Muntenegrului, Comunitatea și, respectiv, Muntenegru pot adopta măsuri de salvgardare împotriva circulației capitalurilor între Comunitate și Muntenegru pentru o perioadă de cel mult șase luni, cu condiția ca măsurile în cauză să fie absolut necesare.

(7)  Niciuna dintre dispozițiile anterioare nu aduce atingere drepturilor operatorilor economici ai părților de a beneficia de un tratament mai favorabil care ar putea fi prevăzut în cadrul unui acord bilateral sau multilateral existent care implică părțile la prezentul acord.

(8)  Părțile se consultă în vederea facilitării circulației capitalurilor între Comunitate și Muntenegru, promovând în acest fel obiectivele prezentului acord.

Articolul 64

(1)  În cursul primului an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Muntenegru adoptă măsuri care permit crearea condițiilor necesare pentru aplicarea progresivă a normelor comunitare privind libera circulație a capitalurilor.

(2)  Până la sfârșitul celui de-al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește modalitățile de aplicare integrală a normelor comunitare privind circulația capitalurilor în Muntenegru.CAPITOLUL V

Dispoziții generale

Articolul 65

(1)  Dispozițiile prezentului titlu se aplică sub rezerva limitărilor justificate de motive de ordine publică, de siguranță publică sau de sănătate publică.

(2)  Acestea nu se aplică activităților care, pe teritoriul oricăreia dintre părți, sunt legate, chiar și ocazional, de exercițiul autorității publice.

Articolul 66

(1) În sensul prezentului titlu, nicio dispoziție a prezentului acord nu împiedică aplicarea de către părți a actelor cu putere de lege și a actelor administrative naționale privind intrarea, șederea, angajarea, condițiile de muncă, stabilirea persoanelor fizice și prestarea de servicii, în special în măsura în care este vizată acordarea, reînnoirea sau refuzarea acordării unui permis de ședere, cu condiția ca aceste măsuri să nu fie aplicate astfel încât să anuleze sau să compromită avantajele care îi revin uneia dintre părți în temeiul unei dispoziții specifice a prezentului acord. Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării articolului 65.

Articolul 67

Societățile controlate și deținute exclusiv în comun de societăți sau de resortisanți ai Muntenegrului și de societăți sau de resortisanți ai Comunității sunt, de asemenea, reglementate de dispozițiile prezentul titlu.

Articolul 68

(1)  Tratamentul în baza clauzei națiunii celei mai favorizate, acordat în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu, nu se aplică avantajelor fiscale pe care părțile le acordă sau le vor acorda în viitor pe baza acordurilor pentru evitarea dublei impuneri sau pe baza altor acorduri în domeniul fiscal.

(2)  Nicio dispoziție a prezentului titlu nu se interpretează ca împiedicând adoptarea sau aplicarea de către părți a oricărei măsuri care urmărește să împiedice evaziunea fiscală în temeiul dispozițiilor fiscale ale acordurilor pentru evitarea dublei impuneri, al altor dispoziții fiscale sau al legislației fiscale naționale.

(3)  Nicio dispoziție a prezentului titlu nu se interpretează ca împiedicând statele membre sau Muntenegru, în aplicarea dispozițiilor relevante ale legislației lor fiscale, să facă o distincție între contribuabilii care nu se află în situații identice, în special în ceea ce privește locul lor de reședință.

Articolul 69

(1)  Părțile fac eforturi pentru a evita, în măsura posibilului, impunerea unor măsuri restrictive, inclusiv a unor măsuri privind importurile, pentru a rezolva problemele balanței de plăți. În cazul adoptării unor astfel de măsuri, partea care a luat măsurile respective prezintă celeilalte părți, în cel mai scurt timp, un calendar de eliminare a acestora.

(2)  Atunci când unul sau mai multe state membre sau Muntenegru se confruntă sau există un risc iminent să se confrunte cu dificultăți grave în ceea ce privește balanța de plăți, Comunitatea și Muntenegru pot, în conformitate cu condițiile prevăzute de Acordul OMC, să adopte, pe o perioadă limitată, măsuri restrictive, inclusiv măsuri privind importurile, care nu pot depăși ceea ce este strict necesar pentru a remedia situația balanței de plăți. Comunitatea și Muntenegru informează de îndată cealaltă parte.

(3)  Nu pot fi aplicate măsuri restrictive transferurilor legate de investiții, în special de repatriere a sumelor investite sau reinvestite și nici veniturilor de orice tip generate de acestea.

Articolul 70

Dispozițiile prezentului titlu sunt adaptate progresiv, în special ținându-se seama de cerințele care decurg din articolul V din GATS.

Articolul 71

Dispozițiile prezentului acord nu împiedică aplicarea, de către oricare dintre părți, a măsurilor necesare pentru a preveni eludarea, prin intermediul dispozițiilor prezentului acord, a măsurilor pe care le-a adoptat în ceea ce privește accesul țărilor terțe pe piața sa.TITLUL VI

ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ, APLICAREA LEGISLAȚIEI ȘI REGULILE ÎN MATERIE DE CONCURENȚĂ

Articolul 72

(1)  Părțile recunosc importanța armonizării legislației în vigoare în Muntenegru cu cea comunitară, precum și a punerii sale efective în aplicare. Muntenegru veghează ca legislația sa, actuală și viitoare, să fie armonizată în mod progresiv cu acquis-ul comunitar. Muntenegru se asigura că legislația sa, actuală și viitoare, va fi pusă în aplicare și respectarea sa va fi asigurată în mod corespunzător.

(2)  Acest proces de armonizare începe la data semnării acordului și se extinde progresiv la toate elementele acquis-ului comunitar menționate în prezentul acord până la încheierea perioadei de tranziție definite la articolul 8 din prezentul acord.

(3)  Armonizarea se va concentra, într-o etapă inițială, asupra elementelor esențiale ale acquis-ului pieței interne, inclusiv asupra legislației din sectorul financiar, asupra domeniului justiției, libertății și securității, precum și asupra aspectelor legate de comerț. Într-o etapă ulterioară, Muntenegru se va concentra asupra celorlalte părți ale acquis-ului.

Armonizarea legislativă se realizează pe baza unui program care va fi convenit împreună de Comisia Europeană și Muntenegru.

(4)  Muntenegru urmează să definească, de asemenea, de comun acord cu Comisia Europeană, modalitățile de monitorizare a modului în care este realizată armonizarea legislativă și acțiunile care trebuie întreprinse pentru a asigura respectarea legislației respective.

Articolul 73

Concurență și alte dispoziții din domeniul economic

(1)  Sunt incompatibile cu buna funcționare a prezentului acord, în măsura în care pot afecta schimburile comerciale dintre Comunitate și Muntenegru:

(i) toate acordurile dintre întreprinderi, deciziile asociațiilor de întreprinderi și practicile concertate între întreprinderi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restricționarea sau denaturarea concurenței;

(ii) abuzul de poziție dominantă de către una sau mai multe întreprinderi pe teritoriul Comunității sau al Muntenegrului luat în întregime sau asupra unei părți importante a acestuia;

(iii) orice ajutoare de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a anumitor produse.

(2)  Orice practici contrare prezentului articol sunt evaluate pe baza criteriilor care decurg din aplicarea regulilor de concurență aplicabile în Comunitate, în special a celor prevăzute la articolele 81, 82, 86 și 87 din Tratatul CE, și a instrumentelor de interpretare adoptate de instituțiile comunitare.

(3)  Părțile se asigură că unei autorități independente din punct de vedere funcțional îi sunt încredințate competențele necesare pentru aplicarea integrală a alineatului (1) punctele (i) și (ii) al prezentului articol, în ceea ce privește întreprinderile private și publice și întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale.

(4)  În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru instituie o autoritate independentă din punct de vedere funcțional căreia îi sunt încredințate competențele necesare pentru aplicarea integrală a alineatului (1) punctul (iii). Această autoritate are, inter alia, competența de a autoriza sisteme de ajutoare de stat și acordarea unor ajutoare individuale, în conformitate cu alineatul (2), precum și de a dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate ilegal.

(5)  Comunitatea, pe de o parte, și Muntenegru, pe de altă parte, asigură transparența în domeniul ajutoarelor de stat, inter alia furnizând celorlalte părți un raport anual periodic sau un alt document echivalent, în conformitate cu metodologia și prezentarea sondajului comunitar privind ajutorul de stat. La cererea uneia dintre părți, cealaltă parte furnizează informații privind anumite cazuri concrete particulare de ajutoare de stat.

(6)  Muntenegru întocmește un inventar complet al sistemelor de ajutor instituite înainte de înființarea organismului menționat la alineatul (4) și aliniază aceste sisteme de ajutor la criteriile menționate la alineatul (2) al prezentului articol, în termen de ce mult patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

7)  

(a) În sensul aplicării dispozițiilor alineatului (1) punctul (iii), părțile convin ca, în primii cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, orice ajutoare de stat acordate de Muntenegru să fie evaluate luând în considerare faptul că Muntenegru este considerat o zonă identică cu zonele Comunității descrise la articolul 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE.

(b) În termen de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Muntenegru transmite Comisiei Europene datele sale privind PIB-ul pe cap de locuitor, armonizate la nivelul NUTS II. Autoritatea menționată la alineatul (4) și Comisia Europeană evaluează apoi în comun eligibilitatea regiunilor Muntenegrului, precum și intensitățile maxime ale ajutorului pentru aceste regiuni, în vederea elaborării hărții ajutoarelor regionale pe baza orientărilor comunitare în domeniu.

(8)  După caz, Protocolul 5 stabilește regulile privind ajutorul de stat în industria siderurgică. Acest protocol stabilește regulile care se aplică în cazul acordării de ajutoare de restructurare industriei siderurgice. Protocolul subliniază, de asemenea, caracterul excepțional al acestor ajutoare și faptul că ajutoarele vor fi limitate în timp și vor fi legate de reduceri ale capacității în cadrul programelor de fezabilitate.

(9)  În ceea ce privește produsele menționate în capitolul II din titlul IV:

(a) alineatul (1) punctul (iii) nu se aplică;

(b) orice practici contrare alineatului (1) punctul (i) sunt evaluate în conformitate cu criteriile stabilite de către Comunitate în temeiul articolelor 36 și 37 din Tratatul CE și al instrumentelor comunitare specifice adoptate în temeiul acestora.

(10)  În cazul în care una dintre părți consideră că o anumită practică este incompatibilă cu dispozițiile alineatului (1), aceasta poate adopta măsurile necesare după consultări în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere sau după treizeci de zile lucrătoare de la data transmiterii către Consiliu a cererii de consultare. Nicio dispoziție a prezentului articol nu aduce atingere sau nu afectează în vreun fel adoptarea, de către Comunitate sau Muntenegru, a unor măsuri compensatorii în conformitate cu Acordul GATT 1994 și din Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii și cu legislația internă corespunzătoare.

Articolul 74

Întreprinderi publice

Până la încheierea celui de-al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Muntenegru aplică întreprinderilor publice și întreprinderilor cărora le-au fost acordate drepturi speciale și exclusive principiile prevăzute de Tratatul CE, în special cele prevăzute la articolul 86.

Drepturile speciale acordate întreprinderilor publice în timpul perioadei de tranziție nu includ posibilitatea de a impune limitări cantitative sau măsuri cu efect echivalent asupra importurilor din Comunitate în Muntenegru.

Articolul 75

Drepturile de proprietate intelectuală, industrială și comercială

(1)  În temeiul dispozițiilor prezentului articol și al anexei VII, părțile confirmă importanța pe care o acordă respectării drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială, precum și protejării adecvate și efective a acestora.

(2)  De la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare parte acordă societăților și resortisanților celeilalte părți, în ceea ce privește recunoașterea și protecția proprietății intelectuale, industriale și comerciale, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat oricărei țări terțe în cadrul acordurilor bilaterale.

(3)  Muntenegru ia măsurile necesare pentru a garanta, în termen de cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, un nivel al protecției drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială comparabil cu cel existent în Comunitate, inclusiv prin mijloace efective de asigurare a respectării drepturilor respective.

(4)  Muntenegru se angajează să adere, în perioada menționată la alineatul (3), la convențiile multilaterale în materie de drepturi de proprietate intelectuală, industrială și comercială indicate în anexa VII. Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide să oblige Muntenegru să adere la convențiile multilaterale specifice în acest domeniu.

(5)  În cazul în care, în domeniul proprietății intelectuale, industriale și comerciale, apar probleme care afectează condițiile în care se efectuează schimburile comerciale, este sesizat în acest sens, în cel mai scurt timp, Consiliul de stabilizare și de asociere, la cererea oricăreia dintre părți, în vederea găsirii unor soluții reciproc satisfăcătoare.

Articolul 76

Achizițiile publice

(1)  Comunitatea și Muntenegru consideră oportună deschiderea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice în condiții nediscriminatorii și de reciprocitate, în conformitate în special cu regulile OMC.

(2)  Societăților din Muntenegru, stabilite sau nu în Comunitate, li se acordă acces la procedurile comunitare de atribuire a contractelor de achiziții publice, în temeiul normelor comunitare în domeniu, beneficiind de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților din Comunitate, începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord.

Dispozițiile menționate anterior se aplică, de asemenea, contractelor de achiziții din sectorul serviciilor publice, de îndată ce Guvernul Muntenegrului adoptă legislația prin care sunt transpuse normele comunitare în acest domeniu. Comunitatea verifică periodic dacă Muntenegru a introdus într-adevăr legislația în cauză.

(3)  Societățile comunitare stabilite în Muntenegru în conformitate cu dispozițiile capitolului II din titlul V, li se acordă acces, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice din Muntenegru, beneficiind de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților din Muntenegru.

(4)  Societăților comunitare care nu sunt stabilite în Muntenegru li se acordă acces la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice din Muntenegru, beneficiind de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților din Muntenegru, începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord.

(5)  Consiliul de stabilizare și de asociere examinează periodic dacă Muntenegru poate acorda tuturor societăților din Comunitate accesul la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice din Muntenegru. Muntenegru prezintă anual Consiliului de stabilizare și de asociere un raport privind măsurile adoptate pentru consolidarea transparenței și pentru asigurarea unui control jurisdicțional eficient al deciziilor adoptate în domeniul achizițiilor publice.

(6)  În ceea ce privește stabilirea, activitatea și prestarea de servicii între Comunitate și Muntenegru, precum și angajarea și circulația forței de muncă cu privire la executarea contractelor de achiziții publice, se aplică dispozițiile articolelor 49-64.

Articolul 77

Standardizare, metrologie, acreditare și evaluarea conformității

(1)  Muntenegru adoptă măsurile necesare pentru a se alinia în mod progresiv la reglementările tehnice comunitare și la procedurile europene de standardizare, metrologie, acreditare și evaluare a conformității.

(2)  În acest sens, părțile urmăresc:

(a) să promoveze utilizarea reglementărilor tehnice comunitare, precum și a standardelor și procedurilor europene de evaluare a conformității;

(b) să acorde asistență pentru încurajarea dezvoltării unei infrastructuri de calitate: standardizare, metrologie, acreditare și evaluarea conformității;

(c) să promoveze participarea Muntenegrului la activitățile organizațiilor în domeniul standardizării, al evaluării conformității, al metrologiei și cu alte funcții similare (de ex. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) ( 5 ).

(d) după caz, să încheie un Acord privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale după ce cadrul legislativ și procedurile din Muntenegru au fost aliniate într-o măsură suficientă cu cele comunitare și cunoștințele corespunzătoare în domeniu sunt disponibile.

Articolul 78

Protecția consumatorului

Părțile cooperează pentru a alinia standardele de protecție a consumatorilor ale Muntenegrului la cele ale Comunității. O protecție eficientă a consumatorilor este necesară pentru a asigura buna funcționare a economiei de piață. Această protecție va depinde de dezvoltarea unei infrastructuri administrative care să asigure supravegherea pieței și aplicarea legislației în acest domeniu.

În acest scop și având în vedere interesele lor comune, părțile încurajează și asigură:

(a) o politică de protecție activă a consumatorilor, în conformitate cu legislația comunitară, inclusiv printr-o mai bună informare și prin dezvoltarea unor organizații independente;

(b) armonizarea legislației Muntenegrului în domeniul protecției consumatorilor cu legislația comunitară în vigoare;

(c) o protecție juridică eficientă a consumatorilor, pentru a ameliora calitatea bunurilor de consum și pentru a asigura standarde de siguranță adecvate;

(d) monitorizarea regulilor de către autoritățile competente și asigurarea accesului la justiție în cazul litigiilor;

(e) schimbul de informații cu privire la produsele periculoase.

Articolul 79

Condițiile de muncă și egalitatea de șanse

Muntenegru își armonizează în mod progresiv legislația cu normele comunitare în ceea ce privește condițiile de muncă, în special cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, precum și cu privire la egalitatea de șanse.TITLUL VII

JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE

Articolul 80

Consolidarea instituțiilor și statul de drept

În cadrul cooperării lor în domeniul justiției, libertății și securității, părțile acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept și instituțiilor, la toate nivelurile, în domeniul administrației, în general, și al aplicării legii și al administrării justiției, în special. Cooperarea vizează, în special, consolidarea independenței sistemului judiciar și îmbunătățirea eficienței sale, realizarea unei mai bune funcționări a poliției și a altor organisme de aplicare a legii, prin asigurarea unei formări profesionale adecvate și prin combaterea corupției și a criminalității organizate.

Articolul 81

Protecția datelor cu caracter personal

Muntenegru își armonizează legislația privind protecția datelor cu caracter personal cu legislația comunitară și cu alte dispoziții europene și internaționale privind protecția viații private o dată cu intrarea în vigoare a prezentului acord. Muntenegru înființează unul sau mai multe organisme independente de supraveghere, cu resurse financiare și umane suficiente pentru a monitoriza și garanta în mod eficient aplicarea legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal. Părțile cooperează în vederea atingerii acestui obiectiv.

Articolul 82

Vizele, controlul frontierelor, azilul și migrația

(1) Părțile cooperează în domeniul vizelor, al controlului frontierelor, al azilului și migrației și instituie un cadru de cooperare în aceste domenii, inclusiv la nivel regional, luând în considerare și valorificând, după caz, alte inițiative existente în acest domeniu.

(2) Cooperarea în domeniile menționate mai sus se bazează pe consultări reciproce și pe o coordonare strânsă între părți și va include furnizarea de asistență tehnică și administrativă pentru:

(a) schimbul de informații privind legislația și practicile;

(b) elaborarea legislației;

(c) consolidarea eficienței instituționale;

(d) formarea profesională a personalului;

(e) securitatea documentelor de călătorie și detectarea documentelor false;

(f) gestionarea frontierelor.

(3) Această cooperare se axează în special pe următoarele elemente:

(a) în domeniul azilului, pe punerea în aplicare a legislației naționale în vederea respectării standardelor stabilite prin Convenția privind statutul refugiaților semnată la Geneva la 28 iulie 1951 și prin Protocolul privind statutul refugiaților încheiat la New York la 31 ianuarie 1967, pentru a garanta, în acest fel, respectarea principiului nereturnării, precum și a altor drepturi ale solicitanților de azil și ale refugiaților.

(b) în materie de migrație legală, pe regulile de admisie, precum și pe drepturile și statutul persoanelor admise. În ceea ce privește migrația, părțile convin să acorde un tratament echitabil resortisanților altor țări care își au reședința în mod legal pe teritoriile lor și să promoveze o politică de integrare care să urmărească garantarea unor drepturi și obligații comparabile cu cele ale propriilor cetățeni.

Articolul 83

Prevenirea și controlul imigrației ilegale; readmisia

(1)  Părțile cooperează pentru a preveni și controla imigrația ilegală. În acest scop, Muntenegru și statele membre convin să îi readmită pe oricare dintre resortisanții lor prezenți în mod ilegal pe teritoriul lor, iar părțile convin, de asemenea, să încheie și să pună integral în aplicare un acord privind readmisia, care să includă obligația de readmisie a resortisanților altor țări și a apatrizilor.

Statele membre și Muntenegru pun la dispoziția resortisanților lor documentele de identitate adecvate și le acordă facilitățile administrative necesare în acest scop.

În Acordul dintre Comunitatea Europeană și Muntenegru privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală sunt prevăzute proceduri specifice privind readmisia resortisanților proprii, a cetățenilor țărilor terțe și a apatrizilor.

(2)  Muntenegru este de acord să încheie acorduri de readmisie cu țările care participă la procesul de stabilizare și de asociere.

(3)  Muntenegru se angajează să adopte toate măsurile necesare în vederea asigurării punerii în aplicare flexibile și rapide a tuturor acordurilor de readmisie menționate la acest articol.

(4)  Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește ce alte eforturi comune pot fi depuse pentru a preveni și controla imigrația ilegală, inclusiv rețelele de trafic de persoane și de migrație ilegală.

Articolul 84

Spălarea banilor și finanțarea terorismului

(1)  Părțile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare pentru spălarea banilor proveniți din activități infracționale în general și din infracțiuni legate de droguri în special, precum și pentru finanțarea terorismului.

(2)  Cooperarea în acest domeniu poate include acordarea de asistență administrativă și tehnică în vederea realizării de progrese în punerea în aplicare a reglementărilor și funcționarea eficientă a standardelor și a mecanismelor adecvate de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului echivalente cu cele adoptate în acest domeniu de către Comunitate și de către instanțele internaționale, în special de Grupul de acțiune financiară internațională (GAFI).

Articolul 85

Cooperarea în lupta împotriva drogurilor ilicite

(1)  În limitele competențelor și prerogativelor fiecăreia, părțile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate și integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor. Politicile și acțiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de combatere a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul și cererea de droguri ilicite și să controleze mai eficient substanțele precursoare.

(2)  Părțile convin asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Acțiunile se bazează pe principii convenite de comun acord care fac parte din strategia UE de control al drogurilor.

Articolul 86

Prevenirea și combaterea criminalității organizate și a altor activități ilagale

(1) Părțile cooperează în ceea ce privește prevenirea și combaterea activităților infracționale și ilegale, organizate sau nu, precum:

(a) traficul de migranți și traficul de persoane;

(b) activitățile economice ilegale, în special falsificarea mijloacelor de plată în numerar și al altor valori, tranzacțiile ilegale cu produse precum deșeurile industriale, materialele radioactive și tranzacțiile cu produse ilegale, contrafăcute sau piratate;

(c) corupția, atât în sectorul privat, cât și în cel public, legată în special de practici administrative netransparente;

(d) frauda fiscală;

(e) furtul de identitate;

(f) traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope;

(g) traficul ilicit de arme;

(h) falsificarea de documente;

(i) contrabanda și traficul ilicit de mărfuri, inclusiv de autovehicule;

(j) criminalitatea informatică.

În ceea ce privește falsificarea de monede, Muntenegru cooperează îndeaproape cu Comunitatea Europeană pentru a combate falsificarea bancnotelor și a monedelor și pentru a suprima și pedepsi orice falsificare de bancnote și monede care poate avea loc pe teritoriul său. În ceea privește prevenirea, Muntenegru urmărește adoptarea unor măsuri de punere în aplicare comparabile cu cele prevăzute de legislația comunitară în domeniu și aderarea la orice convenție internațională legată de acest domeniu al dreptului. Muntenegru ar putea beneficia de sprijin comunitar pentru schimbul din informații, acordarea de asistență și formarea profesională în ceea ce privește protecția împotriva falsificării de monede. Va fi promovată cooperarea regională și respectarea standardelor internaționale recunoscute cu privire la combaterea criminalității organizate.

Articolul 87

Combaterea terorismului

În conformitate cu convențiile internaționale la care sunt părți și cu actele cu putere de lege și actele administrative, părțile convin să coopereze pentru a preveni și elimina actele de terorism și finanțarea acestora.

(a) în contextul punerii în aplicare integrale a Rezoluției 1373 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (2001) și a altor rezoluții ONU în domeniu, a convențiilor și instrumentelor internaționale;

(b) prin schimbul de informații privind grupările teroriste și rețelele lor de sprijin, în conformitate cu reglementările internaționale și naționale;

(c) prin schimbul de experiență cu privire la mijloacele și metodele de combatere și prevenire a terorismului, precum și în domeniile tehnice și ale formării profesionale.TITLUL VIII

POLITICI DE COOPERARE

Articolul 88

(1)  Comunitatea și Muntenegru instituie o cooperare strânsă care urmărește să promoveze dezvoltarea și să stimuleze potențialul de creștere al Muntenegrului. Această cooperare consolidează legăturile economice existente pe o bază cât mai largă posibil, în interesul ambelor părți.

(2)  Politicile și alte măsuri în acest sens sunt concepute astfel încât să favorizeze dezvoltarea economică și socială durabilă a Muntenegrului. Aceste politici ar trebui să includă, încă de la început, considerații privind mediul și să fie adaptate la nevoile unei dezvoltări sociale armonioase.

(3)  Politicile de cooperare se înscriu într-un cadru regional de cooperare. Va trebui acordată o atenție specială măsurilor care ar putea încuraja cooperarea între Muntenegru și țările vecine, dintre care unele sunt state membre ale Uniunii Europene, pentru a contribui astfel la stabilitatea regională. Consiliul de stabilizare și de asociere definește prioritățile între diferitele politici de cooperare descrise în continuare și în cadrul acestora, în conformitate cu parteneriatul european.

Articolul 89

Politica economică și comercială

Comunitatea și Muntenegru facilitează procesul de reformă economică printr-o cooperare care urmărește să îmbunătățească înțelegerea mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre ele și formularea și punerea în aplicare a politicii economice în economiile de piață.

În acest scop, Comunitatea și Muntenegru cooperează prin:

(a) schimbul de informații privind rezultatele și perspectivele macroeconomice și privind strategiile de dezvoltare;

(b) analiza în comun a aspectelor economice de interes reciproc, inclusiv elaborarea politicii economice și a instrumentelor necesare pentru punerea în aplicare a acesteia; și

(c) promovarea unei cooperări mai ample pentru a accelera aportul de cunoștințe specializate și accesul la noile tehnologii.

Muntenegru depune eforturi în sensul instituirii unei economii de piață funcționale și al armonizării progresive a politicilor sale cu politicile orientate spre stabilitate ale uniunii economice și monetare europene. La cererea autorităților Muntenegrului, Comunitatea poate acorda asistență menită să sprijine eforturile depuse de Muntenegru în acest sens.

Cooperarea vizează, de asemenea, consolidarea supremației legii în domeniul comercial, printr-un cadru juridic stabil și nediscriminatoriu în acest domeniu.

Cooperarea în acest domeniu include schimbul de informații cu privire la principiile și funcționarea uniunii economice și monetare europene.

Articolul 90

Cooperarea în domeniul statistic

Cooperarea între părți vizează în primul rând domenii prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul statistic, inclusiv în domeniul economic, comercial, monetar și financiar. Aceasta urmărește în special dezvoltarea unor sisteme statistice eficiente și viabile, capabile să furnizeze date fiabile, obiective și exacte, necesare pentru planificarea și monitorizarea procesului de tranziție și reformă din Muntenegru. De asemenea, ar trebui să pună la dispoziția Oficiului statistic din Muntenegru toate mijloacele necesare pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților săi din țară (administrația publică, dar și sectorul privat). Sistemul statistic ar trebui să respecte principiile fundamentale în domeniul statistic formulate de ONU, Codul european de bune practici în domeniul statistic și dispozițiile legislației europene privind statisticile și să se dezvolte în sensul apropierii de acquis-ul comunitar. Părțile cooperează în special pentru a asigura confidențialitatea datelor individuale, pentru a spori progresiv culegerea și transmiterea datelor către sistemul statistic european și pentru a schimba informații privind metodele, transferul de cunoștințe specializate și formarea profesională.

Articolul 91

Domeniul bancar, al asigurărilor și alte servicii financiare

Cooperarea dintre Muntenegru și Comunitate se axează asupra unor domenii prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor bancare, al asigurărilor și al serviciilor financiare. Părțile cooperează în vederea instituirii și dezvoltării unui cadru corespunzător, în măsură să stimuleze dezvoltarea sectoarelor de servicii bancare, de asigurări și financiare din Muntenegru, bazat pe practici concurențiale echitabile, precum și în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile.

Articolul 92

Controlul financiar intern și auditul extern

Cooperarea dintre părți se axează asupra unor domenii prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul controlului financiar intern public (PIFC) și al auditului extern. Părțile cooperează, prin elaborarea și adoptarea de reglementări în domeniu, în special în vederea dezvoltării unui PIFC transparent, eficient și economic (cuprinzând gestiunea și controlul financiar și un audit intern independent din punct de vedere funcțional) și a unor sisteme de audit extern independente în Muntenegru, în conformitate cu standardele și metodologiile acceptate pe plan internațional și cu cele mai bune practici ale UE. Cooperarea se axează, de asemenea, pe dezvoltarea capacităților instituției supreme de audit din Muntenegru. Pentru a putea îndeplini responsabilitățile de coordonare și armonizare care decurg din cerințele menționate anterior, cooperarea ar trebui să se concentreze și asupra creării și consolidării unor unități centrale de armonizare pentru gestiunea și controlul financiar și pentru auditul intern.

Articolul 93

Promovarea și protecția investițiilor

Cooperarea dintre părți, în limitele competențelor lor respective, în domeniul promovării și protecției investițiilor vizează crearea unui climat favorabil investițiilor private, atât naționale, cât și străine, care este fundamental pentru revitalizarea economică și industrială a Muntenegrului. Obiectivele specifice ale cooperării constau, pentru Muntenegru, în îmbunătățirea cadrelor juridice astfel încât să promoveze și să protejeze investițiile.

Articolul 94

Cooperarea în domeniul industrial

Cooperarea urmărește promovarea modernizării și restructurării industriei și a sectoarelor individuale din Muntenegru. Aceasta vizează, de asemenea, cooperarea industrială între operatorii economici, având drept obiectiv consolidarea sectorului privat în condiții care să garanteze protecția mediului.

Inițiativele de cooperare industrială reflectă prioritățile stabilite de cele două părți. Acestea iau în considerare aspectele regionale ale dezvoltării industriale, promovând parteneriatele transnaționale, după caz. Aceste inițiative ar trebui, în special, să urmărească să creeze un cadru adecvat pentru întreprinderi și să amelioreze gestiunea, dobândirea de cunoștințe specializate și să promoveze piețele, transparența piețelor și mediul de afaceri. Este important să se acorde o atenție specială desfășurării unor acțiuni eficiente în materie de promovare a exporturilor în Muntenegru.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de acquis-ul comunitar în domeniul politicii industriale.

Articolul 95

Întreprinderile mici și mijlocii

Cooperarea dintre părți urmărește dezvoltarea și consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din sectorul privat, crearea de noi întreprinderi în sectoare care oferă posibilități de dezvoltare, precum și cooperarea dintre IMM-urile din Comunitate și cele din Muntenegru. Cooperarea va ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul IMM-urilor, precum și de cele zece orientări consacrate în Carta europeană a întreprinderilor mici.

Articolul 96

Turismul

Cooperarea între părți în domeniul turismului vizează, în principal, consolidarea fluxului de informații privind turismul (prin intermediul rețelelor internaționale, al băncilor de date etc.); încurajarea dezvoltării infrastructurilor în vederea stimulării investițiilor în sectorul turismului și a participării Muntenegrului în cadrul unor organizații importante de turism din Europa. Cooperarea urmărește, de asemenea, să analizeze posibilitatea desfășurării unor operațiuni comune și să consolideze cooperarea între organizații de turism, experți și guverne și agențiile competente în domeniul turismului, precum și să faciliteze transferul de cunoștințe specializate (prin formare profesională, schimburi, seminarii). Cooperarea ține seama în mod corespunzător de acquis-ul comunitar legat de acest sector.

Cooperarea poate fi integrată într-un cadru regional de cooperare.

Articolul 97

Agricultura și sectorul agro-industrial

Cooperarea între părți se dezvoltă în toate domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul agricol, veterinar și al protecției plantelor. Cooperarea vizează, în special, modernizarea și restructurarea agriculturii și a sectorului agroindustrial, în special în vederea respectării cerințelor comunitare în domeniul sanitar, a îmbunătățirii gestionării apei și dezvoltării rurale, precum și în vederea dezvoltării sectorului silviculturii în Muntenegru, dar va viza de asemenea armonizarea treptată a legislației și practicilor din Muntenegru cu normele și standardele comunitare.

Articolul 98

Domeniul pescuitului

Părțile analizează posibilitatea identificării, în sectorul pescuitului, a unor domenii de interes comun, care să prezinte avantaje pentru ambele părți. Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul pescuitului, inclusiv de respectarea obligațiilor internaționale care decurg din normele organizațiilor de pescuit internaționale și regionale privind gestionarea și conservarea resurselor halieutice.

Articolul 99

Domeniul vamal

Părțile stabilesc relații de cooperare în acest domeniu pentru a garanta respectarea dispozițiilor care trebuie adoptate în domeniul comercial și pentru a realiza apropierea sistemelor vamale din Muntenegru cu cele comunitare, contribuind astfel la pregătirea măsurilor de liberalizare prevăzute prin prezentul acord și la armonizarea legislativă progresivă în Muntenegru în domeniul vamal cu acquis-ul comunitar.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul vamal.

Regulile privind asistența administrativă reciprocă între părți în domeniul vamal sunt stabilite în Protocolul 6.

Articolul 100

Domeniul fiscal

Părțile cooperează în domeniul fiscal, inclusiv prin măsuri care urmăresc să continue reforma sistemului fiscal al Muntenegrului și să restructureze administrația fiscală, pentru a garanta o colectare eficientă a impozitelor și pentru a combate frauda fiscală.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul fiscal și în combaterea concurenței fiscale neloiale. Eliminarea concurenței fiscale neloiale ar trebui să se bazeze pe principiile din Codul de conduită pentru impozitarea afacerilor, adoptat de Consiliu la data de 1 decembrie 1997.

Cooperarea urmărește, de asemenea, îmbunătățirea transparenței și combaterea corupției, precum și includerea schimbului de informații cu statele membre ca instrument menit să faciliteze aplicarea măsurilor de prevenire a fraudei și a evaziunii fiscale. Muntenegru va completa, de asemenea, rețeaua de acorduri bilaterale cu statele membre, în conformitate cu ultima versiune actualizată a modelului de convenție fiscală a OCDE privind venitul și capitalul, precum și pe baza modelului de acord al OCDE privind schimbul de informații în materie fiscală, în măsura în care statul membru solicitant aderă la acestea.

Articolul 101

Cooperarea în domeniul social

În domeniul ocupării forței de muncă, cooperarea dintre părți se axează în special pe modernizarea serviciilor de plasare a forței de muncă și de orientare profesională, precum și pe prevederea unor măsuri de însoțire și pe promovarea dezvoltării locale astfel încât să contribuie la restructurarea industriei și a pieței forței de muncă. Cooperarea se realizează, de asemenea, prin acțiuni precum realizarea de studii, detașarea de experți și activități de informare și de formare profesională.

Părțile cooperează pentru a facilita reforma politicii de ocupare a forței de muncă în Muntenegru, în contextul unei reforme și integrări economice consolidate. Cooperarea urmărește, de asemenea, să sprijine adaptarea sistemului de protecție socială din Muntenegru la noile cerințe economice și sociale și presupune adaptarea legislației din Muntenegru cu privire la condițiile de muncă și la egalitatea de șanse între femei și bărbați, pentru persoanele cu handicap și persoanele care aparțin unor minorități, precum și îmbunătățirea nivelului de protecție a sănătății și siguranței lucrătorilor, adoptând ca referință nivelul de protecție existent în Comunitate. Muntenegru asigură aderarea la convențiile esențiale ale OIM și punerea în aplicare efectivă a acestora.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în acest domeniu.

Articolul 102

Educație și formare

Părțile cooperează în vederea creșterii nivelului educației generale și al formării profesionale în Muntenegru, precum și în ceea ce privește politica în materie de tineret și activitatea profesională a tinerilor, inclusiv educația informală. În ceea ce privește sistemele de învățământ superior, una dintre priorități este realizarea obiectivelor Declarației de la Bologna în cadrul procesului interguvernamental de la Bologna.

Părțile cooperează de asemenea pentru a asigura accesul liber la toate nivelurile de învățământ și formare profesională din Muntenegru, fără discriminări pe criterii de gen, culoare, origine etnică sau religie.

Programele și instrumentele comunitare în domeniu contribuie la modernizarea structurilor și activităților de învățământ și formare din Muntenegru.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în acest domeniu.

Articolul 103

Cooperarea în domeniul cultural

Părțile se angajează să promoveze cooperarea culturală. Această cooperare urmărește, inter alia, să promoveze înțelegerea și respectul reciproc între persoane, comunități și națiuni. Părțile se angajează, de asemenea, să coopereze pentru a promova diversitatea culturală, în special în cadrul Convenției UNESCO privind protecția și promovarea diversității formelor de expresie culturală.

Articolul 104

Cooperarea în domeniul audiovizualului

Părțile cooperează pentru a promova industria audiovizualului în Europa și pentru a încuraja coproducția în domeniile cinematografiei și televiziunii.

Cooperarea ar putea include, inter alia, programe și facilități pentru formarea jurnaliștilor și a altor profesioniști media, precum și acordarea de asistență tehnică mijloacelor de comunicare, sectorului public și privat, în vederea consolidării independenței, profesionalismului și legăturilor lor cu media europeană.

Muntenegru își aliniază politicile la cele ale Comunității în domeniul reglementării conținutului transmisiilor transfrontaliere și își armonizează legislația cu acquis-ul UE. Muntenegru acordă o atenție deosebită aspectelor legate de dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală pentru programele și emisiunile difuzate prin satelit, cablu și frecvențe terestre.

Articolul 105

Societatea informațională

Cooperarea se dezvoltă în toate domeniile acquis-ului comunitar care privesc societatea informațională. Cooperarea sprijină în primul rând alinierea progresivă a politicilor și legislației Muntenegrului în acest sector la cele comunitare.

Părțile cooperează, de asemenea, în vederea dezvoltării suplimentare a societății informaționale în Muntenegru. Obiectivele generale constau în pregătirea întregii societăți pentru era digitală, atragerea de investiții și asigurarea interoperabilității rețelelor și serviciilor.

Articolul 106

Rețelele și serviciile de comunicații electronice

Cooperarea se axează în primul rând asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului comunitar în acest domeniu. Părțile își consolidează, în special, cooperarea în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, având drept obiectiv final adoptarea de către Muntenegru a acquis-ului comunitar în acest sector la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului acord.

Articolul 107

Informare și comunicare

Comunitatea și Muntenegru iau măsurile necesare pentru a stimula schimbul reciproc de informații. Se acordă prioritate programelor destinate să furnizeze publicului larg informații de bază despre Comunitate, iar mediilor profesionale din Muntenegru, informații mai specializate.

Articolul 108

Domeniul transporturilor

Cooperarea între părți se axează asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor.

Cooperarea poate viza în special restructurarea și modernizarea modurilor de transport din Muntenegru, îmbunătățirea liberei circulații a călătorilor și a mărfurilor, facilitarea accesului pe piața transporturilor și la infrastructurile de transport, inclusiv la porturi și aeroporturi. În plus, cooperarea poate sprijini dezvoltarea unor infrastructuri multimodale conectate la principalele rețele transeuropene, în special în vederea întăririi legăturilor regionale în Europa de Sud-Est în conformitate cu memorandumul de înțelegere privind dezvoltarea rețelei de transport regional de bază. Obiectivul cooperării ar trebui să constea în elaborarea unor standarde operaționale comparabile cu cele comunitare, precum și dezvoltarea unui sistem de transport în Muntenegru compatibil cu sistemul comunitar și aliniat la acesta, dar și realizarea unei mai bune protecții a mediului în sectorul transporturilor.

Articolul 109

Domeniul energetic

Cooperarea se axează asupra domeniilor prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul energetic. Aceasta se bazează pe Tratatul de instituire a Comunității Energiei și se dezvoltă în vederea integrării progresive a Muntenegrului pe piețele de energie ale Europei. Această cooperare poate include în special:

(a) formularea și planificarea politicii energetice, inclusiv modernizarea infrastructurilor, îmbunătățirea și diversificarea aprovizionării și îmbunătățirea accesului pe piața energiei, inclusiv prin facilitarea tranzitului, a transmiterii și a distribuției și restabilirea interconexiunilor electrice de importanță regională cu țările vecine;

(b) promovarea economiei de energie, a eficienței energetice, a energiei regenerabile și evaluarea impactului asupra mediului a producției și consumului de energie;

(c) formularea de condiții-cadru pentru restructurarea întreprinderilor din domeniul energetic și cooperarea între întreprinderile din acest sector.

Articolul 110

Securitatea nucleară

Părțile cooperează în domeniul securității și garanțiilor nucleare. Cooperarea ar putea să reglementeze următoarele aspecte:

(a) modernizarea legislației și reglementărilor părților cu privire la protecția împotriva radiațiilor, la securitatea nucleară și la evidența contabilă și controlul materialelor nucleare, precum și consolidarea autorităților de supraveghere și a resurselor acestora;

(b) încurajarea încheierii de acorduri între statele membre și Muntenegru sau între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Muntenegru privind notificarea rapidă și schimbul de informații în caz de accidente nucleare, precum și privind capacitatea de a face față situațiilor de urgență și aspectele legate de securitatea nucleară în general, după caz;

(c) răspunderea terților în domeniul nuclear.

Articolul 111

Mediul

Părțile își dezvoltă și consolidează cooperarea în domeniul protecției mediului, urmărind obiectivul esențial de a împiedica continuarea degradării și de a demara acțiuni de îmbunătățire a situației mediului în vederea asigurării unei dezvoltări durabile.

Părțile stabilesc relații de cooperare în special în scopul de a consolida structurile și procedurile administrative în vederea asigurării planificării strategice a aspectelor de mediu și a coordonării părților interesate și se concentrează asupra armonizării legislației Muntenegrului la acquis-ul comunitar. Cooperarea s-ar putea concentra, de asemenea, asupra dezvoltării unor strategii menite să reducă în mod semnificativ poluarea locală, regională și transfrontalieră a aerului și a apei, să instituie un cadru care să permită o producție și un consum curat, durabil și regenerabil de energie și să realizeze evaluări ale impactului asupra mediului și evaluări strategice asupra mediului. O atenție specială este acordată ratificării și punerii în aplicare a Protocolului de la Kyoto.

Articolul 112

Cooperarea în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice

Părțile încurajează cooperarea în materie de cercetare științifică civilă și de dezvoltare tehnologică (CDT), spre beneficiul reciproc al părților și luând în considerare disponibilitatea resurselor, accesul adecvat la programele celeilalte părți, sub rezerva atingerii unor niveluri adecvate de protecție efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice.

Articolul 113

Dezvoltarea la nivel regional și local

Părțile urmăresc să consolideze cooperarea pentru dezvoltare regională și locală, pentru a contribui la dezvoltarea economică și la reducerea dezechilibrelor regionale. O atenție deosebită este acordată cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale.

Cooperarea ține seama în mod corespunzător de domeniile prioritare ale acquis-ului comunitar în domeniul dezvoltării regionale.

Articolul 114

Administrația publică

Cooperarea vizează să asigure dezvoltarea unei administrații publice eficiente și responsabile în Muntenegru, în special pentru a sprijini realizarea statului de drept, funcționarea corespunzătoare a instituțiilor statului în beneficiul întregii populații a Muntenegrului și dezvoltarea armonioasă a relațiilor dintre UE și Muntenegru.

Cooperarea în acest domeniu se concentrează, în principal, asupra consolidării instituționale, inclusiv asupra dezvoltării și punerii în aplicare a unor proceduri de recrutare transparente și imparțiale, asupra gestionării resurselor umane și a dezvoltării carierei în serviciul public, asupra formării continue și promovării eticii în cadrul administrației publice. Cooperarea vizează toate nivelurile administrației publice, inclusiv cel al administrației locale.TITLUL IX

COOPERAREA FINANCIARĂ

Articolul 115

Pentru a realiza obiectivele prezentului acord și în conformitate cu articolele 5, 116 și 118, Muntenegru poate primi asistență financiară din partea Comunității sub forma unor subvenții și împrumuturi, inclusiv împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții. Ajutorul comunitar este condiționat de realizarea unor progrese suplimentare în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice de la Copenhaga și, în special, a unor progrese cu privire la realizarea priorităților specifice ale parteneriatului european. Se ține seama, de asemenea, de rezultatele rapoartelor anuale privind țările care participă la procesul de stabilizare și de asociere, în special în ceea ce privește angajamentul beneficiarilor de a realiza reforme democratice, economice și instituționale, precum și de alte concluzii ale Consiliului, legate în special de respectarea programelor de adaptare. Ajutoarele acordate Muntenegrului trebuie direcționate către necesitățile identificate, către prioritățile convenite, către capacitatea de absorbție și rambursare a fondurilor și către măsurile adoptate pentru reformarea și restructurarea economiei.

Articolul 116

Asistența financiară sub formă de subvenții este reglementată de măsurile de cooperare prevăzute de regulamentul relevant al Consiliului, pe baza unui cadru indicativ multianual și a unor programe de acțiune anuale, stabilite de către Comunitate în urma consultărilor cu Muntenegru.

Asistența financiară poate acoperi toate domeniile de cooperare, acordând o atenție deosebită domeniului justiției, libertății și securității, armonizării legislației, dezvoltării economice și protecției mediului.

Articolul 117

La cererea Muntenegrului și în caz de necesități deosebite, Comunitatea poate examina, coordonându-se, în acest sens, cu instituțiile financiare internaționale, posibilitatea de a acorda, în mod excepțional, asistență financiară macroeconomică cu condiția respectării anumitor condiții și luând în considerare toate resursele financiare disponibile. Asistența este acordată cu condiția respectării unor condiții care urmează să fie stabilite în contextul unui program convenit de Muntenegru și de Fondul Monetar Internațional.

Articolul 118

Pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor disponibile, părțile urmăresc să existe o coordonare strânsă între contribuțiile Comunității și cele provenite din alte surse, de exemplu din partea statelor membre, a altor țări și a instituțiile financiare internaționale.

În acest scop, părțile fac periodic schimb de informații privind toate sursele de asistență.TITLUL X

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE

Articolul 119

Se instituie un Consiliu de stabilizare și de asociere care monitorizează respectarea și punerea în aplicare a prezentului acord. Acesta se întrunește periodic la nivelul corespunzător, precum și atunci când circumstanțele impun acest lucru. Consiliul examinează orice aspecte importante care decurg din prezentul acord, precum și orice alte aspecte bilaterale sau internaționale de interes comun.

Articolul 120

(1)  Consiliul de stabilizare și de asociere este compus, pe de o parte, din membri ai Consiliului Uniunii Europene și din membri ai Comisiei Europene și, pe de altă parte, din membri ai Guvernului Muntenegrului.

(2)  Consiliul de stabilizare și de asociere își adoptă regulamentul de procedură.

(3)  Membrii Consiliului de stabilizare și de asociere pot dispune să fie reprezentați în conformitate cu condițiile care urmează să fie prevăzute de regulamentul de procedură.

(4)  Președinția Consiliului de stabilizare și de asociere este asigurată pe rând de către un reprezentant al Comunității și de către un reprezentant al Muntenegrului, în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie prevăzute de regulamentul de procedură.

(5)  În ceea ce privește chestiunile care țin de competența sa, Banca Europeană de Investiții participă, cu statut de observator, la lucrările Consiliului de stabilizare și de asociere.

Articolul 121

În vederea realizării obiectivelor stabilite de prezentul acord și în cazurile prevăzute de acesta, Consiliul de stabilizare și de asociere are competență de decizie în cadrul domeniului de aplicare al prezentului acord. Deciziile adoptate sunt obligatorii pentru părți, care trebuie să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora. Consiliul de stabilizare și de asociere poate, de asemenea, să formuleze recomandări adecvate. Consiliul de stabilizare și de asociere adoptă decizii și formulează recomandări pe baza consensului între părți.

Articolul 122

(1)  Consiliul de stabilizare și de asociere este asistat în exercitarea atribuțiilor sale de un Comitet de stabilizare și de asociere alcătuit, pe de o parte, din reprezentanți ai Consiliului Uniunii Europene și reprezentanți ai Comisiei Europene și, pe de altă parte, din reprezentanți ai Guvernului Muntenegrului.

(2)  Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește, în regulamentul său de procedură, atribuțiile Comitetului de stabilizare și de asociere, care includ pregătirea reuniunilor Consiliului de stabilizare și de asociere, și modalitatea de funcționare a acestui comitet.

(3)  Consiliul de stabilizare și de asociere poate delega Comitetului de stabilizare și de asociere oricare dintre competențele sale. În acest caz, Comitetul de stabilizare și de asociere adoptă decizii în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 121.

Articolul 123

Comitetul de stabilizare și de asociere poate să înființeze subcomitete. Înainte de încheierea primului an ulterior datei la care a intrat în vigoare prezentul acord, Comitetul de stabilizare și de asociere înființează subcomitetele necesare în vederea punerii în aplicare adecvate a prezentului acord.

Este creat un subcomitet însărcinat cu soluționarea aspectelor legate de migrație.

Articolul 124

Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide înființarea altor comitete sau organisme speciale care îl pot asista în exercitarea atribuțiilor sale. În regulamentul său de procedură, Consiliul de stabilizare și de asociere stabilește alcătuirea și atribuțiile acestor comitete sau organisme și modalitatea lor de funcționare.

Articolul 125

Se înființează o Comisie parlamentară de stabilizare și de asociere. Aceasta reprezintă un spațiu de întâlnire și dialog între membrii Parlamentului Muntenegrului și cei ai Parlamentului European. Comisia se reunește la intervale pe care le stabilește ea însăși.

Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere este compusă din membri ai Parlamentului European și din membri ai Parlamentului Muntenegrului.

Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere își adoptă regulamentul său de procedură.

Președinția Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere este asigurată pe rând de un membru al Parlamentului European și de un membru al Parlamentului Muntenegrului, în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie prevăzute de regulamentul de procedură.

Articolul 126

În cadrul prezentului acord, fiecare parte se angajează să garanteze că persoanele fizice și juridice ale celeilalte părți au acces liber, fără nici o discriminare în raport cu proprii resortisanți, la instanțele și organele administrative competente ale părților, în vederea apărării drepturilor lor individuale și reale.

Articolul 127

Nici o dispoziție a prezentului acord nu împiedică o parte să ia toate măsurile:

(a) pe care le consideră necesare pentru a preveni divulgarea unor informații care sunt contrare intereselor sale esențiale în materie de securitate;

(b) referitoare la producția sau comercializarea armelor, munițiilor sau a materialului militar sau la cercetarea, dezvoltarea sau producția indispensabilă pentru asigurarea apărării sale, cu condiția ca măsurile respective să nu denatureze condițiile de concurență pentru produsele care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

(c) pe care le consideră esențiale pentru asigurarea propriei securități în caz de conflicte interne grave care aduc atingere menținerii legii și ordinii publice, în caz de război sau de grave tensiuni internaționale care amenință să se transforme în conflict armat sau pentru îndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat în vederea menținerii păcii și securității internaționale.

Articolul 128

(1)  În domeniile reglementate de prezentul acord și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale prevăzute de acesta:

(a) regimul aplicat Comunității de către Muntenegru nu poate să dea naștere niciunei discriminări între statele membre, resortisanții sau societățile acestora;

(b) regimul aplicat Muntenegrului de către Comunitate nu poate să dea naștere niciunei discriminări între resortisanții Muntenegrului sau între societățile și întreprinderile acestuia.

(2)  Dispozițiile alineatului (1) nu aduc atingere dreptului părților de a aplica dispozițiile relevante din legislația lor fiscală contribuabililor care nu se găsesc într-o situație identică în ceea ce privește locul de reședință.

Articolul 129

(1)  Părțile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord. Părțile veghează la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de prezentul acord.

(2)  Părțile convin să se consulte rapid, la cererea uneia dintre ele, pe căile adecvate, pentru a examina aspectele legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord și alte aspecte relevante privind relațiile dintre ele.

(3)  Fiecare parte sesizează Consiliul de stabilizare și de asociere cu privire la orice litigiu legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord. În această situație se aplică articolul 130 și, după caz, Protocolul 7.

Consiliul de stabilizare și de asociere poate soluționa litigiul printr-o decizie obligatorie.

(4)  În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una din obligațiile impuse de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare. Înainte însă de a lua vreo măsură, partea în cauză trebuie, cu excepția cazurilor de urgență deosebită, să furnizeze Consiliului de stabilizare și de asociere toate informațiile relevante necesare pentru o analiză aprofundată a situației, în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

La alegerea măsurilor, se acordă prioritate celor care perturbă cel mai puțin aplicarea prezentului acord. Aceste măsuri sunt notificate imediat Consiliului de stabilizare și de asociere și fac obiectul consultărilor, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru, în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere, al Comitetului de stabilizare și de asociere sau al oricărui alt organism instituit în baza articolelor 123 sau 124.

(5)  Dispozițiile alineatelor (2), (3) și (4) nu afectează în niciun fel și nu aduc atingere articolelor 32, 40, 41, 42, 46 și Protocolului 3 (definirea noțiunii de „produse originare” și a metodelor de cooperare administrativă).

Articolul 130

(1)  În cazul unui litigiu între părți cu privire la interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord, oricare dintre părți comunică celeilalte părți și Consiliului de stabilizare și de asociere o cerere formală de soluționare a litigiului.

Atunci când una dintre părți consideră că o măsură adoptată de cealaltă parte sau inacțiunea celeilalte părți constituie o încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, cererea formală de soluționare a litigiului trebuie să specifice motivele care stau la baza acestei poziții și să indice, după caz, că partea în cauză poate adopta măsurile prevăzute la articolul 129 alineatul (4).

(2)  Părțile se străduiesc să soluționeze litigiul angajându-se cu bună credință în consultări în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere și al altor organisme prevăzute la alineatul (3), pentru a ajunge cât mai curând posibil la o soluție reciproc acceptabilă.

(3)  Părțile pun la dispoziția Consiliului de stabilizare și de asociere toate informațiile relevante necesare pentru o analiză aprofundată a situației.

Până la soluționarea litigiului, acesta face obiectul discuțiilor în cadrul tuturor reuniunilor Consiliului de stabilizare și de asociere, cu excepția cazului în care este inițiată procedura de arbitraj prevăzută în Protocolul 7. Un litigiu este considerat soluționat atunci când Consiliul de stabilizare și de asociere a adoptat o decizie cu caracter obligatoriu pentru a soluționa litigiul, astfel cum se menționează la articolul 129 alineatul (3), sau atunci când a constatat stingerea litigiului.

Consultările privind un litigiu pot fi purtate de asemenea în cadrul oricărei reuniuni a Comitetului de stabilizare și de asociere sau a oricărui alt comitet sau organism competent, instituit în baza articolelor 123 sau 124, conform celor convenite între părți sau la cererea oricăreia dintre părți. Consultările pot avea loc, de asemenea, în scris.

Orice informații divulgate în timpul consultărilor rămân confidențiale.

(4)  În ceea ce privește aspectele care țin de domeniul de aplicare al Protocolului 7, oricare dintre părți poate solicita soluționarea litigiului prin procedura de arbitraj în conformitate cu protocolul respectiv, atunci când părțile nu au reușit să soluționeze litigiul în termen de două luni de la inițierea procedurii de soluționare a litigiului, în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 131

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor persoanelor și ale operatorilor economici garantate prin acordurile existente, care prevăd obligații pentru unul sau mai multe state membre, pe de o parte, și pentru Muntenegru, pe de altă parte, înainte de a le fi acordate drepturi echivalente în temeiul prezentului acord.

Articolul 132

Principiile generale privind participarea Muntenegrului la programele comunitare sunt stabilite în Protocolul 8.

Anexele I-VII și Protocoalele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 133

Prezentul acord se încheie pentru o durată nelimitată.

Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord, notificând intenția sa celeilalte părți. Prezentul acord încetează să mai producă efecte după șase luni de la data respectivei notificări.

Oricare dintre părți poate suspenda, cu efect imediat, aplicarea prezentului acord, în cazul nerespectării de către cealaltă parte a unuia dintre elementele esențiale ale prezentului acord.

Articolul 134

În sensul prezentului acord, termenul „părți” desemnează, pe de o parte, Comunitatea sau statele sale membre ori Comunitatea și statele sale membre, în conformitate cu competențele lor și Muntenegru, pe de altă parte.

Articolul 135

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatele de instituire a Comunității Europene și a Comunității Europene a Energiei Atomice și în condițiile prevăzute de respectivele tratate și, pe de altă parte, teritoriului Muntenegrului.

Articolul 136

Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.

Articolul 137

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar, în limbile bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză și în limba oficială utilizată în statul Muntenegru, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.

Articolul 138

Părțile aprobă prezentul acord în conformitate cu propriile proceduri.

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care părțile își notifică îndeplinirea procedurilor menționate la primul paragraf.

Articolul 139

Acordul interimar

În cazul în care, până la îndeplinirea procedurilor necesare intrării în vigoare a prezentului acord, dispozițiile anumitor părți ale prezentului acord, în special cele privind libera circulație a mărfurilor și dispozițiile relevante privind transporturile, sunt puse în aplicare printr-un acord interimar între Comunitate și Muntenegru, părțile convin ca, în aceste condiții și în sensul dispozițiilor titlului IV articolele 73, 74 și 75 din prezentul acord, al Protocoalelor nr. 1, 2, 3, 5, 6 și 7 și al dispozițiilor relevante ale Protocolului 4, prin „data intrării în vigoare a prezentului acord” să se înțeleagă data intrării în vigoare a acordului interimar, în ceea ce privește obligațiile cuprinse în dispozițiile menționate anterior.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Għal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

U ime Republike Crne Gore

signatory

ANEXA I
ANEXA I A

CONCESIILE TARIFARE ACORDATE DE MUNTENEGRU PENTRU PRODUSELE INDUSTRIALE DIN COMUNITATE

(menționate la articolul 21)

Taxele vamale vor fi reduse după cum urmează:

(a) la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 80 % din taxele vamale de bază;

(b) la data de 1 ianuarie a primului an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 50 % din taxele vamale de bază;

(c) la data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 25 % din taxele vamale de bază;

(d) la data de 1 ianuarie a celui de-al treilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import rămase vor fi eliminate.Cod NC

Denumirea mărfurilor

2515

Marmură, travertin, ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții cu o densitate aparentă de minimum 2,5 și alabastru, chiar degroșate sau simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:

 

–  Marmură și travertin:

2515 11 00

– –  Brute sau degroșate

2515 12

– –  Simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:

2515 12 20

– – –  Cu o grosime de maximum 4 cm

2515 12 50

– – –  Cu o grosime de peste 4 cm, dar de maximum 25 cm

2515 12 90

– – –  Altele

2522

Var nestins, var stins și var hidraulic, cu excepția oxidului și a hidroxidului de calciu de la poziția 2825 :

2522 20 00

–  Var stins

2523

Ciment Portland, ciment aluminos, ciment de furnal înalt, ciment supersulfatat și cimenturi hidraulice similare, chiar colorate sau sub formă de „clinker”:

 

–  Cimenturi Portland:

2523 29 00

– –  Altele

3602 00 00

Explozivi preparați, alții decât pulberile propulsive

3603 00

Fitile de siguranță; fitile de detonare; amorse sau capse explozive; aprinzătoare; detonatoare electrice:

3603 00 10

–  Fitile de siguranță; fitile de detonare

3603 00 90

–  Altele

3820 00 00

Preparate antigel și lichide preparate pentru degivrare

4406

Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare:

4406 90 00

–  Altele

4410

Plăci aglomerate, panouri numite „oriented strand board” (OSB) si panouri similare (de exemplu, panourile numite „waferboard”), din lemn sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici:

 

–  Din lemn:

4410 12

– –  Panouri numite „oriented strand board” (OSB):

4410 12 10

– – –  Neprelucrate sau cel mult geluite

4410 19 00

– –  Altele

4412

Placaj, lemn furniruit și lemn stratificat similar:

4412 10 00

–  Din bambus

 

–  Altele:

4412 94

– –  Având la mijloc plăcuțe, șipci sau lamele:

4412 94 10

– – –  Având cel puțin o față exterioară din alt lemn decât de conifere

4412 94 90

– – –  Altele

4412 99

– –  Altele

4412 99 70

– – –  Altele

6403

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită și cu fețe din piele naturală:

 

–  Alte articole de încălțăminte cu tălpi exterioare din piele naturală:

6403 51

– –  Care acoperă glezna:

 

– – –  Altele:

 

– – – –  Care acoperă glezna, dar nu acoperă pulpa, cu tălpile interioare de o lungime:

 

– – – – –  De minimum 24 cm:

6403 51 15

– – – – – –  Pentru bărbați

6403 51 19

– – – – – –  Pentru femei

 

– – – –  Altele, cu tălpi interioare de o lungime:

 

– – – – –  De minimum 24 cm:

6403 51 95

– – – – – –  Pentru bărbați

6403 51 99

– – – – – –  Pentru femei

6405

Altă încălțăminte:

6405 10 00

–  Cu fețe din piele naturală sau reconstituită

7604

Bare, tije și profile din aluminiu:

7604 10

–  Din aluminiu nealiat:

7604 10 90

– –  Profile

 

–  Din aliaje de aluminiu:

7604 29

– –  Altele:

7604 29 90

– – –  Profile

7616

Alte articole din aluminiu:

 

–  Altele:

7616 99

– –  Altele:

7616 99 90

– – –  Altele

8415

Mașini și aparate pentru condiționarea aerului, care au ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a temperaturii și a umidității, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat:

 

–  Altele:

8415 81 00

– –  Cu dispozitiv de răcire și supapă pentru inversarea ciclului termic (pompe de căldură reversibile):

8507

Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele lor, chiar de formă pătrată sau dreptunghiulară:

8507 20

–  Alte acumulatoare cu plumb:

 

– –  Altele:

8507 20 98

– – –  Altele

8517

Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir; alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață), altele decât aparatele de transmisie sau recepție de la pozițiile 8443 , 8525 , 8527 sau 8528 :

 

–  Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir:

8517 12 00

– –  Telefoane pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir

8703

Autoturisme și alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziția 8702 ), inclusiv mașinile de tipul „break” și mașinile de curse:

 

–  Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie:

8703 22

– –  Cu capacitatea cilindrică de peste 1 000 cm3, dar de maximum 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –  Noi:

ex 8703 22 10

– – – –  Vagoane automotoare pentru transportul de călători

8703 22 90

– – –  Uzate

8703 23

– –  Cu capacitatea cilindrică de peste 1 500 cm3, dar de maximum 3 000 cm3:

 

– – –  Noi:

8703 23 19

– – – –  Altele:

ex 8703 23 19

– – – – –  Vagoane automotoare pentru transportul de călători

8703 23 90

– – –  Uzate

 

–  Alte autovehicule, cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

8703 32

– –  Cu capacitatea cilindrică de peste 1 500 cm3, dar de maximum 2 500 cm3:

 

– – –  Noi:

8703 32 19

– – – –  Altele:

ex 8703 32 19

– – – – –  Vagoane automotoare pentru transportul de călători

8703 32 90

– – –  Uzate

8703 33

– –  Cu capacitatea cilindrică de peste 2 500 cm3:

 

– – –  Noi:

8703 33 11

– – – –  Caravane autopropulsate

8703 33 90

– – –  Uzate
ANEXA I. B

CONCESIILE TARIFARE ACORDATE DE MUNTENEGRU PENTRU PRODUSELE INDUSTRIALE DIN COMUNITATE

(menționate la articolul 21)

Taxele vamale vor fi reduse după cum urmează:

(a) la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 85 % din taxele vamale de bază;

(b) la data de 1 ianuarie a primului an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 70 % din taxele vamale de bază;

(c) la data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 55 % din taxele vamale de bază;

(d) la data de 1 ianuarie a celui de-al treilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 40 % din taxele vamale de bază;

(e) la data de 1 ianuarie a celui de-al patrulea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 20 % din taxele vamale de bază;

(f) la data de 1 ianuarie a celui de-al cincilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import rămase vor fi eliminate.Cod NC

Denumirea mărfurilor

2501

Sare (inclusiv sare de masă și sare denaturată) și clorură de sodiu pură, chiar în soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare:

 

–  Sare (inclusiv sare de masă și sare denaturată) și clorură de sodiu pură, chiar în soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate:

 

– –  Altele:

 

– – –  Altele:

2501 00 91

– – – –  Sare destinată alimentației umane

3304

Produse de înfrumusețare sau de machiaj și preparate pentru întreținerea sau îngrijirea pielii, altele decât medicamentele, inclusiv preparate de protecție împotriva soarelui și preparate pentru bronzare; preparate pentru manichiură sau pedichiură:

 

–  Altele:

3304 99 00

– –  Altele

3305

Preparate pentru îngrijirea părului:

3305 10 00

–  Șampoane

3305 90

–  Altele:

3305 90 90

– –  Altele

3306

Preparate pentru igiena bucală sau dentară, inclusiv pudrele și cremele pentru facilitarea aderenței protezelor dentare; fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire dentare), în ambalaje individuale pentru vânzarea cu amănuntul:

3306 10 00

–  Paste de dinți

3401

Săpun; produse și preparate organice tensioactive folosite ca săpun, în formă de bare, în calupuri, în bucăți, chiar modelate, chiar conținând săpun; produse și preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, chiar conținând săpun; hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent:

 

–  Săpunuri, produse și preparate organice tensioactive, sub formă de bare, calupuri, bucăți, chiar modelate și hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent:

3401 11 00

– –  De toaletă (inclusiv produsele medicinale)

3402

Agenți organici de suprafață (alții decât săpunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spălat) și preparate de curățat, chiar conținând săpun, altele decât cele de la poziția 3401 :

3402 20

–  Preparate ambalate pentru vânzarea cu amănuntul:

3402 20 20

– –  Preparate tensioactive

3402 20 90

– –  Preparate pentru spălat și preparate pentru curățat

3402 90

–  Altele:

3402 90 90

– –  Preparate pentru spălat și preparate pentru curățat

3923

Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; bușoane, dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închidere, din materiale plastice:

 

–  Saci, sacoșe, pungi și cornete:

3923 21 00

– –  Din polimeri de etilenă

3923 29

– –  Din alte materiale plastice:

3923 29 10

– – –  Din polimeri de clorură de vinil

3923 90

–  Altele:

3923 90 10

– –  Plase extrudate sub formă tubulară

3923 90 90

– –  Altele

3926

Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile de la 3901 până la 3914 :

3926 90

–  Altele:

 

– –  Altele:

3926 90 97

– – –  Altele

4011

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc:

4011 10 00

–  De tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv cele de tip break și cele de curse)

4202

Valize, geamantane si cufere, casete de toaleta si mape port-documente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru binocluri, tocuri pentru aparate fotografice, pentru aparate de filmat, cutii pentru instrumente muzicale sau pentru arme, tocuri de pistol si articole similare; genți de voiaj, cutii izolate termic pentru produse alimentare si băuturi, truse de toaleta, rucsacuri, genți de mâna, sacose pentru cumpărături, portofele, portmonee, porthărți, tabachere, pungi pentru tutun, truse pentru scule, saci pentru articole de sport, cutii pentru flacoane sau pentru tacâmuri, cutii pentru pudra, casete pentru bijuterii si articole similare, din piele naturala sau reconstituita, din foi de material plastic, din materiale textile, din fibre vulcanizate, din carton sau acoperite, în totalitate sau în mare parte, cu astfel de materiale sau cu hârtie:

 

–  Valize, geamantane și cufere, inclusiv casete de toaletă și mape port-documente, serviete, ghiozdane și articole similare:

4202 11

– –  Cu suprafața exterioară din piele naturală, din piele reconstituită sau din piele lăcuită:

4202 11 10

– – –  Valize, port-documente, serviete, ghiozdane și obiecte similare

4202 11 90

– – –  Altele

4203

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită:

4203 10 00

–  Articole de îmbrăcăminte

 

–  Mănuși, mitene și mănuși cu un deget:

4203 29

– –  Altele:

4203 29 10

– – –  De protecție, pentru toate meseriile

4418

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, inclusiv panouri celulare, panouri pentru parchet și șindrile (shingles și shakes), din lemn:

4418 10

–  Ferestre, uși-ferestre și ramele și pervazurile lor:

4418 10 50

– –  Din conifere

4418 10 90

– –  Altele

4418 20

–  Uși și ramele lor, pervazuri și praguri:

4418 20 50

– –  Din conifere

4418 20 80

– –  Din alt lemn

4418 40 00

–  Cofraje pentru betonare

4418 90

–  Altele:

4418 90 10

– –  Din lemn lamelar

4418 90 80

– –  Altele

4802

Hârtie și carton, necretate, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau pentru alte scopuri grafice și hârtie și carton pentru cartele sau benzi de perforat, neperforate, în rulouri sau coli de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni, altele decât hârtia de la poziția 4801 sau 4803 ; hârtie și carton confecționate manual:

 

–  Alte hârtie și cartoane, fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic sau la care maximum 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie astfel de fibre:

4802 55

– –  Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar de maximum 150 g/m2, în rulouri:

4802 55 15

– – –  Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar sub 60 g/m2:

ex 4802 55 15

– – – –  Alta decât hârtia de decorat brută

4802 55 25

– – –  Cu o greutate de minimum 60 g/m2, dar sub 75 g/m2:

ex 4802 55 25

– – – –  Alta decât hârtia de decorat brută

4802 55 30

– – –  Cu o greutate de minimum 75 g/m2, dar sub 80 g/m2:

ex 4802 55 30

– – – –  Alta decât hârtia de decorat brută

4802 55 90

– – –  Cu o greutate de minimum 80 g/m2:

ex 4802 55 90

– – – –  Alta decât hârtia de decorat brută

4819

Cutii, saci, pungi, cornete și alte ambalaje din hârtie, carton, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice; dosare, cutii de scrisori și alte articole similare, din hârtie sau carton, pentru utilizare în birouri, magazine și similare:

4819 10 00

–  Cutii din hârtie sau carton ondulat

4819 20 00

–  Cutii și obiecte din carton, pliante, din hârtie sau carton neondulat

4819 30 00

–  Saci și pungi cu lățimea bazei de minimum 40 cm

4819 40 00

–  Alți saci; pungi, mape (altele decât cele pentru discuri) și cornete

4820

Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitanțe), agende, blocnotesuri, blocuri de hârtie pentru scrisori și articole similare, caiete, mape, clasoare (cu foi detașabile sau altele), coperți pentru dosare sau alte articole școlare, de birou sau de papetărie, inclusiv topuri de imprimate pentru seturi de documente și carnete diverse, chiar cu foi de hârtie carbon, din hârtie sau din carton; albume pentru eșantioane sau pentru colecții și coperți pentru cărți, din hârtie sau carton:

4820 10

–  Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitanțe), blocnotesuri, blocuri de hârtie pentru scrisori, agende și articole similare:

4820 10 10

– –  Registre, registre contabile și carnete de comenzi sau de chitanțe

4820 20 00

–  Caiete

4820 90 00

–  Altele

4821

Etichete de toate genurile, din hârtie sau carton, imprimate sau nu:

4821 10

–  Imprimate:

4821 10 10

– –  Autoadezive

4821 90

–  Altele:

4821 90 10

– –  Autoadezive

4910 00 00

Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detașabile

4911

Alte materiale imprimate, inclusiv imagini și fotografii imprimate:

4911 10

–  Imprimate publicitare, cataloage comerciale și similare:

4911 10 10

– –  Cataloage comerciale

4911 10 90

– –  Altele

 

–  Altele:

4911 99 00

– –  Altele

5111

Țesături din lână cardată sau din păr fin de animale, cardat:

 

–  Care conțin lână sau păr fin de animale de minimum 85 % din greutate:

5111 19

– –  Altele:

5111 19 10

– – –  Cu o greutate de peste 300 g/m2, dar de maximum 450 g/m2

5111 19 90

– – –  Cu o greutate de peste 450 g/m2

5112

Țesături din lână cardată sau din păr fin de animale, cardat:

 

–  Care conțin lână sau păr fin de animale de minimum 85 % din greutate:

5112 11 00

– –  Cu o greutate maximă de 200 g/m2

5112 19

– –  Altele:

5112 19 10

– – –  Cu o greutate de peste 200 g/m2, dar de maximum 375 g/m2

5112 19 90

– – –  Cu o greutate de peste 375 g/m2

5209

Țesături din bumbac, care conțin bumbac minimum 85 % din greutate, având o greutate de peste 200 g/m2:

 

–  albite:

5209 21 00

– –  Cu legătură pânză

5209 22 00

– –  Cu legătură diagonală sau încrucișată, al căror raport de legătură este de maximum 4

5209 29 00

– –  Alte țesături

 

–  Vopsite:

5209 31 00

– –  Cu legătură pânză

5209 32 00

– –  Cu legătură diagonală sau încrucișată, al căror raport de legătură este de maximum 4

5209 39 00

– –  Alte țesături

 

–  Din fire de diverse culori:

5209 41 00

– –  Cu legătură pânză

5209 43 00

– –  Alte țesături, cu legătura diagonală sau încrucișată, al căror raport de legătură este maximum 4

5209 49 00

– –  Alte țesături

6101

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau pentru băieți, cu excepția articolelor de la poziția 6103 :

6101 90

–  Din alte materiale textile:

6101 90 20

– –  Paltoane, scurte, pelerine și articole similare:

ex 6101 90 20

– – –  Din lână sau din păr fin de animale

6101 90 80

– –  Hanorace, bluzoane și articole similare:

ex 6101 90 80

– – –  Din lână sau din păr fin de animale

6115

Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, șosete și alte articole similare, inclusiv ciorapii cu compresie progresivă (spre exemplu, pentru varice) și încălțăminte fără talpă aplicată, tricotate sau croșetate:

 

–  Altele:

6115 95 00

– –  Din bumbac

6115 96

– –  Din fibre sintetice:

6115 96 10

– – –  Ciorapi trei-sferturi

 

– – –  Altele:

6115 96 99

– – – –  Altele

6205

Cămăși pentru bărbați sau băieți:

6205 20 00

–  Din bumbac

6205 30 00

–  Din fibre sintetice sau artificiale

6205 90

–  Din alte materiale textile:

6205 90 10

– –  Din in sau ramie

6205 90 80

– –  Altele

6206

Bluze, cămăși și cămăși-bluze pentru femei sau fete:

6206 10 00

–  Din mătase sau din deșeuri de mătase

6206 20 00

–  Din lână sau păr fin de animale

6206 30 00

–  Din bumbac

6206 40 00

–  Din fibre sintetice sau artificiale

6206 90

–  Din alte materiale textile:

6206 90 10

– –  Din in sau ramie

6206 90 90

– –  Altele

6207

Slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie și articole similare, pentru bărbați sau băieți:

 

–  Slipuri și indispensabili:

6207 11 00

– –  Din bumbac

6207 19 00

– –  Din alte materiale textile

 

–  Cămăși de noapte și pijamale:

6207 21 00

– –  Din bumbac

6207 22 00

– –  Din fibre sintetice sau artificiale

6207 29 00

– –  Din alte materiale textile

 

–  Altele:

6207 91 00

– –  Din bumbac

6207 99

– –  Din alte materiale textile

6207 99 10

– – –  Din fibre sintetice sau artificiale

6207 99 90

– – –  Altele

6208

Bluze de corp și cămăși de zi, chiloți, combinezoane, jupoane, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, capoate, halate de baie, halate și articole similare, pentru femei sau fete:

 

–  Combinezoane sau furouri și jupoane:

6208 11 00

– –  Din fibre sintetice sau artificiale

6208 19 00

– –  Din alte materiale textile

 

–  Cămăși de noapte și pijamale:

6208 21 00

– –  Din bumbac

6208 22 00

– –  Din fibre sintetice sau artificiale

6208 29 00

– –  Din alte materiale textile

 

–  Altele:

6208 91 00

– –  Din bumbac

6208 92 00

– –  Din fibre sintetice sau artificiale

6208 99 00

– –  Din alte materiale textile

6211

Treninguri, costume de schi, costume de baie; alte obiecte de îmbrăcăminte:

 

–  Alte obiecte de îmbrăcăminte, pentru bărbați sau băieți:

6211 32

– –  Din bumbac:

6211 32 10

– – –  Îmbrăcăminte de lucru

 

– – –  Îmbrăcăminte de sport (treninguri) cu căptușeală:

6211 32 31

– – – –  Al cărei exterior este realizat dintr-unul și același material

 

– – – –  Altele:

6211 32 41

– – – – –  Părți superioare

6211 32 42

– – – – –  Părți inferioare

 

–  Alte obiecte de îmbrăcăminte, pentru femei sau fete:

6211 42

– –  Din bumbac:

6211 42 10

– – –  Șorțuri, bluze și altă îmbrăcăminte de lucru

 

– – –  Îmbrăcăminte de sport (treninguri) cu căptușeală:

6211 42 31

– – – –  Al cărei exterior este realizat dintr-unul și același material

 

– – – –  Altele:

6211 42 41

– – – – –  Părți superioare

6211 42 42

– – – – –  Părți inferioare

6211 42 90

– – –  Altele

6211 43

– –  Din fibre sintetice sau artificiale:

6211 43 10

– – –  Șorțuri, bluze și altă îmbrăcăminte de lucru

 

– – –  Îmbrăcăminte de sport (treninguri) cu căptușeală:

6211 43 31

– – – –  Al cărei exterior este realizat dintr-unul și același material

 

– – – –  Altele:

6211 43 41

– – – – –  Părți superioare

6211 43 42

– – – – –  Părți inferioare

6211 43 90

– – –  Altele

6301

Pături și pleduri:

6301 20

–  Pături (altele decât cele electrice) și pleduri din lână sau din păr fin de animale:

6301 20 10

– –  Din materiale tricotate sau croșetate

6301 20 90

– –  Altele

6301 90

–  Alte pături și pleduri:

6301 90 10

– –  Din materiale tricotate sau croșetate

6301 90 90

– –  Altele

6302

Lenjerie de pat, de masă, de toaletă sau de bucătărie:

 

–  Altă lenjerie de pat, imprimată:

6302 21 00

– –  Din bumbac

 

–  Altă lenjerie de pat:

6302 31 00

– –  Din bumbac

 

–  Altă lenjerie de masă:

6302 51 00

– –  Din bumbac

6302 53

– –  Din fibre sintetice sau artificiale:

6302 53 90

– – –  Altele

6403

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită și cu fețe din piele naturală:

 

–  Alte articole de încălțăminte cu tălpi exterioare din piele naturală:

6403 59

– –  Altele:

 

– – –  Altele:

 

– – – –  Încălțăminte cu căpută (față) confecționată din benzi (curelușe) sau din mai multe bucăți tăiate:

 

– – – – –  Altele, cu tălpi interioare de o lungime:

 

– – – – – –  De 24cm sau mai mult:

6403 59 35

– – – – – – –  Pentru bărbați

6403 59 39

– – – – – – –  Pentru femei

 

– – – –  Altele, cu tălpi interioare de o lungime:

 

– – – – –  De 24 cm sau mai mult:

6403 59 95

– – – – – –  Pentru bărbați

6403 59 99

– – – – – –  Pentru femei

6802

Pietre monumentale sau pentru construcție (altele decât ardezia) prelucrate și articole din aceste pietre, cu excepția celor de la poziția 6801 ; cuburi și articole similare pentru mozaicuri, din pietre naturale (inclusiv ardezia), chiar pe suport; granule, cioburi și praf de pietre naturale (inclusiv ardezia) colorate artificial:

 

–  Alte pietre monumentale sau pentru construcție și articole din aceste pietre, cioplite simplu sau tăiate, cu suprafața plană sau netedă:

6802 21 00

– –  Marmură, travertin și alabastru

6802 23 00

– –  Granit

6802 29 00

– –  Alte pietre:

ex 6802 29 00

– – –  Alte pietre calcaroase

 

–  Altele:

6802 91

– –  Marmură, travertin și alabastru:

6802 91 10

– – –  Alabastru șlefuit, decorat sau altfel prelucrat, dar nesculptat

6802 91 90

– – –  Altele

6802 93

– –  Granit:

6802 93 10

– – –  Șlefuit, decorat sau altfel prelucrat, dar nesculptat, cu o greutate netă de minimum 10 kg

6802 93 90

– – –  Altele

6810

Articole din ciment, din beton sau din piatră artificială, chiar armate:

 

–  Țigle, dale, cărămizi și articole similare:

6810 11

– –  Blocuri și cărămizi pentru construcții:

6810 11 10

– – –  Din beton ușor (pe bază de piatră ponce sfărâmată, zgură granulată etc.)

6810 11 90

– – –  Altele

 

–  Alte articole:

6810 91

– –  Elemente prefabricate pentru clădiri sau construcții civile:

6810 91 90

– – –  Altele

6810 99 00

– –  Altele

6904

Cărămizi pentru construcții, dale de pardoseală, cărămidă pentru fațade și articole similare, din ceramică:

6904 10 00

–  Cărămizi pentru construcții

6904 90 00

–  Altele

6905

Olane pentru acoperișuri, coșuri de fum, plăci apărătoare pentru coșuri de fum, pentru căptușirea coșurilor de fum, ornamente arhitecturale și alte obiecte din ceramică pentru construcții:

6905 10 00

–  Țiglă pentru acoperișuri

7207

Produse semiprelucrate din fier sau oțel nealiat:

 

–  Conținând, în greutate, sub 0,25 % carbon:

7207 11

– –  Cu secțiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară a căror lățime este mai mică decât dublul grosimii:

7207 11 90

– – –  Forjate

7207 12

– –  Altele, cu secțiune transversală dreptunghiulară:

7207 12 90

– – –  Forjate

7207 19

– –  Altele

 

– – –  Cu secțiunea transversală circulară sau poligonală:

7207 19 12

– – – –  Laminate sau obținute prin turnare continuă

7207 19 19

– – – –  Forjate

7207 19 80

– – –  Altele

7207 20

–  Conținând, în greutate, sub 0,25 % carbon:

 

– –  Cu secțiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară a căror lățime este mai mică decât dublul grosimii:

 

– – –  Laminate sau obținute prin turnare continuă:

 

– – – –  Altele, cu un conținut, în greutate:

7207 20 15

– – – – –  De minimum 0,25 %, dar sub 0,6 %, carbon

7207 20 17

– – – – –  De minimum 0,6 %, carbon

7207 20 19

– – –  Forjate

 

– –  Altele, cu secțiune transversală dreptunghiulară:

7207 20 32

– – –  Laminate sau obținute prin turnare continuă

7207 20 39

– – –  Forjate

 

– –  Cu secțiunea transversală circulară sau poligonală:

7207 20 52

– – –  Laminate sau obținute prin turnare continuă

7207 20 59

– – –  Forjate

7207 20 80

– –  Altele

7213

Bare și tije laminate la cald, rulate în spire nearanjate („fil machine”), din fier sau din oțeluri nealiate:

7213 10 00

–  Care au crestături, nervuri, adâncituri sau alte deformări produse în cursul laminării

 

–  Altele:

7213 91

– –  Cu secțiunea circulară cu un diametru sub 14 mm:

7213 91 10

– – –  De tipul celor utilizate la armarea betonului

 

– – –  Altele:

7213 91 49

– – – –  Cu un conținut de carbon de peste 0,06 %, dar sub 0,25 % din greutate:

ex 7213 91 49

– – – – –  Altele decât cele cu diametrul de cel mult 8 mm

7213 99

– –  Altele:

7213 99 10

– – –  Cu un conținut de carbon sub 0,25 % din greutate

7213 99 90

– – –  Cu un conținut de carbon de minimum 0,25 %, din greutate

7214

Alte bare și tije din fier sau din oțeluri nealiate, simplu forjate, laminate, trase sau extrudate la cald, inclusiv cele torsionate după laminare:

7214 10 00

–  Forjate

7214 20 00

–  Care au crestături, nervuri, adâncituri sau alte deformări produse în cursul laminării sau care au fost torsionate după laminare

 

–  Altele:

7214 99

– –  Altele:

 

– – –  Cu un conținut de carbon sub 0,25 % din greutate:

7214 99 10

– – – –  De tipul celor utilizate la armarea betonului

 

– – – –  Altele, cu secțiunea circulară având diametrul:

7214 99 31

– – – – –  80 mm sau mai mult

7214 99 39

– – – – –  Sub 80 mm

7214 99 50

– – – –  Altele

 

– – –  Cu un conținut de carbon de minimum 0,25 %, din greutate:

 

– – – –  Cu secțiunea circulară având un diametru:

7214 99 71

– – – – –  80 mm sau mai mult

7214 99 79

– – – – –  Sub 80 mm

7214 99 95

– – – –  Altele

7215

Alte bare și tije din fier sau oțel nealiat:

7215 10 00

–  Din oțeluri pentru prelucrare pe mașini-unelte automate, simplu obținute sau finisate la rece

7215 50

–  Altele, simplu obținute sau finisate la rece:

 

– –  Cu un conținut de carbon sub 0,25 % din greutate:

7215 50 11

– – –  Cu secțiune transversală dreptunghiulară

7215 50 19

– – –  Altele

7215 50 80

– –  Cu un conținut de carbon de minimum 0,25 %, din greutate

7215 90 00

–  Altele

7224

Alte oțeluri aliate în lingouri sau în alte forme primare; semifabricate din alte oțeluri aliate:

7224 10

–  Lingouri și alte forme primare:

7224 10 10

– –  Din oțeluri de scule

7224 10 90

– –  Altele

7224 90

–  Altele:

 

– –  Altele:

 

– – –  Cu secțiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară:

 

– – – –  Laminate la cald sau obținute prin turnare continuă:

 

– – – – –  A căror lățime este mai mică decât dublul grosimii:

7224 90 05

– – – – – –  Cu un conținut de carbon de maximum 0,7 %, de mangan de minimum 0,5 %, dar maximum 1,2 % și de siliciu de minimum 0,6 %, dar maximum 2,3 % din greutate; cu un conținut de bor de minimum 0,0008 % din greutate, fără ca alt element să atingă conținutul minim indicat în Nota 1 punctul f) a acestui capitol

7224 90 07

– – – – – –  Altele

7224 90 14

– – – – –  Altele

7224 90 18

– – – –  Forjate

 

– – –  Altele:

 

– – – –  Laminate la cald sau obținute prin turnare continuă:

7224 90 31

– – – – –  Cu un conținut de carbon de minimum 0,9 %, dar maximum 1,15 %, și un conținut de crom de minimum 0,5 %, dar maximum 2 %, și, eventual, un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate

7224 90 38

– – – – –  Altele

7224 90 90

– – – –  Forjate

7228

Alte bare și tije, din alte oțeluri aliate; bare cornier, profile și secțiuni din alte oțeluri aliate; bare și tije tubulare, pentru foraj, din oțeluri aliate sau nealiate:

7228 20

–  Bare și tije, din oțeluri silico-manganoase:

7228 20 10

– –  Cu secțiunea dreptunghiulară (alta decât pătrată), laminate la cald pe cele patru fețe

 

– –  Altele:

7228 20 99

– – –  Altele

7228 30

–  Alte bare și tije, simplu laminate, trase sau extrudate la cald:

7228 30 20

– –  Din oțeluri de scule

 

– –  Cu un conținut de carbon de minimum 0,9 %, dar maximum 1,15 %, și un conținut de crom de minimum 0,5 %, dar maximum 2 % și, eventual, cu un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate:

7228 30 41

– – –  Cu secțiunea circulară, cu diametrul de minimum 80 mm

7228 30 49

– – –  Altele

 

– –  Altele:

 

– – –  Cu secțiunea circulară având diametrul:

7228 30 61

– – – –  De minimum 80 mm

7228 30 69

– – – –  Sub 80 mm

7228 30 70

– – –  Cu secțiunea dreptunghiulară (alta decât pătrată), laminate pe cele patru fețe

7228 30 89

– – –  Altele

7228 40

–  Alte bare și tije, simplu forjate:

7228 40 10

– –  Din oțeluri de scule

7228 40 90

– –  Altele

7228 60

–  Alte bare și tije:

7228 60 20

– –  Din oțeluri de scule

7228 60 80

– –  Altele

7314

Pânze metalice (inclusiv pânzele continue sau fără sfârșit), grilaje, plase și zăbrele din sârmă de fier sau de oțel; table și benzi expandate, din fier sau din oțel:

7314 20

–  Grilaje, plase și zăbrele, sudate în punctele de intersecție, din sârmă cu dimensiunea maximă a secțiunii transversale de minimum 3 mm și ale căror ochiuri au o suprafață de minimum 100 cm2:

7314 20 90

– –  Altele

 

–  Alte grilaje, plase și zăbrele, sudate în punctele de intersecție:

7314 39 00

– –  Altele

7317 00

Cuie, ținte, pioneze, crampoane cu vârf, agrafe ondulate sau cu margini tăiate oblic (altele decât cele de la poziția nr. 8305 ) și articole similare, din fontă, din fier sau din oțel, chiar cu cap din alte materiale, cu excepția celor cu cap din cupru:

 

–  Altele:

 

– –  Presate la rece din sârmă:

7317 00 40

– – –  Ținte din oțel cu conținut de carbon de minimum 0,5 % din greutate, călite

 

– – –  Altele:

7317 00 69

– – – –  Altele

7317 00 90

– –  Altele

7605

Sârmă din aluminiu:

 

–  Din aluminiu nealiat:

7605 11 00

– –  A cărei dimensiune maximă, a secțiunii transversale, este de peste 7mm

7605 19 00

– –  Altele

7606

Table și benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0,2 mm:

 

–  De formă pătrată sau dreptunghiulară:

7606 11

– –  Din aluminiu nealiat:

 

– – –  Altele, cu grosimea:

7606 11 91

– – – –  Sub 3 mm

7606 11 93

– – – –  De minimum 3 mm, dar sub 6 mm

7606 11 99

– – – –  De minimum 6 mm

7606 12

– –  Din aliaje de aluminiu:

 

– – –  Altele:

 

– – – –  Altele, cu grosimea:

7606 12 91

– – – – –  Sub 3 mm

7606 12 93

– – – – –  De minimum 3 mm, dar sub 6 mm

7606 12 99

– – – – –  De minimum 6 mm

7607

Folii și benzi subțiri din aluminiu (chiar imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi similare), cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără a include suportul):

 

–  Fără suport:

7607 11

– –  Simplu laminate:

7607 11 10

– – –  Cu grosimea sub 0,021 mm

7607 11 90

– – –  Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 mm

7607 19

– –  Altele:

7607 19 10

– – –  Cu grosimea sub 0,021 mm

 

– – –  Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –  Altele

7607 20

–  Pe suport:

7607 20 10

– –  Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) sub 0,021 mm

 

– –  Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) de minimum 0,021mm, dar de maximum 0,2 mm:

7607 20 99

– – –  Altele

7610

Construcții și părți de construcții (de exemplu poduri și elemente de poduri, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși și ferestre și ramele lor, pervazuri, praguri, balustrade) din aluminiu, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406 ; table, tole, bare, profile, tuburi și similare, pregătite în vederea utilizării lor în construcții:

7610 10 00

–  Uși, ferestre și ramele lor, pervazuri și praguri

7610 90

–  Altele:

7610 90 90

– –  Altele

7614

Toroane, cabluri, benzi împletite și articole similare, din aluminiu, neizolate electric:

7614 10 00

–  Cu inimă de oțel

7614 90 00

–  Altele

8311

Sârmă, baghete, tuburi, plăci, electrozi și articole similare din metale comune sau din carburi metalice, acoperite sau umplute cu decapanți sau cu fondanți, pentru lipire, pentru sudare sau depunere de metal sau de carburi metalice; sârmă și baghete, din pulberi de metale comune aglomerate, utilizate la metalizarea prin pulverizare:

8311 10

–  Electrozi acoperiți, pentru sudură cu arc electric, din metale comune:

8311 10 10

– –  Electrozi pentru sudură, cu miez din fier sau oțel, acoperiți cu materiale refractare

8311 10 90

– –  Altele

8311 20 00

–  Sârmă umplută, pentru sudură cu arc electric, din metale comune

8418

Frigidere, congelatoare și alte echipamente, mașini și aparate pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură, cu excepția mașinilor și a aparatelor pentru condiționarea aerului de la poziția 8415 :

8418 10

–  Frigidere și congelatoare combinate, prevăzute cu uși exterioare separate:

8418 10 20

– –  Cu capacitatea de peste 340 l:

ex 8418 10 20

– – –  Altele decât cele utilizate în aviația civilă

8418 10 80

– –  Altele:

ex 8418 10 80

– – –  Altele decât cele utilizate în aviația civilă

 

–  Frigidere de tip menajer:

8418 21

– –  Cu compresie:

 

– – –  Altele:

 

– – – –  Altele, de o capacitate:

8418 21 91

– – – – –  De maximum 250 l

8418 21 99

– – – – –  De peste 250 l, dar de maximum 340 l

8418 30

–  Congelatoare tip ladă, de o capacitate de maximum 800 l:

8418 30 20

– –  Cu capacitatea de maximum 400 l:

ex 8418 30 20

– – –  Altele decât cele utilizate în aviația civilă

8418 30 80

– –  Cu capacitatea de peste 400 l, dar de maximum 800 l:

ex 8418 30 80

– – –  Altele decât cele utilizate în aviația civilă

8418 40

–  Congelatoare tip dulap, de o capacitate de maximum 900 l:

8418 40 20

– –  Cu capacitatea de maximum 250 l:

ex 8418 40 20

– – –  Altele decât cele utilizate în aviația civilă

8418 40 80

– –  Cu capacitatea de peste 250 l, dar de maximum 900 l:

ex 8418 40 80

– – –  Altele decât cele utilizate în aviația civilă

8422

Mașini pentru spălat vesela; mașini și aparate pentru curățat sau uscat sticle sau alte recipiente; mașini și aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; mașini și aparate pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare; alte mașini și aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv mașini și aparate de ambalat în folie termoretractabilă); mașini și aparate pentru acidularea băuturilor;

 

–  Mașini pentru spălat vesela:

8422 11 00

– –  De tip menajer

8426

Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv macarale suspendate; cadre mobile pentru ridicat, dispozitive de ridicare și camioane prevăzute cu macarale:

 

–  Alte mașini și aparate:

8426 91

– –  Concepute pentru a fi montate pe un vehicul rutier:

8426 91 10

– – –  Macarale hidraulice pentru încărcarea sau descărcarea vehiculului

8426 91 90

– – –  Altele

8450

Mașini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare:

 

–  Mașini cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate de maximum 10 kg:

8450 11

– –  Mașini complet automate:

 

– – –  Cu capacitatea exprimată în greutatea rufelor uscate de maximum 6 kg:

8450 11 11

– – – –  Cu încărcare frontală

8483

Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele; lagăre și cuzineți; angrenaje și roți de fricțiune; tije filetate cu role sau cu bile; reductoare, multiplicatoare și variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu; volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații:

8483 30

–  Lagăre, altele decât cele cu rulmenți încorporați; cuzineți:

8483 30 80

– –  Cuzineți

8703

Autoturisme și alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziția 8702 ), inclusiv mașinile de tipul „break” și mașinile de curse:

 

–  Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie:

8703 24

– –  Cu capacitatea cilindrică de peste 3 000 cm3:

8703 24 10

– – –  Noi:

ex 8703 24 10

– – – –  Vagoane automotoare pentru transportul de călători

8703 24 90

– – –  Uzate

 

–  Alte autovehicule, cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

8703 33

– –  Cu capacitatea cilindrică de peste 2 500 cm3:

 

– – –  Noi:

8703 33 19

– – – –  Altele:

ex 8703 33 19

– – – – –  Vagoane automotoare pentru transportul de călători

9401

Scaune (altele decât cele de la poziția 9402 ), chiar transformabile în paturi și părțile lor

9401 40 00

–  Scaune, altele decât scaunele de grădină sau de camping, transformabile în paturi

 

–  Alte scaune, cu cadru de lemn:

9401 61 00

– –  Tapițate

9401 69 00

– –  Altele

 

–  Alte scaune, cu cadru de metal:

9401 71 00

– –  Tapițate

9401 79 00

– –  Altele

9401 80 00

–  Alte scaune

9403

Alt mobilier și părți ale acestuia:

9403 40

–  Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în bucătării:

9403 40 90

– –  Altele

9403 50 00

–  Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în dormitoare

9403 60

–  Alt mobilier din lemn:

9403 60 10

– –  Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în sufragerii și în camere de zi

9403 60 90

– –  Alt mobilier din lemn

9404

Somiere; articole de pat și articole similare (de exemplu: saltele, pături, plăpumi, perne) cu arcuri sau umplute cu câlți sau garnituri interioare din orice materiale, inclusiv cauciuc alveolar sau material plastic alveolar, acoperite sau neacoperite

 

–  Somiere:

9404 29

– –  Din alte materiale:

9404 29 10

– – –  Cu arcuri metalice

9404 90

–  Altele:

9404 90 90

– –  Altele

9406 00

Construcții prefabricate:

 

–  Altele:

9406 00 20

– –  Din lemn

ANEXA II

DEFINIȚIA PRODUSELOR „BABY BEEF”

(menționate la articolul 26 alineatul (3))

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, formularea denumirii mărfurilor este considerată a avea doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare al codurilor NC. Atunci când codul NC este precedat de „ex”, regimul preferențial este determinat de aplicarea codului NC și de descrierea corespunzătoare acestuia.Cod NC

Subdiviziune TARIC

Denumirea mărfurilor

0102

 

Animale vii din specia bovină:

0102 90

 

–  Altele:

 

 

– –  Din specii domestice:

 

 

– – –  Cu o greutate de peste 300 kg:

 

 

– – – –  Juninci (bovine femele care nu au fătat niciodată):

ex 0102 90 51

 

– – – – –  Destinate sacrificării:

 

10

–  care nu au încă dentiție definitivă și au o greutate egală sau mai mare de 320 kg și de maximum 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –  Altele:

 

11

21

31

91

–  care nu au încă dentiție definitivă și au o greutate egală sau mai mare de 320 kg și de maximum 470 kg (1)

 

 

– – – –  Altele:

ex 0102 90 71

 

– – – – –  Destinate sacrificării:

 

10

–  tauri și boi, neavând niciun dinte schimbat și o greutate de minimum 350 kg și de maximum 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –  Altele:

 

21

91

–  Tauri și boi, neavând nici un dinte schimbat și o greutate de minimum 350 kg și de maximum 500 kg (1)

0201

 

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată:

ex 0201 10 00

 

–  În carcase și semicarcase

 

91

–  Carcase cu o greutate de minimum 180 kg și de maximum 300 kg și semicarcase cu o greutate de minimum 90 kg și de maximum 150 kg, cu un nivel scăzut de osificare a cartilajelor (în special cele ale simfizei pubiene și ale apofizelor vertebrale), cu carnea de culoare roz deschis și grăsimea foarte fină, de culoare albă până la galben-deschis (1)

0201 20

 

–  Alte bucăți nedezosate în:

ex 0201 20 20

 

– –  Sferturi, denumite „compensate”:

 

91

–  Sferturi denumite „compensate” cu o greutate de minimum 90 kg și de maximum 150 kg, cu un nivel scăzut de osificare a cartilajelor (în special cele ale simfizei pubiene și ale apofizelor vertebrale), cu carnea de culoare roz deschis și grăsimea foarte fină, de culoare albă până la galben-deschis (1)

ex 0201 20 30

 

– –  Sferturi anterioare neseparate sau separate:

 

91

–  Sferturi anterioare separate cu o greutate de minimum 45 kg și de maximum 75 kg, cu un nivel scăzut de osificare a cartilajelor (în special cele ale simfizei pubiene și ale apofizelor vertebrale), cu carnea de culoare roz deschis și grăsimea foarte fină, de culoare albă până la galben-deschis (1)

ex 0201 20 50

 

– –  Sferturi posterioare neseparate sau separate:

 

91

–  Sferturi posterioare separate cu o greutate de minimum 45 kg și de maximum 75 kg (dar cu o greutate de minimum 38 kg și de maximum 68 kg în cazul tranșării de tip „pistola”), cu un nivel scăzut de osificare a cartilajelor (în special cele ale simfizei pubiene și ale apofizelor vertebrale), cu carnea de culoare roz deschis și grăsimea foarte fină, de culoare albă până la galben-deschis (1)

(1)   Încadrarea la această supoziție se face în condițiile stabilite de dispozițiile comunitare adoptate în materie.

ANEXA III (a)

CONCESIILE TARIFARE ACORDATE DE MUNTENEGRU PENTRU PRODUSELE AGRICOLE PRIMARE ORIGINARE DIN COMUNITATE

[menționate la articolul 27 alineatul (2) litera (a)]

Scutire de la plata taxelor vamale pentru cantități nelimitate de la data intrării în vigoare a acorduluiCod NC

Denumirea mărfurilor

0101

Cai, măgari, catâri și bardoi, vii:

0101 90

–  Altele:

 

– –  Cai:

0101 90 11

– – –  Destinați sacrificării

0101 90 19

– – –  Altele

0101 90 30

– –  Măgari

0101 90 90

– –  Catâri și bardoi

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice:

 

–  Cu o greutate de maximum 185 g:

0105 12 00

– –  Curcani

0105 19

– –  Altele:

0105 19 20

– – –  Gâște

0105 19 90

– – –  Rațe și bibilici

0106

Alte animale vii:

 

–  Mamifere:

0106 19

– –  Altele:

0106 19 10

– – –  Iepuri de casă

0106 19 90

– – –  Altele

0106 20 00

–  Reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

 

–  Păsări:

0106 39

– –  Altele:

0106 39 10

– – –  Porumbei

0205 00

Carne de cal, măgar sau catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată:

0205 00 20

–  Proaspătă sau refrigerată

0205 00 80

–  Congelată

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate:

0206 10

–  De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate:

0206 10 10

– –  Destinate fabricării produselor farmaceutice

 

– –  Altele:

0206 10 91

– – –  Ficat

0206 10 95

– – –  mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

0206 10 99

– – –  Altele

 

- De animale din specia bovine, congelate:

0206 21 00

– –  Limbă

0206 22 00

– –  Ficat

0206 29

– –  Altele:

0206 29 10

– – –  Destinate fabricării produselor farmaceutice

 

– – –  Altele:

0206 29 91

– – – –  mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

0206 29 99

– – – –  Altele

0206 30 00

–  De animale din specia porcine, proaspete sau refrigerate

 

–  De animale din specia porcine, congelate:

0206 41 00

– –  Ficat

0206 49

– –  Altele:

0206 49 20

– – –  De animale din specia porcine domestice

0206 49 80

– – –  Altele

0206 80

–  Altele, proaspete sau refrigerate:

0206 80 10

– –  Destinate fabricării produselor farmaceutice

 

– –  Altele:

0206 80 91

– – –  De cai, măgari și catâri

0206 80 99

– – –  De animale din specia ovine sau caprine

0206 90

–  Altele, congelate:

0206 90 10

– –  Destinate fabricării produselor farmaceutice

 

– –  Altele:

0206 90 91

– – –  De cai, măgari și catâri

0206 90 99

– – –  De animale din specia ovine sau caprine

0208

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate:

0208 10

–  De iepure de casă sau iepure de câmp:

 

– –  De iepure de casă:

0208 10 11

– – –  Proaspătă sau refrigerată

0208 10 19

– – –  Congelată

0208 10 90

– – –  Altele

0208 30 00

–  De primate

0208 40

–  De balenă, delfin și delfin brun (mamifere din ordinul Cetacea); de lamantin și dugong (mamifere din ordinul Sirenia).

0208 40 10

– –  Carne de balenă

0208 40 90

– –  Altele

0208 50 00

–  De reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

0208 90

–  Altele

0208 90 10

– –  De porumbei domestici

 

– –  De vânat, altul decât iepurii de casă sau iepurii de câmp:

0208 90 20

– – –  De prepelițe

0208 90 40

– – –  Altele

0208 90 55

– –  Carne de focă

0208 90 60

– –  Carne de ren

0208 90 70

– –  Pulpe de broască

0208 90 95

– –  Altele

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră comestibile, obținute din carne sau organe interne comestibile:

 

–  Altele, inclusiv făină și pudră comestibile din carne sau organe:

0210 91 00

– –  De primate

0210 92 00

– –  De balenă, delfin și delfin brun (mamifere din ordinul Cetacea); de lamantin și dugong (mamifere din ordinul Sirenia)

0210 93 00

– –  De reptile (inclusiv șerpi și țestoase de mare)

0210 99

– –  Altele:

 

– – –  Carne:

0210 99 10

– – – –  Carne de cal sărată, în saramură sau uscată

 

– – – –  De animale din specia ovine sau caprine:

0210 99 21

– – – – –  Nedezosată

0210 99 29

– – – – –  Carne dezosată

0210 99 31

– – – –  Carne de ren

0210 99 39

– – – –  Altele

 

– – –  Organe:

 

– – – –  De animale din specia porcine domestice:

0210 99 41

– – – – –  Ficat

0210 99 49

– – – – –  Altele

 

– – – –  De animale din specia bovine:

0210 99 51

– – – – –  mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

0210 99 59

– – – – –  Altele

0210 99 60

– – – –  De animale din specia ovine sau caprine

 

– – – –  Altele:

 

– – – – –  Ficat de pasăre:

0210 99 71

– – – – – –  Ficat gras de gâscă sau de rață, sărat sau în saramură

0210 99 79

– – – – – –  Altele

0210 99 80

– – – – –  Altele

0210 99 90

– – –  Făină și pudră comestibile, obținute din carne sau organe

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

 

–  De pasăre:

 

– –  Pentru clocit:

0407 00 11

– – –  De curci și de gâște

0407 00 19

– – –  Altele

0408

Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

–  Gălbenușuri de ou:

0408 11

– –  Uscate:

0408 11 20

– – –  Improprii consumului alimentar

0408 19

– –  Altele:

0408 19 20

– – –  Improprii consumului alimentar

 

–  Altele:

0408 91

– –  Uscate:

0408 91 20

– – –  Improprii consumului alimentar

0408 99

– –  Altele:

0408 99 20

– – –  Improprii consumului alimentar

0410 00 00

Produse comestibile de origine animală, nedenumite sau necuprinse în altă parte

0601

Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziția 1212 :

0601 10

–  Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ:

0601 10 10

– –  Zambile

0601 10 20

– –  Narcise

0601 10 30

– –  Lalele

0601 10 40

– –  Gladiole

0601 10 90

– –  Altele

0601 20

–  Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare:

0601 20 10

– –  puieți, plante și rădăcini de cicoare

0601 20 30

– –  Orhidee, zambile, narcise și lalele

0601 20 90

– –  Altele

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile lor), butași și altoi; spori de ciuperci:

0602 90

–  Altele:

0602 90 10

– –  Spori de ciuperci

0602 90 20

– –  Puieți de ananas

0604

Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite:

 

–  Altele:

0604 91

– –  Proaspete:

0604 91 20

– – –  Pomi de Crăciun

0604 91 40

– – –  Ramuri de conifere

0604 91 90

– – –  Altele

0604 99

– –  Altele:

0604 99 10

– – –  Neprelucrate altfel decât prin uscare

0604 99 90

– – –  Altele

0713

Legume cu păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate:

0713 33

– –  Fasole albă (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –  Altele

0713 39 00

– –  Altele

0713 40 00

–  Linte

0713 50 00

–  Bob de grădină (Vicia faba var. major, Vicia faba var. quina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

–  Altele

0714

Rădăcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porcești, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de amidon sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier:

0714 10

–  Rădăcini de manioc (cassava):

0714 10 10

– –  Pelete din făină și griș

 

– –  Altele:

0714 10 91

– – –  Destinate consumului alimentar, în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 28 kg, proaspete și întregi, sau congelate fără pielițe, chiar tăiate în bucăți

0714 10 99

– – –  Altele

0714 20

–  Cartofi dulci:

0714 20 10

– –  Proaspeți, întregi, destinați consumului alimentar

0714 20 90

– –  Altele

0714 90

–  Altele:

 

– –  Rădăcini de arorut și de orchis, rădăcini și tuberculi similari, cu un conținut ridicat de amidon:

0714 90 11

– – –  Destinate consumului alimentar, în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 28 kg, proaspete și întregi, sau congelate fără pielițe, chiar tăiate în bucăți

0714 90 19

– – –  Altele

0714 90 90

– –  Altele

0801

Nuci de cocos, nuci de Brazilia și anacard, proaspete sau uscate, chiar decojite sau decorticate:

 

–  Nuci de cocos:

0801 11 00

– –  Uscate

0801 19 00

– –  Altele

0802

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță:

 

–  Migdale:

0802 11

– –  În coajă:

0802 11 10

– – –  Amare

0802 11 90

– – –  Altele

0802 12

– –  În coajă:

0802 12 10

– – –  Amare

0802 12 90

– – –  Altele

 

–  Alune (Corylus spp):

0802 21 00

– –  În coajă

0802 22 00

– –  Decojite:

ex 0802 22 00

– – –  În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 2,5kg

ex 0802 22 00

– – –  Altele

 

–  Nuci:

0802 31 00

– –  În coajă

0802 32 00

– –  Decojite

0802 40 00

–  Castane (Castanea spp.)

0802 50 00

–  Fistic

0802 60 00

–  Nuci de macadamia

0802 90

–  Altele:

0802 90 20

– –  Nuci de arec (sau betel), de cola și de pecani

0802 90 50

– –  Semințe de pin dulce (Pinus pinea)

0802 90 85

– –  Altele

0804

Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate:

0804 10 00

–  Curmale

0804 30 00

–  Ananas

0804 40 00

–  Avocado

0804 50 00

–  Guava, mango și mangustan

0806

Smochine, proaspete sau uscate:

0806 20

–  Uscate:

0806 20 10

– –  Struguri de Corint

0806 20 30

– –  Struguri Sultana

0806 20 90

– –  Altele

0810

Alte fructe, proaspete:

0810 60 00

–  Durian (fruct al pomului din specia Durio zibethinus)

0810 90

–  Altele:

0810 90 30

– –  Tamarine, fructe de cajou, fructele arborelui Jack, litchi și sapotile

0810 90 40

– –  Fructele pasiunii, carambola și pitahaya

 

– –  Coacăze negre, albe sau roșii și agrișe:

0810 90 50

– – –  Coacăze negre

0810 90 60

– – –  Coacăze roșii

0810 90 70

– – –  Altele

0810 90 95

– –  Altele

0811

Fructe, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

0811 90

–  Altele:

 

– –  La care s-a adăugat zahăr sau alți îndulcitori:

 

– – –  Cu un conținut de zahăr de peste 13 % din greutate:

0811 90 11

– – – –  Fructe tropicale și nuci tropicale

0811 90 19

– – – –  Altele

 

– – –  Altele:

0811 90 31

– – – –  Fructe tropicale și nuci tropicale

0811 90 39

– – – –  Altele

 

– –  Altele:

0811 90 50

– – –  Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – –  Fructe din specia Vaccinium myrtilloides și din specia Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – –  Fructe tropicale și nuci tropicale

0812

Fructe conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii alimentației în această stare:

0812 90

–  Altele:

0812 90 70

– –  Guave, mango, mangustan, tamarine, mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola, pitahaya și nuci tropicale

0813

fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801 -0806 ; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă din prezentul capitol:

0813 40

–  Alte fructe:

0813 40 50

– –  Papaya

0813 40 60

– –  Tamarine

0813 40 70

– –  Mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola și pitahaya

0813 40 95

– –  Altele

0813 50

–  amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă din prezentul capitol:

 

– –  Amestecuri de fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile de la 0801 până la 0806 :

 

– – –  Care nu conțin prune:

0813 50 12

– – – –  De papaya, tamarine, mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola și pitahaya

0813 50 15

– – – –  Altele

0813 50 19

– – –  Care nu conțin prune

 

– –  Amestecuri constituite numai din fructele cu coajă de la pozițiile 0801 și 0802 :

0813 50 31

– – –  Din fructe cu coajă tropicale

0813 50 39

– – –  Altele

 

– –  Alte amestecuri:

0813 50 91

– – –  Care nu conțin prune sau smochine

0813 50 99

– – –  Altele

0814 00 00

Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate în apă sărată, sulfurate sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conținând cafea, indiferent de proporțiile amestecului:

 

–  Cafea neprăjită:

0901 11 00

– –  Nedecafeinizată

0901 12 00

– –  Decafeinizată

0902

Ceai, chiar aromatizat:

0902 10 00

–  Ceai verde (nefermentat), prezentat în ambalaje directe cu un conținut de maximum 3 kg

0902 20 00

–  Ceai verde (nefermentat), altfel prezentat

0902 30 00

–  Ceai negru (fermentat) și ceai parțial fermentat, prezentat în ambalaje directe cu un conținut de maximum 3 kg

0902 40 00

–  Ceai negru (fermentat) și ceai parțial fermentat, altfel prezentat

0904

Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau Pimenta, uscat sau măcinat sau pulverizat:

 

–  Piper:

0904 11 00

– –  Nemăcinat și nepulverizat

0904 12 00

– –  Măcinat sau pulverizat

0904 20

–  Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat sau pulverizat:

 

– –  Nemăcinat și nepulverizat:

0904 20 10

– – –  Ardei gras

0904 20 30

– – –  Altele

0904 20 90

– –  Măcinat sau pulverizat

0905 00 00

Vanilie

0906

Scorțișoară și flori de scorțișoară:

 

–  Nemăcinate și nepulverizate:

0906 11 00

– –  Scorțișoară (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 19 00

– –  Altele

0906 20 00

–  Măcinate sau pulverizate

0907 00 00

Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe)

0908

Nucșoară, mirodenie din coaja uscată a nucșoarei și cardamom:

0908 10 00

–  Nucșoară

0908 20 00

–  Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

0908 30 00

–  Cardamom

0909

Semințe de anason, badian, fenicul, coriandru, chimen, chimion; boabe de ienupăr:

0909 10 00

–  Semințe de anason sau de badian

0909 20 00

–  Semințe de coriandru

0909 30 00

–  Semințe de chimen

0909 40 00

–  Semințe de chimion

0909 50 00

–  Semințe de fenicul; bace de ienupăr

0910

Ghimbir, șofran, șofran de India (curcumă), cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii:

0910 10 00

–  Ghimbir

0910 20

–  Șofran:

0910 20 10

– –  Nemăcinat și nepulverizat

0910 20 90

– –  Măcinat sau pulverizat

0910 30 00

–  Curcumă

 

–  Alte mirodenii:

0910 91

– –  Amestecuri menționate în nota 1 b) de la acest capitol:

0910 91 10

– – –  Nemăcinat și nepulverizat

0910 91 90

– – –  Măcinat sau pulverizat

0910 99

– –  Altele:

0910 99 10

– – –  Semințe de schinduf

 

– – –  Cimbru:

 

– – – –  Nemăcinat și nepulverizat:

0910 99 31

– – – – –  Cimbru sălbatic (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – –  Altele

0910 99 39

– – – –  Măcinat sau pulverizat

0910 99 50

– – –  frunze de dafin

0910 99 60

– – –  Curry

 

– – –  Altele:

0910 99 91

– – – –  Nemăcinat și nepulverizat

0910 99 99

– – – –  Măcinat sau pulverizat

1006

Orez:

1006 10

–  Orez nedecorticat (orez paddy):

1006 10 10

– –  Orz destinat însămânțării

 

– –  Altele:

 

– – –  Prefiert:

1006 10 21

– – – –  Cu bobul rotund

1006 10 23

– – – –  Cu bobul mijlociu

 

– – – –  Cu bobul lung:

1006 10 25

– – – – –  Care are raportul lungime/lățime de peste 2 dar sub 3

1006 10 27

– – – – –  Care are raportul lungime/lățime minimum 3

 

– – –  Altele:

1006 10 92

– – – –  Cu bobul rotund

1006 10 94

– – – –  Cu bobul mijlociu

 

– – – –  Cu bobul lung:

1006 10 96

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime de peste 2 dar sub 3

1006 10 98

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime minimum 3

1006 20

–  Orez decorticat (orez cargo sau orez brun):

 

– –  Prefiert:

1006 20 11

– – –  Cu bobul rotund

1006 20 13

– – –  Cu bobul mijlociu

 

– – –  Cu bobul lung:

1006 20 15

– – – –  Care are raportul lungime/ lățime de peste 2 dar sub 3

1006 20 17

– – – –  Care are raportul lungime/ lățime minimum 3

 

– –  Altele:

1006 20 92

– – –  Cu bobul rotund

1006 20 94

– – –  Cu bobul mijlociu

 

– – –  Cu bobul lung:

1006 20 96

– – – –  Care are raportul lungime/ lățime de peste 2 dar sub 3

1006 20 98

– – – –  Care are raportul lungime/ lățime minimum 3

1006 30

–  Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:

 

– –  Orez semialbit:

 

– – –  Prefiert:

1006 30 21

– – – –  Cu bobul rotund

1006 30 23

– – – –  Cu bobul mijlociu

 

– – – –  Cu bobul lung

1006 30 25

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime de peste 2 dar sub 3

1006 30 27

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime minimum 3

 

– – –  Altele:

1006 30 42

– – – –  Cu bobul rotund

1006 30 44

– – – –  Cu bobul mijlociu

 

– – – –  Cu bobul lung:

1006 30 46

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime de peste 2 dar sub 3

1006 30 48

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime minimum 3

 

– –  Orez albit:

 

– – –  Prefiert:

1006 30 61

– – – –  Cu bobul rotund

1006 30 63

– – – –  Cu bobul mijlociu

 

– – – –  Cu bobul lung:

1006 30 65

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime de peste 2 dar sub 3

1006 30 67

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime minimum 3

 

– – –  Altele:

1006 30 92

– – – –  Cu bobul rotund

1006 30 94

– – – –  Cu bobul mijlociu

 

– – – –  Cu bobul lung:

1006 30 96

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime de peste 2 dar sub 3

1006 30 98

– – – – –  Care are raportul lungime/ lățime minimum 3

1006 40 00

–  Brizură de orez

1007

Boabe de sorg:

1007 00 10

–  Hibrizi destinați însămânțării

1007 00 90

–  Altele

1008

Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului (Phalaris Canariensis); alte cereale:

1008 10 00

–  Hrișcă

1008 20 00

–  Mei

1008 30 00

–  Semințe de iarba-cănărașului (Phalaris Canariensis)

1008 90

–  Alte cereale:

1008 90 10

– –  triticale

1008 90 90

– –  Altele

1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin:

1102 10 00

–  Făină de secară

1102 20

–  Semințe de porumb:

1102 20 10

– –  Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate

1102 20 90

– –  Altele

1102 90

–  Altele:

1102 90 10

– –  Făină de orz

1102 90 30

– –  Făină de ovăz

1102 90 50

– –  Făină de orez

1102 90 90

– –  Altele

1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale:

 

–  Crupe și griș:

1103 11

– –  De grâu:

1103 11 10

– – –  De grâu dur

1103 11 90

– – –  De grâu comun și din alac

1103 13

– –  De porumb:

1103 13 10

– – –  Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate

1103 13 90

– – –  Altele

1103 19

– –  De alte cereale:

1103 19 10

– – –  De secară

1103 19 30

– – –  De orz

1103 19 40

– – –  De ovăz

1103 19 50

– – –  De orez

1103 19 90

– – –  Altele

1103 20

–  Pelete:

1103 20 10

– –  De secară

1103 20 20

– –  De orz

1103 20 30

– –  De ovăz

1103 20 40

– –  De porumb

1103 20 50

– –  De orez

1103 20 60

– –  De grâu

1103 20 90

– –  Altele

1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu, decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006 ; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți:

 

–  Boabe presate sau sub formă de fulgi:

1104 12

– –  De ovăz:

1104 12 10

– – –  Boabe presate

1104 12 90

– – –  Sub formă de fulgi

1104 19

– –  De alte cereale:

1104 19 10

– – –  De grâu

1104 19 30

– – –  De secară

1104 19 50

– – –  De porumb

 

– – –  De orz:

1104 19 61

– – – –  Boabe presate

1104 19 69

– – – –  Sub formă de fulgi

 

– – –  Altele:

1104 19 91

– – – –  Fulgi de orez

1104 19 99

– – – –  Altele

 

–  Alte boabe prelucrate (de exemplu, decojite, lustruite, tăiate sau zdrobite):

1104 22

– –  De ovăz:

1104 22 20

– – –  Decojite (decorticate)

1104 22 30

– – –  Boabe de ovăz decojite și tăiate sau zdrobite (denumite „Grütze” sau „grutten”)

1104 22 50

– – –  Lustruite

1104 22 90

– – –  Numai zdrobite

1104 22 98

– – –  Altele

1104 23

– –  De porumb:

1104 23 10

– – –  Decojite (decorticate sau curățate), chiar tăiate sau zdrobite

1104 23 30

– – –  Lustruite

1104 23 90

– – –  Numai zdrobite

1104 23 99

– – –  Altele

1104 29

– –  De alte cereale:

 

– – –  De orz:

1104 29 01

– – – –  Decojite (decorticate)

1104 29 03

– – – –  Decojite și tăiate sau zdrobite (denumite „Grütze” sau „grutten”)

1104 29 05

– – – –  Lustruite

1104 29 07

– – – –  Numai zdrobite

1104 29 09

– – – –  Altele

 

– – –  Altele:

 

– – – –  Decojite (decorticate sau curățate), chiar tăiate sau zdrobite:

1104 29 11

– – – – –  de grâu

1104 29 18

– – – – –  Altele

1104 29 30

– – – –  Lustruite

 

– – – –  Numai zdrobite:

1104 29 51

– – – – –  de grâu

1104 29 55

– – – – –  De secară

1104 29 59

– – – – –  Altele

 

– – – –  Altele:

1104 29 81

– – – – –  De grâu

1104 29 85

– – – – –  De secară

1104 29 89

– – – – –  Altele

1104 30

–  Germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți:

1104 30 10

– –  De grâu

1104 30 90

– –  De alte cereale

1105

Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi:

1105 10 00

–  Făină, griș și pudră

1105 20 00

–  Fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete

1106

Făină, griș și pudră din legume cu păstăi uscate de la poziția 0713 , din Sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele din capitolul 8:

1106 10 00

–  Din legume cu păstaie uscate de la poziția 0713

1106 20

–  Din Sago, sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 :

1106 20 10

– –  Denaturate

1106 20 90

– –  Altele

1106 30

–  Din produse de la capitolul 8:

1106 30 10

– –  Din banane

1106 30 90

– –  Altele

1107

Malț, chiar prăjit:

1107 10

–  Neprăjit:

 

– –  De grâu:

1107 10 11

– – –  Prezentat sub formă de făină

1107 10 19

– – –  Altele

 

– –  Altele:

1107 10 91

– – –  Prezentat sub formă de făină

1107 10 99

– – –  Altele

1107 20 00

–  Prăjit

1108

Amidon și fecule; inulină:

 

–  Amidon:

1108 11 00

– –  Amidon de grâu

1108 12 00

– –  Amidon de porumb

1108 13 00

– –  Fecule de cartofi

1108 14 00

– –  Fecule de manioc (cassava)

1108 19

– –  Alte tipuri de amidon:

1108 19 10

– – –  Amidon de orez

1108 19 90

– – – –  Altele

1108 20 00

–  Inulină

1109 00 00

Gluten de grâu, chiar uscat

1502 00

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la rubrica 1503 :

1502 00 10

–  Destinate utilizărilor industriale, altele decât destinate fabricării produselor pentru alimentația umană

1502 00 90

–  Altele

1503 00

Stearină din untură, ulei de untură, oleo-stearină, oleomargarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate:

 

–  Stearină din untură și oleo-stearină:

1503 00 11

– –  Pentru utilizări industriale

1503 00 19

– –  Altele

1503 00 30

–  Ulei de seu, destinat utilizărilor industriale, altul decât cel destinat fabricării produselor pentru alimentația umană

1503 00 90

– –  Altele

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1504 10

–  Uleiuri din ficat de pește și fracțiunile lor:

1504 10 10

– –  Cu un conținut de vitamina A de maximum 2 500 unități internaționale per gram

 

– –  Altele:

1504 10 91

– – –  Din cambulă

1504 10 99

– – –  Altele

1504 20

–  Grăsimi și uleiuri de pește și fracțiunile lor, altele decât uleiurile din ficat de pește:

1504 20 90

– –  Altele

1504 30

–  Grăsimi și uleiuri de mamifere marine și fracțiunile lor:

1504 30 90

– –  Altele

1507

Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1507 10

–  Ulei brut, chiar demucilaginat:

1507 10 10

– –  Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării produselor pentru alimentația umană

1507 90

–  Altele:

1507 90 10

– –  Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația umană

1508

Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1508 10

–  Ulei brut:

1508 10 10

– –  Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării produselor pentru alimentația umană

1508 10 90

– –  Altele

1508 90

–  Altele:

1508 90 10

– –  Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația umană

1508 90 90

– –  Altele

1510 00

Alte uleiuri și fracțiunile lor, obținute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic și amestecurile acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția 1509 :

1510 00 10

–  Ulei brut

1510 00 90

–  Altele

1512

Ulei de semințe de floarea soarelui, de șofrănaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

 

–  Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile lor:

1512 21

– –  Ulei brut, chiar fără gossipol:

1512 21 10

– – –  Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării produselor pentru alimentația umană

1512 21 90

– – –  Altele

1512 29

– –  Altele:

1512 29 10

– – –  Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația umană

1512 29 90

– – –  Altele

1514

Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

 

–  Uleiuri de rapiță sau de rapiță sălbatică cu conținut redus de acid erucic și fracțiunile lor

1514 11

– –  Uleiuri brute:

1514 11 10

– – –  Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația umană

1514 11 90

– – –  Altele

1514 19

– –  Altele:

1514 19 10

– – –  Alte uleiuri pentru utilizări tehnice sau industriale, altele decât producerea alimentelor destinate consumului uman

1514 19 90

– – –  Altele

 

–  Altele:

1514 91

– –  Ulei brut:

1514 91 10

– – –  Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația umană

1514 91 90

– – –  Altele

1514 99

– –  Altele:

1514 99 10

– – –  Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația umană

1514 99 90

– – –  Altele

1516

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile lor, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:

1516 20

–  Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile lor:

 

– –  Altele:

 

– – –  Altele:

 

– – – –  Altele:

1516 20 98

– – – – –  Altele

1518 00

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, uscate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516 ; amestecuri sau preparate nealimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri cuprinse în prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

–  Uleiuri vegetale stabilizate, fluide, simplu amestecate, destinate unor utilizări tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația umană:

1518 00 31

– –  Brute

1518 00 39

– –  Altele

1522 00

Degras; reziduuri provenite din tratarea grăsimilor sau a cerii animale sau vegetale:

 

–  Reziduuri provenite din tratarea grăsimilor sau a cerii animale sau vegetale:

 

– –  Care conțin ulei având caracteristici de ulei de măsline:

1522 00 31

– – –  Paste de neutralizare (soapstocks)

1522 00 39

– – –  Altele

 

– –  Altele:

1522 00 91

– – –  Uleiuri de borhot sau de drojdie; paste de neutralizare (soapstocks)

1522 00 99

– – –  Altele

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza) chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr fără adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

 

–  Lactoză și sirop de lactoză:

1702 11 00

– –  Care conțin lactoză minimum 99 % din greutate, exprimată în lactoză anhidră calculată la materia uscată

1702 19 00

– –  Altele

1702 20

–  Zahăr și sirop de arțar:

1702 20 10

– –  Zahăr de arțar în stare solidă, la care s-au adăugat aromatizanți sau coloranți

1702 20 90

– –  Altele

1702 30

–  Glucoză și sirop de glucoză, care nu conține fructoză sau cu un conținut de fructoză sub 20 % din greutate, în stare uscată:

1702 30 10

– –  Izoglucoză

 

– –  Altele:

 

– – –  Care conțin în stare uscată în proporție de minimum 99 % din greutate glucoză:

1702 30 51

– – – –  Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu

1702 30 59

– – – –  Altele

 

– – –  Altele:

1702 30 91

– – – –  Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu

1702 30 99

– – – –  Altele

1702 40

–  Glucoză și sirop de glucoză cu un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

1702 40 10

– –  Izoglucoză

1702 40 90

– –  Altele

1702 60

–  Alte fructoze și siropuri de fructoză cu un conținut de fructoză de peste 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

1702 60 10

– –  Izoglucoză

1702 60 80

– –  Sirop de inulină

1702 60 95

– –  Altele

1702 90

–  Altele, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și amestecuri de sirop de zahăr cu un conținut de fructoză de 50 % din greutate, în stare uscată:

1702 90 30

– –  Izoglucoză

1702 90 50

– –  Maltodextrină și sirop de maltodextrină

 

– –  Zaharuri și melase, caramelizate:

1702 90 71

– – –  Care conțin în stare uscată minimum 50 % din greutate zaharoză

 

– – –  Altele:

1702 90 75

– – – –  Sub formă de pudră, aglomerată sau nu

1702 90 79

– – – –  Altele

1702 90 80

– –  Sirop de inulină

1702 90 99

– –  Altele

1902

Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat: cuscus, chiar preparat:

1902 20

–  Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate):

1902 20 30

– –  Care conțin, în greutate, minimum 20 % cârnați și alte produse similare, carne și organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice fel sau origine

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

–  Altele:

2007 99

– –  Altele:

 

– – –  Altele:

2007 99 98

– – – –  Altele

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

–  Fructe cu coajă, arahide și alte semințe, chiar amestecate între ele:

2008 19

– –  Altele, inclusiv amestecuri:

 

– – –  În ambalaje directe, cu un conținut net de peste 1 kg:

 

– – – –  Altele:

2008 19 19

– – – – –  Altele

2009

Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

–  Suc de portocale:

2009 11

– –  Congelat:

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 11 11

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă

2009 11 19

– – – –  Altele

 

– – –  Cu o valoare Brix de maximum 67:

2009 11 91

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă și cu un conținut de zahăr adăugat de peste 30 % din greutate

2009 11 99

– – – –  Altele

2009 19

– –  Altele:

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 19 11

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă

2009 19 19

– – – –  Altele

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 20 dar de maximum 67:

2009 19 91

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă și cu un conținut de zahăr adăugat de peste 30 % din greutate

2009 19 98

– – – –  Altele

 

–  Suc de grepfrut (inclusiv de pomelo):

2009 29

– –  Altele:

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 29 11

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă

2009 29 19

– – – –  Altele

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 20, dar de maximum 67:

2009 29 91

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă și cu un conținut de zahăr adăugat de peste 30 % din greutate

2009 29 99

– – – –  Altele

 

–  Suc de orice alt singur fruct de citrice:

2009 39

– –  Altele:

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 39 11

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă

2009 39 19

– – – –  Altele

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 20 dar de maximum 67:

 

– – – –  De o valoare de peste 30 € per 100 kg greutate netă:

2009 39 31

– – – – –  Care conțin zahăr adăugat

2009 39 39

– – – – –  Care nu conțin zahăr adăugat

 

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă:

 

– – – – –  Suc de lămâie:

2009 39 51

– – – – – –  Cu un conținut de zahăr de peste 30 % din greutate

2009 39 55

– – – – – –  Cu un conținut de zahăr adăugat de maximum 30 % din greutate

2009 39 59

– – – – – –  Care nu conține zahăr adăugat

 

– – – – –  Sucuri de alte citrice:

2009 39 91

– – – – – –  Cu un conținut de zahăr de peste 30 % din greutate

2009 39 95

– – – – – –  Cu un conținut de zahăr adăugat de maximum 30 % din greutate

2009 39 99

– – – – – –  Care nu conține zahăr adăugat

 

–  Suc de ananas:

2009 49

– –  Altele:

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 49 11

– – – –  De o valoare de peste 30 € per 100 kg greutate netă

2009 49 19

– – – –  Altele

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 20 dar de maximum 67:

2009 49 30

– – – –  De o valoare de peste 30 € per 100 kg greutate netă, conținând zahăr adăugat

 

– – – –  Altele:

2009 49 91

– – – – –  Cu un conținut de zahăr adăugat de peste 30 % din greutate

2009 49 93

– – – – –  Cu un conținut de zahăr adăugat de maximum 30 % din greutate

2009 49 99

– – – – –  Care nu conține zahăr adăugat

 

–  Suc de struguri (inclusiv must de struguri):

2009 69

– –  Altele:

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 69 11

– – – –  De o valoare de maximum 22 € per 100 kg greutate netă

2009 69 19

– – – –  Altele

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 30 dar de maximum 67:

 

– – – –  De o valoare de peste 18 €per 100 kg greutate netă:

2009 69 51

– – – – –  Concentrat

2009 69 59

– – – – –  Altele

 

– – – –  De o valoare de maximum 18 € per 100 kg greutate netă:

 

– – – – –  Cu un conținut de zahăr adăugat de peste 30 % din greutate:

2009 69 71

– – – – – –  Concentrat

2009 69 79

– – – – – –  altele

2009 69 90

– – – – –  Altele

 

–  Suc de mere:

2009 79

– –  Altele:

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 67:

2009 79 11

– – – –  De o valoare de maximum 22 € per 100 kg greutate netă

2009 79 19

– – – –  Altele

 

– – –  Cu o valoare Brix de peste 20 dar de maximum 67:

2009 79 30

– – – –  De o valoare de peste 18 € per 100 kg greutate netă, conținând zahăr adăugat

 

– – – –  Altele:

2009 79 91

– – – – –  Cu un conținut de zahăr de peste 30 % din greutate

2009 79 93

– – – – –  Cu un conținut de zahăr adăugat de maximum 30 % din greutate

2009 79 99

– – – – –  Care nu conțin zahăr adăugat

2009 80

–  Suc de orice alt singur fruct sau legumă:

 

– –  Cu o valoare Brix de peste 67:

 

– – –  Suc de pere:

2009 80 11

– – – –  De o valoare de maximum 22 € per 100 kg greutate netă

2009 80 19

– – – –  Altele

 

– – –  Altele:

 

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă:

2009 80 34

– – – – –  Din fructe tropicale

2009 80 35

– – – – –  Altele

 

– – – –  Altele:

2009 80 36

– – – – –  Din fructe tropicale

2009 80 38

– – – – –  Altele

2009 90

–  Amestecuri de sucuri:

 

– –  Cu o valoare Brix de peste 67:

 

– – –  Amestecuri de suc de mere și suc de pere:

2009 90 11

– – – –  De o valoare de maximum 22 € per 100 kg greutate netă

2009 90 19

– – – –  Altele

 

– – –  Altele:

2009 90 21

– – – –  De o valoare de maximum 30 € per 100 kg greutate netă

2009 90 29

– – – –  Altele

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

2106 90

–  Altele:

 

– –  Siropuri de zahăr aromatizate sau cu adaos de coloranți:

2106 90 30

– – –  De izoglucoză

 

– – –  Altele:

2106 90 51

– – – –  De lactoză

2106 90 55

– – – –  De glucoză sau de maltodextrine

2106 90 59

– – – –  Altele

2302

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau plantelor leguminoase:

2302 10

–  De porumb:

2302 10 10

– –  Al căror conținut de amidon este de maximum 35 % din greutate

2302 10 90

– –  Altele

2302 30

–  De grâu:

2302 30 10

– –  Al căror conținut de amidon este de maximum 28 % din greutate și procentajul lui de trecere printr-o sită, cu țesătură metalică cu deschizătura de ochi (de plasă) de 0,2 mm, este sub 10 % din greutate sau, în caz contrar, produsul cernut are un conținut în cenușă, calculat pe produs uscat, de minimum 1,5 % din greutate

2302 30 90

– –  Altele

2302 40

–  De alte cereale:

 

– –  De orez:

2302 40 02

– – –  Al căror conținut de amidon este de maximum 35 % din greutate

2302 40 08

– – –  Altele

 

– –  Altele:

2302 40 10

– – –  Al căror conținut de amidon este de maximum 28 % din greutate și procentajul lui de trecere printr-o sită, cu țesătură metalică cu deschizătura de ochi (de plasă) de 0,2 mm, este sub 10 % din greutate sau, în caz contrar, produsul cernut are un conținut în cenușă, calculat pe produs uscat, de minimum 1,5 % din greutate

2302 40 90

– – –  Altele

2302 50 00

–  De plante leguminoase

2303

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpa de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete:

2303 10

–  Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare:

 

– –  Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului din porumb (excluzând substanțele concentrate de înmuiere), cu un conținut de proteine calculat în materia uscată:

2303 10 11

– – –  Peste 40 % din greutate

2303 10 19

– – –  De maximum 40 % din greutate

2303 20

–  Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei-de-zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului:

2303 20 90

– –  Altele

2303 30 00

–  Depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare

2304 00 00

Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de soia

2305 00 00

Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de arahide

2306

Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decât cele de la poziția 2304 sau 2305 :

2306 10 00

–  Din semințe de bumbac

2306 20 00

–  Din semințe de in

2306 30 00

–  Din semințe de floarea-soarelui

 

–  Din semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică:

2306 41 00

– –  Din semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică cu un conținut redus de acid erucic

2306 49 00

– –  Altele

2306 90

–  Altele:

2306 90 05

– –  Din germeni de porumb

 

– –  Altele:

 

– – –  Turte de măsline și alte reziduuri provenite din extracția uleiului de măsline:

2306 90 11

– – – –  Având un conținut de ulei de măsline de maximum 3 % din greutate

2306 90 19

– – – –  Având un conținut de ulei de măsline de peste 3 % din greutate

2306 90 90

– – –  Altele

2308 00

Materii vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri și subproduse vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, de tipul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

–  Drojdie de struguri:

2308 00 11

– –  Având titru alcoolic total de maximum 4,3 % mas și un conținut în materie uscată de minimum 40 % din greutate

2308 00 19

– –  Altele

2308 00 40

–  Ghinde de stejar și castane de India; drojdii de fructe, altele decât cele de struguri

2308 00 90

–  Altele

2309

Preparate utilizate în alimentația animală:

2309 90

–  Altele:

2309 90 10

– –  Produse numite „solubile” din pește sau din mamifere marine

2309 90 20

– –  Produsele la care se face referire în Nota complementară 5 de la acest capitol

 

– –  Altele, inclusiv preamestecuri (premixuri):

 

– – –  Cu un conținut de amidon sau de fecule, de glucoză sau de sirop de glucoză, de maltodextrine sau de sirop de maltodextrine menționate și la codurile tarifare de la 1702 30 51 până la 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 și 2106 90 55 , sau de produse lactate:

 

– – – –  Cu un conținut de amidon sau de fecule sau de glucoză sau de maltodextrine sau de sirop de glucoză sau de sirop de maltodextrine:

 

– – – – –  Care nu conțin amidon sau fecule sau cu conținut de amidon sau de fecule de maximum 10 % din greutate:

2309 90 31

– – – – – –  Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 90 33

– – – – – –  Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și sub 50 % din greutate

2309 90 35

– – – – – –  Cu un conținut de produse lactate de minimum 50 % și sub 75 % din greutate

2309 90 39

– – – – – –  Cu un conținut de produse lactate de minimum 75 % din greutate

 

– – – – –  Cu un conținut de amidon sau de fecule de peste 10 % și de maximum 30 % din greutate:

2309 90 41

– – – – – –  Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 90 43

– – – – – –  Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și sub 50 % din greutate

2309 90 49

– – – – – –  Cu un conținut de produse lactate de minimum 50 % din greutate

 

– – – – –  Cu un conținut de amidon sau de fecule de peste 30 % din greutate:

2309 90 51

– – – – – –  Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 90 53

– – – – – –  Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și sub 50 % din greutate

2309 90 59

– – – – – –  Cu un conținut de produse lactate de minimum 50 % din greutate

2309 90 70

– – – –  Care nu conțin amidon sau fecule, glucoză sau sirop de glucoză, maltodextrine sau sirop de maltodextrine și care conțin produse lactate

 

– – –  Altele:

2309 90 91

– – – –  Pulpă de sfeclă de zahăr cu adaos de melasă

 

– – – –  Altele:

2309 90 95

– – – – –  Cu un conținut, în greutate, de minimum 49 % de clorură de colină pe o bază organică sau anorganică

2309 90 99

– – – – –  Altele

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise „concrete” sau „absolute”; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice ale deterpenării uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase de uleiuri esențiale:

 

–  Uleiuri esențiale de citrice:

3301 12

– –  De portocală:

3301 12 10

– – –  Nedeterpenizate

3301 12 90

– – –  Deterpenizate

3301 13

– –  De lămâie:

3301 13 10

– – –  Nedeterpenizate

3301 13 90

– – –  Deterpenizate

3301 19

– –  Altele:

3301 19 20

– – –  Nedeterpenizate

3301 19 80

– – –  Deterpenizate

 

–  Uleiuri esențiale, altele decât cele de citrice:

3301 24

– –  De mentă piperată (Mentha piperita):

3301 24 10

– – –  Nedeterpenizate

3301 24 90

– – –  Deterpenizate

3301 25

– –  De altă mentă:

3301 25 10

– – –  Nedeterpenizate

3301 25 90

– – –  Deterpenizate

3301 29

– –  Altele:

 

– – –  De cuișoare, de niaouli sau de ylang-ylang:

3301 29 11

– – – –  Nedeterpenizate

3301 29 31

– – – –  Deterpenizate

 

– – –  Altele:

3301 29 41

– – – –  Nedeterpenizate

 

– – – –  Deterpenizate:

3301 29 71

– – – – –  De mușcată; de iasomie; de vetiver

3301 29 79

– – – – –  De levănțică sau lavandină

3301 29 91

– – – – –  Altele

3301 30 00

–  Rezinoide

3302

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:

3302 10

–  De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor:

 

– –  De tipul celor utilizate în industria băuturilor:

3302 10 40

– – –  Altele

3302 10 90

– –  De tipul celor utilizate în industria alimentară

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină:

3501 90

–  Altele:

3501 90 10

– –  Cleiuri de cazeină

3502

Albumine (inclusiv concentratele conținând două sau mai multe proteine din zer și care conțin proteine din zer peste 80 % din greutatea substanței uscate), albuminați și alți derivați din albumine:

 

–  Albumină din ou:

3502 11

– –  Uscată:

3502 11 10

– – –  Improprie sau devenită improprie alimentației umane

3502 11 90

– – –  Altele

3502 19

– –  Altele:

3502 19 10

– – –  Improprie sau devenită improprie alimentației umane

3502 19 90

– – –  Altele

3502 20

–  Albumină din lapte, inclusiv concentratele din două sau mai multe proteine din zer:

3502 20 10

– –  Improprie sau devenită improprie alimentației umane

 

– –  Altele:

3502 20 91

– – –  Uscată (în foi, fulgi, cristale, pudre etc.)

3502 20 99

– – –  Altele

3502 90

–  Altele:

 

– –  Albumine, altele decât cele din ouă sau din lapte:

3502 90 20

– – –  Improprie sau devenită improprie alimentației umane

3502 90 70

– – –  Altele

3502 90 90

– –  Albuminați și alți derivați din albumine

3503 00

Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește; alte cleiuri de origine animală, excluzând cleiurile de cazeină de la poziția 3501 :

3503 00 10

–  Gelatine și derivații lor

3503 00 80

–  Altele

3504 00 00

Peptone si derivații lor; alte substanțe proteice si derivații lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom

3505

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); adezivi pe bază de amidon sau fecule, de dextrine sau pe bază de alte tipuri de amidon sau fecule modificate:

3505 10

–  Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate:

 

– –  Alte tipuri de amidon și fecule modificate:

3505 10 50

– – –  Amidonuri esterificate sau eterificate

4101

Piei brute și tăbăcite de bovine (inclusiv de bivoli) sau de cabaline (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, chiar epilate sau spălțuite):

4101 20

–  Piei brute întregi, cu o greutate unitară de maximum 8 kg dacă sunt numai uscate, 10 kg dacă sunt sărate uscat și 16 kg dacă sunt proaspete, sărate umed sau altfel conservate:

4101 20 10

– –  Proaspete

4101 20 30

– –  Sărate umed

4101 20 50

– –  Uscate sau sărate uscat

4101 20 90

– –  Altele

4101 50

–  Piei brute întregi, cu o greutate unitară de peste 16 kg:

4101 50 10

– –  Proaspete

4101 50 30

– –  Sărate umed

4101 50 50

– –  Uscate sau sărate uscat

4101 50 90

– –  Altele

4101 90 00

–  Altele, inclusiv crupoane, semicrupoane și flancuri (poale)

4102

Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, chiar cu lână sau spălțuite, altele decât cele excluse prin nota 1 punctul c) a acestui capitol:

4102 10

–  Cu lână:

4102 10 10

– –  De miel

4102 10 90

– –  Altele

 

–  Fără lână:

4102 21 00

– –  Piclate

4102 29 00

– –  Altele

4103

Alte piei brute și tăbăcite (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate și nici altfel preparate), chiar epilate sau spălțuite, altele decât cele excluse prin nota 1 punctul b) sau c) a acestui capitol.

4103 20 00

–  De reptile

4103 30 00

–  De porcine

4103 90

–  Altele:

4103 90 10

– –  De caprine

4103 90 90

– –  Altele

4301

Blănuri brute (inclusiv capete, cozi, labe și alte părți utilizabile în blănărie), altele decât pieile brute și pieile tăbăcite de la rubrica 4101 , 4102 sau 4103 :

4301 10 00

–  De castor, întregi, chiar și fără capete, cozi sau labe

4301 30 00

–  De miei, următoarele: „astrahan”, „breitschwanz”, „caracul”, „persianer” sau similare, de miel de India, China, Mongolia sau Tibet, întregi, cu sau fără capete, cozi sau labe

4301 60 00

–  De vulpe, întregi, cu sau fără capete, cozi sau labe

4301 80

–  Alte blănuri, întregi, chiar fără capete, cozi sau labe:

4301 80 30

– –  De marmotă

4301 80 50

– –  De feline sălbatice

4301 80 80

– –  Altele

4301 90 00

–  Capete, cozi, labe și alte bucăți utilizabile în blănărie

5001 00 00

Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire

5002 00 00

Mătase brută (nerăsucită)

5003 00 00

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși de mătase necorespunzătoare pentru depănarea în sculuri, deșeuri de fire textile și material fibros garnetat)

ANEXA III (b)

CONCESIILE TARIFARE ACORDATE DE MUNTENEGRU PENTRU PRODUSELE AGRICOLE PRIMARE ORIGINAREDIN COMUNITATE

[menționate la articolul 27 alineatul (2) litera (b)]

Taxele vamale pentru produsele enumerate în prezenta anexă vor fi reduse și eliminate în conformitate cu calendarul indicat pentru fiecare produs în prezenta anexă

 la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele la import se vor reduce la 80 % din taxele vamale

 la data de 1 ianuarie a primului an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 60 % din taxele vamale

 la data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 40 % din taxele vamale

 la data de 1 ianuarie a celui de-al treilea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 20 % din taxele vamale

 la data de 1 ianuarie a celui de-al patrulea an de după intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la import se vor reduce la 0 % din taxele vamaleCod NC

Denumirea mărfurilor

0102

Animale vii din specia bovină:

0102 90

–  Altele:

 

– –  De specie domestică:

0102 90 05

– – –  Cu o greutate de maximum 80 kg

 

– – –  Cu o greutate de peste 80 kg, dar de maximum 160 kg:

0102 90 21

– – – –  Destinate sacrificării

0102 90 29

– – – –  Altele

 

– – –  Cu o greutate de peste 160 kg, dar de maximum 300 kg:

0102 90 41

– – – –  Destinate sacrificării:

0102 90 49

– – – –  Altele

 

– – –  Cu o greutate de peste 300 kg:

 

– – – –  Juninci (bovine femele care nu au fătat niciodată):

0102 90 51

– – – – –  Destinate sacrificării:

0102 90 59

– – – – –  Altele

 

– – – –  Vaci:

0102 90 61

– – – – –  Destinate sacrificării

0102 90 69

– – – – –  Altele

 

– – – –  Altele:

0102 90 71

– – – – –  Destinate sacrificării

0102 90 79

– – – – –  Altele

0102 90 90

– –  Altele

0103

Animale vii din specia porcine:

 

–  Altele:

0103 91

– –  Cu o greutate sub 50 kg:

0103 91 10

– – –  De specie domestică

0103 91 90

– – –  Altele

0103 92

– –  Cu o greutate de minimum 50 kg:

 

– – –  De specie domestică:

0103 92 11

– – – –  Scroafe cu greutatea minimă de 160 kg, care au fătat cel puțin o dată

0103 92 19

– – – –  Altele

0103 92 90

– – –  Altele

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice:

 

–  Cu o greutate de maximum 185 g:

0105 11

– –  Cocoși și găini:

 

– – –  Găini de selecție și de reproducție:

0105 11 19

– – – –  Altele

 

– – –  Altele:

0105 11 99

– – – –  Altele

 

–  Altele:

0105 94 00

– –  Cocoși și găini

0105 99

– –  Altele:

0105 99 10

– – –  Rațe

0105 99 20

– – –  Gâște

0105 99 30

– – –  Curcani

0105 99 50

– – –  Bibilici

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

 

–  Proaspătă sau refrigerată:

0203 11

– –  În carcase sau semicarcase:

0203 11 10

– – –  Din specia porcine domestice

0203 11 90

– – –  Altele

0203 12

– –  Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate:

 

– – –  Din specia porcine domestice:

0203 12 11

– – – –  Jamboane și părți din acestea

0203 12 19

– – – –  Spete întregi sau tăiate

0203 12 90

– – –  Altele

0203 19

– –  Altele:

 

– – –  Din specia porcine domestice:

0203 19 11

– – – –  Părți anterioare și părți din acestea

0203 19 13

– – – –  Spinări și părți din acestea, nedezosate

0203 19 15

– – – –  Piept (împănat) și părți de piept

 

– – – –  Altele:

0203 19 55

– – – – –  Dezosate

0203 19 59

– – – – –  Altele

0203 19 90

– – –  Altele

 

–  Congelată:

0203 21

– –  În carcase sau semicarcase:

0203 21 10

– – –  De animale din specia porcine domestice

0203 21 90

– – –  Altele

0203 22

– –  Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate:

 

– – –  De animale din specia porcine domestice

0203 22 11

– – – –  Jamboane și părți din acestea

0203 22 19

– – – –  Spete și părți din acestea

0203 22 90

– – –  Altele

0203 29

– –  Altele:

 

– – –  De animale din specia porcine domestice

0203 29 11

– – – –  Părți anterioare și părți din acestea

0203 29 13

– – – –  Spinări și părți din acestea, nedezosate

0203 29 15

– – – –  Piept (împănat) și părți de piept

 

– – – –  Altele:

0203 29 55

– – – – –  Dezosate

0203 29 59

– – – – –  Altele

0203 29 90

– – –  Altele

0207

Carne și organe comestibile de păsări de la rubrica 0105 proaspătă, refrigerată sau congelată:

 

–  De curcani și de curci:

0207 24

– –  Netăiate în bucăți, proaspete sau refrigerate:

0207 24 10

– – –  Fără pene, eviscerați, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumiți „curcani 80 %”

0207 24 90

– – –  Fără pene, eviscerați, fără cap, picioare, gât, ficat, inimă și pipotă, denumiți „curcani 73 %”, sau altfel prezentați

0207 25

– –  Netăiate în bucăți, congelate:

0207 25 10

– – –  Fără pene, eviscerați, fără cap, picioare, dar cu gât, ficat, inimă și pipotă, denumiți „curcani 80 %”

0207 25 90

– – –  Fără pene, eviscerați, fără cap, picioare, gât, inimă și pipotă, denumiți „curcani 73 %”, sau altfel prezentați

0207 26

– –  Bucăți și organe, proaspete sau refrigerate:

 

– – –  Bucăți:

0207 26 10

– – – –  Dezosate

 

– – – –  Nedezosate:

0207 26 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

0207 26 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

0207 26 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe și vârfuri de aripi

0207 26 50

– – – – –  Piepți și bucăți de piepți

 

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe:

0207 26 60

– – – – – –  Copane și bucăți de copane

0207 26 70

– – – – – –  altele

0207 26 80

– – – – –  Altele

 

– – –  Organe:

0207 26 91

– – – –  Ficat

0207 26 99

– – – –  Altele

0207 27

– –  Bucăți și organe, congelate:

 

– – –  Bucăți:

0207 27 10

– – – –  Dezosate

 

– – – –  Nedezosate:

0207 27 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

0207 27 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

0207 27 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe și vârfuri de aripi

0207 27 50

– – – – –  Piepți și bucăți de piepți

 

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe:

0207 27 60

– – – – – –  Copane și bucăți de copane

0207 27 70

– – – – – –  Altele

0207 27 80

– – – – –  Altele

 

– – –  Organe:

0207 27 91

– – – –  Ficat

0207 27 99

– – – –  Altele

 

–  De rațe, gâște, bibilici:

0207 32

– –  Netăiate în bucăți, proaspete sau refrigerate:

 

– – –  De rațe:

0207 32 11

– – – –  Fără pene și sânge, eviscerate sau neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „rațe 85 %”

0207 32 15

– – – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

0207 32 19

– – – –  Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %” sau altfel prezentate

 

– – –  De gâște:

0207 32 51

– – – –  Fără pene și sânge, neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „gâște 82 %”

0207 32 59

– – – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite „gâște 75 %” sau altfel prezentate

0207 32 90

– – –  De bibilici

0207 33

– –  Netăiate în bucăți, congelate:

 

– – –  De rațe:

0207 33 11

– – – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

0207 33 19

– – – –  Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %” sau altfel prezentate

 

– – –  De gâște:

0207 33 51

– – – –  Fără pene și sânge, neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „gâște 82 %”

0207 33 59

– – – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite „gâște 75 %” sau altfel prezentate

0207 33 90

– – –  De bibilici

0207 34

– –  Ficat gras, proaspăt sau refrigerat:

0207 34 10

– – –  De gâște

0207 34 90

– – –  De rațe

0207 35

– –  Altele, proaspete sau refrigerate:

 

– – –  Bucăți:

 

– – – –  Dezosate:

0207 35 11

– – – – –  De gâște

0207 35 15

– – – – –  De rațe sau bibilici

 

– – – –  Nedezosate:

 

– – – – –  Jumătăți sau sferturi:

0207 35 21

– – – – – –  De rațe

0207 35 23

– – – – – –  De gâște

0207 35 25

– – – – – –  De bibilici

0207 35 31

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

0207 35 41

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe și vârfuri de aripi

 

– – – – –  Piepți și bucăți de piepți

0207 35 51

– – – – – –  De gâște

0207 35 53

– – – – – –  De rațe sau bibilici

 

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe:

0207 35 61

– – – – – –  De gâște

0207 35 63

– – – – – –  De rațe sau bibilici

0207 35 71

– – – – –  Părți numite „trunchi de gâște sau rațe”

0207 35 79

– – – – –  Altele

 

– – –  Organe:

0207 35 91

– – – –  Ficat, altul decât ficatul gras

0207 35 99

– – – –  Altele

0207 36

– –  Altele, congelate:

 

– – –  Bucăți:

 

– – – –  Dezosate:

0207 36 11

– – – – –  De gâște

0207 36 15

– – – – –  De rațe sau bibilici

 

– – – –  Nedezosate:

 

– – – – –  Jumătăți sau sferturi:

0207 36 21

– – – – – –  De rațe

0207 36 23

– – – – – –  De gâște

0207 36 25

– – – – – –  De bibilici

0207 36 31

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

0207 36 41

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe și vârfuri de aripi

 

– – – – –  Piepți și bucăți de piepți:

0207 36 51

– – – – – –  De gâște

0207 36 53

– – – – – –  De rațe sau bibilici

 

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe:

0207 36 61

– – – – – –  De gâște

0207 36 63

– – – – – –  De rațe sau bibilici

0207 36 71

– – – – –  Părți numite „trunchi de gâște sau rațe”

0207 36 79

– – – – –  Altele

 

– – –  Organe:

 

– – – –  Ficat:

0207 36 81

– – – – –  Ficat gras de gâscă

0207 36 85

– – – – –  Ficat gras de rață

0207 36 89

– – – – –  Altele

0207 36 90

– – – –  Altele

0209 00

Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate:

 

–  Slănină:

0209 00 11

– –  Proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură

0209 00 19

– –  Uscată sau afumată

0209 00 30

–  Grăsime de porc, alta decât cea de la codurile 0209 00 11 sau 0209 00 19

0209 00 90

–  Grăsime de pasăre

0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse altundeva:

0404 10

–  Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

– –  Pudră, granule sau alte forme solide:

 

– – –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de proteine (conținut în azot × 6,38):

 

– – – –  De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 02

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 10 04

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 10 06

– – – – –  Peste 27 % din greutate

 

– – – –  Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 12

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 10 14

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 10 16

– – – – –  Peste 27 % din greutate

 

– – –  Altele, cu un conținut de proteine (conținut în azot × 6,38):

 

– – – –  De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 26

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 10 28

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 10 32

– – – – –  Peste 27 % din greutate

 

– – – –  Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 34

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 10 36

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 10 38

– – – – –  Peste 27 % din greutate

 

– –  Altele:

 

– – –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de proteine (conținut în azot × 6,38):

 

– – – –  De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 48

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 10 52

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 10 54

– – – – –  Peste 27 % din greutate

 

– – – –  Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 56

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 10 58

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 10 62

– – – – –  Peste 27 % din greutate

 

– – –  Altele, cu un conținut de proteine (conținut în azot × 6,38):

 

– – – –  De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 72

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 10 74

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 10 76

– – – – –  Peste 27 % din greutate

 

– – – –  Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 78

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 10 82

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 10 84

– – – – –  Peste 27 % din greutate

0404 90

–  Altele:

 

– –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și care au un conținut de grăsimi:

0404 90 21

– – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 90 23

– – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 90 29

– – –  Peste 27 % din greutate

 

– –  Altele, cu un conținut de grăsimi:

0404 90 81

– – –  De maximum 1,5 % din greutate

0404 90 83

– – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0404 90 89

– – –  Peste 27 % din greutate

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

 

–  De pasăre:

0407 00 30

– –  Altele

0407 00 90

–  Altele

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar dacă sunt cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

–  Gălbenușuri de ou:

0408 11

– –  Uscate:

0408 11 80

– – –  Altele

0408 19

– –  Altele:

 

– – –  Altele:

0408 19 81

– – – –  Lichide

0408 19 89

– – – –  Altele, inclusiv congelate

 

–  Altele:

0408 91

– –  Uscate:

0408 91 80

– – –  Altele

0408 99

– –  Altele:

0408 99 80

– – –  Altele

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile lor), butași și altoi; spori de ciuperci:

0602 10

–  Butași nerădăcinoși și altoi:

0602 10 90

– –  Altele

0602 20

–  Arbori, arbuști, copăcei și tufișuri, cu fructe comestibile, altoiți sau nealtoiți:

0602 20 10

– –  Butași de viță de vie altoiți sau rădăcinoși

0602 30 00

–  Rododendroni și azalee, altoiți sau nealtoiți

0602 40

–  Trandafiri, altoiți sau nealtoiți:

0602 40 10

– –  Nealtoiți

0602 40 90

– –  Altoiți

0602 90

–  Altele:

0602 90 30

– –  Răsaduri de legume și răsaduri de căpșuni

 

– –  Altele:

 

– – –  Plante care cresc în aer liber:

 

– – – –  Arbori, arbuști și tufișuri:

0602 90 41

– – – – –  De pădure

 

– – – – –  Altele:

0602 90 45

– – – – – –  Butași rădăcinoși și plante tinere

0602 90 49

– – – – – –  Altele:

 

– – – –  Alte plante care cresc în aer liber:

0602 90 51

– – – – –  Plante perene

0602 90 59

– – – – –  Altele

 

– – –  Plante de interior:

0602 90 70

– – – –  Butași rădăcinoși și plante tinere, cu excepția cactușilor

 

– – – –  Altele:

0602 90 91

– – – – –  Plante cu flori, îmbobocite sau în floare, cu excepția cactușilor

0602 90 99

– – – – –  Altele

0603

Flori și boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite:

 

–  Proaspete:

0603 11 00

– –  Trandafiri

0603 12 00

– –  Garoafe

0603 13 00

– –  Orhidee

0603 14 00

– –  Crizanteme

0603 19

– –  Altele:

0603 19 10

– – –  Gladiole

0603 19 90

– – –  Altele

0603 90 00

–  Altele

0703

Ceapă, hașmă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată:

0703 10

–  Ceapă și hașmă:

 

– –  Ceapă:

0703 10 11

– – –  Destinată însămânțării

0703 10 19

– – –  Altele

0703 10 90

– –  Hașmă

0703 20 00

–  Usturoi

0703 90 00

–  Praz și alte legume aliacee

0704

Varză, conopidă, gulie, varză creață și produse comestibile similare din genul Brassica, proaspete sau refrigerate:

0704 90

–  Altele:

0704 90 90

– –  Altele

0705

Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată:

 

–  Salată verde:

0705 11 00

– –  Salată verde varietatea cu căpățână

0705 19 00

– –  Altele

 

–  Cicoare:

0705 21 00

– –  Cicoare Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) cunoscută ca andivă

0705 29 00

– –  Altele

0706

Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelina de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată:

0706 10 00

–  Morcovi și napi

0706 90

–  Altele:

0706 90 10

– –  Țelină de rădăcină (Apium graveolens rapaceum)

0706 90 30

– –  Hrean (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

– –  Altele

0708

Legume cu păstaie, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată:

0708 10 00

–  Mazăre (Pisum sativum)

0708 20 00

–  Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00

–  Alte legume cu păstaie

0709

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată:

0709 20 00

–  Sparanghel

0709 30 00

–  Vinete

0709 40 00

–  Țelină, alta decât țelina de rădăcină

 

–  Ciuperci și trufe:

0709 51 00

– –  Ciuperci din genul Agaricus

0709 59

– –  Altele:

0709 59 10

– – –  Bureți galbeni (Chantarellus cibarius)

0709 59 30

– – –  Mânătărci

0709 59 50

– – –  Trufe

0709 59 90

– – –  Altele

0709 90

–  Altele:

0709 90 10

– –  Salată, în stare proaspătă sau refrigerată, alta decât salata verde (Lactuca sativa) și cicoarea (Cichorium spp.)

0709 90 20

– –  Cardon (anghinare americană) și frunze comestibile ale acesteia

 

– –  măsline:

0709 90 31

– – –  Destinate altor utilizări decât pentru producția de ulei

0709 90 39

– – –  Altele

0709 90 40

– –  Capere

0709 90 50

– –  Chimen dulce

0709 90 60

– –  Porumb dulce

0709 90 70

– –  Dovlecei

0709 90 80

– –  Anghinare

0709 90 90

– –  Altele

0710

Legume congelate, nefierte sau fierte în apă sau în abur:

0710 10 00

–  Cartofi

 

–  Legume cu păstăi, curățate sau necurățate de păstăi:

0710 21 00

– –  Mazăre (Pisum sativum)

0710 22 00

– –  Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –  Altele

0710 30 00

–  Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă

0710 80

–  alte legume:

0710 80 10

– –  Măsline

 

– –  Ardei din genul Capsicum sau Pimenta:

0710 80 51

– – –  Ardei dulci sau ardei grași

0710 80 59

– – –  Altele

 

– –  Ciuperci:

0710 80 61

– – –  Ciuperci din genul Agaricus

0710 80 69

– – –  Altele

0710 80 70

– –  Tomate

0710 80 80

– –  Anghinare

0710 80 85

– –  Sparanghel

0710 80 95

– –  Altele

0710 90 00

–  amestecuri de legume

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros sau în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

0711 20

–  măsline:

0711 20 10

– –  Destinate altor utilizări decât pentru producția de ulei

0711 20 90

– –  Altele

0711 40 00

–  Castraveți și cornișon

 

–  Ciuperci și trufe:

0711 51 00

– –  Ciuperci din genul Agaricus

0711 59 00

– –  Altele

0711 90

–  alte legume; amestecuri de legume:

 

– –  Legume:

0711 90 10

– – –  Ardei din genul Capsicum sau Pimenta, excluzând ardeii dulci sau ardeii grași

0711 90 50

– – –  Ceapă

0711 90 80

– – –  Altele

0711 90 90

– –  Amestecuri de legume

0712

Legume uscate (altele decât cu păstăi), chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

0712 20 00

–  Ceapă

 

–  Ciuperci, inclusiv din speciile Auricularia, Tremella și trufe:

0712 31 00

– –  Ciuperci din genul Agaricus

0712 32 00

– –  Ciuperci din specia Auricularia

0712 33 00

– –  Ciuperci din specia Tremella

0712 39 00

– –  Altele

0712 90

–  Alte legume; amestecuri de legume:

0712 90 05

– –  Cartofi, chiar tăiați în bucăți sau în felii, dar nepreparați altfel

 

– –  Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

0712 90 19

– – –  Altele

0712 90 30

– –  Tomate

0712 90 50

– –  Morcovi

0712 90 90

– –  Altele

0713

Legume cu păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate:

0713 10

–  Mazăre (Pisum sativum):

0713 10 90

– –  Altele

0713 20 00

–  Năut

 

–  Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –  Fasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper sau Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –  Fasole „mică roșie”(Adzuki) (Phaseolus sau Vigna angularis)

0803 00

Banane, inclusiv din specia „plantains” (Musa paradisiaca), proaspete sau uscate:

 

–  Proaspete:

0803 00 11

– –  Banane din specia Musa paradisiaca (plantains)

0803 00 19

– –  Altele

0803 00 90

–  Uscate

0804

Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate:

0804 20

–  Smochine:

0804 20 10

– –  Proaspete

0804 20 90

– –  Uscate

0805

Citrice, proaspete sau uscate:

0805 10

–  Portocale:

0805 10 20

– –  Portocale dulci, proaspete:

0805 10 80

– –  Altele

0805 40 00

–  Grepfrut, inclusiv pomelo

0805 50

–  Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum) și lămâi mici „limes” (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 10

– –  Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

– –  Lămâi mici „limes” (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 00

–  Altele

0807

Pepeni (inclusiv pepeni verzi) și papaya, proaspeți:

 

–  Pepeni (inclusiv pepeni verzi):

0807 19 00

– –  Altele

0807 20 00

–  Papaya

0810

Alte fructe, proaspete:

0810 40

–  Merișor, afine și alte fructe din specia Vaccinium:

0810 40 10

– –  Merișor (fructe din specia Vaccinium vitis idaea)

0810 40 30

– –  Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– –  Fructe din speciile Vaccinium macrocarpon și Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– –  Altele

0811

Fructe, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

0811 10

–  Căpșuni, fragi:

 

– –  La care s-a adăugat zahăr sau alți îndulcitori:

0811 10 11

– – –  Cu un conținut de zahăr de peste 13 % din greutate:

0811 10 19

– – –  Altele

0811 10 90

– –  Altele

0811 20

–  Zmeură, mure, dude și hibrizi ai acestora, coacăze negre, albe sau roșii și agrișe:

 

– –  La care s-a adăugat zahăr sau alți îndulcitori:

0811 20 11

– – –  Cu un conținut de zahăr de peste 13 % din greutate:

0811 20 19

– – –  Altele

 

– –  Altele:

0811 20 31

– – –  Zmeură

0811 20 39

– – –  Coacăze negre

0811 20 51

– – –  Coacăze roșii

0811 20 59

– – –  Mure, dude și hibrizi de mure și zmeură

0811 20 90

– – –  Altele

0811 90

–  Altele:

 

– –  Altele:

 

– – –  Cireșe, vișine:

0811 90 75

– – – –  Vișine (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – –  Altele

0811 90 95

– – –  Altele:

ex 0811 90 95

– – – –  Caise

ex 0811 90 95

– – – –  Piersici

ex 0811 90 95

– – – –  Altele

0812

Fructe conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii alimentației în această stare:

0812 10 00

–  Cireșe

0812 90

–  Altele:

0812 90 10

– –  Caise

0812 90 20

– –  Portocale

0812 90 30

– –  Papaya

0812 90 40

– –  Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus)

0812 90 98

– –  Altele:

ex 0812 90 98

– – –  Mure

ex 0812 90 98

– – –  Zmeură

ex 0812 90 98

– – –  Altele

0813

Alte fructe, uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801 -0806 ; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă din prezentul capitol:

0813 10 00

–  Caise

0813 20 00

–  Prune uscate

0813 30 00

–  Mere

0813 40

–  Alte fructe:

0813 40 10

– –  Piersici, inclusiv nectarine

0813 40 30

– –  Pere

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conținând cafea, indiferent de proporțiile amestecului:

 

–  Cafea prăjită:

0901 21 00

– –  Nedecafeinizată

0901 22 00

– –  Decafeinizată

0901 90

–  Altele:

0901 90 10

– –  Coji și pelicule de cafea

0901 90 90

– –  Înlocuitori de cafea conținând cafea

1101 00

Făină de grâu sau de meslin:

 

–  Făină de grâu:

1101 00 11

– –  Din grâu dur

1101 00 15

– –  Din grâu comun și din alac

1101 00 90

–  Făină de meslin

1501 00

Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la rubricile 0209 sau 1503 :

1501 00 90

–  Grăsime de pasăre

1603 00

Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice:

1603 00 10

–  În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg

1603 00 80

–  Altele

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza) chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr fără adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

1702 90

–  Altele, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și amestecuri de sirop de zahăr cu un conținut de fructoză de 50 % din greutate, în stare uscată:

1702 90 60

– –  Înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic:

2001 10 00

–  Castraveți și cornișon

2001 90

–  Altele:

2001 90 10

– –  Chutney de mango

2001 90 20

– –  Ardei din genul Capsicum, alții decât ardeii dulci sau ardeii grași

2001 90 50

– –  Ciuperci

2001 90 65

– –  Măsline

2001 90 70

– –  Ardei dulci sau ardei grași

2001 90 91

– –  Fructe tropicale și nuci tropicale

2001 90 93

– –  Ceapă

2001 90 99

– –  Altele

2002

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic:

2002 10

–  Tomate, întregi sau în bucăți:

2002 10 10

– –  Cojite

2002 10 90

– –  Altele

2002 90

–  Altele:

 

– –  Cu un conținut de materie uscată sub 12 % din greutate:

2002 90 11

– – –  În ambalaje directe cu un conținut net de peste 1 kg

2002 90 19

– – –  În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg

 

– –  Cu un conținut de materie uscată de minimum 12 %, dar de maximum 30 % din greutate:

2002 90 31

– – –  În ambalaje directe cu un conținut net de peste 1 kg

2002 90 39

– – –  În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg

 

– –  Cu un conținut de materie uscată de peste 30 % din greutate:

2002 90 91

– – –  În ambalaje directe, cu un conținut net de peste 1 kg

2002 90 99

– – –  În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg

2003

Ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic:

2003 10

–  Ciuperci din genul Agaricus:

2003 10 20

– –  Conservate provizoriu, complet fierte

2003 10 30

– –  Altele

2003 20 00

–  Trufe

2003 90 00

–  Altele

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006 :

2004 10

–  Cartofi:

2004 10 10

– –  Fierți și nepreparați altfel

 

– –  Altele:

2004 10 99

– – –  Altele

2004 90

–  Alte legume și amestecuri de legume:

2004 90 30

– –  Varză acră, capere și măsline

2004 90 50

– –  Mazăre (Pisum sativum) și fasole verde

 

– –  Altele, inclusiv amestecuri:

2004 90 91

– – –  Ceapă, fiartă și nepreparată altfel

2004 90 98

– – –  Altele

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006 :

2005 10 00

–  Legume omogenizate

2005 20

–  Cartofi:

 

– –  Altele:

2005 20 20

– – –  Tăiați în felii subțiri, prăjiți sau copți, chiar sărați sau aromatizați, în ambalaje ermetice, pentru consumul direct

2005 20 80

– – –  Altele

2005 40 00

–  Mazăre (Pisum sativum)

 

–  Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –  Fasole boabe

2005 59 00

– –  Altele

2005 60 00

–  Sparanghel

2005 70

–  Măsline:

2005 70 10

– –  În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 5 kg

2005 70 90

– –  Altele

 

–  Alte legume și amestecuri de legume:

2005 91 00

– –  Muguri de bambus

2005 99

– –  Altele:

2005 99 10

– – –  Ardei din genul Capsicum, alții decât ardeii dulci sau ardeii grași

2005 99 20

– – –  Capere

2005 99 30

– – –  Anghinare

2005 99 40

– – –  Morcovi

2005 99 50

– – –  Amestecuri de legume

2005 99 60

– – –  Varză acră

2005 99 90

– – –  Altele

2006 00

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate):

2006 00 10

–  Ghimbir

 

–  Altele:

 

– –  Cu un conținut de zahăr de peste 13 % din greutate:

2006 00 31

– – –  Cireșe

2006 00 35

– – –  Fructe tropicale și nuci tropicale

2006 00 38

– – –  Altele

 

– –  Altele:

2006 00 91

– – –  Fructe tropicale și nuci tropicale

2006 00 99

– – –  Altele

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

2007 10

–  Preparate omogenizate:

2007 10 10

– –  Cu un conținut de zahăr de peste 13 % din greutate

 

– –  Altele:

2007 10 91

– – –  De fructe tropicale

2007 10 99

– – –  Altele

 

–  Altele:

2007 91

– –  Citrice:

2007 91 10

– – –  Cu un conținut de zahăr de peste 30 % din greutate

2007 91 30

– – –  Cu un conținut de zahăr de peste 13 % dar de maximum 30 % din greutate

2007 91 90

– – –  Altele

2007 99

– –  Altele:

 

– – –  Cu un conținut de zahăr de peste 30 % din greutate:

2007 99 10

– – – –  Piure și pastă de prune, în ambalaje directe, cu un conținut net de peste 100 kg și care sunt destinate prelucrării industriale

2007 99 20

– – – –  Piure și pastă de castane

 

– – – –  Altele:

2007 99 31

– – – – –  De cireșe, de vișine

2007 99 33

– – – – –  De căpșuni, de fragi

2007 99 35

– – – – –  De zmeură

2007 99 39

– – – – –  Altele

 

– – –  Cu un conținut de zahăr de peste 13 %, dar de maximum 30 % din greutate:

2007 99 55

– – – –  Piure și compot de mere

2007 99 57

– – – –  Altele

 

– – –  Altele: