EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0810-20200202

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/2020-02-02

Acest text consolidat nu poate include următoarele modificări:

Act de modificare Tipul de modificarea Subdviziunea vizată Data intrării în vigoare
32023R2667 modificat prin articol 1 alineat 2 literă (c) 28/06/2024
32023R2667 modificat prin articol 42 28/06/2024
32023R2667 modificat prin anexă V text 28/06/2024
32023R2667 modificat prin anexă I 28/06/2024
32023R2667 modificat prin articol 20 28/06/2024
32023R2667 modificat prin anexă III 28/06/2024
32023R2667 modificat prin articol 3 alineat 5 literă (d) 28/06/2024
32023R2667 modificat prin articol 3 alineat 5 literă (b) 28/06/2024
32024R1415 modificat prin articol 16 alineat 2a 11/06/2024
32024R1415 modificat prin articol 16 alineat 1 11/06/2024
32024R1415 modificat prin articol 16 alineat 2 11/06/2024

02009R0810 — RO — 02.02.2020 — 005.003


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 810/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 iulie 2009

privind instituirea unui Cod comunitar de vize

(Codul de vize)

(JO L 243 15.9.2009, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 977/2011 AL COMISIEI din 3 octombrie 2011

  L 258

9

4.10.2011

 M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 154/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 februarie 2012

  L 58

3

29.2.2012

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 610/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 iunie 2013

  L 182

1

29.6.2013

►M4

REGULAMENTUL (UE) 2016/399 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016

  L 77

1

23.3.2016

►M5

REGULAMENTUL (UE) 2019/1155 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 188

25

12.7.2019


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 284, 12.11.2018, p.  38 (810/2009)

►C2

Rectificare, JO L 020, 24.1.2020, p.  25 (2019/1155)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 810/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 iulie 2009

privind instituirea unui Cod comunitar de vize

(Codul de vize)TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectivul și domeniul de aplicare

▼M5

(1)  Prezentul regulament stabilește procedurile și condițiile de eliberare a vizelor pentru șederile preconizate pe teritoriul statelor membre care nu depășesc 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile.

▼B

(2)  Dispozițiile prezentului regulament se aplică tuturor resortisanților țărilor terțe care trebuie să dețină o viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ( 1 ), fără a aduce atingere:

(a) 

dreptului la liberă circulație de care beneficiază resortisanții unor țări terțe în calitate de membri de familie ai unor cetățeni ai Uniunii;

(b) 

drepturilor echivalente de care se bucură resortisanții unor țări terțe și membrii familiilor acestora care, în temeiul acordurilor dintre Comunitate și statele sale membre, pe de o parte, și respectivele țări terțe, pe de altă parte, se bucură de drepturi de liberă circulație echivalente cu cele ale cetățenilor Uniunii și ale membrilor familiilor acestora.

(3)  Prezentul regulament stabilește, de asemenea, țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină o viză de tranzit aeroportuar ca o excepție de la principiul de liberă tranzitare prevăzut în anexa 9 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională și stabilește procedurile și condițiile de eliberare a vizelor în vederea tranzitării zonelor internaționale de tranzit din aeroporturile statelor membre.

▼M5

(4)  Atunci când aplică prezentul regulament, statele membre respectă pe deplin dreptul Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, deciziile privind cererile în temeiul prezentului regulament se adoptă în mod individual.

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care nu este cetățean al Uniunii în sensul articolului 17 alineatul (1) din tratat;

2. 

„viză” înseamnă o autorizație eliberată de un stat membru în scopul:

▼M5

(a) 

unei șederi preconizate pe teritoriul statelor membre care nu depășește 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile sau

▼B

(b) 

tranzitarea zonelor de tranzit internațional din aeroporturile statelor membre;

3. 

„viză uniformă” înseamnă o viză valabilă pentru întregul teritoriu al statelor membre;

4. 

„viză cu valabilitate teritorială limitată” înseamnă o viză valabilă pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, dar nu al tuturor statelor membre;

5. 

„viză de tranzit aeroportuar” înseamnă o viză valabilă pentru tranzitarea zonelor de tranzit internațional din unul sau mai multe aeroporturi ale statelor membre;

6. 

„autocolant de viză” înseamnă modelul uniform de viză, astfel cum este definit de Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză ( 2 );

▼M5

7. 

„document de călătorie recunoscut” înseamnă un document de călătorie recunoscut de unul sau mai multe state membre în scopul trecerii frontierelor externe și al aplicării unei vize, în temeiul Deciziei nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 3 );

▼B

8. 

„filă separată pentru aplicarea vizei” înseamnă formatul tipizat pentru formularele destinate aplicării vizelor eliberate de statele membre persoanelor care dețin documente de călătorie nerecunoscute de statul membru care completează formularul în sensul Regulamentului (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care completează formularul respectiv ( 4 );

9. 

„consulat” înseamnă misiunea diplomatică sau oficiul consular ale unui stat membru autorizate să elibereze vize și conduse de un funcționar consular de carieră, astfel cum este definit de Convenția de la Viena privind relațiile consulare din 24 aprilie 1963;

10. 

„cerere” înseamnă o cerere de viză;

11. 

„intermediar comercial” înseamnă o agenție administrativă privată, o firmă de transport sau o agenție de voiaj (agenție de turism sau de comercializare cu amănuntul);

▼M5

12. 

„navigator” înseamnă orice persoană încadrată în muncă, angajată sau care lucrează, indiferent de funcție, la bordul unei nave de navigație maritimă sau al unei nave care navighează în apele interioare internaționale;

13. 

„semnătură electronică” înseamnă o semnătură electronică în sensul definiției de la articolul 3 punctul 10 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 ).

▼BTITLUL II

VIZA DE TRANZIT AEROPORTUAR

Articolul 3

Resortisanții țărilor terțe care trebuie să dețină o viză de tranzit aeroportuar

(1)  Atunci când tranzitează zonele de tranzit internațional ale unor aeroporturi aflate pe teritoriile statelor membre, resortisanții țărilor terțe care figurează pe lista prevăzută în anexa IV trebuie să dețină o viză de tranzit aeroportuar.

(2)  În situațiile de urgență, atunci când intervine un flux în masă de imigranți ilegali, statele membre pot impune, în mod individual, resortisanților altor țări terțe decât cele menționate la alineatul (1) să dețină o viză de tranzit aeroportuar atunci când tranzitează zonele de tranzit internațional ale aeroporturilor aflate pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia cu privire la astfel de decizii înainte de intrarea lor în vigoare și cu privire la retragerea cerinței de a deține o viză de tranzit aeroportuar.

(3)  În cadrul comitetului menționat la articolul 52 alineatul (1), notificările respective sunt revizuite anual în scopul înscrierii țării terțe în cauză pe lista prevăzută la anexa IV.

(4)  În cazul în care țara terță în cauză nu figurează pe lista prevăzută la anexa IV, statul membru respectiv poate să mențină, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (2), sau să retragă solicitarea de a deține o viză de tranzit aeroportuar.

(5)  Următoarele categorii de persoane sunt exonerate de la obligația de deținere a unei vize de tranzit aeroportuar, în conformitate cu alineatele (1) și (2):

(a) 

titularii unei vize uniforme valabile, ai unei vize naționale de lungă ședere sau ai unui permis de ședere eliberat de un stat membru;

▼M5

(b) 

resortisanții țărilor terțe care dețin un permis de ședere valabil eliberat de un stat membru care nu participă la adoptarea prezentului regulament sau de un stat membru care nu aplică încă integral dispozițiile acquis-ului Schengen sau resortisanții țărilor terțe care dețin unul dintre permisele de ședere valabile enumerate în anexa V, eliberate de Andorra, Canada, Japonia, San Marino sau Statele Unite ale Americii, care îi garantează titularului un drept de readmisie necondiționat sau care dețin un permis de ședere valabil pentru una sau mai multe dintre țările și teritoriile de peste mări care aparțin Regatului Țărilor de Jos (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba);

▼C2

(c) 

resortisanții țărilor terțe care dețin o viză valabilă pentru un stat membru care nu participă la adoptarea prezentului regulament sau pentru un stat membru care nu aplică încă integral dispozițiile acquis-ului Schengen sau pentru Canada, Japonia ori Statele Unite ale Americii sau titularii unei vize valabile pentru una sau mai multe dintre țările și teritoriile de peste mări care aparțin Regatului Țărilor de Jos (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba), atunci când călătoresc în țara emitentă sau în orice altă țară terță, sau atunci când se întorc din țara emitentă, după ce au utilizat viza;

▼B

(d) 

membrii de familie ai cetățenilor Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (2) litera (a);

(e) 

titularii de pașapoarte diplomatice;

(f) 

membrii echipajelor de zbor care sunt resortisanți ai unei părți contractante la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională.TITLUL III

PROCEDURILE ȘI CONDIȚIILE DE ELIBERARE A VIZELORCAPITOLUL I

Autoritățile care participă la procedurile privind cererile

Articolul 4

Autoritățile competente să participe la procedurile privind cererile

(1)  Consulatele examinează cererile și decid cu privire la acestea.

▼M5

(1a)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide că autoritățile centrale sunt cele care examinează cererile și decid cu privire la acestea. Statele membre se asigură că aceste autorități dispun de suficiente cunoștințe referitoare la circumstanțele locale din țara în care este depusă cererea, pentru a evalua riscul în materie de migrație și de securitate, precum și de o cunoaștere suficientă a limbii pentru a analiza documente, și că sunt implicate consulatele, în cazul în care este necesar, pentru a efectua verificări și interviuri suplimentare.

▼B

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), cererile pot fi examinate și se poate decide cu privire la acestea la frontierele externe ale statelor membre, de către autoritățile responsabile de controlul persoanelor, în conformitate cu articolele 35 și 36.

(3)  În teritoriile de peste mări care aparțin statelor membre și care sunt situate în afara Europei, autoritățile desemnate de statul membru în cauză pot examina cererile și decide cu privire la acestea.

(4)  Un stat membru poate solicita implicarea altor autorități decât cele desemnate la alineatele (1) și (2) în examinarea cererilor de viză și luarea deciziilor cu privire la acestea.

(5)  Un stat membru poate solicita să fie consultat sau informat de către un alt stat membru, în conformitate cu articolele 22 și 31.

Articolul 5

Statul membru competent pentru a examina și a decide cu privire la o cerere

(1)  Statul membru competent pentru a examina și a decide cu privire la o cerere de viză uniformă este:

(a) 

statul membru al cărui teritoriu reprezintă singura destinație a vizitei (vizitelor);

▼M5

(b) 

dacă vizita include mai multe destinații sau dacă urmează să se efectueze mai multe vizite separate în cursul unei perioade de două luni, statul membru al cărui teritoriu constituie principala destinație a vizitei (vizitelor) din punctul de vedere al duratei șederii, calculată în zile, sau al scopului șederii; sau

▼B

(c) 

dacă destinația principală nu poate fi stabilită, statul membru a cărui frontieră externă urmează să fie traversată de solicitant pentru a intra pe teritoriul statelor membre.

(2)  Statul membru competent pentru a examina și a decide cu privire la o cerere de viză uniformă de tranzit este:

(a) 

în caz de tranzitare a unui singur stat membru, respectivul stat membru; sau

(b) 

în caz de tranzitare a mai multor state membre, statul membru a cărui frontieră externă urmează să fie trecută de solicitant pentru a-și începe tranzitul.

(3)  Statul membru competent pentru a examina și a decide cu privire la o cerere de viză de tranzit aeroportuar este:

(a) 

în caz de tranzitare a unui singur aeroport, statul membru pe al cărui teritoriu se află aeroportul tranzitat; sau

(b) 

în cazul tranzitului aeroportuar dublu sau multiplu, statul membru pe al cărui teritoriu se află primul aeroport tranzitat.

(4)  Statele membre cooperează pentru a preveni situația în care o cerere nu poate fi examinată și nu se poate decide cu privire la aceasta ca urmare a faptului că statul membru competent, în conformitate cu alineatele (1)-(3), fie nu este prezent, fie nu este reprezentat în țara terță în care solicitantul depune cererea de viză în conformitate cu articolul 6.

Articolul 6

Competența consulară teritorială

(1)  Consulatul statului membru competent în jurisdicția căruia solicitantul își are reședința legală examinează și decide cu privire la cerere.

(2)  Consulatul statului membru competent examinează și decide cu privire la o cerere depusă de un resortisant al unei țări terțe prezent în mod legal, dar care nu își are reședința în jurisdicția sa, în cazul în care solicitantul a justificat solicitarea vizei la consulatul respectiv.

Articolul 7

Competența de eliberare a vizelor pentru resortisanții unor țări terțe prezenți în mod legal pe teritoriul unui stat membru

Resortisanții unor țări terțe prezenți în mod legal pe teritoriul unui stat membru și care trebuie să dețină o viză de intrare pe teritoriul unuia sau al mai multor alte state membre solicită viza la consulatul statului membru competent în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) sau (2).

Articolul 8

Înțelegeri de reprezentare

▼M5

(1)  Un stat membru poate conveni să reprezinte un alt stat membru care este competent în conformitate cu articolul 5, în scopul de a examina și de a decide cu privire la cereri în numele statului membru respectiv. Un stat membru poate, de asemenea, să reprezinte un alt stat membru în mod limitat, numai pentru colectarea cererilor și înregistrarea elementelor biometrice de identificare.

▼M5 —————

▼M5

(3)  În cazul în care reprezentarea se limitează în conformitate cu alineatul (1) teza a doua, la colectarea și transmiterea datelor către statul membru reprezentat se efectuează cu respectarea normelor relevante privind protecția și securitatea datelor.

(4)  Între statul membru reprezentant și statul membru reprezentat se încheie o înțelegere bilaterală. Înțelegerea respectivă:

(a) 

precizează durata reprezentării, dacă aceasta este doar temporară, și procedurile de încetare a reprezentării;

(b) 

poate să prevadă, în special atunci când statul membru reprezentat are un consulat în țara terță în cauză, punerea la dispoziție de către statul membru reprezentat de sedii, personal și fonduri.

▼B

(5)  Statele membre care nu au propriul consulat într-o țară terță depun eforturi pentru a încheia înțelegeri de reprezentare cu statele membre care au consulate în țara respectivă.

(6)  În vederea garantării faptului că accesul solicitanților de viză la un consulat nu presupune un efort disproporționat cauzat de infrastructurile de transport deficitare sau de distanțele lungi dintr-o anumită regiune sau zonă geografică, statele membre care nu au propriul consulat în regiunea sau zona respectivă trebuie să depună eforturi pentru a încheia înțelegeri de reprezentare cu statele membre care au consulate în acea regiune sau zonă.

▼M5

(7)  Statul membru reprezentat transmite Comisiei o notificare privind înțelegerile de reprezentare sau încetarea unor astfel de înțelegeri în termen de cel mult 20 de zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare sau de încetarea acestora, cu excepția cazurilor de forță majoră.

(8)  Consulatul statului membru reprezentant informează, simultan cu efectuarea notificării menționate la alineatul (7), atât consulatele celorlalte state membre, cât și delegația Uniunii din jurisdicția în cauză cu privire la înțelegerile de reprezentare sau la încetarea unor astfel de înțelegeri.

▼B

(9)  În cazul în care consulatul statului membru reprezentant decide să coopereze cu un prestator extern de servicii, în conformitate cu articolul 43, sau cu intermediari comerciali acreditați, astfel cum se prevede la articolul 45, o astfel de cooperare include și cererile de viză care intră sub incidența înțelegerilor de reprezentare. Autoritățile centrale ale statului membru reprezentat sunt informate în prealabil cu privire la modalitățile acestei cooperări.

▼M5

(10)  În cazul în care un stat membru nu este nici prezent, nici reprezentat în țara terță în care solicitantul urmează să depună cererea, statul membru respectiv depune eforturi în vederea cooperării cu un prestator extern de servicii, în conformitate cu articolul 43, în țara terță respectivă.

(11)  Atunci când un consulat al unui stat membru dintr-o anumită locație se află într-o situație de forță majoră de natură tehnică prelungită, respectivul stat membru depune eforturi pentru a fi reprezentat temporar de un alt stat membru în respectiva locație în cazul tuturor categoriilor sau al unora dintre categoriile de solicitanți.

▼BCAPITOLUL II

Cererea

Articolul 9

Modalități practice de depunere a unei cereri

▼M5

(1)  Cererile se depun cu cel mult șase luni, iar în cazul navigatorilor în exercițiul funcțiunii cu cel mult nouă luni înainte de începerea vizitei preconizate și, ca regulă, cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de începerea vizitei preconizate. În cazuri individuale de urgență justificate, consulatul sau autoritățile centrale pot permite depunerea cererilor cu mai puțin de 15 zile calendaristice înainte de începerea vizitei preconizate.

▼B

(2)  Pentru depunerea cererilor, solicitanților li se poate impune să obțină o programare. Programarea se face, de regulă, în interiorul unei perioade de două săptămâni de la data solicitării acesteia.

(3)  În cazuri de urgență justificate, consulatul poate permite solicitanților să-și depună cererile fără programare prealabilă sau cu acordarea unei programări pe loc.

▼M5

(4)  Fără a se aduce atingere articolului 13, cererile pot fi depuse:

(a) 

de către solicitant;

(b) 

de către un intermediar comercial acreditat;

(c) 

de către o asociație sau instituție profesională, culturală, sportivă sau educațională în numele membrilor săi.

▼M5

(5)  Un solicitant nu trebuie să se prezinte personal în mai multe locații pentru a depune o cerere.

▼B

Articolul 10

Reguli generale pentru depunerea unei cereri

▼M5

(1)  La depunerea unei cereri, solicitanții trebuie să se prezinte personal pentru prelevarea amprentelor digitale în conformitate cu articolul 13 alineatele (2) și (3) și cu articolul 13 alineatul (7) litera (b). Fără a aduce atingere primei teze din prezentul alineat și articolului 45, solicitanții pot depune cererile în format electronic, dacă această posibilitate este disponibilă.

▼M5 —————

▼B

(3)  La depunerea unei cereri, solicitantul:

(a) 

înaintează un formular de cerere în conformitate cu articolul 11;

(b) 

prezintă un document de călătorie în conformitate cu articolul 12;

(c) 

înaintează o fotografie în conformitate cu standardele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1683/95, sau, atunci când VIS este operațional în temeiul articolului 48 din Regulamentul VIS, în conformitate cu standardele prevăzute la articolul 13 din prezentul regulament;

(d) 

permite prelevarea amprentelor digitale, în conformitate cu articolul 13, după caz;

(e) 

plătește taxa de viză în conformitate cu articolul 16;

(f) 

furnizează documente justificative, în conformitate cu articolul 14 și cu anexa II;

(g) 

după caz, face dovada deținerii unei asigurări medicale de călătorie corespunzătoare și valabile, în conformitate cu dispozițiile articolului 15.

Articolul 11

Formularul de cerere

►M5  (1)  Fiecare solicitant înaintează un formular de cerere completat de mână sau electronic, astfel cum se prevede în anexa I. Formularul de cerere se semnează. Acesta poate fi semnat de mână sau, dacă semnătura electronică este recunoscută de statul membru competent pentru a examina și a decide cu privire la o cerere, se semnează electronic. ◄ Persoanele incluse în documentul de călătorie al solicitantului prezintă un formular de cerere separat. Minorii prezintă un formular de cerere semnat de o persoană care exercită în mod permanent sau temporar autoritatea părintească sau tutela.

▼M5

(1a)  Dacă solicitantul semnează electronic formularul de cerere, semnătura electronică este o semnătura electronică calificată, în înțelesul articolului 3 punctul 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(1b)  Conținutul versiunii electronice a formularului de cerere, dacă este cazul, este prevăzut în anexa I.

▼B

(2)  Consulatele pun gratuit la dispoziția solicitanților formularul de cerere care va fi disponibil la scară largă și ușor accesibil.

▼M5

(3)  Formularul este disponibil cel puțin în următoarele limbi:

(a) 

limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru pentru care se solicită viză sau a(le) statului membru reprezentant; și

(b) 

limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) țării gazdă.

Pe lângă limba (limbile) menționată (menționate) la litera (a), formularul poate fi disponibil și în orice altă (alte) limbă (limbi) oficială (oficiale) a(le) instituțiilor Uniunii.

(4)  În cazul în care limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) țării gazdă nu este (sunt) integrată(e) în cadrul formularului, se pune la dispoziția solicitanților de viză, separat, o traducere în limba (limbile) respectivă (respective).

▼B

(5)  În cadrul cooperării locale Schengen prevăzute la articolul 48, se efectuează o traducere a formularului de cerere în limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) țării gazdă.

(6)  Consulatul va informa solicitanții cu privire la limba (limbile) pe care o (le) pot utiliza la completarea formularului de cerere.

Articolul 12

Documentul de călătorie

Solicitantul trebuie să prezinte un document de călătorie valabil care să respecte următoarele criterii:

(a) 

durata de valabilitate a acestuia trebuie să depășească cu cel puțin trei luni data preconizată de părăsire a teritoriului statelor membre sau, în cazul vizitelor multiple, ultima dată preconizată de părăsire a teritoriului statelor membre. Cu toate acestea, în cazuri de urgență justificate, se poate renunța la această obligație;

(b) 

documentul trebuie să conțină cel puțin două pagini libere;

(c) 

documentul trebuie să fi fost eliberat în ultimii zece ani.

Articolul 13

Elemente biometrice de identificare

(1)  Statele membre culeg elementele biometrice de identificare ale solicitantului, care includ imaginea feței acestuia și amprentele celor zece degete, în conformitate cu garanțiile stipulate în Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale a Consiliului Europei, în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului.

(2)  La depunerea primei cereri, fiecărui solicitant i se solicită să se prezinte personal. Cu această ocazie sunt colectate următoarele elemente biometrice de identificare ale solicitantului:

— 
o fotografie, scanată sau făcută în momentul depunerii cererii; și
— 
prelevarea digitală în plan a celor zece amprente.

(3)  În cazul în care amprentele digitale prelevate de la solicitant pentru o cerere anterioară au fost introduse pentru prima data în VIS cu mai puțin de 59 de luni înaintea depunerii unei noi cereri, acestea se copiază în cererea ulterioară.

Cu toate acestea, în cazul existenței unor îndoieli rezonabile privind identitatea solicitanților, consulatul prelevează amprentele digitale în interiorul termenului menționat la primul paragraf.

Mai mult, în cazul în care, în momentul depunerii cererii, nu se poate confirma imediat faptul că amprentele au fost prelevate în interiorul termenului menționat la primul paragraf, solicitantul poate cere prelevarea amprentelor sale digitale.

(4)  În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul VIS, fotografia anexată fiecărei cereri este introdusă în VIS. Solicitantului nu i se impune să se prezinte personal în acest scop.

Condițiile tehnice pe care trebuie să le satisfacă fotografia sunt conforme cu standardele internaționale specificate în documentul nr. 9303 partea I ediția a 6-a al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

(5)  Amprentele digitale se prelevează în conformitate cu normele OACI și Decizia 2006/648/CE a Comisiei din 22 septembrie 2006 de stabilire a specificațiilor tehnice ale normelor privind identificatorii biometrici pentru Sistemul de Informații privind Vizele ( 6 ).

(6)  Elementele biometrice de identificare sunt colectate de personalul calificat și autorizat în mod corespunzător al autorităților competente, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1), (2) și (3). Sub supravegherea consulatelor, elementele biometrice de identificare pot fi, de asemenea, colectate de personalul calificat și autorizat în mod corespunzător al unui consul onorific astfel cum se menționează la articolul 42 sau al unui prestator extern de servicii astfel cum se menționează la articolul 43. Statul membru (statele membre) în cauză prevede (prevăd) posibilitatea verificării amprentelor digitale la consulat, în cazul în care există îndoieli, atunci când amprentele digitale au fost prelevate de prestatorul extern de servicii.

(7)  Următorii solicitanți sunt scutiți de obligativitatea amprentării:

(a) 

copiii sub 12 ani;

(b) 

persoanele pentru care amprentarea este fizic imposibilă. Dacă este posibilă luarea a mai puțin de zece amprente digitale, se procedează la prelevarea maximului posibil de amprente digitale. Cu toate acestea, dacă imposibilitatea este temporară, solicitantului i se va cere să se supună amprentării la cererea următoare. Autoritățile competente în conformitate cu articolul 4 alineatele (1), (2) și (3) au dreptul să solicite clarificări suplimentare cu privire la motivele imposibilității temporare. Statele membre garantează instituirea unor proceduri corespunzătoare, prin care să se garanteze demnitatea solicitantului, în caz de dificultăți de înregistrare;

(c) 

șefii de stat sau de guvern și membrii guvernelor naționale însoțiți de soții (soțiile) lor, precum și membrii delegațiilor oficiale ale acestora, atunci când sunt invitați de guvernele statelor membre sau de organizații internaționale în scopuri oficiale;

(d) 

suveranii și alți membri de rang înalt ai unei familii regale, atunci când sunt invitați de guvernele statelor membre sau de organizații internaționale în scopuri oficiale.

(8)  În cazurile menționate la alineatul (7), în VIS se introduce mențiunea „nu se aplică”, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul VIS.

Articolul 14

Documente justificative

(1)  Atunci când depune o cerere de viză uniformă, solicitantul trebuie să prezinte:

(a) 

documente care indică scopul călătoriei;

(b) 

documente privind cazarea, sau dovada unor mijloace suficiente pentru a acoperi cazarea;

(c) 

documente care arată că solicitantul dispune de suficiente mijloace de întreținere, atât pe durata șederii propuse, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau de reședință sau pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că urmează să fie primit, sau că este în măsură să dobândească astfel de mijloace în mod legal, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) și alineatul (3) din Codul Frontierelor Schengen;

(d) 

informații care permit evaluarea intenției solicitantului de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei solicitate.

(2)  Atunci când depune o cerere de viză de tranzit aeroportuar, solicitantul trebuie să prezinte:

(a) 

documente privind continuarea călătoriei către destinația finală după tranzitul aeroportuar preconizat;

(b) 

informații care permit evaluarea intenției solicitantului de a nu intra pe teritoriul statelor membre.

▼M5

(3)  În anexa II figurează o listă neexhaustivă a documentelor justificative care pot fi cerute solicitanților pentru a verifica îndeplinirea condițiilor enumerate la alineatele (1) și (2).

(4)  Statele membre pot cere solicitanților să prezinte dovada unui angajament de luare în întreținere sau de cazare privată, ori a ambelor, prin completarea unui formular întocmit de fiecare stat membru. Formularul respectiv indică, în special:

(a) 

dacă scopul său îl constituie dovada unui angajament de luare în întreținere sau de cazare privată, ori a ambelor;

(b) 

dacă persoana care își ia angajamentul de luare în întreținere sau face invitația este o persoană fizică, o societate sau o organizație;

(c) 

identitatea și datele de contact ale persoanei care își ia angajamentul de luare în întreținere sau face invitația;

(d) 

datele de identitate (prenume, nume de familie, data nașterii, locul nașterii și cetățenia) ale solicitantului;

(e) 

adresa locului de cazare;

(f) 

durata și scopul șederii;

(g) 

eventualele legături de rudenie cu persoana care își ia angajamentul de luare în întreținere sau face invitația;

(h) 

informațiile necesare în temeiul articolului 37 alineatul (1) din Regulamentul VIS.

Pe lângă limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru, formularul se redactează în cel puțin o altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii. Un specimen al formularului se trimite Comisiei.

(5)  Consulatele evaluează, în cadrul cooperării locale Schengen, punerea în aplicare a condițiilor stabilite la alineatul (1), pentru a se ține seama de circumstanțele locale și de riscurile în materie de migrație și securitate.

▼M5

(5a)  În cazul în care este necesar pentru a se ține seama de circumstanțele locale, astfel cum se prevede la articolul 48, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o listă armonizată de documente justificative pentru a fi utilizate în fiecare jurisdicție. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2).

▼M5

(6)  Se poate renunța la cerințele de la alineatul (1) din prezentul articol în cazul în care un solicitant este cunoscut de către consulat sau de către autoritățile centrale pentru integritatea și încrederea pe care o prezintă, în special în ceea ce privește utilizarea legală a vizelor anterioare, dacă nu există niciun dubiu cu privire la faptul că solicitantul va îndeplini cerințele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului ( 7 ) în momentul trecerii frontierelor externe ale statelor membre.

▼B

Articolul 15

Asigurarea medicală de călătorie

(1)  Solicitanții unei vize uniforme cu una sau două intrări trebuie să facă dovada că dețin o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă care acoperă toate cheltuielile pe care le-ar putea ocaziona repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, pe durata șederii lor pe teritoriul statelor membre.

▼M5

(2)  Solicitanții de viză cu intrări multiple trebuie să facă dovada faptului că dețin o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă care acoperă perioada primei lor vizite preconizate.

▼B

În afară de aceasta, respectivii solicitanți semnează o declarație, prevăzută în cuprinsul formularului de cerere, prin care afirmă că au luat la cunoștință că, pentru următoarele șederi, trebuie să dețină o asigurare medicală de călătorie.

(3)  Asigurarea trebuie să fie valabilă pe întregul teritoriu al statelor membre și să acopere integral perioada preconizată de ședere sau de tranzit a persoanei în cauză. Acoperirea minimă este de 30 000  EUR.

Atunci când se eliberează o viză cu valabilitate teritorială limitată, care acoperă teritoriul a mai mult de un stat membru, acoperirea asigurării trebuie să fie valabilă cel puțin în statele membre în cauză.

(4)  În principiu, solicitanții contractează o asigurare în țara de reședință. Dacă acest lucru nu este posibil, solicitanții trebuie să încerce să contracteze o asigurare în orice altă țară.

Atunci când o altă persoană contractează asigurarea în numele solicitantului, se aplică condițiile prevăzute la alineatul (3).

(5)  Atunci când procedează la evaluarea acoperirii asigurărilor, consulatele stabilesc dacă indemnizațiile plătite de compania de asigurări pot fi obținute într-un stat membru.

(6)  Obligativitatea încheierii unei asigurări se consideră îndeplinită în cazul în care este de presupus că situația profesională a solicitanților este de natură să le ofere acestora un nivel corespunzător de acoperire prin asigurare. Derogarea de la prezentarea dovezii de asigurare medicală de călătorie poate fi acordată unor categorii profesionale speciale, cum sunt navigatorii, care beneficiază de acoperirea unei asigurări medicale de călătorie prin însăși natura activității lor.

(7)  Titularii de pașapoarte diplomatice sunt exonerați de obligația de a deține o asigurare medicală de călătorie.

Articolul 16

Taxa de viză

▼M5

(1)  Solicitanții achită o taxă de viză în valoare de 80 EUR.

(2)  Copiii, de la împlinirea vârstei de șase ani și până la împlinirea vârstei de 12 ani, achită o taxă de viză în valoare de 40 EUR.

▼M5

(2a)  Se aplică o taxă de viză de 120 EUR sau de 160 EUR în cazul în care o decizie de punere în aplicare este adoptată de Consiliu în temeiul articolului 25a alineatul (5) litera (b). Această dispoziție nu se aplică în cazul copiilor cu vârsta sub 12 ani.

▼M5 —————

▼B

(4)  Solicitanții de viză aparținând uneia dintre următoarele categorii sunt scutiți de la plata taxei de viză:

(a) 

copiii cu vârsta sub șase ani;

(b) 

elevii, studenții, absolvenții care urmează cursuri postuniversitare și profesorii însoțitori a căror ședere are drept scop studiile sau formarea educațională;

▼M5

(c) 

cercetătorii în sensul definiției de la articolul 3 punctul 2 din Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului ( 8 ), care călătoresc în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică sau al participării la un seminar științific sau la o conferință;

▼B

(d) 

reprezentanții organizațiilor non-profit cu vârsta de 25 de ani sau sub 25 de ani care participă la seminarii, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații non-profit.

▼M5

(5)  Pot fi scutiți de la plata taxei de viză:

(a) 

copiii cu vârsta mai mare de șase ani și mai mică de 18 ani;

(b) 

titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;

(c) 

participanții la seminare, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații non-profit, cu vârsta de cel mult 25 de ani.

(6)  În cazuri individuale, se poate renunța la perceperea taxei de viză sau cuantumul acesteia poate fi redus dacă acest lucru contribuie la promovarea unor interese de ordin cultural sau sportiv, interese din domeniul politicii externe, al politicii de dezvoltare și alte domenii de interes public vital sau din motive umanitare sau datorită anumitor obligații internaționale.

▼B

(7)  Taxa de viză se încasează în euro, în moneda națională a țării terțe sau în moneda utilizată în mod curent în țara terță în care este depusă cererea și nu este rambursabilă, cu excepția cazurilor menționate la articolul 18 alineatul (2) și la articolul 19 alineatul (3).

▼M5

În situația în care se percepe în altă monedă decât euro, cuantumul taxei de viză percepute în respectiva monedă este stabilită și revizuită periodic, conform cursului de schimb de referință al euro stabilit de Banca Centrală Europeană. Suma percepută poate fi rotunjită în sens crescător și se asigură faptul că, în cadrul acordurilor Schengen de cooperare la nivel local, se percep taxe similare.

▼B

(8)  Solicitantului i se eliberează o chitanță pentru taxa de viză achitată.

▼M5

(9)  Comisia evaluează, o dată la trei ani, necesitatea de a revizui cuantumul taxelor de viză prevăzute la alineatele (1), (2) și (2a) din prezentul articol, luând în considerare criterii obiective, cum ar fi rata generală a inflației la nivelul Uniunii publicată de Eurostat și media ponderată a salariilor funcționarilor publici ai statelor membre. Pe baza evaluărilor respective, Comisia adoptă, după caz, acte delegate în conformitate cu articolul 51a privind modificarea prezentului regulament în ceea ce privește cuantumul taxelor de viză.

▼B

Articolul 17

Taxa pentru servicii

►M5  (1)  Un prestator extern de servicii menționat la articolul 43 poate să perceapă o taxă pentru servicii. ◄ Taxa pentru servicii este proporțională cu costurile suportate de prestatorul extern de servicii în îndeplinirea uneia sau a mai multor sarcini menționate la articolul 43 alineatul (6).

(2)  Această taxă pentru servicii este prevăzută în instrumentul juridic menționat la articolul 43 alineatul (2).

▼M5 —————

▼B

(4)  Taxa pentru servicii nu depășește jumătate din cuantumul taxei de viză prevăzut la articolul 16 alineatul (1), indiferent de posibilele reduceri ale taxei de viză sau scutiri de la plata acesteia prevăzute la articolul 16 alineatele (2), (4), (5) și (6).

▼M5

(4a)  Prin derogare de la alineatul (4), taxa pentru servicii nu depășește, în principiu, 80 EUR în țările terțe în care statul membru competent nu are un consulat care să colecteze cereri și nu este reprezentat de un alt stat membru.

(4b)  În cazuri excepționale în care cuantumul menționat la alineatul (4a) nu este suficient pentru prestarea unui serviciu complet, s-ar putea percepe o taxă pentru servicii mai ridicată, de maximum 120 EUR. Într-un astfel de caz, statul membru în cauză transmite Comisiei o notificare privind intenția sa de a permite perceperea unei taxe pentru servicii mai ridicată, cu cel puțin trei luni înainte de începerea punerii sale în aplicare. În notificare se menționează motivele pentru stabilirea nivelului taxei pentru servicii, în special costurile detaliate care au condus la stabilirea unui cuantum superior.

▼M5

(5)  Statul membru în cauză poate menține posibilitatea pentru toți solicitanții de a depune cereri direct la consulatele acestuia sau la consulatul unui stat membru cu care a fost încheiată o înțelegere de reprezentare, în conformitate cu articolul 8.

▼BCAPITOLUL III

Examinarea și adoptarea deciziilor cu privire la cererea de viză

Articolul 18

Verificarea competenței consulare

(1)  După depunerea unei cereri, consulatul verifică dacă este competent să o examineze și să decidă cu privire la aceasta, în conformitate cu prevederile articolelor 5 și 6.

(2)  În cazul în care consulatul nu este competent, acesta returnează fără întârziere formularul de cerere și orice documente prezentate de solicitant, rambursează taxa de viză și indică consulatul competent.

Articolul 19

Admisibilitate

▼M5

(1)  Consulatul competent sau autoritățile centrale ale statului membru competent verifică dacă:

▼B

— 
cererea a fost depusă în termenul menționat la articolul 9 alineatul (1);
— 
cererea conține elementele prevăzute la articolul 10 alineatul (3) literele (a)-(c);
— 
datele biometrice ale solicitantului au fost colectate; și
— 
taxa de viză a fost percepută.

▼M5

(2)  Atunci când consulatul competent sau autoritățile centrale ale statului membru competent consideră că au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), cererea este considerată admisibilă, iar consulatul sau autoritățile centrale:

— 
urmează procedurile descrise la articolul 8 din Regulamentul VIS; și
— 
continuă examinarea cererii.

▼C1

Datele se introduc în VIS exclusiv de către personalul consular autorizat, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), articolul 7 și articolul 9 punctele 5 și 6 din Regulamentul VIS.

▼M5

(3)  Atunci când consulatul competent sau autoritățile centrale ale statului membru competent consideră că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), cererea este inadmisibilă, iar consulatul sau autoritățile centrale, fără întârziere:

— 
returnează formularul de cerere și orice documente prezentate de solicitant;
— 
distruge datele biometrice colectate;
— 
rambursează taxa de viză; și
— 
nu examinează cererea.

(4)  Prin derogare de la alineatul (3), o cerere care nu îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1) poate fi considerată admisibilă din motive de ordin umanitar, de interes național sau datorită anumitor obligații internaționale.

▼B

Articolul 20

Ștampila care indică admisibilitatea unei cereri

(1)  Atunci când o cerere este admisibilă, consulatul competent ștampilează documentul de călătorie al solicitantului. Ștampila este conformă cu modelul din anexa III și se aplică în conformitate cu prevederile anexei respective.

(2)  Pașapoartele diplomatice, de serviciu/oficiale și cele speciale nu se ștampilează.

(3)  Dispozițiile prezentului articol se aplică consulatelor statelor membre până la data la care VIS este pe deplin operațional în toate regiunile, în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul VIS.

Articolul 21

Verificarea condițiilor de intrare și evaluarea riscului

(1)  Atunci când se procedează la examinarea unei cereri de viză uniformă, se stabilește dacă solicitantul îndeplinește condițiile de intrare prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e) din Codul Frontierelor Schengen și se evaluează, cu o atenție deosebită, dacă solicitantul prezintă un risc de imigrație ilegală sau un risc la adresa securității statelor membre și dacă acesta intenționează să părăsească teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei solicitate.

(2)  VIS este consultat în legătură cu fiecare cerere în parte, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) și articolul 15 din Regulamentul VIS. Statele membre garantează utilizarea integrală a tuturor criteriilor de căutare menționate la articolul 15 din Regulamentul VIS, pentru evitarea refuzurilor și a identificărilor eronate.

▼M5

(3)  Atunci când analizează dacă solicitantul îndeplinește condițiile de intrare, consulatul sau autoritățile centrale verifică următoarele:

▼B

(a) 

că documentul de călătorie prezentat nu este contrafăcut, fals sau falsificat;

(b) 

justificarea oferită de solicitant cu privire la obiectul și condițiile șederii și faptul că acesta dispune de mijloace de întreținere suficiente, atât pentru durata prevăzută a șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau de reședință, sau pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că urmează să fie primit sau dacă este în măsură să dobândească legal respectivele mijloace;

(c) 

dacă solicitantul este o persoană care face obiectul unei alerte în Sistemul de Informații Schengen (SIS), emisă în scopul de a i se refuza intrarea;

(d) 

că solicitantul nu este considerat ca reprezentând o amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă, sănătatea publică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 19 din Codul Frontierelor Schengen, sau pentru relațiile internaționale ale unuia din statele membre, în special, dacă în bazele de date naționale ale statelor membre nu a fost emisă o alertă în scopul de a i se refuza intrarea pentru motivele enumerate anterior;

▼M5

(e) 

după caz, deținerea de către solicitant a unei asigurări medicale de călătorie corespunzătoare și valabile, care acoperă perioada șederii preconizate sau, dacă se solicită o viză cu intrări multiple, perioada primei vizite preconizate.

(4)  Consulatul sau autoritățile centrale examinează, după caz, durata șederilor anterioare și a celor preconizate pentru a verifica dacă solicitantul nu a depășit durata maximă de ședere autorizată pe teritoriul statelor membre, indiferent de posibilele șederi autorizate în temeiul unei vize naționale de lungă ședere sau al unui permis de ședere.

▼B

(5)  Mijloacele de întreținere pentru șederea prevăzută sunt evaluate în conformitate cu durata și obiectul șederii și în raport cu nivelul mediu al prețurilor în materie de cazare și masă din statul membru (statele membre) în cauză, pentru o cazare la preț moderat, înmulțite cu numărul de zile de ședere, pe baza plafoanelor de referință stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) litera (c) din Codul Frontierelor Schengen. Dovada unui angajament de luare în întreținere și/sau de cazare particulară poate reprezenta, de asemenea, dovada unor mijloace suficiente de întreținere.

▼M5

(6)  Atunci când examinează o cerere de viză de tranzit aeroportuar, consulatul sau autoritățile centrale verifică în special:

▼B

(a) 

că documentul de călătorie prezentat nu este contrafăcut, fals sau falsificat;

(b) 

punctele de plecare și de destinație ale resortisantului în cauză al unei țări terțe și coerența traseului și a tranzitului aeroportuar preconizate;

(c) 

dovada continuării călătoriei către destinația finală.

(7)  Examinarea cererii se bazează în special pe autenticitatea și pe fiabilitatea documentelor înaintate și pe veridicitatea și fiabilitatea declarațiilor solicitantului.

▼M5

(8)  În timpul examinării unei cereri, consulatele sau autoritățile centrale pot, în cazuri justificate, să realizeze un interviu cu solicitantul și să solicite documente suplimentare.

▼B

(9)  Un refuz anterior de acordare a vizei nu conduce la refuzul automat al unei noi cereri. O nouă cerere este evaluată pe baza tuturor informațiilor disponibile.

Articolul 22

Consultarea prealabilă a autorităților centrale ale altor state membre

▼M5

(1)  Pentru motive legate de amenințări la adresa ordinii publice, a securității interne, a relațiilor internaționale sau a sănătății publice, un stat membru poate solicita autorităților centrale ale altor state membre să consulte autoritățile sale centrale în cursul examinării cererilor depuse de resortisanții anumitor țări terțe sau de anumite categorii de astfel de resortisanți. Astfel de consultări nu se aplică în cazul cererilor de vize de tranzit aeroportuar.

(2)  Autoritățile centrale consultate transmit un răspuns definitiv în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de șapte zile calendaristice de la inițierea consultării. Lipsa unui răspuns în termenul menționat înseamnă că acestea nu au motive pentru a obiecta cu privire la eliberarea vizei.

(3)  Statele membre transmit Comisiei o notificare privind introducerea sau retragerea cerinței de consultare prealabilă, ca regulă, cel târziu cu 25 de zile calendaristice înainte ca aceasta să devină aplicabilă. Informația respectivă se furnizează, de asemenea, în cadrul cooperării locale Schengen din jurisdicția în cauză.

▼B

(4)  Comisia informează statele membre cu privire la astfel de notificări.

▼M5 —————

▼B

Articolul 23

Decizia privind cererea

(1)  Statele membre decid cu privire la cereri în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii unei cereri admisibile în conformitate cu articolul 19.

▼M5

(2)  Această perioadă poate fi prelungită la cel mult 45 de zile calendaristice în cazuri individuale, în special atunci când este necesară o verificare suplimentară a cererii.

▼M5

(2a)  Deciziile cu privire la cereri se iau fără întârziere în cazuri individuale de urgență justificate.

▼M5 —————

▼B

(4)  Cu excepția cazului în care cererea a fost retrasă, se ia decizia de a:

(a) 

elibera o viză uniformă, în conformitate cu articolul 24;

(b) 

elibera o viză cu valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu articolul 25;

▼M5

(ba) 

elibera o viză de tranzit aeroportuar în conformitate cu articolul 26; sau

▼M5

(c) 

refuza o viză, în conformitate cu articolul 32.

▼M5 —————

▼B

Faptul că amprentarea este fizic imposibilă, în conformitate cu articolul 13 alineatul (7) litera (b), nu influențează eliberarea sau refuzul unei vize.CAPITOLUL IV

Eliberarea vizei

Articolul 24

Eliberarea vizei uniforme

(1)  Perioada de valabilitate a unei vize și durata șederii autorizate au la bază examinarea desfășurată în conformitate cu articolul 21.

O viză poate fi eliberată pentru una sau două intrări sau pentru intrări multiple. Perioada de valabilitate nu trebuie să depășească cinci ani.

▼M5 —————

▼M5

Fără a aduce atingere articolului 12 litera (a), perioada de valabilitate a unei vize cu o singură intrare include o „perioadă de grație” de 15 zile calendaristice.

▼B

Statele membre pot decide să nu acorde o astfel de perioadă de grație din motive de ordine publică sau din cauza relațiilor internaționale ale oricăruia dintre statele membre.

▼M5

(2)  Sub rezerva îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de intrare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, vizele cu intrări multiple cu o perioadă lungă de valabilitate se eliberează pentru următoarele perioade de valabilitate, cu excepția cazului în care perioada de valabilitate a vizei ar depăși-o pe cea a documentului de călătorie:

(a) 

pentru o perioadă de valabilitate de un an, cu condiția ca solicitantul să fi obținut și să fi utilizat în mod legal trei vize în cei doi ani anteriori;

(b) 

pentru o perioadă de valabilitate de doi ani, cu condiția ca solicitantul să fi obținut și să fi utilizat în mod legal, în cursul celor doi ani precedenți, o viză anterioară cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de un an;

(c) 

pentru o perioadă de valabilitate de cinci ani, cu condiția ca solicitantul să fi obținut și să fi utilizat în mod legal, în cursul celor trei ani precedenți, o viză anterioară cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de doi ani.

Vizele de tranzit aeroportuar, precum și vizele cu valabilitate teritorială limitată eliberate în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) nu sunt luate în considerare pentru eliberarea vizelor cu intrări multiple.

▼M5

(2a)  Prin derogare de la alineatul (2), perioada de valabilitate a vizei eliberate poate fi scurtată în cazuri individuale, dacă există îndoieli întemeiate cu privire la îndeplinirea condițiilor de intrare pe durata întregii perioade.

(2b)  Prin derogare de la alineatul (2), consulatele evaluează în cadrul cooperării locale Schengen, dacă este necesar ca normele privind eliberarea vizelor cu intrări multiple stabilite la alineatul (2) să fie adaptate pentru a se ține seama de circumstanțele locale și de riscurile în materie de migrație și securitate, în vederea adoptării unor norme mai favorabile sau mai restrictive în conformitate cu alineatul (2d).

(2c)  Fără a se aduce atingere alineatului (2), solicitanților care dovedesc necesitatea sau își justifică intenția de a călători frecvent sau cu regularitate li se poate elibera o viză cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de până la cinci ani, cu condiția ca respectivii solicitanți să facă dovada integrității lor și a faptului că sunt persoane de încredere, în special a utilizării legale a vizelor anterioare, a situației lor economice în țara de origine și a intenției lor reale de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei solicitate.

(2d)  În cazul în care este necesar, pe baza evaluării menționate la alineatul (2b) din prezentul articol, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, normele privind condițiile de eliberare a vizelor cu intrări multiple prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol, care trebuie să fie aplicate în fiecare jurisdicție pentru a se ține seama de circumstanțele locale, de riscurile în materie de migrație și securitate și de relația globală a Uniunii cu țara terță în cauză. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2).

▼B

(3)  De îndată ce a fost adoptată o decizie de eliberare a unei vize, se introduc în VIS datele specificate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul VIS.

Articolul 25

Eliberarea vizei cu valabilitate teritorială limitată

(1)  Vizele cu valabilitate teritorială limitată se eliberează în mod excepțional, în următoarele cazuri:

(a) 

atunci când statul membru vizat consideră că este necesar, din motive de ordin umanitar, de interes național sau datorită anumitor obligații internaționale,

(i) 

să acorde o derogare de la principiul obligativității îndeplinirii condițiilor de intrare specificate la articolul 5 alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e) din Codul Frontierelor Schengen;

(ii) 

să elibereze o viză chiar dacă statul membru consultat în conformitate cu articolul 22 a obiectat cu privire la eliberarea unei vize uniforme; sau

(iii) 

să elibereze o viză din motive de urgență, chiar dacă nu a avut loc consultarea prealabilă în conformitate cu articolul 22;

sau

▼M3

(b) 

atunci când, din motive considerate justificate de consulat, o nouă viză este eliberată pentru o ședere în cursul aceleiași perioade de 180 de zile unui solicitant care, în cursul respectivei perioade de 180 de zile, a utilizat deja o viză uniformă sau o viză cu valabilitate teritorială limitată permițând o ședere de 90 de zile.

▼B

(2)  Viza cu valabilitate teritorială limitată este valabilă pe teritoriul statului membru care o eliberează. Aceasta poate fi valabilă, în mod excepțional, pe teritoriul a mai mult de un stat membru, sub rezerva acordului fiecărui stat membru.

(3)  În cazul în care solicitantul deține un document de călătorie care nu este recunoscut de unul sau mai multe, dar nu de toate statele membre, se eliberează o viză valabilă pentru teritoriul statelor membre în care documentul de călătorie este recunoscut. În cazul în care statul membru emitent nu recunoaște documentul de călătorie al solicitantului, viza eliberată este valabilă exclusiv pentru statul membru în cauză.

(4)  Atunci când o viză cu valabilitate teritorială limitată a fost eliberată în cazurile descrise la alineatul (1) litera (a), autoritățile centrale ale statului membru emitent transmit fără întârziere informațiile relevante autorităților centrale din celelalte state membre, prin intermediul procedurii menționate la articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul VIS.

(5)  De îndată ce a fost adoptată o decizie de eliberare a unei vize, se introduc în VIS datele specificate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul VIS.

▼M5

Articolul 25a

Cooperarea în materie de readmisie

(1)  În funcție de nivelul de cooperare a unei țări terțe cu statele membre în materie de readmisie a migranților în situație neregulamentară, evaluat pe baza unor date relevante și obiective, articolul 14 alineatul (6), articolul 16 alineatul (1), articolul 16 alineatul (5) litera (b), articolul 23 alineatul (1) și articolul 24 alineatele (2) și (2c) nu se aplică solicitanților sau categoriilor de solicitanți care sunt resortisanți ai unei țări terțe despre care se consideră că nu cooperează îndeajuns în conformitate cu prezentul articol.

(2)  Comisia evaluează în mod regulat, cel puțin o dată pe an, cooperarea țărilor terțe în materie de readmisie, ținând seama, în special, de următorii indicatori:

(a) 

numărul de decizii de returnare emise pentru persoanele din țara terță în cauză, aflate în situație de ședere ilegală pe teritoriul statelor membre;

(b) 

numărul de returnări forțate efective ale persoanelor pentru care s-au emis decizii de returnare ca procent din numărul de decizii de returnare emise pentru resortisanții țării terțe în cauză, inclusiv, dacă este cazul, în temeiul acordurilor de readmisie ale Uniunii sau bilaterale, numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au tranzitat teritoriul țării terțe în cauză;

(c) 

numărul de cereri de readmisie pentru fiecare stat membru acceptate de țara terță în cauză, ca procent din numărul de astfel de cereri care i-au fost înaintate;

(d) 

nivelul cooperării practice cu privire la returnare în diferitele etape ale procedurii de returnare, cum ar fi:

(i) 

asistența furnizată în identificarea persoanelor aflate în situație de ședere ilegală pe teritoriul statelor membre și în eliberarea în timp util a documentelor de călătorie;

(ii) 

acceptarea documentului european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală sau a permisului de liberă trecere;

(iii) 

acceptarea readmisiei persoanelor care urmează să fie returnate legal în țara lor;

(iv) 

acceptarea zborurilor și a operațiunilor de returnare.

O astfel de evaluare se bazează pe utilizarea unor date fiabile furnizate de statele membre, precum și de instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii. Comisia raportează Consiliului cu privire la evaluarea sa în mod regulat, cel puțin o dată pe an.

(3)  Un stat membru poate, de asemenea, să notifice Comisiei dacă se confruntă cu probleme practice grave și persistente în ceea ce privește cooperarea cu o țară terță în materie de readmisie a migranților în situație neregulamentară, pe baza acelorași indicatori ca cei enumerați la alineatul (2). Comisia informează imediat Parlamentul European și Consiliul despre notificare.

(4)  Comisia examinează în termen de o lună orice notificare transmisă în temeiul alineatului (3). Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatele examinării sale.

(5)  În cazul în care, pe baza analizei menționate la alineatele (2) și (4) și ținând seama de măsurile luate de Comisie pentru a îmbunătăți nivelul de cooperare a țării terțe în cauză în domeniul readmisiei și de relațiile globale ale Uniunii cu țara terță respectivă, inclusiv în domeniul migrației, Comisia consideră că o țară nu cooperează îndeajuns și că, prin urmare, este necesar să se ia măsuri sau în cazul în care, în termen de 12 luni, o majoritate simplă a statelor membre au notificat Comisiei în conformitate cu alineatul (3), Comisia poate, în timp ce își continuă eforturile pentru a îmbunătăți cooperarea cu țara terță în cauză, să prezinte Consiliului o propunere în vederea adoptării:

(a) 

unei decizii de punere în aplicare de suspendare temporară a aplicării, pentru toți resortisanții țării terțe în cauză ori pentru anumite categorii ale acestora, a uneia sau mai multora dintre următoarele dispoziții: articolul 14 alineatul (6), articolului 16 alineatul (5) litera (b), articolul 23 alineatul (1) sau articolul 24 alineatele (2) și (2c);

(b) 

în cazul în care, în urma unei evaluări efectuate de către Comisie, măsurile aplicate în conformitate cu decizia de punere în aplicare menționată la litera (a) din prezentul alineat sunt considerate ineficace, a unei decizii de punere în aplicare prin care să se aplice, în mod treptat, una dintre taxele de viză prevăzute la articolul 16 alineatul (2a) pentru toți resortisanții țării terțe în cauză sau pentru anumite categorii ale acestora.

(6)  Comisia evaluează în mod continuu și raportează pe baza indicatorilor prevăzuți la alineatul (2) dacă se poate stabili înregistrarea unei îmbunătățiri substanțiale și susținute în ceea ce privește cooperarea cu țara terță în cauză în materie de readmisie a migranților în situație neregulamentară și, ținând seama, de asemenea, de relațiile globale ale Uniunii cu respectiva țară terță, poate prezenta Consiliului o propunere de abrogare sau de modificare a deciziilor de punere în aplicare menționate la alineatul (5).

(7)  În termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a deciziilor de punere în aplicare menționate la alineatul (5), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la progresele înregistrate în ceea ce privește cooperarea cu respectiva țară terță în materie de readmisie.

(8)  În cazul în care, pe baza analizei menționate la alineatul (2) și ținând seama de relațiile globale ale Uniunii cu țara terță în cauză, în special în ceea ce privește cooperarea în materie de readmisie, Comisia consideră că țara terță în cauză cooperează suficient, aceasta poate înainta Consiliului o propunere de adoptare a unei decizii de punere în aplicare privind solicitanții sau categoriile de solicitanți care sunt resortisanți ai țării terțe respective și care solicită o viză pe teritoriul țării terțe respective, prevăzând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(a) 

reducerea taxei de viză menționate la articolul 16 alineatul (1) la 60 EUR;

(b) 

reducerea la 10 zile a termenului în care trebuie luate deciziile privind o cerere menționate la articolul 23 alineatul (1);

(c) 

creșterea perioadei de valabilitate a vizelor cu intrări multiple în temeiul articolului 24 alineatul (2).

Respectiva decizie de punere în aplicare se aplică pentru maximum un an. Aceasta poate fi reînnoită.

▼B

Articolul 26

Eliberarea vizei de tranzit aeroportuar

(1)  Viza de tranzit aeroportuar este valabilă pentru tranzitarea zonelor de tranzit internațional din aeroporturile situate pe teritoriul statelor membre.

(2)  Fără a se aduce atingere articolului 12 litera (a), perioada de valabilitate a vizei include o „perioadă de grație” suplimentară de 15 zile.

Statele membre pot decide să nu acorde o astfel de perioadă de grație din motive de ordine publică sau din cauza relațiilor internaționale ale oricăruia dintre statele membre.

(3)  Fără a se aduce atingere articolului 12 litera (a), vizele de tranzit aeroportuar cu intrări multiple pot fi eliberate pentru o perioadă de valabilitate de maximum șase luni.

(4)  Atunci când se iau decizii cu privire la eliberarea unor vize de tranzit aeroportuar cu intrări multiple, următoarele criterii sunt deosebit de relevante:

(a) 

necesitatea solicitantului de a tranzita în mod frecvent și/sau regulat; și

(b) 

integritatea și încrederea pe care le prezintă solicitantul, în special utilizarea cu respectarea legii a vizelor uniforme, a vizelor cu valabilitate teritorială limitată sau a vizelor de tranzit aeroportuar eliberate anterior, situația sa economică în țara sa de origine și intenția sa veridică de a-și continua călătoria.

(5)  În situația în care solicitantul trebuie să dețină o viză de tranzit aeroportuar în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (2), viza de tranzit aeroportuar este valabilă numai pentru tranzitarea zonelor de tranzit internațional ale aeroporturilor aflate pe teritoriul statului membru (statelor membre) respectiv (respective).

(6)  De îndată ce a fost adoptată o decizie de eliberare a unei vize, se introduc în VIS datele specificate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul VIS.

Articolul 27

Completarea autocolantului de viză

▼M5

(1)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme detaliate privind completarea autocolantului de viză. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2).

(2)  Statele membre pot adăuga mențiuni naționale în secțiunea „observații” a autocolantului de viză. Respectivele mențiuni nu dublează mențiunile obligatorii stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (1).

▼B

(3)  Toate mențiunile de pe autocolantul de viză se imprimă și nu se fac niciun fel de modificări manual pe un autocolant de viză imprimat.

▼M5

(4)  Un autocolant de viză pentru o viză cu o singură intrare poate fi completat manual numai în caz de forță majoră de natură tehnică. Pe un autocolant completat de mână nu se fac modificări.

▼B

(5)  În situația în care un autocolant de viză este completat manual în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, această informație se introduce în VIS, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul VIS.

Articolul 28

Anularea autocolantului de viză completat

(1)  Dacă pe un autocolant de viză care nu a fost încă aplicat în documentul de călătorie se identifică o eroare, autocolantul de viză se anulează.

(2)  Dacă se constată o eroare după ce autocolantul de viză a fost aplicat în documentul de călătorie, autocolantul de viză se anulează barându-l cu o cruce cu cerneală neradiabilă și se aplică un alt autocolant de viză pe o pagină diferită.

(3)  Dacă se constată o eroare după introducerea datelor relevante în VIS în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul VIS, aceasta se corectează, în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din respectivul regulament.

Articolul 29

Aplicarea autocolantului de viză

▼M5

(1)  Autocolantul de viză se aplică pe documentul de călătorie.

▼M5

(1a)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme detaliate privind aplicarea autocolantului de viză. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2).

▼B

(2)  În cazul în care statul membru care eliberează viza nu recunoaște documentul de călătorie al solicitantului, pentru aplicarea vizei se utilizează fila separată.

(3)  În situația în care un autocolant de viză a fost aplicat pe fila separată de aplicare a vizei, această informație se introduce în VIS, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul VIS.

(4)  Vizele individuale eliberate persoanelor înscrise în documentul de călătorie al solicitantului se aplică pe respectivul document de călătorie.

(5)  În cazul în care documentul de călătorie în care sunt incluse aceste persoane nu este recunoscut de statul membru emitent, autocolantele de viză individuale se aplică pe fila separată prevăzută în acest scop.

Articolul 30

Drepturile care decurg din eliberarea unei vize

Simpla deținere a unei vize uniforme sau a unei vize cu valabilitate teritorială limitată nu conferă în mod automat dreptul de intrare.

Articolul 31

Informarea autorităților centrale ale altor state membre

▼M5

(1)  Un stat membru poate solicita ca autoritățile sale centrale să fie informate cu privire la vizele eliberate de alte state membre resortisanților anumitor țări terțe sau unor categorii specifice de astfel de resortisanți, cu excepția vizelor de tranzit aeroportuar.

(2)  Statele membre notifică Comisia cu privire la introducerea sau eliminarea cerinței de informare, cu cel târziu 25 de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a măsurii. Informația respectivă se furnizează, de asemenea, în cadrul cooperării locale Schengen din jurisdicția în cauză.

▼B

(3)  Comisia informează statele membre cu privire la astfel de notificări.

▼M5 —————

▼B

Articolul 32

Respingerea cererilor de viză

(1)  Fără a se aduce atingere articolului 25 alineatul (1), cererea de viză se respinge:

(a) 

dacă solicitantul:

(i) 

prezintă un document de călătorie contrafăcut, fals sau falsificat;

(ii) 

nu furnizează o justificare pentru scopul și condițiile șederii prevăzute;

▼M5

(iia) 

nu furnizează o justificare pentru scopul și condițiile tranzitului aeroportuar preconizat;

▼B

(iii) 

nu furnizează dovada unor mijloace de întreținere suficiente, atât pe durata șederii prevăzute, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau de reședință sau pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că urmează să fie primit, sau dacă nu este în măsură să dobândească astfel de mijloace în mod legal;

▼M3

(iv) 

a petrecut deja 90 de zile în cursul perioadei curente de 180 de zile pe teritoriul statelor membre pe baza unei vize uniforme sau a unei vize cu valabilitate teritorială limitată;

▼B

(v) 

este o persoană care face obiectul unei alerte în SIS emisă în scopul de a i se refuza intrarea;

(vi) 

este considerat ca reprezentând o amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă sau sănătatea publică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 19 din Codul Frontierelor Schengen, sau relațiile internaționale ale unuia din statele membre, în special dacă în bazele de date naționale ale statelor membre a fost emisă o alertă în scopul de a i se refuza intrarea pentru motivele enumerate anterior; sau

(vii) 

nu dovedește că deține o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă, după caz;

sau

(b) 

dacă există îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea documentelor justificative înaintate de către solicitant sau cu privire la veridicitatea datelor pe care le cuprind, la gradul de încredere care poate fi acordat declarațiilor solicitantului sau cu privire la intenția acestuia de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei pe care o solicită.

▼M5

(2)  O decizie de respingere și motivele pe care se întemeiază se comunică solicitantului prin intermediul formularului standard care figurează în anexa VI, în limba statului membru care a luat decizia finală cu privire la cerere și într-o altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii.

▼B

(3)  Solicitanții cărora li s-a refuzat eliberarea unei vize au drept de exercitare a unei căi de atac. Calea de atac este îndreptată împotriva statului membru care a luat decizia finală cu privire la cerere și în conformitate cu legislația națională a respectivului stat membru. Statele membre furnizează solicitanților informații referitoare la procedura care trebuie urmată în situația exercitării unei căi de atac, astfel cum se precizează în anexa VI.

▼M5 —————

▼B

(5)  Datele privind viza refuzată se introduc în VIS în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul VIS.CAPITOLUL V

Modificarea unei vize eliberate

Articolul 33

Prelungirea

(1)  Perioada de valabilitate și/sau durata de ședere acordată printr-o viză eliberată se prelungește în situația în care autoritatea competentă a unui stat membru consideră că un titular de viză a făcut dovada unei situații de forță majoră sau a unor motive de ordin umanitar care îl/o împiedică să părăsească teritoriul statelor membre înainte de expirarea perioadei de valabilitate sau a duratei de ședere autorizate prin viză. O astfel de prelungire se acordă cu titlu gratuit.

(2)  Perioada de valabilitate și/sau durata de ședere acordată prin eliberarea unei vize se poate prelungi dacă titularul vizei este în măsură să facă dovada unor motive de ordin personal întemeiate care să justifice prelungirea perioadei de valabilitate sau a duratei de ședere. Pentru o astfel de prelungire se percepe o taxă de 30 EUR.

(3)  În lipsa unei decizii contrare adoptate de autoritatea care prelungește viza, valabilitatea teritorială a vizei prelungite rămâne neschimbată.

(4)  Autoritatea competentă să prelungească viza este aceea a statului membru pe al cărui teritoriu se află resortisantul unei țări terțe în momentul în care solicită prelungirea.

(5)  Statele membre comunică Comisiei denumirea autorităților competente să prelungească vize.

(6)  Prelungirea vizelor se face printr-un autocolant de viză.

(7)  Informațiile privind vizele prelungite se introduc în VIS, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul VIS.

Articolul 34

Anularea și revocarea

(1)  O viză se anulează în situația în care se constată că, la momentul eliberării sale, nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru eliberarea acesteia, în special dacă există motive serioase pentru a considera că viza a fost obținută în mod fraudulos. În principiu, o viză este anulată de către autoritățile competente ale statului membru care a eliberat respectiva viză. Viza poate fi anulată de autoritățile competente ale altui stat membru, caz în care autoritățile statului membru care a eliberat viza sunt informate cu privire la această anulare.

(2)  O viză este revocată în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea vizei. În principiu, o viză este revocată de către autoritățile competente ale statului membru care a eliberat respectiva viză. Viza poate fi revocată de autoritățile competente ale altui stat membru, caz în care autoritățile statului membru care a eliberat viza sunt informate cu privire la această revocare.

(3)  Viza poate fi revocată la cererea titularului vizei. Autoritățile competente ale statului membru care a eliberat viza sunt informate cu privire la respectiva revocare.

(4)  Incapacitatea titularului de viză de a prezenta la frontieră unul sau mai multe documente justificative enumerate la articolul 14 alineatul (3) nu conduce automat la o decizie de anulare sau de revocare a vizei.

(5)  Dacă o viză este anulată sau revocată, se aplică o ștampilă cu mențiunea „ANULAT” sau „REVOCAT”, iar elementul optic variabil al autocolantului de viză, elementul de securitate „efect de imagine latentă”, precum și termenul „viză” se anulează prin hașurare.

(6)  Decizia de anulare sau revocare a unei vize și motivele pe care se întemeiază se comunică solicitantului prin formularul tipizat care figurează în anexa VI.

(7)  Un titular de viză a cărui viză a fost anulată sau revocată are dreptul să exercite o cale de atac, cu excepția situației în care viza a fost revocată la cererea acestuia, în conformitate cu alineatul (3). Calea de atac este îndreptată împotriva statului membru care a luat decizia de anulare și de revocare și în conformitate cu legislația națională a respectivului stat membru. Statele membre furnizează solicitanților informații referitoare la procedura care trebuie urmată în situația exercitării unei căi de atac, astfel cum se precizează în anexa VI.

(8)  Informațiile privind vizele anulate sau revocate se introduc în VIS în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul VIS.CAPITOLUL VI

Vizele eliberate la frontierele externe

Articolul 35

Vizele solicitate la frontiera externă

(1)  În situații excepționale, vizele se pot elibera la punctele de trecere a frontierei dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

solicitantul îndeplinește condițiile stabilite la articolul 5 alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e) din Codul Frontierelor Schengen;

(b) 

solicitantul nu a fost în măsură să solicite viza în prealabil și prezintă, la cerere, documente care dovedesc existența unor motive neprevăzute și imperative de intrare; și

(c) 

întoarcerea solicitantului în țara sa de origine sau de reședință sau tranzitarea de către acesta a unor state altele decât statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen este considerată certă.

(2)  Dacă viza este solicitată la frontiera externă, obligativitatea asigurării medicale de călătorie poate fi eliminată, în cazul în care o astfel de asigurare medicală de călătorie nu este disponibilă la respectivul punct de trecere a frontierei sau din motive de ordin umanitar.

(3)  O viză eliberată la frontiera externă este o viză uniformă, care conferă titularului dreptul de ședere pentru o durată de maximum 15 zile, în funcție de scopul și condițiile șederii prevăzute. În cazul tranzitului, durata șederii autorizate corespunde timpului necesar pentru scopul tranzitului.

(4)  În cazul în care condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e) din Codul Frontierelor Schengen nu sunt îndeplinite, autoritățile responsabile de eliberarea vizei la frontieră pot elibera o viză cu valabilitate limitată exclusiv la teritoriul statului membru emitent, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.

(5)  În principiu, resortisanților unor țări terțe care se încadrează într-una dintre categoriile de persoane pentru care este necesară o consultare prealabilă, în conformitate cu articolul 22, nu li se eliberează vize la frontiera externă.

Cu toate acestea, în cazuri excepționale, acestor persoane li se pot elibera la frontiera externă vize cu valabilitate limitată la teritoriul statului membru emitent, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (a).

(6)  În plus față de motivele de refuz al unei vize, astfel cum sunt prevăzute la articolul 32 alineatul (1), o viză este refuzată la punctul de trecere a frontierei dacă nu se îndeplinesc condițiile menționate la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol.

(7)  Dispozițiile privind motivarea și notificarea refuzurilor, precum și dreptul de exercitare a unei căi de atac stabilit la articolul 32 alineatul (3) și în anexa VI sunt aplicabile.

Articolul 36

Vizele eliberate navigatorilor în tranzit la frontiera externă

(1)  Navigatorii cărora li se cere să dețină o viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre pot obține vize în scopul tranzitului la frontieră dacă:

(a) 

îndeplinesc condițiile specificate la articolul 35 alineatul (1); și

(b) 

trec frontiera în cauză în scopul îmbarcării, reîmbarcării sau debarcării de pe un vas pe care urmează să lucreze sau pe care au lucrat ca navigatori.

▼M5 —————

▼M5

(2a)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, instrucțiuni operaționale privind eliberarea la frontieră a vizelor pentru navigatori. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2).

▼B

(3)  Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere articolului 35 alineatele (3), (4) și (5).TITLUL IV

GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZAREA

Articolul 37

Organizarea secțiilor de vize

(1)  Statele membre sunt responsabile de organizarea secțiilor de vize din cadrul consulatelor.

Pentru a preveni orice scădere a gradului de vigilență și a nu expune personalul la presiuni exercitate la nivel local, pentru personalul care intră în contact direct cu solicitanții se instituie sisteme de rotație, după caz. O atenție deosebită se acordă adoptării unor scheme de lucru clare și repartizării/divizării precise a responsabilităților în ceea ce privește luarea deciziilor finale asupra cererilor de viză. Accesul la VIS și SIS pentru consultare, precum și la alte informații cu caracter confidențial, se restrânge la un număr limitat de membri ai personalului autorizați în mod corespunzător. Pentru prevenirea accesului neautorizat la aceste baze de date se iau măsuri adecvate.

▼M5

(2)  Păstrarea și gestionarea autocolantelor de viză sunt supuse unor măsuri adecvate de siguranță, pentru a se evita fraudele sau pierderea acestora. Fiecare consulat păstrează un inventar al stocului de autocolante de viză și înregistrează informații referitoare la modul în care a fost utilizat fiecare autocolant de viză. Orice pierdere semnificativă de autocolante de viză necompletate se raportează Comisiei.

(3)  Consulatele sau autoritățile centrale arhivează cererile pe suport de hârtie sau în format electronic. Fiecare dosar individual conține informațiile relevante, care să permită, dacă este necesar, reconstituirea contextului în care s-a luat decizia cu privire la cerere.

Fiecare dosar de cerere individual se păstrează pentru o perioadă de cel puțin un an, cu începere de la data deciziei privind cererea, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1), sau, în cazul exercitării unei căi de atac, până la încheierea procedurii de exercitare a căii de atac, în funcție de durata cea mai lungă. Dacă este cazul, dosarele individuale de cerere electronică se păstrează pe perioada de valabilitate a vizei eliberate.

▼B

Articolul 38

▼M5

Resursele alocate examinării cererilor și monitorizării procedurilor de acordare a vizelor

(1)  Statele membre detașează personal corespunzător în număr suficient în consulate pentru efectuarea sarcinilor legate de examinarea cererilor, astfel încât să asigure o calitate rezonabilă și armonizată a serviciilor adresate publicului.

▼M5

(1a)  Statele membre se asigură că întreaga procedură de acordare a vizelor la consulate, inclusiv depunerea și gestionarea cererilor, imprimarea autocolantelor de viză și cooperarea practică cu prestatorii externi de servicii, este monitorizată de către personalul expatriat pentru a se garanta integritatea tuturor etapelor procedurii.

▼B

(2)  Localurile trebuie să satisfacă anumite cerințe de ordin funcțional și să permită aplicarea unor măsuri adecvate de siguranță.

▼M5

(3)  Autoritățile centrale ale statelor membre asigură formarea corespunzătoare a personalului expatriat și a angajaților locali, furnizându-le acestora informații complete, precise și actualizate cu privire la dreptul Uniunii și dreptul intern în materie.

▼M5

(3a)  În cazul în care autoritățile centrale sunt cele care examinează cererile și decid cu privire la acestea, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1a), statele membre oferă formare specifică pentru a se asigura că personalul respectivelor autorități centrale dispune de cunoștințe suficiente și actualizate, specifice pentru fiecare țară, despre circumstanțele socioeconomice locale, precum și de informații complete, precise și actualizate cu privire la dreptul Uniunii și dreptul intern în materie.

(3b)  Statele membre se asigură, de asemenea, că consulatele dispun de personal suficient și instruit corespunzător pentru sprijinirea autorităților centrale în examinarea și luarea unei decizii cu privire la cereri, în special prin participarea la reuniuni de cooperare locală Schengen, schimbul de informații cu alte consulate și autorități locale, colectarea de informații relevante la nivel local privind riscul de migrație și practicile frauduloase, precum și realizarea de interviuri și de examinări suplimentare.

▼B

(4)  Autoritățile centrale ale statelor membre asigură monitorizarea frecventă și adecvată a modului în care sunt examinate cererile și iau măsuri corective atunci când se constată nerespectări ale dispozițiilor prezentului regulament.

▼M5

(5)  Statele membre se asigură că există o procedură care le permite solicitanților să depună reclamații cu privire la:

(a) 

conduita personalului în cadrul consulatelor și, dacă este cazul, a prestatorilor externi de servicii; sau

(b) 

procesul de depunere a cererii.

Consulatele sau autoritățile centrale păstrează un registru privind reclamațiile și măsurile luate.

Statele membre pun la dispoziția publicului informațiile cu privire la procedura prevăzută în prezentul alineat.

▼B

Articolul 39

Conduita personalului

(1)  Consulatele statelor membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților.

▼M5

(2)  În exercitarea îndatoririlor sale, personalul consular și cel al autorităților centrale respectă pe deplin demnitatea umană. Măsurile luate sunt proporționale cu obiectivele urmărite.

(3)  În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular și cel al autorităților centrale nu discriminează persoanele pe motive legate de sex, rasă sau origine etnică, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Articolul 40

Organizare și cooperare consulară

(1)  Fiecare stat membru este responsabil cu organizarea procedurilor privind cererile.

(2)  Statele membre:

(a) 

își dotează consulatele și autoritățile responsabile cu eliberarea vizelor la frontiere cu materialul necesar pentru colectarea elementelor biometrice de identificare, precum și birourile consulilor onorifici, în cazul în care recurg la acestea în scopul colectării elementelor biometrice de identificare, în conformitate cu articolul 42;

(b) 

cooperează cu unul sau mai multe alte state membre în cadrul unor înțelegeri de reprezentare sau al oricărei alte forme de cooperare consulară.

(3)  Un stat membru poate să coopereze, de asemenea, cu un prestator extern de servicii, în conformitate cu articolul 43.

(4)  Statele membre transmit Comisiei o notificare privind organizarea și cooperarea lor consulară din cadrul fiecărui oficiu consular.

(5)  În cazul încetării cooperării cu alte state membre, statele membre depun eforturi pentru a asigura continuitatea furnizării de servicii complete.

▼M5 —————

▼B

Articolul 42

Implicarea consulilor onorifici

(1)  Consulii onorifici pot fi, de asemenea, autorizați să îndeplinească anumite sarcini menționate la articolul 43 alineatul (6) sau totalitatea acestora. Se iau măsuri corespunzătoare în vederea garantării securității și protecției datelor.

(2)  În cazul în care consulul onorific nu este funcționar public al unui stat membru, îndeplinirea acestor sarcini este conformă cerințelor prevăzute în anexa X, cu excepția dispozițiilor de la punctul D litera (c) din respectiva anexă.

(3)  În cazul în care consulul onorific este funcționar public al unui stat membru, respectivul stat membru garantează aplicarea unor cerințe comparabile celor care s-ar aplica dacă sarcinile ar fi îndeplinite de către consulatul acestuia.

Articolul 43

Cooperarea cu prestatorii externi de servicii

(1)  Statele membre depun eforturi în vederea cooperării cu un prestator extern de servicii împreună cu unul sau mai multe state membre, fără a aduce atingere normelor privind achizițiile publice și concurența.

(2)  Cooperarea cu un prestator extern de servicii are la bază un instrument juridic conform cu cerințele prevăzute în anexa X.

▼M5 —————

▼B

(4)  Examinarea cererilor, interviurile și, după caz, deciziile cu privire la cereri, precum și tipărirea și aplicarea autocolantului de viză se efectuează numai de consulat.

▼M5

(5)  Prestatorii externi de servicii nu au, în niciun caz, acces la VIS. Accesul la VIS este rezervat exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător al consulatelor sau al autorităților centrale.

▼B

(6)  Prestatorului extern de servicii i se poate încredința îndeplinirea a una sau mai multe dintre următoarele sarcini:

▼M5

(a) 

furnizarea de informații generale privind condițiile de obținere a vizelor, în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) literele (a)-(c), și formularele de cerere;

▼B

(b) 

informarea solicitantului cu privire la documentele justificative solicitate, pe baza unei liste de control;

▼M5

(c) 

colectarea datelor și a cererilor (inclusiv colectarea elementelor biometrice de identificare) și transmiterea cererii către consulat sau către autoritățile centrale;

▼B

(d) 

perceperea taxei de viză;

▼M5

(e) 

gestionarea programărilor solicitantului, după caz, la consulat sau la sediul prestatorului extern de servicii;

(f) 

colectarea documentelor de călătorie, inclusiv a notificării refuzului, dacă este cazul, de la consulat sau de la autoritățile centrale și returnarea acestora solicitantului.

(7)  Atunci când selectează un prestator extern de servicii, statul membru în cauză evaluează fiabilitatea și solvabilitatea organizației sau a societății și se asigură că nu există un conflict de interese. Evaluarea include, după caz, verificarea licențelor necesare, înscrierea la registrul comerțului, statutele și contractele bancare.

▼B

(8)  Statul membru (statele membre) în cauză se asigură că prestatorul extern de servicii ales respectă termenii și condițiile prevăzute în instrumentul juridic menționat la alineatul (2).

▼M5

(9)  Statele membre sunt responsabile de respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal și se asigură că prestatorul extern de servicii face obiectul monitorizării de către autoritățile de supraveghere a protecției datelor în temeiul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ( 9 ).

▼B

(10)  Statul membru (statele membre) în cauză asigură formarea prestatorului extern de servicii, corespunzător volumului de cunoștințe necesare pentru a oferi solicitanților servicii corespunzătoare și informații suficiente.

(11)  Statul membru (statele membre) în cauză monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a instrumentului juridic menționat la alineatul (2), inclusiv:

▼M5

(a) 

informațiile generale privind criteriile, condițiile și procedurile de solicitare a vizelor, astfel cum se prevede la articolul 47 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), și conținutul formularelor de cerere furnizate solicitanților de către prestatorul extern de servicii;

(b) 

toate măsurile de securitate tehnice și organizatorice impuse în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, ori a pierderii accidentale, a modificării, a divulgării sau accesului neautorizat, în special în cazul în care cooperarea implică transmiterea dosarelor și a datelor către consulatul sau către autoritățile centrale ale statului membru (statelor membre) în cauză, precum și împotriva oricăror alte forme de prelucrare ilegală ale datelor cu caracter personal;

▼B

(c) 

colectarea și transmiterea elementelor biometrice de identificare;

(d) 

măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile privind protecția datelor.

▼M5

În acest scop, consulatul (consulatele) sau autoritățile centrale ale statului membru (statelor membre) în cauză efectuează în mod regulat și cel puțin o dată la nouă luni controale prin sondaj la sediul prestatorului extern de servicii. Statele membre pot conveni să își împartă sarcina acestei monitorizări regulate.

▼M5

(11a)  Până la data de 1 februarie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport privind cooperarea lor cu prestatorii externi de servicii și monitorizarea respectivilor prestatori la nivel mondial, astfel cum se menționează la punctul C din anexa X.

▼B

(12)  În eventualitatea unei încetări a cooperării cu un prestator extern de servicii, statele membre garantează continuitatea furnizării de servicii complete.

(13)  Statele membre furnizează Comisiei un exemplar al instrumentului juridic menționat la alineatul (2).

▼M5

Articolul 44

Criptarea și transferul securizat de date

(1)  În cazul cooperării dintre statele membre și cu prestatori externi de servicii și al recurgerii la consulii onorifici, statul (statele) membru (membre) în cauză se asigură că datele sunt complet criptate atunci când sunt transferate fie pe cale electronică, fie fizic pe un suport electronic de stocare.

(2)  În țările terțe care interzic ca datele criptate să fie transferate pe cale electronică, statul (statele) membru (membre) în cauză nu permite (permit) transferul de date pe cale electronică.

În astfel de cazuri, statul (statele) membru (membre) în cauză se asigură că datele electronice sunt transferate fizic în formă complet criptată pe un suport electronic de stocare de către un funcționar consular al unui stat membru sau, în cazul în care un astfel de transfer ar necesita măsuri disproporționate sau nerezonabile, într-un alt mod sigur și securizat, de exemplu prin recurgerea la operatori de transport recunoscuți, cu experiență în transportarea documentelor și a datelor sensibile în țara terță în cauză.

(3)  Nivelul de securitate pentru transfer este adaptat în fiecare caz la natura sensibilă a datelor.

▼B

Articolul 45

Cooperarea dintre statele membre și intermediarii comerciali

(1)  Statele membre pot coopera cu intermediari comerciali pentru depunerea cererilor, cu excepția colectării elementelor biometrice de identificare.

(2)  O astfel de cooperare se bazează pe acordarea unei acreditări de către autoritățile relevante ale statelor membre. Acreditarea se bazează, în special, pe verificarea următoarelor aspecte:

(a) 

situația actuală a intermediarului comercial: valabilitatea licenței, înmatricularea la registrul comerțului, contractele bancare;

(b) 

contractele existente, încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în statele membre, care oferă cazare și alte pachete de servicii turistice;

(c) 

contractele încheiate cu companiile de transport, care trebuie să includă călătorii dus, precum și călătorii garantate și fixe pentru întoarcere.

▼M5

(3)  Intermediarii comerciali acreditați sunt monitorizați în mod regulat cu ajutorul controalelor prin sondaj care includ interviuri față în față sau telefonice cu solicitanții, verificarea călătoriilor și a cazării și, atunci când se consideră necesar, verificarea documentelor privind întoarcerea în grup.

▼B

(4)  În cadrul cooperării locale Schengen se efectuează schimburi de informații cu privire la performanțele în activitatea intermediarilor comerciali acreditați în ceea ce privește neregulile constatate și refuzul cererilor depuse de intermediarii comerciali, și cu privire la formele identificate de fraudare a documentelor de călătorie și neefectuarea călătoriilor programate.

(5)  În cadrul cooperării locale Schengen au loc schimburi de liste cuprinzând intermediarii comerciali acreditați de fiecare consulat ori cărora li s-a retras acreditarea, inclusiv motivele care au determinat retragerea.

▼M5

Fiecare consulat și autoritățile centrale se asigură că lista intermediarilor comerciali acreditați cu care cooperează este adusă la cunoștința publicului, dacă este cazul.

▼B

Articolul 46

Elaborarea statisticilor

Statele membre elaborează statistici anuale privind vizele, în conformitate cu tabelul prevăzut în anexa XII. Respectivele statistici sunt prezentate până la data de 1 martie pentru anul calendaristic precedent.

Articolul 47

Informarea publicului larg

(1)  Autoritățile centrale și consulatele statelor membre pun la dispoziția publicului toate informațiile relevante cu privire la cererile de viză, în special:

(a) 

criteriile, condițiile și procedurile de solicitare a vizelor;

▼M5

(aa) 

criteriile pentru ca o cerere să fie considerată admisibilă, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (1);

(ab) 

faptul că datele biometrice trebuie, în principiu, să fie colectate la fiecare 59 de luni, începând cu data primei colectări;

▼B

(b) 

mijloacele prin care se obțin programări, dacă este cazul;

▼M5

(c) 

locul în care pot fi depuse cererile (consulatul competent sau prestatorul extern de servicii);

▼B

(d) 

intermediarii comerciali acreditați;

(e) 

faptul că ștampila prevăzută la articolul 20 nu produce efecte juridice;

(f) 

termenele de examinare a cererilor prevăzute la articolul 23 alineatele (1), (2) și (3);

(g) 

țările terțe pentru ai căror resortisanți sau categorii specifice de resortisanți este necesară o consultare sau o informare prealabilă;

(h) 

faptul că deciziile negative privind cererile trebuie comunicate solicitantului, că acestea trebuie să menționeze motivele pe care se întemeiază și că solicitanții ale căror cereri au fost respinse dispun de un drept de exercitare a unei căi de atac, precum și informații privind procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac, inclusiv autoritatea competentă și termenul-limită pentru exercitarea căii de atac;

(i) 

faptul că simpla deținere a unei vize nu conferă în mod automat dreptul de intrare și că titularilor vizelor li se solicită să prezinte dovada că îndeplinesc condițiile de intrare la frontiera externă, astfel cum se prevede la articolul 5 din Codul frontierelor Schengen;

▼M5

(j) 

informații privind procedura de depunere a reclamațiilor, prevăzută la articolul 38 alineatul (5).

▼B

(2)  Statul membru reprezentant și reprezentat informează publicul cu privire la înțelegerile de reprezentare, în conformitate cu articolul 8, înainte ca acestea să intre în vigoare.TITLUL V

COOPERAREA LOCALĂ SCHENGEN

Articolul 48

Cooperarea locală Schengen între consulatele statelor membre

▼M5

(1)  Consulatele și delegațiile Uniunii cooperează în cadrul fiecărei jurisdicții pentru a se asigura o aplicare armonizată a politicii comune a vizelor, ținând seama de circumstanțele locale.

În acest scop, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Decizia 2010/427/UE a Consiliului ( 10 ), Comisia emite instrucțiuni pentru delegațiile Uniunii în vederea îndeplinirii sarcinilor de coordonare relevante prevăzute la prezentul articol.

În cazul în care autoritățile centrale examinează cererile depuse în jurisdicția în cauză și iau decizii cu privire la acestea astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1a), statele membre asigură implicarea activă a autorităților centrale respective în cadrul cooperării locale Schengen. Personalul care contribuie la cooperarea locală Schengen este format în mod corespunzător și implicat în examinarea cererilor în jurisdicția în cauză.

▼M5

(1a)  Statele membre și Comisia cooperează, în special, în vederea:

(a) 

întocmirii unei liste armonizate de documente justificative care trebuie să fie prezentate de către solicitanți, ținând seama de articolul 14;

(b) 

pregătirii unei puneri în aplicare locale a articolului 24 alineatul (2) privind eliberarea vizelor cu intrări multiple;

(c) 

asigurării unei traduceri comune a formularului de cerere, dacă este cazul;

(d) 

stabilirii listei de documente de călătorie eliberate de țara-gazdă și în vederea actualizării regulate a respectivei liste;

(e) 

elaborării unei fișe informative comune care conține informațiile menționate la articolul 47 alineatul (1);

(f) 

monitorizării, dacă este cazul, a punerii în aplicare a articolului 25a alineatele (5) și (6).

▼M5 —————

▼M5

(3)  Statele membre efectuează, în cadrul cooperării locale Schengen, următoarele schimburi de informații:

(a) 

statistici trimestriale privind vizele uniforme, vizele cu valabilitate teritorială limitată și vizele de tranzit aeroportuar solicitate, eliberate și refuzate;

(b) 

informații privind evaluarea riscurilor în materie de migrație și securitate, în special privind:

(i) 

structura socioeconomică a țării-gazdă;

(ii) 

sursele de informare de la nivel local, inclusiv privind asigurările sociale, asigurările medicale, registrele fiscale și evidențele privind intrările și ieșirile;

(iii) 

utilizarea de documente false, contrafăcute sau falsificate;

(iv) 

rutele de imigrație neregulamentară;

(v) 

tendințele în materie de comportament fraudulos;

(vi) 

tendințele în materie de refuzuri;

(c) 

informații privind cooperarea cu prestatorii externi de servicii și cu societățile de transport;

(d) 

informații privind societățile de asigurare care furnizează asigurări medicale de călătorie corespunzătoare, inclusiv verificarea tipului de acoperire și eventualele sume excedentare.

▼B

(4)  Periodic, se organizează reuniuni de cooperare locală Schengen, la care participă statele membre și Comisia, destinate să abordeze în mod specific aspecte operaționale ale aplicării politicii comune în materie de vize. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel la cererea Comisiei, aceste reuniuni sunt convocate în cadrul jurisdicției de către Comisie.

În cadrul cooperării locale Schengen, se pot organiza reuniuni monotematice și se pot constitui subgrupuri de studiu al unor aspecte specifice.

(5)  În mod sistematic, se întocmesc rapoarte de sinteză ale reuniunilor de cooperare locală Schengen care se difuzează la nivel local. Comisia poate delega întocmirea rapoartelor unui stat membru. Consulatele fiecărui stat membru transmit rapoartele autorităților centrale.

▼M5 —————

▼B

(6)  Reprezentați ai consulatelor statelor membre care nu aplică acquis-ul comunitar în materie de vize, sau reprezentați ai unor țări terțe, pot fi invitați ad-hoc să participe la reuniuni, în vederea unui schimb de informații privind vizele.

▼M5

(7)  În fiecare jurisdicție se întocmește un raport anual până la data de 31 decembrie a fiecărui an. Pe baza respectivelor rapoarte, Comisia întocmește, în fiecare jurisdicție, un raport anual privind stadiul cooperării locale Schengen pe care îl înaintează Parlamentului European și Consiliului.

▼BTITLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 49

Înțelegeri relative la Jocurile Olimpice și Paralimpice

Statele membre care găzduiesc Jocuri Olimpice sau Paralimpice aplică procedurile și condițiile specifice de facilitare a eliberării vizelor prevăzute în anexa XI.

▼M5 —————

▼M5

Articolul 51

Instrucțiuni privind aplicarea practică a prezentului regulament

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, instrucțiunile operaționale privind aplicarea practică a dispozițiilor prezentului regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2).

▼M5

Articolul 51a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 alineatul (9) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 august 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (9) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 11 ).

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

▼M5

Articolul 52

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet (denumit în continuare „Comitetul pentru vize”). Comitetul respectiv reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 12 ).

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼B

Articolul 53

Notificarea

(1)  Statele membre comunică Comisiei:

(a) 

înțelegerile de reprezentare, menționate la articolul 8;

(b) 

țările terțe ai căror resortisanți fac obiectul cerinței unor state membre de a deține o viză de tranzit aeroportuar atunci când tranzitează zonele de tranzit internațional ale aeroporturilor aflate pe teritoriul lor, astfel cum se menționează la articolul 3;

(c) 

formularul național de luare în întreținere și/sau de cazare particulară, menționat la articolul 14 alineatul (4), după caz;

(d) 

lista țărilor terțe pentru care este necesară o consultare prealabilă, menționată la articolul 22 alineatul (1);

(e) 

lista țărilor terțe pentru care este necesară procedura de informare menționată la articolul 31 alineatul (1);

(f) 

mențiunile adăugate la nivel național în secțiunea „observații” a autocolantului de viză, în conformitate cu articolul 27 alineatul (2);

(g) 

autoritățile competente să prelungească vize, în conformitate cu articolul 33 alineatul (5);

(h) 

formele de cooperare alese, menționate la articolul 40;

(i) 

statisticile elaborate în conformitate cu articolul 46 și cu anexa XII.

(2)  Comisia pune informațiile comunicate în temeiul alineatului (1) la dispoziția statelor membre și a publicului, prin intermediul unei publicații electronice permanent actualizate.

Articolul 54

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 767/2008

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 se modifică după cum urmează:

1. 

La articolul 4, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) 

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) 

«viză uniformă», astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) ( *1 );

(b) 

litera (b) se elimină;

(c) 

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) 

«viză de tranzit aeroportuar», astfel cum este definită la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;”;

(d) 

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) 

«viză cu valabilitate teritorială limitată», astfel cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;”;

(e) 

litera (e) se elimină.

2. 

La articolul 8 alineatul (1), cuvintele „La primirea unei cereri” se înlocuiesc cu:

„Atunci când cererea este admisibilă în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009”.

3. 

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a) 

titlul se modifică după cum urmează:

„Datele care trebuie introduse în momentul depunerii cererii”;

(b) 

▼C1

punctul 4 se modifică după cum urmează:

▼B

(i) 

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) 

numele (numele de familie), numele la naștere [numele anterior (anterioare)], prenumele; data nașterii, locul nașterii, țara nașterii, sexul;”;

(ii) 

litera (e) se elimină;

(iii) 

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g) 

statul membru (statele membre) de destinație și durata șederii sau a tranzitului prevăzute;”;

(iv) 

litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h) 

principalul scop (principalele scopuri) al(e) călătoriei;”;

(v) 

litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i) 

data prevăzută de sosire în spațiul Schengen și data prevăzută de plecare din spațiul Schengen;”;

(vi) 

litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j) 

Statul membru al primei intrări;”;

(vii) 

litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„(k) 

adresa de domiciliu a solicitantului;”;

(viii) 

nu privește versiunea în limba română;

(ix) 

la litera (m), cuvintele „tatălui și al mamei” se înlocuiesc cu „autorității părintești sau tutorelui”.

4. 

La articolul 10 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(k) 

dacă este cazul, indicația că autocolantul de viză a fost completat manual.”

5. 

La articolul 11, paragraful introductiv se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când autoritatea competentă în domeniul vizelor care reprezintă un alt stat membru întrerupe examinarea cererii, aceasta adaugă următoarele informații în dosarul de cerere:”.

6. 

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a) 

la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost refuzată și a faptului dacă autoritatea respectivă a refuzat-o în numele altui stat membru;”;

(b) 

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele refuzului vizei, care poate (pot) fi unul sau mai multe dintre următoarele:

(a) 

solicitantul:

(i) 

prezintă un document de călătorie contrafăcut, fals sau falsificat;

(ii) 

nu furnizează o justificare pentru scopul și condițiile șederii prevăzute;

(iii) 

nu furnizează dovada unor mijloace de întreținere suficiente, atât pe durata șederii prevăzute, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau de reședință sau pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că urmează să fie primit, sau dacă nu este în măsură să dobândească astfel de mijloace în mod legal;

(iv) 

a petrecut deja trei luni în cursul perioadei de șase luni în desfășurare pe teritoriul statelor membre în temeiul unei vize uniforme sau al unei vize cu valabilitate teritorială limitată;

(v) 

este o persoană care face obiectul unei alerte în SIS emisă în scopul de a i se refuza intrarea;

(vi) 

este considerat ca reprezentând o amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă sau pentru sănătatea publică astfel cum este definită la articolul 2 punctul 19 din Codul Frontierelor Schengen sau pentru relațiile internaționale ale unuia din statele membre, în special dacă în bazele de date naționale ale statelor membre a fost emisă o alertă în scopul de a i se refuza intrarea pentru motivele enumerate anterior;

(vii) 

nu dovedește că deține o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă, după caz;

(b) 

informațiile prezentate cu privire la justificarea scopului și a condițiilor șederii preconizate nu sunt fiabile;

(c) 

intenția solicitantului de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei nu a putut fi stabilită;

(d) 

nu s-au furnizat suficiente dovezi care să arate că solicitantul nu a fost în măsură să solicite o viză în prealabil, ceea ce ar justifica solicitarea vizei la frontieră.”

7. 

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Date de adăugat în cazul anulării sau al retragerii unei vize

(1)  În cazul în care s-a luat decizia de a anula sau de a retrage o viză sau de a reduce durata de valabilitate a unei vize, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a luat această decizie adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost anulată sau retrasă;

(b) 

autoritatea care a anulat sau a retras viza, inclusiv sediul acesteia;

(c) 

locul și data deciziei.

(2)  În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele anulării sau al(e) retragerii, care poate (pot) fi:

(a) 

unul sau mai multe dintre motivele enumerate la articolul 12 alineatul (2);

(b) 

cererea titularului vizei de revocare a acesteia.”

8. 

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a) 

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i) 

paragraful introductiv se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  În cazul în care s-a luat decizia de a prelungi perioada de valabilitate a unei vize și/sau durata șederii în cazul unei vize eliberate, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a prelungit viza adaugă următoarele date în dosarul de cerere:”;

(ii) 

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) 

numărul autocolantului de viză corespunzător vizei prelungite;”;

(iii) 

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g) 

teritoriul pe care titularul vizei este autorizat să călătorească, dacă valabilitatea teritorială a vizei prelungite diferă de cea a vizei inițiale;”;

(b) 

la alineatul (2), litera (c) se elimină.

9. 

La articolul 15 alineatul (1) cuvintele „prelungire sau reducere a duratei de valabilitate a vizelor” se înlocuiesc cu „sau de prelungire a vizelor”.

10. 

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a) 

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4. 

Statul membru al primei intrări;”;

(b) 

punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6. 

tipul de viză eliberată;”;

(c) 

punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„11. 

principalul scop (principalele scopuri) al(e) călătoriei;”.

11. 

La articolul 18 alineatul (4) litera (c) și la articolul 19 alineatul (2) litera (c), cuvintele „sau s-a redus”, iar la articolul 20 alineatul (2) litera (d) și la articolul 22 alineatul (2) litera (d) cuvintele „sau redusă” se elimină.

12. 

La articolul 23 alineatul (1) litera (d), cuvintele „al reducerii duratei de valabilitate” se elimină.

▼M4 —————

▼B

Articolul 56

Abrogări

(1)  Articolele 9-17 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 se abrogă.

(2)  Se abrogă:

(a) 

Decizia Comitetului executiv Schengen din 28 aprilie 1999 privind versiunile definitive ale Manualului comun și Instrucțiunilor consulare comune [SCH/Com-ex (99) 13 – Instrucțiunile consulare comune, inclusiv anexele];

(b) 

Deciziile Comitetului executiv Schengen din 14 decembrie 1993 privind prelungirea vizei uniforme [SCH/Com ex (93) 21] și privind principiile comune de anulare, revocare sau de scurtare a duratei de valabilitate a vizei uniforme [SCH/Com ex (93) 24], Decizia Comitetului executiv Schengen din 22 decembrie 1994 privind schimbul de informații statistice referitoare la eliberarea vizelor uniforme [SCH/Com ex (94) 25], Decizia Comitetului executiv Schengen din 21 aprilie 1998 privind schimbul de date statistice referitoare la vizele eliberate [SCH/Com ex (98) 12] și Decizia Comitetului executiv Schengen din 16 decembrie 1998 privind introducerea unui formular armonizat pentru invitații, declarații de garanție și atestări de cazare [SCH/Com-ex (98) 57];

(c) 

Acțiunea comună 96/197/JAI din 4 martie 1996 cu privire la regimul de tranzit aeroportuar ( 13 );

(d) 

Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competențele de executare în ceea ce privește anumite norme metodologice și proceduri de examinare a cererilor de viză ( 14 );

(e) 

Regulamentul (CE) nr. 1091/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind libera circulație cu o viză de lungă ședere ( 15 );

(f) 

Regulamentul (CE) nr. 415/2003 al Consiliului din 27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit ( 16 );

(g) 

articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 390/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Instrucțiunilor consulare comune adresate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispozițiilor privind organizarea primirii și prelucrării cererilor de viză ( 17 ).

(3)  Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XIII.

Articolul 57

Monitorizare și evaluare

(1)  La doi ani de la punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor prezentului regulament, Comisia realizează o evaluare a aplicării acestuia. Această evaluare globală trebuie să includă o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele și a punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, fără a aduce atingere rapoartelor menționate la alineatul (3).

(2)  Comisia transmite evaluarea menționată la alineatul (1) Parlamentului European și Consiliului. Pe baza acestei evaluări, Comisia va transmite, după caz, propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament.

(3)  Comisia prezintă, în termen de trei ani de la începerea activității VIS și la fiecare patru ani după aceasta, un raport către Parlamentul European și către Consiliu cu privire la punerea în aplicare a articolelor 13, 17, 40-44 din prezentul regulament, inclusiv cu privire la punerea în aplicare a colectării și a utilizării elementelor biometrice de identificare, compatibilitatea standardelor OACI alese, conformitatea cu normele privind protecția datelor, experiența cu prestatorii externi de servicii, cu o referire specifică la colectarea datelor biometrice, punerea în aplicare a regulii referitoare la termenul de 59 de luni aplicabil în materie de copiere a amprentelor și organizarea procedurilor referitoare la cereri. Raportul include, de asemenea, în temeiul articolului 17 alineatele (12), (13) și (14) și al articolului 50 alineatul (4) din Regulamentul VIS, cazurile în care amprentele digitale nu au putut fi furnizate din motive de ordin faptic sau cazurile în care nu s-a solicitat să fie furnizate din motive legale, în comparație cu numărul cazurilor în care amprentele digitale au fost prelevate. Raportul include informații cu privire la cazurile în care unei persoane care nu a putut faptic să furnizeze amprentele digitale i-a fost refuzată viza. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de propuneri corespunzătoare de modificare a prezentului regulament.

(4)  Primul dintre rapoartele prevăzute la alineatul (3) abordează, de asemenea, chestiunea fiabilității suficiente în scopul identificării și verificării amprentelor digitale ale copiilor cu vârsta sub 12 ani și, în special, cum evoluează amprentele odată cu vârsta, pe baza rezultatelor unui studiu efectuat sub responsabilitatea Comisiei.

Articolul 58

Intrarea în vigoare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Prezentul regulament se aplică de la 5 aprilie 2010.

(3)  Articolul 52 și articolul 53 alineatul (1) literele (a)-(h) și alineatul (2) se aplică de la 5 octombrie 2009.

(4)  În ceea ce privește Rețeaua de consultare Schengen (specificații tehnice), articolul 56 alineatul (2) litera (d) se aplică de la data menționată la articolul 46 din Regulamentul VIS.

(5)  Articolul 32 alineatele (2) și (3), articolul 34 alineatele (6) și (7) și articolul 35 alineatul (7) se aplică de la 5 aprilie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

▼M5
ANEXA I

Formular de cerere armonizat

CERERE DE ELIBERARE A UNEI VIZE SCHENGEN

Prezentul formular de cerere este gratuit

image ( 18 )

Membrii de familie ai cetățenilor UE, SEE sau CH nu completează rubricile nr. 21, 22, 30, 31 și 32 (marcate cu *).

Rubricile 1-3 se completează în conformitate cu datele din documentul de călătorie.1.  Numele (Numele de familie):

EXCLUSIV PENTRU UZ OFICIAL

Data cererii:

Numărul cererii:

2.  Numele la naștere [Numele de familie purtat(e) anterior]:

3.  Prenumele:

4.  Data nașterii (ziua-luna-anul):

5.  Locul nașterii:

6.  Țara nașterii:

7.  Cetățenia actuală:

Cetățenia la naștere, dacă este diferită:

Alte cetățenii:

Cerere depusă la:

□  ambasadă/consulat

□  prestator de servicii

□  intermediar comercial

8.  Sexul:

□Masculin □Feminin

9.  Starea civilă:

□Necăsătorit(ă) □Căsătorit(ă) □Parteneriat înregistrat □Despărțit(ă) □Divorțat(ă) □Văduv(ă) □Alta (specificați):

□  frontieră (denumire):

□  altele:

10.  Autoritatea părintească (în cazul minorilor)/tutorele legal (numele, prenumele, adresa, dacă diferă de cea a solicitantului, numărul de telefon, adresa de e-mail și cetățenia):

Dosar gestionat de:

11.  Numărul național de identificare, după caz:

Documente justificative:

□  document de călătorie

□  mijloace de întreținere

□  invitație

12.  Tipul documentului de călătorie:

□Pașaport simplu □Pașaport diplomatic □Pașaport de serviciu □Pașaport oficial □Pașaport special

□Alt document de călătorie (vă rugăm să precizați):

13.  Numărul documentului de călătorie:

14.  Data eliberării:

15.  Valabil până la:

16.  Emis de (țara):

□  asigurare medicală de călătorie

□  mijloc de transport

□  altele:

Decizie privind viza:

□  refuzată

□  eliberată:

□  A

□  C

□  VTL

□  valabilă:

De la:

Până la:

17.  Date personale ale membrului familiei care este cetățean UE, SEE sau CH, dacă este cazul

Numele (Numele de familie):

Prenumele:

Data nașterii (ziua-luna-anul):

Cetățenia:

Numărul documentului de călătorie sau al cărții de identitate:

18.  Gradul de rudenie cu cetățeanul UE, SEE sau CH, dacă este cazul:

□soț/soție □copil □nepot □ascendent aflat în întreținere

□parteneriat înregistrat □altele:

19.  Adresa de domiciliu și adresa de e-mail ale solicitantului:

Numărul de telefon:

20.  Reședința într-o țară alta decât țara cetățeniei actuale:

□Nu

□Da. Permisul de ședere sau documentul echivalent … Nr. … Valabil până la …

*21.  Ocupația actuală:

Numărul de intrări:

□1 □2 □Multiple

Numărul de zile:

*22.  Numele, adresa și numărul de telefon ale angajatorului. Pentru studenți, denumirea și adresa instituției de învățământ:

23.  Scopul (scopurile) călătoriei:

□Turism □Afaceri □Vizită la rude sau prieteni □Cultural □Sportiv □Vizită oficială □ Motive medicale □Studii □Tranzit aeroportuar □Altele (vă rugăm să precizați):

24.  Informații suplimentare privind scopul șederii:

25.  Statul membru de destinație principală (și alte state membre de destinație, dacă este cazul):

26.  Statul membru al primei intrări:

27.  Numărul de intrări solicitate:

□O singură intrare □Două intrări □Intrări multiple

Data preconizată a sosirii pentru prima ședere preconizată în spațiul Schengen:

Data preconizată a părăsirii spațiului Schengen după prima ședere preconizată:

28.  Amprente digitale prelevate anterior, în scopul solicitării unei vize Schengen: □Nu □Da.

Data, dacă se cunoaște … Numărul autocolantului de viză, dacă se cunoaște …

29.  Permis de intrare pentru țara de destinație finală, după caz:

Eliberat de … Valabil de la … până la …

*30.  Numele și prenumele persoanei (persoanelor) din statul (statele) membru (membre) care invită solicitantul. Dacă nu este cazul, numele hotelului (hotelurilor) sau adresa cazării (cazărilor) temporare în statul (statele) membru (membre):

Adresa și adresa de e-mail ale persoanei (persoanelor) care invită solicitantul/hotelului (hotelurilor)/cazării (cazărilor) temporare:

Numărul de telefon:

*31.  Numele și adresa societății/organizației care invită solicitantul:

Numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanei de contact din cadrul societății/organizației:

Numărul de telefonul societății/organizației:

*32.  Costurile de transport și de întreținere ale solicitantului pe durata șederii sunt suportate:

□  de către solicitant

Mijloace de întreținere:

□  Numerar

□  Cecuri de călătorie

□  Carte de credit

□  Cazare plătită în avans

□  Transport plătit în avans

□  Altele (vă rugăm să precizați):

□  de către o persoană care își ia angajamentul de luare în întreținere (gazdă, societate, organizație), vă rugăm să precizați:

… □ menționat la rubricile 30 sau 31

… □ altele (vă rugăm să precizați):

Mijloace de întreținere:

□  Numerar

□  Cazare asigurată

□  Toate cheltuielile asigurate pe durata șederii

□  Transport plătit în avans

□  Altele (vă rugăm să precizați):

 

Am luat la cunoștință faptul că taxa de viză nu se returnează în cazul refuzării vizei.

 

Aplicabil în cazul solicitării unei vize cu intrări multiple:

Am luat la cunoștință necesitatea deținerii unei asigurări medicale de călătorie corespunzătoare pentru prima mea ședere și pentru orice vizită ulterioară pe teritoriul statelor membre.

 

Am luat la cunoștință și sunt de acord cu următoarele: colectarea datelor solicitate în prezentul formular de cerere și fotografierea mea și, dacă este cazul, prelevarea amprentelor digitale sunt obligatorii pentru examinarea cererii; și orice date cu caracter personal care mă privesc, care apar în formularul de cerere, precum și amprentele mele digitale și fotografia mea vor fi transmise autorităților competente ale statelor membre și prelucrate de aceste autorități, în vederea luării unei decizii privind cererea mea.

Aceste date, precum și datele privind decizia luată cu privire la cererea mea de viză sau decizia de anulare, revocare sau prelungire a unei vize eliberate se vor introduce și păstra în Sistemul de informații privind vizele (VIS) pentru o perioadă de maximum cinci ani, pe durata căreia vor fi accesibile autorităților competente în domeniul vizelor și autorităților competente în materie de control al vizelor la frontierele externe și în interiorul statelor membre, autorităților competente în materie de imigrație și de azil din statele membre, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile privind intrarea, șederea și reședința legală pe teritoriul statelor membre, pentru a identifica persoanele care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc aceste condiții, precum și pentru a examina o cerere de azil și a stabili autoritatea responsabilă de această examinare. În anumite condiții, datele vor fi, de asemenea, puse la dispoziția autorităților desemnate din statele membre și la dispoziția Europol în scopul prevenirii, detectării și anchetării infracțiunilor cu caracter terorist și a altor infracțiuni grave. Autoritatea statului membru responsabilă cu prelucrarea datelor este: [(…)].

Am luat cunoștință de faptul că am dreptul de a obține, în oricare dintre statele membre, notificarea datelor care mă privesc și care sunt înregistrate în VIS, precum și pe cea a statului membru care a transmis aceste date, și de a solicita corectarea celor care sunt inexacte și ștergerea celor care sunt prelucrate ilegal. La solicitarea mea expresă, autoritatea care îmi examinează cererea mă va informa asupra modului în care îmi pot exercita dreptul de a verifica datele personale care mă privesc și se va îngriji de corectarea sau ștergerea acestora, precum și de eliminarea oricăror nereguli legate de acestea, în conformitate cu dreptul intern al statului membru în cauză. Autoritatea națională de supraveghere din respectivul stat membru [datele de contact: …] va soluționa plângerile privind protecția datelor cu caracter personal.

Declar, în deplină cunoștință de cauză, că toate informațiile pe care le-am furnizat sunt corecte și complete. Am fost informat că orice declarație falsă din partea mea va atrage refuzul cererii de viză sau anularea vizei, dacă a fost deja eliberată, precum și deferirea mea justiției, în conformitate cu legislația statului membru de la care solicit viza.

În cazul în care viza a fost acordată, mă angajez să părăsesc teritoriul statelor membre înainte de expirarea acesteia. Am fost informat că deținerea unei vize este doar una dintre condițiile preliminare pentru a intra pe teritoriul european al statelor membre. Simplul fapt că mi-a fost acordată o viză nu înseamnă că voi fi îndreptățit la despăgubiri în cazul în care nu respect dispozițiile corespunzătoare ale articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/399 (Codul frontierelor Schengen) și din aceste motive îmi este refuzată intrarea. Condițiile prealabile de intrare vor fi verificate din nou la intrarea pe teritoriul european al statelor membre.

 

Locul și data:

Semnătura:

(semnătura autorității părintești/tutorelui legal, după caz):

▼B
ANEXA II

Lista neexhaustivă a documentelor justificative

Documentele justificative care sunt prevăzute în articolul 14 și trebuie prezentate de către solicitanții de vize pot include următoarele:

A. 

DOCUMENTAȚIA PRIVIND SCOPUL CĂLĂTORIEI

1. 

pentru călătorii de afaceri:

(a) 

o invitație din partea unei firme sau autorități pentru participarea la reuniuni, conferințe sau evenimente pe teme legate de comerț, industrie sau muncă;

(b) 

alte documente care să ateste existența unor relații comerciale sau profesionale;

(c) 

bilete de intrare pentru târguri și congrese, dacă este cazul;

(d) 

documente care să ateste activitățile societății;

(e) 

documente care să ateste rolul [statutul] solicitantului în cadrul societății;

2. 

pentru călătorii efectuate în cadrul studiilor sau al altor tipuri de formare:

(a) 

un certificat de înscriere la o instituție de învățământ, pentru a participa la cursuri teoretice sau de formare profesională, în cadrul formării de bază sau al perfecționării;

(b) 

carnete de student sau certificate pentru cursurile la care urmează să se participe;

3. 

pentru călătorii realizate în scopuri turistice sau pentru motive personale:

(a) 

documente privind cazarea:

— 
o invitație din partea persoanei care urmează să îl găzduiască pe solicitantul vizei, dacă este cazul;
— 
un document care să ateste cazarea sau orice alt document corespunzător care menționează cazarea avută în vedere;
(b) 

documente privind itinerariul:

— 
confirmarea rezervării unei călătorii organizate sau orice alt document corespunzător care menționează planurile de călătorie preconizate;
— 
în caz de tranzit: viza sau un alt permis de intrare pentru țara terță de destinație; bilete pentru continuarea călătoriei;
4. 

pentru călătorii realizate în scopuri politice, științifice, culturale, sportive sau al unor evenimente religioase, sau pentru alte motive:

— 
invitații, bilete de intrare, înscrieri sau programe care să ateste (pe cât posibil) denumirea organizației gazdă și durata șederii sau orice alt document corespunzător care să menționeze scopul călătoriei;
5. 

pentru călătorii ale delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale, adresate guvernului țării terțe în cauză, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

— 
o scrisoare din partea unei autorități din țara terță în cauză care să confirme că solicitantul este un membru al delegației oficiale care călătorește către un stat membru în scopul participării la evenimentele menționate anterior, scrisoare însoțită de o copie a invitației oficiale;
6. 

pentru călătorii din motive medicale:

— 
un document oficial din partea instituției medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituție și dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical.
B. 

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ EVALUĂRII INTENȚIEI SOLICITANTULUI DE A PĂRĂSI TERITORIUL STATELOR MEMBRE

1. 

rezervarea sau existența unui bilet de întoarcere sau a unui bilet dus-întors;

2. 

dovada existenței mijloacelor financiare în țara de reședință;

3. 

dovada locului de muncă: extrase de cont;

4. 

dovada posesiei de bunuri imobiliare;

5. 

dovada integrării în țara de reședință: legături de rudenie; statut profesional.

C. 

DOCUMENTAȚIA PRIVIND SITUAȚIA FAMILIALĂ A SOLICITANTULUI

1. 

acordul persoanelor care exercită autoritatea părintească sau tutela (în cazul în care un minor nu călătorește însoțit de acestea);

2. 

dovada legăturilor de rudenie cu gazda/persoana care emite invitația.
ANEXA III

MODEL UNIFORM DE ȘTAMPILĂ ȘI UTILIZAREA ȘTAMPILEI INDICÂND ADMISIBILITATEA UNEI CERERI DE VIZĂ… viza … (1)

 

xx/xx/xxxx (2)

… (3)

Exemplu:

 

viza C FR

 

22.4.2009

Consulatul Franței

Djibouti

 

(1)   Codul statului membru care examinează cererea. Se utilizează codurile prevăzute în anexa VII punctul 1.1.

(2)   Data depunerii cererii (opt cifre: xx ziua, xx luna, xxxx anul).

(3)   Autoritatea care examinează cererea de viză.

Această ștampilă se aplică pe prima pagină liberă a documentului de călătorie pe care nu sunt înscrise mențiuni sau aplicate ștampile.
ANEXA IV

Lista comună a țărilor terțe, enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți trebuie să fie în posesia unei vize de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internațional din aeroporturile situate pe teritoriul statelor membre

AFGANISTAN
BANGLADESH
REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO
ERITREEA
ETIOPIA
GHANA
IRAN
IRAK
NIGERIA
PAKISTAN
SOMALIA
SRI LANKA

▼M5
ANEXA V

LISTA PERMISELOR DE ȘEDERE CARE CONFERĂ TITULARULUI DREPTUL DE TRANZIT PRIN AEROPORTURILE STATELOR MEMBRE FĂRĂ SĂ AIBĂ OBLIGAȚIA DE A DEȚINE O VIZĂ DE TRANZIT AEROPORTUAR

ANDORRA:

— 
autorització temporal (permis temporar de imigrare – verde),
— 
autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (permis temporar de imigrare pentru angajații întreprinderilor străine – verde),
— 
autorització residència i treball (permis de ședere și de muncă – verde),
— 
autorització residència i treball del personal d'ensenyament (permis de ședere și de muncă pentru personalul didactic – verde),
— 
autorització temporal per estudis o per recerca (permis temporar de imigrare pentru studii sau cercetare – verde),
— 
autorització temporal en pràctiques formatives (permis temporar de imigrare pentru stagii sau activități de formare – verde),
— 
autorització residència (permis de ședere – verde).

CANADA:

— 
carte de rezident permanent (Permanent resident – PR),
— 
document de călătorie de rezident permanent (Permanent Resident Travel Document – PRTD).

JAPONIA:

— 
carte de rezidență.

SAN MARINO:

— 
permesso di soggiorno ordinario (cu o perioadă de valabilitate de un an, reînnoibil la data expirării),
— 
permise de ședere speciale pentru următoarele motive (cu o perioadă de valabilitate de un an, reînnoibile la data expirării): studii universitare, sport, asistență medicală, motive religioase, exercitarea profesiei de infirmier într-un spital public, funcții diplomatice, coabitare faptică, permis pentru minori, motive umanitare, permis parental,
— 
permise de muncă sezoniere și temporare (cu o perioadă de valabilitate de 11 luni, reînnoibile la data expirării),
— 
carte de identitate eliberată persoanelor cu reședință oficială („residenza”) în San Marino (cu o perioadă de valabilitate de 5 ani).

STATELE UNITE ALE AMERICII:

— 
viză de imigrant valabilă, neexpirată; poate fi validată la portul de intrare pentru o perioadă de un an, ca probă temporară a reședinței, până la eliberarea cărții I-551,
— 
formular I-551, valabil, neexpirat (carte de rezident permanent); poate avea o perioadă maximă de valabilitate de 2 ani sau de 10 ani – în funcție de tipul de admitere; dacă nu există o dată de expirare pe carte, aceasta este valabilă pentru a călători,
— 
formular I-327, valabil, neexpirat (permis de reintrare),
— 
formular I-571, valabil, neexpirat (document de călătorie pentru refugiați, care ține loc de „carte de cetățean străin rezident permanent”, Permanent Resident Alien).
ANEXA VI

image ( 19 )

FORMULAR STANDARD PENTRU NOTIFICAREA MOTIVELOR REFUZULUI, ANULĂRII SAU REVOCĂRII UNEI VIZE

REFUZARE/ANULARE/REVOCARE A VIZEI

Stimată Doamnă/Stimate Domn …,

 ambasada/consulatul general/consulatul/[altă autoritate competentă] … din … [în numele (denumirea statului membru reprezentat)];

 [altă autoritate competentă] a …;

 autoritățile însărcinate cu verificarea persoanelor la …

a/au

 examinat cererea dumneavoastră;

 examinat viza dumneavoastră, numărul: …, eliberată la: … [data/luna/anul].□  Viza a fost refuzată

□  Viza a fost anulată

□  Viza a fost revocată

Decizia se bazează pe motivul (motivele) de mai jos:

1. 
□ 

a fost prezentat un document de călătorie fals, contrafăcut sau falsificat

2. 
□ 

nu s-a prezentat justificarea scopului și a condițiilor privind șederea preconizată

3. 
□ 

nu ați făcut dovada unor mijloace de întreținere suficiente pentru durata șederii preconizate sau pentru întoarcerea în țara de origine ori de reședință sau pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că veți fi primit(ă)

4. 
□ 

nu ați făcut dovada că sunteți în măsură să dobândiți în mod legal mijloace de întreținere suficiente pentru durata șederii preconizate sau pentru întoarcerea în țara de origine ori de reședință sau pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că veți fi primit(ă)

5. 
□ 

ați petrecut deja 90 de zile în cursul perioadei curente de 180 de zile pe teritoriul statelor membre pe baza unei vize uniforme sau a unei vize cu valabilitate teritorială limitată

6. 
□ 

s-a emis o semnalare în Sistemul de informații Schengen (SIS) în scopul refuzării intrării de către … (se precizează statul membru)

7. 
□ 

unul sau mai multe state membre consideră că reprezentați o amenințare la adresa ordinii publice sau a securității interne

8. 
□ 

unul sau mai multe state membre consideră că reprezentați o amenințare pentru sănătatea publică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/399 (Codul frontierelor Schengen)

9. 
□ 

unul sau mai multe state membre consideră că reprezentați o amenințare la adresa relațiilor lor internaționale

10. 
□ 

informațiile prezentate cu privire la justificarea scopului și a condițiilor șederii preconizate nu sunt fiabile

11. 
□ 

există îndoieli întemeiate referitoare la fiabilitatea declarațiilor făcute în ceea ce privește … (precizați)

12. 
□ 

există îndoieli întemeiate referitoare la fiabilitatea documentelor justificative, la autenticitatea documentelor justificative sau la veridicitatea conținutului acestora

13. 
□ 

există îndoieli întemeiate referitoare la intenția dumneavoastră de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei

14. 
□ 

nu s-au prezentat dovezi suficiente potrivit cărora nu ați putut solicita o viză anterior, justificându-se astfel solicitarea unei vize la frontieră

15. 
□ 

nu ați prezentat nicio justificare privind scopul și condițiile tranzitului aeroportuar preconizat

16. 
□ 

nu ați făcut dovada că dețineți o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă

17. 
□ 

revocarea vizei a fost solicitată de titularul acesteia ( 20 ).

Observații suplimentare:

Puteți introduce o cale de atac împotriva deciziei de refuzare/anulare/revocare a vizei.

Normele privind introducerea unei căi de atac împotriva deciziilor de refuzare/anulare/revocare a unei vize sunt prevăzute în (trimitere la dreptul intern):

Autoritatea competentă la care poate fi introdusă calea de atac (date de contact):

Informații cu privire la procedura care trebuie urmată se găsesc la (date de contact):

Calea de atac trebuie introdusă în termen de (a se preciza termenul-limită):

Data și ștampila ambasadei/consulatului general/consulatului/autorităților însărcinate cu verificarea persoanelor/altor autorități competente:

Semnătura persoanei vizate ( 21 ): …

▼M5 —————

▼M5
ANEXA X

LISTA CERINȚELOR MINIME CARE TREBUIE INCLUSE ÎN INSTRUMENTUL JURIDIC ÎN CAZUL COOPERĂRII CU PRESTATORI EXTERNI DE SERVICII

A. 

Instrumentul juridic:

(a) 

enumeră sarcinile care trebuie efectuate de prestatorul extern de servicii, în conformitate cu articolul 43 alineatul (6) din prezentul regulament;

(b) 

indică locațiile în care prestatorul extern de servicii urmează să își desfășoare activitatea și consulatul la care se referă fiecare centru de depunere a cererilor;

(c) 

enumeră serviciile acoperite de taxa pentru servicii obligatorie;

(d) 

solicită prestatorului extern de servicii să informeze în mod clar publicul cu privire la faptul că alte taxe acoperă servicii opționale.

B. 

În raport cu îndeplinirea sarcinilor sale, prestatorul extern de servicii are următoarele obligații în ceea ce privește protecția datelor:

(a) 

previne, în orice moment, orice citire, copiere, modificare sau ștergere neautorizată a datelor, în special în timpul transmiterii acestora către consulatul statului (statelor) membru (membre) competent(e) în ceea ce privește prelucrarea unei cereri;

(b) 

în conformitate cu instrucțiunile primite de la statul (statele) membru (membre) în cauză, transmite datele:

— 
pe cale electronică, în formă criptată, sau
— 
fizic, într-un mod securizat;
(c) 

transmite datele în cel mai scurt timp posibil:

— 
cel puțin o dată pe săptămână, în cazul datelor transferate fizic,
— 
în cazul datelor criptate transferate pe cale electronică, cel târziu la sfârșitul zilei în care s-a realizat colectarea acestora;
(d) 

asigură mijloace adecvate de urmărire a fiecărui dosar de cerere către și de la consulat;

(e) 

șterge datele după cel târziu șapte zile de la transmiterea acestora și se asigură că se păstrează numai numele și datele de contact ale solicitantului, în vederea demersurilor necesare pentru programare, precum și numărul pașaportului, până în momentul în care i se înapoiază pașaportul solicitantului și că, ulterior, după cinci zile acestea sunt șterse;

(f) 

asigură toate măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, a modificării, a divulgării sau a accesului neautorizat, în special în cazul în care cooperarea implică transmiterea dosarelor și a datelor către consulatul statului (statelor) membru (membre) în cauză, precum și împotriva oricăror alte forme de prelucrare ilegală a datelor cu caracter personal;

(g) 

prelucrează datele exclusiv în scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale solicitanților în numele statului (statelor) membru (membre) în cauză;

(h) 

aplică standarde de protecție a datelor cel puțin echivalente cu cele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679;

(i) 

le furnizează solicitanților informațiile necesare în temeiul articolului 37 din Regulamentul VIS.

C. 

În raport cu îndeplinirea sarcinilor sale, prestatorul extern de servicii are următoarele obligații în ceea ce privește conduita personalului:

(a) 

se asigură că personalul său este format în mod corespunzător;

(b) 

se asigură că, în îndeplinirea sarcinilor care îi revin, personalul său:

— 
întâmpină cu amabilitate solicitanții;
— 
respectă demnitatea și integritatea umană a solicitanților, nu fac discriminări pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală; și
— 
respectă normele de confidențialitate; respectivele norme se aplică și după ce membrii personalului și-au încetat activitatea sau după suspendarea ori încetarea instrumentului juridic;
(c) 

asigură identificarea în orice moment a personalului care lucrează pentru prestatorul extern de servicii;

(d) 

dovedește că personalul său nu are antecedente penale și deține competențele necesare.

D. 

În ceea ce privește verificarea îndeplinirii sarcinilor sale, prestatorul extern de servicii:

(a) 

asigură accesul personalului mandatat de statul (statele) membru (membre) în cauză la sediul său, în orice moment, fără notificare prealabilă, în special în scopul efectuării unor inspecții;

(b) 

asigură posibilitatea accesului de la distanță la sistemul său de programare în scopul efectuării unor inspecții;

(c) 

asigură utilizarea unor metode de monitorizare pertinente (de exemplu, solicitanți de probă; cameră web);

(d) 

asigură accesul autorității naționale pentru protecția datelor a statului membru la dovezi privind respectarea normelor în materie de protecție a datelor, inclusiv a obligațiilor de raportare, a auditurilor externe și a controalelor prin sondaj periodice;

(e) 

raportează imediat în scris statului (statelor) membru (membre) în cauză orice încălcare a securității sau orice reclamație din partea solicitanților cu privire la utilizarea necorespunzătoare a datelor sau la accesul neautorizat la date și colaborează cu statul (statele) membru (membre) în cauză pentru a găsi o soluție și a răspunde prompt reclamațiilor din partea solicitanților.

E. 

În ceea ce privește cerințele generale, prestatorul extern de servicii:

(a) 

acționează în conformitate cu instrucțiunile statului (statelor) membru (membre) competent(e) în ceea ce privește prelucrarea cererilor;

(b) 

adoptă măsuri anticorupție adecvate (de exemplu, remunerarea corespunzătoare a personalului; cooperarea în selecționarea membrilor personalului angajat pentru realizarea sarcinii; regula „minimum două persoane”; principiul rotației);

(c) 

respectă pe deplin dispozițiile instrumentului juridic, care conține o clauză suspensivă sau de încetare a contractului, în special în cazul încălcării normelor stabilite, precum și o clauză de revizuire menită să asigure că instrumentul juridic reflectă bunele practici.

▼B
ANEXA XI

PROCEDURI ȘI CONDIȚII SPECIFICE DE FACILITARE A ELIBERĂRII VIZELOR PENTRU MEMBRII FAMILIEI OLIMPICE CARE PARTICIPĂ LA JOCURILE OLIMPICE ȘI PARALIMPICECAPITOLUL I

Obiectiv și definiții

Articolul 1

Obiectiv

Următoarele proceduri și condiții specifice urmăresc să faciliteze procedurile de cerere și de eliberare a vizelor pentru membrii familiei olimpice pentru perioada de desfășurare a Jocurilor Olimpice și Paralimpice organizate de un stat membru.

Sunt aplicabile, de asemenea, dispozițiile relevante din acquis-ul comunitar cu privire la procedurile de cerere și de eliberare a vizelor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. 

„organizații responsabile” se referă la măsurile avute în vedere pentru facilitarea procedurilor de cerere și de eliberare a vizelor pentru membrii familiei olimpice care participă la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice, și înseamnă organizațiile oficiale care, conform Cartei Olimpice, au dreptul de a depune pe lângă Comitetul Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice liste cu membrii familiei olimpice în vederea eliberării unor legitimații de acreditare pentru Jocuri;

2. 

„membru al familiei olimpice” înseamnă orice persoană, membru al Comitetului Olimpic Internațional, al Comitetului Paralimpic Internațional, al federațiilor internaționale, al comitetelor naționale olimpice și paralimpice, al comitetelor organizatoare ale Jocurilor olimpice și al asociațiilor naționale – cum ar fi atleții, judecătorii/arbitrii, antrenorii și alți tehnicieni sportivi, personalul medical care însoțește echipele sau sportivii, precum și jurnaliștii care beneficiază de o acreditare mass-media, responsabilii de înalt nivel, donatorii, sponsorii sau alți invitați oficiali – care acceptă să se ghideze după Carta Olimpică, acționează sub controlul și autoritatea supremă a Comitetului Olimpic Internațional, figurează pe listele organizațiilor responsabile și este acreditată de Comitetul Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice în calitate de participant la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice din [anul];

3. 

„legitimații de acreditare la Jocurile Olimpice” care sunt eliberate de Comitetul Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice, în conformitate cu legislația națională a acestuia, înseamnă unul din două documente securizate, unul pentru Jocurile Olimpice și celălalt pentru Jocurile Paralimpice, pe fiecare aflându-se fotografia titularului, care stabilesc identitatea membrului familiei olimpice și asigură accesul în spațiile de desfășurare a competițiilor sportive, precum și la alte manifestări programate pe întreaga durată a Jocurilor;

4. 

„durata Jocurilor Olimpice și a Jocurilor Paralimpice” înseamnă perioada în care se desfășoară Jocurile Olimpice și perioada în care se desfășoară Jocurile Paralimpice;

5. 

„Comitetul Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice” înseamnă comitetul înființat de statul membru gazdă în conformitate cu legislația națională a acestuia pentru a organiza Jocurile Olimpice și Paralimpice, care decide cu privire la acreditarea membrilor familiei olimpice care participă la aceste Jocuri;

6. 

„serviciile competente pentru eliberarea vizelor” înseamnă serviciile desemnate de statul membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice pentru verificarea cererilor și eliberarea vizelor pentru membrii familiei olimpice.CAPITOLUL II

Eliberarea vizelor

Articolul 3

Condiții

O viză poate fi eliberată în temeiul prezentului regulament doar dacă persoana în cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) 

a fost desemnată de una dintre organizațiile responsabile și acreditată de Comitetul Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice în calitate de participant la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice;

(b) 

este în posesia unui document valabil de călătorie care autorizează trecerea frontierelor externe, după cum se precizează în articolul 5 din Codul Frontierelor Schengen;

(c) 

nu a făcut obiectul unei alerte în scopul refuzului intrării;

(d) 

nu este considerată drept o amenințare pentru ordinea publică, securitatea națională sau relațiile internaționale ale unuia dintre statele membre.

Articolul 4

Înaintarea cererii

(1)  Atunci când o organizație responsabilă stabilește o listă de persoane selectate pentru a participa la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice, aceasta poate înainta, împreună cu cererea de eliberare a unei legitimații de acreditare la Jocurile Olimpice pentru persoanele selectate, o solicitare colectivă de viză pentru persoanele selectate care sunt supuse obligației de viză în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001, cu excepția cazului în care aceste persoane sunt în posesia unui permis de ședere eliberat de un stat membru sau a unui permis de ședere eliberat de Regatul Unit sau Irlanda, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora ( 22 ).

(2)  Solicitarea colectivă de viză pentru persoanele în cauză se transmite, în același timp cu cererile de legitimație de acreditare la Jocurile Olimpice, Comitetului Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice în conformitate cu procedura stabilită de acesta.

(3)  Se vor înainta cereri individuale de viză pentru fiecare persoană care participă la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice.

(4)  Comitetul Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice are sarcina de a transmite serviciilor competente pentru eliberarea vizelor, cât mai rapid cu putință, solicitările colective de viză, însoțite de copii ale cererilor de legitimație de acreditare la Jocurile Olimpice pentru persoanele în cauză, pe care figurează numele și prenumele acestora, precum și cetățenia, sexul, data și locul nașterii, precum și numărul, tipul și data expirării documentului lor de călătorie.

Articolul 5

Verificarea solicitării colective de viză și tipul vizei eliberate

(1)  Viza este eliberată de către serviciile competente pentru eliberarea de vize în urma unei verificări al cărei scop este acela de a se asigura că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în articolul 3.

▼M3

(2)  Viza eliberată este o viză uniformă, o viză cu intrări multiple, care autorizează o ședere de maximum 90 de zile în cursul perioadei de desfășurare a Jocurilor Olimpice și/sau Paralimpice.

▼B

(3)  Dacă membrul familiei olimpice în cauză nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 litera (c) sau (d), serviciile competente pentru eliberarea de vize pot elibera o viză cu valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu articolul 25 din prezentul regulament.

Articolul 6

Forma vizei

(1)  Viza se materializează prin aplicarea a două numere pe legitimația de acreditare olimpică. Primul număr este numărul vizei. În cazul unei vize uniforme, acest număr este compus din șapte (7) caractere, din care șase (6) cifre, precedate de litera „C”. În cazul unei vize cu valabilitate teritorială limitată, acest număr este compus din opt (8) caractere, din care șase (6) cifre, precedate de literele „XX” ( 23 ). Al doilea număr este numărul documentului de călătorie al persoanei în cauză.

(2)  Serviciile competente pentru eliberarea de vize transmit Comitetului Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice numerele vizelor în scopul eliberării legitimațiilor de acreditare la Jocurile Olimpice.

Articolul 7

Gratuitatea vizelor

Examinarea cererilor de viză și eliberarea vizelor se efectuează fără perceperea unor taxe de către serviciile competente pentru eliberarea vizelor.CAPITOLUL III

Dispoziții generale și finale

Articolul 8

Anularea unei vize

Atunci când lista de persoane propuse pentru participarea la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice este modificată înainte de începerea Jocurilor, organizațiile responsabile informează imediat Comitetul Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice pentru a permite retragerea legitimațiilor de acreditare la Jocurile Olimpice ale persoanelor care nu mai figurează pe listă. Comitetul Organizator al Jocurilor Olimpice informează serviciile competente pentru eliberarea vizelor în legătură cu acest lucru, indicând numerele vizelor în cauză.

Serviciile competente pentru eliberarea vizelor anulează vizele persoanelor respective. Ele comunică imediat acest lucru autorităților responsabile de controlul la frontieră, iar acestea din urmă transmit fără întârziere informația respectivă autorităților competente ale celorlalte state membre.

Articolul 9

Controlul la frontierele externe

(1)  Controlul la intrare efectuat asupra membrilor familiei olimpice care au primit o viză în conformitate cu prezentul regulament se limitează, la trecerea frontierelor externe ale statelor membre, la verificarea respectării condițiilor prevăzute în articolul 3.

(2)  Pe durata Jocurilor Olimpice și/sau Paralimpice:

(a) 

ștampile de intrare și de ieșire sunt aplicate pe prima filă liberă a documentului de călătorie al membrilor familiei olimpice pentru care este necesară aplicarea acestor ștampile în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Codul Frontierelor Schengen. Cu ocazia primei intrări, numărul vizei este indicat pe această pagină;

(b) 

condițiile de intrare prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Codul Frontierelor Schengen sunt considerate a fi îndeplinite atunci când un membru al familiei olimpice este acreditat în mod corespunzător.

(3)  Alineatul (2) se aplică membrilor familiei olimpice care sunt cetățeni ai țărilor terțe, indiferent dacă aceștia sunt supuși sau nu obligației de viză în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001.
ANEXA XII

STATISTICI ANUALE PRIVIND VIZELE UNIFORME, VIZELE CU VALABILITATE TERITORIALĂ LIMITATĂ ȘI VIZELE DE TRANZIT AEROPORTUAR

Date ce urmează a fi transmise Comisiei în termenul prevăzut la articolul 46 pentru fiecare locație în care statele membre individuale eliberează vize:

— 
totalul vizelor A solicitate (inclusiv vizele A multiple);
— 
totalul vizelor A eliberate (inclusiv vizele A multiple);
— 
totalul vizelor A multiple eliberate;
— 
totalul vizelor A neeliberate (inclusiv vizele A multiple);
— 
totalul vizelor C solicitate (inclusiv vizele C cu intrări multiple);
— 
totalul vizelor C eliberate (inclusiv vizele C cu intrări multiple);
— 
totalul vizelor C cu intrări multiple eliberate;
— 
totalul vizelor C neeliberate (inclusiv vizele C cu intrări multiple);
— 
totalul vizelor VTL eliberate.

Norme generale pentru transferul datelor:

— 
datele pentru anul anterior complet se compilează într-un singur fișier;
— 
datele se transmit pe baza modelului comun (furnizat de Comisie);
— 
datele sunt puse la dispoziție pentru fiecare locație în parte în care statul membru vizat eliberează vize și sunt grupate pe țară terță;
— 
„Neeliberat” cuprinde datele privind vizele refuzate și cererile a căror examinare a fost oprită [în conformitate cu articolul 8 alineatul (2)].

În cazul în care nu există date sau acestea nu sunt pertinente pentru o anumită categorie și pentru o țară terță, statele membre lasă căsuța respective necompletată [și nu introduc „0” (zero), „N.A.” (neaplicabil) sau o altă mențiune].
ANEXA XIIITABEL DE CORESPONDENȚĂ

Dispoziție din cadrul prezentului regulament

Dispoziție înlocuită din cadrul Convenției Schengen (CSA), al Instrucțiunilor consulare comune (ICC) sau al Comitetului Executiv Schengen (SCH/Com-ex)

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectivul și domeniul de aplicare

ICC partea I.1 Domeniu de aplicare (CSA articolele 9 și 10)

Articolul 2

Definiții

(1)-(4)

ICC: partea I.2 Definirea și tipul vizelor

ICC: partea IV „Temei juridic”

CSA: articolul 11 alineatul (2), articolul 14 alineatul (1), articolele 15 și 16

TITLUL II

VIZĂ DE TRANZIT AEROPORTUAR

Articolul 3

Resortisanții țărilor terțe care trebuie să dețină o viză de tranzit aeroportuar

Acțiunea comună 96/197/JAI, ICC partea I.2.1.1

TITLUL III

PROCEDURILE ȘI CONDIȚIILE DE ELIBERARE A VIZELOR

CAPITOLUL I

Autoritățile care participă la procedurile privind cererile

Articolul 4

Autoritățile competente să participe la procedurile privind cererile

ICC, partea II.4, CSA articolul 12 alineatul (1), Regulamentul (CE) nr. 415/2003

Articolul 5

Statul membru competent pentru a examina și a decide cu privire la o cerere

ICC partea II punctul 1.1 literele (a) și (b), CSA articolul 12 alineatul (2)

Articolul 6

Competența consulară teritorială

ICC partea II punctele 1.1 și 3

Articolul 7

Competența de eliberare a vizelor pentru resortisanții unor țări terțe prezenți în mod legal pe teritoriul unui stat membru

Articolul 8

Înțelegeri de reprezentare

ICC partea II punctul 1.2

CAPITOLUL II

Cererea

Articolul 9

Modalități practice de depunere a unei cereri

ICC anexa 13, notă [articolul 10 alineatul (1)]

Articolul 10

Reguli generale pentru depunerea unei cereri

Articolul 11

Formularul de cerere

ICC partea III punctul 1.1

Articolul 12

Documentul de călătorie

ICC partea III punctul 2 litera (a), CSA articolul 13 alineatele (1) și (2)

Articolul 13

Elementele biometrice de identificare

ICC partea III. punctul 1.2 literele (a) și (b)

Articolul 14

Documente justificative

ICC partea III punctul 2 litera (b) și partea V punctul 1.4, Com-ex (98) 57

Articolul 15

Asigurarea medicală de călătorie

ICC partea V punctul 1.4

Articolul 16

Taxa de viză

ICC partea VII punctul 4 și anexa 12

Articolul 17

Taxa pentru servicii

ICC partea VII punctul 1.7

CAPITOLUL III

Examinarea și adoptarea deciziilor cu privire la cererea de viză

Articolul 18

Verificarea competenței consulare

Articolul 19

Admisibilitate

Articolul 20

Ștampila care indică admisibilitatea unei cereri

ICC partea VIII punctul 2

Articolul 21

Verificarea condițiilor de intrare și evaluarea riscului

ICC partea III punctul 4 și partea V punctul 1

Articolul 22

Consultarea prealabilă a autorităților centrale ale altor state membre

ICC partea II punctul 2.3 și partea V punctul 2.3 literele (a)-(d)

Articolul 23

Decizia privind cererea

ICC partea V punctele 2.1 (a doua liniuță) și 2.2

CAPITOLUL IV

Eliberarea vizei

Articolul 24

Eliberarea vizei uniforme

ICC partea V punctul 2.1

Articolul 25

Eliberarea vizei cu valabilitate teritorială limitată

ICC partea V punctul 3, anexa 14, CSA articolul 11 alineatul (2), articolul 14 alineatul (1) și articolul 16

Articolul 26

Eliberarea vizei de tranzit aeroportuar

ICC partea I punctul 2.1.1 – Acțiunea comună 96/197/JAI

Articolul 27

Completarea autocolantului de viză

ICC partea VI punctele 1, 2, 3, 4

Articolul 28

Anularea autocolantului de viză completat

ICC partea VI punctul 5.2

Articolul 29

Aplicarea autocolantului de viză

ICC partea VI punctul 5.3

Articolul 30

Drepturile care decurg din eliberarea unei vize

ICC partea I punctul 2.1 ultima teză

Articolul 31

Informarea autorităților centrale ale altor state membre

Articolul 32

Respingerea cererilor de viză

CAPITOLUL V

Modificarea unei vize eliberate

Articolul 33

Prelungirea

Com-ex (93) 21

Articolul 34

Anularea și revocarea

Com-ex (93) 24 și anexa 14 la ICC

CAPITOLUL VI

Vizele eliberate la frontierele externe

Articolul 35

Vizele solicitate la frontiera externă

Regulamentul (CE) nr. 415/2003

Articolul 36

Vizele eliberate navigatorilor în tranzit la frontiera externă

TITLUL IV

GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZAREA

Articolul 37

Organizarea secțiilor de vize

ICC partea VII punctele 1, 2 și 3

Articolul 38

Resursele alocate examinării cererilor și monitorizării consulatelor

 

ICC partea VII punctul 1A

Articolul 39

Conduita personalului

ICC partea III punctul 5

Articolul 40

Forme de cooperare

ICC partea VII punctul 1AA

Articolul 41

Cooperarea dintre statele membre

Articolul 42

Implicarea consulilor onorifici

ICC partea VII punctul AB

Articolul 43

Cooperarea cu prestatorii externi de servicii

ICC partea VII punctul 1B

Articolul 44

Criptarea și transferul securizat de date

ICC partea II, 1.2, partea VII, 1.6, al șaselea, al șaptelea, al optulea și al nouălea paragraf

Articolul 45

Cooperarea dintre statele membre și intermediarii comerciali

ICC partea VIII punctul 5.2

Articolul 46

Elaborarea statisticilor

SCH Com-ex (94) 25 și (98) 12

Articolul 47

Informarea publicului larg

TITLUL V

COOPERAREA LOCALĂ SCHENGEN

Articolul 48

Cooperarea locală Schengen între consulatele statelor membre

ICC partea VIII punctele 1, 3 și 4

TITLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 49

Înțelegeri relative la Jocurile Olimpice și Paralimpice

Articolul 50

Modificarea anexelor

Articolul 51

Instrucțiuni privind aplicarea în practică a Codului vizelor

Articolul 52

Procedura comitetului

Articolul 53

Notificarea

Articolul 54

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 767/2008

Articolul 55

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 562/2006

Articolul 56

Abrogări

Articolul 57

Monitorizare și evaluare

Articolul 58

Intrarea în vigoare
ANEXEAnexa I

Formular de cerere armonizat

ICC Anexa 16

Anexa II

Lista neexhaustivă a documentelor justificative

ICC, V. 1.4, parțial

Anexa III

Model uniform de ștampilă și utilizarea ștampilei indicând admisibilitatea unei cereri de viză

ICC, VIII, 2

Anexa IV

Lista comună a țărilor terțe, enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți trebuie să fie în posesia unei vize de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internațional din aeroporturile situate pe teritoriul statelor membre

ICC Anexa 3 partea I

Anexa V

Lista permiselor de ședere care conferă titularilor dreptul de tranzit prin aeroporturile statelor membre fără să li se solicite să dețină o viză de tranzit aeroportuar

ICC Anexa 3 partea III

Anexa VI

Formular standard pentru notificarea și motivarea refuzului, anulării sau revocării unei vize

Anexa VII

Completarea autocolantului de viză

ICC partea VI, 1-4, Anexa 10

Anexa VIII

Aplicarea autocolantului de viză

ICC partea VI, 5.3

Anexa IX

Norme privind eliberarea de vize la frontieră pentru navigatorii în tranzit supuși obligației de viză

Regulamentul (CE) nr. 415/2003, Anexele I și II

Anexa X

Lista cerințelor minime care trebuie incluse în instrumentul juridic în cazul cooperării cu prestatori externi de servicii

ICC Anexa 19

Anexa XI

Proceduri și condiții specifice de facilitare a eliberării vizelor pentru membrii familiei olimpice care participă la Jocurile Olimpice și Paralimpice

Anexa XII

Statistici anuale privind vizele uniforme, vizele cu valabilitate teritorială limitată și vizele de tranzit aeroportuar( 1 ) JO L 81, 21.3.2001, p. 1.

( 2 ) JO L 164, 14.7.1995, p. 1.

( 3 ) Decizia nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză și privind un mecanism de creare a acestei liste (JO L 287, 4.11.2011, p. 9).

( 4 ) JO L 53, 23.2.2002, p. 4.

( 5 ) Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

( 6 ) JO L 267, 27.9.2006, p. 41.

( 7 ) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

( 8 ) Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

( 9 ) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

( 10 ) Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

( 11 ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

( 12 ) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

( *1 ) JO L 243, 15.9.2009, p. 1.”;

( 13 ) JO L 63, 13.3.1996, p. 8.

( 14 ) JO L 116, 26.4.2001, p. 2.

( 15 ) JO L 150, 6.6.2001, p. 4.

( 16 ) JO L 64, 7.3.2003, p. 1.

( 17 ) JO L 131, 28.5.2009, p. 1.

( 18 ) Pentru Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția nu este necesară nicio siglă.

( 19 ) Pentru Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția nu este necesară nicio siglă.

( 20 ) Revocarea unei vize din acest motiv nu poate face obiectul unei căi de atac.

( 21 ) Dacă dreptul intern prevede acest lucru.

( 22 ) JO L 158, 30.4.2004, p. 77.

( 23 ) Trimitere la codul ISO al statului membru organizator.

Top