EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1295-20120218

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr . 1295/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind importul de hamei din țări terțe (versiune codificată)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1295/2012-02-18

2008R1295 — RO — 18.02.2012 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1295/2008 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2008

privind importul de hamei din țări terțe

(versiune codificată)

(JO L 340, 19.12.2008, p.45)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 267/2009 AL COMISIEI din 1 aprilie 2009

  L 90

3

2.4.2009

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 117/2012 AL COMISIEI din 10 februarie 2012

  L 38

33

11.2.2012
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1295/2008 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2008

privind importul de hamei din țări terțe

(versiune codificată)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) ( 1 ), în special articolele 192 alineatul (2) și 195 alineatul (2) coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3076/78 al Comisiei, din 21 decembrie 1978 privind importul de hamei din țări terțe ( 2 ) și Regulamentul (CEE) nr. 3077/78 al Comisiei din 21 decembrie 1978 privind constatarea echivalenței atestatelor care însoțesc importurile de hamei din țări terțe cu certificatele comunitare ( 3 ), au fost modificate de mai multe ori și în mod substanțial ( 4 ). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentele menționate, regrupându-le într-un singur text.

(2)

Articolul 158, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că hameiul și produsele din hamei din țările terțe pot fi importate numai în cazul în care prezintă caracteristici calitative cel puțin echivalente cu cele adoptate pentru hamei sau produsele din hameiul recoltat în Comunitate sau derivate ale acestora. Cu toate acestea, alineatul (2) al acelui articol prevede că aceste produse trebuie considerate ca având aceste caracteristici dacă acestea sunt însoțite de un atestat emis de către autoritățile din țara de origine și recunoscut ca echivalent al certificatului solicitat pentru comercializarea hameiului și a produselor din hamei de origine comunitară.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1850/2006 a Comisiei din 14 decembrie 2006 privind normele de certificare a hameiului și a produselor din hamei ( 5 ) stabilește cerințe foarte stricte de comercializare pentru produsele din hamei, în special pentru amestecuri. În prezent, nu există la frontiere metode de control care să permită verificarea efectivă a respectării acestor cerințe. Numai angajamentul țărilor exportatoare de a respecta cerințele comunitare de comercializare a acestor produse poate înlocui controlul. Este, prin urmare, necesară solicitarea ca aceste produse provenind din țări terțe să fie însoțite de prevăzut la articolul 158 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(4)

Pentru a se garanta respectarea normelor comunitare privind certificarea hameiului, statele membre trebuie să efectueze controale de verificare a conformității hameiului importat cu cerințele minime de comercializare adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 1850/2006.

(5)

Anumite țări terțe s-au angajat să respecte cerințele prevăzute pentru comercializarea hameiului și a produselor din hamei și au abilitat anumite servicii să emită atestate de echivalență. Prin urmare, este necesar ca aceste atestate să fie recunoscute ca echivalente cu certificatele comunitare, iar produsele la care se referă să fie admise spre libera circulație.

(6)

Serviciile în cauză din respectivele țări terțe au datoria de a actualiza informațiile din anexa I și de a le comunica, într-un spirit de strânsă cooperare, Comisiei.

(7)

Este important, pentru a facilita sarcina autorităților competente ale statelor membre, să se prevadă forma și, dacă este necesar, conținutul atestatelor și extraselor prevăzute, precum și condițiile de utilizare a acestora.

(8)

Pentru a lua în considerare practicile comerciale, este necesar ca autoritățile competente să fie împuternicite, în cazul fracționării unui transport, să asigure întocmirea, sub controlul lor, a unui extras de atestat pentru fiecare nou transport rezultat din fracționare.

(9)

Prin analogie cu regimul de certificare al Comunității, anumite produse ar trebui scutite de prezentarea atestatelor prevăzute în prezentul regulament, în virtutea utilizării lor.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetul de gestiune a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

(1)  Punerea în liberă circulație în cadrul Comunității a produselor prevăzute la articolul 1 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, provenind din țări terțe, este condiționată de dovada respectării cerințelor prevăzute la articolul 158 alineatul (1) din respectivul regulament.

(2)  Dovada prevăzută la articolul 1 alineatul (1), al prezentului regulament, se face prin prezentarea atestatului prevăzut la articolul 158 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, denumit în continuare „atestat de echivalență”.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin „transport” o cantitate de produse având aceleași caracteristici, expediate în același timp de către un singur și același expeditor către un singur și același destinatar.

Articolul 3

Atestatele care însoțesc hameiul și produsele derivate din hamei importate din țări terțe, eliberate de către un organism abilitat oficial de țara terță de origine și menționat în anexa I, sunt recunoscute ca atestate de echivalență.

Anexa I se revizuiește pe baza informațiilor comunicate de țările terțe.

Articolul 4

(1)  Atestatul de echivalență se întocmește pentru fiecare transport în original și două copii, completate pe un formular conform cu modelul prezentat în anexa II la prezentul regulament și în conformitate cu dispozițiile din anexa IV.

(2)  Un atestat de echivalență este valabil numai dacă este completat corespunzător și vizat de una dintre agențiile menționate la anexa I.

(3)  Un atestat de echivalență este vizat corespunzător atunci când indică locul și data emiterii și dacă a fost semnat și poartă ștampila agenției emitente.

Articolul 5

(1)  Fiecare ambalaj care face obiectul unui atestat de echivalență trebuie să conțină următoarele informații, în una dintre limbile oficiale ale Comunității:

(a) descrierea produsului;

(b) indicarea soiului sau soiurilor;

(c) țara de origine;

(d) mărcile și numerele care figurează la rubrica 9 din atestatul de echivalență sau din extras.

(2)  Informațiile prevăzute la alineatul (1) se aplică lizibil, cu caractere indelebile, de mărime uniformă, pe partea exterioară a ambalajului.

Articolul 6

(1)  Atunci când, înainte de punerea lui în liberă circulație, un transport care face obiectul unui atestat de echivalență este reexpediat după ce a fost fracționat, se întocmește un extras de atestat pentru fiecare nou transport rezultat din fracționare.

Atestatul este înlocuit cu numărul necesar de extrase de atestat.

Extrasul se întocmește de către partea interesată în original și două copii, completate pe un formular conform cu modelul prezentat în anexa III la prezentul regulament și în conformitate cu dispozițiile menționate la anexa IV.

(2)  Autoritatea vamală adnotează în consecință originalul și cele două copii ale atestatului de echivalență și vizează originalul și cele două copii ale fiecărui extras.

Aceasta păstrează atestatul de echivalență în original, trimite cele două copii autorității competente prevăzute la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1850/2006 și returnează originalul și cele două copii ale fiecărui extras persoanei interesate.

Articolul 7

La îndeplinirea formalităților vamale necesare pentru punerea în liberă circulație în cadrul Comunității a produsului la care se referă atestatul de echivalență sau extrasul, originalul și cele două copii sunt prezentate autorităților vamale, care le vizează în consecință, păstrând originalul. O copie este înaintată de către autoritățile vamale autorității competente prevăzute la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1850/2006 în statul membru respectiv în care produsul este pus în liberă circulație. Cea de-a doua copie se returnează importatorului, care trebuie să o păstreze cel puțin trei ani.

Articolul 8

În cazul revânzării sau fracționării unui transport după punerea în liberă circulație, produsul trebuie să fie însoțit de o factură sau de un document comercial întocmit de vânzător, care să indice numărul atestatului de echivalență sau al extrasului, precum și denumirea agenției care a eliberat aceste atestate sau extrase.

De asemenea, pe documentul comercial sau pe factură trebuie să figureze următoarele informații, preluate, după caz, din atestatul de echivalență sau din extras:

(a) pentru conurile de hamei:

(i) descrierea produsului;

(ii) greutatea brută;

(iii) locul de producție;

(iv) anul de recoltare;

(v) soiul;

(vi) țara de origine;

(vii) mărcile și numerele indicate la rubrica 9 din atestat;

(b) pentru produsele derivate din hamei pe lângă indicațiile de la litera (a), locul și data transformării.

Articolul 9

(1)  Statele membre efectuează periodic controale aleatorii pentru a verifica dacă hameiul importat în conformitate cu articolul 158 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 corespunde cerințelor minime de comercializare stabilite în anexa I a Regulamentului (CE) nr. 1850/2006.

(2)  În fiecare an, până la 30 iunie, statele membre raportează Comisiei frecvența, tipul și rezultatul controalelor efectuate în anul care precede data indicată. Controalele se efectuează pe cel puțin 5 % din transporturile de hamei prevăzute pentru importul din țări terțe în statul membru în cauză, în cursul anului.

(3)  În cazul în care autoritățile competente ale statelor membre constată că probele examinate nu îndeplinesc cerințele minime de comercializare menționate la alineatul (1), transporturile respective nu pot fi comercializate în Comunitate.

(4)  În cazul în care un stat membru constată că proprietățile unui produs nu sunt în conformitate cu indicațiile din atestatul de echivalență care însoțește produsul, acesta informează Comisia cu privire la aceasta.

În conformitate cu procedura menționată la articolul 195, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se poate lua decizia de desființare a agenției care a eliberat atestatul de echivalență pentru acel produs din lista menționată la anexa I la prezentul regulament.

Articolul 10

Prin derogare de la prezentul regulament, nu este condiționată nici de prezentarea atestatului menționat la articolul 1 alineatul (2), nici de respectarea dispozițiilor articolului 5, punerea în liberă circulație a hameiului și a produselor din hamei următoare, în limita, pentru fiecare pachet, a 1 kilogram în cazul conurilor de hamei și a pulberii de hamei și a 300 grame în cazul extractelor de hamei:

(a) prezentate sub forma unor pachete mici destinate vânzării către persoane private, pentru uz personal;

(b) destinate experimentelor științifice și tehnice;

(c) destinate târgurilor care beneficiază de regimul vamal prevăzut în acest scop.

Descrierea, greutatea și utilizarea finală a produsului trebuie să figureze pe ambalaj.

Articolul 11

Regulamentele (CEE) nr. 3076/78 și (CEE) nr. 3077/78 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M2
ANEXA IAGENȚII ABILITATE SĂ EMITĂ ATESTATE PENTRU

Conuri de hamei cod NC: ex12 10

Pulberi de hamei cod NC: ex12 10

Sucuri și extracte de hamei cod NC: 1302 13 00

Țara de origine

Agenții abilitate

Adresa

Codul

Telefon

Fax

E-mail (opțional)

Australia

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,Moonah, 7009Tasmania,Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

China

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Croația

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,HR-48260 Križevci

(385-48)

279198

682790

ssrecec@vguk.hr

Noua Zeelandă

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

Serbia

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi SadMaksima Gorkog 30

(381-21)

780365

Operator: 4898 100

780198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Africa de Sud

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Elveția

Labor Veritas

Engimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ucraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Statele Unite

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary RoadP.O. Box 790Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 sau 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw saz.org.zw

▼B
ANEXA II

FORMULAR DE ATESTAT DE ECHIVALENȚĂ

1. Expeditor (numele și adresa completă)2. Nr.ORIGINALATESTAT DE ECHIVALENȚĂ PENTRU IMPORTUL DE HAMEI ȘI PRODUSE DIN HAMEI ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ3. Destinatar (numele și adresa completă)Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — Vedi traduzione a tergo — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátoldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — Pozri preklad na druhej strane Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidan — A se vedea traducerea pe verso.NOTE IMPORTANTEA. Prezentul atestat și cele două copii ale sale trebuie prezentate autorităților vamale din cadrul Comunității, atunci când produsele sunt puse în liberă circulație sau când transportul este fracționat înainte de a fi pus în liberă circulație.B. Atunci când transportul este fracționat, autoritățile vamale menționate, după ce au adnotat în consecință aceste documente, păstrează originalul și înaintează cele două copii autorităților competente în materie de hamei din statul membru în cauză.C. Atunci când produsele sunt puse în liberă circulație, după ce au adnotat în consecință aceste documente, autoritățile vamale menționate păstrează originalul, returnează o copie declarantului și înaintează cea de-a doua copie autorităților competente în materie de hamei din statul membru în cauză.4. Țara de origine5. Locul de producție a hameiului6. Anul de recoltare7. Locul de transformare8. Data transformării9. Mărci, numere, numărul și tipul ambalajelor – Descrierea produselor – Soiul10. Greutatea brută (kg)11. ATESTAT AL AGENȚIEI EMITENTESubsemnatul certific faptul că produsele descrise mai sus sunt în conformitate cu normele privind hameiul și produsele din hamei, în vigoare în Comunitatea Europeană.12. Agenția emitentă (denumirea și adresa completă)La …,data …(Semnătura)(Ștampila)13. REZERVAT PENTRU AUTORITĂȚILE VAMALE DIN COMUNITATEProdusele descrise mai sus au fost puse în liberă circulație (1)Prezentul atestat a fost înlocuit de … extrase (1)La…, data …(Semnătura)(Ștampila)(1) A se tăia mențiunea care nu se aplică.
ANEXA III

FORMULAR DE EXTRAS DE ATESTAT

1. Expeditor (numele și adresa completă)2. Nr.ORIGINALEXTRAS DINTR-UN ATESTAT DE ECHIVALENȚĂ PENTRU IMPORTUL DE HAMEI ȘI PRODUSE DIN HAMEI ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ3. Destinatar (numele și adresa completă)Виж превода на гърба Véase traducción al dorso Viz překlad na druhé straně Oversættelse se bagsiden Übersetzung siehe Rückseite Vaata tõlget pöördel Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα See translation overleaf Voir traduction au verso Vedi traduzione a tergo skatīt tulkojumu nākamajā lappusē Žr. vertimą kitame puslapyje A fordítást lásd a hátoldalon Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara Zie vertaling aan ommezijde Zob. tłumaczenie na odwrocie Ver tradução no verso Pozri preklad na druhej strane Glej prevod na hrbtni strani Käännös kääntöpuolella För översättning se baksidan A se vedea traducerea pe verso.NOTE IMPORTANTEA. Prezentul extras și cele două copii ale sale trebuie prezentate autorităților vamale din cadrul Comunității, atunci când produsele sunt puse în liberă circulație.B. După ce au adnotat în consecință de aceste documente, autoritățile vamale din cadrul Comunității păstrează originalul, returnează o copie declarantului și înaintează cea de-a doua copie autorităților competente în materie de hamei din statul membru în cauză.4. Țara de origine5. Locul de producție a hameiului6. Anul de recoltare7. Locul de transformare8. Data transformării9. Mărci, numere, numărul și tipul ambalajelor – Descrierea produselor – Soiul10. Greutatea brută (kg)11. DECLARAȚIA EXPEDITORULUISubsemnatul declar că produsele descrise mai sus sunt în conformitate cu atestatul de echivalență emis la … (data), cu nr. …, de către următoarea agenție emitentă … (numele și adresa completă).La …, data …(semnătura)12. VIZA AUTORITĂȚILOR VAMALEDeclarație certificată conformă. Informațiile din prezentul extras corespund celor din atestatul de echivalență relevant.13. Biroul vamal (denumirea și adresa completă)La…,data …(Semnătura)(Ștampila)14. REZERVAT AUTORITĂȚILOR VAMALE DIN STATUL MEMBRU DE PUNERE ÎN LIBERĂ CIRCULAȚIE A PRODUSELORProdusele descrise mai sus au fost puse în liberă circulațieLa…, data …(Semnătura)(Ștampila)
ANEXA IV

DISPOZIȚII PRIVIND FORMULARELE MENȚIONATE LA ARTICOLELE 4 ȘI 6

I.   HÂRTIA

Hârtia utilizată este hârtie albă, care cântărește cel puțin 40 g/m2.

II.   FORMATUL

Formatul este de 210 × 297 mm.

III.   LIMBILE DE REDACTARE

A. Atestatul de echivalență se întocmește în una dintre limbile oficiale ale Comunității; acesta poate fi, redactat în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale țării emitente.

B. Extrasul din atestatul de echivalență se întocmește în una dintre limbile oficiale ale Comunității, desemnată de autoritățile competente din statul membru emitent.

IV.   ÎNTOCMIREA

A. Formularele se întocmesc la mașina de scris sau de mână; în acest din urmă caz, acestea se completează lizibil, cu cerneală și cu majuscule.

B. Fiecare formular este individualizat printr-un număr atribuit de către agenția emitentă, acest număr fiind același pentru original și pentru cele două copii.

C. În cazul atestatului de echivalență sau în cazul extraselor din acesta:

1. rubrica 5 a atestatului nu trebuie completată pentru produsele din hamei derivate din amestecuri de hamei;

2. rubricile 7 și 8 se completează pentru toate produsele derivate din hamei;

3. descrierea produselor (rubrica 9) se face după cum urmează, în funcție de caz:

(a) „hamei neprelucrat”, pentru hameiul care a fost supus numai uscării și ambalării preliminare;

(b) „hamei prelucrat”, pentru hameiul care a fost supus uscării și împachetării finale;

(c) „pulbere de hamei” (care include granule de hamei și pulbere de hamei îmbogățită);

(d) „extracte izomerizate de hamei”, pentru un extract în care acizii alfa au fost izomerizați aproape în totalitate;

(e) „extracte de hamei”, pentru alte extracte de hamei decât extractele izomerizate;

(f) „produse mixte de hamei”, pentru un amestec din produsele menționate la literele (c), (d) și (e), cu excepția hameiului;

4. descrierea de „hamei neprelucrat” și „hamei prelucrat” trebuie însoțită de cuvintele „fără semințe”, în cazul în care conținutul de semințe este mai mic de 2 % din greutatea hameiului, și de cuvintele „cu semințe” în celelalte cazuri;

5. în cazurile în care produsele derivate din hamei sunt obținute din hamei de diferite soiuri și/sau diferite locuri de producție, diferitele soiuri și/sau diferitele locuri de producție trebuie menționate la rubrica 9, urmate de specificarea greutății în procente a fiecărui soi din fiecare loc de producție din care este constituit amestecul.
ANEXA VRegulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CEE) nr. 3076/78 al Comisiei

(JO L 367, 28.12.1978, p. 17)

 

Regulamentul (CEE) nr. 1465/79 al Comisiei

(JO L 177, 14.7.1979, p. 35)

Numai articolul 2 și în ceea ce privește referirile făcute la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 3076/78

Regulamentul (CEE) nr. 4060/88 al Comisiei

(JO L 356, 24.12.1988, p. 42)

Numai articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2264/91 al Comisiei

(JO L 208, 30.7.1991, p. 20)

 

Regulamentul (CEE) nr. 2940/92 al Comisiei

(JO L 294, 10.10.1992, p. 8)

 

Regulamentul (CEE) nr. 717/93 al Comisiei

(JO L 74, 27.3.1993, p. 45)

 

Regulamentul (CEE) nr. 2918/93 al Comisiei

(JO L 264, 23.10.1993, p. 37)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3077/78 al Comisiei

(JO L 367, 28.12.1978, p. 28)

 

Regulamentul (CEE) nr. 673/79 al Comisiei

(JO L 85, 5.4.1979, p. 25)

 

Regulamentul (CEE) nr. 1105/79 al Comisiei

(JO L 138, 6.6.1979, p. 9)

 

Regulamentul (CEE) nr. 1466/79 al Comisiei

(JO L 177, 14.7.1979, p. 37)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3042/79 al Comisiei

(JO L 343, 31.12.1979, p. 5)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3093/81 al Comisiei

(JO L 310, 30.10.1981, p. 17)

 

Regulamentul (CEE) nr. 541/85 al Comisiei

(JO L 62, 1.3.1985, p. 57)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3261/85 al Comisiei

(JO L 311, 22.11.1985, p. 20)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3589/85 al Comisiei

(JO L 343, 20.12.1985, p. 19)

Numai articolul 1 alineatul (2)

Regulamentul (CEE) nr. 1835/87 al Comisiei

(JO L 174, 1.7.1987, p. 14)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3975/88 al Comisiei

(JO L 351, 21.12.1988, p. 23)

 

Regulamentul (CEE) nr. 4060/88 al Comisiei

(JO L 356, 24.12.1988, p. 42)

Numai articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 2835/90 al Comisiei

(JO L 268, 29.9.1990, p. 88)

 

Regulamentul (CEE) nr. 2238/91 al Comisiei

(JO L 204, 27.7.1991, p. 13)

 

Regulamentul (CEE) nr. 2915/93 al Comisiei

(JO L 264, 23.10.1993, p. 29)

 

Regulamentul (CE) nr. 812/94 al Comisiei

(JO L 94, 13.4.1994, p. 4)

 

Regulamentul (CE) nr. 1757/94 al Comisiei

(JO L 183, 19.7.1994, p. 11)

 

Regulamentul (CE) nr. 201/95 al Comisiei

(JO L 24, 1.2.1995, p. 121)

 

Regulamentul (CE) nr. 972/95 al Comisiei

(JO L 97, 29.4.1995, p. 62)

 

Regulamentul (CE) nr. 2132/95 al Comisiei

(JO L 214, 8.9.1995, p. 7)

 

Regulamentul (CE) nr. 539/98 al Comisiei

(JO L 70, 10.3.1998, p. 3)

 

Regulamentul (CE) nr. 81/2005 al Comisiei

(JO L 16, 20.1.2005, p. 52)

 

Regulamentul (CE) nr. 495/2007 al Comisiei

(JO L 117, 5.5.2007, p. 6)

 
ANEXA VITabel de corespondență

Regulamentul (CEE) nr. 3076/78

Regulamentul (CEE) nr. 3077/78

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 1, alineatele (1) și (2)

Articolul 1 alineatul 3

 

Articolul 2

 

Articolul 1 prima teză

Articolul 3, primul paragraf

 

Articolul 1 a doua teză

Articolul 3, al doilea paragraf

Articolul 2

 

Articolul 4

Articolul 3 alineatul (1) teza introductivă

 

Articolul 5 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) prima până la a patra liniuță

 

Articolul 5 alineatul (1) literele (a)-(d)

Articolul 3 alineatul (2)

 

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 4

 

Articolul 5 alineatul (1) prima teză

 

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1) a doua teză

 

Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (1) a treia teză

 

Articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 5 alineatul (2) prima teză

 

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (2) a doua teză

 

Articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 6

 

Articolul 7

Articolul 7 primul paragraf teza introductivă

 

Articolul 8 primul paragraf

Articolul 7 primul paragraf teza a doua și punctul 1

 

Articolul 8 al doilea paragraf teza introductivă

Articolul 7 punctul 1 litera (a) cuvintele introductive

 

Articolul 8 al doilea paragraf litera (a) cuvintele introductive

Articolul 7 punctul 1 litera (a) prima liniuță

 

Articolul 8 al doilea paragraf litera (a) punctul (i)

Articolul 7 punctul 1 litera (a) a doua liniuță

 

Articolul 8 al doilea paragraf litera (a) punctul (ii)

Articolul 7 punctul 1 litera (a) a treia liniuță

 

Articolul 8 al doilea paragraf litera (a) punctul (iii)

Articolul 7 punctul 1 litera (a) a patra liniuță

 

Articolul 8 al doilea paragraf litera (a) punctul (iv)

Articolul 7 punctul 1 litera (a) a cincea liniuță

 

Articolul 8 al doilea paragraf litera (a) punctul (v)

Articolul 7 punctul 1 litera (a) a șasea liniuță

 

Articolul 8 al doilea paragraf litera (a) punctul (vi)

Articolul 7 punctul 1 litera (a) a șaptea liniuță

 

Articolul 8 al doilea paragraf litera (a) punctul (vii)

Articolul 7 punctul 1 litera (b)

 

Articolul 8 al doilea paragraf litera (b)

Articolul 7 punctul 2

 

Articolul 7a primul paragraf prima teză

 

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 7a primul paragraf a doua teză

 

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 7a al doilea paragraf

 

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 7a al treilea paragraf prima teză

 

Articolul 9 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 7a al treilea paragraf teza a doua

 

Articolul 9 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 8

 

Articolul 10

Articolul 9

 

Articolul 10

 

Articolul 11

Articolul 12

 

Anexa

Anexa I

Anexa I

 

Anexa II

Anexa II

 

Anexa III

Anexa III

 

Anexa IV

 

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI( 1 ) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

( 2 ) JO L 367, 28.12.1978, p. 17.

( 3 ) JO L 367, 28.12.1978, p. 28.

( 4 ) A se vedea anexa V.

( 5 ) JO L 355, 15.12.2006, p. 72.

Top