EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0767-20190611

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/2019-06-11

02008R0767 — RO — 11.06.2019 — 004.003


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 767/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 9 iulie 2008

privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS)

(JO L 218 13.8.2008, p. 60)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 810/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 13 iulie 2009

  L 243

1

15.9.2009

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 610/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 iunie 2013

  L 182

1

29.6.2013

►M3

REGULAMENTUL (UE) 2017/2226 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 noiembrie 2017

  L 327

20

9.12.2017

►M4

REGULAMENTUL (UE) 2019/817 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2019

  L 135

27

22.5.2019


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 284, 12.11.2018, p.  39 (nr. 767/2008)

 C2

Rectificare, JO L 284, 12.11.2018, p.  38 (810/2009)

►C3

Rectificare, JO L 117, 3.5.2019, p.  13 (2017/2226)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 767/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 9 iulie 2008

privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS)CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament definește obiectivul, funcționalitățile și responsabilitățile proprii Sistemului de informații privind vizele (VIS), astfel cum este acesta instituit prin articolul 1 din Decizia 2004/512/CE. Regulamentul stabilește condițiile și procedurile pentru schimbul de date între statele membre cu privire la cererile de viză de scurtă ședere și la deciziile luate în legătură cu acestea, printre care decizia de anulare, retragere sau prelungire a vizei, cu scopul de a facilita examinarea unor astfel de cereri și luarea deciziilor aferente.

▼M4

Prin faptul că stochează date de identitate, date privind documentele de călătorie și date biometrice în registrul comun de date de identitate (CIR) instituit prin articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), VIS contribuie la facilitarea și acordarea de asistență în vederea identificării corecte a persoanelor înregistrate în VIS în condițiile și în scopurile de la articolul 20 din regulamentul menționat.

▼B

Articolul 2

Obiectivul

VIS urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize, a cooperării la nivel consular și a consultărilor care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză și la deciziile referitoare la acestea, pentru:

(a) 

a simplifica procedura de solicitare a vizelor;

(b) 

a preveni eludarea criteriilor de stabilire a statului membru competent să examineze o anumită cerere;

(c) 

a facilita combaterea fraudei;

(d) 

a facilita controalele la punctele de trecere a frontierelor externe și de pe teritoriul statelor membre;

(e) 

a ajuta la identificarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre;

(f) 

a facilita aplicarea Regulamentului (CE) nr. 343/2003;

(g) 

a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa siguranței interne a oricăruia dintre statele membre.

Articolul 3

Disponibilitatea datelor pentru prevenirea, depistarea și cercetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave

(1)  Autoritățile desemnate ale statelor membre pot accesa, în cazuri bine determinate și în urma unei cereri scrise sau înaintate pe cale electronică întemeiate, datele din VIS menționate la articolele 9-14, în cazul în care există motive întemeiate conform cărora consultarea datelor din VIS poate contribui substanțial la prevenirea, depistarea și cercetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. Europol poate accesa VIS în limitele mandatului său și atunci când este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)  Consultarea datelor prevăzută la alineatul (1) se efectuează prin intermediul unui/unor punct(e) de acces central, care sunt responsabile pentru a asigura stricta conformitate cu condițiile de accesare și cu procedurile stabilite prin Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave ( 2 ). Statele membre pot desemna mai multe puncte de acces central pentru a reflecta structura lor organizațională și administrativă în îndeplinirea obligațiilor lor constituționale sau legale. În cazuri de urgență excepționale, punctul/punctele de acces central poate/pot primi cereri scrise, înaintate pe cale electronică sau oral, și poate/pot numai să verifice ex post dacă sunt îndeplinite toate condițiile de acces, inclusiv existența unui caz de urgență excepțional. Verificarea ex post este efectuată fără întârziere după procesarea cererii.

(3)  Datele obținute din VIS în temeiul deciziei menționate la alineatul (2) nu sunt transferate și nu sunt puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale. Cu toate acestea, în cazuri de urgență excepționale, aceste date pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale numai în scopul prevenirii și al identificării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave și în conformitate cu condițiile stabilite în decizia respectivă. În conformitate cu legislația națională, statele membre asigură păstrarea evidenței acestor transferuri și punerea sa la dispoziția autorităților naționale de protecție a datelor, la cerere. Transferul de date de către statul membru care a introdus datele în VIS este reglementat de legislația națională a statului membru respectiv.

(4)  Prezentul regulament nu aduce atingere nici uneia dintre obligațiile ce decurg din legislația națională aplicabilă în materie de comunicare a informațiilor referitoare la orice acțiune cu caracter penal, depistată de autoritățile menționate la articolul 6 cu ocazia îndeplinirii sarcinilor lor, către autoritățile competente, în scopul prevenirii, al cercetării și al urmăririi penale a infracțiunilor incidente în acest domeniu.

Articolul 4

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„viză” înseamnă:

▼M1

(a) 

„viză uniformă”, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) ( 3 );

▼M1 —————

▼M1

(c) 

„viză de tranzit aeroportuar”, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;

(d) 

„viză cu valabilitate teritorială limitată”, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;

▼M1 —————

▼B

2. 

„autocolant de viză” înseamnă modelul uniform de viză, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1683/95;

3. 

„autorități responsabile în domeniul vizelor” înseamnă autoritățile din fiecare stat membru care sunt competente să examineze și să ia decizii în legătură cu cererile de vize sau să decidă anularea, retragerea sau prelungirea vizelor, inclusiv autoritățile competente să elibereze vize la nivel central și autoritățile competente să elibereze vize la frontieră, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 415/2003 al Consiliului din 27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit ( 4 );

4. 

„formular de cerere” înseamnă formularul uniformizat de cerere de viză care se regăsește în anexa 16 la Instrucțiunile consulare comune;

5. 

„solicitant” înseamnă orice persoană care intră sub incidența obligativității vizei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ( 5 ), care a depus o cerere de viză;

6. 

„membri ai grupului” înseamnă solicitanți care, din motive legale, sunt obligați să intre și să părăsească împreună teritoriul statelor membre;

7. 

„document de călătorie” înseamnă pașaportul sau alt document similar care îi dă dreptul titularului să treacă frontierele externe și pe care se poate aplica o viză;

8. 

„stat membru responsabil” înseamnă statul membru care introduce datele în VIS;

9. 

„verificare” înseamnă procesul de comparare a seriilor de date în vederea stabilirii validității unei identități declarate (controlul realizat prin compararea a două serii de date);

10. 

„identificare” înseamnă procesul de determinare a identității unei persoane prin consultarea unei baze de date în funcție de mai multe serii de date (controlul realizat prin compararea mai multor serii de date);

11. 

„date alfanumerice” înseamnă date constând în litere, cifre, caractere speciale, spații și semne de punctuație;

▼M4

12. 

„date din VIS” înseamnă toate datele stocate în sistemul central al VIS și în CIR în conformitate cu articolele 9-14;

13. 

„date de identitate” înseamnă datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a) și (aa);

14. 

„date dactiloscopice” înseamnă datele privind cele cinci amprente digitale ale indexului, degetului mijlociu, degetului inelar, degetului mic și degetului mare de la mâna dreaptă și, dacă există, de la mâna stângă.

▼B

Articolul 5

Categorii de date

▼C1

(1)  În VIS se înregistrează numai următoarele categorii de date:

(a) 

date alfanumerice referitoare la solicitant și la vizele solicitate, eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite, menționate la articolul 9 punctele 1-4 și la articolele 10-14;

(b) 

fotografii, menționate la articolul 9 punctul 5;

(c) 

date dactiloscopice, menționate la articolul 9 punctul 6;

(d) 

legăturile cu alte cereri, menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4).

▼M4

(1a)  CIR conține datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(c) și la articolul 9 alineatele (5) și (6). Celelalte date din VIS se stochează în sistemul central al VIS.

▼B

(2)  Mesajele transmise de infrastructura VIS, prevăzute la articolul 16, articolul 24 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2), nu se înregistrează în VIS, fără a aduce atingere înregistrării operațiunilor de prelucrare a datelor în conformitate cu articolul 34.

Articolul 6

Accesul în vederea introducerii, a modificării, a ștergerii și a consultării datelor

(1)  Accesul la VIS pentru introducerea, modificarea sau ștergerea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în conformitate cu prezentul regulament este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităților responsabile în domeniul vizelor.

▼M4

(2)  Accesul la VIS în vederea consultării datelor este rezervat exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților naționale ale fiecărui stat membru cu competențe în ceea ce privește scopurile prevăzute la articolele 15-22, și personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților naționale ale fiecărui stat membru și al agențiilor Uniunii cu competențe în ceea ce privește scopurile prevăzute la articolele 20 și 21 din Regulamentul (UE) 2019/817. Acest acces este limitat la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin, în scopurile menționate și este proporțional cu obiectivele urmărite.

▼B

(3)  Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente al căror personal este autorizat în mod corespunzător să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date în/din VIS. Fiecare stat membru comunică fără întârziere Comisiei lista acestor autorități, inclusiv a celor menționate la articolul 41 alineatul (4), precum și orice modificări aduse respectivei liste. Lista specifică în ce scop pot fi procesate datele din VIS de fiecare dintre aceste autorități.

În termen de trei luni de la data la care VIS devine operațional, în conformitate cu articolul 48 alineatul (1), Comisia publică o listă consolidată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care există modificări ale listei, Comisia publică o dată pe an o listă consolidată actualizată.

Articolul 7

Principii generale

(1)  Fiecare autoritate competentă autorizată să acceseze VIS în conformitate cu prezentul regulament garantează că utilizarea sistemului este necesară, adecvată și se produce proporțional cu sarcinile pe care le au de îndeplinit autoritățile competente.

(2)  Fiecare autoritate competentă garantează că, utilizând VIS, nu discriminează solicitanții și deținătorii de viză pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și că respectă pe deplin demnitatea umană și integritatea solicitantului sau a deținătorului de viză.CAPITOLUL II

INTRODUCEREA ȘI UTILIZAREA DATELOR DE CĂTRE AUTORITĂȚILE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL VIZELOR

Articolul 8

Proceduri de introducere a datelor la depunerea cererii

(1)   ►M1  Atunci când cererea este admisibilă în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 ◄ , autoritatea responsabilă în domeniul vizelor creează imediat dosarul de cerere, introducând în VIS datele prevăzute la articolul 9, în măsura în care acestea trebuie să fie furnizate de solicitant.

(2)  Atunci când creează dosarul de cerere, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor verifică, în conformitate cu articolul 15, dacă un alt stat membru a înregistrat în VIS o cerere anterioară a solicitantului respectiv.

(3)  În cazul în care a fost înregistrată o cerere anterioară, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor conexează fiecare nou dosar de cerere cu dosarul de cerere anterior al solicitantului respectiv.

(4)  În cazul în care solicitantul călătorește în grup sau împreună cu soțul/soția și/sau copiii, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor creează un dosar de cerere pentru fiecare solicitant și creează legături între dosarele de cerere ale persoanelor care călătoresc împreună.

(5)  Atunci când nu se solicită furnizarea anumitor date, din motive legale sau pentru că ar fi faptic imposibil, câmpurile respective se marchează cu „nu este cazul”. În cazul amprentelor digitale, în scopul aplicării articolului 17, sistemul permite diferențierea cazurilor în care furnizarea amprentelor nu este solicitată din motive legale, de cazurile în care amprentele digitale nu pot fi furnizate din motive de ordin faptic. După o perioadă de patru ani, această funcționalitate expiră, cu excepția cazului în care este confirmată de o decizie a Comisiei, pe baza evaluării menționate la articolul 50 alineatul (4).

Articolul 9

▼M1

Datele care trebuie introduse în momentul depunerii cererii

▼B

Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor introduce în dosarul de cerere următoarele date:

1. 

numărul cererii;

2. 

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că a fost solicitată o viză;

3. 

autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea, inclusiv sediul acesteia, și dacă cererea a fost prezentată acestei autorități reprezentând un alt stat membru;

4. 

datele următoare, preluate din formularul de cerere:

▼M4

(a) 

numele (de familie); prenumele (numele de botez); data nașterii, sexul;

(aa) 

numele (de familie) la naștere [numele anterior (anterioare)] locul și țara nașterii; cetățenia actuală și cetățenia la naștere;

(b) 

tipul și numărul documentului sau documentelor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a documentului sau documentelor de călătorie;

(c) 

data expirării perioadei de valabilitate a documentului de călătorie;

(ca) 

autoritatea care a eliberat documentul de călătorie și data eliberării;

▼B

(d) 

locul și data cererii;

▼M1 —————

▼B

(f) 

datele referitoare la persoana care adresează invitația și/sau care își asumă cheltuielile de întreținere ale solicitantului pe perioada șederii, și anume:

(i) 

în cazul unei persoane fizice, numele, prenumele și adresa persoanei;

(ii) 

în cazul unei societăți sau al altei organizații, denumirea și adresa acesteia, precum și numele și prenumele persoanei de contact din cadrul societății/organizației;

▼M1

(g) 

statul membru (statele membre) de destinație și durata șederii sau a tranzitului prevăzute;

(h) 

principalul scop (principalele scopuri) al(e) călătoriei;

(i) 

data prevăzută de sosire în spațiul Schengen și data prevăzută de plecare din spațiul Schengen;

(j) 

Statul membru al primei intrări;

(k) 

adresa de domiciliu a solicitantului;

▼B

(l) 

ocupația actuală și angajatorul; pentru studenți: denumirea instituției de învățământ;

(m) 

în cazul minorilor, numele și prenumele ►M1  autorității părintești sau tutorelui ◄ solicitantului;

5. 

o fotografie a solicitantului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1683/95;

6. 

amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul Instrucțiunilor consulare comune.

Articolul 10

Date de adăugat în cazul eliberării unei vize

(1)  În cazul în care s-a luat decizia eliberării unei vize, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a eliberat viza respectivă adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost eliberată;

(b) 

autoritatea care a eliberat viza, inclusiv sediul său, și dacă aceasta a eliberat-o în numele unui alt stat membru;

(c) 

locul și data deciziei de eliberare a vizei;

(d) 

tipul de viză;

▼M3

(da) 

dacă este cazul, informații prin care se indică faptul că viza a fost eliberată cu valabilitate teritorială limitată, în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;

▼B

(e) 

numărul autocolantului de viză;

(f) 

teritoriul pe care deținătorul vizei este autorizat să călătorească, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul Instrucțiunilor consulare comune;

(g) 

data de la care decurge și data la care expiră perioada de valabilitate a vizei;

(h) 

numărul de intrări autorizate de viză pe teritoriul pentru care este valabilă viza;

(i) 

durata de ședere autorizată prin viză;

(j) 

dacă este cazul, indicația că viza a fost eliberată pe o filă separată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv ( 6 );

▼M1

(k) 

dacă este cazul, indicația că autocolantul de viză a fost completat manual;

▼M3

(l) 

dacă este cazul, statutul persoanei, care indică faptul că resortisantul țării terțe este un membru al familiei unui cetățean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 7 ) sau a unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte.

▼B

(2)  În cazul în care solicitantul își retrage cererea sau renunță la aceasta înainte de luarea unei decizii de eliberare sau nu a vizei, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor căreia i-a fost prezentată cererea indică faptul că cererea a fost clasată din aceste motive, precum și data clasării.

Articolul 11

Date de adăugat în cazul suspendării examinării cererii de viză

▼M1

Atunci când autoritatea competentă în domeniul vizelor care reprezintă un alt stat membru întrerupe examinarea cererii, aceasta adaugă următoarele informații în dosarul de cerere:

▼B

1. 

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că examinarea cererii a fost suspendată;

2. 

autoritatea care a suspendat examinarea cererii, inclusiv sediul acesteia;

3. 

locul și data deciziei de suspendare a examinării;

4. 

statul membru competent să examineze cererea.

Articolul 12

Date de adăugat în cazul refuzului unei vize

(1)  În cazul în care s-a luat decizia de a refuza o viză, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a refuzat viza adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

▼M1

(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost refuzată și a faptului dacă autoritatea respectivă a refuzat-o în numele altui stat membru;

▼B

(b) 

autoritatea care a refuzat viza, inclusiv sediul acesteia;

(c) 

locul și data deciziei de refuzare a vizei.

▼M1

(2)  În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele refuzului vizei, care poate (pot) fi unul sau mai multe dintre următoarele:

(a) 

solicitantul:

(i) 

prezintă un document de călătorie contrafăcut, fals sau falsificat;

(ii) 

nu furnizează o justificare pentru scopul și condițiile șederii prevăzute;

(iii) 

nu furnizează dovada unor mijloace de întreținere suficiente, atât pe durata șederii prevăzute, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau de reședință sau pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că urmează să fie primit, sau dacă nu este în măsură să dobândească astfel de mijloace în mod legal;

▼M2

(iv) 

a petrecut deja 90 de zile în cursul perioadei curente de 180 de zile pe teritoriul statelor membre pe baza unei vize uniforme sau a unei vize cu valabilitate teritorială limitată;

▼M1

(v) 

este o persoană care face obiectul unei alerte în SIS emisă în scopul de a i se refuza intrarea;

(vi) 

este considerat ca reprezentând o amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă sau pentru sănătatea publică astfel cum este definită la articolul 2 punctul 19 din Codul Frontierelor Schengen sau pentru relațiile internaționale ale unuia din statele membre, în special dacă în bazele de date naționale ale statelor membre a fost emisă o alertă în scopul de a i se refuza intrarea pentru motivele enumerate anterior;

(vii) 

nu dovedește că deține o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă, după caz;

(b) 

informațiile prezentate cu privire la justificarea scopului și a condițiilor șederii preconizate nu sunt fiabile;

(c) 

intenția solicitantului de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei nu a putut fi stabilită;

(d) 

nu s-au furnizat suficiente dovezi care să arate că solicitantul nu a fost în măsură să solicite o viză în prealabil, ceea ce ar justifica solicitarea vizei la frontieră.

Articolul 13

Date de adăugat în cazul anulării sau al retragerii unei vize

(1)  În cazul în care s-a luat decizia de a anula sau de a retrage o viză sau de a reduce durata de valabilitate a unei vize, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a luat această decizie adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost anulată sau retrasă;

(b) 

autoritatea care a anulat sau a retras viza, inclusiv sediul acesteia;

(c) 

locul și data deciziei.

(2)  În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele anulării sau al(e) retragerii, care poate (pot) fi:

(a) 

unul sau mai multe dintre motivele enumerate la articolul 12 alineatul (2);

(b) 

cererea titularului vizei de revocare a acesteia.

▼M3

(3)  În cazul în care s-a luat decizia de a anula sau de a revoca o viză, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a luat această decizie recuperează și exportă, fără întârziere, din VIS în Sistemul de intrare/ieșire instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului ( 8 ) (EES), datele enumerate la articolul 19 alineatul (1) din respectivul regulament.

▼B

Articolul 14

Date de adăugat în cazul prelungirii unei vize

▼M1

(1)  În cazul în care s-a luat decizia de a prelungi perioada de valabilitate a unei vize și/sau durata șederii în cazul unei vize eliberate, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a prelungit viza adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

▼B

(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost prelungită;

(b) 

autoritatea care a prelungit viza, inclusiv sediul acesteia;

(c) 

locul și data deciziei;

▼M1

(d) 

numărul autocolantului de viză corespunzător vizei prelungite;

▼B

(e) 

data de la care decurge și data la care expiră prelungirea vizei;

(f) 

perioada de prelungire a duratei autorizate de ședere;

▼M1

(g) 

teritoriul pe care titularul vizei este autorizat să călătorească, dacă valabilitatea teritorială a vizei prelungite diferă de cea a vizei inițiale;

▼B

(h) 

tipul vizei prelungite.

(2)  În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele prelungirii vizei, care poate/pot fi unul dintre următoarele:

(a) 

forța majoră;

(b) 

motive de ordin umanitar;

▼M1 —————

▼B

(d) 

motive serioase de ordin personal.

▼M3

(3)  Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a luat decizia de a prelungi perioada de valabilitate a unei vize, durata șederii în cazul unei vize eliberate sau ambele recuperează și exportă fără întârziere din VIS în EES datele enumerate la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2226.

▼B

Articolul 15

Utilizarea VIS în scopul examinării cererilor

(1)  Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă consultă VIS în scopul examinării cererilor și a deciziilor aferente, inclusiv a deciziilor de anulare, retragere, ►M1  sau de prelungire a vizelor ◄ , în conformitate cu dispozițiile pertinente.

(2)  În scopul menționat la alineatul (1), autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă este autorizată să efectueze căutări cu ajutorul uneia sau al mai multora dintre datele următoare:

(a) 

numărul cererii;

▼M3

(b) 

numele (numele de familie), prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile; sexul;

(c) 

tipul și numărul documentului de călătorie; codul din trei litere al țării care a eliberat documentul de călătorie și data de expirare a valabilității documentului de călătorie;

▼C1

(d) 

numele, prenumele și adresa persoanei fizice sau denumirea și adresa societății/celeilalte organizații, menționate la articolul 9 punctul 4 litera (f);

▼B

(e) 

amprentele digitale;

(f) 

numărul autocolantului de viză și data eliberării oricăror vize eliberate anterior.

(3)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul uneia sau al mai multora dintre datele enumerate la alineatul (2), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitant, autoritatea competentă responsabilă în domeniul vizelor are acces la dosarul/dosarele de cerere și la dosarul sau dosarele de cerere conexat(e), în conformitate cu articolul 8 alineatele (3) și (4), numai în scopul menționat la alineatul (1).

▼M3

(4)  În scopul consultării EES pentru examinarea cererilor de viză și luarea unei decizii cu privire la acestea în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/2226, autorității responsabile în domeniul vizelor i se permite accesul pentru a efectua căutări în EES direct din VIS după una sau mai multe din datele menționate la articolul respectiv.

(5)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (2) din prezentul articol, reiese că datele referitoare la resortisantul țării terțe nu sunt înregistrate în VIS sau în care există îndoieli cu privire la identitatea resortisantului țării terțe, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor are acces la date în scopul identificării în conformitate cu articolul 20.

▼B

Articolul 16

Utilizarea VIS în scopul consultării sau al solicitării documentelor

(1)  În scopul consultării la nivelul autorităților centrale cu privire la cereri, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Convenția Schengen, cererea de consultare și răspunsurile aferente se transmit în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

(2)  Statul membru responsabil de examinarea cererii transmite cererea de consultare împreună cu numărul cererii către VIS, cu menționarea statului membru sau a statelor membre care trebuie consultate.

VIS transmite cererea statului membru sau statelor membre menționat(e).

Statul membru sau statele membre consultat(e) transmit(e) răspunsul către VIS, care îl transmite statului membru care a formulat cererea.

(3)  Procedura prevăzută la alineatul (2) se poate, de asemenea, aplica în cazul transmiterii de informații cu privire la eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială limitată și al mesajelor referitoare la cooperarea consulară, precum și în cazul transmiterii unor cereri către autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă, având ca obiect punerea la dispoziție a unor copii ale documentelor de călătorie și a altor documente în sprijinul cererii, precum și pentru transmiterea copiilor electronice ale acestor documente. Autoritățile responsabile în domeniul vizelor competente răspund fără întârziere solicitărilor.

(4)  Datele cu caracter personal transmise în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul consultării între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor și în scopul cooperării consulare.

Articolul 17

Utilizarea datelor în scopul raportării și al elaborării statisticilor

Autoritățile responsabile în domeniul vizelor competente sunt autorizate să consulte datele următoare, exclusiv în scopul raportării și al elaborării de statistici, fără a li se permite identificarea solicitanților:

1. 

informații referitoare la stadiul procedurii;

2. 

autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă, inclusiv sediul acesteia;

3. 

cetățenia actuală a solicitantului;

▼M1

4. 

Statul membru al primei intrări;

▼B

5. 

data și locul cererii sau ale deciziei referitoare la viză;

▼M1

6. 

tipul de viză eliberată;

▼B

7. 

tipul documentului de călătorie;

8. 

motivele indicate în cazul unei decizii privind viza sau cererea de viză;

9. 

autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă, inclusiv sediul acesteia, care a respins cererea de viză și data respingerii;

10. 

cazurile în care aceeași persoană a solicitat vize de la mai multe autorități responsabile în domeniul vizelor, cu menționarea autorităților responsabile în domeniul vizelor, a sediului acestora și a datelor la care cererile au fost respinse;

▼M1

11. 

principalul scop (principalele scopuri) al(e) călătoriei;

▼C1

12. 

cazurile în care datele menționate la articolul 9 punctul 6 nu au putut fi furnizate din motive de ordin faptic, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) teza a doua;

13. 

cazurile în care nu s-a solicitat furnizarea, din motive legale, a datelor menționate la articolul 9 punctul 6, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) teza a doua;

14. 

cazurile în care unei persoane care nu a putut furniza din motive de ordin faptic datele menționate la articolul 9 punctul 6 i s-a refuzat viza, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) teza a doua.

▼BCAPITOLUL III

ACCESUL LA DATE DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI

▼M3

Articolul 17a

Interoperabilitatea cu EES

(1)  De la punerea în funcțiune a EES, astfel cum se prevede la articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2226, se instituie interoperabilitatea dintre EES și VIS pentru a se asigura o mai mare eficiență și rapiditate a verificărilor la frontiere. În acest scop, eu-LISA instituie un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS. Consultarea directă între EES și VIS este posibilă numai dacă atât prezentul regulament, cât și Regulamentul (UE) 2017/2226 prevăd acest lucru. Recuperarea datelor privind vizele din VIS, exportul acestora în EES și actualizarea datelor din VIS în EES trebuie să fie un proces automatizat odată ce operațiunea vizată este lansată de autoritatea în cauză.

(2)  Interoperabilitatea permite autorităților responsabile în domeniul vizelor care utilizează VIS să consulte EES din VIS:

(a) 

atunci când examinează cererile de viză și adoptă decizii cu privire la acestea în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolul 15 alineatul (4) din prezentul regulament;

(b) 

în scopul de a recupera și a exporta datele privind vizele direct din VIS în EES în cazul anulării, revocării sau prelungirii unei vize în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolele 13 și 14 din prezentul regulament.

(3)  Interoperabilitatea permite autorităților de frontieră care utilizează EES să consulte VIS din EES în scopul:

(a) 

de a recupera datele privind vizele direct din VIS și de a le importa în EES, în vederea creării sau actualizării în EES, a fișei de intrare/ieșire sau a fișei privind refuzul intrării a unui titular de viză, în conformitate cu articolele 14, 16 și 18 din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolul 18a din prezentul regulament;

(b) 

de a recupera datele privind vizele direct din VIS și de a le importa în EES în cazul anulării, revocării sau prelungirii unei vize în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolele 13 și 14 din prezentul regulament;

(c) 

de a verifica autenticitatea și valabilitatea vizei, dacă sunt respectate condițiile de intrare pe teritoriul statelor membre în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399al Parlamentului European și al Consiliului ( 9 ), sau cu ambele, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament;

(d) 

de a verifica dacă resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză și pentru care nu există un dosar individual înregistrat în EES au fost deja înregistrați în VIS în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolul 19a din prezentul regulament;

(e) 

de a verifica, în cazul în care identitatea unui titular de viză este verificată cu ajutorul amprentelor digitale, identitatea unui titular de viză cu ajutorul amprentelor digitale prin consultarea VIS, în conformitate cu articolul 23 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolul 18 alineatul (6) din prezentul regulament.

(4)  În ceea ce privește operarea serviciului web al EES menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/2226, VIS actualizează zilnic baza de date separată, care poate fi doar citită, menționată la articolul 13 alineatul (5) din respectivul regulament, prin extragerea unidirecțională a unui subset minim necesar de date din VIS.

(5)  În conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2017/2226, Comisia adoptă măsurile necesare pentru instituirea și proiectarea de înalt nivel a interoperabilității. Pentru a stabili interoperabilitatea cu EES, autoritatea de administrare dezvoltă evoluțiile și/sau adaptările necesare pentru Sistemul central VIS, interfața națională din fiecare stat membru și infrastructura de comunicații dintre Sistemul central VIS și interfețele naționale. Statele membre adaptează și dezvoltă infrastructurile naționale.

▼M3

Articolul 18

Accesul la date în scopul verificării la frontierele la care se operează EES

(1)  Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularilor de viză, autenticitatea, valabilitatea teritorială și temporală și statutul vizelor sau îndeplinirea condițiilor de intrare pe teritoriul statelor membre în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399, sau în ambele scopuri, autoritățile competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES au acces la VIS pentru a efectua căutări după următoarele date:

(a) 

numele (numele de familie), prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile; sexul; tipul și numărul documentului de călătorie sau ale documentelor de călătorie; codul din trei litere al țării care a eliberat documentul de călătorie sau documentele de călătorie; și data de expirare a valabilității documentului de călătorie sau a documentelor de călătorie; sau

(b) 

numărul autocolantului de viză.

(2)  Exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în cazul în care se lansează o căutare în EES în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritatea de frontieră competentă lansează o căutare în VIS direct din EES utilizând datele menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol.

(3)  Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, în cazul în care se lansează o căutare în EES în temeiul articolului 23 alineatul (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritatea de frontieră competentă poate să efectueze căutări în VIS fără a face uz de interoperabilitatea cu EES în cazul în care acest lucru este impus de anumite circumstanțe, în special în cazul în care, având în vedere situația specifică a unui resortisant al unei țări terțe, este mai adecvată o căutare cu ajutorul datelor menționate la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol sau în cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic, cu caracter temporar, de a consulta datele din EES sau în cazul unei defecțiuni a EES.

(4)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), reiese că în VIS sunt stocate date referitoare la una sau mai multe vize eliberate sau prelungite, a căror perioadă de valabilitate nu a expirat și a căror valabilitate teritorială este respectată pentru trecerea frontierei, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a consulta următoarele date conținute în dosarul de cerere vizat și în dosarele de cerere asociate în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol:

(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii și datele preluate din formularul de cerere, ►C3  menționate la articolul 9 punctele 2 și 4; ◄

(b) 

fotografii;

(c) 

datele menționate la articolele 10, 13 și 14 și introduse în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată (anulate) sau revocată (revocate) sau cu viza sau vizele a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit.

În plus, în cazul titularilor de viză pentru care anumite date nu trebuie furnizate din motive de drept sau a căror furnizare nu este posibilă din motive de fapt, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES primește o notificare cu privire la rubrica sau rubricile aferentă (aferente) care poartă mențiunea „nu se aplică”.

(5)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, reiese că în VIS sunt înregistrate date referitoare la persoana respectivă, dar nu este înregistrată o viză valabilă, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a consulta următoarele date conținute în dosarul sau dosarele de cerere și în dosarul sau dosarele de cerere asociate în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol:

(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii și datele preluate din formularul de cerere, ►C3  menționate la articolul 9 punctele 2 și 4; ◄

(b) 

fotografii;

(c) 

datele menționate la articolele 10, 13 și 14 și introduse în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată (anulate) sau revocată (revocate) sau cu viza sau vizele a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit.

(6)  În afara consultării desfășurate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES verifică identitatea unei persoane în VIS în cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, reiese că datele referitoare la persoana respectivă sunt înregistrate în VIS și este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a) 

identitatea persoanei nu poate fi verificată în EES în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, deoarece:

(i) 

titularul de viză nu este încă înregistrat în EES;

(ii) 

identitatea este verificată, la punctul de trecere a frontierei în cauză, cu ajutorul amprentelor digitale în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226;

(iii) 

există îndoieli cu privire la identitatea titularului de viză;

(iv) 

din orice alt motiv;

(b) 

identitatea persoanei poate fi verificată în EES, dar se aplică dispozițiile articolului 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2226.

Autoritățile competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES verifică amprentele digitale ale titularului de viză prin compararea cu amprentele digitale înregistrate în VIS. Pentru titularii de viză ale căror amprente digitale nu pot fi utilizate, căutarea menționată la alineatul (1) se efectuează doar după datele alfanumerice prevăzute la alineatul (1).

(7)  În scopul verificării amprentelor digitale în VIS, astfel cum se prevede la alineatul (6), autoritatea competentă poate lansa o căutare în VIS din EES.

(8)  În cazul în care verificarea deținătorului de viză sau a vizei eșuează sau există îndoieli cu privire la identitatea deținătorului de viză sau la autenticitatea vizei sau a documentului de călătorie, personalul autorizat din cadrul autorităților competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES are acces la date în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) și (2).

▼M3

Articolul 18a

Recuperarea datelor din VIS pentru a crea sau a actualiza în EES o fișă de intrare/ieșire sau o fișă privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză

Exclusiv în scopul creării sau al actualizării în EES a unei fișe de intrare/ieșire sau a unei fișe privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și cu articolele 16 și 18 din Regulamentul (UE) 2017/2226, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a recupera din VIS și a importa în EES datele stocate în VIS și menționate la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din respectivul regulament.

▼B

Articolul 19

Accesul la date în scopul verificării pe teritoriul statelor membre

(1)  Autoritățile competente să efectueze verificări pe teritoriul statelor membre, spre a determina dacă condițiile de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre sunt îndeplinite, pot efectua căutări cu ajutorul numărului autocolantului de viză, în combinație cu verificarea amprentelor digitale ale deținătorilor de viză sau cu numărul autocolantului de viză, numai în scopul de a verifica identitatea deținătorilor de viză și/sau autenticitatea vizelor și/sau îndeplinirea condițiilor de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre.

Pentru deținătorii de viză ale căror amprente digitale nu pot fi utilizate, căutarea se efectuează exclusiv cu numărul autocolantului de viză.

(2)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la deținătorul de viză, autoritatea competentă este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de cerere și din dosarul sau dosarele de cerere conexat(e), în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), numai în scopul menționat la alineatul (1):

▼C1

(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii și la datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu articolul 9 punctele 2 și 4;

▼B

(b) 

fotografii;

(c) 

datele introduse în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată (anulate), retrasă (retrase) sau a cărei (căror) durată de valabilitate s-a prelungit ►M1  ————— ◄ , în conformitate cu dispozițiile articolelor 10, 13 și 14.

(3)  În situațiile în care verificarea deținătorului de viză sau verificarea vizei eșuează sau există îndoieli cu privire la identitatea deținătorului de viză, a autenticității vizei și/sau a documentului de călătorie, personalul autorizat din cadrul autorităților competente are acces la date în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) și (2).

▼M3

Articolul 19a

Utilizarea VIS înainte de crearea în EES a dosarelor individuale ale resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză

(1)  Pentru a verifica dacă o persoană a fost înregistrată anterior în VIS, autoritățile competente pentru efectuarea verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399 consultă VIS înainte de crearea în EES a dosarului individual al resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, astfel cum se prevede la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/2226.

(2)  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, în cazul în care se aplică articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226 și, în urma căutării menționate la articolul 27 din regulamentul respectiv, reiese că datele referitoare la un resortisant al unei țări terțe nu sunt înregistrate în EES, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES are acces pentru a efectua căutări în VIS după următoarele date: numele (numele de familie); prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile; sexul; tipul și numărul documentului de călătorie; codul din trei litere al țării care a eliberat documentul de călătorie și data de expirare a valabilității documentului de călătorie.

(3)  Exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în urma unei căutări lansate în EES în temeiul articolului 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES poate lansa o căutare în VIS direct din EES utilizând datele alfanumerice prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

(4)  În plus, în cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (2), reiese că în VIS sunt înregistrate date referitoare la resortisantul unei țări terțe, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES verifică amprentele digitale ale resortisantului unei țări terțe prin compararea cu amprentele digitale înregistrate în VIS. Autoritatea respectivă poate lansa verificarea din EES. Pentru resortisanții țărilor terțe ale căror amprente digitale nu pot fi utilizate, căutarea se efectuează doar cu ajutorul datelor alfanumerice prevăzute la alineatul (2).

(5)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (2) din prezentul articol și a verificării efectuate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol, reiese că în VIS sunt înregistrate date referitoare la persoana respectivă, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a consulta următoarele date conținute în dosarul de cerere vizat, precum și în dosarul sau dosare de cerere asociate în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopul menționat la alineatul (1) din prezentul articol:

(a) 

informații referitoare la stadiul procedurii și datele preluate din formularul de cerere, ►C3  menționate la articolul 9 punctele 2 și 4; ◄

(b) 

fotografii;

(c) 

datele menționate la articolele 10, 13 și 14 și introduse în legătură cu viza sau vizele eliberată (eliberate), anulată (anulate), sau revocată (revocate) sau cu viza sau vizele a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit.

(6)  Atunci când verificarea menționată la alineatul (4) sau (5) din prezentul articol nu dă niciun rezultat sau există îndoieli cu privire la identitatea persoanei sau a autenticității documentului de călătorie, personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES are acces la date în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) și (2). Autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES poate lansa din EES identificarea menționată la articolul 20.

▼B

Articolul 20

Accesul la date în scopul identificării

▼M3

(1)  Exclusiv în scopul identificării persoanelor care este posibil să fi fost înregistrate anterior în VIS ori care ar putea să nu îndeplinească sau să nu mai îndeplinească condițiile de intrare sau de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre, autoritățile competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES sau în interiorul teritoriului statelor membre pentru a constata dacă sunt îndeplinite condițiile de intrare sau de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre au acces pentru a efectua căutări în VIS după amprentele digitale ale persoanei respective.

▼C1

În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 punctul 4 litera (a) și/sau litera (c); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 punctul 4 litera (b).

▼B

(2)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitant, autoritatea competentă este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de cerere și din dosarul sau dosarele de cerere conexat(e), în conformitate cu articolul 8 alineatele (3) și (4), exclusiv în scopul menționat la alineatul (1):

(a) 

numărul cererii, stadiul procedurii și autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea;

▼C1

(b) 

datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu articolul 9 punctul 4;

▼B

(c) 

fotografii;

(d) 

datele introduse în legătură cu orice viză eliberată, refuzată, anulată, retrasă sau a cărei durată de valabilitate este prelungită ►M1  ————— ◄ sau cu cereri a căror examinare a fost suspendată, în conformitate cu dispozițiile articolelor 10-14.

(3)  În cazul în care persoana deține o viză, autoritățile competente consultă mai întâi VIS, în conformitate cu articolul 18 sau 19.

▼C1

Articolul 21

Accesul la date în vederea stabilirii responsabilității privind cererile de azil

(1)  Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale solicitantului de azil, numai în scopul stabilirii statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil în conformitate cu articolele 9 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003.

În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 punctul 4 litera (a) și/sau litera (c); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 punctul 4 litera (b).

(2)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS este înregistrată o viză eliberată, a cărei valabilitate expiră cu cel mult șase luni înainte de data cererii de azil, și/sau o viză a cărei durată de valabilitate este prelungită până la o dată de expirare de cel mult șase luni înainte de data cererii de azil, autoritatea responsabilă în domeniul azilului este autorizată să consulte următoarele date cuprinse în dosarul de cerere și, în ceea ce privește datele enumerate la litera (g) referitoare la soț/soție și copii, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), numai în scopul menționat la alineatul (1):

(a) 

numărul cererii și autoritatea care a eliberat viza sau a prelungit durata acesteia, precum și informații care să indice dacă autoritatea a eliberat viza în numele altui stat membru;

(b) 

datele preluate din formularul de cerere, prevăzute la articolul 9 punctul 4 literele (a) și (b);

(c) 

tipul de viză;

(d) 

perioada de valabilitate a vizei;

(e) 

durata intenționată a șederii;

(f) 

fotografii;

(g) 

datele prevăzute la articolul 9 punctul 4 literele (a) și (b) din dosarul/dosarele de cerere conexat(e) cu privire la soț/soție și copii.

(3)  Consultarea VIS în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol este efectuată numai de autoritățile naționale desemnate prevăzute la articolul 21 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 343/2003.

▼B

Articolul 22

Accesul la date în scopul examinării cererilor de azil

(1)  Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003, să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale solicitantului de azil, numai în scopul examinării cererilor de azil.

▼C1

În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 punctul 4 litera (a) și/sau litera (c); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 punctul 4 litera (b).

▼B

(2)  În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la o viză eliberată, autoritatea responsabilă în domeniul azilului este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de cerere și din dosarul sau dosarele de cerere conexat(e) aparținând solicitantului în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, în ceea ce privește datele enumerate la litera (e) referitoare la soț/soție și copii, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), exclusiv în scopul prevăzut la alineatul (1):

(a) 

numărul cererii;

▼C1

(b) 

datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu articolul 9 punctul 4 literele (a), (b) și (c);

▼B

(c) 

fotografii;

(d) 

datele introduse în legătură cu orice viză eliberată, anulată, retrasă sau a cărei durată de valabilitate este prelungită ►M1  ————— ◄ , în conformitate cu dispozițiile articolelor 10, 13 și 14;

▼C1

(e) 

datele prevăzute la articolul 9 punctul 4 literele (a) și (b) din dosarul/dosarele de cerere conexat(e) cu privire la soț/soție și copii.

▼B

(3)  Consultarea VIS în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol este efectuată numai de autoritățile naționale desemnate prevăzute la articolul 21 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 343/2003.CAPITOLUL IV

PĂSTRAREA ȘI MODIFICAREA DATELOR

Articolul 23

Durata de păstrare a datelor stocate

(1)  Durata de păstrare a dosarelor de cerere în VIS este de cel mult cinci ani, fără a se aduce atingere ștergerii datelor menționată la articolele 24 și 25, precum și ținerii evidenței menționată la articolul 34.

Durata respectivă începe să curgă:

(a) 

la data expirării vizei, în cazul eliberării unei vize;

(b) 

la noua dată de expirare a vizei, în cazul prelungirii unei vize;

(c) 

la data creării dosarului de cerere în VIS, în cazul retragerii, al încheierii sau al suspendării cererii;

(d) 

la data deciziei autorității responsabile în domeniul vizelor, în cazul refuzării, al anulării, ►M1  ————— ◄ sau al revocării vizei.

(2)  La expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1), VIS șterge automat dosarul de cerere și legătura sau legăturile la acest dosar, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatele (3) și (4).

Articolul 24

Modificarea datelor

(1)  Dreptul de a modifica datele pe care le-a transmis către VIS, prin corectarea sau ștergerea acestora, revine numai statului membru responsabil.

(2)  În cazul în care un stat membru deține dovezi care sugerează că datele prelucrate în VIS sunt eronate sau că prelucrarea lor în VIS contravine dispozițiilor prezentului regulament, acesta informează imediat statul membru responsabil. Acest mesaj poate fi transmis prin infrastructura VIS.

(3)  Statul membru responsabil verifică datele respective și, dacă este nevoie, le corectează sau le șterge imediat.

Articolul 25

Ștergerea anticipată a datelor

(1)  În cazul în care, înainte de expirarea perioadei prevăzute la articolul 23 alineatul (1), un solicitant a dobândit cetățenia unui stat membru, dosarele de cerere și legăturile menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) cu privire la acesta sunt șterse din VIS fără întârziere de către statul membru care a creat dosarul/dosarele de cerere și legăturile respectiv(e).

(2)  Fiecare stat membru informează fără întârziere statul membru sau statele membre responsabil(e) cu privire la dobândirea, de către un solicitant, a cetățeniei sale. Acest mesaj poate fi transmis prin infrastructura VIS.

(3)  În cazul în care refuzul unei vize a fost anulat de o instanță judecătorească sau de un alt organism de recurs, statul membru care a refuzat viza șterge fără întârziere datele menționate la articolul 12, imediat ce hotărârea de anulare a refuzului vizei devine definitivă.CAPITOLUL V

FUNCȚIONARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Articolul 26

Gestionarea operativă

(1)  După o perioadă de tranziție, o autoritate de administrare („autoritatea de administrare”), finanțată de la bugetul general al Uniunii Europene, este responsabilă de gestionarea operativă a VIS central și a interfețelor naționale. Autoritatea de administrare garantează, în colaborare cu statele membre, că se utilizează, în permanență, cea mai performantă tehnologie existentă, supusă unei analize costuri-beneficii, pentru VIS central și interfețele naționale.

(2)  Autoritatea de administrare este, de asemenea, responsabilă pentru următoare sarcini legate de infrastructura de comunicații dintre VIS central și interfețele naționale:

(a) 

supraveghere;

(b) 

garantarea securității;

(c) 

coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizor.

(3)  Comisia are responsabilitatea tuturor celorlalte sarcini referitoare la infrastructura de comunicații dintre VIS central și interfețele naționale, în special:

(a) 

sarcini referitoare la aplicarea bugetului;

(b) 

achiziție și reînnoire;

(c) 

aspecte contractuale.

▼M3

(3a)  Din 30 iunie 2018, autoritatea de administrare este responsabilă pentru sarcinile menționate la alineatul (3).

▼B

(4)  În cursul perioadei de tranziție, înainte ca autoritatea de administrare să își preia responsabilitățile, Comisiei îi revine sarcina administrării operative a VIS. Comisia poate delega această sarcină și sarcinile referitoare la aplicarea bugetului, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene ( 10 ), către organismele publice naționale în două state membre diferite.

(5)  Fiecare dintre organismele publice naționale menționate la alineatul (4) trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecție:

(a) 

să dovedească faptul că beneficiază de o experiență îndelungată în administrarea unui sistem de informații la scară largă;

(b) 

să dispună de o expertiză considerabilă în ceea ce privește cerințele de funcționare și de securitate specifice unui sistem de informații la scară largă;

(c) 

să dispună de un număr suficient de angajați experimentați, cu competențe lingvistice și calificări profesionale care să le permită să își desfășoare activitatea într-un mediu de cooperare internațională de tipul celui necesar în cazul VIS;

(d) 

să dispună de infrastructuri securizate și adaptate nevoilor sale, care să fie îndeosebi în măsură să susțină și să garanteze funcționarea continuă a sistemelor de informații la scară largă; și

(e) 

să acționeze într-un context administrativ care să îi permită să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător și să evite orice conflict de interese.

(6)  Înaintea oricărei delegări, în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (4) și, ulterior, la intervale periodice, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la condițiile delegării, la domeniul precis de aplicare a acesteia și la organismele cărora le sunt delegate sarcinile.

(7)  În cazul în care Comisia își deleagă responsabilitatea în cursul perioadei de tranziție, în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (4), aceasta garantează că delegarea respectă pe deplin limitele fixate de sistemul instituțional prevăzut în tratat. Comisia garantează îndeosebi că delegarea nu aduce atingere vreunui mecanism care permite un control efectiv exercitat, în temeiul legislației comunitare, de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi sau Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

(8)  Gestionarea operativă a VIS cuprinde toate sarcinile necesare pentru ca VIS să poată funcționa 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și perfecționările tehnice necesare pentru a asigura funcționarea sistemului la un nivel satisfăcător de calitate operațională, în special în ceea ce privește timpul necesar căutării în baza centrală de date de către oficiile consulare, care ar trebui să fie cât mai redus cu putință.

(9)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 17 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, stabilit prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 ( 11 ), autoritatea de administrare aplică norme corespunzătoare în materie de secret profesional sau impune obligații de confidențialitate echivalente tuturor angajaților săi care trebuie să utilizeze datele din VIS în activitatea lor. Această obligație continuă să se aplice și după ce aceste persoane și-au ieșit din funcții, au încetat să mai ocupe un anumit post sau după încheierea activității lor.

Articolul 27

Localizarea geografică a Sistemului central de informații privind vizele

VIS central principal, care asigură executarea funcțiilor de supraveghere și gestionare tehnică, este situat la Strasbourg (Franța), iar un VIS central de rezervă, capabil să asigure toate funcționalitățile VIS central principal, în cazul funcționării necorespunzătoare a acestuia, este situat la Sankt Johann im Pongau (Austria).

Articolul 28

Relația cu sistemele naționale

(1)  VIS este conectat la sistemul național al fiecărui stat membru prin intermediul interfeței naționale din statul membru respectiv.

(2)  Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională, care autorizează accesul la VIS al autorităților competente prevăzute la articolul 6 alineatele (1) și (2) și conectează această autoritate națională la interfața națională.

(3)  Fiecare stat membru aplică proceduri automatizate de prelucrare a datelor.

(4)  Fiecare stat membru este responsabil de:

(a) 

dezvoltarea sistemului național și/sau adaptarea acestuia la VIS în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Decizia 2004/512/CE;

(b) 

organizarea, gestionarea, funcționarea și întreținerea sistemului său național;

(c) 

gestionarea și reglementarea accesului la VIS al personalului din cadrul autorităților naționale competente autorizat în mod corespunzător, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, precum și realizarea și actualizarea periodică a unei liste cu membrii personalului de acest tip, care să prevadă inclusiv calificările acestora;

(d) 

achitarea cheltuielilor aferente sistemelor naționale și a cheltuielilor de conectare a acestora la interfața națională, inclusiv a costului investițiilor și a cheltuielilor de exploatare pentru infrastructura de comunicații dintre interfața națională și sistemul național.

(5)  Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în VIS, personalul din cadrul autorităților cu drept de acces la VIS urmează o instruire corespunzătoare cu privire la normele în materie de securitate și de protecție a datelor și este informat în legătură cu eventualele infracțiuni și sancțiuni în domeniu.

Articolul 29

Responsabilitatea în materie de utilizare a datelor

(1)  Fiecare stat membru garantează prelucrarea legală a datelor și, în special, faptul că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la datele prelucrate în VIS pentru îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu prezentul regulament. Statul membru responsabil garantează în special că:

(a) 

datele sunt colectate în mod legal;

(b) 

datele sunt transmise către VIS în mod legal;

(c) 

datele transmise la VIS sunt exacte și actualizate.

(2)  Autoritatea de administrare asigură că VIS este utilizat în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și cu normele sale de aplicare prevăzute la articolul 45 alineatul (2). În special, autoritatea de administrare:

(a) 

ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea VIS central și a infrastructurii de comunicații între VIS central și interfețele naționale, fără a aduce atingere responsabilităților fiecărui stat membru;

(b) 

garantează că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la datele prelucrate în VIS, pentru îndeplinirea sarcinilor autorității de administrare, în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  Autoritatea de administrare informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în legătură cu măsurile luate în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 30

Păstrarea datelor VIS în fișierele naționale

(1)  Datele recuperate din VIS pot fi păstrate în fișiere naționale numai dacă este nevoie într-un anumit caz, în conformitate cu scopul VIS și cu dispozițiile legale relevante, printre care se numără și cele referitoare la protecția datelor, durata lor de păstrare încetând în momentul în care datele respective nu mai sunt necesare în cazul respectiv.

(2)  Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a păstra în dosarele sale naționale datele pe care statul membru respectiv le-a introdus în VIS.

(3)  Orice utilizare a datelor fără respectarea dispozițiilor prevăzute la alineatele (1) și (2) este considerată o utilizare abuzivă în temeiul legislației naționale din fiecare stat membru.

Articolul 31

Comunicarea datelor către țări terțe sau organisme internaționale

(1)  Datele prelucrate în VIS în conformitate cu prezentul regulament nu sunt transferate și nu sunt puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale.

▼C1

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), datele prevăzute la articolul 9 punctul 4 literele (a), (b), (c), (k) și (m) pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale menționate în anexă, dacă sunt necesare în cazuri individuale pentru a dovedi identitatea resortisanților din țări terțe, inclusiv în scopul repatrierii, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

▼B

(a) 

Comisia a adoptat o decizie privind protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal în țara terță respectivă, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE, sau un acord de readmisie este în vigoare între Comunitate și țara terță respectivă sau se aplică dispozițiile articolului 26 alineatul (1) litera (d) din Directiva 95/46/CE;

(b) 

țara terță sau organizația internațională este de acord să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care acestea au fost furnizate;

(c) 

datele sunt transferate sau puse la dispoziție în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației comunitare, în special acordurile de readmisie, și cu legislația națională a statului membru care a transferat sau a pus la dispoziție datele, inclusiv dispozițiile legale relevante în domeniul protecției și al securității datelor; și

(d) 

statul membru sau statele membre care a (au) introdus datele în VIS și-a (și-au) dat acordul.

(3)  Aceste transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale nu aduc atingere drepturilor refugiaților sau ale persoanelor care solicită protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.

Articolul 32

Securitatea datelor

(1)  Statul membru responsabil asigură securitatea datelor înainte și în cursul transmiterii lor către interfața națională. Fiecare stat membru asigură securitatea datelor pe care le primește de la VIS.

(2)  Fiecare stat membru, în raport cu sistemul său național, adoptă măsurile necesare, care cuprind și un plan de securitate, pentru:

(a) 

a proteja în mod fizic datele, inclusiv prin elaborarea planurilor de urgență pentru protecția infrastructurii critice;

(b) 

a interzice accesul persoanelor neautorizate la instalațiile naționale în care sunt efectuate operațiile care revin statului membru în conformitate cu obiectul VIS (controale la intrarea în instalație);

(c) 

a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a suporturilor de date (controlul suporturilor de date);

(d) 

a împiedica introducerea neautorizată a datelor și inspecția, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor personale stocate (controlul arhivării);

(e) 

a împiedica prelucrarea neautorizată a datelor în VIS și orice modificare sau ștergere neautorizată a datelor prelucrate în VIS (controlul introducerii datelor);

(f) 

a garanta că persoanele autorizate să acceseze VIS au acces numai la datele acoperite prin autorizația lor de acces, prin intermediul identităților individuale și de utilizator unic și numai la modul de acces confidențial (controlul accesului la date);

(g) 

a garanta că toate autoritățile cu drept de acces la VIS creează profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să acceseze, să introducă, să actualizeze, să șteargă și să caute date și să pună fără întârziere aceste profiluri la dispoziția autorităților naționale de supraveghere prevăzute la articolul 41, la cererea acestora (profilurile membrilor personalului);

(h) 

a garanta că este posibil să se verifice și să se stabilească organismele cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal, utilizând echipamentul de comunicare a datelor (controlul comunicațiilor);

(i) 

a garanta posibilitatea de verificare și de stabilire a datelor care au fost prelucrate în VIS, în ce moment, de către cine și cu ce scop (controlul înregistrării datelor);

(j) 

a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal pe durata transmiterii datelor cu caracter personal către sau din VIS sau în timpul transportului suportului de date, în special prin intermediul tehnicilor de criptare corespunzătoare (controlul transportului);

(k) 

a controla eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la acest alineat și a lua măsurile de organizare necesare referitoare la supravegherea internă pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului regulament (audit intern).

(3)  Autoritatea de administrare ia măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor stabilite la alineatul (2) în ceea ce privește funcționarea VIS, inclusiv adoptarea unui plan de securitate.

Articolul 33

Răspunderea

(1)  Orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii ca urmare a unei operații ilegale de prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la statul membru răspunzător pentru prejudiciul provocat. Respectivul stat membru poate fi exonerat de răspundere, integral sau parțial, dacă dovedește că fapta care a cauzat prejudiciul nu îi este imputabilă.

(2)  În cazul în care orice nerespectare, de către un stat membru, a obligațiilor care îi revin în virtutea prezentului regulament produce prejudicii VIS, statul membru respectiv este considerat răspunzător pentru prejudiciile aduse, cu excepția cazului și în măsura în care autoritatea de administrare sau alt stat membru nu a luat măsuri rezonabile pentru a preveni producerea prejudiciilor sau pentru a diminua întinderea lor.

(3)  Acțiunile în despăgubire intentate împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt guvernate de dispozițiile din legislația națională a statului membru împotriva căruia este introdusă acțiunea.

Articolul 34

Ținerea evidenței

▼M3

(1)  Statele membre și autoritatea de administrare țin evidența tuturor operațiilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul VIS. Respectivele evidențe indică:

(a) 

scopul accesului menționat la articolul 6 alineatul (1) și la articolele 15-22;

(b) 

data și ora;

(c) 

tipul de date transmise, astfel cum sunt menționate la articolele 9-14;

(d) 

tipul de date utilizate pentru căutare, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2), la articolul 17, la articolul 18 alineatele (1) și (6), la articolul 19 alineatul (1), la articolul 19a alineatele (2) și (4), la articolul 20 alineatul (1), la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (1), precum și

(e) 

denumirea autorității care a introdus sau a recuperat datele.

În plus, fiecare stat membru ține evidența personalului autorizat în mod corespunzător pentru introducerea sau recuperarea datelor.

▼M3

(1a)  În vederea operațiunilor menționate la articolul 17a, se ține evidența tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul VIS și EES în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2017/2226.

▼B

(2)  Aceste evidențe pot fi utilizate numai pentru controlul legalității prelucrării datelor din punctul de vedere al protecției acestora, precum și pentru garantarea securității datelor. Evidențele trebuie protejate, prin măsuri adecvate, împotriva oricărui acces neautorizat și șterse după o perioadă de un an de la expirarea duratei de păstrare prevăzută la articolul 23 alineatul (1), în cazul în care nu sunt necesare pentru o procedură de control deja inițiată.

Articolul 35

Autocontrolul

Statele membre garantează că fiecare autoritate care are acces la datele VIS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament și cooperează, unde este cazul, cu autoritatea națională de supraveghere.

Articolul 36

Sancțiuni

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare frauduloasă a datelor introduse în VIS se pedepsește prin sancțiuni, inclusiv sancțiuni de natură administrativă și/sau penală în conformitate cu legislația națională, care sunt efective, proporționale și disuasive.CAPITOLUL VI

DREPTURI ȘI SUPRAVEGHERE ÎN MATERIE DE PROTECȚIE A DATELOR

▼C1

Articolul 37

Dreptul la informare

(1)  Statul membru responsabil pune la dispoziția solicitanților și a persoanelor menționate la articolul 9 punctul 4 litera (f) următoarele informații:

(a) 

identitatea autorității menționate la articolul 41 alineatul (4), inclusiv datele de contact ale acesteia;

(b) 

scopul prelucrării datelor în VIS;

(c) 

categoriile de destinatari ai datelor, inclusiv autoritățile menționate la articolul 3;

(d) 

perioada de păstrare a datelor;

(e) 

caracterul obligatoriu al colectării datelor pentru examinarea cererii;

(f) 

existența dreptului de acces la datele care le privesc și a dreptului de a solicita rectificarea datelor inexacte care le privesc sau ștergerea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a dreptului de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi și datele de contact ale autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1), care soluționează plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

(2)  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția solicitanților în scris la data colectării datelor din formularul de cerere, a efectuării fotografiei și a luării amprentelor digitale, în conformitate cu articolul 9 punctele 4, 5 și 6.

(3)  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția persoanelor prevăzute la articolul 9 punctul 4 litera (f) în cuprinsul formularelor semnate de persoanele care adresează invitații, se angajează să ia în întreținere și să ofere găzduire.

În cazul în care nu există astfel de formulare semnate de aceste persoane, informațiile sunt furnizate în conformitate cu articolul 11 din Directiva 95/46/CE.

▼B

Articolul 38

Dreptul de acces, de rectificare și de ștergere

(1)  Fără a aduce atingere obligației de a furniza alte informații în conformitate cu articolul 12 litera (a) din Directiva 95/46/CE, orice persoană are dreptul să i se comunice datele care o privesc înregistrate în VIS și identitatea statului membru care le-a transmis către VIS. Accesul la date poate fi acordat numai de către un stat membru. Fiecare stat membru ține evidența solicitărilor pentru un astfel de acces.

(2)  Orice persoană poate solicita ca datele care o privesc și care sunt inexacte să fie rectificate și ca datele înregistrate în mod ilegal să fie șterse. Rectificarea și ștergerea sunt efectuate fără întârziere de către statul membru responsabil, în conformitate cu legile, reglementările și procedurile sale.

(3)  În cazul în care solicitarea prevăzută la alineatul (2) nu este adresată statului membru responsabil, ci unui alt stat membru, autoritățile statului membru căruia i-a fost prezentată solicitarea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de 14 zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună.

(4)  Dacă se constată că datele înregistrate în VIS sunt incorecte sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil le rectifică sau le șterge în conformitate cu articolul 24 alineatul (3). Statul membru responsabil îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei interesate că a procedat la rectificarea sau la ștergerea datelor care o privesc.

(5)  În cazul în care statul membru responsabil nu consideră că datele înregistrate în VIS sunt incorecte sau că au fost înregistrate în mod ilegal, acesta îi explică în scris și fără întârziere persoanei interesate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.

(6)  De asemenea, statul membru responsabil îi indică persoanei interesate ce măsuri poate lua în cazul în care nu acceptă explicația oferită. Informarea cuprinde precizări referitoare la căile de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere în fața autorităților sau a instanțelor judecătorești competente din respectivul stat membru sau la orice asistență, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1), care este disponibilă în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile respectivului stat membru.

Articolul 39

Cooperarea în vederea garantării drepturilor privind protecția datelor

(1)  Statele membre colaborează în mod activ în vederea garantării drepturilor prevăzute la articolul 38 alineatele (2), (3) și (4).

(2)  În fiecare stat membru, autoritatea națională de supraveghere asistă, la cerere, persoana interesată și îi oferă consiliere în exercitarea dreptului său de a obține rectificarea sau ștergerea datelor care o privesc, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE.

(3)  Autoritatea națională de supraveghere a statului membru responsabil care a transmis datele și autoritățile naționale de supraveghere ale statelor membre cărora le-a fost prezentată solicitarea cooperează în acest scop.

Articolul 40

Căi de atac

(1)  În fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau la instanțele judecătorești competente ale statelor membre care au refuzat dreptul de acces sau dreptul de rectificare sau de ștergere a datelor care o privesc, prevăzut la articolul 38 alineatele (1) și (2).

(2)  Asistența acordată de autoritățile naționale de supraveghere menționate la articolul 39 alineatul (2) se menține pe întreaga durată a procedurii.

Articolul 41

Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere

(1)  Autoritatea sau autoritățile desemnate în fiecare stat membru și având competențele prevăzute la articolul 28 din Directiva 95/46/CE („autoritatea națională de supraveghere”) supraveghează în mod independent dacă datele cu caracter personal menționate la articolul 5 alineatul (1), inclusiv transmiterea acestora la/de la VIS, au fost prelucrate legal de către statul membru respectiv.

(2)  Autoritatea națională de supraveghere garantează că, cel puțin la fiecare patru ani, se realizează un audit al operațiilor de prelucrare a datelor în sistemul național, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante.

(3)  Statele membre se asigură că autoritatea lor națională de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament.

(4)  În ceea ce privește prelucrarea în VIS a datelor cu caracter personal, fiecare stat membru desemnează autoritatea considerată responsabilă de prelucrare, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE, și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru comunică denumirea acestei autorități Comisiei.

(5)  Fiecare stat membru pune la dispoziția autorităților naționale de supraveghere toate informațiile solicitate de acestea și, în special, informații despre activitățile realizate în conformitate cu articolul 28 și articolul 29 alineatul (1) și le asigură permanent accesul la listele prevăzute la articolul 28 alineatul (4) litera (c) și la arhivele menționate la articolul 34, precum și în toate localurile proprii.

Articolul 42

Controlul exercitat de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(1)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor verifică dacă activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de autoritatea de administrare sunt realizate în conformitate cu prezentul regulament. Îndatoririle și competențele menționate la articolele 46 și 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în consecință.

(2)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin la fiecare patru ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de autoritatea de administrare, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, autorității de administrare, Comisiei și autorităților naționale de supraveghere. Autorității de administrare i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

(3)  Autoritatea de administrare pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, asigurându-i permanent accesul la toate documentele și arhivele menționate la articolul 34 alineatul (1) și în toate localurile proprii.

Articolul 43

Cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(1)  Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în conformitate cu competențele lor respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor și asigură o supraveghere coordonată a sistemului VIS, precum și a sistemelor naționale.

(2)  Aceste autorități, fiecare acționând în conformitate cu propriile lor competențe, fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în realizarea activităților de audit și a inspecțiilor, examinează dificultățile legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului regulament, analizează problemele care pot apărea în ceea ce privește exercitarea supravegherii independente sau a drepturilor persoanelor la care se referă datele respective, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la problemele posibile și asigură sensibilizarea în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.

(3)  Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc în acest scop cel puțin de două ori pe an. Costurile și organizarea acestor reuniuni sunt în sarcina Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei reuniuni. Metodele de lucru suplimentare sunt adoptate de comun acord, dacă este necesar.

(4)  Un raport comun al activităților se trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și autorității de administrare la fiecare doi ani. Acest raport include un capitol despre fiecare stat membru, întocmit de autoritatea națională de supraveghere a statului membru respectiv.

Articolul 44

Protecția datelor în cursul perioadei de tranziție

În cazul în care Comisia își deleagă responsabilitățile unui alt organism sau altor organisme în cursul perioadei de tranziție, în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din prezentul regulament, aceasta se asigură că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are dreptul și posibilitatea de a-și îndeplini integral sarcinile, inclusiv de a efectua verificări la fața locului sau de a exercita orice alte competențe care îi sunt atribuite prin articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 45

Punerea în aplicare de către Comisie

(1)  VIS central, interfața națională din fiecare stat membru și infrastructura de comunicații între VIS central și interfețele naționale sunt puse în aplicare de către Comisie cât mai repede posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament, inclusiv funcționalitățile legate de prelucrarea datelor biometrice prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (c).

(2)  Măsurile necesare aplicării tehnice a VIS central, a interfețelor naționale și a infrastructurii de comunicații între VIS central și interfețele naționale se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (2), în special:

(a) 

pentru a introduce datele și pentru a corela solicitările în conformitate cu articolul 8;

(b) 

pentru a accesa datele în conformitate cu articolul 15 și articolele 17-22;

(c) 

pentru a modifica, șterge și șterge anticipat datele, în conformitate cu articolele 23-25;

(d) 

pentru a ține evidența și a accesa datele înregistrate, în conformitate cu articolul 34;

(e) 

pentru mecanismul și procedurile de consultare prevăzute la articolul 16.

Articolul 46

Integrarea funcționalităților tehnice ale rețelei de consultare Schengen

Mecanismul de consultare prevăzut la articolul 16 înlocuiește Rețeaua de consultare Schengen începând cu data stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (3), după ce toate statele membre care utilizează Rețeaua de consultare Schengen la data de intrare în vigoare a prezentului regulament anunță că au luat măsurile tehnice și juridice pentru utilizarea VIS în scopul consultării între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor cu privire la cererile de viză, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Convenția Schengen.

Articolul 47

Începerea transmiterii datelor

Fiecare stat membru aduce la cunoștința Comisiei faptul că a luat măsurile tehnice și juridice necesare transmiterii datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) către VIS central prin intermediul interfeței naționale.

Articolul 48

Începerea activității

(1)  Comisia stabilește data de la care VIS își începe activitatea, după ce:

(a) 

măsurile prevăzute la articolul 45 alineatul (2) au fost adoptate;

(b) 

Comisia a anunțat finalizarea cu succes a unei verificări cuprinzătoare a VIS, efectuată de către Comisie împreună cu statele membre;

(c) 

în urma validării măsurilor tehnice, statele membre au informat Comisia că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) cu privire la toate cererile din prima regiune, stabilită în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, printre care se numără și măsurile referitoare la culegerea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

(2)  Comisia informează Parlamentul European cu privire la rezultatele testului realizat în conformitate cu alineatul (1) litera (b).

(3)  În fiecare dintre celelalte regiuni, Comisia stabilește data de la care transmiterea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) devine obligatorie, după ce statele membre anunță Comisia că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1), cu privire la toate cererile din regiunea respectivă, printre care se numără și măsurile referitoare la culegerea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru. Înainte de data menționată, fiecare stat membru poate începe activitatea în oricare dintre aceste regiuni, de îndată ce anunță Comisia că a luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS cel puțin a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b).

(4)  Regiunile prevăzute la alineatele (1) și (3) sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 49 alineatul (3). Criteriile de stabilire a acestor regiuni sunt riscul imigrației ilegale, amenințările la adresa siguranței interne a statelor membre și fezabilitatea culegerii datelor biometrice din toate zonele din regiune.

(5)  Comisia publică datele corespunzătoare începutului activităților în fiecare regiune în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)  Niciun stat membru nu consultă datele transmise de alte state membre către VIS înainte de a începe, direct sau prin intermediul unui alt stat membru care îl reprezintă, să introducă date în conformitate cu alineatele (1) și (3).

Articolul 49

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de comitetul înființat în temeiul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) ( 12 ).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada menționată la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este fixată la două luni.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada menționată la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este fixată la două luni.

Articolul 50

Controlul și evaluarea

(1)  Autoritatea de administrare garantează că sunt stabilite proceduri pentru a controla funcționarea VIS prin raportarea la obiective, în funcție de rezultate, eficiența costurilor, siguranța și calitatea serviciului.

(2)  În vederea întreținerii tehnice, autoritatea de administrare are acces la informațiile necesare legate de operațiile de prelucrare efectuate în VIS.

(3)  După doi ani de la începerea activității VIS și, ulterior, la fiecare doi ani, autoritatea de administrare prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a VIS, inclusiv privind securitatea acestuia.

(4)  După trei ani de la începerea activității VIS și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia realizează o evaluare generală a VIS. Această evaluare generală include o analiză a rezultatelor obținute în funcție de obiectivele fixate, determină măsura în care principiile de bază rămân în continuare valabile, examinează aplicarea prezentului regulament în raport cu VIS și securitatea VIS, precum și utilizarea dispozițiilor prevăzute la articolul 31, și prezintă concluziile relevante pentru funcționarea pe viitor a sistemului. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Înainte de sfârșitul perioadelor prevăzute la articolul 18 alineatul (2), Comisia prezintă un raport privind progresele tehnice înregistrate cu privire la utilizarea amprentelor digitale la frontierele externe, precum și la consecințele acesteia asupra duratei căutărilor, utilizând numărul autocolantului de viză, în combinație cu verificarea amprentelor digitale ale deținătorilor de viză, inclusiv dacă durata preconizată a acestor căutări implică un timp excesiv de așteptare la punctele de trecere a frontierelor. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului. Pe baza acestei evaluări, Parlamentul European sau Consiliul pot invita Comisia să propună, dacă este cazul, modificări corespunzătoare la prezentul regulament.

(6)  Statele membre transmit autorității de administrare și Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute la alineatele (3), (4) și (5).

(7)  Autoritatea de administrare transmite Comisiei informațiile necesare pentru realizarea evaluărilor generale prevăzute la alineatul (4).

(8)  În cursul perioadei de tranziție dinaintea preluării responsabilităților de către autoritatea de administrare, Comisia are responsabilitatea de a elabora și de a prezenta rapoartele menționate la alineatul (3).

Articolul 51

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Se aplică de la data menționată la articolul 48 alineatul (1).

(3)  Articolele 26, 27, 32, 45, articolul 48 alineatele (1), (2) și (4), precum și articolul 49 se aplică de la 2 septembrie 2008.

(4)  În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 26 alineatul (4), trimiterile, din cuprinsul prezentului regulament, la autoritatea de administrare se interpretează ca trimiteri la Comisie.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.
ANEXĂ

Lista organizațiilor internaționale menționate la articolul 31 alineatul (2)

1. Organizații ale ONU (precum UNHCR)

2. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

3. Comitetul Internațional al Crucii Roșii( 1 ) Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului (JO L 135, 22.5.2019, p. 27).

( 2 ) A se vedea pagina 129 din prezentul Jurnal Oficial.

( 3 ) JO L 243, 15.9.2009, p. 1.

( 4 ) JO L 64, 7.3.2003, p. 1.

( 5 ) JO L 81, 21.3.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 (JO L 405, 30.12.2006, p. 23).

( 6 ) JO L 53, 23.2.2002, p. 4.

( 7 ) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

( 8 ) Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20).

( 9 ) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

( 10 ) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

( 11 ) JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 337/2007 (JO L 90, 30.3.2007, p. 1).

( 12 ) JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

Top