EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0120-20191214

Consolidated text: Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor (versiune codificată)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/2019-12-14

02008L0120 — RO — 14.12.2019 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2008/120/CE A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2008

de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor

(versiune codificată)

(JO L 047 18.2.2009, p. 5)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017

  L 95

1

7.4.2017


Rectificată prin:

►C1

Rectificare, JO L 137, 24.5.2017, p.  40 (2017/625)
▼B

DIRECTIVA 2008/120/CE A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2008

de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor

(versiune codificată)Articolul 1

Prezenta directivă stabilește normele minime privind protecția porcilor izolați în scopul creșterii și al îngrășării.

Articolul 2

În sensul prezentei directive:

1. prin „porc” se înțelege un animal din specia porcină, indiferent de vârstă, crescut pentru reproducere sau îngrășare;

2. prin „vier” se înțelege un porc mascul puber, destinat reproducerii;

3. prin „scrofiță” se înțelege o femelă puberă din specia porcină, care încă nu a fătat;

4. prin „scroafă” se înțelege o femelă din specia porcină după prima fătare;

5. prin „scroafă care alăptează” se înțelege o femelă din specia porcină în perioada perinatală până la înțărcarea purceilor;

6. prin „scroafă fără lapte și gestantă” se înțelege o scroafă între momentul înțărcării și perioada perinatală;

7. prin „purcel” se înțelege porcul în perioada de la naștere până la înțărcare;

8. prin „porc înțărcat” se înțelege un purcel înțărcat, până la vârsta de zece săptămâni;

9. prin „porc de producție” se înțelege un porc de peste zece săptămâni până în momentul sacrificării sau al montei;

▼M1

10. „autorități competente” înseamnă autoritățile competente astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul ►C1  (UE) 2017/625 ◄ al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ).

▼B

Articolul 3

(1)  Statele membre garantează faptul că toate crescătoriile respectă următoarele cerințe:

(a) suprafața liberă de teren pe care animalul se poate mișca, destinată fiecărui purcel înțărcat sau porc adult crescut în grup, cu excepția purcelelor și a scroafelor, trebuie să fie de cel puțin:Greutatea animalului viu (în kg)

m2

Cel mult 10

0,15

Peste 10, dar nu mai mult de 20

0,20

Peste 20, dar nu mai mult de 30

0,30

Peste 30, dar nu mai mult de 50

0,40

Peste 50, dar nu mai mult de 85

0,55

Peste 85, dar nu mai mult de 110

0,65

Peste 110

1,00

(b) suprafața liberă totală de mișcare pentru fiecare purcea și pentru fiecare scroafă, atunci când scroafele și/sau purcelele sunt ținute în grup, trebuie să fie de cel puțin 1,64 m2 și, respectiv, 2,25 m2. Atunci când aceste animale sunt ținute în grupuri mai mici de șase animale, suprafața liberă de mișcare trebuie să fie crescută cu 10 %. În cazul în care animalele sunt ținute în grupuri de 40 sau mai multe animale, suprafața liberă de mișcare poate fi redusă cu 10 %.

(2)  Statele membre garantează faptul că suprafețele trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerințe:

(a) pentru purcele și scroafe gestante: o parte a suprafeței cerute la alineatul (1) litera (b), egală cu cel puțin 0,95 m2 per purcea și cel puțin 1,3 m2 per scroafă, trebuie să fie suprafață continuă și solidă din care maximum 15 % este rezervată gurilor de scurgere;

(b) în cazul în care se folosesc suprafețe din plăci de ciment pentru porcinele ținute în grupuri:

(i) lățimea maximă a gurilor de scurgere trebuie să fie:

 11 mm pentru purcei;

 14 mm pentru purcei înțărcați;

 18 mm pentru porci adulți;

 20 mm pentru purcele sau scroafe;

(ii) lățimea minimă a plăcilor de ciment trebuie să fie:

 50 mm pentru purcei și purcei înțărcați; și

 80 mm pentru porci adulți, purcele sau scroafe.

(3)  Statele membre garantează faptul că se interzice construirea sau transformarea construcțiilor în instalații în care scroafele sau purcelele sunt priponite. De la 1 ianuarie 2006, se interzice folosirea pripoanelor pentru scroafe sau purcele.

(4)  Statele membre garantează faptul că scroafele și purcelele se țin în grupuri pe parcursul unei perioade cuprinse între patru săptămâni de la împerechere până la o săptămână înaintea termenului prevăzut pentru fătare. Boxa în care este ținut grupul trebuie să aibă laturile mai mari de 2,8 m lungime. În cazul în care grupul este format din mai puțin de șase animale, laturile trebuie să depășească 2,4 m lungime.

Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf, scroafele și purcelele crescute în exploatații cu mai puțin de 10 scroafe pot fi izolate pe parcursul perioadei specificate la paragraful menționat anterior, cu condiția să se poată întoarce cu ușurință în interiorul boxelor lor.

(5)  Statele membre garantează faptul că, fără să aducă atingere cerințelor stabilite în anexa I, scroafele și purcelele au acces permanent la material manevrabil cel puțin în conformitate cu cerințele relevante din anexa menționată anterior.

(6)  Statele membre garantează faptul că scroafele și purcelele ținute în grupuri sunt hrănite cu ajutorul unui sistem care să asigure că fiecare individ primește hrană suficientă chiar în condiții de concurență.

(7)  Statele membre garantează faptul că pentru a-și satisface foamea și ținând seama de nevoia de a mesteca hrana, toate scroafele gestante și purcelele primesc o cantitate suficientă de hrană ca volum sau bogată în fibră, ca și hrană cu valoare energetică ridicată.

(8)  Statele membre garantează faptul că porcii care trebuie ținuți în grupuri, dar care sunt în mod special agresivi, care au fost atacați de alți porci sau care sunt bolnavi sau răniți pot fi ținuți temporar în boxe individuale. În acest caz, boxa individuală folosită trebuie să permită animalului suficient spațiu pentru a se întoarce, în cazul în care aceasta nu contravine recomandărilor medicului veterinar.

(9)  Dispozițiile stabilite la alineatul (1) litera (b), la alineatele (2), (4), (5) și ultima propoziție din alineatul (8) se aplică tuturor exploatațiilor nou-construite sau reconstruite sau date în folosință pentru prima dată după 1 ianuarie 2003. De la 1 ianuarie 2013 aceste dispoziții se aplică tuturor exploatațiilor.

Dispozițiile prevăzute la primul paragraf al alineatului (4) nu se aplică exploatațiilor cu mai puțin de 10 scroafe.

Articolul 4

Statele membre garantează conformitatea condițiilor de creștere a porcilor cu dispozițiile generale stabilite în anexa I.

Articolul 5

Dispozițiile prevăzute în anexa I pot fi modificate, în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2), pentru a se ține seama de progresele științifice.

Articolul 6

Statele membre garantează că:

(a) orice persoană care angajează sau desemnează persoane pentru îngrijirea porcinelor garantează că persoanele care îngrijesc animalele au primit instrucțiunile și îndrumările privind dispozițiile relevante din articolul 3 și din anexa I;

(b) se organizează cursuri de formare corespunzătoare. Aceste cursuri de formare trebuie să insiste, în special, asupra aspectelor privind bunăstarea.

Articolul 7

(1)  De preferință înainte de data de 1 ianuarie 2005 și obligatoriu până la 1 iulie 2005, Comisia înaintează Consiliului un raport întocmit pe baza avizului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Raportul trebuie întocmit luând în considerare consecințele socioeconomice, consecințele sanitare, efectele asupra mediului și diversele condiții climaterice. De asemenea, raportul trebuie să ia în considerare dezvoltarea tehnicilor și a sistemelor de creștere a porcinelor și de procesare a cărnii susceptibile să reducă necesitatea de a recurge la castrarea prin intervenție chirurgicală. Atunci când este necesar, raportul este însoțit de propunerile legislative corespunzătoare privind efectele diferitelor măsuri privind diversele spații și tipuri de suprafețe care se aplică pentru a asigura bunăstarea purceilor înțărcați și a porcilor adulți.

(2)  Până la 1 ianuarie 2008 Comisia înaintează Consiliului un raport întocmit pe baza unui aviz al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

Raportul cuprinde în special:

(a) efectele aglomerării animalelor, inclusiv dimensiunea grupurilor și metodele de grupare a animalelor, în diferite sisteme de crescătorie, asupra bunăstării, inclusiv a sănătății porcinelor;

(b) impactul arhitecturii boxelor și a diferitelor tipuri de suprafețe asupra bunăstării, inclusiv a sănătății porcinelor, luând în considerare diversele condiții climaterice;

(c) factorii de risc asociați mușcării cozilor și recomandările privind reducerea necesității codotomiei;

(d) perfecționarea în continuare a sistemelor de adăpostire în grup pentru scroafele gestante, luând în considerare atât aspectele patologice, zootehnice, fiziologice, cât și etologice ale diferitelor sisteme, impactul lor asupra sănătății și asupra mediului, precum și diversele condiții de climă;

(e) determinarea cerințelor de spațiu, inclusiv spațiul de împerechere pentru vierii ținuți în boxe individuale;

(f) perfecționarea în continuare a tipurilor de adăposturi spațioase pentru scroafele în zonele de împerechere și pentru scroafele care fată, adăposturi care să satisfacă nevoile scroafei fără a pune în pericol viața purceilor;

(g) atitudinea și comportamentul consumatorului în privința cărnii de porc în cazul diferitelor niveluri de îmbunătățire a bunăstării animalelor;

(h) implicațiile socioeconomice ale diverselor sisteme de creștere a porcilor și efectele acestora asupra partenerilor economici ai Comunității.

Raportul poate fi însoțit, după caz, de propuneri legislative corespunzătoare.

Articolul 8

▼M1 —————

▼M1

(3)  Statele membre prezintă Comisiei în fiecare an, până la 31 august, un raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor membre rezumate ale acestor rapoarte.

▼B

Articolul 9

Pentru a fi importate în Comunitate, animalele provenind din țări terțe trebuie să fie însoțite de un certificat eliberat de autoritatea competentă din țara respectivă, care să ateste că au beneficiat de un tratament cel puțin echivalent cu cel administrat animalelor de origine comunitară în conformitate cu prevederile prezentei directive.

▼M1 —————

▼B

Articolul 11

(1)  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare ( 2 ), denumit în continuare „comitetul”.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 12

În conformitate cu normele generale din tratat, statele membre pot să mențină sau să aplice pe teritoriul lor dispoziții mai stricte în ceea ce privește protecția porcilor decât cele prevăzute de prezenta directivă. Statele membre informează Comisia cu privire la orice astfel de măsuri.

Articolul 13

Directiva 91/630/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele enumerate în anexa II partea A, se abrogă fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în legislația națională a directivelor prevăzute în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 14

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 15

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

CAPITOLUL I

CONDIȚII GENERALE

Pe lângă dispozițiile relevante din anexa la Directiva 98/58/CE, se aplică următoarele cerințe:

1. În acea parte a clădirii în care sunt ținute porcinele, se vor evita nivelele de zgomot mai mari de 85 dBA. Se vor evita sunetele constante și zgomotele bruște.

2. Intensitatea luminii la care sunt expuse porcinele trebuie să fie de cel puțin 40 lux opt ore pe zi.

3. Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor:

 să aibă acces la o suprafața de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic și termic, prevăzută cu instalație de scurgere și curățare în mod corespunzător și care să permită tuturor animalelor să stea întinse simultan;

 să doarmă și să se trezească în mod normal;

 să întâlnească alte porcine; cu toate acestea, în săptămâna care precede fătatul și în timpul acestuia, scroafele și purcelele pot fi separate de celelalte porcine.

4. Fără să aducă atingere articolului 3 alineatul (5), porcii trebuie să aibă acces permanent la o cantitate suficientă de materiale care să le permită activități corespunzătoare de explorare și de manevrare, precum paie, fân, lemn, talaș, compost de ciuperci, turbă sau o combinație a acestor materii, care să nu pună în pericol sănătatea animalelor.

5. Suprafețele trebuie să fie netede, dar nu alunecoase, astfel încât să prevină rănirea porcinelor și să fie proiectate, construite și întreținute astfel încât să nu cauzeze rănirea sau suferința porcinelor. Ele trebuie să fie adecvate pentru dimensiunea și greutatea porcinelor și, în cazul în care nu există așternuturi de paie, trebuie să fie rigide, netede și stabile.

6. Porcinele trebuie hrănite cel puțin o dată pe zi. În cazul în care porcinele sunt hrănite în grupuri și nu ad libitum sau printr-un sistem automat de furajare individuală, fiecare porc trebuie să aibă acces la hrană simultan cu porcinele din grupul său.

7. Toate porcinele care depășesc vârsta de două săptămâni trebuie să aibă acces permanent la o cantitate suficientă de apă proaspătă.

8. Toate procedurile destinate unei intervenții efectuate în alte scopuri decât cele terapeutice, de diagnosticare sau de identificare a porcinelor în conformitate cu legislația relevantă și având ca rezultat rănirea sau pierderea unei părți sensibile a corpului sau modificarea structurii osoase sunt interzise, cu următoarele excepții:

 reducerea uniformă a caninilor purceilor prin pilire sau tăiere până în cea de-a șaptea zi de viață a purceilor, suprafața caninilor rămânând netedă; după caz, colții vierilor pot fi reduși în lungime pentru a preveni rănirea altor animale sau din motive de siguranță;

 tăierea parțială a cozii;

 castrarea porcilor masculi prin alte metode decât ruperea țesuturilor;

 perforarea râtului numai atunci când animalele sunt ținute în sisteme zootehnice în aer liber și în conformitate cu legislația națională.

Nici tăierea cozii, nici reducerea caninilor nu trebuie efectuate ca activități de rutină, ci numai în cazul în care exisă dovezi privind rănirea scroafei în timpul alăptării sau rănirea urechilor sau a cozilor altor porci. Înainte de a recurge la aceste proceduri, trebuie luate alte măsuri pentru a preveni mușcatul cozilor și alte obiceiuri ale animalelor ținând seama de mediu și de densitatea animalelor. Din acest motiv, condițiile de mediu sau sistemul zootehnic inadecvat trebuie schimbate.

Oricare dintre procedurile menționate anterior pot fi îndeplinite numai de către un medic veterinar sau de către o persoană specializată în aceste tehnici, în conformitate cu articolul 6, cu mijloace corespunzătoare și în condiții de igienă. În cazul castrării sau al tăierii cozii, după a șaptea zi de la naștere, acestea se fac numai prin anesteziere și analgezie suplimentară prelungită efectuată de către medicul veterinar.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII SPECIFICE PENTRU CATEGORII DIFERITE DE PORCINE

A.   Vieri

Boxele vierilor trebuie amplasate și construite astfel încât să permită vierilor să se întoarcă, să audă, să adulmece și să vadă alți porci. Suprafața liberă în care vierul adult se poate mișca trebuie să fie de cel puțin 6 m2.

În cazul în care boxele sunt destinate și împerecherilor naturale, suprafața în care se poate mișca vierul adult trebuie să fie de cel puțin 10 m2 și boxa trebuie să nu conțină obstacole.

B.   Scroafe și purcele

1. Trebuie luate măsuri pentru reducerea agresiunii în grupuri.

2. Scroafele gestante sau purcelele trebuie, atunci când este necesar, să fie tratate împotriva paraziților interni și externi. În cazul în care sunt ținute în boxe destinate fătatului, scroafele gestante sau purcelele trebuie să fie curățate cu grijă.

3. În săptămâna care precede fătatul, scroafele gestante sau purcelele trebuie să aibă materiale pentru așternut adecvate și în cantitate suficientă, în afara cazului în care acest lucru nu este compatibil din punct de vedere tehnic cu materialul de suspensie folosit în unitate.

4. Trebuie să existe o zonă liberă în spatele scroafei sau al purcelei pentru a permite fătatul natural sau asistat.

5. Boxele pentru fătare unde scroafele sunt lăsate libere trebuie prevăzute cu mijloace de protecție pentru purcei, precum zăbrelele.

C.   Purcei de lapte

1. O porțiune din întreaga suprafață, suficientă pentru ca toate animalele să se poată odihni simultan, trebuie să fie rigidă sau acoperită cu o împletitură, cu paie sau alte materiale adecvate.

2. În cazul în care se folosește o boxă pentru fătare, purceii trebuie să aibă spațiu suficient pentru a fi alăptați cu ușurință.

3. Purceii nu pot fi înțărcați mai devreme de 28 de zile de la naștere, cu excepția cazului în care bunăstarea sau sănătatea scroafei sau a purceilor este pusă în pericol.

Cu toate acestea, purceii pot fi înțărcați cu șapte zile mai devreme dacă sunt mutați în adăposturi specializate care sunt eliberate, bine curățate și dezinfectate înainte de mutarea noului grup și care sunt separate de adăposturile pentru scroafe, pentru a reduce la minimum posibilitatea de transmitere a bolilor la purcei.

D.   Purcei înțărcați și porci adulți

1. În cazul în care porcii sunt ținuți în grupuri, trebuie luate măsuri pentru prevenirea agresiunilor care depășesc comportamentul normal.

2. Porcii trebuie ținuți în grupuri cât mai puțin amestecate. În cazul în care trebuie puși în același grup porci care nu sunt obișnuiți unii cu alții, această operațiune trebuie efectuată la o vârstă cât mai fragedă posibil, de preferință înainte de sau la maximum o săptămână după înțărcare. Atunci când sunt grupați, trebuie să se ofere porcilor posibilitatea de a evita sau de a se ascunde de alți porci.

3. În cazul în care apar semne de agresivitate, se cercetează de îndată cauzele și se iau măsurile adecvate, precum asigurarea unei cantități suficiente de paie sau alte materiale de explorare. Animalele expuse riscului sau animalele deosebit de agresive vor fi ținute separat de restul grupului.

4. Folosirea medicamentelor tranchilizante pentru a înlesni gruparea porcilor trebuie limitată la situații excepționale și după consultarea medicului veterinar.
ANEXA II

PARTEA ADirectiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 13)

Directiva 91/630/CEE a Consiliului

(JO L 340, 11.12.1991, p. 33)

 

Directiva 2001/88/CE a Consiliului

(JO L 316, 1.12.2001, p. 1)

 

Directiva 2001/93/CE a Comisiei

(JO L 316, 1.12.2001, p. 36)

 

Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului

(JO L 122, 16.5.2003, p. 1)

Numai anexa III punctul 26

PARTEA BTermene de transpunere în dreptul național

(menționate la articolul 13)

Directivele

Data limită de transpunere

91/630/CEE

1 ianuarie 1994

2001/88/CE

1 ianuarie 2003

2001/93/CE

1 ianuarie 2003
ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂDirectiva 91/630/CEE

Prezenta directivă

Articolele 1 și 2

Articolele 1 și 2

Articolul 3 formula introductivă

Articolul 3 punctul 1

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 punctul 2

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 punctul 3

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 punctul 4 litera (a)

Articolul 3 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 3 punctul 4 litera (b)

Articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 3 punctul 5

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 3 punctul 6

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3 punctul 7

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 3 punctul 8

Articolul 3 alineatul (8)

Articolul 3 punctul 9

Articolul 3 alineatul (9)

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 4

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 5a formula introductivă

Articolul 6 formula introductivă

Articolul 5a punctul 1

Articolul 6 litera (a)

Articolul 5a punctul 2

Articolul 6 litera (b)

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 12

Articolul 15

Anexă

Anexa I

Anexa II

Anexa III( 1 ) Regulamentul ►C1  (UE) 2017/625 ◄ al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 92/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) ( ►C1  JO L 95, 7.4.2017, p. 1. ◄ )

( 2 ) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Top