EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007L0046-20180331

Consolidated text: Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/46/2018-03-31

02007L0046 — RO — 31.03.2018 — 022.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2007/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 septembrie 2007

de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

(Directivă-cadru)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 263 9.10.2007, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1060/2008 AL COMISIEI din 7 octombrie 2008

  L 292

1

31.10.2008

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 78/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 ianuarie 2009

  L 35

1

4.2.2009

 M3

REGULAMENTUL (CE) nr. 79/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 ianuarie 2009

  L 35

32

4.2.2009

 M4

REGULAMENTUL (CE) NR. 385/2009 AL COMISIEI din 7 mai 2009

  L 118

13

13.5.2009

►M5

REGULAMENTUL (CE) NR. 595/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2009

  L 188

1

18.7.2009

►M6

REGULAMENTUL (CE) NR. 661/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 13 iulie 2009

  L 200

1

31.7.2009

 M7

DIRECTIVA 2010/19/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 9 martie 2010

  L 72

17

20.3.2010

 M8

Astfel cum a fost modificat prin: DECIZIA COMISIEI 2011/415/UE din 14 iulie 2011

  L 185

76

15.7.2011

►M9

REGULAMENTUL (UE) NR. 371/2010 AL COMISIEI din 16 aprilie 2010

  L 110

1

1.5.2010

►M10

REGULAMENTUL (UE) NR. 183/2011 AL COMISIEI din 22 februarie 2011

  L 53

4

26.2.2011

►M11

REGULAMENTUL (UE) NR. 582/2011 AL COMISIEI din 25 mai 2011

  L 167

1

25.6.2011

►M12

REGULAMENTUL (UE) NR. 678/2011 AL COMISIEI din 14 iulie 2011

  L 185

30

15.7.2011

►M13

REGULAMENTUL (UE) NR. 65/2012 AL COMISIEI din 24 ianuarie 2012

  L 28

24

31.1.2012

►M14

REGULAMENTUL (UE) NR. 1229/2012 AL COMISIEI din 10 decembrie 2012

  L 353

1

21.12.2012

►M15

REGULAMENTUL (UE) NR. 1230/2012 AL COMISIEI din 12 decembrie 2012

  L 353

31

21.12.2012

►M16

REGULAMENTUL (UE) NR. 143/2013 AL COMISIEI din 19 februarie 2013

  L 47

51

20.2.2013

 M17

REGULAMENTUL (UE) NR. 171/2013 AL COMISIEI din 26 februarie 2013

  L 55

9

27.2.2013

►M18

REGULAMENTUL (UE) NR. 195/2013 AL COMISIEI din 7 martie 2013

  L 65

1

8.3.2013

►M19

DIRECTIVA 2013/15/UE A CONSILIULUI din 13 mai 2013

  L 158

172

10.6.2013

►M20

REGULAMENTUL (UE) NR. 136/2014 AL COMISIEI din 11 februarie 2014

  L 43

12

13.2.2014

►M21

REGULAMENTUL (UE) NR. 133/2014 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2014

  L 47

1

18.2.2014

►M22

REGULAMENTUL (UE) NR. 214/2014 AL COMISIEI din 25 februarie 2014

  L 69

3

8.3.2014

►M23

REGULAMENTUL (UE) NR. 540/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014

  L 158

131

27.5.2014

►M24

REGULAMENTUL (UE) NR. 1171/2014 AL COMISIEI din 31 octombrie 2014

  L 315

3

1.11.2014

►M25

REGULAMENTUL (UE) 2015/45 AL COMISIEI din 14 ianuarie 2015

  L 9

1

15.1.2015

►M26

REGULAMENTUL (UE) 2015/166 AL COMISIEI din 3 februarie 2015

  L 28

3

4.2.2015

►M27

REGULAMENTUL (UE) 2015/758 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2015

  L 123

77

19.5.2015

►M28

REGULAMENTUL (UE) 2017/1151 AL COMISIEI din 1 iunie 2017

  L 175

1

7.7.2017

►M29

REGULAMENTUL (UE) 2017/1154 AL COMISIEI din 7 iunie 2017

  L 175

708

7.7.2017

►M30

REGULAMENTUL (UE) 2017/1347 AL COMISIEI din 13 iulie 2017

  L 192

1

24.7.2017

►M31

REGULAMENTUL (UE) 2017/2400 AL COMISIEI din 12 decembrie 2017

  L 349

1

29.12.2017


rectificat prin

 C1

Rectificare, JO L 308, 25.11.2015, p.  11 (661/2009)
▼B

DIRECTIVA 2007/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 septembrie 2007

de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

(Directivă-cadru)

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă instituie un cadru armonizat, care cuprinde dispozițiile administrative și cerințele tehnice generale pentru omologarea tuturor vehiculelor noi care fac parte din domeniul său de aplicare, precum și a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita înmatricularea, vânzarea și punerea în exploatare a acestora în interiorul Comunității.

De asemenea, prezenta directivă instituie dispoziții privind vânzarea și punerea în exploatare a pieselor și a echipamentelor destinate vehiculelor omologate în conformitate cu prezenta directivă.

Pentru a asigura aplicarea prezentei directive, cerințele tehnice specifice privind fabricația și funcționarea vehiculelor sunt prevăzute în acte de reglementare, a căror listă exhaustivă figurează în anexa IV la prezenta directivă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)  Prezenta directivă se aplică omologării de tip a vehiculelor concepute și construite într-una sau mai multe etape în scopul utilizării rutiere, precum și a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate concepute și construite pentru astfel de vehicule.

De asemenea, directiva se aplică omologării individuale a vehiculelor respective.

Prezenta directivă se aplică, de asemenea, pieselor și echipamentelor destinate vehiculelor care fac obiectul prezentei directive.

(2)  Prezenta directivă nu se aplică omologării de tip sau individuală a următoarelor vehicule:

(a) tractoare agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate ( 1 ), și remorci concepute și construite special pentru a fi tractate de acestea;

(b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite în Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți ( 2 );

(c) vehicule pe șenile.

(3)  Omologarea de tip sau individuală în sensul prezentei directive este opțională pentru următoarele vehicule:

(a) vehicule concepute și construite pentru a fi folosite în principal pe șantiere sau în cariere, instalații portuare sau din aeroporturi;

(b) vehicule concepute și construite pentru a fi folosite de către serviciile armate, serviciile de protecție civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor și forțele de menținere a ordinii publice; și

(c) utilaje mobile,

în măsura în care aceste vehicule respectă cerințele prevăzute în prezenta directivă. Astfel de omologări opționale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice ( 3 ).

(4)  Omologarea individuală în sensul prezentei directive este opțională pentru următoarele vehicule:

(a) vehicule destinate exclusiv curselor automobilistice;

(b) prototipuri de vehicule folosite în circulația rutieră, pe răspunderea unui producător, pentru a efectua un program de încercări specific, cu condiția să fi fost special concepute și construite în acest scop.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive și al actelor de reglementare enumerate în anexa IV, dacă nu se specifică altfel în cuprinsul lor:

1. „act de reglementare” înseamnă o directivă individuală sau un regulament individual, sau un regulament CEE-ONU anexat la Acordul revizuit din 1958;

2. „directivă individuală sau regulament individual” înseamnă o directivă sau un regulament enumerate în partea I a anexei IV. Acest termen include și actele de punere în aplicare ale acestora;

3. „omologare de tip” înseamnă procedura prin care un stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile;

4. „omologare națională de tip” înseamnă o procedură de omologare de tip prevăzută de legislația internă a unui stat membru, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului membru respectiv;

5. „omologare CE de tip” înseamnă procedura prin care un stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă sau în actele de reglementare enumerate la anexa IV sau XI;

6. „omologare individuală” înseamnă procedura prin care un stat membru certifică faptul că un anumit vehicul, unic sau nu, respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile;

7. „omologare de tip în mai multe etape” înseamnă procedura prin care unul sau mai multe state membre certifică faptul că, în funcție de stadiul de finalizare, un tip de vehicul incomplet sau completat respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

8. „omologare de tip treptată” înseamnă o procedură de omologare a vehiculelor constând în colectarea treptată a întregului set de certificate de omologare CE de tip pentru sistemele, componentele și unitățile tehnice separate aparținând vehiculului și care duce, în ultima etapă, la omologarea vehiculului complet;

9. „omologare de tip într-o singură etapă” înseamnă o procedură constând în omologarea unui vehicul privit ca un tot unitar, printr-o singură operație;

10. „omologare de tip mixtă” înseamnă o procedură de omologare de tip treptată în cazul căreia se realizează una sau mai multe omologări de sisteme în ultimul stadiu al omologării vehiculului complet, fără a fi necesară eliberarea unor certificate de omologare CE de tip pentru sistemele respective;

11. „autovehicul” înseamnă orice vehicul cu motor, complet, completat sau incomplet, care se deplasează prin propriile sale mijloace, având cel puțin patru roți, cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

12. „remorcă” înseamnă orice vehicul cu roți fără autopropulsie, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

13. „vehicul” înseamnă orice autovehicul sau remorca acestuia, în sensul definiției de la punctele 11 și 12;

14. „autovehicul hibrid” înseamnă un vehicul cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia;

15. „vehicul electric hibrid” înseamnă un vehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul:

 un combustibil consumabil;

 un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu, baterie, condensator, volant/generator etc.);

16. „utilaj mobil” înseamnă orice vehicul autopropulsat special conceput și construit pentru efectuarea de lucrări și care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor. Utilajele montate pe șasiul unui autovehicul nu sunt considerate utilaje mobile;

17. „tip de vehicul” înseamnă vehiculele aparținând unei anumite categorii și care nu diferă, cel puțin din punctul de vedere al caracteristicilor esențiale specificate în secțiunea B a anexei II. Un tip de vehicul poate cuprinde variante și versiuni, astfel cum sunt definite în secțiunea B a anexei II;

18. „vehicul de bază” înseamnă orice vehicul utilizat în etapa inițială a unui proces de omologare de tip în mai multe etape;

19. „vehicul incomplet” înseamnă orice vehicul a cărui finalizare necesită cel puțin încă o etapă de fabricație pentru a îndeplini toate cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

20. „vehicul completat” înseamnă orice vehicul rezultat în urma procesului de omologare de tip în mai multe etape care îndeplinește toate cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

21. „vehicul complet” înseamnă orice vehicul care nu trebuie să fie completat pentru a îndeplini cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

22. „vehicul sfârșit de serie” înseamnă orice vehicul care face parte dintr-un stoc și care nu poate fi înmatriculat sau vândut, sau pus în exploatare, datorită intrării în vigoare a unor noi cerințe tehnice în conformitate cu care nu a fost omologat;

23. „sistem” înseamnă un ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea uneia sau a mai multor funcții specifice într-un vehicul și care face obiectul cerințelor din oricare act de reglementare;

24. „componentă” înseamnă un dispozitiv care trebuie să corespundă cerințelor cuprinse într-un act de reglementare și care este destinat să constituie un element al unui vehicul, și care poate fi omologat independent de vehicul, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziții exprese în acest sens;

25. „unitate tehnică separată” înseamnă un dispozitiv care trebuie să corespundă cerințelor cuprinse într-un act de reglementare și care este destinat să constituie un element al unui vehicul, și care poate fi omologat independent, dar numai în raport cu unul sau mai multe tipuri de vehicule specificate, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziții exprese în acest sens;

26. „piese sau echipament de origine” înseamnă piese sau echipamente fabricate în conformitate cu specificațiile și standardele de producție prevăzute de producătorul vehiculului pentru producția unor piese sau echipamente pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde piesele sau echipamentele fabricate pe aceeași linie de producție cu piesele sau echipamentele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedește contrariul, că piesele sunt de origine, în cazul în care producătorul lor certifică faptul că piesele corespund nivelului calitativ al componentelor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză și au fost fabricate în conformitate cu specificațiile și standardele de producție ale producătorului vehiculului;

27. „producător” înseamnă persoana sau organismul responsabil în fața autorităților de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de autorizare și pentru garantarea conformității producției. Această persoană sau acest organism nu trebuie neapărat să ia parte la toate etapele producției vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate care face obiectul procesului de omologare;

28. „reprezentantul producătorului” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate, desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în fața autorității de omologare și pentru a acționa în numele acestuia în domeniile reglementate de prezenta directivă, iar în cazul în care se face referire la termenul „producător”, acesta este înțeles ca indicând fie producătorul, fie reprezentantul său;

29. „autoritate de omologare” înseamnă autoritatea competentă a unui stat membru care este responsabilă pentru toate aspectele omologării de tip a unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată sau pentru omologarea individuală a unui vehicul; pentru procesul de autorizare, pentru eliberarea și, după caz, retragerea certificatelor de omologare; pentru a servi ca punct de contact cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre; pentru desemnarea serviciilor tehnice și garantarea respectării de către producător a obligațiilor sale privind conformitatea producției;

30. „autoritatea competentă” de la articolul 42 înseamnă fie autoritatea de omologare sau o autoritate desemnată, fie un organism de acreditare care acționează în numele lor;

31. „serviciu tehnic” înseamnă organizația sau organismul desemnat de autoritatea de omologare a unui stat membru drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformității, în vederea efectuării evaluării inițiale și a altor încercări sau inspecții, în numele autorității de omologare, care poate îndeplini ea însăși aceste funcții;

32. „metodă de încercare virtuală” înseamnă simulări pe computer, inclusiv calcule care demonstrează dacă un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată îndeplinește condițiile tehnice cuprinse într-un act de reglementare. Pentru efectuarea încercării, o metodă virtuală nu necesită folosirea unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, fizice;

33. „certificat de omologare de tip” înseamnă documentul prin care autoritatea de omologare certifică în mod oficial faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată este omologat;

34. „certificat de omologare CE de tip” înseamnă certificatul menționat în anexa VI sau în anexa corespunzătoare la o directivă individuală sau regulament individual, fișa de comunicare indicată în anexa relevantă la unul dintre regulamentele CEE-ONU enumerate în partea I sau partea II a anexei IV la prezenta directivă fiind considerată echivalentul său;

35. „certificat de omologare individuală” înseamnă documentul prin care autoritatea de omologare certifică în mod oficial faptul că un anumit vehicul este omologat;

36. „certificat de conformitate” înseamnă documentul prezentat în anexa IX, eliberat de producător și care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparținând seriei tipului omologat în conformitate cu prezenta directivă a respectat toate actele de reglementare;

37. „document informativ” înseamnă documentul prezentat în anexa I sau anexa III, sau în anexa corespunzătoare la o directivă individuală sau regulament individual, în care sunt indicate informațiile pe care trebuie să le prezinte solicitantul, documentul informativ putând fi transmis și în format electronic;

38. „dosar informativ” înseamnă dosarul complet, cuprinzând documentul informativ, fișierul, datele, schițele, fotografiile etc., furnizat de solicitant, dosarul informativ putând fi transmis și în format electronic;

39. „dosar de omologare” înseamnă dosarul informativ însoțit de rapoartele de încercări și de toate celelalte documente adăugate de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul informativ în cursul exercitării atribuțiilor lor, dosarul de omologare putând fi transmis și în format electronic;

40. „opisul dosarului de omologare” înseamnă documentul care cuprinde într-o listă conținutul dosarului de omologare, numerotat sau marcat în mod corespunzător, astfel încât să identifice precis toate paginile, formatul documentului respectiv prezentând o evidență a etapelor succesive din gestionarea omologării CE de tip, în special a datelor reviziilor și ale actualizărilor.CAPITOLUL II

OBLIGAȚII GENERALE

Articolul 4

Obligațiile statelor membre

(1)  Statele membre se asigură că producătorii care solicită omologarea își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive.

(2)  Statele membre omologhează numai acele vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate care respectă cerințele prezentei directive.

(3)  Statele membre înmatriculează sau permit vânzarea sau punerea în exploatare numai a acelor vehicule, componente și unități tehnice separate care respectă cerințele prezentei directive.

Statele membre nu interzic, limitează sau împiedică înmatricularea, vânzarea, punerea în exploatare sau circulația pe drumuri a vehiculelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate din motive legate de aspecte privind construcția sau funcționarea lor reglementate de prezenta directivă, dacă acestea respectă cerințele prezentei directive.

(4)  Statele membre instituie sau desemnează autoritățile competente în domenii legate de omologare și notifică instituirea sau desemnarea acestora Comisiei în conformitate cu articolul 43.

Documentul de notificare elaborat de autoritatea de omologare cuprinde numele, adresa, inclusiv adresa electronică și domeniul de competență ale autorităților respective.

Articolul 5

Obligațiile producătorilor

(1)  Producătorul răspunde în fața autorității de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare și pentru asigurarea conformității producției, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată.

(2)  În cazul omologării de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate adăugate în cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupă.

Producătorul care modifică componentele sau sistemele deja omologate în etapele anterioare este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției componentelor și a sistemelor respective.

(3)  În sensul prezentei directive, un producător stabilit în afara Comunității desemnează un reprezentant stabilit în Comunitate pentru a-l reprezenta în fața autorității de omologare.CAPITOLUL III

PROCEDURI DE OMOLOGARE CE DE TIP

Articolul 6

Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a vehiculelor

(1)  Producătorul poate alege una dintre următoarele proceduri:

(a) omologarea de tip treptată;

(b) omologarea de tip într-o singură etapă;

(c) omologarea de tip mixtă.

(2)  O cerere de omologare de tip treptată cuprinde dosarul informativ cu informațiile necesare în temeiul anexei III și este însoțită de setul complet de certificate de omologare de tip necesare, în temeiul fiecăruia dintre actele de reglementare aplicabile enumerate în anexele IV sau XI. În cazul omologării de tip a unui sistem sau a unei unități tehnice separate, în temeiul actelor de reglementare aplicabile, autoritatea de omologare are acces la dosarul de omologare corespunzător până în momentul acordării sau refuzării omologării.

(3)  O cerere de omologare de tip într-o singură etapă cuprinde dosarul informativ cu informațiile relevante necesare în temeiul anexei I, în conformitate cu actele de reglementare specificate în anexa IV sau XI și, după caz, în anexa III partea II.

(4)  În cazul unei proceduri de omologare de tip mixtă, autoritatea de omologare poate excepta un producător de la obligația de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip, cu condiția ca dosarul informativ să fie completat cu datele specificate în anexa I, necesare pentru omologarea sistemelor respective în faza de omologare a vehiculului, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare.

(5)  Fără a aduce atingere alineatelor (2), (3) și (4), pentru omologarea de tip în mai multe etape se furnizează următoarele informații:

(a) în prima etapă, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare CE de tip necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricație a vehiculului de bază;

(b) în cea de-a doua etapă și în cele ulterioare, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de fabricație curent, precum și o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului eliberat în stadiul de producție anterior; de asemenea, producătorul pune la dispoziție detalii complete privind orice modificare sau adăugire pe care a adus-o vehiculului.

Informațiile de la literele (a) și (b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare de tip mixt, stabilită la alineatul (4).

(6)  Producătorul înaintează cererea autorității de omologare. Cu privire la un anumit tip de vehicul poate fi depusă o singură cerere, într-un singur stat membru.

Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.

(7)  Printr-o cerere argumentată, autoritatea de omologare poate solicita producătorului să furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective.

(8)  Producătorul pune la dispoziția autorității de omologare atâtea vehicule, câte sunt necesare pentru a permite desfășurarea în condiții satisfăcătoare a procedurii de omologare de tip.

Articolul 7

Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate

(1)  Producătorul înaintează autorității de omologare cererea. Pentru un anumit tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată poate fi depusă o singură cerere, într-un singur stat membru. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.

(2)  Cererea este însoțită de dosarul informativ, al cărui conținut este specificat de directivele sau regulamentele individuale.

(3)  Printr-o cerere argumentată, autoritatea de omologare poate solicita producătorului să furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective.

(4)  Producătorul pune la dispoziția autorității de omologare atâtea vehicule, componente sau unități tehnice separate, câte sunt necesare în temeiul directivelor sau al regulamentelor individuale aplicabile pentru a permite efectuarea încercărilor necesare.CAPITOLUL IV

DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE OMOLOGARE CE DE TIP

Articolul 8

Dispoziții generale

(1)  Statele membre nu pot acorda nicio omologare CE de tip înainte de a se asigura că procedurile menționate la articolul 12 au fost aplicate în mod corespunzător și satisfăcător.

(2)  Statele membre acordă omologări CE de tip în conformitate cu articolele 9 și 10.

(3)  Un stat membru poate refuza să acorde omologarea CE de tip în cazul în care constată că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, deși se conformează dispozițiilor necesare, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător sau sănătății publice. În acest caz, statul membru în cauză trimite celorlalte state membre și Comisiei un dosar detaliat în care explică motivele deciziei sale și prezintă dovezi în sprijinul constatărilor sale.

(4)  Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu metoda stabilită în anexa VII.

(5)  În termen de 20 de zile lucrătoare, autoritatea de omologare trimite autorităților de omologare ale celorlalte state membre o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului, însoțită de anexe, pentru fiecare tip de vehicul căruia i-a acordat omologarea. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fișier în format electronic.

(6)  Autoritatea de omologare informează fără întârziere autoritățile de omologare ale celorlalte state membre asupra refuzului sau retragerii omologării oricărui vehicul, precizând motivele deciziei sale.

(7)  La intervale de câte trei luni, autoritatea de omologare trimite autorităților de omologare ale celorlalte state membre o listă a omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate pe care le-a acordat, modificat, refuzat sau retras în intervalul precedent. Lista conține datele menționate în anexa XIV.

(8)  La cererea unui alt stat membru, statul membru care a acordat o omologare CE de tip trimite, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii respective, o copie a certificatului de omologare CE de tip în cauză, însoțită de anexe. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fișier în format electronic.

Articolul 9

Dispoziții speciale privind vehiculele

(1)  Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru:

(a) un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa IV;

(b) un tip de vehicul cu destinație specială care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa XI.

Se aplică procedurile stabilite în anexa V.

(2)  Statele membre acordă o omologare de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat care respectă datele din dosarul informativ și cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa IV sau anexa XI, ținând seama de stadiul de fabricație al vehiculului.

Omologarea de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.

Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII.

(3)  Pentru fiecare tip de vehicul, autoritatea de omologare efectuează următoarele operații:

(a) completează toate secțiunile relevante ale certificatului de omologare CE de tip, inclusiv fișa anexată cu rezultatele încercărilor, în conformitate cu modelul din anexa VIII;

(b) redactează sau verifică opisul dosarului de omologare;

(c) eliberează solicitantului fără întârziere nejustificată certificatul completat, însoțit de anexele sale.

(4)  Dacă pentru o anumită omologare CE de tip au fost impuse restricții de valabilitate sau s-au acordat derogări de la anumite dispoziții ale actelor de reglementare în conformitate cu articolul 20 sau 22 sau cu anexa XI, certificatul de omologare CE de tip menționează restricțiile sau derogările respective.

(5)  În cazul în care datele din dosarul informativ prevăd dispoziții pentru vehiculele cu destinație specială, în conformitate cu anexa XI, certificatul de omologare CE de tip menționează dispozițiile respective.

(6)  În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare de tip mixtă, autoritatea de omologare completează, în partea III a documentului informativ, al cărui model este prezentat în anexa III, referințele pentru rapoartele de încercare, instituite prin actele de reglementare, pentru care nu există niciun certificat de omologare CE de tip.

(7)  În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare de tip într-o singură etapă, autoritatea de omologare elaborează lista actelor de reglementare aplicabile, al cărei format este prezentat în apendicele la anexa VI, și anexează respectiva listă la certificatul de omologare CE de tip.

Articolul 10

Dispoziții speciale privind sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate

(1)  Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru un sistem care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice prevăzute în directiva individuală sau regulamentul individual aplicabil, după cum se specifică în anexa IV sau anexa XI.

(2)  Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru o componentă sau unitate tehnică separată care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice prevăzute în directiva individuală sau regulamentul individual aplicabil, după cum se specifică în anexa IV.

(3)  În cazul în care componentele sau unitățile tehnice separate, indiferent dacă sunt sau nu destinate pentru reparații, service sau întreținere, fac la rândul lor obiectul unei omologări de tip de sistem pentru un vehicul, nu este necesară omologarea suplimentară a componentelor sau a unităților tehnice separate, dacă nu se specifică altfel în actul de reglementare aplicabil.

(4)  În cazul în care o componentă sau unitate tehnică separată își îndeplinește funcția sau prezintă o caracteristică specifică numai împreună cu alte părți ale vehiculului, iar din acest motiv respectarea uneia sau a mai multor cerințe poate fi verificată numai când componenta sau unitatea tehnică separată respectivă funcționează împreună cu alte părți ale vehiculului, domeniul de aplicare al omologării de tip a componentei sau a unității tehnice separate este limitat în consecință. În astfel de cazuri, certificatul de omologare CE de tip specifică orice restricție de utilizare și indică condițiile speciale de montaj. În cazul în care o astfel de componentă sau unitate tehnică separată este montată de producătorul vehiculului, în momentul omologării vehiculului se verifică respectarea tuturor restricțiilor de utilizare aplicabile sau a condițiilor de montaj aplicabile.

Articolul 11

Încercările necesare pentru omologarea CE de tip

(1)  Respectarea cerințelor tehnice prevăzute de prezenta directivă și de actele de reglementare enumerate în anexa IV este demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de serviciile tehnice desemnate.

Fiecare dintre actele de reglementare descrie procedurile de încercare, echipamentul și instrumentele specifice necesare efectuării încercărilor respective.

(2)  Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor, a componentelor și a unităților tehnice separate reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat.

Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu autoritatea de reglementare, un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată care, deși nu este reprezentativă pentru tipul care urmează a fi omologat, întrunește mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanță prevăzut. Pot fi folosite metode de încercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecție.

(3)  Ca alternative la procedurile de încercare menționate la alineatul (1) și cu acordul autorității de omologare, pot fi folosite metode de încercare virtuale la cererea producătorului, în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa XVI.

(4)  Condițiile generale care trebuie îndeplinite de metodele de încercare virtuală sunt stabilite în apendicele 1 la anexa XVI.

Pentru fiecare dintre actele de reglementare enumerate la anexa XVI, condițiile de încercare specifice și dispozițiile administrative conexe sunt specificate în apendicele 2 la anexa respectivă.

(5)  Comisia stabilește lista actelor de reglementare pentru care sunt permise metode de încercare virtuale, precum și condițiile și dispozițiile administrative conexe. Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, inter alia, prin completarea ei, sunt elaborate și actualizate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

Articolul 12

Măsurile privind conformitatea producției

(1)  Statul membru care acordă o omologare CE de tip adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu anexa X pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre, dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producției vehiculelor, a sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate, după caz, cu tipul omologat.

(2)  Statul membru care a acordat o omologare CE de tip ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea respectivă, în conformitate cu anexa X, pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre, dacă măsurile prevăzute la alineatul (1) continuă să fie adecvate și dacă producția vehiculelor, a sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate, după caz, continuă să fie conformă cu tipul omologat.

Verificarea în vederea garantării conformității produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în anexa X și în actele de reglementare care cuprind cerințe specifice. În acest scop, autoritatea de omologare a acelui stat membru care a acordat omologarea CE de tip poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menționate în oricare dintre actele de reglementare enumerate la anexa IV sau anexa XI asupra unor eșantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalațiile de producție.

(3)  În cazul în care un stat membru care a acordat o omologare CE de tip constată că măsurile menționate la alineatul (1) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deși producția nu a fost întreruptă, statul membru respectiv ia măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformității producției este urmată corect.CAPITOLUL V

MODIFICĂRILE OMOLOGĂRILOR CE DE TIP

Articolul 13

Dispoziții generale

(1)  Producătorul informează fără întârziere staul membru care a acordat omologarea CE de tip asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. Statul membru poate decide, în conformitate cu reglementările din prezentul capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, statul membru decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare CE de tip trebuie să fie acordată.

(2)  O cerere de modificare a unei omologări CE de tip este înaintată numai statului membru care a acordat omologarea CE de tip inițială.

(3)  În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecții sau încercări noi, statul membru informează producătorul în consecință. Procedurile menționate la articolele 14 și 15 se aplică numai după încheierea cu succes a noilor inspecții sau încercări necesare.

Articolul 14

Dispoziții speciale privind vehiculele

(1)  În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată „revizuire”.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare emite pagina revizuită în consecință din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării și data noii eliberări. De asemenea, această cerință se consideră îndeplinită și de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoțită de o descriere detaliată a modificării.

(2)  O revizuire este considerată „extindere” în cazul în care, pe lângă dispozițiile din alineatul (1):

(a) sunt necesare noi inspecții sau încercări;

(b) s-a modificat orice informație din certificatul de omologare CE de tip, cu excepția anexelor;

(c) intră în vigoare noi cerințe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoțit de un număr de extindere, care crește în funcție de numărul de extinderi succesive deja acordate.

Certificatul de omologare specifică în mod clar motivul extinderii și data noii eliberări.

(3)  Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată și actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare se modifică în consecință, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.

(4)  Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerințe prevăzute la alineatul (2) litera (c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză.

Articolul 15

Dispoziții speciale privind sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate

(1)  În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată „revizuire”.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare emite paginile revizuite în consecință din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării și data noii eliberări. De asemenea, această cerință se consideră îndeplinită și de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoțită de o descriere detaliată a modificării.

(2)  O revizuire este considerată „extindere” în cazul în care, pe lângă dispozițiile din alineatul (1):

(a) sunt necesare noi inspecții sau încercări;

(b) s-a modificat orice informație din certificatul de omologare CE de tip, cu excepția anexelor;

(c) intră în vigoare noi cerințe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de sistem, componentă sau unitate tehnică separată omologate.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare emite un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoțit de un număr de extindere, care crește în funcție de numărul de extinderi succesive deja acordate. În cazul în care modificarea se impune în urma aplicării alineatului (2) litera (c), se actualizează cea de-a treia secțiune a numărului de omologare.

Certificatul de omologare specifică în mod clar motivul extinderii și data noii emiteri.

(3)  Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată și actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare se modifică în consecință, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.

Articolul 16

Emiterea și notificarea modificărilor

(1)  În cazul unei extinderi, autoritatea de omologare actualizează toate secțiunile relevante din certificatul de omologare CE de tip, anexele sale și opisul dosarului de omologare. Certificatul actualizat și anexele sale sunt puse la dispoziția solicitantului fără întârzieri nejustificate.

(2)  În cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, după caz, inclusiv opisul revizuit al dosarului de omologare, sunt puse la dispoziția solicitantului de către autoritatea de omologare fără întârzieri nejustificate.

(3)  Autoritatea de omologare notifică autorităților de omologare ale celorlalte state membre orice modificare adusă omologărilor CE de tip, în conformitate cu procedurile menționate la articolul 8.CAPITOLUL VI

VALABILITATEA UNEI OMOLOGĂRI CE DE TIP PENTRU VEHICULE

Articolul 17

Încetarea valabilității

(1)  O omologare CE de tip pentru un vehicul își încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare:

(a) noi cerințe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, vânzarea sau punerea în exploatare a noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecință;

(b) producția vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar;

(c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricții speciale.

(2)  În cazul în care o singură variantă a unui tip sau o singură versiune a unei variante își încetează valabilitatea, omologarea CE de tip a vehiculului respectiv își pierde valabilitatea doar în cazul variantei sau al versiunii respective.

(3)  Atunci când producția unui anumit tip de vehicul este întreruptă definitiv, producătorul notifică acest fapt autorității de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv. La primirea notificării în acest sens, autoritatea respectivă informează autoritățile de omologare ale celorlalte state membre asupra acestui fapt în termen de 20 de zile lucrătoare.

Articolul 27 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condițiile menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol.

(4)  Fără a aduce atingere alineatului (3), în cazurile în care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale să își înceteze valabilitatea, producătorul notifică acest fapt autorității de omologare care a acordat omologarea CE de tip.

Autoritatea de omologare comunică fără întârziere nejustificată toate informațiile relevante autorităților de omologare ale celorlalte state membre pentru a permite aplicarea, după caz, a articolului 27. Comunicarea specifică în special data producției și numărul de identificare al ultimului vehicul produs.CAPITOLUL VII

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE ȘI MARCAREA

Articolul 18

Certificatul de conformitate

(1)  În calitate de deținător al unei omologări CE de tip pentru un vehicul, producătorul eliberează un certificat de conformitate care însoțește fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.

În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul completează doar acele elemente de pe pagina 2 a certificatului de conformitate care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării și, după caz, anexează la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare.

(2)  Certificatul de conformitate este redactat într-una dintre limbile oficiale ale Comunității. Orice stat membru poate solicita traducerea certificatului de conformitate în limba sau limbile sale.

(3)  Certificatul de conformitate se întocmește astfel încât să excludă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită este protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului.

(4)  Certificatul de conformitate trebuie să fie completat integral și să nu conțină restricții de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare.

(5)  Certificatul de conformitate stabilit în partea I a anexei IX pentru vehiculele omologate în conformitate cu dispozițiile articolului 20 alineatul (2) trebuie să conțină în titlu expresia „Pentru vehicule complete/completate, omologate de tip în conformitate cu articolul 20 (omologare provizorie)”.

(6)  Certificatul de conformitate, astfel cum este descris în partea I a anexei IX pentru vehiculele omologate de tip în conformitate cu articolul 22, trebuie să conțină în titlu expresia „Pentru vehicule complete/completate omologate de tip în serii mici”, iar în imediata sa apropiere trebuie să fie indicat anul de producție, urmat de un număr secvențial cuprins între 1 și limita indicată în tabelul din anexa XII, specificând, pentru fiecare an de producție, poziția vehiculului în cadrul producției alocate pentru anul respectiv.

(7)  Fără să aducă atingere dispozițiilor alineatului (1), producătorul poate transmite în format electronic autorității de înmatriculare a statului membru date sau informații cuprinse în certificatul de conformitate.

(8)  Un duplicat al certificatului de conformitate poate fi eliberat numai de producător. Cuvântul „duplicat” trebuie să fie perfect vizibil pe fața oricărui duplicat al certificatului.

Articolul 19

Marca de omologare CE de tip

(1)  Producătorul unei componente sau unități tehnice separate care face sau nu parte dintr-un sistem aplică fiecărei componente sau unități produse în conformitate cu tipul omologat marca de omologare CE de tip impusă de directiva individuală sau de regulamentul individual relevant.

(2)  În cazul în care nu este prevăzută aplicarea mărcii de omologare CE de tip, producătorul aplică cel puțin denumirea sa comercială sau marca producătorului, numărul tipului și/sau un număr de identificare.

(3)  Marca de omologare CE de tip este conformă cu apendicele la anexa VII.CAPITOLUL VIII

TEHNOLOGII SAU CONCEPTE NOI INCOMPATIBILE CU DIRECTIVELE INDIVIDUALE

Articolul 20

Derogările pentru tehnologiile și conceptele noi

(1)  La solicitarea producătorului, statele membre pot acorda o omologare CE de tip pentru un tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată care încorporează tehnologii sau concepte incompatibile cu unul sau mai multe dintre actele de reglementare menționate în partea I a anexei IV, sub rezerva acordării unei autorizații din partea Comisiei în conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (3).

(2)  În așteptarea deciziei privind acordarea sau neacordarea autorizației, statul membru poate acorda o omologare provizorie, valabilă doar pe teritoriul propriu, pentru un tip de vehicul care face obiectul derogării cerute, cu condiția ca statul membru să informeze fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta, prin intermediul unui dosar conținând următoarele elemente:

(a) motivele pentru care tehnologiile sau conceptele în cauză determină incompatibilitatea dintre sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată și cerințele impuse;

(b) o descriere a aspectelor relevante privind siguranța și mediul, precum și a măsurilor luate;

(c) o descriere a încercărilor, inclusiv a rezultatelor acestora, care să demonstreze că, în comparație cu cerințele pentru care este solicitată derogarea, este asigurat un nivel cel puțin echivalent de siguranță și protecție a mediului.

(3)  Alte state membre pot decide la rândul lor să accepte pe teritoriul lor omologarea provizorie menționată la alineatul (2).

(4)  În conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (3), Comisia decide dacă autorizează sau nu statul membru să acorde o omologare CE de tip pentru tipul de vehicul respectiv.

După caz, decizia precizează, de asemenea, dacă valabilitatea sa este condiționată de vreo restricție, precum un termen de valabilitate limitat. În toate cazurile, valabilitatea omologării nu este mai scurtă de 36 de luni.

În cazul în care Comisia decide să refuze acordarea autorizației, statul membru informează de îndată pe deținătorul omologării de tip provizorii menționate la alineatul (2) al prezentului articol că omologarea provizorie va fi revocată în termen de șase luni de la data deciziei Comisiei. Cu toate acestea, vehiculele produse în conformitate cu omologarea provizorie înainte de revocarea acesteia pot fi înmatriculate, vândute sau puse în exploatare în oricare dintre statele membre care a acceptat omologarea provizorie.

(5)  Acest articol nu se aplică în cazul în care un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată respectă dispozițiile unui regulament CEE-ONU la care a aderat Comunitatea.

Articolul 21

Acțiunile necesare

(1)  În cazul în care Comisia consideră că există motive suficiente pentru acordarea unei derogări în temeiul articolului 20, aceasta ia imediat măsurile necesare pentru adaptarea la progresul tehnologic a directivelor sau a regulamentelor individuale relevante. Aceste măsuri, fiind destinate să modifice elemente neesențiale ale directivelor sau regulamentelor separate enumerate în partea I din anexa IV, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

În cazul în care derogarea acordată în temeiul articolului 20 se referă la un regulament CEE-ONU, Comisia propune o modificare la regulamentul CEE-ONU în cauză, în conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul Acordului revizuit din 1958.

(2)  De îndată ce actele de reglementare vizate au fost modificate, orice restricție legată de derogare este ridicată imediat.

Dacă măsurile necesare adaptării actelor de reglementare nu au fost luate, valabilitate unei derogări poate fi prelungită la cererea statului membru care a acordat omologarea, printr-o altă decizie adoptată în conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (3).CAPITOLUL IX

VEHICULELE PRODUSE ÎN SERII MICI

Articolul 22

Omologarea CE de tip pentru seriile mici

(1)  La solicitarea producătorului și în limitele cantitative stabilite în secțiunea 1 a părții A a anexei XII, statele membre acordă, în conformitate cu procedura menționată la articolul 6 alineatul (4), o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul care respectă cel puțin cerințele enumerate în cadrul apendicelui la partea I a anexei IV.

(2)  Alineatul (1) nu se aplică vehiculelor cu destinație specială.

(3)  Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII.

Articolul 23

Omologarea națională de tip pentru seriile mici

(1)  În cazul vehiculelor produse în limitele cantitative stabilite în secțiunea 2 a părții A a anexei XII, statele membre pot renunța la una sau mai multe dispoziții ale unuia sau mai multor acte de reglementare enumerate la anexa IV sau anexa XI, cu condiția să instituie cerințe alternative relevante.

„Cerințe alternative” înseamnă dispozițiile administrative și cerințele tehnice care vizează asigurarea unui nivel de siguranță rutieră și protecție a mediului echivalente în cea mai mare măsură posibilă cu nivelul stabilit de dispozițiile anexei IV sau XI, după caz.

(2)  În cazul vehiculelor menționate la alineatul (1), statele membre pot acorda derogări pentru una sau mai multe dintre dispozițiile prezentei directive.

(3)  Se acordă derogare în privința aplicării dispozițiilor menționate la alineatele (1) și (2) doar în cazul în care un stat membru are motive întemeiate de a acționa în acest fel.

(4)  Pentru omologarea de tip a vehiculelor în temeiul prezentului articol, statele membre acceptă sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate care sunt omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate la anexa IV.

(5)  Certificatul de omologare de tip precizează natura derogărilor acordate în temeiul alineatelor (1) și (2).

Certificatul de omologare de tip, al cărui model este stabilit la anexa VI, nu poartă titlul „Certificat de omologare CE de tip a vehiculelor”. Cu toate acestea, certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII.

(6)  Valabilitatea omologării de tip este limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea. Cu toate acestea, la solicitarea producătorului, autoritatea de omologare trimite, prin scrisoare recomandată sau prin poștă electronică, o copie a certificatului de omologare de tip și a anexelor acestuia autorităților de omologare ale statelor membre desemnate de producător.

În termen de 60 de zile de la primire, statele membre vizate decid dacă acceptă sau nu omologarea de tip. Acestea informează oficial autoritatea de omologare la care se face referire în primul paragraf cu privire la decizia luată.

Un stat membru nu poate refuza omologarea de tip decât dacă are motive justificate de a crede că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozițiile sale.

(7)  La cererea unui solicitant care dorește să vândă, să înmatriculeze sau să pună în exploatare un vehicul în alt stat membru, statul membru care a acordat omologarea îi furnizează solicitantului o copie a certificatului de omologare de tip, inclusiv a dosarului de omologare.

Un stat membru nu permite vânzarea, înmatricularea sau punerea în exploatare a unui astfel de vehicul decât dacă are motive justificate de a crede că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozițiile sale.CAPITOLUL X

OMOLOGĂRILE INDIVIDUALE

Articolul 24

Omologările individuale

(1)  Statele membre pot acorda o derogare pentru un anumit vehicul, unic sau nu, de la respectarea uneia sau a mai multor dispoziții ale prezentei directive sau a unuia sau a mai multor acte de reglementare enumerate în anexa IV sau anexa XI, cu condiția să impună cerințe alternative.

Se acordă derogare în privința aplicării dispozițiilor menționate la alineatul (1) doar în cazul în care un stat membru are motive întemeiate de a acționa în acest fel.

„Cerințe alternative” înseamnă dispozițiile administrative și cerințele tehnice care vizează asigurarea unui nivel de siguranță rutieră și protecție a mediului echivalent în cea mai mare măsură posibilă cu nivelul stabilit în dispozițiile anexei IV sau XI, după caz.

(2)  Statele membre nu efectuează încercări distructive. Statele membre folosesc orice informație relevantă care stabilește conformitatea cu cerințele alternative, furnizată de către solicitant.

(3)  Statele membre acceptă, în locul cerințelor alternative, orice omologare CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate.

(4)  Cererea de omologare individuală este înaintată de către producător sau de către proprietarul vehiculului, sau de către o persoană care acționează în numele lor, cu condiția ca aceasta din urmă să fie stabilită pe teritoriul Comunității.

(5)  Statele membre acordă o omologare individuală, dacă vehiculul corespunde descrierii anexate solicitării și dacă respectă cerințele tehnice aplicabile, și eliberează fără întârziere nejustificată un certificat de omologare individuală.

Formatul certificatului de omologare individuală este stabilit după modelul certificatului de omologare CE de tip stabilit la anexa VI și conține cel puțin informațiile necesare completării cererii de înmatriculare prevăzute în Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule ( 4 ). Certificatele de omologare individuală nu poartă titlul „Omologare CE a vehiculului.”

Un certificat de omologare individuală poartă numărul de identificare al vehiculului în cauză.

(6)  Valabilitatea unei omologării individuale este limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea.

În cazul în care un solicitant dorește să vândă, să înmatriculeze sau să pună în exploatare într-un alt stat membru un vehicul căruia i s-a acordat o omologare individuală, statul membru care a acordat omologarea îi furnizează solicitantului, la cerere, o declarație privind dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat.

În ceea ce privește vehiculul căruia i-a fost acordată o omologare individuală de către un stat membru în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, celelalte state membre permit vânzarea, înmatricularea sau punerea în exploatare a vehiculului, cu excepția cazului în care există motive întemeiate de a considera că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu propriile lor dispoziții.

(7)  La solicitarea producătorului sau a proprietarului vehiculului, statele membre acordă o omologare individuală vehiculelor care sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive si cu actele de reglementare enumerate în anexa IV sau anexa XI, după caz.

Într-un astfel de caz, statele membre acceptă omologarea individuală și autorizează vânzarea, înmatricularea și punerea în exploatare a vehiculului.

(8)  Dispozițiile prezentului articol pot fi aplicate vehiculelor care au primit omologarea de tip în conformitate cu prezenta directivă și care au fost modificate înainte de prima înmatriculare sau de punerea lor în exploatare.

Articolul 25

Dispoziții speciale

(1)  Procedura stabilită la articolul 24 se poate aplica în cazul unui anumit vehicul, în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o procedură de omologare de tip în mai multe etape.

(2)  Procedura stabilită la articolul 24 nu poate înlocui o etapă intermediară în derularea normală a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape și nu se poate aplica pentru obținerea omologării etapei inițiale a unui vehicul.CAPITOLUL XI

ÎNMATRICULAREA, VÂNZAREA ȘI PUNEREA ÎN EXPLOATARE

Articolul 26

Înmatricularea, vânzarea și punerea în exploatare a vehiculelor

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 29 și 30, statele membre înmatriculează și permit vânzarea sau punerea în exploatare a vehiculelor numai dacă acestea sunt însoțite de un certificat de conformitate valabil emis în conformitate cu articolul 18.

În cazul vehiculelor incomplete, statele membre permit vânzarea acestor vehicule, însă pot refuza înmatricularea lor permanentă și punerea în exploatare atât timp cât aceste vehicule rămân incomplete.

(2)  Vehiculele pentru care s-a acordat o derogare de la cerința privind certificatul de conformitate pot fi înmatriculate, vândute sau puse în exploatare dacă respectă cerințele tehnice aplicabile ale prezentei directive.

(3)  În ceea ce privește vehiculele produse în serii mici, numărul vehiculelor înmatriculate, vândute sau puse în exploatare în cursul unui singur an nu depășește numărul de unități menționate în partea A a anexei XII.

Articolul 27

Înmatricularea, vânzarea și punerea în exploatare a vehiculelor de sfârșit de serie

(1)  Sub rezerva limitelor fixate în secțiunea B a anexei XII și doar pentru o perioadă limitată de timp, statele membre pot înmatricula vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare CE de tip nu mai este valabilă și pot autoriza vânzarea și punerea în exploatare a acestora.

Primul paragraf se aplică numai acelor vehicule aflate pe teritoriul Comunității cărora li s-a acordat o omologare CE de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost înmatriculate sau puse în exploatare înainte de expirarea valabilității omologării CE de tip.

(2)  Opțiunea prevăzută la alineatul (1) este valabilă, în cazul vehiculelor complete, pentru o perioadă de 12 luni de la data expirării valabilității omologării CE de tip și, în cazul vehiculelor completate, pentru o perioadă de 18 luni de la data respectivă.

(3)  Producătorul care dorește să beneficieze de prevederile alineatului (1) înaintează o cerere autorității competente din fiecare stat membru afectat de punerea în exploatare a vehiculului vizat. Cererea trebuie să specifice orice motive tehnice sau economice care împiedică vehiculele respective să fie conforme noilor cerințe tehnice.

Statele membre în cauză decid în termen de trei luni de la primirea unei astfel de cereri dacă permit înmatricularea vehiculelor pe teritoriul lor și în ce cantitate.

(4)  Alineatele (1), (2) și (3) se aplică mutatis mutandis vehiculelor cărora le-a fost acordată o omologare de tip națională, dar care nu au fost înmatriculate sau puse în exploatare înainte de expirarea valabilității omologării vizate, în temeiul articolului 45, din cauza punerii în aplicare obligatorii a procedurii de omologare CE de tip.

(5)  Statele membre aplică măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că numărul de vehicule ce trebuie înmatriculate sau puse în exploatare în cadrul procedurii stabilite de prezentul articol este controlat eficient.

Articolul 28

Vânzarea și punerea în exploatare a componentelor și a unităților tehnice separate

(1)  Statele membre permit vânzarea și punerea în exploatare a componentelor sau unităților tehnice separate dacă și numai dacă acestea sunt conforme cerințelor actelor de reglementare aplicabile și sunt marcate corespunzător, în conformitate cu articolul 19.

(2)  Alineatul (1) nu se aplică în cazul componentelor sau al unităților tehnice separate, special fabricate sau concepute pentru vehiculele noi care nu sunt reglementate de prezenta directivă.

(3)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite vânzarea și punerea în exploatare a componentelor sau a unităților tehnice separate care au fost exceptate de la aplicarea uneia sau a mai multor dispoziții ale unui act de reglementare în temeiul articolului 20 sau care sunt destinate instalării pe vehiculele care beneficiază de omologările acordate în conformitate cu articolele 22, 23 sau 24 privind componenta sau unitatea tehnică vizată.

(4)  Prin derogare de la alineatul (1) și dacă nu se prevede altfel în vreun act de reglementare, statele membre pot permite vânzarea și punerea în exploatare a componentelor sau a unităților tehnice separate care sunt destinate instalării pe vehicule cărora, la data punerii în exploatare, nu li s-a solicitat, în temeiul prezentei directive sau al Directivei 70/156/CEE, să dețină omologarea CE de tip.CAPITOLUL XII

CLAUZELE DE SALVGARDARE

Articolul 29

Vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate conforme prezentei directive

(1)  Dacă un stat membru consideră că anumite vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate noi prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător sau sănătății publice, deși sunt conforme cerințelor aplicabile sau sunt marcate corespunzător, statele membre pot refuza, pentru o perioadă de maximum șase luni, să înmatriculeze astfel de vehicule sau să permită vânzarea sau punerea în exploatare pe teritoriul lor a unor astfel de vehicule, componente sau unități tehnice separate.

În astfel de cazuri, statul membru în cauză informează de îndată producătorul, celelalte state membre și Comisia, specificând motivele care au condus la decizia sa și, în particular, dacă aceasta este rezultatul:

 lacunelor din actele de reglementare relevante; sau

 aplicării incorecte a cerințelor relevante.

(2)  Comisia consultă părțile implicate în cel mai scurt timp posibil și, în special, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip cu scopul de a pregăti decizia.

(3)  În cazul în care măsurile menționate la alineatul (1) sunt atribuite unor lacune în actele de reglementare aplicabile, sunt luate măsurile corespunzătoare, după cum urmează:

 în cazul în care sunt vizate directive sau regulamente individuale dintre cele enumerate în partea I din anexa IV, Comisia le modifică în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2);

 în cazul în care sunt vizate regulamente CEE-ONU, Comisia propune proiectele de modificări necesare ale regulamentelor CEE-ONU în conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul Acordului revizuit din 1958.

(4)  În cazul în care măsurile menționate la alineatul (1) sunt atribuite aplicării incorecte a cerințelor relevante, Comisia adoptă măsurile corespunzătoare pentru a asigura respectarea acestor cerințe.

Articolul 30

Vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate neconforme cu tipul omologat

(1)  Dacă statul membru care a acordat omologarea CE de tip constată că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate noi însoțite de un certificat de conformitate sau purtând o marcă de omologare nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, acesta ia măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării de tip, pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate produse, după caz, sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. Autoritatea de omologare a statului membru notifică măsurile luate autorităților de omologare din celelalte state membre.

(2)  În sensul alineatului (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare CE de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.

Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranțe prin actele de reglementare relevante și când aceste toleranțe sunt respectate.

(3)  Dacă un stat membru demonstrează că vehiculele, componentele sau unitățile tehnice separate noi însoțite de un certificat de conformitate sau purtând o marcă de omologare nu se conformează tipului omologat, acesta poate solicita statului membru care a acordat omologarea de tip să verifice dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate în curs de fabricație se conformează în continuare tipului omologat. La primirea unei solicitări în acest sens, statul membru în cauză ia măsurile care se impun în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de șase luni de la data solicitării.

(4)  Autoritatea de omologare cere statului membru care a acordat omologarea de tip sistemului, componentei, unității tehnice separate sau vehiculului incomplet să ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele în curs de fabricație sunt din nou conforme cu tipul omologat în cazurile următoare:

(a) în raport cu o omologare CE de tip pentru vehicule, în cazul în care neconformitatea unui vehicul este atribuibilă exclusiv neconformității unui sistem, componente sau unități tehnice separate;

(b) în raport cu o omologare de tip în mai multe etape, în cazul în care neconformitatea unui vehicul completat este atribuibilă exclusiv neconformității unui sistem, componente sau unități tehnice care face parte din vehiculul incomplet sau neconformității vehiculului incomplet.

La primirea unei solicitări în acest sens, statul membru în cauză ia măsurile care se impun, în cooperare cu statul membru solicitant, după caz, în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen șase luni de la data solicitării. În cazul în care se constată o lipsă de conformitate, autoritatea de omologare a statului membru care a acordat omologarea CE de tip sistemului, componentei sau unității tehnice separate sau omologarea vehiculului incomplet ia măsurile menționate la alineatul (1).

(5)  Autoritățile de omologare se informează reciproc în termen de 20 de zile lucrătoare privind orice retragere a omologării CE de tip și motivele care au determinat-o.

(6)  Dacă statul membru care a acordat omologarea CE de tip contestă neconformitatea care i-a fost notificată, statele membre în cauză depun eforturi pentru soluționarea diferendului. Comisia este informată și organizează, atunci când este necesar, consultări adecvate în vederea ajungerii la o înțelegere.

Articolul 31

Vânzarea și punerea în exploatare a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru buna funcționare a sistemelor esențiale

(1)  Statele membre permit vânzarea, oferirea spre vânzare sau punerea în exploatare a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru buna funcționare a sistemelor care sunt esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanțele sale în materie de protecție a mediului, numai dacă aceste piese sau echipamente au fost autorizate de către o autoritate de omologare în conformitate cu alineatele (5)-(10).

(2)  Piesele sau echipamentele care fac obiectul autorizării în conformitate cu alineatul (1) sunt incluse în lista stabilită în anexa XIII. Această decizie este precedată de o evaluare care stă la baza unui raport și încearcă să asigure un echilibru echitabil între următoarele elemente:

(a) existența unui risc grav pentru securitatea sau performanțele în materie de protecție a mediului ale vehiculelor echipate cu piesele sau echipamentele în cauză; și

(b) efectul asupra consumatorilor și producătorilor pe piața pieselor de schimb al impunerii, prin prezentul articol, a unei posibile cerințe de autorizare pentru piesele sau echipamentele în cauză.

(3)  Alineatul (1) nu se aplică pieselor sau echipamentelor de origine care sunt acoperite de o omologare de tip de sistem privind un vehicul și pieselor sau echipamentelor care au fost omologate de tip în conformitate cu prevederile unuia dintre actele de reglementare enumerate la anexa IV, cu excepția cazului în care omologările privesc alte aspecte decât cele reglementate prin alineatul (1). Alineatul (1) nu se aplică pieselor sau echipamentelor produse în mod exclusiv ca parte componentă a vehiculelor de curse, care nu sunt destinate utilizării în circulația rutieră. În cazul în care piesele sau echipamentele incluse în anexa XIII au dublă utilizare, pentru curse și pentru circulația rutieră, acestea nu pot fi vândute sau oferite spre vânzare publicului larg pentru utilizarea lor în vehiculele folosite în circulația rutieră decât în cazul în care respectă cerințele prevăzute în prezentul articol.

Atunci când este cazul, Comisia adoptă prevederi care vizează identificarea pieselor sau a echipamentelor menționate în acest paragraf.

(4)  După consultarea părților interesate, Comisia stabilește procedura și cerințele procesului de autorizare la care se face referire în alineatul (1) și adoptă prevederi pentru actualizarea ulterioară a listei stabilite în anexa XIII. Aceste cerințe includ dispoziții privind siguranța, protecția mediului și, dacă este cazul, normele de încercare. Ele se pot baza pe actele de reglementare enumerate în anexa IV, pot fi elaborate în conformitate cu tehnologiile pertinente în materie de siguranță, protecția mediului sau încercare sau, dacă aceasta reprezintă o modalitate adecvată de atingere a gradului de siguranță necesar sau a obiectivelor de mediu, pot consta într-o comparație a piesei sau a echipamentului cu performanțele în materie de mediu sau de siguranță ale vehiculului original sau ale oricăreia dintre piesele sale, după caz.

(5)  În sensul alineatului (1), producătorul de piese sau echipamente prezintă autorității de omologare un raport de încercare redactat de un serviciu tehnic desemnat, care certifică faptul că piesele sau echipamentele pentru care este solicitată autorizația sunt conforme cu cerințele menționate la alineatul (4). Producătorul poate înainta doar o singură cerere pe tip și pe piesă unei singure autorități de omologare.

Cererea include detaliile privind producătorul pieselor sau al echipamentelor, tipul, numărul de identificare și numărul de piese sau de echipamente pentru care este solicitată autorizația, precum și numele producătorului vehiculului, tipul de vehicul și, după caz, anul de fabricație sau orice altă informație care permite identificarea vehiculului căruia îi sunt destinate piesele sau echipamentele respective.

Atunci când autoritatea de omologare constată, luând în considerare raportul de încercare și alte probe, că piesele sau echipamentele vizate sunt conforme cu cerințele menționate la alineatul (4), aceasta eliberează producătorului, fără întârziere nejustificată, un certificat. Acest certificat permite ca piesele sau echipamentele să fie vândute, oferite spre vânzare sau instalate pe vehiculele din interiorul Comunității sub rezerva dispoziției menționate la alineatul (9) al doilea paragraf.

(6)  Fiecare piesă sau echipament, autorizate în conformitate cu prezentul articol, trebuie să fie marcate corespunzător.

Comisia stabilește cerințele de marcare și ambalare, precum și modelul și sistemul de numerotare al certificatului menționat la alineatul (5).

(7)  Măsurile menționate la alineatele (2)-(6) sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2), deoarece acestea sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, inter alia, prin completarea ei.

(8)  Producătorul informează fără întârziere autoritatea de omologare care a eliberat certificatul cu privire la orice schimbare care afectează condițiile în care a fost eliberat certificatul respectiv. Autoritatea de omologare decide dacă certificatul trebuie revizuit sau dacă trebuie eliberat un alt certificat și dacă sunt necesare noi încercări.

Responsabilitatea producătorului este să se asigure că piesele și echipamentele sunt produse și continuă să fie produse potrivit condițiilor în care a fost eliberat certificatul.

(9)  Înainte de eliberarea unei autorizații, autoritatea de omologare se asigură de existența unor modalități și proceduri corespunzătoare de asigurare a unui control efectiv al conformității producției.

În cazul în care autoritatea de omologare consideră că nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a autorizației, aceasta îi solicită producătorului să ia măsurile necesare pentru a asigura că piesele sau echipamentele sunt din nou conforme. Dacă este necesar, autoritatea de omologare retrage autorizația.

(10)  Orice dezacord dintre statele membre privitor la certificatele menționate la alineatul (5) este semnalat Comisiei. Aceasta din urmă ia măsurile necesare, inclusiv, dacă este necesar, retragerea autorizației, după consultarea statelor membre.

(11)  Prezentul articol nu este aplicabil unei piese sau unui echipament înainte ca acestea să fie incluse în anexa XIII. Pentru fiecare element sau grup de elemente din anexa XIII este fixată o perioadă rezonabilă de tranziție, pentru a permite producătorului piesei sau al echipamentului să poată solicita și obține o autorizație. În același timp, se poate fixa o dată, după caz, până la care piesele și echipamentele concepute pentru vehiculele care au primit omologarea de tip înaintea datei respective sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului articol.

(12)  Atât timp cât nu a fost luată o decizie privind includerea unei piese sau a unui echipament în lista menționată la alineatul (1), statele membre pot menține dispoziții de drept intern referitoare la piesele sau echipamentele care pot reprezenta un risc considerabil pentru buna funcționare a sistemelor esențiale pentru siguranța vehiculului sau a performanțelor sale în materie de protecție a mediului.

De îndată ce o astfel de decizie a fost luată în această privință, valabilitatea dispozițiilor de drept intern referitoare la piesele sau echipamentele în cauză încetează.

(13)  De la 29 octombrie 2007, statele membre nu adoptă noi dispoziții privind piesele sau echipamentele care pot afecta buna funcționare a sistemelor esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanțele sale în materie de protecție a mediului.

Articolul 32

Rechemarea vehiculelor

(1)  În cazul în care un producător care a primit o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, să recheme o serie de vehiculelor deja vândute, înmatriculate sau puse în exploatare, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost aprobate corespunzător sau nu în conformitate cu prezenta directivă, prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător, acesta informează imediat autoritatea de omologare care a acordat omologarea vehiculului.

(2)  Producătorul propune autorității de omologare un ansamblu de soluții adecvate pentru a neutraliza riscul menționat la alineatul (1). Autoritatea de omologare comunică fără întârziere autorităților celorlalte state membre măsurile propuse.

Autoritățile competente se asigură că măsurile sunt puse în practică eficient pe propriul teritoriu.

(3)  Dacă autoritățile competente consideră că măsurile sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, acestea informează fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculele vizate.

Autoritatea de omologare îl informează apoi pe producător. Dacă autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip nu este satisfăcută de măsurile luate de producător, va lua toate măsurile de protecție necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip a vehiculelor, în cazul în care producătorul nu propune și pune în practică măsuri corective eficiente. În cazul retragerii omologării CE de tip a vehiculelor, autoritatea de omologare în cauză informează asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente producătorul, autoritățile de omologare ale celorlalte state membre și Comisia, în termen de 20 de zile lucrătoare.

(4)  Prezentul articol se aplică, de asemenea, pieselor care nu fac obiectul niciunei cerințe în temeiul vreunui act de reglementare.

Articolul 33

Notificarea deciziilor și a căilor de atac disponibile

Toate deciziile luate în temeiul dispozițiilor adoptate în scopul punerii în aplicare a prezentei directive, precum și toate deciziile privind refuzul acordării unei omologări CE de tip, retragerea acesteia sau refuzul înmatriculării, sau interdicția vânzării expun în detaliu motivele pe care se întemeiază.

Aceste decizii sunt transmise părții interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislația în vigoare în statul membru respectiv, precum și a termenelor în care acestea pot fi exercitate.CAPITOLUL XIII

REGLEMENTĂRILE INTERNAȚIONALE

Articolul 34

Regulamentele CEE-ONU necesare pentru omologarea CE de tip

(1)  Regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea și care sunt enumerate în partea I a anexei IV și în anexa XI fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor în aceleași condiții ca directivele sau regulamentele individuale. Acestea se aplică categoriilor de vehicule enumerate în coloanele corespondente din tabelul din partea I a anexei IV și în anexa XI.

(2)  În cazul în care Comunitatea a decis să aplice în mod obligatoriu un regulament CEE-ONU în scopul omologării CE de tip a vehiculelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Decizia 97/836/CE, anexele prezentei directive sunt modificate în mod corespunzător, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2) din prezenta directivă. Actul de modificare a anexelor la prezenta directivă specifică, de asemenea, datele punerii în practică obligatorii a regulamentului CEE-ONU sau a modificărilor acestuia. Statele membre abrogă sau adaptează orice dispoziție legislativă națională care este incompatibilă cu regulamentul CEE-ONU în cauză.

În cazul în care un astfel de regulament CEE-ONU înlocuiește o directivă individuală sau un regulament individual existent, mențiunea relevantă din partea I a anexei IV și din anexa XI este înlocuită cu numărul regulamentului CEE-ONU, iar mențiunea corespondentă din partea II a anexei IV este eliminată în conformitate cu aceeași procedură.

(3)  În cazurile menționate în al doilea paragraf al alineatului (2), directiva individuală sau regulamentul individual înlocuit cu regulamentul CEE-ONU se abrogă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

În cazul în care se abrogă o directivă individuală, statele membre abrogă orice dispoziție legislativă națională adoptată pentru transpunerea directivei respective.

(4)  Se pot face trimiteri directe, în prezenta directivă ori în directive sau regulamente individuale, la standarde și reglementări internaționale, fără a le reproduce în cadrul juridic comunitar.

Articolul 35

Echivalența regulamentelor CEE-ONU cu directivele sau regulamentele

(1)  Regulamentele CEE-ONU enumerate în anexa IV partea II sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele sau regulamente individuale corespondente, în măsura în care au același domeniu de aplicare și același obiect.

Autoritățile de omologare ale statelor membre acceptă omologările acordate în conformitate cu reglementările CEE-ONU și, după caz, mărcile de omologare corespunzătoare, în locul omologărilor și mărcilor de omologare echivalente acordate în conformitate cu directiva individuală sau regulamentul individual echivalente.

(2)  În cazul în care Comunitatea a decis să aplice, în sensul alineatului (1), un regulament CEE-ONU nou sau modificat, partea II a anexei IV se modifică în mod corespunzător. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

Articolul 36

Echivalența cu alte reglementări

Hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, Consiliul poate recunoaște echivalența dintre condițiile sau dispozițiile privind omologarea CE de tip a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate stabilite în prezenta directivă și procedurile stabilite prin reglementări internaționale sau prin reglementări ale țărilor terțe, în cadrul acordurilor multilaterale sau bilaterale dintre Comunitate și țările terțe.CAPITOLUL XIV

COMUNICAREA INFORMAȚIILOR TEHNICE

Articolul 37

Informațiile destinate utilizatorilor

(1)  Producătorul nu poate comunica informații tehnice legate de datele prevăzute de prezenta directivă sau de actele de reglementare enumerate în anexa IV care să contravină datelor omologate de autoritatea de omologare.

(2)  În cazul în care un act de reglementare conține astfel de dispoziții, producătorul pune la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unități tehnice separate.

Aceste informații sunt comunicate în limbile oficiale ale Comunității. Acestea sunt furnizate, de comun acord cu autoritatea de omologare, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreținere.

Articolul 38

Informații destinate producătorilor de componente sau de unități tehnice separate

(1)  Producătorul vehiculului pune la dispoziția producătorilor de componente sau de unități tehnice separate toate datele, inclusiv, după caz, schițele care figurează în anexa sau apendicele la un act de reglementare și care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unităților tehnice separate sau pentru obținerea unei autorizații în temeiul articolului 31.

Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente sau unități tehnice separate pentru a proteja confidențialitatea oricăror informații care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală.

(2)  Producătorul componentelor sau al unităților tehnice separate, în calitatea sa de deținător al unui certificat de omologare CE de tip care, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4), include restricții de utilizare, condiții speciale de montaj sau ambele, furnizează producătorului vehiculului toate informațiile detaliate relevante.

În cazul în care un act de reglementare conține astfel de prevederi, producătorul componentelor sau al unităților tehnice separate furnizează, odată cu componentele sau unitățile tehnice separate produse, instrucțiuni privind restricțiile de utilizare sau condițiile speciale de montare, sau ambele.CAPITOLUL XV

MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI MODIFICĂRI

Articolul 39

Măsuri de punere în aplicare și modificări la prezenta directivă și la directivele și regulamentele individuale

(1)  Comisia adoptă măsurile necesare pentru aplicarea fiecărei directive individuale sau a fiecărui regulament individual, în conformitate cu normele prevăzute în fiecare directivă sau regulament vizat.

(2)  Comisia adoptă modificări la anexa la prezenta directivă sau la dispozițiile directivelor sau ale regulamentelor individuale enumerate în partea I a anexei IV, cu scopul de a le adapta la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice sau la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap.

(3)  Comisia adoptă modificări la prezenta directivă pentru a stabili cerințele tehnice pentru vehiculele în serii mici, vehiculele omologate în cadrul procedurii de omologare individuale și vehiculele cu destinații speciale.

(4)  În cazul în care Comisia este informată asupra unor riscuri grave pentru utilizatorii rutieri sau pentru mediul înconjurător, care impun măsuri urgente, poate modifica dispozițiile directivelor sau ale regulamentelor individuale enumerate în partea I a anexei IV.

(5)  Comisia adoptă modificările care sunt necesare în interesul unei bune administrații și, în special, cele impuse de asigurarea coerenței directivelor sau a regulamentelor individuale enumerate în partea I a anexei IV, fie între acestea, fie cu alte acte de drept comunitar.

(6)  În cazul în care, în aplicarea Deciziei 97/836/CE, sunt adoptate noi regulamente CEE-ONU sau modificări la regulamentele CEE-ONU existente la care a aderat Comunitatea, Comisia modifică anexele la prezenta directivă în mod corespunzător.

(7)  Fiecare directivă individuală nouă sau regulament individual nou introduce modificările necesare în anexele la prezenta directivă.

(8)  Anexele la prezenta directivă pot fi modificate prin regulamente.

(9)  Măsurile menționate în prezentul articol sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2), deoarece acestea sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive sau ale directivelor și ale regulamentelor individuale, inter alia, prin completarea acestora.

Articolul 40

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de un comitet denumit „Comitetul tehnic – autovehicule” (CTAV).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.CAPITOLUL XVI

DESEMNAREA ȘI NOTIFICAREA SERVICIILOR TEHNICE

Articolul 41

Desemnarea serviciilor tehnice

(1)  În cazul în care un stat membru desemnează un serviciu tehnic, acesta din urmă se conformează dispozițiilor prezentei directive.

(2)  Serviciile tehnice efectuează propriile încercări sau supraveghează încercările necesare omologării sau inspecțiile specificate în prezenta directivă sau într-un act de reglementare enumerat la anexa IV, cu excepția cazului în sunt permise în mod expres proceduri alternative. Serviciile tehnice nu pot efectua încercări sau inspecții pentru care nu au fost desemnate în mod corespunzător.

(3)  Serviciile tehnice fac parte dintr-una sau mai multe dintre următoarele categorii de activități, în funcție de domeniul lor de competență:

(a) categoria A, serviciile tehnice care efectuează în cadrul propriilor lor unități încercările la care se face referire în prezenta directivă și în actele de reglementare enumerate la anexa IV;

(b) categoria B, serviciile tehnice care supraveghează încercările la care se face referire în prezenta directivă și în actele de reglementare menționate în anexa IV și care au loc în cadrul unităților producătorului sau ale unei părți terțe;

(c) categoria C, serviciile tehnice care evaluează și monitorizează cu regularitate procedurile producătorului de control al conformității producției;

(d) categoria D, serviciile tehnice care supraveghează sau efectuează încercări sau inspecții în cadrul supravegherii conformității producției.

(4)  Serviciile tehnice fac dovada faptului că posedă competențele necesare, cunoștințele tehnice specifice și experiența dovedită în domeniile specifice reglementate de prezenta directivă și de actele de reglementare enumerate în anexa IV.

De asemenea, serviciile tehnice se conformează acelor standarde menționate în apendicele 1 la anexa V care sunt relevante pentru activitățile pe care le efectuează. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică ultimei etape a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape, astfel cum este menționată la articolul 25 alineatul (1).

(5)  O autoritate de omologare poate acționa în calitate de serviciu tehnic pentru una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (3).

(6)  Un producător sau o parte subcontractantă care acționează în numele acestuia poate fi desemnată drept serviciu tehnic pentru activitățile din categoria A în ceea ce privește actele de reglementare enumerate în anexa XV.

Comisia modifică lista acestor acte de reglementare, atunci când este cazul, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

(7)  Entitățile menționate la alineatele (5) și (6) se conformează dispozițiilor din prezentul articol.

(8)  Serviciile tehnice diferite de cele desemnate în conformitate cu alineatul (6) și aparținând unei țări terțe pot fi notificate în înțelesul articolului 43 numai în cadrul unui acord bilateral între Comunitate și țara terță în cauză.

Articolul 42

Evaluarea competențelor serviciilor tehnice

(1)  Competențele menționate la articolul 41 sunt demonstrate printr-un raport de evaluare redactat de o autoritate competentă. Acesta poate include un certificat de acreditare eliberat de un organism de acreditare.

(2)  Evaluarea pe care se bazează raportul menționat la alineatul (1) este realizată în conformitate cu prevederile apendicelui 2 la anexa V.

Raportul de evaluare este revizuit după o perioadă de maximum 3 ani.

(3)  Raportul de evaluare este comunicat Comisiei, la cerere.

(4)  Autoritatea de omologare care acționează în calitate de serviciu tehnic își demonstrează conformitatea prin documente justificative.

Acestea includ o evaluare realizată de auditori independenți de activitatea supusă evaluării. Auditorii pot aparține aceleiași organizații, cu condiția de a fi administrați în mod autonom față de personalul implicat în activitatea evaluată.

(5)  Producătorul sau partea subcontractantă care acționează în numele acestuia, desemnată ca serviciu tehnic, respectă dispozițiile relevante ale prezentului articol.

Articolul 43

Procedurile de notificare

(1)  Comisia este notificată de statele membre cu privire la numele, adresa, inclusiv adresa electronică, persoanele responsabile și categoria de activități ale fiecărui serviciu tehnic desemnat. Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară adusă acestora.

Actul de notificare menționează actele de reglementare relativ la care au fost desemnate serviciile tehnice.

(2)  Un serviciu tehnic își poate exercita activitățile descrise la articolul 41 privind omologarea de tip numai dacă a fost notificat în prealabil Comisiei.

(3)  Același serviciu tehnic poate fi desemnat și notificat de mai multe state membre, indiferent de categoria de activități pe care acesta le exercită.

(4)  În cazul în care, în aplicarea unui act de reglementare, trebuie desemnată o organizație specifică sau un organism competent a cărui activitate nu este inclusă în activitățile menționate la articolul 41, notificarea se face în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

(5)  Comisia publică o listă și detaliile privind autoritățile de omologare și serviciile tehnice pe propria sa pagină de Internet.CAPITOLUL XVII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 44

Dispoziții tranzitorii

(1)  În așteptarea modificărilor necesare la prezenta directivă, cu scopul de a include vehiculele care nu sunt încă reglementate sau de a completa dispozițiile administrative și tehnice privind omologarea de tip a vehiculelor, altele decât cele din categoria M1, produse în serii mici, și de a stabili dispoziții administrative și tehnice armonizate privind procedura de omologare individuală, și în așteptarea expirării perioadelor tranzitorii prevăzute la articolul 45, statele membre continuă să acorde acestor vehicule omologări naționale, cu condiția ca aceste omologări să se bazeze pe cerințele tehnice armonizate prevăzute în prezenta directivă.

(2)  La solicitarea producătorului sau, în cazul omologării individuale, a proprietarului vehiculului și pe baza prezentării informațiilor solicitate, statul membru vizat completează și eliberează certificatul de omologare de tip sau, după caz, certificatul de omologare individuală. Certificatul se eliberează solicitantului.

În ceea ce privește vehiculele de același tip, celelalte state membre acceptă o copie conformă cu originalul ca dovadă că încercările necesare au fost efectuate.

(3)  În cazul în care un anumit vehicul care face obiectul unei omologări individuale trebuie înmatriculat într-un alt stat membru, acest stat membru poate solicita autorității de omologare care a acordat omologarea individuală orice informații suplimentare detaliate privind natura cerințelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză.

(4)  În așteptarea armonizării sistemelor de înmatriculare și de impozitare ale statelor membre pentru vehiculele reglementate de prezenta directivă, statele membre pot utiliza codurile naționale pentru a facilita înmatricularea și impozitarea pe teritoriul lor. În acest scop, statele membre pot subdiviza versiunile prezentate în anexa III partea II, cu condiția ca datele utilizate pentru această subdivizare să fie indicate expres în dosarul de omologare sau să poată fi deduse din acesta printr-un simplu calcul.

Articolul 45

Datele de aplicare pentru omologarea CE de tip

(1)  În ceea ce privește omologarea CE de tip, statele membre acordă omologarea CE noilor tipuri de vehicule începând cu datele specificate în anexa XIX.

(2)  La solicitarea producătorului, statele membre pot acorda o omologare CE noilor tipuri de vehicule începând cu 29 aprilie 2009.

(3)  Până la datele menționate în a patra coloană a tabelului de la anexa XIX, articolul 26 alineatul (1) nu se aplică noilor vehicule pentru care a fost acordată o omologare națională înaintea datelor specificate în a treia coloană a tabelului sau vehiculelor pentru care nu a existat omologare.

(4)  La cererea producătorului și până la datele specificate în tabelul din anexa XIX, coloana 3, rândurile 6 și 9, statele membre continuă să acorde omologări naționale de tip, ca o alternativă la omologarea CE de tip, pentru vehiculele din categoria M2 sau M3, cu condiția ca respectivele vehicule, sistemele lor, componentele și unitățile tehnice separate să fi fost omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate în partea I din anexa IV la prezenta directivă.

(5)  Prezenta directivă nu anulează nicio omologare CE de tip acordată vehiculelor din categoria M1 înainte de 29 aprilie 2009 și nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.

(6)  În ceea ce privește omologarea CE a noilor tipuri de sisteme, componente sau unități tehnice separate, statele membre aplică prezenta directivă de la 29 aprilie 2009.

Prezenta directivă nu anulează nicio omologare CE de tip acordată sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate înainte de 29 aprilie 2009 și nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.

Articolul 46

Sancțiunile

Statele membre determină sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei directive, în special a restricțiilor cuprinse sau care rezultă din articolul 31, și a actelor de reglementare enumerate în partea I a anexei IV și iau toate măsurile necesare pentru punerea în practică a acestora. Sancțiunile stabilite trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. Comisiei îi sunt notificate de către statele membre aceste dispoziții până la 29 aprilie 2009, precum și orice modificări ulterioare aduse acestora, cât mai curând posibil.

Articolul 47

Evaluarea

(1)  Cel târziu la 29 aprilie 2011, statele membre informează Comisia cu privire la punerea în aplicare a procedurilor de omologare de tip prevăzute de prezenta directivă și, în special, a procedurii de omologare în mai multe etape. După caz, Comisia propune modificările pe care le consideră necesare pentru a îmbunătăți procesul de omologare de tip.

(2)  Pe baza informațiilor comunicate în temeiul alineatului (1), Comisia prezintă în fața Parlamentului European și a Consiliului stadiul aplicării prezentei directive până la 29 octombrie 2011. După caz, Comisia poate propune amânarea datelor de punere în aplicare menționate la articolul 45.

Articolul 48

Transpunerea

(1)  Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de 29 aprilie 2009. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare aceste acte începând cu 29 aprilie 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Actele includ, de asemenea, o mențiune potrivit căreia trimiterile din cadrul actelor cu putere de lege și al actelor administrative în vigoare la directiva abrogată prin prezenta directivă trebuie interpretate ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre decid cum se fac astfel de trimiteri și cum este formulată mențiunea.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 49

Abrogarea

Directiva 70/156/CEE se abrogă de la 29 aprilie 2009, fără să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea în dispoziții de drept intern și aplicarea directivelor conținute în partea B a anexei XX.

Referirile la directiva abrogată se interpretează ca referiri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XXI.

Articolul 50

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 51

Destinatarii

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
LISTA ANEXELOR

Anexa I

Lista completă de informații pentru omologarea CE de tip a vehiculelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate

Anexa II

Definiții generale, criterii pentru clasificarea vehiculelor, tipuri de vehicule și tipuri de caroserie

Apendicele 1:

Procedură pentru a verifica dacă un vehicul poate fi clasificat în categoria vehiculelor de teren

Apendicele 2:

Cifre folosite pentru a completa codurile care urmează să fie utilizate pentru diferite tipuri de caroserie

Anexa III

Document informativ pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

Anexa IV

Cerințe în scopul omologării ce de tip a vehiculelor

Apendicele 1:

Acte de reglementare privind omologarea CE de tip a vehiculelor produse în serii mici în temeiul articolului 22

Apendicele 2:

Acte de reglementare privind omologarea CE de tip a vehiculelor produse în serii mici în temeiul articolului 22

Anexa V

Proceduri de urmat în legătură cu omologarea CE de tip

Apendicele 1:

Standarde pe care entitățile la care se face referire la articolul 41 au obligația să le respecte

Apendicele 2:

Procedură de evaluare a serviciilor tehnice

Apendicele 3:

Cerințe generale privind formatul rapoartelor de încercare

Anexa VI

Modele de certificate de omologare de tip

Apendice:

Lista actelor de reglementare pe care tipul de vehicul trebuie să le respecte

Anexa VII

Sistemul de numerotare a certificatelor de omologare CE de tip

Apendice:

Marca de omologare CE de tip a componentelor și a unităților tehnice separate

Anexa VIII

Rezultatele încercărilor

Anexa IX

Certificat de conformitate CE

Anexa X

Proceduri privind conformitatea procesului de producție

Anexa XI

Natura vehiculelor cu destinație specială și dispoziții aferente pentru omologarea CE de tip

Apendicele 1:

Autorulote, ambulanțe și autovehicule funerare

Apendicele 2:

Vehicule blindate

Apendicele 3:

Vehicule accesibile scaunelor rulante

Apendicele 4:

Alte vehicule cu destinație specială (inclusiv grup special, vehicule de transport pentru echipamente multiple și rulote)

Apendicele 5:

Automacarale

Apendicele 6:

Vehicule pentru transportul încărcăturilor excepționale

Anexa XII

Limite aplicabile pentru serii mici și pentru vehicule de sfârșit de serie

Anexa XIII

Lista pieselor sau echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru funcționarea corectă a sistemelor cu rol esențial n siguranța vehiculului sau performanțele sale de protecție a mediului, cerințele legate de funcționarea acestora, procedurile de încercare adecvate, dispoziții de marcare și ambalare

Anexa XIV

Lista omologărilor CE de tip acordate în conformitate cu actele de reglementare

Anexa XV

Acte de reglementare pentru care un producător poate fi desemnat drept serviciu tehnic

Apendice:

Desemnarea unui producător ca serviciu tehnic

Anexa XVI

Condiții specifice impuse metodelor de testare virtuală și actelor de reglementare pentru care pot fi utilizate metode de testare virtuală de către un producător sau serviciu tehnic

Apendicele 1:

Condiții generale impuse metodelor de testare virtuală

Apendicele 2:

Condiții specifice privind metodele de testare virtuală

Apendicele 3:

Procesul de validare

Anexa XVII

Proceduri care se aplică în procesul omologării CE de tip în mai multe etape

Apendice:

Modelul de plăcuță suplimentară a producătorului

Anexa XIX

Calendarul punerii în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește omologarea de tip

Anexa XX

Termene pentru transpunerea directivelor abrogate în dispoziții de drept intern

Anexa XXI

Tabel de corespondență

▼M1
ANEXA I

▼M26

LISTA COMPLETĂ DE INFORMAȚII PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A VEHICULELOR, A COMPONENTELOR SAU A UNITĂȚILOR TEHNICE SEPARATE ( 5 )

▼M1

Toate documentele informative din prezenta directivă și din alte directive sau regulamente individuale cuprind numai extrase din lista completă și adoptă sistemul de numerotare folosit în aceasta.

Următoarele informații sunt furnizate în trei exemplare și includ un cuprins. Orice desen este furnizat la o scară corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau împăturit în format A4. Dacă există fotografii, acestea trebuie să fie suficient de detaliate.

În cazul în care sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate menționate în prezenta anexă au dispozitive electronice de control, trebuie furnizate informații cu privire la performanțele acestora.

0.   GENERALITĂȚI

0.1. Marcă (denumirea comercială a producătorului) …

0.2. Tip: …

0.2.0.1. Șasiu: …

0.2.0.2. Caroserie/vehicul complet: …

0.2.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (după caz): …

▼M24

0.2.2. Pentru vehiculele omologate în mai multe etape, informații privind omologarea de tip a vehiculului din etapa de bază/etapa precedentă (a se enumera informațiile pentru fiecare etapă — acest lucru se poate realiza cu o matrice): …

Tipul:

Varianta (variantele):

Versiunea (versiunile):

Numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii

▼M26

0.3. Mijlocul de identificare a tipului, dacă este marcat pe vehicul/componentă/unitatea tehnică separată (10)  ( 6 ): …

▼M1

0.3.0.1. Șasiu: …

0.3.0.2. Caroserie/vehicul complet: …

0.3.1. Amplasarea marcajului: …

0.3.1.1. Șasiu: …

0.3.1.2. Caroserie/vehicul complet: …

0.4. Categoria vehiculului ( 7 ): …

0.4.1. Clasificare (clasificări) în funcție de mărfurile periculoase pe care vehiculul este destinat să le transporte: …

▼M15

0.5. Numele societății și adresa producătorului: …

▼M24

0.5.1. Pentru vehiculele omologate în mai multe etape, denumirea societății și adresa producătorului vehiculului din etapa (etapele) precedentă (precedente)/de bază: …

▼M1

0.6. Amplasarea și metoda de aplicare a plăcuțelor prevăzute de lege și amplasarea numărului de identificare a vehiculului: …

0.6.1. Pe șasiu: …

0.6.2. Pe caroserie: …

0.7. (Nealocat)

0.8. Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă există): …

▼M26

1.   CARACTERISTICI DE CONSTRUCȚIE GENERALE

1.1. Fotografii și/sau desene ale unui vehicul/unei componente/unei unități tehnice separate reprezentative (10) : …

▼M1

1.2. Schița dimensională de ansamblu a vehiculului: …

1.3. Numărul de axe și de roți: …

1.3.1. Numărul și amplasarea axelor cu roți jumelate: …

1.3.2. Numărul și amplasarea axelor directoare: …

1.3.3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare): …

1.4. Șasiul (dacă există) (desen de ansamblu): …

1.5. Materialul utilizat pentru lonjeroane ( 8 ): …

1.6. Poziția și amplasarea motorului: …

1.7. Postul de conducere (avansat sau acoperit) ( 9 ): …

1.8. Poziția volanului: stânga/dreapta ( 10 )

1.8.1. Vehiculul este echipat pentru a fi condus în trafic pe partea dreaptă/stângă (10)  a drumului.

▼M15

1.9. Precizați dacă vehiculul tractor este destinat pentru a tracta semiremorci sau alte remorci și dacă remorca este o semiremorcă, o remorcă cu proțap, o remorcă cu axă centrală sau o remorcă cu bară de tracțiune rigidă: …

▼M15

1.10. Precizați dacă vehiculul este conceput special pentru transportul de mărfuri în condiții de temperatură controlată: …

▼M15

2.   MASE ȘI DIMENSIUNI ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

(în kg și mm) (a se vedea desenul, dacă este cazul)

▼M1

2.1.   Ampatamentul (ampatamentele) (la încărcătură maximă) ( 14 )

2.1.1. Vehicule cu două axe: …

▼M15

2.1.2. Vehicule cu trei sau mai multe axe

2.1.2.1. Distanța dintre axele consecutive, de la cea situată cel mai în față la cea situată cel mai în spate: …

2.1.2.2. Distanța totală dintre axe: …

▼M1

2.2.   Dispozitivul de cuplare tip șa

2.2.1. În cazul semiremorcilor

2.2.1.1. Distanța dintre axul pivotului de cuplare și extremitatea posterioară a semiremorcii: …

2.2.1.2. Distanța maximă dintre axul pivotului de cuplare și orice punct al părții anterioare a semiremorcii: …

2.2.1.3. Ampatament special pentru semiremorcă (astfel cum este definit în secțiunea 7.6.1.2 din anexa I la Directiva 97/27/CE): …

2.2.2. În cazul vehiculelor cu semiremorcă

2.2.2.1. Avansul dispozitivului de cuplare tip șa (maxim și minim); se indică valorile admisibile în cazul unui vehicul incomplet) ( 15 ): …

2.2.2.2. Înălțimea maximă a dispozitivului de cuplare tip șa (standardizată) ( 16 ): …

2.3.   Ecartamentul și lățimea axei (axelor)

2.3.1. Ecartamentul fiecărei axe directoare ( 17 ): …

2.3.2. Ecartamentul celorlalte axe (17) : …

2.3.3. Lățimea celei mai late axe spate: …

2.3.4. Lățimea celei mai avansate axe (măsurată la extremitatea anvelopelor, cu excepția proeminenței din zona de contact cu solul): …

2.4.   Gama dimensiunilor vehiculului (în ansamblu)

2.4.1. Pentru șasiu fără caroserie

2.4.1.1. Lungimea ( 18 ): …

2.4.1.1.1. Lungimea maximă admisă: …

2.4.1.1.2. Lungimea minimă admisă: …

2.4.1.1.3. În cazul remorcilor, lungimea maximă admisă a proțapului ( 19 ): …

2.4.1.2. Lățime ( 20 ): …

2.4.1.2.1. Lățimea maximă admisă: …

2.4.1.2.2. Lățimea minimă admisă: …

2.4.1.3. Înălțimea (în ordine de mers) ( 21 ) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare): …

2.4.1.4. Consolă față ( 22 ): …

2.4.1.4.1. Unghi de atac ( 23 ): …… grade

2.4.1.5. Consolă spate ( 24 ): …

2.4.1.5.1. Unghi de degajare ( 25 ): …… grade

2.4.1.5.2. Dimensiunile minime și maxime admise pentru consolă și punctul de cuplare ( 26 ): …

2.4.1.6. Garda la sol (astfel cum este definită la punctul 4.5 din anexa II secțiunea A)

2.4.1.6.1. Între axe: …

2.4.1.6.2. Sub axa (axele) față: …

2.4.1.6.3. Sub axa (axele) spate: …

2.4.1.7. Unghiul de rampă ( 27 ): … grade

2.4.1.8. Pozițiile extreme admise ale centrului de greutate al caroseriei și/sau al dotărilor interioare și/sau al echipamentului și/sau al sarcinii utile: …

2.4.2. Pentru șasiu cu caroserie

2.4.2.1. Lungime (18) : …

2.4.2.1.1. Lungimea zonei de încărcare: …

2.4.2.1.2. În cazul remorcilor, lungimea maximă admisă a proțapului (19) : …

2.4.2.2. Lățime (20) : …

2.4.2.2.1. Grosimea pereților (în cazul vehiculelor proiectate pentru transportul de mărfuri în condiții de temperatură controlată): …

2.4.2.3. Înălțimea (în ordine de mers) (21)  (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare): …

2.4.2.4. Consolă față (22) : …

2.4.2.4.1. Unghi de atac (23) : … grade

2.4.2.5. Consolă spate (24) : …

2.4.2.5.1. Unghi de degajare (25) : … grade

2.4.2.5.2. Dimensiunile minime și maxime admise pentru consolă și punctul de cuplare (26) : …

2.4.2.6. Garda la sol (astfel cum este definită la punctul 4.5 din anexa II secțiunea A punctul 4.5)

2.4.2.6.1. Între axe: …

2.4.2.6.2. Sub axa (axele) față: …

2.4.2.6.3. Sub axa (axele) spate: …

2.4.2.7. Unghiul de rampă (27) : …… grade.

2.4.2.8. Pozițiile extreme admise ale centrului de greutate al sarcinii utile (în cazul unei sarcini neuniforme):

2.4.2.9. Poziția centrului de greutate al vehiculului (M2 și M3) la masa maximă tehnic admisibilă în direcțiile longitudinală, transversală și verticală: …

2.4.3. Pentru caroseriile omologate fără șasiu (vehiculele M2 și M3)

2.4.3.1. Lungime (18) : …

2.4.3.2. Lățime (20) : …

2.4.3.3. Înălțimea nominală (în ordine de mers) (21)  pe tipurile de șasiu respective (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare): …

▼M15

2.5.

Masa minimă pe axa (axele) directoare pentru vehicule incomplete:

2.6.

Masa în stare de funcționare ( 28 )

(a) minimă și maximă pentru fiecare variantă: …

(b) masa fiecărei versiuni (trebuie furnizată o matrice): …

▼M28

2.6.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci, al unei remorci cu bară de tracțiune rigidă sau al unei remorci cu axă centrală, masa la punctul de cuplare:

(a) minimă și maximă pentru fiecare variantă: …

(b) masa fiecărei versiuni (trebuie furnizat un tabel): …

▼M15

2.6.2. Masa echipamentelor opționale [a se vedea definiția specificată la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 ( 29 )]: …

▼M1

2.7.  Masa minimă a vehiculului completat, indicată de producător, în cazul unui vehicul incomplet: …

2.7.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare: …

2.8.  Masa maximă tehnic admisibilă indicată de producător ( 30 ) ( 31 ): …

2.8.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (31) : …

2.9.  Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă:

▼M15

2.10.  Masa tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe:

2.11.  Masa maximă de remorcare tehnic admisibilă a vehiculului tractor:

în cazul:

▼M1

2.11.1. Remorcă cu proțap: …

2.11.2. Semiremorcă: …

2.11.3. Remorcă cu axă centrală: …

2.11.3.1. Raportul maxim dintre lungimea consolei punctului de cuplare ( 32 ) și ampatament: …

2.11.3.2. Valoarea maximă a factorului V: …… kN

▼M15

2.11.4. unei remorci cu bară de tracțiune rigidă: …

2.11.5. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (31) : …

▼M1

2.11.6. Masa maximă a remorcii fără sistem de frânare: …

2.12.

Masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare:

▼M15

2.12.1. a unui vehicul tractor: …

2.12.2. a unei semiremorci, a unei remorci cu axă centrală sau a unei remorci cu bară de tracțiune rigidă: …

▼M1

2.12.3. Masa maximă admisă a dispozitivului de cuplare (dacă acesta nu a fost montat de către producător): …

2.13.  Condiții de balans posterior (secțiunile 7.6.2 și 7.6.3 din anexa I la Directiva 97/27/CE):

2.14.  Raportul dintre puterea motorului și masa maximă: …… kW/kg

2.14.1. Raportul dintre puterea motorului și masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului (secțiunea 7.10 din anexa I la Directiva 97/27/CE): …… kW/kg

2.15.  Capacitatea de pornire în rampă (vehicul simplu) ( 33 ): …… %

▼M15

2.16.

Masele maxim admisibile pentru înmatriculare/punere în circulație (opțional)

2.16.1. Masa maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație: …

2.16.2. Masa maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație pe fiecare axă și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina prevăzută la punctul de cuplare indicată de producător, dacă este mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare: …

2.16.3. Masa maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație pe fiecare grup de axe: …

2.16.4. Masa de remorcare maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație: …

2.16.5. Masa maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație a ansamblului: …

▼M16

2.17.

Vehicul supus omologării de tip în mai multe etape [numai în cazul vehiculelor incomplete sau vehiculelor completate din categoria N1 care sunt incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 715/2007]: da/nu (10) 

2.17.1.

Masa vehiculului de bază în stare de funcționare: …kg

2.17.2.

Masa adăugată implicită, calculată în conformitate cu secțiunea 5 din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008: …kg

▼M28

3.   CONVERTIZORUL ENERGIEI DE PROPULSIE ( 34 )

3.1.   Producătorul convertizorului (convertizoarelor) energiei de propulsie: …

3.1.1. Codul producătorului (așa cum apare marcat pe convertizorul energiei de propulsie sau alte modalități de identificare): …

▼M1

3.1.2. Numărul omologării (după caz), inclusiv marcajul de identificare a combustibilului: …

(Numai pentru vehiculele grele)

3.2.   Motor cu ardere internă

3.2.1.   Informații specifice despre motor

▼M21

3.2.1.1. Principiul de funcționare: aprindere prin scânteie/aprindere prin compresie/dublă alimentare (10) 

Ciclul: în patru timpi/în doi timpi/rotativ (10) 

▼M21

3.2.1.1.1. Tipul de motor cu dublă alimentare: Tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (10)  ( 35 )

3.2.1.1.2. Raportul gaz/energie pe intervalul la cald din ciclul de încercări WHTC: … %

▼M1

3.2.1.2. Numărul și dispunerea cilindrilor: …

3.2.1.2.1. Alezaj ( 36 ): …… mm

3.2.1.2.2. Cursa (36) : …… mm

3.2.1.2.3. Ordinea de aprindere: …

3.2.1.3. Cilindree ( 37 ): …… cm3

3.2.1.4. Raportul de comprimare volumetrică ( 38 ): …

3.2.1.5. Desenele camerei de ardere, ale capului de piston și, în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie, ale segmenților de piston: …

3.2.1.6. Turația normală de mers în gol a motorului (38) : …… min-1

3.2.1.6.1. Turația ridicată de mers în gol încet a motorului (38) : …… min-1

▼M21

3.2.1.6.2. Turația la ralanti la alimentarea cu motorină: da/nu (10)  (35) 

▼M1

3.2.1.7. Procentul volumetric de monoxid de carbon din gazele de evacuare atunci când motorul merge la mers în gol încet (38) : % conform declarației producătorului (numai în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie)

▼M28

3.2.1.8. Puterea nominală a motorului ( 39 ): … kW la: … min–1 (valoare declarată de producător)

▼M1

3.2.1.9. Turația maximă admisă declarată de producător: ... min-1

3.2.1.10. Moment net maxim (39) : …… Nm la …… min-1 (valoarea declarată de producător)

▼M11

3.2.1.11. (doar Euro VI) Referința producătorului la pachetul de documente prevăzut la articolele 5, 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 582/2011 care permite autorității de omologare să evalueze strategiile de control al emisiilor și sistemele de la bordul motorului pentru a asigura funcționarea măsurilor de control al NOx

▼M1

3.2.2.   Combustibil

▼M21

3.2.2.1. Vehicule ușoare: motorină/benzină/GPL/GN sau biometan/etanol (E 85)/biomotorină/hidrogen/H2NG (10)  ( 40 )

▼M28

3.2.2.1.1. RON, fără plumb: …

▼M21

3.2.2.2. Vehicule grele alimentate cu motorină/benzină/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanol(ED95)/etanol(E85)/GNL/GNL20 (10)  (40) 

▼M11

3.2.2.2.1. (doar Euro VI) Carburanți care pot fi declarați de producător compatibili cu motorul, în conformitate cu secțiunea 1.1.2 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 (după caz)

▼M1

3.2.2.3. Gură de umplere rezervor de combustibil: orificiu limitat/etichetă (10) 

3.2.2.4. Tipul combustibilului pentru vehicul: monocombustibil, biocombustibil, combustibil flex (10) 

3.2.2.5. Cantitatea de biocombustibil maximă acceptabilă în combustibil (valoarea declarată a producătorului): …… % din volum

3.2.3.   Rezervor (rezervoare) de combustibil

3.2.3.1. Rezervor (rezervoare) de combustibil de serviciu

3.2.3.1.1. Numărul și capacitatea fiecărui rezervor: …

3.2.3.1.1.1. Material: …

3.2.3.1.2. Desen și descriere tehnică a rezervorului (rezervoarelor) cu toate racordurile și toate conductele sistemului de admisie de aer și de ventilare, încuietori, supape, dispozitive de fixare: …

3.2.3.1.3. Schiță care indică în mod clar poziția rezervorului (rezervoarelor) în vehicul: …

3.2.3.2. Rezervor (rezervoare) de combustibil auxiliar(e)

3.2.3.2.1. Numărul și capacitatea fiecărui rezervor: …

3.2.3.2.1.1. Material: …

3.2.3.2.2. Desen și descriere tehnică a rezervorului (rezervoarelor) cu toate racordurile și toate conductele sistemului de admisie de aer și de ventilare, încuietori, supape, dispozitive de fixare: …

3.2.3.2.3. Schiță care indică în mod clar poziția rezervorului (rezervoarelor) pe vehicul: …

3.2.4.   Alimentarea cu combustibil

3.2.4.1. Prin carburator (carburatoare): da/nu (10) 

▼M21

3.2.4.2. Prin injecție de combustibil (numai aprindere prin compresie sau dublă alimentare): da/nu (10) 

▼M28

3.2.4.2.1. Descrierea sistemului (rampă comună/injectori unitari/pompă de distribuție etc.): …

▼M1

3.2.4.2.2. Principiul de funcționare: injecție directă/anticameră/cameră de vârtej (10) 

▼M28

3.2.4.2.3. Pompă de injecție/alimentare

▼M1

3.2.4.2.3.1. Marcă (mărci): …

3.2.4.2.3.2. Tip(uri): …

3.2.4.2.3.3. Debitul maxim de combustibil (10)  (38) : mm3/cursă sau pe ciclu la o turație a motorului de: .. min-1 sau, după caz, o schemă caracteristică: …

(În cazul în care se furnizează un regulator de supraalimentare, se specifică alimentarea cu combustibil caracteristică și suprapresiunea în raport cu turația motorului)

3.2.4.2.3.4. Fazele statice ale injecției (38) : …

3.2.4.2.3.5. Curbă de avans de injecție (38) : …

3.2.4.2.3.6. Procedura de calibrare: banc de probă/motor (10) 

▼M28

3.2.4.2.4. Control de limitare a vitezei motorului

▼M1

3.2.4.2.4.1. Tip: …

3.2.4.2.4.2. Punct de întrerupere a alimentării

3.2.4.2.4.2.1. Turația la care începe punctul de întrerupere a alimentării în sarcină: …… min-1

3.2.4.2.4.2.2. Turația maximă fără încărcătură: …… min-1

3.2.4.2.4.2.3. Turația de mers în gol: ….. min-1

3.2.4.2.5. Circuitul de injecție (numai pentru vehiculele grele)

3.2.4.2.5.1. Lungime: …… mm

3.2.4.2.5.2. Diametru interior: …… mm

3.2.4.2.5.3. Rampă comună, marca și tipul: …

3.2.4.2.6. Injector (injectoare)

3.2.4.2.6.1. Marcă (mărci): …

3.2.4.2.6.2. Tip(uri): …

3.2.4.2.6.3. Presiunea de deschidere (38) : …… kPa sau schema caracteristică (38) : …

3.2.4.2.7. Sistem de pornire la rece

3.2.4.2.7.1. Marcă (mărci): …

3.2.4.2.7.2. Tip(uri): …

3.2.4.2.7.3. Descriere: …

3.2.4.2.8. Dispozitiv auxiliar de pornire

3.2.4.2.8.1. Marcă (mărci): …

3.2.4.2.8.2. Tip(uri): …

3.2.4.2.8.3. Descrierea sistemului: …

3.2.4.2.9. Injecție controlată electronic: da/nu (10) 

3.2.4.2.9.1. Marcă (mărci): …

3.2.4.2.9.2. Tip(uri):

▼M28

3.2.4.2.9.3. Descrierea sistemului

▼M1

3.2.4.2.9.3.1. Marca și tipul unității de control (UCE): …

▼M28

3.2.4.2.9.3.1.1. Versiunea de software a ECU: …

▼M1

3.2.4.2.9.3.2. Marca și tipul regulatorului de combustibil: …

3.2.4.2.9.3.3. Marca și tipul debitmetrului de aer: …

3.2.4.2.9.3.4. Marca și tipul distribuitorului de combustibil: …

3.2.4.2.9.3.5. Marca și tipul carcasei clapetei de accelerație: …

▼M28

3.2.4.2.9.3.6. Marca și tipul sau principiul de funcționare a senzorului pentru temperatura apei: …

3.2.4.2.9.3.7. Marca și tipul sau principiul de funcționare a senzorului pentru temperatura aerului: …

3.2.4.2.9.3.8. Marca și tipul sau principiul de funcționare a senzorului pentru presiunea aerului: …

▼M1

3.2.4.2.9.3.9. Numărul (numerele) de identificare a calibrării software-ului: …

3.2.4.3. Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin scânteie): da/nu (10) 

3.2.4.3.1. Principiul de funcționare: galerie de admisie (punct unic/mai multe puncte) (10) /injecție directă/altele (specificați): …

3.2.4.3.2. Marcă (mărci): …

3.2.4.3.3. Tip(uri): …

3.2.4.3.4. Descrierea sistemului (în cazul altor sisteme decât cele cu injecție continuă, se furnizează detalii echivalente): …

3.2.4.3.4.1. Marca și tipul unității de control (UCE): …

▼M28

3.2.4.3.4.1.1. Versiunea de software a ECU: …

▼M1

3.2.4.3.4.2. Marca și tipul regulatorului de combustibil: …

▼M28

3.2.4.3.4.3. Marca și tipul sau principiul de funcționare a senzorului pentru debitul de aer: …

▼M1

3.2.4.3.4.4. Marca și tipul distribuitorului de combustibil: …

3.2.4.3.4.5. Marca și tipul regulatorului de presiune: …

3.2.4.3.4.6. Marca și tipul microîntrerupătorului: …

3.2.4.3.4.7. Marca și tipul șurubului de ajustare a mersului în gol încet: …

3.2.4.3.4.8. Marca și tipul carcasei clapetei de accelerație: …

▼M28

3.2.4.3.4.9. Marca și tipul sau principiul de funcționare a senzorului pentru temperatura apei: …

3.2.4.3.4.10. Marca și tipul sau principiul de funcționare a senzorului pentru temperatura aerului: …

3.2.4.3.4.11. Marca și tipul sau principiul de funcționare a senzorului pentru presiunea aerului: …

▼M1

3.2.4.3.4.12. Numărul (numerele) de identificare a calibrării software-ului: …

▼M28

3.2.4.3.5. Injectoare

▼M1

3.2.4.3.5.1. Marca: …

3.2.4.3.5.2. Tipul: …

3.2.4.3.6. Fazele injecției: …

3.2.4.3.7. Sistem de pornire la rece

3.2.4.3.7.1. Principiu (principii) de funcționare: …

3.2.4.3.7.2. Limite de funcționare/reglaje (10)  (38) : …

3.2.4.4. Pompa de alimentare

3.2.4.4.1. Presiunea (38) : ………….... kPa sau schema caracteristică (38) : …

▼M28

3.2.4.4.2. Marcă (mărci): …

3.2.4.4.3. Tipul (tipurile): …

▼M1

3.2.5.   Sistemul electric

3.2.5.1. Tensiunea nominală: …… voltaj, legare la masă pozitivă sau negativă (10) 

3.2.5.2. Alternator

3.2.5.2.1. Tip: …

3.2.5.2.2. Putere nominală: …… VA

3.2.6.   Sistemul de aprindere (numai pentru motoarele cu aprindere prin scânteie)

3.2.6.1. Marcă (mărci): …

3.2.6.2. Tip(uri): …

3.2.6.3. Principiul de funcționare: …

3.2.6.4. Curba sau harta avansului la aprindere (38) : …

3.2.6.5. Avansul static al aprinderii (38) : … grade înainte de punctul mort superior

3.2.6.6. Bujii

3.2.6.6.1. Marca: …

3.2.6.6.2. Tip: …

3.2.6.6.3. Reglarea distanței dintre contacte: …… mm

3.2.6.7. Bobina (bobinele) de aprindere

3.2.6.7.1. Marca: …

3.2.6.7.2. Tip: …

3.2.7.   Sistemul de răcire: cu lichid/cu aer (10) 

3.2.7.1. Reglajul nominal al mecanismului de control al temperaturii motorului: …

3.2.7.2. Lichid

3.2.7.2.1. Natura lichidului: …

3.2.7.2.2. Pompă (pompe) de reciclare: da/nu (10) 

3.2.7.2.3. Caracteristici: ………. sau

3.2.7.2.3.1. Marcă (mărci): …

3.2.7.2.3.2. Tip(uri): …

3.2.7.2.4. Raportul (raporturile) de transmisie: …

3.2.7.2.5. Descrierea ventilatorului și a mecanismului său de acționare: …

3.2.7.3. Aer

3.2.7.3.1. Ventilator: da/nu (10) 

3.2.7.3.2. Caracteristici: ……. sau

3.2.7.3.2.1. Marcă (mărci): …

3.2.7.3.2.2. Tip(uri): …

3.2.7.3.3. Raportul (raporturile) de transmisie: …

3.2.8.   Sistemul de admisie

3.2.8.1. Supraalimentare: da/nu (10) 

3.2.8.1.1. Marcă (mărci): …

3.2.8.1.2. Tip(uri): …

3.2.8.1.3. Descrierea sistemului (de exemplu, presiunea maximă de alimentare …… kPa; supapa de descărcare, dacă există): …

3.2.8.2. Răcitor intermediar: da/nu (10) 

3.2.8.2.1. Tipul: aer-aer/aer-apă (10) 

3.2.8.3. Depresiunea la admisie în regim de turație nominală și încărcătură 100 % valoare (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare)

3.2.8.3.1. valoare minimă admisă: … kPa

3.2.8.3.2. valoare maximă admisă: … kPa

▼M11

3.2.8.3.3. (doar Euro VI) Depresiunea la admisie în regim de turație nominală și sarcină 100 % pe vehicul: kPa

▼M1

3.2.8.4. Descriere și schițe ale conductelor de alimentare și ale accesoriilor acestora (colectoare de aer, dispozitive de încălzire, prize de aer suplimentare etc.): …

3.2.8.4.1. Descrierea galeriei de admisie (atașați schițe și/sau fotografii): …

3.2.8.4.2. Filtru de aer, schițe: … sau

3.2.8.4.2.1. Marcă (mărci): …

3.2.8.4.2.2. Tip(uri): …

3.2.8.4.3. Amortizor de admisie, schițe: … sau

3.2.8.4.3.1. Marcă (mărci): …

3.2.8.4.3.2. Tip(uri): …

3.2.9.   Sistemul de evacuare

3.2.9.1. Descrierea și/sau schița galeriei de evacuare: …

3.2.9.2. Descrierea și/sau schița sistemului de evacuare: …

▼M21

3.2.9.2.1. (doar Euro VI) Descrierea și/sau schița elementelor sistemului de evacuare care nu fac parte din sistemul motor

▼M1

3.2.9.3. Contrapresiune maximă admisă în regim de turație nominală a motorului și încărcare 100 % (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare): …… kPa

▼M11

3.2.9.3.1. (doar Euro VI) Contrapresiune reală în regim de turație nominală a motorului și încărcare 100 % pe vehicul (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare): … kPa

▼M1

3.2.9.4. Tipul, marcajul amortizorului de zgomot de evacuare: …

Pentru zgomotul exterior, după caz: sisteme de reducere a zgomotului în compartimentul motor și pe motor: …

3.2.9.5. Amplasarea segmentului de ieșire al sistemului de evacuare: …

3.2.9.6. Amortizor de zgomot ce conține materiale fibroase: …

▼M21

3.2.9.7. Volumul sistemului de evacuare complet: … dm3

3.2.9.7.1. (doar pentru Euro VI) Volumul acceptabil al sistemului de evacuare: … dm3

▼M21

3.2.9.7.2. (Doar pentru Euro VI) Volumul sistemului de evacuare care face parte din sistemul motor: … dm3

▼M1

3.2.10.  Secțiunile minime ale prizei de admisie, respectiv ale gurii de evacuare:

3.2.11.   Fazele distribuției sau date echivalente

3.2.11.1. Cursele de ridicare maxime ale supapelor, unghiurile de deschidere și închidere în raport cu punctele moarte sau detalii despre sisteme de distribuție alternative. Pentru sistemele de distribuție variabilă, distribuția minimă și maximă: …

3.2.11.2. Gamele de referință și/sau de reglaj (10) : …

3.2.12.   Măsurile de prevenire a poluării aerului

3.2.12.1. Dispozitiv de reciclare a gazelor din carter (descriere și schițe): …

▼M11

3.2.12.1.1. (doar Euro VI) Dispozitiv de reciclare a gazelor de carter: da/nu (2)

Dacă da, se furnizează descrierea și schițe:

Dacă nu, se respectă anexa V la Regulamentul (UE) nr. 582/2011

▼M28

3.2.12.2. Dispozitive de control al poluării (dacă nu apar la altă rubrică)

3.2.12.2.1. Convertizor catalitic

▼M1

3.2.12.2.1.1. Numărul convertizoarelor catalitice și al elementelor (se furnizează informațiile de mai jos pentru fiecare unitate separată): …

3.2.12.2.1.2. Dimensiunile, forma și volumul convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e): …

▼M30

3.2.12.2.1.3. Tipul de acțiune catalitică: … [oxidare, trei căi, captator de NOx pentru ardere cu amestec sărac, SCR (reducere catalitică selectivă), catalizator de NOx pentru ardere cu amestec sărac sau altele]

▼M1

3.2.12.2.1.4. Cantitatea totală de materiale prețioase: …

3.2.12.2.1.5. Concentrație relativă: …

3.2.12.2.1.6. Substrat (structură și material): …

3.2.12.2.1.7. Densitatea celulară: …

3.2.12.2.1.8. Tipul de carcasă pentru convertizorul (convertizoarele) catalitic(e): …

3.2.12.2.1.9. Amplasarea convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e) (locul și distanța de referință în traseul de evacuare): …

3.2.12.2.1.10. Scut termic: da/nu (10) 

▼M28

3.2.12.2.1.11. Intervalul de temperaturi normale de funcționare: … °C

▼M1

3.2.12.2.1.12. Marca convertizorului catalitic: …

3.2.12.2.1.13. Numărul de identificare: …

▼M28

3.2.12.2.2. Senzori

3.2.12.2.2.1. Senzor de oxigen: da/nu (10) 

3.2.12.2.2.1.1. Marca: …

3.2.12.2.2.1.2. Amplasare: …

3.2.12.2.2.1.3. Domeniul de control: …

3.2.12.2.2.1.4. Tipul și principiul de funcționare: …

3.2.12.2.2.1.5. Numărul de identificare al piesei: …

3.2.12.2.2.2. Senzor NOx: da/nu (10) 

3.2.12.2.2.2.1. Marca: …

3.2.12.2.2.2.2. Tipul: …

3.2.12.2.2.2.3. Amplasare: …

3.2.12.2.2.3. Senzor de particule: da/nu (10) 

3.2.12.2.2.3.1. Marca: …

3.2.12.2.2.3.2. Tipul: …

3.2.12.2.2.3.3. Amplasare: …

▼M1

3.2.12.2.3. Injecție de aer: da/nu (10) 

3.2.12.2.3.1. Tipul (sistem cu impulsuri de aer, pompă de aer etc.): …

3.2.12.2.4. Recircularea gazelor de evacuare (RGE): da/nu (10) 

▼M28

3.2.12.2.4.1. Caracteristici (marcă, tip, debit, presiune înaltă/presiune joasă/ presiuni combinate etc.): …

3.2.12.2.4.2. Sistem de răcire a apei (a se preciza pentru fiecare sistem RGE, de exemplu, presiune joasă/presiune înaltă/presiuni combinate: da/nu (10) 

3.2.12.2.5. Sistem de control al emisiilor evaporative (numai motoarele cu benzină și etanol): da/nu (10) 

3.2.12.2.5.1. Descrierea detaliată a dispozitivelor: …

3.2.12.2.5.2. Desenul sistemului de control al emisiilor evaporative: …

3.2.12.2.5.3. Desenul cartușului de carbon: …

3.2.12.2.5.4. Masa cărbunelui uscat: … g

3.2.12.2.5.5. Desen schematic al rezervorului de combustibil cu indicarea capacității și materialului (numai motoarele pe benzină și etanol): …

3.2.12.2.5.6. Descrierea și schema scutului de protecție dintre rezervor și sistemul de evacuare: …

▼M1

3.2.12.2.6. Filtru de particule (FP): da/nu (10) 

3.2.12.2.6.1. Dimensiunile, forma și capacitatea filtrului de particule: …

3.2.12.2.6.2. Concepția filtrului de particule: …

3.2.12.2.6.3. Amplasarea (distanța de referință pe traseul de evacuare): …

▼M28 —————

▼M28

3.2.12.2.6.4. Marca captatorului de particule: …

3.2.12.2.6.5. Numărul de identificare al piesei: …

▼M1

3.2.12.2.6.7. Intervalul de temperaturi: … (K) și de presiuni … (KPa) normale de funcționare:

(numai pentru vehiculele grele)

3.2.12.2.6.8. În cazul regenerării periodice (numai pentru vehiculele grele)

3.2.12.2.6.8.1. Numărul de cicluri de încercări ETC între 2 regenerări (n1): … ►M11   (nu se aplică pentru Euro VI) ◄

▼M11

3.2.12.2.6.8.1.1. (doar Euro VI) Numărul ciclurilor de încercare WHTC fără regenerare (n):

▼M1

3.2.12.2.6.8.2. Numărul de cicluri ETC în timpul regenerării (n2): … ►M11   (nu se aplică pentru Euro VI) ◄

▼M11

3.2.12.2.6.8.2.1. (doar Euro VI) Numărul ciclurilor de încercare WHTC cu regenerare (nR):

3.2.12.2.6.9. Alte sisteme: da/nu (1)

3.2.12.2.6.9.1. Descriere și funcționare

▼M28

3.2.12.2.7. Sistem de diagnosticare la bord (OBD): da/nu (10) : …

3.2.12.2.7.0.1. (numai Euro VI) Numărul familiilor de motoare OBD din familia de motoare

3.2.12.2.7.0.2. (numai Euro VI) Lista familiilor de motoare OBD (dacă este cazul)

3.2.12.2.7.0.3. (numai Euro VI) Numărul familiei de motoare OBD din care face parte motorul prototip/motorul membru: …

3.2.12.2.7.0.4. (numai Euro VI) Referința producătorului la documentația referitoare la OBD solicitată la articolul 5 alineatul (4) litera (c) și la articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 582/2011 și prevăzută în anexa X la regulamentul menționat în scopul omologării sistemului OBD

3.2.12.2.7.0.5. (numai Euro VI) După caz, referința producătorului la documentația privind instalarea pe un vehicul a unui sistem motor echipat cu OBD

3.2.12.2.7.0.6. (numai Euro VI) După caz, referința producătorului la pachetul de documente legat de montarea pe vehicul a sistemului OBD al unui motor omologat

▼M21 —————

▼M1

3.2.12.2.7.1. Descrierea scrisă și/sau schița indicatorului de defecțiune: …

3.2.12.2.7.2. Lista și funcțiunile tuturor componentelor monitorizate de sistemul OBD: …

3.2.12.2.7.3. Descrierea scrisă (principiile generale de funcționare) pentru

3.2.12.2.7.3.1 Motoare cu aprindere prin scânteie

3.2.12.2.7.3.1.1. Monitorizarea catalizatorului: …

3.2.12.2.7.3.1.2. Detectarea rateurilor la aprindere: …

3.2.12.2.7.3.1.3. Monitorizarea senzorului de oxigen: …

3.2.12.2.7.3.1.4. Alte componente monitorizate de sistemul OBD: …

3.2.12.2.7.3.2. Motoarele cu aprindere prin comprimare: …

3.2.12.2.7.3.2.1. Monitorizarea catalizatorului: …

3.2.12.2.7.3.2.2. Monitorizarea filtrului de particule: …

3.2.12.2.7.3.2.3. Monitorizarea sistemului electronic de alimentare: …

3.2.12.2.7.3.2.4. Sistem de monitorizare deNOX: …

3.2.12.2.7.3.2.5 Alte componente monitorizate de sistemul OBD: …

3.2.12.2.7.4. Criterii de activare a indicatorului de defecțiune (număr fix de cicluri de rulare sau metodă statistică): …

3.2.12.2.7.5. Lista codurilor de ieșire OBD și a formatelor folosite (cu explicații pentru fiecare): …

3.2.12.2.7.6. Producătorul vehiculului trebuie să furnizeze următoarele informații suplimentare pentru a permite fabricarea de piese de schimb sau de întreținere compatibile cu sistemele OBD, precum și de instrumente de diagnosticare și echipamente de încercare.

3.2.12.2.7.6.1. O descriere a tipului și numărului ciclurilor de precondiționare folosite pentru omologarea de tip inițială a vehiculului.

3.2.12.2.7.6.2. O descriere a tipului de ciclu de demonstrație a sistemului OBD folosit pentru omologarea de tip inițială a vehiculului pentru componentele monitorizate de sistemul OBD.

►M30  3.2.12.2.7.6.3 ◄  Un document exhaustiv care descrie toate componentele controlate în cadrul strategiei de detectare a defecțiunilor și de activare a indicatorului de defecțiune (număr fix de cicluri de rulare sau metoda statistică), inclusiv o listă a parametrilor secundari relevanți controlați pentru fiecare componentă monitorizată de sistemul OBD. O listă a codurilor generate de sistemul OBD și a formatelor utilizate (cu explicarea fiecăruia) asociate cu diferite componente individuale de propulsie legate de emisii și cu diferite componente individuale care nu sunt legate de emisii, acolo unde monitorizarea componentei este utilizată pentru a determina activarea indicatorului de defecțiune, inclusiv o explicație exhaustivă a datelor aferente serviciului $05, Test ID $21 la FF și a datelor aferente serviciului $06.

În cazul tipurilor de vehicule care utilizează o legătură de comunicare în conformitate cu ISO 15765-4 „Road vehicles, diagnostics on controller area network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems [Vehicule rutiere – Diagnostic privind rețeaua locală de comandă (CAN) – Partea 4: Cerințe pentru sistemele legate de emisii]”, se furnizează o explicație exhaustivă a datelor aferente serviciului $06, Test ID $00 la FF, pentru fiecare ID de monitor compatibil.

3.2.12.2.7.6.4. Informațiile prevăzute mai sus pot fi definite prin completarea unui tabel, prezentat mai jos.

3.2.12.2.7.6.4.1.  ►M28  Vehicule utilitare ușoare  ◄Componentă

Cod de eroare

Strategie de monitorizare

Criterii de detectare a defecțiunilor

Criterii de activare a indicatorului de defecțiune

Parametri secundari

Precondiționare

Încercare demonstrativă

Catalizator

P0420

Semnalele transmise de senzorul 1 și senzorul 2 de oxigen

Diferență între semnalele transmise de senzorul 1 și de senzorul 2

Ciclul 3

Turația motorului, Mod A/F, temperatura catalizatorului

Două cicluri de tipul I

Tipul I

3.2.12.2.7.6.4.2.  Vehicule greleComponentă

Cod de eroare

Strategie de monitorizare

Criterii de detectare a defecțiunilor

Criterii de activare a indicatorului de defecțiune

Parametri secundari

Precondiționare

Încercare demonstrativă

Catalizator SCR

Pxxx

Semnalele transmise de senzorul 1 și senzorul 2 de NOx

Diferență între semnalele transmise de senzorul 1 și de senzorul 2

Ciclul 3

Turația motorului, încărcarea, temperatura catalizatorului, activitatea reactivului

Trei cicluri de încercare OBD (3 cicluri ESC scurte)

Ciclul de încercare OBD (ciclu ESC scurt)

▼M21

3.2.12.2.7.6.5. (doar pentru Euro VI) Protocol de comunicare OBD standard ( 41 )

▼M11

3.2.12.2.7.7. (doar Euro VI) Referința producătorului la informațiile legate de OBD solicitate la articolul 5 alineatul (4) litera (d) și la articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 582/2011 în scopul respectării dispozițiilor privind accesul la informațiile privind OBD ale vehiculelor și la cele referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor; sau

3.2.12.2.7.7.1. Ca alternativă la referința producătorului menționată în secțiunea 3.2.12.2.7.7, referința la atașamentul la documentul de informare prevăzut în apendicele 4 la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 care conține următorul tabel, după completarea acestuia în conformitate cu exemplul următor:

Componentă – Cod de eroare – Strategie de monitorizare – Criterii de detectare a defecțiunilor – Criterii activare MI – Parametri secundari – Precondiționare – Încercare demonstrativă

Catalizator – P0420 – Semnalele 1 și 2 ale senzorului de oxigen – Diferență între semnalele transmise de senzorul 1 și de senzorul 2 – Al treilea ciclu – Turația motorului, sarcina motorului, modul A/F, temperatura catalizatorului – Două cicluri tip 1 – Tip 1

▼M21

3.2.12.2.7.8. (doar pentru Euro VI) Componentele OBD de la bordul vehiculului

3.2.12.2.7.8.0. Omologare alternativă, astfel cum este prevăzută la punctul 2.4.1 din anexa X la Regulamentul (UE) nr. 582/2011: da/nu (10) 

3.2.12.2.7.8.1. Listă a componentelor OBD de la bordul vehiculului

3.2.12.2.7.8.2. Descrierea în scris și/sau schița MI ( 42 )

3.2.12.2.7.8.3. Descrierea în scris și/sau schița interfeței de comunicare exterioară a OBD (42) 

▼M28

3.2.12.2.8. Alte sisteme: …

▼M11

3.2.12.2.8.1. (doar Euro VI) Sistem pentru asigurarea bunei funcționări a măsurilor de denitrificare

▼M21

3.2.12.2.8.2. Sistemul de implicare a conducătorului auto

▼M21

3.2.12.2.8.2.1. (doar pentru Euro VI) Motor cu dezactivare permanentă a implicării conducătorului auto, pentru utilizarea de către serviciile de salvare sau în vehiculele menționate la articolul 2 alineatul (3) litera (b) din prezenta directivă: da/nu (10) 

3.2.12.2.8.2.2. Activarea modului ralanti:

„dezactivare după repornire”/„dezactivare după alimentare”/„dezactivare după parcare” (10)  (41) 

▼M28

3.2.12.2.8.2.3. Tipul sistemului de implicare: fără repornire a motorului după numărătoarea inversă/fără pornire după reumplerea cu combustibil/blocare combustibil/restricție a performanțelor

3.2.12.2.8.2.4. Descrierea sistemului de implicare

3.2.12.2.8.2.5. Echivalent cu distanța medie parcursă de vehicul cu rezervorul de combustibil plin: … km

▼M11

3.2.12.2.8.3. (doar Euro VI) Numărul familiilor de motoare OBD din familia de motoare luate în considerare în momentul asigurării funcționării corecte a măsurilor de denitrificare

▼M21

3.2.12.2.8.3.1. (doar pentru Euro VI) Lista familiilor de motoare OBD din familia de motoare luată în considerare în momentul asigurării funcționării corecte a măsurilor de denitrificare (după caz)

3.2.12.2.8.3.2. (doar pentru Euro VI) Numărul familiei de motoare OBD din care face parte motorul prototip/motorul membru

▼M21 —————

▼M28

3.2.12.2.8.4. (numai Euro VI) Lista familiilor de motoare OBD (dacă este cazul) …

▼M11

3.2.12.2.8.5. (doar Euro VI) Numărul familiei de motoare OBD din care face parte motorul prototip/motorul membru

3.2.12.2.8.6. (doar Euro VI) Cea mai redusă concentrație a ingredientului activ prezent în reactiv care nu activează sistemul de avertizare (CDmin): % (vol)

3.2.12.2.8.7. (doar Euro VI) După caz, referința producătorului la documentația privind instalarea pe un vehicul a sistemelor care asigură funcționarea corectă a măsurilor de denitrificare

▼M21

3.2.12.2.8.8. (doar pentru Euro VI) Componente, instalate pe vehicul, ale sistemelor care asigură funcționarea corectă a măsurilor de denitrificare

3.2.12.2.8.8.1. Lista componentelor, aflate la bordul vehiculului, ale sistemelor care asigură funcționarea corectă a măsurilor de denitrificare

▼M11

3.2.12.2.8.8.2. După caz, referința producătorului la pachetul de documente legat de montarea pe vehicul a sistemului care asigură funcționarea corectă a măsurilor de denitrificare al unui motor omologat

▼M21

3.2.12.2.8.8.3. Descrierea în scris și/sau schița semnalului de avertizare (42) 

▼M21

3.2.12.2.8.8.4. Omologare alternativă, astfel cum este prevăzută la punctul 2.1 din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 582/2011: da/nu (10) 

3.2.12.2.8.8.5. Rezervor de reactiv și sistem de dozare încălzite/neîncălzite (a se vedea punctul 2.4 din anexa 11 la Regulamentul CEE-ONU nr. 49)

▼M1

3.2.12.2.9. Limitatorul de cuplu: da/nu (10) 

3.2.12.2.9.1. Descrierea activării limitatorului de cuplu (numai pentru vehiculele grele): …

3.2.12.2.9.2. Descrierea limitării curbei la încărcătură maximă (numai pentru vehiculele grele): …

▼M28

3.2.12.2.10. Sistem cu regenerare periodică: (furnizați mai jos informații pentru fiecare unitate separată)

3.2.12.2.10.1. Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea și/sau desenul: …

3.2.12.2.10.2. Numărul de cicluri de operare de tip 1 sau de cicluri echivalente ale motorului pe standul de încercare, dintre două cicluri în care fazele de regenerare au loc în condițiile echivalente încercării de tip 1 (distanța „D” din figura A6.App1/1 din Apendicele 1 la subanexa 6 la anexa XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 din figura A13/1 din anexa 13 la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU (după caz)): …

3.2.12.2.10.2.1. Ciclul de tip 1 aplicabil (a se indica procedura aplicabilă: Anexa XXI subanexa 4 sau Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU): …

3.2.12.2.10.3. Descrierea metodei adoptate pentru determinarea numărului de cicluri dintre două cicluri în care au loc faze de regenerare: …

3.2.12.2.10.4. Parametri pentru determinarea nivelului de sarcină necesar înaintea realizării regenerării (de exemplu, temperatura, presiunea, etc.): …

3.2.12.2.10.5. Descrierea metodei utilizate pentru încărcarea sistemului în procedura de încercare prevăzută la punctul 3.1. din anexa 13 la Regulamentul nr. 83 al CEE- ONU: …

3.2.12.2.11. Convertizor catalitic sisteme utilizând reactivi consumabili (se furnizează informațiile de mai jos pentru fiecare unitate separată): da/nu (10) 

3.2.12.2.11.1. Tipul și concentrația reactivului necesar: …

3.2.12.2.11.2. Temperaturile normale de funcționare ale reactivului: …

3.2.12.2.11.3. Standard internațional: …

3.2.12.2.11.4. Frecvența de realimentare cu reactiv: continuă/întreținere (după caz):

3.2.12.2.11.5. Indicatorul de reactiv: (descriere și amplasare) …

3.2.12.2.11.6. Rezervorul de reactiv

3.2.12.2.11.6.1. Capacitate: …

3.2.12.2.11.6.2. Sistemul de încălzire: da/nu

3.2.12.2.11.6.2.1. Descriere sau desen: …

3.2.12.2.11.7. Unitatea de control al reactivului: da/nu (10) 

3.2.12.2.11.7.1. Marca: …

3.2.12.2.11.7.2. Tipul: …

3.2.12.2.11.8. Injectorul de reactiv (marcă, tip și amplasare): …

▼M1

3.2.13.   Opacitatea fumului

3.2.13.1. Amplasarea simbolului coeficientului de absorbție (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare): …

3.2.13.2. Puterea la șase puncte de măsurare (a se vedea punctul 2.1 din anexa III la Directiva 72/306/CEE, astfel cum a fost modificată)

3.2.13.3. Puterea motorului măsurată pe bancul de probă/pe vehicul (10) 

3.2.13.3.1. Vitezele și puterile declaratePuncte de măsurare

Turația motorului (min-1)

Puterea (kW)

1……

 

 

2……

 

 

3……

 

 

4……

 

 

5……

 

 

6……

 

 

3.2.14.  Detalii despre eventualele dispozitive concepute pentru a influența economia de combustibil (dacă nu sunt incluse la alte rubrici):

3.2.15.   Sistem de alimentare cu GPL: da/nu (10) 

▼M28

3.2.15.1. Numărul omologării de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 (JO L 200, 31.7.2009, p. 1): …

▼M1

3.2.15.2. Unitatea de control electronică de gestionare a motorului pentru alimentarea cu GPL

3.2.15.2.1. Marcă (mărci): …

3.2.15.2.2. Tip(uri): …

3.2.15.2.3. Posibilități de reglare în funcție de emisii …

3.2.15.3. Alte documentații

3.2.15.3.1. Descrierea sistemului de protecție a catalizatorului la trecerea de la benzină la GPL și înapoi: …

3.2.15.3.2. Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de depresiune, furtunuri de compensare etc.): …

3.2.15.3.3. Desenul simbolului: …

3.2.16.   Sistem de alimentare cu GN: da/nu (10) 

▼M28

3.2.16.1. Numărul omologării de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 (JO L 200, 31.7.2009, p. 1): …

▼M1

3.2.16.2. Unitatea de control electronică de gestionare a motorului pentru alimentarea cu GN

3.2.16.2.1. Marcă (mărci): …

3.2.16.2.2. Tip(uri): …

3.2.16.2.3. Posibilități de reglare în funcție de emisii …

3.2.16.3. Alte documentații

3.2.16.3.1. Descrierea sistemului de protecție a catalizatorului la trecerea de la benzină la GN și înapoi: …

3.2.16.3.2. Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de vid, furtunuri de compensare etc.): …

3.2.16.3.3. Desenul simbolului: …

▼M21

3.2.17.   Informații specifice referitoare la motoarele alimentate cu gaz și la motoarele cu dublă alimentare pentru vehiculele grele (în cazul sistemelor cu o structură diferită, se furnizează informații echivalente) (după caz)

▼M1

3.2.17.1. Combustibil: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (10) 

3.2.17.2. Regulator (regulatoare) de presiune sau vaporizator/regulator (regulatoare) de presiune (10) 

3.2.17.2.1. Marcă (mărci): …

3.2.17.2.2. Tip(uri): …

3.2.17.2.3. Numărul etapelor de reducere a presiunii: …

3.2.17.2.4. Presiunea în etapa finală

minimum: ….. kPa – maximum: ….. kPa

3.2.17.2.5. Numărul de puncte de reglare principale: …

3.2.17.2.6. Numărul de puncte de reglare a ralantiului: …

3.2.17.2.7. Numărul omologării de tip: …

3.2.17.3. Sistemul de alimentare: cameră de amestec/injecție de gaz/injecție de lichid/injecție directă (10) 

3.2.17.3.1. Reglarea raportului de amestec: …

3.2.17.3.2. Descrierea sistemului și/sau schița sau desenul: …

3.2.17.3.3. Numărul omologării de tip: …

3.2.17.4. Unitatea de amestec

3.2.17.4.1. Număr: …

3.2.17.4.2. Marcă (mărci): …

3.2.17.4.3. Tip(uri): …

3.2.17.4.4. Amplasare: …

3.2.17.4.5. Posibilități de reglare: …

3.2.17.4.6. Numărul omologării de tip: …

3.2.17.5. Injecție în galeria de admisie

3.2.17.5.1. Injecție: simplă/multipunct (10) 

3.2.17.5.2. Injecție: continuă/simultană/secvențială (10) 

3.2.17.5.3. Echipament de injecție

3.2.17.5.3.1. Marcă (mărci): …

3.2.17.5.3.2. Tip(uri): …

3.2.17.5.3.3. Posibilități de reglare: …

3.2.17.5.3.4. Numărul omologării de tip: …

3.2.17.5.4. Pompă de alimentare (după caz)

3.2.17.5.4.1. Marcă (mărci): …

3.2.17.5.4.2. Tip(uri): …

3.2.17.5.4.3. Numărul omologării de tip: …

3.2.17.5.5. Injector (injectoare) …

3.2.17.5.5.1. Marcă (mărci): …

3.2.17.5.5.2. Tip(uri): …

3.2.17.5.5.3. Numărul omologării de tip: …

3.2.17.6. Injecție directă

3.2.17.6.1. Pompă de injecție/regulator de presiune (10) 

3.2.17.6.1.1. Marcă (mărci): …

3.2.17.6.1.2. Tip(uri): …

3.2.17.6.1.3. Reglarea injecției: …

3.2.17.6.1.4. Numărul omologării de tip: …

3.2.17.6.2. Injector (injectoare) …

3.2.17.6.2.1. Marcă (mărci): …

3.2.17.6.2.2. Tip(uri): …

3.2.17.6.2.3. Presiunea de deschidere sau schema caracteristică (38) : …

3.2.17.6.2.4. Numărul omologării de tip: …

3.2.17.7. Unitatea de comandă electronică (UCE)

3.2.17.7.1. Marcă (mărci): …

3.2.17.7.2. Tip(uri): …

3.2.17.7.3. Posibilități de reglare: …

3.2.17.7.4. Numărul (numerele) de identificare a calibrării software-ului: …

3.2.17.8. Echipamente specifice pentru alimentarea cu GN

3.2.17.8.1. Varianta 1 (numai la omologarea motoarelor pentru mai multe compoziții specifice de combustibil)

▼M11

3.2.17.8.1.0.1. (doar Euro VI) Caracteristică de autoadaptabilitate? Da/Nu (1)

3.2.17.8.1.0.2. (doar Euro VI) Calibrare pentru o compoziție specifică de gaz GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Transformare pentru o compoziție specifică de gaz GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)

▼M1

3.2.17.8.1.1. Compoziția combustibilului:metan (CH4):

bază: …… % mol

min. …… % mol

max. …… % mol

etan (C2H6):

bază: …… % mol

min. …… % mol

max. …… % mol

propan (C3H8):

bază: …… % mol

min. …… % mol

max. …… % mol

butan (C4H10):

bază: …… % mol

min. …… % mol

max. …… % mol

C5/C5+:

bază: …… % mol

min. …… % mol

max. …… % mol

oxigen (O2):

bază: …… % mol

min. …… % mol

max. …… % mol

inert (N2, He etc.):

bază: …… % mol

min. …… % mol

max. …… % mol

3.2.17.8.1.2. Injector (injectoare)

3.2.17.8.1.2.1. Marcă (mărci): …

3.2.17.8.1.2.2. Tip(uri): …

3.2.17.8.1.3. Altele (după caz): …

3.2.17.8.2. Varianta 2 (numai la omologările pentru mai multe compoziții specifice de combustibil)

▼M21

3.2.17.9. După caz, referința producătorului la documentația pentru instalarea pe un vehicul a motorului cu dublă alimentare (35) 

3.2.18. Sistem de alimentare cu hidrogen: da/nu (10) 

3.2.18.1. Numărul de omologare CE de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 79/2009: …

3.2.18.2. Unitatea electronică de control a motorului pentru alimentarea cu hidrogen

3.2.18.2.1. Marca (mărcile): …

3.2.18.2.2. Tip (tipuri): …

3.2.18.2.3. Posibilități de reglare în funcție de emisii: …

3.2.18.3. Alte documentații

3.2.18.3.1. Descrierea sistemului de protecție a catalizatorului la trecerea de la benzină la hidrogen și invers: …

3.2.18.3.2. Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de vid, furtunuri de compensare etc.): …

3.2.18.3.3. Desenul simbolului: …

3.2.19. Sistem de alimentare cu H2GN: da/nu (10) 

3.2.19.1. Procentul de hidrogen în combustibil (procentul maxim specificat de producător): …

3.2.19.2. Numărul de omologare CE de tip în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 110: …

3.2.19.3. Unitatea electronică de control a motorului pentru alimentarea cu H2GN

3.2.19.3.1. Marca (mărcile): …

3.2.19.3.2. Tip (tipuri): …

3.2.19.3.3. Posibilități de reglare în funcție de emisii: …

3.2.19.4. Alte documentații

3.2.19.4.1. Descrierea sistemului de protecție a catalizatorului la trecerea de la benzină la H2GN și invers: …

3.2.19.4.2. Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de vid, furtunuri de compensare etc.): …

3.2.19.4.3. Desenul simbolului: …

▼M28

3.2.20. Informații privind stocarea căldurii

3.2.20.1. Dispozitiv activ de stocare termică: da/nu

3.2.20.1.1. Entalpie: … (J)

3.2.20.2. Materiale izolante

3.2.20.2.1. Material izolant: …

3.2.20.2.2. Volumul izolației: …

3.2.20.2.3. Greutatea izolației: …

3.2.20.2.4. Amplasarea izolației: …

▼M28

3.3.   Mașină electrică

▼M1

3.3.1. Tip (bobinaj, excitație): …

3.3.1.1. Putere orară maximă: …… kW

▼M20

3.3.1.1.1. Putere netă maximă (39)  … kW

(valoarea declarată de producător)

3.3.1.1.2. Puterea maximă în 30 de minute (39)  … kW

(valoarea declarată de producător)

▼M1

3.3.1.2. Tensiune de lucru: …… V

▼M28

3.3.2. SRSEE

▼M1

3.3.2.1. Numărul de celule: …

3.3.2.2. Masa: …… kg

3.3.2.3. Capacitate: …… Ah (amperi pe oră)

3.3.2.4. Poziție: …

▼M28

3.4.   Combinații de convertizoare ale energiei de propulsie

▼M1

3.4.1.  Vehicul electric hibrid: da/nu (10) 

3.4.2.  Categoria vehiculului electric hibrid: alimentarea cu energie a vehiculului oprit/alimentarea cu energie a vehiculului neoprit (10) 

3.4.3.   Întrerupătorul regimului de funcționare: cu/fără (10) 

3.4.3.1. Moduri selectabile

3.4.3.1.1. Pur electric: da/nu (10) 

3.4.3.1.2. Consum de combustibil pur: da/nu (10) 

3.4.3.1.3. Moduri hibride: da/nu (10)  (dacă da, descriere succintă): …

▼M28

3.4.4.   Descrierea dispozitivului de stocare a energiei: (SRSEE, condensator, volant/generator)

▼M1

3.4.4.1. Marcă (mărci): …

3.4.4.2. Tip(uri): …

3.4.4.3. Numărul de identificare: …

3.4.4.4. Tipul cuplului electrochimic: …

▼M28

3.4.4.5. Energie: … (for SRSEE: tensiune și capacitate Ah în 2 ore, pentru condensator: J, …)

▼M1

3.4.4.6. Alimentator: integrat/extern/fără (10) 

▼M28

3.4.5.   Mașini electrice (descrieți separat fiecare tip de mașină electrică);

▼M1

3.4.5.1. Marca: …

3.4.5.2. Tipul: …

3.4.5.3. Utilizare primară: motor de tracțiune/generator (10) 

3.4.5.3.1. Atunci când este utilizat ca motor de tracțiune: un singur motor/mai multe motoare (numărul) (10) : …

3.4.5.4. Puterea maximă: …….. kW

3.4.5.5. Principiul de funcționare

3.4.5.5.5.1 Curent continuu/curent alternativ/număr de faze: …

3.4.5.5.2. Excitație independentă/în serie/mixtă (10) 

3.4.5.5.3. Sincron/asincron (10) 

3.4.6.   Unitatea de control

3.4.6.1. Marcă (mărci): …

3.4.6.2. Tip(uri): …

3.4.6.3. Numărul de identificare: …

3.4.7.   Dispozitiv de control al puterii

3.4.7.1. Marca: …

3.4.7.2. Tipul: …

3.4.7.3. Numărul de identificare: …

▼M21

3.4.8. Autonomia electrică a vehiculului … km (în conformitate cu anexa 9 la Regulamentul CEE-ONU nr. 101)

▼M1

3.4.9.  Recomandările producătorului privind condiționarea preliminară:

▼M28

3.5.   Valorile declarate de producător pentru determinarea emisiilor de CO2/a consumului de combustibil/a consumului de energie electrică/a autonomiei electrice și detalii privind ecoinovațiile (dacă este cazul) ( 43 )

▼M1

3.5.1.   Emisii masice CO2

3.5.1.1. Emisii masice CO2 (urban): ……….. g/km

3.5.1.2. Emisii masice CO2 (extraurban): ……….. g/km

3.5.1.3. Emisii masice CO2 (combinat): ……….. g/km

3.5.2.   Consumul de combustibil (se furnizează detalii pentru fiecare combustibil de referință testat)

▼M21

3.5.2.1. Consumul de combustibil (condiții urbane): … l/100 km sau m3/100 km sau kg/100 km (10) 

3.5.2.2. Consumul de combustibil (condiții urbane): … l/100 km sau m3/100 km sau kg/100 km (10) 

3.5.2.3. Consumul de combustibil (combinat): … l/100 km sau m3/100 km sau kg/100 km (10) 

▼M18 —————

▼M21

3.5.3.   Consumul de energie electrică în cazul vehiculelor electrice

3.5.3.1. Consumul de energie electrică pentru vehicule pur electrice: … Wh/km

3.5.3.2. Consumul de energie electrică pentru vehiculele electrice hibride cu sursă de alimentare externă

3.5.3.2.1. Consumul de energie electrică (condiția A, combinat): …Wh/km

3.5.3.2.2. Consumul de energie electrică (condiția B, combinat): … Wh/km

3.5.3.2.3. Consumul de energie electrică (combinat ponderat): … Wh/km

▼M11

3.5.4.   Emisii de CO2 pentru motoarele de vehicule grele (doar Euro VI)

▼M21

3.5.4.1. Încercarea WHSC pentru verificarea emisiilor masice de CO2 ( 44 ): … g/kWh

3.5.4.2. Masa emisiilor de CO2 la încercarea WHSC în modul diese ( 45 ): … g/kWh

▼M21

3.5.4.3. Masa emisiilor de CO2 la încercarea WHSC în modul cu dublă alimentare (44) : … g/kWh

3.5.4.4. Încercarea WHTC pentru verificarea emisiilor masice de CO2 (44)  ( 46 ): … g/kWh

3.5.4.5. Încercarea WHTC pentru verificarea emisiilor masice de CO2 în modul diesel (45)  (46) : … g/kWh

3.5.4.6. Încercarea WHTC pentru verificarea emisiilor masice de CO2 în modul cu dublă alimentare (35)  (46) : … g/kWh

▼M11

3.5.5.   Consumul de carburant pentru motoarele de vehicule grele (doar Euro VI)

▼M21

3.5.5.1. Încercarea WHSC privind consumul de combustibil (44) : … g/kWh

3.5.5.2. Încercarea WHSC privind consumul de combustibil în modul diesel (45) : … g/kWh

▼M21

3.5.5.3. Încercarea WHSC privind consumul de combustibil în modul cu dublă alimentare (35) : … g/kWh

3.5.5.4. Încercarea WHTC privind consumul de combustibil (46)  (44) : … g/kWh

3.5.5.5. Încercare WHTC pentru verificarea consumului de combustibil în modul diesel (46)  (45) : … g/kWh

3.5.5.6. Încercare WHTC pentru verificarea consumului de combustibil în modul cu dublă alimentare (46)  (35) : … g/kWh

▼M25

3.5.6.

Vehicul echipat cu o ecoinovație, în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 pentru vehiculele M1 sau în sensul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 pentru vehiculele N1: da/nu (1)

3.5.6.1.

Tip/Variantă/Versiune a vehiculului de referință menționat la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 pentru vehiculele M1 sau la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 427/2014 pentru vehiculele N1 (după caz): …

▼M18

3.5.6.2.

Existența interacțiunilor dintre diferitele ecoinovații: da/nu (1)

3.5.6.3.

Datele privind emisiile legate de utilizarea ecoinovațiilor (a se repeta tabelul pentru fiecare carburant de referință supus încercării) ( 47 )Decizia de omologare a ecoinovației ()

Codul ecoinovației ()

1.  Emisiile de CO2 ale vehiculului de referință (g/km)

2.  Emisiile de CO2 ale vehiculului echipat cu ecoinovații (g/km)

3.  Emisiile de CO2 ale vehiculului de referință măsurate în cadrul ciclului de încercare de tipul 1  ()

4.  Emisiile de CO2 ale vehiculului echipat cu ecoinovații, măsurate în cadrul ciclului de încercare de tipul 1 (= 3.5.1.3)

5.  Factorul de utilizare (UF), mai precis proporția de timp de utilizare a tehnologiilor în condiții normale de funcționare

Reduceri de emisii de CO2

image

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total reducere emisii de CO2 (g/km) ()

 

(1)    (w) Ecoinovații.

(2)    (w2) Numărul Deciziei Comisiei de omologare a ecoinovației.

(3)    (w3) Atribuit în Decizia Comisiei de omologare a ecoinovației.

(4)    (w4) Cu acordul autorității de omologare de tip, dacă se aplică o metodologie de modelare în locul ciclului de încercare de tipul 1, această valoare va fi cea prevăzută de metodologia de modelare.

(5)    (w5) Suma reducerilor de emisii de CO2 pentru fiecare ecoinovație în parte.

▼M31

3.5.7. Certificare privind emisiile de CO2 și consumul de combustibil (pentru vehicule grele, astfel cum este prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2400 al Comisiei)

3.5.7.1. Număr de licență al simulatorului:

▼M28

3.5.7.1.1. Vehicul H

3.5.7.1.1.1. Cererea de energie pe ciclu: … J

3.5.7.1.1.2. Coeficienții de rezistență la înaintare pe drum

3.5.7.1.1.2.1. f0: … N

3.5.7.1.1.2.2. f1: …N/(km/h)

3.5.7.1.1.2.3. f2: … N/(km/h)2

3.5.7.1.2. Vehicul L (dacă este cazul)

3.5.7.1.2.1. Cererea de energie pe ciclu: … J

3.5.7.1.2.2. Coeficienții de rezistență la înaintare pe drum

3.5.7.1.2.2.1. f0: … N

3.5.7.1.2.2.2. f1: …N/(km/h)

3.5.7.1.2.2.3. f2: … N/(km/h)2

3.5.7.1.3. Vehicul M (dacă este cazul)

3.5.7.1.3.1. Cererea de energie pe ciclu: … J

3.5.7.1.3.2. Coeficienții de rezistență la înaintare pe drum

3.5.7.1.3.2.1. f0: … N

3.5.7.1.3.2.2. f1: …N/(km/h)

3.5.7.1.3.2.3. f2: … N/(km/h)2

3.5.7.2. Emisii masice de CO2 combinate

3.5.7.2.1. Emisie masică de CO2 pentru motoare cu ardere internă (ICE - Internal Combustion Engine)

3.5.7.2.1.1. Vehicul H: … g/km

▼M30

3.5.7.2.1.1.0. Vehicul H (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.1.2. Vehicul L (dacă este cazul): … g/km

▼M30

3.5.7.2.1.2.0. Vehicul L (dacă este cazul) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.2. Emisie masică de CO2 în mod de funcționare cu menținere de sarcină pentru vehicule electrice hibride cu încărcare externă și vehicule electrice hibride fără încărcare externă (OVC-HEV - Off vehicle charging - Hibrid electric vehicle și NOVC-HEV - Non Off vehicle charging - Hibrid electric vehicle)

3.5.7.2.2.1. Vehicul H: … g/km

▼M30

3.5.7.2.2.1.0. Vehicul H (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.2.2. Vehicul L (dacă este cazul): … g/km

▼M30

3.5.7.2.2.2.0. Vehicul L (dacă este cazul) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.2.3. Vehicul M (dacă este cazul): … g/km

▼M30

3.5.7.2.2.3.0. Vehicul M (dacă este cazul) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.3. Emisie masică de CO2 în mod de funcționare cu consum de sarcină pentru OVC-HEV

3.5.7.2.3.1. Vehicul H: … g/km

▼M30

3.5.7.2.3.1.0. Vehicul H (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.3.2. Vehicul L (dacă este cazul): … g/km

▼M30

3.5.7.2.3.2.0. Vehicul L (dacă este cazul) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.3.3. Vehicul M (dacă este cazul): … g/km

▼M30

3.5.7.2.3.3.0. Vehicul M (dacă este cazul) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.3. Autonomia electrică pentru vehiculele electrice

3.5.7.3.1. Autonomia pur electrică (PER) pentru vehiculele pur electrice (PEV - Pure electric vehicles)

3.5.7.3.1.1. Vehicul H: … km

3.5.7.3.1.2. Vehicul L (dacă este cazul): … km

3.5.7.3.2. Autonomia în mod de funcționare pur electric aer pentru OVC-HEV

3.5.7.3.2.1. Vehicul H: … km

3.5.7.3.2.2. Vehicul L (dacă este cazul): … km

3.5.7.3.2.3. Vehicul M (dacă este cazul): … km

3.5.7.4. Consumul de combustibil în mod de funcționare cu menținerea sarcinii (FCCS - Fuel consumption in charge sustaining mode) pentru FCHV

3.5.7.4.1. Vehicul H: … kg/100 km

3.5.7.4.2. Vehicul L (dacă este cazul): … kg/100 km

3.5.7.4.3. Vehicul M (dacă este cazul): … kg/100 km

3.5.7.5. Consumul de energie electrică în cazul vehiculelor electrice

3.5.7.5.1. Consumul combinat de energie electrică (ECWLTC) pentru vehicule pur electrice

3.5.7.5.1.1. Vehicul H: … Wh/km

3.5.7.5.1.2. Vehicul L (dacă este cazul): … Wh/km

3.5.7.5.2. Consumul de energie electrică ponderat al UF în mod de funcționare cu consum de sarcină ECAC, CD (combinat)

3.5.7.5.2.1. Vehicul H: … Wh/km

3.5.7.5.2.2. Vehicul L (dacă este cazul): … Wh/km

3.5.7.5.2.3. Vehicul M (dacă este cazul): … Wh/km

3.5.8. Vehicul echipat cu o ecoinovație, în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 pentru vehiculele M1 sau în sensul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 pentru vehiculele N1: da/nu (10) 

3.5.8.1. Tip/Variantă/Versiune a vehiculului de referință menționat la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 pentru vehiculele M1 sau la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 427/2014 pentru vehiculele N1 (după caz): …

3.5.8.2. Existența interacțiunilor dintre diferitele ecoinovații: da/nu (10) 

3.5.8.3. Datele privind emisiile legate de utilizarea ecoinovațiilor (a se repeta tabelul pentru fiecare combustibil de referință supus încercării) (w1)Decizia de omologare a ecoinovației (w2)

Codul ecoinovației (w3)

1.  Emisiile de CO2 ale vehiculului de referință (g/km)

2.  Emisiile de CO2 ale vehiculului echipat cu ecoinovație (g/km)

3.  Emisiile de CO2 ale vehiculului de referință măsurate în cadrul ciclului de încercare de tipul 1 (w4)

4.  Emisiile de CO2 ale vehiculului echipat cu o ecoinovație măsurate în cadrul ciclului de încercare de tipul 1

5.  Factorul de utilizare (UF), mai precis proporția de timp de utilizare a tehnologiilor în condiții normale de funcționare

Reduceri ale emisiilor de CO2 [(1-2) — (3-4)] * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea totală a emisiilor de CO2 (g/km) (w5)

 

▼M1

3.6.   Temperaturile admise de către producător

3.6.1.   Sistemul de răcire

3.6.1.1.    Răcire cu lichid

Temperatura maximă la ieșire: …… K

3.6.1.2.    Răcire cu aer

3.6.1.2.1. Punctul de referință: …

3.6.1.2.2. Temperatura maximă la punctul de referință: …… K

3.6.2.  Temperatura maximă la ieșirea din răcitorul intermediar de admisie: …… K

3.6.3.  Temperatura maximă a gazelor de evacuare în punctul aflat pe țeava de evacuare adiacent flanșei exterioare a galeriei de evacuare: …… K

3.6.4.   Temperatura combustibilului

minimum: …… K – maximum: …… K

Pentru motoare diesel la intrarea pompei de injecție, pentru motoare cu gaz la treapta finală a regulatorului de presiune

3.6.5.   Temperatura lubrifiantului

minimum: .... K – maximum: ……K

3.6.6.   Presiunea combustibilului

minimum: …… kPa – maximum: …… kPa

În treapta finală a regulatorului de presiune, numai la motoarele cu alimentare cu GN.

3.7.   Echipamente acționate de motor

Puterea absorbită de dispozitivele auxiliare necesare pentru funcționarea motorului, după cum se prevede în Directiva 80/1269/CEE, anexa I punctul 5.1.1 și în condițiile de funcționare de la același punct.Echipament

Puterea absorbită (kW) la diverse turații ale motorului

Turație la mers în gol încet

Turație scăzută

Turație ridicată

Turația A (1)

Turația B (1)

Turația C (1)

Turație de referință (2)

P(a)

 

 

 

 

 

 

 

Dispozitive auxiliare necesare pentru funcționarea motorului (care se scad din puterea măsurată a motorului), a se vederea apendicele 1 secțiunea 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Încercarea ESC.

(*2)   Numai la încercarea ETC.

3.8.   Sistemul de lubrifiere

3.8.1.   Descrierea sistemului

3.8.1.1. Poziția rezervorului de lubrifiant: …

3.8.1.2. Sistemul de alimentare (cu pompă/injecție la admisie/amestec cu combustibil etc.) (10) 

3.8.2.   Pompă de lubrifiant

3.8.2.1. Marcă (mărci): …

3.8.2.2. Tip(uri): …

3.8.3.   Amestecul cu combustibil

3.8.3.1. Procentaj …

3.8.4.   Răcitor ulei: da/nu (10) 

3.8.4.1. Schiță (schițe): … sau

3.8.4.1.1. Marcă (mărci): …

3.8.4.1.2. Tip(uri): …

4.   TRANSMISIA ( 48 )

4.1.  Desenul sistemului de transmisie:

4.2.  Tipul (mecanică, hidraulică, electrică etc.)

4.2.1. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă există): …

4.3.  Momentul de inerție al volantului motorului:

4.3.1. Momentul de inerție suplimentar când schimbătorul este în punctul mort: …

▼M28

4.4.   Ambreiaj (ambreiaje): …

▼M1

4.4.1. Tipul: …

4.4.2. Conversia de moment maximă: …

4.5.   Cutia de viteze

4.5.1. Tipul (manuală/automată/cu variație continuă) (10) 

▼M28

4.5.1.1. Mod predominant: da/nu (10) 

4.5.1.2. Modul cel mai favorabil (dacă nu există mod predominant): …

4.5.1.3. Modul cel mai defavorabil (dacă nu există mod predominant): …

4.5.1.4. Cuplul nominal: …

4.5.1.5. Numărul de ambreiaje: …

▼M1

4.5.2. Amplasarea față de motor: …

4.5.3. Metoda de comandă: …

▼M28

4.6.   Rapoarte de transmisieTreapta de viteze

Rapoartele de transmisie ale cutiei de viteze (rapoarte între turația arborelui motorului și turația arborelui de ieșire al cutiei de viteză)

Rapoarte de transmitere al punții motoare (raportul între turația arborelui de ieșire al cutiei de viteze și turația roților motoare)

Rapoarte de transmisie totale

Maxim pentru transmisia cu variație continuă (CVT - Continuous Variation Transmission)

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minim pentru transmisia cu variație continuă (CVT - Continuous Variation Transmission)

Marșarier

 

 

 

▼M1

4.7.  Viteza maximă proiectată a vehiculului (în km/h) ( 49 ): …

4.8.   Vitezometrul

4.8.1. Modul de funcționare și descrierea mecanismului de antrenare: …

4.8.2. Constanta instrumentului: …

4.8.3. Toleranța mecanismului de măsurare (în conformitate cu punctul 2.1.3 din anexa II la Directiva 75/443/CEE): …

4.8.4. Raportul total de transmisie (în conformitate cu punctul 2.1.2 din anexa II la Directiva 75/443/CEE): …

4.8.5. Schema indicațiilor vitezometrului sau a altor forme de afișaj: …

4.9.   Tahograf: da/nu (10) 

4.9.1 Marca omologării: …

4.10.  Mecanism de blocare al diferențialului: da/nu/opțional (10) 

▼M13

4.11.   Indicator de schimbare a vitezei (GSI)

4.11.1. Indicator acustic disponibil da/nu (1). Dacă da, descrierea sunetului și nivelului sonor în proximitatea urechii conducătorului auto în dB(A) (indicația acustică se poate întotdeauna comuta on/off):

4.11.2. Informații în conformitate cu punctul 4.6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 65/2012 (valoarea declarată de producător):

4.11.3. Fotografii și/sau desene ale instrumentului indicator de schimbare a treptei de viteză, precum și o scurtă descriere a componentelor sistemului și a modului de funcționare:

▼M1

5.   AXELE

5.1. Descrierea fiecărei axe: …

5.2. Marca: …

5.3. Tipul: …

5.4. Poziția axei (axelor) retractabile: …

5.5. Poziția axei (axelor) încărcabile: …

6.   SUSPENSIA

6.1. Desenul structurii suspensiei: …

6.2. Tipul și construcția suspensiilor pentru fiecare axă sau grup de axe sau pentru fiecare roată: …

6.2.1. Reglarea nivelului: da/nu/opțional (10) 

6.2.2. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă există): …

6.2.3. Suspensie pneumatică pentru axa (axele) motoare: da/nu (10) 

6.2.3.1. Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu (10) 

6.2.3.2. Frecvența și amortizarea oscilațiilor masei suspendate: …

6.2.4. Suspensie pneumatică pentru axa (axele) motoare: da/nu (10) 

6.2.4.1. Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu (10) 

6.2.4.2. Frecvența și amortizarea oscilațiilor masei suspendate: …

6.3.  Caracteristicile elementelor elastice ale suspensiei (model, caracteristici ale materialelor și dimensiuni):

6.4.  Bare stabilizatoare: da/nu/opțional (10) 

6.5.  Amortizoare: da/nu/opțional (10) 

▼M28

6.6.   Pneuri și roți

6.6.1. Combinație (combinații) pneu/roată

6.6.1.1. Axe

6.6.1.1.1. Axa 1: …

6.6.1.1.1.1. Indicativul dimensiunii pneului: …

6.6.1.1.1.2. Indicele de sarcină: …

6.6.1.1.1.3. Simbolul categoriei de viteză ( 50 ): …

6.6.1.1.1.4. Dimensiunea (dimensiunile) jantei: …

6.6.1.1.1.5. Deportul (deporturile) roții: …

6.6.1.1.2. Axa 2: …

6.6.1.1.2.1. Indicativul dimensiunii pneului: …

6.6.1.1.2.2. Indicele de sarcină: …

6.6.1.1.2.3. Simbolul categoriei de viteză: …

6.6.1.1.2.4. Dimensiunea (dimensiunile) jantei: …

6.6.1.1.2.5. Deportul (deporturile) roții: …

etc.

6.6.1.2. Roata de rezervă, dacă este cazul: …

6.6.2. Limitele inferioare și superioare ale razelor de rulare

6.6.2.1. Axa 1: … mm

6.6.2.2. Axa 2: … mm

6.6.2.3. Axa 3: … mm

6.6.2.4. Axa 4: …mm

etc.

6.6.3. Presiunea (presiunile) în pneuri recomandată (recomandate) de producătorul vehiculului: … kPa

6.6.4. Combinația lanț antiderapant/pneu/roată pe axa față și/sau pe axa spate adecvată pentru tipul de vehicul, recomandată de producător: …

6.6.5. Scurtă descriere a unităților de rezervă temporare (dacă există): …

▼M1

7.   DIRECȚIA

7.1.  Desen schematic al axei (axelor) directoare cu reprezentarea geometriei direcției:

7.2.   Mecanismul și comanda sistemului de direcție

7.2.1. Tipul timoneriei direcției (a se specifica pentru față și spate, după caz): …

7.2.2. Transmisia la roți (inclusiv alte mijloace în afara celor mecanice, față și spate, după caz): …

7.2.2.1. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă există): …

7.2.3. Metoda de asistare (dacă există): …

7.2.3.1. Modul și schema de funcționare, marca (mărcile) și tipul (tipurile): …

7.2.4. Schema ansamblului mecanismului de direcție, în care se indică poziția în vehicul a diferitelor dispozitive care influențează comportamentul direcției: …

7.2.5. Desenul (desenele) schematic(e) al (ale) comenzii (comenzilor) de direcție: …

7.2.6. Planul și modul de reglare (dacă există) a comenzilor direcției: …

7.3.   Unghiul maxim de bracare al roților

7.3.1. Către dreapta: …… grade; numărul de rotații ale volanului (sau date echivalente): …

7.3.2. Către stânga: …… grade; numărul de rotații ale volanului (sau date echivalente): …

8.   FRÂNELE

(Trebuie să se furnizeze următoarele date, inclusiv modul de identificare, după caz)

8.1. Tipul și caracteristicile frânelor, astfel cum sunt definite la punctul 1.6 din anexa I la Directiva 71/320/CEE a Consiliului (JO L 205, 6.9.1971, p. 37), cu detalii și desene referitoare la tambure, discuri, marca și tipul de saboți sau plăcuțe de frână și/sau de garnituri, suprafețele de frânare efective, razele tamburelor, ale plăcuțelor sau ale discurilor, masa tamburelor, dispozitivele de reglaj, părțile relevante ale axei (axelor) și suspensia: …

8.2. Schemă de funcționare, descrierea și/sau desenul sistemului de frânare descris la punctul 1.2 din anexa I la Directiva 71/320/CEE, inclusiv detalii și desene ale transmisiei și comenzilor:

8.2.1. Sistem de frânare de serviciu: …

8.2.2. Sistem de frânare de securitate: …

8.2.3. Sistem de frânare pentru staționare: …

8.2.4. Alte sisteme de frânare suplimentare: …

8.2.5. Sistem de frânare în cazul desprinderii remorcii: …

8.3. Comanda și transmisia sistemelor de frânare ale remorcii la vehiculele destinate să tracteze remorci: …

8.4. Vehiculul este echipat pentru tractarea unei remorci cu sistem de frânare electric/pneumatic/hidraulic: da/nu (10) 

8.5. Sistem de frânare antiblocare: da/nu/opțional (10) 

8.5.1. Pentru vehiculele cu sisteme antiblocare, descrierea funcționării sistemului (inclusiv orice component electronic), schema electrică, schema circuitului hidraulic sau pneumatic: …

8.6. Calculele și curbele în conformitate cu punctul 1.1.4.2 din apendicele anexei II la Directiva 71/320/CEE sau apendicele la anexa XI, după caz: …

8.7. Descrierea și/sau schița sistemului de alimentare cu curent (a se specifica, de asemenea, pentru sistemele de servofrână): …

8.7.1. În cazul sistemelor de frânare cu aer comprimat, presiunea de serviciu p. 2 în rezervorul (rezervoarele) sub presiune: …

8.7.2. În cazul sistemelor de frânare cu vacuum, nivelul inițial de energie în rezervor (rezervoare): …

8.8. Calcularea sistemului de frânare: Determinarea raportului dintre suma forțelor de frânare la circumferința roților și forța aplicată dispozitivului de acționare a frânei: …

8.9. Descriere succintă a sistemului de frânare în conformitate cu punctulI1.6 din addendumul la apendicele 1 al anexei IX la Directiva 71/320/CEE: …

8.10. În cazul solicitării de derogări de la încercările de tip I și/sau de tip II sau III, specificați numărul raportului în conformitate cu apendicele 2 al anexei VII la Directiva 71/320/CEE: …

8.11. Detalii ale tipului (tipurilor) de sistem(e) de frânare de anduranță: …

9.   CAROSERIA

▼M28

9.1. Tipul caroseriei utilizând codurile definite în anexa II partea C din Directiva 2007/46/CE: …

▼M1

9.2. Materialele utilizate și metoda de construcție: …

9.3.   Uși pentru pasageri, încuietori și balamale

9.3.1. Configurația și numărul ușilor: …

9.3.1.1. Dimensiunile, direcția și unghiul de deschidere: …

9.3.2. Desenul încuietorilor și balamalelor și poziția acestora pe portiere: …

9.3.3. Descrierea tehnică a închizătorilor și balamalelor: …

9.3.4. Detalii, inclusiv dimensiunile, despre intrări, trepte și mânere necesare, după caz: …

9.4.   Câmpul de vizibilitate

9.4.1. Detalii privind reperele primare, suficient de detaliate pentru a le face rapid identificabile și pentru a verifica poziția fiecăreia în raport cu celelalte, precum și cu punctul R: …

9.4.2. Desenul (desenele) sau fotografia (fotografiile) amplasării diverselor elemente în câmpul de vizibilitate de 180o spre înainte: …

9.5.   Parbriz și alte geamuri

9.5.1.   Parbriz

9.5.1.1. Materiale utilizate: …

9.5.1.2. Sistemul de montare: …

9.5.1.3. Unghiul de înclinare: …

9.5.1.4. Numărul (numerele) de omologare de tip: …

9.5.1.5. Accesoriile pentru parbriz și poziția în care sunt montate, însoțite de o scurtă descriere a tuturor componente electrice/electronice: …

9.5.2.   Alte geamuri

9.5.2.1. Materiale utilizate: …

9.5.2.2. Numărul (numerele) de omologare de tip: …

9.5.2.3. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice ale mecanismului macaralei (dacă există): …

9.5.3.   Trapă cu geam

9.5.3.1. Materiale utilizate: …

9.5.3.2. Numărul (numerele) de omologare de tip: …

9.5.4.   Alte panouri de sticlă

9.5.4.1. Materiale utilizate: …

9.5.4.2. Numărul (numerele) de omologare de tip: …

9.6.   Ștergător (ștergătoare) de parbriz

9.6.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe): …

9.7.   Spălător de parbriz

9.7.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe) sau, dacă este omologată ca unitate tehnică separată, numărul de omologare de tip: …

9.8.   Sistemele de dezghețare și dezaburire

9.8.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe): …

9.8.2. Consum electric maxim: …… kW

9.9.   Dispozitive de vedere indirectă

9.9.1. Oglinzi retrovizoare, specificând pentru fiecare oglindă retrovizoare:

9.9.1.1. Marca: …

9.9.1.2. Marca de omologare de tip: …

9.9.1.3. Varianta: …

9.9.1.4. Desene pentru identificarea oglinzii, prezentând poziția acesteia în raport cu structura vehiculului: …

9.9.1.5. Detalii privind metoda de fixare, inclusiv partea din cadrul structurii vehiculului de care se fixează: …

9.9.1.6. Echipamente opționale care pot afecta câmpul de vizibilitate spre înapoi: …

9.9.1.7. O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există) ale sistemului de reglare: …

9.9.2. Dispozitive de vedere indirectă, altele decât oglinzile: …

▼M28

9.9.2.1. Tipul și caracteristicile dispozitivului: …

▼M1

9.9.2.1.1. În cazul unui dispozitiv format din cameră de luat vederi și monitor, distanța de detectare (mm), contrast, gama de luminanță, corecția reflexiei, performanțele dispozitivului de afișare (alb-negru/color) frecvența de repetare a imaginii, raza de luminanță a monitorului: …

9.9.2.1.2. Schițe îndeajuns de detaliate pentru identificarea completă a dispozitivului, inclusiv instrucțiunile de instalare; poziția mărcii de omologare CE de tip trebuie indicată pe desene.

9.10.   Dispunerea interioară

9.10.1.   Protecția interioară a ocupanților

9.10.1.1. Desene sau fotografii indicând poziția proeminențelor: …

9.10.1.2. Fotografie sau desen indicând linia de referință, inclusiv zona limitată menționată la punctul 2.3.1 din anexa I la Directiva 74/60/CEE (JO L 38, 11.2.1974, p. 2): …

9.10.1.3. Fotografii, desene și/sau o vedere (pe bucăți) a amenajărilor interioare, care să cuprindă componentele din habitaclu și materialele utilizate (cu excepția oglinzilor retrovizoare interioare), dispunerea comenzilor, pavilionul și pavilionul rabatabil, spătarul, scaunele și partea posterioară a scaunelor: …

9.10.2.   Dispunerea și identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor

9.10.2.1. Fotografii și/sau desene de identificare a comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor: …

9.10.2.2. Fotografii și/sau desene de identificare a comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor și ale pieselor vehiculului menționat în anexa II sau III la Directiva 78/316/CEE, dacă este necesar: …

9.10.2.3.    Cuprins

Vehiculul este echipat cu următoarele comenzi, martori și indicatoare în conformitate cu anexele II și III din Directiva 78/316/CEE:Comenzi, martori și indicatoare pentru care este necesară identificarea și simbolurile utilizate pentru identificare

Nr. simbol

Dispozitiv

Comandă/indicator disponibil (1)

Identificat prin simbolul (1)

Amplasament (2)

Martor disponibil (1)

Identificat prin simbolul (1)

Amplasament (2)

1

Întrerupător general

 

 

 

 

 

 

2

Faruri de întâlnire

 

 

 

 

 

 

3

Faruri de drum

 

 

 

 

 

 

4

Lămpi de poziție (laterale)

 

 

 

 

 

 

5

Lămpi de ceață față

 

 

 

 

 

 

6

Lampă de ceață spate

 

 

 

 

 

 

7

Dispozitiv de reglare a farurilor

 

 

 

 

 

 

8

Lămpi de staționare

 

 

 

 

 

 

9

Lămpi indicatoare de direcție

 

 

 

 

 

 

10

Lampă de avarie

 

 

 

 

 

 

11

Ștergător parbriz

 

 

 

 

 

 

12

Spălător parbriz

 

 

 

 

 

 

13

Ștergător și spălător parbriz

 

 

 

 

 

 

14

Dispozitiv de curățare a farurilor

 

 

 

 

 

 

15

Dispozitiv de dezghețare și dezaburire parbriz

 

 

 

 

 

 

16

Dispozitiv de dezghețare și dezaburire lunetă

 

 

 

 

 

 

17

Ventilator

 

 

 

 

 

 

18

Dispozitiv preîncălzire Diesel

 

 

 

 

 

 

19

Șoc

 

 

 

 

 

 

20

Avarie sistem de frânare

 

 

 

 

 

 

21

Nivel combustibil

 

 

 

 

 

 

22

Nivel de încărcare baterie

 

 

 

 

 

 

23

Temperatură lichid de răcire

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = da
— = nu sau indisponibil separat
o = facultativ.

(*2)    d = direct pe comandă, indicator sau martor
c = în imediata apropiere.Comenzi, martori și indicatoare pentru care identificarea este opțională și simbolurile utilizate pentru identificare

Nr. simbol

Dispozitiv

Comandă/indicator disponibil (1)

Identificat prin simbolul (1)

Amplasament (2)

Avertizor disponibil (1)

Identificat prin simbolul (1)

Amplasament (2)

1

Frână de staționare

 

 

 

 

 

 

2

Ștergător lunetă

 

 

 

 

 

 

3

Spălător lunetă

 

 

 

 

 

 

4

Ștergător și spălător lunetă

 

 

 

 

 

 

5

Ștergător intermitent parbriz

 

 

 

 

 

 

6

Dispozitiv de avertizare sonoră (claxon)

 

 

 

 

 

 

7

Capotă față

 

 

 

 

 

 

8

Capac portbagaj

 

 

 

 

 

 

9

Centură de siguranță

 

 

 

 

 

 

10

Presiune ulei motor

 

 

 

 

 

 

11

Benzină fără plumb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = da
— = nu sau indisponibil separat
o = facultativ.

(*2)    d = direct pe comandă, indicator sau martor
c = în imediata apropiere.

9.10.3.   Scaune

9.10.3.1. Numărul de locuri așezate ( 51 ): …

9.10.3.1.1. Poziție și amplasare: …

9.10.3.2. Scaun(e) destinate utilizării numai când vehiculul este în staționare: …

9.10.3.3. Masa: …

9.10.3.4. Caracteristici: pentru scaunele care nu au primit omologarea de tip pentru categoria componente, o descriere și schițe pentru

9.10.3.4.1. Scaune și sistemele lor de ancorare: …

9.10.3.4.2. Sistemul de reglare: …

9.10.3.4.3. Sistemele de deplasare și blocare: …

9.10.3.4.4. Sistemele de ancorare pentru centurile de siguranță (dacă sunt încorporate în scheletul scaunului): …

9.10.3.4.5. Părțile vehiculului folosite ca puncte de ancorare: …

9.10.3.5. Coordonatele sau schema punctului R ( 52 )

9.10.3.5.1. Scaun conducător auto: …

9.10.3.5.2. Toate celelalte locuri în poziția așezat: …

9.10.3.6. Unghiul constructiv de înclinare al spătarului

9.10.3.6.1. Scaun conducător auto: …

9.10.3.6.2. Toate celelalte locuri în poziția așezat: …

9.10.3.7. Gama de reglare a scaunului

9.10.3.7.1. Scaun conducător auto: …

9.10.3.7.2. Toate celelalte locuri în poziția așezat: …

9.10.4.   Tetiere

9.10.4.1. Tipul (tipurile) tetierelor: integrate/detașabile/separate (10) 

9.10.4.2. Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile: …

9.10.4.3. Pentru tetiere neomologate încă

9.10.4.3.1. O descriere detaliată a tetierei, cu specificarea, în special, a naturii materialului sau a materialelor din care se fabrică și, după caz, poziția și specificațiile întăriturilor și ale elementelor de ancorare pentru tipul de scaun pentru care se solicită omologarea: …

9.10.4.3.2. În cazul unei tetiere „separate”

9.10.4.3.2.1. O descriere detaliată a zonei structurale pe care trebuie să se fixeze tetiera: …

9.10.4.3.2.2. Schema dimensiunilor părților caracteristice ale structurii și tetierei: …

9.10.5.   Sisteme de încălzire pentru habitaclu

9.10.5.1. O scurtă descriere a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de încălzire, dacă sistemul de încălzire folosește căldura lichidului de răcire: …

9.10.5.2. O descriere detaliată a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de încălzire, dacă aerul de răcire sau gazele de eșapament sunt folosite ca sursă de căldură, inclusiv:

9.10.5.2.1. Schița sistemului de încălzire în care se indică poziția acestuia în vehicul: …

9.10.5.2.2. Schiță a schimbătorului de căldură pentru sistemele de încălzire care folosesc gazele de evacuare sau a componentelor în care are loc schimbul de căldură (pentru sistemele de încălzire care folosesc aerul din sistemul de răcire): …

9.10.5.2.3. Schiță în secțiune a schimbătorului de căldură sau a componentelor în care are loc schimbul de căldură, în care se indică grosimea peretelui, materialele utilizate și caracteristicile suprafeței: …

9.10.5.2.4. Trebuie să se furnizeze specificațiile altor componente importante ale sistemului de încălzire, cum ar fi, de exemplu, ventilatorul, legate de modul lor de construire și datele tehnice: …

9.10.5.3. O scurtă descriere a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de încălzire cu combustie și al controlului automat: …

9.10.5.3.1. Schiță a sistemului de încălzire cu combustie, a sistemului de admisie a aerului, a sistemului de evacuare, a rezervorului de combustibil, a sistemului de alimentare cu combustibil (inclusiv supapele) și a conectoarelor electrice care indică poziția lor în vehicul.

9.10.5.4. Consum electric maxim: …… kW

9.10.6.   Componentele care influențează comportamentul mecanismului de direcție în cazul unui impact

9.10.6.1. O descriere detaliată, cu fotografii și schițe, a tipului de vehicul din punctul de vedere al structurii, al dimensiunilor, al conductelor și al materialelor din care este construită acea parte a vehiculului care se află în fața comenzii de direcție, inclusiv acele componente concepute pentru a contribui la absorbirea energiei în cazul unui impact cu comanda de direcție: …

9.10.6.2. Fotografii și/sau schițe ale componentelor vehiculului, altele decât cele descrise la 9.10.6.1, astfel cum sunt identificate de către producător în acord cu serviciul tehnic, care pot influența comportamentul mecanismului de direcție în caz de impact: …

9.10.7.   Comportamentul materialelor utilizate la construcția interioară a anumitor categorii de autovehicule atunci când sunt expuse la foc.

9.10.7.1.    Materialul (materialele) utilizat(e) pentru căptușirea plafonului

9.10.7.1.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile: …

9.10.7.1.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.1.2.1. Material(e) de bază/desemnare: ……/……

9.10.7.1.2.2. Material compozit/simplu (10) , numărul de straturi (10) : …

9.10.7.1.2.3. Tipul de înveliș (10) : …

9.10.7.1.2.4. Grosimea maximă/minimă: ……/…… mm

9.10.7.2.    Material(e) utilizat(e) pentru pereții posteriori și laterali

9.10.7.2.1. Numărul (numerele) omologării de tip a componentei (componentelor), dacă este (sunt) cunoscut(e)

9.10.7.2.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.2.2.1. Material(e) de bază/desemnare: ……/……

9.10.7.2.2.2. Material compozit/simplu (10) , numărul de straturi (10) : …

9.10.7.2.2.3. Tipul de înveliș (10) : …

9.10.7.2.2.4. Grosimea maximă/minimă: ……/…… mm

9.10.7.3.    Material(e) utilizate pentru planșeu

9.10.7.3.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile: …

9.10.7.3.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.3.2.1. Material(e) de bază/desemnare: ……/……

9.10.7.3.2.2. Material compozit/simplu (10) , numărul de straturi (10) : …

9.10.7.3.2.3. Tipul de înveliș (10) : …

9.10.7.3.2.4. Grosimea maximă/minimă: ……/…… mm

9.10.7.4.    Material(e) utilizat(e) pentru capitonarea scaunelor

9.10.7.4.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile …

9.10.7.4.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.4.2.1. Material(e) de bază/desemnare: ……/……

9.10.7.4.2.2. Material compozit/simplu (10) , numărul de straturi (10) : …

9.10.7.4.2.3. Tipul de înveliș (10) : …

9.10.7.4.2.4. Grosimea maximă/minimă: ……/…… mm

9.10.7.5.    Materialul (materialele) utilizate pentru încălzirea țevilor circuitului de ventilație

9.10.7.5.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile …

9.10.7.5.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.5.2.1. Material(e) de bază/desemnare: ……/.…..

9.10.7.5.2.2. Material compozit/simplu (10) , numărul de straturi (10) : …

9.10.7.5.2.3. Tipul de înveliș (10) : …

9.10.7.5.2.4. Grosimea maximă/minimă: ……/…….mm

9.10.7.6.    Material(e) utilizat(e) pentru rafturile de bagaje

9.10.7.6.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile …

9.10.7.6.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.6.2.1. Material(e) de bază/desemnare: ……/……

9.10.7.6.2.2. Material compozit/simplu (10) , numărul de straturi (10) : …

9.10.7.6.2.3. Tipul de înveliș (10) : …

9.10.7.6.2.4. Grosimea maximă/minimă: ……/…… mm

9.10.7.7.    Material(e) utilizat(e) în alte scopuri

9.10.7.7.1. Utilizări prevăzute: …

9.10.7.7.2. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentelor, dacă sunt disponibile …

9.10.7.7.3. Pentru materialele neomologate

9.10.7.7.3.1. Material(e) de bază/desemnare: ……/……

9.10.7.7.3.2. Material compozit/simplu (10) , numărul de straturi (10) : …

9.10.7.7.3.3. Tipul de înveliș (10) : …

9.10.7.7.3.4. Grosimea maximă/minimă: ……/…… mm

9.10.7.8.    Componente omologate ca dispozitive complete (scaune, pereți despărțitori, rafturi pentru bagaje etc.)

9.10.7.8.1. Numărul (numerele) de omologare de tip a componentei (componentelor): …

9.10.7.8.2. Pentru dispozitivul complet: scaun, perete despărțitor, rafturi pentru bagaje etc. (10) 

9.10.8   Gaz utilizat pentru refrigerare în sistemul de climatizare: …

9.10.8.1 Sistemul de climatizare este proiectat să conțină gaze fluorurate cu efect de seră cu un potențial de încălzire globală mai mare de 150: da/nu (10) 

9.10.8.2. Dacă da, se completează secțiunile următoare

9.10.8.2.1. Schiță și o scurtă descriere a sistemului de climatizare, cu referința sau numărul de identificare și materialul din care sunt fabricate componentele predispuse la scurgeri;

9.10.8.2.2. Scurgerile sistemului de climatizare

9.10.8.2.4. Referința sau numărul de identificare și materialul din care sunt fabricate componentele sistemului și informații despre încercare (de exemplu, numărul raportului de încercare, numărul omologării etc.):

9.10.8.3. Scurgerile totale în g/an ale întregului sistem: …

9.11.   Proiecții exterioare

9.11.1. Dispunerea generală (schițe sau fotografii) care indică poziția proeminențelor exterioare:

9.11.2. Desene și/sau fotografii, de exemplu, și dacă este relevant, ale stâlpilor portierei și ai geamului, ale grilajelor prizelor de aer, ale grilajului radiatorului, ale ștergătoarelor de parbriz, ale canalelor de scurgere a apei de ploaie, ale mânerelor, ale glisierelor, ale voleturilor, ale balamalelor și încuietorilor portierelor, ale cârligelor, ale inelelor, ale ornamentelor, ale insignelor, ale emblemelor și ale adânciturilor și ale oricăror proeminențe exterioare și părți ale suprafeței exterioare care pot fi considerate de mare importanță (de exemplu echipamentul de iluminare). În cazul în care piesele enumerate în fraza anterioară nu sunt esențiale, acestea pot fi înlocuite, în scopuri de documentare, cu fotografii, însoțite atunci când este nevoie de detalii referitoare la dimensiuni și/sau de text.

9.11.3 Desene ale părților de pe suprafața externă în conformitate cu punctul 6.9.1 din anexa I la Directiva 74/483/CEE: …

9.11.4. Desenul barelor de protecție: …

9.11.5. Desenul liniei planșeului: …

9.12.   Centuri de siguranță și alte sisteme de reținere

9.12.1. Numărul și poziția centurilor de siguranță și ale sistemelor de reținere, precum și ale scaunelor pe care pot fi folosite(S = partea stângă, D = partea dreaptă, C = centru)

 

Marca de omologare CE de tip completă

Variantă, după caz

Dispozitiv de reglare în înălțime a centurii de siguranță (indicați da/nu/opțional)

Primul rând de scaune left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Al doilea rând de scaune (1) left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

(*1)   Dacă este necesar, tabelul poate fi extins pentru vehiculele cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

9.12.2. Natura și amplasarea sistemelor suplimentare de reținere (se indică da/nu/facultativ): …(S = partea stângă, D = partea dreaptă, C = centru)

 

Airbag frontal

Airbag lateral

Dispozitivul de pretensionare a centurii

Primul rând de scaune left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Al doilea rând de scaune (1) left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

(*1)   Dacă este necesar, tabelul poate fi extins pentru vehiculele cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

9.12.3. Numărul și poziția ancorelor centurilor de siguranță și dovada respectării Directivei 76/115/CEE (de exemplu, numărul omologării de tip sau raportul de încercare): …

9.12.4. O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există): …

9.13.   Puncte de ancorare a centurilor de siguranță

9.13.1. Fotografii și/sau desene ale caroseriei care indică poziția și dimensiunile punctelor de ancorare, inclusiv pe cea a punctelor R: …

9.13.2. Desene ale punctelor de ancorare a centurii și părți ale structurii vehiculului pe care le putem atașa (cu indicarea naturii materialelor utilizate): …

9.13.3. Denumirea tipurilor ( 53 ) de centuri de siguranță autorizate pentru montarea în punctele de ancorare cu care este echipat vehiculul. 

Amplasare punct de ancorare

Structură vehicul

Structură scaun

Primul rând de scaune

 

 

Scaun dreapta left accolade

Puncte de ancorare inferioare

left accolade exterior interior

Puncte de ancorare superioare

 

Scaun central left accolade

Puncte de ancorare inferioare

left accolade dreapta stânga

 

 

Puncte de ancorare superioare

 

 

 

Scaun stânga left accolade

Puncte de ancorare inferioare

left accolade exterior interior

 

 

Puncte de ancorare superioare

 

 

 

Al doilea rând de scaune (1)

 

 

Scaun dreapta left accolade

Puncte de ancorare inferioare

left accolade exterior interior

Puncte de ancorare superioare

 

Scaun central left accolade

Puncte de ancorare inferioare

left accolade dreapta stânga

 

 

Puncte de ancorare superioare

 

 

 

Scaun stânga left accolade

Puncte de ancorare inferioare

left accolade exterior interior

 

 

Puncte de ancorare superioare

 

 

 

(*1)   Dacă este necesar, tabelul poate fi extins în cazul vehiculelor cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

9.13.4. Descrierea unui tip special de centură de siguranță atunci când un punct de ancorare este amplasat în spătarul scaunului sau când are încorporat un dispozitiv de disipare a energiei: …

9.14.   Spațiu pentru montarea plăcuțelor de înmatriculare spate (specificați plaja de dimensiuni, după caz; se pot utiliza schițe, după caz)

9.14.1. Înălțimea de la suprafața drumului, extremitatea superioară: …

9.14.2. Înălțimea de la suprafața drumului, extremitatea inferioară: …

9.14.3. Distanța de la centrul plăcii la planul longitudinal median al vehiculului: …

9.14.4. Distanța de la extremitatea stângă a vehiculului: …

9.14.5. Dimensiunile (lungimea × lățimea): …

9.14.6. Unghiul planului plăcii față de planul vertical: …

9.14.7. Unghiul de vizibilitate în plan orizontal: …

9.15.   Protecție anterioară antiîmpănare

9.15.0. Prezență: da/nu/incompletă (10) 

9.15.1. Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție posterior antiîmpănare, de exemplu schița vehiculului și/sau a șasiului, cu poziția și sistemul de montare a celei mai late axe posterioare, desenul sistemului de montare și sistemul de montare a celei mai late axe posterioare antiîmpănare. Dacă protecția antiîmpănare nu este un dispozitiv special, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate: …

9.15.2. În cazul unui dispozitiv special, descrierea completă și/sau desenul protecției posterioare antiîmpănare (inclusiv al sistemelor de montare și fixare) sau, dacă este omologat ca unitate tehnică separată, numărul omologării de tip: …

9.16.   Apărători roți

9.16.1. Descriere succintă a vehiculului din punctul de vedere al apărătorilor: …

9.16.2. Desene detaliate ale apărătorilor de roți care cuprind poziția acestuia în vehicul, în care se indică dimensiunile specificate în figura 1 din anexa I la Directiva 78/549/CEE, luându-se în considerare combinațiile anvelope/roți extreme: …

9.17.   Plăcuțe regulamentare

9.17.1. Fotografii și/sau desene ale amplasării plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare și ale numărului de identificare al vehiculului: …

9.17.2. Fotografii și/sau desene ale plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare (de exemplu, cu specificarea dimensiunilor): …

9.17.3. Fotografii și/sau desene ale numărului de identificare al vehiculului (de exemplu, cu specificarea dimensiunilor): …

9.17.4. Declarația de conformitate a producătorului cu privire la cerințele punctului 3.1.1.1. din anexa la Directiva 76/114/CEE a Consiliului (JO L 24, 30.1.1976, p. 1)

9.17.4.1. Se explică semnificația caracterelor din a doua secțiune și, după caz, din a treia secțiune, utilizate pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.3 din standardul ISO 3779-1983: …

9.17.4.2. În cazul în care caracterele din a doua secțiune sunt utilizate pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.4 din standardul ISO 3779-1983, se indică aceste caractere: …

9.18.   Interferența radio/compatibilitate electromagnetică

9.18.1. Descrierea și desene/fotografii ale formelor și materialelor constitutive ale părții de caroserie care formează compartimentul motor și partea din habitaclu cea mai apropiată de acesta: …

9.18.2. Desene sau fotografii ale poziției componentelor metalice din compartimentul motor (de exemplu, instalația de încălzire, roata de rezervă, filtrul de aer, mecanismul de direcție etc.): …

9.18.3. Tabelul și desenul echipamentelor de control al interferenței radio: …

9.18.4. Detalii privind valoarea nominală a rezistențelor de curent continuu și, în cazul cablurilor de aprindere rezistive, detalii privind rezistența lor nominală pe metru: …

9.19.   Protecție laterală

9.19.0. Prezență: da/nu/incompletă (10) 

9.19.1. Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție laterală, adică desenul vehiculului și/sau a șasiului cu poziția și sistemul de montare a axei (axelor), desenul sistemului de montare și/sau fixare a dispozitivului (dispozitivelor) de protecție laterală. În cazul în care protecția laterală este obținută fără unul sau mai multe dispozitive de protecție laterală, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate: …

9.19.2. În cazul dispozitivelor de protecție laterală, descrierea completă și/sau desenul acestor dispozitive (inclusiv sistemele de montare și fixare) sau numărul (numerele) de omologare de tip a componentei (componentelor): …

9.20.   Sistem antiîmproșcare

9.20.0. Prezență: da/nu/incompletă (10) 

9.20.1. Descriere succintă a vehiculului din punctul de vedere al sistemului antiîmproșcare și al componentelor acestuia: …

9.20.2. Desene detaliate ale sistemului antiîmproșcare care cuprind poziția acestuia în vehicul, în care se indică dimensiunile specificate în anexa III la Directiva 91/226/CEE luându-se în considerare combinațiile pneuri/roți extreme: …

9.20.3. Numărul (numerele) de omologare de tip al (ale) dispozitivului (dispozitivelor) antiîmproșcare, dacă sunt disponibile: …

9.21.   Rezistența la impact lateral

9.21.1. Va fi furnizată o descriere detaliată a vehiculului, cu fotografii și/sau schițe, din punctul de vedere al structurii, dimensiunilor, liniilor și materialelor pereților laterali ai habitaclului (exterior și interior), inclusiv detalii specifice referitoare la sistemul de protecție, după caz: …

9.22.   Protecție anterioară antiîmpănare

9.22.0. Prezență: da/nu/incompletă (10) 

9.22.1. Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție anterior antiîmpănare, adică desenul vehiculului și/sau a șasiului cu desenul sistemului de montare și/sau fixare a protecției anterioare antiîmpănare. Dacă protecția antiîmpănare nu este asigurată cu ajutorul unui dispozitiv special, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate: …

9.22.2. În cazul unui dispozitiv special, descrierea completă și/sau desenul protecției anterioare antiîmpănare (inclusiv a sistemelor de montare și fixare) sau, dacă este omologată ca o unitate tehnică separată, numărul omologării de tip: …

9.23.   Protecția pietonilor

9.23.1. Se furnizează o descriere detaliată, cu fotografii și/sau desene, a vehiculului în ceea ce privește structura, dimensiunile, liniile relevante de referință precum și materialele din care este construită partea frontală (exterioară și interioară) a vehiculului.

▼M2

9.24.   Sisteme de protecție frontală

9.24.1. Vedere de ansamblu (desene sau fotografii) indicând poziția și modul de fixare a sistemelor de protecție frontală:

9.24.2. Desene și/sau fotografii, dacă este cazul, ale grilelor de admisie a aerului, grilei radiatorului, elementelor decorative, insignelor, emblemelor și ale elementelor încastrate, precum și ale oricăror altor proiecții externe și părți ale suprafeței exterioare care pot fi considerate ca fiind esențiale (de exemplu, echipamentul de iluminat). În cazul în care componentele enumerate în prima teză nu sunt esențiale, ele pot fi înlocuite, în scopul documentării, cu fotografii, însoțite, dacă este cazul, de informații privind dimensiunile și/sau de un text:

9.24.3. Informații complete privind elementele de asamblare necesare și instrucțiuni complete de montaj, inclusiv cerințe privind cuplurile:

9.24.4. Desen al barelor de protecție:

9.24.5. Desen al liniei podelei la partea din față a vehiculului:

▼M1

10.   DISPOZITIVE DE ILUMINARE ȘI SEMNALIZARE LUMINOASĂ

10.1. Tabelul tuturor dispozitivelor: număr, marcă, model, marcă de omologare de tip, intensitate luminoasă maximă a farurilor cu lumină de drum, culoare, martor: …

10.2. Desenul poziției dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă: …

10.3. Pentru fiecare lampă și catadioptru menționat în Directiva 76/756/CEE a Consiliului (JO L 262, 27.9.1976, p. 1) se furnizează următoarele informații (în scris și/sau sub formă de schemă)

10.3.1. Desen care ilustrează aria suprafeței iluminate: …

10.3.2. Metoda utilizată pentru definirea suprafeței aparente în conformitate cu punctul 2.10. Regulamentul CEE-ONU nr. 48 (JO L 137, 30.5.2007, p. 1): …

10.3.3. Axa de referință și centrul de referință: …

10.3.4. Modul de funcționare a lămpilor escamotabile: …

10.3.5. Toate datele referitoare la sistemul de montare și cablaj: …

10.4. Faruri de întâlnire: orientarea normală în conformitate cu punctul 6.2.6.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 48:

10.4.1. Valoarea reglajului inițial: …

10.4.2. Amplasarea marcajului: …10.4.3.

Descriere/schiță (1) și tipul de dispozitiv de reglare a înălțimii farurilor (de exemplu automat, manual cu trepte de reglare, manual cu reglare continuă):

right accolade Valabil numai pentru vehiculele cu dispozitiv de reglare a înălțimii fascicolului farurilor

10.4.4.

Dispozitiv de comandă:

10.4.5.

Repere:

10.4.6.

Marcaje care indică stadiile de încărcare ale vehiculului:

(1)   Se șterge ce nu este valabil (există cazuri în care nu trebuie să se șteargă nimic atunci când există mai multe variante posibile).

10.5. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice altele decât lămpile (dacă există): …

11.   LEGĂTURILE DINTRE VEHICULELE TRACTOARE ȘI REMORCI SAU SEMIREMORCI

11.1. Clasa și tipul dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare existente sau care urmează a fi montate …

11.2. Caracteristici D, U, S și V ale dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare montate și caracteristicile minime D, U, S și V ale dispozitivului (dispozitivelor) care urmează să fie montate: …….. daN

11.3. Instrucțiuni pentru montarea pe vehicul a tipului de cuplare și fotografii sau desene ale punctelor de fixare de vehicul, stabilite de producător; informații suplimentare, dacă folosirea tipului de cuplare este restricționată la anumite variante sau versiuni ale tipului de vehicul: …

11.4. Informații privind echiparea cu suporți și socluri speciale de remorcare: …

11.5. Numărul (numerele) de omologare CE de tip: …

12.   DIVERSE

12.1. Dispozitiv(e) de avertizare sonoră

12.1.1. Amplasarea, metoda de fixare, montarea și orientarea dispozitivului(lor), cu specificarea dimensiunilor: …

12.1.2. Numărul dispozitivului (dispozitivelor): …

12.1.3. Numărul (numerele) omologării (omologărilor) de tip: …

12.1.4. Schema circuitului electric/pneumatic (10) : …

12.1.5. Tensiunea sau presiunea nominală: …

12.1.6. Schița dispozitivului de montare: …

12.2. Dispozitive care împiedică utilizarea neautorizată a vehiculului

12.2.1. Dispozitiv de protecție

12.2.1.1. O descriere detaliată a tipului de vehicul din punctul de vedere al dispunerii și al construcției comenzii sau unității pe care acționează dispozitivul de protecție: …

12.2.1.2. Schițe ale dispozitivului de protecție și ale sistemului de montare al acestuia: …

12.2.1.3. O descriere tehnică a dispozitivului: …

12.2.1.4. Precizări referitoare la combinațiile de blocare utilizate: …

12.2.1.5. Dispozitiv de imobilizare a vehiculului

12.2.1.5.1. Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile: …

12.2.1.5.2. Pentru dispozitive de imobilizare care nu au fost încă omologate

12.2.1.5.2.1. O descriere tehnică detaliată a dispozitivului de imobilizare și a măsurilor luate pentru a preveni activarea nedorită a acestuia: …

12.2.1.5.2.2. Sistemul (sistemele) asupra căruia (cărora) acționează dispozitivul de imobilizare: …

12.2.1.5.2.3. Numărul codurilor interschimbabile efective, după caz: …

12.2.2. Sistemul de alarmă (dacă există)

12.2.2.1. Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile: …

12.2.2.2. Pentru sistemele de alarmă care nu au fost încă omologate

12.2.2.2.1. O descriere detaliată a sistemului de alarmă și a pieselor vehiculului care țin de sistemul de alarmă montat: …

12.2.2.2.2. O listă a principalelor componente ale sistemului de alarmă: …

12.2.3. O descriere succintă a componentelor electronice (dacă există): …

12.3. Dispozitiv(e) de remorcare

12.3.1. Față: Cârlig/ocheț/altul (10) 

12.3.2. Spate: Cârlig/ocheț/altul/niciunul (10) 

12.3.3. Desenul sau fotografia șasiului/suprafeței caroseriei, care să ilustreze poziția, construcția și sistemul de montare a dispozitivului (dispozitivelor) de remorcare: …

12.4. Detalii despre orice dispozitive care nu țin de motor și care sunt concepute pentru a influența consumul de combustibil (dacă nu sunt incluse la alte rubrici): …

12.5. Detalii despre orice dispozitive care nu țin de motor și care sunt concepute pentru reducerea zgomotului (dacă nu sunt incluse la alte rubrici): …

12.6. Limitatoare de viteză

12.6.1. Producător(i): …

12.6.2. Tip(uri): …

12.6.3. Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile: …

12.6.4. Viteza sau plaja de viteze la care trebuie să fie reglat limitatorul de viteză: …….. km/h

12.7. Tabel referitor la montarea și utilizarea transmițătoarelor de frecvențe radio în vehicule, după caz: …Benzile de frecvențe (Hz)

Puterea maximă la ieșire (W)

Poziția antenei pentru vehicule, condiții specifice de montare și/sau utilizare

 

 

 

Solicitantul omologării de tip trebuie să furnizeze de asemenea, după caz:

Apendicele 1

O listă în care se indică marca și tipul tuturor componentelor electrice și/sau electronice prevăzute de Directiva 72/245/CEE a Comisiei (JO L 152, 6.7.1972, p. 15).

Apendicele 2

Scheme sau desene ale dispunerii generale a componentelor electrice și/sau electronice prevăzute de Directiva 72/245/CE și ale dispunerii generală a cablajului.

Apendicele 3

Descriere a vehiculului ales pentru a reprezenta tipul

Tip de caroserie:

Cu volanul pe partea dreaptă sau pe partea stângă (10) 

Ampatament:

Apendicele 4

Raportul sau rapoartele de încercare relevante furnizate de producător sau de laboratoare omologate/acreditate, în scopul redactării certificatului de omologare de tip.

12.7.1. Vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz: Da/Nu (10) 

▼M27

12.8. Sistemul eCall

12.8.1. Prezență: da/nu (10) 

12.8.2. Descrierea tehnică sau desene ale echipamentului: …

▼M1

13.   DISPOZIȚII SPECIALE PENTRU AUTOBUZE ȘI AUTOCARE

13.1. Clasa vehiculului: clasa I/clasa II/clasa III/clasa A/clasa B (10) 

13.1.1. Numărul omologării de tip a caroseriei omologate ca unitate tehnică separată: …

13.1.2. Tipuri de șasiu pe care se poate monta caroseria omologată [producător(i) și tipuri de vehicul incomplet]: …

13.2.   Suprafața pentru pasageri (m2)

13.2.1. Total (S0): …

13.2.2. Puntea superioară (S0a(10) : …

13.2.3. Puntea inferioară (S0b(10) : …

13.2.4. Pentru pasageri în picioare (S1): …

13.3.   Număr de locuri (așezate și în picioare)

13.3.1. Total (N): …

13.3.2. Puntea superioară (Na(10) : …

13.3.3. Puntea inferioară (Nb(10) : …

13.4.   Număr de locuri așezate

13.4.1. Total (A): …

13.4.2. Puntea superioară (Aa(10) : …

13.4.3. Puntea inferioară (Ab(10) : …

13.4.4. Numărul pozițiilor scaunelor rulante pentru vehiculele din categoriile M2 și M3: …

13.5.  Numărul de uși de serviciu:

13.6.  Numărul de ieșiri de urgență (uși, geamuri, trape de evacuare, scări interioare și scări parțiale): …

13.6.1. Total: …

13.6.2. Puntea superioară (10) : …

13.6.3. Puntea inferioară (10) : …

13.7.  Volumul compartimentului pentru bagaje (m3):

13.8.  Zona de pe pavilion destinată transportului de bagaje (m2):

13.9.  Dispozitive tehnice care facilitează accesul la vehicule (de exemplu, rampa, platforma elevatoare, sistemul de coborâre a suspensiei), dacă sunt montate: …

13.10.   Rezistența suprastructurii

13.10.1. Numărul omologării de tip, dacă există: …

13.10.2. Pentru suprastructuri care nu au fost încă omologate

13.10.2.1. O descriere detaliată a suprastructurii tipului de vehicul, inclusiv dimensiunile acesteia, configurația și materialele din care este construit și sistemul de fixare pe orice cadru de șasiu: …

13.10.2.2. Desene ale vehiculului și piesele interioare care influențează rezistența suprastructurii sau spațiul de supraviețuire: …

13.10.2.3. Poziția centrului de greutate al vehiculului în sensul de mers în plan longitudinal, transversal și vertical: …

13.10.2.4. Distanța maximă între liniile mediane ale scaunelor exterioare ale pasagerilor: …

13.11.  Punctele din Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 42, 13.2.2002, p. 1) care trebuie respectate și demonstrate pentru această unitate tehnică:

▼M15

13.12.  Desen cu dimensiuni prezentând dispunerea interioară a pozițiilor așezate, precum și a spațiilor pentru pasageri în picioare, pentru pasageri în scaun rulant, pentru compartimente de bagaje, inclusiv, dacă este cazul, pentru suporturi de schiuri.

▼M1

14.   DISPOZIȚII SPECIALE PENTRU VEHICULELE DESTINATE TRANSPORTULUI DE MATERIALE PERICULOASE

14.1.   Echipamente electrice în conformitate cu Directiva 94/55/CE (JO L 319, 12.12.1994, p. 1)

14.1.1. Protecție împotriva supraîncălzirii conductoarelor: …

14.1.2. Tipul de disjunctor: …

14.1.3. Tipul și funcționarea întrerupătorului principal al bateriei: …

14.1.4. Descrierea și amplasarea barierei de siguranță pentru tahograf: …

14.1.5. Descrierea instalațiilor aflate în permanență sub tensiune. Indicați norma europeană aplicabilă: …

14.1.6. Construcția și protecția instalației electrice situate în partea din spate a cabinei conducătorului: …

14.2.   Prevenirea riscurilor de incendiu

14.2.1. Tipul de material greu inflamabil din cabina conducătorului: …

14.2.2. Tipul de scut termic din spatele cabinei conducătorului (dacă este cazul): …

14.2.3. Poziția motorului și sistemul său de protecție termică: …

14.2.4. Poziția sistemului de evacuare și protecția termică a acestuia: …

14.2.5. Tipul și concepția sistemului de protecție termică al sistemului de frânare de durată: …

14.2.6. Tipul, concepția și poziția sistemului de încălzire prin combustie: …

14.3.   Cerințe speciale pentru caroserie, dacă există, în conformitate cu Directiva 94/55/CE

14.3.1. Descrierea măsurilor luate pentru respectarea cerințelor care se aplică vehiculelor de tipul EX/II și de tipul EX/III: …

14.3.2. În cazul vehiculelor de tipul EX/III, rezistența la căldura venită din exterior: …

15.   REUTILIZARE, RECICLARE ȘI RECUPERARE

15.1. Versiunea căreia îi aparține vehiculul de referință: …

15.2. Masa vehiculului de referință cu caroserie sau masa șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitiv de cuplare, în cazul în care producătorul nu asamblează caroseria și/sau dispozitivul de cuplare (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă există), fără conducător auto: …

15.3. Masa materialelor din care este construit vehiculul de referință: …

15.3.1. Masa materialului luat în considerare în etapa de tratare prealabilă ( 54 ): …

15.3.2. Masa materialului luat în considerare în etapa de demontare (54) : …

15.3.3. Masa materialului luat în considerare în etapa de tratare a reziduurilor nemetalice, considerat reciclabil (54) : …

15.3.4. Masa materialului luat în considerare în etapa de tratare a reziduurilor nemetalice, considerat cu potențial de recuperare energetică (54) : …

15.3.5. Repartizarea materialelor (54) : …

15.3.6. Masa totală a materialelor care sunt reutilizabile și/sau reciclabile: …

15.3.7. Masa totală a materialelor care sunt reutilizabile și/sau recuperabile: …

15.4.   Niveluri

15.4.1. Nivelul potențialului de reciclare „Rcyc ( %)”: …

15.4.2. Nivelul potențialului de recuperare „Rcov ( %)”: …

16.   ACCESUL LA INFORMAȚIILE REFERITOARE LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA VEHICULELOR

16.1. Adresa principalului site de Internet pentru accesul la informații referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor: …

16.1.1. Data de la care informațiile sunt disponibile (cel mult 6 luni de la data omologării de tip): …

16.2. Clauze și condiții de acces pe pagina de Internet: …

16.3. Formatul informațiilor referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor care pot fi accesate pe pagina de Internet: …

Note explicative

(5) Astfel încât valoarea efectivă să fie clară pentru fiecare configurație tehnică a tipului de vehicul.

▼M18 —————

▼M21

(x) Motoare cu dublă alimentare.

▼M12
ANEXA II

DEFINIȚII GENERALE, CRITERII PENTRU CLASIFICAREA VEHICULELOR, TIPURI DE VEHICULE ȘI TIPURI DE CAROSERIE

PARTEA INTRODUCTIVĂ

Definiții și dispoziții generale

1.    Definiții

1.1.

„Loc așezat” înseamnă orice amplasament care poate să primească o persoană în poziția șezând care este cel puțin la fel de mare ca:

(a) manechinul unui bărbat având percentila 50, în cazul conducătorului auto;

(b) manechinul unei femei adulte având percentila 5, în toate celelalte cazuri.

1.2.

„Scaun” înseamnă o structură completă cu tapițerie, care poate să fie integrată sau nu în structura vehiculului, destinată să primească o persoană în poziția șezând.

1.2.1.

Termenul de „scaun” înseamnă atât un scaun individual, cât și o banchetă.

1.2.2.

Scaunele rabatabile și amovibile sunt incluse în această definiție.

1.3.

„Mărfuri” înseamnă, în primul rând, orice lucru transportabil.

Termenul de „mărfuri” cuprinde produse în vrac, produse fabricate, lichide, animale vii, recolte și încărcături indivizibile.

1.4.

„Masa maximă” înseamnă „masa maximă tehnic admisibilă”, astfel cum s-a specificat la punctul 2.8 din anexa I.

2.    Dispoziții generale

2.1.   Numărul de locuri așezate

2.1.1.

Cerințele privind numărul de locuri așezate se aplică scaunelor concepute pentru a fi utilizate când vehiculul rulează pe drum.

2.1.2.

Nu se aplică scaunelor care sunt concepute pentru a fi utilizate când vehiculul este în staționare și care sunt identificate într-un mod ușor de înțeles de către utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care să conțină un text corespunzător.

2.1.3.

Următoarele cerințe se aplică pentru calcularea locurilor așezate:

(a) fiecare scaun individual se calculează ca și un loc așezat;

(b) în cazul unei banchete, orice spațiu care are lățimea de cel puțin 400 mm măsurată la nivelul pernei scaunului se calculează ca și un loc așezat.

Această condiție nu îl împiedică pe producător să utilizeze dispozițiile generale menționate la punctul 1.1;

(c) cu toate acestea, un spațiu astfel cum este menționat la litera (b) nu se calculează ca și un loc așezat atunci când:

(i) bancheta include elemente care împiedică manechinul să fie așezat în mod natural – de exemplu: prezența unei console fixe, a unei zone fără tapițerie sau a unei tapițerii interioare care întrerupe suprafața nominală a scaunului;

(ii) forma podelei care se află chiar în fața unui presupus loc așezat (de exemplu, prezența unui tunel) împiedică ca picioarele manechinului să se poziționeze în mod natural.

2.1.4.

În ceea ce privește vehiculele care fac obiectul Directivei 2001/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2001 privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate transportului de pasageri care au mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul conducătorului auto și de modificare a Directivelor 70/156/CEE și 97/27/CE ( 55 ), dimensiunea menționată la punctul 2.1.3 litera (b) se aliniază la spațiul minim necesar pentru o persoană în funcție de diversele clase de vehicule.

2.1.5.

Atunci când un vehicul dispune de ancoraje pentru un scaun amovibil, acesta este luat în considerare la determinarea numărului de locuri așezate.

2.1.6.

O zonă destinată unui scaun rulant ocupat este considerată ca fiind un loc așezat.

2.1.6.1.

Prezenta dispoziție nu aduce atingere cerințelor de la punctele 3.6.1 și 3.7 din anexa VII la Directiva 2001/85/CE.

2.2.   Masă maximă

2.2.1.

În cazul unui autotractor pentru semiremorcă, masa maximă care se ia în considerare pentru clasificarea vehiculului include masa maximă a semiremorcii suportate de dispozitivul de cuplare tip șa.

2.2.2.

În cazul unui autovehicul care poate să tracteze o remorcă cu axă centrală sau o remorcă cu proțap rigid, masa maximă care se ia în considerare pentru clasificarea autovehiculului include masa maximă transferată vehiculului tractor de cuplare.

2.2.3.

În cazul unei semiremorci, al unei remorci cu axă centrală sau al unei remorci cu proțap rigid, masa maximă care se ia în considerare pentru clasificarea vehiculului corespunde masei maxime transmisă la sol de către roțile unei axe sau grup de axe când este cuplată la vehiculul tractor.

2.2.4.

În cazul unui dispozitiv de tractare tip „dolly”, masa maximă care se ia în considerare pentru clasificarea vehiculului include masa maximă a semiremorcii suportate de dispozitivul de cuplare tip șa.

2.3.   Echipamente speciale

2.3.1.

Vehiculele care sunt echipate în principal cu echipamente fixe, cum ar fi mașini sau aparate, sunt considerate ca aparținând categoriei N sau O.

2.4.   Unități

2.4.1.

Cu excepția cazului în care se menționează altfel, orice unitate de măsură și simbol asociat sunt conforme cu dispozițiile Directivei 80/181/CEE a Consiliului ( 56 ).

3.    Clasificarea în categorii de vehicule

3.1.

Producătorul este responsabil pentru clasificarea unui tip de vehicul într-o categorie specifică.

În acest scop, se respectă toate criteriile relevante descrise în prezenta anexă.

3.2.

Autoritatea de omologare poate solicita de la producător informații suplimentare corespunzătoare în scopul de a demonstra că un tip de vehicul trebuie să fie clasificat ca vehicul cu destinație specială în grupul special („cod SG”).

PARTEA A

Criterii pentru clasificarea vehiculelor

1.    Categorii de vehicule

În sensul omologării de tip europene și naționale, precum și al omologării individuale, vehiculele se împart în categorii în conformitate cu următoarea clasificare:

(Se înțelege că omologarea se poate acorda numai pentru categoriile menționate la punctele 1.1.1-1.1.3, 1.2.1-1.2.3 și 1.3.1-1.3.4.)

Categoria M

Autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul persoanelor și al bagajelor acestora.

Categoria M1

Vehicule din categoria M, având cel mult opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto.

Vehiculele care aparțin categoriei M1 nu au spațiu pentru pasageri în picioare.

Numărul locurilor așezate poate fi limitat la unul singur (de exemplu, locul așezat al conducătorului auto).

Categoria M2

Vehicule din categoria M, având mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone.

Vehiculele care aparțin categoriei M2 pot avea spațiu pentru pasageri în picioare în plus față de locurile așezate.

Categoria M3

Vehicule din categoria M, având mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care depășește 5 tone.

Vehiculele care aparțin categoriei M3 pot avea spațiu pentru pasageri în picioare.

Categoria N

Autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor.

Categoria N1

Vehicule din categoria N având o masă maximă care nu depășește 3,5 tone.

Categoria N2

Vehicule din categoria N având o masă maximă care depășește 3,5 tone, dar care nu depășește12 tone.

Categoria N3

Vehicule din categoria N având o masă maximă care depășește 12 tone.

Categoria O

Remorci concepute și construite pentru transportul mărfurilor sau al persoanelor, precum și pentru cazarea persoanelor.

Categoria O1

Vehicule din categoria O având o masă maximă care nu depășește 0,75 tone.

Categoria O2

Vehicule din categoria O având o masă maximă care depășește 0,75 tone, dar care nu depășește 3,5 tone.

Categoria O3

Vehicule din categoria O având o masă maximă care depășește 3,5 tone, dar care nu depășește 10 tone.

Categoria O4

Vehicule din categoria O având o masă maximă care depășește 10 tone.

2.    Subcategorii de vehicule

2.1.   Vehicule de teren

„Vehicul de teren” înseamnă un vehicul care aparține fie categoriei M, fie categoriei N, având caracteristici tehnice specifice care permit utilizarea acestuia în afara drumurilor normale.

Pentru aceste categorii de vehicule, se adaugă litera „G” ca sufix la litera și numărul de identificare a categoriei de vehicul.

Criteriile pentru clasificarea vehiculelor în subcategoria vehiculelor de teren se specifică în secțiunea 4 din partea A a prezentei anexe.

2.2.   Vehicule cu destinație specială

2.2.1.

„Vehicul cu destinație specială” înseamnă un vehicul din categoria M, N sau O având caracteristici tehnice specifice în scopul de a îndeplini o funcție care necesită adaptări și/sau echipamente speciale.

Pentru vehiculele incomplete care sunt destinate a fi clasificate în subcategoria vehiculelor cu destinație specială, se adaugă litera „S” ca sufix la litera și numărul de identificare a categoriei de vehicul.

Diversele tipuri de vehicule cu destinație specială sunt definite și enumerate în secțiunea 5.

2.3.   Vehicule de teren cu destinație specială

2.3.1.

„Vehicul de teren cu destinație specială” înseamnă un vehicul care aparține fie categoriei M, fie categoriei N, având caracteristicile tehnice specifice menționate la punctele 2.1 și 2.2.

Pentru aceste categorii de vehicule, se adaugă litera „G” ca sufix la litera și numărul de identificare a categoriei de vehicul.

În plus, pentru vehiculele incomplete care sunt destinate a fi clasificate în subcategoria vehiculelor cu destinație specială, se adaugă litera „S” ca sufix secundar.

3.    Criterii pentru clasificarea vehiculelor în categoria N

3.1.

Clasificarea unui tip de vehicul în categoria N se bazează pe caracteristicile tehnice ale vehiculului, astfel cum au fost menționate la punctele 3.2-3.6.

3.2.

În principiu, compartimentul (compartimentele) unde se găsesc toate locurile așezate este (sunt) complet separat(e) de suprafața pentru încărcătură.

3.3.

Prin derogare de la cerințele prevăzute la punctul 3.2, se pot transporta persoane și mărfuri în același compartiment cu condiția ca suprafața pentru încărcătură să fie echipată cu dispozitive de protecție concepute să protejeze persoanele transportate împotriva deplasării încărcăturii în timpul condusului, inclusiv în caz de frânare bruscă și de viraje.

3.4.

Dispozitivele de asigurare a mărfurilor – dispozitive de fixare – destinate să protejeze încărcătura astfel cum se prevede la punctul 3.3, precum și sistemele despărțitoare destinate vehiculelor de cel mult 7,5 tone sunt concepute în conformitate cu dispozițiile din secțiunile 3 și 4 ale standardului ISO 27956:2009 „Vehicule rutiere – Protecția încărcăturii în autoutilitare – Cerințe și metode de testare”.

3.4.1.

Cerințele menționate la punctul 3.4 pot fi verificate în baza unei declarații de conformitate furnizată de producător.

3.4.2.

Ca alternativă la cerințele de la punctul 3.4, producătorul poate demonstra, spre satisfacția autorității de omologare, că dispozitivele de asigurare a mărfurilor montate demonstrează un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în standardul menționat.

3.5.

Numărul locurilor așezate, exclusiv cel al conducătorului auto, este de cel mult:

(a) 6, în cazul vehiculelor din categoria N1;

(b) 8, în cazul vehiculelor din categoria N2 sau N3.

3.6.

Vehiculele trebuie să prezinte o capacitate de transport a mărfurilor egală sau mai mare decât capacitatea de transport a persoanelor exprimată în kg.

3.6.1.

În acest scop, următoarele ecuații trebuie satisfăcute în toate configurațiile, în special când sunt ocupate toate locurile așezate:

(a) când N = 0:

P – M ≥ 100 kg;

(b) când 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

(c) când N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

unde literele au următoarea semnificație:

„P”

este masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului;

„M”

este masa proprie;

„N”

este numărul locurilor așezate, exclusiv cel al conducătorului auto.

3.6.2.

Masa echipamentului care se montează pe vehicul în scopul de a transporta mărfuri (de exemplu, rezervor, caroserie etc.), de a manevra mărfuri (de exemplu, macara, elevator etc.) și de a proteja mărfuri (de exemplu, dispozitive de asigurare a încărcăturii) este inclusă în M.

Masa echipamentului care nu este utilizat în scopurile menționate anterior (cum ar fi un compresor, un cric, un generator de energie electrică, un echipament de radiodifuziune etc.) nu este inclusă în M în scopul aplicării formulelor de mai sus.

3.7.

Cerințele menționate la punctele 3.2-3.6 trebuie îndeplinite pentru toate variantele și versiunile din cadrul tipului de vehicul.

3.8.

Criterii pentru clasificarea vehiculelor în categoria N1.

3.8.1.

Un vehicul este clasificat în categoria N1 când sunt îndeplinite toate criteriile aplicabile.

În cazul în care nu sunt îndeplinite unul sau mai multe criterii, vehicul este clasificat în categoria M1.

3.8.2.

În plus față de criteriile generale menționate la punctele 3.2-3.6, criteriile specificate la punctele 3.8.2.1-3.8.2.3.5 trebuie îndeplinite pentru clasificarea vehiculelor pentru care compartimentul unde este poziționat conducătorul auto și încărcătura sunt în cadrul unei singure unități (de exemplu, caroseria „BB”).

3.8.2.1.

Faptul că un perete sau un sistem despărțitor, complet sau parțial, este montat între un rând de scaune și zona de încărcare nu elimină obligația de a îndeplini criteriile solicitate.

3.8.2.2.

Criteriile sunt următoarele:

(a) încărcarea mărfurilor trebuie să fie posibilă printr-o ușă-spate, un hayon sau o ușă laterală concepută și construită în scopul respectiv;

(b) în cazul unei uși-spate sau al unui hayon, deschiderea pentru încărcare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(i) în cazul în care vehiculul este echipat numai cu un rând de scaune sau numai cu scaunul pentru conducătorul auto, înălțimea minimă a deschiderii pentru încărcare este de cel puțin 600 mm;

(ii) în cazul în care vehiculul este echipat cu două sau mai multe rânduri de scaune, înălțimea minimă a deschiderii pentru încărcare este de cel puțin 800 mm și prezintă o suprafață de cel puțin 12 800 cm2;

(c) zona de încărcare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

„zonă de încărcare” înseamnă partea vehiculului situată în spatele rândului (rândurilor) de scaune sau în spatele scaunului conducătorului auto atunci când vehiculul este echipat numai cu un scaun al conducătorului auto;

(i) suprafața de încărcare a zonei de încărcare este, în general, plată;

(ii) în cazul în care vehiculul este echipat numai cu un rând de scaune sau cu un scaun, lungimea minimă a zonei de încărcare este de cel puțin 40 % din ampatament;

(iii) în cazul în care vehiculul este echipat cu două sau mai multe rânduri de scaune, lungimea minimă a zonei de încărcare este de cel puțin 30 % din ampatament.

În cazul în care scaunele ultimului rând de scaune pot fi îndepărtate cu ușurință din vehicul fără a se utiliza instrumente speciale, cerințele privind lungimea zonei de încărcare trebuie îndeplinite cu toate scaunele instalate în vehicul;

(iv) cerințele privind lungimea zonei de încărcare trebuie îndeplinite atunci când scaunele primului sau ultimului rând, după caz, sunt verticale în poziția lor normală de utilizare de către ocupanții vehiculului.

3.8.2.3.

Condiții specifice pentru măsurare

3.8.2.3.1.   Definiții

(a) „Înălțimea deschiderii pentru încărcare” înseamnă distanța verticală între două planuri orizontale tangente respectiv la cel mai ridicat punct al părții inferioare a ușii și cel mai jos punct al părții superioare a ușii.

(b) „Suprafața deschiderii pentru încărcare” înseamnă cea mai mare suprafață a proiecției ortogonale pe un plan vertical, perpendicular pe axa centrală a vehiculului, a deschiderii maxime permise atunci când ușa-spate (ușile-spate) sau hayonul este (sunt) larg deschisă (deschise) (deschis).

(c) „Ampatament”, în sensul aplicării formulelor de la punctele 3.8.2.2 și 3.8.3.1, înseamnă distanța dintre:

(i) linia mediană a axei din față și linia mediană a celei de-a doua axe, în cazul unui vehicul cu două axe; sau

(ii) linia mediană a axei din față și linia mediană a unei axe virtuale situată la aceeași distanță de a doua și a treia axă, în cazul unui vehicul cu trei axe.

3.8.2.3.2.   Reglarea scaunului

(a) Scaunele se reglează în pozițiile lor posterioare extreme.

(b) Spătarul scaunului, dacă este reglabil, se reglează astfel încât să se poată monta dispozitivul tridimensional la punctul H, la un unghi de înclinare al trunchiului de 25 de grade.

(c) Spătarul scaunului, dacă nu este reglabil, trebuie să fie în poziția stabilită de producătorul vehiculului.

(d) Dacă scaunul se poate ajusta în înălțime, se ajustează în poziția cea mai joasă.

3.8.2.3.3.   Condiții privind vehiculul

(a) Vehiculul trebuie să fie în condiții de încărcare corespunzătoare masei sale maxime.

(b) Roțile vehiculului sunt orientate spre înainte.

3.8.2.3.4.

Cerințele de la punctul 3.8.2.3.2 nu se aplică atunci când vehiculul este echipat cu un perete sau un dispozitiv despărțitor.

3.8.2.3.5.

Măsurarea lungimii zonei de încărcare

(a) Atunci când vehiculul nu este echipat cu un dispozitiv sau un perete despărțitor, lungimea se măsoară de la un plan vertical tangent la punctul posterior extern al părții superioare a spătarului scaunului la panoul posterior intern sau la ușă sau la hayon, în poziție închisă.

(b) Atunci când vehiculul este echipat cu un dispozitiv sau un perete despărțitor, lungimea se măsoară de la un plan vertical tangent la punctul posterior extern al peretelui despărțitor sau al zidului la panoul posterior interior sau la ușă sau la hayon, după caz, în poziție închisă.

(c) Cerințele privind lungimea trebuie îndeplinite cel puțin de-a lungul unei linii orizontale situate în planul vertical longitudinal care trece prin axa centrală a vehiculului, la nivelului podelii de încărcare.

3.8.3.

În plus față de criteriile generale menționate la punctele 3.2-3.6, criteriile specificate la punctele 3.8.3.1-3.8.3.4 trebuie îndeplinite pentru clasificarea vehiculelor pentru care compartimentul unde este poziționat conducătorul auto și încărcătura nu sunt în cadrul unei singure unități (de exemplu, caroseria „BE”).

3.8.3.1.

Atunci când vehiculul este echipat cu o caroserie închisă, trebuie aplicate următoarele:

(a) încărcarea mărfurilor trebuie să fie posibilă printr-o ușă-spate, un hayon, un panou sau prin alte mijloace;

(b) înălțimea minimă a deschiderii pentru încărcare trebuie să fie de cel puțin 800 mm, iar deschiderea trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 12 800 cm2;

(c) lungimea minimă a zonei de încărcare trebuie să fie de cel puțin 40 % din ampatament.

3.8.3.2.

Atunci când vehiculul este echipat cu o zonă de încărcare deschisă, trebuie aplicate numai dispozițiile menționate la punctul 3.8.3.1 literele (a) și (c).

3.8.3.3.

Pentru aplicarea dispozițiilor menționate la punctul 3.8.3, definițiile de la punctul 3.8.2 se aplică mutatis mutandis.

3.8.3.4.

Cu toate acestea, cerințele privind lungimea zonei de încărcare trebuie îndeplinite de-a lungul unei linii orizontale situate în planul longitudinal care trece prin axa centrală a vehiculului la nivelului podelei de încărcare.

4.    Criterii pentru clasificarea vehiculelor în subcategoria vehiculelor de teren

4.1.

Vehiculele din categoriile M1 sau N1 se clasifică în subcategoria vehiculelor de teren dacă îndeplinesc în același timp următoarele condiții:

(a) sunt echipate cel puțin o axă față și cel puțin o axă spate concepute să fie acționate simultan, indiferent dacă o axă motoare poate fi decuplată;

(b) sunt echipate cu cel puțin un mecanism de blocare a diferențialului sau un mecanism cu efect similar;

(c) pot să urce o rampă cu înclinarea de cel puțin 25 % fără remorcă;

(d) îndeplinesc cinci din următoarele șase cerințe:

(i) unghiul de atac este de cel puțin 25 grade;

(ii) unghiul de degajare este de cel puțin 20 de grade;

(iii) unghiul de rampă este de cel puțin 20 de grade;

(iv) garda la sol sub axa față este de cel puțin 180 mm;

(v) garda la sol sub axa spate este de cel puțin 180 mm;

(vi) garda la sol între axe este de cel puțin 200 mm.

4.2.

Vehiculele care aparțin categoriilor M2, N2 sau M3, a căror masă maximă nu depășește 12 tone, se clasifică în subcategoria vehiculelor de teren dacă îndeplinesc condiția stabilită la litera (a) sau ambele condiții stabilite la literele (b) și (c):

(a) toate axele lor sunt acționate simultan, indiferent dacă una sau mai multe axe motoare pot fi decuplate;

(b)

 

(i) cel puțin o axă față și cel puțin o axă spate sunt concepute să fie acționate simultan, indiferent dacă o axă motoare poate fi decuplată;

(ii) sunt echipate cu cel puțin un mecanism de blocare a diferențialului sau un mecanism care are același efect;

(iii) pot să urce o rampă cu înclinarea de 25 % fără remorcă;

(c) îndeplinesc cel puțin cinci din următoarele șase cerințe, dacă masa lor maximă nu depășește 7,5 tone, și cel puțin patru, dacă masa lor maximă depășește 7,5 tone:

(i) unghiul de atac este de cel puțin 25 grade;

(ii) unghiul de degajare este de cel puțin 25 de grade;

(iii) unghiul de rampă este de cel puțin 25 de grade;

(iv) garda la sol sub axa față este de cel puțin 250 mm;

(v) garda la sol între axe este de cel puțin 300 mm;

(vi) garda la sol sub axa spate este de cel puțin 250 mm.

4.3.

Vehiculele care aparțin categoriilor M3 sau N3, a căror masă maximă depășește 12 tone, se clasifică în subcategoria vehiculelor de teren dacă îndeplinesc condiția stabilită la litera (a) sau ambele condiții stabilite la literele (b) și (c):

(a) toate axele lor sunt acționate simultan, indiferent dacă una sau mai multe axe motoare pot fi decuplate;

(b)

 

(i) cel puțin jumătate din axe (sau două din cele trei axe, în cazul unui vehicul cu trei axe și, mutatis mutandis, în cazul unui vehicul cu cinci axe) sunt concepute să fie acționate simultan, indiferent dacă o axă motoare poate fi decuplată;

(ii) există cel puțin un mecanism de blocare a diferențialului sau un mecanism cu efect similar;

(iii) pot să urce o rampă cu înclinarea de 25 % fără remorcă;

(c) îndeplinesc cel puțin patru din următoarele șase cerințe:

(i) unghiul de atac este de cel puțin 25 grade;

(ii) unghiul de degajare este de cel puțin 25 de grade;

(iii) unghiul de rampă este de cel puțin 25 de grade;

(iv) garda la sol sub axa față este de cel puțin 250 mm;

(v) garda la sol între axe este de cel puțin 300 mm;

(vi) garda la sol sub axa spate este de cel puțin 250 mm.

4.4.

Procedura pentru verificarea conformității cu dispozițiile geometrice menționate în prezenta secțiune este stabilită în apendicele 1.

5.    Vehicule cu destinație specială 

Denumire

Cod

Definiție

5.1.

Autorulotă

SA

Un vehicul din categoria M cu spațiu pentru facilități de locuit care conține cel puțin următoarele echipamente:

(a)  scaune și masă;

(b)  paturi obținute eventual prin transformarea scaunelor;

(c)  facilități pentru gătit;

(d)  facilități pentru depozitare.

Aceste echipamente trebuie să fie rigid fixate în spațiul pentru facilități de locuit.

Totuși, masa poate fi astfel concepută încât să poată fi ușor demontată.

5.2.

Vehicul blindat

SB

un vehicul destinat protecției persoanelor sau mărfurilor transportate, cu blindaj antiglonț

▼M22

5.3.

Ambulanță

SC

un vehicul din categoria M destinat transportului persoanelor bolnave sau rănite și dotat cu echipamente speciale în acest scop

▼M12

5.4.

Autovehicul funerar

SD

un vehicul din categoria M destinat transportului persoanelor decedate și dotat cu echipamente speciale în acest scop

5.5.

Vehicul accesibil scaunelor rulante

SH

un vehicul din categoria M1, construit sau transformat astfel încât în el să încapă una sau mai multe persoane așezate în scaunele lor rulante atunci când vehiculul rulează pe drum

5.6.

Rulotă

SE

un vehicul din categoria O, astfel cum se definește la punctul 3.2.1.3 din standardul ISO 3833:1977

5.7.

Macara mobilă

SF

un vehicul din categoria N3, care nu este echipat pentru transportul de mărfuri și care este dotat cu o macara al cărei moment de ridicare este egal cu sau mai mare de 400 kNm

5.8.

Grup special

SG

un vehicul cu destinație specială care nu se încadrează la niciuna dintre definițiile menționate în prezenta secțiune

5.9.

Dispozitiv de tractare tip „dolly”

SJ

un vehicul din categoria O echipat cu un dispozitiv de cuplare tip șa pentru a susține o semiremorcă în vederea convertirii acesteia în remorcă

5.10.

Remorcă de transport a unei încărcături excepționale

SK

un vehicul din categoria O4 destinat transportului de încărcături indivizibile care este supus restricțiilor de viteză și trafic datorită dimensiunilor sale

Acest termen se referă și la remorcile modulare hidraulice, indiferent de numărul de module.

▼M22

5.11.

Autovehicul pentru transportul unei încărcături excepționale

SL

un autoremorcher sau un autotractor pentru semiremorcă din categoria N3 care satisface toate condițiile de mai jos:

(a)  are mai mult de două axe, iar cel puțin jumătate dintre ele (două din trei în cazul unui vehicul cu trei axe și, mutatis mutandis, în cazul unui vehicul cu cinci axe) sunt concepute să fie propulsate simultan, indiferent dacă o axă motoare poate fi decuplată;

(b)  este conceput pentru tractarea și împingerea unei remorci pentru transportul unei încărcături excepționale din categoria O4;

(c)  are o putere minimă a motorului de 350 kW; și

(d)  poate fi echipat cu un dispozitiv de cuplare față suplimentar pentru mase remorcabile grele.

5.12.

Vehicul pentru transport de echipamente multiple

SM

un vehicul de teren din categoria N (astfel cum este definit la punctul 2.3), conceput și construit pentru tractarea, împingerea, transportul și acționarea anumitor echipamente interschimbabile:

(a)  cu cel puțin două zone de montare pentru aceste echipamente;

(b)  cu interfețe mecanice, hidraulice și/sau electrice standardizate (de exemplu, priză de putere) pentru alimentarea și acționarea echipamentelor menționate anterior; și

(c)  care se încadrează în definiția din standardul ISO 3833-1977 secțiunea 3.1.4 (vehicule speciale).

În cazul în care vehiculul este dotat cu o platformă de încărcare auxiliară, lungimea maximă a acesteia nu trebuie să depășească:

(a)  de 1,4 ori lățimea ecartamentului axei frontale sau posterioare a vehiculului, în cazul vehiculelor cu două axe luându-se în considerare valoarea cea mai mare; sau

(b)  de 2,0 ori lățimea ecartamentului axei frontale sau posterioare a vehiculului, în cazul vehiculelor cu mai mult de două axe luându-se în considerare valoarea cea mai mare.

▼M12

6.    Observații

6.1.

Omologarea de tip nu se acordă:

(a) unui dispozitiv de tractare tip „dolly”, astfel cum se definește în secțiunea 5 din partea A a prezentei anexe;

(b) remorcilor cu proțap rigid, astfel cum se definesc în secțiunea 4 din partea C a prezentei anexe;

(c) remorcilor care pot transporta persoane, atunci când rulează pe drum.

6.2.

Punctul 6.1 nu aduce atingere dispozițiilor de la articolul 23 privind omologarea națională de tip pentru seriile mici.

PARTEA B

Criterii pentri tipuri, variante și versiuni de vehicule

1.    Categoria M1

1.1.   Tipul de vehicul

1.1.1.

Un „tip de vehicul” constă în vehicule care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) denumirea societății producătorului.

O modificare a formei juridice a proprietății societății nu necesită acordarea unei noi omologări;

(b) concepția și modul de asamblare a părților principale ale structurii caroseriei, în cazul unei caroserii autoportante.

Aceeași dispoziție se aplică mutatis mutandis vehiculelor a căror caroserie este fixată cu șuruburi sau sudată pe un cadru separat;

(c) în cazul vehiculelor construite în mai multe etape, producătorul și tipul vehiculului din etapa anterioară.

1.1.2.

Prin derogare de la cerințele prevăzute la punctul 1.1.1 litera (b), atunci când producătorul utilizează porțiunea din podea a structurii caroseriei, precum și elementele constituente principale care formează partea din față a structurii caroseriei localizate direct în zona din fața parbrizului, pentru construcția diferitelor tipuri de caroserie (de exemplu, berlină și cupeu), se poate considera că vehiculele respective aparțin aceluiași tip. Producătorul trebuie să furnizeze dovezi în acest sens.

1.1.3.

Un tip conține cel puțin o variantă și o versiune.

1.2.   Variantă

1.2.1.

O „variantă” în cadrul unui tip de vehicul grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile constructive următoare:

(a) numărul ușilor laterale sau tipul de caroserie, astfel cum se definește în secțiunea 1 din partea C, atunci când producătorul utilizează criteriul de la punctul 1.1.2;

(b) motorul, cu privire la următoarele caracteristici constructive:

(i) tipul de alimentare cu energie (motor cu ardere internă, motor electric sau altul);

(ii) principiul de funcționare (aprindere prin scânteie, aprindere prin comprimare sau altul);

(iii) numărul și dispunerea cilindrilor, în cazul motorului cu ardere internă (L4, V6 sau altul);

(c) numărul de axe;

(d) numărul de axe motoare și interconectarea lor;

(e) numărul de axe directoare;

(f) stadiul completării (de exemplu, complet/incomplet).

1.3.   Versiune

1.3.1.

O „versiune” în cadrul unei variante grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) masa maximă tehnic admisibilă;

(b) cilindreea, în cazul motorului cu ardere internă;

(c) puterea maximă a motorului sau puterea nominală continuă maximă (motor electric);

(d) tipul combustibilului (benzină, motorină, GPL, bi-combustibil sau altul);

(e) numărul maxim de locuri așezate;

(f) nivelul sonor al vehiculului în mers;

(g) nivelul emisiilor poluante din gazele de evacuare (de exemplu, Euro 5, Euro 6 sau altul);

(h) emisiile de CO2 combinate sau ponderat, combinate;

(i) consumul de energie electrică (ponderat, combinat);

(j) consumul de combustibil combinat sau consumul de combustibil ponderat, combinat;

(k) existența unui set unic de tehnologii inovatoare, astfel cum s-a specificat la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare ( 57 ).

▼M28

Ca alternativă la criteriile (h), (i) și (j), vehiculele grupate într-o versiune au în comun toate testele efectuate pentru calculul emisiilor de CO2, a consumului de energie electrică și a consumului de combustibil conform dispozițiilor din subanexa 6 la anexa XXI din Regulamentul (UE) 2017/1151

▼M12

2.    Categoriile M2 și M3

2.1.   Tipul de vehicul

2.1.1.

Un „tip de vehicul” constă în vehicule care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) denumirea societății producătorului.

O modificare a formei juridice a proprietății societății nu necesită acordarea unei noi omologări;

(b) categoria;

(c) următoarele aspecte constructive și de concepție:

(i) concepția și construcția elementelor constituente principale care formează șasiul;

(ii) concepția și construcția elementelor constituente principale care formează structura caroseriei, în cazul unei caroserii autoportante;

(d) numărul de niveluri (cu un nivel/cu două niveluri);

(e) numărul de secțiuni (rigide/articulate);

(f) numărul de axe;

(g) modul de alimentare cu energie (intern sau extern);

(h) în cazul vehiculelor construite în mai multe etape, producătorul și tipul vehiculului din etapa anterioară.

2.1.2.

Un tip conține cel puțin o variantă și o versiune.

2.2.   Variantă

2.2.1.

O „variantă” în cadrul unui tip de vehicul grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile constructive următoare:

(a) tipul de caroserie, astfel cum se definește în secțiunea 2 din partea C;

(b) clasa sau combinația de clase de vehicule, astfel cum se definește la punctul 2.1.1 din anexa I la Directiva 2001/85/CE (numai în cazul vehiculelor complete și completate);

(c) stadiul completării (de exemplu, complet/incomplet/completat);

(d) motorul, cu privire la următoarele caracteristici constructive:

(i) tipul de alimentare cu energie (motor cu ardere internă, motor electric sau altul);

(ii) principiul de funcționare (aprindere prin scânteie, aprindere prin comprimare sau altul);

(iii) numărul și dispunerea cilindrilor, în cazul motorului cu ardere internă (L6, V8 sau altul).

2.3.   Versiune

2.3.1.

O „versiune” în cadrul unei variante grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) masa maximă tehnic admisibilă;

(b) capacitatea vehiculului de a tracta sau nu o remorcă;

(c) cilindreea, în cazul motorului cu ardere internă;

(d) puterea maximă a motorului sau puterea nominală continuă maximă (motor electric);

(e) tipul combustibilului (benzină, motorină, GPL, bi-combustibil sau altul);

(f) nivelul sonor al vehiculului în mers;

(g) nivelul emisiilor poluante din gazele de evacuare (de exemplu, Euro IV, Euro V sau altul).

3.    Categoria N1

3.1.   Tipul de vehicul

3.1.1.

Un „tip de vehicul” constă în vehicule care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) denumirea societății producătorului.

O modificare a formei juridice a proprietății societății nu necesită acordarea unei noi omologări;

(b) concepția și modul de asamblare a părților principale ale structurii caroseriei, în cazul unei caroserii autoportante;

(c) concepția și construcția elementelor constituente principale care formează șasiul, în cazul unei caroserii care nu este autoportantă;

(d) în cazul vehiculelor construite în mai multe etape, producătorul și tipul vehiculului din etapa anterioară.

3.1.2.

Prin derogare de la cerințele prevăzute la punctul 3.1.1 litera (b), atunci când producătorul utilizează porțiunea din podea a structurii caroseriei, precum și elementele constituente principale care formează partea din față a structurii caroseriei localizate direct în zona din fața parbrizului, pentru construcția diferitelor tipuri de caroserie (de exemplu, un furgon și un șasiu-cabină, diferite ampatamente și diferite înălțimi ale acoperișului), se poate considera că vehiculele respective aparțin aceluiași tip. Producătorul trebuie să furnizeze dovezi în acest sens.

3.1.3.

Un tip conține cel puțin o variantă și o versiune.

3.2.   Variantă

3.2.1.

O „variantă” în cadrul unui tip de vehicul grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile constructive următoare:

(a) numărul ușilor laterale sau tipul de caroserie, astfel cum se definește în secțiunea 3 din partea C (pentru vehicule complete și completate), atunci când producătorul utilizează criteriul de la punctul 3.1.2;

(b) stadiul completării (de exemplu, complet/incomplet/completat);

(c) motorul, cu privire la următoarele caracteristici constructive:

(i) tipul de alimentare cu energie (motor cu ardere internă, motor electric sau altul);

(ii) principiul de funcționare (aprindere prin scânteie, aprindere prin comprimare sau altul);

(iii) numărul și dispunerea cilindrilor, în cazul motorului cu ardere internă (L6, V8 sau altul);

(d) numărul de axe;

(e) numărul de axe motoare și interconectarea lor;

(f) numărul de axe directoare.

3.3.   Versiune

3.3.1.

O „versiune” în cadrul unei variante grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) masa maximă tehnic admisibilă;

(b) cilindreea, în cazul motorului cu ardere internă;

(c) puterea maximă a motorului sau puterea nominală continuă maximă (motor electric);

(d) tipul combustibilului (benzină, motorină, GPL, bi-combustibil sau altul);

(e) numărul maxim de locuri așezate;

(f) nivelul sonor al vehiculului în mers;

(g) nivelul emisiilor poluante din gazele de evacuare (de exemplu, Euro 5, Euro 6 sau altul);

(h) emisiile de CO2 combinate sau ponderate, combinate;

(i) consumul de energie electrică (ponderate, combinate);

(j) consumul de combustibil combinat sau ponderat, combinat;

▼M28

(k) existența unui set unic de tehnologii inovatoare, astfel cum este precizat la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 510/2011 ( 58 ).

Ca alternativă la criteriile (h), (i) și (j), vehiculele grupate într-o versiune au în comun toate testele efectuate pentru calculul emisiilor de CO2, a consumului de energie electrică și a consumului de combustibil conform dispozițiilor din subanexa 6 la anexa XXI din Regulamentul (UE) 2017/1151

▼M12

4.    Categoriile N2 și N3

4.1.   Tipul de vehicul

4.1.1.

Un „tip de vehicul” constă în vehicule care au în comun toate caracteristicile principale următoare:

(a) denumirea societății producătorului.

O modificare a formei juridice a proprietății societății nu necesită acordarea unei noi omologări;

(b) categoria;

(c) concepția și construcția șasiului care sunt comune unei linii unice de produse;

(d) numărul de axe;

(e) în cazul vehiculelor construite în mai multe etape, producătorul și tipul vehiculului din etapa anterioară.

4.1.2.

Un tip conține cel puțin o variantă și o versiune.

4.2.   Variantă

4.2.1.

O „variantă” în cadrul unui tip de vehicul grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile constructive următoare:

(a) conceptul structural al caroseriei sau tipul de caroserie, astfel cum se menționează în secțiunea 3 din partea C și în apendicele 2 (numai pentru vehicule complete și completate);

(b) stadiul completării (de exemplu, complet/incomplet/completat);

(c) motorul, cu privire la următoarele caracteristici constructive:

(i) tipul de alimentare cu energie (motor cu ardere internă, motor electric sau altul);

(ii) principiul de funcționare (aprindere prin scânteie, aprindere prin comprimare sau altul);

(iii) numărul și dispunerea cilindrilor, în cazul motorului cu ardere internă (L6, V8 sau altul);

(d) numărul de axe motoare și interconectarea lor;

(e) numărul de axe directoare.

4.3.   Versiune

4.3.1.

O „versiune” în cadrul unei variante grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) masa maximă tehnic admisibilă;

(b) capacitatea vehiculului de a tracta sau nu o remorcă, după cum urmează:

(i) o remorcă fără sistem de frânare;

(ii) o remorcă cu un sistem de frânare cu acționare prin inerție, astfel cum se definește la punctul 2.12 din Regulamentul nr. 13 al CEE-ONU;

(iii) o remorcă cu un sistem de frânare continuă sau semicontinuă, astfel cum se definește la punctele 2.9 și 2.10 din Regulamentul nr. 13 al CEE-ONU;

(iv) o remorcă din categoria O4 care determină o masă maximă a combinației care nu depășește 44 de tone;

(v) o remorcă din categoria O4 care determină o masă maximă a combinației care depășește 44 de tone;

(c) cilindreea;

(d) puterea maximă a motorului;

(e) tipul combustibilului (benzină, motorină, GPL, bi-combustibil sau altul);

(f) nivelul sonor al vehiculului în mers;

(g) nivelul emisiilor poluante din gazele de evacuare (de exemplu, Euro IV, Euro V sau altul).

5.    Categoriile O1 și O2

5.1.   Tipul de vehicul

5.1.1.

Un „tip de vehicul” constă în vehicule care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) denumirea societății producătorului.

O modificare a formei juridice a proprietății societății nu necesită acordarea unei noi omologări;

(b) categoria;

(c) conceptul, astfel cum se definește în secțiunea 4 din partea C;

(d) următoarele aspecte constructive și de concepție:

(i) concepția și construcția elementelor constituente esențiale care formează șasiul;

(ii) concepția și construcția elementelor constituente esențiale care formează structura caroseriei, în cazul unei caroserii autoportante;

(e) numărul de axe;

(f) în cazul vehiculelor construite în mai multe etape, producătorul și tipul vehiculului din etapa anterioară.

5.1.2.

Un tip conține cel puțin o variantă și o versiune.

5.2.   Variantă

5.2.1.

O „variantă” în cadrul unui tip de vehicul grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile constructive următoare:

(a) tipul de caroserie, astfel cum se menționează în apendicele 2 (pentru vehicule complete și completate);

(b) stadiul completării (de exemplu, complet/incomplet/completat);

(c) tipul sistemului de frânare (de exemplu, fără frâne/inerțial/servofrână).

5.3.   Versiune

5.3.1.

O „versiune” în cadrul unei variante grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) masa maximă tehnic admisibilă;

(b) conceptul de suspensie (suspensie pneumatică, metalică sau de cauciuc, bară de torsiune sau alta);

(c) conceptul de proțap (triunghi, țeavă sau altul).

6.    Categoriile O3 și O4

6.1.   Tipul de vehicul

6.1.1.

Un „tip de vehicul” constă în vehicule care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) denumirea societății producătorului.

O modificare a formei juridice a proprietății societății nu necesită acordarea unei noi omologări;

(b) categoria;

(c) conceptul de remorcă, cu privire la definițiile din secțiunea 4 din partea C;

(d) următoarele aspecte constructive și de concepție:

(i) concepția și construcția elementelor constituente esențiale care formează șasiul;

(ii) concepția și construcția elementelor constituente esențiale care formează structura caroseriei, în cazul remorcilor autoportante;

(e) numărul de axe;

(f) în cazul vehiculelor construite în mai multe etape, producătorul și tipul vehiculului din etapa anterioară.

6.1.2.

Un tip conține cel puțin o variantă și o versiune.

6.2.   Variante

6.2.1.

O „variantă” în cadrul unui tip de vehicul grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile constructive și de concepție următoare:

(a) tipul de caroserie, astfel cum se menționează în apendicele 2 (pentru vehicule complete și completate);

(b) stadiul completării (de exemplu, complet/incomplet/completat);

(c) conceptul de suspensie (suspensie metalică, pneumatică sau hidraulică);

(d) următoarele caracteristici tehnice:

(i) capacitatea șasiului de a fi sau nu extensibil;

(ii) înălțimea platformei (normală, joasă, semijoasă etc.).

6.3.   Versiuni

6.3.1.

O „versiune” în cadrul unei variante grupează vehiculele care au în comun toate caracteristicile următoare:

(a) masa maximă tehnic admisibilă;

(b) subdiviziunile sau combinația de subdiviziuni menționate la punctele 3.2 și 3.3 din anexa I la Directiva 96/53/CE în care se încadrează distanța dintre două axe consecutive care formează un grup;

(c) definiția axelor, în ceea ce privește următoarele aspecte;

(i) axe care se ridică (număr și poziție);

(ii) axe încărcabile (număr și poziție);

(iii) axe directoare (număr și poziție).

7.    Cerințe comune pentru toate categoriile de vehicule

7.1.

Atunci când un vehicul aparține mai multor categorii datorită masei sale maxime sau numărului de locuri așezate sau ambelor, producătorul poate selecționa utilizarea criteriilor unei categorii de vehicule sau ale altei categorii pentru a defini variantele și versiunile.

7.1.1.

Exemple:

(a) un vehicul „A” poate fi supus omologării de tip ca N1 (3,5 tone) și N2 (4,2 tone) în raport cu masa sa maximă. În acest caz, parametrii menționați la categoria N1 pot fi utilizați și pentru vehiculul care aparține categoriei N2 (sau viceversa);

(b) un vehicul „B” poate fi supus omologării de tip ca M1 și M2 în raport cu numărul de locuri așezate (7 + 1 sau 10 + 1); parametrii menționați la categoria M1 pot fi utilizați și pentru vehiculul care aparține categoriei M2 (sau viceversa).

7.2.

Un vehicul de categoria N poate fi supus omologării de tip în funcție de prevederile cerute pentru categoria M1 sau M2, după caz, când se intenționează să fie convertit într-un vehicul de categoria respectivă în timpul etapei următoare a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape.

7.2.1.

Această opțiune este permisă numai pentru vehiculele incomplete.

Astfel de vehicule se identifică printr-un cod de variantă specific furnizat de producătorul vehiculului de bază.

7.3.

Denumiri ale tipului, variantei și versiunii

7.3.1.

Producătorul atribuie un cod alfanumeric fiecărui tip, fiecărei variante și versiuni de vehicul, alcătuit din litere romane și/sau cifre arabe.

Utilizarea parantezelor și a cratimelor este permisă numai dacă acestea nu înlocuiesc o literă sau o cifră.

7.3.2.

Întregul cod este denumit: Tip-Variantă-Versiune sau „TVV”.

7.3.3.

TVV identifică în mod clar și univoc o combinație unică de caracteristici tehnice în raport cu criteriile definite în partea B a prezentei anexe.

7.3.4.

Același producător poate utiliza același cod pentru a defini un tip de vehicul atunci când acesta se încadrează în două sau mai multe categorii.

7.3.5.

Același producător nu utilizează același cod pentru a defini un tip de vehicul pentru mai mult de o omologare de tip în cadrul aceleiași categorii de vehicul.

7.4.

Numărul de caractere pentru TVV

7.4.1.

Numărul de caractere nu depășește:

(a) 15 pentru codul tipului de vehicul;

(b) 25 pentru codul unei variante;

(c) 35 pentru codul unei versiuni.

7.4.2.

„TVV” alfanumeric complet nu conține mai mult de 75 de caractere.

7.4.3.

Atunci când TVV este utilizat ca un întreg, trebuie să se lase un spațiu între tip, variantă și versiune.

Exemplu de TVV: 159AF[…spațiu]0054[…spațiu]977K(BE).

PARTEA C

Definiții ale tipurilor de caroserie

0.    General

0.1.

Tipul de caroserie menționat în secțiunea 9 din anexa I și în partea 1 din anexa III, precum și codul pentru caroserie menționat la punctul 38 din anexa IX se indică prin intermediul codurilor.

Lista codurilor se aplică în principal vehiculelor complete și completate.

0.2.

În ceea ce privește vehiculele din categoria M, tipul de caroserie conține două litere, astfel cum se specifică în secțiunile 1 și 2.

0.3.

În ceea ce privește vehiculele din categoriile N și O, tipul de caroserie conține două litere, astfel cum se specifică în secțiunile 3 și 4.

0.4.

Atunci când este necesar (în special pentru tipurile de caroserie menționate la punctele 3.1 și 3.6 și, respectiv, 4.1-4.4), acestea sunt suplimentate cu două cifre.

0.4.1.

Lista cifrelor figurează în apendicele 2 la prezenta anexă.

0.5.

Pentru vehiculele cu destinație specială, tipul de caroserie care urmează să fie utilizat este legat de categoria de vehicul.

1.    Vehicule aparținând categoriei M1Referință

Cod

Denumire

Definiție

1.1.

AA

Berlină

un vehicul definit în standardul ISO nr. 3833-1977, la punctul 3.1.1.1, echipat cu cel puțin patru geamuri laterale

1.2.

AB

Autoturism cu ușă spate rabatabilă

o berlină astfel cum se definește la punctul 1.1 cu hayon în partea din spate a vehiculului

1.3.

AC

Break

un vehicul definit în standardul ISO nr. 3833-1977, la punctul 3.1.1.4

1.4.

AD

Cupeu

un vehicul definit în standardul ISO nr. 3833-1977, la punctul 3.1.1.5

1.5.

AE

Cabriolet

un vehicul definit în standardul ISO nr. 3833-1977, la punctul 3.1.1.6

Cu toate acestea, este posibil ca un cabriolet să nu aibă ușă.

1.6.

AF

Vehicul cu utilizare multiplă

un vehicul, altul decât AG și cele menționate la AA până la AE, destinat transportului persoanelor și bagajelor acestora sau, ocazional, transportului mărfurilor, într-un singur compartiment

1.7.

AG

Break (utilitar)

un vehicul definit în standardul ISO nr. 3833-1977, la punctul 3.1.1.4.1

Cu toate acestea, compartimentul pentru bagaje trebuie să fie complet separat de compartimentul pentru pasageri.

În plus, nu trebuie ca punctul de referință al locului conducătorului auto să fie la cel puțin 750 mm deasupra suprafeței care suportă vehiculul.

2.    Vehicule aparținând categoriei M2 sau M3Referință

Cod

Denumire

Definiție

2.1.

CA

Vehicul fără etaj

un vehicul în care spațiile prevăzute pentru persoane sunt dispuse pe un singur nivel sau astfel încât să nu reprezinte două niveluri suprapuse

2.2.

CB

Vehicul cu etaj

un vehicul definit la punctul 2.1.6 din anexa I la Directiva 2001/85/CE

2.3.

CC

Vehicul articulat fără etaj

un vehicul definit la punctul 2.1.3 din anexa I la Directiva 2001/85/CE, fără etaj

2.4.

CD

Vehicul articulat cu etaj

un vehicul definit la punctul 2.1.3.1 din anexa I la Directiva 2001/85/CE

2.5.

CE

Vehicul cu podea coborâtă, fără etaj

un vehicul definit la punctul 2.1.4 din anexa I la Directiva 2001/85/CE, fără etaj

2.6.

CF

Vehicul cu podea coborâtă, cu etaj

un vehicul definit la punctul 2.1.4 din anexa I la Directiva 2001/85/CE, cu etaj

2.7.

CG

Vehicul articulat, cu podea coborâtă, fără etaj

un vehicul care combină caracteristicile tehnice ale rubricilor 2.3 și 2.5

2.8.

CH

Vehicul articulat, cu podea coborâtă, cu etaj

un vehicul care combină caracteristicile tehnice ale rubricilor 2.4 și 2.6

2.9.

CI

Vehicul fără acoperiș, fără etaj

un vehicul cu acoperiș parțial sau fără acoperiș

2.10.

CJ

Vehicul fără acoperiș, cu etaj

un vehicul fără acoperiș deasupra întregului său etaj superior sau deasupra unei părți a acestuia

2.11.

CX

Șasiu de autobuz

un vehicul incomplet care are doar lonjeroane de șasiu sau ansambluri tubulare, sisteme de propulsie și axe, care este destinat a fi completat cu caroserie, adaptată la necesitățile operatorului de transport

3.    Autovehicule din categoria N1, N2 sau N3Referință

Cod

Denumire

Definiție

3.1.

BA

Camion

un vehicul care este conceput și construit exclusiv sau în principal pentru transportul de mărfuri

Poate să tracteze și o remorcă.

3.2.

BB

Van

un camion în care compartimentul conducătorului auto și zona de încărcare se află în cadrul unei singure unități

3.3.

BC

Autotractor pentru semiremorcă

un vehicul tractor care este conceput și construit exclusiv sau în principal pentru a tracta semiremorci

3.4.

BD

Autoremorcher

un vehicul tractor care este conceput și construit exclusiv pentru a tracta remorci altele decât semiremorcile

3.5.

BE

Camionetă pick-up

un vehicul a cărui masă maximă nu depășește 3 500 kg, în care locurile așezate și zona de încărcare nu sunt localizate într-un singur compartiment

3.6.

BX

Șasiu-cabină sau șasiu-cabină incompletă

un vehicul incomplet care are doar o cabină (completă sau parțială), lonjeroane de șasiu, sisteme de propulsie și axe, care este destinat a fi completat cu caroserie, adaptată la necesitățile operatorului de transport

4.    Vehicule din categoria OReferință

Cod

Denumire

Definiție

4.1.

DA

Semiremorcă

o remorcă care este concepută și construită pentru a fi cuplată la un autotractor pentru semiremorcă sau la un dispozitiv de tractare tip „dolly” și care transmite o încărcare verticală importantă pe vehiculul tractor sau pe dispozitivul de tractare tip „dolly”

Dispozitivul de cuplare care urmează să fie utilizat pentru o combinație de vehicule conține un pivot și o șa de cuplare.

4.2.

DB

Remorcă cu proțap

o remorcă care are cel puțin două axe, din care cel puțin una este directoare:

(a)  echipată cu un dispozitiv de cuplare care are o mobilitate verticală (în raport cu remorca); și

(b)  care transmite vehiculului tractor mai puțin de 100 daN sarcină statică verticală.

4.3.

DC

Remorcă cu axă centrală

o remorcă în care axa (axele) este (sunt) situată (situate) aproape de centrul de greutate al vehiculului (atunci când acesta este încărcat cu o greutate uniform repartizată), astfel încât numai o sarcină statică verticală redusă, care nu depășește 10 % din sarcina corespunzătoare masei maxime a remorcii sau o sarcină de 1 000 daN (se va lua în considerare valoarea cea mai mică) este transmisă vehiculului tractor

4.4.

DE

Remorcă cu proțap rigid

o remorcă cu o axă sau un grup de axe echipată cu un proțap care transmite vehiculului tractor o sarcină statică care nu depășește 4 000 daN datorită construcției sale și care nu corespunde definiției unei remorci cu axă centrală

Dispozitivul de cuplare care urmează să fie utilizat pentru o combinație de vehicule nu constă într-un pivot și o șa de cuplare.
Apendicele 1

Procedură pentru a verifica dacă un vehicul poate fi clasificat în categoria vehiculelor de teren

0.    General

0.1.

În scopul clasificării unui vehicul în categoria vehiculelor de teren, se aplică procedura descrisă în prezentul apendice.

1.    Condiții de încercare pentru măsurări geometrice

1.1.

Vehiculele aparținând categoriei M1 sau N1 sunt fără încărcătură, cu un manechin al unui bărbat având percentila 50 instalat pe scaunul conducătorului auto și echipate cu lichid de răcire, lubrifianți, combustibil, scule, roată de rezervă (dacă acestea sunt echipamente originale furnizate de producător).

Manechinul poate fi înlocuit de un dispozitiv similar având aceeași masă.

1.2.

Vehiculele, altele decât cele menționate la punctul 1.1, sunt încărcate până ajung la masa lor maximă tehnic admisibilă.

Repartizarea masei pe axe este astfel încât să reprezinte situația cea mai defavorabilă cu privire la respectarea criteriilor respective.

1.3.

Un vehicul reprezentativ pentru tip este pus la dispoziția serviciului tehnic în condițiile specificate la punctul 1.1 sau 1.2. Vehiculul este oprit, cu roțile orientate în linie dreaptă.

Suprafața pe care se efectuează măsurătorile este cât se poate de plană și de orizontală (înclinare maximă 0,5 %).

2.    Măsurarea unghiurilor de atac, de degajare și de rampă

2.1.

Unghiul de atac se măsoară în conformitate cu punctul 6.10 din standardul ISO 612:1978.

2.2.

Unghiul de degajare se măsoară în conformitate cu punctul 6.11 din standardul ISO 612:1978.

2.3.

Unghiul de rampă se măsoară în conformitate cu punctul 6.9 din standardul ISO 612:1978.

2.4.

La măsurarea unghiului de degajare, dispozitivele de protecție antiîmpănare spate care se pot regla în înălțime pot fi plasate în poziția superioară.

2.5.

Prevederea de la punctul 2.4 nu se interpretează ca o obligație de a echipa vehiculul de bază cu o protecție antiîmpănare spate ca echipament original. Cu toate acestea, producătorul vehiculului de bază informează producătorul din etapa următoare că vehiculul trebuie se respecte cerințele privind unghiul de degajare atunci când este echipat cu o protecție antiîmpănare spate.

3.    Măsurarea gărzii la sol

3.1.   Garda la sol între axe

3.1.1. „Garda la sol între axe” înseamnă distanța cea mai mică dintre planul solului și punctul fix cel mai coborât al vehiculului.

Pentru aplicarea definiției, se ține cont de distanța dintre ultima axă a unui grup de axe față și prima axă a unui grup de axe spate.

image

3.1.2. Nicio parte rigidă a vehiculului nu se poate afla în zona hașurată din figură.

3.2.   Garda la sol sub o axă

3.2.1. „Garda la sol sub o axă” înseamnă distanța dintre cel mai înalt punct al arcului de cerc care trece prin centrul petei de contact a roților unei axe (roțile interioare, în cazul anvelopelor jumelate) și care atinge punctul fix cel mai coborât al vehiculului între roți.

image

3.2.2. După caz, măsurarea gărzii la sol se efectuează pe fiecare dintre axele dintr-un grup de axe.

4.    Capacitatea de a urca o rampă

4.1.

„Capacitatea de a urca o rampă” înseamnă capacitatea unui vehicul de a urca o rampă.

4.2.

În scopul de a verifica capacitatea de a urca o rampă a unui vehicul incomplet și complet din categoriile M2, M3, N2 și N3, se efectuează o încercare.

4.3.

Încercarea se efectuează de către serviciul tehnic asupra unui vehicul reprezentativ pentru tipul care urmează să fie încercat.

4.4.

La cererea producătorului și în condițiile specificate în anexa XVI, capacitatea de a urca o rampă a unui tip de vehicul poate fi demonstrată printr-o încercare virtuală.

5.    Condiții de încercare și criterii de admitere/de respingere

5.1.

Până la 31 octombrie 2014, se aplică condițiile stabilite în secțiunea 7.5 din anexa I la Directiva 97/27/CE.

Începând cu 1 noiembrie 2014, se aplică condițiile de încercare adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ( 59 ) în conformitate cu articolul 14 din regulamentul respectiv.

5.2.

Vehiculul urcă rampa cu o viteză constantă, fără nicio alunecare a roților, longitudinal sau lateral.
Apendicele 2

Cifre folosite pentru a completa codurile care urmează să fie utilizate pentru diferite tipuri de caroserie

01 Platformă

02 Obloane rabatabile

03 Furgon

04 Caroserie amenajată cu pereți izolați și cu echipament pentru a menține temperatura interioară

05 Caroserie amenajată cu pereți izolați, dar fără echipament pentru a menține temperatura interioară

06 Cu prelată

07 Caroserie amovibilă (suprastructură interschimbabilă)

08 Vehicul transport containere

09 Vehicule echipate cu cârlig ridicător

10 Basculantă

11 Cisternă

12 Cisternă destinată transportului de mărfuri periculoase

13 Vehicul transport animale vii

14 Vehicul transport de vehicule

15 Betonieră

16 Vehicul cu pompă pentru beton

17 Vehicul transport de lemn

18 Vehicul de colectat gunoiul

19 Vehicul pentru măturarea și curățarea străzilor și vehicul pentru curățarea canalizărilor

20 Compresor

21 Vehicul transport ambarcațiuni

22 Vehicul transport planoare

23 Vehicule pentru vânzarea cu amănuntul sau folosite pentru a expune

24 Vehicul de recuperare

25 Vehicul-scară

26 Camion cu macara (alta decât macaraua mobilă, astfel cum se definește în secțiunea 5 din partea A a anexei II)

27 Vehicul cu platformă de lucru aeriană

28 Vehicul cu dispozitiv de forare

29 Remorcă cu podea coborâtă

30 Vehicul transport de geamuri

31 Vehicul pentru stingerea incendiilor

99 Caroserie care nu este inclusă în prezenta listă

▼M1
ANEXA III

DOCUMENT INFORMATIV PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A VEHICULELOR

(Pentru note explicative, a se vedea ultima pagină a anexei I)

PARTEA I

Următoarele informații sunt furnizate în trei exemplare și includ un cuprins. Orice desen este furnizate la o scară corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau împăturite în format A4. Dacă există fotografii, acestea trebuie să fie suficient de detaliate.

A.   Categoriile M și N

0.   GENERALITĂȚI

0.1. Marcă (denumirea comercială a producătorului): …

0.2. Tip: …

0.2.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

▼M24

0.2.2. Pentru vehiculele omologate în mai multe etape, informații privind omologarea de tip a vehiculului din etapa de bază/etapa precedentă (a se enumera informațiile pentru fiecare etapă — acest lucru se poate realiza cu o matrice): …

Tipul:

Varianta (variantele):

Versiunea (versiunile):

Numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii

▼M1

0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt specificate pe vehicul (b): …

0.3.1. Amplasarea marcajului: …

0.4. Categoria vehiculului (c): …

0.4.1. Clasificare (clasificări) în funcție de mărfurile periculoase pe care vehiculul este destinat să le transporte: …

▼M15

0.5. Numele societății și adresa producătorului: …

▼M24

0.5.1. Pentru vehiculele omologate în mai multe etape, denumirea societății și adresa producătorului vehiculului din etapa precedentă/de bază: …

▼M1

0.8. Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9. Numele și adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul): …

1.   CARACTERISTICI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE VEHICULULUI

1.1. Fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ: …

1.3. Numărul de axe și de roți: …

1.3.1. Numărul și poziția axelor cu roți jumelate: …

1.3.2. Numărul și amplasarea axelor directoare: …

1.3.3. Axe motoare (număr, poziție, interconectare): …

1.4. Șasiul (dacă există) (desen de ansamblu): …

1.6. Poziția și așezarea motorului: …

1.8. Poziția volanului: stânga/dreapta (1)

1.8.1. Vehiculul este echipat pentru a fi condus în trafic pe partea dreaptă/stângă a drumului (1)

▼M15

1.9. Precizați dacă vehiculul tractor este destinat pentru a tracta semiremorci sau alte remorci și dacă remorca este o semiremorcă, o remorcă cu proțap, o remorcă cu axă centrală sau o remorcă cu bară de tracțiune rigidă: …

1.10. Precizați dacă vehiculul este conceput special pentru transportul de mărfuri în condiții de temperatură controlată: …

▼M15

2.   MASE ȘI DIMENSIUNI (f) (g) (7)

(în kg și mm) (a se vedea desenul dacă este cazul)

▼M1

2.1.   Ampatament(e) (la încărcătură maximă) (g1)

2.1.1.  Vehicule cu două axe:

2.1.2.   Vehicule cu trei sau mai multe axe: …

2.1.2.1. Distanța dintre axele consecutive, de la cea situată cel mai în față la cea situată cel mai în spate: …

2.1.2.2. Distanța totală dintre axe: …

2.3.1. Ecartamentul fiecărei axe directoare (g4): …

2.3.2. Ecartamentul celorlalte axe directoare (g4): …

2.4.   Gama dimensiunilor vehiculului (în ansamblu)

2.4.1.   Pentru șasiu fără caroserie

2.4.1.1. Lungimea (g5): …

2.4.1.1.1. Lungimea maximă admisă: …

2.4.1.1.2. Lungimea minimă admisă: …

2.4.1.2. Lățimea (g7): …

2.4.1.2.1. Lățimea maximă admisă: …

2.4.1.2.2. Lățimea minimă admisă: …

2.4.1.3. Înălțimea (în ordine de mers) (g8) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de funcționare): …

2.4.2.   Pentru șasiu cu caroserie

2.4.2.1. Lungimea (g5): …

2.4.2.1.1. Lungimea suprafeței de încărcare: …

2.4.2.2. Lățimea (g7): …

2.4.2.2.1. Grosimea pereților (în cazul vehiculelor destinate transportului de mărfuri în condiții de temperatură controlată): …

2.4.2.3. Înălțimea (în ordine de mers) (g8) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de funcționare): …

▼M15

2.5.

Masa minimă pe axa (axele) directoare pentru vehicule incomplete:

2.6.

Masa în stare de funcționare (h)

▼M15

(a) minimă și maximă pentru fiecare variantă: …

(b) masa fiecărei versiuni (trebuie furnizată o matrice): …

2.6.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci, al unei remorci cu bară de tracțiune rigidă sau al unei remorci cu axă centrală, masa la punctul de cuplare:

(a) minimă și maximă pentru fiecare variantă: …

(b) masa fiecărei versiuni (trebuie furnizată o matrice): …

▼M15

2.6.2. Masa echipamentelor opționale (astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1230/2012: …

▼M1

2.7.  Masa minimă a vehiculului completat, indicată de producător, în cazul unui vehicul incomplet: …

2.8.  Masa maximă tehnic admisibilă indicată de producător (i) (3): …

2.8.1. Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (3): …

2.9.  Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: …

▼M15

2.10.  Masa tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe:

2.11.  Masa maximă de remorcare tehnic admisibilă a vehiculului tractor

în cazul:

▼M1

2.11.1. Remorcă cu proțap: …

2.11.2. Semiremorcă: …

2.11.3. Remorcă cu axă centrală: …

▼M15

2.11.4. Unei remorci cu bară de tracțiune rigidă: …

▼M15

2.11.5. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (3): …

▼M1

2.11.6. Masa maximă a remorcii fără sistem de frânare: …

▼M15

2.12.  Masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare:

2.12.1. a unui vehicul tractor: …

2.12.2. a unei semiremorci, a unei remorci cu axă centrală sau a unei remorci cu bară de tracțiune rigidă: …

2.16.  Masele maxim admisibile pentru înmatriculare/punere în circulație (opțional)

2.16.1. Masa maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație: …

2.16.2. Masa maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație pe fiecare axă și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina prevăzută la punctul de cuplare indicată de producător, dacă este mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă la punctul de cuplare: …

2.16.3. Masa maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație pe fiecare grup de axe: …

2.16.4. Masa de remorcare maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație: …

2.16.5. Masa maxim admisibilă pentru înmatriculare/punere în circulație a ansamblului: …

▼M24

2.17. Vehicul supus omologării de tip în mai multe etape [numai în cazul vehiculelor incomplete sau al vehiculelor completate din categoria N1 care sunt incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 715/2007]: da/nu (1): …

2.17.1. Masa vehiculului de bază în stare de funcționare: kg

2.17.2. Masa adăugată implicită (MAI), calculată în conformitate cu secțiunea 5 din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008: kg

▼M28

3.   CONVERTIZORUL ENERGIEI DE PROPULSIE (k)

3.1.  Producătorul convertizorului (convertizoarelor) energiei de propulsie:

3.1.1. Codul producătorului (așa cum apare marcat pe convertizorul energiei de propulsie sau alte modalități de identificare): …

▼M1

3.1.2. Numărul omologării (după caz), inclusiv marcajul de identificare a combustibilului: …

(Numai pentru vehiculele grele)

3.2.   Motor cu ardere internă

▼M21

3.2.1.1. Principiul de funcționare: aprindere prin scânteie/aprindere prin compresie/dublă alimentare(1)

în patru timpi/în doi timpi/rotativ (1)

▼M21

3.2.1.1.1. Tipul de motor cu dublă alimentare: Tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)(x1)

3.2.1.1.2. Raportul gaz/energie pe intervalul la cald din ciclul de încercări WHTC: … %

▼M1

3.2.1.2. Numărul și dispunerea cilindrilor: …

3.2.1.3. Capacitatea motorului (m): ...... cm3

3.2.1.6. Turația normală de mers în gol a motorului (2): ...... min-1

▼M21

3.2.1.6.2. Turația la ralanti la alimentarea cu motorină: da/nu (1)(x1)

▼M28

3.2.1.8. Puterea nominală a motorului (n): … kW la: … min–1 (valoare declarată de producător)

▼M11

3.2.1.11. (doar Euro VI) Referința producătorului la pachetul de documente prevăzut la articolele 5, 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 582/2011 care permite autorității de omologare să evalueze strategiile de control al emisiilor și sistemele de la bordul motorului pentru a asigura funcționarea măsurilor de control al NOx

▼M1

3.2.2.1. Vehicule ușoare: motorină/benzină/GPL/GN sau biometan/etanol (E 85)/biomotorină/hidrogen (1) (6)

▼M21

3.2.2.2. Vehicule grele alimentate cu motorină/benzină/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanol(ED95)/etanol(E85)/GNL20 (1)(6)

▼M11

3.2.2.2.1. (doar Euro VI) Carburanți care pot fi declarați de producător compatibili cu motorul, în conformitate cu secțiunea 1.1.3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 (după caz)

▼M1

3.2.2.4. Tipul combustibilului pentru vehicul: monocombustibil, biocombustibil, flex combustibil (1)

3.2.2.5. Cantitatea maximă de biocombustibil acceptabilă în combustibil (valoarea declarată a producătorului): …….. % din volum

3.2.3.   Rezervor (rezervoare) de combustibil

3.2.3.1. Rezervor (rezervoare) de combustibil auxiliar(e)

3.2.3.1.1. Numărul și capacitatea fiecărui rezervor: …

3.2.3.2. Rezervor (rezervoare) de combustibil auxiliar(e)

3.2.3.2.1. Numărul și capacitatea fiecărui rezervor: …

3.2.4.   Alimentarea cu combustibil

3.2.4.1. Prin carburator (carburatoare): da/nu (1)

▼M21

3.2.4.2. Prin injecție de combustibil (numai aprindere prin compresie sau dublă alimentare): da/nu (1)

▼M1

3.2.4.2.2. Principiul de funcționare: injecție directă/anticameră/cameră de turbulență (1)

3.2.4.3. Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin scânteie): da/nu (1)

3.2.7.  Sistemul de răcire: cu lichid/cu aer (1)

3.2.8.   Sistemul de admisie

3.2.8.1. Supraalimentare: da/nu (1)

3.2.8.2. Răcitor intermediar: da/nu (1)

▼M11

3.2.8.3.3. (doar Euro VI) Depresiunea la admisie în regim de turație nominală și sarcină 100 % pe vehicul: kPa

▼M1

3.2.9.   Sistemul de evacuare

▼M11

3.2.9.2.1. (doar Euro VI) Descrierea și/sau schița elementelor sistemului de evacuare care nu fac parte din sistemul motorului

3.2.9.3.1. (doar Euro VI) Contrapresiune reală în regim de turație nominală a motorului și încărcare 100 % pe vehicul (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare): … kPa

▼M1

3.2.9.4. Tipul, marcajul tobei (tobelor) de eșapament: …

Pentru zgomotul exterior, după caz: sisteme de reducere a zgomotului în compartimentul motor și pe motor: …

3.2.9.5.