Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE [notificată cu numărul C(2007) 5357] (2007/756/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — RO — 01.01.2014 — 003.003


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA COMISIEI

din 9 noiembrie 2007

de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE

[notificată cu numărul C(2007) 5357]

(2007/756/CE)

(JO L 305 23.11.2007, p. 30)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA COMISIEI din 10 februarie 2011

  L 43

33

17.2.2011

►M2

DECIZIA COMISIEI din 14 noiembrie 2012

  L 345

1

15.12.2012

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 519/2013 AL COMISIEI din 21 februarie 2013

  L 158

74

10.6.2013


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 101, 4.4.2014, p.  15 (2012/757/UE)
▼B

DECIZIA COMISIEI

din 9 noiembrie 2007

de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE

[notificată cu numărul C(2007) 5357]

(2007/756/CE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză ( 1 ), în special articolul 14 alineatele (4) și (5),

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional ( 2 ), în special articolul 14 alineatele (4) și (5),

întrucât:

(1)

Atunci când statele membre autorizează punerea în funcțiune a unui material rulant, acestea trebuie să se asigure că se atribuie un cod de identificare fiecărui vehicul în parte. Acest cod trebuie apoi înregistrat într-un registru național al vehiculelor (denumit în continuare „RNV”). Acest registru trebuie să fie accesibil pentru consultare din partea reprezentanților autorizați ai autorităților competente și ai părților interesate. Diversele registre naționale trebuie să fie uniforme în ceea ce privește datele conținute, precum și formatarea acestora. Aceasta înseamnă că aceste date trebuie create pe baza unor specificații operaționale și tehnice comune.

(2)

Specificațiile comune privind RNV trebuie să fie adoptate pe baza proiectului de specificații realizat de către Agenția Feroviară Europeană (denumită în continuare „agenția”). Aceste proiecte de specificații trebuie să cuprindă, în special, definiția: conținutului, a arhitecturii funcționale și tehnice, a formatului datelor, a modurilor de operare, inclusiv a regulilor privind introducerea și consultarea datelor.

(3)

Prezenta decizie a fost pregătită pe baza Recomandării nr. ERA/REC/INT/01-2006 a agenției din 28 iulie 2006.

RNV-ul unui stat membru trebuie să conțină toate vehiculele autorizate în statul membru respectiv. Cu toate acestea, vagoanele de marfă și autoturismele nu trebuie să fie înregistrate decât în RNV-ul statului membru în care sunt puse în funcțiune pentru prima dată.

(4)

Trebuie să se folosească un formular standard pentru înregistrarea vehiculelor, confirmarea înregistrării, modificarea unor date din înregistrare, precum și confirmarea acestor modificări.

(5)

Fiecare stat membru trebuie să creeze un RNV informatizat. Toate RNV-urile trebuie să fie legate la un registru virtual central al vehiculelor (denumit în continuare „RVV”) administrat de către agenție în scopul creării unui registru al documentelor privind interoperabilitatea, prevăzut la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ). RVV-ul trebuie să permită utilizatorilor efectuarea de căutări în toate RNV-urile printr-un singur portal, precum și să faciliteze schimbul de date între RNV-urile naționale. Cu toate acestea, din motive tehnice, legătura spre RVV nu poate fi configurată imediat. În consecință, statele membre nu trebuie să-și conecteze RNV-urile la RVV-ul central decât în momentul în care buna funcționare a RVV-ului a fost demonstrată. În acest scop, agenția va realiza un proiect-pilot.

(6)

În conformitate cu punctul 8 din procesul-verbal al ședinței nr. 40 a comitetului de reglementare instituit în conformitate cu articolul 21 din Directiva 2001/16/CE, toate vehiculele existente trebuie să fie înregistrate în RNV-ul statului membru în care au fost înregistrate în prealabil. Transferul datelor trebuie să ia în considerare o perioadă de tranziție adecvată, precum și disponibilitatea datelor.

(7)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 96/48/CE și cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2001/16/CE, RNV-ul trebuie ținut și actualizat de către un organism independent de orice societate feroviară. Statele membre trebuie să informeze Comisia și celelalte state membre cu privire la organismul pe care l-au desemnat în acest scop, printre altele pentru a facilita schimbul de informații între aceste organisme.

(8)

În unele state membre există un parc de vagoane exploatate pe o vastă rețea cu ecartament de 1 520 mm, un lucru obișnuit în țările din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Aceasta a avut drept rezultat un sistem de înregistrare comun care reprezintă un element important al interoperabilității și siguranței acestei rețele cu ecartament de 1 520 mm. Această situație specifică trebuie luată în considerare și trebuie să se stabilească reguli specifice pentru a evita lipsa uniformității între obligațiile pentru același vehicul care provin din normele UE și CSI.

(9)

Regulile stabilite în anexa P la STI privind exploatarea și gestionarea traficului se aplică sistemului de numerotare a vehiculelor în scopul înregistrării în RNV. Agenția va realiza un ghid pentru aplicarea armonizată a acestor reguli.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 96/48/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1

Specificațiile comune ale registrului național al vehiculelor în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Directiva 96/48/CE și articolul 14 alineatul (5) din Directiva 2001/16/CE, conform prevederilor din anexă, se adoptă prin prezenta.

▼M2

Articolul 1a

Apendicele 6 al anexei la prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2014.

▼B

Articolul 2

După intrarea în vigoare a prezentei decizii, statele membre înregistrează vehiculele utilizând specificațiile comune stabilite în anexă.

Articolul 3

Statele membre înregistrează vehiculele existente în conformitate cu cele stabile în secțiunea 4 din anexă.

Articolul 4

(1)  În conformitate cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 96/48/CE și cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2001/16/CE, statele membre trebuie să desemneze un organism național care va fi responsabil pentru ținerea și actualizarea registrului național al vehiculelor. Acest organism poate să fie autoritatea națională de securitate a statului membru în cauză. Statele membre trebuie să se asigure că aceste organisme cooperează și fac schimb de informații pentru a garanta comunicarea în timp util a oricărei modificări a datelor.

(2)  Statele membre trebuie să informeze Comisia și celelalte state membre, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, cu privire la organismul desemnat în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 5

(1)  Materialul rulant pus în funcțiune pentru prima dată în Estonia, Letonia sau Lituania și care este destinat utilizării în afara Uniunii Europene în cadrul parcului de vagoane al sistemului feroviar cu ecartament de 1 520 mm trebuie să fie înregistrat în RNV și în baza de date de informații a Consiliului transportului feroviar din Comunitatea Statelor Independente. În acest caz, sistemul de numerotare cu 8 cifre va putea înlocui sistemul de numerotare specificat în anexă.

(2)  Materialul rulant pus în funcțiune pentru prima dată într-o țară terță și care este destinat utilizării în interiorul Uniunii Europene în cadrul parcului de vagoane al sistemului feroviar cu ecartament de 1 520 mm nu trebuie să fie înregistrat în RNV. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din Directiva 2001/16/CE, trebuie să fie posibilă recuperarea informațiilor enumerate la articolul 14 alineatul (5) literele (c), (d) și (e) din baza de date de informații a Consiliului transportului feroviar al CSI.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼M1
ANEXĂ

1.   DATE

Formatul datelor din registrul național al vehiculelor (denumit în continuare „RNV”) este cel prezentat în continuare.

Numerotarea rubricilor urmează logica formularului de înregistrare standard propus în apendicele 4.

Pe lângă acestea, se pot adăuga câmpuri precum comentarii, identificarea vehiculelor care fac obiectul unei anchete (a se vedea secțiunea 3.4) etc.1.

►M2  Cod de identificare numeric conform definiției din apendicele 6 ◄

Obligatoriu

Conținut

Cod de identificare numeric definit în anexa P la specificația tehnică de interoperabilitate (STI) privind „operarea și gestionarea traficului” (denumită în continuare „STI OPE”) (1)

 

Format

1.1.  Numărul

12 cifre

1.2.  Numărul anterior (dacă este cazul, pentru un vehicul reînmatriculat)

 

2.

Statul membru și autoritatea națională de siguranță (ANS)

Obligatoriu

Conținut

Identificarea statului membru în care vehiculul a fost înregistrat și a ANS care a autorizat punerea sa în funcțiune

 

Format

2.1.   ►M2  Codul numeric al statului membru conform definiției din partea 4 a apendicelui 6 ◄

Cod din 2 cifre

2.2.  Numele ANS

Text

3.

Anul de fabricație

Obligatoriu

Conținut

Anul în care vehiculul a ieșit din fabrică

 

Format

3.  Anul de fabricație

AAAA

4.

Referința CE

Obligatoriu (dacă este disponibilă)

Conținut

Trimiteri la declarația „CE” de verificare și la organismul emitent (solicitantul)

 

Format

4.1.  Data declarației

Dată

4.2.  Referința CE

Text

4.3.  Numele organismului emitent (solicitant)

Text

4.4.  Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

4.5.  Adresa organizației, strada și numărul

Text

4.6.  Orașul

Text

4.7.  Codul de țară

ISO (a se vedea apendicele 2)

4.8.  Codul poștal

Cod alfanumeric

5.

Trimitere la Registrul european al tipurilor autorizate de vehicule (ERATV)

Obligatoriu (2)

Conținut

Trimitere care permite extragerea datelor tehnice pertinente din ERATV (3). Trimiterea este obligatorie dacă tipul este definit în ERATV

 

Format

5.  Trimitere care permite extragerea datelor tehnice pertinente din ERATV

Cod(uri) alfanumeric(e)

5bis

Seria

Facultativ

Conținut

Identificarea unei serii, dacă vehiculul face parte dintr-o serie

 

5bis  Seria

Text

6.

Restricții

Obligatoriu

Conținut

Toate restricțiile privind utilizarea vehiculului

 

Format

6.1.  Restricții codificate

(a se vedea apendicele 1)

Cod

6.2  Restricții necodificate

Text

7.

Proprietarul

Obligatoriu

Conținut

Identificarea proprietarului vehiculului

 

Format

7.1.  Numele organizației

Text

7.2.  Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

7.3.  Adresa organizației, strada și numărul

Text

7.4.  Orașul

Text

7.5.  Codul de țară

ISO (a se vedea apendicele 2)

7.6.  Codul poștal

Cod alfanumeric

8.

Deținătorul

Obligatoriu

Conținut

Identificarea deținătorului vehiculului

 

Format

8.1.  Numele organizației

Text

8.2.  Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

8.3.  Adresa organizației, strada și numărul

Text

8.4.  Orașul

Text

8.5.  Codul de țară

ISO (a se vedea apendicele 2)

8.6.  Codul poștal

Cod alfanumeric

8.7.  MDV (dacă este disponibil)

Cod alfanumeric

9.

Entitatea responsabilă de întreținere

Obligatoriu

Conținut

Trimitere la entitatea responsabilă de întreținere

 

Format

9.1.  Entitatea responsabilă de întreținere

Text

9.2.  Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

9.3.  Adresa entității, strada și numărul

Text

9.4.  Orașul

Text

9.5.  Codul de țară

ISO

9.6.  Codul poștal

Cod alfanumeric

9.7.  Adresa de e-mail

E-mail

10.

Retragerea

Obligatoriu, atunci când este cazul

Conținut

Data casării oficiale și/sau a unei alte modalități de eliminare și codul modului de retragere

 

Format

10.1.  Modalitatea de eliminare

(a se vedea apendicele 3)

Cod din 2 cifre

10.2.  Data retragerii

Dată

11.

Statele membre în care vehiculul este autorizat

Obligatoriu

Conținut

Lista statelor membre în care vehiculul este autorizat

 

Format

11.   ►M2  Codul numeric al statului membru conform definiției din partea 4 a apendicelui 6 ◄

Listă

12.

Numărul autorizației

Obligatoriu

Conținut

Numărul armonizat al autorizației de punere în funcțiune, generat de ANS

 

Format

12.  Numărul autorizației

Pentru vehicule existente: text

Pentru vehicule noi: cod alfanumeric bazat pe NEI, a se vedea apendicele 2.

13.

Autorizația de punere în funcțiune

Obligatoriu

Conținut

Data autorizației de punere în funcțiune a vehiculului (4) și valabilitatea acesteia

 

Format

13.1.  Data autorizației

Dată (AAAALLZZ)

13.2.  Autorizație valabilă până la (dacă se precizează)

Dată (AAAALLZZ)

13.3.  Suspendarea autorizației

Da/Nu

(1)   Neutilizat.

(2)   Pentru tipurile de vehicule autorizate în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE.

(3)   Registrul prevăzut la articolul 34 din Directiva 2008/57/CE.

(4)   Autorizație eliberată în conformitate cu capitolul V din Directiva 2008/57/CE sau autorizație eliberată conform sistemelor de autorizare existente înainte de transpunerea Directivei 2008/57/CE.

2.   ARHITECTURĂ

2.1.    Legături cu alte registre

Numeroase registre sunt pe cale de înființare, în parte ca o consecință a noului regim de reglementare european. Tabelul de mai jos ilustrează ce registre și baze de date ar putea avea legături cu RNV, odată create.Registru sau bază de date

Entitate responsabilă

Alte entități care au acces

RNV

(directiva privind interoperabilitatea)

Entitatea de înregistrare (EI) (1)/ANS

Alte ANS/EI/IF/AI/OA/OR/Deținătorul/Proprietarul/AEF/OTIF

ERATV

(directiva privind interoperabilitatea)

AEF

Publice

BDRMR

(STI & PEDS ATTM)

Deținătorul

IF/AI/ANS/AEF/Deținătorul/Ateliere

BDOVUI

(STI & PEDS ATTM)

Încă nu s-a decis

IF/AI/ANS/AEF/Deținătorul/Ateliere/Utilizatorul

Registrul materialului rulant feroviar (2) (Convenția de la Cape Town)

Registratorul

Publice

Registrul OTIF

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Autoritățile competente/IF/AI/OA/OR/Deținătorul/Proprietarul/AEF/Secr. OTIF

(1)   Entitatea de înregistrare („E”I) este entitatea desemnată de fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/57/CE, pentru a păstra și actualiza RNV-ul.

(2)   În conformitate cu prevederile Protocolului de la Luxemburg la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile referitor la aspectele specifice materialului feroviar rulant, semnat la Luxemburg, în data de 23 februarie 2007.

Implementarea RNV-ului nu poate aștepta ca toate registrele să fie gata. În consecință, specificația RNV-ului trebuie să permită crearea ulterioară a unei interfețe cu celelalte registre. În acest scop:

 ERATV: se face trimitere la acesta în RNV, prin indicarea tipului de vehicul. Cheia de legătură între cele două registre este rubrica nr. 5.

 BDRMR: aceasta cuprinde anumite rubrici „administrative” ale RNV. Specificat în cadrul PEDS al STI ATTM. PEDS trebuie să ia în considerare specificația RNV-ului.

 BDOVUI: aceasta cuprinde date din BDRMR, precum și date de întreținere. Nu se prevede nicio legătură cu RNV.

▼M2

 RMDV: acest registru este gestionat de ERA și OTIF în cooperare (ERA pentru UE și OTIF pentru toate statele membre ale OTIF care nu fac parte din UE). Deținătorul este înregistrat în RNV. Apendicele 6 specifică alte registre centrale globale (precum coduri de tipuri de vehicule, coduri de interoperabilitate, coduri de țară etc.) care trebuie gestionate de un „organism central” rezultat din colaborarea dintre ERA și OTIF.

▼M1

 Registrul materialului rulant feroviar (Convenția de la Cape Town/Protocolul de la Luxemburg): acesta este un registru de informații financiare referitoare la echipamente mobile. Încă nu a fost creat. Există o legătură posibilă, deoarece registrul UNIDROIT trebuie să conțină informații privind numărul și proprietarul vehiculului. Cheia de legătură între cele două registre este primul NEV atribuit vehiculului.

 Registrele OTIF: Registrele OTIF sunt în curs de creare luându-se în considerare registrele vehiculelor din UE.

Arhitectura întregului sistem, precum și legăturile dintre RNV și celelalte registre, vor fi definite astfel încât să permită extragerea informațiilor solicitate atunci când este nevoie.

2.2.    Arhitectura europeană globală a RNV-urilor

Registrele RNV vor fi implementate prin intermediul unei soluții descentralizate. Obiectivul constă în implementarea unui motor de căutare a datelor distribuite, prin folosirea unei aplicații software comune, pentru a permite utilizatorilor să extragă date din toate registrele locale (RL) din statele membre.

Datele din RNV sunt stocate la nivel național și vor fi accesibile prin utilizarea unei aplicații web (cu o adresă de Internet proprie).

Registrul virtual centralizat european al vehiculelor (RVCEV) va fi format din două subsisteme:

 Registrul virtual al vehiculelor (RVV), care este motorul de căutare central în AEF;

 Registrele naționale ale vehiculelor (RNV), și anume RL din statele membre. Statele membre pot utiliza RNV-ul standard (RNsV) creat de agenție sau își pot crea propriile aplicații în conformitate cu prezenta specificație. În cel de-al doilea caz, statele membre vor utiliza pentru comunicarea RNV cu RVV un motor de traducere (MT) creat de agenție.

Figura 1

Arhitectura RVCEV

image

Această arhitectură se bazează pe două subsisteme complementare pentru a permite realizarea de căutări folosind datele stocate la nivel local în toate statele membre. Ea va permite:

 crearea de registre informatizate la nivel național și deschiderea acestora la consultarea încrucișată;

 înlocuirea registrelor pe suport de hârtie cu registre informatizate, pentru a permite statelor membre să gestioneze și să schimbe informații cu alte state membre;

 stabilirea de conexiuni între RNV-uri și RVV prin folosirea unor standarde și a unei terminologii comune.

Principiile fundamentale ale acestei arhitecturi sunt următoarele:

 toate RNV-urile vor face parte integrantă din sistemul informatizat în rețea;

 toate statele membre vor vizualiza datele comune în momentul accesării sistemului;

 înregistrarea dublă a datelor și posibilele erori aferente vor fi evitate odată ce RVV-ul va fi operațional;

 date actualizate.

Agenția va pune la dispoziția EI următoarele fișiere de instalare și documente care trebuie utilizate pentru crearea RNsV și a MT și pentru conectarea acestora la RVV-ul central:

 fișiere de instalare:

 

 sNVR_Installation_Files (pentru RNsV);

 TE_Installation_Files (pentru MT);

 documente:

 

 Administrator_Guide_sNVR (ghidul administratorului pentru RNsV);

 CSV_export;

 CSV_import;

 sNVR_Deployment_Guide (ghidul de implementare a RNsV);

 User_Guide_sNVR (ghidul utilizatorului RNsV);

 NVR-TE_Deployment_Guide (ghidul de implementare a motorului de traducere);

 NVR-TE_Integration_Guide (ghidul de integrare a motorului de traducere);

 User_Guide_VVR (ghidul utilizatorului RVV).

3.   MOD DE FUNCȚIONARE

3.1.    Utilizarea RNV-ului

RNV-ul se utilizează în următoarele scopuri:

 înregistrarea autorizării;

 înregistrarea NEV-ului atribuit vehiculelor;

 căutarea de informații succinte, la nivel european despre un anumit vehicul;

 urmărirea aspectelor juridice precum obligațiile și informațiile juridice;

 extragerea de informații pentru inspecții, în principal referitoare la siguranță și întreținere;

 facilitarea contactului cu proprietarul și deținătorul;

 verificarea încrucișată a anumitor cerințe de siguranță înainte de eliberarea certificatelor de siguranță;

 urmărirea unui anumit vehicul.

3.2.    Formulare de cerere

3.2.1.    Cererea de înregistrare

Formularul care trebuie folosit se regăsește în apendicele 4.

Entitatea care solicită înregistrarea unui vehicul bifează căsuța intitulată „Înregistrare nouă”. Apoi completează prima parte a formularului cu toate informațiile necesare, de la rubrica 2 la rubricile 9 și 11, după care transmite cererea la:

 EI a statului membru în care se solicită înregistrarea vehiculului;

 EI a primului stat membru în care solicitantul intenționează să utilizeze vehiculul, în cazul vehiculelor care provin dintr-o țară terță.

3.2.2.    Înregistrarea unui vehicul și eliberarea unui număr european al vehiculului

În cazul unei prime înregistrări, EI vizată eliberează numărul european al vehiculului.

Se poate folosi un formular de înregistrare separat pentru fiecare vehicul sau un singur formular pentru un grup de vehicule din aceeași serie sau comandă, la care se anexează o listă a numerelor vehiculelor.

EI trebuie să ia măsurile necesare pentru a garanta exactitatea datelor pe care le introduce în RNV. În acest scop, EI poate solicita informații de la alte entități de înregistrare, în special atunci când entitatea care solicită înregistrarea într-un stat membru nu este stabilită în respectivul stat membru.

3.2.3.    Modificarea uneia sau a mai multor date de înregistrare

Entitatea care solicită o modificare a uneia sau mai multor date de înregistrare referitoare la vehiculul său:

 bifează căsuța „Modificare”;

 completează NEV-ul actual (rubrica nr. 0);

 bifează căsuța (căsuțele) din fața rubricii (rubricilor) modificate;

 indică noul conținut al rubricii (rubricilor) modificate, apoi transmite formularul entităților de înregistrare ale tuturor statelor membre în care este înregistrat vehiculul.

Utilizarea formularului standard ar putea să nu fie suficientă în anumite cazuri. Prin urmare, dacă este cazul, EI vizată poate prezenta documente suplimentare fie pe suport de hârtie, fie în format electronic.

Cu excepția cazului în care se precizează altceva în documentele de înregistrare, se consideră că deținătorul vehiculului este „titularul înregistrării” în sensul articolului 33 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE.

În cazul în care se schimbă deținătorul, deținătorului înregistrat în prezent îi revine responsabilitatea de a informa entitatea de înregistrare în acest sens, iar aceasta trebuie să notifice modificarea înregistrării noului deținător. Fostul deținător este șters din RNV și eliberat de responsabilitățile sale numai în momentul în care noul deținător a confirmat că acceptă statutul de deținător. În cazul în care la data radierii deținătorului înregistrat în prezent statutul de deținător nu a fost acceptat de niciun deținător nou, înregistrarea vehiculului se suspendă.

În cazurile în care, în conformitate cu STI OPE, vehiculului trebuie să i se atribuie un nou NEV din cauza modificărilor tehnice, titularul înregistrării trebuie să informeze EI a statului membru în care este înregistrat vehiculul cu privire la aceste modificări și, dacă este cazul, la noua autorizație de punere în funcțiune. EI în cauză atribuie vehiculului un nou NEV.

3.2.4.    Retragerea înregistrării

Entitatea care solicită retragerea înregistrării bifează căsuța intitulată „Retragere”. Apoi completează rubrica nr. 10 și transmite formularul entităților de înregistrare ale tuturor statelor membre în care este înregistrat vehiculul.

Entitatea de înregistrare realizează înregistrarea retragerii completând data retragerii și confirmând această retragere entității în cauză.

3.2.5.    Autorizație în mai multe state membre

1. Atunci când un vehicul care este prevăzut cu post de conducere și care este deja autorizat și înregistrat într-un stat membru este autorizat într-un alt stat membru, el trebuie înregistrat în RNV-ul acestui ultim stat membru. În această situație însă, trebuie înregistrate numai datele de la rubricile 1, 2, 6, 11, 12 și 13 și, după caz, datele din câmpurile adăugate în RNV de acest ultim stat membru, deoarece numai aceste date îl privesc pe acesta.

Această dispoziție este aplicabilă atât timp cât RVV-ul și legăturile cu toate RNV-urile pertinente nu sunt complet operaționale, iar, în această perioadă, entitățile de înregistrare în cauză vor face schimb de informații pentru a garanta concordanța datelor referitoare la același vehicul.

2. Vehiculele care nu sunt prevăzute cu post de conducere, precum vagoanele de marfă, vagoanele de călători și anumite vehicule speciale, se înregistrează numai în RNV-ul statului membru în care sunt puse în funcțiune pentru prima dată.

3. În cazul oricărui vehicul, RNV-ul în care este înregistrat pentru prima dată conține datele de la rubricile 2, 6, 12 și 13 pentru fiecare stat membru în care respectivului vehicul i s-a acordat o autorizație de punere în funcțiune.

3.3.    Drepturi de acces

Drepturile de acces la datele unui RNV dintr-un anumit stat membru „XX” sunt enumerate în tabelul de mai jos, în care codurile de acces sunt definite după cum urmează:Cod de acces

Tip de acces

0.

Acces interzis

1.

Consultare limitată (conform condițiilor din coloana „Drepturi de consultare”)

2.

Consultare nelimitată

3.

Consultare și actualizare limitată

4.

Consultare și actualizare nelimitatăEntitate

Definiție

Drepturi de consultare

Drepturi de actualizare

Rubrica nr. 7

Toate celelalte rubrici

EI/ANS „XX”

EI/ANS din statul membru „XX”

Toate datele

Toate datele

4

4

Alte ANS/EI

Alte ANS și/sau alte EI

Toate datele

Niciunul

2

2

AEF

Agenția Europeană a Căilor Ferate

Toate datele

Niciunul

2

2

Deținători

Deținătorul vehiculului

Toate datele referitoare la vehiculele pe care le deține

Niciunul

1

1

Administratori de parcuri

Administrator de vehicule desemnat de deținător

Vehicule pentru care au fost desemnați administratori de către deținători

Niciunul

1

1

Proprietari

Proprietarul vehiculului

Toate datele referitoare la vehiculele pe care le are în proprietate

Niciunul

1

1

IF

Operator feroviar

Toate datele care au la bază numărul vehiculului

Niciunul

0

1

AI

Administrator de infrastructură

Toate datele care au la bază numărul vehiculului

Niciunul

0

1

OA și OR

Organisme de verificare și audit notificate de statele membre

Toate datele referitoare la vehiculele care fac obiectul unei verificări sau al unui audit

Niciunul

2

2

Alți utilizatori legitimi

Toți utilizatorii ocazionali recunoscuți de către ANS sau AEF

A se defini după caz; durata ar putea fi limitată

Niciunul

0

1

3.4.    Arhive istorice

Toate datele din RNV trebuie păstrate timp de zece ani de la data retragerii înregistrării unui vehicul. Datele trebuie să fie disponibile online cel puțin în primii trei ani. După trei ani, datele pot fi păstrate fie în format electronic, fie pe suport de hârtie, fie în orice alt sistem de arhivare. În cazul în care, în orice moment din această perioadă de zece ani, se deschide o anchetă cu privire la unul sau mai multe vehicule, datele referitoare la respectivele vehicule trebuie păstrate după expirarea perioadei de zece ani, dacă se solicită acest lucru.

După retragerea înregistrării unui vehicul, se interzice atribuirea oricăruia dintre numerele de înregistrare ale respectivului vehicul oricărui alt vehicul timp de 100 de ani de la data retragerii.

Orice modificare în RNV trebuie înregistrată. Pentru gestionarea modificărilor aduse înregistrărilor arhivate se poate recurge la soluții informatice.

4.   VEHICULE EXISTENTE

4.1.    Date cuprinse

Cele 13 rubrici vizate sunt enumerate în continuare, indicându-se care dintre ele sunt obligatorii și care nu.

4.1.1.    Rubrica nr. 1 – Numărul european al vehiculului (obligatorie)

(a)   Vehicule care au deja un număr din 12 cifre

Țări în care există un cod de țară unic:

Aceste vehicule trebuie să își păstreze numărul actual. Numărul din 12 cifre trebuie înregistrat ca atare, fără nicio modificare.

Țări în care există și un cod de țară principal, și un cod specific atribuit anterior:

 Germania, cu codul de țară principal 80 și cu codul specific 68 pentru AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn);

 Elveția, cu codul de țară principal 85 și cu codul specific 63 pentru BLS (Bern–Lötschberg-Simplon Eisenbahn);

 Italia, cu codul de țară principal 83 și cu codul specific 64 pentru FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio);

 Ungaria, cu codul de țară principal 55 și cu codul specific 43 pentru GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Aceste vehicule trebuie să își păstreze numărul actual. Numărul din 12 cifre trebuie înregistrat ca atare, fără nicio modificare ( 4 ).

Sistemul informatic trebuie să considere că ambele coduri (codul de țară principal și codul specific) se referă la aceeași țară.

(b)   Vehicule fără număr din 12 cifre

Se aplică o procedură în două etape:

 În RNV se alocă un număr din 12 cifre (conform STI OPE) definit în funcție de caracteristicile vehiculului. Sistemul informatic trebuie să asocieze acest număr înregistrat cu numărul actual al vehiculului.

 În cazul vehiculelor utilizate în traficul internațional, cu excepția celor rezervate unor scopuri istorice: se aplică fizic numărul din 12 cifre chiar pe vehicul în termen de șase ani de la atribuirea în RNV. În cazul vehiculelor utilizate în traficul național, cu excepția celor rezervate unor scopuri istorice: aplicarea fizică a numărului din 12 cifre este voluntară.

4.1.2.    Rubrica nr. 2 – Statul membru și ANS (obligatorie)

Rubrica „Statul membru” trebuie să indice întotdeauna statul membru în al cărui RNV este înregistrat vehiculul. În cazul vehiculelor din țări terțe, această rubrică indică primul stat membru care a autorizat punerea în funcțiune a vehiculului în rețeaua feroviară a Uniunii Europene. Rubrica „ANS” indică entitatea care a eliberat autorizația de punere în funcțiune a vehiculului.

4.1.3.    Rubrica nr. 3 – Anul de fabricație

Atunci când nu se cunoaște cu exactitate anul de fabricație trebuie să se introducă un an aproximativ.

4.1.4.    Rubrica nr. 4 – Referința CE

În mod normal, nu există o astfel de referință pentru vehiculele existente cu excepția câtorva materiale rulante de mare viteză. Se înregistrează numai dacă este disponibilă.

4.1.5.    Rubrica nr. 5 – Trimitere la ERATV

Se înregistrează numai dacă este disponibilă.

Până la înființarea ERATV, se poate face trimitere la registrul materialului rulant (articolul 22a din Directiva 96/48/CE a Consiliului ( 5 ) și articolul 24 din Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 6 )).

4.1.6.    Rubrica nr. 6 – Restricții

Se înregistrează numai dacă există.

4.1.7.    Rubrica nr. 7 – Proprietarul (obligatorie)

Obligatoriu și, în mod normal, disponibil.

4.1.8.    Rubrica nr. 8 – Deținătorul (obligatorie)

Obligatoriu și, în mod normal, disponibil. Dacă deținătorul dispune de MDV (codul unic indicat în registrul MDV), acesta trebuie introdus.

4.1.9.    Rubrica nr. 9 – Entitatea responsabilă de întreținere (obligatorie)

Această rubrică este obligatorie.

4.1.10.    Rubrica nr. 10 – Retragerea

Aplicabilă după caz.

4.1.11.    Rubrica nr. 11 – statele membre în care vehiculul este autorizat

În mod normal, vagoanele RIV, vagoanele RIC și vehiculele care fac obiectul unor acorduri bilaterale sau multilaterale sunt înregistrate ca atare. Dacă sunt disponibile, aceste informații trebuie înregistrate în mod corespunzător.

4.1.12.    Rubrica nr. 12 – Numărul autorizației

Se înregistrează numai dacă este disponibil.

4.1.13.    Rubrica nr. 13 – Punerea în funcțiune (obligatorie)

Atunci când nu se cunoaște cu exactitate data punerii în funcțiune, trebuie să se introducă un an aproximativ.

4.2.    Procedură

Entitatea anterior responsabilă de înregistrarea vehiculului trebuie să pună toate informațiile la dispoziția ANS sau a EI a țării în care este stabilită.

Vagoanele de marfă și vagoanele de călători existente nu trebuie înregistrate decât în RNV-ul statului membru în care s-a aflat entitatea de înregistrare anterioară.

Dacă un vehicul existent a fost autorizat în mai multe state membre, EI care înregistrează respectivul vehicul transmite datele pertinente entităților de înregistrare din celelalte state membre vizate.

ANS sau EI introduce informațiile în RNV-ul său.

NSA sau EI informează toate părțile interesate în momentul în care transferul de informații s-a încheiat. Trebuie informate cel puțin următoarele entități:

 entitatea care a fost anterior responsabilă de înregistrarea vehiculului;

 deținătorul;

 AEF.
Apendicele 1

CODIFICAREA RESTRICȚIILOR

1.   PRINCIPII

Restricțiile (caracteristicile tehnice) deja înregistrate în alte registre la care ANS-urile au acces nu trebuie să fie reluate în RNV.

Acceptarea în traficul transfrontalier se bazează pe:

 informațiile codificate în numărul vehiculului;

 codificarea alfabetică; și

 marcajul vehiculului.

În consecință, nu este necesar ca astfel de informații să fie reluate în RNV.

2.   STRUCTURĂ

Codurile sunt structurate pe trei niveluri:

 nivelul 1: categorie de restricție;

 nivelul 2: tip de restricție;

 nivelul 3: valoarea sau specificația.Codificarea restricțiilor

Cat.

Tip

Valoare

Denumire

1

 

 

Restricție tehnică referitoare la construcție

 

1

Numerică (3)

Rază minimă de curbură în metri

 

2

Restricții privind circuitul de cale

 

3

Numerică (3)

Restricții de viteză în km/h (marcate pe vagoane, dar nu și pe locomotive)

2

 

 

Restricție geografică

 

1

Alfanumerică (3)

Ecartament cinematic (codificare STI WAG anexa C)

 

2

Listă codificată

Ecartamentul osiei montate

 

 

1

Ecartament variabil 1435/1520

 

 

2

Ecartament variabil 1435/1668

 

3

Fără CCS la bord

 

4

SMTFE A la bord

 

5

Numerică (3)

Sistem B la bord (1)

3

 

 

Restricții legate de mediu

 

1

Listă codificată

Zona climatică EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restricții de utilizare stipulate în certificatul de autorizare

 

1

În funcție de timp

 

2

În funcție de condiții (distanța parcursă, uzură etc.)

(1)   Dacă vehiculul este echipat cu mai multe sisteme B, trebuie indicat câte un cod pentru fiecare sistem. — 1xx se folosește pentru un vehicul dotat cu un sistem de semnalare; — 2xx se folosește pentru un vehicul dotat cu radio.
Apendicele 2

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL NEI

Codul pentru sistemul armonizat de numerotare, numit număr european de identificare (NEI), pentru certificatele de siguranță și alte documente

Exemplu:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Cod de țară

(2 litere)

Tip de document

(2 cifre)

An de eliberare

(4 cifre)

Contor

(4 cifre)

Câmpul 1

Câmpul 2

Câmpul 3

Câmpul 4

CÂMPUL 1 –   COD DE ȚARĂ (2 LITERE)

▼M3

Codurile sunt cele publicate și actualizate oficial pe site-ul web european, în Ghidul de redactare interinstituțional (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm)STAT

COD

Austria

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Croația

HR

Cipru

CY

Republica Cehă

CZ

Danemarca

DK

Estonia

EE

Finlanda

FI

Franța

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungaria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Letonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Luxemburg

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Țările de Jos

NL

Polonia

PL

Portugalia

PT

România

RO

Republica Slovacă

SK

Slovenia

SI

Spania

ES

Suedia

SE

Elveția

CH

Regatul Unit

UK

Codul atribuit autorităților multinaționale de siguranță trebuie să fie compus în același fel. În momentul de față există o singură autoritate de acest tip: Autoritatea de siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii. Se propune folosirea codului următor:AUTORITATE MULTINAȚIONALĂ DE SIGURANȚĂ

COD

Autoritatea de siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii

CT

▼M1

CÂMPUL 2 –   TIP DE DOCUMENT (NUMĂR DIN 2 CIFRE)

Utilizarea a două cifre permite identificarea tipului de document:

 prima cifră indică clasificarea generală a documentului;

 a doua cifră specifică subtipul de document.

Acest sistem de numerotare poate fi extins dacă vor fi necesare și alte coduri. Lista propusă în continuare prezintă combinații cunoscute posibile de două cifre și combinații pentru autorizația de punere în funcțiune a vehiculelor:Combinație numerică pentru câmpul 2

Tip de document

Subtip de document

[0 1]

Licențe

Licențe pentru IF

[0 x]

Licențe

Altele

[1 1]

Certificat de siguranță

Partea A

[1 2]

Certificat de siguranță

Partea B

[1 x]

Rezervat

Rezervat

[2 1]

Autorizație de siguranță

 

[2 2]

Rezervat

Rezervat

[2 x]

Rezervat

Rezervat

[3 x]

Rezervat, de exemplu întreținere a materialului rulant, a infrastructurii etc.

 

[4 x]

Rezervat pentru organismele notificate

De exemplu diverse tipuri de organisme notificate

[5 1] și [5 5] (1)

Autorizație de punere în funcțiune

Vehicule de tractare

[5 2] și [5 6] (1)

Autorizație de punere în funcțiune

Vehicule de călători remorcate

[5 3] și [5 7] (1)

Autorizație de punere în funcțiune

Vagoane

[5 4] și [5 8] (1)

Autorizație de punere în funcțiune

Vehicule speciale

[5 9] (2)

Autorizație de tip de vehicul

 

[6 0]

Autorizație de punere în funcțiune

Subsistemele „Infrastructură”, „Energie” și „Control-comandă și semnalizare – ansamblu de cale”

[6 1]

Autorizație de punere în funcțiune

Subsistemul „Infrastructură”

[6 2]

Autorizație de punere în funcțiune

Subsistemul „Energie”

[6 3]

Autorizație de punere în funcțiune

Subsistemul „Control-comandă și semnalizare – ansamblu de cale”

[7 1]

Permis de conducere al mecanicului de locomotivă

Contor până la 9 999 , inclusiv

[7 2]

Permis de conducere al mecanicului de locomotivă

Contor de la 10 000 până la 19 000 inclusiv

[7 3]

Permis de conducere al mecanicului de locomotivă

Contor de la 20 000 până la 29 000 inclusiv

[8 x] … [9 x]

Rezervat (2 tipuri de documente)

Rezervat (10 subtipuri fiecare)

(1)   Dacă cele 4 cifre rezervate pentru câmpul 4 „Contor” sunt utilizate în totalitate în cursul unui an, primele două cifre ale câmpului 2 se vor modifica respectiv de la: — [5 1] la [5 5] pentru vehiculele de tractare; — [5 2] la [5 6] pentru vehiculele de călători remorcate; — [5 3] la [5 7] pentru vagoane; — [5 4] la [5 8] pentru vehiculele speciale.

(2)   Cifrele alocate în câmpul 4 sunt: — de la 1 000 la 1 999 pentru vehiculele de tracțiune; — de la 2 000 la 2 999 pentru vehiculele remorcate pentru transportul călătorilor; — de la 3 000 la 3 999 pentru vagoanele de cale ferată; — de la 4 000 la 4 999 pentru vehicule speciale.

CÂMPUL 3 –   AN DE ELIBERARE (NUMĂR DIN 4 CIFRE)

Acest câmp indică anul (în formatul specificat aaaa, și anume 4 cifre) în care a fost eliberată autorizația.

CÂMPUL 4 –   CONTOR

Contorul este un număr progresiv care crește cu o unitate de fiecare dată când se eliberează un document, indiferent dacă este vorba despre o autorizație nouă, reînnoită sau actualizată/modificată. Chiar și în cazul revocării unui certificat sau al suspendării unei autorizații, numărul respectiv nu mai poate fi utilizat.

În fiecare an, contorul începe din nou de la zero.
Apendicele 3

CODIFICAREA RETRAGERILORCod

Mod de retragere

Descriere

00

Niciunul

Înregistrarea vehiculului este valabilă.

10

Înregistrare suspendată

Niciun motiv specificat

Înregistrarea vehiculului este suspendată fie la cererea proprietarului sau a deținătorului, fie printr-o decizie a ANS sau a EI.

11

Înregistrare suspendată

Vehiculul este destinat stocării în stare de funcționare ca rezervă inactivă sau strategică.

20

Înregistrare transferată

Se știe că vehiculul este reînregistrat cu un număr diferit sau de către un RNV diferit în vederea utilizării continue în întreaga rețea feroviară europeană sau pe o parte din aceasta.

30

Retragere

Niciun motiv specificat

Înregistrarea vehiculului în vederea exploatării pe rețeaua feroviară europeană s-a încheiat și nu se știe să se fi realizat o nouă înregistrare.

31

Retragere

Vehiculul este destinat utilizării continue ca vehicul feroviar în afara rețelei feroviare europene.

32

Retragere

Vehiculul este destinat recuperării de componente/module/piese de schimb interoperabile importante sau unei reconstrucții majore.

33

Retragere

Vehiculul este destinat scoaterii din funcțiune și eliminării materialelor (inclusiv a pieselor de schimb importante) în vederea reciclării.

34

Retragere

Vehiculul este destinat să fie „material rulant istoric conservat” în vederea exploatării pe o rețea separată sau a expunerii statice, în afara rețelei feroviare europene.

Utilizarea codurilor

 Dacă motivul retragerii nu este specificat, trebuie să se utilizeze codurile 10, 20 și 30 pentru a indica schimbarea statutului de înregistrare.

 Dacă se cunoaște motivul retragerii, opțiunile disponibile în baza de date a RNV-ului sunt codurile 11, 31, 32, 33 și 34. Aceste coduri se bazează exclusiv pe informațiile furnizate EI de către deținător sau proprietar.

Probleme de înregistrare

 Un vehicul al cărui număr de înregistrare este suspendat sau retras nu poate fi exploatat pe rețeaua feroviară europeană cu respectivul număr de înregistrare.

 Reactivarea unui număr de înregistrare după suspendare va necesita verificarea de către entitatea de înregistrare a condițiilor care au stat la baza suspendării.

 Transferul numărului de înregistrare în temeiul condițiilor prevăzute la articolul 1b din Decizia 2006/920/CE a Comisiei ( 7 ) și la articolul 1b din Decizia 2008/231/CE a Comisiei ( 8 ), astfel cum au fost modificate prin Decizia 2010/640/UE ( 9 ), constă într-o nouă înregistrare a vehiculului și în retragerea subsecventă a vechiului număr de înregistrare.
Apendicele 4

FORMULARUL STANDARD PENTRU ÎNREGISTRARE

image

image

image
Apendicele 5GLOSAR

Abreviere

Definiție

CCS

Sistem de comandă și control

CSI

Comunitatea Statelor Independente

COTIF

Convenția privind transporturile internaționale feroviare

CR

(Sistem) feroviar convențional

BD

Baza de date

CE

Comisia Europeană

RVCEV

Registrul virtual centralizat european al vehiculelor

NEI

Număr european de identificare

EN

Standard european (Euro Norm)

NEV

Numărul european al vehiculului

AEF

Agenția Europeană a Căilor Ferate, denumită și „agenția”

ERATV

Registrul european al tipurilor autorizate de vehicule

ERTMS

Sistemul european de management al traficului feroviar

UE

Uniunea Europeană

HS

(Sistem de) mare viteză

OA

Organ de anchetă

ISO

Organizația Internațională pentru Standardizare

AI

Administrator de infrastructură

INF

Infrastructură

TI

Tehnologia informației

RL

Registru local

ON

Organismul notificat

ANS

Autoritatea națională de siguranță

RNV

Registrul național al vehiculelor

(STI) OPE

(STI) Operarea și gestionarea traficului

OTIF

Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare

EI

Entitate de înregistrare, și anume organismul responsabil de păstrarea și actualizarea RNV-ului

OR

Organism de reglementare

RIC

Reglementările care guvernează utilizarea reciprocă a vagoanelor de călători și a furgoanelor în traficul internațional

RIV

Regulamentele privind utilizarea reciprocă a vagoanelor în traficul internațional

MR sau MRT

Material rulant

BDRMR (ATTM)

Baza de date de referință a materialului rulant (ATTM)

IF

Întreprindere feroviară

PEDS (ATTM)

Plan strategic european de desfășurare (ATTM)

(STI) ATTM

(STI) Aplicații telematice pentru transportul de marfă

STI

Specificații tehnice de interoperabilitate

MDV

Marcajul deținătorului vehiculului

RMDV

Registrul marcajelor deținătorilor de vehicule

RVV

Registrul virtual al vehiculelor

WAG (STI)

Vagon (STI vagoane)

BDOVUI (ATTM)

Baza de date operațională de vagoane și unități intermodale (ATTM)

▼M2
Apendicele 6

PARTEA „0” –    IDENTIFICAREA VEHICULULUI

Observații generale

Prezentul apendice descrie numărul european de vehicul și marcajul asociat aplicat în mod vizibil pe vehicul pentru identificarea în mod unic a acestuia în exploatare. Acesta nu descrie alte numere sau marcaje care ar putea fi gravate sau aplicate în mod permanent pe șasiu sau pe componentele principale ale vehiculului în momentul fabricării acestuia.

Numărul european de vehicul și abrevierile asociate

Fiecare vehicul feroviar primește un număr format din 12 cifre [denumit număr european de vehicul (NEV)], cu următoarea structură:Grup de material rulant

Capacitatea de interoperabilitate și tipul de vehicul

[2 cifre]

Țara în care este înmatriculat vehiculul

[2 cifre]

Caracteristicile tehnice

[4 cifre]

Numărul de serie

[3 cifre]

Cifra de control

[1 cifră]

Vagoane

00-09

10-19

20-29

30-39

40-49

80-89

[detalii în partea 6]

01-99

[detalii în partea 4]

0000-9999

[detalii în partea 9]

000-999

0-9

[detalii în partea 3]

Vehicule remorcate pentru transportul de călători

50-59

60-69

70-79

[detalii în partea 7]

0000-9999

[detalii în partea 10]

000-999

Unități și material rulant de tracțiune într-o garnitură de tren cu compunere fixă sau predefinită

90-99

[detalii în partea 8]

0000000-8999999

[semnificația acestor cifre este definită de statele membre, eventual prin acorduri bilaterale sau multilaterale]

Vehicule speciale

9000-9999

[detalii în partea 11]

000-999

Într-o anume țară, cele 7 cifre ale caracteristicilor tehnice și numărului de serie sunt suficiente pentru identificarea unică a unui vehicul în cadrul grupurilor de vehicule remorcate pentru transportul de călători și de vehicule speciale ( 10 ).

Numărul este completat de marcaje alfabetice:

(a) abrevierea țării în care este înmatriculat vehiculul (detalii în partea 4);

(b) marcajul deținătorului vehiculului (detalii în partea 1);

(c) abrevierea caracteristicilor tehnice (detalii în partea 12 pentru vagoane și în partea 13 pentru vehiculele remorcate pentru transportul de călători).

Numărul european de vehicul trebuie schimbat atunci când nu reflectă capacitatea de interoperabilitate sau caracteristicile tehnice în conformitate cu prezentul apendice din cauza modificărilor tehnice aduse vehiculului. Astfel de modificări tehnice pot necesita o nouă dare în exploatare (punere în funcțiune) în conformitate cu articolele 20-25 din Directiva 2008/57/CE.

PARTEA 1 –   MARCAJUL DEȚINĂTORULUI VEHICULULUI

1.    Definirea marcajului deținătorului vehiculului (MDV)

Marcajul deținătorului vehiculului (MDV) este un cod alfabetic format din 2 până la 5 litere ( 11 ). Pe fiecare vehicul feroviar este înscris un MDV, lângă numărul european de vehicul. MDV desemnează deținătorul vehiculului, astfel cum este înregistrat în registrul național al vehiculelor.

Un MDV este unic și valabil în toate țările în care se aplică prezenta STI și în toate țările care încheie un acord ce implică aplicarea sistemului de numerotare a vehiculului și de marcare a deținătorului vehiculului, conform descrierii din prezenta STI.

2.    Formatul marcajului deținătorului vehiculului

MDV reprezintă numele întreg sau abrevierea numelui deținătorului vehiculului, pe cât posibil în mod recognoscibil. Se pot utiliza toate cele 26 de litere ale alfabetului latin. Literele din MDV se scriu cu majuscule. Literele care nu ocupă primele poziții din cuvintele ce compun numele deținătorului se pot scrie cu minuscule. Pentru verificarea unicității marcajului, literele scrise cu minuscule vor fi considerate majuscule.

Literele pot conține diacritice ( 12 ). Diacriticele utilizate de aceste litere sunt ignorate la verificarea unicității.

Pentru deținătorii de vehicule care își au reședința într-o țară ce nu folosește alfabetul latin, poate fi aplicată după MDV o traducere a MDV în propriul alfabet, separată printr-o bară de fracție („/”). Acest MDV tradus nu este luat în considerare la prelucrarea datelor.

3.    Dispoziții privind alocarea marcajelor de deținător de vehicul

Unui deținător de vehicul i se pot atribui mai multe MDV, în cazul în care:

 deținătorul vehiculului are un nume oficial în mai multe limbi;

 deținătorul vehiculului are motive întemeiate pentru a face distincția între diferite parcuri de vehicule din cadrul organizației sale.

Se poate elibera un singur MDV pentru un grup de întreprinderi:

 care aparțin unei singure structuri corporative (de exemplu o structură de holding);

 care aparțin unei singure structuri corporative ce a desemnat și mandatat o organizație din cadrul său să gestioneze toate aspectele în numele tuturor celorlalte;

 care au acordat unei persoane juridice unice separate mandat pentru a se ocupa de toate aspectele în numele lor, caz în care persoana juridică este deținătorul.

4.    Registrul marcajelor de deținător de vehicul și procedura de alocare

Registrul MDV este public și actualizat în timp real.

O cerere de MDV se depune la autoritatea națională competentă a solicitantului și se transmite ERA. Un MDV poate fi utilizat doar după publicarea de către ERA.

Posesorul unui MDV are obligația să informeze autoritatea națională competentă atunci când încetează să mai utilizeze un MDV, iar autoritatea națională competentă va înainta informația către ERA. MDV-ul va fi apoi revocat, după ce deținătorul dovedește faptul că marcajul a fost modificat pe toate vehiculele relevante. MDV-ul nu va fi reemis timp de 10 ani, decât în cazul în care este realocat deținătorului inițial sau, la solicitarea acestuia, altui deținător.

Un MDV poate fi transferat altui deținător atunci când acesta este succesorul legal al deținătorului inițial. Un MDV rămâne în vigoare atunci când deținătorul își schimbă denumirea într-o denumire care nu prezintă similarități cu MDV.

În cazul unei schimbări a deținătorului care antrenează schimbarea MDV, vehiculele în cauză trebuie marcate cu noul MDV în termen de trei luni de la data înregistrării schimbării de deținător în registrul național al vehiculelor. În cazul unei neconcordanțe între MDV-ul înscris pe vehicul și datele înregistrate în registrul național al vehiculelor, acesta din urmă primează.

PARTEA 2

NEUTILIZATĂ

PARTEA 3 –   REGULI PENTRU STABILIREA CIFREI DE CONTROL (CIFRA A 12-A)

Cifra de control se stabilește în modul următor:

 cifrele aflate pe pozițiile pare ale numărului de bază (de la dreapta la stânga) se iau la propria valoare zecimală;

 cifrele aflate pe pozițiile impare ale numărului de bază (de la dreapta la stânga) se înmulțesc cu 2;

 se calculează apoi suma constituită din cifrele în poziție pară și din toate cifrele care constituie produsele parțiale obținute din pozițiile impare;

 se reține cifra unităților din această sumă;

 diferența necesară pentru aducerea cifrei unităților la 10 reprezintă cifra de verificare; în cazul în care cifra unităților este zero, atunci cifra de verificare va fi de asemenea zero.

Exemple:

1.

 Fie numărul de bază

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Factor de înmulțire

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Cifra unităților în această sumă este 2.

Cifra de control va fi prin urmare 8, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 33 84 4796 100 – 8.

2.

 Fie numărul de bază

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Factor de înmulțire

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Cifra unităților în această sumă este 0.

Cifra de control va fi prin urmare 0, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 31 51 3320 198 – 0.

PARTEA 4 –   CODIFICAREA ȚĂRILOR DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR (CIFRELE 3-4 ȘI ABREVIEREA)

Informațiile referitoare la țări terțe sunt oferite doar cu titlu informativ.Țări

Codul alfabetic al țării (1)

Codul numeric al țării

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbaidjan

AZ

57

Belarus

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia-Herțegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

China

RC

33

Croația

HR

78

Cuba

CU (1)

40

Cipru

CY

 

Republica Cehă

CZ

54

Danemarca

DK

86

Egipt

ET

90

Estonia

EST

26

Finlanda

FIN

10

Franța

F

87

Georgia

GE

28

Germania

D

80

Grecia

GR

73

Ungaria

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (1)

99

Irlanda

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japonia

J

42

Kazahstan

KZ

27

Kârgâzstan

KS

59

Letonia

LV

25

Liban

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lituania

LT

24

Luxemburg

L

82

Macedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (1)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Muntenegru

MNE

62

Maroc

MA

93

Țările de Jos

NL

84

Coreea de Nord

PRK (1)

30

Norvegia

N

76

Polonia

PL

51

Portugalia

P

94

România

RO

53

Rusia

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovacia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Coreea de Sud

ROK

61

Spania

E

71

▼C1

Suedia

S

74

▼M2

Elveția

CH

85

Siria

SYR

97

Tadjikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turcia

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ucraina

UA

22

Regatul Unit

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (1)

32

(1)   Conform sistemului de codificare alfabetică descris în anexa 4 la Convenția din 1949 și la articolul 45 alineatul (4) din Convenția din 1968 privind traficul rutier.

PARTEA 5

Neutilizată

PARTEA 6 –   CODURI DE INTEROPERABILITATE UTILIZATE PENTRU VAGOANE (CIFRELE 1-2) 

a doua cifrăprima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a doua cifrăprima cifră

 

 

Ecartament

fix sau variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix sau variabil

Ecartament

 

Vagoane conforme cu STI WAG () inclusiv secțiunea 7.1.2 și toate condițiile prevăzute în apendicele C

0

cu osii

Nu se utilizează

Vagoane

Nu se utilizează ()

Vagoane PPV/PPW

(ecartament variabil)

cu osii

0

1

cu boghiuri

cu boghiuri

1

2

cu osii

Vagoane

Vagoane PPV/PPW

(ecartament fix)

cu osii

2

3

cu boghiuri

cu boghiuri

3

Alte vagoane

4

cu osii ()

vagoane pentru întreținere

Alte vagoane

Vagoane cu numerotare specială pentru caracteristicile tehnice, care nu au fost date în exploatare pe teritoriul UE

cu osii ()

4

8

cu boghiuri ()

cu boghiuri ()

8

 

 

 

 

 

 

 

prima cifrăa doua cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

prima cifrăa doua cifră

(1)   Regulamentul Comisiei [STI WAG adoptată în urma revizuirii].

(2)   Ecartament fix sau variabil.

(3)   Cu excepția vagoanelor din categoria I (vagoane cu temperatură controlată), a nu se utiliza pentru noi vehicule autorizate date în exploatare.

PARTEA 7 –   CODURILE DE CAPACITATE PENTRU TRAFICUL INTERNAȚIONAL UTILIZATE LA VEHICULELE REMORCATE PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 1-2) 

Trafic intern

TEN () și/sau COTIF () și/sau PPV/PPW

Trafic intern sau trafic internațional prin acord special

TEN () și/sau COTIF ()

PPV/PPW

a doua cifrăprima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vehicule pentru trafic intern

Vehicule cu ecartament fix, fără climatizare (inclusiv vagoane pentru transportul automobilelor)

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), fără climatizare

Nu se utilizează

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), fără climatizare

Vehicule istorice

Nu se utilizează ()

Vehicule cu ecartament fix

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520) cu schimbarea boghiurilor

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520) cu osii cu ecartament variabil

6

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament fix, cu climatizare

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu climatizare

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), cu climatizare

Vagoane pentru transportul automobilelor

Nu se utilizează ()

7

Vehicule presurizate, cu climatizare

Nu se utilizează

Nu se utilizează

Vehicule presurizate, cu ecartament fix și climatizare

Nu se utilizează

Alte vehicule

Nu se utilizează

Nu se utilizează

Nu se utilizează

Nu se utilizează

(1)   Conforme cu STI-urile aplicabile, a se vedea apendicele P, partea 5.

(2)   Inclusiv vehiculele care, în conformitate cu reglementările existente, poartă cifrele definite în prezentul tabel. COTIF: vehicul care respectă regulamentul COTIF în vigoare în momentul dării în exploatare

(3)   Cu excepția vagoanelor de călători cu ecartament fix (56) și cu ecartament variabil (66) aflate deja în exploatare, a nu se utiliza pentru vehicule noi.

PARTEA 8 –   TIPURI DE UNITĂȚI ȘI MATERIAL RULANT DE TRACȚIUNE ÎNTR-O GARNITURĂ DE TREN CU COMPUNERE FIXĂ SAU PREDEFINITĂ (CIFRELE 1-2)

Prima cifră este „9”.

În cazul în care cea de a doua cifră descrie tipul de material rulant de tracțiune, este obligatorie codificarea următoare:Cod

Tip general de vehicul

0

Diverse

1

Locomotivă electrică

2

Locomotivă Diesel

3

Ramă electrică (de mare viteză) [automotor sau remorcă]

4

Ramă electrică (cu excepția celor de mare viteză) [automotor sau remorcă]

5

Ramă Diesel [automotor sau remorcă]

6

Remorcă specializată

7

Locomotivă electrică de manevră

8

Locomotivă Diesel de manevră

9

Vehicul special

PARTEA 9 –   MARCAJUL NUMERIC STANDARD AL VAGOANELOR (CIFRELE 5-8)

Partea 9 indică marcajul numeric asociat caracteristicilor tehnice principale ale vagonului și se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

PARTEA 10 –   CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE MATERIALULUI RULANT REMORCAT PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 5-6)

Partea 10 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

PARTEA 11 –   CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE VEHICULELOR SPECIALE (CIFRELE 6-8)

Partea 11 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

PARTEA 12 –   MARCAJUL CU LITERE PENTRU VAGOANE, CU EXCEPȚIA VAGOANELOR ARTICULATE ȘI MULTIPLE

Partea 12 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

PARTEA 13 –   MARCAJUL CU LITERE PENTRU MATERIALUL RULANT REMORCAT PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI

Partea 13 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.( 1 ) JO L 235, 17.9.1996, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/32/CE a Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 63).

( 2 ) JO L 110, 20.4.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/32/CE.

( 3 ) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

( 4 ) Cu toate acestea, toate vehiculele noi puse în funcțiune pentru AAE, BLS, FNME și GySEV/ROeEE trebuie să primească codul de țară standard.

( 5 ) JO L 235, 17.9.1996, p. 6.

( 6 ) JO L 110, 20.4.2001, p. 1.

( 7 ) JO L 359, 18.12.2006, p. 1.

( 8 ) JO L 84, 26.3.2008, p. 1.

( 9 ) JO L 280, 26.10.2010, p. 29.

( 10 ) Pentru vehiculele speciale, numărul trebuie să fie unic într-o țară dată, cu prima cifră și ultimele cinci cifre ale caracteristicilor tehnice și numărului de serie.

( 11 ) NMBS/SNCB poate utiliza în continuare litera B înscrisă într-un cerc.

( 12 ) Semnele diacritice reprezintă „semne cu accent”, cum sunt À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Literele speciale cum sunt Ø și Æ vor fi reprezentate printr-o singură literă; la controlarea unicității marcajului, Ø va fi luat ca O, iar Æ ca A.

Top