EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1828-20111201

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1828/2011-12-01

2006R1828 — RO — 01.12.2011 — 003.003


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1828/2006 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2006

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională

(JO L 371 27.12.2006, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 846/2009 AL COMISIEI din 1 septembrie 2009

  L 250

1

23.9.2009

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 832/2010 AL COMISIEI din 17 septembrie 2010

  L 248

1

22.9.2010

►M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1236/2011 AL COMISIEI din 29 noiembrie 2011

  L 317

24

30.11.2011


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 110, 29.4.2015, p.  41 (1828/2006)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1828/2006 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2006

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare RegionalăCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 ( 1 ), în special articolul 37 alineatul (1) litera (d), articolul 44 paragraful al treilea, articolul 59 alineatul (6), articolul 60 litera (b), articolul 66 alineatul (3), articolul 67 alineatul (2) litera (c), articolul 69 alineatul (1), articolul 70 alineatul (3), articolul 71 alineatul (5), articolul 72 alineatul (2), articolul 74 alineatul (2), articolul 76 alineatul (4) și articolul 99 alineatul (5) paragraful al doilea,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională ( 2 ), în special articolul 7 alineatul (2) paragraful al doilea și articolul 13 paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la fondurile structurale ( 3 ) și Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1783/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iulie 1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regională ( 4 ), ambele regulamente luând în considerare ultimele evoluții din domeniul fondurilor structurale. Prin urmare, este oportun să se stabilească norme noi de punere în aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 1080/2006 și (CE) nr. 1083/2006.

(2)

Experiența a arătat că cetățenii Uniunii Europene nu sunt suficient de conștienți de rolul Comunității în finanțarea programelor destinate creșterii competitivității economice, creării de locuri de muncă și consolidării coeziunii interne. Este astfel oportun să se prevadă elaborarea unui plan de comunicare care să definească în detaliu acțiunile de informare și de publicitate necesare remedierii acestei lipse de comunicare și de informare. În acest scop, este necesar, de asemenea, să se definească responsabilitățile și rolurile fiecărei părți implicate.

(3)

În scopul garantării unei ample diseminări a informațiilor referitoare la posibilitățile de finanțare la nivelul tuturor părților interesate și din motive de transparență, ar trebui definit conținutul minim al acțiunilor de informare necesare pentru a informa potențialii beneficiari cu privire la posibilitățile de finanțare oferite în comun de Comunitate și de statele membre prin intermediul fondurilor. În acest cadru, este necesar, în special, să se dispună publicarea procedurilor pe care potențialii beneficiari trebuie să le urmeze în vederea depunerii unei cereri de finanțare, precum și a criteriilor de selecție aplicate.

(4)

Pentru a mări transparența utilizării fondurilor, ar trebui să se publice, în format electronic sau sub altă formă, lista beneficiarilor, denumirea operațiunilor și suma finanțării publice alocate operațiunilor.

(5)

Pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a acțiunilor de informare convenite și pentru a permite un schimb de informații mai bun între statele membre și Comisie în ceea ce privește strategiile de informare și de publicitate și rezultatele acestora, este necesar să se desemneze persoane de contact responsabile cu acțiunile de informare și de publicitate, care să facă parte din rețelele comunitare adecvate.

(6)

În sensul articolelor 37 și 67 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, este necesar să se stabilească norme și categorii detaliate care să permită statelor membre să prezinte Comisiei informații uniforme cu privire la utilizarea programată a fondurilor, precum și la alocarea cumulativă a fondurilor, pe categorii, pe întreaga durată a unui program și pentru a permite Comisiei să informeze în mod adecvat celelalte instituții și cetățenii Uniunii Europene cu privire la utilizarea fondurilor, inclusiv realizarea obiectivelor stabilite la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(7)

În ceea ce privește articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și luând în considerare experiența dobândită, este necesar să se stabilească obligațiile impuse autorităților de gestionare în legătură cu beneficiarii în cursul fazei premergătoare selecției și aprobării operațiunilor care urmează să primească finanțare, cu privire la aspectele care trebuie urmărite în cadrul verificărilor cheltuielilor declarate de către beneficiari, inclusiv verificările administrative ale cererilor de rambursare și verificările la fața locului și cu privire la condițiile care trebuie respectate în cazul în care verificările la fața locului sunt realizate prin eșantionare.

(8)

De asemenea, este necesar să se stabilească în detaliu informațiile care trebuie incluse în înregistrările contabile ale operațiunilor, precum și cele care trebuie păstrate ca date privind punerea în aplicare, pe care autoritățile de gestionare trebuie să le înregistreze, să le stocheze și să le transmită Comisiei la cererea acesteia.

(9)

Pentru a permite un control adecvat al cheltuielilor efectuate în cadrul programelor operaționale, este necesar să se stabilească criteriile pe care o pistă de audit trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată suficientă.

(10)

Controlul operațiunilor este efectuat sub responsabilitatea autorității de audit. În vederea asigurării unor controale cu o sferă și o eficiență adecvate, care să fie efectuate în conformitate cu aceleași norme în toate statele membre, este necesar să se stabilească condițiile pe care aceste controale trebuie să le respecte.

(11)

În ceea ce privește eșantionarea operațiunilor care urmează să fie controlate, experiența a demonstrat că este necesar să se stabilească, în detaliu, regulile pe care autoritatea de audit trebuie să le respecte pentru a stabili ori a aproba metoda de eșantionare, inclusiv anumite criterii tehnice care trebuie aplicate în cazul unui eșantion statistic aleatoriu și factorii care trebuie luați în considerare în cazul unui eșantion suplimentar.

(12)

În scopul simplificării și armonizării normelor privind elaborarea și prezentarea strategiei de audit, raportului anual de control și declarațiilor de încheiere, care intră în sfera de competență a autorității de audit în temeiul articolului 62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, este oportun să se stabilească în detaliu conținutul acestor documente și să se precizeze natura și calitatea informațiilor pe care acestea se bazează.

(13)

Pentru a garanta o aplicare optimă a articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 cu privire la disponibilitatea documentelor și la dreptul de acces al Curții de Conturi și al Comisiei la ansamblul de documente justificative privind cheltuielile, auditurile și controalele, autoritățile de gestionare trebuie să asigure că informațiile privind identitatea și localizarea organismelor care dețin documentele justificative sunt ușor accesibile și că documentele respective sunt furnizate imediat unei liste minime de persoane și organisme. Este necesar să se stabilească, în acest scop, care suporturi de date pot fi considerate ca general acceptate pentru păstrarea acestor documente. În acest sens, autoritățile naționale trebuie să stabilească procedurile necesare pentru garantarea conformității documentelor păstrate cu originalele, după caz, și fiabilitatea acestora în procesele de audit și de control.

(14)

Pentru armonizarea normelor cu privire la certificarea cheltuielilor și la pregătirea cererilor de plată, este necesar să se definească conținutul certificatelor respective și al cererilor și să se specifice natura și calitatea informațiilor pe care acestea se bazează. Este necesar să se stabilească proceduri detaliate pentru păstrarea, în conformitate cu articolul 61 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, a unei contabilități a sumelor care trebuie recuperate și a sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției la o operațiune și pentru informarea Comisiei.

(15)

În conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, statele membre transmit Comisiei, înainte de prezentarea primei cereri de plată intermediară sau la doisprezece luni de la adoptarea fiecărui program operațional, o descriere a sistemelor de gestionare și control, un raport care prezintă rezultatele unei evaluări a punerii în aplicare a sistemelor și un aviz privind conformitatea acestora cu dispozițiile referitoare la sistemele de gestionare și de control ale respectivului regulament. Dat fiind că aceste documente sunt printre principalele elemente pe care se bazează Comisia, în contextul gestionării în comun a bugetului comunitar, pentru a se asigura că statele membre folosesc ajutorul financiar respectiv în conformitate cu normele și principiile aplicabile care sunt necesare pentru protejarea intereselor financiare ale Comunității, este necesar să se precizeze în detaliu informațiile pe care documentele în cauză trebuie să le cuprindă, precum și elementele care stau la baza evaluării și a avizului.

(16)

Programele operaționale care beneficiază de o finanțare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt prezentate de către două sau mai multe state membre și au caracteristici care sunt definite de Regulamentul (CE) nr. 1080/2006. Prin urmare, este oportun să se stabilească informațiile specifice pe care trebuie să le conțină descrierea sistemului de gestionare și de control al acestor programe.

(17)

Articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede, printre altele, că, pentru programele operaționale pentru care totalul cheltuielilor publice eligibile nu depășește 750 milioane EUR și pentru care nivelul de cofinanțare comunitară nu depășește 40 % din totalul cheltuielilor publice, un stat membru poate alege să se bazeze în mai mare măsură pe organismele și normele naționale pentru îndeplinirea anumitor funcții legate de cerințele în materie de control și audit. Prin urmare, este necesar să se stabilească verificările și controalele operațiunilor care pot fi efectuate și obligațiile care pot fi executate în conformitate cu normele naționale și de către organismele naționale.

(18)

În cadrul responsabilităților de gestionare și control care le revin, statele membre au obligația de a comunica neregularitățile și de a asigura monitorizarea acestora. Modalitățile de executare a acestei obligații au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1681/94 al Comisiei din 11 iulie 1994 privind neregularitățile și recuperarea sumelor plătite în mod necorespunzător în cadrul finanțării politicilor structurale, precum și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu ( 5 ) și de Regulamentul (CE) nr. 1831/94 al Comisiei din 26 iulie 1994 privind neregularitățile și recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanțărilor prin Fondul de coeziune, precum și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu ( 6 ). Din motive de claritate și în scopul simplificării, este oportun să se integreze aceste modalități de executare în prezentul regulament.

(19)

Este oportun să se prevadă rambursarea de către Comisie a cheltuielilor judiciare, în cazul în care aceasta îi solicită unui stat membru să inițieze sau să continue o acțiune în justiție în scopul recuperării sumelor plătite în mod necuvenit în urma unei neregularități, și furnizarea către Comisie a informațiilor necesare care să îi permită să stabilească imputarea pierderii aferente sumelor care nu pot fi recuperate în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. De asemenea, este oportun să se prevadă contacte regulate între Comisie și statele membre în ceea ce privește neregularitățile, utilizarea informațiilor furnizate în vederea realizării analizelor de risc și a elaborării de rapoarte, precum și transmiterea informațiilor către comitetele competente.

(20)

În vederea limitării obligației administrative impuse de sistemul de notificare și garantând în același timp nivelul necesar de informare, statele membre, fără a aduce atingere obligațiilor care decurg direct din articolul 61 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, nu trebuie să aibă obligația de a semnala neregularitățile privind sume care nu depășesc un anumit prag, cu excepția cazului în care Comisia solicită acest lucru în mod expres.

(21)

În temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( 7 ) și al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 8 ), este necesar să se prevadă, în ceea ce privește acțiunile de informare și de publicitate și auditurile și controalele efectuate în conformitate cu prezentul regulament, obligația Comisiei și a statelor membre de a preveni orice divulgare neautorizată a datelor personale și de a bloca orice formă de acces neautorizat la astfel de date, precum și să se stabilească scopul în care Comisia și statele membre pot prelucra astfel de date.

(22)

Din motive de siguranță juridică și de egalitate de tratament al tuturor statelor membre, este oportun să se stabilească rata aplicabilă corecției financiare pe care Comisia o poate efectua în cazul în care un stat membru nu își îndeplinește obligația de a menține, în toate regiunile în cauză, nivelul țintă convenit al cheltuielilor structurale publice sau asimilabile în perioada de programare. Din motive de simplificare și de proporționalitate, nu trebuie să se aplice nicio corecție financiară în cazul în care diferența între nivelul țintă convenit și nivelul atins este mai mică sau egală cu 3 % din nivelul țintă convenit (pragul de minimis); din aceleași motive, în cazul în care diferența între cele două niveluri este mai mare de 3 % din nivelul țintă convenit, rata trebuie calculată prin scăderea pragului de minimis.

(23)

Utilizarea unor mijloace electronice pentru schimbul de informații și de date financiare duce la o simplificare, o mai mare eficiență și transparență, precum și la o economie de timp. Pentru a exploata din plin aceste avantaje, protejând în același timp siguranța schimburilor, este necesar să se instituie un sistem informatic comun, precum și o listă a documentelor de interes comun pentru Comisie și pentru statele membre. Prin urmare, este necesar să se stabilească formatul fiecărui document și să se prevadă o descriere detaliată a informațiilor pe care aceste documente trebuie să le conțină. Din aceleași motive, ar trebui să se determine funcționarea respectivului sistem informatic în ceea ce privește partea responsabilă cu transferul documentelor către sistem și eventuala actualizare a acestora.

(24)

În conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice ( 9 ), luând în considerare nivelul de siguranță și de confidențialitate necesar pentru gestiunea financiară a utilizării fondurilor, nivelul actual al cunoștințelor și o analiză a raportului costuri-beneficii, este necesar să se impună utilizarea unei semnături electronice.

(25)

Pentru a garanta dezvoltarea rapidă și buna funcționare a sistemului informatic comun, costurile de dezvoltare trebuie finanțate din bugetul Comunităților Europene în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, iar costurile pentru interfața cu sistemele informatice naționale, regionale și locale trebuie să fie eligibile pentru o contribuție financiară din cadrul fondurilor în temeiul articolului 46 din respectivul regulament.

(26)

Pe baza experienței dobândite în perioada de programare 2000-2006, este necesar să se stabilească în detaliu condițiile pe care instrumentele de inginerie financiară trebuie să le respecte pentru a beneficia de o finanțare în cadrul unui program operațional, fiind înțeles faptul că toate contribuțiile destinate programului operațional și celelalte contribuții publice la instrumentele de inginerie financiară, precum și investițiile efectuate de instrumentele de inginerie financiară în diferite întreprinderi sunt supuse normelor în materie de ajutoare de stat, inclusiv orientările privind ajutoarele de stat destinate să promoveze investițiile în capital de risc în întreprinderi mici și mijlocii ( 10 ).

(27)

Este necesar să se adopte lista criteriilor care se aplică pentru determinarea zonelor în care cheltuielile pentru locuințe pot fi eligibile pentru o contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regională în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, precum și lista intervențiilor eligibile. Având în vedere diversitatea situațiilor care caracterizează statele membre respective, este oportun să se întocmească o listă a criteriilor destinate identificării zonelor afectate sau în pericol de deteriorare fizică și de excludere socială, în care investițiile în materie de locuințe pot fi eligibile pentru o cofinanțare. De asemenea, este oportun să se precizeze că, în ceea ce privește locuințele multifamiliale sau locuințele destinate gospodăriilor cu venituri mici sau persoanelor cu nevoi speciale, intervențiile eligibile pentru o cofinanțare trebuie să aibă ca obiectiv renovarea părților comune ale clădirilor rezidențiale multifamiliale sau asigurarea unor locuințe sociale moderne, de calitate, prin investiții în renovarea și schimbarea utilizării clădirilor existente care aparțin autorităților publice sau unor organizații fără scop lucrativ.

(28)

Articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că normele de eligibilitate a cheltuielilor sunt stabilite la nivel național, sub rezerva excepțiilor prevăzute de regulamentele specifice fiecărui fond. În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, ar trebui să se stabilească norme comune de eligibilitate a cheltuielilor care să se aplice programelor operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană în vederea garantării uniformității normelor aplicabile proiectelor realizate în mai multe state membre. Este oportun să se stabilească, pe baza experienței dobândite în cadrul unor programe similare în perioada de programare 2000-2006, norme comune aferente categoriilor de cheltuieli pentru care este foarte probabil ca normele naționale să difere. În vederea reducerii obligației administrative care le revine beneficiarilor și autorităților responsabile de programe, ratele forfetare aferente cheltuielilor generale ar trebui să fie eligibile în anumite condiții.

(29)

Ar trebui abrogate Regulamentele (CE) nr. 1681/94 și (CE) nr. 1831/94, precum și Regulamentele (CE) nr. 1159/2000 al Comisiei din 30 mai 2000 privind acțiunile de informare și publicitate pe care trebuie să le întreprindă statele membre în legătură cu intervențiile fondurilor structurale ( 11 ), (CE) nr. 1685/2000 al Comisiei din 28 iulie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul operațiunilor cofinanțate de fondurile structurale ( 12 ), (CE) nr. 438/2001 al Comisiei din 2 martie 2001 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului privind sistemele de gestionare și control pentru asistența acordată prin fondurile structurale ( 13 ), (CE) nr. 448/2001 al Comisiei din 2 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului privind procedura de efectuare a corecțiilor financiare cu privire la ajutorul acordat în cadrul fondurilor structurale ( 14 ), (CE) nr. 1386/2002 al Comisiei din 29 iulie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului privind sistemele de gestionare și de control pentru asistența acordată din Fondul de coeziune și procedura de efectuare a corecțiilor financiare ( 15 ), (CE) nr. 16/2003 al Comisiei din 6 ianuarie 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul acțiunilor cofinanțate din Fondul de coeziune ( 16 ) și (CE) nr. 621/2004 al Comisiei din 1 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de informare și publicitate referitoare la activitățile Fondului de coeziune ( 17 ).

(30)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de coordonare a fondurilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:CUPRINS

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Articolul 1

Obiect

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1083/2006

SECȚIUNEA 1

INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Articolul 2

Elaborarea planului de comunicare

Articolul 3

Examinarea conformității planului de comunicare

Articolul 4

Punerea în aplicare și monitorizarea planului de comunicare

Articolul 5

Acțiuni de informare destinate potențialilor beneficiari

Articolul 6

Acțiuni de informare destinate beneficiarilor

Articolul 7

Responsabilitățile autorității de gestionare cu privire la acțiunile de informare și de publicitate destinate publicului

Articolul 8

Responsabilitățile beneficiarilor cu privire la acțiunile de informare și de publicitate destinate publicului

Articolul 9

Caracteristici tehnice ale acțiunilor de informare și de publicitate privind operațiunea

Articolul 10

Rețea și schimb de experiență

SECȚIUNEA 2

INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR

Articolul 11

Defalcarea indicativă a utilizării fondurilor

SECȚIUNEA 3

SISTEME DE GESTIONARE ȘI DE CONTROL

Articolul 12

Organisme intermediare

Articolul 13

Autoritatea de management si auditorii

Articolul 14

Contabilitate

Articolul 15

Pistă de audit

Articolul 16

Controale ale operațiunilor

Articolul 17

Eșantionare

Articolul 18

Documente prezentate de autoritatea de audit

Articolul 19

Disponibilitatea documentelor

Articolul 20

Documente prezentate de autoritatea de certificare

Articolul 21

Descrierea sistemelor de gestionare și de control

Articolul 22

Informații privind autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare și organismele intermediare

Articolul 23

Informații privind autoritatea de audit și organismele care realizează audituri și controale

Articolul 24

Descrierea sistemelor de gestionare și de control care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană

Articolul 25

Evaluarea sistemelor de gestionare și de control

Articolul 26

Derogări privind programele operaționale prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

SECȚIUNEA 4

NEREGULARITĂȚI

Articolul 27

Definiții

Articolul 28

Notificare inițială – Derogări

Articolul 29

Situații de urgență

Articolul 30

Notificarea monitorizării

Articolul 31

Transmiterea pe cale electronică

Articolul 32

Rambursarea cheltuielilor judiciare

Articolul 33

Cooperarea cu statele membre

Articolul 34

Utilizarea informațiilor

Articolul 36

Neregularități sub pragul de notificare

SECȚIUNEA 5

DATE CU CARACTER PERSONAL

Articolul 37

Protecția datelor cu caracter personal

SECȚIUNEA 6

CORECȚIA FINANCIARĂ PENTRU NERESPECTAREA PRINCIPIULUI ADIȚIONALITĂȚII

Articolul 38

Nivelul corecției financiare

SECȚIUNEA 7

SCHIMBUL ELECTRONIC DE DATE

Articolul 39

Sistemul informatic pentru schimbul de date

Articolul 40

Conținutul sistemului informatic pentru schimbul de date

Articolul 41

Funcționarea sistemului informatic pentru schimbul de date

Articolul 42

Transmiterea datelor prin sistemul informatic pentru schimbul de date

SECȚIUNEA 8

INSTRUMENTE DE INGINERIE FINANCIARĂ

Articolul 43

Dispoziții generale

Articolul 44

Fonduri de participare

Articolul 45

Dispoziții suplimentare aplicabile instrumentelor de inginerie financiară pentru întreprinderi

Articolul 46

Fonduri de dezvoltare urbană

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1080/2006

SECȚIUNEA 1

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR PENTRU LOCUINȚE

Articolul 47

Intervenții în domeniul locuințelor

SECȚIUNEA 2

NORME DE ELIGIBILITATE APLICABILE PROGRAMELOR OPERAȚIONALE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA OBIECTIVULUI DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ

Articolul 48

Norme de eligibilitate a cheltuielilor

Articolul 49

Cheltuieli financiare și costuri de garanție

Articolul 50

Cheltuieli ale autorităților publice în legătură cu punerea în aplicare a operațiunilor

Articolul 51

Contribuții în natură

Articolul 52

Cheltuieli generale

Articolul 53

Amortizări

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 54

Abrogare

Articolul 55

Intrare în vigoare

LISTA ANEXELOR

Anexa I:

Reguli de bază pentru crearea emblemei și indicarea culorilor standard

Anexa II:

Clasificarea intervențiilor fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013

Partea A:

Coduri pe dimensiune

Partea B:

Defalcare orientativă a contribuției comunitare pe categorii în cadrul programului operațional

Partea C:

Defalcare cumulată a sumelor alocate din contribuția comunitară pe categorii (rapoarte de execuție anuale și finale)

Anexa III:

Lista datelor privind operaȚiunile care trebuie comunicate la cerere comisiei, în scopul controalelor documentare Și la faȚa locului în temeiul articolului 14

Anexa IV:

Parametri tehnici pentru eșantionarea statistică aleatorie care trebuie realizată în temeiul articolului 17 (Eșantionare) din prezentul regulament

Anexa V:

Model de strategie de audit în temeiul articolului 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Anexa VI:

Model de raport anual de control în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament

Anexa VII:

Model de aviz anual în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament

Anexa VIII:

Model de raport de control final și de declarație de încheiere privind programele operaționale în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și articolul 18 alineatul (3) din prezentul regulament

Partea A:

Model de raport de control final

Partea B:

Declarație de încheiere

Anexa IX:

Model de declarație referitoare la încheierea parțială a unui program operațional în conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din prezentul regulament

Anexa X:

Certificat și declaraȚie de cheltuieli Și cerere de plată intermediară

Anexa XI:

DeclaraȚie anuală privind sumele retrase Și recuperateși privind recuperările în curs Și care nu pot fi recuperate [articolul 20 alineatul (2)]

Anexa XII:

Descrierea sistemelor de gestionare și de control

Anexa XIII:

Model de aviz emis în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și cu articolul 25 din prezentul regulament referitor la conformitatea sistemelor de gestionare și de control

Anexa XIV:

Model de declarație de cheltuieli în vederea unei încheieri parțiale

Anexa XV:

Tabel financiar privind cadrul strategic național de referință (CSNR) – alocație anuală indicativă per fond și per program operațional (PO)

Anexa XVI:

Planuri de finanțare a programului operațional

Anexa XVII:

Previziuni ale posibilelor cereri de plată

Anexa XVIII:

Rapoarte anuale Și finale

Anexa XIX:

Verificarea adiționalității obiectivului de convergență pentru 2007-2013 – verificare ex ante

Anexa XX:

Date structurate care trebuie codificate, privind proiectele majore

Anexa XXI:

Proiect major Cerere de confirmare a finanȚării în temeiul articolelor 39–41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 – Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de coeziune – InvestiȚii în infrastructură

Anexa XXII:

Proiect major Cerere de confirmare a finanȚării în temeiul articolelor 39-41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 – Fondul European de Dezvoltare Regională/fondul de coeziune – Investiție productivă

Anexa XXIII:

Date privind participanții la operațiunile FSE pe prioritățiCAPITOLUL I

INTRODUCERE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 în ceea ce privește:

(a) informarea și publicitatea;

(b) informațiile privind utilizarea fondurilor;

(c) sistemele de gestionare și de control;

(d) neregularitățile;

(e) datele personale;

(f) corecțiile financiare pentru nerespectarea principiului adiționalității;

(g) schimbul de date pe cale electronică;

(h) instrumentele de inginerie financiară;

(i) eligibilitatea cheltuielilor pentru locuințe;

(j) eligibilitatea programelor operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.CAPITOLUL II

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1083/2006Secțiunea 1

Informare și publicitate

Articolul 2

Elaborarea planului de comunicare

(1)  Se stabilește un plan de comunicare, precum și orice modificare semnificativă a acestuia, de către autoritatea de gestionare, pentru programul operațional pentru care este responsabilă, sau de către statul membru, pentru toate sau mai multe programe operaționale cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) sau Fondul de coeziune.

(2)  Planul de comunicare cuprinde cel puțin elementele următoare:

(a) obiectivele și grupurile țintă;

(b) strategia și conținutul acțiunilor de informare și de publicitate destinate potențialilor beneficiari, beneficiarilor și publicului, care trebuie întreprinse de statul membru sau de autoritatea de gestionare, având în vedere valoarea adăugată a sprijinului comunitar la nivel național, regional și local;

(c) bugetul orientativ necesar punerii în aplicare a planului;

(d) serviciile administrative sau organismele responsabile cu realizarea acțiunilor de informare și de publicitate;

(e) modalitățile de evaluare a acțiunilor de informare și de publicitate cu privire la vizibilitatea și notorietatea programelor operaționale și ale rolului Comunității.

Articolul 3

Examinarea conformității planului de comunicare

Statul membru sau autoritatea de gestionare prezintă Comisiei planul de comunicare, în termen de patru luni de la data adoptării programului operațional sau, în cazul în care planul de comunicare vizează două sau mai multe programe operaționale, de la data adoptării celui mai recent program operațional.

În cazul în care Comisia nu formulează observații în termen de două luni de la primirea planului de comunicare, se consideră că planul este conform cu dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

În cazul în care Comisia formulează observații în termen de două luni de la primirea planului de comunicare, statul membru sau autoritatea de gestionare transmite Comisiei un plan de comunicare revizuit în termen de două luni.

În cazul în care Comisia nu formulează alte observații în termen de două luni de la prezentarea planului de comunicare revizuit, se consideră că planul poate fi pus în aplicare.

După caz, statul membru sau autoritatea de gestionare inițiază activitățile de informare și de publicitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, chiar dacă versiunea finală a planului de comunicare nu este disponibilă încă.

Articolul 4

Punerea în aplicare și monitorizarea planului de comunicare

(1)  Autoritatea de gestionare informează comitetul de monitorizare al fiecărui program operațional cu privire la următoarele elemente:

(a) planul de comunicare și evoluția punerii sale în aplicare;

(b) acțiunile de informare și de publicitate realizate;

(c) mijloacele de comunicare utilizate.

Autoritatea de gestionare prezintă comitetului de monitorizare exemple de astfel de acțiuni.

(2)  Rapoartele anuale și raportul final de execuție a programului operațional, prevăzute la articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, conțin:

(a) exemple de acțiuni de informare și de publicitate cu privire la programul operațional realizate în cadrul punerii în aplicare a planului de comunicare;

(b) dispozițiile privind anumite acțiuni de informare și de publicitate, prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (d), inclusiv, după caz, adresa electronică la care datele sunt disponibile;

(c) conținutul principalelor modificări aduse planului de comunicare.

Raportul anual de execuție pentru anul 2010 și raportul final de execuție conțin un capitol consacrat evaluării rezultatelor acțiunilor de informare și de publicitate cu privire la vizibilitatea și notorietatea programelor operaționale și a rolului Comunității, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (2) litera (e).

(3)  Mijloacele utilizate pentru punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea planului de comunicare sunt proporționale cu acțiunile de informare și de publicitate definite în planul de comunicare.

Articolul 5

Acțiuni de informare destinate potențialilor beneficiari

(1)  Autoritatea de gestionare asigură, în conformitate cu planul de comunicare, că programul operațional este difuzat la scară largă, specificându-se contribuțiile financiare din fondurile respective și că acest program este accesibil tuturor părților interesate.

În afară de aceasta, autoritatea de gestionare se asigură că informațiile privind posibilitățile de finanțare oferite de intervenția în comun a Comunității și a statului membru în cadrul programului operațional sunt difuzate la scară cât mai largă.

(2)  Autoritatea de gestionare furnizează potențialilor beneficiari informații clare și detaliate privind cel puțin:

(a) condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de o finanțare în cadrul unui program operațional;

(b) o descriere a procedurilor de examinare a cererilor de finanțare și a termenelor aferente;

(c) criteriile de selecție a operațiunilor care urmează să fie finanțate;

(d) persoanele de contact care, la nivel național, regional sau local, pot furniza informații cu privire la programele operaționale.

De asemenea, autoritatea de gestionare informează potențialii beneficiari cu privire la publicarea prevăzută la articolul 7 alineatul (2) litera (d).

(3)  Autoritatea de gestionare asociază acțiunilor de informare și de publicitate, în conformitate cu legislația și practicile naționale, cel puțin unul dintre următoarele organisme, care pot asigura o difuzare la scară largă a informațiilor enumerate la alineatul (2):

(a) autoritățile naționale, regionale și locale, precum și agențiile de dezvoltare;

(b) asociațiile profesionale;

(c) partenerii economici și sociali;

(d) organizațiile neguvernamentale;

(e) organizațiile care reprezintă mediile de afaceri;

(f) centrele de informare cu privire la Europa și reprezentanțele Comisiei în statele membre;

(g) instituțiile de învățământ.

Articolul 6

Acțiuni de informare destinate beneficiarilor

Autoritatea de gestionare informează beneficiarii cu privire la faptul că acceptarea unei finanțări este sinonimă cu acceptarea includerii lor în lista beneficiarilor publicată în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (d).

Articolul 7

Responsabilitățile autorității de gestionare cu privire la acțiunile de informare și de publicitate destinate publicului

(1)  Autoritatea de gestionare asigură că acțiunile de informare și de publicitate sunt realizate în conformitate cu planul de comunicare și au ca obiectiv o acoperire mediatică cât mai largă, prin diferite forme și metode de comunicare la nivelul teritorial adecvat.

(2)  Autoritatea de gestionare este responsabilă cel puțin cu organizarea următoarelor acțiuni de informare și de publicitate:

(a) o acțiune amplă de informare, care să facă publică lansarea unui program operațional, chiar dacă versiunea finală a planului de comunicare nu este disponibilă încă;

(b) cel puțin o acțiune amplă de informare pe an, astfel cum se specifică în planul de comunicare, care să prezinte realizările programului (programelor) operațional(e), inclusiv, după caz, proiectele mari;

(c) arborarea steagului Uniunii Europene timp de o săptămână, de la data de 9 mai, în fața sediului fiecărei autorități de gestionare;

(d) publicarea, pe cale electronică sau de alt tip, a listei beneficiarilor, a denumirii operațiunilor și a sumei finanțării publice alocate operațiunilor.

Nu se menționează numele participanților la operațiunile FSE.

Articolul 8

Responsabilitățile beneficiarilor cu privire la acțiunile de informare și de publicitate destinate publicului

(1)  Beneficiarul are obligația de a informa publicul cu privire la asistența financiară care îi este alocată din fonduri, în conformitate cu măsurile prevăzute la alineatele (2)-(4).

(2)  Beneficiarul afișează o placă explicativă permanentă, vizibilă și de mari dimensiuni, în termen de cel mult șase luni de la finalizarea oricărei operațiuni care respectă următoarele condiții:

(a) participarea publică totală la operațiune depășește 500 000 EUR;

(b) operațiunea constă în achiziționarea unui obiect fizic sau în finanțarea unor lucrări de infrastructură sau de construcții.

Pe placă se indică tipul și denumirea operațiunii, precum și informațiile menționate la articolul 9. ►M1  Informațiile menționate la articolul 9 ocupă cel puțin 25 % din placă. ◄

▼M1

În cazul în care nu este posibilă fixarea unei plăci explicative permanente pe un obiect fizic, astfel cum este prevăzut la primul paragraf litera (b), se iau alte măsuri corespunzătoare pentru a face cunoscută contribuția Comunității.

▼B

(3)  Pe durata realizării operațiunilor, beneficiarul montează un panou informativ la locul desfășurării operațiunilor care îndeplinesc următoarele condiții:

(a) participarea publică totală la operațiune depășește 500 000 EUR;

(b) operațiunea constă în finanțarea unor lucrări de infrastructură sau de construcții.

Elementele prevăzute la articolul 9 ocupă cel puțin 25 % din suprafața panoului.

După finalizarea operațiunii, panoul este înlocuit cu placa explicativă permanentă prevăzută la alineatul (2).

(4)  În cazul în care o operațiune beneficiază de o finanțare în cadrul unui program operațional cofinanțat din FSE și, după caz, dacă o operațiune beneficiază de o finanțare din FEDR sau din Fondul de coeziune, beneficiarul se asigură că participanții la operațiune au fost informați cu privire la finanțarea respectivă.

Beneficiarul arată în mod clar faptul că operațiunea pe care o realizează a fost selectată în cadrul unui program operațional cofinanțat din FSE, din FEDR sau din Fondul de coeziune.

Orice document privind o astfel de operațiune, inclusiv orice certificat de participare sau alt tip de certificat, cuprinde o mențiune a faptului că programul operațional a fost cofinanțat din FSE sau, după caz, din FEDR sau din Fondul de coeziune.

Articolul 9

Caracteristici tehnice ale acțiunilor de informare și de publicitate privind operațiunea

▼M1

Toate acțiunile de informare și publicitate inițiate de autoritățile de management sau de beneficiari și destinate beneficiarilor, potențialilor beneficiari și publicului includ următoarele elemente:

▼B

(a) emblema Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice din anexa I, și o trimitere la Uniunea Europeană;

(b) indicarea fondului în cauză:

(i) pentru FEDR: Fondul European de Dezvoltare Regională;

(ii) pentru Fondul de coeziune: Fondul de coeziune;

(iii) pentru FSE: Fondul Social European;

(c) o mențiune, aleasă de autoritatea de gestionare, prin care se subliniază valoarea adăugată a intervenției comunitare, de preferință „Investim în viitorul dumneavoastră”.

Dispozițiile literelor (b) și (c) nu se aplică în cazul obiectelor promoționale de mici dimensiuni.

▼M1

În cazul în care o acțiune de informare sau publicitate promovează mai multe operațiuni cofinanțate de mai multe fonduri, referința prevăzută la litera (b) din primul paragraf nu este necesară.

▼B

Articolul 10

Rețea și schimb de experiență

(1)  Fiecare autoritate de gestionare desemnează persoanele de contact responsabile cu informarea și publicitatea și informează Comisia cu privire la aceasta. De asemenea, statele membre pot desemna o singură persoană de contact pentru toate programele operaționale.

(2)  Pot fi instituite rețele comunitare alcătuite din persoane desemnate în conformitate cu alineatul (1) pentru a asigura schimbul de bune practici, inclusiv de rezultate ale punerii în aplicare a planului de comunicare, și schimbul de experiență în ceea ce privește realizarea acțiunilor de informare și de publicitate prevăzute la prezenta secțiune.

(3)  Schimburile de experiență în materie de informare și publicitate pot beneficia de o finanțare în cadrul asistenței tehnice prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.Secțiunea 2

Informații privind utilizarea fondurilor

Articolul 11

Defalcarea indicativă a utilizării fondurilor

(1)  Statele membre prezintă Comisiei defalcarea indicativă, pe categorii, a utilizării programate a fondurilor la nivelul programului operațional, prevăzută la articolul 37 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, în conformitate cu părțile A și B din anexa II la prezentul regulament.

(2)  Rapoartele anuale și finale de punere în aplicare, prevăzute la articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, conțin informații actualizate, la nivelul programului operațional, privind contribuția cumulată a fondurilor, pe categorii, la operațiunile selectate în cadrul programului operațional, de la începutul programului operațional și prezentate pentru fiecare combinație de coduri, în conformitate cu părțile A și C din anexa II la prezentul regulament.

(3)  Comisia utilizează datele furnizate de statele membre în conformitate cu alineatele (1) și (2) exclusiv în scop informativ.Secțiunea 3

Sisteme de gestionare și de control

Articolul 12

Organisme intermediare

În cazul în care un organism intermediar îndeplinește una sau mai multe din sarcinile care îi revin autorității de gestionare sau autorității de certificare, modalitățile convenite sunt consemnate formal, în scris.

Dispozițiile prezentului regulament cu privire la autoritatea de gestionare și autoritatea de certificare se aplică organismului intermediar.

Articolul 13

►M1  Autoritatea de management si auditorii ◄

(1)  În sensul selectării și aprobării operațiunilor în conformitate cu articolul 60 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, autoritatea de gestionare se asigură că beneficiarii sunt informați cu privire la condițiile specifice privind produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate în cadrul operațiunii, la planul de finanțare, la termenul de execuție, precum și la datele financiare și alte informații care urmează să fie păstrate și transmise.

Înainte de a lua o decizie de aprobare, autoritatea de gestionare verifică dacă beneficiarul are capacitatea de a îndeplini aceste condiții.

(2)   ►M1  Verificările care trebuie efectuate de autoritatea de management în conformitate cu articolul 60 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 sau, în cazul programelor din Obiectivul de cooperare teritorială europeană, de auditorii din domeniu desemnați de statele membre în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 vizează, după caz, aspecte administrative, financiare, tehnice și fizice ale operațiunilor. ◄

Verificările stabilesc veridicitatea cheltuielilor declarate, furnizarea produselor sau serviciilor în cauză în conformitate cu decizia de aprobare (verificarea serviciului furnizat), exactitatea cererilor de rambursare prezentate de către beneficiar și conformitatea operațiunilor și a cheltuielilor cu normele comunitare și naționale. Acestea cuprind proceduri destinate evitării dublei finanțări a cheltuielilor prin alte programe comunitare sau naționale și pentru alte perioade de programare.

Verificările cuprind următoarele proceduri:

(a) verificări administrative privind fiecare cerere de rambursare prezentată de beneficiari;

(b) verificări la fața locului ale operațiunilor.

▼M1

(3)  În cazul în care verificările la fața locului prevăzute la alineatul (2) paragraful al treilea litera (b) sunt efectuate prin eșantionare pentru un program operațional, autoritatea de gestionare sau, în cazul programelor din Obiectivul de cooperare teritorială europeană, auditorii din domeniu păstrează un registru care descrie și justifică metoda de eșantionare și indică operațiunile și tranzacțiile selectate în scopul verificărilor.

Autoritatea de management sau, în cazul programelor din cadrul Obiectivului de cooperare teritoriala europeana, auditorii din domeniu determină mărimea eșantionului în scopul obținerii unei garanții rezonabile privind legalitatea si regularitatea tranzacțiilor aferente, ținând cont de riscul identificat de autoritatea de management sau, după caz, auditorii din domeniu pentru tipul de beneficiari sau de operațiuni în cauză. Autoritatea de management sau auditorii din domeniu reexaminează anual metoda de eșantionare.

(4)  Autoritatea de management sau, în cazul programelor din Obiectivul de cooperare teritorială europeană, auditorii din domeniu stabilesc standarde și proceduri scrise în scopul verificărilor efectuate în conformitate cu alineatul (2) și, pentru fiecare verificare, consemnează activitățile efectuate, data și rezultatele verificării și măsurile luate cu privire la neregulile constatate.

▼B

(5)  În cazul în care autoritatea de gestionare are, de asemenea, calitatea de beneficiar în cadrul programului operațional, dispozițiile privind verificările de la alineatele (2), (3) și (4) garantează o separare adecvată a funcțiilor în conformitate cu articolul 58 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Articolul 14

Contabilitate

(1)  Documentele contabile aferente operațiunilor și datele privind punerea în aplicare prevăzute la articolul 60 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 cuprind informațiile enumerate în anexa III la prezentul regulament.

Autoritățile de gestionare, de certificare și de audit și organismele prevăzute la articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 au acces la aceste informații.

(2)  La cererea scrisă a Comisiei, statul membru îi comunică acesteia informațiile prevăzute la alineatul (1) în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primirea cererii sau în orice alt termen convenit, în scopul realizării controalelor documentare și a controalelor la fața locului.

▼M1

(3)  În înregistrările contabile ținute în conformitate cu articolul 61 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, orice sumă legată de o neregulă semnalată Comisiei în temeiul articolului 28 din prezentul Regulament este identificată cu ajutorul numărului de referință atribuit neregulii respective sau prin orice altă metodă corespunzătoare.

▼B

Articolul 15

Pistă de audit

În sensul articolului 60 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, o pistă de audit este considerată adecvată în cazul în care, pentru programul operațional în cauză, aceasta îndeplinește următoarele criterii:

(a) permite stabilirea unei apropieri între, pe de o parte, sumele globale certificate Comisiei și, pe de altă parte, documentele contabile și justificative detaliate de care dispun autoritatea de certificare, autoritatea de gestionare, organismele intermediare și beneficiarii în ceea ce privește operațiunile cofinanțate în cadrul programului operațional;

(b) permite verificarea plății participării publice către beneficiar;

(c) permite verificarea aplicării criteriilor de selecție stabilite de comitetul de monitorizare a programului operațional;

(d) conține, pentru fiecare operațiune, după caz, caietul de sarcini și planul de finanțare, documentele privind acordarea ajutorului, documentele privind procedurile de achiziții publice, rapoartele de activitate și rapoartele privind verificările, auditurile și controalele realizate.

Articolul 16

Controale ale operațiunilor

(1)  Controalele prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se efectuează pentru fiecare perioadă de douăsprezece luni începând de la 1 iulie 2008 pe un eșantion de operațiuni selectate printr-o metodă stabilită sau aprobată de autoritatea de audit în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament.

Controalele sunt efectuate la fața locului, pe baza documentelor și a datelor păstrate de beneficiar.

(2)  Controalele permit verificarea îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) operațiunea îndeplinește criteriile de selecție ale programului operațional, a fost realizată în conformitate cu decizia de aprobare și îndeplinește toate condițiile care se aplică în ceea ce privește funcționalitatea și utilitatea acesteia sau obiectivele care trebuie realizate;

(b) cheltuielile declarate corespund documentelor contabile și justificative păstrate de beneficiar;

(c) cheltuielile declarate de beneficiar sunt conforme cu normele comunitare și naționale;

(d) participarea publică a fost plătită beneficiarului în conformitate cu articolul 80 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(3)  În cazul în care problemele identificate par să aibă un caracter sistemic și, astfel, implică riscuri pentru alte operațiuni din programul operațional, autoritatea de audit asigură că se efectuează o examinare ulterioară, inclusiv alte controale, după caz, pentru a stabili amploarea acestor probleme. Autoritățile responsabile iau măsurile preventive și corective necesare.

(4)  În sensul prezentării datelor în tabelele din anexa VI punctul 9 și anexa VIII punctul 9, numai cheltuielile care fac obiectul unui control în conformitate cu alineatul (1) sunt incluse în suma cheltuielilor controlate.

Articolul 17

Eșantionare

(1)  Eșantionul de operațiuni care trebuie controlate în fiecare an are la bază, în primul rând, o metodă de eșantionare statistică aleatorie, astfel cum este definită la alineatele (2)-(4). Se pot selecta operațiuni ulterioare pentru a forma un eșantion suplimentar în conformitate cu alineatele (5) și (6).

(2)  Metoda utilizată pentru selectarea eșantionului și stabilirea unor concluzii pe baza rezultatelor ia în considerare standardele de audit recunoscute la nivel internațional și este documentată. Autoritatea de audit stabilește metoda de eșantionare statistică ce trebuie aplicată luând în considerare volumul cheltuielilor, numărul și tipul de operațiuni și alte elemente pertinente. Parametrii tehnici ai eșantionului se stabilesc în conformitate cu anexa IV.

(3)  Eșantionul care trebuie controlat la fiecare douăsprezece luni este selectat dintre operațiunile pentru care, în cursul anului anterior celui în care s-a transmis Comisiei raportul de control anual prevăzut la articolul 18 alineatul (2), au fost declarate cheltuieli Comisiei pentru programul operațional sau, după caz, pentru programele operaționale care intră sub incidența unui sistem de gestionare și de control comun. Pentru prima perioadă de douăsprezece luni, autoritatea de audit poate decide să regrupeze operațiunile pentru care au fost declarate cheltuieli Comisiei în 2007 și 2008 în vederea utilizării acestora ca bază pentru selecția operațiunilor care urmează să fie controlate.

(4)  Autoritatea de audit elaborează concluzii pe baza rezultatelor controalelor cu privire la cheltuielile declarate Comisiei în cursul anului prevăzut la alineatul (3) și le transmite Comisiei în raportul de control anual.

▼C1

În cazul în care, pentru un program operațional, rata de eroare proiectată depășește nivelul de materialitate, autoritatea de audit analizează materialitatea și adoptă măsurile necesare, în special prin formularea recomandărilor adecvate pe care le consemnează în raportul anual de control.

▼B

(5)  Autoritatea de audit reexaminează regulat gradul de acoperire al eșantionului aleatoriu, având în vedere, în special, necesitatea obținerii unui garanții suficiente a declarațiilor care trebuie furnizate la încheierea parțială și finală a fiecărui program operațional.

Autoritatea de audit decide, pe baza unei evaluări competente, dacă este necesar controlul unui eșantion suplimentar al operațiunilor ulterioare pentru a lua în considerare anumiți factori de risc specifici care au fost identificați sau pentru a garanta, pentru fiecare program, un grad de acoperire satisfăcător al diverselor tipuri de operațiuni, de beneficiari, de organisme intermediare și de axe prioritare.

(6)  Autoritatea de audit elaborează concluzii pe baza rezultatelor controalelor eșantionului suplimentar și le transmite Comisiei în raportul anual de control.

În cazul în care numărul neregularităților sesizate este ridicat sau au fost sesizate neregularități sistemice, autoritatea de audit analizează semnificația acestora și ia măsurile necesare, în special prin formularea recomandărilor adecvate pe care le consemnează în raportul anual de control.

Rezultatele controalelor eșantionului suplimentar sunt analizate separat de rezultatele eșantionului aleatoriu. În mod deosebit, neregularitățile sesizate în eșantionul suplimentar nu sunt luate în considerare pentru calculul ratei de eroare aferente eșantionului aleatoriu.

Articolul 18

Documente prezentate de autoritatea de audit

(1)  Strategia de audit prevăzută la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 este definită în conformitate cu modelul din anexa V la prezentul regulament. Strategia este actualizată și revizuită anual și, după caz, în cursul anului.

(2)  Raportul de control și avizul, prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, se bazează pe auditurile sistemelor și controalele operațiunilor realizate în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) literele (a) și (b) din respectivul regulament, în conformitate cu strategia de audit și sunt întocmite în conformitate cu modelele prevăzute în anexele VI și VII la prezentul regulament.

▼M1

În cazul programelor din cadrul Obiectivului de cooperare teritorială europeană, declarația de închidere și raportul anual de control și avizul acoperă întregul program și toate cheltuielile programului care sunt eligibile pentru o contribuție din partea FEDR.

▼B

(3)  Declarația de încheiere prevăzută la articolul 62 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se bazează pe ansamblul activităților de audit și de control efectuate de autoritatea de audit sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu strategia de audit. Declarația de încheiere și raportul de control final se întocmesc în conformitate cu modelul prevăzut în anexa VIII la prezentul regulament.

▼M1

În cazul programelor din cadrul Obiectivului de cooperare teritorială europeană, declarația de închidere și raportul final de control vizează întregul program și toate cheltuielile programului care sunt eligibile pentru contribuție din partea FEDR.

▼B

(4)  În cazul în care sfera de aplicare a examinării a fost limitată sau nivelul cheltuielilor nejustificate nu permite emiterea unui aviz fără rezerve, fie în cadrul avizului anual prevăzut la articolul 62 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, fie în cadrul declarației de încheiere prevăzute la litera (e) de la articolul respectiv, autoritatea de audit expune motivele și evaluează amploarea problemei, precum și consecințele financiare ale acesteia.

(5)  În caz de încheiere parțială a unui program operațional, declarația privind legalitatea și regularitatea tranzacțiilor cuprinse în declarația de cheltuieli prevăzută la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 este întocmită de către autoritatea de audit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa IX la prezentul regulament și prezentată împreună cu avizul prevăzut la articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Articolul 19

Disponibilitatea documentelor

(1)  În sensul articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, autoritatea de gestionare asigură punerea la dispoziție a unui registru în care sunt consemnate identitatea și localizarea organismelor care dețin documentele justificative privind cheltuielile, auditurile și controalele și care conține toate documentele necesare pentru stabilirea unei piste de audit adecvate.

(2)  Autoritatea de gestionare se asigură că documentele prevăzute la alineatul (1) sunt puse la dispoziția părților interesate și că extrasele sau copiile acestor documente sunt furnizate, în vederea inspecției, de persoanele și organismele abilitate în acest sens, inclusiv, cel puțin, personalul autorizat al autorității de gestionare, al autorității de certificare, al organismelor intermediare, al autorității de audit și al organismelor prevăzute la articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, precum și funcționarii autorizați ai Comunității și reprezentanții autorizați ai acestora.

(3)  Autoritatea de gestionare păstrează informațiile necesare pentru evaluarea și elaborarea de rapoarte, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 14, în ceea ce privește operațiunile prevăzute la articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 în perioada prevăzută la alineatul (1) litera (a) de la articolul respectiv.

(4)  Se consideră că cel puțin următoarele suporturi de date sunt general acceptate în sensul articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006:

(a) fotocopii ale documentelor originale;

(b) microfișe ale documentelor originale;

(c) versiuni electronice ale documentelor originale;

(d) documente care nu există decât în format electronic.

(5)  Procedura de certificare a conformității documentelor păstrate pe suporturi de date general acceptate cu originalele se stabilește de autoritățile naționale și garantează conformitatea versiunilor păstrate cu prevederile legale naționale, precum și fiabilitatea acestora pentru audit și control.

(6)  În cazul în care documentele există numai în format electronic, sistemele informatice utilizate trebuie să fie conforme cu standardele de siguranță recunoscute, care garantează conformitatea documentelor păstrate cu prevederile legale naționale, precum și fiabilitatea acestora pentru audit și control.

Articolul 20

Documente prezentate de autoritatea de certificare

(1)  Declarațiile certificate de cheltuieli și cererile de plată prevăzute la articolul 61 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se întocmesc în formatul prevăzut în anexa X la prezentul regulament și se transmit Comisiei.

(2)   ►M1  Până la data de 31 martie 2010 și până la 31 martie a fiecărui an ulterior, autoritatea de certificare transmite Comisiei o declarație în formatul precizat în anexa XI, care stabilește, pentru fiecare axă prioritară a programului operațional: ◄

(a) sumele retrase din declarațiile de cheltuieli prezentate în anul anterior în urma anulării totale sau parțiale a contribuției publice la o operațiune;

▼M1

(b) sumele recuperate care au fost deduse din declarații de cheltuieli depuse pe parcursul anului anterior;

▼B

(c) sumele de recuperat la data de 31 decembrie a anului anterior, clasificate în funcție de anul de emitere a ordinelor de recuperare;

▼M1

(d) o listă a sumelor referitor la care s-a stabilit pe parcursul anului anterior că nu pot fi recuperate sau că nu este probabil să fie recuperate, clasificate în funcție de anul în care au fost emise ordinele de recuperare.

În sensul primului paragraf, literele (a), (b) și (c), pentru fiecare axă prioritară se pun la dispoziție sume agregate legate de neregulile semnalate Comisiei în conformitate cu articolul 28.

În sensul primului paragraf litera (d), orice sumă legată de o neregulă semnalată Comisiei în conformitate cu articolul 28 se identifică prin intermediul numărului de referință al neregulii respective sau prin orice altă metodă corespunzătoare.

(2a)  Pentru fiecare sumă menționată la alineatul (2), primul paragraf, litera (d), autoritatea de certificare indică dacă solicită includerea contribuției Comunității în bugetul general al Uniunii Europene.

În cazul în care, într-un an de la data depunerii declarației, Comisia nu solicită informații în sensul articolului 70 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, informează în scris statul membru asupra intenției sale de a deschide o anchetă cu privire la suma respectivă sau solicită ca statul membru să continue procedura de recuperare, contribuția Comunității este în sarcina bugetului general al Uniunii Europene.

Termenul de un an nu se aplică în cazurile de fraudă constatată și în cele privind suspiciunea de fraudă.

(2b)  În sensul declarației prevăzute la alineatul (2), statele membre care nu au adoptat moneda euro ca monedă națională până la data depunerii declarației calculează sumele din moneda națională în echivalentul în euro utilizând cursul de schimb menționat la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1083/2006. Dacă sumele sunt legate de cheltuieli înregistrate în contabilitatea autorității de certificare pe o durată de peste o lună, se poate utiliza cursul de schimb din luna pe parcursul căreia cheltuielile au fost înregistrate pentru ultima dată.

▼B

(3)  În scopul de a proceda la încheierea parțială a unui program operațional, autoritatea de certificare transmite Comisiei declarația de cheltuieli prevăzută la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, întocmită în formatul din anexa XIV la prezentul regulament.

Articolul 21

Descrierea sistemelor de gestionare și de control

(1)  Descrierea sistemelor de gestionare și de control ale programelor operaționale, prevăzută la articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, cuprinde informații privind aspectele prevăzute la articolul 58 din regulamentul respectiv pentru fiecare program operațional, precum și informațiile enumerate la articolele 22 și 23 și, după caz, la articolul 24 din prezentul regulament.

Aceste informații se transmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XII.

(2)  În ceea ce privește programele operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană, descrierea sistemelor de gestionare și de control este furnizată de statul membru pe al cărui teritoriu se află autoritatea de gestionare.

Articolul 22

Informații privind autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare și organismele intermediare

Statul membru furnizează Comisiei următoarele informații cu privire la autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare și fiecare organism intermediar:

(a) o descriere a sarcinilor care le revin;

(b) organigrama fiecărei autorități, repartizarea sarcinilor la nivelul diferitelor servicii sau în cadrul acestora și numărul orientativ de posturi alocate;

(c) procedurile de selecție și de aprobare a operațiunilor;

(d) procedurile de primire, verificare și validare a cererilor de rambursare prezentate de beneficiari, în special normele și procedurile instituite în scopul verificărilor prevăzute la articolul 13, precum și procedurile legate de ordonanțarea, execuția și contabilizarea plăților către beneficiari;

(e) procedurile privind întocmirea și certificarea declarațiilor de cheltuieli, precum și comunicarea acestora către Comisie;

(f) menționarea procedurilor scrise stabilite în sensul literelor (c), (d) și (e);

(g) normele de eligibilitate stabilite de statul membru pentru a fi aplicate programului operațional;

(h) sistemul de păstrare a documentelor contabile detaliate aferente operațiunilor și a datelor privind punerea în aplicare, prevăzute la articolul 14 alineatul (1), în cadrul programului operațional.

Articolul 23

Informații privind autoritatea de audit și organismele care realizează audituri și controale

Statul membru furnizează Comisiei următoarele informații cu privire la autoritatea de audit și organismele prevăzute la articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006:

(a) o descriere a sarcinilor care le revin și a raporturilor dintre acestea, inclusiv, după caz, a raporturilor cu organismul de coordonare prevăzut la articolul 73 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006;

(b) organigrama autorității de audit și a fiecărui organism care participă la realizarea auditurilor și a controalelor referitoare la programul operațional, care să ilustreze modul în care se garantează independența acestora, numărul aproximativ de posturi alocate, precum și calificările sau experiența necesară;

(c) procedurile de monitorizare a punerii în aplicare a recomandărilor și a măsurilor corective care rezultă din rapoartele de audit și de control;

(d) după caz, procedurile prin care autoritatea de audit supraveghează activitățile organismelor care participă la realizarea auditurilor și controalelor referitoare la programul operațional;

(e) procedurile de întocmire a raportului de control anual și a declarațiilor de încheiere.

Articolul 24

Descrierea sistemelor de gestionare și de control care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană

Pe lângă informațiile de la articolele 21, 22 și 23, descrierea sistemului de gestionare și de control include modalitățile convenite de statele membre cu scopul de a:

(a) oferi acces autorității de gestionare la toate informațiile care îi sunt necesare pentru a-și exercita atribuțiile care îi revin în temeiul articolului 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și al articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006;

(b) oferi acces autorității de certificare la toate informațiile care îi sunt necesare pentru a-și exercita atribuțiile care îi revin în temeiul articolului 61 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006;

(c) oferi acces autorității de audit la toate informațiile care îi sunt necesare pentru a-și exercita atribuțiile care îi revin în temeiul articolului 62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și al articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006;

(d) asigura respectarea de către statele membre a obligațiilor care le revin în ceea ce privește recuperarea sumelor plătite necorespunzător, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006;

(e) asigura legalitatea și regularitatea cheltuielilor efectuate în afara Comunității și care figurează în declarația de cheltuieli, în cazul în care statele membre care participă la un program fac uz de flexibilitatea prevăzută la articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 pentru a permite autorității de gestionare, autorității de certificare și autorității de audit să își exercite atribuțiile în ceea ce privește cheltuielile efectuate în țările terțe și modalitățile de recuperare a sumelor plătite necorespunzător în caz de neregularitate.

Articolul 25

Evaluarea sistemelor de gestionare și de control

Raportul prevăzut la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se bazează pe o examinare a descrierii sistemelor, a documentelor relevante referitoare la sisteme și a sistemului de păstrare a documentelor contabile și a datelor privind punerea în aplicare a operațiunilor, precum și pe interviurile realizate cu personalul principalelor organisme, pe care autoritatea de audit sau orice alt organism responsabil cu întocmirea raportului le consideră importante pentru completarea, clarificarea sau verificarea informațiilor.

Avizul prevăzut la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se întocmește în conformitate cu modelul din anexa XIII la prezentul regulament.

În cazul în care sistemele de gestionare și de control în cauză sunt în mod esențial identice cu cele instituite pentru o intervenție aprobată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, se pot lua în considerare rezultatele auditurilor realizate de către auditorii naționali și comunitari cu privire la aceste sisteme în vederea întocmirii raportului și a avizului prevăzute la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Articolul 26

Derogări privind programele operaționale prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

(1)  Alineatele (2)-(5) din prezentul articol se aplică programelor operaționale pentru care un stat membru a exercitat opțiunea prevăzută la articolul 74 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(2)  Organismul național prevăzut la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 efectuează verificările prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)  Controalele operațiunilor prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se realizează în conformitate cu procedurile naționale. Articolele 16 și 17 din prezentul regulament nu se aplică în cazul acestor controale.

(4)  Articolul 18 alineatele (2)-(5) din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis întocmirii documentelor eliberate de organismul național prevăzut la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(5)  Raportul anual de control și avizul anual se întocmesc în conformitate cu modelele din anexele VI și VII la prezentul regulament.

Organismul național prevăzut la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 execută obligațiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) din prezentul regulament.

Declarația de cheltuieli se întocmește în conformitate cu modelele din anexele X și XIV la prezentul regulament.

(6)  Informațiile care trebuie să se regăsească în descrierea sistemelor de gestionare și de control prevăzute la articolul 21 alineatul (1), la articolele 22 și 23 din prezentul regulament cuprind, după caz, informațiile privind organismele naționale prevăzute la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.Secțiunea 4

Neregularități

Articolul 27

Definiții

În sensul prezentei secțiuni, se înțelege prin:

(a) „agent economic”, orice persoană fizică sau juridică, precum și celelalte entități care participă la realizarea intervenției din fonduri, cu excepția unui stat membru în exercițiul prerogativelor sale de autoritate publică;

(b) „prima constatare administrativă sau judiciară”, o primă evaluare scrisă a unei autorități competente, administrativă sau judiciară, care confirmă, pe baza unor fapte concrete, existența unei neregularități, fără a aduce atingere posibilității ca această concluzie să fie revizuită sau retrasă ulterior, în urma unor evoluții în cursul procedurii administrative sau judiciare;

(c) „suspiciune de fraudă”, o neregularitate care determină inițierea unei proceduri administrative sau judiciare la nivel național pentru a stabili existența unei intenții, în special de fraudă, astfel cum este prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene ( 18 ), instituită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană;

(d) „faliment”, o procedură de insolvabilitate în sensul articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului ( 19 ).

Articolul 28

Notificare inițială – Derogări

(1)  Fără a aduce atingere altor obligații prevăzute la articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, în cele două luni ulterioare sfârșitului fiecărui trimestru, statele membre prezintă Comisiei o situație a neregularităților care au făcut obiectul unui prim act de constatare administrativă sau judiciară.

În acest sens, statele membre furnizează, în toate cazurile, informații cu privire la următoarele elemente:

(a) Fondul, obiectivul, programul operațional, axa prioritară și operațiunea în cauză, precum și codul comun de identificare (CCI);

(b) dispoziția care a fost încălcată;

(c) data și sursa primei informații care a ridicat suspiciuni cu privire la existența unei neregularități;

(d) practicile utilizate pentru comiterea neregularității;

(e) după caz, dacă aceste practici ridică suspiciuni de fraudă;

(f) modul în care s-a descoperit neregularitatea;

(g) după caz, statele membre și țările terțe implicate;

(h) momentul sau perioada în care s-a comis neregularitatea;

(i) autoritățile sau organismele naționale care au constatat neregularitatea și autoritățile responsabile cu urmărirea administrativă sau judiciară;

(j) data primei constatări administrative sau judiciare a neregularității;

(k) identitatea persoanelor fizice sau juridice implicate sau a oricărei alte entități participante, cu excepția cazurilor în care această informație nu poate fi utilă în combaterea neregularităților, luând în considerare tipul de neregularitate în cauză;

▼M1

(l) cheltuielile totale eligibile și contribuția publică aprobată pentru operațiune, împreună cu suma corespunzătoare a contribuției Comunității calculată prin aplicarea ratei de cofinanțare a axei prioritare;

(m) cheltuielile și contribuția publică certificate de Comisie care sunt afectate de neregulă, precum și suma corespunzătoare a contribuției comunitare pentru care există risc calculată prin aplicarea ratei de cofinanțare a axei prioritare;

(n) în cazul unei suspiciuni de fraudă și în cazul în care nu s-a efectuat nicio plată din contribuția publică către persoane sau alte entități identificate în conformitate cu litera (k), sumele care ar fi fost plătite necorespunzător dacă nu s-ar fi constatat neregula;

(o) codul regiunii sau zonei în care operațiunea a fost situată sau a avut loc, precizând nivelul NUTS sau în alt mod;

▼B

(p) natura cheltuielii cu privire la care s-a constatat neregularitatea.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), nu se comunică următoarele cazuri:

(a) cazurile în care neregularitatea constă numai în neexecutarea, totală sau parțială, a unei operațiuni din cadrul programului operațional cofinanțat în urma falimentului beneficiarului;

▼M1

(b) cazurile semnalate autorității de gestionare sau autorității de certificare de către beneficiar din proprie inițiativă, înainte de a fi descoperite de una dintre aceste autorități, fie anterior, fie ulterior includerii plății în cauză într-o declarație certificată transmisă Comisiei;

(c) cazuri care sunt depistate și corectate de autoritatea de management sau de autoritatea de certificare anterior includerii cheltuielilor în cauză într-o declarație de cheltuieli transmisă Comisiei.

▼B

Cu toate acestea, trebuie comunicate neregularitățile care precedă falimentul, precum și orice suspiciune de fraudă.

▼M1

(3)  În cazul în care anumite informații menționate la alineatul (1), în special informațiile referitoare la practicile utilizate la săvârșirea neregulii și metoda prin care a fost constatată aceasta, nu sunt disponibile, statele membre vor furniza, în măsura posibilului, informațiile lipsă odată cu transmiterea ulterioară către Comisie a rapoartelor trimestriale privind neregulile.

▼B

(4)  Neregularitățile în legătură cu programele operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană se comunică de către statul membru în care beneficiarul a suportat cheltuielile de realizare a operațiunii. Statul membru informează în paralel autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare a programului și autoritatea de audit.

(5)  În cazul în care dispozițiile naționale prevăd confidențialitatea acțiunii de cercetare penală, comunicarea acestor informații este condiționată de autorizarea din partea autorității judiciare competente.

(6)  În cazul în care nu există neregularități pe care să le comunice în sensul alineatului (1), statul membru informează Comisia în termenul prevăzut la respectivul alineat.

Articolul 29

Situații de urgență

Fiecare stat membru comunică de îndată Comisiei și, după caz, celorlalte state membre interesate neregularitățile constatate sau presupuse, cu privire la care există temeri că vor avea repercusiuni imediate în afara teritoriului său sau care denotă recurgerea la o nouă practică ilegală.

▼M1

Articolul 30

Notificarea monitorizării

(1)  Pe lângă informațiile menționate la articolul 28 alineatul (1), statele membre furnizează Comisiei în termen de două luni de la sfârșitul fiecărui trimestru și făcând referire la orice raport anterior întocmit în temeiul articolului respectiv, detalii privind inițierea, încheierea sau abandonarea oricărei proceduri de impunere a unor sancțiuni administrative sau penale legate de neregulile notificate, precum și asupra rezultatelor unor astfel de proceduri.

În ceea ce privește neregulile pentru care au fost impuse sancțiuni, statele membre indică, de asemenea:

(a) dacă sancțiunile sunt de natură administrativă sau penală;

(b) dacă sancțiunile sunt o consecință a nerespectării legislației comunitare sau naționale;

(c) dispozițiile pe care se bazează sancțiunile;

(d) dacă frauda a fost constatată.

(2)  La cererea scrisă a Comisiei, statul membru furnizează informații referitoare la o neregulă sau la un grup de nereguli specifice.

▼B

Articolul 31

Transmiterea pe cale electronică

Informațiile prevăzute la articolele 28, 29 și la articolul 30 alineatul (1) se transmit, pe cât posibil, pe cale electronică, prin intermediul modulului prevăzut de Comisie în acest sens, printr-o conexiune securizată.

Articolul 32

Rambursarea cheltuielilor judiciare

În cazul în care, la cererea expresă a Comisiei, autoritățile competente ale unui stat membru decid inițierea sau continuarea unei acțiuni în justiție în vederea recuperării sumelor plătite în mod necorespunzător, Comisia poate să își ia angajamentul de a rambursa statului membru, în întregime sau parțial, cheltuielile judiciare și cele care au legătură directă cu procedura judiciară, prin prezentarea unor documente justificative, chiar dacă această procedură nu are rezultate.

Articolul 33

►M1  Cooperarea cu statele membre ◄

(1)  Comisia menține contacte adecvate cu statele membre interesate în vederea completării informațiilor furnizate cu privire la neregularitățile prevăzute la articolul 28 și procedurile prevăzute la articolul 30, în special cu privire la posibilitățile de recuperare.

▼M1

(2)  Fără a aduce atingere contactelor menționate la alineatul (1), în cazul în care Comisia estimează că, ținând cont de natura neregulii, practici identice sau similare ar putea apărea în alte state membre, ea semnalează problema Comitetului consultativ pentru coordonarea în domeniul combaterii fraudei instituit prin Decizia 94/140/CE a Comisiei ( 20 ).

Comisia informează în fiecare an respectivul comitet și comitetele menționate la articolele 103 și 104 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 în privința ordinului de mărime a sumelor afectate de neregulile descoperite și a diferitelor categorii de nereguli, defalcate pe tip și număr.

▼B

(3)  Comisia organizează, la nivel comunitar, reuniuni de informare destinate reprezentanților statelor membre pentru a examina, împreună cu aceștia, informațiile obținute în temeiul articolelor 28, 29 și 30, precum și al alineatului (1) din prezentul articol. Această examinare vizează concluziile care pot fi trase pe baza informațiilor cu privire la neregularități, la măsurile preventive și la acțiunile judiciare.

(4)  În cazul în care aplicarea unor dispoziții în vigoare conduce la apariția unei lacune care aduce atingere intereselor Comunității, statele membre și Comisia se consultă, la cererea Comisiei sau a unuia din aceste state membre, pentru a remedia această lacună.

Articolul 34

Utilizarea informațiilor

Comisia poate utiliza toate informațiile cu caracter general sau operațional pe care statele membre le comunică în conformitate cu prezentul regulament pentru a efectua analize de risc și pentru a elabora, pe baza informațiilor obținute, rapoarte și a crea sisteme de alarmă care să permită o identificare mai eficientă a riscurilor.

▼M1 —————

▼B

Articolul 36

Neregularități sub pragul de notificare

(1)  În cazul în care neregularitățile sunt legate de sume mai mici de 10 000 EUR suportate din bugetul general al Comunităților Europene, statele membre nu transmit Comisiei informațiile prevăzute la articolele 28 și 30 decât la cererea expresă a Comisiei.

▼M1 —————

▼M1

(2)  Statele membre care nu au adoptat moneda euro ca monedă națională până la data depunerii raportului în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) calculează sumele din moneda națională în echivalentul în euro utilizând cursul de schimb menționat la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1083/2006.

Dacă sumele sunt legate de cheltuieli înregistrate în contabilitatea autorității de certificare pe o durată de peste o lună, se poate utiliza cursul de schimb din luna pe parcursul căreia cheltuielile au fost înregistrate pentru ultima dată. În cazul în care cheltuielile nu au fost înregistrate în contabilitatea autorității de certificare, se va utiliza cel mai recent curs valutar publicat în format electronic de către Comisie.

▼BSecțiunea 5

Date cu caracter personal

Articolul 37

Protecția datelor cu caracter personal

(1)  Statele membre și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a împiedica divulgarea neautorizată a informațiilor prevăzute la articolul 14 alineatul (1), a informațiilor colectate de Comisie în cursul auditurilor și a informațiilor prevăzute în secțiunea 4, precum și accesul neautorizat la aceste informații.

(2)  Informațiile prevăzute la articolul 14 alineatul (1), precum și informațiile colectate de Comisie în cadrul auditurilor pe care le-a realizat nu sunt utilizate de Comisie decât în scopul exercitării responsabilităților care îi revin în temeiul articolului 72 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. Curtea de Conturi Europeană și Oficiul European de Luptă Antifraudă au acces la aceste informații.

(3)  Informațiile prevăzute în secțiunea 4 nu pot fi transmise unor persoane, altele decât cele din statele membre sau din cadrul instituțiilor comunitare care trebuie să aibă acces la ele prin natura funcției lor, cu excepția cazului în care statul membru care le-a transmis și-a exprimat, în mod expres, acordul în acest sens.

(4)  Datele cu caracter personal care se regăsesc în informațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (d) sunt prelucrate exclusiv în scopurile prevăzute la prezentul articol.Secțiunea 6

Corecția financiară pentru nerespectarea principiului adiționalității

Articolul 38

Nivelul corecției financiare

(1)  În cazul în care Comisia efectuează o corecție financiară în temeiul articolului 99 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, corecția se calculează în conformitate cu alineatul (2) din respectivul articol.

(2)  Nivelul corecției financiare se obține prin scăderea a trei puncte procentuale din diferența între nivelul țintă convenit și nivelul atins, exprimată ca procent din nivelul țintă convenit, și prin împărțirea la zece a rezultatului.

Corecția financiară se determină prin aplicarea acestui nivel al corecției financiare la contribuția din fondurile structurale în favoarea statului membru în cauză în cadrul obiectivului de convergență pentru întreaga perioadă de programare.

(3)  În cazul în care diferența între nivelul țintă convenit și nivelul realizat, exprimată ca procent din nivelul țintă convenit, prevăzută la alineatul (2), este mai mică sau egală cu 3 %, nu se va efectua nicio corecție financiară.

(4)  Corecția financiară nu depășește 5 % din suma alocată statului membru în cauză din fondurile structurale în cadrul obiectivului de convergență pentru întreaga perioadă de programare.Secțiunea 7

Schimbul electronic de date

Articolul 39

Sistemul informatic pentru schimbul de date

În sensul articolelor 66 și 76 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, se instituie un sistem informatic destinat schimbului tuturor datelor referitoare la programul operațional.

Schimbul de date între fiecare stat membru și Comisie se efectuează printr-un sistem informatic instituit de Comisie, care permite un schimb securizat de date între Comisie și fiecare stat membru.

Statele membre participă la dezvoltarea ulterioară a sistemului informatic pentru schimbul de date.

Articolul 40

Conținutul sistemului informatic pentru schimbul de date

(1)  Sistemul informatic pentru schimbul de date cuprinde informații de interes atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre, precum și, cel puțin, următoarele date, necesare pentru efectuarea tranzacțiilor financiare:

(a) alocația anuală orientativă din fiecare fond pentru fiecare program operațional, astfel cum este prevăzută în cadrul strategic național de referință, în conformitate cu modelul din anexa XV;

(b) planurile de finanțare a programelor operaționale, în conformitate cu modelul din anexa XVI;

(c) declarațiile de cheltuieli și cererile de plată, în conformitate cu modelul din anexa X;

(d) previziunile anuale ale posibilelor plăți ale cheltuielilor, în conformitate cu modelul din anexa XVII;

(e) secțiunea financiară a rapoartelor anuale și a raportului final de execuție, în conformitate cu modelul din anexa XVIII punctul 2.1.

(2)  Pe lângă datele prevăzute la alineatul (1), sistemul informatic pentru schimbul de date conține cel puțin următoarele documente și date de interes comun, care să permită efectuarea unei monitorizări:

(a) cadrul strategic național de referință prevăzut la articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006;

(b) datele care dovedesc respectarea principiului adiționalității, în conformitate cu modelul din anexa XIX;

(c) programele operaționale, inclusiv datele privind clasificarea, în conformitate cu modelul din anexa II partea B și cu tabelele din anexa II partea A;

(d) deciziile Comisiei privind participarea din fonduri;

(e) cererile de intervenție pentru proiectele majore prevăzute la articolele 39, 40 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, în conformitate cu anexele XXI și XXII la prezentul regulament, precum și datele din aceste anexe indicate în anexa XX;

(f) rapoartele de execuție, în conformitate cu anexa XVIII, inclusiv datele privind împărțirea pe categorii, în conformitate cu modelul care figurează în anexa II partea C și cu tabelele care figurează în anexa II partea A;

(g) datele cu privire la participanții la operațiunile FSE în ordinea priorității, în conformitate cu modelul din anexa XXIII;

(h) descrierea sistemelor de gestionare și de control, în conformitate cu modelul din anexa XII;

(i) strategia de audit, în conformitate cu modelul din anexa V;

(j) rapoartele și avizele cu privire la audituri și controale, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele VI, VII, VIII, IX și XIII, și schimbul de corespondență între Comisie și fiecare stat membru;

(k) declarația de cheltuieli privind încheierea parțială, în conformitate cu modelul din anexa XIV;

(l) declarația anuală privind sumele retrase și recuperate și recuperările în curs, în conformitate cu anexa XI;

(m) planul de comunicare prevăzut la articolul 2.

(3)  Informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2) se transmit, după caz, în formatul indicat în anexe.

Articolul 41

Funcționarea sistemului informatic pentru schimbul de date

(1)  Comisia și autoritățile desemnate de statul membru în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, precum și organismele cărora le-a fost delegată această sarcină introduc și actualizează în sistemul informatic pentru schimbul de date documentele care intră în sfera lor de competență, în formatul cerut.

(2)  Statele membre centralizează și trimit Comisiei cererile de acordare a dreptului de acces la sistemul informatic pentru schimbul de date.

(3)  Schimburile de date și tranzacțiile poartă o semnătură electronică în sensul Directivei 1999/93/CE. Statele membre și Comisia recunosc validitatea juridică și admisibilitatea semnăturii electronice utilizate în sistemul informatic pentru schimbul de date ca dovadă în justiție.

(4)  Costurile dezvoltării sistemului informatic pentru schimbul de date sunt finanțate din bugetul general al Comunităților Europene în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Eventualele costuri ale unei interfețe între sistemul informatic comun pentru schimbul de date și sistemele informatice naționale, regionale și locale, precum și eventualele costuri de adaptare a sistemelor naționale, regionale și locale la cerințele Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 sunt eligibile în temeiul articolului 46 din regulamentul respectiv.

Articolul 42

Transmiterea datelor prin sistemul informatic pentru schimbul de date

(1)  Sistemul informatic pentru schimbul de date este accesibil statelor membre și Comisiei fie direct, fie prin intermediul unei interfețe care asigură înregistrarea și sincronizarea automată a datelor în sistemele informatice de gestionare naționale, regionale și locale.

(2)  Data luată în considerare pentru trimiterea documentelor la Comisie este data la care statul membru înregistrează documentele în sistemul informatic pentru schimbul de date.

(3)  În caz de forță majoră, în special în cazul unei probleme de funcționare a sistemului informatic pentru schimbul de date sau al întreruperii conexiunii, statul membru în cauză poate prezenta Comisiei, pe suport de hârtie, documentele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, prin utilizarea formularelor din anexele II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII și XXIII la prezentul regulament. După încetarea cauzei de forță majoră, statul membru introduce documentele corespunzătoare în sistemul informatic pentru schimbul de date.

Prin derogare de la alineatul (2), data luată în considerare pentru prezentarea documentelor este data la care se trimit documentele pe suport de hârtie.Secțiunea 8

Instrumente de inginerie financiară

Articolul 43

►M1  Dispoziții generale ◄

▼M2

(1)  Articolele 43 până la 46 se aplică instrumentelor de inginerie financiară sub forma unor acțiuni care efectuează investiții rambursabile sau furnizează garanții pentru investiții rambursabile, sau ambele, în următoarele:

(a) întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei ( 21 ), începând de la 1 ianuarie 2005;

(b) parteneriate între sectorul public și sectorul privat sau alte proiecte urbane care fac parte din planuri integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă, în ceea ce privește fondurile de dezvoltare urbană;

(c) subvenții sau alte mecanisme stimulative pentru favorizarea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile pentru clădiri, inclusiv în locuințele existente.

▼M1

(2)  Instrumentele de inginerie financiară, inclusiv fondurile de participare, sunt persoane juridice independente guvernate de acordurile dintre partenerii de cofinanțare sau acționari sau sub formă de finanțare separată în cadrul unei instituții financiare.

În cazul în care instrumentul de inginerie financiară există în cadrul unei instituții financiare, acesta este organizat sub forma unei părți finanțate separat, supusă normelor specifice de punere în aplicare din cadrul instituției financiare, stipulând, în special, menținerea de conturi separate care fac distincția între noile resurse investite în instrumentul de inginerie financiară, inclusiv cele acordate prin programul operațional, și cele disponibile inițial în cadrul instituției.

Comisia nu poate deveni partener de cofinanțare sau acționar al instrumentelor de inginerie financiară.

(3)  În cazul în care autoritățile de management sau fondurile de participare selecționează instrumentele de inginerie financiară, instrumentele de inginerie financiară depun un plan de afaceri sau alt document corespunzător.

Termenii și condițiile pentru acordarea de contribuții din programele operaționale instrumentelor de inginerie financiară sunt stabilite în acordul de finanțare care se încheie între reprezentantul legal al instrumentului de inginerie financiară și statul membru sau autoritatea de management ori fondul de participare, după caz.

Acordul de finanțare include cel puțin următoarele elemente:

(a) strategia și planificarea privind investițiile;

(b) dispoziții privind monitorizarea și implementarea;

(c) o politică de retragere pentru contribuția acordată prin programul operațional din instrumentul de inginerie financiară;

(d) prevederile de lichidare a instrumentului de inginerie financiară, inclusiv refolosirea resurselor atribuibile contribuției din programul operațional returnate instrumentului de inginerie financiară din investiții sau rămase după onorarea tuturor garanțiilor.

▼B

(4)   ►M1  Costurile de gestiune nu pot depăși, în medie anuală, pe durata acordării asistenței, niciunul dintre următoarele praguri, cu excepția cazului în care ca urmare a unei licitații competitive este necesar un procentaj mai ridicat în conformitate cu normele în vigoare: ◄

(a) 2 % din capitalul vărsat din programul operațional pentru fondurile de participare sau din capitalul vărsat din programul operațional sau din fondul de participare la fondurile de garanție;

(b) 3 % din capitalul vărsat din programul operațional sau din fondul de participare la instrumentul de inginerie financiară în toate celelalte cazuri, cu excepția instrumentelor de microcredit destinate microîntreprinderilor;

(c) 4 % din capitalul vărsat din programul operațional sau din fondul de participare la instrumentele de microcredit destinate microîntreprinderilor.

▼M1

(5)  Resursele provenite din capitalul propriu, împrumuturi și alte investiții rambursabile, precum și din garanțiile pentru investițiile rambursabile, în afară de o parte pro rata din costurile de gestiune și din primele de performanță, pot fi alocate în mod preferențial investitorilor care acționează pe baza principiului investitorului într-o economie de piață. Astfel de resurse pot fi alocate până la nivelul remunerației stabilite în statutul instrumentelor de inginerie financiară și sunt alocate ulterior în mod proporțional tuturor partenerilor de cofinanțare și acționarilor.

▼M2

(6)  Întreprinderile, parteneriatele între sectorul public și sectorul privat și alte proiecte care fac parte dintr-un plan integrat pentru dezvoltarea urbană durabilă, precum și operațiunile pentru favorizarea eficienței energetice și a utilizării energiei regenerabile pentru clădiri, inclusiv pentru locuințele existente, care sunt finanțate prin instrumente de inginerie financiară, pot beneficia, de asemenea, de o subvenție sau de alt sprijin prin intermediul unui program operațional.

▼M1

(7)  Autoritățile de management iau măsuri de precauție pentru a minimiza denaturarea concurenței pe piețele de capital de risc sau de împrumut și pe piața garanțiilor private.

▼B

Articolul 44

►M1  Fonduri de participare ◄

(1)  În cazul în care fondurile structurale finanțează instrumente de inginerie financiară organizate prin intermediul fondurilor de participare, statul membru sau autoritatea de gestionare încheie cu fondul de participare un acord de finanțare care stabilește modalitățile de finanțare și rezultatele preconizate.

Acordul de finanțare ia în considerare, după caz, următoarele elemente:

▼M2

(a) în ceea ce privește instrumentele de inginerie financiară care sprijină întreprinderile, în special IMM-urile, inclusiv microîntreprinderile, concluziile unei evaluări a diferenței dintre oferta și cererea de astfel de instrumente;

▼B

(b) în ceea ce privește fondurile de dezvoltare urbană, studiile sau evaluările cu privire la dezvoltarea urbană și planurile integrate de dezvoltare urbană care fac parte din programele operaționale;

▼M2

(c) în ceea ce privește fondurile sau alte mecanisme stimulative pentru favorizarea eficienței energetice și a utilizării energiei regenerabile pentru clădiri, inclusiv pentru locuințele existente, cadrele reglementare ale Uniunii și cele naționale relevante și strategiile naționale relevante.

▼M1

(2)  Acordul de finanțare menționat la alineatul 1 stipulează, în special:

(a) modalitățile de contribuție din programul operațional la fondul de participare;

(b) invitații de manifestare a interesului adresate instrumentelor de inginerie financiară în conformitate cu normele în vigoare;

(c) evaluarea și selecția instrumentelor de inginerie financiară de către fondurile de participare;

(d) definirea și monitorizarea politicii de investiții sau a planurilor și măsurilor de dezvoltare urbană prevăzute;

(e) transmiterea de rapoarte din partea fondului de participare către statele membre sau autoritățile de management;

(f) monitorizarea punerii în practică a investițiilor;

(g) cerințele în materie de audit;

(h) o politică de retragere a fondului de participare din instrumentele de inginerie financiară;

(i) normele de lichidare a fondului de participare, inclusiv reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuției din programul operațional, restituite în urma investițiilor sau rămase disponibile după efectuarea plății tuturor garanțiilor.

În cazul instrumentelor de inginerie financiară care sprijină întreprinderi, dispozițiile privind definirea și monitorizarea politicilor de investiții menționate la litera (d) din primul paragraf indică cel puțin întreprinderile vizate și produsele de inginerie financiară care trebuie sprijinite.

▼M1 —————

▼M3

Articolul 45

Dispoziții suplimentare aplicabile instrumentelor de inginerie financiară pentru întreprinderi

Instrumentele de inginerie financiară pentru întreprinderi menționate la articolul 43 alineatul (1) litera (a) investesc numai în activitățile pe care administratorii instrumentelor de inginerie financiară le consideră ca fiind potențial viabile din punct de vedere economic.

Ele nu investesc în întreprinderi aflate în dificultate în sensul orientărilor Comunității privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate ( 22 ) începând de la 10 octombrie 2004.

▼B

Articolul 46

►M1  Fonduri de dezvoltare urbană ◄

▼M1

(1)  În cazul în care fondurile structurale finanțează fonduri de dezvoltare urbană, aceste fonduri investesc în parteneriate public-privat sau în alte proiecte care fac parte dintr-un program integrat pentru dezvoltarea urbană durabilă. Parteneriatele public-privat sau alte proiecte nu cuprind nici crearea, nici dezvoltarea unor instrumente financiare, cum ar fi capitalul de risc, fondurile de împrumut sau fondurile de garanție pentru întreprinderi.

(2)  În sensul alineatului (1), fondurile de dezvoltare urbană investesc prin intermediul împrumuturilor sau al garanțiilor ori prin intermediul instrumentelor echivalente și al instrumentelor de capital.

▼B

(3)  În cazul în care fondurile structurale finanțează fonduri de dezvoltare urbană, fondurile respective nu pot fi alocate pentru refinanțarea unor achiziții sau participări în cadrul unor proiecte care sunt deja încheiate.CAPITOLUL III

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1080/2006Secțiunea 1

Eligibilitatea cheltuielilor pentru locuințe

▼M1

Articolul 47

Intervenții în domeniul locuințelor

(1)  La stabilirea zonelor menționate la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, statele membre iau în considerare cel puțin unul din următoarele criterii:

(a) un nivel ridicat de sărăcie și excluziune socială;

(b) un nivel ridicat de șomaj de lungă durată;

(c) o evoluție demografică deficitară;

(d) un nivel redus de școlarizare, un nivel redus de calificare profesională și o rată considerabilă a abandonului școlar;

(e) o rată ridicată a criminalității și a delincvenței;

(f) un mediu deosebit de degradat;

(g) un nivel redus de activitate economică;

(h) un număr ridicat de imigranți, de grupuri etnice și minoritare sau de refugiați;

(i) spații locative de o calitate redusă;

(j) un nivel redus de performanță energetică al clădirilor.

▼M2

(2)  Având în vedere articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, cheltuielile pentru locuințe destinate comunităților marginalizate sunt eligibile numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(a) o astfel de investiție locativă se înscrie într-o strategie integrată și sprijinul acordat intervențiilor în domeniul locuințelor pentru comunitățile marginalizate însoțește alte tipuri de intervenții, îndeosebi în domeniul educației, sănătății, incluziunii sociale și ocupării locurilor de muncă;

(b) amplasarea geografică a acestor locuințe asigură integrarea spațială a acestor comunități în centrul societății și nu contribuie la fenomenele de segregație, izolare și excluziune.

▼BSecțiunea 2

Norme de eligibilitate aplicabile programelor operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană

Articolul 48

Norme de eligibilitate a cheltuielilor

Fără a aduce atingere listei de cheltuieli neeligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, articolele 49-53 din prezentul regulament se aplică în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor în legătură cu operațiuni selectate în cadrul unui program operațional care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Articolul 49

Cheltuieli financiare și costurile de garanție

Următoarele cheltuieli și costuri sunt eligibile pentru o contribuție din FEDR:

(a) costurile aferente tranzacțiilor financiare transnaționale;

(b) în cazul în care punerea în aplicare a unei operațiuni necesită deschiderea unuia sau a mai multor conturi individuale, cheltuielile bancare pentru deschiderea și gestionarea contului sau conturilor;

(c) costurile de expertiză juridică, cheltuielile notariale, costurile de expertiză tehnică și financiară și cheltuielile contabile și de audit, în cazul în care sunt în legătură directă cu operațiunea cofinanțată și sunt necesare pentru pregătirea sau punerea în aplicare a acesteia sau, în cazul cheltuielilor de contabilitate și de audit, dacă au legătură cu cerințele autorității de gestionare;

(d) costul garanțiilor oferite de o bancă sau de orice altă instituție financiară în măsura în care aceste garanții sunt impuse de legislația națională sau comunitară.

Amenzile, penalitățile financiare și cheltuielile judiciare nu sunt eligibile.

Articolul 50

Cheltuieli ale autorităților publice în legătură cu punerea în aplicare a operațiunilor

(1)  Pe lângă cheltuielile cu asistența tehnică furnizată în cadrul unui program operațional în temeiul articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt eligibile următoarele cheltuieli suportate de autoritățile publice în cadrul pregătirii sau punerii în aplicare a unei operațiuni:

(a) costurile aferente serviciilor profesionale furnizate de o autoritate publică, alta decât beneficiarul, în cadrul pregătirii sau punerii în aplicare a unei operațiuni;

(b) costurile aferente serviciilor furnizate în legătură cu pregătirea și punerea în aplicare a unei operațiuni de către o autoritate publică ce are calitatea de beneficiar și care desfășoară o operațiune pe cont propriu, fără a apela la furnizori externi.

(2)  Autoritatea publică în cauză eliberează o factură pentru costurile prevăzute la alineatul (1) litera (a) și o înmânează beneficiarului sau certifică aceste costuri pe baza unor documente contabile cu valoare echivalentă, care permit identificarea costurilor reale pe care le-a suportat pentru operațiunea respectivă.

▼M1

(3)  Costurile menționate la alineatul (1) litera (b) sunt eligibile dacă sunt generate de responsabilitățile statutare ale autorității publice sau de sarcinile de gestionare zilnică, monitorizare și control și dacă sunt legate fie de cheltuieli efectiv și direct plătite în contul operațiunii de cofinanțare, fie de contribuții în natură, astfel cum sunt precizate la articolul 51.

▼B

Articolul 51

Contribuții în natură

(1)  Contribuțiile în natură ale unui beneficiar din domeniul public sau privat sunt cheltuieli eligibile, în cazul în care îndeplinesc următoarele condiții:

(a) corespund contribuției sub formă de terenuri sau bunuri imobile, echipamente sau materii prime, sub forma unei activități profesionale sau de cercetare sau a unei activități benevole;

(b) valoarea lor poate face obiectul unei evaluări și al unui control independent.

(2)  În cazul contribuției sub formă de terenuri sau bunuri imobile, valoarea se certifică de către un expert independent calificat sau un organism oficial autorizat în mod corespunzător.

(3)  În cazul unei activități de voluntariat, valoarea activității se stabilește luând în considerare timpul consacrat și tariful orar și zilnic perceput pentru o activitate echivalentă.

Articolul 52

Cheltuieli generale

Cheltuielile generale sunt eligibile cu condiția să se bazeze pe costuri reale imputabile punerii în aplicare a operațiunii în cauză sau pe costuri medii reale imputabile unor operațiuni de același tip.

Tarifele forfetare stabilite pe baza costurilor medii nu pot depăși 25 % din costurile directe ale unei operațiuni care pot influența nivelul cheltuielilor generale. Calculul tarifelor forfetare este documentat în mod corespunzător și verificat în mod regulat.

▼M1

Primul și al doilea alineat se aplică exclusiv operațiunilor aprobate înainte de 13 octombrie 2009 și atunci când opțiunea pusă la dispoziția statelor membre la articolul 7 alineatul (4) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 nu a fost exercitată.

▼B

Articolul 53

Amortizări

Cheltuielile de amortizare a activelor amortizabile utilizate direct în cadrul unei operațiuni, care au fost efectuate în perioada de cofinanțare, sunt eligibile cu condiția ca achiziția activelor să nu fie declarată cheltuială eligibilă.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 54

Abrogare

(1)  Regulamentele (CE) nr. 1681/94, (CE) nr. 1159/2000, (CE) nr. 1685/2000, (CE) nr. 438/2001 și (CE) nr. 448/2001 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Dispozițiile regulamentelor abrogate continuă să se aplice intervențiilor aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.

(2)  Regulamentele (CE) nr. 1831/94, (CE) nr. 1386/2002, (CE) nr. 16/2003 și (CE) nr. 621/2004 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Dispozițiile regulamentelor abrogate continuă să se aplice deciziilor adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1164/94.

Articolul 55

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

REGULI DE BAZĂ PENTRU CREAREA EMBLEMEI ȘI INDICAREA CULORILOR STANDARD

DESCRIERE SIMBOLICĂ

Pe un fundal de cer albastru, douăsprezece stele aurii formează un cerc care reprezintă uniunea popoarelor Europei. Numărul stelelor este invariabil, doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și unității.

DESCRIERE HERALDICĂ

Pe fond albastru, un cerc format din douăsprezece stele aurii cu cinci raze, ale căror vârfuri nu se ating.

DESCRIERE GEOMETRICĂ

image

Emblema reprezintă un drapel sub forma unui dreptunghi albastru, cu lungimea de 1,5 ori cât lățimea. Douăsprezece stele aurii situate la intervale egale formează un cerc invizibil, al cărui centru este punctul de intersecție al diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu o treime din lățime. Fiecare stea are cinci colțuri situate pe circumferința unui cerc invizibil a cărui rază este egală cu a optsprezecea parte din lățime. Toate stelele sunt poziționate vertical, adică au un colț îndreptat în sus și două colțuri poziționate pe o linie imaginară, perpendicular pe ax. Stelele sunt poziționate asemenea orelor pe cadranul unui ceas. Numărul lor este invariabil.

CULORI REGULAMENTARE

Culorile emblemei sunt următoarele:

 PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului;

 PANTONE YELLOW pentru stele.

TETRACROMIA

În cazul în care se utilizează procedeul de imprimare prin tetracromie, se recreează cele două culori standard prin utilizarea celor patru culori din tetracromie.

 PANTONE YELLOW se obține utilizând „Process Yellow” 100 %.

 PANTONE REFLEX BLUE se obține prin amestecarea culorii „Process Cyan” 100 % cu „Process Magenta” 80 %.

INTERNET

▼M1

În paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB: 0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexazecimal: FFCC00).

▼B

PROCESUL DE REPRODUCERE MONOCROM

Cu negru: se trasează chenarul dreptunghiului cu negru și se tipăresc stelele cu negru pe alb.

image

Cu albastru (Reflex Blue): se utilizează această culoare 100 % pentru fond, iar stelele sunt reproduse în alb negativ.

image

REPRODUCEREA PE FOND COLORAT

În cazul în care este imposibil să se evite un fond colorat, se trasează un chenar alb în jurul dreptunghiului, cu lățimea egală cu a douăzeci și cincea parte din înălțimea dreptunghiului.

image
ANEXA II

CLASIFICAREA INTERVENȚIILOR FONDURILOR STRUCTURALE ( 23 ) PENTRU PERIOADA 2007-2013

Partea A:   Coduri pe dimensiuneTABELUL 1:  CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „TEME PRIORITARE”

Cod

Temă prioritară

Cercetare și dezvoltare tehnologică (CDT), inovație și spirit întreprinzător

01

Activități de CDT în centre de cercetare

02

Infrastructuri în materie de CDT (inclusiv echipament, aparate și rețele informatice de mare viteză care leagă centrele de cercetare) și centre de competență în tehnologii specifice

03

Transfer de tehnologii și îmbunătățirea rețelelor de cooperare între micile întreprinderi (IMM), între acestea și alte întreprinderi, universități, instituții de învățământ superior de toate tipurile, autorități regionale, centre de cercetare și poli științifici și tehnologici (parcuri științifice și tehnologice, tehnopoli etc.)

04

Susținerea CDT, mai ales în IMM-uri (inclusiv acces la serviciile de CDT în centrele de cercetare)

05

Servicii de susținere avansată a societăților și grupurilor de societăți

06

Asistență acordată IMM-urilor pentru promovarea produselor și a proceselor de producție nepoluante (punerea în aplicare a sistemelor eficiente de gestiune de mediu, adoptare și utilizare a tehnologiilor de prevenire a poluării, integrarea tehnologiilor proprii în producția societăților)

07

Investiții în societăți ale căror activități sunt direct legate de cercetare și inovație (tehnologia inovației, crearea de noi societăți de către universități, centre și societăți existente de CDT etc.)

08

Alte investiții în societăți

09

Alte măsuri care urmăresc stimularea cercetării, a inovației și a spiritului întreprinzător în IMM-uri

Societatea informațională

10

Infrastructuri telefonice (inclusiv rețele în bandă largă)

11

Tehnologii ale informației și comunicațiilor (acces, securitate, interoperabilitate, prevenirea riscurilor, cercetare, inovație, conținut numeric etc.)

12

Tehnologii ale informației și comunicațiilor (TEN-TIC)

13

Servicii și aplicații pentru uzul cetățenilor (sănătate online, administrație online, formare online, integrare prin tehnologiile societății informaționale etc.)

14

Servicii și aplicații destinate IMM-urilor (comerț electronic, educație și formare, rețelistică etc.)

15

Alte măsuri care urmăresc îmbunătățirea accesului și utilizării eficiente a TIC de către IMM-uri

Transporturi

16

Căi ferate

17

Căi ferate (RTE-T)

18

Active feroviare mobile

19

Active feroviare mobile (RTE-T)

20

Autostrăzi

21

Autostrăzi (RTE-T)

22

Drumuri naționale

23

Drumuri regionale/locale

24

Piste pentru cicliști

25

Transporturi urbane

26

Transporturi multimodale

27

Transporturi multimodale (RTE-T)

28

Sisteme inteligente de transport

29

Aeroporturi

30

Porturi

31

Căi navigabile interne (regionale și locale)

32

Căi navigabile interne (RTE-T)

Energie

33

Electricitate

34

Electricitate (RTE-T)

35

Gaze naturale

36

Gaze naturale (RTE-T)

37

Produse petroliere

38

Produse petroliere (RTE-T)

39

Energii regenerabile: energie eoliană

40

Energii regenerabile: energie solară

41

Energii regenerabile: energie de biomasă

42

Energii regenerabile: energie hidroelectrică, geotermică și altele

43

Eficiență energetică, cogenerare, gestionare a energiei

Protecția mediului și prevenirea riscurilor

44

Gestionarea deșeurilor menajere și industriale

45

Gestionarea și distribuția apei (apă potabilă)

46

Tratarea apei (ape uzate)

47

Calitatea aerului

48

Prevenirea și controlul integrat al poluării

49

Adaptarea la schimbarea climatică și atenuarea efectelor acesteia

50

Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate

51

Promovarea biodiversității și protecția naturii (inclusiv NATURA 2000)

52

Promovarea transportului urban curat

53

Prevenirea riscurilor (inclusiv elaborarea și punerea în aplicare a unor planuri și acțiuni pentru prevenirea și gestionarea riscurilor naturale și tehnologice)

54

Alte acțiuni în vederea protecției mediului înconjurător și prevenirii riscurilor

Turism

55

Promovarea resurselor naturale

56

Protecția și valorificarea patrimoniului natural

57

Alte măsuri de sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor turistice

Cultură

58

Protecția și conservarea patrimoniului cultural

59

Dezvoltarea de infrastructuri culturale

60

Alte măsuri de sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor culturale

Reabilitare urbană/rurală

61

Proiecte integrate de reabilitare urbană/rurală

Creșterea capacității de adaptare a lucrătorilor, întreprinderilor și întreprinzătorilor

62

Dezvoltarea sistemelor și strategiilor de educare și de formare continuă în cadrul întreprinderilor; formare și servicii pentru angajați în vederea îmbunătățirii capacității lor de adaptare la schimbare; promovarea spiritului întreprinzător și inovator

63

Conceperea și difuzarea formelor inovatoare și mai productive de organizare a muncii

64

Dezvoltarea serviciilor specifice pentru angajare, formare și susținere în contextul restructurării sectoarelor și a întreprinderilor și punerea la punct a sistemelor care permit anticiparea schimbărilor economice și a cerințelor viitoare privind ocuparea forței de muncă și competențele

Îmbunătățirea accesului la ocuparea forței de muncă și integrarea durabilă

65

Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței forței de muncă

66

Punerea în aplicare a măsurilor active și preventive pe piața forței de muncă

67

Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și a prelungirii vieții profesionale

68

Susținerea angajărilor independente și a creării de întreprinderi

69

Măsuri de creștere a participării durabile a femeilor la ocuparea forței de muncă și a promovării profesionale a acestora pentru reducerea segregării bazate pe sexe pe piața forței de muncă și pentru concilierea vieții profesionale cu cea privată, în special prin facilitarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor și de ajutorare a persoanelor dependente

70

Acțiuni specifice pentru creșterea participării lucrătorilor migranți la ocuparea forței de muncă și consolidarea integrării sociale a acestora

Îmbunătățirea integrării sociale a persoanelor celor mai puțin favorizate

71

Modalități de integrare în muncă și de reinserție pe piața forței de muncă pentru persoanele defavorizate; lupta contra discriminării în inserția și promovarea pe piața muncii și măsuri de încurajare a acceptării diversității la locul de muncă

Îmbunătățirea capitalului uman

72

Conceperea, adoptarea și punerea în aplicare a reformelor sistemelor de educație și de formare în scopul creșterii potențialului de ocupare a forței de muncă, îmbunătățirii utilității educației și a formării inițiale și profesionale pentru piața forței de muncă și al actualizării în permanență a aptitudinilor personalului de formare în scopul favorizării inovației și a unei economii fondate pe cunoaștere

73

Măsuri de încurajare a participării crescute la educație și la formare pe parcursul vieții, inclusiv prin măsuri de reducere a abandonului școlar precoce și a segregării persoanelor în funcție de sex, precum și îmbunătățirea accesului la educația și formarea inițială, profesională și superioară de calitate

74

Dezvoltarea potențialului uman în domeniul cercetării și al inovației, în special prin intermediul studiilor postuniversitare și al formării cercetătorilor, precum și prin activități în rețea între universități, centre de cercetare și întreprinderi

Investiții în infrastructuri sociale

75

Infrastructuri pentru educație

76

Infrastructuri pentru sănătate

77

Infrastructuri pentru îngrijirea copilului

78

Infrastructură pentru locuințe

79

Alte infrastructuri sociale

Mobilizarea pentru reformele în domeniul ocupării forței de muncă și al incluziunii sociale

80

Promovarea de parteneriate, acorduri și inițiative prin conectarea la rețea a părților interesate

Consolidarea capacității instituționale la nivel național, regional și local

81

Mecanisme care să permită îmbunătățirea conceperii, monitorizării și evaluării politicilor și programelor la nivel național, regional și local și consolidarea capacităților de punere în aplicare a politicilor și programelor

Reducerea costurilor suplimentare pe care le implică dezvoltarea regiunilor ultraperiferice

82

Compensarea costurilor suplimentare legate de problemele de accesibilitate și fragmentare teritorială

83

Acțiuni specifice destinate compensării costurilor suplimentare legate de dimensiunea pieței

84

Sprijin destinat compensării costurilor suplimentare datorate condițiilor climatice și dificultăților legate de relief

Asistență tehnică

85

Pregătire, punere în aplicare, monitorizare și control

86

Evaluare și studii; informare și comunicareTABELUL 2:  CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „FORME DE FINANȚARE”

Cod

Formă de finanțare

01

Ajutor nerambursabil

02

Ajutor (împrumut, subvenție la dobândă, garanție)

03

Capital de risc (participare la capital, fond de capital de risc)

04

Altă formă de finanțareTABELUL 3:  CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „TERITORIU”

Cod

Tip de teritoriu

01

Aglomerare urbană

02

Zonă de munte

03

Insule

04

Zone cu o densitate a populației redusă și foarte redusă

05

Zone rurale (altele decât zonele de munte, insulele sau zonele cu o densitate a populației redusă și foarte redusă)

06

Foste granițe externe ale Uniunii Europene (după 30 aprilie 2004)

07

Regiune ultraperiferică

08

Zonă de cooperare transfrontalieră

09

Zonă de cooperare transnațională

10

Zonă de cooperare interregională

00

Fără obiectTABELUL 4:  CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „ACTIVITATE ECONOMICĂ”

Cod

Activitate economică (1)

01

Agricultură, vânătoare, silvicultură

02

Pescuit

03

Industrii alimentare

04

Industria textilă și de confecții

05

Fabricarea de materiale de transport

06

Industrii manufacturiere nespecificate

07

Extracția de produse energetice

08

Producția și distribuția de energie electrică, gaz și agent termic

09

Captarea, tratarea și distribuirea apei

10

Poștă și telecomunicații

11

Transporturi

12

Construcții

13

Comerț cu ridicata și cu amănuntul

14

Hoteluri și restaurante

15

Servicii de intermediere financiară

16

Activități imobiliare, de închiriere și servicii prestate întreprinderilor

17

Administrație publică

18

Educație

19

Activități sanitare

20

Asistență socială, servicii publice, sociale și personale

21

Activități legate de mediu

22

Alte servicii nespecificate

00

Fără obiect

(1)   Pe baza nomenclatorului statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1); Regulamentul (CE) nr. 29/2002 din 19 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990.TABELUL 5:  CODURI PENTRU DIMENSIUNE ÎN FUNCȚIE DE LOCALIZARE

Cod

Localizare (1)

 

Codul regiunii sau al zonei în care este localizată/se desfășoară operațiunea (nivel NUTS (2) sau altele, după caz, de exemplu, transfrontalier, transnațional sau interregional)

 

 

 

 

 

 

(1)   Domeniul 4 din anexa III secțiunea A.

(2)   Codificarea acestei dimensiuni este reluată în Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS), care figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 din 26 mai 2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1888/2005 din 26 octombrie 2005.

Partea B:   Defalcare orientativă a contribuției comunitare pe categorii în cadrul programului operațional:

Nr. de referință al Comisiei: …

Denumirea programului: …

Data ultimei decizii a Comisiei pentru programul operațional respectiv: …/…/…în EUR

în EUR

în EUR

Dimensiunea 1

Temă prioritară

Dimensiunea 2

Formă de finanțare

Dimensiunea 3

Teritoriu

Cod (1)

Sumă (2)

Cod (1)

Sumă (2)

Cod (1)

Sumă (2)

 

 

 

 

 

 

Total

 

Total

 

Total

 

(1)   Categoriile trebuie codificate pentru fiecare dimensiune prin intermediul clasificării standard.

(2)   Suma estimată a contribuției comunitare pentru fiecare categorie.

Partea C:   Defalcare cumulată a sumelor alocate din contribuția comunitară pe categorii (rapoarte de execuție anuale și finale)

Nr. de referință al Comisiei: …

Denumirea programului: …

Data ultimei decizii a Comisiei pentru programul operațional respectiv: …/…/…Codurile combinate pentru dimensiunile 1-5

Cod (1)

Dimensiunea 1

Temă prioritară

Cod (1)

Dimensiunea 2

Formă de finanțare

Cod (1)

Dimensiunea 3

Teritoriu

Cod (1)

Dimensiunea 4

Activitate economică

Cod (1)

Dimensiunea 5

Localizare

Sumă (2)

 

 

 

 

 

 

Total

 

(1)   Categoriile trebuie codificate pentru fiecare dimensiune prin intermediul clasificării standard.

(2)   Suma alocată a contribuției comunitare pentru fiecare combinație de categorii.

▼M1
ANEXA III

LISTA DATELOR PRIVIND OPERAȚIUNILE CARE TREBUIE COMUNICATE LA CERERE COMISIEI, ÎN SCOPUL CONTROALELOR DOCUMENTARE ȘI LA FAȚA LOCULUI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 14

A.   Date privind operațiunile (în conformitate cu decizia de aprobare, modificată după caz)Rubrica 1.

Codul CCI al programului operațional

Rubrica 2.

Numărul priorității

Rubrica 3.

Denumirea fondului

Rubrica 4.

Codul regiunii sau al zonei în care este localizată/se desfășoară operațiunea (nivelul NUTS sau altul, după caz)

Rubrica 5.

Autoritatea de certificare

Rubrica 6.

Autoritatea de gestionare

Rubrica 7.

Organismul intermediar care declară cheltuielile autorității de certificare, după caz

Rubrica 8.

Numărul de cod unic al operațiunii

Rubrica 9.

Scurtă descriere a operațiunii

Rubrica 10.

Data de începere a operațiunii

Rubrica 11.

Data terminării operațiunii

Rubrica 12.

Organismul emitent al deciziei de aprobare

Rubrica 13.

Data aprobării

Rubrica 14.

Numărul de referință al beneficiarului

Rubrica 15.

Monedă (alta decât euro, dacă e cazul)

Rubrica 16.

 

Rubrica 17.

Suma totală a cheltuielilor eligibile care trebuie plătite de beneficiari

Rubrica 18.

Contribuția publică corespunzătoare

Rubrica 19.

 

B.   Cheltuielile declarate pentru operațiuneRubrica 20.

Numărul intern de referință al ultimei cereri de rambursare din cadrul operațiunii

Rubrica 21.

Data la care a fost introdusă în sistemul de monitorizare ultima cerere de rambursare din cadrul operațiunii

Rubrica 22.

Suma totală a cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari și declarate în ultima cerere de rambursare din cadrul operațiunii înregistrate în sistemul de monitorizare

Rubrica 23.

Suma totală a cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari pentru care s-au prezentat cereri de rambursare

Rubrica 24.

Localizarea documentelor justificative detaliate în sprijinul cererii în cauză, în cazul în care nu se află la sediul beneficiarului

Rubrica 25.

Cheltuieli din FEDR pentru programe operaționale cofinanțate din FSE (1)

Rubrica 26.

Cheltuieli din FSE pentru programe operaționale cofinanțate din FEDR (2)

Rubrica 27.

Cheltuieli efectuate într-o zonă adiacentă zonei eligibile (cooperare transfrontalieră) (3)

Rubrica 28.

Cheltuieli efectuate de parteneri din exteriorul zonei (cooperare transnațională) (4)

Rubrica 29.

Cheltuieli efectuate în afara Comunității (cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională) (5)

Rubrica 30.

Cheltuieli efectuate pentru achiziționarea de terenuri (6)

Rubrica 31.

Cheltuieli pentru locuință (7)

Rubrica 32.

Cheltuieli aferente costurilor indirecte/cheltuieli generale forfetare, costurilor forfetare calculate prin aplicarea unui barem standard pentru costurile unitare, precum și sumelor forfetare (8)

Rubrica 33.

Venituri deduse din cheltuielile din cadrul operațiunii și incluse în declarația de cheltuieli și în cererea de plată

Rubrica 34.

Corecții financiare deduse din cheltuielile din cadrul operațiunii și incluse în declarația de cheltuieli și în cererea de plată

Rubrica 35.

Suma totală a cheltuielilor eligibile declarate pentru operațiune și participarea publică corespunzătoare, cuprinse în declarația de cheltuieli transmisă Comisiei de către autoritatea de certificare (în EUR)

Rubrica 36.

Suma totală a cheltuielilor eligibile declarate pentru operațiune și participarea publică corespunzătoare, cuprinse în declarația de cheltuieli transmisă Comisiei de către autoritatea de certificare (în monedă națională)

Rubrica 37.

Data celei mai recente declarații de cheltuieli a autorității de certificare, care conține cheltuielile din cadrul operațiunii

Rubrica 38.

Data verificărilor efectuate în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (b)

Rubrica 39.

Data auditurilor în temeiul articolului 16 alineatul (1)

Rubrica 40.

Organismul care efectuează auditul sau verificarea

Rubrica 41.

 

(1)   Rubrica 25: se comunică pentru programele operaționale cofinanțate prin FSE, în cazul în care se utilizează opțiunea prevăzută la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 sau opțiunea prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(2)   Rubrica 26: se comunică pentru programele operaționale cofinanțate prin FEDR, în cazul în care se utilizează opțiunea menționată la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 sau opțiunea prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(3)   Articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(4)   Articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(5)   Articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(6)   Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(7)   Articolul 7 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(8)   Articolul 7 din Regulamentul 1080/2006 și articolul 11 din Regulamentul 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).

▼B
ANEXA IV

PARAMETRI TEHNICI PENTRU EȘANTIONAREA STATISTICĂ ALEATORIE CARE TREBUIE REALIZATĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 17 (EȘANTIONARE) DIN PREZENTUL REGULAMENT

1. O metodă de eșantionare statistică aleatorie permite elaborarea unor concluzii pe baza rezultatelor auditului eșantionului privind ansamblul cheltuielilor din care eșantionul a fost extras și, prin urmare, furnizează dovezi care confirmă funcționarea sistemelor de gestionare și control.

2. Confirmarea privind funcționarea sistemelor este dată de nivelul de încredere care rezultă din concluziile auditului sistemelor și ale controalelor operațiunilor din eșantionul selectat printr-o metodă de eșantionare statistică aleatorie. Pentru a obține o confirmare cât mai solidă, ceea ce înseamnă un risc de audit redus, autoritatea de audit trebuie să combine rezultatele auditului sistemelor cu rezultatele controalelor operațiunilor. Autoritatea de audit evaluează în primul rând fiabilitatea sistemelor (ridicată, medie sau redusă) luând în considerare rezultatele auditului sistemelor, în scopul stabilirii parametrilor tehnici ai eșantionării, în special rata de încredere și rata de eroare prevăzută. De asemenea, statele membre pot utiliza rezultatele raportului privind evaluarea conformității sistemelor, prevăzut la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. Nivelul combinat de confirmare, rezultat din auditul sistemelor și controlul operațiunilor, trebuie să fie ridicat. Nivelul de încredere utilizat pentru eșantionarea operațiunilor nu trebuie să fie mai mic de 60 %, cu un nivel de materialitate de maximum 2 %. În cazul unui sistem a cărui fiabilitate a fost estimată ca fiind redusă, nivelul de încredere utilizat pentru operațiunile de eșantionare nu trebuie să fie mai mic de 90 %. Autoritatea de audit descrie, în raportul de control anual, modul în care s-a obținut confirmarea.

3. Autoritatea de audit stabilește criteriile utilizate pentru auditul sistemelor în scopul determinării fiabilității sistemelor de gestionare și control. Aceste criterii trebuie să cuprindă o evaluare cuantificată a tuturor elementelor-cheie ale sistemului și să acopere principalele autorități și organisme intermediare care participă la gestionarea și controlul programului operațional. În dosarul de audit se păstrează copii ale evaluărilor efectuate.

4. În cazul în care sistemul de gestionare și control este comun mai multor programe operaționale de același tip (de exemplu, pentru același fond), în conformitate cu articolul 71 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, se poate selecta un singur eșantion care să garanteze aceiași parametri tehnici ai gradului de încredere și ai nivelului de materialitate și care să ia în considerare aceeași rată de eroare prevăzută, astfel cum se indică mai sus, pentru toate programele vizate.

▼M1

5. În cazul în care numărul de operațiuni pentru un anumit an de referință este insuficient pentru a permite utilizarea metodei statistice de selectare aleatorie a eșantionului, se poate utiliza o metodă nestatistică. Metoda aplicată trebuie să asigure o selectare aleatorie a eșantionului. Mărimea eșantionului trebuie să se stabilească ținând cont de nivelul de asigurare oferit de sistem și trebuie să fie suficientă pentru a permite autorității de audit să formuleze concluzii valide (de exemplu, risc de eșantionare redus) cu privire la funcționarea eficientă a sistemului.

▼B
ANEXA V

MODEL DE STRATEGIE DE AUDIT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 62 ALINEATUL (1) LITERA (c) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006

1.   INTRODUCERE

 Se precizează autoritatea de audit responsabilă cu elaborarea strategiei de audit, precum și orice alt organism care a contribuit la stabilirea strategiei. Se explică procedura utilizată pentru elaborarea strategiei.

 Se precizează obiectivele generale ale strategiei de audit.

 Se explică funcțiile și responsabilitatea autorității de audit și ale altor organisme care efectuează audituri sub responsabilitatea acesteia.

 Se arată independența autorității de audit în raport cu autoritatea de gestionare și autoritatea de certificare.

 Autoritatea de audit trebuie să confirme că organismele responsabile cu efectuarea auditurilor în temeiul articolului 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 au independența funcțională necesară.

2.   BAZĂ LEGALĂ ȘI DOMENIU DE APLICARE

 Se indică orice cadru național de reglementare care influențează autoritatea de audit și funcțiile acesteia.

 Se indică perioada pentru care se aplică strategia.

 Se indică fondurile, programele și regiunile avute în vedere în cadrul strategiei.

3.   METODOLOGIE

 Se indică metoda de audit care se va utiliza, pe baza standardelor de audit recunoscute la nivel internațional (inclusiv, dar fără a se limita la INTOSAI, IFAC, IIA etc.), a manualelor de audit sau a altor documente specifice.

4.   STRATEGIE ȘI PRIORITĂȚI ÎN MATERIE DE AUDIT

 Se stabilesc pragurile de materialitate pentru scopuri de planificare și în vederea notificării deficiențelor.

 Se indică tipurile de audit care urmează să fie efectuate (auditul sistemelor, controlul operațiunilor).

  Pentru auditul sistemelor:

 

(a) se specifică organismul/organismele responsabil(e) pentru activitățile de control;

(b) se menționează organismele care urmează să fie auditate;

(c) se menționează orice probleme orizontale care trebuie urmărite de auditul sistemelor, cum ar fi achizițiile publice, sistemele informatice, ajutorul de stat, cerințele de mediu, egalitatea de șanse și sistemele informatice.

  Pentru controlul operațiunilor:

 

(a) se specifică organismul/organismele responsabil(e) pentru activitățile de audit;

(b) se menționează criteriile care permit să se stabilească nivelul de siguranță obținut prin auditul sistemelor și se face trimitere la documentele folosite pentru aplicarea metodei de eșantionare prevăzute la articolul 17;

(c) se specifică procedura care permite să se determine etapele care trebuie urmate în cazul în care se descoperă erori materiale.

 Se arată și se motivează, pentru întreaga perioadă de programare, prioritățile stabilite și obiectivele controalelor.

 Se explică legătura între evaluarea riscurilor și activitățile de control prevăzute.

 Se stabilește calendarul misiunilor de audit pentru anul următor, sub forma unui tabel.

5.   EVALUAREA RISCURILOR

 Se indică procedurile aplicate, inclusiv în ce măsură au fost luate în considerare rezultatele auditurilor anterioare ale organismelor și sistemelor (spre exemplu, auditurile în perioada 2000-2006 și activitățile de audit cu privire la evaluarea conformității).

 Se indică autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare și organismele intermediare implicate.

 Se indică factorii de risc luați în considerare, inclusiv orice probleme orizontale care sunt considerate factori de risc.

 Se indică rezultatele prin identificarea și stabilirea unei ordini de prioritate a organismelor, proceselor, controalelor și programelor esențiale și ale axelor prioritare care urmează să facă obiectul unui audit.

6.   RECURSUL LA ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE TERȚI

 Se arată în ce măsură anumite componente sunt controlate de alți auditori și gradul de fiabilitate potențială a acestor activități.

 Se explică modul în care autoritatea de audit va asigura calitatea activităților desfășurate de celelalte organisme de audit recunoscute la nivel internațional.

7.   RESURSE

 Se menționează resursele planificate să fie alocate, cel puțin pentru anul următor.

8.   RAPOARTE

 Se menționează procedurile interne în materie de rapoarte, în special elaborarea unor rapoarte provizorii și finale de audit și dreptul organismului auditat de a fi audiat și de a prezenta o explicație înainte de adoptarea unei poziții definitive.
ANEXA VI

MODEL DE RAPORT ANUAL DE CONTROL ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1) LITERA (d) PUNCTUL (i) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI ȘI ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2) DIN PREZENTUL REGULAMENT

1.   INTRODUCERE

 Se indică autoritatea de audit responsabilă și alte organisme care au participat la elaborarea raportului.

 Se indică perioada de douăsprezece luni (perioadă de referință) din care a fost extras eșantionul aleatoriu.

 Se identifică programul (programele) operațional(e) la care se referă raportul și autoritatea (autoritățile) de gestionare și de certificare a(le) acestui/acestor program(e). În cazul în care raportul se referă la mai multe programe sau fonduri, informațiile sunt prezentate pentru fiecare program sau fond în parte.

 Se descriu pașii urmați în elaborarea raportului.

2.   MODIFICAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE ȘI CONTROL

 Se indică toate modificările semnificative survenite în cadrul sistemelor de gestionare și de control în comparație cu descrierea prezentată în temeiul articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, notificate autorității de audit, cu menționarea datelor de la care se aplică modificările respective.

3.   MODIFICĂRI ALE STRATEGIEI DE AUDIT

 Se indică, se explică și se motivează toate modificările prevăzute sau efectuate în cadrul strategiei de audit.

4.   AUDITUL SISTEMELOR

 Se indică organismele care au auditat sistemele, inclusiv autoritatea de audit propriu-zisă.

 Se atașează o listă recapitulativă a auditurilor efectuate (organisme auditate).

 Se descrie baza de selecție a auditurilor în contextul strategiei de audit.

 Se descriu principalele constatări și concluzii desprinse în urma auditului privind sistemele de gestionare și de control și funcționarea acestora, inclusiv în ceea ce privește oportunitatea controalelor privind gestionarea, a procedurilor de certificare și a pistei de audit, separarea adecvată a funcțiilor și conformitatea cu cerințele și politicile comunitare.

 Se indică dacă eventualele probleme aveau un caracter sistemic, se menționează măsurile luate prin cuantificarea cheltuielilor neconforme cu normele legale și a sumei eventualelor corecții financiare efectuate.

5.   CONTROALE ALE EȘANTIOANELOR DE OPERAȚIUNI

 Se indică organismele care au efectuat controlul eșantioanelor, inclusiv autoritatea de audit propriu-zisă.

 Se descrie baza de selecție a eșantionului sau a eșantioanelor.

 Se indică nivelul de materialitate și, în cazul eșantionării statistice, nivelul de încredere aplicat, precum și intervalul de încredere, după caz.

 Se atașează o listă recapitulativă (a se vedea mai jos), pe program și pe fond, care arată cheltuielile eligibile declarate Comisiei în anul calendaristic (an de referință) care s-a încheiat în timpul perioadei de audit, suma cheltuielilor auditate și procentul cheltuielilor auditate din totalul cheltuielilor eligibile declarate Comisiei (atât pentru ultimul an calendaristic, cât și cumulat). Ar trebui să se separe informațiile privind eșantionul aleatoriu de informațiile privind alte eșantioane.

 Se descriu principalele rezultate ale auditului, indicând în special suma cheltuielilor cu privire la care s-au constatat nereguli, precum și rata de eroare aferentă eșantionului aleatoriu auditat.

 Se indică concluziile desprinse pe baza rezultatelor auditului în ceea ce privește eficacitatea sistemului de gestionare și control.

 Se prezintă informații cu privire la monitorizarea neregulilor, inclusiv revizuirea ratelor de eroare raportate anterior.

 Se indică dacă eventualele probleme aveau un caracter sistemic, se menționează măsurile luate prin cuantificarea cheltuielilor neconforme și a sumei eventualelor corecții financiare efectuate.

6.   COORDONAREA ÎNTRE ORGANISMELE DE AUDIT ȘI ACTIVITATEA DE MONITORIZARE A AUTORITĂȚII DE AUDIT

 Se descrie, după caz, procedura de coordonare între diferitele organisme de audit naționale și autoritatea de audit propriu-zisă.

 Se descrie, după caz, procedura de monitorizare aplicată de autoritatea de audit celorlalte organisme de audit.

7.   MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT DIN ANII ANTERIORI

 Se arată modul în care s-a dat curs recomandărilor în materie de audit și rezultatelor obținute prin auditul sistemelor și controalele operațiunilor din anii anteriori.

8.   ALTE INFORMAȚII (DUPĂ CAZ)

9.   TABEL CU CHELTUIELILE DECLARATE ȘI CONTROALELE EȘANTIOANELORFond

Referință

(nr. CCI)

Program

Cheltuieli declarate în anul de referință

Cheltuieli în anul de referință, auditate pentru eșantionul aleatoriu

Suma și procentul (rata de eroare) cheltuielilor neconforme în eșantionul aleatoriu (3)

Alte cheltuieli auditate (4)

Suma cheltuielilor neconforme în alte eșantioane de cheltuieli

Totalul cheltuielilor declarate cumulat

Totalul cheltuielilor auditate cumulat, ca procent din totalul cheltuielilor declarate cumulat

 

 

 

 

 (1)

 (2)

Sumă

%

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Suma cheltuielilor auditate.

(2)   Procentul cheltuielilor auditate comparativ cu cheltuielile eligibile declarate Comisiei pentru anul de referință.

(3)   În cazul în care eșantionul aleatoriu se referă la mai multe fonduri sau programe, datele sunt furnizate pentru întregul eșantion.

(4)   Cheltuielile eșantionului complementar și cheltuielile eșantionului aleatoriu care nu au fost efectuate în anul de referință.
ANEXA VII

MODEL DE AVIZ ANUAL ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1) LITERA (d) PUNCTUL (ii) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI ȘI ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2) DIN PREZENTUL REGULAMENT

În atenția Comisiei Europene, Direcția Generală …

INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentant al … (denumirea organismului desemnat de statul membru), am examinat funcționarea sistemelor de gestionare și control din cadrul programului operațional … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) în scopul emiterii unui aviz care să confirme dacă sistemele au funcționat în mod eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la exactitatea declarațiilor de cheltuieli prezentate Comisiei, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente.

SFERA DE APLICARE A EXAMINĂRII

Examinarea a avut loc în conformitate cu strategia de audit privind programul respectiv în perioada cuprinsă între 1 iulie și 30 iunie … (anul) și a fost prezentată în raportul anual de control atașat, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Fie:

Nu au existat limite cu privire la sfera de aplicare a examinării.

Fie:

Sfera de aplicare a examinării a fost limitată de următorii factori:

(a) 

(b) 

(c) etc.

(Se indică orice limitare a sferei de aplicare, de exemplu, eventualele probleme sistemice, punctele slabe ale sistemelor de gestionare și control, lipsa unor documente justificative, dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare etc. și se estimează suma cheltuielilor și a contribuției comunitare alocate. În cazul în care autoritatea de audit nu consideră că limitările respective au un impact asupra cheltuielilor finale declarate, este necesar să se menționeze acest lucru.)

AVIZ

Fie:

(Aviz fără rezerve)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că, în perioada susmenționată , sistemele de gestionare și control instituite pentru programul … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) au fost conforme cu cerințele aplicabile ale articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum și cu cerințele prevăzute în secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei și că au funcționat eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la exactitatea declarațiilor de cheltuieli prezentate Comisiei și, de asemenea, cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente.

Fie:

(Aviz cu rezerve)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că, în perioada susmenționată , sistemele de gestionare și control instituite pentru programul … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) au fost conforme cu cerințele aplicabile ale articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum și cu cerințele prevăzute în secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei și că au funcționat eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la exactitatea declarațiilor de cheltuieli prezentate Comisiei și, de asemenea, cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente, cu excepția aspectelor menționate în continuare: … ( 24 )

Motivele pentru care consider că acest aspect sau aceste aspecte ale sistemelor nu au fost conforme cu cerințele și/sau nu au funcționat eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la declarațiile de cheltuieli prezentate Comisiei, sunt următoarele:… ( 25 )

Subsemnatul estimez că această limită/aceste limite afectează … din cheltuielile totale declarate. Suma contribuției comunitare alocate este de ….

Fie:

(Aviz negativ)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că, în perioada susmenționată , sistemele de gestionare și control instituite pentru programul … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioadă) nu au fost conforme cu cerințele aplicabile ale articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și cu cerințele secțiunii 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei și că nu au funcționat eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la exactitatea declarațiilor de cheltuieli prezentate Comisiei și, de asemenea, cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente.

Prezentul aviz negativ se bazează pe… ( 26 )Data:

Semnătura:
ANEXA VIII

MODEL DE RAPORT DE CONTROL FINAL ȘI DE DECLARAȚIE DE ÎNCHEIERE PRIVIND PROGRAMELE OPERAȚIONALE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1) LITERA (e) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI ȘI ARTICOLUL 18 ALINEATUL (3) DIN PREZENTUL REGULAMENT

Partea A:   Model de raport de control final

1.   INTRODUCERE

 Se indică autoritatea de audit responsabilă și celelalte organisme care au participat la elaborarea raportului.

 Se indică ultima perioadă de referință din care a fost selectat eșantionul aleatoriu.

 Se identifică programul (programele) operațional(e) la care se referă raportul și autoritatea/autoritățile de gestionare și de certificare, după caz, defalcat (defalcate) pe fond și pe program.

 Se descriu pașii urmați pentru pregătirea raportului.

2.   MODIFICAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE ȘI DE CONTROL ȘI A STRATEGIEI DE AUDIT ( 27 )

 Se indică toate modificările semnificative ale sistemelor de gestionare și de control comparativ cu descrierea prezentată în temeiul articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, notificate autorității de audit, cu menționarea datelor de la care se aplică modificările respective.

 Se indică și se motivează modificările operate în cadrul strategiei de audit.

3.   REZUMAT AL AUDITURILOR EFECTUATE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 62 ALINEATUL (1) LITERELE (a) ȘI (b) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 ȘI AL ARTICOLULUI 17 DIN PREZENTUL REGULAMENT

Pentru auditurile sistemelor:

 Se indică organismele care au auditat sistemele, inclusiv autoritatea de audit propriu-zisă.

 Se atașează o listă recapitulativă a auditurilor efectuate: organisme auditate și anul auditării.

 Se descrie baza de selecție a auditurilor în contextul strategiei de audit ( 28 ).

 Se descriu principalele constatări și concluzii elaborate în urma auditurilor cu privire la sistemele de gestionare și de control și funcționarea acestora, inclusiv în ceea ce privește oportunitatea controalelor gestionării, a procedurilor de certificare și a pistei de audit, separarea adecvată a funcțiilor și conformitatea cu cerințele și politicile comunitare (28) .

 Se indică dacă eventualele probleme aveau un caracter sistemic, se menționează măsurile luate prin cuantificarea cheltuielilor neconforme cu normele legale și suma eventualelor corecții financiare operate (28) .

Pentru controalele operațiunilor:

 Se indică organismele care au controlat eșantioanele, inclusiv autoritatea de audit propriu-zisă.

 Se descrie baza de selecție a eșantionului (eșantioanelor).

 Se indică nivelul de materialitate și, în cazul eșantionării statistice, nivelul de încredere aplicat, precum și intervalul de încredere, după caz.

 Se descriu principalele rezultate ale controalelor, indicând în special suma cheltuielilor cu privire la care s-au constatat nereguli, precum și rata de eroare aferentă eșantionului aleatoriu auditat (28) .

 Se menționează concluziile elaborate pe baza rezultatelor controalelor în ceea ce privește eficacitatea sistemului de gestionare și control.

 Se prezintă informații cu privire la monitorizarea neregulilor, inclusiv revizuirea ratelor de eroare raportate anterior.

 Se indică dacă eventualele probleme aveau un caracter sistemic, se menționează măsurile luate prin cuantificarea cheltuielilor neconforme și suma eventualelor corecții financiare operate (28) .

4.   MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT

 Informații cu privire la monitorizarea rezultatelor obținute în urma auditurilor sistemelor și a controalelor operațiunilor.

5.   LUCRĂRI SUPLIMENTARE PE CARE AUTORITATEA DE AUDIT LE ÎNTREPRINDE ÎN CAZUL ÎN CARE ELABOREAZĂ DECLARAȚIA DE ÎNCHEIERE

 Rezumatul auditurilor procedurii de încheiere a autorităților de gestionare și de certificare și a organismelor intermediare.

 Rezumatul rezultatelor examinării registrului cu debitorii actualizat în temeiul articolului 61 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

 Rezumatul rezultatelor obținute prin repetarea controalelor privind exactitatea sumelor declarate pe baza documentelor justificative.

 Rezumatul rezultatelor obținute după examinarea rapoartelor altor organisme de audit naționale sau comunitare (se precizează, pe categorii, ce rapoarte au fost primite și examinate).

 Rezumatul rezultatelor obținute după examinarea informațiilor privind monitorizarea rezultatelor auditului și a neregularităților semnalate.

 Rezumatul rezultatelor obținute prin examinarea lucrărilor suplimentare realizate de autoritățile de gestionare și de certificare pentru a obține un aviz fără rezerve.

 Altele.

6.   LIMITE ALE SFEREI DE APLICARE A EXAMINĂRII EFECTUATE DE AUTORITATEA DE AUDIT

 Trebuie să se descrie, în mod amănunțit, orice element care a limitat sfera de aplicare a examinării efectuate de autoritatea de audit ( 29 ).

 Trebuie să se menționeze sumele estimate ale cheltuielilor și suma participării comunitare în cauză.

7.   NEREGULARITĂȚI SEMNALATE

 Confirmarea faptului că procedura de notificare și de monitorizare a neregularităților, dintre care face parte remedierea problemelor cu caracter sistemic, a fost monitorizată în conformitate cu cerințele reglementării.

 Confirmarea exactității informațiilor furnizate în raportul final de execuție privind neregularitățile semnalate în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

 O listă cu neregularitățile care sunt considerate sistemice și sumele cheltuielilor respective.

8.   ALTE INFORMAȚII (DUPĂ CAZ)

9.   TABEL CU CHELTUIELILE DECLARATE ȘI CONTROALELE EȘANTIOANELORFond

Referință (nr. CCI)

Program

Cheltuieli declarate în anul de referință

Cheltuieli în anul de referință, auditate pentru eșantionul aleatoriu

Suma și procentul (rata de eroare) cheltuielilor neconforme în eșantionul aleatoriu (3)

Alte cheltuieli auditate (4)

Suma cheltuielilor neconforme în alte eșantioane de cheltuieli

Totalul cheltuielilor declarate cumulat

Totalul cheltuielilor auditate cumulat, ca procent din totalul cheltuielilor declarate cumulat

 

 

 

 

 (1)

 (2)

Sumă

%

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Suma cheltuielilor auditate.

(2)   Procentul cheltuielilor auditate comparativ cu cheltuielile eligibile declarate Comisiei pentru anul de referință.

(3)   În cazul în care eșantionul aleatoriu se referă la mai multe fonduri sau programe, datele sunt furnizate pentru întregul eșantion.

(4)   Cheltuielile eșantionului complementar și cheltuielile eșantionului aleatoriu care nu au fost efectuate în anul de referință.

Partea B:   Declarație de încheiere

În atenția Comisiei Europene, Direcția Generală …

1.   INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentant al … (denumirea organismului desemnat de statul membru), am examinat rezultatele activităților de audit privind programul operațional … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioadă) efectuate de autoritatea de audit sau sub supravegherea acesteia în conformitate cu strategia de audit (și am efectuat lucrările suplimentare pe care le-am considerat necesare). Rezultatele obținute în urma examinării și a lucrărilor suplimentare pe care le-am efectuat sunt prezentate în raportul de control final prevăzut în anexă (care conține și informațiile necesare pentru rapoartele de control anuale pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2016). Declar că am organizat și efectuat aceste lucrări pentru a mă asigura cu privire la exactitatea și validitatea cererii de plată a soldului participării comunitare la programul operațional, precum și legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente acoperite de situația cheltuielilor.

2.   SFERA DE APLICARE A EXAMINĂRII

Examinarea a fost efectuată în conformitate cu strategia de audit cu privire la acest program și a fost prezentată în raportul de control final prevăzut în anexă în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Fie:

Nu există limite ale sferei de aplicare a examinării.

Fie:

Sfera de aplicare a examinării a fost limitată de următorii factori:

(a) 

(b) 

(c) etc.

(Se indică orice limitare a sferei de aplicare, de exemplu, eventualele probleme sistemice, punctele slabe ale sistemelor de gestionare și control, lipsa unor documente justificative, dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare etc. și se estimează suma cheltuielilor și a contribuției comunitare alocate. În cazul în care autoritatea de audit nu consideră că limitările respective au un impact asupra cheltuielilor finale declarate, este necesar să se menționeze acest lucru.)

3.   NEREGULARITĂȚI ȘI RATE DE EROARE

Fie:

Rata de eroare și cazurile de neregularitate descoperite pe parcursul lucrărilor de audit nu exclud un aviz fără rezerve, luând în considerare prelucrarea satisfăcătoare de către autoritatea de gestionare și evoluția ratei respective în timp.

Fie:

Rata de eroare și cazurile de neregularitate descoperite pe parcursul lucrărilor de audit și modul în care au fost prelucrate de autoritatea de gestionare exclud un aviz fără rezerve. Raportul de control final conține o listă cu aceste cazuri, precum și o mențiune cu privire la eventualul caracter sistemic al acestora și amploarea problemei. Sumele cheltuielilor totale declarate și suma participării publice care pot fi alocate sunt de …. Prin urmare, participarea comunitară corespunzătoare care poate fi afectată este de ….

4.   AVIZ

Fie:

(Aviz fără rezerve)

În cazul în care nu a existat o limitare a sferei de aplicare a examinării și rata de eroare și cazurile de neregularitate, precum și prelucrarea de către autoritatea de gestionare nu exclud un aviz fără rezerve:

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că situația finală a cheltuielilor reflectă întocmai, în toate aspectele importante, cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional, că cererea de plată a soldului participării comunitare în cadrul programului este justificată și că tranzacțiile subiacente acoperite de situația finală a cheltuielilor sunt legale și reglementare.

Fie:

(Aviz cu rezerve)

În cazul în care au existat limitări ale sferei de aplicare a examinării și/sau rata de eroare și cazurile de neregularități, precum și prelucrarea de către autoritatea de gestionare necesită un aviz fără rezerve, dar nu justifică un aviz negativ pentru toate cheltuielile vizate:

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că situația finală a cheltuielilor reflectă întocmai, în toate aspectele importante, cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional, că cererea de plată a soldului participării comunitare la program este justificată și că tranzacțiile subiacente acoperite de situația finală a cheltuielilor sunt legale și reglementare, cu excepția elementelor prevăzute la punctul 2 în cele ce urmează și/sau observațiilor de la punctul 3 privind rata de eroare și cazurile de neregularități, precum și prelucrarea de către autoritatea de gestionare, ale căror efecte sunt exprimate în cifre în cele ce urmează. Estimez că efectul acestei limite/acestor limite este în valoare de… din cheltuielile totale declarate. Suma participării comunitare afectate este de …

Fie:

(Aviz negativ)

În cazul în care au existat limitări majore ale sferei de aplicare și/sau rata de eroare și cazurile de neregularități, precum și prelucrarea de către autoritatea de gestionare au o asemenea amploare încât situația finală a cheltuielilor nu poate fi luată în considerare fără a efectua lucrări suplimentare considerabile:

Pe baza examinării menționate anterior, în special pe baza elementelor prevăzute la punctul 2 și/sau a ratei de eroare și a cazurilor de neregularități, precum și pe baza prelucrării nesatisfăcătoare de către autoritatea de gestionare prevăzută la punctul 3, subsemnatul declar că situația finală a cheltuielilor nu reflectă întocmai, în toate aspectele importante, cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional și, prin urmare, cererea de plată a soldului participării comunitare la programul respectiv nu este valabilă și tranzacțiile subiacente acoperite de situația finală a cheltuielilor nu sunt legale și reglementare.Data

Semnătura
ANEXA IX

MODEL DE DECLARAȚIE REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA PARȚIALĂ A UNUI PROGRAM OPERAȚIONAL ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (5) DIN PREZENTUL REGULAMENT

În atenția Comisiei Europene, Direcția Generală …

Autoritatea de gestionare a programului … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) a transmis o situație a cheltuielilor privind operațiunile [finalizate înainte de … (data finalizării operațiunilor)/finalizate între … și … (datele între care s-au finalizat operațiunile)] și solicită încheierea parțială a programului în sensul articolului 88 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 pentru operațiunile respective.

Subsemnatul, reprezentant al … (denumirea organismului desemnat de statul membru), am examinat rezultatele activităților de audit privind programul operațional în conformitate cu rapoartele de control anuale și avizele anuale formulate în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului pentru anul/anii …

Declar că am organizat și efectuat aceste lucrări pentru a mă asigura cu privire la exactitatea și validitatea declarațiilor de cheltuieli în cauză, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente acoperite de situația cheltuielilor.

Aviz

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar următoarele: declarația de cheltuieli privind operațiunile finalizate, transmisă de autoritatea de gestionare a programului … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) în vederea încheierii parțiale a programului în ceea ce privește operațiunile (finalizate înainte de …/finalizate între … și …) reflectă întocmai, în toate aspectele esențiale, cheltuielile efectuate, iar tranzacțiile subiacente acoperite de situația finală a cheltuielilor sunt legale și reglementare.Data

Semnătura

▼M1
ANEXA X

CERTIFICAT ȘI DECLARAȚIE DE CHELTUIELI ȘI CERERE DE PLATĂ INTERMEDIARĂ

image

image

image

image

image

image

image

image
ANEXA XI

DECLARAȚIE ANUALĂ PRIVIND SUMELE RETRASE ȘI RECUPERATEȘI PRIVIND RECUPERĂRILE ÎN CURS ȘI CARE NU POT FI RECUPERATE [ARTICOLUL 20 ALINEATUL (2)]

1.   SUME RETRASE ȘI PE ANUL 20… DEDUSE DIN SITUAȚIA CHELTUIELILOR 

A) sume retrase (1)

B) sume recuperate (2)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Axă prioritară

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate de beneficiari și retrase (3)

Contribuții publice corespunzătoare retrase (4)

Valoarea totală a cheltuielilor retrase ca urmare a unor nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 (5)

Valoarea contribuțiilor publice corespunzătoare retrase ca urmare a unor nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 (6)

Contribuții publice recuperate (7)

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate de beneficiari (8)

Valoarea contribuțiilor publice recuperate în legătură cu nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 (9)

Valoarea totală a cheltuielilor legate de nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 (10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Partea A) a tabelului (sumele retrase) se completează referitor la cheltuielile deja declarate Comisiei și care au fost retrase din program ca urmare a detectării unei nereguli. În acest caz, nu este necesară completarea tabelelor 2 și 3 din prezenta anexă.

(2)   Partea B) a tabelului (sumele recuperate) se completează referitor la cheltuielile care au fost păstrate, pentru moment, în program în așteptarea rezultatului procedurilor de recuperare și care au fost deduse ca urmare a recuperărilor.

(3)   Această sumă reprezintă suma totală a cheltuielilor deja declarate Comisiei, sumă care a fost afectată de nereguli și care a fost retrasă.

(4)   Această coloană trebuie completată în cazul în care contribuția din fonduri se calculează în funcție de cheltuielile publice eligibile.

(5)   Această sumă reprezintă acea parte a sumei prevăzute în coloana b) care a fost raportată drept neregulamentară în temeiul procedurilor de raportare prevăzute la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006.

(6)   Această coloană trebuie completată în cazul în care contribuția din fonduri se calculează în funcție de cheltuielile publice eligibile.

(7)   Aceasta reprezintă suma din cadrul contribuției publice care se recuperează efectiv de la beneficiar.

(8)   Această sumă reprezintă suma cheltuielilor efectuate de beneficiar corespunzătoare contribuției publice specificate în coloana f).

(9)   Această sumă se referă la acea parte a sumei prevăzute în coloana f) care a fost raportată drept neregulamentară în temeiul procedurilor de raportare prevăzute la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006.

(10)   Această sumă se referă la acea parte a sumei prevăzute în coloana g) care a fost raportată drept neregulamentară în temeiul procedurilor prevăzute la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006.

2.   RECUPERĂRI RESTANTE – SITUAȚIA LA DATA DE 31.12.20…a

b

c

d

e

f

Axa prioritară

Anul lansării procedurilor de recuperare

Contribuția publică de recuperat (1)

Suma totală a cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari (2)

Suma totală a cheltuielilor legate de nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 (3)

Valoarea contribuțiilor publice care urmează a fi recuperate în legătură cu nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 (4)

1

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

(1)   Aceasta este contribuția publică care face obiectul unor proceduri de recuperare la nivelul beneficiarului.

(2)   Această sumă reprezintă suma cheltuielilor efectuate de beneficiar corespunzătoare contribuției publice specificate în coloana c).

(3)   Această sumă se referă la acea parte a sumei prevăzute în coloana d) care a fost raportată drept neregulamentară în temeiul procedurilor de raportare prevăzute la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006.

(4)   Această sumă se referă la acea parte a sumei prevăzute în coloana c) care a fost raportată drept neregulamentară în temeiul procedurilor de raportare prevăzute la articolul 28din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006.

3.   SUME CARE NU POT FI RECUPERATE – SITUAȚIA LA DATA DE 31.12.20…a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Denumirea operațiunii

Axa prioritară

Numărul de identificare a neregulii, după caz (1)

Anul lansării procedurilor de recuperare

Contribuția publică declarată drept irecuperabilă (2)

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate de beneficiari și declarate drept irecuperabile (3)

Data ultimei plăți a contribuției publice către beneficiar

Data la care sumele au fost declarate nerecuperabile

Motivele imposibilității recuperării

Măsuri de recuperare adoptate, inclusiv data ordinului de recuperare

A se preciza dacă partea aferentă contribuției Comunității ar trebui să fie suportată de la bugetul Uniunii Eeuropene (DA/NU) (4)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Acesta este numărul de referință atribuit neregulii sau un alt număr de identificare menționat la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006.

(2)   Aceasta reprezintă suma din cadrul contribuției publice care este plătită de beneficiar și pentru care s-a stabilit că nu s-a putut efectua recuperarea sau pentru care nu se preconizează recuperarea.

(3)   Această sumă reprezintă suma cheltuielilor efectuate de beneficiar corespunzătoare contribuției publice specificate în coloana e).

(4)   Partea aferentă contribuției Comunității se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare la nivelul axei prioritare, cu referire fie la coloana e), fie la coloana f), în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) litera a) sau b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

▼B
ANEXA XII

DESCRIEREA SISTEMELOR DE GESTIONARE ȘI DE CONTROL

Model de descriere a sistemelor de gestionare și de control în temeiul articolului 21

1.   GENERALITĂȚI

1.1.

Informații transmise de:

 numele statului membru:

 titlul programului și numărul codului CCI:

 numele, adresa de e-mail și numărul de fax ale principalului punct de contact (organism de coordonare a descrierilor).

1.2.

Informațiile furnizate descriu situația la data de: (zz/ll/aaaa)

1.3.

Structura sistemului (informații generale și diagramă prezentând rapoartele de organizare care există între organismele participante la sistemul de gestionare și de control)

1.3.1.

Autoritate de gestionare (nume, adresă și punct de contact)

1.3.2.

Organisme intermediare (nume, adresă și puncte de contact)

1.3.3.

Autoritate de certificare (nume, adresă și punct de contact)

1.3.4.

Autoritate de audit și organisme care efectuează audituri și controale (nume, adrese și puncte de contact)

1.4.

Orientări furnizate autorităților de gestionare și de certificare și organismelor intermediare pentru a garanta buna gestionare a fondurilor structurale (dată și referință).

2.   AUTORITATE DE GESTIONARE

NB: Prezenta secțiune trebuie completată separat pentru fiecare autoritate de gestionare.

2.1.

Autoritatea de gestionare și principalele sale funcții

2.1.1.

Data și forma desemnării oficiale care abilitează autoritatea de gestionare să-și îndeplinească funcțiile

2.1.2.

Specificarea funcțiilor/sarcinilor îndeplinite direct de autoritatea de gestionare

2.1.3.

Funcții delegate în mod oficial de autoritatea de gestionare (funcții, organisme intermediare, formă de delegare)

2.2.

Organizarea autorității de gestionare

2.2.1.

Organigrama și specificarea funcțiilor unităților (inclusiv numărul orientativ de posturi alocate)

2.2.2.

Proceduri scrise care trebuie utilizate de către personalul autorității de gestionare/organismului intermediar (dată și referință)

2.2.3.

Descrierea procedurilor de selecție și de aprobare a operațiunilor și de verificare a conformității lor cu normele naționale și comunitare aplicabile, pe toată durata execuției lor [articolul 60 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]

2.2.4.

Verificarea operațiunilor [articolul 60 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]:

 Descrierea procedurilor de verificare

 Organisme care efectuează verificările în cauză

 Proceduri scrise (trimitere la manuale) stabilite pentru această sarcină

2.2.5.

Prelucrarea cererilor de rambursare:

 Descrierea procedurilor privind recepția, verificarea și validarea cererilor de rambursare și a procedurilor privind ordonanțarea, executarea și contabilizarea plăților către beneficiari (inclusiv o diagramă care să indice toate organismele participante)

 Organisme participante la fiecare etapă a prelucrării situației cheltuielilor

 Proceduri scrise stabilite pentru această sarcină (trimitere la manuale)

2.2.6.

Descrierea modului în care informațiile vor fi transmise autorității de certificare de către autoritatea de gestionare

2.2.7.

Norme de eligibilitate stabilite de statul membru și aplicabile programului operațional

2.3.

În cazul în care autoritatea de gestionare și autoritatea de certificare sunt unul și același organism, a se descrie modul în care este asigurată separarea funcțiilor

2.4.

Norme privind achizițiile publice, ajutoarele de stat, egalitatea șanselor și protecția mediului

2.4.1.

Instrucțiuni și orientări publicate privind normele aplicabile (dată și referință)

2.4.2.

Măsuri prevăzute pentru a garanta respectarea normelor aplicabile, de exemplu, prin controale de gestionare, controale, audituri

2.5.

Pistă de audit

2.5.1.

Descrierea modului în care cerințele articolului 15 vor fi aplicate programului și/sau priorităților individuale

2.5.2.

Instrucțiuni furnizate privind păstrarea documentelor justificative de către beneficiari (dată și referință):

 Precizarea perioadei de păstrare

 Formatul în care trebuie păstrate documentele

2.6.

Nereguli și recuperări

2.6.1.

Instrucțiuni stabilite privind comunicarea și corectarea neregulilor, înregistrarea datoriilor și recuperarea plăților nedatorate (dată și referință)

2.6.2.

Descrierea procedurii aplicate (cu diagramă) pentru respectarea obligației de notificare către Comisie a neregulilor în temeiul articolului 28

3.   ORGANISME INTERMEDIARE

NB: Prezenta secțiune trebuie completată separat pentru fiecare organism intermediar. A se preciza autoritatea care a delegat funcția organismului intermediar.

3.1.

Organismul intermediar și principalele sale funcții

3.1.1.

Specificarea funcțiilor/sarcinilor principale ale organismelor intermediare

3.2.

Organizarea fiecărui organism intermediar

3.2.1.

Organigrama și specificarea funcțiilor unităților (inclusiv numărul orientativ de posturi alocate)

3.2.2.

Proceduri scrise care trebuie utilizate de către personalul organismului intermediar (dată și referință)

3.2.3.

Descrierea procedurilor de selecție și de aprobare a operațiunilor (în afara cazului în care sunt deja descrise la punctul 2.2.3)

3.2.4.

Verificarea operațiunilor [articolul 60 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006] (în afara cazului în care sunt deja descrise la punctul 2.2.4)

3.2.5.

Descrierea procedurilor de prelucrare a cererilor de rambursare (în afara cazului în care sunt deja descrise la punctul 2.2.5)

4.   AUTORITATE DE CERTIFICARE

4.1.

Autoritatea de certificare și principalele sale funcții

4.1.1.

Data și forma desemnării oficiale care împuternicește autoritatea de certificare să-și îndeplinească funcțiile

4.1.2.

Specificarea funcțiilor îndeplinite de autoritatea de certificare

4.1.3.

Funcții delegate în mod oficial de autoritatea de certificare (funcții, organisme intermediare, formă de delegare)

4.2.

Organizarea autorității de certificare

4.2.1.

Organigrama și specificarea funcțiilor unităților (inclusiv numărul orientativ de posturi alocate)

4.2.2.

Proceduri scrise care trebuie utilizate de către personalul autorității de certificare (dată și referință)

4.3.

Certificarea situațiilor cheltuielilor

4.3.1.

Descrierea procedurii prin care situațiile cheltuielilor sunt stabilite, certificate și transmise Comisiei

4.3.2.

Descrierea măsurilor adoptate de autoritatea de certificare pentru a garanta respectarea cerințelor articolului 61 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

4.3.3.

Modalitățile de acces al autorității de certificare la informațiile detaliate privind operațiunile și controalele efectuate de autoritatea de gestionare, organismele intermediare și autoritatea de audit

4.4.

Sistem de contabilitate

4.4.1.

Descrierea sistemului de contabilitate care trebuie instituit și utilizat pentru certificarea cheltuielilor la Comisie:

 Modalitățile de transmitere a datelor agregate autorității de certificare în cazul unui sistem descentralizat

 Legătura care trebuie realizată între sistemul de contabilitate și sistemul informatic (punctul 6)

 Identificarea operațiunilor fondurilor structurale în cazul unui sistem comun cu alte fonduri

4.4.2.

Nivelul de precizie al sistemului de contabilitate:

 Totalul cheltuielilor pe priorități și pentru fiecare fond

4.5.

Recuperări

4.5.1.

Descrierea sistemului care garantează recuperarea rapidă a contribuției financiare comunitare

4.5.2.

Modalități prevăzute pentru păstrarea unui registru Cartea mare a debitorilor și pentru deducerea sumelor recuperate din cheltuielile care trebuie declarate

5.   AUTORITATE DE AUDIT ȘI ORGANISME CARE EFECTUEAZĂ AUDITURI ȘI CONTROALE

5.1.

Descrierea principalelor sarcini ale autorității de audit și ale organismelor care realizează audituri și controale sub responsabilitatea autorității de audit și a rapoartelor care există între acestea

5.2.

Organizarea autorității de audit și a organismelor care realizează audituri și controale sub responsabilitatea autorității de audit

5.2.1.

Organigrame (inclusiv numărul de posturi alocate)

5.2.2.

Măsuri care garantează independența

5.2.3.

Calificare sau experiență necesară

5.2.4.

Descrierea procedurii de monitorizare a aplicării recomandărilor și măsurilor corective care rezultă din rapoartele de audit

5.2.5.

Descrierea, după caz, a procedurilor aplicate de autoritatea de audit pentru monitorizarea activităților altor organisme care realizează audituri și controale sub responsabilitatea autorității de audit

5.3.

Raport anual de control și declarație de încheiere

5.3.1.

Descrierea procedurilor de pregătire a raportului anual de control, a avizului anual de audit și a declarației de încheiere

5.4.

Desemnarea organismului de coordonare

5.4.1.

Descrierea rolului organismului de coordonare, după caz

6.   SISTEM INFORMATIC [articolul 60 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]

6.1.

Descrierea sistemului informatic, cu diagramă (sistem în rețea centrală sau comună sau sistem descentralizat cu legături între sisteme)

A se preciza dacă sistemul este deja operațional pentru colectarea de informații financiare și statistice fiabile privind aplicarea programelor 2007-2013.

În caz contrar, a se preciza data la care acest sistem va fi operațional.
ANEXA XIII

MODEL DE AVIZ EMIS ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 71 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI ȘI CU ARTICOLUL 25 DIN PREZENTUL REGULAMENT REFERITOR LA CONFORMITATEA SISTEMELOR DE GESTIONARE ȘI DE CONTROL

În atenția Comisiei Europene, Direcția Generală …

INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentând … [numele autorității de audit sau al organismului independent din punct de vedere funcțional desemnat de statul membru în temeiul articolului 71 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului], desemnat pentru întocmirea unui raport prezentând rezultatele unei evaluări a sistemelor de gestionare și de control instituite pentru programul … (numele programului operațional, numărul codului CCI, perioada ( 30 ) și pentru emiterea unui aviz privind conformitatea lor cu articolele 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, am realizat o examinare în temeiul articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei.

SFERA DE APLICARE A EXAMINĂRII

Examinarea se bazează pe descrierea sistemelor de gestionare și de control primită la zz/ll/aaaa de la (numele organismului/organismelor care a/au transmis descrierea). De asemenea, am examinat informații suplimentare privind … (subiecte) și am audiat personalul … (organisme al căror personal a fost audiat).

Examinarea a avut în vedere autoritățile de gestionare, de certificare și de audit, organismul desemnat pentru încasarea plăților efectuate de Comisie și pentru efectuarea plăților către beneficiari, precum și organismele intermediare următoare (listă …).

AVIZ ( 31 )

Fie

(Aviz fără rezervă)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că sistemele de gestionare și de control instituite pentru programul (programele) … [numele programului (programelor) operațional (operaționale), numărul (numerele) codului CCI, perioada] sunt conforme cu cerințele articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum și cu secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei.

Fie

(Aviz cu rezervă)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că sistemele de gestionare și de control instituite pentru programul (programele) … [numele programului (programelor) operațional (operaționale), numărul (numerele) codului CCI, perioada] sunt conforme cu cerințele articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum și cu secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei, cu excepția următoarelor aspecte … ( 32 ).

Motivele pentru care consider că acest aspect sau aceste aspecte ale sistemelor nu sunt conforme cu cerințele și evaluarea mea a gravității sunt următoarele ( 33 ):

Fie

(Aviz negativ)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că sistemele de gestionare și de control instituite pentru programul (programele) … [numele programului (programelor) operațional (operaționale), numărul (numerele) codului CCI, perioada] nu sunt conforme cu cerințele articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și cu secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei.

Prezentul aviz negativ se bazează pe … ( 34 ):Data

Semnătura

▼M1
ANEXA XIV

MODEL DE DECLARAȚIE DE CHELTUIELI ÎN VEDEREA UNEI ÎNCHEIERI PARȚIALE

image

▼B
ANEXA XV

TABEL FINANCIAR PRIVIND CADRUL STRATEGIC NAȚIONAL DE REFERINȚĂ (CSNR) – ALOCAȚIE ANUALĂ INDICATIVĂ PER FOND ȘI PER PROGRAM OPERAȚIONAL (PO)

NB: Articolul 27 alineatul (4) litera (e) și articolul 28 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (în EUR)Convergență

Participare comunitară

PO

Fond

Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FEDR și FC

PO1

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO2

FEDR + FC

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDR

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

PO3

FEDR + FC

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDR

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

PO…

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE

PO4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO5

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO6

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO…

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Total toate fondurile

CSNR 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEADR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competitivitate/Ocuparea forței de muncă

Participare comunitară

PO

Fond

Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FEDR

PO1

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO2

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO3

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO…

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE

PO4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO5

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO6

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO …

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Total toate fondurile

CSNR 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXA XVI

PLANURI DE FINANȚARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

1.   PLAN DE FINANȚARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INDICÂND CONTRIBUȚIA ANUALĂ A FIECĂRUI FOND

Referința programului operațional (număr CCI):

An pe sursă pentru program, în EUR ( 35 ): 

Fond structural (FEDR sau FSE)

(1)

Fond de coeziune

(2)

Total

(3) = (1) + (2)

2007

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2007

 

 

 

2008

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2008

 

 

 

2009

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2009

 

 

 

2010

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2010

 

 

 

2011

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2011

 

 

 

2012

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2012

 

 

 

2013

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2013

 

 

 

Total regiuni fără sprijin tranzitoriu (2007-2013)

 

 

 

Total regiuni cu sprijin tranzitoriu (2007-2013)

 

 

 

Total general 2007-2013

 

 

 

2.   PLAN DE FINANȚARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INDICÂND, PENTRU ÎNTREAGA PERIOADĂ DE PROGRAMARE, SUMA TOTALĂ A ALOCAȚIEI FINANCIARE DIN FIECARE FOND ÎN PROGRAMUL OPERAȚIONAL, CONTRAPARTIDA NAȚIONALĂ ȘI RATA DE RAMBURSARE PE AXE PRIORITARE

Referința programului operațional (număr CCI):

Axe prioritare pe sursă de finanțare (în EUR): 

Finanțare comunitară

Contrapartidă națională

Defalcare indicativă a contrapartidei naționale

Finanțare totală

Rată de cofinanțare

Pentru informare

(a)

(b) [=(c)+(d)]

Finanțare națională publică (c)

Finanțare națională privată (1) (d)

(e) = (a)+(b)

(f) (2) = (a)/(e)

Participare BEI

Alte surse de finanțare (3)

Axă prioritară 1

A se preciza fondul și baza de calcul a participării comunitare (totală sau publică) (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Axă prioritară 2

A se preciza fondul și baza de calcul a participării comunitare (totală sau publică)

 

 

 

 

 

 

 

 

Axă prioritară …

A se preciza fondul și baza de calcul a participării comunitare (totală sau publică)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   A se completa numai în cazul în care axele prioritare sunt exprimate în costuri totale.

(2)   Această rată poate fi rotunjită în tabel. Rata exactă utilizată pentru rambursarea cheltuielilor este raportul (f).

(3)   Inclusiv finanțarea națională privată în cazul în care axele prioritare sunt exprimate în costuri publice.

(4)   În caz unui PO cu mai multe obiective, a se indica, de asemenea, obiectivul.
ANEXA XVII

PREVIZIUNI ALE POSIBILELOR CERERI DE PLATĂ

Estimare provizorie a posibilelor cereri de plată defalcate pe fonduri și pe programe ( 36 ), pentru anul în curs și anul următor (în EUR): 

Cofinanțare comunitară (1)

Anul în curs

Anul următor

Total program operațional 1 (nr. codului CCI)

 

 

FEDR

 

 

FSE

 

 

Fond de coeziune

 

 

Total program operațional 2 (nr. codului CCI)

 

 

FEDR

 

 

FSE

 

 

Fond de coeziune

 

 

Total general

 

 

(1)   În tabel trebuie indicate doar previziunile posibilelor cereri privind participarea comunitară, și nu previziunile de cheltuieli totale. În aceste estimări provizorii, este necesar a preciza participarea comunitară pentru anul în cauză și a nu cumula sumele acesteia de la începutul perioadei de programare.

▼M1
ANEXA XVIII

RAPOARTE ANUALE ȘI FINALE

1.   IDENTIFICAREPROGRAM OPERAȚIONAL

Obiectiv în cauză

Zonă eligibilă în cauză

Perioadă de programare

Referința programului (numărul codului CCI)

Titlul programului

RAPORT ANUAL DE IEXECUȚIE

Anul care face obiectul raportului

Data de aprobare a raportului anual de către comitetul de monitorizare

2.   VEDERE DE ANSAMBLU A APLICĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

2.1.   Realizare și analiza progreselor înregistrate

2.1.1.   Informații privind evoluția fizică a programului operațional:

Pentru fiecare indicator cuantificabil și, în special, pentru indicatorii-cheie:Indicatori

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Indicator 1:

Realizări (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situație de referință (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator n:

Realizări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situație de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Realizarea trebuie exprimată cumulativ – valoarea indicatorului trebuie să fie valoarea totală realizată până la sfârșitul anului de raportare. Realizările din anii anteriori pot fi actualizate atunci când se prezintă rapoartele anuale de implementare pentru anii următori, în cazul în care sunt disponibile informații mai precise.

(2)   Obiectivul poate fi anual sau total pe întreaga perioadă de programare.

(3)   Situație de referință introdusă numai pentru primul an când informațiile sunt disponibile, cu excepția cazului în care se folosește conceptul de bază de referință dinamică.

În măsura posibilului, toți indicatorii trebuie să fie defalcați în funcție de sex. În cazul în care datele nu sunt încă disponibile, raportul indică data la care ele vor fi disponibile și data la care autoritatea de gestionare le va transmite Comisiei.

▼M2

2.1.2.    Informații financiare (toate datele financiare trebuie să fie exprimate în euro) 

Finanțarea totală a programului operațional

(în Uniune și națională)

Baza de calcul a contribuției Uniunii

(cost public sau total)

Suma totală a cheltuielilor eligibile certificate plătite de beneficiari (1)

Contribuția publică corespunzătoare (1)

Rată de execuție

în procente

 

a

b

c

d

e = c/a dacă T sau e = d/a dacă P

Axa prioritară 1

Precizați fondul relevant

— din care cheltuieli corespunzătoare domeniului de intervenție al FSE (2)

— din care cheltuieli corespunzătoare domeniului de intervenție al FEDER (2)

— cheltuieli pentru regiunile care nu beneficiază de un sprijin de tranziție (3)

— cheltuieli pentru regiunile care beneficiază de un sprijin de tranziție (3)

Nu se aplică

 

 

 

Nu se aplică

Axa prioritară 2

Precizați fondul relevant

— din care cheltuieli corespunzătoare domeniului de intervenție al FSE

— din care cheltuieli corespunzătoare domeniului de intervenție al FEDER

— cheltuieli pentru regiuni care nu beneficiază de un sprijin de tranziție

— cheltuieli pentru regiuni care beneficiază de un sprijin de tranziție

Nu se aplică

 

 

 

Nu se aplică

Axa prioritară …

Precizați fondul relevant

— din care cheltuieli corespunzătoare domeniului de intervenție al FSE

— din care cheltuieli corespunzătoare domeniului de intervenție al FEDER

— cheltuieli pentru regiuni care nu beneficiază de un sprijin de tranziție

— cheltuieli pentru regiuni care beneficiază de un sprijin de tranziție

Nu se aplică

 

 

 

Nu se aplică

Total general

 

 

 

 

 

(1)   Cifre exprimate în termeni cumulativi.

(2)   Rubrica se completează numai în cazul unui raport final de execuție, atunci când programul operațional este cofinanțat prin FEDER sau prin FSE, în care se recurge la opțiunea prevăzută la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(3)   Această rubrică se completează numai în cazul unui raport final de execuție, atunci când programul operațional include un sprijin în favoarea regiunilor care beneficiază de un sprijin de tranziție și a regiunilor care nu beneficiază de un astfel de sprijin.

▼M1

2.1.3.   Informații privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii

 Informații furnizate în conformitate cu dispozițiile anexei II partea C.

2.1.4.   Participare pe grupuri țintă

 Pentru programele operaționale cofinanțate de FSE: informații pe grupuri țintă în conformitate cu anexa XXIII.

 Pentru programele operaționale cofinanțate de FEDR: după caz, informații pertinente privind orice grup, sector sau zonă țintă.

2.1.5.   Participare rambursată sau reutilizată

 Informații privind utilizarea participării rambursate sau reutilizate în urma anulării unei participări în temeiul articolului 57 și articolului 98 alineatul (2) din Regulamentul CE nr. 1083/2006.

2.1.6.   Analiză calitativă

 Analiza rezultatelor prin intermediul unorindicatori fizici și financiari, inclusiv o analiză calitativă a progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele definite inițial. O atenție specială este acordată contribuției programului la procesul de la Lisabona, inclusiv în ceea ce privește realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

 Demonstrarea, după caz, a efectelor execuției programului operațional asupra promovării șanselor egale pentru femei și bărbați, și descrierea acordurilor de parteneriat.

 Pentru programele operaționale cofinanțate de FSE: informații necesare în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006.

2.2.   Informații privind conformitatea cu dreptul comunitar

Probleme importante de respectare a dreptului comunitar întâlnite cu ocazia punerii în aplicare a programului operațional și măsuri adoptate pentru remedierea lor.

2.3.   Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor

 Probleme importante întâlnite în punerea în aplicare a programului operațional, inclusiv, după caz, o sinteză a problemelor grave apărute în aplicarea procedurii prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, precum și măsurile adoptate de autoritatea de gestionare sau de comitetul de monitorizare pentru rezolvarea lor.

 Pentru programele finanțate de FSE: probleme importante întâlnite în punerea în aplicare a acțiunilor și activităților prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006.

2.4.   Modificarea contextului punerii în aplicare a programului operațional (după caz)

Descrierea oricărui element care, fără să provină direct din contribuția financiară a programului operațional, are o incidență directă asupra execuției sale (modificări legislative sau evoluție socioeconomică neașteptată).

2.5.   Modificări importante în sensul articolului 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (după caz)

Cazul în care a fost identificată o modificare importantă în sensul articolului 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

2.6.   Complementaritatea cu alte instrumente

Sinteza aplicării dispozițiilor adoptate pentru a asigura demarcarea și coordonarea între intervențiile FEDR, FSE, Fondului de coeziune, FEADR, FEP, intervențiile BEI și ale altor instrumente financiare existente [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006].

2.7.   Monitorizare și evaluare

Măsurile de monitorizare și de evaluare adoptate de autoritatea de gestionare sau de comitetul de monitorizare, inclusiv dificultățile întâlnite și măsurile adoptate pentru remedierea lor.

2.8.   Rezerva națională de performanță (după caz și numai pentru raportul anual de execuție prezentat pentru anul 2010)

Informațiile descrise la articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

3.   PUNERE ÎN APLICARE PE PRIORITĂȚI

3.1.   Prioritate 1

3.1.1.   Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate

Informații privind evoluția fizică a priorității

Pentru fiecare indicator cuantificabil în axa prioritară și, în special, pentru indicatorii-cheie:Indicatori

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Indicator 1:

Indicator (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situație de referință (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator n:

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situație de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Realizarea trebuie exprimată cumulativ – valoarea indicatorului trebuie să fie valoarea totală realizată până la sfârșitul anului de raportare. Realizările din anii anteriori pot fi actualizate atunci când se prezintă rapoartele anuale de implementare pentru anii următori, în cazul în care sunt disponibile informații mai precise.

(2)   Obiectivul poate fi anual sau total pe întreaga perioadă de programare.

(3)   Situație de referință introdusă numai pentru primul an când informațiile sunt disponibile, cu excepția cazului în care se folosește conceptul de bază de referință dinamică.

În măsura posibilului, toți indicatorii trebuie să fie defalcați în funcție de sex. În cazul în care datele nu sunt încă disponibile, raportul indică data la care ele vor fi disponibile și data la care autoritatea de gestionare le va transmite Comisiei.

 Pentru programele operaționale cofinanțate de FSE: informații pe grupuri țintă în conformitate cu anexa XXIII.

Analiză calitativă

 Analiza rezultatelor măsurate cu ajutorul informațiilor financiare (punctul 2.1.2) și indicatorilor fizici (punctul 3.1.1), precum și alte informații relevante.

 Demonstrarea, după caz, a efectelor promovării șanselor egale pentru femei și bărbați.

 Analiza utilizării fondurilor în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. Pentru programele FSE, informațiile necesare în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006.

 Indicarea operațiunilor neîncheiate și a calendarului încheierii lor (numai în raportul final).

3.1.2.   Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor

Probleme importante întâlnite în punerea în aplicare a programului operațional, inclusiv, după caz, o sinteză a problemelor grave apărute în aplicarea procedurii prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, precum și măsurile adoptate de autoritatea de gestionare sau de comitetul de monitorizare pentru rezolvarea lor.

3.2.   Prioritatea 2

Idem.

3.3.   Prioritatea 3

Idem.

4.   PROGRAME FSE: CONFORMITATE ȘI CONCENTRARE

Pentru programele FSE:

 o descriere a modului în care acțiunile susținute de FSE respectă și contribuie la acțiunile întreprinse în temeiul strategiei europene de ocupare a forței de muncă în cadrul programelor naționale de reformă și al planurilor de acțiune pentru includere socială,

 o descriere a modului în care acțiunile FSE contribuie la punerea în aplicarea a recomandărilor în materie de ocupare a forței de muncă și a obiectivelor legate de ocuparea forței de muncă stabilite de Comunitate în materie de includere socială, educație și formare profesională [articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006].

5.   PROGRAME FEDR/FOND DE COEZIUNE: PROIECTE MAJORE (DUPĂ CAZ)

Pentru proiectele majore în desfășurare:

 evoluția realizării diverselor etape ale proiectelor majore, astfel cum se prevede în calendarul care figurează la punctul D.1 din anexele XXI și XXII.

 evoluția finanțării proiectelor majore pe baza informațiilor prezentate la punctul H.2.2 din anexele XXI și XXII (informațiile trebuie prezentate cumulativ).

Pentru proiectele majore finalizate:

 lista proiectelor majore finalizate, inclusiv data finalizării, costurile totale finale ale investiției, folosindu-se modelul prezentat la punctul H.2.2 din anexele XXI și XXII și indicatorii-cheie de ieșire și de rezultat, inclusiv, dacă este cazul, indicatorii principali, prezentați în decizia Comisiei privind proiectul major.

 probleme semnificative întâlnite în punerea în aplicare a proiectelor majore și măsurile luate pentru remedierea lor.

 orice modificare a listei orientative a proiectelor majore din programul operațional.

▼M2

5a.   PROGRAME FEDER/FOND DE COEZIUNE: PROIECTE DE MEDIU CU INVESTIȚIE TOTALĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 25 DE MILIOANE EUR ȘI EGALĂ SAU MAI MICĂ DE 50 DE MILIOANE EUR (DUPĂ CAZ)

Pentru proiectele în curs de desfășurare:

 Starea de avansare a diferitelor etape ale proiectelor.

 Starea de avansare a finanțării proiectelor.

Pentru proiectele finalizate:

 Lista proiectelor terminate, inclusiv data de încheiere, costurile investițiilor finale totale, inclusiv sursele de finanțare și principalii indicatori de realizare și de rezultat, cuprinzând, dacă este relevant, indicatorii cheie.

▼M1

6.   ASISTENȚĂ TEHNICĂ

 Explicații privind utilizarea asistenței tehnice.

 Procentul din suma participării financiare a fondurilor structurale alocate programului operațional cheltuit pentru asistență tehnică.

7.   INFORMARE ȘI PUBLICITATE

 Informații în temeiul articolului 4 alineatul (2) din prezentul regulament, inclusiv realizările, exemplele de bună practică și evenimentele importante.

▼B
ANEXA XIX

VERIFICAREA ADIȚIONALITĂȚII OBIECTIVULUI DE CONVERGENȚĂ PENTRU 2007-2013 – VERIFICARE EX ANTETabel financiar recapitulativ al cheltuielilor structurale publice sau similare în regiunile obiectivului de convergență (în milioane EUR, prețuri din 2006) (1)

 

Previziune medie anuală a CSNR 2007-2013 (ex ante)

Medie anuală reală 2000-2005 (2)

Total

Din care întreprinderi publice

Cadru strategic național de referință (CSNR)

În afara CSNR

Total

Total

Din care întreprinderi publice

Cadru comunitar de sprijin (CCS)/Document unic de programare (DOCUP)

În afara CCS/DOCUP

Total

Naț.+UE

Naț.+UE

UE

Naț.

Naț.

Naț.

Naț.+UE

Naț.+UE

UE

Naț.

Naț.

Naț.

(1)

(2) = (4) + (5) + (6)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) + (6) = (2) - (4)

(8) = (10) + (11) + (12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13) = (11) + (12) = (8)-(10)

Infrastructuri de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telecomunicații și societate informațională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu și apă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educație

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formare profesională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu productiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Pentru statele membre care nu fac parte din zona euro, a se utiliza cursul de schimb anual mediu din 2005.

(2)   2004-2005 pentru cele zece state membre care au aderat în 2004, plus România și Bulgaria.

▼M2
ANEXA XXDATE STRUCTURATE CARE TREBUIE CODIFICATE, PRIVIND PROIECTELE MAJORE

Informații cheie privind proiectul major

Formular infrastructură

Formular investiție productivă

Tip de date

Denumirea proiectului

B.1.1

B.1.1

Text

Numele societății

n.a.

B.1.2

Text

IMM

n.a.

B.1.3

Da/Nu

Dimensiune temă prioritară

B.2.1

B.2.1

Cod(uri)

Dimensiune formă de finanțare

B.2.2

B.2.2

Cod

Dimensiune teritorială

B.2.3

B.2.3

Cod

Dimensiune activitate economică

B.2.4

B.2.4

Cod(uri)

Cod NACE

B.2.4.1

B.2.4.1

Cod(uri)

Natura investiției

n.a.

B.2.4.2

Cod

Dimensiunea (dimensiunile) amplasării

B.2.5

B.2.5

Cod(uri)

Fond(uri)

B.3.4

B.3.3

FEDER/FC

Axă prioritară sau axe prioritare

B.3.4

B.3.4

Text

PPP

B.4.2.d

n.a.

Da/Nu

Fază de construcție – data începerii

D.1.8A

D.1.5A

Data

Fază de construcție – data încheierii

D.1.8B

D.1.5B

Data

Perioada de referință

E.1.2.1

E.1.2.1

Ani

Rată de actualizare financiară

E.1.2.2

E.1.2.2

%

Costul total al investiției

E.1.2.3

E.1.2.3

EUR

Costul total al investiției (valoare actuală)

E.1.2.4

n.a.

EUR

Valoare reziduală

E.1.2.5

n.a.

EUR

Valoare reziduală (valoare actuală)

E.1.2.6

n.a.

EUR

Venituri (valoare actuală)

E.1.2.7

n.a.

EUR

Costuri de exploatare (valoare actuală)

E.1.2.8

n.a.

EUR

Venituri nete (valoare actuală)

E.1.2.9

n.a.

EUR

Cheltuieli eligibile (valoare actuală)

E.1.2.10

n.a.

EUR

Creștere estimată a cifrei de afaceri anuale

n.a.

E.1.2.4

EUR

Variația cifrei de afaceri pe persoană angajată (%)

n.a.

E.1.2.5

%

Rata rentabilității financiare (fără subvenție din partea Uniunii Europene)

E.1.3.1A

E.1.3.1A

%

Rata rentabilității financiare (cu subvenție din partea Uniunii Europene)

E.1.3.1B

E.1.3.1B

%

Valoare financiară actuală netă (fără subvenție din partea Uniunii Europene)

E.1.3.2A

E.1.3.2A

EUR

Valoare financiară actuală netă (cu subvenție din partea Uniunii Europene)

E.1.3.2B

E.1.3.2B

EUR

Costurile eligibile

H.1.12C

H.1.10C

EUR

Suma prevăzută de decizie

H.2.1.3

H.2.1.1

EUR

Subvenția din partea Uniunii Europene

H.2.1.5

H.2.1.3

EUR

Cheltuieli deja certificate

Suma totală în EUR:

Suma corespunzătoare fiecărui program operațional în EUR:

H.2.3

H.2.3

EUR

Costuri și avantaje economice

E.2.2

E.2.2

Text/EUR

Rata de actualizare socială

E.2.3.1

E.2.3.1

%

Rată de randament economic

E.2.3.2

E.2.3.2

%

Valoare actuală netă economică

E.2.3.3

E.2.3.3

EUR

Raport avantaje/cost

E.2.3.4

E.2.3.4

Număr

Număr de locuri de muncă create în mod direct în timpul fazei de punere în aplicare

E.2.4.1A

E.2.4 a) 1A

Număr

Durata medie a locurilor de muncă create în mod direct în timpul fazei de punere în aplicare

E.2.4.1B

E.2.4 a) 1B

Luni/permanent

Număr de locuri de muncă create în mod direct în timpul fazei operaționale

E.2.4.2A

E.2.4 a) 2A

Număr

Durata medie a locurilor de muncă create în mod direct în timpul fazei operaționale

E.2.4.2B

E.2.4 a) 2B

Luni/permanent

Număr de locuri de muncă create în mod indirect în timpul fazei operaționale

n.a.

E.2.4 a) 4A

Număr

Impact interregional asupra ocupării forței de muncă

n.a.

E.2.4 c)

Neg/Neut/Poz

Clasă de dezvoltare EIM

F.3.2.1

F.3.2.1

I/II/Nu este acoperită

EIM efectuată în cazul clasei II

F.3.2.3

F.3.2.3

Da/Nu

% din costul măsurilor destinate compensării impactului negativ asupra mediului

F.6

F.6

%

Alte surse europene (BEI/FEI)

I.1.3

I.1.3

Da/Nu

Participare Jaspers

I.4.1

I.4.1

Da/Nu

Indicatori cheie (vă rugăm să alegeți indicatorul cheie relevant dintr-o listă derulantă disponibilă în sistemul electronic):

B.4.2B

n.a.

Număr
ANEXA XXI

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
ANEXA XXII

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼B
ANEXA XXIII

DATE PRIVIND PARTICIPANȚII LA OPERAȚIUNILE FSE PE PRIORITĂȚI

NUMĂR DE PARTICIPANȚI PE AN

(persoane care intră, persoane care ies, reporturi de la un an la altul)

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR ÎN FUNCȚIE DE SEX

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR ÎN FUNCȚIE DE STATUTUL LOR PE PIAȚA MUNCII

 Activi (totalul participanților activi, inclusiv cei independenți)

 Independenți

 Șomeri (totalul șomerilor, inclusiv șomerii de lungă durată)

 Șomeri de lungă durată

 Inactivi (totalul inactivilor, inclusiv persoanele în curs de formare profesională, pensionarii, persoanele în încetare de activitate, persoanele care suferă de un handicap permanent, persoanele casnice sau altele)

 Inactivii în curs de formare profesională

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ

 Tineri (15-24 ani)

 Lucrători în vârstă (55-64 ani)

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR PE GRUPE VULNERABILE, ÎN CONFORMITATE CU NORMELE NAȚIONALE

 Minorități

 Migranți

 Persoane cu handicap

 Alte persoane defavorizate

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE INSTRUIRE

 Învățământ primar sau învățământ secundar inferior (niveluri ISCED 1 și 2)

 Învățământ secundar superior (nivel ISCED 3)

 Învățământ postsecundar (exceptând învățământul superior) (nivel ISCED 4)

 Învățământ superior (niveluri ISCED 5 și 6)( 1 ) JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

( 2 ) JO L 210, 31.7.2006, p. 1.

( 3 ) JO L 161, 26.6.1999, p. 1. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 173/2005 (JO L 29, 2.2.2005, p. 3).

( 4 ) JO L 213, 13.8.1999, p. 1.

( 5 ) JO L 178, 12.7.1994, p. 43. Regulament, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2035/2005 (JO L 328, 15.12.2005, p. 8).

( 6 ) JO L 191, 27.7.1994, p. 9. Regulament, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2168/2005 (JO L 345, 28.12.2005, p. 15).

( 7 ) JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 8 ) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

( 9 ) JO L 13, 19.1.2000, p. 12.

( 10 ) JO C 194, 18.8.2006, p. 2.

( 11 ) JO L 130, 31.5.2000, p. 30.

( 12 ) JO L 193, 29.7.2000, p. 39. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 448/2004 (JO L 72, 11.3.2004, p. 66).

( 13 ) JO L 63, 3.3.2001, p. 21. Regulament, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2355/2002 (JO L 351, 28.12.2002, p. 42).

( 14 ) JO L 64, 6.3.2001, p. 13.

( 15 ) JO L 201, 31.7.2002, p. 5.

( 16 ) JO L 2, 7.1.2003, p. 7.

( 17 ) JO L 98, 2.4.2004, p. 22.

( 18 ) JO C 316, 27.11.1995, p. 49.

( 19 ) JO L 160, 30.6.2000, p. 1.

( 20 ) JO L 61, 4.3.1994, p. 27.

( 21 ) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

( 22 ) JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

( 23 ) Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de coeziune și Fondul Social European.

( 24 ) Se indică organismul/organismele și aspectul/aspectele sistemelor care nu sunt conforme cu cerințele și/sau care nu au funcționat în mod eficient.

( 25 ) Se indică, pentru fiecare organism și pentru fiecare aspect al sistemelor, motivele rezervei.

( 26 ) Se indică, pentru fiecare organism și pentru fiecare aspect al sistemelor, motivele avizului negativ.

( 27 ) Modificări care nu au fost menționate în rapoarte de control anuale anterioare.

( 28 ) Audituri care nu sunt acoperite de rapoarte de control anuale anterioare.

( 29 ) Aceste elemente pot fi, de exemplu, probleme cu caracter sistemic, imperfecțiuni ale sistemelor de gestionare și de control, absența documentelor justificative sau dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare.

( 30 ) În cazul în care cel puțin două programe operaționale sunt supuse unui sistem comun, descrierea sistemului în cauză poate fi însoțită de un singur raport sau aviz.

( 31 ) În cazul în care avizul este emis de autoritatea de audit, organismul respectiv trebuie să furnizeze o „declarație de competență și de independență operațională” distinctă privind propriile funcții în temeiul articolului 62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

( 32 ) A se indica organismul (organismele) și aspectele sistemelor lor care s-au dovedit a fi neconforme cu cerințele.

( 33 ) A se indica pentru fiecare organism și pentru fiecare aspect motivul sau motivele rezervei.

( 34 ) A se indica pentru fiecare organism și pentru fiecare aspect motivul sau motivele avizului negativ.

( 35 ) În cazul unui program operațional cu mai multe obiective, planul de finanțare anuală trebuie defalcat, de asemenea, pe obiective.

( 36 ) În cazul unor programe operaționale aferente mai multor fonduri sau având mai multe obiective, previziunile sunt menționate, de asemenea, defalcate pe fonduri și pe obiective.

Top