EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006L0042-20091215

Consolidated text: Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/2009-12-15

2006L0042 — RO — 15.12.2009 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 mai 2006

privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 157, 9.6.2006, p.24)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 596/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M2

DIRECTIVA 2009/127/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 21 octombrie 2009

  L 310

29

25.11.2009
▼B

DIRECTIVA 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 mai 2006

privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ( 2 ),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 3 ),

întrucât:

(1)

Directiva 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul echipamentelor tehnice ( 4 ) a codificat Directiva 89/392/CEE ( 5 ). Deoarece în prezent se formulează modificări substanțiale la Directiva 98/37/CE, este necesară reformarea respectivei directive, în scopul clarificării.

(2)

Sectorul echipamentelor tehnice este o parte importantă a industriei construcțiilor și unul din pilonii industriali principali ai economiei Comunității. Costul social al unui mare număr de accidente cauzate în mod direct de utilizarea echipamentelor tehnice poate fi redus prin proiectarea și construcția inerent sigure ale echipamentelor tehnice și prin instalarea și întreținerea corespunzătoare.

(3)

Statele membre sunt răspunzătoare pentru asigurarea sănătății și a securității persoanelor pe teritoriul lor, în special a lucrătorilor și consumatorilor și, după caz, a animalelor domestice și a bunurilor, în special în ceea ce privește riscul care decurge din utilizarea echipamentelor tehnice.

(4)

În scopul asigurării certitudinii juridice pentru utilizatori, domeniul de aplicare al prezentei directive și conceptele privind aplicarea acesteia trebuie definite cât mai clar posibil.

(5)

În statele membre, dispozițiile obligatorii privind o ascensoarele pentru șantierele de construcții destinate ridicării persoanelor sau a persoanelor și bunurilor, completate adesea de specificații tehnice obligatorii de factoși/sau de standarde opționale, nu conduc în mod obligatoriu la niveluri diferite de sănătate și securitate, dar, din cauza neconcordanțelor dintre ele, constituie bariere în calea comerțului intracomunitar. Pe lângă aceasta, sistemele naționale pentru evaluarea conformității și certificarea conformității acestor echipamente tehnice diferă considerabil. Prin urmare, este necesar să nu fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive ascensoarele pentru șantierele de construcții destinate ridicării persoanelor sau a persoanelor și bunurilor.

(6)

Este cazul să ie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive armele, inclusiv armele de foc, care intră sub incidența Directivei 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme ( 6 ); excluderea armelor de foc nu trebuie să se aplice dispozitivelor portabile acționate de cartușe și altor echipamente tehnice destinate doar activităților industriale sau tehnice. Este necesar să se prevadă regimuri intermediare care să permită statelor membre să autorizeze introducerea pe piață și punerea în funcțiune a acestor tipuri de echipamente tehnice produse în conformitate cu dispozițiile interne în vigoare la data adoptării prezentei directive, inclusiv cele de punere în aplicare a Convenției de la 1 iulie 1969 privind recunoașterea reciprocă a marcajului de conformitate pentru armele mici. Aceste regimuri provizorii vor permite organizațiilor europene de standardizare să elaboreze standarde pentru asigurarea nivelurilor de siguranță având la bază nivelul tehnologic existent.

(7)

Prezenta directivă nu se aplică ridicării persoanelor prin intermediul echipamentelor tehnice care nu sunt destinate ridicării persoanelor. Cu toate acestea, acesta nu aduce atingere dreptului statelor membre de a lua măsuri la nivel național, în conformitate cu tratatul, în privința acestui tip de echipamente tehnice, în scopul punerii în aplicare a Directivei 89/655/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă [a doua directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] ( 7 ).

(8)

În legătură cu tractoarele agricole și forestiere, dispozițiile prezentei directive privind riscurile ce nu intră sub incidența Directivei 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate ( 8 ) nu ar trebui să se mai aplice în cazurile în care astfel de riscuri sunt prevăzute de Directiva 2003/37/CE.

(9)

Supravegherea pieței este un instrument esențial, deoarece asigură aplicarea corespunzătoare și uniformă a directivelor. Prin urmare, este necesară stabilirea cadrului legislativ pentru desfășurarea armonioasă a supravegherii pieței.

(10)

Statele membre sunt responsabile pentru a asigura că prezenta directivă este pusă în aplicare în mod eficient pe teritoriul lor și că siguranța echipamentelor tehnice respective este, pe cât posibil, îmbunătățită în conformitate cu dispozițiile acesteia. Statele membre trebuie să asigure propria capacitate de desfășurare a supravegherii pieței, luând în considerare orientările dezvoltate de Comisie, în scopul punerii în aplicare corespunzătoare și uniforme a prezentei directive.

(11)

În contextul supravegherii pieței, trebuie stabilită o distincție clară între contestarea unui standard armonizat care oferă o prezumție de conformitate a echipamentelor tehnice și clauza de salvgardare privind echipamentele tehnice.

(12)

Punerea în funcțiune a echipamentelor tehnice în conformitate cu prezenta directivă se referă numai la folosirea echipamentelor tehnice în scopul pentru care au fost destinate sau pentru un scop previzibil. Aceasta nu exclude stabilirea unor condiții de utilizare externe în raport cu echipamentul, cu condiția ca acesta să nu fie modificat într-un mod care nu este specificat în prezenta directivă.

(13)

De asemenea, este necesar să se prevadă un mecanism adecvat care să permită adoptarea măsurilor specifice la nivel comunitar care să solicite statelor membre să interzică sau să limiteze introducerea pe piață a anumitor tipuri de echipamente tehnice care prezintă aceleași riscuri pentru sănătatea și securitatea persoanelor fie din cauza lacunelor din standardul/standardele armonizate relevante, fie prin caracteristicile tehnice proprii sau să supună aceste echipamente tehnice unor condiții speciale. În scopul asigurării evaluării corespunzătoare a nevoilor pentru acest tip de măsuri, acestea ar trebui adoptate de Comisie, asistată de un comitet, în lumina consultărilor cu statele membre și cu alte părți interesate. Deoarece aceste măsuri nu sunt direct aplicabile operatorilor economici, statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare.

(14)

Cerințele esențiale de sănătate și securitate trebuie respectate pentru a se asigura securitatea echipamentelor tehnice; aceste cerințe trebuie aplicate cu discernământ, pentru a se ține cont de nivelul tehnologic existent în momentul construcției și de cerințele tehnice și economice.

(15)

În cazul în care echipamentul tehnic poate fi utilizat de un consumator, respectiv de un operator neprofesionist, producătorul trebuie să ia în considerare acest aspect în conceperea și construirea echipamentului tehnice. Același lucru se aplică în cazul în care un echipament tehnic est utilizată în mod normal pentru a furniza servicii unui consumator.

(16)

Deși cerințele prezentei directive nu se aplică în întregime echipamentelor tehnice parțial finalizate, este important ca libera circulație a acestui tip de echipamente tehnice să fie garantată prin intermediul unei proceduri specifice.

(17)

La târguri comerciale, expoziții și alte evenimente similare trebuie să existe posibilitatea să se expună echipamente tehnice care nu se conformează prezentei directive. Cu toate acestea, părțile interesate trebuie să fie informate în mod corespunzător asupra faptului că echipamentul tehnic nu este conform cu cerințele și nu poate fi achiziționat în această stare.

(18)

Prezenta directivă definește numai cerințele esențiale de sănătate și securitate cu aplicabilitate generală, suplimentate de un număr de cerințe mai specifice pentru anumite categorii de echipamente tehnice. Pentru a-i ajuta pe producători să ofere dovezi privind conformitatea cu aceste cerințe esențiale și pentru a permite inspectarea conformității cu cerințele esențiale este de dorit ca standardele să fie armonizate la nivel comunitar, pentru prevenirea riscurilor ce decurg din proiectarea și construcția echipamentelor tehnice. Aceste standarde sunt elaborate de organisme de drept privat și trebuie să se țină seama de statutul lor facultativ.

(19)

Având în vedere natura riscurilor implicate de utilizarea echipamentelor tehnice prevăzute de prezenta directivă, trebuie stabilite proceduri de evaluare a conformității cu cerințele esențiale privind sănătatea și securitatea. Aceste proceduri trebuie să fie elaborate din perspectiva gradului de pericol inerent implicat de acest tip de echipamente tehnice. În consecință, fiecare categorie de echipamente tehnice trebuie să aibă propria procedură în conformitate cu Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformității și regulile de aplicare și utilizare a mărcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în cazul directivelor de armonizare tehnică ( 9 ), luând în considerare natura verificărilor solicitate pentru astfel de echipamente tehnice.

(20)

Producătorii ar trebui să poarte întreaga răspundere pentru certificarea conformității propriilor echipamente tehnice cu dispozițiile prezentei directive. Cu toate acestea, pentru anumite tipuri de echipamente tehnice, cu un factor mai mare de risc, se recomandă o procedură de certificare mai strictă.

(21)

Marca CE trebuie să fie recunoscută pe deplin ca fiind singura marcă ce garantează că echipamentul respectiv este conform cu cerințele prezentei directive. Orice alte mărci care ar putea să inducă în eroare părți terțe cu privire la înțelesul sau forma mărcii CE sau ambele trebuie interzise.

(22)

În scopul asigurării aceleiași calități pentru marca CE și marca producătorului, este important ca acestea să fie aplicate prin aceeași procedură. În scopul evitării confuziei între mărcile CE care ar putea să apară pe anumite componente și marca CE care corespunde echipamentului tehnic, este important ca cel din urmă să fie aplicat în dreptul numelui persoanei care și-a asumat răspunderea pentru acesta, și anume producătorul sau reprezentatul autorizat al acestuia.

(23)

De asemenea, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să asigure desfășurarea unei evaluări a riscului pentru echipamentul pe care dorește s-o introducă pe piață. În acest scop, trebuie să stabilească care sunt cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile echipamentelor tehnice și pe baza cărora trebuie să ia măsuri.

(24)

Este esențial ca, înainte de a se elibera declarația de conformitate CE, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate să pregătească un dosar tehnic de construcție. Cu toate acestea, nu este esențial ca documentația să fie în permanență disponibilă pe suport hârtie, dar trebuie să fie pusă la dispoziție la cerere. Aceasta nu trebuie să includă planuri detaliate ale subansamblurilor folosite în producerea echipamentelor tehnice decât în cazul în care cunoașterea acestora este indispensabilă pentru verificarea conformității cu cerințele esențiale de sănătate și securitate.

(25)

Cei cărora li se adresează orice decizie luată în temeiul prezentei directive trebuie să fie informați cu privire la motivele deciziei și la căile legale de atac.

(26)

Statele membre trebuie să prevadă sancțiuni aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(27)

Aplicarea prezentei directive cu privire la o serie de echipamente tehnice destinate ridicării persoanelor necesită o mai bună delimitare a produselor care fac obiectul prezentei directive față de cele care fac obiectul Directivei 95/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 1995 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare ( 10 ). Prin urmare, este necesară o redefinire a domeniului de aplicare a celei din urmă directive. Prin urmare, Directiva 95/16/CE trebuie modificată în consecință.

(28)

Deoarece obiectivul prezentei directive, acela de a stabili cerințele esențiale de sănătate și securitate în privința proiectării și construcției în vederea îmbunătățirii siguranței echipamentelor tehnice introduse pe piață, nu poate fi suficient atins de statele membre și poate fi mai eficient atins la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsurile, în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității stabilit în articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(29)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare ( 11 ), statele membre sunt încurajate să elaboreze în nume propriu și în interesul comunitar propriile tabele care să ilustreze, pe cât posibil, corelația dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice.

(30)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor executare conferite Comisiei ( 12 ),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)  Prezenta directivă se aplică următoarelor produse:

(a) echipamente tehnice;

(b) echipament interschimbabil;

(c) componente de siguranță;

(d) accesorii de ridicare;

(e) lanțuri, cabluri și chingi;

(f) dispozitive detașabile de transmisie mecanică;

(g) echipamente tehnice parțial finalizate.

(2)  Următoarele echipamente se exclud din domeniul de aplicare a prezentei directive:

(a) componente de siguranță destinate folosirii ca piese de schimb pentru componente identice și furnizate de producătorul echipamentelor tehnice originale;

(b) echipament specific pentru utilizare în târguri și/sau parcuri de distracții;

(c) echipamente tehnice create special sau puse în funcțiune în scopuri nucleare care, în cazul avariilor, pot avea ca rezultat emisii radioactive;

(d) arme, inclusiv arme de foc;

(e) următoarele mijloace de transport:

 tractoare agricole sau forestiere ale căror riscuri sunt prevăzute de Directiva 2003/37/CE, cu excepția echipamentelor montate pe aceste vehicule;

 vehiculele și remorcile lor care fac obiectul Directivei 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora ( 13 ), cu excepția echipamentelor montate pe aceste vehicule;

 vehiculele care fac obiectul Directivei 2002/24/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți ( 14 ), cu excepția echipamentelor montate pe aceste vehicule;

 vehiculele cu motor destinate exclusiv competițiilor și

 mijloacele de transport aerian, maritim sau feroviar, cu excepția echipamentelor montate pe aceste mijloace de transport;

(f) vasele maritime și unitățile offshore mobile, împreună cu echipamentele tehnice aflate la bordul acestor vase și/sau unități;

(g) echipamente tehnice proiectate și construite special în scopuri militare sau polițienești;

(h) echipamente tehnice proiectate și construite special în scopuri de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare;

(i) ascensoare pentru puțuri de mină;

(j) echipamente pentru deplasarea artiștilor în timpul spectacolelor;

(k) produse electrice și electronice care sunt incluse în următoarele domenii, în măsura în care sunt prevăzute de Directiva 73/23/CEE a Consiliului din 19 februarie 1973 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune ( 15 ):

 aparate electrocasnice destinate utilizării în gospodării;

 echipament audio și video;

 echipament informatic;

 echipament obișnuit de birou;

 întrerupător pentru tensiune scăzută și tablou electric;

 motoare electrice;

(l) următoarele tipuri de echipament electric de înaltă tensiune:

 întrerupător și tablou electric;

 transformatoare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, „echipament tehnic” reprezintă produsele enumerate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(f).

Se aplică următoarele definiții:

(a) „echipament tehnic” înseamnă:

 un ansamblu de părți sau componente dintre care cel puțin unul este mobil, cuplate în vederea unei aplicații specifice, montate sau proiectate să fie montate pe un sistem de acționare diferit de efortul uman sau animal;

 un ansamblu menționat la prima liniuță căruia îi lipsesc componentele care să-l conecteze la locul de utilizare sau la surse de energie și mișcare;

 un ansamblu menționat la prima și a doua liniuță pregătit pentru a fi instalat și capabil de funcționare doar montat pe un mijloc de transport sau instalat într-o clădire sau structură;

 un ansamblu de echipamente tehnice menționate la prima, a doua și a treia liniuță sau o mașină parțial finalizată menționată la litera (g) care, pentru a obține același rezultat, sunt aranjate și controlate astfel încât să funcționeze ca un tot unitar;

 un ansamblu de părți sau componente conectate dintre care cel puțin una este mobilă și care sunt cuplate în scopul de a ridica încărcături și a căror singură forță motrice este efortul uman direct;

(b) „echipament interschimbabilă” înseamnă un dispozitiv care, ulterior punerii în funcțiune a unui echipament tehnic sau echipament de tracțiune, este atașat echipamentului tehnic sau echipamentului de tracțiune respectiv chiar de către operator, în scopul de a modifica funcția sau atributele acestuia, în măsura în care această mașină nu este un instrument;

(c) „componentă de siguranță” înseamnă o componentă care:

 servește la îndeplinirea unei funcții de siguranță;

 este introdusă independent pe piață;

 în caz de avarie și/sau defecțiune, pune în pericol siguranța persoanelor și

 nu este necesară pentru funcționarea echipamentului tehnic sau ale cărei componente normale pot fi înlocuite pentru ca echipamentul să funcționeze.

O listă care să indice componentele de siguranță este inclusă în anexa V, care poate fi actualizată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a);

(d) „accesoriu de ridicare” înseamnă o componentă sau un echipament care nu este atașată de utilajul de ridicare, ci este introdusă între utilaj și încărcătură sau pe încărcătură sau care este destinată să fie parte integrantă a încărcăturii și care este introdusă independent pe piață; sapanele și componentele acestora sunt considerate a fi accesorii de ridicare;

(e) „lanțuri, cabluri și chingi” înseamnă lanțuri, cabluri și chingi proiectate și construite în scopul de a ridica, fiind parte a echipamentelor tehnice de ridicare sau a accesoriilor de ridicare;

(f) „dispozitiv detașabil de transmisie mecanică” înseamnă o componentă detașabilă de transmitere a energiei între echipamente tehnice autopropulsate sau un echipament de tracțiune și alt echipament prin conectarea acestora la primul rulment fix. Atunci când acesta este introdus pe piață împreună cu dispozitivul de protecție, trebuie considerat ca un singur produs;

(g) „echipament tehnic parțial finalizat” înseamnă un ansamblu care se comportă aproximativ ca un echipament tehnic, dar care nu poate desfășura singur o aplicație specifică. Un sistem de acționare reprezintă un echipament tehnic parțial finalizat. Echipamentuil tehnic parțial finalizat este destinat doar încorporării în sau asamblării cu alte echipamente tehnice sau cu alte echipamente tehnice parțial finalizate, formând astfel echipamentele tehnice care fac obiectul prezentei directive;

(h) „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima oară la nivel comunitar a echipamentului tehnic sau a echipamentului tehnic parțial finalizat în scopul distribuirii sau utilizării, fie ca premiu, fie gratuit;

(i) „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce proiectează și/sau produce echipamente tehnice sau echipamente tehnice parțial finalizate prevăzute de prezenta directivă și care răspunde pentru conformitatea echipamentului tehnic sau a echipamentului tehnic parțial finalizat cu prezenta directivă, în scopul introducerii pe piață sub nume propriu sau ca marcă înregistrată sau pentru uz personal. În absența unui producător astfel cum este definit mai sus, se consideră producător orice persoană fizică sau juridică ce plasează pe piață sau pune în funcțiune un echipament tehnic sau un echipament tehnic parțial finalizat prevăzut de prezenta directivă;

(j) „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate care a primit un mandat în scris din partea producătorului pentru a îndeplini în numele acestuia toate sau o parte din obligațiile și formalitățile legate de prezenta directivă;

(k) „punere în funcțiune” înseamnă prima utilizare în Comunitate a echipamentelor tehnice prevăzute de prezenta directivă, în scopul pentru care sunt destinate;

(l) „standard armonizat” înseamnă specificații tehnice care nu sunt obligatorii, adoptate de un organism de standardizare, anume Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (Cenelec) sau Institutul European pentru Standarde în Telecomunicații (IEST), pe baza unui mandat emis de Comisie în conformitate cu procedurile stabilite de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a procedurii pentru dispoziția de informare în domeniul standardelor ți reglementărilor tehnice și a normelor privind serviciile societății informaționale ( 16 );

▼M2

(m) „cerințe esențiale privind sănătatea și siguranța” înseamnă dispoziții obligatorii referitoare la proiectarea și fabricarea de produse care fac obiectul prezentei directive, menite să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței persoanelor și, după caz, a animalelor domestice și a bunurilor și, după caz, a mediului.

Cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța sunt prevăzute în anexa I. Cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța menite să asigure protecția mediului se aplică numai echipamentelor tehnice menționate la secțiunea 2.4 din respectiva anexă.

▼B

Articolul 3

Directive speciale

În cazul în care, pentru echipamentele tehnice, pericolele prevăzute în anexa I se află în mod special sub incidența altor directive comunitare, prezenta directivă nu se aplică sau încetează să se aplice respectivelor echipamente tehnice în ceea ce privește pericolele de la data punerii în aplicare a respectivelor directive.

Articolul 4

Supravegherea pieței

▼M2

(1)  Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura că echipamentele tehnice pot fi introduse pe piață și/sau puse în funcțiune doar în cazul în care respectă dispozițiile relevante ale prezentei directive și nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor și, după caz, a animalelor domestice și a bunurilor și, după caz, a mediului, atunci când sunt instalate și întreținute în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care sunt destinate sau în condiții previzibile în mod rezonabil.

▼B

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că echipamentele tehnice parțial finalizate pot fi introduse pe piață doar dacă îndeplinesc dispozițiile relevante din prezenta directivă.

(3)  Statele membre instituie sau desemnează autoritățile competente să monitorizeze conformitatea echipamentelor tehnice și a echipamentelor tehnice parțial finalizate cu dispozițiile stabilite la alineatele (1) și (2).

(4)  Statele membre definesc sarcinile, organizarea și prerogativele autorităților competente menționate la alineatul (3) și notifică Comisia și alte state membre cu privire la aceasta și cu privire la orice modificare ulterioară.

Articolul 5

Introducerea pe piață și punerea în funcțiune

(1)  Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor tehnice și/sau punerea acestora în funcțiune, producătorul sau reprezentantul său autorizat:

(a) se asigură că acestea îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa I;

(b) se asigură că este disponibil dosarul tehnic prevăzut în anexa VII partea A;

(c) oferă, în special, informațiile necesare, precum instrucțiuni;

(d) desfășoară procedurile corespunzătoare pentru evaluarea conformității în temeiul articolului 12;

(e) întocmește declarația de conformitate CE în temeiul anexei II partea 1 secțiunea A și se asigură că aceasta însoțește echipamentele tehnice;

(f) aplică marca CE în conformitate cu articolul 16.

(2)  Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor tehnice parțial finalizate, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestora se asigură că a fost îndeplinită procedura prevăzută la articolul 13.

(3)  În sensul procedurilor prevăzute la articolul 12, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestora are mijloacele necesare sau are acces la mijloacele necesare de a se asigura că echipamentele îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate și securitate stabilite în anexa I.

(4)  În cazul în echipamentele intră și sub incidența altor directive referitoare la alte aspecte și care prevăd aplicarea mărcii CE, acesta indică faptul că echipamentele sunt considerate, de asemenea, conforme cu dispozițiile celorlalte directive.

Cu toate acestea, în cazul în care una sau mai multe dintre respectivele directive permit producătorului, în perioada de tranziție, să decidă ce sistem să aplice, marca CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia. Trimiterile la directivele aplicate, așa cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie înscrise pe declarația de conformitate CE.

Articolul 6

Libera circulație

(1)  Statele membre nu pot să interzică, să restricționeze sau să împiedice introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune pe teritoriul lor a echipamentelor tehnice care respectă prezenta directivă.

(2)  Statele membre nu pot să interzică, să restricționeze sau să împiedice introducerea pe piață a echipamentelor tehnice parțial finalizate în cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat elaborează o declarație de încorporare, prevăzută în anexa II partea 1 secțiunea B, conform căreia acesta urmează să fie integrat într-un echipament tehnic sau asamblat cu alte echipamente pentru a forma un echipament tehnic.

(3)  La târguri comerciale, expoziții, demonstrații și alte evenimente similare, statele membre nu trebuie să împiedice prezentarea de echipamente tehnice sau componente de siguranță care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive, cu condiția ca un indicator vizibil să indice în mod clar neconformitatea respectivului echipament tehnic sau a respectivei componente de siguranță, precum și imposibilitatea achiziționării înainte de a deveni conform cu cerințele. Pe lângă aceasta, în timpul demonstrațiilor în care se utilizează echipamentele tehnice sau echipamentele tehnice parțial finalizate neconforme, se vor lua măsuri adecvate de protecție pentru a se asigura protecția persoanelor.

Articolul 7

Prezumția de conformitate și standardele armonizate

(1)  Statele membre consideră echipamentele tehnice care poartă marca CE și care sunt însoțite de declarația de conformitate CE al cărei conținut este prevăzut în anexa II partea 1 secțiunea A ca fiind conforme cu dispozițiile prezentei directive.

(2)  Echipamentele tehnice produse în conformitate cu un standard armonizat, ale cărui referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate adresate de un astfel de standard armonizat.

(3)  Comisia publică referințele standardelor armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a permite partenerilor sociali să aibă o influență la nivel național asupra proceselor de pregătire și monitorizare a standardelor armonizate.

▼M1

Articolul 8

Măsuri specifice

(1)  Comisia poate lua orice măsură adecvată în ceea ce privește:

(a) actualizarea listei indicative a componentelor de siguranță din anexa V, menționată la articolul 2 litera (c);

(b) restricția introducerii pe piață a echipamentelor tehnice menționate la articolul 9.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).

(2)  Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 22 alineatul (2), poate lua orice măsură corespunzătoare privind aplicarea practică a prezentei directive, inclusiv măsuri necesare pentru a asigura cooperarea statelor membre cu Comisia și între ele, în conformitate cu dispozițiile articolului 19 alineatul (1).

▼B

Articolul 9

Măsuri speciale pentru manevrarea echipamentelor tehnice care pot fi periculoase

(1)  Atunci când, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10, Comisia consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în întregime cerințele esențiale de sănătate și securitate care fac obiectul acestuia și care sunt prevăzute în anexa I, Comisia poate, în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol, să adopte măsuri care solicită statelor membre să interzică sau să restricționeze introducerea pe piață a echipamentelor tehnice cu caracteristici tehnice care prezintă riscuri din cauza lacunelor standardului sau să supună aceste echipamente tehnice unor condiții speciale.

Atunci când, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11, Comisia consideră că o măsură luată de un stat membru este justificată, aceasta poate, în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, să ia măsuri care solicită statelor membre să interzică sau să restricționeze introducerea pe piață a echipamentelor tehnice care prezintă același risc din cauza caracteristicilor tehnice sau să supună aceste echipamente tehnice unor condiții speciale.

(2)  Orice stat membru poate solicita Comisiei să examineze necesitatea adoptării măsurilor prevăzute la alineatul (1).

▼M1

 

În cazurile menționate la alineatul (1), Comisia consultă statele membre și alte părți interesate, indicând măsurile pe care intenționează să le adopte în scopul de a asigura, la nivel comunitar, un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței persoanelor și, după caz, a animalelor domestice și a bunurilor și, după caz, a mediului.

 ◄

Aceasta adoptă măsurile necesare, ținând seama în mod corespunzător de rezultatele consultării menționate anterior.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).

▼B

Articolul 10

Procedura de contestare a unui standard armonizat

În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în întregime cerințele esențiale de sănătate și siguranță care fac obiectul acestuia și care sunt prevăzute în anexa I, Comisia sau statul membru prezintă acest aspect unui comitet stabilit prin Directiva 98/34/CE, indicând motivele pentru aceasta. Comitetul emite de îndată un aviz. În funcție de avizul comitetului, Comisia hotărăște publicarea, nepublicarea, publicarea cu restricții, menținerea, menținerea cu restricții sau retragerea referințelor la standardul armonizat respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Clauza de salvgardare

▼M2

(1)  În cazul în care un stat membru constată că echipamentele tehnice care intră sub incidența prezentei directive, purtând marcajul CE, însoțite de declarația de conformitate CE și folosite în conformitate cu destinația lor sau în condiții previzibile în mod rezonabil, pot pune în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice, a bunurilor sau, după caz, a mediului, ia toate măsurile corespunzătoare pentru a retrage de pe piață astfel de echipamente tehnice, pentru a interzice introducerea lor pe piață și/sau punerea lor în funcțiune sau pentru a restricționa libera circulație a acestora.

▼B

(2)  Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre în legătură cu această măsură, indicând motivul deciziei sale și, în special, dacă lipsa de conformitate se datorează:

(a) nerespectării cerințelor esențiale menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (a);

(b) aplicării incorecte a standardelor armonizate menționate la articolul 7 alineatul (2);

(c) unor lacune în standardele armonizate menționate la articolul 7 alineatul (2).

(3)  Comisia inițiază de îndată consultări cu părțile implicate.

În cazul în care Comisia constată, după această consultare, că măsurile luate de statul membru sunt justificate sau nu, aceasta informează imediat în acest sens statul membru care a luat inițiativa, celelalte state membre și producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia.

(4)  În cazul în care decizia menționată la alineatul (1) se bazează pe o lacună a standardelor armonizate și în cazul în care statul membru care se află la originea măsurilor își menține poziția, Comisia sau statul membru inițiază procedura menționată la articolul 10.

(5)  În cazul în care echipamentul tehnic nu este conform și nu poartă marca CE, statul membru competent ia măsurile corespunzătoare împotriva celui care a aplicat marca sau a emis declarația și informează Comisia în acest sens. Comisia informează celelalte state membre în legătură cu aceasta.

(6)  Comisia asigură informarea statelor membre în legătură cu derularea și rezultatul acestei proceduri.

Articolul 12

Procedura de evaluare a conformității echipamentelor tehnice

(1)  Pentru a certifica faptul că echipamentul tehnic este conform cu prezenta directivă, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformității descrise la alineatele (2), (3) și (4).

(2)  În cazul în care echipamentul tehnic nu este menționat în anexa IV, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia aplică procedura de evaluare a conformității cu verificări interne ale producției echipamentelor tehnice prevăzute în anexa VIII.

(3)  În cazul în care echipamentul tehnic este menționat în anexa IV și este produs în conformitate cu standardele armonizate prevăzute la articolul 7 alineatul (2), cu condiția ca aceste standarde să facă trimitere la toate cerințele esențiale relevante de sănătate și securitate, producătorul sau reprezentantul autorizat aplică una dintre următoarele proceduri:

(a) procedura de evaluare a conformității cu verificări interne ale producerii echipamentelor tehnice, prevăzută în anexa VIII;

(b) procedura examinării CE de tip prevăzută în anexa IX, împreună cu verificări interne ale producerii echipamentelor tehnice, prevăzute în anexa VIII punctul 3;

(c) procedura de asigurare completă a calității prevăzută în anexa X.

(4)  În cazul în care echipamentul tehnic este menționat în anexa IV și nu este produs în conformitate cu standardele armonizate prevăzute la articolul 7 alineatul (2) sau este doar parțial în conformitate cu aceste standarde sau dacă standardele armonizate nu acoperă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate sau dacă nu există standarde armonizate pentru echipamentul tehnic respectiv, producătorul sau reprezentantul autorizat aplică una dintre următoarele proceduri:

(a) procedura examinării CE de tip prevăzută în anexa IX, împreună cu verificări interne ale producerii echipamentelor tehnice, prevăzute în anexa VIII punctul 3;

(b) procedura de asigurare completă a calității prevăzută în anexa X.

Articolul 13

Procedura pentru echipamente tehnice parțial finalizate

(1)  Înainte de introducerea pe piață, producătorul echipamentelor tehnice parțial finalizate sau reprezentantul autorizat al acestuia se asigură că:

(a) este pregătită documentația tehnică relevantă descrisă în anexa VII partea B;

(b) sunt pregătite instrucțiunile de montare descrise în anexa VI;

(c) a fost elaborată o declarație de încorporare descrisă în anexa II partea 1 secțiunea B.

(2)  Instrucțiunile de montare și declarația de încorporare trebuie să însoțească echipamentele tehnice parțial finalizate până la încorporarea acestora în echipamentul final și va deveni parte a dosarului tehnic pentru echipamentul respectiv.

Articolul 14

Organisme notificate

(1)  Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre identitatea organismelor desemnate pentru a efectua evaluarea conformității pentru introducerea pe piață prevăzută la articolul 12 alineatele (3) și (4), împreună cu procedurile specifice de evaluare a conformității și categoriile de echipamente tehnice pentru care au fost numite aceste organisme și numerele de identificare alocate acestora în prealabil de către Comisie. Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre orice modificare ulterioară.

(2)  Statele membre trebuie să se asigure că organismele notificate sunt monitorizate în mod regulat, pentru a verifica dacă acestea continuă să îndeplinească criteriile stabilite în anexa XI. Organismul notificat oferă, la cerere, toate informațiile relevante, inclusiv documentele bugetare, pentru a permite statelor membre să asigure respectarea cerințelor din anexa XI.

(3)  Statele membre aplică criteriile stabilite în anexa XI în evaluarea organismelor care trebuie să fie notificate și a organismelor deja notificate.

(4)  Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, spre informare, o listă cu organismele notificate și numerele lor de identificare și sarcinile pentru care au fost notificate. Comisia asigură actualizarea acestei liste.

(5)  Se presupune că organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele armonizate relevante, ale căror referințe urmează să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, îndeplinesc aceste criterii.

(6)  În cazul în care un organism notificat consideră că anumite cerințe relevante din prezenta directivă nu au fost respectate sau nu mai sunt respectate de producător sau că nu ar fi trebuit eliberat un certificat de examinare CE de tip sau aprobat un sistem de asigurare a calității, acesta, având în vedere principiul proporționalității, suspendă sau retrage certificatul sau aprobarea eliberate sau poate stabili restricții asupra acestora, indicând motivele detaliate, cu excepția cazurilor în care respectarea acestor cerințe este asigurată de punerea în aplicare a măsurilor corective corespunzătoare de către producător. În cazul suspendării sau retragerii certificatului sau a aprobării sau a oricărei restricții introduse asupra acestora sau în cazul în care se poate dovedi necesară intervenția autorității competente, organismul notificat informează autoritatea competentă în temeiul articolului 4. Statul membru informează celelalte state membre și Comisia fără întârziere. Trebuie să existe o procedură de apel disponibilă.

(7)  Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între, pe de o parte, autoritățile responsabile pentru desemnarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate din statele membre și, pe de altă parte, organismele notificate, în vederea coordonării unei aplicări uniforme a prezentei directive.

(8)  Un stat membru care a notificat un organism trebuie să retragă imediat notificarea în cazul în care constată:

(a) că organismul nu mai îndeplinește criteriile stabilite în anexa XI sau

(b) că organismul nu își îndeplinește responsabilitățile.

Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 15

Instalarea și utilizarea echipamentelor tehnice

Prezenta directivă nu aduce atingere capacității statelor membre de a stabili, prin respectarea integrală a legislației comunitare, cerințele pe care le consideră necesare pentru a se asigura că persoanele, în special lucrătorii, sunt protejate atunci când folosesc echipamente tehnice, cu condiția ca acest lucru să nu presupună modificarea echipamentelor tehnice într-un mod nemenționat de prezenta directivă.

Articolul 16

Marca CE

(1)  Marca de conformitate CE constă în inițialele CE, astfel cum este indicat în anexa III.

(2)  Marca CE trebuie aplicată pe echipamentul tehnic în mod vizibil, lizibil și indelebil, în conformitate cu anexa III.

(3)  Aplicarea pe echipamente tehnice a mărcilor, semnelor și inscripțiilor care pot induce în eroare terțele părți în ceea ce privește semnificația sau forma mărcii CE sau ambele este interzisă. Pe echipamente tehnice poate fi aplicată orice alt marcă, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația mărcii CE.

Articolul 17

Neconformitatea mărcii

(1)  Statele membre consideră următoarele mărci neconforme:

(a) aplicarea mărcii CE în conformitate cu prezenta directivă pe produse care nu intră sub incidența prezentei directive;

(b) absența mărcii CE și/sau absența declarației de conformitate CE pentru mașină;

(c) aplicarea pe echipament a unei mărci diferite de marca CE, acțiune interzisă în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

(2)  În cazul în care un stat membru stabilește că marca nu este conformă cu dispozițiile relevante ale prezentei directive, producătorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să conformeze produsul și să pună capăt încălcării în condițiile impuse de statul membru în cauză.

(3)  În cazul în care neconformitatea continuă, statul membru trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piață a produsului în cauză sau pentru a se asigura că acesta este retras de pe piață în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11.

Articolul 18

Confidențialitate

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor interne existente și practicilor din domeniul confidențialității, statele membre se asigură că toate părțile și persoanele implicate în punerea în aplicare a prezentei directive sunt solicitate să considere confidențială informația obținută prin îndeplinirea propriilor sarcini. Secretele de afaceri, profesionale și cele comerciale trebuie considerate confidențiale, cu excepția cazurilor în care divulgarea acestor informații este necesară în vederea protejării sănătății și siguranței persoanelor.

(2)  Dispozițiile alineatului (1) nu aduc atingere obligațiilor statelor membre și ale organismelor notificate în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și lansarea avertizărilor.

(3)  Orice decizie luată de statele membre și de Comisie în conformitate cu articolele 9 și 11 trebuie publicată.

Articolul 19

Cooperarea între statele membre

(1)  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că autoritățile competente menționate la articolul 4 alineatul (3) cooperează cu Comisia și între ele și își transmit informațiile necesare pentru a permite aplicarea uniformă a prezentei directive.

(2)  Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile responsabile pentru supravegherea pieței în vederea coordonării unei aplicări uniforme a prezentei directive.

Articolul 20

Căi de atac

Orice măsură luată în conformitate cu prezenta directivă, care restricționează introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a echipamentelor tehnice care intră sub incidența prezentei directive enunță motivele exacte pe care se întemeiază. O astfel de măsură trebuie notificată cât mai curând cu putință părții vizate, care va fi informată în același timp cu privire la căile de atac pe care le are la dispoziție în conformitate cu legislația în vigoare în statul membru în cauză și cu termenele în care pot fi exercitate aceste căi de atac.

Articolul 21

Diseminarea informației

Comisia ia măsurile necesare pentru ca informațiile corespunzătoare referitoare la punerea în aplicare a prezentei directive să fie disponibile.

Articolul 22

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de un comitet, numit în continuare „comitetul”.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

▼M1

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼M1 —————

▼B

Articolul 23

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor interne adoptate în temeiul prezentei directive și iau măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre notifică respectivele dispoziții Comisiei până la 29 iunie 2008 și o informează de îndată cu privire la orice modificare ulterioară cu privire la acestea.

Articolul 24

Modificarea Directivei 95/16/CE

Directiva 95/16/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următoarele:

„(2)  În sensul prezentei directive, «ascensor» înseamnă un dispozitiv care deservește niveluri specifice, având un suport de transportare care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide și înclinate la un unghi mai mare de 15 grade față de orizontală, destinat pentru transportul de:

 persoane;

 persoane și mărfuri;

 doar mărfuri, dacă există acces la suportul de transportare, adică dacă o persoană poate intra fără dificultate și dacă este prevăzut cu comenzi situate în interiorul suportului de transportare sau în raza de acțiune a unei persoane din interior.

Ascensoarele care se deplasează de-a lungul unei curse fixe, chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide, se încadrează în domeniul prezentei directive.

«Suport de transportare» înseamnă o parte a ascensorului cu ajutorul căreia persoanele și/sau mărfurile sunt sprijinite pentru a fi ridicate sau coborâte.

(3)  Prezenta directivă nu se aplică pentru:

 ascensoare a căror viteză nu depășește 0,15 m/s;

 ascensoare pentru construcții;

 cabluri, inclusiv cabluri pentru funiculare;

 ascensoare special proiectate și construite pentru uz militar sau polițienesc;

 ascensoare pe care se pot desfășura activități lucrative;

 ascensoare pentru puțuri de mină;

 elevatoare pentru deplasarea artiștilor în timpul spectacolelor;

 ascensoare instalate în mijloacele de transport;

 ascensoare conectate la utilaje și destinate exclusiv accesului la locul de muncă, inclusiv puncte de întreținere și inspecție pe echipamente tehnice;

 trenuri cu cremalieră și pinion;

 scări și trotuare rulante.”

2. În anexa I, punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul:

1.2. 

„Suport de transportare

Suportul de transportare al fiecărui ascensor trebuie să fie o cabină. Cabina trebuie să fie proiectată și construită astfel încât să ofere spațiul și rezistența corespunzătoare cu numărul maxim de persoane și sarcina nominală a ascensorului stabilite de instalator.

În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane și când dimensiunile lor permit acest lucru, cabina trebuie proiectată și construită astfel încât facilitățile sale structurale să nu obstrucționeze sau să împiedice accesul și utilizarea de către persoanele cu dizabilități și astfel încât să permită orice modificări corespunzătoare destinate să faciliteze utilizarea de către acestea.”

Articolul 25

Abrogare

Prin prezenta Directiva 98/37/CE se abrogă începând cu 29 decembrie 2009.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XII.

Articolul 26

Transpunere

(1)  Statele membre adoptă și publică dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 29 iunie 2008. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 29 decembrie 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, precum și un tabel de corespondență între prezenta directivă și dispozițiile interne adoptate.

Articolul 27

Derogare

Până la 29 iunie 2011, statele membre pot permite introducerea pe piață și punerea în funcțiune a dispozitivelor portabile acționate de cartușe și a altor echipamente tehnice de impact care sunt conforme cu dispozițiile interne în vigoare la data adoptării prezentei directive.

Articolul 28

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 29

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

Cerințe esențiale de sănătate și siguranță referitoare la proiectarea și construcția echipamentelor tehnice

PRINCIPII GENERALE

1. Producătorul de echipamente tehnice sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure desfășurarea unui studiu de risc în scopul stabilirii cerințelor privind sănătatea și siguranța care se aplică echipamentelor tehnice. Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate și construite având în vedere rezultatele studiului de risc.

Prin procesul iterativ de studiere a riscului și de reducere a riscului menționat mai sus, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie:

 să stabilească limitele echipamentelor tehnice, ceea ce include destinația anticipată și orice posibilă utilizare neadecvată;

 să identifice pericolele care pot fi generate de echipament și situațiile periculoase asociate acestora;

 să estimeze riscurile, având în vedere gravitatea sau posibilele accidentări sau afectarea sănătății și probabilitatea apariției acestora;

 să evalueze riscurile, în scopul stabilirii necesității reducerii riscului în conformitate cu obiectivul prezentei directive;

 să elimine pericolele sau să reducă riscurile asociate pericolelor prin aplicarea unor măsuri de protecție, respectând prioritățile stabilite la punctul 1.1.2 litera (b).

2. Obligațiile prevăzute de cerințele esențiale de sănătate și siguranță se aplică numai atunci când există riscuri corespunzătoare pentru echipamentul în cauză când acesta este utilizat în condițiile prevăzute de producător sau reprezentantul său autorizat sau în condiții anormale ce pot fi anticipate. În oricare dintre cazuri, se aplică principiile de integrare a securității menționate la punctul 1.1.2 și obligațiile privind marcarea echipamentelor tehnice și instrucțiunile menționate la punctele 1.7.3 și 1.7.4.

3. Cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în prezenta anexă sunt imperative. Cu toate acestea, ținând seama de starea actuală a tehnologiei, s-ar putea să nu fie posibil să se îndeplinească obiectivele stabilite de aceasta. În acest caz, echipamentul trebuie să fie proiectat și construit cu scopul de a se apropia cât mai mult cu putință de aceste obiective.

▼M2

4. Prezenta anexă este împărțită în mai multe părți. Prima parte are un domeniu de aplicare general și se aplică tuturor tipurilor de echipamente tehnice. Celelalte părți se referă la anumite tipuri de pericole specifice. Cu toate acestea, este esențial să se examineze întregul cuprins al anexei pentru a se asigura respectarea tuturor cerințelor esențiale relevante. În momentul proiectării echipamentului tehnic, cerințele părții generale și cerințele uneia sau mai multora dintre celelalte părți trebuie luate în considerare, în funcție de rezultatele studiului privind riscurile, desfășurat în conformitate cu punctul 1 din aceste Principii generale. Cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța menite să asigure protecția mediului se aplică numai echipamentelor tehnice menționate la punctul 2.4.

▼B

1.   CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

1.1.   OBSERVAȚII GENERALE

1.1.1.   Definiții

În sensul prezentei anexe:

(a) „pericol” înseamnă o sursă potențială de accidentare sau afectare a stării de sănătate;

(b) „zonă periculoasă” înseamnă orice zonă din interiorul și/sau din jurul echipamentului tehnic în care o persoană expusă este supusă unui risc privind sănătatea sau securitatea sa;

(c) „persoană expusă” înseamnă orice persoană aflată total sau parțial în zona periculoasă;

(d) „operator” înseamnă persoana sau persoanele care au sarcina de a instala, a pune în funcțiune, a ajusta, a întreține, a curăța, a repara sau a transporta echipamentele;

(e) „risc” înseamnă o combinație între probabilitatea și nivelul de accidentare sau afectare a stării de sănătate care poate să apară într-o situație periculoasă;

(f) „gardă” înseamnă o parte a echipamentului tehnic special utilizată pentru a oferi protecție prin intermediul unei bariere fizice;

(g) „dispozitiv de protecție” înseamnă un dispozitiv (diferit de gardă) care reduce riscurile, fie singur, fie în combinație cu garda;

(h) „destinație inițială” înseamnă utilizarea echipamentului tehnic în conformitate cu informațiile oferite de instrucțiunile de utilizare;

(i) „utilizare anormală previzibilă” înseamnă utilizarea echipamentului tehnic într-un mod care nu a fost prevăzut în instrucțiunile de utilizare, dar care poate fi rezultatul comportamentului uman previzibil.

1.1.2.   Principiile integrării securității

(a) Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să fie adaptate funcției lor, să poată fi acționate, ajustate și întreținute fără a pune persoanele în pericol atunci când se execută aceste operații în condițiile prevăzute, dar și având în vedere orice utilizare anormală previzibilă.

Scopul măsurilor luate trebuie să fie eliminarea tuturor riscurilor pe toată durata de viață estimată a echipamentelor tehnice, inclusiv fazele de transport, asamblare și dezasamblare, demontare și casare.

(b) În selectarea celor mai potrivite metode, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea dată:

 eliminarea sau reducerea riscurilor cât mai mult cu putință (proiectare și construcție inerentă sigură a echipamentelor tehnice);

 luarea măsurilor de siguranță necesare în legătură cu riscurile care nu pot fi eliminate;

 informarea utilizatorilor în legătură cu riscurile rămase din cauza oricăror lacune ale măsurilor de securitate adoptate, indicarea necesității unei instruiri speciale și specificarea oricărei nevoi de asigurare a echipamentului individual de protecție.

(c) În proiectarea și construcția echipamentului și la elaborarea instrucțiunilor, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aibă în vedere nu numai utilizarea normală a echipamentului tehnic, ci și utilizări anormale care pot fi prevăzute în mod rezonabil.

Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să prevină utilizarea anormală dacă o astfel de folosire ar conduce la apariția unui risc. Atunci când este necesar, instrucțiunile trebuie să atragă atenția utilizatorului asupra modalităților – demonstrate din experiență că pot fi aplicate – în care echipamentul nu trebuie utilizată.

(d) Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să se țină seama de constrângerile la care este supus operatorul ca urmare a folosirii necesare sau previzibile a echipamentului individual de protecție.

(e) Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu toate dispozitivele și accesoriile esențiale speciale pentru a putea fi adaptat, întreținut și utilizat în condiții de securitate.

1.1.3.   Materiale și produse

Materialele folosite pentru construirea echipamentelor tehnice sau produsele utilizate sau create în timpul folosirii acestora nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea persoanelor. În mod deosebit, în cazul în care se folosesc lichide, echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să nu prezinte riscuri în timpul umplerii, utilizării, recuperării și golirii.

1.1.4.   Iluminatul

Echipamentul trebuie să fie dotat cu sistem de iluminat integral adecvat operațiilor respective, dacă absența acestuia poate provoca un risc, în pofida existenței unui iluminat ambiental de intensitate normală.

Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să nu existe nici o zonă umbrită care poate provoca o recepție perturbată, străluciri orbitoare iritante și nici efecte stroboscopice periculoase asupra părților mobile din cauza iluminatului.

Părțile interne care necesită inspectări frecvente și ajustări, precum și zonele de întreținere, trebuie prevăzute cu iluminat corespunzător.

1.1.5.   Proiectarea echipamentelor tehnice în vederea ușurării manevrării

Echipamentele tehnice sau fiecare parte componentă a acestora trebuie:

 să poată fi manevrate și transportate în condiții de siguranță,

 să fie ambalate sau proiectate în astfel încât să poată fi depozitate în siguranță, fără deteriorări.

În timpul transportării echipamentului tehnic și/sau a părților componente, nu trebuie să existe posibilitatea unor mișcări bruște sau a unor pericole datorate instabilității atâta timp cât echipamentul și/sau părțile componente sunt manevrate în conformitate cu instrucțiunile.

În cazul în care greutatea, dimensiunea sau forma echipamentului tehnic sau a diverselor sale părți componente împiedică transportarea lor manuală, echipamentul sau fiecare parte componentă a acestuia trebuie:

 să fie dotate cu accesorii pentru dispozitivele de ridicare sau

 să fie proiectate astfel încât să poată fi prevăzute cu astfel de accesorii sau

 să aibă o astfel de formă încât dispozitivele standard de ridicare să poată fi atașate cu ușurință.

În cazul în care echipamentul sau una din părțile sale componente urmează să fie transportate manual, acestea trebuie:

 să fie ușor de transportat sau

 să fie dotate cu dispozitive pentru prindere și transportare în deplină siguranță.

Trebuie să se ia măsuri speciale pentru manevrarea uneltelor și/sau a pieselor echipamentului, chiar și a celor ușoare, care ar putea fi periculoase.

1.1.6.   Ergonomie

Pentru condițiile inițiale de utilizare, lipsa de confort, oboseala și stresul fizic și psihic cu care se confruntă operatorul trebuie să fie reduse la minim, având în vedere principiile de ergonomie precum:

 asigurarea variației în ceea ce privește dimensiunile, puterea și rezistența operatorilor,

 alocarea unui spațiu care să permită mișcarea părților corpului operatorului,

 evitarea unui ritm de lucru impus de mașină,

 evitarea monitorizărilor care presupun o concentrare de durată,

 adaptarea interfeței persoană/mașină la caracteristici ce pot fi prevăzute pentru operatori.

1.1.7.   Poziții de operare

Pozițiile de operare trebuie să fie proiectate și construite într-o manieră care să asigure evitarea riscurilor cauzare de emisia de gaze și/sau lipsa oxigenului.

În cazul în care echipamentul este destinat utilizării în medii periculoase care să prezinte riscuri asupra sănătății și siguranței operatorului sau în cazul în care echipamentul în sine conduce la crearea unui mediu periculos, trebuie să se prevadă mijloace corespunzătoare care să asigure condițiile adecvate de lucru pentru operator și că acesta este protejat împotriva oricăror pericole previzibile.

Atunci când este cazul, poziția de operare trebuie să fie adaptată la cabina corespunzătoare proiectată, construită și/sau echipată pentru a îndeplini cerințele de mai sus. Ieșirea trebuie să permită evacuarea rapidă. Pe lângă aceasta, atunci când este cazul, trebuie să fie prevăzută o ieșire de siguranță într-o direcție diferită de cea a ieșirii obișnuite.

1.1.8.   Scaunele

Atunci când este adecvat și când condițiile de lucru permit aceasta, stațiile de lucru ce reprezintă o parte integrantă a echipamentului trebuie să fie proiectate pentru instalarea scaunelor.

Atunci când se prevede ca operatorul să stea jos pe parcursul operațiunii, iar poziția de operare este parte integrantă a echipamentului, scaunul trebuie să fie furnizat împreună cu echipamentul.

Scaunul operatorului trebuie să-i permită acestuia să mențină o poziție stabilă. Pe lângă aceasta, scaunul și distanța acestuia față de dispozitivele de control trebuie prevăzute pentru a putea fi adaptate în funcție de operator.

În cazul în care echipamentul este supus vibrațiilor, scaunul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să reducă vibrațiile transmise operatorului la cel mai mic nivel posibil. Structura scaunelor trebuie să reziste la toate solicitările la care acestea sunt supuse. În cazul în care nu există podea la picioarele operatorului, trebuie să fie prevăzute suporturi pentru picioare acoperite cu un material antiderapant.

1.2.   SISTEMELE DE CONTROL

1.2.1.   Siguranța și fiabilitatea sistemelor de control

Sistemele de control trebuie să fie proiectate și construite în astfel încât să prevină apariția unei situații periculoase. Trebuie să fie proiectate și construite mai ales astfel încât:

 să reziste solicitărilor utilizării normale și ale factorilor externi,

 erorile componentei hard sau soft a sistemului de control să nu conducă la situații periculoase,

 erorile de logică ale sistemului de control să nu conducă la situații periculoase,

 erori umane ce pot fi prevăzute pe parcursul operațiunilor să nu conducă la situații periculoase.

Trebuie să se acorde atenție specială următoarelor aspecte:

 echipamentul nu trebuie să pornească pe neașteptate,

 parametrii echipamentului nu trebuie să se modifice necontrolat, în cazul în care astfel de schimbări ar conduce la situații periculoase,

 echipamentul nu trebuie să fie împiedicat să se oprească în cazul în care a fost deja activată comanda de oprire,

 nici o parte mobilă a echipamentului sau parte susținută de echipament nu trebuie să cadă sau să fie ejectată,

 oprirea automată sau manuală a părților mobile, indiferent care dintre ele, nu trebuie să fie împiedicată,

 dispozitivele de protecție trebuie să-și păstreze întreaga eficiență sau să activeze comanda de oprire,

 părțile sistemului de control care asigură siguranța trebuie să se aplice în mod coerent întregului ansamblu al echipamentului și/sau echipamentului parțial finalizat.

În cadrul controlului fără cablu, trebuie activată o oprire automată atunci când nu se primesc semnale corecte de control, inclusiv pierderea legăturii de comunicare.

1.2.2.   Dispozitive de control

Dispozitivele de control trebuie să fie:

 vizibile, ușor de identificat și marcate prin pictograme dacă este necesar;

 poziționate astfel încât să permită funcționarea în siguranță, fără erori sau pierdere de timp și fără ambiguități;

 proiectate astfel încât mișcarea dispozitivului de control să fie în concordanță cu efectul său;

 situate în afara zonei periculoase, cu excepția cazurilor în care sunt necesare anumite dispozitive de control cum ar fi oprirea de avarie sau consola de instruire pentru roboți;

 poziționate astfel încât acționarea lor să nu provoace un risc suplimentar;

 proiectate sau protejate astfel încât efectul dorit, dacă presupun un risc, să se poată produce doar printr-o operație deliberată;

 construite astfel încât să reziste unor solicitări previzibile; trebuie să se acorde o atenție specială dispozitivelor de oprire de avarie care riscă să fie supuse unor solicitări considerabile.

În cazul în care un dispozitiv de control este proiectat și construit pentru a efectua mai multe acțiuni diferite, în special în cazul în care nu există o corespondență univocă, acțiunea ce urmează a fi efectuată trebuie să fie clar afișată și confirmată dacă este necesar.

Dispozitivele de control trebuie să fie dispuse astfel încât configurația lor, mișcarea și rezistența la acționare să fie compatibile cu acțiunea de executat, ținându-se seama de principiile ergonomice.

Echipamentele tehnice trebuie să fie dotate cu indicatoare necesare funcționării în condiții de siguranță. Operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a le citi din poziția de control.

Din fiecare poziție de control, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a se asigura că în zona periculoasă nu există persoane expuse sau sistemul de control trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să fie împiedicată pornirea atunci când se află persoane în zona periculoasă.

Dacă nici una dintre situații nu este posibilă, sistemul de control trebuie proiectat și construit astfel încât să emită un semnal acustic și/sau vizual ori de câte ori echipamentul este pe punctul de a porni. Persoana expusă trebuie să aibă timp pentru a părăsi zona periculoasă sau a împiedica pornirea echipamentului.

În cazul în care este necesar, trebuie să se prevadă mijloace de a asigura că echipamentul poate fi controlat doar din poziția de control situată în una sau mai multe zone sau locații prestabilite.

În cazul în care există mai multe poziții de control, sistemul de control trebuie să fie proiectat astfel încât utilizarea acestora să împiedice folosirea celorlalte, cu excepția controlului opririi și a opririlor în caz de urgență.

În cazul în care echipamentul are două sa mai multe poziții de operare, fiecare poziție trebuie să aibă toate dispozitivele de control necesare fără ca operatorii să se împiedice sau să se pună reciproc în situații periculoase.

1.2.3.   Punerea în funcțiune

Trebuie să existe posibilitatea punerii în funcțiune a echipamentului numai prin acționarea voluntară a unui dispozitiv de control prevăzut în acest scop.

Aceleași cerințe se aplică:

 atunci când echipamentul este repornită, după o oprire, indiferent din ce cauză;

 când se efectuează o modificare semnificativă a condițiilor de funcționare.

Cu toate acestea, repornirea echipamentului sau modificarea condițiilor de operare se pot efectua prin acționarea voluntară a unui dispozitiv altul decât dispozitivul de control prevăzut în acest scop, cu condiția ca aceasta să nu poată conduce la apariția unei situații de pericol.

În cazul echipamentelor tehnice care funcționează în mod automat, pornirea echipamentului, repornirea în urma unei opriri sau a unei schimbări în condițiile de operare se pot face fără intervenție, cu condiția ca aceasta să nu poată conduce la apariția unei situații de pericol.

Dacă echipamentul are mai multe dispozitive de pornire de comandă, iar operatorii se pot pune reciproc în pericol, trebuie să se monteze dispozitive suplimentare pentru a se exclude astfel de riscuri. Dacă siguranța impune ca pornirea și/sau oprirea să fie efectuate într-o ordine specifică, trebuie să existe dispozitive care să asigure că operațiunile respective se efectuează în ordinea corectă.

1.2.4.   Oprirea

1.2.4.1.   Oprirea normală

Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de comandă prin care să poată fi oprit complet în condiții de siguranță.

Fiecare post de lucru trebuie prevăzut cu un dispozitiv de comandă pentru oprirea uneia sau mai multor funcții ale echipamentului, în funcție de pericolele existente, astfel încât echipamentul să devină sigur.

Dispozitivul de oprire de comandă al echipamentului trebuie să aibă prioritate față de dispozitivele de pornire de comandă.

Odată ce echipamentul sau funcțiile ce prezintă pericole au fost oprite, sursa de energie a dispozitivelor de acționare trebuie întreruptă.

1.2.4.2.   Oprirea operațională

În cazul în care, din motive operaționale, este necesară existența unui dispozitiv de oprire de comandă care să nu întrerupă sursa de energie a dispozitivelor de acționare, condiția de oprire trebuie monitorizată și menținută.

1.2.4.3.   Oprirea de avarie

Echipamentul trebuie prevăzut cu unul sau mai multe dispozitive de oprire de avarie pentru a face posibilă evitarea unui pericol real sau iminent.

Se aplică următoarele excepții:

 echipamentele tehnice la care un dispozitiv de oprire de avarie nu micșorează riscul, fie pentru că nu reduce timpul necesar pentru oprire, fie pentru că nu oferă posibilitatea luării măsurilor speciale necesare pentru a se face față riscului;

 echipamente tehnice portabile și/sau echipamente tehnice ghidate manual.

Dispozitivul trebuie să:

 aibă dispozitive de control ușor de identificat, vizibile și accesibile în mod rapid;

 oprească procesul periculos cât mai repede cu putință, fără a crea riscuri suplimentare;

 dacă este necesar, să declanșeze sau să permită declanșarea unor anumite mișcări de protecție.

După ce acționarea dispozitivului de oprire de avarie a încetat ca urmare a comenzii de oprire, această comandă trebuie susținută de blocarea dispozitivului de avarie până când dispozitivul este deblocat în mod intenționat; nu trebuie să existe posibilitatea blocării dispozitivului fără declanșarea unei comenzi de oprire; deblocarea dispozitivului nu trebuie să fie posibilă decât printr-o operație corespunzătoare și deblocarea dispozitivului nu trebuie să repornească echipamentul, ci numai să permită repornirea.

Funcția de oprire de avarie trebuie să fie disponibilă și operațională în orice moment, indiferent de modul de operare.

Dispozitivele de oprire de avarie trebuie să fie suplimentare față de alte măsuri de siguranță și nu trebuie să se substituie acestora.

1.2.4.4.   Asamblarea echipamentului

În cazul echipamentelor tehnice sau al părților componente ale echipamentelor tehnice proiectate să funcționeze împreună, echipamentul trebuie proiectat și construit astfel încât dispozitivele de oprire de comandă, inclusiv dispozitivele de oprire de avarie, să poată opri nu numai echipamentul în sine, ci și toate echipamentele tehnice asociate, dacă continuarea operării acestuia poate prezenta un pericol.

1.2.5.   Selectarea modurilor de operare sau de control

Modul de operare sau de control selectat trebuie să fie prioritar față de toate celelalte moduri de operare sau control, cu excepția opririi de avarie.

Dacă echipamentul a fost proiectat și construit pentru a permite utilizarea sa în mai multe moduri de control necesitând măsuri de protecție și/sau muncă diferite, acesta trebuie prevăzut cu un selector de moduri care să poată fi blocat în fiecare poziție. Fiecare poziție a selectorului trebuie să fie clar identificabilă și trebuie să corespundă unui singur mod de operare sau control.

Selectorul poate fi înlocuit printr-o altă metodă de selectare care să restricționeze utilizarea anumitor funcții ale echipamentului la anumite categorii de operatori.

Dacă, pentru anumite operații, se impune ca echipamentul să funcționeze cu un dispozitiv de apărare mutat sau demontat și/sau cu un dispozitiv de protecție anulat, selectorul de mod de operare sau control trebuie, în mod simultan:

 să anuleze toate celelalte moduri de operare sau control;

 să permită operarea funcțiilor periculoase numai prin acționarea permanentă a dispozitivului de control;

 să permită operarea funcțiilor periculoase numai în condiții de risc redus, în timp ce sunt prevenite pericolele presupuse de secvențele legate;

 să prevină orice operare a funcțiilor periculoase prin acționarea voluntară sau involuntară a senzorilor echipamentului.

Dacă aceste patru condiții nu se pot îndeplini simultan, selectorul de mod de control sau operare trebuie să activeze alte măsuri de protecție desemnate și construite cu scopul de a asigura o zonă de intervenție sigură.

În plus, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a controla funcționarea pieselor la care lucrează de la punctul de reglare.

1.2.6.   Defecțiuni la alimentarea cu energie

Întreruperea, restabilirea după o întrerupere sau fluctuațiile de orice natură în alimentarea cu energie a echipamentului nu trebuie să conducă la situații periculoase.

Trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor aspecte:

 echipamentul nu trebuie să pornească în mod neașteptat;

 parametrii echipamentului nu trebuie să se schimbe în mod necontrolat, în cazul în care asemenea schimbări pot declanșa situații periculoase;

 echipamentul nu trebuie împiedicat să se oprească dacă s-a dat deja comanda;

 nici o piesă mobilă a echipamentului sau piesă reținută de mașină nu trebuie să cadă sau să fie ejectată;

 oprirea automată sau manuală a părților mobile, indiferent care sunt acestea, nu trebuie să fie stânjenită;

 dispozitivele de protecție trebuie să rămână pe deplin eficace sau să dea comanda de oprire.

1.3.   PROTECȚIA ÎMPOTRIVA PERICOLELOR MECANICE

1.3.1.   Riscul pierderii stabilității

Echipamentul și componentele și îmbinările acestuia trebuie să fie suficient de stabile pentru a evita răsturnarea, căderea sau mișcările necontrolate pe parcursul transportului, asamblării, dezasamblării sau oricărei alte acțiuni în care este implicat echipamentul.

În cazul în care forma în sine a echipamentului sau modul de instalare pentru care a fost proiectat nu oferă suficientă stabilitate, trebuie încorporate și indicate în instrucțiuni mijloacele de ancorare corespunzătoare.

1.3.2.   Riscul de distrugere în timpul operării

Diversele componente ale echipamentului și legăturile acestora trebuie să poată suporta stresul la care fiecare dintre acestea este supus în timpul utilizării.

Durabilitatea materialelor folosite trebuie să fie adecvată naturii mediului de lucru pentru care a fost proiectat de către producător sau de către reprezentatul autorizat al acestuia, în special în privința fenomenului de oboseală, îmbătrânire, coroziune și abraziune.

Instrucțiunile trebuie să indice tipul și frecvența inspecțiilor și lucrărilor de întreținere necesare din motive de siguranță. Acestea trebuie, după cum este necesar, să indice componentele supuse uzurii și criteriile după care acestea trebuie înlocuite.

În cazul în care riscul de distrugere sau dezintegrare rămâne prezent în ciuda luării acestor măsuri, componentele respective trebuie montate, poziționate și/sau prevăzute cu apărători astfel încât toate fragmentele să poată fi reținute, prevenind situații periculoase.

Atât țevile rigide, cât și cele flexibile care conțin lichide, în special sub presiune, trebuie să poată rezista la stresul intern și extern și trebuie să fie ferm fixate și/sau protejate pentru a garanta că nu există riscul de distrugere.

În cazul în care materialul care urmează a fi procesat este furnizat uneltei în mod automat, următoarele condiții trebuie îndeplinite pentru a preveni supunerea la riscuri a persoanelor:

 când materialul de procesat vine în contact cu unealta, acesta din urmă trebuie să fi atins condiția normală de lucru;

 când unealta pornește și/sau se oprește (intenționat și/sau accidental), mișcarea materialului de procesat și mișcarea uneltei trebuie coordonate.

1.3.3.   Riscuri determinate de obiecte în cădere sau ejectate

Trebuie luate măsuri de precauție în vederea prevenirii riscurilor cauzate de obiecte în cădere sau ejectate.

1.3.4.   Riscuri determinate de suprafețe, margini sau unghiuri

În măsura în care scopul permite, piesele accesibile ale echipamentului nu trebuie să aibă margini ascuțite, unghiuri ascuțite și suprafețe abrazive care să poată produce rănirea.

1.3.5.   Riscuri legate de echipamente tehnice combinate

Atunci când echipamentul este destinat executării mai multor operațiuni diferite prin îndepărtarea manuală a pieselor între operații (echipamente tehnice combinate), acesta trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să permită posibilitatea utilizării separate a fiecărui element, fără ca celelalte elemente să constituie un risc pentru persoanele expuse.

În acest sens, orice element neprotejat trebuie să poată fi pornit și oprit separat.

1.3.6.   Riscuri legate de variații ale condițiilor de operare

În cazul în care echipamentul este destinat executării unor operații în condiții diferite de utilizare, acesta trebuie să fie proiectat și construit astfel încât selectarea și reglarea acestor condiții să fie executată într-un mod sigur și fiabil.

1.3.7.   Riscuri legate de piesele mobile

Piesele mobile ale echipamentului trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să se evite riscurile de contact care pot duce la accidente sau, în cazul în care riscul persistă, trebuie instalate dispozitive de apărare și protecție.

Trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentală a pieselor mobile implicate în funcționare. În cazurile în care, în pofida măsurilor de precauție luate, este probabil să se producă un blocaj, trebuie furnizate dispozitivele și uneltele de protecție specifice necesare pentru a face posibilă deblocarea echipamentului în condiții de siguranță.

Dispozitivele de protecție specifice sus menționate și modul de utilizare trebuie identificate în instrucțiuni și, acolo unde este posibil, prin semnalizare pe mașină.

1.3.8.   Alegerea protecției împotriva riscurilor legate de piesele mobile

Apărătoarele sau dispozitivele de protecție folosite împotriva riscurilor legate de piesele mobile trebuie să fie alese pe baza tipului de risc. Următoarele orientări trebuie folosite pentru a facilita luarea deciziei.

1.3.8.1.   Piese de transmisie în mișcare

Apărătoarele proiectate pentru protecția persoanelor de pericolele generate de piese de transmisie în mișcare trebuie să conste:

 fie în apărători fixe astfel cum este menționat la punctul 1.4.2.1 sau

 în apărători mobile interconectate astfel cum este menționat la punctul 1.4.2.2

Apărătoarele mobile interconectate trebuie utilizate acolo unde se prevede un acces frecvent.

1.3.8.2.   Piese în mișcare implicate în proces

Apărătoarele sau dispozitivele de protecție destinate protecției persoanelor împotriva pericolelor generate de piese în mișcare implicate în proces trebuie să conste:

 fie în apărători fixate astfel cum este menționat la punctul 1.4.2.2, sau

 în apărători mobile interconectate astfel cum este menționat la punctul punctul 1.4.2.2, ori

 în dispozitive de protecție astfel cum este menționat la punctul 1.4.3 sau

 o combinație a metodelor mai sus menționate.

Cu toate acestea, când anumite piese în mișcare implicate direct în proces nu pot fi făcute complet inaccesibile pe parcursul operației întrucât operația necesită intervenția operatorului, aceste piese trebuie prevăzute cu:

 apărători fixe sau apărători mobile interconectate care să prevină accesul la acele secțiuni ale pieselor care nu sunt utilizate în proces și

 piese ajustabile în conformitate cu punctul 1.4.2.3 care restricționează accesul la acele secțiuni ale pieselor în mișcare unde accesul este necesar.

1.3.9.   Riscuri legate de mișcări necontrolate

Atunci când o piesă a echipamentului s-a oprit, orice mișcare față de poziția de oprire, din orice motiv altul decât acționarea dispozitivelor de control, trebuie prevenită sau trebuie să fie de așa natură încât să nu prezinte un pericol.

1.4.   CARACTERISTICI NECESARE ALE APĂRĂTOARELOR ȘI DISPOZITIVELOR DE PROTECȚIE

1.4.1.   Cerințe generale

Apărătoarele și dispozitivele de protecție trebuie:

 să fie de construcție robustă;

 să fie prinse sigur;

 să nu dea naștere unor pericole suplimentare;

 să nu fie ușor de ocolit sau de scos din funcțiune;

 să fie amplasate la o distanță adecvată față de zona periculoasă;

 să obstrucționeze la minimum vederea asupra procesului de fabricație și

 să permită efectuarea lucrărilor esențiale la instalații și/sau la înlocuirea uneltelor, precum și a întreținerii, restrângând accesul numai la zonele în care trebuie să se efectueze lucrul, dacă se poate, fără să fie necesară îndepărtarea apărătorii sau demontarea dispozitivului de protecție.

Suplimentar, ori de câte ori este posibil, apărătoarele trebuie să protejeze împotriva ejectării sau căderii de materiale sau obiecte și împotriva emisiilor generate de mașină.

1.4.2.   Cerințe speciale pentru apărătoare

1.4.2.1.   Apărătoare fixe

Apărătoarele fixe trebuie să fie fixate prin sisteme care să poată fi deschise numai cu ajutorul unor unelte.

Sistemele de fixare ale acestora trebuie să rămână atașate de apărătoare sau de mașină atunci când apărătoarele sunt demontate.

Acolo unde este posibil, apărătoarele nu trebuie să rămână la locul lor fără a fi fixate.

1.4.2.2.   Apărătoare mobile interconectate

Apărătoarele mobile interconectate trebuie:

 să rămână pe cât posibil atașate de mașină atunci când sunt deschise;

 să fie proiectate și construite astfel încât să poată fi reglate numai prin acționare intenționată.

Apărătoarele mobile interconectate trebuie asociate cu un dispozitiv de interconectare care:

 previne pornirea unor funcții periculoase ale echipamentului până în momentul în care sunt închise și

 transmit o comandă de oprire oricând nu mai sunt închise.

Atunci când există posibilitatea ca operatorul să ajungă în zona periculoasă înainte ca riscul cauzat de echipamentul periculoasă să fi încetat, apărătoarele mobile trebuie să fie asociate cu un dispozitiv de blocare a apărătorii suplimentar față de dispozitivul de interconectare care:

 să prevină pornirea funcțiilor periculoase ale echipamentului până în momentul în care apărătoarea a fost închisă și blocată și

 să mențină închisă și blocată apărătoarea până în momentul în care riscul de rănire provocat de funcțiile periculoase ale echipamentului încetează.

Apărătoarele mobile interconectate trebuie proiectate astfel încât absența sau defectarea uneia dintre componentele acestora să prevină pornirea sau să anuleze funcțiile periculoase ale echipamentului.

1.4.2.3.   Apărătoare reglabile pentru restrângerea accesului

Apărătoarele reglabile care restrâng accesul la acele zone ale pieselor în mișcare strict necesare pentru lucru trebuie:

 să fie reglabile manual sau automat, în conformitate cu tipul lucrare în cauză și

 să fie reglabile imediat, fără utilizarea uneltelor.

1.4.3.   Cerințe speciale pentru dispozitivele de protecție

Dispozitivele de protecție trebuie să fie proiectate și integrate într-un sistem de control astfel încât:

 să nu poată porni piesele mobile atât timp cât operatorul poate ajunge la ele;

 să nu poată ajunge la piesele mobile operatorii, în momentul în care acestea sunt în mișcare și

 absența sau defectarea unuia dintre componentele lor să împiedice pornirea sau să oprească părțile aflate în mișcare.

Dispozitivele de protecție trebuie să fie reglabile numai în urma unei acțiuni intenționate.

1.5.   RISCURI DATORATE ALTOR PERICOLE

1.5.1.   Sursa de energie electrică

Atunci când echipamentul dispune de o sursă de electricitate, trebuie proiectată, construită și echipată astfel încât toate pericolele de natură electrică să fie sau să poată fi prevenite.

Echipamentul se află sub incidența obiectivelor de siguranță stabilite prin Directiva 73/23/CEE. Cu toate acestea, obligațiile ce decurg din evaluarea de conformitate și punerea în vânzare și/sau punerea în funcțiune a echipamentului în privința pericolelor electrice sunt exclusiv sub incidența prezentei directive.

1.5.2.   Electricitatea statică

Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să prevină sau să limiteze crearea unor sarcini electrice potențial periculoase și/sau să fie prevăzute cu un sistem de descărcare.

1.5.3.   Alimentarea cu alt tip de energie decât cea electrică

În cazul în care echipamentul este alimentat cu alt tip de energie decât cea electrică, aceasta trebuie să fie proiectată, construită și echipată astfel încât să se evite toate eventualele riscuri asociate cu aceste tipuri de energie.

1.5.4.   Erori de montare

Erorile care ar putea fi cauzate de montarea sau remontarea unor anumite piese și care ar putea constitui o sursă de risc trebuie eliminate chiar din faza de proiect a acestor piese sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin informații inscripționate direct pe piese sau pe carcasa acestora. Aceleași informații trebuie să figureze și pe piesele mobile și/sau pe carcasa lor, atunci când este necesară cunoașterea direcției mișcării lor pentru a se evita un risc.

În cazurile în care este necesar, se pot include în instrucțiuni informații suplimentare cu privire la aceste riscuri.

În cazul în care conectarea defectuoasă poate fi o sursă de risc, conectarea incorectă trebuie să fie imposibilă prin proiectul, sau în caz contrar, prin informațiile disponibile pe elementele care urmează să fie conectate și, unde este cazul, pe mijloacele de conectare.

1.5.5.   Temperaturi extreme

Trebuie luate măsuri în vederea eliminării oricărui risc de rănire care decurge din contactul cu sau proximitatea față de piesele echipamentului sau materiale la temperaturi foarte mari sau foarte mici.

Trebuie, de asemenea, luate măsurile necesare pentru a evita sau proteja împotriva riscului ejectării materialelor fierbinți sau foarte reci.

1.5.6.   Incendiu

Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să se evite riscul de incendiu sau supraîncălzire provocat de echipament sau de gaze, lichide, praf sau alte substanțe produse sau utilizate de echipament.

1.5.7.   Explozie

Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să se evite orice risc de explozie provocat de echipament sau de gaze, lichide, praf sau alte substanțe produse sau utilizate de echipament.

Echipamentul trebuie să respecte, în ceea ce privește riscul de explozie generat de utilizarea sa într-o atmosferă cu potențial de explozie, dispozițiile directivelor comunitare specifice.

1.5.8.   Zgomotul

Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât riscurile rezultând din emisia de zgomote transmisibile prin aer să fie redusă la cel mai scăzut nivel, ținându-se seama de progresul tehnic și de existența unor mijloace de reducere a zgomotului, în special la sursă.

Nivelul de emisie a zgomotului poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisie pentru echipamente tehnice similare.

1.5.9.   Vibrațiile

Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât riscurile rezultând din vibrațiile produse de echipament să fie reduse la cel mai scăzut nivel, ținându-se seama de progresul tehnic și de existența unor mijloace de reducere a zgomotului, în special la sursă.

Nivelul de emisie a vibrațiilor poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisie pentru echipamente tehnice similare.

1.5.10.   Radiațiile

Emisiile de radiații nedorite de la mașină trebuie eliminate sau reduse la niveluri care nu au un efect advers asupra operatorilor.

Orice emisii funcționale de radiație ionizantă trebuie limitată la cel mai mic nivel suficient bunei funcționări a echipamentului în timpul reglării, operării și curățării. În cazul în care există un risc, trebuie luate măsurile necesare de protecție.

Orice emisie funcțională de radiație ne-ionizantă în timpul reglării, operării și curățării trebuie limitată la niveluri care nu au efecte adverse asupra persoanelor.

1.5.11.   Radiațiile externe

Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât radiația externă să nu interfereze cu funcționarea sa.

1.5.12.   Radiații laser

În cazul în care se folosesc echipament laser, trebuie să se țină seama de următoarele dispoziții:

 echipamentul laser trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să împiedice orice radiații accidentale,

 echipamentul laser trebuie să fie protejat astfel încât radiația efectivă, radiația produsă prin reflecție sau difuziune sau radiația secundară să nu dăuneze sănătății,

 echipamentul optic pentru observarea și reglarea echipamentului laser trebuie să fie de natură astfel încât radiațiile laser să nu producă nici un fel de risc pentru sănătate.

1.5.13.   Emisiile de materialeși substanțe periculoase

Echipamentul trebuie proiectat și construit astfel încât riscurile de inhalare, ingestie, contactul cu pielea, ochii și mucoasele și penetrarea prin piele a materialelor și substanțelor periculoase produse de acestea să poată fi evitată.

Când un pericol nu poate fi eliminat, echipamentul trebuie echipat astfel încât materialele și substanțele periculoase să poată fi reținute, evacuate, precipitate prin pulverizarea de apă, filtrate sau tratate printr-o altă metodă la fel de eficientă.

Când procesul nu este în totalitate acoperit pe durata operării normale a echipamentului, dispozitivele de reținere și/sau evacuare trebuie situate astfel încât să aibă efectul maxim.

1.5.14.   Riscul de încarcerare în mașină

Echipamentul trebuie proiectată și construită sau prevăzută cu mijloace de prevenire a încarcerării unei persoane în interiorul acestuia sau, dacă acest lucru este imposibil, cu mijloace de a cere ajutor.

Unde este cazul aceste piese trebuie prevăzute cu mânere care sunt fixate în apropierea utilizatorului și care să permită acestuia să își mențină stabilitatea.

1.5.15.   Riscul de alunecare, împiedicare sau cădere

Acele părți ale echipamentului în care se presupune că se vor mișca sau vor sta utilizatorii trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să prevină alunecarea, împiedicarea sau căderea persoanele pe sau în afara acestor părți.

Unde este cazul aceste piese trebuie prevăzute cu mânere care sunt fixate în apropierea utilizatorului și care îi permit acestuia să își mențină stabilitatea.

1.5.16.   Fulgerele

Echipamentele tehnice care necesită protecție împotriva efectelor fulgerului în timpul utilizării trebuie prevăzute cu un sistem care să conducă sarcina electrică rezultată în pământ.

1.6.   ÎNTREȚINEREA

1.6.1.   Întreținerea echipamentelor tehnice

Punctele de reglare și întreținere trebuie să fie amplasate în afara zonelor de pericol. Trebuie să existe posibilitatea să se efectueze reglarea, întreținerea, repararea, curățarea și operațiile de depanare în timpul în care echipamentul este oprit.

Dacă una din condițiile de mai sus nu poate fi satisfăcută din motive tehnice, trebuie luate măsuri ca aceste operații să fie posibile fără risc (a se vedea punctul 1.2.5).

În cazul unui echipament tehnic automat și, atunci când este necesar, în cazul unui alt echipament tehnic, producătorul trebuie să prevadă un dispozitiv de conectare pentru montarea echipamentului de diagnosticare și localizare a avariei.

Componentele echipamentelor tehnice automate care trebuie să fie înlocuite frecvent trebuie să fie ușor de îndepărtat și înlocuit și în condiții de securitate. Accesul la aceste elemente trebuie să permită efectuarea acestor operații cu mijloacele tehnice necesare în conformitate cu modul de operare specificat.

1.6.2.   Accesul la poziția de lucru și la punctele de intervenție

Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să permită accesul în condiții de siguranță la toate zonele folosite pentru operațiile de fabricație, reglare și întreținere.

1.6.3.   Izolarea surselor de energie

Toate echipamentele tehnice trebuie prevăzute cu mijloace de izolare față de toate sursele de energie. Astfel de izolatori trebuie să fie foarte clar identificați. Aceștia trebuie să fie blocați dacă reconectarea ar putea pune în pericol persoane. Izolatorii trebuie de asemenea să fie blocați atunci când un operator nu poate verifica dacă energia este în continuare întreruptă, din nici unul dintre punctele la care are acces.

În cazul echipamentelor tehnice care pot fi conectate la o sursă de energie printr-un conector, decuplarea conectorului este suficientă dacă operatorul poate verifica din orice punct la care are acces dacă conectorul rămâne decuplat.

După întreruperea energiei, trebuie să existe posibilitatea să se disipeze normal orice energie care rămâne sau se stochează în circuitele echipamentului fără a presupune un risc pentru persoane.

Ca excepție la cerințele exprimate la alineatele anterioare, anumite circuite pot rămâne conectate la sursele de energie cu scopul, de exemplu, de a menține piesele, de a proteja informațiile, de a lumina interioarele, etc. În acest caz anumite măsuri trebuie luate pentru a asigura siguranța operatorului.

1.6.4.   Intervenția operatorului

Echipamentul trebuie să fie proiectat, construit și echipat astfel încât necesitatea ca operatorul să intervină să fie limitată. Dacă intervenția operatorului nu poate fi evitată, aceasta trebuie să aibă loc cu ușurință și în condiții de siguranță.

1.6.5.   Curățarea pieselor interne

Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât piesele interne care au conținut substanțe sau preparate periculoase să poată fi curățate fără a se intra în ele; toate deblocările trebuie să se poată face și din afară. Dacă este imposibil să se evite pătrunderea în interiorul echipamentului, acesta trebuie proiectat și construit astfel încât să permită ca curățarea să aibă loc în condiții de securitate.

1.7.   INFORMAREA

1.7.1.   Informațiile și avertizările de pe echipamentul tehnic

Informațiile și avertizările de pe echipamentul tehnic trebuie de preferință să fie furnizate sub forma unor simboluri și pictograme ușor de înțeles. Orice informație scrisă sau verbală și avertizare trebuie exprimată într-una din limbile oficiale ale Comunității care se poate determina în conformitate cu tratatul de către statul membru unde este pus în vânzare și/sau pus în funcțiune echipamentul tehnic și poate fi însoțit, la cerere, de versiuni în altă limbă oficială a Comunității sau limbi înțelese de către operatori.

1.7.1.1.   Informațiile și dispozitivele de informare

Informațiile necesare pentru controlul echipamentului tehnic trebuie să fie lipsite de ambiguități și ușor de înțeles. Nu trebuie să fie excesive, pentru a nu-l suprasolicita pe operator.

Monitoarele sau orice alte mijloace interactive de comunicare între operator și echipament trebuie să fie ușor de înțeles și de folosit.

1.7.1.2.   Dispozitive de avertizare

În cazul în care sănătatea și securitatea persoanelor expuse pot fi puse în pericol din cauza funcționării defectuoase a unui echipamente tehnice nesupravegheate, echipamentul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de emitere a unor semnale acustice sau luminoase adecvate.

În cazul în care echipamentul este echipat cu dispozitive de avertizare, acestea trebuie să fie lipsite de ambiguități și ușor de perceput. Operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a verifica funcționarea unor astfel de dispozitive de avertizare în orice moment.

Trebuie să fie respectate cerințele directivelor specifice referitoare la culori și semnalele de siguranță.

1.7.2.   Avertizarea asupra riscurilor reziduale

Atunci când în pofida aplicării proiectării în vederea utilizării sigure, măsurilor de protecție complementare și de salvgardare, a avertizărilor necesare, inclusiv dispozitivele de avertizare, trebuie furnizate.

1.7.3.   Marcarea echipamentelor tehnice

Toate echipamentele tehnice trebuie marcate vizibil, lizibil și indelebil, cu următoarele caracteristici minime:

 denumirea și adresa completă a producătorului și, dacă este cazul, reprezentantul autorizat;

 scopul echipamentului;

 marca CE (a se vedea anexa III);

 menționarea seriei sau tipului;

 numărul de serie, dacă există;

 anul fabricației, acesta fiind anul în care procesul de producție s-a finalizat. Este interzisă predatarea sau postdatarea echipamentului la aplicarea mărcii CE.

În plus, echipamentele tehnice destinate și proiectate în vederea utilizării într-o atmosferă potențial explozibilă, acest lucru trebuie să fie indicat în concordanță.

Echipamentele tehnice trebuie, de asemenea, să prezinte informații complete relevante cu privire la tipul lor și esențiale pentru utilizarea lor în condiții de securitate. Această informație intră sub incidența cerințelor stabilite la punctul 1.7.1.

În cazul în care o piesă a echipamentului trebuie să fie manevrată în timpul utilizării cu o mașină de ridicat, masa acestuia trebuie să fie indicată în mod lizibil, indelebil și fără ambiguități.

1.7.4.   Instrucțiuni

Toate echipamentele tehnice trebuie însoțite de instrucțiuni în limba sau limbile comunitare oficiale ale statului membru în care sunt puse în vânzare și/sau puse în funcțiune.

Instrucțiunile care însoțesc echipamentul trebuie să reprezinte fie „instrucțiuni originale”, fie „traducere a instrucțiunilor originale”, caz în care traducerea trebuie însoțită de instrucțiunile originale.

În mod excepțional, instrucțiunile de întreținere destinate a fi utilizate de către personalul specializat împuternicit de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia pot fi furnizate doar într-una dintre limbile oficiale ale Comunității, respectiv o limbă pe care personalul specializat în cauză o înțelege.

Instrucțiunile trebuie formulate în conformitate cu principiile de mai jos.

1.7.4.1.   Principii generale pentru formularea instrucțiunilor

(a) Instrucțiunile trebuie formulate într-una sau mai multe limbi comunitare. Cuvintele „instrucțiuni originale” trebuie să apară pe versiunea (versiunile) verificate de producător sau de reprezentantul autorizat.

(b) Acolo unde nu există „instrucțiuni originale” în limba (limbile) oficiale ale țării în care echipamentul urmează a fi utilizat, trebuie pusă la dispoziție de către producător sau reprezentantul autorizat sau de către persoana care introduce echipamentul în zona lingvistică în cauză o traducere în limba (limbile) respectivă (respective). Traducerile trebuie să conțină cuvintele „Traducere a instrucțiunilor originale”.

(c) Conținutul instrucțiunilor trebuie să acopere nu numai destinația inițială a echipamentului, ci și să țină cont de posibilele utilizări previzibile în alte scopuri decât cel pentru care a fost construit.

(d) în cazul echipamentelor tehnice destinate utilizării de către operatori necalificați, cuvintele și formatul instrucțiunilor de utilizare trebuie să țină cont și de nivelul general de educație și înțelegere care poate fi așteptat de la acest tip de operatori.

1.7.4.2.   Conținutul instrucțiunilor

Fiecare manual de instrucțiuni trebuie să conțină, dacă este cazul, cel puțin următoarele informații:

(a) denumirea și adresa completă a producătorului și a reprezentantului autorizat;

(b) denumirea echipamentului, astfel cum este indicată pe aceasta, cu excepția numărului de serie (a se vedea punctul 1.7.3);

(c) declarația de conformitate CE sau un document care stabilește conținutul declarației de conformitate CE, indicând particularitățile echipamentului, fără să se includă în mod obligatoriu numărul de serie și semnătura;

(d) o descriere generală a echipamentului;

(e) desenele, diagramele, descrierile și explicațiile necesare pentru folosire, întreținere și reparații pentru echipament și pentru verificarea funcționării sale corecte;

(f) o descriere a postului (posturilor) de lucru care este probabil să fie ocupate de către operatori;

(g) o descriere a scopului de utilizare a echipamentului;

(h) avertismente legate de modurile în care echipamentul nu trebuie utilizat și posibilele efecte, constatate în urma experienței anterioare;

(i) instrucțiunile de asamblare, instalare și conectare, inclusiv desenele, diagramele și modurile de fixare și descrierea șasiului sau instalației pe care echipamentul urmează a fi montat;

(j) instrucțiuni legate de instalare și asamblare cu scopul reducerii zgomotului și vibrațiilor;

(k) instrucțiuni pentru punerea în funcțiune și utilizarea echipamentului și, dacă este necesar, instrucțiuni pentru instruirea operatorilor;

(l) informații despre riscurile reziduale care rămân în ciuda măsurilor de proiectare preventivă, a măsurilor de prevenire și de protecție complementară adoptate;

(m) instrucțiuni cu privire la măsurile de protecție care trebuie luate de către utilizator, inclusiv, dacă este cazul, echipamentul personal de protecție ce trebuie pus la dispoziție;

(n) caracteristicile esențiale ale uneltelor care se pot instala pe echipament;

(o) condițiile în care echipamentul întrunește cerința de stabilitate în timpul funcționării, transportului, asamblării, dezasamblării în cazul scoaterii din funcțiune, testării sau defectărilor previzibile;

(p) instrucțiuni pentru a garanta că transportul, manevrarea și operațiile de stocare se pot realiza în condiții de siguranță, date fiind masa echipamentului și a diverselor piese componente atunci când acestea urmează să fie transportate în mod regulat separat;

(q) metoda de operare de urmat în caz de accident sau defectare; în cazul în care există probabilitatea apariției unui blocaj, metoda de operare de urmat în vederea deblocării echipamentului în condiții de securitate;

(r) descrierea operațiilor de reglare și întreținere care trebuie urmate de către utilizator și măsurile de întreținere preventivă care trebuie urmate;

(s) instrucțiunile menite să permită ca reglarea și întreținerea să se desfășoare în condiții de securitate, inclusiv măsurile de protecție care trebuie luate pe parcursul acestor operații;

(t) specificațiile pieselor de rezervă care trebuie utilizate, în condițiile în care acestea afectează sănătatea și securitatea operatorilor;

(u) următoarele informații cu privire la emisia de zgomot în aer:

 presiunea sunetului la emisia ponderată în A la postul de lucru, atunci când aceasta depășește 70dB(A); în cazul în care nivelul acesteia nu depășește 70db(A), acest lucru trebuie indicat;

 valoarea de vârf instantanee ponderată în C la postul de lucru, atunci când aceasta depășește 63 Pa (130 dB în comparație cu 20 μPa);

 nivelul ponderat în A de putere a sunetului emis de echipament, atunci când presiunea sunetului la emisia ponderată în A la postul de lucru depășește 80db(A).

Aceste valori trebuie să fie cele măsurate pentru echipamentul respectiv sau cele stabilite pe baza măsurătorilor făcute pentru un echipament comparabil din punct de vedere tehnic reprezentativ pentru echipamentul care urmează a fi produs.

În cazul echipamentelor tehnice de dimensiuni foarte mari, în loc de nivelul ponderat în A al sunetului, se pot indica nivelurile de presiune a sunetului ponderate în A la diverse locații specificate în jurul echipamentului.

Atunci când nu se aplică standarde armonizate, nivelurile de sunet trebuie măsurate utilizând cea mai potrivită metodă pentru echipamentul respectiv. Ori de câte ori se indică valorile de emisie a sunetelor, trebuie specificați factorii de incertitudine legați de aceste valori. Trebuie descrise condițiile de funcționare a echipamentului pe parcursul măsurătorii și metodele de măsurătoare utilizate.

În cazul în care punctul (punctele) de lucru nu poate (nu pot) fi identificat (identificate), presiunea sunetului ponderată în A trebuie măsurată la o distanță de 1 m de la suprafața echipamentului și la o înălțime de 1,6 m de la podea sau de la platforma de acces. Trebuie indicate poziția și valoarea presiunii maxime a sunetului.

În cazul în care directivele comunitare stabilesc alte cerințe cu privire la măsurarea nivelului de presiune al sunetului sau nivelurile de putere ale sunetului, aceste directive trebuie puse în aplicare, iar dispozițiile prezentei secțiuni nu se aplică;

(v) informațiile privind radiațiile emise pentru operator și pentru persoanele expuse, în cazul în care este probabil ca echipamentul să emită radiații neionizante care să pună în pericol persoanele, în special în cazul persoanelor care folosesc dispozitive medicale implantabile active sau nu.

1.7.4.3.   Documentația care însoțește produsul la vânzare

Documentația care însoțește produsul la vânzare și care descrie echipamentul nu poate fi contradictorie față de instrucțiunile cu privire la aspecte legate de sănătate și siguranță. Documentația care însoțește produsul la vânzare și care descrie caracteristicile de performanță ale echipamentului trebuie să conțină aceleași informații cu privire la emisii care se regăsesc în instrucțiuni.

2.   CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE LEGATE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE PENTRU ANUMITE CATEGORII DE ECHIPAMENTE TEHNICE

▼M2

Echipamentele tehnice destinate producției de produse alimentare, produse cosmetice și farmaceutice, echipamentele tehnice portabile și/sau ghidate manual, echipamentele tehnice portabile fixate și alte echipamente tehnice de impact, echipamentele tehnice destinate prelucrării lemnului și materialelor cu caracteristici fizice similare și echipamentele de aplicare a pesticidelor trebuie să îndeplinească toate cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în prezentul capitol (a se vedea Principiile generale, punctul 4).

▼B

2.1.   ECHIPAMENTELE TEHNICE DESTINATE PRODUCȚIEI ALIMENTARE ȘI ECHIPAMENTELE TEHNICE DESTINATE PRODUCȚIEI DE COSMETICE ȘI FARMACEUTICE

2.1.1.   Condiții generale

Echipamentele tehnice destinate utilizării în producția alimentară, în producția de cosmetice sau produse farmaceutice trebuie proiectate și construite astfel încât să prevină orice risc de infecție, boală sau contaminare.

Sunt urmărite următoarele cerințe:

(a) materialele care intră în contact sau care se intenționează să intre în contact cu produse alimentare, cosmetice sau farmaceutice trebuie să satisfacă condițiile stabilite prin directivele relevante. Echipamentele trebuie proiectate și construite astfel încât aceste materiale să poată fi curățate după fiecare folosire. În cazul în care acest lucru nu este posibil, trebuie utilizate piese de unică folosință;

(b) toate suprafețele care intră în contact cu produsele alimentare, cosmetice sau farmaceutice, altele decât suprafețele pieselor de unică folosință, trebuie:

 să fie netede și să nu aibă nici vârfuri nici fisuri care ar putea ascunde materii organice. Același lucru se aplică și în cazul suprafețelor de contact între piese;

 să fie proiectate și construite astfel încât să se reducă proiecțiile, marginile ascuțite și erorile provocate de sistemul de asamblare la minimum;

 să fie ușor de curățat și dezinfectat, dacă este necesar, după ce se îndepărtează piesele ușor de demontat; valoarea razei de curbură a suprafețelor interioare trebuie să fie de natură astfel încât acestea să poată fi ușor de curățat;

(c) trebuie să existe posibilitatea ca lichidele, gazele și aerosolii derivați din produsele alimentare, cosmetice sau farmaceutice, precum și produsele de curățat, dezinfectat și clătire să fie evacuate complet din echipament (dacă este posibil, într-o poziție de „curățare”);

(d) echipamentul trebuie proiectat și construit astfel încât să nu permită pătrunderea oricăror substanțe sau creaturi vii, în special insecte, sau a oricărui fel de materie organică în suprafețele care nu pot fi curățate;

(e) echipamentul trebuie proiectat astfel încât nici o substanță auxiliară periculoasă pentru sănătate, inclusiv lubrifianții utilizați, să nu poată intra în contact cu alimentele, produsele farmaceutice sau cosmetice. Dacă este necesar, echipamentul trebuie proiectat și construit astfel încât respectarea continuă a acestei cerințe să poată fi verificată.

2.1.2.   Instrucțiuni

Instrucțiunile privind echipamentele tehnice destinate producției alimentare și echipamentele tehnice destinate utilizării în producția de produse cosmetice și farmaceutice trebuie să specifice produsele și metodele recomandate pentru curățare, dezinfectare sau clătire, nu numai pentru zonele accesibile, ci și pentru acele zone unde accesul este imposibil sau nerecomandat.

2.2.   ECHIPAMENTE TEHNICE PORTABILE ȘI/SAU GHIDATE MANUAL

2.2.1.   Generalități

Echipamentele tehnice portabile și/sau ghidate manual trebuie:

 în funcție de tipul de echipament, să aibă o suprafață de sprijin cu o dimensiune suficientă și să aibă un număr suficient de mânere și suporți de dimensiuni corespunzătoare dispuse astfel încât să asigure stabilitatea echipamentului în condițiile de funcționare prevăzute;

 cu excepția cazurilor în care acest lucru este imposibil sau în care există o comandă independentă, în cazul mânerelor care nu pot fi eliberate în deplină siguranță, echipamentul trebuie să fie prevăzut cu comenzi de pornire și de oprire dispuse astfel încât operatorul să le poată acționa fără a elibera mânerele;

 să elimine riscurile de pornire accidentală și/sau continuare a funcționării după ce operatorul a eliberat mânerele. Dacă această cerință nu este posibilă din punct de vedere tehnic, trebuie luate măsuri echivalente;

 să permită, atunci când este necesar, verificarea vizuală a contactului uneltei cu materialul care este prelucrat.

Mânerele echipamentului portabile trebuie proiectate și construite astfel încât să permită ușor pornirea și oprirea.

2.2.1.1.   Instrucțiuni

Instrucțiunile trebuie să furnizeze următoarele informații cu privire la vibrațiile transmise de echipamentele tehnice portabile și cele ghidate manual:

 valoarea medie ponderată totală a vibrației la care sunt supuse brațele, dacă depășește 2,5 m/s2. Când accelerația nu depășește 2,5 m/s2, acest lucru trebuie menționat;

 factorii care pot afecta măsurătoarea.

Valorile de mai sus trebuie să fie cele măsurate efectiv pentru echipamentul respectiv sau cele stabilite pe baza măsurătorilor efectuate pentru echipamentul comparabil tehnic care sunt reprezentative pentru echipamentul ce urmează a fi produs.

În cazul în care nu se aplică standarde armonizate, datele privind vibrațiile trebuie măsurate utilizându-se codul de măsurare cel mai potrivit pentru echipament.

Trebuie specificate condițiile de funcționare din timpul măsurării și metodele utilizate pentru măsurare sau referința standardului de măsurare aplicat.

2.2.2.   Echipamentele tehnice portabile de fixare și alte tipuri de echipamente tehnice de impact

2.2.2.1.   Generalități

Echipamentele tehnice portabile de fixare și alte tipuri de echipamente tehnice de impact trebuie proiectate și construite astfel încât:

 energia este transferată la elementul de impact de către componenta intermediară care nu părăsește dispozitivul;

 un dispozitiv auxiliar previne impactul, cu excepția cazului în care echipamentul este poziționat corect și cu o presiune corespunzătoare față de materialul de bază;

 se previne declanșarea involuntară; în cazul în care este necesar, o secvență corespunzătoare de acțiuni asupra dispozitivului auxiliar și a celui de control trebuie să fie necesare pentru a declanșa impactul;

 declanșarea accidentală este prevenită pe parcursul utilizării sau în cazul apariției unui șoc;

 operațiile de încărcare și descărcare se pot executa cu ușurință și în condiții de siguranță.

În cazul în care este necesar, trebuie să fie posibilă montarea dispozitivului cu apărătoarea (apărătoarele) de așchii, iar apărătoarea (apărătoarele) trebuie furnizate de către fabricant împreună cu echipamentul.

2.2.2.2.   Instrucțiuni

Instrucțiunile trebuie să pună la dispoziție informațiile necesare cu privire la:

 accesoriile și componentele echivalente care se pot utiliza la echipament;

 metoda potrivită de montare sau elementele de impact care urmează să fie folosite cu echipamentul;

 după caz, cartușele corespunzătoare care urmează a fi folosite.

2.3.   ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI A UNOR MATERIALE SIMILARE

Echipamentele tehnice pentru prelucrarea lemnului și echipamentele tehnice pentru prelucrarea materialelor cu caracteristici fizice și tehnologice asemănătoare trebuie să fie conforme cu următoarele cerințe esențiale:

(a) echipamentele tehnice trebuie proiectate, construite și echipate astfel încât piesa de prelucrat să poată fi plasată și ghidată în condiții de siguranță; în cazul în care piesa este ținută cu mâna sau pe un banc de lucru, acesta din urmă trebuie să fie suficient de stabil în timpul lucrului și să nu stânjenească mișcarea piesei;

(b) în cazul în care echipamentul poate fi utilizat în condiții care presupun riscul ejectării pieselor în curs de prelucrare sau a unor părți din acestea, trebuie proiectat, construit și echipat pentru a preveni această ejecție sau, dacă acest lucru nu este posibil, ejecția să nu genereze un risc pentru operator și/sau pentru persoanele expuse;

(c) echipamentul trebuie echipat cu o frână automată care să oprească unealta într-un timp suficient de scurt, în cazul în care există riscul unui contact cu unealta în timp ce acesta încetinește;

(d) în cazul în care unealta este integrată într-o un echipament care nu este în întregime automat, acesta trebuie proiectat și construit astfel încât să elimine sau să reducă riscul de rănire accidentală.

▼M2

2.4.   ECHIPAMENTELE TEHNICE DE APLICARE A PESTICIDELOR

2.4.1.    Definiție

„Echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor” înseamnă echipamentele tehnice destinate în mod specific aplicării produselor fitosanitare, în înțelesul articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 17 ).

2.4.2.    Observații generale

Producătorul de echipamente tehnice de aplicare a pesticidelor sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure efectuarea unei evaluări a riscurilor de expunere în mod neintenționat a mediului la pesticide, în conformitate cu procesul de evaluare și reducere a riscurilor menționat la Principiile generale punctul 1.

Echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor trebuie proiectate și construite ținându-se seama de rezultatele evaluării de risc menționate la primul paragraf, astfel încât acestea să poată fi operate, reglate și întreținute fără expunerea, în mod neintenționat, a mediului la pesticide.

Trebuie să se prevină întotdeauna scurgerile.

2.4.3.    Controlul și monitorizarea

Aplicarea pesticidelor trebuie să poată fi controlată și monitorizată ușor și cu precizie și întreruptă imediat din pozițiile de operare.

2.4.4.    Umplerea și golirea

Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să se faciliteze umplerea precisă cu cantitatea necesară de pesticid și să se asigure golirea completă și simplă, prevenind în același timp împrăștierea de pesticid și evitând contaminarea sursei de apă în timpul acestor operații.

2.4.5.    Aplicarea pesticidelor

2.4.5.1.    Rata de aplicare

Echipamentele tehnice trebuie să fie prevăzute cu modalități de reglare ușoară, precisă și fiabilă a ratei de aplicare.

2.4.5.2.    Distribuirea, depunerea și împrăștierea pesticidelor

Echipamentele tehnice trebuie proiectate și construite astfel încât să se asigure depunerea pesticidelor în zonele țintă, să se reducă la minimum pierderile în zonele care nu sunt vizate și să se prevină împrăștierea pesticidelor în mediul înconjurător. Dacă este cazul, trebuie asigurată o distribuire egală și o depunere omogenă a pesticidelor.

2.4.5.3.    Încercări

Pentru verificarea compatibilității părților relevante ale echipamentelor tehnice cu cerințele stabilite la punctele 2.4.5.1 și 2.4.5.2, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze încercări corespunzătoare sau să se asigure că astfel de încercări sunt efectuate pentru fiecare dintre tipurile de echipamente tehnice în cauză.

2.4.5.4.    Pierderi în timpul opririlor

Echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să se evite pierderile când funcția de aplicare a pesticidelor este oprită.

2.4.6.    Întreținerea

2.4.6.1.    Curățarea

Echipamentele tehnice trebuie proiectate și construite astfel încât curățarea lor să poată fi efectuată cu ușurință și temeinic, fără a se contamina mediul.

2.4.6.2.    Revizia

Echipamentele tehnice trebuie proiectate și construite astfel încât să se faciliteze înlocuirea părților uzate fără contaminarea mediului.

2.4.7.    Inspecții

Trebuie să fie posibilă conectarea cu ușurință a instrumentelor de măsurare necesare la echipamente pentru a verifica funcționarea lor corectă.

2.4.8.    Marcajul duzelor, al sitelor și al filtrelor

Duzele, sitele și filtrele trebuie să fie marcate astfel încât tipul și dimensiunea lor să poată fi identificate în mod clar.

2.4.9.    Indicarea pesticidului utilizat

Dacă este cazul, echipamentele tehnice trebuie să fie dotate cu un suport special pe care operatorul poate afișa numele pesticidului care este utilizat.

2.4.10.    Instrucțiunile

Instrucțiunile trebuie să furnizeze următoarele informații:

(a) măsurile de precauție necesare în timpul amestecării, umplerii, pulverizării, golirii, curățării, reviziei și operațiunilor de transport pentru a evita contaminarea mediului;

(b) condițiile detaliate de utilizare pentru diferitele medii de operare avute în vedere, inclusiv pregătirea și reglarea corespunzătoare, necesare pentru a asigura depunerea pesticidelor în zonele țintă, reducând la minimum pierderile în zonele care nu sunt vizate, pentru a preveni împrăștierea pesticidelor în mediul înconjurător și, dacă este cazul, pentru a asigura o distribuire egală și o depunere omogenă a pesticidelor;

(c) gama de tipuri și dimensiuni a duzelor, sitelor și filtrelor care pot fi utilizate la echipamente;

(d) frecvența verificărilor și criteriile și metoda pentru înlocuirea componentelor supuse uzurii, care afectează funcționarea corectă a echipamentelor tehnice, precum duzele, sitele și filtrele;

(e) specificarea calibrării, întreținerii zilnice, pregătirii pentru iarnă și a altor verificări necesare pentru a asigura funcționarea corectă a echipamentelor;

(f) tipurile de pesticide care pot provoca funcționarea incorectă a echipamentelor;

(g) specificarea faptului că operatorul trebuie să actualizeze numele pesticidului utilizat pe suportul special menționat la punctul 2.4.9;

(h) conectarea și utilizarea oricărui echipament sau accesorii speciale și precauțiile necesare care trebuie luate;

(i) indicarea faptului că echipamentele pot fi supuse cerințelor naționale de inspectare regulată de către organismele desemnate, astfel cum se prevede în Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru pentru acțiuni comunitare în vederea unei utilizări durabile a pesticidelor ( 18 );

(j) caracteristicile echipamentelor care trebuie inspectate pentru asigurarea corectei funcționări a acestora;

(k) instrucțiunile pentru conectarea instrumentelor de măsură necesare.

▼B

3.   CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN VEDEREA DIMINUĂRII RISCURILOR SPECIFICE DATORATE MOBILITĂȚII ECHIPAMENTELOR TEHNICE

Echipamentele tehnice care prezintă riscuri datorate mobilității trebuie proiectate și construite astfel încât să respecte toate cerințele esențiale de sănătate și securitate descrise în acest capitol (a se vedea principiile generale, punctul 4).

3.1.   GENERALITĂȚI

3.1.1.   Definiții

(a) „Echipament care prezintă pericole cauzate de mobilitate” reprezintă:

 un echipament a cărui funcționare necesită fie deplasare în timpul utilizării, fie mișcări continue sau semicontinue între o succesiune de posturi de lucru fixe sau

 un echipament care este exploatat fără a fi deplasat, dar care poate fi echipat astfel încât să permită mișcarea mai ușor între un loc și altul.

(b) „Conducător” înseamnă un operator responsabil cu mișcarea echipamentului. Conducătorul poate fi transportat de către echipament sau se poate deplasa singur, acompaniind echipamentul, sau poate conduce echipamentul prin telecomandă.

3.2.   POSTUL DE LUCRU

3.2.1.   Postul de conducere

Postul de conducere trebuie să asigure o asemenea vizibilitate încât conducătorul să poată acționa echipamentul și instrumentele acestuia în condițiile de utilizare prevăzute în deplină siguranță pentru el însuși și pentru persoanele expuse. Dacă este necesar, trebuie să se prevadă dispozitive corespunzătoare pentru a remedia riscurile datorate unei vizibilității directe necorespunzătoare.

Echipamentul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât din postul de conducere să nu existe nici un risc de contact neașteptat cu roțile sau șenilele pentru conducătorul sau operatorii aflați la bord.

Postul de conducere pentru conducătorii care sunt transportați în același timp cu echipamentul trebuie proiectat și construit astfel încât să se poată monta o cabină, cu condiția ca aceasta să nu mărească riscul și să existe suficient spațiu pentru aceasta. Cabina trebuie să conțină și un loc pentru instrucțiunile necesare pentru conducător.

3.2.2.   Dispunerea pe scaune

În cazurile în care există un risc ca operatorii sau alte persoane transportate de mașină să fie strivite între piesele echipamentului și sol în cazul în care echipamentul se rostogolește sau se răstoarnă, în special la echipamentele tehnice echipate cu structurile de protecție menționate la punctul 3.4.3 sau 3.4.4, scaunele acestora trebuie proiectate și echipate cu un sistem de fixare a persoanelor în scaune, fără să se restrângă mișcările necesare pentru operații sau mișcările relative la structură cauzate de suspensia scaunelor. Asemenea sistem de fixare nu trebuie instalat în cazul în care mărește riscul.

3.2.3.   Poziții pentru alte persoane

În cazul în care condițiile de utilizare prevăd că persoanele (altele decât conducătorul) pot, ocazional sau în mod regulat, să fie transportate de echipament sau să lucreze pe acesta, trebuie specificate pozițiile adecvate care să le permită acestora să fie transportate sau să lucreze pe echipament fără riscuri.

Punctul 3.2.1 al doilea și al treila paragraf se aplică, de asemenea, în cazul locurilor prevăzute pentru persoane altele decât conducătorul.

3.3.   SISTEME DE COMANDĂ

Dacă este necesar, trebuie luate măsuri pentru a preveni utilizarea neautorizată a comenzilor.

În cazul telecomenzilor, fiecare unitate de control trebuie să aibă clar identificat echipamentul care este controlat de dispozitivul respectiv.

Sistemul de telecomandă trebuie proiectat și construit astfel încât să acționeze exclusiv:

 echipamentul respectiv;

 funcțiile respective.

Echipamentele tehnice controlate prin telecomandă trebuie proiectate și construite astfel încât să răspundă doar la semnalele date de unitățile de control care trebuie să le manevreze.

3.3.1.   Dispozitive de comandă

Conducătorul trebuie să aibă posibilitatea de a acționa toate dispozitivele necesare pentru funcționarea echipamentului din postul de conducere, cu excepția funcțiilor care pot fi activate în condiții de siguranță numai prin utilizarea dispozitivelor de control amplasate în altă parte. Aceste funcții le includ în special pe cele pentru care sunt responsabili alți operatori, nu conducătorul, sau pentru care conducătorul trebuie să părăsească postul de conducere pentru le controla în condiții de siguranță.

În cazul în care există pedale, acestea trebuie proiectate, construite și montate astfel încât să permită acționarea lor de către conducător în condiții de securitate, cu risc minim de operare incorectă; trebuie să aibă o suprafață antiderapantă și să fie ușor de curățat.

În cazul în care funcționarea lor poate conduce la pericole, mai ales mișcări periculoase, dispozitivele de comandă ale echipamentului, cu excepția celor cu poziții prestabilite, trebuie să revină la poziția neutră imediat ce operatorul nu mai acționează asupra lor.

În cazul echipamentelor tehnice cu roți, sistemul de ghidare trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să reducă forța mișcărilor bruște ale volanului sau ale levierului cauzate de șocurile asupra roților de direcție.

Orice dispozitiv de control care blochează diferențialul trebuie să fie proiectat și dispus astfel încât să permită diferențialului să se deblocheze atunci când echipamentul este în mișcare.

Punctul 1.2.2 al șaselea paragraf, privind semnalele de avertizare vizuale și sau acustice, se aplică numai în cazul mersului înapoi.

3.3.2.   Pornirea/deplasarea

Mișcarea de deplasare a utilajului autopropulsat cu conducător transportat trebuie să fie posibilă numai atunci când conducătorul se află la locul de comandă.

Atunci când, în scopuri funcționale, utilajul trebuie să fie dotat cu dispozitive care depășesc gabaritul lui normal (de exemplu, stabilizatori, braț de macara etc.) conducătorul trebuie să aibă mijloacele de a verifica ușor, înainte de punerea în mișcare a echipamentului, că aceste dispozitive sunt așezate într-o poziție care permite deplasarea în siguranță.

Aceasta se aplică și tuturor celorlalte piese, care, pentru a permite deplasarea în siguranță, trebuie să fie plasate în anumite poziții și, dacă este necesar, blocate.

În cazul în care acest lucru nu dă naștere la alte riscuri, deplasarea echipamentului trebuie să fie condiționată de poziția sigură a pieselor menționate anterior.

Nu trebuie să existe posibilitatea ca echipamentul să se miște necontrolat în timp ce se pornește motorul.

3.3.3.   Funcția de rulare

Fără a aduce atingere dispozițiilor legislației rutiere, utilajele autopropulsate și remorcile acestora trebuie să îndeplinească cerințele de încetinire, oprire, frânare și imobilizare astfel încât să asigure siguranța în toate condițiile de funcționare, viteză, stare a solului și denivelări permise.

Conducătorul trebuie să aibă posibilitatea de a încetini și de a opri utilajul autopropulsat cu ajutorul unui dispozitiv principal. În măsura în care este necesar din punct de vedere al securității, în caz de defectare a dispozitivului principal sau în absența alimentării cu energie care să acționeze dispozitivul principal, trebuie să se prevadă un dispozitiv de avarie cu comenzi în întregime independente și ușor accesibile pentru a permite încetinirea și oprirea.

În cazul în este necesar din punct de vedere al securității, trebuie prevăzut un dispozitiv de parcare pentru imobilizarea echipamentului staționate. Acest dispozitiv poate fi combinat cu unul din dispozitivele menționate la al doilea paragraf, cu condiția ca acesta să fie pur mecanic.

Echipamentele tehnice comandate de la distanță trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să se oprească automat și imediat și să prevină operațiile potențial periculoase în următoarele condiții:

 dacă conducătorul pierde controlul;

 dacă acesta primește un semnal de stop;

 dacă se detectează un defect la piesele legate de securitate ale sistemului;

 dacă nu se detectează nici un semnal de validare în cadrul timpului specificat.

Punctul 1.2.4 nu se aplică funcției de rulare.

3.3.4.   Deplasarea utilajelor cu conducător pedestru

Deplasarea utilajelor autopropulsate cu conducător pedestru trebuie să fie posibilă numai prin acționarea permanentă de către conducător a dispozitivului de control respectiv. În special, nu trebuie să existe posibilitatea ca deplasarea să se producă în timp ce se pornește motorul.

Sistemele de comandă pentru utilajele cu control pedestru trebuie să fie proiectate astfel încât să reducă la minimum riscurile derivând din deplasarea incorectă a echipamentului către conducător, în special:

 strivire;

 accidentare cauzată de uneltele rotative.

De asemenea, viteza normală de deplasare a utilajului trebuie să fie compatibilă cu viteza de deplasare a unui om care merge pe jos.

În cazul utilajelor la care se poate adapta un instrument rotativ, nu trebuie să existe posibilitatea de acționare a acestui instrument atunci când este angajată comanda de mers înapoi, cu excepția cazului în care mișcarea utilajului rezultă din mișcarea instrumentului. În acest caz, viteza de mers înapoi trebuie să fie natură astfel încât să nu prezinte pericol pentru conducător.

3.3.5.   Defectarea circuitului de comandă

Defectarea alimentării cu energie a servodirecției, atunci când aceasta există, nu trebuie să împiedice conducerea utilajului în intervalul de timp necesar pentru oprirea lui.

3.4.   PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE

3.4.1.   Mișcări necomandate

Utilajul trebuie proiectat, construit și plasat, dacă este cazul, pe suportul său mobil, astfel încât, atunci când se mișcă, oscilațiile necontrolate ale centrului lui de greutate să nu-i afecteze stabilitatea și nici să nu exercite o presiune excesivă asupra structurii sale.

3.4.2.   Piesele de transmisie în mișcare

Prin excepție de la punctul 1.3.8.1, în cazul motoarelor, apărătoarele mobile care previn accesul la părțile în mișcare din compartimentul motorului nu trebuie să fie dispozitive interconectate dacă acestea trebuie să fie deschise, fie prin utilizarea unei unelte sau chei sau printr-un dispozitiv de control aflat la poziția de conducere, cu condiția ca acesta din urmă să fie o cabină acoperită cu încuietoare care să prevină accesul neautorizat.

3.4.3.   Răsturnarea

În cazul în care un utilaj autopropulsat cu conducător transportat sau eventual cu operatori transportați există riscul de a se răsturna, echipamentul trebuie să fie echipată cu structurile de protecție corespunzătoare, dacă aceasta nu mărește riscul.

Această structură trebuie să fie de așa natură încât, în caz de răsturnare, să permită conducătorului transportat și, atunci când este cazul, operatorilor transportați, un volum limită de deformare.

Pentru a verifica dacă structura respectă cerințele precizate la al doilea paragraf, fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să efectueze el însuși sau să ceară să se efectueze încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de structură vizat.

3.4.4.   Obiecte în cădere

Când, în cazul unui utilaj autopropulsat cu conducător transportat sau eventual cu operatori transportați, există riscuri din cauza unor obiecte sau materiale care pot să cadă, utilajul trebuie să fie proiectat și dotat cu puncte de ancorare care să-i permită să fie echipat cu o structură corespunzătoare de protecție împotriva obiectelor care cad.

Această structură trebuie să fie de așa natură încât, în cazul căderii unor obiecte sau materiale, să garanteze operatorilor transportați un volum limită de deformare.

Pentru a verifica dacă structura respectă cerințele precizate în alineatul al doilea, fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să efectueze el însuși sau să ceară să se efectueze încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de structură vizat.

3.4.5.   Mijloace de acces

Mânerele și scările trebuie să fie proiectate, construite și fixate astfel încât operatorii să le folosească instinctiv și să nu folosească comenzi pentru acest scop.

3.4.6.   Dispozitive de remorcare

Toate echipamentele tehnice utilizate pentru remorcare sau pentru a fi remorcate trebuie să fie dotate cu dispozitive de remorcare sau cârlige proiectate, construite și fixate astfel încât să asigure conectarea și deconectarea ușoară și în siguranță și să prevină deconectarea accidentală în timpul utilizării.

În măsura în care sarcina de pe bara de tracțiune impune acest lucru, astfel de utilaje trebuie să fie echipate cu un suport cu o suprafață de sprijin adaptată încărcăturii și solului.

3.4.7.   Transmisia energiei între utilajul autopropulsat (sau tractor)și echipamentul receptor

Arborele de transmisie cu cadran care leagă utilajul autopropulsat (sau tractorul) de primul palier fix al echipamentului receptor trebuie să fie proiectate și construite astfel încât orice parte care se mișcă pe parcursul operării să fie protejată pe toată lungimea.

Pe partea utilajului autopropulsat (sau a tractorului), priza la care este atașat arborele de transmisie cu cadran trebuie să fie protejată fie printr-o gardă fixată și cuplată la utilajul autopropulsat (sau tractor), fie prin alt dispozitiv care asigură o protecție echivalentă.

Trebuie să existe posibilitatea deschiderii gărzii pentru accesul la arborele de transmisie. După plasarea acestuia în locul destinat, trebuie să existe destul spațiu pentru a preveni avarierea gărzii de către arborele secundar atunci când echipamentul (sau tractorul) se pune în mișcare.

Pe partea utilajului recipient, arborele receptor trebuie să fie introdus într-o carcasă de protecție fixată pe utilaj.

Limitatoarele de torsiune sau roțile libere pot să fie fixate la cardan numai pe partea dinspre echipamentul condusă. Arborele de transmisie cu cardan trebuie să fie marcat în mod corespunzător.

Toate echipamentele tehnice receptoare a căror funcționare necesită un arbore de transmisie pentru a le conecta la utilajul autopropulsat sau la tractor trebuie să aibă un sistem de atașare a arborelui de transmisie astfel încât atunci când utilajul este decuplat, arborele de transmisie și apărătoarea sa să nu fie avariate de contactul cu solul sau cu o piesă a utilajului.

Părțile exterioare ale apărătoarei trebuie să fie proiectate, construite și montate astfel încât să nu se poată roti împreună cu arborele de transmisie. Apărătoarea trebuie să acopere arborele de transmisie până la capetele camelor interne în cazul unui cardan simplu și cel puțin până la mijlocul cuplajului sau cuplajelor exterioare în cazul cardanelor „cu unghi mare”.

În cazul în care mijloacele de acces la posturile de lucru se află în apropierea arborelui de transmisie cu cadran, acestea trebuie proiectate și construite astfel încât apărătoarele arborelui să nu poată fi utilizate ca trepte, cu excepția cazului în care au fost proiectate și construite în acest scop.

3.5.   PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ALTOR RISCURI

3.5.1.   Baterii

Carcasa bateriilor trebuie să fie construită și fixată, iar bateria instalată astfel încât să se evite pe cât posibil posibilitatea ca electrolitul să fie ejectat pe operator în eventualitatea unei răsturnări și/sau să se evite acumularea de vapori în locurile ocupate de operatori.

Utilajul trebuie proiectat și construit astfel încât bateria să poată fi deconectată cu ajutorul unui dispozitiv ușor accesibil prevăzut în acest scop.

3.5.2.   Incendiu

În funcție de riscurile anticipate de producător, atunci când dimensiunile echipamentului permit, acesta trebuie:

 fie să permită instalarea unor stingătoare de incendiu ușor accesibile,

 fie să fie prevăzute cu sisteme de stingere a incendiilor încorporate.

3.5.3.   Emisia de substanțe periculoase

Punctul 1.5.13 al doilea și al treilea paragraf nu se aplică atunci când principala funcție a echipamentului este pulverizarea de produse. Cu toate acestea, operatorul trebuie să fie protejat împotriva riscului de expunere la astfel de emisii periculoase.

3.6.   INFORMAȚII ȘI INDICAȚII

3.6.1.   Indicatoare, semnalizăriși avertismente

Toate echipamentele tehnice trebuie prevăzute cu indicatoare și/sau plăcuțe cu instrucțiuni de utilizare, reglare și întreținere, ori de câte ori acest lucru este necesar pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor. Acestea trebuie alese, proiectate și construite astfel încât să se asigure o formă indelebilă și cu bună vizibilitate.

Fără a se aduce atingere la dispozițiile regulamentelor de circulație rutieră, echipamentele tehnice cu conducător transportat trebuie dotate cu următoarele echipamente tehnice:

 un dispozitiv de avertizare acustică pentru alertarea persoanelor,

 un sistem cu semnale luminoase adaptat condițiilor de utilizare proiectate; această ultimă cerință nu se aplică echipamentelor tehnice proiectate exclusiv pentru lucrări subterane și care funcționează fără tensiune,

 în cazul în care acest lucru este necesar, trebuie să existe o legătură corespunzătoare între remorcă și echipamentele tehnice care asigură semnalizarea.

Echipamentele tehnice cu comandă de la distanță care, în condiții normale de funcționare, expun persoanele la riscul unor lovituri sau ciocniri trebuie să fie dotate cu mijloace corespunzătoare de semnalizare a deplasărilor sau cu mijloace de protecție a persoanelor împotriva acestor riscuri. Aceleași condiții se aplică și echipamentelor tehnice a căror funcționare implică deplasări repetate înainte și înapoi pe o axă unică, iar zona din spatele echipamentului nu este direct vizibilă pentru conducător.

Echipamentul trebuie să conceput astfel încât să nu permită dezactivarea fără intenție a dispozitivelor de avertizare și semnalizare. În cazul în care acest lucru este esențial din motive de securitate, dispozitivele respective trebuie prevăzute cu mijloace necesare pentru verificarea stării de bună funcționare și pentru atenționarea operatorului asupra defectării acestora.

În cazul în care deplasarea echipamentelor tehnice sau a instrumentelor acestora este deosebit de periculoasă, echipamentele tehnice respective trebuie prevăzute cu indicatoare care să avertizeze asupra pericolului de apropiere în timpul funcționării; indicatoarele trebuie să poată fi citite de la o distanță suficientă pentru a asigura securitatea persoanelor a căror prezență este necesară în vecinătate.

3.6.2.   Mărci

Toate echipamentele tehnice se vor prevedea cu următoarele mărci în formă lizibilă și indelebilă:

 puterea nominală exprimată în kilowați (kW);

 masa pentru configurația cel mai des folosită, în kilograme (kg);

și, în cazul în care este necesar:

 sarcina maximă prevăzută la cârligul de tracțiune, în newtoni (N);

 sarcina verticală maximă prevăzută la cârligul de tracțiune, în newtoni (N).

3.6.3.   Instrucțiuni

3.6.3.1.   Vibrații

Instrucțiunile trebuie să ofere următoarele informații referitoare la vibrațiile transmise de mașină către sistemul mână-braț sau către întreg corpul:

 valoarea totală a vibrației transmise către sistemul mână-braț, dacă depășește 2,5 m/s2. În cazul în care valoarea respectivă nu depășește 2,5 m/s2, acest lucru este precizat,

 valoarea pătratică medie maximă a accelerației ponderate la care este supus întreg corpul, dacă depășește 0,5 m/s2. În cazul în care valoarea respectivă nu depășește 0,5 m/s2, acest lucru este precizat,

 precizia relativă a măsurării.

Aceste valori vor fi fie cele măsurate efectiv pentru echipamentul în cauză, fie cele stabilite în baza măsurătorilor efectuate pe echipamente tehnice comparabile din punct de vedere tehnic și care sunt reprezentative pentru echipamentul ce urmează a fi fabricat.

În cazul în care nu se aplică standarde armonizate, vibrația se măsoară cu ajutorul codului de măsurare cel mai potrivit pentru echipamentul în cauză.

Este obligatoriu să se prevadă condițiile de funcționare pe durata măsurătorilor, precum și codurile de măsurare utilizate.

3.6.3.2.   Utilizări multiple

Instrucțiunile pentru echipamentele tehnice care permit utilizări multiple, în funcție de echipament și de instrucțiunile pentru echipamentele tehnice interschimbabile, trebuie să conțină informațiile necesare pentru asamblarea și utilizarea în siguranță a echipamentelor tehnice de bază și a echipamentelor tehnice interschimbabile care pot fi utilizate.

4.   CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE PENTRU PREVENIREA PERICOLELOR ASOCIATE OPERAȚIUNILOR DE RIDICARE

Echipamentele tehnice care prezintă pericole asociate operațiunilor de ridicare trebuie să îndeplinească toate cerințele esențiale necesare de sănătate și securitate descrise în prezentul capitol (a se vedea principiile generale, punctul 4).

4.1.   GENERALITĂȚI

4.1.1.   Definiții

(a) „Operațiune de ridicare” înseamnă deplasarea unităților de sarcină constând în bunuri și/sau persoane care necesită, la un anumit moment, o schimbare de nivel.

(b) „Sarcină ghidată” înseamnă sarcina deplasată integral de-a lungul unor ghidaje rigide sau flexibile și a cărei poziționare este determinată prin puncte fixe;

(c) „Coeficient de exploatare” înseamnă raportul aritmetic dintre sarcina garantată de producător sau de reprezentantul său autorizat pentru rezistența unei componente și sarcina utilă maximă indicată pe componenta respectivă.

(d) „Coeficient de încercare” înseamnă raportul aritmetic dintre sarcina utilizată pentru efectuarea încercărilor statice sau dinamice asupra unui echipament tehnic sau a unui accesoriu de ridicare și sarcina utilă maximă indicată pe echipamentul sau accesoriul de ridicare respectiv.

(e) „Încercare statică” înseamnă încercarea în cursul căreia echipamentul sau accesoriul de ridicare este mai întâi verificat, apoi supus unei forțe egale cu produsul dintre sarcina utilă maximă și coeficientul corespunzător de încercare statică, după care, la înlăturarea forței, se repetă verificarea pentru a se constata dacă s-a produs vreo deteriorare.

(f) „Încercare dinamică” înseamnă încercarea în cursul căreia echipamentul de ridicare este pus în funcțiune în toate configurațiile posibile, la sarcina utilă maximă înmulțită cu coeficientul corespunzător de încercare dinamică, cu urmărirea comportamentului dinamic al echipamentului de ridicat pentru a se verifica funcționarea corectă a acestuia.

(g) „Suport de transportare” înseamnă o parte a echipamentului pe care sau în interiorul căruia se află persoanele și/sau bunurile ce trebuie ridicate.

4.1.2.   Protecție împotriva pericolelor mecanice

4.1.2.1.   Riscuri asociate lipsei de stabilitate

Echipamentele tehnice trebuie proiectate și construite astfel încât să se mențină stabilitatea necesară conform punctului 1.3.1, atât în stare de funcționare, cât și de repaus, inclusiv în toate etapele de transport, montare și demontare, la apariția defecțiunilor previzibile ale componentelor, precum și în timpul efectuării testelor prevăzute în manualul de utilizare. În acest scop, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice metodele de verificare corespunzătoare.

4.1.2.2.   Echipamente tehnice cu rulare pe șine de ghidare și de cale ferată

Echipamentele tehnice trebuie prevăzute cu dispozitive care acționează asupra șinelor de ghidare sau de cale ferată pentru prevenirea deraierilor.

În cazul în care, cu toate că se asigură astfel de dispozitive, se menține riscul unei deraieri sau al unei defectări a șinei sau a vreunei componente de rulare, trebuie să se asigure dispozitive de prevenire a căderii echipamentului, componentei sau încărcăturii sau a răsturnării echipamentului.

4.1.2.3.   Rezistență mecanică

Echipamentele tehnice, accesoriile de ridicare și componentele acestora trebuie să aibă rezistența necesară pentru solicitările la care sunt supuse, atât în stare de funcționare, cât și, dacă este cazul, în stare de repaus, în condițiile de instalare și funcționare prevăzute și în toate configurațiile, acordându-se atenția cuvenită, dacă este necesar, efectelor factorilor atmosferici și ale forțelor exercitate de persoane. Cerința menționată trebuie îndeplinită și în timpul transportului, al montării și demontării.

Echipamentele tehnice și accesoriile de ridicare trebuie proiectate și construite astfel încât să prevină defectarea pe motiv de oboseală și uzură, având în vedere destinația acestora.

Materialele utilizate trebuie alese pe baza mediilor de lucru proiectate, acordându-se atenție specială coroziunii, abraziunii, impacturilor, temperaturilor extreme, oboselii, friabilității și îmbătrânirii.

Echipamentele tehnice și accesoriile de ridicare trebuie astfel proiectate și construite încât să suporte suprasarcina aplicată la încercările statice, fără producerea de deformări permanente sau de defecte evidente. Calculele de rezistență trebuie să includă coeficientul de încercare statică ales pentru garantarea unui nivel corespunzător de siguranță. Coeficientul respectiv are, de regulă, următoarele valori:

(a) pentru echipamente tehnice și accesorii de ridicare cu acționare manuală: 1,5;

(b) pentru alte echipamente tehnice: 1,25.

Echipamentele tehnice trebuie astfel proiectate și construite încât să suporte, fără a suferi vreo defectare, încercările dinamice efectuate la o valoare egală cu produsul dintre sarcina utilă maximă și coeficientul de încercare dinamică. Coeficientul de încercare dinamică menționat se alege astfel încât să garanteze un nivel corespunzător de siguranță: coeficientul este, de regulă, egal cu 1,1. De regulă, testele se efectuează la vitezele nominale prevăzute. În cazul în care circuitul de control al echipamentului permite mai multe deplasări simultane, testele trebuie efectuate în condițiile cel mai puțin favorabile și, de regulă, prin combinarea deplasărilor în cauză.

4.1.2.4.   Scripeți, tambure, role, cabluri și lanțuri

Diametrul scripeților, tamburelor și al rolelor trebuie să corespundă dimensiunii cablurilor sau lanțurilor folosite.

Tamburele și rolele trebuie să fie proiectate, executate și instalate astfel încât cablurile sau lanțurile folosite să poată fi înfășurate fără a se desface.

Cablurile folosite direct pentru ridicare sau susținere a încărcăturii nu trebuie să prezinte matisiri, în afara terminațiilor. Sunt, cu toate acestea, admise matisirile în cazul instalațiilor proiectate a fi modificate în mod frecvent, conform necesităților de utilizare.

Coeficientul de exploatare pentru cabluri și terminațiile acestora, considerate împreună, trebuie să fie astfel ales încât să garanteze un nivel corespunzător de siguranță. Coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 5.

Coeficientul de exploatare pentru lanțurile de ridicare trebuie să fie astfel ales încât să garanteze un nivel corespunzător de siguranță. De regulă, coeficientul respectiv este egal cu 4.

Pentru a verifica realizarea unui coeficient de exploatare corespunzător, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să efectueze testele necesare sau să dispună efectuarea acestora pentru fiecare tip de lanț și cablu folosite direct la ridicarea încărcăturii, precum și pentru terminațiile cablului.

4.1.2.5.   Accesorii de ridicare și componentele acestora

La stabilirea dimensiunilor pentru accesoriile de ridicare și componentele acestora trebuie avute în vedere efectele de oboseală și îmbătrânire aferente unui număr de cicluri de funcționare corelat cu durata de viață proiectată a acestora, astfel cum este prevăzută în condițiile de funcționare pentru o anumită destinație.

În plus:

(a) coeficientul de exploatare pentru combinațiile cablu de sârmă/terminație trebuie ales astfel încât să garanteze un nivel corespunzător de siguranță; coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 5. Cablurile nu trebuie să conțină matisiri sau noduri, în afara terminațiilor;

(b) în cazul în care se utilizează lanțuri cu zale sudate, trebuie să se aleagă tipul cu zale scurte. Coeficientul de exploatare al lanțurilor trebuie ales astfel încât să garanteze un nivel corespunzător de siguranță; coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 4;

(c) coeficientul de exploatare pentru cabluri textile sau sapane depinde de material, metoda de fabricație, dimensiuni și utilizare. Acest coeficient trebuie ales astfel încât să garanteze un nivel corespunzător de siguranță; coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 7, cu condiția ca materialele folosite să se dovedească a fi de foarte bună calitate, iar metoda de fabricație să fie corespunzătoare destinației avute în vedere. În caz contrar, coeficientul este, de regulă, stabilit la o valoare mai mare pentru garantarea unui nivel echivalent de siguranță. Cablurile și sapanele textile nu trebuie să cuprindă noduri, legături sau matisiri în afara terminațiilor sapanului, cu excepția cazului unui sapan fără fine;

(d) toate componentele metalice care alcătuiesc un sapan sau care sunt utilizate împreună cu acesta trebuie să aibă un coeficient de exploatare ales astfel încât să garanteze un nivel corespunzător de siguranță; coeficientul respectiv este, de regulă, egal cu 4;

(e) sarcina utilă maximă a unui sapan cu ramificații multiple se determină pe baza coeficientului de exploatare al ramificației celei mai slabe, a numărului de ramificații și a factorului de reducere care depinde de configurația sapanului;

(f) pentru a verifica realizarea unui coeficient de exploatare corespunzător, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să efectueze testele necesare sau să dispună efectuarea acestora pentru fiecare tip de componentă prevăzută la literele (a), (b), (c) și (d).

4.1.2.6.   Controlul deplasărilor

Dispozitivele de control pentru deplasări trebuie să acționeze astfel încât echipamentul pe care sunt instalate să fie în condiții de securitate.

(a) Echipamentele tehnice trebuie proiectate și construite sau echipate cu dispozitive astfel încât să se mențină amplitudinea componentelor în limitele prevăzute. Punerea în funcțiune a acestor dispozitive trebuie precedată, acolo unde este cazul, de un avertisment.

(b) În cazul în care, în același loc, se pot manevra simultan mai multe echipamente tehnice fixe sau montate pe șine și există riscul unei coliziuni, respectivele echipamente tehnice trebuie proiectate și construite astfel încât să facă posibilă corelarea sistemelor în scopul evitării respectivelor riscuri.

(c) Echipamentele tehnice trebuie proiectate și construite astfel încât să nu se producă alunecări periculoase sau căderea liberă și neașteptată a încărcăturii, chiar și în cazul unei căderi parțiale sau totale a tensiunii de alimentare sau în cazul în care operatorul oprește funcționarea echipamentului.

(d) Nu trebuie să fie posibilă, în condiții normale de funcționare, coborârea încărcăturii doar prin acționarea frânei de fricțiune, cu excepția echipamentelor tehnice în cazul cărora funcția respectivă este activată în acest mod.

(e) Dispozitivele de reținere trebuie proiectate și construite astfel încât să se evite scăparea din neglijență a sarcinii încărcate.

4.1.2.7.   Deplasarea sarcinilor în timpul manevrelor

Poziția de operare a echipamentului trebuie stabilită astfel încât să asigure un câmp de vizibilitate cât mai larg asupra traiectoriilor părților în mișcare, pentru a se evita posibile coliziuni cu persoane, echipamente tehnice sau alte echipamente care ar putea efectua manevre în același timp și care pot constitui eventuale pericole.

Echipamentele tehnice cu sarcini trebuie proiectate și construite astfel încât să se evite rănirea persoanelor prin deplasarea sarcinii, a suportului de transportare sau a contragreutăților, dacă există.

4.1.2.8.   Echipamente tehnice care deservesc rampe de descărcare fixe

4.1.2.8.1.   Deplasarea suportului de transportare

Deplasarea suportului de transportare a echipamentelor tehnice care deservesc rampe de descărcare fixe trebuie să aibă ghidaj rigid către și la rampele de descărcare. Bazele în foarfece ale platformelor de ridicare sunt, de asemenenea, considerate ghidaje rigide.

4.1.2.8.2.   Accesul la suportul de transportare

În cazul în care persoanele au acces la suportul de transportare, echipamentul trebuie proiectat și construit astfel încât să se asigure poziția staționară a suportului de transportare pe timpul accesului, în special la încărcare sau descărcare.

Echipamentul trebuie proiectat și construit astfel încât să nu se creeze vreun risc de împiedicare din cauza diferenței de nivel dintre suportul de transportare și rampa de descărcare deservită.

4.1.2.8.3.   Riscuri datorate contactului cu suportul de transportare aflat în mișcare

În cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea cerinței prevăzute la punctul 4.1.2.7 al doilea paragraf, accesul în zona de deplasare trebuie să fie interzis pe durata funcționării echipamentului.

În cazul în care, în timpul controlului sau al întreținerii, există riscul ca persoanele aflate dedesubtul sau deasupra suportului de transportare să fie strivite între suportul de transportare și orice părți fixe, trebuie asigurat un spațiu suficient, fie sub forma unor refugii, fie prin intermediul unor dispozitive mecanice pentru blocarea deplasării suportului de transportare.

4.1.2.8.4.   Riscul asociat căderii încărcăturii de pe suportul de transportare

În cazul în care există un risc asociat căderii încărcăturii de pe suportul de transportare, echipamentul trebuie proiectat și construit astfel încât să se evite acest risc.

4.1.2.8.5.   Rampe de descărcare

Trebuie prevenite riscurile asociate contactului dintre persoanele de pe rampele de descărcare și suportul de transportare aflat în mișcare sau alte elemente aflate în mișcare.

În cazul în care există riscul căderii persoanelor în zona de deplasare în lipsa suportului de transportare de pe rampa de descărcare, trebuie prevăzute balustrade pentru prevenirea riscului respectiv. Direcția de deschidere a balustradelor nu trebuie să fie înspre zona de deplasare. Acestea trebuie prevăzute cu un dispozitiv de cuplare controlat de pe poziția suportului de transportare pentru prevenirea:

 deplasărilor periculoase ale suportului de transportare până la închiderea și blocarea balustradelor;

 deschiderii accidentale a balustradei înainte de oprirea suportului de transportare la rampa de descărcare respectivă.

4.1.3.   Îndeplinirea scopului proiectat

La lansarea pe piață sau la prima punere în funcțiune a echipamentului de ridicare sau a accesoriilor de ridicare, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să ia măsurile corespunzătoare sau să dispună luarea acestora pentru a se asigura că echipamentul sau accesoriile de ridicare gata de utilizare — fie manuală, fie acționată electric — își pot îndeplini funcționalitățile prevăzute în condiții de siguranță.

Toate echipamentele tehnice de ridicare pregătite pentru punerea în funcțiune trebuie supuse încercărilor statice și dinamice prevăzute la punctul 4.1.2.3.

În cazul echipamentelor tehnice care nu pot fi asamblate la sediul producătorului sau la sediul reprezentantului autorizat al acestuia, măsurile respective trebuie luate la locul de utilizare. În celelalte situații, măsurile trebuie luate fie la sediul producătorului, fie la locul de utilizare.

4.2.   CERINȚE PENTRU ECHIPAMENTELE TEHNICE CU SURSĂ DE ENERGIE ALTA DECÂT EFORTUL MANUAL

4.2.1.   Controlul asupra deplasărilor

Pentru controlul asupra deplasărilor echipamentului sau ale utilajelor acestuia trebuie folosite dispozitive de acționare fără automenținere. Cu toate acestea, pentru deplasările parțiale sau complete care nu implică riscul unei coliziuni a încărcăturii sau a echipamentului, dispozitivele respective pot fi înlocuite prin dispozitive de control care să permită oprirea automată în poziții prestabilite fără a fi necesar ca operatorul să dețină un dispozitiv de acționare fără automenținere.

4.2.2.   Controlul asupra sarcinii

Echipamentele tehnice cu sarcină utilă maximă de cel puțin 1 000 de kilograme sau cu moment de răsturnare de cel puțin 40 000 Nm trebuie prevăzute cu dispozitive pentru avertizarea operatorului și prevenirea deplasărilor periculoase în caz de:

 supraîncărcare, fie ca urmare a depășirii sarcinii utile maxime sau a momentului maxim de utilizare datorat sarcinii, sau

 depășire a momentului de răsturnare.

4.2.3.   Instalații ghidate prin cabluri

Suporturile de transportare pe cablu, tractoarele sau suporturile de transportare tractate trebuie susținute cu contragreutăți sau printr-un dispozitiv care să permită controlul permanent al tensiunii.

4.3.   INFORMAȚII ȘI MARCAJE

4.3.1.   Lanțuri, cabluri și chingi

Fiecare lungime de lanț, cablu sau chingă de ridicare ce nu face parte dintr-un ansamblu trebuie să prezinte o marcă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, o plăcuță sau un inel nedetașabil cu denumirea și adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia, precum și cu datele de identificare înscrise în certificatul aferent.

Certificatul menționat trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

(a) denumirea și adresa producătorului și, dacă este cazul, ale reprezentantului autorizat al acestuia;

(b) o descriere a lanțului sau cablului, inclusiv:

 mărimea nominală a acestuia;

 tipul de construcție;

 materialul din care este fabricat și

 orice tratamente metalurgice speciale aplicate materialului;

(c) metoda de testare utilizată;

(d) sarcina maximă la care poate fi supus lanțul sau cablul în exploatare. Se poate indica o serie de valori care să corespundă diverselor destinații proiectate.

4.3.2.   Accesorii de ridicare

Accesoriile de ridicare trebuie să indice următoarele detalii:

 identificarea materialului, în cazul în care informația respectivă este necesară pentru utilizarea în siguranță;

 sarcina utilă maximă.

În cazul accesoriilor de ridicare care nu permit aplicarea mărcilor, detaliile prevăzute la primul alineat trebuie afișate pe o plăcuță sau pe alte suporturi echivalente, care se fixează bine pe accesorii.

Detaliile trebuie să fie lizibile și să fie amplasate într-un loc unde nu se află în pericol de dispariție ca urmare a uzurii sau de a afecta rezistența accesoriilor.

4.3.3.   Echipamente tehnice de ridicare

Sarcina utilă maximă trebuie marcată vizibil pe echipament. Marcajul respectiv trebuie să fie lizibil, indelebil și în formă necodată.

În cazul în care sarcina utilă maximă depinde de configurația echipamentului, fiecare poziție de exploatare trebuie prevăzută cu o plăcuță de sarcină care să indice, de preferat sub formă de grafic sau de tabele, sarcina utilă permisă pentru fiecare configurație.

Echipamentele tehnice destinate pentru ridicarea bunurilor, prevăzute cu un suport de transportare care să permită accesul persoanelor, trebuie să prezinte un avertisment în formă clară și indelebilă asupra interdicției de ridicare a persoanelor. Avertismentul respectiv trebuie să fie vizibil în fiecare zonă prin care este posibil accesul.

4.4.   INSTRUCȚIUNI

4.4.1.   Accesorii de ridicare

Fiecare accesoriu de ridicare sau fiecare lot de accesorii de ridicare indivizibil din punct de vedere comercial trebuie să fie însoțit de instrucțiuni care să indice un set minim de detalii, după cum urmează:

(a) destinația proiectată;

(b) limitele de utilizare [în special pentru accesorii de ridicare cum ar fi cele cu ventuze magnetice sau vacuumatice care nu se conformează în întregime punctului 4.1.2.6 litera (e)];

(c) instrucțiuni de asamblare, utilizare și întreținere;

(d) coeficientul de încercare statică utilizat.

4.4.2.   Echipamente tehnice de ridicare

Echipamentele tehnice de ridicare trebuie să fie însoțite de instrucțiuni care să cuprindă informații asupra următoarelor:

(a) caracteristicile tehnice ale echipamentelor tehnice, în special:

 sarcina utilă maximă și, dacă este necesar, o copie a plăcuței de sarcină sau a tabelului de sarcini prevăzut la punctul 4.3.3 al doilea paragraf;

 reacțiile la suporturi sau ancore și, dacă este necesar, caracteristicile șinelor;

 dacă este necesar, definirea și mijloacele de instalare a balastului;

(b) conținutul jurnalului echipamentului, în cazul în care acesta nu este furnizat împreună cu echipamentul;

(c) instrucțiuni de utilizare, în special pentru a compensa lipsa vizibilității directe asupra încărcăturii din unghiul operatorului;

(d) dacă este necesar, un raport de încercări care să prezinte în detaliu încercările statice și dinamice efectuate de către sau în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia;

(e) în cazul echipamentelor tehnice care nu sunt asamblate la sediul producătorului în forma în care urmează a fi folosite, instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute la punctul 4.1.3 înainte de prima punere în funcțiune.

5.   CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE PENTRU ECHIPAMENTELE TEHNICE DESTINATE UTILIZĂRII SUBTERANE

Echipamentele tehnice destinate utilizării subterane trebuie să îndeplinească toate cerințele esențiale de sănătate și securitate descrise în prezentul capitol (a se vedea principiile generale, punctul 4).

5.1.   RISCURI ASOCIATE LIPSEI DE STABILITATE

Suporturile mecanizate de acoperiș trebuie proiectate și construite astfel încât să se mențină o direcție dată la deplasare și să nu alunece înaintea și în timpul încărcării sarcinii sau după înlăturarea acesteia. Acestea trebuie prevăzute cu ancoraje pentru plăcile superioare ale fiecărui stâlp hidraulic de susținere.

5.2.   DEPLASAREA

Suporturile mecanizate de acoperiș trebuie să permită deplasarea liberă a persoanelor.

5.3.   DISPOZITIVE DE CONTROL

Comenzile de accelerație și frânare a deplasării echipamentelor tehnice cu rulare pe șine trebuie să fie acționate manual. Cu toate acestea, dispozitivele de activare pot fi operate cu pedale.

Dispozitivele de control ale suporturilor mecanizate de acoperiș trebuie să fie astfel proiectate și poziționate încât operatorii să se afle la adăpostul unui suport fix în timpul operațiunilor de deplasare. Dispozitivele de control trebuie să fie protejate împotriva acționării accidentale.

5.4.   OPRIREA

Echipamentele tehnice autopropulsate pe șine, destinate utilizării subterane trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv care să acționeze circuitul de control asupra mișcării echipamentului și să oprească deplasarea în cazul în care operatorul pierde controlul asupra deplasării.

5.5.   PREVENIREA INCENDIILOR

Cerințele de la punctul 3.5.2 a doua liniuță sunt obligatorii în ceea ce privește echipamentele tehnice care cuprind părți ușor inflamabile.

Sistemul de frâne al echipamentului tehnic destinat utilizării subterane trebuie astfel proiectat și construit încât să nu producă scântei și să nu declanșeze incendii.

Echipamentele tehnice cu motoare cu ardere internă destinate utilizării subterane trebuie să fie echipate exclusiv cu motoare pe bază de combustibili cu presiune de vaporizare scăzută și care nu produc nici un fel de scântei electrice.

5.6.   GAZE DE EVACUARE

Gazele de evacuare provenite de la motoare cu ardere internă nu trebuie evacuate în direcție ascendentă.

6.   CERINȚE SUPLIMENTARE FUNDAMENTALE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE PENTRU ECHIPAMENTELE TEHNICE CARE PREZINTĂ DIVERSE PERICOLE ASOCIATE RIDICĂRII PERSOANELOR

Echipamentele tehnice care prezintă pericole asociate ridicării persoanelor trebuie să îndeplinească toate cerințele esențiale necesare de sănătate și securitate descrise în prezentul capitol (a se vedea principiile generale, punctul 4).

6.1.   GENERALITĂȚI

6.1.1.   Rezistență mecanică

Suportul de transportare, inclusiv orice trape, trebuie proiectat și construit astfel încât să se asigure spațiul și rezistența corespunzătoare numărului maxim de persoane admise pe suportul de transportare și sarcinii utile maxime.

Coeficienții de exploatare pentru componentele prevăzute la punctele 4.1.2.4 și 4.1.2.5 nu sunt adecvați pentru echipamentele tehnice destinate ridicării persoanelor și valoarea lor trebuie, de regulă, dublată. Echipamentele tehnice destinate ridicării persoanelor sau persoanelor și bunurilor trebuie să fie prevăzute cu sistem de suspensii sau de susținere pentru suportul de transportare proiectat și construit astfel încât să asigure un nivel general corespunzător de securitate și să prevină riscul căderii suportului de transportare.

În cazul în care se folosesc cabluri sau lanțuri pentru suspendarea suportului de transportare sunt necesare, de regulă, cel puțin două cabluri sau lanțuri independente, fiecare având propriul ancoraj.

6.1.2.   Controlul asupra sarcinii pentru echipamentele tehnice care nu sunt acționate prin forță manuală

Cerințele de la punctul 4.2.2 se aplică indiferent de valoarea maximă a sarcinii utile și de momentul de răsturnare, cu excepția cazului în care producătorul poate demonstra că nu există risc de supraîncărcare sau de răsturnare.

6.2.   DISPOZITIVE DE CONTROL

În cazul în care cerințele de siguranță nu impun alte soluții, suportul de transportare trebuie să fie, de regulă, astfel proiectat și construit încât persoanele aflate pe suportul de transportare să dețină mijloace de control asupra deplasărilor ascendente și descendente și, dacă este necesar, asupra altor deplasări ale suportului de transportare.

În timpul funcționării, respectivele dispozitive de control trebuie să aibă prioritate asupra oricăror alte dispozitive de control asupra acelorași deplasări, cu excepția dispozitivelor de oprire în caz de urgență.

Dispozitivele de control pentru aceste deplasări trebuie să fie cu acționare fără automenținere, cu excepția cazului în care suportul de transportare este el însuși complet închis.

6.3.   RISCURI PENTRU PERSOANELE AFLATE PE SUPORTUL DE TRANSPORTARE SAU ÎN INTERIORUL ACESTUIA

6.3.1.   Riscuri asociate deplasărilor suportului de transportare

Echipamentele tehnice pentru ridicarea persoanelor trebuie proiectate, construite sau echipate astfel încât accelerația sau decelerația suportului de transportare să nu prezinte riscuri pentru persoane.

6.3.2.   Riscul căderii persoanelor de pe suportul de transportare

Suportul de transportare nu trebuie să se încline într-un grad care ar putea crea riscul căderii ocupanților, inclusiv în timpul deplasării echipamentului și a suportului de transportare.

În cazul în care suportul de transportare este proiectat ca post de lucru, trebuie luate măsurile necesare pentru asigurarea stabilității și pentru prevenirea deplasărilor periculoase.

În cazul în care măsurile prevăzute la punctul 1.5.15 nu sunt corespunzătoare, suporturile de transportare trebuie prevăzute cu un număr suficient de puncte de ancorare corespunzătoare numărului de persoane admise pe suportul de transportare. Punctele de ancorare trebuie să fie suficient de rezistente pentru a permite utilizarea echipamentelor de protecție împotriva căderii persoanelor de la înălțime.

Orice trape practicate în planșee sau plafoane și orice uși laterale trebuie proiectate și construite astfel încât să se evite deschiderea accidentală și trebuie să aibă deschiderea într-o direcție care să înlăture orice risc de cădere în cazul deschiderii neașteptate.

6.3.3.   Riscul căderii unor obiecte pe suportul de transportare

În cazul în care există riscul căderii unor obiecte pe suportul de transportare, care ar putea pune în pericol persoanele, suportul de transportare trebuie să fie prevăzut cu acoperiș protector.

6.4.   ECHIPAMENTE TEHNICE CARE DESERVESC RAMPE DE DESCĂRCARE FIXE

6.4.1.   Riscuri pentru persoanele aflate pe suportul de transportare sau în interiorul acestuia

Suportul de transportare trebuie proiectat și construit astfel încât să se evite riscurile asociate contactului dintre persoane și/sau obiecte aflate pe suportul de transportare sau în interiorul acestuia și orice elemente fixe sau aflate în mișcare. În cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea cerinței menționate, suportul de transportare trebuie să fie el însuși complet închis, cu uși prevăzute cu dispozitive de încuiere care să nu permită deplasările accidentale ale suportului de transportare decât în cazul în care ușile sunt închise. Ușile trebuie să rămână închise în cazul în care suportul de transportare se oprește între rampele de descărcare și există riscul căderii de pe suportul de transportare.

Echipamentele tehnice trebuie proiectate, construite și, dacă acest lucru este necesar, echipate cu dispozitive astfel încât să se prevină deplasările ascendente sau descendente necontrolate ale suportului de transportare. Aceste dispozitive trebuie să fie capabile să oprească suportul de transportare la atingerea valorii maxime a sarcinii utile și a vitezei maxime estimate.

Acțiunea de oprire nu trebuie să provoace rănirea ocupanților ca urmare a decelerației, indiferent de condițiile de sarcină.

6.4.2.   Dispozitive de control la rampele de descărcare

Dispozitivele de control la rampele de descărcare, altele decât cele de urgență, nu trebuie să provoace deplasări ale suportului de transportare:

 la acționarea dispozitivelor de control ale suportului de transportare;

 atunci când suportul de transportare nu se află la o rampă de descărcare.

6.4.3.   Accesul la suportul de transportare

Balustradele rampelor de descărcare și ale suportului de transportare trebuie proiectate și construite astfel încât să se asigure transferul în siguranță către și de la suportul de transportare, având în vedere fluxul estimat de bunuri și persoane de transportat.

6.5.   MĂRCI

Suportul de transportare trebuie să prezinte informațiile necesare legate de siguranță, inclusiv:

 numărul de persoane admise pe suportul de transportare;

 sarcina utilă maximă.
ANEXA II

Declarații

1.   CUPRINS

A.   DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE A ECHIPAMENTULUI TEHNIC

Prezenta declarație și traducerile acesteia trebuie să fie elaborate după aceleași condiții ca și instrucțiunile [a se vedea anexa I punctul 1.7.4.1 literele (a) și (b)] și să fie dactilografiate sau scrise de mână, cu majuscule.

Prezenta declarație se referă exclusiv la echipamentele tehnice aflate în condiția în care au fost lansate pe piață și exclude componentele adăugate și/sau operațiunile efectuate ulterior de către utilizatorul final.

Declarația de conformitate CE trebuie să conțină următoarele detalii:

1. denumirea și adresa completă a producătorului și, dacă este cazul, a reprezentantului autorizat al acestuia;

2. numele și adresa persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice, care trebuie să aibă domiciliul în Comunitate;

3. descrierea și datele de identificare ale echipamentului, inclusiv denumirea generică, funcția, modelul, tipul, seria și denumirea comercială;

4. o propoziție prin care să se declare în mod expres că echipamentul tehnic îndeplinește toate dispozițiile prevăzute de prezenta directivă în acest sens și, dacă este necesar, o propoziție similară prin care să se declare conformitatea cu alte directive și/sau dispoziții în acest sens în care se încadrează echipamentul. Trimiterile menționate trebuie să vizeze textele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. în cazul în care este necesar, numele, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip prevăzut în anexa IX și numărul certificatului de examinare CE de tip;

6. în cazul în care este necesar, numele, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul integral de asigurare a calității prevăzut în anexa X;

7. în cazul în care este necesar, o trimitere la standardele armonizate utilizate, așa cum menționează articolul 7 alineatul (2);

8. în cazul în care este necesar, trimiterea la alte standarde și specificații tehnice utilizate;

9. locul și data declarației;

10. identitatea și semnătura persoanei împuternicite să elaboreze declarația în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia.

B.   DECLARAȚIE DE ÎNCORPORARE A ECHIPAMENTELOR TEHNICE PARȚIAL FINALIZATE

Prezenta declarație și traducerile acesteia trebuie să fie elaborate după aceleași condiții ca și instrucțiunile [a se vedea anexa I punctul 1.7.4.1 literele (a) și (b)] și să fie dactilografiate sau scrise de mână, cu majuscule.

Declarația de încorporare trebuie să conțină următoarele detalii:

1. denumirea și adresa completă a producătorului echipamentului parțial finalizate și, dacă este cazul, a reprezentantului autorizat al acestuia;

2. numele și adresa persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice corespunzătoare, care trebuie să aibă domiciliul în Comunitate;

3. descrierea și datele de identificare ale echipamentului parțial finalizate, inclusiv denumirea generică, funcția, modelul, tipul, seria și denumirea comercială;

4. o propoziție prin care să se indice care dintre cerințele esențiale ale prezentei directive au fost aplicate și îndeplinite, precum și faptul că întocmirea documentației tehnice corespunzătoare s-a efectuat conform părții B din anexa VII și, dacă este necesar, o propoziție prin care să se declare conformitatea echipamentelor tehnice parțial finalizate cu alte directive în acest sens. Trimiterile menționate trebuie să vizeze textele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. un angajament de a transmite, ca urmare a cererii înaintate în mod justificat de autoritățile naționale, informații relevante privind echipamentele tehnice parțial finalizate. Respectiva cerere va include metoda de transmisie și nu va aduce prejudicii drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorului echipamentelor tehnice parțial finalizate;

6. o declarație conform căreia echipamentele tehnice parțial finalizate nu trebuie puse în funcțiune înainte ca echipamentele tehnice în cadrul cărora urmează a fi încorporate să fie declarate conforme cu dispozițiile prezentei directive, în cazul în care este necesar;

7. locul și data declarației;

8. identitatea și semnătura persoanei împuternicite să elaboreze declarația în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia.

2.   CUSTODIE

Producătorul echipamentelor tehnice sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra originalul Declarației de conformitate CE pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data finală de fabricație a echipamentelor tehnice.

Producătorul echipamentelor tehnice parțial finalizate sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra originalul Declarației de încorporare pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data finală de fabricație a echipamentelor tehnice parțial finalizate.
ANEXA III

Marcă CE

Marcajul de conformitate CE va consta din inițialele „CE” sub următoarea formă:

image

În cazul în care marca CE este micșorată sau mărită, trebuie menținute proporțiile indicate în desenul de mai sus.

Diversele componente ale mărcii CE trebuie să aibă în mod fundamental aceeași dimensiune verticală, care nu poate fi sub 5 mm. Se poate renunța la dispoziția privind dimensiunea minimă în cazul echipamentelor tehnice de dimensiune redusă.

Marca CE trebuie să fie aplicată în imediata vecinătate a denumirii producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia, cu folosirea aceleiași tehnici.

În cazul aplicării procedurii pentru controlul integral al calității prevăzută la articolul 12 alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) litera (b), marca CE trebuie să fie urmată de numărul de identificare al organismului notificat.
ANEXA IV

Categorii de echipamente tehnice cărora trebuie să li se aplice una dintre procedurile prevăzute la articolul 12 alineatele (3) și (4)

1. Ferăstraie circulare (simple sau multicirculare) pentru prelucrarea lemnului și a materialelor având caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii și a materialelor având caracteristici fizice similare de următoarele tipuri:

1.1. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) fixă (fixe) în timpul tăierii, cu masă sau suport fixe, cu avans manual al materialului de prelucrat sau cu avans mecanic detașabil;

1.2. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) fixă (fixe) în timpul tăierii, prevăzute cu masă sau cărucior acționate manual, cu mișcare alternativă;

1.3. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) fixă (fixe) în timpul tăierii, cu dispozitiv incorporat pentru avans mecanic al materialului de prelucrat, cu încărcare și/sau descărcare manuală;

1.4. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) mobilă (mobile) în timpul tăierii, cu acționare mecanică a lamei, cu încărcare și/sau descărcare manuală.

2. Mașină de rindeluit suprafețe de lemn cu avans manual.

3. Echipamente tehnice de rindeluit material lemnos la grosime pentru prelucrarea pe o parte, cu dispozitiv incorporat pentru avans mecanic al materialului de prelucrat, cu încărcare și/sau descărcare manuală.

4. Ferăstraie cu bandă cu încărcare și/sau descărcare manuală pentru prelucrarea lemnului și a materialelor având caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii și a materialelor având caracteristici fizice similare de următoarele tipuri:

4.1. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) fixă (fixe) în timpul tăierii, cu masă sau suport fixe sau cu mișcare alternativă pentru materialul de prelucrat;

4.2. Ferăstraie mecanice cu lamă (lame) asamblată (asamblate) pe cărucior cu mișcare alternativă.

5. Echipamente tehnice reprezentând combinații între tipurile prevăzute la punctele 1 - 4 și la punctul 7 pentru prelucrarea lemnului și a materialelor având caracteristici fizice similare.

6. Mașină de tăiat cepuri cu avans manual și suporturi pentru instrumentele de prelucrare a lemnului.

7. Mașină de fasonat cu ax vertical și avans manual pentru prelucrarea lemnului și a materialelor având caracteristici fizice similare.

8. Ferăstraie portabile cu lanț pentru prelucrarea lemnului.

9. Prese, inclusiv prese pentru îndoire, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu încărcare și/sau descărcare manuală, cu cursa părții mobile de acționare de peste 6 mm și viteza de peste 30 mm/s.

10. Mașină de fasonare a plasticului prin injecții sau compresie cu încărcare sau descărcare manuală.

11. Mașină de fasonare a cauciucului prin injecții sau compresie cu încărcare sau descărcare manuală.

12. Echipamente tehnice destinate lucrului subteran de următoarele tipuri:

12.1. Locomotive și vagoane cu frână;

12.2. Suporturi hidraulice de acoperiș.

13. Autocamion cu încărcare manuală pentru colectarea deșeurilor menajere incluzând un mecanism de comprimare.

14. Dispozitive detașabile de transmisie mecanică, inclusiv grilajele de protecție.

15. Grilaje de protecție pentru dispozitive detașabile de transmisie mecanică.

16. Elevatoare pentru deservirea vehiculelor.

17. Dispozitive pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor și a bunurilor care implică riscul căderii de la o distanță de peste trei metri pe verticală.

18. Echipamente tehnice portabile de fixare acționate pe cărucioare și alte echipamente tehnice cu acțiune pe bază de impact.

19. Dispozitive de protecție destinate detectării prezenței persoanelor.

20. Balustrade mobile acționate mecanic și cu posibilitate de cuplare proiectate pentru a fi utilizate ca elemente de protecție pentru echipamentele tehnice prevăzute la punctele 9, 10 și 11.

21. Blocuri logice pentru asigurarea funcțiilor de siguranță.

22. Structuri de protecție împotriva rostogolirii (ROPS).

23. Structuri de protecție împotriva obiectelor în cădere (FOPS).
ANEXA V

Listă indicând componentele de siguranță prevăzute la articolul 2 litera (c)

1. Grilaje de protecție pentru dispozitive detașabile de transmisie mecanică.

2. Dispozitive de protecție destinate detectării prezenței persoanelor.

3. Balustrade mobile acționate mecanic și cu posibilitate de cuplare proiectate pentru a fi utilizate ca elemente de protecție pentru echipamentele tehnice prevăzute la punctele 9, 10 și 11 din anexa IV.

4. Blocuri logice pentru asigurarea funcțiilor de siguranță.

5. Robinete cu mijloace suplimentare de detectare a defecțiunilor pentru controlul mișcărilor periculoase de la bordul echipamentului.

6. Sisteme de extracție pentru emisiile echipamentelor tehnice.

7. Balustrade și alte dispozitive de protecție proiectate pentru protecția persoanelor împotriva părților în mișcare implicate în procesele echipamentului.

8. Dispozitive de control al sarcinii și deplasărilor la echipamentele tehnice de ridicat.

9. Sisteme de restricționare pentru menținerea persoanelor la locurile ocupate.

10. Dispozitive pentru oprire de urgență.

11. Sisteme de evacuare pentru prevenirea acumulării de sarcini electrostatice cu potențial de pericol.

12. Limitatoare de energie și dispozitive de detensionare prevăzute la punctele 1.5.7, 3.4.7 și 4.1.2.6 din anexa I.

13. Sisteme și dispozitive de reducere a emisiei de zgomot și vibrații.

14. Structuri de protecție împotriva rostogolirii (ROPS).

15. Structuri de protecție împotriva obiectelor în cădere (FOPS).

16. Dispozitive de control cu două mânere.

17. Componente pentru echipamentele tehnice proiectate pentru ridicarea și/sau coborârea persoanelor între diverse rampe de descărcare, incluse în următoarea listă:

(a) dispozitive de blocare a ușilor rampei de descărcare;

(b) dispozitive de prevenire a căderii sau deplasării ascendente necontrolate a dispozitivului de transportare a sarcinii;

(c) dispozitive de limitare a excesului de viteză;

(d) amortizoare cu acumulare de energie,

 neliniare sau

 cu amortizare a reculului;

(e) amortizoare disipatoare de energie;

(f) dispozitive de siguranță montate pe cricuri pentru circuite hidraulice în cadrul cărora acestea sunt utilizate pentru prevenirea căderilor;

(g) dispozitive electrice de siguranță sub forma unor întrerupătoare de siguranță cu componente electronice.
ANEXA VI

Instrucțiuni de asamblare pentru echipamente tehnice parțial finalizate

Instrucțiunile de asamblare pentru echipamentele tehnice parțial finalizate trebuie să conțină o descriere a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea corectării modului de încorporare în ansamblul final, astfel încât să nu se compromită siguranța și sănătatea.

Instrucțiunile de asamblare trebuie să fie redactate într-o limbă oficială a Comunității, acceptabilă pentru producătorul echipamentului tehnic în care va fi încorporat echipamentul tehnic parțial finalizat sau pentru reprezentantul autorizat al acestuia.
ANEXA VII

A.   Cartea tehnică a echipamentului tehnic

Prezenta parte descrie procedura de întocmire a cărții tehnice. Cartea tehnică trebuie să demonstreze că echipamentul tehnic se încadrează în cerințele prezentei directive. Aceasta trebuie să acopere informațiile legate de proiectarea, producerea și exploatarea echipamentului tehnic, în măsura necesară acestei evaluări Cartea tehnică trebuie întocmită în una sau mai multe limbi oficiale ale Comunității, cu excepția instrucțiunilor pentru echipamente tehnice, în cazul cărora se aplică dispozițiile speciale din anexa I punctul 1.7.4.1.

1. Cartea tehnică trebuie să cuprindă următoarele:

(a) cartea construcției, care trebuie să includă:

 o descriere generală a echipamentului tehnic;

 schița de ansamblu a echipamentului tehnic și schițele circuitelor de control, precum și descrieri și explicații pertinente necesare pentru înțelegerea funcționării echipamentului tehnic;

 planurile detaliate însoțite de orice note de calcul, rezultate ale testelor, certificate, etc., necesare pentru verificarea conformității echipamentului tehnic cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță,

 documentația asupra evaluării riscurilor prin care se demonstrează procedura urmată, inclusiv:

 

(i) o listă cuprinzând principalele cerințe de sănătate și siguranță care se aplică echipamentului tehnic;

(ii) descrierea măsurilor de protecție aplicate pentru eliminarea pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor și, în cazul în care acest lucru este necesar, indicarea riscurilor remanente asociate echipamentului tehnic;

 standardele și alte specificații tehnice utilizate, prin care se prevăd principalele cerințe de sănătate și securitate acoperite de standardele menționate;

 orice memoriu tehnic prin care se indică rezultatele testelor efectuate fie de producător, fie de un organism ales de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia;

 o copie după instrucțiunile de utilizare a echipamentului tehnic;

 în cazul în care este necesar, declarația de încorporare pentru echipamentele tehnice parțial finalizate și montate în ansamblu, precum și instrucțiunile corespunzătoare de asamblare pentru un astfel de echipament;

 în cazul în care este necesar, copii după declarația de conformitate ce a echipamentului tehnic sau după alte produse încorporate în echipament;

 o copie după declarația de conformitate ce;

(b) pentru produsele fabricate în serie, măsurile interne ce urmează a fi aplicate pentru asigurarea încadrării echipamentului tehnic în cerințele prezentei directive.

Producătorul trebuie să efectueze cercetarea și încercările necesare asupra componentelor, asupra accesoriilor sau asupra ansamblului echipamentului tehnic pentru a stabili dacă proiectarea sau construcția acestora permit asamblarea și punerea în funcțiune în condiții de siguranță. Memoriile și rezultatele corespunzătoare se includ în cartea tehnică.

2. Cartea tehnică prevăzută la punctul 1 trebuie pusă la dispoziția autorităților competente ale statelor membre timp de cel puțin 10 ani după data fabricației echipamentului tehnic sau, în cazul produselor fabricate în serie, după data fabricației ultimului produs din seria respectivă.

Cartea tehnică nu trebuie să se afle pe teritoriul Comunității și nici să fie permanent disponibilă în formă fizică. Cu toate acestea, trebuie să se asigure posibilitatea ca aceasta să fie întocmită și pusă la dispoziție într-un termen proporțional cu complexitatea sa de către persoana desemnată în Declarația de conformitate CE.

Nu este obligatorie includerea în cartea tehnică a unor planuri detaliate sau a oricăror alte informații specifice în ceea ce privește subansamblurile utilizate pentru fabricarea echipamentului tehnic, cu excepția cazului în care este esențială cunoașterea acestora pentru verificarea conformității cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță.

3. Neprezentarea cărții tehnice în urma primirii unei cereri justificate din partea autorităților naționale competente poate constitui temei suficient pentru punerea sub îndoială a conformității echipamentului în cauză cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță.

B.   Documentație tehnică relevantă pentru echipamentele tehnice parțial finalizate

Prezenta parte descrie procedura de întocmire a cărții tehnice corespunzătoare. Documentația trebuie să indice acele cerințe ale prezentei directive care sunt aplicate și îndeplinite. Aceasta trebuie să acopere proiectarea, producerea și funcționarea echipamentelor tehnice parțial finalizate, în măsura necesară pentru evaluarea conformității cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicate. Documentația trebuie să fie întocmită în una sau mai multe limbi oficiale ale Comunității.

Aceasta trebuie să cuprindă următoarele:

(a) cartea construcției, care trebuie să includă:

 schița de ansamblu a echipamentelor tehnice parțial finalizate și schițele circuitelor de control;

 planurile detaliate însoțite de orice note de calcul, rezultate ale testelor, certificate etc., necesare pentru verificarea conformității echipamentelor tehnice parțial finalizate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicate;

 documentația de evaluare a riscurilor care să indice procedura urmată, inclusiv:

 

(i) o listă cuprinzând principalele cerințe de sănătate și siguranță aplicate și îndeplinite;

(ii) descrierea măsurilor de protecție implementate pentru eliminarea pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor și, în cazul în care acest lucru este necesar, indicarea riscurilor remanente;

(iii) standardele și alte specificații tehnice utilizate, prin care se prevăd principalele cerințe de sănătate și siguranță acoperite de standardele menționate;

(iv) orice memoriu tehnic prin care se indică rezultatele testelor efectuate fie de producător, fie de un organism ales de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia;

(v) o copie după instrucțiunile de asamblare pentru echipamentele tehnice parțial finalizate;

(b) pentru produsele fabricate în serie, măsurile interne ce urmează a fi aplicate pentru asigurarea încadrării echipamentelor tehnice parțial finalizate în cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicate.

Producătorul trebuie să efectueze cercetarea și încercările necesare asupra componentelor, asupra accesoriilor sau asupra echipamentelor tehnice parțial finalizate pentru a stabili dacă proiectarea sau construcția acestora permit asamblarea și utilizarea în condiții de siguranță. Memoriile și rezultatele corespunzătoare se includ în cartea tehnică.

Cartea tehnică relevantă trebuie să fie disponibilă cel puțin 10 ani după data fabricației echipamentelor tehnice parțial finalizate sau, în cazul produselor fabricate în serie, după data fabricației ultimului produs din seria respectivă și să fie, la cerere, prezentată autorităților competente ale statelor membre. Cartea tehnică nu trebuie să se afle pe teritoriul Comunității și nici să fie permanent disponibilă în formă fizică. Aceasta trebuie să poată fi întocmită și pusă la dispoziția autorității competente de către persoana desemnată în Declarația de încorporare.

Neprezentarea cărții tehnice corespunzătoare în urma primirii unei cereri justificate din partea autorităților naționale competente poate constitui temei suficient pentru punerea sub îndoială a conformității echipamentelor tehnice parțial finalizate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicate și atestate.
ANEXA VIII

Evaluarea conformității cu verificările interne asupra producției echipamentului tehnic

(1) Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3, asigură și declară că echipamentul în cauză îndeplinește cerințele relevante ale prezentei directive.

(2) Pentru fiecare tip reprezentativ al seriei în cauză, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia vor întocmi cartea tehnică prevăzută în anexa VII partea A.

(3) Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație să asigure conformitatea echipamentelor tehnice produse cu cele prevăzute în cartea tehnică la care se face referire în anexa VII partea A și cu cerințele prezentei directive.
ANEXA IX

Examinarea CE de tip

Examinarea CE de tip reprezintă procedura prin care un organism notificat constată și certifică satisfacerea dispozițiilor prezentei directive de către un model de echipament tehnic reprezentativ prevăzut în anexa IV (numit în continuare tipul).

1. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească, pentru fiecare tip în parte, cartea tehnică prevăzută în anexa VII partea A.

2. Pentru fiecare tip, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va înainta o cerere pentru examinarea CE de tip unui organism notificat, la alegerea sa.

Cererea va include:

 denumirea și adresa producătorului și, dacă este cazul, ale reprezentantului autorizat al acestuia;

 o declarație scrisă conform căreia cererea nu a fost înaintată unui alt organism notificat,

 cartea tehnică.

În plus, solicitantul va pune la dispoziția organismului notificat o mostră a tipului. Organismul notificat poate solicita mostre suplimentare în cazul în care programul de testare necesită acest lucru.

3. Organismul notificat:

3.1. va examina cartea tehnică, va verifica dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu aceasta și va stabili elementele care au fost proiectate în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare ale standardelor prevăzute la articolul 7 punctul 2, precum și elementele a căror proiectare nu are la bază dispozițiile corespunzătoare ale standardelor respective;

3.2. va efectua sau va dispune efectuarea de controale, măsurători și teste necesare pentru a verifica încadrarea soluțiilor adoptate în cerințele esențiale de sănătate și securitate ale prezentei directive, în cazul neaplicării standardelor prevăzute la articolul 7 punctul 2;

3.3. în cazul utilizării standardelor armonizate prevăzute la articolul 7 punctul 2, va efectua sau va dispune efectuarea de controale, măsurători și teste necesare pentru a verifica aplicarea de fapt a standardelor respective;

3.4. va stabili de comun acord cu solicitantul locul de efectuare a verificării respectării cărții tehnice examinate la fabricarea tipului, precum și a controalelor, măsurătorilor și testelor necesare.

4. În cazul în care tipul se încadrează în dispozițiile prezentei directive, organismul notificat va emite un certificat de examinare CE de tip în favoarea solicitantului. Certificatul va cuprinde denumirea și adresa producătorului și ale reprezentantului autorizat al acestuia, datele necesare pentru identificarea tipului aprobat, concluziile examinării și dispozițiile care pot condiționa emiterea acestuia.

Producătorul și organismul notificat vor păstra o copie a certificatului respectiv, a cărții tehnice și a tuturor documentelor relevante pe o perioadă de 15 ani de la data emiterii certificatului.

5. În cazul în care tipul nu se conformează dispozițiilor prezentei directive, organismul notificat va refuza emiterea în favoarea solicitantului a unui certificat de examinare CE de tip, cu furnizarea unei prezentări detaliate a motivelor refuzului. Acesta va informa pe solicitant, pe celelalte organisme notificate, precum și statul membru care l-a notificat. Trebuie să existe posibilitatea inițierii unei proceduri de apel.

6. Solicitantul va informa organismul notificat care deține cartea tehnică pentru emiterea certificatului de examinare CE de tip asupra tuturor modificărilor față de tipul aprobat. Organismul notificat va examina aceste modificări și fie va confirma valabilitatea certificatului existent de examinare CE de tip, fie va emite unul nou, în cazul în care modificările pot compromite conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță sau cu condițiile proiectate de exploatare a tipului.

7. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie după certificatele de examinare CE de tip. În temeiul unei cereri justificate, Comisia și statele membre pot obține o copie după cartea tehnică și după rezultatele examinărilor efectuate de organismul notificat.

8. Documentația și corespondența referitoare la procedurile aferente examinării CE de tip vor fi elaborate în limba (limbile) oficială (oficiale) comunitară (comunitare) a(le) statului membru în care are sediul organismul notificat sau în orice altă limbă oficială comunitară acceptabilă pentru organismul notificat.

9. Valabilitatea certificatului de examinare CE de tip

9.1. Organismul notificat are responsabilitatea permanentă de verificare a valabilității certificatului de examinare CE de tip. Acesta îl va informa pe producător asupra oricăror schimbări majore care ar putea afecta valabilitatea certificatului. Organismul notificat va retrage certificatele care și-au pierdut valabilitatea.

9.2. Producătorul echipamentului tehnic în cauză are răspunderea continuă de a verifica dacă echipamentul tehnic în cauză se conformează stadiului tehnic corespunzător.

9.3. Producătorul va solicita organismului notificat revizia valabilității certificatului de examinare CE de tip la fiecare cinci ani.

În cazul în care constată că valabilitatea certificatului se păstrează, având în vedere stadiul tehnic, organismul notificat va reînnoi certificatul pentru încă cinci ani.

Producătorul și organismul notificat vor păstra o copie a certificatului respectiv, a cărții tehnice și a tuturor documentelor relevante pe o perioadă de 15 ani de la data emiterii certificatului.

9.4. În cazul în care nu se reînnoiește valabilitatea certificatului de examinare CE de tip, producătorul va înceta desfacerea pe piață a echipamentului tehnic în cauză.
ANEXA X

Sistemul complet de asigurare a calității

Prezenta anexă descrie evaluarea de conformitate a echipamentelor tehnice prevăzute în anexa IV, produse cu ajutorul unui sistem complet de asigurarea calității, precum și procedura prin care un organism notificat evaluează și aprobă sistemul calității și monitorizează aplicarea acestuia.

1. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calității pentru proiectare, producere, recepție finală și testare, conform celor prevăzute la punctul 2 și se va supune supravegherii prevăzute la punctul 3.

2. Sistemul calității

2.1. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va depune o cerere de evaluare a sistemului calității folosit la un organism notificat, la alegerea proprie.

Cererea va include:

 denumirea și adresa producătorului și, dacă este cazul, ale reprezentantului autorizat al acestuia;

 locul de proiectare, fabricație, control, testare și depozitare a echipamentelor tehnice;

 cartea tehnică descrisă în anexa VII partea A, pentru câte un model din fiecare categorie de echipamente tehnice prevăzută la anexa IV pe care intenționează să le producă;

 documentația privind sistemul calității;

 o declarație scrisă conform căreia cererea nu a fost înaintată unui alt organism notificat.

2.2. Sistemul calității trebuie să asigure conformitatea echipamentelor tehnice cu dispozițiile prezentei directive. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie să fie documentate în mod sistematic și organizat, sub formă de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația asupra sistemului calității trebuie să permită o interpretare uniformă a măsurilor procedurale și de calitate, cum ar fi programele, planurile, manualele și registrele de calitate.

Aceasta trebuie să conțină, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor:

 obiectivele de calitate, structura organizațională, precum și responsabilitățile și autoritatea conducerii în ceea ce privește proiectarea și calitatea echipamentelor tehnice;

 specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care se aplică și, în cazul în care standardele prevăzute la articolul 7 punctul 2 nu se aplică integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a se asigura îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță ale prezentei directive;

 tehnicile de control și verificare a proiectării, procesele și acțiunile sistematice care vor fi folosite la proiectarea echipamentelor tehnice acoperite de prezenta directivă;

 tehnicile corespunzătoare de fabricație, controlul și asigurarea calității, procesele și acțiunile sistematice care vor fi folosite;

 controalele și testele care vor fi efectuate înaintea, în timpul și ulterior producerii, precum și frecvența efectuării acestora;

 registrele de calitate conținând rapoarte de control și date asupra încercărilor, date de calibrare și rapoarte asupra calificărilor personalului în cauză;

 mijloacele de monitorizare a îndeplinirii cerințelor de proiectare și calitate ale echipamentelor tehnice, precum și aplicarea efectivă a sistemului calității.

2.3. Organismul notificat va evalua sistemul calității pentru a stabili dacă îndeplinește cerințele de la punctul 2.2.

Elementele sistemului calității care se conformează standardului armonizat relevant vor fi considerate a se conforma cerințelor corespunzătoare prevăzute la punctul 2.2.

Echipa de verificatori trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei echipamentelor tehnice. Procedura de evaluare trebuie să includă un control ce trebuie efectuat la sediul producătorului. În timpul evaluării, echipa de evaluatori va efectua o revizie a cărții tehnice prevăzute la punctul 2.1 alineatul al doilea liniuța a treia pentru a verifica îndeplinirea cerințelor relevante de sănătate și siguranță.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia vor primi o notificare asupra deciziei. Notificarea va cuprinde concluziile examinării și decizia de evaluare, cu precizarea motivelor. Trebuie să existe posibilitatea inițierii unei proceduri de apel.

2.4. Producătorul se va angaja să îndeplinească obligațiile care reies din sistemul calității aprobat și să asigure menținerea compatibilității și valabilității acestuia.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia vor informa organismul notificat care a aprobat sistemul calității asupra oricărei modificări proiectate a se opera asupra acestuia.

Organismul notificat va evalua modificările propuse și va decide dacă sistemul pentru asigurarea calității în formă modificată satisface în continuare cerințele prevăzute la punctul 2.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Acesta va înainta producătorului o notificare asupra deciziei sale. Notificarea va cuprinde concluziile examinării și decizia de evaluare, cu precizarea motivelor.

3. Supravegherea aflată în sarcina organismului notificat

3.1. Scopul supravegherii este de a se asigura că producătorul își îndeplinește obligațiile aferente sistemului calității aprobat.

3.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat, în scopul efectuării controalelor, la locul de proiectare, fabricație, control, testare și depozitare și îi va pune la dispoziție toate informațiile necesare, cum ar fi:

 documentația privind sistemul calității;

 registrele de calitate prevăzute în secțiunea referitoare la proiectare din sistemul calității, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, testelor etc.;

 registrele de calitate prevăzute în secțiunea referitoare la fabricație din sistemul calității, cum ar fi rapoartele de control și date asupra încercărilor, date de calibrare și rapoarte asupra calificărilor personalului în cauză etc.

3.3. Organismul notificat va efectua verificări periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul calității; acesta va furniza producătorului un raport de verificare. Frecvența verificărilor periodice va asigura a reevaluare completă la fiecare trei ani.

3.4. În plus, organismul notificat poate face vizite neanunțate la sediul producătorului. Necesitatea acestor vizite suplimentare, precum și frecvența lor vor fi stabilite pe baza unui sistem de monitorizare a vizitelor administrat de organismul notificat. În cadrul sistemului de monitorizare a vizitelor se vor avea în mod special în vedere următorii factori:

 rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;

 necesitatea de a monitoriza măsurile de remediere;

 în cazul în care este necesar, condiții speciale legate de aprobarea sistemului;

 modificări semnificative ale organizării procesului, măsurilor sau tehnicilor de fabricație.

Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua teste sau poate dispune efectuarea acestora, dacă este necesar, pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului calității. Acesta va înainta producătorului un raport asupra vizitei și, în cazul efectuării de teste, un raport asupra testelor.

4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia vor pune la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de zece ani de la ultima dată de fabricație:

 documentația prevăzută la punctul 2.1;

 deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la punctul 2.4, paragrafele al treilea și al patrulea, și la punctele 3.3 și 3.4.
ANEXA XI

Criterii minime ce trebuie avute în vedere de statele membre pentru notificarea organismelor

1. Organismul, directorul acestuia și personalul responsabil pentru efectuarea testelor de verificare nu trebuie să fie aceeași persoană cu proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul echipamentelor tehnice pe care le controlează și nici reprezentantul autorizat al oricăruia dintre aceste părți. Aceștia nu se vor implica, fie direct, fie ca reprezentanți autorizați, în proiectarea, construcția, comercializarea sau întreținerea echipamentelor tehnice. Acest lucru nu exclude posibilitatea unor schimburi de informații tehnice între producător și organism.

2. Organismul și personalul acestuia vor efectua teste de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională și competență tehnică și nu vor fi supuși vreunor presiuni și stimulente, în special financiare, care ar putea influența judecata acestora sau rezultatele controlului, în special din partea unor persoane sau grupuri de persoane direct interesate de rezultatele verificărilor.

3. Organismul trebuie să dispună, pentru fiecare categorie de mașină pentru care este notificat, de personal cu cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru efectuarea unei evaluări de conformitate. Acesta trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor tehnice și administrative legate de efectuarea în mod corespunzător a verificărilor; acesta trebuie să aibă, de asemeni, acces la echipamentul necesar pentru verificări excepționale.

4. Personalul responsabil cu inspecția trebuie să aibă:

 o pregătire tehnică și profesională solidă;

 cunoștințe suficiente asupra cerințelor testelor pe care le efectuează și experiență corespunzătoare în efectuarea unor astfel de teste;

 capacitatea de a elabora certificatele, registrele și rapoartele necesare pentru autentificarea efectuării testelor.

5. Se va garanta imparțialitatea personalului de control. Remunerația acestuia nu va depinde de numărul de teste efectuat sau de rezultatele acestor teste.

6. Organismul va încheia o asigurare de răspundere civilă cu excepția cazului în care statul își asumă răspunderea acestuia conform legislației interne sau dacă statul membru este el însuși direct responsabil de efectuarea testelor.

7. Personalul organismului are obligația de a respecta secretul profesional asupra tuturor informațiilor obținute la îndeplinirea sarcinilor (mai puțin față de autoritățile administrative competente ale statului în care își desfășoară activitatea) prevăzute prin prezenta directivă sau prin orice dispoziție a legislației interne care îi conferă aplicabilitate.

8. Organismele notificate trebuie să participe la activitățile de coordonare. De asemenea, acestea vor participa direct sau vor fi reprezentate în cadrul activității de standardizare europeană sau se vor asigura că sunt la curent cu situația referitoare la standardele relevante.

9. Statele membre pot lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a se asigura că, în cazul încetării activității organismului notificat, documentația clienților este înaintată unui alt organism sau este pusă la dispoziția statului membru care l-a notificat.
ANEXA XII

Tabel de corespondență ( 19 )Directiva 98/37/EC

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 literele (a) și (b)

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 litera (c)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 3

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 15

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 3

Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 7 alineatele (2) și (3)

Articolul 5 alineatul (2) ultimul paragraf

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 10

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 22

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 11 alineatele (1) și (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 11 alineatele (3) și (4)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1) litera (e) și articolul 12 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (1) litera (f)

Articolul 8 alineatul (2) litera (a)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2) litera (b)

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (2) litera (c)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 8 alineatul (8)

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 14 alineatele (3) și 5

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (8)

Articolul 10 alineatele (1)-(3)

Articolul 16 alineatele (1)-(3)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 17

Articolul 11

Articolul 20

Articolul 12

Articolul 21

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 26 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 28

Articolul 16

Articolul 29

Anexa I — Observația preliminară 1

Anexa I — Principii generale punctul 2

Anexa I — Observația preliminară 2

Anexa I — Principii generale punctul 3

Anexa I — Observația preliminară 3

Anexa I — Principii generale punctul 4

Anexa I partea 1

Anexa I partea 1

Anexa I punctul 1.1.

Anexa I punctul 1.1.

Anexa I punctul 1.1.1.

Anexa I punctul 1.1.1.

Anexa I punctul 1.1.2.

Anexa I punctul 1.1.2.

Anexa I punctul 1.1.2 litera (d)

Anexa I punctul 1.1.6.

Anexa I punctul 1.1.3.

Anexa I punctul 1.1.3.

Anexa I punctul 1.1.4.

Anexa I punctul 1.1.4.

Anexa I punctul 1.1.5.

Anexa I punctul 1.1.5.

Anexa I punctul 1.2.

Anexa I punctul 1.2.

Anexa I punctul 1.2.1.

Anexa I punctul 1.2.1.

Anexa I punctul 1.2.2.

Anexa I punctul 1.2.2.

Anexa I punctul 1.2.3.

Anexa I punctul 1.2.3.

Anexa I punctul 1.2.4.

Anexa I punctul 1.2.4.

Anexa I punctul 1.2.4. de la primul la al treilea paragraf

Anexa I punctul 1.2.4.1.

Anexa I punctul 1.2.4. de la al patrulea la al șaselea paragraf

Anexa I punctul 1.2.4.3.

Anexa I punctul 1.2.4. al șaptelea paragraf

Anexa I punctul 1.2.4.4.

Anexa I punctul 1.2.5.

Anexa I punctul 1.2.5.

Anexa I punctul 1.2.6.

Anexa I punctul 1.2.6.

Anexa I punctul 1.2.7.

Anexa I punctul 1.2.1.

Anexa I punctul 1.2.8.

Anexa I punctul 1.1.6.

Anexa I punctul 1.3.

Anexa I punctul 1.3.

Anexa I punctul 1.3.1.

Anexa I punctul 1.3.1.

Anexa I punctul 1.3.2.

Anexa I punctul 1.3.2.

Anexa I punctul 1.3.3.

Anexa I punctul 1.3.3.

Anexa I punctul 1.3.4.

Anexa I punctul 1.3.4.

Anexa I punctul 1.3.5.

Anexa I punctul 1.3.5.

Anexa I punctul 1.3.6.

Anexa I punctul 1.3.6.

Anexa I punctul 1.3.7.

Anexa I punctul 1.3.7.

Anexa I punctul 1.3.8

Anexa I punctul 1.3.8.

Anexa I punctul 1.3.8 A

Anexa I punctul 1.3.8.1.

Anexa I punctul 1.3.8 B

Anexa I punctul 1.3.8.2.

Anexa I punctul 1.4.

Anexa I punctul 1.4.

Anexa I punctul 1.4.1.

Anexa I punctul 1.4.1.

Anexa I punctul 1.4.2.

Anexa I punctul 1.4.2.

Anexa I punctul 1.4.2.1.

Anexa I punctul 1.4.2.1.

Anexa I punctul 1.4.2.2.

Anexa I punctul 1.4.2.2.

Anexa I punctul 1.4.2.3.

Anexa I punctul 1.4.2.3.

Anexa I punctul 1.4.3.

Anexa I punctul 1.4.3.

Anexa I punctul 1.5.

Anexa I punctul 1.5.

Anexa I punctul 1.5.1.

Anexa I punctul 1.5.1.

Anexa I punctul 1.5.2.

Anexa I punctul 1.5.2.

Anexa I punctul 1.5.3.

Anexa I punctul 1.5.3.

Anexa I punctul 1.5.4.

Anexa I punctul 1.5.4.

Anexa I punctul 1.5.5.

Anexa I punctul 1.5.5.

Anexa I punctul 1.5.6.

Anexa I punctul 1.5.6.

Anexa I punctul 1.5.7.

Anexa I punctul 1.5.7.

Anexa I punctul 1.5.8.

Anexa I punctul 1.5.8.

Anexa I punctul 1.5.9.

Anexa I punctul 1.5.9.

Anexa I punctul 1.5.10.

Anexa I punctul 1.5.10.

Anexa I punctul 1.5.11.

Anexa I punctul 1.5.11.

Anexa I punctul 1.5.12.

Anexa I punctul 1.5.12.

Anexa I punctul 1.5.13.

Anexa I punctul 1.5.13.

Anexa I punctul 1.5.14.

Anexa I punctul 1.5.14.

Anexa I punctul 1.5.15.

Anexa I punctul 1.5.15.

Anexa I punctul 1.6.

Anexa I punctul 1.6.

Anexa I punctul 1.6.1.

Anexa I punctul 1.6.1.

Anexa I punctul 1.6.2.

Anexa I punctul 1.6.2.

Anexa I punctul 1.6.3.

Anexa I punctul 1.6.3.

Anexa I punctul 1.6.4.

Anexa I punctul 1.6.4.

Anexa I punctul 1.6.5.

Anexa I punctul 1.6.5.

Anexa I punctul 1.7.

Anexa I punctul 1.7.

Anexa I punctul 1.7.0.

Anexa I punctul 1.7.1.1.

Anexa I punctul 1.7.1.

Anexa I punctul 1.7.1.2.

Anexa I punctul 1.7.2.

Anexa I punctul 1.7.2.

Anexa I punctul 1.7.3.

Anexa I punctul 1.7.3.

Anexa I punctul 1.7.4.

Anexa I punctul 1.7.4.

Anexa I punctul 1.7.4. literele (b) și (h)

Anexa I punctul 1.7.4.1.

Anexa I punctul 1.7.4. literele (a),(c) și (e)-(g)

Anexa I punctul 1.7.4.2.

Anexa I punctul 1.7.4. litera (d)

Anexa I punctul 1.7.4.3.

Anexa I partea 2

Anexa I partea 2

Anexa I punctul 2.1.

Anexa I punctul 2.1.

Anexa I punctul 2.1. primul paragraf

Anexa I punctul 2.1.1.

Anexa I punctul 2.1. al doilea paragraf

Anexa I punctul 2.1.2.

Anexa I punctul 2.2.

Anexa I punctul 2.2.

Anexa I punctul 2.2. primul paragraf

Anexa I punctul 2.2.1.

Anexa I punctul 2.2. al doilea paragraf

Anexa I punctul 2.2.1.1.

Anexa I punctul 2.3.

Anexa I punctul 2.3.

Anexa I partea 3

Anexa I partea 3

Anexa I punctul 3.1.

Anexa I punctul 3.1.

Anexa I punctul 3.1.1.

Anexa I punctul 3.1.1.

Anexa I punctul 3.1.2.

Anexa I punctul 1.1.4.

Anexa I punctul 3.1.3.

Anexa I punctul 1.1.5.

Anexa I punctul 3.2.

Anexa I punctul 3.2.

Anexa I punctul 3.2.1.

Anexa I punctele 1.1.7. și 3.2.1.

Anexa I punctul 3.2.2.

Anexa I punctele 1.1.8. și 3.2.2.

Anexa I punctul 3.2.3.

Anexa I punctul 3.2.3.

Anexa I punctul 3.3.

Anexa I punctul 3.3.

Anexa I punctul 3.3.1.

Anexa I punctul 3.3.1.

Anexa I punctul 3.3.2.

Anexa I punctul 3.3.2.

Anexa I punctul 3.3.3.

Anexa I punctul 3.3.3.

Anexa I punctul 3.3.4.

Anexa I punctul 3.3.4.

Anexa I punctul 3.3.5.

Anexa I punctul 3.3.5.

Anexa I punctul 3.4.

Anexa I punctul 3.4.

Anexa I punctul 3.4.1. primul paragraf

Anexa I punctul 1.3.9.

Anexa I punctul 3.4.1. al doilea paragraf

Anexa I punctul 3.4.1.

Anexa I punctul 3.4.2.

Anexa I punctul 1.3.2.

Anexa I punctul 3.4.3.

Anexa I punctul 3.4.3.

Anexa I punctul 3.4.4.

Anexa I punctul 3.4.4.

Anexa I punctul 3.4.5.

Anexa I punctul 3.4.5.

Anexa I punctul 3.4.6.

Anexa I punctul 3.4.6.

Anexa I punctul 3.4.7.

Anexa I punctul 3.4.7.

Anexa I punctul 3.4.8.

Anexa I punctul 3.4.2.

Anexa I punctul 3.5.

Anexa I punctul 3.5.

Anexa I punctul 3.5.1.

Anexa I punctul 3.5.1.

Anexa I punctul 3.5.2.

Anexa I punctul 3.5.2.

Anexa I punctul 3.5.3.

Anexa I punctul 3.5.3.

Anexa I punctul 3.6.

Anexa I punctul 3.6.

Anexa I punctul 3.6.1.

Anexa I punctul 3.6.1.

Anexa I punctul 3.6.2.

Anexa I punctul 3.6.2.

Anexa I punctul 3.6.3.

Anexa I punctul 3.6.3.

Anexa I punctul 3.6.3. litera (a)

Anexa I punctul 3.6.3.1.

Anexa I punctul 3.6.3. litera (b)

Anexa I punctul 3.6.3.2.

Anexa I partea 4

Anexa I partea 4

Anexa I punctul 4.1.

Anexa I punctul 4.1.

Anexa I punctul 4.1.1.

Anexa I punctul 4.1.1.

Anexa I punctul 4.1.2.

Anexa I punctul 4.1.2.

Anexa I punctul 4.1.2.1.

Anexa I punctul 4.1.2.1.

Anexa I punctul 4.1.2.2.

Anexa I punctul 4.1.2.2.

Anexa I punctul 4.1.2.3.

Anexa I punctul 4.1.2.3.

Anexa I punctul 4.1.2.4.

Anexa I punctul 4.1.2.4.

Anexa I punctul 4.1.2.5.

Anexa I punctul 4.1.2.5.

Anexa I punctul 4.1.2.6.

Anexa I punctul 4.1.2.6.

Anexa I punctul 4.1.2.7.

Anexa I punctul 4.1.2.7.

Anexa I punctul 4.1.2.8.

Anexa I punctul 1.5.16.

Anexa I punctul 4.2.

Anexa I punctul 4.2.

Anexa I punctul 4.2.1.

Anexa I punctul 4.2.1.1.

Anexa I punctul 1.1.7.

Anexa I punctul 4.2.1.2.

Anexa I punctul 1.1.8.

Anexa I punctul 4.2.1.3.

Anexa I punctul 4.2.1.

Anexa I punctul 4.2.1.4.

Anexa I punctul 4.2.2.

Anexa I punctul 4.2.2.

Anexa I punctul 4.2.3.

Anexa I punctul 4.2.3.

Anexa I punctele 4.1.2.7 și 4.1.2.8.2.

Anexa I punctul 4.2.4.

Anexa I punctul 4.1.3.

Anexa I punctul 4.3.

Anexa I punctul 4.3.

Anexa I punctul 4.3.1.

Anexa I punctul 4.3.1.

Anexa I punctul 4.3.2.

Anexa I punctul 4.3.2.

Anexa I punctul 4.3.3.

Anexa I punctul 4.3.3.

Anexa I punctul 4.4.

Anexa I punctul 4.4.

Anexa I punctul 4.4.1.

Anexa I punctul 4.4.1.

Anexa I punctul 4.4.2.

Anexa I punctul 4.4.2.

Anexa I partea 5

Anexa I partea 5

Anexa I punctul 5.1.

Anexa I punctul 5.1.

Anexa I punctul 5.2.

Anexa I punctul 5.2.

Anexa I punctul 5.3.

Anexa I punctul 5.4.

Anexa I punctul 5.3.

Anexa I punctul 5.5.

Anexa I punctul 5.4.

Anexa I punctul 5.6.

Anexa I punctul 5.5.

Anexa I punctul 5.7.

Anexa I punctul 5.6.

Anexa I partea 6

Anexa I partea 6

Anexa I punctul 6.1.

Anexa I punctul 6.1.

Anexa I punctul 6.1.1.

Anexa I punctul 4.1.1 litera (g)

Anexa I punctul 6.1.2.

Anexa I punctul 6.1.1.

Anexa I punctul 6.1.3.

Anexa I punctul 6.1.2.

Anexa I punctul 6.2.

Anexa I punctul 6.2.

Anexa I punctul 6.2.1.

Anexa I punctul 6.2.

Anexa I punctul 6.2.2.

Anexa I punctul 6.2.

Anexa I punctul 6.2.3.

Anexa I punctul 6.3.1.

Anexa I punctul 6.3.

Anexa I punctul 6.3.2.

Anexa I punctul 6.3.1.

Anexa I punctul 6.3.2 al treilea paragraf

Anexa I punctul 6.3.2.

Anexa I punctul 6.3.2 al patrulea paragraf

Anexa I punctul 6.3.3.

Anexa I punctul 6.3.2 primul paragraf

Anexa I punctul 6.4.1.

Anexa I punctele 4.1.2.1, 4.1.2.3 și 6.1.1.

Anexa I punctul 6.4.2.

Anexa I punctul 6.3.1.

Anexa I punctul 6.5.

Anexa I punctul 6.5.

Anexa II părțile A și B

Anexa II prima parte secțiunea A

Anexa II partea C

Anexa III

Anexa III

Anexa IV.A.1 (1.1-1.4)

Anexa IV.1 (1.1-1.4)

Anexa IV.A.2

Anexa IV.2

Anexa IV.A.3

Anexa IV.3

Anexa IV.A.4

Anexa IV.4 (4.1 și 4.2)

Anexa IV.A.5

Anexa IV.5

Anexa IV.A.6

Anexa IV.6

Anexa IV.A.7

Anexa IV.7

Anexa IV.A.8

Anexa IV.8

Anexa IV.A.9

Anexa IV.9

Anexa IV.A.10

Anexa IV.10

Anexa IV.A.11

Anexa IV.11

Anexa IV.A.12 (prima și a doua liniuță)

Anexa IV.12 (12.1 și 12.2)

Anexa IV.A.12 (a treia liniuță)

Anexa IV.A.13

Anexa IV.13

Anexa IV.A.14 prima parte

Anexa IV.15

Anexa IV.A.14 partea a doua

Anexa IV.14

Anexa IV.A.15

Anexa IV.16

Anexa IV.A.16

Anexa IV.17

Anexa IV.A.17

Anexa IV.B.1

Anexa IV.19

Anexa IV.B.2

Anexa IV.21

Anexa IV.B.3

Anexa IV.20

Anexa IV.B.4

Anexa IV.22

Anexa IV.B.5

Anexa IV.23

Anexa V punctul 1

Anexa V punctul 2

Anexa V punctul 3 primul paragraf litera (a)

Anexa VII partea A punctul 1 primul paragraf litera (a)

Anexa V punctul 3 primul paragraf litera (b)

Anexa VII partea A punctul 1 primul paragraf litera (b)

Anexa V punctul 3 al doilea paragraf

Anexa VII partea A punctul 1 al doilea paragraf

Anexa V punctul 3 al treilea paragraf

Anexa VII partea A punctul 3

Anexa V punctul 4 litera (a)

Anexa VII partea A punctul 2 al doilea și al treilea paragraf

Anexa V punctul 4 litera (b)

Anexa VII partea A punctul 2 primul paragraf

Anexa V punctul 4 litera (c)

Anexa VII partea A introducere

Anexa VI punctul 1

Anexa IX introducere

Anexa VI punctul 2

Anexa IX punctele 1 și 2

Anexa VI punctul 3

Anexa IX punctul 3

Anexa VI punctul 4 primul paragraf

Anexa IX punctul 4 primul paragraf

Anexa VI punctul 4 al doilea paragraf

Anexa IX punctul 7

Anexa VI punctul 5

Anexa IX punctul 6

Anexa VI punctul 6 prima teză

Anexa IX punctul 5

Anexa VI punctul 6 a doua și a treia teză

Articolul 14 alineatul (6)

Anexa VI punctul 7

Anexa IX punctul 8

Anexa VII punctul 1

Anexa XI punctul 1

Anexa VII punctul 2

Anexa XI punctul 2

Anexa VII punctul 3

Anexa XI punctul 3

Anexa VII punctul 4

Anexa XI punctul 4

Anexa VII punctul 5

Anexa XI punctul 5

Anexa VII punctul 6

Anexa XI punctul 6

Anexa VII punctul 7

Anexa XI punctul 7

Anexa VIII

Anexa IX( 1 ) JO L 154 E, 29.5.2001, p. 164.

( 2 ) JO C 311, 7.11.2001, p. 1.

( 3 ) Avizul Parlamentului European din 4 iulie 2002 (JO C 271 E, 12.11.2003, p. 491), Poziția Comună a Consiliului din 18 iulie 2005 (JO C 251 E, 11.10.2005, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 15 decembrie 2005 (nepublicată în Jurnalul Oficial până la această dată). Decizia Consiliului din 25 aprilie 2006.

( 4 ) JO L 207, 23.7.1998, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/79/CE (JO L 331, 7.12.1998, p. 1).

( 5 ) Directiva 89/392/CEE a Consiliului din 14 iunie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul echipamentelor tehnice (JO L 183, 29.6.1989, p. 9).

( 6 ) JO L 256, 13.9.1991, p. 51.

( 7 ) JO L 393, 30.12.1989, p. 13. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 195, 19.7.2001, p. 46).

( 8 ) JO L 171, 9.7.2003, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/67/CE a Comisiei (JO L 273, 19.10.2005, p. 17).

( 9 ) JO L 220, 30.8.1993, p. 23.

( 10 ) JO L 213, 7.9.1995, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 11 ) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

( 12 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 13 ) JO L 42, 23.2.1970, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/28/CE a Comisiei (JO L 65, 7.3.2006, p. 27).

( 14 ) JO L 124, 9.5.2002, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/30/CE a Comisiei (JO L 106, 27.4.2005, p. 17).

( 15 ) JO L 77, 26.3.1973, p. 29. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (JO L 220, 30.8.1993, p. 1).

( 16 ) JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

( 17 ) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

( 18 ) JO L 309, 24.11.2009, p. 71.

( 19 ) Prezentul tabel indică relația dintre anumite părți ale Directivei 98/37/EC și părțile din cadrul prezentei directive care vizează același subiect. Cu toate acestea, părțile corelate nu au obligatoriu conținut identic.

Top