EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R0889-20140319

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr. 889/2005 al Consiliului din 13 iunie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1727/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/889/2014-03-19

2005R0889 — RO — 19.03.2014 — 005.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2005 AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2005

de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1727/2003

(JO L 152, 15.6.2005, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1791/2006 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1377/2007 AL CONSILIULUI din 26 noiembrie 2007

  L 309

1

27.11.2007

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 666/2008 AL CONSILIULUI din 15 iulie 2008

  L 188

1

16.7.2008

►M4

REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2013 AL CONSILIULUI din 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M5

REGULAMENTUL (UE) NR. 270/2014 AL CONSILIULUI din 17 martie 2014

  L 79

34

18.3.2014
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2005 AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2005

de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1727/2003CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 60 și 301 ale acestuia,

având în vedere Poziția comună 2005/440/PESC din 13 iunie 2005 privind unele măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo ( 1 ),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Poziția comună 2002/829/PESC a Consiliului din 21 octombrie 2002 privind furnizarea anumitor echipamente Republicii Democratice Congo ( 2 ) a impus un embargo asupra furnizării de arme și materiale conexe către Republica Democratică Congo („RDC”).

(2)

La 28 iulie 2003, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis în Rezoluția sa 1493 (2003) [„RCSONU 1493 (2003)”] impunerea unui embargo asupra furnizării de arme și materiale conexe, precum și asupra furnizării de asistență, consiliere sau formare legate de activități militare în RDC tuturor grupărilor armate și ale milițiilor care operează pe teritoriile Kivu de Nord, Kivu de Sud și Ituri și grupărilor care nu sunt părți semnatare ale acordului global și cuprinzător.

(3)

Poziția comună 2003/680/PESC prevede alinierea Poziției comune 2002/829/PESC la măsurile instituite de RCSONU 1493 (2003). Unele dintre aceste măsuri au fost puse în aplicare la nivelul Comunității prin Regulamentul (CE) nr. 1727/2003 al Consiliului ( 3 ).

(4)

Având în vedere continuarea traficului ilicit de arme în interiorul și spre RDC, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, acționând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite, adoptă Rezoluția 1596 (2005) din 18 aprilie 2005 [„RCSONU 1596 (2005)”] care, inter alia, extinde prezentul embargo asupra armelor la toți destinatarii de pe teritoriul RDC. RCSONU 1596 (2005) prevede unele excepții de la embargo.

(5)

Poziția comună 2005/440/PESC confirmă embargoul și interzicerea furnizării de asistență conexă din Poziția comună 2002/829/PESC și prevede o excepție suplimentară de la embargoul asupra armelor și interzicerea acordării de asistență aferentă embargoului, pentru alinierea listei de excepții la RCSONU 1596 (2005).

(6)

Interzicerea furnizării de asistență tehnică și financiară aferentă activităților militare intră în domeniul de aplicare al tratatului. Pentru evitarea oricărei denaturări a concurenței, este necesară, prin urmare, punerea în aplicare a unor măsuri comunitare în ceea ce privește Comunitatea.

(7)

În sensul prezentului regulament, este necesar să se considere că teritoriul Comunității cuprinde teritoriile statelor membre unde se aplică tratatul, în condițiile stabilite de tratat.

(8)

Din motive de eficacitate, Comisia ar trebui împuternicită să modifice anexa la prezentul regulament.

(9)

Pentru a asigura eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale.

(10)

Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 1727/2003 ar trebui înlocuit cu acest nou regulament, care conține toate dispozițiile relevante privind interzicerea furnizării de asistență tehnică și financiară legate de activități militare în RDC,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, producerea, asamblarea, testarea, întreținerea sau de oricare alte servicii tehnice și poate lua forma instrucțiunilor, consilierii, formării, transmiterii de cunoștințe sau abilități operaționale sau de servicii de consultanță; asistența tehnică include și forme verbale de asistență;

(2) „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în conformitate cu alineatul (8) din RCSONU 1533 (2004).

▼M3

Articolul 2

(1)  Se interzice:

(a) acordarea de asistență tehnică legată de activități militare, direct sau indirect, către oricare entitate neguvernamentală sau persoană care desfășoară activități pe teritoriul RDC;

(b) acordarea de finanțări sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, inclusiv, în special, subvenții, împrumuturi sau o asigurare a creditelor de export, pentru oricare vânzare, furnizare, transfer sau export de arme și materiale conexe, sau pentru orice acordare, vânzare, furnizare sau transfer de asistență tehnică conexă sau alte servicii, direct sau indirect, către oricare entitate neguvernamentală sau persoană care desfășoară activități pe teritoriul RDC;

(c) participarea intenționată la activități al căror obiect sau efect este, direct sau indirect, promovarea tranzacțiilor menționate la literele (a) și (b).

(2)  Acordarea de asistență tehnică, finanțări și asistență financiară oricărei entități guvernamentale sau altor persoane, entități sau organisme, în RDC sau spre utilizare în RDC, alta decât asistența acordată Misiunii Organizației Națiunilor Unite în RDC (MONUC) în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a), se notifică în prealabil Comitetului pentru sancțiuni. Aceste notificări trebuie să conțină toate informațiile pertinente, inclusiv, în cazurile în care este necesar, utilizatorul final, data propusă a livrării și itinerariul transporturilor.

▼M2

Articolul 2a

Interdicția prevăzută la articolul 2 litera (b) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca această interdicție.

▼M3

Articolul 3

(1)  Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente, astfel cum sunt indicate în site-urile web enumerate în anexă, din statul membru în care este stabilit furnizorul de servicii pot autoriza furnizarea de:

(a) asistență tehnică, finanțări și asistență financiară în legătură cu arme și materiale conexe destinate exclusiv sprijinirii MONUC și utilizării de către aceasta;

(b) asistență tehnică, finanțări și asistență financiară în legătură cu echipamente militare neletale destinate utilizării exclusiv în scopuri umanitare sau pentru protecție, în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni a fost notificat în prealabil cu privire la furnizarea asistenței sau serviciilor respective, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2);

▼M5

(c) asistență tehnică, finanțare și asistență financiară legate de armele și materialele conexe destinate exclusiv sprijinirii Grupului operativ regional al Uniunii Africane sau utilizării de către acesta.

▼M3

(2)  Nicio autorizație nu este acordată pentru activități care s-au desfășurat deja.

▼B

Articolul 4

Comisia și statele membre se informează de îndată reciproc cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și își furnizează reciproc orice informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații despre încălcarea regulamentului, despre problemele apărute în aplicarea acestuia și despre hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești naționale.

Articolul 5

(1)  Comisia este autorizată să modifice anexa pe baza informațiilor furnizate de către statele membre.

(2)  Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite, Comisia menține toate contactele necesare cu Comitetul pentru sancțiuni în scopul punerii în aplicare eficiente a prezentului regulament.

Articolul 6

Statele membre instituie normele cu privire la sancțiunile care se aplică pentru încălcările dispozițiilor prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

Comisiei îi sunt notificate de către statele membre aceste norme imediat după data intrării în vigoare a prezentului regulament și îi sunt notificate, de asemenea, toate modificările ulterioare.

▼M2

Articolul 6a

(1)  Statele membre desemnează autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatul (1) și le identifică în cadrul paginilor de internet enumerate în anexă.

(2)  Statele membre notifică fără întârziere Comisiei, după intrarea în vigoare a prezentului articol, autoritățile lor competente și orice modificări ulterioare ale acestora.

▼M2

Articolul 7

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Comunității, inclusiv spațiul aerian al acesteia;

(b) la bordul oricăror aeronave sau nave care se află sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane care se află pe teritoriul Comunității sau în afara acestuia și este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism cu privire la orice activitate desfășurată de acesta, integral sau parțial, în Comunitate.

▼B

Articolul 8

Se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1727/2003.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M2
ANEXĂ

Pagini de internet care conțin informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolele 3 și 6a, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

(se completează de către statele membre)

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M4

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873( 1 ) JO L 152, 15.6.2005, p. 22.

( 2 ) JO L 285, 23.10.2002, p. 1, poziție comună astfel cum a fost modificată ultima dată prin Poziția comună 2003/680/PESC (JO L 249, 1.10.2003, p. 64).

( 3 ) JO L 249, 1.10.2003, p. 5, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul nr. 1567/2004 al Comisiei (JO L 285, 4.9.2004, p. 10).

Top