EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005O0005-20081001

Consolidated text: Orientarea Băncii Centrale Europene din 17 februarie 2005 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice (BCE/2005/5) (2005/327/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/327/2008-10-01

2005O0005 — RO — 01.10.2008 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 februarie 2005

privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice

(BCE/2005/5)

(2005/327/CE)

(JO L 109, 29.4.2005, p.81)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 3 februarie 2006

  L 40

32

11.2.2006

►M2

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 18 decembrie 2006 (2007/C 17/01)

  C 17

1

25.1.2007

 M3

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 15 noiembrie 2007

  L 311

49

29.11.2007

►M4

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 5 septembrie 2008

  L 276

32

17.10.2008
▼B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 februarie 2005

privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice

(BCE/2005/5)

(2005/327/CE)CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 5.2, 12.1 și 14.3,

întrucât:

(1)

În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de statistici privind finanțele publice (SFP) complete și fiabile.

(2)

Procedurile prevăzute de prezenta orientare nu aduc atingere responsabilităților și competențelor statelor membre și ale Comunității.

(3)

Articolul 5.1 din Statut prevede că Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), culege fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici, informațiile statistice necesare îndeplinirii sarcinilor SEBC. Articolul 5.2 stipulează că BCN execută, în măsura în care este posibil, sarcinile descrise la articolul 5.1.

(4)

O parte a informațiilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale SEBC în domeniul SFP sunt compilate de autoritățile naționale competente, altele de către BCN. Prin urmare, unele dintre sarcinile care trebuie îndeplinite în temeiul prezentei orientări necesită cooperarea dintre SEBC și autoritățile naționale competente, în conformitate cu articolul 5.1 din Statut și cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană ( 1 ).

(5)

Este necesară instituirea unor proceduri eficiente de schimb al SFP în cadrul SEBC pentru a asigura faptul că SEBC dispune de SFP actualizate care corespund necesităților sale și că aceste statistici sunt compatibile cu previziunile privind aceleași variabile elaborate de BCN, indiferent dacă statisticile în cauză sunt elaborate de BCN sau de autoritățile naționale competente.

(6)

Din motive de coerență, cerințele SEBC în domeniul SFP ar trebui să se bazeze, în măsura în care este posibil, pe standardele statistice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate ( 2 ) (denumit în continuare „SEC 95”).

(7)

Tabelul 2 (Principalele agregate ale administrației publice) din programul de transmitere prevăzut în anexa B la SEC 95, disponibil de două ori pe an (cu un decalaj de trei și opt luni de la sfârșitul ultimului an analizat), se referă la majoritatea informațiilor fundamentale necesare îndeplinirii cerințelor de raportare în ceea ce privește veniturile și cheltuielile. Celelalte informații fundamentale necesare elaborării totalurilor pentru zona euro și Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește veniturile și cheltuielile se referă în principal la operațiunile dintre statele membre și la bugetul UE.

(8)

O selecție de statistici privind datoria publică și ajustarea deficit-datorie este pusă la dispoziție de două ori pe an, înainte de 1 martie și 1 septembrie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexată Tratatului de instituire a Comunității Europene ( 3 ). Tabelul 6 [Conturi financiare pe sectoare (operațiuni)] și tabelul 7 (Bilanțuri ale activelor și pasivelor financiare) din programul de transmitere prevăzut în anexa B la SEC 95, inclusiv conturile financiare pentru sectorul administrației publice și subsectoarele acestuia, sunt puse la dispoziție o dată pe an (cu un decalaj de nouă luni de la sfârșitul ultimului an analizat). Cu toate acestea, sursele respective nu corespund nevoilor SEBC în ceea ce privește domeniul acoperit și termenele.

(9)

În ceea ce privește statisticile privind datoria publică și ajustarea deficit-datorie, SEBC are nevoie, de asemenea, de date care nu sunt disponibile în statisticile menționate anterior, în special date privind defalcările datoriei în funcție de scadența inițială și reziduală, valoarea nominală și deținători, precum și privind alte fluxuri care leagă tranzacțiile la valoarea pieței, în conformitate cu SEC 95, și variațiile datoriei publice la valoarea nominală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93. Prin urmare, în ciuda surselor descrise anterior, este necesar ca autoritățile naționale competente să procedeze la compilarea de date suplimentare.

(10)

Limitele inerente sistemelor de culegere a SFP și legate de resurse înseamnă că poate fi necesar să se acorde unele derogări de la prezenta orientare.

(11)

Transmiterea de către BCN spre BCE a informațiilor statistice confidențiale are loc în măsura în care este necesar pentru a permite exercitarea sarcinilor de către SEBC. Regimul de confidențialitate este prevăzut la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 și de Orientarea BCE/1998/NP28 a Băncii Centrale Europene din 22 decembrie 1998 privind normele comune și standardele minime de protecție a confidențialității informațiilor statistice individuale culese de Banca Centrală Europeană cu sprijinul băncilor centrale naționale ( 4 ).

(12)

Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu afecteze cadrul conceptual aferent și nici sarcina de raportare. La aplicarea procedurii se ține seama de avizele Comitetului de statistică al SEBC. BCN pot propune astfel de modificări de natură tehnică ale anexelor prin intermediul Comitetului de statistică.

(13)

În conformitate cu articolele 12.1 și 14.3 din Statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1. „stat membru participant” înseamnă un stat membru care a adoptat moneda unică în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene;

2. „zonă euro” înseamnă teritoriul economic al statelor membre participante și BCE;

3. „datorie din care, cu rata dobânzii variabilă” înseamnă datoria sub formă de instrumente financiare pentru care plățile de cupoane nu corespund unui procent predeterminat din principal, ci depind de o terță rată a dobânzii sau de o rată de randament sau de un alt indicator;

4. „statistici privind veniturile și cheltuielile” înseamnă statisticile prevăzute în tabelele 1A, 1B și 1C din anexa I;

5. „statistici privind ajustarea deficit-datorie” înseamnă statisticile prevăzute în tabelele 2A și 2B din anexa I;

6. „statistici privind datoria” înseamnă statisticile prevăzute în tabelele 3A și 3B din anexa I;

7. „set complet de date” înseamnă toate categoriile incluse în „statistici privind veniturile și cheltuielile”, „statistici privind ajustarea deficit-datorie” și „statistici privind datoria”;

8. „categorii principale” și „categorii secundare” înseamnă categoriile specificate ca atare în anexa I;

9. „set parțial de date” înseamnă toate categoriile sau categoriile principale incluse într-una din următoarele:

„statistici privind veniturile și cheltuielile”, „statistici privind ajustarea deficit-datorie” sau „statistici privind datoria”.

Articolul 2

Obligații de raportare statistică ale BCN

(1)  BCN raportează SFP către BCE, astfel cum se precizează în anexa I, pe baza unui an calendaristic. Datele respectă principiile și definițiile din SEC 95 și din Regulamentul (CE) nr. 3605/93, astfel cum se precizează în detaliu în anexa II.

▼M2

(2)  Datele vor acoperi perioada cuprinsă între anul 1995 și anul la care se referă transmiterea (anul t-1).

▼B

(3)  Datele privind deficitul/excedentul, datoria, veniturile, cheltuielile sau produsul intern brut (PIB) nominal sunt însoțite de motivele revizuirilor în cazul în care amploarea variației deficitului/excedentului cauzate de revizuiri reprezintă cel puțin 0,3 % din PIB sau în care amploarea variației datoriei, veniturilor, cheltuielilor sau PIB-ului nominal cauzate de revizuiri reprezintă cel puțin 0,5 % din PIB.

Articolul 3

Obligații de raportare statistică ale BCE

(1)  Pe baza datelor raportate de BCN, BCE gestionează „baza de date SFP”, care include agregatele pentru zona euro și pentru UE. BCE difuzează baza de date SFP către BCN.

(2)  BCN indică cine poate avea acces la informațiile lor statistice. BCE ține seama de aceste indicații atunci când difuzează baza de date SFP.

Articolul 4

Termene

▼M1

(1)  BCN raportează seturile complete de date de două ori pe an, înainte de 15 aprilie și înainte de 15 octombrie.

▼B

(2)  BCN raportează din proprie inițiativă seturi parțiale de date, în intervalul de timp dintre cele două transmiteri prevăzute la alineatul (1), în cazul în care sunt disponibile noi informații. Atunci când raportează un set parțial de date care se referă numai la categoriile principale, BCN pot furniza, de asemenea, estimări pentru categoriile secundare.

(3)  BCE difuzează baza de date SFP către BCN cel puțin o dată pe lună, cel târziu până în ziua lucrătoare pentru BCE care urmează celei în care BCE finalizează datele pentru publicare.

Articolul 5

Cooperarea cu autoritățile naționale competente

(1)  În cazul în care toate sau anumite date și informații prevăzute la articolul 2 provin de la autoritățile naționale competente, altele decât BCN, acestea din urmă, depun eforturi pentru a stabili cu autoritățile respective modalitățile de cooperare corespunzătoare în vederea asigurării unei structuri permanente de difuzare a datelor care să permită îndeplinirea standardelor și cerințelor SEBC, cu excepția cazului în care același rezultat este deja obținut în virtutea legislației naționale.

(2)  În cazul în care, în cursul acestei cooperări, o BCN nu este capabilă să respecte cerințele prevăzute la articolele 2 și 4, deoarece autoritatea națională competentă nu a furnizat acelei BCN informațiile necesare, BCE și BCN discută cu autoritatea în cauză în privința modului în care informațiile respective pot deveni disponibile.

Articolul 6

Standarde de transmitere și codificare

BCN și BCE utilizează standardele specificate în anexa III pentru a transmite și codifica datele descrise la articolele 2 și 3. Această cerință nu exclude utilizarea altor mijloace de transmitere către BCE a informațiilor statistice, ca soluție de rezervă convenită.

Articolul 7

Calitate

(1)  BCE și BCN monitorizează și promovează calitatea datelor raportate către BCE.

(2)  Comitetul executiv al BCE prezintă anual Consiliului guvernatorilor BCE un raport privind calitatea SFP anuale.

(3)  Raportul se referă cel puțin la domeniul acoperit de date, la măsura în care aceste date respectă definițiile în cauză și la amploarea revizuirilor.

Articolul 8

Derogări

(1)  Consiliul guvernatorilor BCE acordă derogări acelor BCN care nu pot respecta cerințele prevăzute la articolul 2 și la articolul 4 alineatul (1). Derogările acordate sunt enumerate în anexa IV.

(2)  O BCN căreia i s-a acordat o derogare pentru a anumită perioadă de timp informează anual BCE cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia pentru a respecta pe deplin cerințele de raportare.

(3)  Consiliul guvernatorilor BCE reexaminează anual derogările acordate.

Articolul 9

Procedură simplificată de modificare

Ținând seama de opiniile Comitetului de statistică, Comitetul executiv al BCE are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcinile de raportare.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare în a doua zi de la data adoptării.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre participante.

▼M4
ANEXA I

CERINȚE DE RAPORTARE A DATELOR

Setul complet de date include statisticile privind veniturile și cheltuielile (tabelele 1A, 1B și 1C), statisticile privind ajustarea deficit-datorie (tabelele 2A și 2B) și statisticile privind datoria (tabelele 3A și 3B). Categoriile principale sunt cele evidențiate cu litere aldine, celelalte fiind categorii secundare. Seturile parțiale de date cuprind cel puțin categoriile principale incluse în statisticile privind veniturile și cheltuielile, în statisticile privind ajustarea deficit-datorie sau în statisticile privind datoria. În absența unor prevederi contrare, categoriile se referă la sectorul administrației publice.

STATISTICI PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILETabelul 1A

Categorie

Număr și relație lineară

Deficit (–) sau excedent (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Deficit (–) sau excedent (+) al administrației centrale

2

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor statelor federate

3

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor locale

4

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor de securitate socială (administrațiilor sistemelor de asigurări sociale)

5

Deficit (–) sau excedent (+) primar

6 = 1 + 26

Total venituri

7 = 9 + 31

Total cheltuieli

8 = 21 + 33

Venituri curente

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Impozite directe

10

din care impozite de plătit de societăți

11

din care impozite de plătit de gospodăriile populației

12

Impozite indirecte

13

din care taxa pe valoare adăugată

14

Contribuții sociale

15

din care contribuții sociale efective în sarcina angajatorilor

16

din care contribuții sociale în sarcina angajaților

17

Alte venituri curente

18

din care dobânzi de încasat

19

Vânzări

20

Cheltuieli curente

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Transferuri curente

22 = 23 + 24 + 25

Plăți sociale

23

Subvenții de plătit

24

Alte transferuri curente de plătit

25

Dobânzi de plătit

26

Remunerarea angajaților

27

din care salarii și remunerații

28

Consum intermediar

29

Economii brute

30 = 9 – 21

Venituri din capital

31

din care impozite pe capital

32

Cheltuieli de capital

33 = 34 + 35 + 36

Investiții

34

Alte achiziții nete de active nefinanciare

35

Transferuri de capital de plătit

36

Posturi pro memoria

Deficit (–) sau excedent (+) aferent procedurii de deficit excesiv (PDE)

37

Dobânzi de plătit aferente procedurii de deficit excesiv (PDE)

38

Încasări din vânzarea de licențe UMTS

39

Contribuții sociale efective

40

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură

41

Produs intern brut

42

Produs intern brut la prețuri constante

43

Investiții ale administrației publice la prețuri constante

44Tabelul 1B

Categorie

Număr și relație lineară

Plăți ale statului membru la bugetul Uniunii Europene

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Impozite indirecte de încasat la bugetul UE

2

din care TVA încasată la bugetul UE

3

Cooperare internațională curentă de plătit de administrația publică la bugetul UE

4

Transferuri curente diverse de plătit de administrația publică la bugetul UE

5

din care a patra resursă proprie a UE

6

Transferuri de capital de plătit de administrația publică la bugetul UE

7

Cheltuieli ale UE în statul membru

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Subvenții de plătit de la bugetul UE

9

Transferuri curente de plătit de la bugetul UE administrației publice

10

Transferuri curente de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice

11

Transferuri de capital de plătit de la bugetul UE administrației publice

12

Transferuri de capital de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice

13

Încasări nete de la bugetul UE (beneficiar net +, contribuabil net –)

14 = 8 – 1

Posturi pro memoria

Costuri de colectare a resurselor proprii

15Tabelul 1C

Categorie

Număr și relație lineară

Cheltuieli de consum final

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Cheltuieli de consum individual

2

Cheltuieli de consum colectiv

3

Remunerarea angajaților

4 = [1A.27] (1)

Consum intermediar

5 = [1A.29]

Transferuri sociale în natură furnizate prin intermediul producătorilor de pe piață

6

Consum de capital fix

7

Impozitele pe producție plătite minus subvențiile primite

8

Excedent net din exploatare

9

Vânzări

10 = [1A.20]

Posturi pro memoria

Cheltuieli de consum final la prețuri constante

11

(1)   [x.y] se referă la categoria numărul y din tabelul x.

STATISTICI PRIVIND AJUSTAREA DEFICIT – DATORIETabelul 2A

Categorie

Număr și relație lineară

Deficit (–) sau excedent (+)

1 = [1A.1]

Ajustare între conturile financiare și nefinanciare

2 = 1 – 3

Tranzacții nete cu active financiare și pasive

3 = 4 – 15

Tranzacții cu active financiare (consolidate)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Tranzacții cu numerar și depozite

5

Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung

6

Tranzacții cu instrumente financiare derivate

7

Tranzacții cu credite

8

Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație

9

Privatizări

10

Infuzii de capital

11

Altele

12

Tranzacții cu alte active financiare

13

din care impozite acumulate minus încasări de taxe în numerar

14

Tranzacții cu pasive (consolidate)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Tranzacții cu numerar și depozite

16

Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare pe termen scurt

17

Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare pe termen lung

18

Tranzacții cu instrumente financiare derivate

19

Tranzacții cu credite

20

din care credite acordate de banca centrală

21

Tranzacții cu alte pasive

22

Tranzacții cu titluri de creanță (consolidate)

= nevoie de finanțare a administrației publice

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Tranzacții cu titluri de creanță pe termen lung

24

Tranzacții cu titluri de creanță exprimate în monedă națională

25

Tranzacții cu titluri de creanță exprimate într-o valută participantă (1)

26

Tranzacții cu titluri de creanță exprimate într-o valută neparticipantă

27

Alte fluxuri

28 = 29 + 32

Efectele evaluării asupra datoriei

29 = 30 + 31

Câștiguri și pierderi din disponibilități în valută

30

Alte efecte ale evaluării – valoare nominală

31

Alte variații ale volumului datoriei

32

Variația datoriei

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1)   Se raportează pentru anii în care statul membru nu a fost stat membru participant.Tabelul 2B

Categorie

Număr și relație lineară

Tranzacții cu titluri de creanță – neconsolidate

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Tranzacții cu numerar și depozite (pasive) – neconsolidate

2

Tranzacții cu titluri de valoare pe termen scurt (pasive) – neconsolidate

3

Tranzacții cu titluri de valoare pe termen lung (pasive) – neconsolidate

4

Tranzacții cu credite acordate de banca centrală

5

Tranzacții cu alte credite (pasive) – neconsolidate

6

Tranzacții de consolidare

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Tranzacții de consolidare – numerar și depozite

8 = 2 – [2A.16]

Tranzacții de consolidare – titluri de valoare pe termen scurt

9 = 3 – [2A.17]

Tranzacții de consolidare – titluri de valoare pe termen lung

10 = 4 – [2A.18]

Tranzacții de consolidare – credite

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

STATISTICI PRIVIND DATORIATabelul 3A

Categorie

Număr și relație lineară

Datorie

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Datorie – numerar și depozite (pasive)

2

Datorie – titluri de valoare pe termen scurt (pasive)

3

Datorie – titluri de valoare pe termen lung (pasive)

4

Datorie – credite acordate de banca centrală (pasive)

5

Datorie – alte credite (pasive)

6

Datorie deținută de rezidenții statului membru

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Datorie deținută de banca centrală

8

Datorie deținută de alte instituții financiare monetare

9

Datorie deținută de alte instituții financiare

10

Datorie deținută de alți rezidenți ai statului membru

11

Datorie deținută de nerezidenți ai statului membru

12

Datorie exprimată în monedă națională

13

Datorie exprimată într-o valută participantă

14

Datorie exprimată într-o valută neparticipantă

15

Datorie pe termen scurt

16

Datorie pe termen lung

17

din care, cu rata dobânzii variabilă

18

Datorie cu scadența reziduală de până la 1 an

19

Datorie cu scadența reziduală de peste 1 an și de până la 5 ani

20

din care, cu rata dobânzii variabilă

21

Datorie cu scadența reziduală de peste 5 ani

22

din care, cu rata dobânzii variabilă

23

Componentă a datoriei aferentă administrației centrale

24 = [3B.7] – [3B.15]

Componentă a datoriei aferentă administrațiilor statelor federate

25 = [3B.9] – [3B.16]

Componentă a datoriei aferentă administrațiilor locale

26 = [3B.11] – [3B.17]

Componentă a datoriei aferentă administrațiilor de securitate socială (administrațiilor sistemelor de asigurări sociale)

27 = [3B.13] – [3B.18]

Posturi pro memoria

Scadență reziduală medie a datoriei

28

Datorie – obligațiuni cu cupon zero

29Tabelul 3B

Categorie

Număr și relație lineară

Datorie (neconsolidată)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Elemente de consolidare

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Elemente de consolidare – numerar și depozite

3

Elemente de consolidare – titluri de valoare pe termen scurt

4

Elemente de consolidare – titluri de valoare pe termen lung

5

Elemente de consolidare – credite

6

Datorie emisă de administrația centrală

7

din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice

8

Datorie emisă de administrațiile statelor federate

9

din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice

10

Datorie emisă de administrațiile locale

11

din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice

12

Datorie emisă de administrațiile de securitate socială (administrațiilor sistemelor de asigurări sociale)

13

din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice

14

Posturi pro memoria

Datorie deținută de administrația centrală, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice

15

Datorie deținută de administrațiile statelor federate, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice

16

Datorie deținută de administrațiile locale, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice

17

Datorie deținută de administrațiile de securitate socială (administrațiile sistemelor de asigurări sociale), emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice

18
ANEXA II

DEFINIȚII METODOLOGICE

1.   Referințe metodologice

Categoriile detaliate în anexa I sunt, în general, definite prin trimitere la anexa A la SEC 95 și/sau la Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexată Tratatului de instituire a Comunității Europene ( 5 ). Definițiile metodologice suplimentare sunt prevăzute la articolul 1 din prezenta orientare. În special, codurile referitoare la sectoare și subsectoare sunt detaliate în tabelul următor.Sectoare și subsectoare din SEC 95

 
 

Publice

Private naționale

Sub control străin

Total economie

S.1

 
 
 

Societăți nefinanciare

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Societăți financiare

S.12

 
 
 

Banca centrală

S.121

 
 
 

Alte instituții financiare monetare

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Alți intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurări și a fondurilor de pensii

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Auxiliari financiari

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Administrația publică

S.13

 
 
 

Administrația centrală

S.1311

 
 
 

Administrația de stat (administrațiile statelor federate)

S.1312

 
 
 

Administrațiile locale

S.1313

 
 
 

Administrațiile de securitate socială (administrațiile sistemelor de asigurări sociale)

S.1314

 
 
 

Gospodăriile populației

S.14

 
 
 

Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

S.15

 
 
 

Restul lumii

S.2

 
 
 

UE

S.21

 
 
 

Statele membre ale UE

S.211

 
 
 

Instituțiile UE

S.212

 
 
 

Țări terțe și organizații internaționale

S.22

 
 
 

2.   Definiția categoriilor ( 6 )

Tabelul 1A

1. Deficit (–) sau excedent (+) [1A.1]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de finanțare (–) (B.9) a S.13.

2. Deficit (–) sau excedent (+) al administrației centrale [1A.2]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de finanțare (–) (B.9) a S.1311.

3. Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor statelor federate [1A.3]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de finanțare (–) (B.9) a S.1312.

4. Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor locale [1A.4]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de finanțare (–) (B.9) a S.1313.

5. Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor de securitate socială (administrațiilor sistemelor de asigurări sociale) [1A.5]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de finanțare (–) (B.9) a S.1314.

6. Deficit (–) sau excedent (+) primar [1A.6]: egal cu deficitul (–) sau excedentul (+) [1A.1], plus dobânzile de plătit [1A.26].

7. Total venituri [1A.7]: egal cu veniturile curente [1A.9], plus veniturile din capital [1A.31].

8. Total cheltuieli [1A.8]: egal cu cheltuielile curente [1A.21], plus cheltuielile de capital [1A.33].

9. Venituri curente [1A.9]: egal cu impozitele directe [1A.10], plus impozitele indirecte [1A.13], plus contribuțiile sociale [1A.15], plus alte venituri curente [1A.18], plus vânzări [1A.20].

10. Impozite directe [1A.10]: egal cu impozitele curente pe venit și avere etc. (D.5) înregistrate la resurse ale S.13.

11. Impozite directe din care impozite de plătit de societăți [1A.11]: egal cu impozitele curente pe venit și avere etc. (D.5) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale S.11 și S.12.

12. Impozite directe din care impozite de plătit de gospodăriile populației [1A.12]: egal cu impozitele curente pe venit și avere etc. (D.5) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale S.14.

13. Impozite indirecte [1A.13]: egal cu impozitele pe producție și importuri (D.2) înregistrate la resurse ale S.13, plus impozitele indirecte de încasat la bugetul UE [1B.2].

14. Impozite indirecte din care TVA [1A.14]: egal cu impozitele de tip taxă pe valoarea adăugată (D.211) înregistrate la resurse ale S.13 și S.212.

15. Contribuții sociale [1A.15]: egal cu contribuțiile sociale (D.61) înregistrate la resurse ale S.13.

16. Contribuții sociale din care contribuții sociale efective în sarcina angajatorilor [1A.16]: egal cu contribuții sociale efective în sarcina angajatorilor (D.6111) înregistrate la resurse ale S.13.

17. Contribuții sociale din care contribuții sociale în sarcina angajaților [1A.17]: egal cu contribuții sociale în sarcina angajaților (D.6112) înregistrate la resurse ale S.13.

18. Alte venituri curente [1A.18]: egal cu venituri din proprietate (D.4), indemnizații de asigurare generală (D.72), cooperare internațională curentă (D.74) și transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la resurse ale S.13, cu excepția resurselor S.13 provenite din dobânzi (D.41) care sunt, de asemenea, utilizări ale S.13, plus încasări ale altor subvenții pentru producție (D.39) care sunt utilizări ale S.13, minus transferurile curente de plătit administrației publice de la bugetul UE [1B.10], plus încasările nete de la bugetul UE [1B.14], dacă sunt pozitive.

19. Alte venituri curente din care dobânzi de încasat [1A.19]: egal cu dobânzile (D.41) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

20. Vânzări [1A.20]: egal cu producția de piață (P.11), plus producția pentru consum final propriu (P.12), plus plăți pentru altă producție necomercială (P.131) înregistrate la resurse ale S.13.

21. Cheltuieli curente [1A.21]: egal cu transferuri curente [1A.22], plus dobânzi de plătit [1A.26], plus remunerarea angajaților [1A.27], plus consum intermediar [1A.29].

22. Transferuri curente [1A.22]: egal cu plăți sociale [1A.23], plus subvenții [1A.24], plus alte transferuri curente de plătit [1A.25].

23. Plăți sociale [1A.23]: egal cu prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură (D.62), plus transferurile sociale în natură legate de cheltuielile cu produsele furnizate gospodăriilor populației prin intermediul producătorilor de pe piață (D.6311 + D.63121 + D.63131) înregistrate la utilizări ale S.13, plus transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la utilizări ale S.13 și la resurse ale S.15.

24. Subvenții de plătit [1A.24]: egal cu subvențiile (D.3) înregistrate la resurse ale S.13, plus subvențiile de plătit rezidenților naționali de la bugetul UE [1B.9].

25. Alte transferuri curente de plătit [1A.25]: egal cu impozitele curente pe venit și avere etc. (D.5), alte impozite pe producție (D.29), venituri din proprietate (D.4), cu excepția dobânzilor (D.41), prime nete de asigurare generală (D.71), cooperarea internațională curentă (D.74) înregistrată la utilizări ale S.13 și transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la utilizări ale S.13 și resurse ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.15, minus transferuri curente (D.74 și D.75) de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.4 și 1B.5], minus încasările nete de la bugetul UE [1B.14], dacă sunt negative.

26. Dobânzi de plătit [1A.26]: egal cu dobânzile (D.41) înregistrate la utilizări ale S.13 și resurse ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

27. Remunerarea angajaților [1A.27]: egal cu remunerarea angajaților (D.1) înregistrată la utilizări ale S.13.

28. Remunerarea angajaților din care salarii și remunerații [1A.28]: egal cu salariile și remunerațiile (D.11) înregistrate la utilizări ale S.13.

29. Consum intermediar [1A.29]: egal cu consumul intermediar (P.2) înregistrat la utilizări ale S.13.

30. Economii brute [1A.30]: egal cu veniturile curente [1A.9], minus cheltuielile curente [1A.21].

31. Venituri din capital [1A.31]: egal cu transferurile de capital de încasat (D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13, și înregistrate ca transfer de capital de plătit de toate sectoarele, cu excepția S.13, minus transferurile de capital de plătit de la bugetul UE administrației publice [1B.12].

32. Venituri din capital din care impozite pe capital [1A.32]: egal cu impozitele pe capital (D.91) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

33. Cheltuielile de capital [1A.33]: egal cu investițiile [1A.34], plus alte achiziții nete de active nefinanciare [1A.35], plus transferuri de capital de plătit [1A.36].

34. Investiții [1A.34]: egal cu formarea brută de capital fix (P.51) înregistrată la variații ale activelor S.13.

35. Alte achiziții nete de active nefinanciare [1A.35]: egal cu creșterile de stocuri (P.52), achiziția netă de obiecte de valoare (P.53) și achiziția netă de active nefinanciare neproduse (K.2) înregistrate la variații ale activelor S.13.

36. Transferuri de capital de plătit [1A.36]: egal cu transferuri de capital de plătit (D.9) înregistrate la variațiile pasivelor și ale valorii nete a S.13 și înregistrate ca transfer de capital de încasat de toate sectoarele, cu excepția S.13, plus transferuri de capital de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice [1B.13], minus transferuri de capital de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.7].

37. Deficit (–) sau excedent (+) aferent procedurii de deficit excesiv (PDE) [1A.37]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/nevoia netă de finanțare (–) aferentă procedurii de deficit excesiv (PDE B.9) a S.13.

38. Dobânzi de plătit aferente procedurii de deficit excesiv [1A.38]: egal cu dobânzile aferente PDE (PDE D.41) înregistrate la utilizări ale S.13 și la resurse ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

39. Încasări din vânzarea de licențe pentru sistemul universal de telecomunicații mobile (universal mobile telecommunication systems, UMTS) [1A.39]: egal cu încasări provenite din vânzarea licențelor de telefonie mobilă din generația a treia, înregistrate ca un act de dispoziție cu privire la un activ nefinanciar în conformitate cu decizia Eurostat privind alocarea licențelor pentru telefonia mobilă.

40. Contribuții sociale efective [1A.40]: egal cu contribuții sociale efective (D.611) înregistrate la resurse ale S.13.

41. Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură [1A.41]: egal cu prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură (D.62) înregistrate la utilizări ale S.13.

42. Produsul intern brut [1A.42]: egal cu produsul intern brut (B.1*g) la prețurile pieței.

43. Produsul intern brut la prețuri constante [1A.43]: egal cu produsul intern brut (B.1*g) la prețuri constante.

44. Investiții ale administrației publice la prețuri constante [1A.44]: egal cu formarea brută de capital fix (P.51), înregistrată la variații ale activelor S.13, la prețuri constante.

Tabelul 1B

1. Plăți ale statului membru la bugetul Uniunii Europene [1B.1]: egal cu impozitele indirecte de încasat de către bugetul UE plus cooperarea internațională curentă (D.74) de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.4] plus transferuri curente diverse (D.75) de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.5] plus transferuri de capital (D.9) de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.7].

2. Impozite indirecte de încasat la bugetul UE [1B.2]: egal cu impozitele pe producție și importuri (D.2) înregistrate la resurse ale S.212.

3. Impozite indirecte din care TVA încasată la bugetul UE [1B.3]: egal cu impozitele de tip taxă pe valoarea adăugată (D.211) înregistrate la resurse ale S.212.

4. Cooperare internațională curentă de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.4]: egal cu cooperarea internațională curentă (D.74) înregistrată la resurse ale S.212 și la utilizări ale S.13.

5. Transferuri curente diverse de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.5]: egal cu transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la resurse ale S.212 și la utilizări ale S.13.

6. Transferuri curente diverse de plătit de administrația publică la bugetul UE din care a patra resursă proprie a UE [1B.6]: egal cu a patra resursă proprie bazată pe produsul național brut (PNB) (SEC 95 punctul 4.138) înregistrată ca transferuri curente diverse (D.75) la resurse ale S.212 și la utilizări ale S.13.

7. Transferuri de capital de plătit de administrația publică la bugetul UE [1B.7]: egal cu transferurile de capital de plătit (D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și înregistrate ca transferuri de capital de încasat de S.212.

8. Cheltuieli ale UE în statul membru [1B.8]: egal cu subvenții (D.3) de plătit de la bugetul UE [1B.9], plus transferuri curente (D.7) de plătit de la bugetul UE administrației publice [1B.10], plus transferuri curente (D.7) de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice [1B.11], plus transferuri de capital (D.9) de plătit de la bugetul UE administrației publice [1B.12], plus transferuri de capital (D.9) de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice [1B.13].

9. Subvenții de plătit de la bugetul UE [1B.9]: egal cu subvenții (D.3) înregistrate la resurse ale S.212.

10. Transferuri curente de plătit de la bugetul UE administrației publice [1B.10]: egal cu cooperarea internațională curentă (D.74) și transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale S.212.

11. Transferuri curente de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice [1B.11]: egal cu transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la utilizări ale S.212 și resurse ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

12. Transferuri de capital de plătit de la bugetul UE administrației publice [1B.12]: egal cu transferurile de capital de încasat (D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor S.212.

13. Transferuri de capital de plătit de la bugetul UE unităților care nu aparțin administrației publice [1B.13]: egal cu transferurile de capital de plătit (D.9) înregistrate la variații ale activelor S.212 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

14. Încasări nete de la bugetul UE [1B.14]: egal cu încasările nete ale administrației publice de la bugetul UE plus încasările nete de la bugetul UE ale unităților care nu aparțin administrației publice.

15. Costuri de colectare a resurselor proprii [1B.15]: acea parte a producției de piață (P.11) înregistrată la resurse ale S.13 și care reprezintă costurile de colectare a resurselor proprii suportate de la bugetul UE.

Tabelul 1C

1. Cheltuieli de consum final [1C.1]: egal cu cheltuielile de consum final (P.3) înregistrate la utilizări ale S.13.

2. Cheltuieli de consum final [1C.2]: egal cu cheltuielile de consum final (P.31) înregistrate la utilizări ale S.13.

3. Cheltuieli de consum colectiv [1C.3]: egal cu cheltuielile de consum colectiv (P.32) înregistrate la utilizări ale S.13.

4. Remunerarea angajaților [1C.4]: egal cu [1A.27].

5. Consum intermediar [1C.5]: egal cu [1A.29].

6. Transferuri sociale în natură furnizate prin intermediul producătorilor de pe piață [1C.6]: egal cu transferuri sociale în natură legate de cheltuieli cu produsele furnizate gospodăriilor populației prin intermediul producătorilor de pe piață (D.6311 + D.63121 + D.63131) înregistrate la utilizări ale S.13.

7. Consum de capital fix [1C.7]: egal cu consumul de capital fix (K.1) înregistrat la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

8. Impozitele pe producție plătite minus subvențiile primite [1C.8]: egal cu plățile de alte impozite pe producție (D.29) înregistrate la utilizări ale S.13, minus încasările altor subvenții pentru producție (D.39) înregistrate la utilizări ale S.13.

9. Excedent net din exploatare [1C.9]: egal cu excedentul din exploatare, net (B.2n) al S.13.

10. Vânzări [1C.10]: egal cu [1A.20].

11. Cheltuieli de consum final la prețuri constante [1C.11]: egal cu cheltuielile de consum final (P.3) înregistrate la utilizări ale S.13 la prețuri constante.

Tabelul 2A

1. Deficit (–) sau excedent (+) [2A.1]: egal cu [1A.1].

2. Ajustare între conturile financiare și nefinanciare [2A.2]: egal cu deficitul (–) sau excedentul (+) [2A.1], minus tranzacțiile nete cu active financiare și pasive [2A.3].

3. Tranzacții nete cu active financiare și pasive [2A.3]: egal cu tranzacții cu achiziții nete de active financiare [2A.4], minus creșterea netă a tranzacțiilor cu pasive [2A.15].

4. Tranzacții cu active financiare [2A.4]: egal cu tranzacții cu numerar și depozite (F.2) [2A.5], tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile (F.33) [2A.6], tranzacții cu instrumente financiare derivate (F.34) [2A.7], tranzacții cu credite (F.4) [2A.8], tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (F.5) [2A.9] și tranzacții cu alte active financiare [2A.13], înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

5. Tranzacții cu numerar și depozite (active) [2A.5]: egal cu achiziția netă de numerar și depozite (F.2) înregistrată la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

6. Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung (active) [2A.6]: egal cu achiziția netă de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (F.33), înregistrată la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

7. Tranzacții cu instrumente financiare derivate (active) [2A.7]: egal cu plățile nete legate de instrumentele financiare derivate (F.34), înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

8. Tranzacții cu credite (active) [2A.8]: egal cu credite noi (F.4) acordate de administrația publică, la valorile nete, fără rambursările la administrația publică, înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

9. Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (active) [2A.9]: egal cu achiziția netă de acțiuni și alte titluri de participație (F.5) înregistrată la variații ale activelor S.13.

10. Privatizare (netă) [2A.10]: egal cu tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (F.5) înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.11 sau S.12, desfășurate în cadrul procesului de renunțare la control sau de obținere a controlului (SEC 95 punctul 2.26) ( 7 ) asupra unității debitoare de S.13; astfel de tranzacții pot fi desfășurate de S.13 cu unitatea debitoare direct sau cu o altă unitate creditoare.

11. Infuzii de capital (nete) [2A.11]: egal cu tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (F.5) înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.11 sau S.12, care nu se desfășoară în cadrul procesului de renunțare la control sau de obținere a controlului asupra unității debitoare de S.13 și pe care S.13 le desfășoară direct cu unitatea debitoare.

12. Altele [2A.12]: egal cu tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participație (F.5) înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.11, S.12 sau S.14, care nu se desfășoară în cadrul procesului de renunțare la control sau de obținere a controlului asupra unității debitoare de S.13, pe care S.13 nu le desfășoară direct cu unitatea debitoare, ci cu o altă unitate creditoare.

13. Tranzacții cu alte active financiare [2A.13]: egal cu achiziția netă de aur monetar și drepturi speciale de tragere (F.1) înregistrată la variații ale activelor S.13, achiziția netă de provizioane tehnice de asigurare (F.6) și alte conturi de încasat (F.7) înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

14. Tranzacții cu alte active financiare din care impozite acumulate minus încasări de taxe în numerar [2A.14]: egal cu acea parte a altor conturi de încasat/de plătit (active F.7) corespunzătoare impozitelor și contribuțiilor sociale înregistrate la D2, D5, D6 și D91, minus valoarea impozitelor efectiv colectate, înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

15. Tranzacții cu pasive (consolidate) [2A.15]: egal cu tranzacțiile cu numerar și depozite (F.2) [2A.16], tranzacții cu titluri de valoare pe termen scurt (F.331) [2A.17], tranzacții cu titluri de valoare pe termen lung (F.332) [2A.18], tranzacții cu instrumente financiare derivate (F.34) [2A.19], tranzacții cu credite (F.4) [2A.20] și tranzacții cu alte pasive [2A.22], înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

16. Tranzacții cu numerar și depozite (pasive) [2A.16]: egal cu achiziția netă de numerar și depozite (F.2) înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

17. Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare pe termen scurt (pasive) [2A.17]: egal cu achiziția netă de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate, a căror scadență inițială este mai mică sau egală cu un an (F.331), înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

18. Tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile – titluri de valoare pe termen lung (pasive) [2A.18]: egal cu achiziția netă de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate, a căror scadență inițială este mai mare de un an (F.332), înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

19. Tranzacții cu instrumente financiare derivate (pasive) [2A.19]: egal cu încasările nete legate de instrumente financiare derivate (F.34) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

20. Tranzacții cu credite (pasive) [2A.20]: egal cu credite noi (F.4) împrumutate, la valorile nete, fără rambursările creditelor existente, înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

21. Tranzacții cu credite din care credite acordate de banca centrală [2A.21]: egal cu tranzacții cu credite (F.4) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor S.121.

22. Tranzacții cu alte pasive [2A.22]: egal cu creșterea netă a pasivelor în ceea ce privește provizioanele tehnice de asigurare (F.6) și conturile de plătit (F.7) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

23. Tranzacții cu titluri de creanță (consolidate) [2A.23]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente numerarului și depozitelor (F.2) [2A.16], titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor derivate [2A.17] și [2A.18] (F.33) și credite (F.4) [2A.20]. Categorie denumită, de asemenea, nevoie de finanțare a administrației publice.

24. Tranzacții cu titluri de creanță pe termen lung [2A.24]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente titlurilor de creanță [2A.23] a căror scadență inițială este mai mare de un an.

25. Tranzacții cu titluri de creanță exprimate în monedă națională [2A.25]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferentă titlurilor de creanță [2A.23] exprimate în moneda oficială a statului membru în cauză.

26. Tranzacții cu titluri de creanță exprimate într-o valută participantă [2A.26]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente titlurilor de creanță [2A.23] exprimate în ecu, plus titlurile de creanță exprimate în euro înainte ca statul membru să adopte euro, plus titlurile de creanță exprimate în moneda oficială a unui stat membru participant înainte ca respectivul stat să devină stat membru participant. Moneda națională este exclusă [2A.25].

27. Tranzacții cu titluri de creanță exprimate într-o valută neparticipantă [2A.27]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente titlurilor de creanță [2A.23] neincluse la [2A.25] sau [2A.26].

28. Alte fluxuri [2A.28]: egal cu efectele evaluării asupra datoriei [2A.29] plus alte variații ale volumului datoriei [2A.32].

29. Efectele evaluării asupra datoriei [2A.29]: egal cu câștiguri și pierderi din disponibilități în valută [2A.30], plus alte efecte ale evaluării – valoare nominală [2A.31].

30. Câștiguri și pierderi din disponibilități în valută [2A.30]: egal cu câștiguri/pierderi nominale din disponibilități (K.11) de datorii [3A.1] a căror valoare variază atunci când sunt convertite în moneda națională din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

31. Alte efecte ale evaluării – valoare nominală [2A.31]: egal cu variația datoriei [2A.33], minus tranzacții cu titluri de creanță [2A.23], minus câștiguri și pierderi din disponibilități în valută [2A.30], minus alte variații ale volumului datoriei [2A.32].

32. Alte variații ale volumului datoriei [2A.32]: egal cu alte variații ale volumului (K.7, K.8, K.10 și K.12) pasivelor clasificate fie ca numerar și depozite (AF.2), fie ca titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (AF.33) sau credite (AF.4), care nu constituie active S.13.

33. Variația datoriei [2A.33]: egal cu datoria [3A.1] din anul t, minus datoria [3A.1] în anul t-1.

Tabelul 2B

1. Tranzacții cu titluri de creanță – neconsolidate [2B.1]: egal cu tranzacții cu numerar și depozite (pasive) – neconsolidate [2B.2], plus tranzacții cu titluri de valoare pe scurt (pasive) – neconsolidate [2B.3], tranzacții cu titluri de valoare pe termen lung (pasive) – neconsolidate [2B.4], plus tranzacții cu credite acordate de banca centrală [2B.5], plus alte tranzacții cu alte credite (pasive) – neconsolidate [2B.6].

2. Tranzacții cu numerar și depozite (pasive) – neconsolidate [2B.2]: egal cu tranzacții cu numerar și depozite (F.2) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

3. Tranzacții cu titluri de valoare pe termen scurt (pasive) – neconsolidate [2B.3]: egal cu tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (F.33), a căror scadență inițială este mai mică sau egală cu un an, înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

4. Tranzacții cu titluri de valoare pe termen lung (pasive) – neconsolidate [2B.4]: egal cu tranzacții cu titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (F.33), a căror scadență inițială este mai mare de un an, înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

5. Tranzacții cu credite acordate de banca centrală [2B.5]: egal cu tranzacții cu credite (F.4) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor S.121.

6. Tranzacții cu alte credite (pasive) – neconsolidate [2B.6]: egal cu tranzacții cu credite (F.4) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor tuturor sectoarelor, cu excepția S.121.

7. Tranzacții de consolidare [2B.7]: egal cu tranzacții cu titluri de creanță – neconsolidate [2B.1], minus tranzacții consolidate cu titluri de creanță [2A.23].

8. Tranzacții de consolidare – numerar și depozite [2B.8]: egal cu tranzacții cu numerar și depozite (pasive) – neconsolidate [2B.2], minus tranzacții consolidate cu numerar și depozite (pasive) [2A.16].

9. Tranzacții de consolidare – titluri de valoare pe termen scurt [2B.9]: egal cu tranzacții cu titluri de valoare pe termen scurt (pasive) – neconsolidate [2B.3], minus tranzacții consolidate cu titluri de valoare pe termen scurt (pasive) [2A.17].

10. Tranzacții de consolidare – titluri de valoare pe termen lung [2B.10]: egal cu tranzacții cu titluri de valoare pe termen lung (pasive) – neconsolidate [2B.4], minus tranzacții consolidate cu titluri de valoare pe termen lung (pasive) [2A.18].

11. Tranzacții de consolidare – credite [2B.11]: egal cu tranzacții cu alte credite (pasive) – neconsolidate [2B.6], minus tranzacții consolidate cu credite (pasive) [2A.20], minus tranzacții cu credite acordate de banca centrală [2A.21].

Tabelul 3A

1. Datorie [3A.1]: egal cu datoria, astfel cum a fost definită în Regulamentul (CE) nr. 3605/93.

2. Datorie – numerar și depozite (pasive) [3A.2]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de numerar și depozite (AF.2).

3. Datorie – titluri de valoare pe termen scurt (pasive) [3A.3]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (AF.33), a căror scadență inițială este mai mică sau egală cu un an.

4. Datorie – titluri de valoare pe termen slung (pasive) [3A.4]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (AF.33), a căror scadență inițială este mai mare de un an.

5. Datorie – credite acordate de banca centrală (pasive) [3A.5]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de credite (AF.4) care constituie un activ al S.121.

6. Datorie – alte credite (pasive) [3A.6]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] reprezentată de credite (AF.4) care nu constituie un activ al S.121.

7. Datorie deținută de rezidenții statului membru [3A.7]: egal cu datoria deținută de banca centrală [3A.8], datoria deținută de alte instituții financiare monetare [3A.9], datoria deținută de alte instituții financiare [3A.10] și datoria deținută de alți rezidenți ai statului membru [3A.11].

8. Datorie deținută de banca centrală [3A.8]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un activ al S.121.

9. Datorie deținută de alte instituții financiare monetare [3A.9]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un activ al S.122.

10. Datorie deținută de alte instituții financiare [3A.10]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un activ al S.123, S.124 sau S.125.

11. Datorie deținută de alți rezidenți ai statului membru [3A.11]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un activ al S.11, S.14 sau S.15.

12. Datorie deținută de nerezidenți ai statului membru [3A.12]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1], care constituie un activ al S.2.

13. Datorie exprimată în monedă națională [3A.13]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] exprimată în moneda oficială a statului membru.

14. Datorie exprimată într-o valută participantă [3A.14]: egal – înainte ca statul membru să devină stat membru participant – cu acea parte a datoriei [3A.1] exprimată în moneda oficială a unuia dintre statele membre participante (cu excepția monedei naționale [3A.13]), plus datoria exprimată în ecu sau euro.

15. Datorie exprimată într-o valută neparticipantă [3A.15]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] neinclusă în [3A.13] sau [3A.14].

16. Datorie pe termen scurt [3A.16]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] a cărei scadență inițială este mai mică sau egală cu un an.

17. Datorie pe termen lung [3A.17]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] a cărei scadență inițială este mai mare de un an.

18. Datorie pe termen lung din care, cu rata dobânzii variabilă [3A.18]: egal cu acea parte a datoriei pe termen lung [3A.17] a cărei rată a dobânzii este variabilă.

19. Datorie cu scadență reziduală de până la un an [3A.19]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală mai mică sau egală cu un an.

20. Datorie cu scadență reziduală de peste un an și de până la cinci ani [3A.20]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală mai mare de un an și de până la cinci ani.

21. Datorie cu scadență reziduală de peste un an și de până la cinci ani din care, cu rata dobânzii variabilă [3A.21]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală de peste un an și de până la cinci ani [3A.20] și a cărei rată a dobânzii este variabilă.

22. Datorie cu scadență reziduală de peste cinci ani [3A.22]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală de peste cinci ani.

23. Datorie cu scadență reziduală de peste cinci ani din care, cu rata dobânzii variabilă [3A.23]: egal cu acea parte a datoriei cu scadență reziduală de peste cinci ani [3A.22] a cărei rată a dobânzii este variabilă.

24. Componentă a datoriei aferentă administrației centrale [3A.24]: egal cu pasivele S.1311, care nu constituie active ale S.1311, minus activele S.1311 care sunt pasive ale S.13, altele decât S.1311 [3B.15].

25. Componentă a datoriei aferentă administrațiilor statelor federate [3A.25]: egal cu pasivele S.1312, care nu constituie active ale S.1312, minus activele S.1312 care sunt pasive ale S.13, altele decât S.1312 [3B.16].

26. Componentă a datoriei aferentă administrațiilor locale [3A.26]: egal cu pasivele S.1313, care nu constituie active ale S.1313, minus activele S.1313 care sunt pasive ale S.13, altele decât S.1313 [3B.17].

27. Componentă a datoriei aferentă administrațiilor de securitate socială (administrațiilor sistemelor de asigurări sociale) [3A.27]: egal cu pasivele S.1314, care nu constituie active ale S.1314, minus activele S.1314 care sunt pasive ale S.13, altele decât S.1314 [3B.18].

28. Scadență reziduală medie a datoriei [3A.28]: egal cu scadența reziduală medie, ponderată în funcție de sumele neachitate și exprimată în ani.

29. Datorie – obligațiuni cu cupon zero [3A.29]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] sub formă de obligațiuni cu cupon zero, adică obligațiuni care nu presupun plata cupoanelor și a căror dobândă se calculează pe baza diferenței între prețul de răscumpărare și cel de emisiune.

Tabelul 3B

1. Datorie – neconsolidată [3B.1]: egal cu pasivele S.13, inclusiv cele care sunt active ale S.13, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

2. Elemente de consolidare [3B.2]: egal cu pasivele S.13 care sunt în același timp active ale S.13, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

3. Elemente de consolidare – numerar și depozite [3B.3]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2] reprezentate de numerar și depozite (F.2).

4. Elemente de consolidare – titluri de valoare pe termen scurt [3B.4]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2] reprezentate de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (F.33), a căror scadență inițială este mai mică sau egală cu un an.

5. Elemente de consolidare – titluri de valoare pe termen lung [3B.5]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2] reprezentată de titluri de valoare, altele decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate (F.33), a căror scadență inițială este de peste un an.

6. Elemente de consolidare – credite [3B.6]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2] reprezentată de credite (F.4).

7. Datorie emisă de administrația centrală [3B.7]: egal cu pasivele S.1311, care nu constituie active ale S.1311, reprezentată de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

8. Datorie emisă de administrația centrală din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice [3B.8]: egal cu pasivele S.1311, care constituie active ale S.1312, S.1313 sau S.1314, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

9. Datorie emisă de administrațiile statelor federate [3B.9]: egal cu pasivele S.1312, care nu constituie active ale S.1312, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

10. Datorie emisă de administrațiile statelor federate din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice [3B.10]: egal cu pasivele S.1312, care constituie active ale S.1311, S.1313 sau S.1314, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

11. Datorie emisă de administrațiile locale [3B.11]: egal cu pasivele S.1313, care nu constituie active ale S.1313, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

12. Datorie emisă de administrațiile locale din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice [3B.12]: egal cu pasivele S.1313, care constituie active ale S.1311, S.1312 sau S.1314, reprezentată de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

13. Datorie emisă de administrațiile de securitate socială (administrațiile sistemelor de asigurări sociale) [3B.13]: egal cu pasivele S.1314, care nu constituie active ale S.1314, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

14. Datorie emisă de administrațiile de securitate socială (administrațiile sistemelor de asigurări sociale) din care deținută de alte subsectoare ale administrației publice [3B.14]: egal cu pasivele S.1314, care constituie active ale S.1311, S.1312 sau S.1313, reprezentată de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

15. Datorie deținută de administrația centrală, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice [3B.15]: egal cu pasivele S.1312, S.1313 sau S.1314 care constituie active ale S.1311, reprezentată de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

16. Datorie deținută de administrațiile statelor federate, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice [3B.16]: egal cu pasivele S.1311, S.1313 sau S.1314 care constituie active ale S.1312, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

17. Datorie deținută de administrațiile locale, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice [3B.17]: egal cu pasivele S.1311, S.1312 sau S.1314 care constituie active ale S.1313, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

18. Datorie deținută de administrațiile de securitate socială (administrațiile sistemelor de asigurări sociale), emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrației publice [3B.18]: egal cu pasivele S.1311, S.1312 sau S.1313 care constituie active ale S.1314, reprezentate de aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

▼B
ANEXA III

STANDARDE DE TRANSMITERE ȘI DE CODIFICARE

Pentru transmiterea electronică a informațiilor statistice descrise la articolele 2 și 3, BCN și BCE utilizează sistemul pus la dispoziție de SEBC, care se bazează pe rețeaua de telecomunicații „ESCB-Net”. Formatul mesajului stabilit pentru acest schimb de informații statistice este formatul „GESMES/TS”. Fiecare serie temporală se codifică folosind familia de coduri SFP prezentată în tabelul următor.Familia de coduri SFP

Număr

Denumire

Descriere

Listă de coduri

1

Frecvență

Frecvența seriilor temporale raportate

CL_FREQ

2

Zonă de referință

Codul de țară ISO alfanumeric și format din două cifre al țării raportoare sau al agregatului

CL_AREA_EE

3

Indicator de ajustare

Dimensiunea indică dacă a fost aplicată vreo ajustare asupra seriilor temporale, ca de exemplu ajustare sezonieră și/sau a numărului de zile lucrătoare

CL_ADJUSTMENT

4

Sector al utilizării sau sector creditor/active

Sector pentru care categoria reprezintă o utilizare/variație la nivelul activelor

CL_SECTOR_ESA

5

Post

Categoria seriei temporale

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Sector al resursei sau sector debitor/al pasivului

Sector pentru care categoria reprezintă o resursă/variație la nivelul pasivelor și al valorii nete

CL_SECTOR_ESA

7

Evaluare

Metoda de evaluare utilizată

CL_GOVNT_VALUATION

8

Unitate de serie

Unitatea categoriei raportate și alte caracteristici

CL_GOVNT_ST_SUFFIX

▼M4 —————( 1 ) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

( 2 ) JO L 310, 30.11.1996, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

( 3 ) JO L 332, 31.12.1993, p. 7, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 351/2002 al Comisiei (JO L 55, 26.2.2002, p. 23).

( 4 ) Publicată în JO L 55, 24.2.2001, p. 72, ca anexa III la Decizia BCE/2000/12 din 10 noiembrie 2000 privind publicarea anumitor acte și instrumente juridice ale Băncii Centrale Europene.

( 5 ) JO L 332, 31.12.1993, p. 7.

( 6 ) [x,y] se referă la categoria numărul y din tabelul x.

( 7 ) Conducând la reclasificarea unității debitoare din subsectorul S.11001 sau S.12x01 în subsectorul S.11002/3 sau S.12x02/3 sau invers.

Top