Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0282-20040331

Regulamentul (CE) nr. 282/2004 al Comisiei din 18 februarie 2004 de întocmire a unui document pentru declararea și controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din țări terțe și introduse în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/2004-03-31

2004R0282 — RO — 31.03.2004 — 000.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 282/2004 AL COMISIEI

din 18 februarie 2004

de întocmire a unui document pentru declararea și controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din țări terțe și introduse în Comunitate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 049, 19.2.2004, p.11)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 585/2004 AL COMISIEI din 26 martie 2004

  L 91

17

30.3.2004
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 282/2004 AL COMISIEI

din 18 februarie 2004

de întocmire a unui document pentru declararea și controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din țări terțe și introduse în Comunitate

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare ale animalelor care sunt introduse în Comunitate din țări terțe și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE ( 1 ), în special articolul 3 alineatul (2) și articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Notificarea prealabilă a sosirii animalelor provenite din țări terțe necesită, pentru o mai bună funcționare a punctelor de control la frontieră, adoptarea unui document formal care să cuprindă informațiile necesare pentru declarația vamală.

(2)

Procedurile de declarare și control sanitar-veterinar al animalelor la frontieră trebuie să facă obiectul unei armonizări cu procedurile privind produsele de origine animală.

(3)

În cadrul acestei armonizări, ar trebui folosită definiția persoanei responsabile de încărcătură, astfel cum este stabilită la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Directiva 97/78/CE a Consiliului ( 2 ).

(4)

Dezvoltarea sistemului computerizat veterinar integrat Traces, prevăzut de Decizia 2003/623/CE a Comisiei ( 3 ), impune standardizarea documentelor de declarare și control pentru a permite o gestionare corespunzătoare a informațiilor colectate, precum și o prelucrare a acestora în vederea îmbunătățirii siguranței sanitare în cadrul Comunității.

(5)

Prin urmare, dispozițiile Deciziei 92/527/CEE a Comisiei ( 4 ) de stabilire a unui model de certificat care să ateste efectuarea controalelor prevăzute de Directiva 91/496/CEE ar trebui actualizate în consecință de prezentul regulament și Decizia 92/527/CEE ar trebui abrogată.

(6)

Dat fiind că punctele de control la frontieră între statele membre și noile state membre urmează să fie desființate în momentul aderării, se impune o măsură tranzitorie pentru a evita introducerea de către acestea de noi proceduri administrative pentru o perioadă de o lună.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Notificarea sosirii animalelor printr-un document veterinar comun de intrare

(1)  În cazul introducerii în Comunitate a unui animal menționat de Directiva 91/496/CEE provenit dintr-o țară terță, responsabilul de încărcătură, în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Directiva 97/78/CE, notifică introducerea respectivă cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de sosirea prevăzută a animalului sau animalelor pe teritoriul Comunității. Această notificare se face către personalul de inspecție de la punctul de control la frontieră printr-un document întocmit în conformitate cu modelul de document veterinar comun de intrare (DVCI) stabilit în anexa I.

(2)  DVCI se emite în conformitate cu normele generale de certificare stabilite în legislația comunitară relevantă.

(3)  DVCI cuprinde un original și atâtea copii câte solicită autoritatea competentă pentru a respecta cerințele prezentului regulament. Responsabilul de încărcătură completează partea 1 a DVCI pe toate exemplarele cerute și le trimite medicului veterinar oficial responsabil de punctul de control la frontieră.

(4)  Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (3), informația conținută în document poate, cu acordul autorităților competente din statul membru interesat de lot, să facă obiectul unei notificări prealabile printr-un sistem de telecomunicații sau printr-un alt sistem de transmisie de date. Într-un asemenea caz, informația transmisă pe cale electronică trebuie să fie aceeași cu cea solicitată în partea 1 din modelul de DVCI.

Articolul 2

Controalele sanitar-veterinare

Controalele sanitar-veterinare și analizele de laborator se efectuează în conformitate cu dispozițiile Deciziei 97/794/CE a Comisiei ( 5 ).

Articolul 3

Procedurile ce trebuie urmate după efectuarea controalelor sanitar-veterinare

(1)  După încheierea controalelor sanitar-veterinare menționate la articolul 4 din Directiva 91/496/CEE, partea 2 din DVCI se completează sub răspunderea medicului veterinar oficial responsabil de punctul de control la frontieră și se semnează de acesta din urmă sau de un alt medic veterinar oficial aflat în subordinea acestuia.

În cazul în care importul este refuzat, rubrica „detalii privind reexpedierea” din partea a treia a DVCI se completează după caz, de îndată ce se cunosc informațiile pertinente. Acestea se introduc în sistemul de schimb de informații menționat la articolul 20 din Directiva 90/425/CEE a Consiliului ( 6 ).

(2)  Originalul DVCI este compus din părțile 1 și 2 completate și semnate în mod corespunzător.

(3)  Medicul veterinar oficial, importatorul sau responsabilul de încărcătură notifică de îndată autoritățile vamale de la punctul de control la frontieră decizia veterinară luată cu privire la lot, la prezentarea originalului DVCI sau prin transmiterea acestuia pe cale electronică.

(4)  În caz de decizie veterinară favorabilă și în urma acordului autorităților vamale, originalul DVCI însoțește animalele până la destinația indicată în document.

(5)  Medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră păstrează o copie a DVCI.

(6)  O copie a DVCI, precum și, după caz, în conformitate cu articolul 7 din Directiva 91/496/CEE, o copie a certificatelor de sănătate de import, este dată importatorului sau responsabilului de lot.

(7)  Medicul veterinar oficial păstrează originalul certificatului de sănătate sau al documentelor care însoțesc animalele, precum și o copie a DVCI cel puțin trei ani. Cu toate acestea, în cazul animalelor aflate în tranzit sau în transbordare, a căror destinație finală este în afara Comunității, originalul documentului veterinar care însoțește animalele la sosire călătorește în continuare cu acestea, iar la punctul de control la frontieră rămân doar copii ale acestuia.

Articolul 4

Procedura ce trebuie urmată în cazul animalelor aflate sub control vamal sau care fac obiectul unei supravegheri speciale

În cazul animalelor introduse în Comunitate pentru care se acordă o derogare de la obligația efectuării de controale ale identității și/sau fizice, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) sau cu articolul 8 litera A punctul 1 litera (b) punctul (ii) din Directiva 91/496/CEE, medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de la intrarea în Comunitate îl informează, în caz de verificare favorabilă a documentelor, pe medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de destinație. O asemenea notificare se face printr-un sistem de schimb de informații, menționat la articolul 20 din Directiva 90/425/CEE. Medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontieră de destinație va emite un DVCI care să includă decizia veterinară finală cu privire la acceptarea animalelor. În cazul în care loturile nu sosesc sau în cazul în care acestea nu corespund din punct de vedere cantitativ sau calitativ, autoritatea competentă a punctului de control la frontieră de destinație va completa partea a treia din DVCI.

În caz de tranzit, responsabilul de încărcătură prezintă lotul medicului veterinar oficial al punctului de control la frontieră de ieșire. Medicii veterinari oficiali de la punctele de control la frontieră, înștiințați cu privire la trecerea animalelor aflate în tranzit și cu destinația către o țară terță la ieșirea acestora din Comunitate, trebuie să completeze partea a treia a DVCI. Aceștia îl informează prin DVCI pe medicul veterinar oficial al punctului de control la frontieră pe la care animalele aflate în tranzit au intrat în Comunitate.

Medicii veterinari oficiali ai autorității competente de la locul de destinație, înștiințați cu privire la sosirea unor animale destinate unui abator, unei unități de carantină autorizate în sensul Deciziei 2000/666/CE a Comisiei ( 7 ), unor organisme, institute sau centre autorizate oficial în sensul Directivei 92/65/CEE a Consiliului ( 8 ) și situate în zona lor de competență, trebuie să completeze partea a treia a DVCI în cazul în care loturile nu sosesc sau în cazul în care acestea nu corespund din punct de vedere cantitativ sau calitativ.

Articolul 5

Colaborarea între autoritățile competente responsabile de controale

Pentru a se asigura că animalele ce intră în Comunitate sunt supuse controalelor sanitar-veterinare, autoritatea competentă și medicii veterinari oficiali din fiecare stat membru lucrează în colaborare cu celelalte servicii de control pentru a reuni toate informațiile utile privind importul de animale. Este vorba, în special, de următoarele informații:

(a) informații de care dispun serviciile vamale;

(b) informații din declarațiile de expediție ale vapoarelor, trenurilor sau avioanelor;

(c) alte surse de informație accesibile operatorilor rutieri, feroviari, portuari sau aeroportuari.

Articolul 6

Accesul la bazele de date și participarea la sistemele de informare

Autoritățile competente și serviciile vamale ale statelor membre organizează schimbul reciproc de date aflate în bazele lor de date respective, pentru a atinge obiectivul prevăzut la articolul 5. Sistemele informatice utilizate de autoritatea competentă sunt coordonate, pe cât posibil și respectând siguranța datelor, cu cele ale serviciilor vamale, precum și cu cele ale operatorilor comerciali, în vederea accelerării transferului de informații.

Articolul 7

Utilizarea certificării electronice

Întocmirea, utilizarea, transmiterea și arhivarea DVCI se pot efectua pe cale electronică, cu acordul autorității competente.

Transmiterea informațiilor între autoritățile competente se face printr-un sistem de schimb de informații menționat la articolul 20 din Directiva 90/425/CEE.

▼M1

Articolul 8

Până la 1 mai 2004, prezentul regulament nu se aplică punctelor de control la frontieră prevăzute în anexa II, care urmează a fi desființate la aderarea Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei, Sloveniei și Ungariei.

▼B

Articolul 9

Abrogare

Decizia 92/527/CEE se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri făcute la prezentul regulament.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 31 martie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

▼M1

COMUNITATEA EUROPEANĂDocument Veterinar Comun de Intrare (DVCI Animale)1.Expeditor/ exportator2.Nr. de referință DVCINumeleAdresaPunctul de control la frontierăȚara+ codul ISONumăr de unitatePartea 1: Detalii privind lotul prezentat3.Destinatar4.Responsabilul de încărcăturăNumeleNumeleAdresaAdresaCodul poștalȚara+ codul ISO5.Țara de origine+ codul ISO6.Regiunea de origineCodul7.Importator8.Locul de destinațieNumeleNumeleAdresaNr. de autorizareCodul poștalAdresaȚara+ codul ISOCodul poștalȚara+ codul ISO9.10.Documente veterinareSosirea la PCF (data și ora prevăzute)NumărulDataOraData emiterii11.Mijloace de transportDocument(e) însoțitor (însoțitoare)AvionNavăVagonVehicul rutierAlteleIdentificare:Numărul (numerele)Referință documentară:12.Specia animală, rasa13.Cod produs (cod NC)14.Număr de animale15.Număr de ambalaje16.Animale certificate pentru:Creștere/producțieÎngrășareSacrificareOrganisme autorizateAnimale de companieAlte scopuriCarantinăEcvidee înregistrateRelocareCirc/Expoziție17.Nr. sigiliului și nr. containerului18.Pentru transbordare spre19.Pentru tranzit spre țara terțăPCF UENr. de unitate:spre țara terță+ codul ISOȚară terțăCod ISO țară terță:PCF de ieșire:Nr. de unitate:20.Pentru import sau admitere temporară21.State membre de tranzitStatul membru+ codul ISOImport definitivStatul membru+ codul ISOReadmitere de caiStatul membru+ codul ISOAdmitere temporară a cailorData de ieșirePunct de ieșire22.Mijloc de transport după punctul de control la frontieră23.TransportatorNumeleNr. de autorizareAdresaNr. de înregistrareVagonCodul poștalAvionNr. de zborȚaraNavăNumele24.Plan de rutăVehicul rutierNr. de înmatriculareDaNuAltele25.DeclarațieLocul și data declarațieiSubsemnatul, responsabil de încărcătura menționată anterior, declar pe propria răspundere și în cunoștință de cauză că declarațiile făcute în prima parte a documentului sunt complete și autentice și mă angajez să respect dispozițiile juridice prevăzute de Directiva 91/496/CEE, inclusiv plata controalelor sanitar-veterinare, precum și cea de reexpediere a loturilor, de punere în carantină sau de izolare a animalelor sau costurile de eutanasie și eliminare, după caz.Numele semnataruluiSemnătura

COMUNITATEA EUROPEANĂDocument Veterinar Comun de Intrare (DVCI Animale)26.Controlul documentelor:27.DVCI: Nr. de referințăStandard comunitarSatisfăcătorNesatisfăcător28.Controlul identității:DerogareGaranții adiționaleSatisfăcătorNesatisfăcătorSatisfăcătorNesatisfăcătorCerințe naționaleSatisfăcătorNesatisfăcătorPartea 2: Decizia privind lotul29.Controlul fizic30.Teste de laboratorNuDaDerogareTest de depistare a:Numărul animalelorcontrolateSatisfăcătorNesatisfăcătorAleatoriuSuspiciuneRezultate::În așteptareSatisfăcătorNesatisfăcător31.Controlul bunăstăriiDerogare32.Efecte ale transportului asupra animalelorNr. de animale moarteEstimarela sosireNr. de animale inapteEstimareSatisfăcătorNesatisfăcătorNr. de animale care au fătat sau avortat33.ACCEPTAT pentru transbordare:34.ACCEPTAT pentru procedura de tranzitPCF UENr. unității PCF:Spre țara terță+ cod ISOȚară terțăCod ISO țară terță:Nr. de unitate:PCF de ieșire:35.ACCEPTAT pe piața internă36.ACCEPTAT pentru admitere temporarăCu destinație controlatăData limităSacrificare37.Motivul refuzuluiOrganisme autorizateCarantină1.Certificat lipsă/certificat nevalabil2.Neconformitate a documentelor38.NEACCEPTAT3.Țară neautorizată1.Reexpediere4.Regiune neautorizată2.Sacrificare5.Specie interzisă3.Eutanasie6.Absența unor garanții adiționale7.Clauză de salvgardare39.Detalii privind destinațiile de control (35, 36, 38)8.Animale bolnave sau suspecteNr. de autorizare (după caz):9.Rezultate nesatisfăcătoare ale analizelorAdresa:10.Inapte pentru continuarea călătorieiCodul poștal11.Absența cerințelor naționale12.Încălcare a normelor internaționale privind transportul13.Lipsa identificării sau identificare necorespunzătoare40.Transport resigilatNr. noului sigiliu:14.Alte motive41.Identificarea completă a punctului de control la frontieră și ștampila oficială42.Medicul veterinar oficialSubsemnatul, medic veterinar oficial al punctului de control la frontieră, certific că controalele sanitar-veterinare efectuate asupra acestui transport au fost realizate în conformitate cu cerințele UE și, după caz, în conformitate cu cerințele statului membru de destinație.PCF UEȘtampilaNr. de unitate:Numele (cu majuscule):Data:Semnătura:43.Referința documentului vamal:44.Detalii privind reexpedierea:Nr. mijlocului de transport:VagonAvionNavăVehicul rutierȚara de reexpediere:+ codul ISOData:Partea 3: Controlul45.MonitorizarePCF de ieșire:PCF de destinație finalăUnitate Veterinară LocalăSosirea transportuluiDaNuCorespondența transportuluiDaNu46.Medicul veterinar oficialNumele (cu majuscule):Adresa:Numărul de unitate:Data:ȘtampilaSemnătura:

▼B

Note explicative referitoare la documentul veterinar comun de intrare (1) privind introducerea de animale vii din țări terțe în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic EuropeanGeneralități:Certificatul se completează cu majuscule. Pentru a confirma o opțiune, bifați rubrica sau inserați semnul X.Documentul trebuie completat pentru fiecare lot prezentat la un punct de control la frontieră, fie că este vorba de un lot prezentat ca fiind conform cu cerințele Uniunii Europene și destinat punerii în liberă circulație, de un lot care urmează să fie dus către destinații controlate sau de un transport destinat unei transbordări sau unui tranzit.În cazul în care sunt menționate, codurile ISO fac trimitere la codul țării din două litere, în conformitate cu standardul internațional.Partea 1Această parte trebuie completată de importator sau de responsabilul de încărcătură. Notificarea prealabilă trebuie făcută cu cel puțin cu o zi lucrătoare înainte de sosirea animalelor pe teritoriul Comunității, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 91/496/CEE. În acest scop trebuie completate rubricile 5, 9, 11, 12, 13, 14 și 16, precum și una din rubricile 18, 19 sau 20.Rubrica 1.Expeditor/exportator: se indică numele organizației comerciale care expediază lotul (în țara terță).Rubrica 2.Punct de control la frontieră: în cazul în care informația nu este deja imprimată pe document, se completează această rubrică. Numărul de referință al DVCI este numărul de referință unic atribuit de punctul de control la frontieră care emite certificatul (apare, de asemenea, la rubrica 27). Numărul de unitate este cel al punctului de control la frontieră și apare în dreptul numelui acestuia de pe lista punctelor de control la frontieră autorizate, listă publicată în Jurnalul Oficial.Rubrica 3.Destinatar: se indică adresa persoanei sau organizației comerciale din certificatul țării terțe. Toate aceste mențiuni sunt obligatorii.Rubrica 4.Responsabil de încărcătură (inclusiv agentul sau declarantul acestuia): este vorba de persoana responsabilă de lot atunci când acesta este prezentat la punctul de control la frontieră și care face declarațiile necesare autorităților competente în numele importatorului: se precizează numele și adresa. Responsabilul de încărcătură trebuie să informeze punctul de control la frontieră în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 91/496/CEE. În cazul în care responsabilul de încărcătură și destinatarul sunt una și aceeași persoană, se precizează  a se vedea rubrica 3.Rubrica 5.Țara de origine: se referă la țara în care au stat animalele în timpul perioadei legale (trei luni în cazul bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor destinate sacrificării, ecvideelor de producție și de reproducție sau ecvideelor înregistrate și a păsărilor de curte; șase luni în cazul bovinelor și porcinelor de producție și de reproducție; oi și capre de producție, de reproducție sau pentru îngrășare).În cazul cailor readmiși, țara de origine se referă țara din care au fost expediați ultima dată.Rubrica 6.Regiunea în care au stat animalele o perioadă la fel de lungă ca cea prevăzută pentru țară: este o cerință valabilă numai pentru acele țări regionalizate și pentru care importurile sunt autorizate numai pentru una sau mai multe regiuni din țara respectivă. Codurile regiunilor sunt definite în reglementările relevante.Rubrica 7.Importator: importatorul poate să nu fie prezent la punctul de control la frontieră: se precizează numele și adresa acestuia. În cazul în care importatorul și responsabilul de încărcătură sunt una și aceeași persoană, se precizează a se vedea rubrica 4.Rubrica 8.Locul de destinație: locul în care sunt duse animalele pentru a fi descărcate definitiv (cu excepția punctelor de oprire) și ținute în conformitate cu normele în vigoare. Se indică obligatoriu numele, țara, adresa și codul poștal. În cazul în care locul de destinație este același cu cel al destinatarului, se precizează la nume și adresă a se vedea rubrica 3.Rubrica 9.Se indică data și ora prevăzute, la care loturile trebuie să sosească la punctul de control la frontieră. Importatorii sau reprezentanții acestora sunt obligați [în conformitate cu articolul 3 alineat (1) litera (a) din Directiva 91/496/CEE)] să comunice personalului sanitr-veterinar de la punctul de control la frontieră la care vor fi prezentate animalele, cu o zi lucrătoare înainte, cantitatea și natura animalelor, precum și momentul estimat al sosirii acestora.Rubrica 10.Certificatul/documentul sanitar-veterinar: data emiterii: este vorba de data la care certificatul sau documentul a fost semnat de medicul veterinar oficial sau de autoritatea competentă. Numărul: se indică numărul oficial unic al certificatului. Documentele însoțitoare: în special în cazul anumitor tipuri de cai (pașaport pentru cai), documente zootehnice sau permise CITES.(1)Notele explicative se pot imprima și distribui separat.

Rubrica 11.Se dau toate detaliile privind mijloacele de transport la sosire:Modul de transport (aerian, maritim, feroviar, rutier).Identificarea mijlocului de transport: în cazul transportului aerian, numărul zborului, în cazul transportului maritim, numele navei, în cazul transportului feroviar, numărul trenului și al vagonului și în cazul transportului rutier, numărul plăcii de înmatriculare a vehiculului și numărul remorcii, după caz.Referința documentului comercial: numărul scrisorii de transport aerian, numărul conosamentului și numărul comercial al trenului sau al vehiculului rutier.Rubrica 12.Specia de animale: se precizează specia de animale prin numele comun și rasă, după caz. Pentru speciile de animale care nu sunt domestice (în special cele destinate grădinilor zoologice, expozițiilor sau instituțiilor de cercetare) se indică și denumirea științifică.Rubrica 13.Codul NC: Se indică cel puțin primele patru cifre ale codului Nomenclaturii Combinate (codul NC), stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (1), astfel cum a fost modificat ultima dată.Rubrica 14.Număr de animale: numărul sau greutatea în kg, astfel cum se indică în certificatul sanitar-veterinar sau în alte documente.Rubrica 15.Număr de ambalaje: se indică numărul de cutii, cuști sau boxe în care sunt transportate animalele.Rubrica 16.Animale certificate pentru: se respectă indicațiile din certificat în conformitate cu cerințele de reglementare.Organism autorizat în conformitate cu Directiva 92/65/CEE înseamnă un organism, institut sau centru autorizat oficial; carantină face trimitere la Decizia 2000/666/CE privind păsările și la Directiva 92/65/CE privind păsările, câinii și pisicile; relocarea se referă la moluște; altele se referă la scopuri neprecizate în prezenta clasificare.Rubrica 17.Se indică toate numerele de identificare ale sigiliului și containerului, după caz.Rubrica 18.Pentru transbordare:Această rubrică se completează, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva 91/496/CEE, în cazul în care importul unui lot nu trebuie să aibă loc la punctul de control la frontieră în cauză și în cazul în care animalele își continuă călătoria, după caz, pe cale maritimă sau aeriană pe aceeași navă sau același avion până la un alt punct de control la frontieră în vederea importului în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European. Număr de unitate: a se vedea rubrica 2.Această rubrică poate fi completată, de asemenea, în cazul în care animalele sosesc în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European dintr-o țară terță spre o altă țară terță, cu același mijloc de transport aerian sau maritim.Rubrica 19.Pentru tranzit: este vorba de tranzitul prin Uniunea Europeană/Spațiul Economic European de animale provenite dintr-o țară terță și destinate unei alte țări terțe în conformitate cu articolul 9 din Directiva 91/496/CEE. Se indică codul ISO al țării terțe de destinație.PCF de ieșire: numele punctului de control la frontieră pe la care animalele trebuie să iasă din Uniunea Europeană.Rubrica 20.Pentru import sau admitere:Readmiterea se referă numai la caii înregistrați pentru curse, competiții și manifestări culturale după exportul temporar (Decizia 93/195/CEE a Comisiei (2)).Admiterea temporară se referă doar la caii înregistrați pentru o perioadă maximă de 90 de zile. Se indică punctul de ieșire și data.Rubrica 21.State membre de tranzit: informații suplimentare, se indică numele statului sau statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European indiferent de destinație: import sau tranzit spre o țară terță.Rubrica 22.Mijloace de transport: se indică modul de transport după trecerea de PCF și caracteristicile sale.Altele se referă la modurile de transport care nu sunt reglementate de Directiva 91/628/CEE privind bunăstarea animalelor pe durata transportului.Rubrica 23.Transportator: în conformitate cu reglementările privind bunăstarea animalelor, se indică numărul de autorizare al transportatorului și, în cazul transportului aerian, se atestă că compania este membră IATA.(1)JO L 256, 7.9.1987, p. 1.(2)JO L 86, 6.4.1993, p. 1.

Rubrica 24.Planul de rută: se precizează dacă există un plan de rută care să însoțească animalele în conformitate cu cerințele prevăzute de Directiva 91/628/CEE.Rubrica 25.Semnătura. Aceasta îl obligă pe semnatar să accepte atât loturile în tranzit reexpediate cărora li s-a refuzat accesul printr-o țară terță.Partea 2Prezenta secțiune trebuie completată exclusiv de medicul veterinar oficial al punctului de control la frontierăRubrica 26.Controlul documentelor: Se completează pentru toate loturile. Aceasta include verificarea respectării garanțiilor suplimentare (care se vor enumera) acordate anumitor state membre, iar în ceea ce privește speciile care nu sunt menționate în anexa A la Directiva 90/425/CEE, aceasta se referă la respectarea cerințelor naționale, indiferent de destinația finală. Documentele necesare pentru aplicarea acestui control sunt furnizate de importator sau de reprezentantul său. O garanție suplimentară sau o cerință națională nerespectată înseamnă că lotul e nesatisfăcător.Rubrica 27.Se referă la numărul de referință unic al punctului de control la frontieră care emite certificatul (a se vedea rubrica 2).Rubrica 28.Controlul identității: se va compara cu certificatele și documentele originale.Derogare: această rubrică se completează pentru animalele care sunt transbordate de la un PCF la un alt PCF și care nu sunt supuse unui control al identității în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 91/496/CEE.Rubrica 29.Controlul fizic: se referă la rezultatele examenului clinic efectuat, la mortalitatea și morbiditatea din cadrul lotului.Derogare: această căsuță se bifează în cazul în care animalele sunt transbordate de la un PCF la un alt PCF și nu sunt supuse unui control fizic în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 91/496/CEE. Această rubrică se utilizează, de asemenea, pentru animalele din speciile care nu sunt menționate în anexa A la Directiva 90/425/CEE, importate printr-un un PCF dintr-un stat membru care nu reprezintă destinația finală, animale pentru care controalele fizice trebuie efectuate la locul de destinație final, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 litera A punctul 1 litera (b) punctul (ii) din Directiva 91/496/CEE.Rubrica 30.Teste de laborator:Teste de depistare a: se completează cu categoria de substanță sau organism patogen pentru care se întreprinde o procedură de investigație.Mențiunea aleatoriu indică o prelevare lunară de probe în temeiul Deciziei 97/794/CE.Mențiunea pe bază de suspiciuni include cazurile în care animalele sunt suspecte de boală sau prezintă semne de boală sau sunt testate în temeiul clauzelor de salvgardare în vigoare.În așteptare: în cazul în care animalele nu au fost expediate până la aflarea rezultatelor.Rubrica 31.Controlul bunăstării: se precizează condițiile de transport și bunăstarea animalelor la sosire.Derogare: această rubrică se completează pentru animalele care sunt transbordate de la un PCF la un alt PCF și care nu trebuie supuse controlului bunăstării.Rubrica 32.Efecte ale transportului asupra animalelor: se indică numărul de animale moarte, de animale inapte pentru transport și numărul de femele care au fătat sau avortat în cursul transportului. Pentru un număr mare de animale expediate (pui de o zi, pești, moluște etc.) se face, după caz, o estimare a numărului de animale moarte sau inapte.Rubrica 33.Acceptat pentru transbordare: această rubrică se completează, după caz, pentru a indica acceptarea transbordării în conformitate cu definiția din rubrica 18.Rubrica 34.Acceptat pentru procedura de tranzit: se completează cu precizarea statelor membre de tranzit în conformitate cu planul de rută, după caz.Rubrica 35.Acceptat pe piața internă: această rubrică se completează în cazul în care animalele sunt expediate spre o destinație controlată (abator, organism autorizat și carantină, în conformitate cu definiția din rubrica 16) autorizată pentru importul în condiții speciale.

Rubrica 36.Acceptat pentru admitere temporară: această rubrică nu se referă decât la caii înregistrați. Aceștia sunt autorizați să rămână pe teritoriul Uniunii Europene/Spațiului Economic European numai până la data indicată în rubrica 20, perioadă ce nu poate depăși 90 de zile.Rubrica 37.Motivul refuzului: se completează, după caz, cu informația adecvată. A se bifa rubrica corespunzătoare.Lipsa certificatului sau certificat nevalabil se referă la certificatele de import sau certificatele de tranzit solicitate de țările terțe sau de statele membre.Rubrica 38.Neacceptat: această rubrică se completează pentru toate loturile care nu corespund cerințelor Uniunii Europene sau care sunt suspecte.În cazul în care se refuză importul, se indică clar procedura ce urmează a fi aplicată. Sacrificare înseamnă că, în cazul în care primește avizul în urma inspecției sanitare, carnea animalelor ar putea fi destinată consumului uman. Eutanasie înseamnă distrugerea sau eliminarea animalelor a căror carne nu poate fi admisă pentru consumul umanRubrica 39.Detalii privind destinațiile de control: se indică numărul de autorizare și adresa, inclusiv codul poștal, pentru toate destinațiile în care se solicită un control sanitar-veterinar suplimentar. Acest lucru se aplică pentru rubricile 35, 36 și 38. Pentru rubrica 36 se indică numai adresa primei unități. Pentru organismele sensibile, care trebuie să rămână anonime, se indică numărul, fără a preciza adresa.Rubrica 40.Lot resigilat: această căsuță se completează în cazul în care sigiliul original aplicat pe un lot a fost distrus la deschiderea containerului. Ar trebui păstrată o listă consolidată a tuturor sigiliilor utilizate în acest scop.Rubrica 41.Se aplică sigiliul oficial al punctului de control la frontieră sau al autorității competente.Rubrica 42.Semnătura medicului veterinar oficial.Rubrica 43.Se utilizează de către serviciile vamale pentru a adăuga informațiile necesare (numărul certificatelor vamale T1 sau T5, de exemplu) în cazul în care loturile rămân sub supraveghere vamală pentru un anumit timp. În principiu, această informație se adaugă după semnarea certificatului de către medicul veterinar.Partea 3Control: această secțiune trebuie completată de un medic veterinar oficial responsabil de reexpediere sau de monitorizarea unei destinații controlate (PCF, organisme autorizate, Unitate veterinară locală)Rubrica 44.Detalii privind reexpedierea: PCF de intrare trebuie să indice mijlocul de transport folosit, identificarea acestuia, precum și țara și data reexpedierii, imediat ce intră în posesia acestor informații.Rubrica 45.Monitorizare: această parte, precum și părțile relevante ale documentului se completează în cazul transbordării și/sau a importului de animale din specii care nu sunt menționate în anexa A la Directiva 90/425/CEE, pentru care controlul fizic nu a fost efectuat la PCF de intrare. Această rubrică se completează, de asemenea, de către PCF de ieșire în cazul tranzitului de animale dinspre țări terțe spre alte țări terțe și de către unitățile veterinare locale competente în cazul în care animalele anunțate nu sosesc sau în cazul în care lotul nu corespunde din punct de vedere cantitativ sau calitativ.Rubrica 46.A se vedea rubrica 42.
ANEXA IIPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 
 

Prodotti NHC

NHC

 
 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 
 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/43/CE (JO L 162, 1.7.1996, p. 1).

( 2 ) JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

( 3 ) JO L 216, 28.8.2003, p. 58.

( 4 ) JO L 332, 18.11.1992, p. 22.

( 5 ) JO L 323, 26.11.1997, p. 31.

( 6 ) JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

( 7 ) JO L 278, 31.10.2000, p. 26.

( 8 ) JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

Top