Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0037-20180116

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/2018-01-16

02004L0037 — RO — 16.01.2018 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2004/37/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 158 30.4.2004, p. 50)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DIRECTIVA 2014/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014

  L 65

1

5.3.2014

►M2

DIRECTIVA (UE) 2017/2398 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 12 decembrie 2017

  L 345

87

27.12.2017
▼B

DIRECTIVA 2004/37/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

(1)  Obiectul prezentei directive îl reprezintă protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de securitatea și sănătatea lor, inclusiv prevenirea unor asemenea riscuri la care sunt expuși sau pot fi expuși prin expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Directiva stabilește cerințele minime specifice în acest domeniu, inclusiv valorile limită.

(2)  Prezenta directivă nu se aplică lucrătorilor expuși numai la radiații reglementate prin Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(3)  Directiva 89/391/CEE se aplică integral întregului domeniu menționat în alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor restrictive sau speciale din prezenta directivă.

▼M1

(4)  În ceea ce privește azbestul, care face obiectul Directivei 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ), dispozițiile prezentei directive se aplică atunci când sunt mai favorabile sănătății și securității la locul de muncă.

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

▼M1

(a) prin „agent cancerigen” se înțelege:

(i) o substanță sau un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen din categoria 1A sau 1B prevăzute la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 );

(ii) o substanță, un amestec sau un procedeu menționat la anexa I la prezenta directivă, precum și o substanță sau un amestec care este degajat printr-un procedeu menționat la anexa respectivă;

(b) prin „agent mutagen” se înțelege:

o substanță sau un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare ca agent mutagen asupra celulelor embrionare categoria 1A sau 1B prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

▼B

(c) prin „valoare limită” se înțelege, cu excepția cazului în care se prevede altfel, limita mediei ponderate în funcție de timpul de concentrație a unui „agent cancerigen sau mutagen” în aerul din zona în care respiră un lucrător într-o perioadă de referință determinată, precizată în anexa III la prezenta directivă.

Articolul 3

Domeniul de aplicare. Identificarea și evaluarea riscurilor

(1)  Prezenta directivă se aplică activităților în care lucrătorii sunt expuși sau pot fi expuși la agenți cancerigeni sau mutageni rezultați din activitatea lor.

(2)  Pentru orice activitate care poate prezenta un risc de expunere la agenți cancerigeni sau mutageni, natura, gradul și durata expunerii lucrătorilor trebuie să fie determinate pentru a putea evalua orice risc legat de securitatea sau sănătatea lucrătorilor și a putea stabili măsurile ce trebuie luate.

Această evaluare trebuie înnoită cu regularitate și, în orice caz, la orice schimbare a condițiilor care ar putea afecta expunerea lucrătorilor la agenți cancerigeni sau mutageni.

Angajatorul trebuie să furnizeze autorităților responsabile, la cererea acestora, elementele care au servit la această evaluare.

(3)  La evaluarea riscului sunt luate în calcul toate celelalte căi de expunere, precum absorbția transcutanată sau percutanată.

(4)  La evaluarea riscului, angajatorii acordă o atenție specială eventualelor efecte în privința securității sau sănătății acelor lucrători care prezintă riscuri speciale și, printre altele, iau în considerație oportunitatea măsurii de a nu mai angaja astfel de lucrători în zone în care pot fi în contact cu agenți cancerigeni sau mutageni.CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

Articolul 4

Reducerea și înlocuirea

(1)  Angajatorul reduce utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă, în special prin înlocuire, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu o substanță, un ►M1  amestec ◄ sau un procedeu care, în condițiile de utilizare, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătatea sau, dacă este cazul, pentru securitatea lucrătorilor.

(2)  Angajatorul comunică rezultatul cercetărilor sale autorității responsabile, la cererea acesteia.

Articolul 5

Dispoziții privind evitarea sau reducerea expunerii

(1)  Dacă rezultatele evaluării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc legat de securitatea sau sănătatea lucrătorilor, expunerea lucrătorilor trebuie evitată.

(2)  Dacă înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen cu o substanță, un ►M1  amestec ◄ sau un procedeu care, în condițiile de utilizare, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru securitate sau sănătate, nu este posibilă din punct de vedere tehnic, angajatorul ia măsuri pentru ca producerea și folosirea agentului cancerigen sau mutagen să aibă loc într-un sistem închis, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic.

(3)  Dacă aplicarea unui sistem închis nu este posibilă din punct de vedere tehnic, angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca nivelul de expunere a lucrătorilor să fie redus la cel mai scăzut nivel posibil din punct de vedere tehnic.

(4)  Expunerea nu trebuie să depășească valoarea limită a unui agent cancerigen indicată în anexa III.

(5)  În toate cazurile în care se folosește un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul aplică toate măsurile următoare:

(a) limitarea cantităților de agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă;

(b) limitarea, la cel mai scăzut nivel posibil, a numărului de lucrători expuși sau care pot fi expuși;

(c) conceperea procesului de muncă și a unor măsuri tehnice, obiectivul fiind acela de a se evita sau de a se reduce la minim degajarea de agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

(d) evacuarea agenților cancerigeni sau mutageni la sursă, aspirația locală sau ventilația generală adecvate și compatibile cu necesitatea de a proteja sănătatea publică și mediul;

(e) folosirea metodelor de măsurare existente adecvate agenților cancerigeni sau mutageni, în special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprevăzut sau un accident;

(f) aplicarea unor proceduri și a unor metode de muncă adecvate;

(g) măsuri de protecție colectivă și/sau, atunci când expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace, măsuri de protecție individuale;

(h) măsuri de igienă, în special curățarea cu regularitate a podelelor, a pereților și a altor suprafețe;

(i) informarea lucrătorilor;

(j) delimitarea zonelor de risc și utilizarea unor panouri adecvate de avertizare și de securitate, inclusiv panoul „fumatul interzis” în zonele în care lucrătorii sunt expuși sau pot fi expuși la agenți cancerigeni sau mutageni;

(k) amplasarea de dispozitive pentru situații de urgență care ar putea conduce la expuneri anormal de ridicate;

(l) mijloace care să permită stocarea, manipularea și transportul fără risc, în special prin utilizarea recipientelor ermetice și etichetate în mod clar și vizibil;

(m) mijloace sigure de colectare, stocare și evacuare a deșeurilor de către lucrători, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice și etichetate în mod clar și vizibil.

Articolul 6

Informarea autorității competente

Dacă rezultatele evaluării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc legat de securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorii pun la dispoziția autorității competente, la cerere, informații corespunzătoare despre:

(a) activitățile și procedeele industriale aplicate, inclusiv motivele pentru care se folosesc agenți cancerigeni sau mutageni;

(b) cantitățile fabricate sau utilizate de substanțe sau ►M1  amestecuri ◄ care conțin agenți cancerigeni sau mutageni;

(c) numărul de lucrători expuși;

(d) măsurile de prevenire luate;

(e) tipul de echipament de protecție care trebuie utilizat;

(f) natura și gradul expunerii;

(g) cazurile de înlocuire.

▼M2

În rapoartele transmise Comisiei în temeiul articolului 17a din Directiva 89/391/CEE, statele membre țin seama de informațiile de la literele (a)-(g) de la primul paragraf al prezentului articol.

▼B

Articolul 7

Expunerea imprevizibilă

(1)  În cazul unor evenimente imprevizibile sau al unor accidente care pot conduce la o expunere anormală a lucrătorilor, angajatorul informează lucrătorii cu privire la aceasta.

(2)  Până la normalizarea situației și atât timp cât cauzele expunerii anormale nu sunt eliminate:

(a) sunt autorizați să lucreze în zona afectată numai lucrătorii indispensabili pentru executarea reparațiilor și a altor activități necesare;

(b) li se pune la dispoziție lucrătorilor în cauză îmbrăcăminte de protecție și echipament individual de protecție respiratorie, iar aceștia trebuie să le poarte; expunerea nu poate fi permanentă și se limitează la strictul necesar pentru fiecare lucrător;

(c) lucrătorii neprotejați nu sunt autorizați să lucreze în zona afectată.

Articolul 8

Expunerea previzibilă

(1)  Pentru anumite activități precum lucrările de întreținere, pentru care este previzibilă posibilitatea unei creșteri sensibile a expunerii și în privința cărora au fost deja epuizate toate posibilitățile de a lua alte măsuri tehnice de prevenire în scopul limitării expunerii, angajatorul trebuie să stabilească, după consultarea lucrătorilor sau a reprezentanților lor din întreprindere sau unitate, fără a aduce atingere responsabilității angajatorului, măsurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucrătorilor cât mai mult posibil și pentru a asigura protecția lor în timpul acestor activități.

În aplicarea primului paragraf, li se pune la dispoziție lucrătorilor în cauză îmbrăcăminte de protecție și un echipament individual de protecție respiratorie, iar aceștia trebuie să le poarte atât timp cât persistă expunerea anormală; aceasta nu poate fi permanentă și este limitată la strictul necesar pentru fiecare lucrător.

(2)  Se iau măsurile adecvate pentru ca zonele în care se desfășoară activitățile prevăzute la alineatul (1) primul paragraf să fie în mod clar delimitate și semnalizate sau pentru a evita prin alte mijloace ca persoane neautorizate să aibă acces în aceste locuri.

Articolul 9

Accesul în zonele de risc

Angajatorii iau măsurile adecvate pentru ca zonele în care se desfășoară activitățile pentru care rezultatele evaluării menționate în articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor să fie accesibile numai lucrătorilor care, prin natura muncii sau funcției lor, trebuie să pătrundă acolo.

Articolul 10

Măsuri de igienă și de protecție individuală

(1)  Angajatorii sunt obligați, pentru toate activitățile pentru care există un risc de contaminare cu agenți cancerigeni sau mutageni, să ia măsuri adecvate în următorul sens:

(a) să organizeze activitatea astfel încât lucrătorii să nu mănânce, să nu bea și să nu fumeze în zonele în care există risc de contaminare cu agenți cancerigeni sau mutageni;

(b) să furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecție adecvată sau altă îmbrăcăminte specială adecvată;

(c) să prevadă locuri separate pentru depozitarea hainelor de lucru sau a îmbrăcămintei de protecție, pe de-o parte, și a hainelor de stradă, pe de altă parte;

(d) să pună la dispoziția lucrătorilor grupuri sanitare și dușuri adecvate;

(e) să depoziteze corect echipamentele de protecție într-un loc bine stabilit, să le verifice și să le curețe, dacă este posibil, înainte și, în orice caz, după fiecare utilizare;

(f) să repare sau să înlocuiască echipamentele de protecție defecte înainte de o nouă utilizare.

(2)  Costul măsurilor prevăzute la alineatul (1) nu poate fi suportat de lucrători.

Articolul 11

Informarea și formarea lucrătorilor

(1)  Angajatorul ia măsurile adecvate pentru ca lucrătorii și sau reprezentanții lor din întreprindere sau unitate să beneficieze de o formare profesională în egală măsură suficientă și adecvată, pe baza tuturor informațiilor disponibile, în special sub formă de informații și instrucțiuni, referitoare la:

(a) riscurile potențiale pentru sănătate, inclusiv riscurile suplimentare datorate consumului de tutun;

(b) precauțiile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;

(c) cerințele în materie de igienă;

(d) purtarea și folosirea echipamentelor și îmbrăcămintei de protecție;

(e) măsurile care trebuie luate de către lucrători, în special de către personalul de intervenție, în cazul producerii unor incidente și pentru prevenirea acestora.

Această formare profesională trebuie:

să fie adaptată la evoluția riscurilor și la apariția unor riscuri noi;

să fie repetată periodic, dacă este necesar.

(2)  Angajatorii sunt obligați să informeze lucrătorii cu privire la instalații și la recipientele anexe care conțin agenți cancerigeni sau mutageni, să asigure etichetarea clară și lizibilă a tuturor recipientelor, ambalajelor și instalațiilor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni și să expună semnele de avertizare în mod cât mai vizibil.

Articolul 12

Informarea lucrătorilor

Se iau măsuri adecvate pentru a garanta că:

(a) lucrătorii și sau reprezentanții lor din întreprindere sau unitate pot verifica dacă dispozițiile prezentei directive sunt aplicate sau pot fi implicați în această aplicare, în special în ceea ce privește:

(i) consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, legate de alegerea, purtarea și utilizarea îmbrăcămintei și a echipamentelor de protecție, fără a se aduce atingere responsabilităților angajatorului referitoare la determinarea eficacității îmbrăcămintei și a echipamentelor de protecție;

(ii) măsurile stabilite de către angajator, prevăzute la articolul 8 alineatul (1) primul paragraf, fără a se aduce atingere responsabilităților angajatorului de a stabili aceste măsuri;

(b) lucrătorii și sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate sunt informați cât mai rapid posibil despre expunerile anormale, inclusiv cele prevăzute la articolul 8, despre cauzele lor și despre măsurile luate sau care urmează să fie luate pentru remedierea situației;

(c) angajatorul păstrează o listă actualizată a lucrătorilor folosiți în activități pentru care rezultatele evaluării menționate în articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, indicând, dacă această informație este disponibilă, expunerea la care au fost supuși;

(d) medicul sau autoritatea competentă precum și orice altă persoană răspunzătoare de securitatea sau de sănătatea la locul de muncă au acces la lista menționată la litera (c);

(e) fiecare lucrător are acces la informațiile existente în listă, care îl privesc personal;

(f) lucrătorii și reprezentanții lor din întreprindere sau unitate au acces la informațiile colective anonime.

Articolul 13

Consultarea și participarea lucrătorilor

Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților lor se desfășoară în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE privind subiectele reglementate de prezenta directivă.CAPITOLUL III

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 14

Supravegherea medicală

▼M2

(1)  Statele membre stabilesc, în conformitate cu dreptul intern sau practica națională, măsuri pentru asigurarea supravegherii adecvate a sănătății lucrătorilor pentru care rezultatele evaluării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc legat de securitate sau sănătate. Medicul sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală a lucrătorilor poate indica faptul că supravegherea stării de sănătate trebuie să continue după încetarea expunerii, pe durata pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea lucrătorului în cauză.

▼B

(2)  Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt concepute astfel încât fiecare lucrător să poată face, dacă este cazul, obiectul unei supravegheri medicale adecvate:

înainte de expunere;

periodic, ulterior.

Aceste măsuri sunt concepute astfel încât să fie posibilă aplicarea directă a măsurilor individuale medicale și de medicină a muncii.

(3)  Dacă se constată că un lucrător este atins de o anomalie care poate fi rezultatul expunerii la agenți cancerigeni sau mutageni, medicul sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală a lucrătorilor poate solicita ca alți lucrători care au suferit o expunere similară să facă obiectul supravegherii medicale.

În acest caz, se procedează la o nouă evaluare a riscului de expunere în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

(4)  Atunci când se asigură supraveghere medicală, se completează un dosar medical individual și medicul sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală propune măsuri individuale de protecție sau de prevenire care trebuie luate pentru toți lucrătorii.

(5)  Trebuie date lucrătorilor informații și sfaturi cu privire la toate tipurile de supraveghere medicală de care pot beneficia după încetarea expunerii.

(6)  În conformitate cu legislațiile și practicile naționale:

lucrătorii au acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal;

lucrătorii în cauză sau angajatorul pot solicita reexaminarea rezultatelor supravegherii medicale.

(7)  Recomandări practice cu privire la supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa II.

▼M2

(8)  Toate cazurile de cancer identificate, în conformitate cu dreptul intern sau practica națională, ca rezultat al expunerii la un agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă sunt notificate autorității responsabile.

Statele membre țin seama de informațiile de la prezentul alineat la transmiterea rapoartelor către Comisie în temeiul articolului 17a din Directiva 89/391/CEE.

▼B

Articolul 15

Păstrarea dosarelor medicale

(1)  Lista prevăzută la articolul 12 litera (c) și dosarul medical prevăzut la articolul 14 alineatul (4) sunt păstrate timp de cel puțin patruzeci de ani de la încetarea expunerii, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale.

(2)  În cazul în care întreprinderea își încetează activitatea, aceste documente se pun la dispoziția autorității responsabile, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale.

Articolul 16

Valorile limită

(1)  Pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, Consiliul adoptă, prin intermediul directivelor, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 137 alineatul (2) din tratat, valorile limită referitoare la toți agenții cancerigeni sau mutageni pentru care este posibil și, dacă este necesar, alte dispoziții direct conexe.

(2)  Valorile limită și celelalte dispoziții direct conexe figurează în anexa III.

Articolul 17

Anexe

(1)  Anexele I și III pot fi modificate numai în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 137 alineatul (2) din tratat.

(2)  Adaptările de natură strict tehnică ale anexei II în funcție de progresul tehnic, de evoluția reglementărilor sau a specificațiilor internaționale și de cunoștințele în domeniul agenților cancerigeni sau mutageni se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 17 din Directiva 89/391/CEE.

Articolul 18

Utilizarea datelor

Utilizările pe care autoritățile responsabile naționale le dau informațiilor prevăzute la articolul 14 alineatul (8) se țin la dispoziția Comisiei.

▼M2

Articolul 18a

Evaluare

În cadrul următoarei evaluări a punerii în aplicare a prezentei directive în contextul evaluării menționate la articolul 17a din Directiva 89/391/CEE, Comisia evaluează și necesitatea de a modifica valoarea-limită pentru pulberea respirabilă de silice cristalină. Comisia propune, dacă e cazul, amendamentele și modificările necesare cu privire la respectiva substanță.

Până cel târziu în primul trimestru al anului 2019, ținând seama de cele mai recente evoluții privind cunoștințele științifice, Comisia evaluează opțiunea de a modifica domeniul de aplicare al prezentei directive pentru a introduce substanțele toxice pentru reproducere. Pe această bază, Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă, după consultarea cu angajatorii și lucrătorii.

▼B

Articolul 19

Informarea Comisiei

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 20

Abrogarea

Directiva 90/394/CEE, astfel cum este modificată de directivele prevăzute în anexa IV partea A la prezenta directivă, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul național a directivelor indicate în anexa IV partea B la prezenta directivă.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 21

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 22

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

Lista substanțelor, ►M1  amestecurilor ◄ și procedeelor

[articolul 2 litera (a) punctul (iii)]

1. Fabricarea auraminei.

2. Lucrări care implică expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente în funingine, gudron de cărbune sau smoală de huilă.

3. Lucrări care implică expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultați la prăjirea și la electrorafinarea matelor de nichel.

4. Procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic.

5. Lucrări care implică expunerea la pulberi de lemn de esență tare ( 3 ).

▼M2

6. Activități care implică expunere la pulbere respirabilă de silice cristalină generată în cadrul unui proces de lucru.

▼B
ANEXA II

Recomandări practice cu privire la supravegherea medicală a lucrătorilor

[articolul 14 alineatul (7)]

1. Medicul și/sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală a lucrătorilor expuși la agenți cancerigeni sau mutageni trebuie să cunoască bine condițiile sau împrejurările expunerii fiecărui lucrător.

2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie asigurată în conformitate cu principiile și practicile medicinii muncii; aceasta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele măsuri:

înregistrarea antecedentelor medicale și profesionale ale fiecărui lucrător;

anamneza;

dacă este cazul, supraveghere biologică, precum și depistarea efectelor precoce și reversibile.

Se pot decide și alte examene pentru fiecare lucrător care face obiectul unei supravegheri medicale, având în vedere cele mai recente progrese în medicina muncii.

▼M2
ANEXA III

Valori-limită și alte dispoziții direct conexe (articolul 16)

A.   VALORI-LIMITĂ ALE EXPUNERII PROFESIONALEDenumirea agentului

Nr. CE (1)

Nr. CAS (2)

Valori-limită (3)

Observație

Măsuri tranzitorii

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Pulbere de lemn de esență tare

2  (7)

Valoare-limită 3 mg/m3 până la 17 ianuarie 2023

Compușii de crom (VI) care sunt substanțe cancerigene în sensul articolului 2 litera (a) punctul (i) din prezenta directivă

(ca crom)

0,005

Valoare-limită 0,010 mg/m3 până la 17 ianuarie 2025

Valoare-limită: 0,025 mg/m3 pentru procedeele de sudură și de tăiere cu plasmă sau procesele de lucru similare care generează fumuri până la 17 ianuarie 2025

Fibre ceramice refractare

care sunt substanțe cancerigene în sensul articolului 2 litera (a) punctul (i)

0,3

 

Pulbere respirabilă de silice cristalină

0,1  (8)

 

Benzen

200-753-7

71-43-2

3,25

1

piele (9)

 

Clorură de vinil monomer

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Oxid de etilenă

200-849-9

75-21-8

1,8

1

piele (9)

 

1,2-Epoxipropan

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Acrilamidă

201-173-7

79-06-1

0,1

piele (9)

 

2-Nitropropan

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Toluidină

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

piele (9)

 

1,3-Butadienă

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Hidrazină

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

piele (9)

 

Brometilenă

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

(1)   Nr. CE, și anume Einecs, ELINCS sau NLP, este numărul oficial al substanței în Uniunea Europeană, astfel cum este definit în anexa VI partea 1 punctul 1.1.1.2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(2)   Nr. CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(3)   Măsurate sau calculate în funcție de o perioadă de referință de 8 ore.

(4)   mg/m3 = miligrame per metru cub de aer la 20 °C și 101,3 kPa (presiune de 760 mm coloană de mercur).

(5)   ppm = părți per milion exprimate ca volum în aer (ml/m3).

(6)   f/ml = fibre per mililitru.

(7)   Fracțiune inhalabilă: dacă pulberile de lemn de esență tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestecul respectiv.

(8)   Fracția respirabilă.

(9)   Contribuție substanțială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată.

B.   ALTE DISPOZIȚII DIRECT CONEXE

p.m.

▼B
ANEXA IV

Partea A

Directiva abrogată cu modificările sale succesive

(prevăzute la articolul 20)Directiva 90/394/CEE a Consiliului

(JO L 196, 26.7.1990, p. 1)

Directiva 97/42/CE a Consiliului

(JO L 179, 8.7.1997, p. 4)

Directiva 1999/38/CE a Consiliului

(JO L 138, 1.6.1999, p. 66)

Partea B

Termene de transpunere în dreptul național

(prevăzute la articolul 20)Directiva

Data limită de transpunere

90/394/CEE

31 decembrie 1992

97/42/CE

27 iunie 2000

1999/38/CE

29 aprilie 2003
ANEXA V

TABEL DE CORESPONDENȚĂDirectiva 90/394/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 litera (aa)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 litera (c)

Articolele 3 - 9

Articolele 3 - 9

Articolul 10 alineatul (1) litera (a)

Articolul 10 alineatul (1) litera (a)

Articolul 10 alineatul (1) litera (b), prima parte a tezei

Articolul 10 alineatul (1) litera (b)

Articolul 10 alineatul (1) litera (b), a doua parte a tezei

Articolul 10 alineatul (1) litera (c)

Articolul 10 alineatul (1) litera (c)

Articolul 10 alineatul (1) litera (d)

Articolul 10 alineatul (1) litera (d), prima și a doua parte a tezei

Articolul 10 alineatul (1) litera (e)

Articolul 10 alineatul (1) litera (d), a treia parte a tezei

Articolul 10 alineatul (1) litera (f)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolele 11 - 18

Articolele 11 - 18

Articolul 19 alineatul (1) primul paragraf

 

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 19 alineatul (1) al treilea paragraf

 

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 19

 

Articolul 20

 

Articolul 21

Articolul 20

Articolul 22

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

 

Anexa IV

 

Anexa V( 1 ) Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (JO L 330, 16.12.2009, p. 28).

( 2 ) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

( 3 ) O listă a tipurilor de lemn de esență tare există în volumul 62 al monografiilor referitoare la evaluarea riscurilor de carcinogenitate la om intitulate „Wood Dust and Formaldehyde” (pulbere de lemn și formaldehidă), publicate de către Centrul internațional de cercetări asupra cancerului, Lyon, 1995.

Top