Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0017-20130701

Directiva 2004/17/CΕ a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/17/2013-07-01

2004L0017 — RO — 01.07.2013 — 012.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2004/17/CΕ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 31 martie 2004

de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

(JO L 134, 30.4.2004, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1874/2004 of 28 October 2004 (*)

  L 326

17

29.10.2004

►M2

DIRECTIVA 2005/51/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 7 septembrie 2005

  L 257

127

1.10.2005

 M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 2083/2005 AL COMISIEI din 19 decembrie 2005

  L 333

28

20.12.2005

 M4

DIRECTIVA 2006/97/CE A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

107

20.12.2006

 M5

REGULAMENTUL (CE) NR. 1422/2007 AL COMISIEI din 4 decembrie 2007

  L 317

34

5.12.2007

►M6

REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007

  L 74

1

15.3.2008

►M7

DECIZIA COMISIEI din 9 decembrie 2008

  L 349

1

24.12.2008

►M8

REGULAMENTUL (CE) NR. 596/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M9

DIRECTIVA 2009/81/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 13 iulie 2009

  L 216

76

20.8.2009

 M10

REGULAMENTUL (CE) NR. 1177/2009 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2009

  L 314

64

1.12.2009

►M11

REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2011

  L 319

43

2.12.2011

►M12

DIRECTIVA 2013/16/UE A CONSILIULUI din 13 mai 2013

  L 158

184

10.6.2013(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

DIRECTIVA 2004/17/CΕ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 31 martie 2004

de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștalePARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ( 2 ),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ( 3 ),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 4 ), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 9 decembrie 2003,

întrucât:

(1)

Cu ocazia noilor modificări ale Directivei 93/38/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor ( 5 ), care sunt necesare pentru satisfacerea cerințelor de simplificare și modernizare exprimate în egală măsură de entitățile contractante și de operatorii economici în răspunsurile lor la Cartea verde adoptată de Comisie la 27 noiembrie 1996, directiva ar trebui să fie reformulată pentru asigurarea clarității. Prezenta directivă se bazează pe jurisprudența Curții de Justiție, în special jurisprudența privind criteriile de atribuire, care clarifică posibilitățile pe care le au entitățile contractante de a satisface nevoile publicului interesat, inclusiv în domeniul protecției mediului și/sau în domeniul social, cu condiția ca asemenea criterii să fie legate de obiectul contractului, să nu confere entității contractante o libertate de alegere nelimitată, să fie menționate expres și să respecte principiile fundamentale menționate la motivul 9.

(2)

Un motiv important pentru introducerea de norme de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor în aceste sectoare este varietatea de modalități prin care autoritățile naționale pot influența comportamentul acestor entități, inclusiv participarea la capitalul acestora sau reprezentarea în organele lor administrative, de gestiune sau de supraveghere.

(3)

Un alt motiv principal pentru care este necesară o coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții de către entitățile care operează în aceste sectoare este caracterul închis al piețelor pe care acestea operează, din cauza existenței unor drepturi speciale sau exclusive acordate de statele membre, referitoare la aprovizionarea, punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor care furnizează serviciul respectiv.

(4)

Legislația comunitară, în special Regulamentul (CEE) nr. 3975/87 al Consiliului din 14 decembrie 1987 de stabilire a procedurii de aplicare a normelor privind concurența dintre întreprinderile din sectorul transportului aerian ( 6 ) și Regulamentul (CEE) nr. 3976/87 din 14 decembrie 1987 de aplicare a articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de înțelegeri și practici concertate în sectorul transporturilor aeriene ( 7 ), vizează introducerea unui grad mai mare de concurență între entitățile care furnizează publicului servicii de transport aerian. De aceea, nu este adecvat ca astfel de transportatori să fie incluși în domeniul de aplicare al prezentei directive. Având în vedere concurența existentă în transporturile maritime comunitare, ar fi, de asemenea, neadecvat să se supună normelor prezentei directive contractele atribuite în acest sector.

(5)

Domeniul de aplicare al Directivei 93/38/CEE acoperă, în prezent, anumite contracte atribuite de entitățile contractante care operează în sectorul telecomunicațiilor. Astfel cum s-a menționat în cel de-al patrulea raport privind punerea în aplicare a reglementărilor în materie de telecomunicații din 25 noiembrie 1998, s-a adoptat un cadru legislativ pentru deschiderea sectorului de telecomunicații. Una dintre consecințele sale a fost introducerea concurenței efective, atât de jure, cât și de facto, în acest sector. În scop informativ și având în vedere această situație, Comisia a publicat o listă de servicii de telecomunicații ( 8 ) care pot fi deja excluse din domeniul de aplicare al directivei menționate anterior, în temeiul articolului 8 din directivă. Progrese suplimentare au fost confirmate în cel de-al șaptelea raport privind punerea în aplicare a reglementărilor în domeniul telecomunicațiilor din 26 noiembrie 2001. În consecință, nu mai este necesar să se reglementeze achizițiile realizate de către entitățile care operează în acest sector.

(6)

În consecință, nu mai este oportun să se mențină comitetul consultativ pentru contractele de achiziții de telecomunicații, instituit de Directiva 90/531/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1990 privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor ( 9 ).

(7)

Cu toate acestea, este oportun să se continue supravegherea evoluției în sectorul telecomunicațiilor și să se reexamineze situația, în cazul în care se stabilește că nu mai există concurență efectivă în acel sector.

(8)

Directiva 93/38/CEE exclude din domeniul său de aplicare achiziția de servicii de telefonie vocală, telex, radiotelefonie mobilă, paging și transmisie prin satelit. Aceste excluderi au fost introduse pentru a ține seama de faptul că deseori serviciile respective nu pot fi furnizate decât de un singur furnizor de servicii într-o anumită zonă geografică, datorită absenței concurenței efective și a existenței unor drepturi speciale sau exclusive. Introducerea concurenței efective în sectorul telecomunicațiilor nu mai justifică aceste excluderi. De aceea, este necesar ca achiziționarea unor astfel de servicii de telecomunicații să fie inclusă în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(9)

În vederea garantării deschiderii către concurență a contractelor de achiziții publice atribuite de entități care operează în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, este recomandabil să se elaboreze dispoziții privind coordonarea la nivel comunitar a contractelor care depășesc o anumită valoare. O astfel de coordonare se bazează pe cerințele care rezultă din articolele 14, 28 și 49 din Tratatul CE și din articolul 97 din Tratatul Euratom, mai precis principiul egalității de tratament, al cărui principiu de nediscriminare nu este decât o exprimare specifică, principiul recunoașterii reciproce, principiul proporționalității, precum și principiul transparenței. Având în vedere natura sectoarelor afectate de o astfel de coordonare, aceasta ar trebui, cu condiția protejării aplicării principiilor enunțate, să stabilească un cadru pentru practici comerciale loiale și să permită o flexibilitate maximă.

Pentru contractele de achiziții publice a căror valoare este mai mică decât cea care determină aplicarea dispozițiilor coordonării comunitare, este recomandabil să se facă apel la jurisprudența elaborată de Curtea de Justiție, conform căreia se aplică normele și principiile din tratatele menționate mai sus.

(10)

Pentru asigurarea unei deschideri reale a pieței și a unui echilibru just în aplicarea normelor privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale este necesar ca entitățile menționate să fie identificate pe o altă bază decât statutul lor juridic. Prin urmare, ar trebui să se asigure că nu se aduce atingere egalității de tratament între entitățile contractante din sectorul public și a celor din sectorul privat. De asemenea, este necesar să se asigure, în conformitate cu articolul 295 din tratat, că nu este prejudiciat regimul proprietății în statele membre.

(11)

Statele membre ar trebui să se asigure că participarea unui organism de drept public, în calitate de ofertant, în procesul de atribuire a unui contract nu produce nici un fel de denaturare a concurenței față de ofertanții privați.

(12)

În conformitate cu articolul 6 din tratat, cerințele privind protecția mediului sunt incluse în definirea și punerea în aplicare a politicilor și activităților comunitare menționate la articolul 3 din tratat, în special cu privire la promovarea dezvoltării durabile. În consecință, prezenta directivă clarifică modul în care entitățile contractante pot contribui la protecția mediului și la promovarea dezvoltării durabile, asigurând, în același timp, posibilitatea de a obține cel mai bun raport calitate/preț pentru contractele lor.

(13)

Nici o dispoziție a prezentei directive nu ar trebui să interzică impunerea sau aplicarea de măsuri necesare pentru protejarea moralității, a ordinii și a siguranței publice, a sănătății, a vieții oamenilor și animalelor sau pentru conservarea vieții plantelor, în special în vederea dezvoltării durabile, cu condiția ca aceste măsuri să fie conforme cu tratatul.

(14)

Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, cu privire la probleme de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) ( 10 ), a aprobat în special Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile guvernamentale, denumit în continuare „acordul”, al cărui scop este stabilirea unui cadru multilateral al drepturilor și obligațiilor echilibrate referitoare la contractele de achiziții publice, în vederea realizării liberalizării și extinderii comerțului mondial. Având în vedere drepturile și angajamentele internaționale care revin Comunității ca urmare a acceptării acordului, regimul aplicabil ofertanților și produselor care provin din țările terțe semnatare este cel definit de acord. Acordul nu are efect direct. Entitățile contractante menționate de acord, care sunt conforme cu prezenta directivă și care aplică directiva la operatorii economici din țările terțe semnatare ale acordului, ar trebui să fie, prin urmare, conforme cu acordul. De asemenea, prezenta directivă ar trebui să garanteze operatorilor economici din Comunitate condiții de participarea la contracte de achiziții publice la fel de favorabile ca și cele rezervate operatorilor economici din țările terțe semnatare ale acordului.

(15)

Înainte de lansarea unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziții, entitățile contractante pot, utilizând un „dialog tehnic”, să solicite sau să accepte un aviz care poate fi folosit pentru pregătirea caietului de sarcini, cu condiția, cu toate acestea, ca un astfel de aviz să nu aibă ca efect împiedicarea concurenței.

(16)

Având în vedere diversitatea contractelor de lucrări, entitățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea în contracte ca proiectarea și executarea lucrărilor să fie atribuite fie separat, fie împreună. Prezenta directivă nu are intenția de a prevedea atribuirea comună sau separată a contractelor. Această decizie, de atribuire comună sau separată a contractelor, ar trebui să fie determinată de criterii calitative și economice, care pot fi definite de legislația internă.

Un contract poate fi considerat contract de lucrări doar în cazul în care obiectul său se referă, în mod specific, la realizarea activităților prevăzute la anexa XII, chiar în cazul în care acel contract poate include alte servicii necesare realizării unor asemenea activități. Contractele de servicii, în special în sfera serviciilor de administrare a proprietății, pot include lucrări, în anumite cazuri. Cu toate acestea, asemenea lucrări, în măsura în care sunt accesorii obiectului principal al contractului și constituie o consecință eventuală sau complementară a acestuia, nu pot justifica calificarea contractului ca fiind contract de lucrări.

În sensul calculării valorii estimate a unui contract de lucrări, ar trebui să se considere ca bază de calcul valoarea lucrărilor propriu-zise, precum și valoarea estimată a bunurilor și serviciilor, după caz, pe care entitățile contractante le pun la dispoziția antreprenorilor, în măsura în care aceste servicii sau bunuri sunt necesare pentru executarea lucrărilor respective. Ar trebui să se înțeleagă faptul că, în sensul prezentului alineat, serviciile implicate sunt cele prestate de entitățile contractante cu personalul propriu. Pe de altă parte, calculul valorii contractelor de servicii, indiferent dacă acestea urmează a fi puse la dispoziția unui contractant pentru executarea ulterioară a lucrărilor, respectă normele care se aplică contractelor de servicii.

(17)

În scopul aplicării normelor prevăzute de prezenta directivă și în scopul supravegherii, cea mai bună definire a domeniului serviciilor constă în împărțirea sa în categorii corespunzătoare anumitor poziții dintr-o clasificare comună și prin reunirea lor în două anexe, XVII A și XVII B, în funcție de regimul la care sunt supuse. În ceea ce privește serviciile menționate la anexa XVII B, dispozițiile relevante ale prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor comunitare specifice serviciilor în cauză.

(18)

În ceea ce privește contractele de servicii, aplicarea integrală a prezentei directive ar trebui să fie limitată, pentru o perioadă de tranziție, la contracte ale căror dispoziții permit realizarea tuturor posibilităților de creștere a schimburilor transfrontaliere. Contractele pentru alte servicii ar trebui să fie monitorizate în timpul acestei perioade de tranziție înainte de luarea unei decizii privind aplicarea integrală a prezentei directive. În această privință, ar trebui să se definească mecanismul de supraveghere. Acest mecanism ar trebui, în același timp, să permită accesul părților interesate la informațiile relevante.

(19)

Ar trebui să fie evitate obstacolele în calea liberei circulații a serviciilor. În consecință, prestatorii de servicii pot fi persoane fizice sau persoane juridice. Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui a aduce atingere aplicării, la nivel național, a normelor privind condițiile de desfășurare a unei activități sau a unei profesii, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu dreptul comunitar.

(20)

Continuă dezvoltarea anumitor tehnici noi de achiziție electronică. Astfel de tehnici ajută la mărirea concurenței și la îmbunătățirea eficienței comenzilor publice, în special în privința economiilor de timp și de bani care vor rezulta din utilizarea lor. Entitățile contractante pot folosi tehnici de achiziție electronică, cu condiția respectării normelor prezentei directive și a principiilor egalității de tratament, nediscriminării și transparenței. În acest sens, o ofertă prezentată de un ofertant, în special prin aplicarea unui acord-cadru sau în cazul în care se utilizează un sistem de achiziție dinamic, poate lua forma catalogului electronic al acelui ofertant, în cazul în care acesta folosește mijloacele de comunicare alese de entitatea contractantă în conformitate cu articolul 48.

(21)

Având în vedere extinderea rapidă a sistemelor de achiziție electronice, ar trebui introduse norme adecvate care să permită entităților contractante să beneficieze din plin de posibilitățile oferite de respectivele sisteme. În acest context, este necesar să se definească un sistem de achiziție dinamic, complet electronic, destinat achizițiilor de uz curent, precum și să se stabilească norme specifice pentru instituirea și funcționarea unui asemenea sistem, în vederea asigurării tratamentului echitabil al oricărui operator economic care dorește să se integreze în sistem. Orice operator economic care prezintă o ofertă orientativă în conformitate cu caietul de sarcini și satisface criteriile de selecție ar trebui să fie admis să facă parte dintr-un astfel de sistem. Prin stabilirea unei liste de ofertanți deja selectați și posibilitatea acordată noilor ofertanți de a se integra sistemului, tehnica de achiziție permite entităților contractante să aibă la dispoziție o gamă largă de oferte, ca rezultat al mijloacelor electronice utilizate și astfel să asigure utilizarea optimă a fondurilor printr-o concurență largă.

(22)

Deoarece este de așteptat ca tehnica licitațiilor electronice să fie din ce în ce mai mult utilizată, astfel de licitații ar trebui să fie definite în context comunitar și să fie guvernate de norme specifice pentru a garanta faptul că acționează în deplină concordanță cu principiile egalității de tratament, nediscriminării și transparenței. În acest scop, ar trebui să se prevadă ca astfel de licitații electronice să se facă doar pentru contracte de lucrări, bunuri sau servicii pentru care se pot determina cu precizie specificațiile. În special, acesta poate fi cazul contractelor recurente pentru bunuri, lucrări și servicii. În același scop, ar trebui să fie posibilă stabilirea clasamentului respectiv al ofertanților în orice moment al licitației electronice. Recurgerea la licitații electronice permite entităților contractante să solicite ofertanților prezentarea de noi prețuri, revizuite în sens descrescător și, în cazul în care contractul este atribuit ofertantului care face cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, să îmbunătățească și alte elemente ale ofertelor, în afară de prețuri. Pentru a asigura respectarea principiului transparenței, pot constitui obiectul licitațiilor electronice doar elementele care pot fi evaluate automat prin mijloace electronice, fără intervenția și/sau aprecierea entității contractante, adică doar acele elemente care sunt cuantificabile, astfel încât să poată fi exprimate în cifre sau procente. Pe de altă parte, acele aspecte referitoare la oferte care implică o apreciere a elementelor necuantificabile nu ar trebui să facă obiectul licitațiilor electronice. Prin urmare, anumite contracte de lucrări și anumite contracte de servicii care au ca obiect prestații intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu ar trebui să facă obiectul licitațiilor electronice.

(23)

În statele membre au fost realizate anumite tehnici de centralizare a achizițiilor. Mai multe autorități contractante răspund de realizarea achizițiilor sau de atribuirea contractelor publice/acordurilor-cadru pentru entitățile contractante. Având în vedere volumele mari de achiziții, acele tehnici ajută la intensificarea concurenței și la creșterea eficienței achizițiilor publice. De aceea, ar trebui să se prevadă o definiție comunitară a organismelor centrale de achiziționare folosite de entitățile contractante. Ar trebui să se definească și condițiile în care, cu respectarea principiilor de nediscriminare și de egalitate de tratament, se poate considera că entitățile contractante care achiziționează lucrări, bunuri și servicii printr-un organism central de achiziție, respectă prezenta directivă.

(24)

Pentru a ține seama de condițiile diferite existente în statele membre, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a alege dacă entitățile contractante pot utiliza organisme de achiziționare, sisteme de achiziții dinamice sau licitații electronice, definite și reglementate de prezenta directivă.

(25)

Ar trebui să se definească în mod corespunzător conceptul de drepturi speciale și exclusive. Consecința definiției este faptul că, în scopul construirii de rețele sau facilități portuare sau aeroportuare, o entitate poate folosi o procedură de expropriere sau folosirea unei proprietăți sau poate folosi solul, subsolul și spațiul aflat deasupra unei căi publice, fără ca acestea să fie considerate în sine un drept exclusiv sau special în sensul prezentei directive. Faptul că o entitate furnizează apă potabilă, energie electrică, gaz sau energie termică unei rețele care este exploatată de o entitate care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competentă a statului membru interesat nu constituie în sine un drept exclusiv sau special în sensul prezentei directive. De asemenea, drepturile acordate de un stat membru în orice formă, inclusiv prin acte de concesiune, unui număr limitat de întreprinderi pe baza unor criterii obiective, proporționate și nediscriminatorii care permit oricărei părți interesate care îndeplinește acele criterii să beneficieze de acele drepturi, nu pot fi considerate drepturi speciale sau exclusive.

(26)

Entitățile contractante ar trebui să aplice dispoziții comune de atribuire a contractelor de achiziții, pentru activitățile lor referitoare la apă și aceste norme ar trebui să se aplice și în cazul în care autoritățile contractante, în sensul prezentei directive, atribuie contracte pentru activitățile lor din cadrul proiectelor din domeniul ingineriei hidraulice, irigațiilor, drenajului, precum și evacuării și tratării apelor de canalizare. Cu toate acestea, normele de atribuire a unui contract de achiziție de tipul celor propuse pentru produse sunt neadecvate pentru achiziția de apă, având în vedere necesitatea de aprovizionare din surse aflate în apropierea locului de utilizare.

(27)

Unele entități care oferă servicii de transport public cu autobuzul au fost deja excluse din domeniul de aplicare al Directivei 93/38/CEE. Astfel de entități ar trebui să fie excluse și din domeniul de aplicare al prezentei directive. Pentru a evita existența unei multitudini de regimuri speciale care se aplică doar anumitor sectoare, procedura generală care permite luarea în considerare a efectelor de deschidere către concurență ar trebui să se aplice în egală măsură tuturor entităților care oferă servicii de transport cu autobuzul, care nu sunt excluse din domeniul de aplicare al Directivei 93/38/CEE, în temeiul articolului 2 alineatul (4).

(28)

Luând în considerare continuarea deschiderii către concurență a serviciilor poștale comunitare și faptul că astfel de servicii sunt furnizate printr-o rețea de către autoritățile contractante, întreprinderile publice și alte întreprinderi, contractele atribuite de entitățile contractante care oferă servicii poștale ar trebui să respecte normele prezentei directive, inclusiv cele de la articolul 30, care, protejând aplicarea principiilor menționate la motivul 9, creează un cadru pentru practici comerciale loiale și permit o flexibilitate mai mare decât cea oferită de dispozițiile Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii ( 11 ). Pentru definirea activităților respective, este necesar să se ia în considerare definițiile din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului ( 12 ).

Indiferent de statutul lor juridic, entitățile care furnizează servicii poștale nu sunt supuse, în prezent, normelor stabilite de Directiva 93/38/CEE. Prin urmare, perioada de punere în aplicare a adaptării la prezenta directivă a procedurilor de atribuire a contractelor poate fi mai mare pentru astfel de entități, decât pentru entitățile care fac deja obiectul acestor norme și care ar trebui doar să își adapteze procedurile la modificările aduse de prezenta directivă. De aceea, ar trebui să fie permisă amânarea aplicării prezentei directive în funcție de termenele necesare pentru această adaptare. Având în vedere situațiile diverse ale entităților în cauză, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi entităților contractante care operează în sectorul serviciilor poștale o perioadă de tranziție pentru aplicarea prezentei directive.

(29)

Contractele pot fi atribuite în scopul îndeplinirii cerințelor inerente diverselor activități și pot fi eventual supuse diferitelor regimuri juridice. Ar trebui precizat faptul că regimul juridic care se aplică unui singur contract destinat să acopere mai multe activități ar trebui să se supună normelor aplicabile activității pentru care este destinat în principal. Determinarea activității pentru care contractul este destinat în principal se poate baza pe analiza nevoilor cărora trebuie să le corespundă contractul specific, efectuată de entitatea contractantă, în sensul estimării valorii contractului și întocmirii caietului de sarcini. În anumite cazuri, cum ar fi achiziționarea unui singur echipament destinat desfășurării unor activități pentru care nu sunt disponibile informații care permit o estimare a ratelor de utilizare respective, poate fi imposibil, din rațiuni obiective, să se determine cărei activități, în principal, îi este destinat contractul. Ar trebui să se indice normele aplicabile în astfel de cazuri.

(30)

Fără a aduce atingere angajamentelor internaționale ale Comunității, este necesar să se simplifice punerea în aplicare a prezentei directive, în mod special prin simplificarea pragurilor și făcând aplicabile pentru toate entitățile contractante, indiferent de sectorul în care operează, dispozițiile privind informațiile care ar trebui oferite participanților referitoare la deciziile luate în legătură cu procedurile de atribuire a contractelor și rezultatele lor. În plus, în cadrul uniunii monetare, astfel de praguri ar trebui să fie stabilite în euro, astfel încât să simplifice aplicarea acestor dispoziții, asigurând, în același timp, respectarea pragurilor stabilite în acord, care sunt exprimate în drepturi speciale de tragere (DST). În acest context, ar trebui să se prevadă și o revizuire periodică a pragurilor exprimate în euro, în vederea ajustării lor în cazul în care este necesar, în funcție de variațiile negative posibile ale valorii monedei euro în raport cu DST. În plus, pragurile aplicabile concursurilor de proiecte ar trebui să fie identice cu cele aplicabile contractelor de servicii.

(31)

Ar trebui să se prevadă situații în care este posibil să nu se aplice măsurile de coordonare a procedurilor, din motive privind siguranța statului ori secrete de stat sau din cauza aplicării unor norme specifice privind atribuirea de contracte care decurg din acorduri internaționale privind staționarea trupelor sau care sunt specifice organizațiilor internaționale.

(32)

Ar trebui să se excludă anumite contracte de servicii, bunuri și lucrări atribuite unei întreprinderi afiliate, a cărei activitate principală este furnizarea unor astfel de servicii, bunuri sau lucrări grupului din care face parte, și nu comercializarea lor pe piață. De asemenea, ar trebui să se excludă anumite contracte de servicii, bunuri și lucrări atribuite de către o entitate contractantă unei societăți mixte formate dintr-un număr de entități contractante în scopul desfășurării activităților reglementate de prezenta directivă și din care face parte acea entitate. Cu toate acestea, este oportun să garanteze că această excludere nu determină denaturări ale concurenței, în avantajul întreprinderilor sau societăților mixte care sunt afiliate entităților contractante; este adecvat să se prevadă un ansamblu corespunzător de norme, în special referitoare la limitele maxime între care întreprinderile pot obține o parte a cifrei lor de afaceri de pe piață și dincolo de care pierd posibilitatea de a li se atribui contracte fără apelarea la concurență, precum și referitoare la componența societăților mixte și stabilitatea raporturilor dintre acestea și entitățile contractante.

(33)

În contextul serviciilor, contractele de achiziționare sau locațiune a bunurilor imobile sau a drepturilor privind astfel de bunuri au caracteristici specifice, care fac inadecvată aplicarea normelor de atribuire a contractelor de achiziții.

(34)

Serviciile de arbitraj și conciliere sunt furnizate, de obicei, de organisme sau persoane numite sau selectate într-o manieră care nu poate fi reglementată de norme de atribuire a contractelor de achiziții.

(35)

În conformitate cu acordul, serviciile financiare reglementate de prezenta directivă nu includ contracte privind emiterea, achiziționarea, vânzarea sau transferul de titluri sau de alte instrumente financiare; în special, nu sunt reglementate tranzacțiile efectuate de entitățile contractante în scopul obținerii de bani sau capital.

(36)

Prezenta directivă ar trebui să reglementeze furnizarea de servicii numai în cazul în care se bazează pe un contract.

(37)

În temeiul articolului 163 din tratat, încurajarea cercetării și dezvoltării tehnologice este un mijloc de consolidare a bazei științifice și tehnologice a industriei comunitare, iar deschiderea contractelor de servicii contribuie la realizarea acestui obiectiv. Prezenta directivă nu ar trebui să reglementeze cofinanțarea programelor de cercetare și dezvoltare; prin urmare, contractele de cercetare și dezvoltare, altele decât cele care sunt exclusiv în beneficiul entității contractante, pentru uz propriu, în exercitarea propriei activități, cu condiția ca prestarea serviciilor să fie remunerată integral de entitatea contractantă, nu sunt reglementate de prezenta directivă.

(38)

Pentru a evita proliferarea regimurilor speciale aplicabile numai anumitor sectoare, regimul special aflat în prezent în vigoare, creat în temeiul articolului 3 din Directiva 93/38/CEE și articolului 12 din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor ( 13 ), în privința entităților care exploatează o zonă geografică în scopul prospectării sau extracției de petrol, gaze, cărbune sau alți combustibili solizi, ar trebui să fie înlocuite de o procedură generală care permite excluderea sectoarelor expuse direct concurenței. Cu toate acestea, ar trebui să se garanteze că acest lucru nu aduce atingere Deciziei 93/676/CEE a Comisiei din 10 decembrie 1993, care stabilește că exploatarea zonelor geografice în scopul prospectării sau extracției de petrol sau gaze nu constituie, în Țările de Jos, o activitate definită la articolul 2 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 90/531/CEE a Consiliului și că entitățile care desfășoară o astfel de activitate nu sunt considerate, în Țările de Jos, ca beneficiind de drepturi speciale sau exclusive, în sensul articolului 2 alineatul (3) litera (b) din directivă ( 14 ), Deciziei 97/367/CE a Comisiei din 30 mai 1997, care stabilește că exploatarea zonelor geografice în scopul prospectării sau extracției de petrol sau gaze nu constituie, în Regatul Unit, o activitate definită la articolul 2 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 93/38/CEE a Consiliului și că entitățile care desfășoară o astfel de activitate nu ar trebui să fie considerate, în Regatul Unit, ca beneficiind de drepturi speciale sau exclusive în sensul articolului 2 alineatul (3) litera (b) din prezenta directivă ( 15 ), Deciziei 2002/205/CE a Comisiei din 4 martie 2002, ca urmare a unei cereri din partea Austriei de a aplica regimul special prevăzut la articolul 3 din Directiva 93/38/CEE ( 16 ) și Deciziei 2004/73/CE a Comisiei ca urmare a solicitării din partea Germaniei de aplicare a procedurii speciale prevăzute la articolul 3 din Directiva 93/38/CEE ( 17 ).

(39)

Ocuparea forței de muncă și munca sunt elementele esențiale pentru garantarea egalității de șanse pentru toți și contribuie la integrarea în societate. În acest context, atelierele protejate și programele de ocupare a forței de muncă protejate contribuie eficient la integrarea sau reintegrarea pe piața muncii a persoanelor cu handicap. Cu toate acestea, este posibil ca astfel de ateliere să nu poată obține contracte în condiții de concurență normale. În consecință, este necesar să se prevadă că statele membre pot rezerva unor astfel de ateliere dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau pot rezerva executarea contractelor în cadrul programelor de ocupare a forței de muncă protejate.

(40)

Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice contractelor destinate să permită desfășurarea unei activități menționate la articolele 3-7, nici concursurilor de proiecte organizate pentru căutarea unei astfel de activități, în cazul în care, în statul membru în care se desfășoară această activitate, aceasta este direct expusă concurenței pe piețe la care accesul nu este limitat. De aceea, este necesar să se introducă o procedură, aplicabilă tuturor sectoarelor reglementate de prezenta directivă, care să permită luarea în considerare a efectelor deschiderii actuale sau viitoare către concurență. O astfel de procedură ar trebui să ofere securitate juridică pentru entitățile interesate, precum și un proces decizional corespunzător, asigurând, în cadrul unor termene scurte, aplicarea uniformă a legislației comunitare în acest domeniu.

(41)

Expunerea directă la concurență ar trebui să fie evaluată pe baza unor criterii obiective, ținând seama de caracteristicile specifice ale sectorului respectiv. Se va considera că punerea în aplicare și aplicarea legislației comunitare corespunzătoare, care deschide un anumit sector sau o parte din acesta, oferă motive suficiente în favoarea ipotezei privind accesul liber la piața respectivă. O astfel de legislație corespunzătoare ar trebui să fie identificată într-o anexă care poate fi actualizată de Comisie. Atunci când face actualizarea, Comisia ține seama, în special, de adoptarea posibilă a unor măsuri care atrag după sine o deschidere reală către concurență a sectoarelor, alte decât cele pentru care se menționează deja o legislație la anexa XI, cum ar fi transporturile feroviare. În cazul în care accesul liber la o anumită piață nu rezultă din punerea în aplicare a legislației comunitare corespunzătoare, ar trebui să se demonstreze că acest acces este liber, de jure și de facto. În acest scop, aplicarea de către un stat membru a unei directive, cum ar fi Directiva 94/22/CE de deschidere a unui anumit sector către concurență, la alt sector, cum ar fi cel al cărbunelui, este o circumstanță care ar trebui să fie luată în considerare în sensul articolului 30.

(42)

Cerințele tehnice întocmite de achizitori ar trebui să permită contractelor de achiziții publice să fie deschise concurenței. În acest scop, ar trebui să existe posibilitatea de a prezenta oferte care reflectă diversitatea de soluții tehnice. Pentru aceasta, ar trebui ca cerințele tehnice să poată fi întocmite ținând seama de performanță și exigențe funcționale, iar, în cazul în care se face trimitere la standardul european sau, în absența acestuia, la standardul național, entitățile contractante ar trebui să ia în considerare oferte bazate pe alte soluții echivalente care satisfac nevoile entităților contractante și sunt echivalente, din punct de vedere al siguranței. Pentru a demonstra echivalența, ofertanților ar trebui să li se permită folosirea de dovezi sub orice formă. Entitățile contractante ar trebui să fie capabile să ofere o justificare pentru orice decizie conform căreia nu există echivalență. Entitățile contractante care doresc să definească cerințele de mediu pentru cerințele tehnice ale unui anumit contract pot prevedea caracteristici de mediu, cum ar fi o anumită metodă de producție determinată, precum și efectele ecologice specifice ale serviciilor sau grupelor de produse. Ele pot folosi, fără a fi însă obligatoriu, cerințele corespunzătoare definite de etichetele ecologice, cum ar fi eticheta ecologică europeană, etichetele ecologice (multi)naționale sau oricare altă etichetă ecologică, condiția fiind ca cerințele pentru etichetă să fie definite și adoptate pe baza unor informații științifice, printr-un proces la care pot participa părțile în cauză, cum ar fi organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii și organizațiile de mediu și ca eticheta să fie accesibilă și disponibilă pentru toate părțile interesate. În măsura în care este posibil, entitățile contractante ar trebui să întocmească cerințe tehnice care să ia în considerare criteriile de accesibilitate pentru persoane cu handicap sau concepția pentru toți utilizatorii. Cerințele tehnice ar trebui să fie clar indicate, astfel încât ofertanții să știe la ce se referă cerințele stabilite de entitatea contractantă.

(43)

Pentru a favoriza accesul întreprinderilor mici și mijlocii pe piața achizițiilor publice, este indicat să se prevadă dispoziții privind subcontractarea.

(44)

Condițiile de executare a contractelor sunt compatibile cu directiva, în măsura în care nu sunt discriminatorii în mod direct sau indirect și sunt indicate în anunțul de convocare la licitație sau în caietul de sarcini. În mod special, acestea pot avea rolul de a favoriza formarea profesională la locul de muncă, angajarea persoanelor care au anumite dificultăți de integrare, lupta împotriva șomajului sau protecția mediului. De exemplu, se poate menționa obligația – aplicabilă în timpul executării contractului – de a recruta persoane aflate în căutarea unui loc de muncă de mult timp sau de a pune în aplicare măsuri de formare profesională pentru persoanele fără un loc de muncă sau pentru tineri, de a respecta în esență dispozițiile fundamentale ale convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în ipoteza că astfel de dispoziții nu au fost puse în aplicare în dreptul intern și de a recruta mai multe persoane cu handicap decât impune dreptul intern.

(45)

Actele cu putere de lege, normele administrative și acordurile colective, atât la nivel național, cât și la nivel comunitar, care sunt în vigoare în domeniul condițiilor de muncă și securității muncii, se aplică în timpul executării unui contract, cu condiția ca asemenea norme, precum și aplicarea lor, sunt conforme cu dreptul comunitar. În situațiile transfrontaliere, în care lucrători dintr-un stat membru prestează servicii în alt stat membru în scopul executării unui contract, Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ( 18 ) prevede condițiile minime care trebuie să fie respectate de țara gazdă în privința acestor lucrători detașați. În cazul în care dreptul intern conține dispoziții în acest sens, se poate considera că nerespectarea acestor obligații este o abatere gravă sau un delict privind conduita profesională a operatorului economic interesat, care poate duce la excluderea acelui operator economic din procedura de atribuire a unui contract.

(46)

Având în vedere noile realizări în tehnologia informației și a telecomunicațiilor și simplificările pe care acestea le pot aduce în ceea ce privește publicitatea contractelor și eficiența și transparența procedurilor de atribuire, mijloacele electronice ar trebui să fie considerate egale cu mijloacele clasice de comunicare și schimb de informații. În măsura în care este posibil, mijlocul și tehnologia alese ar trebui să fie compatibile cu tehnologiile utilizate în celelalte state membre.

(47)

Utilizarea mijloacelor electronice determină economii de timp. Drept urmare, ar trebui să se prevadă reducerea termenelor minime în cazul în care se utilizează aceste mijloace electronice, cu condiția, cu toate acestea, ca ele să fie compatibile cu modalitățile de transmitere specifice prevăzute la nivel comunitar. Cu toate acestea, este necesar să se garanteze că efectul cumulat al reducerilor termenelor nu determină termene excesiv de scurte.

(48)

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnături electronice ( 19 ) și Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) ( 20 ) ar trebui, în contextul prezentei directive, să se aplice la transmiterea de informații pe cale electronică. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și normele aplicabile concursurilor de servicii necesită un nivel de siguranță și confidențialitate mai ridicat decât cel impus de aceste directive. În consecință, dispozitivele pentru recepția electronică a ofertelor, cererilor de participare și planurilor și proiectelor ar trebui să fie conforme cu cerințe suplimentare specifice. În acest scop, ar trebui să fie încurajată, în măsura posibilităților, folosirea semnăturilor electronice și, în special, a semnăturii electronice avansate. De asemenea, existența unor sisteme voluntare de acreditare poate constitui un cadru favorabil pentru îmbunătățirea nivelului serviciului de certificare furnizat pentru aceste dispozitive.

(49)

Este necesar ca participanții la o procedură de atribuire să fie informați despre deciziile privind încheierea unui acord-cadru, atribuirea unui contract sau abandonarea procedurii în termene suficient de scurte, astfel încât să nu facă imposibilă introducerea cererilor de reexaminare; prin urmare, aceste informații ar trebui să fie furnizate cât mai repede posibil, în general în termen de 15 zile de la luarea deciziei.

(50)

Ar trebui să se precizeze faptul că entitățile contractante care stabilesc criterii de selecție în cadrul unei proceduri deschise ar trebui să facă acest lucru în conformitate cu norme și criterii obiective, la fel cum criteriile de selecție din procedurile restrânse și negociate ar trebui să fie obiective. Aceste norme și criterii obiective, la fel ca și criteriile de selecție, nu implică în mod necesar ponderări.

(51)

Este necesar să se ia în considerare jurisprudența Curții de Justiție în cazurile în care un operator economic se bazează pe capacitățile economice, financiare sau tehnice ale altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor dintre el și aceste entități, pentru a satisface criteriile de selecție sau, în contextul sistemului de calificare, pentru a-și susține cererea de calificare. În acest din urmă caz, operatorul economic ar trebui să dovedească faptul că acele resurse îi vor fi cu adevărat disponibile pe toată perioada de valabilitate a calificării. Prin urmare, în sensul acelei calificări, o entitate contractantă poate determina nivelurile de cerințe care ar trebui îndeplinite și în special, de exemplu, atunci în cazul în care operatorul se prevalează de capacitatea financiară a altei entități, poate cere ca acea entitate să își asume responsabilitatea, în mod solidar, în cazul în care este necesar.

Sistemele de calificare ar trebui să fie administrate în conformitate cu norme și criterii obiective, care, la alegerea entităților contractante, se pot referi la capacitățile operatorilor economici și/sau la caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor cuprinse de sistem. În sensul calificării, entitățile contractante pot organiza propriile încercări pentru a evalua caracteristicile lucrărilor, bunurilor și serviciilor respective, în special în ceea ce privește compatibilitatea și siguranța.

(52)

Normele comunitare privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor sau a altor dovezi de calificare formală se aplică în cazul în care, pentru participarea la o procedură de atribuire a contractelor de achiziții sau la un concurs de proiecte, este necesar să se aducă dovezi privind o anumită calificare.

(53)

În cazurile specifice, în care natura lucrărilor și a serviciilor justifică aplicarea de măsuri sau sisteme de management ecologic în timpul executării unui contract, poate fi impusă aplicarea unor asemenea măsuri sau sisteme. Sistemele de management ecologic, indiferent în cazul în care sunt sau nu înregistrate în conformitate cu instrumente comunitare, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 761/2001 (EMAS) ( 21 ), pot demonstra că operatorul economic are capacitatea tehnică de a executa contactul. În plus, o descriere a măsurilor aplicate de operatorul economic pentru asigurarea aceluiași nivel de protecție a mediului ar trebui să fie acceptată ca dovadă alternativă la sistemele de management ecologic înregistrate.

(54)

Ar trebui să fie evitată atribuirea de contacte de achiziții publice operatorilor economici care au făcut parte dintr-o organizație criminală sau care au fost găsiți vinovați de corupție sau fraudă în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților Europene ori de spălare de bani. Având în vedere faptul că entitățile contractante, care nu sunt autorități contractante, s-ar putea să nu aibă acces la dovezi incontestabile în această privință, este necesar să se lase acestor entități contractante opțiunea de a aplica sau nu criteriile de excludere enumerate la articolul 45 alineatul (1) din Directiva 2004/18/CE. Obligativitatea de a aplica articolul 45 alineatul (1) ar trebui să fie limitată, prin urmare, doar la entitățile contractante care sunt și autorități contractante. După caz, entitățile contractante ar trebui să ceară solicitanților de calificare, candidaților sau ofertanților documentele corespunzătoare și, în cazul în care au suspiciuni privind situația personală a acestor operatori economici, ar putea solicita cooperarea autorităților competente din statul membru interesat. Excluderea acestor operatori economici ar trebui să aibă loc de îndată ce autoritatea contractantă află despre o sentință privind asemenea infracțiuni, emisă în conformitate cu dreptul intern, care are caracterul definitiv pe care i-l conferă autoritatea de lucru judecat.

În cazul în care dreptul intern conține dispoziții în acest sens, nerespectarea legislației privind mediul sau a legislației privind înțelegerile ilicite în contractele de achiziții publice, care a făcut obiectul unei hotărâri definitive sau al unei decizii cu efecte echivalente, poate fi considerată delict privind conduita profesională a operatorului economic interesat sau o abatere gravă.

Nerespectarea dispozițiilor de drept intern care transpun Directivele 2000/78/CE ( 22 ) și 76/207/CEE ale Consiliului ( 23 ) privind egalitatea de tratament a lucrătorilor, care a făcut obiectul unei hotărâri definitive sau al unei decizii cu efecte echivalente, poate fi considerată delict privind conduita profesională a operatorului economic interesat sau o abatere gravă.

(55)

Contractele trebuie să fie atribuite pe baza unor criterii obiective, care asigură respectarea principiilor transparenței, nediscriminării și egalității de tratament și care garantează că ofertanții sunt evaluați în condiții de concurență efectivă. Prin urmare, este necesar să se permită aplicarea a numai două criterii de atribuire: „prețul cel mai scăzut” și „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

Pentru a garanta respectarea principiului egalității de tratament în atribuirea contractelor, este necesar să se prevadă obligația – consacrată de jurisprudență – de a asigura transparența necesară pentru a permite tuturor ofertanților să fie informați, în mod rezonabil, asupra criteriilor și aranjamentelor care urmează să se aplice pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Prin urmare, entitățile contractante sunt responsabile pentru indicarea criteriilor de atribuire a contractului și ponderea relativă acordată fiecărui criteriu, în timp util, astfel încât ofertanții să le cunoască în cazul în care își pregătesc ofertele. Entitățile contractante pot deroga de la indicarea ponderii criteriilor de atribuire a contractului în cazuri justificate în mod corespunzător, pentru care ar trebui să fie capabile să ofere motive, în cazul în care ponderile nu pot fi stabilite anticipat, în special din cauza complexității contractului. În asemenea situații, ele ar trebui să indice criteriile în ordinea descrescătoare a importanței.

În cazul în care entitățile contractante decid să atribuie un contract ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, ele ar trebui să evalueze ofertele ca să o determine pe aceea care prezintă cel mai bun raport calitate-preț. Pentru aceasta, ele ar trebui să determine criteriile economice și calitative care, luate în ansamblu, trebuie să permită determinarea ofertei celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic pentru entitatea contractantă. Determinarea acestor criterii depinde de obiectul contractului, întrucât ele trebuie să permită evaluarea nivelului de performanță oferit de fiecare ofertant, având în vedere obiectul contractului, definit ca în cerințele tehnice, precum și măsurarea raportului calitate-preț pentru fiecare ofertă. Pentru a garanta egalitatea de tratament, criteriile de atribuire ar trebui să permită compararea și evaluarea obiectivă a ofertelor. În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, criteriile economice și calitative pentru atribuirea contractului, cum ar fi respectarea cerințelor de mediu, pot permite entității contractante să satisfacă necesitățile publicului interesat, astfel cum sunt definite în specificațiile contractului. În aceleași condiții, o entitate contractantă poate folosi criterii care au ca obiectiv satisfacerea cerințelor sociale – definite în specificațiile contractului – proprii categoriilor de populație în mod special defavorizate, din care fac parte beneficiarii/utilizatorii lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.

(56)

Criteriile de atribuire nu trebuie să afecteze aplicarea dispozițiilor de drept intern privind remunerarea unor anumite servicii, cum ar fi serviciile prestate de arhitecți, ingineri sau avocați.

(57)

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea normelor care se aplică perioadelor, datelor și termenelor ( 24 ) ar trebui să se aplice la calculul termenelor conținute de prezenta directivă.

(58)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor internaționale ale Comunității sau ale statelor membre și nu ar trebui să aducă atingere aplicării dispozițiilor tratatului, în special articolele 81 și 86.

(59)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere și de aplicare a Directivei 93/38/CEE, stabilite la anexa XXV.

(60)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei ( 25 ),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:CUPRINS

TITLUL I

Dispoziții generale aplicabile contractelor și concursurilor de proiecte

Capitolul I

Termeni de bază

Articolul 1

Definiții

Capitolul II

Domeniu de aplicare: definiții ale activităților și entităților menționate

Secțiunea 1

Entități

Articolul 2

Entități contractante

Secțiunea 2

Activități

Articolul 3

Gaze, energie termică și energie electrică

Articolul 4

Apă

Articolul 5

Servicii de transport

Articolul 6

Servicii poștale

Articolul 7

Dispoziții privind explorarea sau extracția de petrol, gaze, cărbune sau alți combustibili solizi, precum și porturile și aeroporturile

Articolul 8

Lista entităților contractante

Articolul 9

Contracte care cuprind mai multe activități

Capitolul III

Principii generale

Articolul 10

Principii de atribuire a contractelor

TITLUL II

Norme aplicabile contractelor

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 11

Operatori economici

Articolul 12

Condiții privind acordurile încheiate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului

Articolul 13

Confidențialitate

Articolul 14

Acorduri-cadru

Articolul 15

Sisteme de achiziționare dinamice

Capitolul II

Dispoziții privind pragurile și excluderea

Secțiunea 1

Praguri

Articolul 16

Valorile pragurilor contractelor

Articolul 17

Metode de calcul al valorii estimate a contractelor, acordurilor-cadru și sistemelor dinamice

Secțiunea 2

Contracte și concesiuni, precum și contracte care fac obiectul unor regimuri speciale

Subsecțiunea 1

Articolul 18

Concesiuni de lucrări sau servicii

Subsecțiunea 2

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și tuturor tipurilor de contracte

Articolul 19

Contracte atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți

Articolul 20

Contracte atribuite în alte scopuri decât desfășurarea unei activități menționate sau pentru desfășurarea unei astfel de activități într-o țară terță

Articolul 21

Contracte secrete sau care necesită măsuri speciale de securitate

Articolul 22

Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale

Articolul 22a

Contracte atribuite în domeniile apărării și securității

Articolul 23

Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate, unei societăți mixte sau unei entități contractante care face parte dintr-o societate mixtă

Subsecțiunea 3

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante, dar numai pentru contracte de servicii

Articolul 24

Contracte referitoare la anumite servicii excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive

Articolul 25

Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Subsecțiunea 4

Excluderi aplicabile numai anumitor entități contractante

Articolul 26

Contracte atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau de combustibili pentru producerea energiei

Subsecțiunea 5

Contracte supuse unui regim special, dispoziții privind organismele centrale de achiziționare și mecanismul general

Articolul 27

Contracte supuse unui regim special

Articolul 28

Contracte rezervate

Articolul 29

Contracte și acorduri-cadru atribuite de organismele centrale de achiziționare

Articolul 30

Procedura prin care se stabilește dacă o anumită activitate este expusă direct concurenței

Capitolul III

Norme aplicabile contractelor de servicii

Articolul 31

Contracte de servicii enumerate la anexa XVII A

Articolul 32

Contracte de servicii enumerate la anexa XVII B

Articolul 33

Contracte mixte de servicii care includ serviciile enumerate la anexa XVII A și serviciile enumerate la anexa XVII B

Capitolul IV

Regimuri specifice care reglementează caietele de sarcini și documentele contractului

Articolul 34

Cerințe tehnice

Articolul 35

Comunicarea cerințelor tehnice

Articolul 36

Variante

Articolul 37

Subcontractarea

Articolul 38

Condiții de executare a contractului

Articolul 39

Obligații referitoare la fiscalitate, protecția mediului, dispoziții privind protecția muncii și condițiile de muncă

Capitolul V

Proceduri

Articolul 40

Utilizarea procedurilor deschise, restrânse și negociate

Capitolul VI

Norme privind publicarea și transparența

Secțiunea 1

Publicarea anunțurilor

Articolul 41

Anunțuri orientative periodice și anunțuri privind existența unui sistem de calificare

Articolul 42

Anunțuri utilizate ca mijloc de convocare la licitație

Articolul 43

Anunțuri privind atribuirea contractelor

Articolul 44

Redactarea și modalitățile de publicare a anunțurilor

Secțiunea 2

Termene

Articolul 45

Termene pentru primirea cererilor de participare și pentru primirea ofertelor

Articolul 46

Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente și informații complementare

Articolul 47

Invitații de prezentare a ofertei sau de negociere

Secțiunea 3

Comunicări și informații

Articolul 48

Norme aplicabile comunicărilor

Articolul 49

Informații destinate solicitanților de calificare, candidaților și ofertanților

Articolul 50

Informații care se păstrează privind atribuirea contractelor

Capitolul VII

Derularea procedurii

Articolul 51

Dispoziții generale

Secțiunea 1

Calificare și selecție calitativă

Articolul 52

Recunoașterea reciprocă privind condițiile administrative, tehnice sau financiare, precum și privind certificatele, încercările și dovezile

Articolul 53

Sisteme de calificare

Articolul 54

Criterii de selecție calitativă

Secțiunea 2

Atribuirea contractelor

Articolul 55

Criterii de atribuire a contractelor

Articolul 56

Utilizarea licitațiilor electronice

Articolul 57

Oferte anormal de scăzute

Secțiunea 3

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relații cu aceste țări

Articolul 58

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe

Articolul 59

Relații cu țări terțe în ceea ce privește contractele de lucrări, bunuri și servicii

TITLUL III

Norme aplicabile concursurilor de proiecte în domeniul serviciilor

Articolul 60

Dispoziție generală

Articolul 61

Praguri

Articolul 62

Concursuri de proiecte excluse

Articolul 63

Norme privind publicitatea și transparența

Articolul 64

Mijloace de comunicare

Articolul 65

Norme privind organizarea concursurilor de proiecte, selecția participanților și juriul

Articolul 66

Deciziile juriului

TITLUL IV

Obligații statistice, competențe de executare și dispoziții finale

Articolul 67

Obligații statistice

Articolul 68

Procedura comitetului

Articolul 69

Revizuirea pragurilor

Articolul 70

Modificări

Articolul 71

Punerea în aplicare

Articolul 72

Mecanisme de control

Articolul 73

Abrogarea

Articolul 74

Intrarea în vigoare

Articolul 75

Destinatari

Anexa I

Entități contractante din sectoarele transportului sau distribuției de gaz sau energie termică

Anexa II

Entități contractante din sectoarele de producție, transport sau distribuție a energiei electrice

Anexa III

Entități contractante din sectoarele de producție, transport și distribuție a apei potabile

Anexa IV

Entități contractante din domeniul serviciilor de transport feroviar

Anexa V

Entități contractante din domeniul serviciilor de transport urban feroviar, cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul

Anexa VI

Entități contractante din sectorul serviciilor poștale

Anexa VII

Entități contractante din sectoarele de prospecțiune și extracție a petrolului sau gazelor

Anexa VIII

Entități contractante din sectoarele de prospecțiune și extracție de cărbune și de alți combustibili solizi

Anexa IX

Entități contractante din domeniul instalațiilor portuare maritime sau interioare sau alte terminale

Anexa X

Entități contractante din domeniul instalațiilor aeroportuare

Anexa XI

Lista actelor legislative comunitare menționate la articolul 30 alineatul (3)

Anexa XII

Lista activităților menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Anexa XIII

Informații care trebuie incluse în anunțurile de contract

A. Proceduri deschise

B. Proceduri restrânse

C. Proceduri negociate

D. Anunț simplificat de contract, destinat utilizării într-un sistem de achiziționare dinamic

Anexa XIV

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind existența unui sistem de calificare

Anexa XV A

Informații care trebuie incluse în anunțurile orientative periodice

Anexa XV B

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind publicarea unui anunț periodic despre profilul unui cumpărător, care nu se utilizează ca mijloc de convocare la licitație

Anexa XVI

Informații care trebuie incluse în anunțurile de atribuire a contractelor

Anexa XVII A

Servicii în sensul articolului 31

Anexa XVII B

Servicii în sensul articolului 32

Anexa XVIII

Informații care trebuie incluse în anunțul privind concursurile de proiecte

Anexa XIX

Informații care trebuie incluse în anunțurile privind rezultatele concursurilor de proiecte

Anexa XX

Detalii referitoare la publicare

Anexa XXI

Definirea anumitor cerințe tehnice

Anexa XXII

Tabel recapitulativ cu termenele prevăzute la articolul 45

Anexa XXIII

Dispoziții internaționale în materie de dreptul muncii în sensul articolului 59 alineatul (4)

Anexa XXIV

Cerințe privind echipamentele pentru primirea electronică a ofertelor, cererilor de participare, cererilor de calificare, precum și a planurilor și proiectelor în cadrul concursurilor

Anexa XXV

Termene de transpunere și punere în aplicare

Anexa XXVI

Tabel de corespondențăTITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE APLICABILE CONTRACTELOR ȘI CONCURSURILOR DE PROIECTECAPITOLUL I

Termeni de bază

Articolul 1

Definiții

1.  În sensul prezentei directive, se aplică definițiile formulate în prezentul articol.

2.  

(a) „Contracte de bunuri, lucrări și servicii” reprezintă contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între una sau mai multe entități contractante menționate la articolul 2 alineatul (2) și unul sau mai mulți antreprenori, furnizori sau prestatori de servicii;

(b) „Contracte de lucrări” reprezintă contracte care au ca obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări referitoare la una dintre activitățile menționate la anexa XII sau o lucrare sau realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care corespunde cerințelor specificate de către entitatea contractantă. O „lucrare” înseamnă rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții sau lucrări de inginerie civilă destinat să îndeplinească prin el însăși o funcție economică sau tehnică;

(c) „Contracte de bunuri” reprezintă contracte, altele decât cele menționate la litera (b), care au ca obiect achiziționarea, leasingul, locațiunea sau locație-vânzarea de produse, cu sau fără opțiunea de cumpărare.

Un contract care are ca obiect furnizarea de produse, care cuprinde cu titlu accesoriu și operațiuni de amplasare și instalare, se consideră „contract de bunuri”;

(d) „Contract de servicii” reprezintă contracte, altele decât cele de lucrări sau bunuri, care au ca obiect prestarea de servicii menționate la anexa XVII.

Un contract care are ca obiect atât produse, cât și servicii, în sensul anexei XVII, se consideră „contract de servicii” în cazul în care valoarea serviciilor în cauză depășește valoarea produselor cuprinse în contract.

Un contract care are ca obiect prestarea de servicii, în sensul anexei XVII și care include activități în sensul anexei XVII numai cu titlu accesoriu în raport cu obiectul principal al contractului, se consideră „contract de servicii”.

3.  

(a) O „concesionare de lucrări” reprezintă un contract de același tip ca și un contract de lucrări, cu excepția faptului că echivalentul lucrărilor constă fie numai în dreptul de a exploata lucrarea, fie în acel drept însoțit de un preț;

(b) O „concesionare de servicii” reprezintă un contract de același tip ca și un contract de servicii, cu excepția faptului că echivalentul financiar pentru prestarea de servicii constă numai în dreptul de a exploata serviciul sau în acel drept însoțit de un preț.

4.  Un „acord-cadru” reprezintă un acord încheiat între una sau mai multe entități contractante menționate la articolul 2 alineatul (2) și unul sau mai mulți operatori economici, în scopul de a stabili termenii care reglementează contractele ce urmează a fi atribuite în cursul unei anumite perioade, în special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile avute în vedere.

5.  Un „sistem de achiziționare dinamic” reprezintă un proces de achiziție în întregime electronic pentru realizarea achizițiilor de uz curent, ale cărui caracteristici, în general disponibile pe piață, satisfac cerințele entității contractante și care este limitat în timp și deschis pe toată durata sa de valabilitate oricărui operator economic care satisface criteriile de selecție și care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu caietul de sarcini.

6.  O „licitație electronică” reprezintă un proces repetitiv care implică un dispozitiv electronic pentru prezentarea noilor prețuri, revăzute în sens descrescător și a noilor valori privind anumite elemente ale ofertelor, care apar după o evaluare inițială completă a ofertelor, permițând clasificarea lor prin metode de evaluare automată. În consecință, anumite contracte de servicii și anumite contracte de lucrări care au ca obiect prestații intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitațiilor electronice.

7.  Termenii „antreprenor”, „furnizor” sau „prestator de servicii” definesc o persoană fizică sau juridică ori o entitate contractantă în sensul articolului 2 alineatul (2) literele (a) sau (b), ori un grup de astfel de persoane și entități care oferă, respectiv, execuția de lucrări și a unei lucrări, produse sau servicii pe piață.

Termenul „operator economic” se referă, în egală măsură, la conceptele de antreprenor, furnizor și prestator de servicii. Acesta se utilizează doar în scopul simplificării textului.

Un „ofertant” este un operator economic care prezintă o ofertă și un „candidat” este cel care solicită o invitație pentru a participa la o procedură restrânsă sau negociată.

8.  Un „organism central de achiziție” reprezintă o autoritate contractantă în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) sau o autoritate contractantă în sensul articolului 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE, care:

 achiziționează bunuri și servicii destinate entităților contractante sau

 atribuie contracte de achiziții publice sau încheie acorduri-cadru pentru lucrări, bunuri sau servicii destinate entităților contractante.

9.  „Proceduri deschise, restrânse și negociate” reprezintă procedurile de achiziționare aplicate de entitățile contractante, în cadrul cărora:

(a) în cazul procedurilor deschise, orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă;

(b) în cazul procedurilor restrânse, orice operator economic poate solicita să participe și numai candidații invitați de entitatea contractantă pot prezenta o ofertă;

(c) în cazul procedurilor negociate, entitatea contractantă consultă operatorii economici în ceea ce privește alegerea sa și negociază condițiile contractului cu unul sau mai mulți dintre aceștia.

10.  „Concursurile de proiecte” reprezintă acele proceduri care permit entității contractante să achiziționeze, în special în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii, ingineriei sau prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu în urma unei deschideri către concurență, cu sau fără acordare de prime.

11.  Termenii „scris(ă)” sau „în scris” desemnează orice ansamblu de cuvinte sau cifre ce poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior. Poate include informații transmise și stocate prin mijloace electronice.

12.  Un „mijloc electronic” reprezintă un mijloc care utilizează echipamente electronice pentru prelucrarea (inclusiv comprimarea digitală) și stocarea datelor care folosește difuzarea, transmiterea și recepționarea prin fir, prin radio sau prin mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice.

13.  „Vocabularul comun privind achizițiile publice” (Common Procurement Vocabulary, CPV) reprezintă nomenclatura de referință aplicabilă contractelor de achiziții publice, adoptată de Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CVP) ( 26 ), asigurând, în același timp, echivalența cu alte nomenclatoare existente.

În cazul diverselor interpretări ale domeniului de aplicare al prezentei directive, în urma posibilelor diferențe dintre nomenclatura CPV și nomenclatura NACE menționată la anexa XII și nomenclatura CPC (versiune provizorie) menționată la anexa XVII, nomenclatoarele NACE, respectiv CPC au prioritate.CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare: definirea activităților și entităților menționateSecțiunea 1

Entități

Articolul 2

Entități contractante

1.  În sensul prezentei directive, se înțelege prin:

(a)

„Autorități contractante”

statul, colectivitățile teritoriale, organismele de drept public, asociațiile formate din una sau mai multe asemenea colectivități sau unul sau mai multe asemenea organisme de drept public.

„Organism de drept public” reprezintă orice organism:

 înființat pentru obiectivul specific de a satisface nevoile de interes general, care nu are un caracter industrial sau comercial;

 cu personalitate juridică și

 finanțat, în mare parte, de către stat, colectivitățile teritoriale sau de alte organisme de drept public; sau a cărui gestiune este supusă controlului din partea acelor organisme; sau care are un organ de administrare, de conducere sau de supraveghere, din ai cărui membri mai mult de jumătate sunt numiți de către stat, colectivitățile teritoriale sau de către alte organisme de drept public;

(b)

„întreprindere publică”

orice întreprindere asupra căreia entitățile contractante pot exercita, direct sau indirect, o influență dominantă în virtutea dreptului de proprietate, participării financiare sau normelor care o guvernează.

Influența dominantă se prezumă în cazul în care autoritățile contractante, direct sau indirect, față de o întreprindere:

 dețin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii sau

 controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere sau

 pot numi mai mult de jumătate din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al întreprinderii.

2.  Prezenta directivă se aplică entităților contractante:

(a) care sunt autorități contractante sau întreprinderi publice și care desfășoară una din activitățile menționate la articolele 3-7;

(b) care, dacă nu sunt autorități contractante sau întreprinderi publice, desfășoară, printre activitățile lor, una sau mai multe din activitățile menționate la articolele 3-7 și beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competentă a unui stat membru.

3.  În sensul prezentei directive, „drepturi speciale sau exclusive” reprezintă drepturile acordate de autoritatea competentă a unui stat membru prin orice act cu putere de lege sau act administrativ al cărui efect este limitarea exercitării activităților definite la articolele 3-7 la una sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate.Secțiunea 2

Activități

Articolul 3

Gaze, energie termică și energie electrică

1.  În ceea ce privește gazele și energia termică, prezenta directivă se aplică următoarelor activități:

(a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau energie termică sau

(b) alimentarea cu gaze sau energie termică a unor asemenea rețele.

2.  Alimentarea cu gaze sau energie termică a rețelelor care furnizează un serviciu public, de către o entitate contractantă, alta decât autoritățile contractante, nu se consideră activitate relevantă în sensul alineatului (1) în cazul în care:

(a) producerea de gaze sau energie termică de către entitatea interesată este consecința inevitabilă a desfășurării unei activități, alta decât cele menționate la alineatele (1) sau (3) ale prezentului articol sau ale articolelor 4-7 și

(b) alimentarea rețelei publice este destinată doar exploatării economice a unei asemenea producții și reprezintă maxim 20 % din cifra de afaceri a entității, având în vedere media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent.

3.  În ceea ce privește energia electrică, prezenta directivă se aplică următoarelor activități:

(a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției energiei electrice sau

(b) alimentării cu energie electrică a unor asemenea rețele.

4.  Alimentarea cu energie electrică a rețelelor care furnizează un serviciu public, de către o entitate contractantă, alta decât autoritățile contractante, nu se consideră o activitate relevantă în sensul alineatului (3), în cazul în care:

(a) producerea de energie electrică de către entitatea interesată are loc deoarece consumul său este necesar pentru desfășurarea unei activități, alta decât cele menționate la alineatele (1) - (3) ale prezentului articol sau ale articolelor 4-7 și

(b) alimentarea rețelei publice depinde numai de consumul propriu al entității și nu a depășit 30 % din producția totală de energie a entității, având în vedere media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent.

Articolul 4

Apă

1.  Prezenta directivă se aplică următoarelor activități:

(a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării unui serviciu publicului în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă sau

(b) alimentarea cu apă potabilă a unor asemenea rețele.

2.  Prezenta directivă se aplică și contractelor sau concursurilor de proiecte atribuite sau organizate de entități care desfășoară o activitate menționată la alineatul (1) și care:

(a) se referă la proiecte de inginerie hidraulică, irigații sau drenare, cu condiția ca volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai mult de 20 % din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte sau instalații de irigare sau drenare sau

(b) au legătură cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.

3.  Alimentarea cu apă potabilă a rețelelor care furnizează un serviciu public, de către o entitate contractantă, alta decât autoritățile contractante, nu se consideră o activitate în sensul alineatului (1), în cazul în care:

(a) producerea de apă potabilă de către entitatea interesată se efectuează deoarece consumul său este necesar pentru desfășurarea unei activități, alta decât cele menționate la articolele 3-7 și

(b) alimentarea rețelei publice depinde numai de consumul propriu al entității și nu a depășit 30 % din producția totală de apă potabilă a entității, având în vedere media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent.

Articolul 5

Servicii de transport

1.  Prezenta directivă se aplică activităților privind punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz sau prin cablu.

În ceea ce privește serviciile de transport, se consideră că o rețea există în cazul în care serviciul este oferit în condiții de funcționare stabilite de o autoritate competentă a unui stat membru, cum ar fi condițiile privind rutele ce urmează să fie deservite, privind capacitatea de transport disponibilă sau frecvența serviciului.

2.  Prezenta directivă nu se aplică entităților care furnizează un serviciu de transport public cu autobuzul, care au fost excluse din domeniul de aplicare al Directivei 93/38/CEE în temeiul articolului 2 alineatul (4).

Articolul 6

Servicii poștale

1.  Prezenta directivă se aplică activităților privind furnizarea de servicii poștale sau, în condițiile menționate la alineatul (2) litera (c), de alte servicii în afara celor poștale.

2.  În sensul prezentei directive și fără a aduce atingere Directivei 97/67/CE:

(a)

„trimitere poștală” : reprezintă o trimitere cu adresă, în forma finală în care urmează să fie expediat, indiferent de greutatea sa. În afară de articolele de corespondență, în această categorie mai intră, de exemplu, cărți, cataloage, ziare, periodice și colete poștale care conțin mărfuri cu sau fără valoare comercială, indiferent de greutate;

(b)

„servicii poștale” :

reprezintă servicii care constau în ridicarea, trierea, dirijarea și distribuirea articolelor poștale. Aceste servicii cuprind:

 „servicii poștale rezervate”: servicii poștale care sunt sau pot fi rezervate în temeiul articolului 7 din Directiva 97/67/CE;

 „alte servicii poștale”: servicii poștale care nu pot fi rezervate în temeiul articolului 7 din Directiva 97/67/CE și

(c)

„alte servicii în afara celor poștale” :

reprezintă servicii furnizate în următoarele domenii:

 servicii de gestiune a serviciilor de curierat (servicii care preced și urmează expedierii, cum ar fi „mailroom management services”);

 servicii cu valoare adăugată referitoare la și furnizate integral prin mijloace electronice (inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor și transmiterea de mesaje de poștă electronică recomandată);

 servicii privind articole poștale care nu sunt incluse la litera (a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu poartă adresă,

 servicii financiare, definite la categoria 6 din anexa XVII A și la articolul 24 litera (c) și care includ, în principal, mandate poștale și transferuri pe bază de conturi curente poștale;

 servicii filatelice și

 servicii de logistică (servicii care combină livrarea și depozitarea fizică cu alte funcții în afara celor poștale),

cu condiția ca asemenea servicii să fie furnizate de către o entitate care furnizează și servicii poștale în sensul de la litera (b), prima sau a doua liniuță, și cu condițiile menționate la articolul 30 alineatul (1) să nu fie îndeplinite în ceea ce privește serviciile care se încadrează la aceste liniuțe.

Articolul 7

Dispoziții privind explorarea sau extracția de petrol, gaze, cărbune sau alți combustibili solizi, precum și porturile și aeroporturile

Prezenta directivă se aplică activităților referitoare la exploatarea unei regiuni geografice în scopul:

(a) explorării sau extracției de petrol, gaze, cărbune sau alți combustibili solizi sau

(b) punerii la dispoziția transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali, a aeroporturilor și a porturilor maritime sau fluviale sau a altor terminale de transport.

Articolul 8

Listele entităților contractante

Listele neexhaustive ale entităților contractante în sensul prezentei directive figurează la anexele I-X. Statele membre informează periodic Comisia cu privire la orice modificare a acestor liste.

Articolul 9

Contracte care cuprind mai multe activități

1.  Un contract destinat să cuprindă mai multe activități se supune normelor aplicabile activității căreia îi este destinat în principal.

Cu toate acestea, alegerea dintre atribuirea unui singur contract și atribuirea mai multor contracte separate nu poate fi făcută în scopul excluderii sale din domeniul de aplicare al prezentei directive sau, după caz, al Directivei 2004/18/CE.

2.  În cazul în care una dintre activitățile pentru care este destinat contractul se supune dispozițiilor prezentei directive, iar altă activitate se supune Directivei 2004/18/CE și în cazul în care este imposibil, din punct de vedere obiectiv, să se determine pentru care activitate este destinat contractul în principal, contractul se atribuie în conformitate cu Directiva 2004/18/CE.

3.  În cazul în care una dintre activitățile pentru care este destinat contractul se supune dispozițiilor prezentei directive, iar altă activitate nu se supune dispozițiilor prezentei directive sau dispozițiilor Directivei 2004/18/CE, susmenționate, și în cazul în care este imposibil, din punct de vedere obiectiv, să se determine pentru care activitate este destinat contractul în principal, contractul se atribuie în conformitate cu prezenta directivă.CAPITOLUL III

Principii generale

Articolul 10

Principii de atribuire a contractelor

Entitățile contractante tratează operatorii economici în mod egal și fără discriminare și acționează într-o manieră transparentă.TITLUL II

NORME APLICABILE CONTRACTELORCAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 11

Operatori economici

1.  Candidații sau ofertanții care, în temeiul legislației statului membru în care sunt stabiliți, sunt abilitați să furnizeze serviciul în cauză, nu pot fi respinși doar pe motivul că, în temeiul legislației statului membru în care este atribuit contractul, sunt obligați să fie persoane fizice sau persoane juridice.

Cu toate acestea, în cazul contractelor de servicii și lucrări, precum și al contractelor de furnizare care cuprind în afară de servicii și operațiuni de amplasare sau instalare, persoanele juridice pot fi obligate să indice, în ofertele sau cererile lor de participare, numele și calificările profesionale relevante ale persoanelor care urmează să răspundă de executarea contractului în cauză.

2.  Grupuri de operatori economici pot prezenta oferte sau pot fi candidați. Pentru a prezenta o ofertă sau o cerere de participare, entitățile contractante nu au dreptul să impună acestor grupuri o anumită formă juridică; cu toate acestea, grupului selectat i se poate cere acest lucru în cazul în care i s-a atribuit contractul, în măsura în care această schimbare este necesară pentru executarea în mod satisfăcător a contractului.

Articolul 12

Condiții privind acordurile încheiate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului

În timpul atribuirii contractelor de către entitățile contractante, statele membre aplică în relațiile lor condiții la fel de favorabile ca și cele pe care le acordă operatorilor economici din țările terțe în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului. Pentru aceasta, statele membre se consultă în cadrul Comitetului consultativ pentru contracte publice, în privința măsurilor care trebuie luate în temeiul acordului.

Articolul 13

Confidențialitate

1.  În contextul transmiterii de cerințe tehnice operatorilor economici interesați, al calificării și selecției operatorilor economici și al atribuirii contractelor, entitățile contractante pot impune cerințe în vederea protejării naturii confidențiale a informațiilor pe care le transmit.

2.  Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei directive, în special celor referitoare la obligațiile privind publicitatea contractelor atribuite și informațiile oferite candidaților și ofertanților, stabilite la articolele 43 și 49 și, în conformitate cu dreptul intern căruia i se supune entitatea contractantă, autoritatea contractantă nu dezvăluie informațiile primite de la operatorii economici, desemnate de aceștia ca fiind confidențiale; asemenea informații includ, în special, secrete tehnice sau comerciale și aspecte confidențiale ale ofertelor.

Articolul 14

Acorduri-cadru

1.  Entitățile contractante pot considera un acord-cadru ca un contract, în sensul articolului 1 alineatul (2) și îl pot atribui în conformitate cu prezenta directivă.

2.  În cazul în care entitățile contractante au atribuit un acord-cadru în conformitate cu prezenta directivă, acestea pot recurge la articolul 40 alineatul (3) litera (i) în cazul în care atribuie contracte pe baza acelui acord-cadru.

3.  În cazul în care un acord-cadru nu a fost atribuit în conformitate cu prezenta directivă, entitățile contractante nu pot recurge la articolul 40 alineatuo (3) litera (i).

4.  Entitățile contractante nu pot utiliza în mod abuziv acordurile-cadru în scopul de a împiedica, limita sau denatura concurența.

Articolul 15

Sisteme de achiziționare dinamice

1.  Statele membre pot impune entităților contractante să utilizeze sisteme de achiziționare dinamice.

2.  Pentru a institui un sistem de achiziționare dinamic, entitățile contractante respectă normele procedurii deschise, în toate fazele sale, până la atribuirea contractelor ce urmează a fi încheiate în cadrul acestui sistem. Toți ofertanții care satisfac criteriile de selecție și care au prezentat o ofertă orientativă, care este conformă cu caietul de sarcini și cu orice eventual document complementar, sunt admiși în sistem; ofertele orientative pot fi îmbunătățite în orice moment, cu condiția să continue să respecte caietul de sarcini. În vederea introducerii sistemului și atribuirii contractelor în cadrul acestui sistem, entitățile contractante folosesc în exclusivitate mijloace electronice, în conformitate cu articolul 48 alineatele (2)-(5).

3.  În scopul instituirii sistemului de achiziționare dinamic, entitățile contractante:

(a) publică un anunț de contract în care se precizează că este vorba de un sistem de achiziționare dinamic;

(b) indică în caietul de sarcini, printre altele, natura achizițiilor avute în vedere în cadrul sistemului respectiv, precum și toate informațiile necesare referitoare la sistemul de achiziționare, echipamentele electronice utilizate, precum și dispozitivele și cerințele tehnice de conectare;

(c) oferă, prin mijloace electronice, din momentul publicării anunțului și până la expirarea sistemului, acces liber, direct și total la caietul de sarcini și la orice documente complementare și indică în anunț adresa de Internet la care pot fi consultate aceste documente.

4.  Entitățile contractante acordă oricărui operator economic, pe întreaga perioadă a sistemului de achiziționare dinamic, posibilitatea de a prezenta o ofertă orientativă și de a fi admis în sistem în condițiile menționate la alineatul (2). Acestea încheie evaluarea în termen de maxim 15 zile de la data depunerii ofertei orientative. Cu toate acestea, perioada de evaluare poate fi prelungită, cu condiția ca între timp să nu fie emisă nici o convocare la licitație.

Entitățile contractante informează ofertantul menționat la primul paragraf, cât mai repede posibil, în legătură cu admiterea sa în sistemul de achiziționare dinamic sau în legătură cu respingerea ofertei sale orientative.

5.  Fiecare contract specific face obiectul unei convocări la licitație. Înainte de emiterea convocării la licitație, entitățile contractante publică un anunț de atribuire a contractelor simplificat, prin care invită toți operatorii economici interesați să prezinte o ofertă orientativă, în conformitate cu alineatul (4), într-un termen care nu poate fi mai scurt de 15 zile de la data la care s-a trimis anunțul simplificat. Entitățile contractante nu pot începe licitația înainte de încheierea evaluării tuturor ofertelor orientative primite în acel termen.

6.  Entitățile contractante invită toți ofertanții admiși în sistem să depună o ofertă pentru fiecare contract specific care urmează a fi atribuit în cadrul sistemului. În acest scop, ele stabilesc un termen pentru depunerea ofertelor.

Entitățile contractante atribuie contactul ofertantului care a depus cea mai bună ofertă, pe baza criteriilor de atribuire enunțate în anunțul de contract pentru instituirea sistemului de achiziționare dinamic. După caz, aceste criterii pot fi formulate mai precis în invitația menționată la primul paragraf.

7.  Un sistem de achiziționare dinamic nu poate dura mai mult de patru ani, cu excepția situațiilor excepționale, justificate în mod corespunzător.

Entitățile contractante nu pot recurge la acest sistem pentru a împiedica, restricționa sau denatura concurența.

Nu se pot percepe taxe operatorilor economici interesați sau părților sistemului.CAPITOLUL II

Dispoziții privind pragurile și excludereaSecțiunea 1

Praguri

Articolul 16

Valorile pragurilor contractelor

Cu excepția situației în care sunt excluse în virtutea excluderilor prevăzute la articolele 19-26 sau în temeiul articolului 30, privind desfășurarea activității respective, prezenta directivă se aplică contractelor care au o valoare estimată, fără taxa pe valoare adăugată (TVA), cel puțin egală cu următoarele praguri:

(a)  ►M11  400 000 EUR ◄ , în cazul contractelor de bunuri și servicii;

(b)  ►M11  5 000 000 EUR ◄ , în cazul contractelor de lucrări.

Articolul 17

Metode de calcul al valorii estimate a contractelor, acordurilor-cadru și sistemelor dinamice

1.  Calculul valorii estimate a unui contract se bazează pe valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de entitatea contractantă. Acest calcul ține seama de valoarea totală estimată, inclusiv orice eventuală formă de opțiune și orice eventuală reînnoire a contractului.

În cazul în care entitatea contractantă oferă candidaților sau ofertanților prime sau plăți, le ia în considerare la calculul valorii estimate a contractului.

2.  Entitățile contractante nu se pot sustrage de la aplicarea prezentei directive împărțind proiectele de lucrări sau de achiziții propuse pentru anumite cantități de bunuri și servicii sau prin utilizarea de metode speciale pentru calculul valorii estimate a contractelor.

3.  În ceea ce privește acordurile-cadru și sistemele de achiziționare dinamice, valoarea estimată care se ia în considerare este valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor avute în vedere pentru durata totală a acordului sau sistemului.

4.  În sensul aplicării articolului 16, entitățile contractante includ în valoarea estimată a contractelor de lucrări atât valoarea lucrărilor, cât și valoarea oricăror bunuri sau servicii necesare pentru executarea lucrărilor, pe care le pun la dispoziția antreprenorului.

5.  Valoarea bunurilor sau serviciilor care nu sunt necesare pentru executarea unui anumit contract de lucrări nu poate fi adăugată la valoarea lucrărilor acestui contract de lucrări în cazul în care prin aceasta ar rezulta sustragerea achiziției acelor bunuri sau servicii de la aplicarea prezentei directive.

6.  

(a) În cazul în care o lucrare propusă sau un proiect de achiziție de servicii poate determina atribuirea de contracte în același timp, sub formă de loturi separate, se ia în considerare valoarea totală estimată a tuturor acestor loturi.

În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este mai mare sau egală cu pragul prevăzut la articolul 16, prezenta directivă se aplică la atribuirea fiecărui lot.

Cu toate acestea, entitățile contractante pot deroga de la aplicarea prezentei directive în cazul loturilor a căror valoare estimată, fără TVA, este mai mică de 80 000 EUR pentru servicii și 1 milion EUR pentru lucrări, cu condiția ca valoarea cumulată a acestor loturi să nu depășească 20 % din valoarea cumulată a loturilor în ansamblu;

(b) În cazul în care un proiect de achiziționare a unor bunuri similare poate determina atribuirea de contracte în același timp sub formă de loturi separate, la aplicarea articolului 16 se ține seama de valoarea totală estimată a tuturor acestor loturi.

În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este mai mare sau egală cu pragul prevăzut la articolul 16, prezenta directivă se aplică la atribuirea fiecărui lot în parte.

Cu toate acestea, entitățile contractante pot deroga de la aplicarea prezentei directive în cazul loturilor a căror valoare estimată, fără TVA, este mai mică de 80 000 EUR, cu condiția ca valoarea cumulată a acestor loturi să nu depășească 20 % din valoarea cumulată a loturilor în ansamblu.

7.  În cazul contractelor de bunuri sau servicii care au un caracter regulat sau sunt destinate a fi reînnoite după o anumită perioadă, calculul valorii estimate a contractului are ca bază:

(a) fie valoarea totală reală a contractelor succesive de același tip atribuite în ultimele douăsprezece luni sau în timpul ultimului exercițiu financiar, ajustată, în cazul în care este posibil, pentru a ține seama de schimbările cantitative sau valorice care ar putea interveni în timpul celor douăsprezece luni după contractul inițial;

(b) fie valoarea totală estimată a contractelor succesive atribuite în timpul celor douăsprezece luni după prima livrare sau în timpul exercițiului financiar, în cazul în care acesta este mai lung de 12 luni.

8.  Baza de calcul al valorii estimate a unui contract care include atât bunuri, cât și servicii este valoarea totală a bunurilor și serviciilor, indiferent de acțiunile lor corespunzătoare. Calculul include valoarea operațiunilor de amplasare și instalare.

9.  În ceea ce privește contractele de bunuri care au ca obiect leasingul, locațiunea sau locație-vânzarea unor produse, valoarea care se ia în considerare ca bază de calcul pentru valoarea estimată a contractului este următoarea:

(a) în cazul contractelor pe durată determinată, dacă acea durată este mai mică sau egală cu 12 luni, valoarea totală estimată pentru durata contractului sau, dacă durata contractului este mai mare de 12 luni, valoarea totală (inclusiv valoarea reziduală estimată);

(b) în cazul contractelor pe durată nedeterminată sau în cazul în care durata nu poate fi definită, valoarea lunară înmulțită cu 48.

10.  În scopul calculării valorii estimate a contractelor de servicii, se iau în considerare, după caz, următoarele valori:

(a) prima plătibilă și alte forme de remunerare, în cazul serviciilor de asigurare;

(b) onorarii, comisioane, dobânzi și alte forme de remunerare, în cazul serviciilor bancare sau al altor servicii financiare;

(c) onorarii, comisioane plătibile și alte forme de remunerare, în cazul contractelor care implică proiectarea.

11.  În cazul contractelor de servicii care nu indică un preț total, valoarea utilizată ca bază de calcul al valorii estimate a contractelor este:

(a) în cazul contractelor cu durată determinată, în cazul în care acea durată este mai mică sau egală cu 48 luni: valoarea totală pentru durata totală a contractelor;

(b) în cazul contractelor cu durată nedeterminată sau cu o durată mai mare de 48 luni: valoarea lunară înmulțită cu 48.Secțiunea 2

Contracte și concesiuni, precum și contracte care fac obiectul unor regimuri specialeSUBSECȚIUNEA 1

Articolul 18

Concesiuni de lucrări sau servicii

Prezenta directivă nu se aplică concesiunilor de lucrări și servicii care sunt atribuite de entități contractante care desfășoară una sau mai multe din activitățile menționate la articolele 3-7, în cazul în care aceste concesiuni sunt atribuite pentru desfășurarea acestor activități.SUBSECȚIUNEA 2

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și tuturor tipurilor de contracte

Articolul 19

Contracte atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți

1.  Prezenta directivă nu se aplică contractelor atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți, cu condiția ca entitatea contractantă să nu se bucure de un drept special sau exclusiv de a vinde sau de a închiria obiectul unor asemenea contracte și ca alte entități să aibă libertatea de a-l vinde sau de a-l închiria în aceleași condiții ca și entitatea contractantă.

2.  Comisiei îi sunt comunicate de către entitățile contractante, la cererea acesteia, toate categoriile de produse și activități pe care le consideră excluse în temeiul alineatului (1). Comisia poate publica periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în scop informativ, liste ale categoriilor de produse și activități pe care le consideră excluse. În acest sens, Comisia respectă orice aspect comercial sensibil pe care entitățile contractante îl pot aduce la cunoștință cu ocazia transmiterii informațiilor.

Articolul 20

Contracte atribuite în alte scopuri decât desfășurarea unei activități menționate sau pentru desfășurarea unei asemenea activități într-o țară terță

1.  Prezenta directivă nu se aplică contractelor pe care entitățile contractante le atribuie în alte scopuri decât desfășurarea activităților lor, definite la articolele 3-7, sau pentru desfășurarea unor asemenea activități într-o țară terță, în condiții care nu implică exploatarea fizică a unei rețele sau zone geografice comunitare.

2.  Comisiei îi sunt comunicate de către entitățile contractante, la cererea acesteia, toate activitățile pe care le consideră excluse în temeiul alineatului (1). Comisia poate publica periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în scop informativ, liste ale categoriilor de activități pe care le consideră excluse. În acest sens, Comisia respectă orice aspect comercial sensibil pe care entitățile contractante îl pot aduce la cunoștință cu ocazia transmiterii informațiilor.

Articolul 21

Contracte secrete sau care necesită măsuri speciale de securitate

Prezenta directivă nu se aplică contractelor declarate secrete de către un stat membru, în cazul în care executarea lor trebuie să fie însoțită de măsuri speciale de siguranță, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul membru interesat sau în cazul în care protecția intereselor esențiale de siguranță a acelui stat impune acest lucru.

Articolul 22

Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale

Prezenta directivă nu se aplică contractelor reglementate de diferite norme de procedură atribuite:

(a) în temeiul unui acord internațional încheiat în conformitate cu tratatul, între un stat membru și una sau mai multe țări terțe și care are ca obiect produse, lucrări, servicii sau concursuri destinate realizării sau exploatării în comun a unui proiect de către statele semnatare; orice acord este comunicat Comisiei, care poate consulta comitetul consultativ pentru contracte de achiziții publice menționat la articolul 68;

(b) în temeiul unui acord internațional încheiat, referitor la staționarea de trupe și privind întreprinderile unui stat membru sau ale unei țări terțe;

(c) în temeiul unei proceduri specifice a unei organizații internaționale.

▼M9

Articolul 22a

Contracte atribuite în domeniile apărării și securității

Prezenta directivă nu se aplică contractelor reglementate de Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității ( 27 ) și nici contractelor excluse din domeniul de aplicare al directivei respective, în temeiul articolelor 8, 12 și 13.

▼B

Articolul 23

Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate, unei societăți mixte sau unei entități contractante care face parte dintr-o societate mixtă

1.  În sensul prezentului articol, „întreprindere afiliată” înseamnă orice întreprindere ale cărei conturi anuale sunt consolidate cu cele ale entității contractante în conformitate cu cerințele celei de-a șaptea Directive 89/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 44 alineatul (2) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate ( 28 ), ( 29 ) sau, în cazul entităților care nu fac obiectul acestei directive, orice întreprindere asupra căreia entitatea contractantă poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă, în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (b), sau care poate exercita o influență dominantă asupra entității contractante sau care, ca și entitatea contractantă, este supusă influenței dominante a altei întreprinderi, în temeiul dreptului de proprietate, participării financiare sau al normelor care o guvernează.

2.  În cazul în care condițiile menționate la alineatul (3) sunt îndeplinite, prezenta directivă nu se aplică contractelor atribuite:

(a) de către o entitate contractantă, unei întreprinderi afiliate sau

(b) de către o societate mixtă, formată exclusiv dintr-o serie de entități contractante în scopul desfășurării unor activități în sensul articolelor 3-7, unei întreprinderi care este afiliată la una din aceste entități contractante.

3.  Alineatul (2) se aplică:

(a) contractelor de servicii, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri a întreprinderii afiliate, referitor la servicii, pentru ultimii trei ani, să provină din furnizarea unor astfel de servicii către întreprinderi la care este afiliată;

(b) contractelor de bunuri, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri a întreprinderii afiliate, referitor la bunuri, pentru ultimii trei ani, să provină din furnizarea unor astfel de bunuri către întreprinderi la care este afiliată;

(c) contractelor de lucrări, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri a întreprinderii afiliate, referitor la lucrări, pentru ultimii trei ani, să provină din furnizarea unor astfel de lucrări către întreprinderi la care este afiliată.

În cazul în care, în funcție de data la care o întreprindere afiliată a fost înființată sau și-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii trei ani, este suficient ca întreprinderea să demonstreze că cifra de afaceri menționată la literele (a), (b) sau (c) este verosimilă, în special prin previziuni de afaceri.

În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la entitatea contractantă furnizează servicii, produse sau lucrări similare, procentajele de mai sus se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea de servicii, bunuri, respectiv lucrări de către respectivele întreprinderi afiliate.

4.  Prezenta directivă nu se aplică contractelor atribuite:

(a) de către o societate mixtă, formată exclusiv de mai multe entități contractante în scopul desfășurării unor activități în sensul articolelor 3-7, pe lângă una din aceste entități contractante sau

(b) de către o entitate contractantă, unei asemenea societăți mixte din care face parte, cu condiția ca societatea mixtă să fi fost înființată în scopul desfășurării activității implicate pe o perioadă de cel puțin trei ani și ca actul de înființare a societății mixte să stipuleze că entitățile contractante care o formează vor face parte din ea pentru cel puțin aceeași perioadă.

5.  Comisiei îi sunt comunicate de către entitățile contractante, la cererea acesteia, următoarele informații referitoare la aplicarea alineatelor (2), (3) și (4):

(a) denumirile întreprinderilor sau societăților mixte interesate;

(b) natura și valoarea contractelor implicate;

(c) elementele pe care Comisia le consideră necesare pentru a dovedi că relațiile dintre întreprinderea sau societatea mixtă căreia i se atribuie contracte și entitatea contractantă respectă cerințele prezentului articol.SUBSECȚIUNEA 3

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante, dar numai pentru contracte de servicii

Articolul 24

Contracte referitoare la anumite servicii excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de servicii pentru:

(a) achiziția sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente sau alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în același timp, înainte sau după contractul de achiziție sau închiriere, în orice formă, fac obiectul prezentei directive;

(b) servicii de arbitraj și conciliere;

(c) servicii financiare privind emiterea, vânzarea, achiziționarea sau transferul de titluri de valoare sau alte instrumente financiare, în special operațiuni efectuate de către entitățile contractante în scopul obținerii de bani sau capital;

(d) contracte de muncă;

(e) servicii de cercetare și dezvoltare, altele decât acelea ale căror beneficii aparțin exclusiv entității contractante, în vederea utilizării în desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciul prestat să fie remunerat integral de către entitatea contractantă.

Articolul 25

Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de servicii atribuite unei entități care este ea însăși autoritate contractantă în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) sau unei asociații de autorități contractante, pe baza unui drept exclusiv de care se bucură în temeiul unui act cu putere de lege sau act administrativ publicat, compatibil cu tratatul.SUBSECȚIUNEA 4

Excluderi aplicabile numai anumitor entități contractante

Articolul 26

Contracte atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau de combustibili pentru producerea energiei

Prezenta directivă nu se aplică:

(a) contractelor pentru achiziționarea de apă, în cazul în care sunt atribuite de către entități contractante care desfășoară în una sau ambele activități menționate la articolul 4 alineatul (1);

(b) contractelor pentru furnizarea de energie sau de combustibili pentru producerea de energie, în cazul în care sunt atribuite de către entități contractante care desfășoară o activitate menționată la articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (3) sau articolul 7 litera (a).SUBSECȚIUNEA 5

Contracte supuse unui regim special, dispoziții privind organismele centrale de achiziționare și mecanismul general

Articolul 27

Contracte supuse unui regim special

Fără a aduce atingere articolului 30, Regatul Olandei, Regatul Unit, Republica Austria și Republica Federală Germania asigură, prin condițiile de autorizare sau alte măsuri corespunzătoare, că toate entitățile care operează în sectoarele menționate de Deciziile 93/676/CEE, 97/367/CEE, 2002/205/CE și 2004/73/CE:

(a) respectă principiile de nediscriminare și concurențiale pentru atribuirea de contracte de livrare de bunuri, lucrări sau servicii, în special în ceea ce privește informațiile pe care entitatea contractantă le pune la dispoziție operatorilor economici cu privire la intențiile sale de atribuire a contractelor;

(b) comunică Comisiei, în condițiile definite de Decizia 93/327/CEE a Comisiei din 13 mai 1993 privind definirea condițiilor în care entitățile contractante exploatează zonele geografice cu scopul prospectării în vederea extragerii de petrol, gaze, cărbune sau alți combustibili solizi trebuie să comunice Comisiei informații cu privire la contractele pe care le atribuie ( 30 ).

Articolul 28

Contracte rezervate

Statele membre pot rezerva dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor unor ateliere protejate sau pot prevedea ca astfel de contracte să fie executate în contextul programelor de angajare protejată, în cazul în care majoritatea angajaților interesați sunt persoane cu handicap care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

Anunțul făcut pentru convocarea la licitație trebuie să facă trimitere la prezentul articol.

Articolul 29

Contracte și acorduri-cadru atribuite de organismele centrale de achiziționare

1.  Statele membre pot prevedea că entitățile contractante pot achiziționa lucrări, bunuri și servicii recurgând la organisme centrale de achiziționare.

2.  Entitățile contractante care achiziționează lucrări, produse și servicii recurgând la organisme centrale de achiziționare, în situațiile prevăzute la articolul 1 alineatul (8), se consideră că respectă dispozițiile prezentei directive în măsura în care organismul central de achiziționare respectă prezenta directivă sau, în cazul în care este cazul, Directiva 2004/18/CE.

Articolul 30

Procedura prin care se stabilește dacă o anumită activitate este expusă direct concurenței

1.  Contractele destinate să permită desfășurarea unei activități menționate la articolele 3-7 nu fac obiectul prezentei directive în cazul în care, în statul membru în care se desfășoară, activitatea este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat.

2.  În sensul alineatului (1), pentru a determina în cazul în care o activitate este expusă direct concurenței trebuie să se facă referire la criterii conforme cu dispozițiile tratatului privind concurența, cum ar fi caracteristici ale bunurilor sau serviciilor respective, existența de bunuri sau servicii alternative, prețurile și prezența, reală sau potențială, a mai mult de un furnizor al bunurilor sau serviciilor respective.

3.  În sensul alineatului (1), accesul la o piață se consideră nerestricționat în cazul în care statul membru a pus în aplicare și a aplicat dispozițiile legislației comunitare menționate la anexa XI.

În cazul în care nu se poate presupune accesul liber la o anumită piață pe baza primului paragraf, trebuie să se demonstreze că accesul la piața respectivă este liber de facto și de jure.

4.  În cazul în care un stat membru consideră că, în conformitate cu dispozițiile alineatelor (2) și (3), alineatul (1) se poate aplica la o anumită activitate, el trebuie să informeze Comisia și să îi comunice toate faptele relevante, în special despre orice acte cu putere de lege, acte administrative sau acord privind respectarea condițiilor prevăzute la alineatul (1), precum și în cazul în care este cazul, despre poziția adoptată de o autoritate națională independentă care este competentă în ceea ce privește activitatea respectivă.

Contractele destinate să permită desfășurarea activității respective nu mai fac obiectul prezentei directive în cazul în care Comisia:

 a adoptat o decizie prin care se stabilește aplicabilitatea alineatului (1) în conformitate cu alineatul (6) și în termenul pe care îl fixează sau

 nu a adoptat o decizie în același termen privind aplicabilitatea menționată anterior.

Cu toate acestea, în cazul în care se presupune accesul liber la o anumită piață pe baza primului paragraf din alineatul (3) și în cazul în care o autoritate națională independentă competentă în activitatea respectivă a stabilit aplicabilitatea alineatului (1), contractele destinate să permită prestarea activității respective nu mai fac obiectul prezentei directive în cazul în care Comisia nu a stabilit inaplicabilitatea alineatului (1) printr-o decizie adoptată în conformitate cu alineatul (6) și în cadrul termenului stabilit de acesta.

5.  În cazul în care legislația statului membru interesat prevede acest lucru, entitățile contractante pot solicita Comisiei să stabilească aplicabilitatea alineatului (1) pentru o anumită activitate, printr-o decizie conformă cu alineatul (6). În acest caz, Comisia informează de îndată statul membru interesat.

Statul membru, ținând seama de alineatele (2) și (3), informează Comisia despre toate faptele relevante, în special despre orice acte cu putere de lege, acte administrative sau acord privind respectarea condițiilor prevăzute la alineatul (1), precum și, după caz, despre poziția adoptată de o autoritate națională independentă care este competentă în ceea ce privește activitatea respectivă.

De asemenea, Comisia poate începe procedura de adoptare a unei decizii de stabilire a aplicabilității alineatului (1) pentru o anumită activitate, din proprie inițiativă. În acest caz, Comisia informează de îndată statul membru interesat.

În cazul în care, în termenul prevăzut la alineatul (6), Comisia nu a adoptat o decizie privind aplicabilitatea alineatului (1) pentru o anumită activitate, alineatul (1) se consideră a fi aplicabil.

6.  Pentru adoptarea unei decizii în temeiul prezentului articol, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 68 alineatul (2), Comisia are la dispoziție un termen de trei luni, începând cu prima zi lucrătoare de la data la care a primit notificarea sau cererea. Cu toate acestea, această perioadă se poate prelungi o dată cu maximum trei luni, în cazuri justificate în mod corespunzător, în special în cazul în care informațiile conținute în notificare sau în cerere sau în documentele anexate la aceasta sunt incomplete sau inexacte sau în cazul în care faptele raportate înregistrează modificări substanțiale. Această prelungire se limitează la o lună în cazul în care o autoritate națională independentă care este competentă în activitatea respectivă a stabilit aplicabilitatea alineatului (1) în cazurile prevăzute în al treilea paragraf din alineatul (4).

În cazul în care o activitate într-un anumit stat membru face deja obiectul unei proceduri prevăzute de prezentul articol, cererile ulterioare privind aceeași activitate, în același stat membru, înainte de expirarea perioadei prevăzute pentru prima cerere nu se consideră proceduri noi și se tratează în contextul primei cereri.

Comisia adoptă modalitățile de aplicare a alineatelor (4), (5) și (6), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 68 alineatul (2).

Aceste modalități cuprind, cel puțin:

(a) publicarea în Jurnalul Oficial, pentru informare, a datei la care începe termenul de trei luni menționat la primul paragraf și, în cazul în care acest termen se prelungește, data prelungirii și termenul cu care se face prelungirea;

(b) publicarea aplicabilității eventuale a alineatului (1) în conformitate cu alineatul (4) al doilea sau al treilea paragraf sau în conformitate cu alineatul (5) al patrulea paragraf și

(c) modalitățile de transmitere a pozițiilor adoptate de o autoritate independentă care este competentă în activitatea respectivă, cu privire la problemele relevante în sensul alineatelor (1) și (2).CAPITOLUL III

Norme aplicabile contractelor de servicii

Articolul 31

Contracte de servicii enumerate la anexa XVII A

Contractele care au ca obiect serviciile enumerate la anexa XVII A se atribuie în conformitate cu articolele 34-59.

Articolul 32

Contracte de servicii enumerate la anexa XVII B

Atribuirea de contracte care au ca obiect serviciile enumerate la anexa XVII B este reglementată exclusiv de articolele 34 și 43.

Articolul 33

Contracte mixte de servicii care includ serviciile enumerate la anexa XVII A și serviciile enumerate la anexa XVII B

Contracte care au ca obiect serviciile enumerate atât la anexa XVII A, cât și pe cele de la anexa XVII B sunt atribuite în conformitate cu articolele 34-59, în cazul în care valoarea serviciilor enumerate la anexa XVII A este mai mare decât valoarea serviciilor enumerate la anexa XVII B. În alte cazuri, contractele se atribuie în conformitate cu articolele 34 și 43.CAPITOLUL IV

Regimuri specifice care reglementează caietele de sarcini și documentele contractului

Articolul 34

Cerințe tehnice

1.  Cerințele tehnice definite la punctul (1) din anexa XXI figurează în documentația contractului, cum ar fi anunțurile de contract, documentele contractului sau alte documente complementare. Ori de câte ori este posibil, aceste cerințe tehnice ar trebui să fie definite astfel încât să ia în considerare criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau să fie concepute pentru toți utilizatorii.

2.  Cerințele tehnice trebuie să permită accesul egal al ofertanților și să nu aibă efectul de a crea obstacole nejustificate în calea deschiderii către concurență a achizițiilor publice.

3.  Fără a aduce atingere normelor tehnice naționale obligatorii din punct de vedere juridic, în măsura în care sunt compatibile cu legislația comunitară, cerințele tehnice trebuie formulate:

(a) fie făcând trimitere la cerințele tehnice definite la anexa XXI și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, autorizații tehnice europene, cerințe tehnice uzuale, standarde internaționale, alte sisteme de referință instituite de către organisme de standardizare europene sau – în lipsa acestora – la standarde naționale, autorizații tehnice naționale sau cerințe tehnice naționale referitoare la concepția, calculul și realizarea lucrărilor și utilizarea produselor. Fiecare trimitere este însoțită de cuvintele „sau echivalent”;

(b) fie în ceea ce privește performanța cerințelor funcționale; acestea din urmă pot include caracteristici de mediu. Oricum, acești parametri trebuie să fie suficient de preciși pentru a permite ofertanților să determine obiectul contractului și pentru a permite entităților contractante să atribuie contractul;

(c) fie în privința performanțelor sau a cerințelor funcționale menționate la litera (b), cu trimitere la cerințele menționate la litera (a) ca mijloc de prezumție de conformitate cu astfel de performanțe sau cerințe funcționale;

(d) fie făcând trimitere la cerințele menționate la litera (a) pentru unele caracteristici și făcând trimitere la cerințele funcționale sau privind performanțele menționate la litera (b) pentru alte caracteristici.

4.  În cazul în care entitățile contractante fac uz de posibilitatea trimiterii la cerințele menționate la alineatul (3) litera (a), acestea nu pot respinge o ofertă pe motivul că produsele și serviciile oferite nu sunt conforme cu cerințele la care au făcut trimitere, în cazul în care ofertantul dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele definite de cerințele tehnice.

Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.

5.  În cazul în care entitățile contractante fac uz de posibilitatea prevăzută la alineatul (3) de stabilire de cerințe funcționale sau performanțe, acestea nu pot respinge o ofertă pentru produse, servicii sau lucrări care respectă un standard național care transpune un standard european, o autorizație tehnică europeană, o cerință tehnică uzuală, un standard internațional sau un sistem tehnic de referință elaborat de un organism de standardizare european, în cazul în care aceste cerințe se referă la cerințele funcționale sau performanțele pe care le-au solicitat.

În oferta sa, ofertantul dovedește, spre satisfacția entității contractante și prin toate mijloacele corespunzătoare, că produsele, serviciile sau lucrările, în conformitate cu standardul, satisfac cerințele funcționale sau performanțele entității contractante.

Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.

6.  În cazul în care entitățile contractante stabilesc caracteristici de mediu în ceea ce privește cerințele funcționale sau privind performanțele, menționate la alineatul (3) litera (b), ele pot folosi cerințele detaliate sau, în cazul în care este necesar, părți din acestea, astfel cum sunt definite de etichetele ecologice europene sau (multi)naționale sau prin orice altă etichetă ecologică, cu condiția ca:

 acele specificații să fie corespunzătoare pentru definirea caracteristicilor bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

 cerințele pentru etichetă să fie definite pe baza informațiilor științifice;

 etichetele ecologice să fie adoptate utilizând o procedură în cadrul căreia să poată participa toate părțile interesate, cum ar fi organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii și organizațiile de mediu și

 să fie accesibile tuturor părților interesate.

Entitățile contractante pot indica faptul că se presupune că produsele și serviciile care poartă etichetă ecologică respectă cerințele tehnice prevăzute în caietul de sarcini; ele trebuie să accepte orice alte mijloace de probă corespunzătoare, cum ar fi un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.

7.  „Organisme recunoscute”, în sensul prezentului articol, înseamnă laboratoare de încercare și calibrare, precum și organismele de certificare și inspecție care respectă standardele europene aplicabile.

Entitățile contractante acceptă certificate de la organisme recunoscute, stabilite în alte state membre.

8.  În cazul în care obiectul contractului nu justifică acest lucru, cerințele tehnice nu trebuie să se refere la o anumită fabricație sau sursă ori la un anumit proces sau la o marcă, brevet sau la un tip, la o origine sau producție determinată, fapt care ar putea avea efectul de favorizare sau eliminare a unor întreprinderi sau produse. O astfel de menționare sau referire se permite doar în cazuri excepționale, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă și inteligibilă a obiectului contractului în temeiul alineatelor (3) și (4); o astfel de referire este însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

Articolul 35

Comunicarea cerințelor tehnice

1.  Entitățile contractante comunică operatorilor economici interesați în obținerea unui contract, la cerere, cerințele tehnice la care se face trimitere în mod regulat în contractele lor de livrări de bunuri, servicii sau lucrări sau cerințele tehnice pe care intenționează să le aplice contractelor care fac obiectul unui anunț orientativ periodic, în sensul articolului 41 alineatul (1).

2.  În cazul în care cerințele tehnice sunt definite în documente puse la dispoziția operatorilor economici interesați, este suficientă includerea unei trimiteri la acele documente.

Articolul 36

Variante

1.  În cazul în care criteriul de atribuire a contractului este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, entitățile contractante pot lua în considerare variantele prezentate de ofertanți, în cazul în care acestea corespund cerințelor minime specificate de entitățile contractante respective.

Entitățile contractante indică în caietul de sarcini în cazul în care autorizează sau nu variantele și, în cazul în care le autorizează, care sunt cerințele minime care ar trebui îndeplinite de variante, precum și orice cerințe specifice pentru prezentarea lor.

2.  În cadrul procedurilor de atribuire a contractelor publice de achiziții de bunuri sau servicii, entitățile contractante care au autorizat variante în temeiul alineatului (1) nu pot respinge o variantă pe unicul motiv că ar duce, în cazul în care ar fi acceptată, fie la un contract de servicii în loc de un contract de bunuri, fie la un contract de bunuri în loc de un contract de servicii.

Articolul 37

Subcontractarea

În caietul de sarcini, entitatea contractantă, din inițiativă proprie sau la cererea unui stat membru, poate solicita ofertantului să indice în oferta sa orice parte din contract pe care intenționează să o subcontracteze terților și orice subcontractanți propuși. Această indicație nu trebuie să aducă atingere problemei responsabilității operatorului economic principal.

Articolul 38

Condiții de executare a contractului

Entitățile contractante pot stabili condiții speciale privind executarea unui contract, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu legislația comunitară și să fie indicate în anunțul utilizat ca mijloc de convocare la licitație sau în caietul de sarcini. Condițiile care guvernează executarea unui contract pot viza, în particular, considerații de ordin social și de mediu.

Articolul 39

Obligații referitoare la fiscalitate, protecția mediului, dispoziții privind protecția muncii și condițiile de muncă

1.  Entitatea contractantă, din inițiativă proprie sau la cererea unui stat membru, poate indica în caietul de sarcini organismul sau organismele de la care candidații sau ofertanții pot obține informațiile corespunzătoare privind obligațiile referitoare la impozite, la protecția mediului, la dispoziții de protecție a muncii și la condițiile de muncă care sunt în vigoare în statul membru, regiunea sau localitatea în care urmează să fie prestate serviciile și care se aplică lucrărilor executate pe șantier sau serviciilor prestate în timpul executării contractului.

2.  Entitatea contractantă care furnizează informațiile menționate la alineatul (1) solicită ofertanților sau candidaților, în procedura de atribuire a contractului, să indice că au luat în considerare, la întocmirea ofertei, obligațiile privind dispozițiile în materie de protecție a muncii și condițiile de muncă în vigoare în locul în care urmează să fie prestate serviciile.

Primul paragraf nu trebuie să aducă atingere aplicării articolului 57.CAPITOLUL V

Proceduri

Articolul 40

Utilizarea procedurilor deschise, restrânse și negociate

1.  La atribuirea contractelor de livrări de bunuri, lucrări sau servicii, entitățile contractante aplică proceduri adaptate în sensul prezentei directive.

2.  Entitățile contractante pot alege oricare dintre procedurile descrise de articolul 1 alineatul (9) literele (a), (b) sau (c), cu condiția ca, sub rezerva alineatului (3), să se fi făcut o convocare la licitație în temeiul articolului 42.

3.  Entitățile contractante pot utiliza o procedură fără o prealabilă convocare la licitație în următoarele situații:

(a) în cazul în care nu s-au depus oferte sau oferte adecvate sau candidaturi, ca răspuns la o procedură cu o prealabilă convocare la licitație, cu condiția să nu fie modificate substanțial condițiile inițiale ale contractului;

(b) în cazul în care un contract este făcut doar în scop de cercetare, experiment, studiu sau dezvoltare și nu în scopul asigurării unui profit sau recuperării costurilor cu cercetarea și dezvoltarea și în măsura în care atribuirea unui asemenea contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care urmăresc, în special, aceste obiective;

(c) în cazul în care, din rațiuni tehnice sau artistice sau din rațiuni privind protecția unor drepturi exclusive, contractul poate fi executat doar de către un operator economic determinat;

(d) în măsura în care este strict necesar, în cazul în care, din motive de urgență extremă determinate de evenimente care nu pot fi prevăzute de către entitățile contractante, nu pot fi respectate termenele prevăzute pentru procedurile deschise, procedurile restrânse și procedurile negociate cu o prealabilă convocare la licitație;

(e) în cazul contractelor de servicii pentru livrări suplimentare efectuate de către furnizorul inițial, destinate fie înlocuirii parțiale de bunuri sau instalații de uz curent, fie extinderii bunurilor sau instalațiilor existente, în cazul în care schimbarea furnizorului ar obliga entitatea contractantă să achiziționeze materiale cu caracteristici tehnice diferite, ceea ce ar duce la o incompatibilitate sau dificultăți disproporționate de utilizare și întreținere;

(f) pentru lucrări sau servicii complementare care nu au fost incluse în proiectul atribuit inițial sau în primul contract încheiat, dar care, datorită unor împrejurări neprevăzute, devin necesare pentru executarea contractului, cu condiția ca atribuirea să se facă antreprenorului sau prestatorului de servicii care execută contractul inițial:

 în cazul în care astfel de lucrări sau servicii complementare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de contractul principal, fără un inconvenient major pentru entitățile contractante sau

 în cazul în care astfel de lucrări sau servicii, cu toate că pot fi separate de executarea contractului inițial, sunt strict necesare perfecționării;

(g) în cazul contractelor de lucrări, pentru lucrări noi care constau în repetarea unor lucrări similare încredințate întreprinderii căreia aceleași entități contractante i-au atribuit un contract anterior, cu condiția ca aceste lucrări să fie conforme cu un proiect de bază pentru care a fost atribuit un prim contract după o invitație la licitație; de îndată după convocarea la licitație pentru primul proiect, trebuie să se anunțe posibilitatea de a recurge la această procedură, iar valoarea totală estimată ale lucrărilor ulterioare trebuie să fie luate în considerare de către entitățile contractante în momentul aplicării dispozițiilor articolelor 16 și 17;

(h) pentru bunuri cotate și achiziționate la o bursă a materiilor prime;

(i) pentru contracte care urmează să fie atribuite pe baza unui acord-cadru, cu condiția respectării condiției menționate la articolul 14 alineatul (2);

(j) pentru achizițiile de oportunitate, când este posibil să se achiziționeze profitând de o ocazie deosebit de avantajoasă, disponibilă pentru un timp foarte scurt, la un preț considerabil mai scăzut decât prețurile practicate în mod normal pe piață;

(k) pentru achiziționarea de bunuri în condiții deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care își încetează definitiv activitatea comercială, fie de la curatorii sau lichidatorii unui faliment, printr-o înțelegere cu creditorii sau o procedură similară existentă în legislațiile sau reglementările de drept intern;

(l) în cazul în care contractul de servicii respectiv continuă unui concurs de proiecte organizat în conformitate cu dispozițiile prezentei directive și în cazul în care, în conformitate cu normele aplicabile, contractul este atribuit câștigătorului sau unuia dintre câștigătorii acelui concurs; în acest din urmă caz, toți câștigătorii sunt invitați să participe la negocieri.CAPITOLUL VI

Norme privind publicarea și transparențaSecțiunea 1

Publicarea anunțurilor

Articolul 41

Anunțuri orientative periodice și anunțuri privind existența unui sistem de calificare

1.  Entitățile contractante aduc la cunoștință, cel puțin o dată pe an, prin intermediul unui anunț orientativ periodic menționat la anexa XV A, publicat de Comisie sau de ele însele, „profilul cumpărătorului”, descris la alineatul (2) litera (b) din anexa XX:

(a) în cazul bunurilor, valoarea totală estimată a contractelor sau acordurilor-cadru pe grupe de produse pe care intenționează să le atribuie în următoarele 12 luni, în cazul în care valoarea totală estimată, luând în considerare dispozițiile articolelor 16 și 17, este egală sau mai mare de 750 000 EUR.

Grupele de produse se stabilesc de către entitățile contractante prin referire la pozițiile din nomenclatorul CPV;

(b) în cazul serviciilor, valoarea totală estimată a contractelor sau acordurilor-cadru pentru fiecare dintre categoriile de servicii enumerate la anexa XVII A pe care intenționează să le atribuie în următoarele 12 luni, în cazul în care această valoare totală estimată, luând în considerare dispozițiile articolelor 16 și 17, este egală sau mai mare de 750 000 EUR;

(c) în cazul lucrărilor, caracteristicile esențiale ale contractelor de lucrări sau acordurilor-cadru pe care intenționează să le atribuie în următoarele 12 luni, a căror valoare totală estimată este egală sau mai mare decât pragul indicat la articolul 16, luând în considerare dispozițiile articolului 17.

Anunțurile menționate la literele (a) și (b) se trimit Comisiei sau se publică în profilul cumpărătorului cât mai curând posibil după începerea exercițiului bugetar.

Anunțul menționat la litera (c) este trimis Comisiei sau publicat în profilul cumpărătorului, cât mai repede posibil după luarea deciziei de aprobare a planificării contractelor de lucrări sau a acordurilor-cadru pe care entitățile contractante intenționează să le atribuie.

Entitățile contractante care publică un anunț orientativ periodic privind profilul cumpărătorului trimit Comisiei, pe cale electronică, un anunț de publicare a anunțului orientativ periodic privind profilul cumpărătorului, în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere electronică a numelor, indicate la alineatul (3) din anexa XX.

Publicarea anunțurilor menționate la literele (a), (b) și (c) este obligatorie doar în cazul în care entitățile contractante optează pentru reducerea termenelor pentru primirea ofertelor, în conformitate cu articolul 45 alineatul (4).

Prezentul alineat nu se aplică procedurilor la care nu se face o prealabilă convocare la licitație.

2.  Entitățile contractante pot, în special, să publice sau să aranjeze publicarea de către Comisie a anunțurilor orientative periodice referitoare la proiecte majore, fără să repete informațiile incluse anterior într-un anunț orientativ periodic, cu condiția să se specifice clar faptul că aceste anunțuri sunt suplimentare.

3.  În cazul în care entitățile contractante optează pentru stabilirea unui sistem de calificare în conformitate cu articolul 53, sistemul trebuie să facă obiectul unui anunț menționat la anexa XIV, care indică scopul sistemului de calificare și modul de acces la normele care îl guvernează. În cazul în care sistemul are o durată mai mare de trei ani, anunțul trebuie publicat anual. În cazul în care sistemul are o durată mai mică, este suficient un anunț inițial.

Articolul 42

Anunțuri utilizate ca mijloc de convocare la licitație

1.  În cazul contractelor de bunuri, lucrări sau servicii, convocarea la licitație se poate face:

(a) prin intermediul unui anunț orientativ periodic menționat la anexa XV A sau

(b) prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de calificare menționat la anexa XIV sau

(c) prin intermediul unui anunț de contract menționat la anexa XIII partea A, B sau C.

2.  În cazul unor sisteme de achiziționare dinamice, convocarea la licitație a sistemului se efectuează printr-un anunț de contract menționat la alineatul (1) litera (c), în timp ce convocarea la licitație pentru contracte bazate pe astfel de sisteme se efectuează printr-un anunț de contract simplificat menționat la anexa XIII partea D.

3.  În cazul în care o convocare la licitație se efectuează prin intermediul unui anunț orientativ periodic, anunțul trebuie:

(a) să se refere în mod special la bunuri, lucrări sau servicii care vor face obiectul contractului ce urmează a fi atribuit;

(b) să indice modul în care va fi atribuit contractul, prin procedură restrânsă sau negociată, fără publicarea ulterioară a unui anunț de convocare la licitație și invită operatorii economici interesați să își exprime interesul în scrisși

(c) să se publice în conformitate cu anexa XX cu maxim 12 luni înainte de data la care este trimisă invitația menționată la articolul 47 alineatul (5). În plus, entitatea contractantă respectă termenele prevăzute la articolul 45.

Articolul 43

Anunțuri privind atribuirea contractelor

1.  Entitățile contractante care au atribuit un contract sau un acord-cadru sunt obligate, în termen de două luni de la atribuirea contractului sau acordului-cadru, să trimită un anunț de atribuire a contractului menționat la anexa XVI, în condiții ce urmează să fie definite de Comisie, în conformitate cu procedura menționată la articolul 68 alineatul (2).

În cazul contractelor atribuite în cadrul unui acord-cadru în sensul articolului 14 alineatul (2), entitățile contractante nu sunt obligate să trimită un anunț privind rezultatele procedurii de atribuire pentru fiecare contract întemeiat pe acordul-cadru.

Entitățile contractante trimit un anunț de atribuire a contractului pe baza sistemului de achiziționare dinamic, în termen de două luni după atribuirea fiecărui contract. Cu toate acestea, ele pot regrupa aceste anunțuri trimestrial. În acest caz, entitățile contractante trimit aceste anunțuri regrupate în termen de două luni de la sfârșitul fiecărui trimestru.

2.  Informațiile furnizate în conformitate cu anexa XVI și destinate publicării se publică în conformitate cu anexa XX. În această privință, Comisia respectă orice aspecte comerciale sensibile asupra cărora entitățile contractante pot atrage atenția în momentul trimiterii informaților, informații privind numărul de oferte primite, identitatea operatorilor economici sau prețurile.

3.  În cazul în care entitățile contractante atribuie un contract de servicii de cercetare și dezvoltare printr-o procedură fără convocare la licitație, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) litera (b), acestea pot limita la mențiunea „servicii de cercetare și dezvoltare” informațiile ce urmează să fie furnizate în conformitate cu anexa XVI, privind natura și cantitatea serviciilor furnizate.

În cazul în care entitățile contractante atribuie un contract de cercetare și dezvoltare care nu poate fi atribuit prin intermediul unei proceduri fără convocare la licitație în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) litera (b), ele pot, din motive de confidențialitate comercială, să limiteze informațiile ce urmează a fi furnizate în conformitate cu anexa XVI, privind natura și cantitatea serviciilor furnizate.

În asemenea cazuri, entitățile contractante se asigură că orice informații publicate în temeiul prezentului aliniat să nu fie mai puțin detaliate decât cele conținute în anunțul de convocare la licitație, publicat în conformitate cu articolul 42 alineatul (1).

În cazul în care folosesc un sistem de calificare, entitățile contractante iau măsurile necesare pentru ca, în astfel de cazuri, aceste informații să nu fie mai puțin detaliate decât categoria menționată de lista furnizorilor de servicii calificați, întocmită în conformitate cu articolul 53 alineatul (7).

4.  În cazul contractelor atribuite pentru servicii enumerate în anexa XVII B, entitățile contractante indică în anunț în cazul în care sunt de acord cu publicarea.

5.  Informațiile furnizate în conformitate cu anexa XVI și care sunt marcate ca nefiind destinate publicării se publică doar în formă simplificată și în conformitate cu anexa XX, în scopuri statistice.

Articolul 44

Redactarea și modalitățile de publicare a anunțurilor

1.  Anunțurile includ informațiile menționate la anexele XIII, XIV, XV A, XV B și XVI și, după caz, oricare alte informații considerate utile de către entitatea contractantă, sub formă de formulare standard adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 68 alineatul (2).

2.  Anunțurile trimise de către entitățile contractante Comisiei se transmit fie prin mijloace electronice în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere indicate la punctul (3) din anexa XX, fie prin alte mijloace.

Anunțurile menționate la articolele 41, 42 și 43 se publică în conformitate cu caracteristicile tehnice de publicare prevăzute la punctul 1 literele (a) și (b) din anexa XX.

3.  Anunțurile întocmite și transmise prin mijloace electronice în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere indicate la punctul (3) din anexa XX se publică în termen de maxim cinci zile după data trimiterii lor.

Anunțurile care nu sunt transmise prin mijloace electronice în conformitate cu formatul și procedurile de transmitere indicate la punctul (3) din anexa XX se publică în termen de cel mult 12 zile de la data trimiterii lor. Cu toate acestea, în situații excepționale, anunțurile de contract prevăzute la articolul 42 alineatul (1) litera (c) se publică în termen de cinci zile, ca răspuns la o cerere făcută de entitatea contractantă, cu condiția ca anunțul să fi fost transmis prin fax.

4.  Anunțurile de contract se publică in extenso, într-o limbă oficială a Comunității, aleasă de entitatea contractantă, textul în limba inițială fiind considerat singurul text autentic. Un rezumat al elementelor importante din fiecare anunț se publică în celelalte limbi oficiale.

Costul publicării anunțurilor de către Comisie este suportat de Comunitate.

5.  Anunțurile și conținutul lor nu pot fi publicate la nivel național înainte de data la care sunt trimise Comisiei.

Anunțurile publicate la nivel național nu trebuie să conțină alte informații în afară de cele conținute în anunțurile trimise Comisiei sau publicate în profilul unui cumpărător, în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) primul paragraf, dar menționează data expedierii anunțului către Comisie sau data publicării sale în profilul cumpărătorului.

Anunțurile orientative periodice privind un profil de cumpărător nu pot fi publicate înainte de trimiterea la Comisie a anunțului privind publicarea lor în acea formă; acestea menționează data acestei trimiteri.

6.  Entitățile contractante se asigură că pot furniza dovezi privind datele la care au fost trimise anunțurile.

7.  Comisia trimite entității contractante o confirmare a publicării informațiilor transmise, menționând data publicării. Această confirmare constituie dovadă a publicării.

8.  Entitățile contractante pot publica, în conformitate cu alineatele (1)-(7), anunțuri privind contracte care nu sunt supuse publicării obligatorii prevăzute de prezenta directivă.Secțiunea 2

Termene

Articolul 45

Termene pentru primirea cererilor de participare și pentru primirea ofertelor

1.  La fixarea termenelor pentru primirea cererilor de participare și a ofertelor, entitățile contractante țin seama, în mod deosebit, de complexitatea contractului și de timpul necesar pentru elaborarea ofertelor, fără a aduce atingere termenelor minime prevăzute de prezentul articol.

2.  În cazul procedurilor deschise, termenul minim pentru primirea ofertelor este de 52 de zile de la data la care s-a trimis anunțul de contract.

3.  În cazul procedurilor restrânse și al procedurilor negociate, cu o prealabilă convocare la licitație, se aplică următoarele dispoziții:

(a) termenul pentru primirea cererilor de participare, ca răspuns la un anunț publicat în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (c) sau ca răspuns la o invitație făcută de entitățile contractante în temeiul articolului 47 alineatul (5), se stabilește, ca regulă generală, la cel puțin 37 de zile de la data la care s-a trimis anunțul sau invitația și nu poate fi, în nici un caz, mai mic de 22 de zile, în cazul în care anunțul este trimis spre publicare printr-un alt mijloc decât mijloace electronice sau fax, și de 15 zile, în cazul în care anunțul este transmis prin mijloace electronice sau fax;

(b) termenul pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord între entitatea contractantă și candidații selectați, cu condiția ca toți candidații să aibă la dispoziție același termen pentru pregătirea și transmiterea ofertelor lor;

(c) în cazul în care nu se poate ajunge la un acord în privința termenului pentru primirea ofertelor, entitatea contractantă stabilește un termen care este, ca regulă generală, de minim 24 de zile și care nu poate fi, în nici un caz, mai mic de 10 zile de la data invitației de a prezenta o ofertă.

4.  În cazul în care entitățile contractante au publicat un anunț orientativ periodic menționat la articolul 41 alineatul (1), în conformitate cu anexa XX, termenul minim pentru primirea ofertelor în proceduri deschise este, ca regulă generală, de minim 36 de zile, dar în nici un caz mai mare de 22 de zile de la data la care s-a trimis anunțul.

Aceste termene reduse sunt admise, cu condiția ca anunțul orientativ periodic să fi inclus, în plus față de informațiile cerute de anexa XV A, partea I, toate informațiile cerute de anexa XV A, partea a II-a, în măsura în care aceste din urmă informații sunt disponibile în momentul publicării anunțului și cu condiția ca anunțul să fi fost trimis la publicare cu minim 52 de zile și maxim 12 luni înainte de data la care s-a trimis anunțul de contract menționat la articolul 42 alineatul (1) litera (c).

5.  În cazul în care anunțurile sunt întocmite și transmise prin mijloace electronice, în conformitate cu formatul și procedurile de transmitere indicate la punctul (3) din anexa XX, termenele pentru primirea cererilor de participare în cazul procedurilor restrânse și negociate și pentru primirea ofertelor în cadrul procedurilor deschise se poate reduce cu șapte zile.

6.  Cu excepția situației în care un termen stabilit de comun acord, în conformitate cu alineatul (3) litera (b), termenele pentru primirea ofertelor în cadrul procedurilor deschise, restrânse și negociate se pot reduce cu încă cinci zile, în cazul în care entitatea contractantă oferă acces liber, direct și total la caietul de sarcini și la orice documente complementare, prin mijloace electronice, începând cu data la care se publică anunțul folosit ca mijloc de convocare la licitație, în conformitate cu anexa XX. Anunțul ar trebui să specifice adresa de Internet la care pot fi consultate aceste documente.

7.  În cazul procedurilor deschise, efectul cumulat al reducerilor prevăzute la alineatele (4), (5) și (6) nu poate duce, în nici un caz, la un termen pentru primirea ofertelor mai mic de 15 zile de la data la care a fost trimis anunțul de contract.

Cu toate acestea, în cazul în care un anunț de contract nu este transmis prin fax sau prin mijloace electronice, efectul cumulativ al reducerilor prevăzute în alineatele (4), (5) și (6) nu poate duce, în nici un caz, la un termen pentru primirea ofertelor în cadrul unei proceduri deschise mai mic de 22 de zile de la data la care a fost transmis anunțul de contract.

8.  Efectul cumulat al reducerilor prevăzute la alineatele (4), (5) și (6) nu poate duce, în nici un caz, la un termen pentru primirea cererilor de participare, ca răspuns la un anunț publicat în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (c) sau ca răspuns la o invitație din partea entităților contractante în temeiul articolului 47 alineatul (5), mai mic de 15 zile de la data de trimitere a anunțului sau a invitației.

În cadrul procedurilor restrânse și negociate, efectul cumulat al reducerilor prevăzute la alineatele (4), (5) și (6) nu poate duce, în nici un caz, la un termen pentru primirea ofertelor mai mic de 10 zile de la data la care a fost trimisă invitația la licitație, cu excepția termenului stabilit prin acord comun în conformitate cu alineatul (3) litera (b).

9.  În cazul în care, indiferent din ce motiv, caietele de sarcini și documentele sau informațiile complementare, deși au fost solicitate în timp util, nu au fost furnizate în termenele prevăzute la articolele 46 și 47 sau în cazul în care ofertele se pot face doar după o vizită a locurilor respective sau după consultarea pe loc a documentelor care însoțesc caietele de sarcini, termenele pentru primirea ofertelor trebuie prelungite în mod corespunzător, cu excepția cazului unui termen stabilit de comun acord în conformitate cu alineatul (3) litera (b), astfel încât toți operatorii economici interesați să cunoască toate informațiile necesare pentru formularea ofertelor.

10.  În anexa XXII se prezintă un tabel recapitulativ cu termene prevăzute în prezentul articol.

Articolul 46

Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente și informații complementare

1.  În cadrul procedurilor deschise, în cazul în care entitățile contractante nu oferă acces liber, direct și total prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 45 alineatul (6), la caietele de sarcini și la orice documente complementare, caietul de sarcini și documentele complementare se trimit operatorilor economici în termen de șase zile de la primirea cererii, cu condiția ca cererea să fi fost făcută în timp util înainte de termenul de depunere a ofertelor.

2.  Cu condiția ca acestea să fi fost solicitate în timp util, entitățile contractante sau serviciile competente trebuie să comunice informațiile complementare privind caietele de sarcini, cu cel târziu șase zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor.

Articolul 47

Invitații de prezentare a ofertei sau de negociere

1.  În cadrul procedurilor restrânse și al procedurilor negociate, entitățile contractante invită, simultan și în scris, candidații selectați să își prezinte ofertele sau să negocieze. Invitația adresată candidaților include:

 un exemplar din caietul de sarcini și orice documente complementare sau

 o referire la accesul la caietul de sarcini și la (alte) documente indicate la prima liniuță, în cazul în care acestea sunt puse la dispoziție direct, prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 45 alineatul (6).

2.  În cazul în care caietul de sarcini și orice documente complementare sunt deținute de o altă entitate în afară de entitatea contractantă care răspunde de procedura de atribuire, invitația specifică adresa de la care pot fi solicitate caietul de sarcini și documentele respective și, după caz, termenul pentru efectuarea acestei cereri, suma de plată pentru obținerea lor și modalitățile de plată. Serviciile competente trimit documentația respectivă operatorilor economici de îndată după primirea cererii.

3.  Informațiile complementare privind caietele de sarcini sau documentele complementare sunt comunicate de entitățile contractante sau de serviciile competente în termen de maxim șase zile de la termenul pentru primirea ofertelor, cu condiția să fie solicitate în timp util.

4.  În plus, invitația include cel puțin următoarele:

(a) după caz, termenul pentru solicitarea documentelor complementare, precum și valoarea și modalitățile de plată pentru orice sumă care trebuie eventual achitată pentru obținerea acestor documente;

(b) termenul pentru primirea ofertelor, adresa la care trebuie transmise, precum și limba sau limbile în care urmează să fie redactate;

(c) o trimitere la orice anunț de contract publicat;

(d) o indicație privind anexarea eventuală a unor documente;

(e) criteriile de atribuire a contractului, în cazul în care nu sunt indicate în anunțul privind existența unui sistem de calificare folosit ca mijloc de convocare la licitație;

(f) ponderarea relativă a criteriilor de atribuire a contractului sau, după caz, ordinea de importanță a acestor criterii, în cazul în care aceste informații nu figurează în anunțul de contract, în anunțul privind existența unui sistem de calificare sau în caietul de sarcini.

5.  În cazul în care o convocare la licitație se face prin intermediul unui anunț orientativ periodic, entitățile contractante invită ulterior toți candidații să confirme interesul lor, pe baza informațiilor detaliate referitoare la contractul respectiv, înainte de începerea selectării ofertanților sau participanților la o negociere.

Invitația include cel puțin următoarele informații:

(a) natura și cantitatea, inclusiv toate opțiunile privind contractele complementare și, în cazul în care este posibil, termenul estimat pentru exercitarea acestor opțiuni; în cazul contractelor care pot fi reînnoite, natura și cantitatea și, în cazul în care este posibil, termenul estimat de publicare a anunțurilor ulterioare de licitație pentru lucrările, bunurile sau serviciile care fac obiectul contractului;

(b) caracterul procedurii: restrânsă sau negociată;

(c) după caz, data la care va începe sau se va finaliza livrarea bunurilor, executarea lucrărilor sau serviciilor;

(d) adresa și termenul pentru depunerea cererilor pentru a obține o invitație de a face o ofertă și limba sau limbile autorizate pentru prezentarea lor;

(e) adresa entității care urmează să atribuie contractul și să furnizeze informațiile necesare pentru obținerea caietului de sarcini și a celorlalte documente;

(f) condițiile economice și tehnice, garanțiile financiare și informațiile necesare cerute de la operatorii economici;

(g) valoarea și modalitățile de plată pentru orice sumă de plătit pentru obținerea documentelor privind procedura de atribuire a contractelor;

(h) forma contractului care face obiectul cererii de oferte: achiziție, închiriere sau vânzare în rate; sau o combinație a acestora și

(i) criteriile de atribuire a contractului și ponderile lor sau, după caz, ordinea de importanță a acestor criterii, în cazul în care aceste informații nu sunt indicate în anunțul orientativ sau în caietul de sarcini sau în invitația de a prezenta o ofertă sau de a negocia.Secțiunea 3

Comunicări și informații

Articolul 48

Norme aplicabile comunicărilor

1.  Toate comunicările și schimburile de informații menționate de prezentul titlu pot fi făcute prin poștă, prin fax, prin mijloace electronice în conformitate cu alineatele (4) și (5), prin telefon în cazurile și împrejurările menționate la alineatul (6) sau printr-o combinație a acestor mijloace, în funcție de opțiunea entității contractante.

2.  Mijlocul de comunicare ales trebuie să fie general disponibil și astfel să nu restrângă accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.

3.  Comunicările, precum și schimburile de informații și stocarea informațiilor se fac astfel încât să se asigure păstrarea integrității datelor și confidențialității ofertelor și cererilor de participare și că entitățile contractante examinează conținutul ofertelor și cererilor de participare numai la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea lor.

4.  Dispozitivele care urmează a fi folosite pentru comunicare prin mijloace electronice, precum și caracteristicile lor tehnice, trebuie să fie nediscriminatorii, să fie în general disponibile și compatibile cu tehnologiile de informații și comunicare utilizate în general.

5.  Următoarele norme se aplică dispozitivelor pentru transmiterea și primirea electronică a ofertelor și pentru dispozitivele de primire electronică a cererilor de participare:

(a) informații privind specificațiile necesare pentru prezentarea electronică a ofertelor și cererilor de participare, inclusiv criptarea, sunt puse la dispoziția părților interesate. De asemenea, dispozitivele pentru primirea electronică a ofertelor și a cererilor de participare sunt conforme cu cerințele anexei XXIV;

(b) statele membre pot solicita, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 1999/93/CE, însoțirea ofertelor electronice de o semnătură electronică avansată, în conformitate cu alineatul (1);

(c) statele membre pot introduce sau menține regimuri de acreditare voluntară, care vizează îmbunătățirea nivelului serviciului de certificare oferit pentru aceste dispozitive;

(d) ofertanții sau candidații se angajează să depună, înainte de expirarea termenului prevăzut pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare, documentele, certificatele, atestatele și declarațiile menționate la articolele 52 alineatul (2), 52 alineatul (3), 53 și 54, în cazul în care ele nu există sub formă electronică.

6.  Următoarele norme se aplică transmiterii cererilor de participare:

(a) cererile de participare la procedurile de atribuire a contractelor pot fi făcute în scris sau prin telefon;

(b) în cazul în care cererile de participare se fac prin telefon, trebuie să se trimită o confirmare scrisă înainte de expirarea termenului stabilit pentru primirea lor;

(c) entitățile contractante pot impune ca cererile de participare făcute prin fax să fie confirmate prin poștă sau prin mijloace electronice, dacă aceasta este necesar pentru asigurarea probei. Orice solicitare în acest sens, împreună cu termenul pentru transmiterea confirmării prin poștă sau prin mijloace electronice, trebuie să fie specificată de entitatea contractantă în anunțul folosit ca mijloc de convocare la licitație sau în invitația menționată la articolul 47 alineatul (5).

Articolul 49

Informații destinate solicitanților de calificare, candidaților și ofertanților

1.  Entitățile contractante informează, cât mai curând posibil, operatorii economici participanți despre deciziile luate cu privire la încheierea unui acord-cadru ori atribuirea contractului și admiterea într-un sistem de achiziționare dinamic, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu încheia un acord-cadru sau de a nu atribui un contract pentru care s-a lansat o convocare la licitație sau de a relua o procedură sau de a nu pune în aplicare un sistem de achiziționare dinamic; aceste informații sunt furnizate în scris, în cazul în care entităților contractante li se solicită acest lucru.

2.  La cererea părții interesate, entitățile contractante comunică, cât mai curând posibil:

 oricărui candidat respins motivele respingerii candidaturii sale;

 oricărui ofertant respins motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, în situațiile prevăzute la articolul 34 alineatele (4) și (5), motivele care au stat la baza deciziei lor de neechivalare sau deciziei potrivit căreia lucrările, bunurile sau serviciile nu respectă cerințele funcționale sau de performanță;

 oricărui ofertant care a făcut o ofertă admisibilă caracteristicile și avantajele relative ale ofertei selectate, precum și numele ofertantului căruia i s-a atribuit contractul sau al părților la acordul-cadru.

Termenele în care trebuie să se facă aceste informări nu trebuie să depășească, sub nici un motiv, 15 zile de la data primirii cererii scrise.

Cu toate acestea, entitățile contractante pot decide să nu comunice anumite informații privind atribuirea contractului sau încheierea unui acord-cadru sau privind admiterea într-un sistem de achiziționare dinamic, menționate la alineatul (1), în cazul în care dezvăluirea unor astfel de informații ar împiedica aplicarea legii sau ar fi contrară interesului public sau ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici publici sau privați, inclusiv interesele operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul sau ar putea prejudicia concurența loială dintre operatorii economici.

3.  Entitățile contractante care instituie și administrează un sistem de calificare informează solicitanții, în termen de șase luni, despre decizia lor privind calificarea.

În cazul în care luarea deciziei durează mai mult de patru luni de la depunerea cererii, entitatea contractantă trebuie să informeze solicitantul, în termen de două luni de la depunerea cererii, despre motivele care justifică o prelungire a termenului și despre data la care cererea urmează a fi acceptată sau respinsă.

4.  Solicitanții a căror calificare este respinsă trebuie informați cu privire la această decizie și la motivele care au stat la baza refuzului, cât de curând posibil, în nici un caz mai târziu de 15 zile de la data deciziei. Motivele trebuie să aibă la bază criteriile de calificare prevăzute la articolul 53 alineatul (2).

5.  Entitățile contractante care instituie și administrează un sistem de calificare pot pune capăt calificării unui operator economic numai pe motive bazate pe criteriile de calificare menționate la articolul 53 alineatul (2). Orice intenție de a pune capăt unei calificări se comunică anticipat, în scris, operatorului economic, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care urmează să înceteze calificarea, împreună cu motivul sau motivele care justifică acțiunea propusă.

Articolul 50

Informații care se păstrează privind atribuirea contractelor

1.  Entitățile contractante păstrează informațiile corespunzătoare referitoare la fiecare contract, pentru a le permite, la o dată ulterioară, să își justifice deciziile luate privind:

(a) calificarea și selecția operatorilor economici și atribuirea contractelor;

(b) utilizarea procedurilor fără o prealabilă convocare la licitație, în temeiul articolului 40 alineatul (3);

(c) neaplicarea dispozițiilor din capitolele III-VI din prezentul titlu, în temeiul derogărilor prevăzute la capitolul II din titlul I și la capitolul II din prezentul titlu.

Entitățile contractante iau măsurile corespunzătoare pentru documentarea desfășurării procedurilor de atribuire efectuate prin mijloace electronice.

2.  Informațiile se păstrează timp de minim patru ani de la data atribuirii contractului, astfel încât entitatea contractantă să aibă posibilitatea, în acel termen, să furnizeze informațiile necesare Comisiei, în cazul în care aceasta solicită acest lucru.CAPITOLUL VII

Derularea procedurii

Articolul 51

Dispoziții generale

1.  În scopul selectării participanților în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice:

(a) entitățile contractante care au prevăzut norme și criterii de excludere a ofertanților sau candidaților în conformitate cu articolul 54 alineatele (1), (2) sau (4) exclud operatorii economici care se conformează acestor norme și satisfac aceste criterii;

(b) entitățile contractante selectează ofertanții și candidații în conformitate cu normele și criteriile obiective stabilite în temeiul articolului 54;

(c) în cadrul procedurilor restrânse și al procedurilor negociate cu convocare la licitație, entitățile contractante reduc, după caz, în conformitate cu articolul 54, numărul candidaților selectați în temeiul literelor (a) și (b).

2.  În cazul în care o convocare la licitație se face prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de calificare și în scopul selectării participanților în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor specifice, care fac obiectul convocării la licitație, entitățile contractante:

(a) califică operatorii economici în conformitate cu dispozițiile articolului 53;

(b) aplică acestor operatori economici calificați acele dispoziții alineatului (1) care sunt relevante pentru procedurile restrânse sau negociate.

3.  Entitățile contractante verifică dacă ofertele prezentate de către ofertanții selectați sunt conforme cu normele și cerințele aplicabile ofertelor și atribuie contractul pe baza criteriilor prevăzute la articolele 55 și 57.Secțiunea 1

Calificare și selecție calitativă

Articolul 52

Recunoașterea reciprocă privind condițiile administrative, tehnice sau financiare, precum și privind certificatele, încercările și dovezile

1.  La selectarea participanților la o procedură restrânsă sau negociată, în cazul în care iau o decizie privind calificarea sau în cazul în care criteriile și normele sunt actualizate, entitățile contractante nu pot:

(a) să impună condiții administrative, tehnice sau financiare anumitor operatori economici care nu ar fi impuse și altora;

(b) să solicite încercări sau dovezi care ar dubla probele obiective deja disponibile.

2.  În cazul în care solicită prezentarea de certificate întocmite de organisme independente care să ateste conformitatea operatorului economic cu anumite standarde de asigurare a calității, entitățile contractante fac trimitere la sistemele de asigurare a calității bazate pe seria de standarde europene relevante certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.

Entitățile contractante recunosc certificatele echivalente eliberate de organisme stabilite în alte state membre. De asemenea, ele acceptă alte dovezi privind măsurile echivalente de garantare a calității care provin de la operatorii economici.

3.  Pentru contractele de lucrări și servicii, și numai în cazurile corespunzătoare, entitățile contractante pot cere, pentru a verifica capacitățile tehnice ale operatorilor economici, un indiciu al măsurilor de gestiune a mediului, pe care operatorii economici vor fi capabili să le aplice în executarea contractului. În asemenea situații, în cazul în care entitățile contractante solicită prezentarea de certificate întocmite de organisme independente, care să ateste respectarea de către operatorul economic a anumitor standarde de protecție a mediului, ele fac trimitere la EMAS sau la standarde de gestiune a mediului bazate pe standardele europene sau internaționale relevante și certificate de organisme conforme cu legislația comunitară sau cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

Entitățile contractante recunosc certificatele echivalente emise de organisme stabilite în alte state membre. De asemenea, ele acceptă alte dovezi privind măsuri echivalente de gestiune a mediului care provin de la operatorii economici.

Articolul 53

Sisteme de calificare

1.  Entitățile contractante care doresc acest lucru pot institui și administra un sistem de calificare a operatorilor economici.

Entitățile contractante care instituie sau administrează un sistem de calificare se asigură că operatorii economici pot solicita calificarea în orice moment.

2.  Sistemul menționat la alineatul (1) poate implica diferite etape de calificare.

Sistemul este administrat pe baza unor criterii și norme de calificare obiective stabilite de entitatea contractantă.

În cazul în care aceste criterii și norme includ cerințe tehnice, se aplică dispozițiile articolului 34. Criteriile și normele pot fi actualizate ori de câte ori este nevoie.

3.  Criteriile și normele de calificare menționate la alineatul (2) pot include criteriile de excludere enumerate la articolul 45 din Directiva 2004/18/CE, în condițiile prevăzute în respectivul document.

În cazul în care entitatea contractantă este o autoritate contractantă în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a), aceste criterii și norme includ criteriile de excludere enumerate la articolul 45 alineatul (1) din Directiva 2004/18/CE.

4.  În cazul în care criteriile și normele de calificare menționate la alineatul (2) includ cerințe privind capacitatea economică și financiară a operatorului economic, acesta se poate baza, după caz, pe capacitatea altor entități, indiferent de natura juridică a legăturii dintre el și acele entități. În această situație, operatorul economic trebuie să dovedească entității contractante că va dispune de mijloace pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului de calificare, de exemplu prin prezentarea unui angajament al acelor entități în acest sens.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici menționat la articolul 11 se poate baza pe capacitatea participanților din grup sau a altor entități.

5.  În cazul în care criteriile și normele de calificare menționate la alineatul (2) includ cerințe privind capacitățile tehnice și profesionale ale operatorului economic, acesta se poate baza, după caz, pe capacitatea altor entități, indiferent de natura juridică a legăturii dintre el și acele entități. În această situație, operatorul economic trebuie să dovedească entității contractante că aceste resurse îi vor fi disponibile pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului de calificare, de exemplu prin prezentarea unui angajament al acelor entități, în sensul punerii la dispoziția operatorului economic a mijloacelor necesare.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici menționat la articolul 11 se poate baza pe capacitatea participanților din grup sau a altor entități.

6.  Criteriile și normele de calificare menționate la alineatul (2) sunt furnizate operatorilor economici la cerere. Actualizarea acestor criterii și norme se comunică operatorilor economici interesați.

În cazul în care o entitate contractantă consideră că sistemul de calificare al anumitor entități sau organisme satisface cerințele sale, comunică operatorilor economici interesați numele acestor entități sau organisme terțe.

7.  Se păstrează o înregistrare scrisă a operatorilor economici calificați; ea poate fi împărțită pe categorii, în funcție de tipul de contract pentru care este valabilă calificarea.

8.  La instituirea sau administrarea unui sistem de calificare, entitățile contractante țin seama, în special, de dispozițiile articolului 41 alineatul (3) privind anunțurile referitoare la existența unui sistem de calificare, de dispozițiile articolului 49 alineatele (3), (4) și (5) privind informațiile care urmează să fie transmise operatorilor economici care s-au înscris pentru calificare, de dispozițiile articolului 51 alineatul (2) privind selecția participanților în cazul în care se face o convocare la licitație prin intermediul unui anunț despre existența unui sistem de calificare, precum și de dispozițiile articolului 52 privind recunoașterea reciprocă referitoare la condițiile administrative, tehnice sau financiare, precum și la certificate, încercări și dovezi.

9.  În cazul în care se face o convocare la licitație prin intermediul unui anunț despre existența unui sistem de calificare, ofertanții din cadrul unei proceduri restrânse sau participanții la o procedură negociată sunt selectați din rândul candidaților calificați în conformitate cu un astfel de sistem.

Articolul 54

Criterii de selecție calitativă

1.  Entitățile contractante care stabilesc criterii de selecție în cadrul unei proceduri deschise fac acest lucru în conformitate cu criterii și norme obiective, disponibile operatorilor economici interesați.

2.  Entitățile contractante care selectează candidați pentru proceduri restrânse sau negociate de atribuire a contractelor fac acest lucru în conformitate cu criterii și norme obiective pe care le-au stabilit și care sunt disponibile operatorilor economici interesați.

3.  În cadrul procedurilor restrânse sau negociate, criteriile pot avea la bază necesitatea obiectivă a entității contractante de a reduce numărul de candidați la un nivel justificat de nevoia de a stabili un echilibru între anumite caracteristici ale procedurii de achiziționare și mijloacele necesare pentru realizarea sa. Numărul candidaților selectați trebuie să țină seama, cu toate acestea, de nevoia de a asigura o concurență suficientă.

4.  Criteriile prevăzute la alineatele (1) și (2) pot include criteriile de excludere enumerate la articolul 45 din Directiva 2004/18/CE, în condițiile prevăzute în acel articol.

În cazul în care entitatea contractantă este o autoritate contractantă în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a), criteriile și normele menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol includ criteriile de excludere enumerate la articolul 45 alineatul (1) din Directiva 2004/18/CE.

5.  În cazul în care criteriile menționate la alineatele (1) și (2) includ cerințe privind capacitatea economică și financiară a operatorului economic, acesta se poate baza, la nevoie și pentru un contract determinat, pe capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturii dintre el și acele entități. În această situație, operatorul economic dovedește entității contractante că va dispune de mijloacele necesare, de exemplu prin prezentarea unui angajament al acelor entități, în acest sens.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici menționat la articolul 11 se poate baza pe capacitatea participanților din grup sau a altor entități.

6.  În cazul în care criteriile menționate la alineatele (1) și (2) includ cerințe privind capacitățile tehnice și profesionale ale operatorului economic, acesta se poate baza, la nevoie și pentru un contract determinat, pe capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturii dintre el și acele entități. În această situație, operatorul economic trebuie să dovedească entității contractante că va dispune de mijloace necesare pentru executarea contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament al acelor entități, în sensul punerii la dispoziția operatorului economic a mijloacelor necesare.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici menționat la articolul 11 se poate baza pe capacitatea participanților din grup sau a altor entități.Secțiunea 2

Atribuirea contractului

Articolul 55

Criterii de atribuire a contractelor

1.  Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative naționale privind remunerarea anumitor servicii, criteriile pe baza cărora entitățile contractante atribuie contractele sunt:

(a) în cazul atribuirii contractului pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic din perspectiva entității contractante, diverse criterii privind obiectul contractului respectiv, cum ar fi termenul de livrare sau de executare, costul de utilizare, rentabilitatea, calitatea, caracterul estetic și funcțional, caracteristicile de mediu, valoarea tehnică, serviciile post-vânzare și asistența tehnică, angajamentul referitor la piese de schimb, siguranța aprovizionării și prețul sau

(b) numai prețul cel mai scăzut.

2.  Fără a aduce atingere dispozițiilor celui ce-al treilea paragraf, în situația menționată la alineatul (1) litera (a), entitatea contractantă specifică ponderea relativă pe care o acordă fiecărui criteriu ales pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

Această pondere poate fi exprimată prevăzând un interval cu distanțare maximă corespunzătoare.

În cazul în care, în opinia entității contractante, nu se poate face ponderarea, din motive care pot fi demonstrate, entitatea contractantă indică criteriile în ordinea descrescătoare a importanței.

Această pondere relativă sau ordine a importanței este specificată, după caz, în anunțul folosit ca mijloc de convocare la licitație, în invitația de confirmare a interesului, menționată la articolul 47 alineatul (5), în invitația de a prezenta o ofertă sau de a negocia sau în caietul de sarcini.

Articolul 56

Utilizarea licitațiilor electronice

1.  Statele membre pot prevedea posibilitatea ca entitățile contractante să folosească licitațiile electronice.

2.  În cadrul procedurilor deschise, restrânse sau negociate, cu o prealabilă convocare la licitație, entitățile contractante pot decide ca atribuirea unui contract să fie precedată de o licitație electronică, în cazul în care se pot stabili cu precizie specificațiile contractului.

În aceleași condiții, o licitație electronică poate fi utilizată la deschiderea licitației de contracte ce urmează a fi atribuite în cadrul unui sistem de achiziționare dinamic menționat la articolul 15.

Licitația electronică se referă:

(a) fie exclusiv la prețuri, în cazul în care contractul se atribuie pe criteriul prețului celui mai scăzut;

(b) fie la prețuri și/sau la valorile elementelor ofertelor indicate în caietul de sarcini, în cazul în care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

3.  Entitățile contractante care decid să organizeze o licitație electronică declară acest lucru în anunțul folosit ca mijloc de convocare la licitație.

Caietul de sarcini include, inter alia, următoarele informații:

(a) elementele ale căror valori vor face obiectul licitației electronice, cu condiția ca astfel de elemente să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau procente;

(b) eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate, astfel cum rezultă ele din specificațiile privind obiectul contractului;

(c) informațiile care vor fi puse la dispoziția ofertanților în cursul licitației electronice și, după caz, momentul în care vor fi puse la dispoziția lor;

(d) informațiile relevante privind derularea licitației electronice;

(e) condițiile în care ofertanții vor putea licita, în special diferențele minime care vor fi impuse pentru a licita, după caz;

(f) informațiile relevante privind dispozitivul electronic utilizat, precum și modalitățile și cerințele tehnice de conectare.

4.  Înainte de a trece la licitația electronică, entitățile contractante fac o evaluare inițială completă a ofertelor, în conformitate cu criteriul/criteriile de atribuire stabilit(e) și cu ponderea fixată pentru ele.

Toți ofertanții care au prezentat oferte admisibile sunt invitați simultan, prin mijloace electronice, să prezinte prețuri și valori noi; invitația conține toate informațiile relevante privind conectarea individuală la dispozitivul electronic utilizat și specifică data și ora de începere a licitației electronice. Licitația electronică poate avea loc într-o serie de faze succesive. Licitația electronică nu poate începe mai devreme decât cu două zile lucrătoare de la data la care au fost trimise invitațiile.

5.  În cazul în care contractul urmează să fie atribuit pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, invitația este însoțită de rezultatul unei evaluări complete a ofertantului în cauză, efectuate în conformitate cu sistemul de ponderare prevăzut la articolul 55 alineatul (2) primul paragraf.

Invitația precizează și formula matematică ce va fi utilizată în cadrul licitației electronice pentru determinarea reclasificării automate în funcție de noile prețuri și noile valori prezentate. Formula respectivă include ponderarea tuturor criteriilor stabilite pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, astfel cum este indicat în anunțul utilizat ca mijloc de convocare la licitație sau în caietul de sarcini; în acest scop, eventualele intervale sunt exprimate în prealabil printr-o valoare determinată.

În cazul în care se autorizează variantele, se furnizează o formulă separată pentru fiecare variantă.

6.  În cursul fiecărei etape a unei licitații electronice, entitățile contractante comunică instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informații suficiente care să le permită acestora să cunoască, în orice moment, locul lor în clasament. De asemenea, ele pot comunica alte informații privind alte prețuri sau valori prezentate, cu condiția ca acest lucru să fie specificat în caietul de sarcini. În plus, ele pot anunța în orice moment numărul participanților la acea etapă a licitației. Cu toate acestea, în nici un caz nu au voie să dezvăluie identitățile ofertanților în timpul derulării etapelor licitației electronice.

7.  Entitățile contractante pot închide o licitație electronică în unul sau mai multe dintre următoarele moduri:

(a) în invitația de participare la licitație se indică data și ora fixate în prealabil;

(b) în cazul în care nu mai primesc prețuri sau valori noi care satisfac cerințele privind diferențele minime. În acest caz, entitățile contractante precizează în invitația de participare la licitație termenul pe care îl vor permite de la primirea ultimei prezentări, înainte de a închide licitația electronică;

(c) în cazul în care numărul de etape ale licitației, stabilit în invitația de participare la licitație, a fost realizat.

În cazul în care entitățile contractante au decis să încheie o licitație electronică în conformitate cu litera (c), după caz, în combinație cu modalitățile prevăzute la litera (b), invitația de participare la licitație indică calendarul fiecărei etape a licitației.

8.  După închiderea licitației electronice, entitățile contractante atribuie contractul în conformitate cu articolul 55, în funcție de rezultatele licitației electronice.

9.  Entitățile contractante nu pot recurge în mod abuziv la licitații electronice, nici nu le pot utiliza astfel încât să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurența sau să schimbe obiectul contractului, astfel cum este definit în anunțul folosit ca mijloc de convocare la licitație și în caietul de sarcini.

Articolul 57

Oferte anormal de scăzute

1.  În cazul în care, pentru un contract determinat, ofertele par să fie anormal de scăzute în raport cu prestarea, entitatea contractantă, înainte de a putea respinge aceste oferte, solicită precizări în scris privind elementele constitutive ale ofertei, pe care le consideră corespunzătoare.

Aceste precizări se pot referi, în mod special, la:

(a) economia procedeului de fabricație a produselor, de prestare a serviciilor și a procesului de construcție;

(b) soluțiile tehnice adoptate și condițiile extrem de favorabile disponibile ofertantului pentru livrarea de bunuri sau servicii sau pentru executarea lucrărilor;

(c) originalitatea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor propuse de ofertant;

(d) respectarea dispozițiilor privind protecția și condițiile de muncă, în vigoare la locul în care urmează să fie realizată prestarea;

(e) posibilitatea ofertantului de a primi un ajutor de stat.

2.  Entitatea contractantă verifică aceste elemente constitutive prin consultarea ofertantului, luând în considerare dovezile furnizate.

3.  În cazul în care o entitate contractantă constată că o ofertă este anormal de scăzută deoarece ofertantul a obținut un ajutor de stat, nu poate respinge oferta numai pentru acest motiv, decât în cazul în care consultă ofertantul și acesta din urmă nu poate dovedi, într-un termen suficient, stabilit de entitatea contractantă, că ajutorul în cauză a fost acordat legal. Entitatea contractantă care respinge o ofertă în aceste condiții informează Comisia despre aceasta.Secțiunea 3

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relații cu aceste țări

Articolul 58

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe

1.  Prezentul articol se aplică ofertelor care cuprind produse originare din țări terțe cu care Comunitatea nu a încheiat, într-un cadru multilateral sau bilateral, un acord care să asigure accesul comparabil și efectiv al întreprinderilor comunitare la piețe ale acestor țări terțe. Acest lucru nu aduce atingere obligațiilor Comunității sau statelor membre față de țările terțe.

2.  Orice ofertă prezentată pentru atribuirea unui contract de bunuri poate fi respinsă în cazul în care proporția produselor originare din țări terțe, determinată în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar ( 31 ), depășește 50 % din valoarea totală a produselor care constituie oferta. În sensul prezentului articol, programele de calculator folosite în echipamentele pentru rețele de telecomunicații sunt considerate produse.

3.  Sub rezerva celui de-al doilea paragraf, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente din punct de vedere al criteriilor de atribuire definite la articolul 55, se preferă acele oferte care nu pot fi respinse în temeiul alineatului (2). Valoarea acelor oferte este considerată echivalentă, în sensul prezentului articol, în cazul în care diferența de preț nu depășește 3 %.

Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi preferată unei altei oferte în temeiul primului paragraf, în cazul în care acceptarea sa ar obliga entitatea contractantă să achiziționeze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate sau dificultăți tehnice de utilizare ori de întreținere sau costuri disproporționate.

4.  În sensul prezentului articol, acele țări terțe pentru care beneficiul dispozițiilor prezentei directive a fost extins printr-o decizie a Consiliului în conformitate cu alineatul (1) nu se iau în considerare pentru determinarea a produselor originare din țări terțe, menționată la alineatul (2).

5.  Comisia prezintă Consiliului un raport anual, începând cu al doilea semestru al primului an după intrarea în vigoare a prezentei directive, referitor la progresele realizate în negocierile multilaterale sau bilaterale privind accesul întreprinderilor comunitare la piețe ale țărilor terțe în domenii reglementate de prezenta directivă, la rezultatul obținut în urma acestor negocieri, precum și la aplicarea efectivă a tuturor acordurilor încheiate.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate modifica dispozițiile prezentului articol, având în vedere aceste evoluții.

Articolul 59

Relații cu țări terțe în ceea ce privește contractele de lucrări, bunuri și servicii

1.  Statele membre informează Comisia despre orice dificultăți de ordin general, întâmpinate și semnalate de întreprinderile lor în fapt sau în drept, în ceea ce privește obținerea contractelor de servicii în țări terțe.

2.  Comisia raportează Consiliului, înainte de 31 decembrie 2005 și ulterior periodic, despre deschiderea contractelor de servicii în țările terțe și despre progresul negocierilor cu aceste țări în această privință, în special în cadrul OMC.

3.  Comisia încearcă, intervenind pe lângă țările terțe interesate, să remedieze orice situație în care constată, fie pe baza rapoartelor menționate la alineatul (2), fie pe baza altor informații, că, în contextul atribuirii de contracte de servicii, o țară terță:

(a) nu acordă întreprinderilor comunitare acces efectiv, comparabil cu cel acordat de Comunitate întreprinderilor din acele țari terțe;

(b) nu acordă întreprinderilor comunitare beneficiul tratamentului național sau aceleași posibilități de concurență ca și cele disponibile întreprinderilor naționale sau

(c) acordă întreprinderilor din alte țări terțe un tratament mai favorabil decât întreprinderilor comunitare.

4.  Statele membre informează Comisia despre orice dificultăți, de ordin general, întâmpinate și raportate de întreprinderile lor în fapt sau în drept și care sunt datorate nerespectării dispozițiilor legislației internaționale în materie de drept al muncii enumerate la anexa XXIII, în cazul în care aceste întreprinderi au încercat să obțină contracte de servicii în țările terțe.

5.  În condițiile menționate la alineatele (3) și (4), Comisia poate propune Consiliului, în orice moment, să suspende sau să restrângă atribuirea contractelor de servicii pe o perioadă care urmează a fi prevăzută în decizie:

(a) întreprinderilor guvernate de legislația țării terțe respective;

(b) întreprinderilor afiliate la întreprinderile specificate la litera (a) și care au sediul oficial în Comunitate, dar care nu au legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru;

(c) întreprinderilor care prezintă oferte care au ca obiect servicii originare din țara terță respectivă.

Consiliul hotărăște, cu majoritate calificată, cât mai curând posibil.

Comisia poate propune aceste măsuri din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru.

6.  Prezentul articol nu aduce atingere angajamentelor Comunității față de țările terțe, care derivă din acorduri internaționale privind achizițiile publice, în special în cadrul OMC.TITLUL III

NORME APLICABILE CONCURSURILOR DE PROIECTE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR

Articolul 60

Dispoziție generală

1.  Normele de organizare a unui concurs de proiecte sunt stabilite în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol și al articolelor 61 și 63-66 și sunt puse la dispoziția celor interesați să participe la concurs.

2.  Accesul la participarea la concursul de proiecte nu poate fi limitat:

(a) la teritoriul sau o parte din teritoriul unui stat membru;

(b) prin faptul că participanții, în temeiul legislației statului membru în care se organizează concursul, ar fi obligați să fie persoane fizice sau persoane juridice.

Articolul 61

Praguri

1.  Prezentul titlu se aplică concursurilor de proiecte organizate în cadrul unei proceduri de atribuire a contractelor de servicii a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare de ►M11  400 000 EUR ◄ . În sensul prezentului alineat, „prag” înseamnă valoarea estimată, fără TVA, a contractului de servicii, inclusiv eventualele prime de participare și plăți acordate participanților.

2.  Prezentul titlu se aplică tuturor concursurilor de proiecte în cadrul cărora valoarea totală a primelor de participare la concurs și a plăților acordate participanților este egală sau mai mare de ►M11  400 000 EUR ◄ .

În sensul prezentului alineat, „prag” înseamnă suma totală a primelor și plăților, inclusiv valoarea estimată, fără TVA, a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior în temeiul articolului 40 alineatul (3), dacă entitatea contractantă nu exclude o astfel de atribuire în anunțul referitor la concurs.

Articolul 62

Concursuri de proiecte excluse

Prezentul titlu nu se aplică:

1. concursurilor organizate în aceleași cazuri ca și cele menționate la articolele 20, 21 și 22 pentru contractele de servicii;

2. concursurilor de proiecte organizate în scopul desfășurării, în statul membru interesat, a unei activități pentru care aplicabilitatea articolului 30 alineatul (1) a fost stabilită printr-o decizie a Comisiei sau a fost considerată aplicabilă în temeiul alineatului (4) al doilea sau al treilea paragraf sau în temeiul alineatului (5) al patrulea paragraf din articolul menționat.

Articolul 63

Norme privind publicitatea și transparența

1.  Entitățile contractante care doresc să organizeze un concurs de proiecte convoacă la licitație prin intermediul unui anunț de concurs. Entitățile contractante care au organizat un concurs de proiecte aduc la cunoștință rezultatele printr-un anunț. Convocarea la licitație conține informațiile prevăzute în anexa XVIII și anunțul privind rezultatele unui concurs de proiecte conține informațiile prevăzute la anexa XIX, în conformitate cu formatul formularelor standard adoptate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 68 alineatul (2).

Anunțul privind rezultatele unui concurs de proiecte este transmis Comisiei în termen de două luni de la data încheierii concursului de proiecte și în condiții care sunt stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 68 alineatul (2). În această privință, Comisia respectă orice aspecte comerciale sensibile asupra cărora entitățile contractante pot atrage atenția atunci când transmit aceste informații, privind numărul de proiecte sau planuri primite, identitatea operatorilor economici și prețurile propuse de ofertanți.

2.  Articolul 44 alineatele (2)-(8) se aplică și anunțurilor privind concursurile de proiecte.

Articolul 64

Mijloace de comunicare

1.  Articolul 48 alineatele (1), (2) și (4) se aplică la toate comunicările privind concursurile.

2.  Comunicările, schimburile de informații și stocarea informațiilor se efectuează astfel încât să asigure integritatea și confidențialitatea tuturor informațiilor comunicate de participanții la concursuri și să garanteze că juriul ia cunoștință de conținutul planurilor și proiectelor numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor.

3.  Următoarele norme se aplică dispozitivelor pentru primirea prin mijloace electronice a planurilor și proiectelor:

(a) informațiile referitoare la specificațiile necesare pentru prezentarea planurilor și proiectelor prin mijloace electronice, inclusiv criptare, trebuie puse la dispoziția părților interesate. În plus, dispozitivele pentru primirea prin mijloace electronice a planurilor și proiectelor trebuie să fie conforme cu cerințele anexei XXIV;

(b) statele membre pot introduce sau menține regimuri de acreditare voluntare vizând ameliorarea nivelului serviciului de certificare oferit pentru aceste dispozitive.

Articolul 65

Norme privind organizarea concursurilor de proiecte, selecția participanților și juriul

1.  Când organizează astfel de concursuri de proiecte, entitățile contractante aplică proceduri adaptate la dispozițiile prezentei directive.

2.  În cazul în care concursurile de proiecte reunesc un număr limitat de participanți, entitățile contractante stabilesc criterii de selecție clare și nediscriminatorii. În orice caz, numărul de candidați invitați să participe trebuie să ia în considerare nevoia de a asigura o concurență reală.

3.  Juriul este compus exclusiv din persoane fizice independente de participanții la concurs. În cazul în care participanților la concurs li se impune o anumită calificare profesională, cel puțin o treime din membrii juriului trebuie să aibă aceeași calificare sau o calificare echivalentă.

Articolul 66

Deciziile juriului

1.  Juriul este autonom în deciziile sau avizele sale.

2.  Juriul examinează planurile și proiectele prezentate de către candidați în mod anonim și exclusiv pe baza criteriilor indicate în anunțul de concurs.

3.  Juriul consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii săi, alegerile sale efectuate în funcție de meritele fiecărui proiect în parte, împreună cu observațiile sale și orice puncte care pot necesita clarificare.

4.  Anonimatul trebuie să fie respectat până la momentul deciziei sau avizului juriului.

5.  Candidații pot fi invitați, în cazul în care este nevoie, să răspundă la întrebări pe care juriul le-a consemnat în procesul-verbal, pentru clarificarea oricărui aspect referitor la proiecte.

6.  Se întocmește un proces-verbal complet privind dialogul dintre membrii juriului și candidați.TITLUL IV

OBLIGAȚII STATISTICE, COMPETENȚE DE EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 67

Obligații statistice

1.  Statele membre se asigură că, în conformitate cu modalitățile ce urmează să fie stabilite de procedura menționată la articolul 68 alineatul (2), Comisia primește un raport statistic anual privind valoarea totală, detaliată în funcție de fiecare stat membru și fiecare categorie de activități la care se referă anexele I-X, a contractelor atribuite inferioare pragurilor stabilite la articolul 16, dar care, în absența acestor praguri, ar fi reglementate de dispozițiile prezentei directive.

2.  În ceea ce privește categoriile de activități la care se referă anexele II, III, V, IX și X, statele membre se asigură că Comisia primește un raport statistic privind contractele atribuite, cel târziu la 31 octombrie 2004 pentru anul precedent și înainte de data de 31 octombrie a fiecărui an, după aceea, în conformitate cu modalitățile care urmează să fie stabilite în temeiul procedurii prevăzute la articolul 68 alineatul (2). Raportul statistic conține informațiile necesare pentru verificarea aplicării corecte a acordului.

Informațiile cerute în temeiul primului paragraf nu includ informații referitoare la contractele de servicii de cercetare și dezvoltare de la categoria 8 din anexa XVII A, pentru serviciile de telecomunicații de la categoria 5 din anexa XVII A ale căror poziții CPV sunt echivalente numerelor de referință CPC 7524, 7525 și 7526 sau pentru serviciile enumerate la anexa XVII B.

3.  Modalitățile de aplicare menționate la alineatele (1) și (2) sunt prevăzute astfel încât să asigure că:

(a) în scopul simplificării administrative, contractele de importanță mai mică pot fi excluse, cu condiția să nu fie afectată utilitatea statisticilor;

(b) este respectat caracterul confidențial al informațiilor transmise.

▼M8

Articolul 68

Procedura comitetului

1.  Comisia este asistată de comitetul instituit prin Decizia 71/306/CEE a Consiliului ( 32 ).

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

3.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

4.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la patru, două și, respectiv, șase săptămâni.

5.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼B

Articolul 69

Revizuirea pragurilor

1.   ►M8  Comisia verifică din doi în doi ani, începând cu 30 aprilie 2004, pragurile stabilite la articolul 16 și, în cazul în care este necesar, le revizuiește în ceea ce privește al doilea paragraf. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 68 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 68 alineatul (5). ◄

Calcularea valorii acestor praguri se bazează pe valoarea medie zilnică a monedei euro, exprimată în DST, pe o perioadă de 24 de luni încheiată în ultima zi a lunii august care precede revizuirea, intrând în vigoare de la 1 ianuarie. Valoarea pragurilor revizuite în acest mod se rotunjește, după caz, până la valoarea cea mai apropiată în mii de euro, inferioară cifrei rezultate din acest calcul, pentru a asigura respectarea pragurilor în vigoare prevăzute de acord, exprimate în DST.

2.   ►M8  Cu ocazia revizuirii prevăzute la alineatul (1), Comisia aliniază pragurile prevăzute la articolul 61 (concursuri de proiecte) la pragul revizuit aplicabil contractelor de servicii. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 68 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 68 alineatul (5). ◄

Contravaloarea pragurilor stabilite în conformitate cu alineatul (1) în monedele naționale ale statelor membre care nu participă la uniunea monetară se revizuiesc, în principiu, din doi în doi ani, începând cu 1 ianuarie 2004. Calculul acestei contravalori se bazează pe valorile medii zilnice ale acestor valute, exprimate în euro, pe o perioadă de 24 de luni încheiată în ultima zi a lunii august care precede revizuirea, intrând în vigoare de la 1 ianuarie.

3.  Pragurile revizuite menționate la alineatul (1), contravaloarea lor în monedele naționale și pragurile aliniate menționate la alineatul (2) sunt publicate de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la începutul lunii noiembrie care urmează după revizuirea lor.

▼M8

Articolul 70

Modificări

1.  Comisia poate modifica, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 68 alineatul (2):

(a) modalitățile de transmitere și de publicare a datelor menționate în anexa XX din motive privind progresul tehnic sau de ordin administrativ;

(b) modalitățile de elaborare, de transmitere, de primire, de traducere, de colectare și de distribuție a anunțurilor menționate la articolele 41, 42, 43 și 63;

(c) în vederea simplificării prevăzute la articolul 67 alineatul (3), modalitățile de aplicare, de elaborare, de transmitere, de primire, de traducere, de colectare și de distribuție a rapoartelor statistice prevăzute la articolul 67 alineatele (1) și (2).

2.  Comisia poate modifica următoarele elemente:

(a) listele entităților contractante din anexele I-X, astfel încât acestea să îndeplinească criteriile enunțate la articolele 2-7;

(b) procedurile privind trimiteri specifice în anunțuri la anumite poziții din nomenclatura CPV;

(c) numerele de referință ale nomenclaturii din anexa XVII, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul de aplicare material al directivei, și modalitățile de efectuare a trimiterii în anunțuri la anumite poziții ale acestei nomenclaturi în cadrul categoriilor de servicii enumerate în anexele respective;

(d) numerele de referință ale nomenclaturii din anexa XII, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul de aplicare material al directivei, și modalitățile de efectuare a trimiterii în anunțuri la anumite poziții ale acestei nomenclaturi;

(e) anexa XI;

(f) detaliile și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de primire electronică, menționate în anexa XXIV literele (a), (f) și (g);

(g) procedurile tehnice aferente metodelor de calcul menționate la articolul 69 alineatul (1) paragraful al doilea și alineatul (2) paragraful al doilea.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 68 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 68 alineatul (5).

▼B

Articolul 71

Punerea în aplicare

1.  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 ianuarie 2006 cel târziu. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre își pot acorda un termen suplimentar de până la 35 luni după expirarea termenului prevăzut la primul paragraf, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor necesare în vederea respectării articolului 6 din prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Dispozițiile articolului 30 se aplică începând cu 30 aprilie 2004.

2.  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 72

Mecanisme de control

În conformitate cu Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor ( 33 ), statele membre asigură punerea în aplicare a prezentei directive prin mecanisme eficiente, accesibile și transparente.

În acest sens, acestea pot numi sau institui, printre altele, un organism independent.

Articolul 73

Abrogarea

Directiva 93/38/CEE se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea și aplicarea prevăzute la anexa XXV.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență prevăzut la anexa XXVI.

Articolul 74

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 75

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

▼M7
ANEXA I

Entități contractante din sectoarele transportului sau distribuției de gaz sau energie termică

Belgia

 Distrigaz

 Autorități locale și asociații ale autorităților locale, pentru acest domeniu de activitate.

 Fluxys

Bulgaria

Entitățile titulare ale unei autorizații pentru producerea sau transportul energiei termice în temeiul articolului 39 alineatul (1) din Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 „Бул Еко Енергия” ЕООД

 „ГЕРРАД” АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марица 3” – АД

 „Топлина електроенергия газ екология” ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Entitățile titulare ale unei autorizații pentru transportul, distribuția, furnizarea sau livrarea publică a gazelor în calitate de furnizor final în temeiul articolului 39 alineatul (1) din Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care prestează servicii în sectorul gazelor și în cel al energiei termice definite la articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) din Legea nr. 137/2006 privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare.

Exemple de entități contractante:

 RWE Transgas Net, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Danemarca

 Întreprinderi de distribuție a gazelor sau energiei termice pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 4 din lov om varmeforsyning, a se vedea Legea consolidată nr. 347 din 17 iulie 2005.

 Întreprinderi de transport de gaze naturale pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 10 din lov om naturgasforsyning, a se vedea Legea consolidată nr. 1116 din 8 mai 2006.

 Întreprinderi de transport de gaze pe baza unei concesiuni în temeiul bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter din 25 aprilie 2006.

 Transportul de gaze efectuat de Energinet Danmark sau de filiale aflate integral în proprietatea Energinet Danmark, în temeiul lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, a se vedea Legea nr. 1384 din 20 decembrie 2004.

Germania

Autoritățile locale, organismele de drept public sau asociații ale acestora sau întreprinderi publice care furnizează energie către întreprinderi, care exploatează o rețea de furnizare de energie sau care au puterea de a dispune de o rețea de furnizare de energie în calitate de proprietar în temeiul articolului 3 alineatul (18) din Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) din 24 aprilie 1998, modificată ultima dată la 9 decembrie 2006.

Estonia

 Entități care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332).

 AS Kohtla-Järve Soojus;

 AS Kuressaare Soojus;

 AS Võru Soojus.

Irlanda

 Bord Gáis Éireann

 Alte entități care pot exercita activități de distribuție sau de transport al gazelor naturale în temeiul unei autorizații eliberate de Commission for Energy Regulation conform dispozițiilor din Gas Acts 1976 to 2002.

 Entitățile titulare ale unei autorizații conform Electricity Regulation Act 1999 care, în calitate de operatori de „Combined Heat and Power Plants”, distribuie energie termică.

Grecia

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, care transportă și distribuie gaze în conformitate cu Legea nr. 2364/95, modificată prin legile nr. 2528/97, 2593/98 și 2773/99.

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spania

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Franța

 Gaz de France, care a fost înființată și funcționează în temeiul Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz din 8 aprilie 1946, cu modificările ulterioare.

 GRT Gaz, administratorul rețelei de transport al gazelor.

 Entitățile de distribuție a gazelor menționate la articolul 23 din Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz din 8 aprilie 1946, cu modificările ulterioare (societăți de distribuție de economie mixtă, regii sau servicii similare formate din autorități regionale sau locale). Exemple: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

 Autoritățile locale sau asociații ale autorităților locale care distribuie energie termică.

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de construcție (furnizare) sau de exploatare a rețelelor fixe destinate furnizării de servicii către public, în legătură cu producția, transportul și distribuția gazelor și a energiei termice și cu furnizarea gazelor sau a energiei termice către rețele fixe, cum ar fi entitățile implicate în aceste activități pe baza licenței de desfășurare a activităților în domeniul energetic în conformitate cu Legea energiei (Monitorul Oficial nr. 120/12).

▼M7

Italia

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. și EDISON T. e S. pentru transportul gazelor

 Entitățile de distribuție a gazelor, reglementate de textul consolidat al legilor privind asumarea directă a controlului serviciilor publice de către autoritățile locale și provincii, aprobat prin Regio Decreto n. 2578 din 15 octombrie 1925 și prin D.P.R. n. 902 din 4 octombrie 1986 și prin articolele 14 și 15 din Decreto Legislativo n. 164 din 23 mai 2000.

 Entitățile de distribuție a energiei termice către populație menționate la articolul 10 din Legea nr. 308 din 29 mai 1982 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

 Autoritățile locale sau consorții ale acestora care asigură distribuția energiei termice către populație.

 Società di trasporto regionale, cu tarifele aprobate de Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Cipru

Letonia

 Akciju sabiedrība „Latvijas gāze”.

 Entități publice ale autorități locale care furnizează energie termică către populație.

Lituania

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și desfășoară activități de transport, distribuție sau furnizare a gazelor în temeiul Legii privind gazele naturale din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 89-2743, 2000; nr. 43-1626, 2007)

 Entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și desfășoară activități de furnizare a energiei termice în temeiul Legii privind energia termică din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 51-2254, 2003, nr. 130-5259, 2007).

Luxemburg

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange.

 Service industriel de la Ville de Luxembourg.

 Autoritățile locale sau asociațiile formate de acele autorități locale care asigură distribuția energiei termice.

Ungaria

 Entitățile de transport sau distribuție a gazelor în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről, care funcționează pe baza unei autorizații în temeiul 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.

 Entitățile de transport sau distribuție energie termică în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről, care funcționează pe baza unei autorizații în temeiul 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Țările de Jos

 Entitățile de producție, transport sau distribuție a gazelor, care funcționează pe baza unei autorizații (vergunning) eliberate de autoritățile municipale în conformitate cu Gemeentewet. De exemplu: NV Nederlandse Gasunie

 Autoritățile locale sau provinciale de transport sau distribuție a gazelor în conformitate cu Gemeentwet sau Provinciewet.

 Autoritățile locale sau asociații ale autorităților locale de distribuție a energiei termice către populație.

Austria

 Entitățile autorizate pentru transportul sau distribuția gazelor în temeiul Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451-1935 sau Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, cu modificările ulterioare.

 Entitățile autorizate pentru transportul sau distribuția energiei termice în temeiul Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, cu modificările ulterioare.

Polonia

Societățile energetice în sensul ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, inclusiv, printre altele:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o, o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Portugalia

Entități de transport sau distribuție a gazelor în temeiul:

 Decreto-Lei no 30/2006, de 15 de Fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural;

 Decreto-Lei no 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades.

România

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA Mediaș”

 SC Distrigaz Sud SA

 E. ON Gaz România SA

 E.ON Gaz Distribuție SA – Societăți de distribuție locală

Slovenia

Entități de transport sau distribuție a gazelor în temeiul Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) și entități de transport sau distribuție a energiei termice în temeiul deciziilor emise de municipalități:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana D.O.O.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran D.O.O. Piran

6330

Piran – Pirano

5926823

Jeko – In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi D.O.O.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, Družba Za Proizvodnjo, Distribucijo Energentov, Trgovino In Storitve D.D.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika D.O.O. Ravne Na Koroškem

2390

Ravne Na Koroškem

5789656

Javno Podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje Za Distribucijo Zemeljskega Plina D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni Plinovodi Distribucija Plina D.O.O.

6000

Koper – Capodistria

5914531

Energetika Celje Javno Podjetje D.O.O.

3000

Celje

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske Komunalne Storitve D.O.O. Šempeter Pri Gorici

5290

Šempeter Pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko Podjetje D.O.O.

4205

Preddvor

5107199

Javno Podjetje Toplotna Oskrba, D.O.O., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno Podjetje Komunalna Energetika Nova Gorica D.O.O.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, Proizvodnja In Distribucija Toplotne Energije D.O.O.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, Javno Podjetje Za Proizvodnjo, Distribucijo In Prodajo Toplotne Energije, D.O.O.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt D.O.O. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje D.O.O.

3331

Nazarje

5967678

Javno Podjetje Dom Nazarje, Podjetje Za Oskrbo Z Energijo In Vodo Ter Upravljanje Z Mestnimi Napravami D.O.O.

3331

Nazarje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve, D.O.O.

2310

Slovenska Bistrica

Slovacia

 Entitățile care asigură sau gestionează, pe baza unei autorizații, producția, distribuția, stocarea și furnizarea gazelor către populație în temeiul Legii nr. 656/2004 Coll.

 Entitățile care furnizează sau gestionează, pe baza unei autorizații, producția, distribuția și furnizarea energiei termice către populație în temeiul Legii nr. 657/2004 Coll.

 De exemplu:

 

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finlanda

Entitățile publice sau alte entități care gestionează un sistem de transport al gazelor naturale și transportul sau distribuția gazelor naturale, pe baza unei autorizații, în temeiul capitolului 3 articolul 1 sau al capitolului 6 articolul 1 din maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000); și entitățile municipale sau întreprinderile publice de producție, transport sau distribuție a energiei termice sau de furnizare a energiei termice către rețele.

Suedia

 Entitățile de transport sau distribuție a gazelor sau energiei termice pe baza unei concesiuni în conformitate cu lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Regatul Unit

 O entitate publică care transportă gaze conform definiției din articolul 7 alineatul 1 din Gas Act 1986.

 O persoană declarată ca furnizor de gaze în conformitate cu articolul 8 din Gas (Northern Ireland) Order 1996.

 O autoritate locală care furnizează sau exploatează o rețea fixă care asigură sau va asigura un serviciu către populație, în legătură cu producția, transportul sau distribuția de energie termică.

 O persoană titulară a unei autorizații în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Electricity Act 1989, autorizație care cuprinde dispozițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din legea menționată.
ANEXA II

Entități contractante din sectoarele de producție, transport sau distribuție a energiei electrice

Belgia

 Autoritățile locale și asociații ale autorităților locale, pentru domeniul de activitate menționat.

 Société de Production d’Electricité/Elektriciteitsproductie Maatschappij.

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bulgaria

Entitățile titulare ale unei autorizații pentru producția, transportul, distribuția, furnizarea sau livrarea publică de către un furnizor final a energiei electrice în temeiul articolului 39 alineatul (1) din Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел – ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III – АД

 Енерго-про България – АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци” АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ – Варна ЕАД

 ТЕЦ „Марица 3” – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care prestează servicii în sectorul energiei electrice definite în articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare.

Exemple de entități contractante:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danemarca

 Entitățile care asigură producerea energiei electrice pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 10 din lov om elforsyning, a se vedea Legea consolidată nr. 1115 din 8 noiembrie 2006.

 Entitățile care asigură transportul energiei electrice pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 19 din lov om elforsyning, a se vedea Legea consolidată nr. 1115 din 8 noiembrie 2006.

 Transportul de energie electrică efectuat de Energinet Danmark sau de filiale aflate integral în proprietatea Energinet Danmark în temeiul lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, a se vedea Legea nr. 1384 din 20 decembrie 2004.

Germania

Autoritățile locale, organismele de drept public sau asociații ale acestora sau întreprinderi publice care furnizează energie către întreprinderi, care exploatează o rețea de furnizare de energie sau care au puterea de a dispune de o rețea de furnizare de energie în calitate de proprietar în temeiul articolului 3 alineatul (18) din Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) din 24 aprilie 1998, modificată ultima dată la 9 decembrie 2006.

Estonia

 Entități care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332):

 AS Eesti Energia,

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC);

 AS Narva Elektrijaamad;

 OÜ Põhivõrk.

Irlanda

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy [ESBIE – furnizare de energie electrică]

 Synergen Ltd. [producție de energie electrică]

 Viridian Energy Supply Ltd. [furnizare de energie electrică]

 Huntstown Power Ltd. [producție de energie electrică]

 Bord Gáis Éireann [furnizare de energie electrică]

 Furnizori și producători de energie electrică, titulari ai unei autorizații, în conformitate cu Electricity Regulation Act 1999

 EirGrid plc

Grecia

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, înființată în temeiul Legii nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ și care funcționează în conformitate cu Legea nr. 2773/1999 și cu Decretul prezidențial nr. 333/1999.

Spania

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Alte entități care asigură producția, transportul și distribuția energiei electrice, în temeiul „Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico” și al normelor de aplicare a legii.

Franța

 Électricité de France, care a fost înființată și funcționează în temeiul Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz din 8 aprilie 1946, cu modificările ulterioare.

 RTE, administratorul rețelei de transport al energiei electrice

 Entitățile de distribuție a energiei electrice menționate la articolul 23 din Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz din 8 aprilie 1946, cu modificările ulterioare (societăți de economie mixtă de distribuție, regii sau servicii similare formate din autoritățile regionale sau locale). Exemple: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de construcție (furnizare) sau de exploatare a rețelelor fixe destinate furnizării de servicii către public, în legătură cu producția, transportul și distribuția energiei electrice și cu furnizarea energiei electrice către rețele fixe, cum ar fi entitățile implicate în aceste activități pe baza licenței de desfășurare a activităților în domeniul energetic în conformitate cu Legea energiei (Monitorul Oficial nr. 120/12).

▼M7

Italia

 Societățile comerciale din Gruppo Enel autorizate pentru producția, transportul și distribuția energiei electrice în sensul Decreto Legislativo n. 79 din 16 martie 1999, cu modificările și completările ulterioare

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Alte întreprinderi care își desfășoară activitatea în temeiul unor concesiuni în conformitate cu Decreto Legislativo n. 79 din 16 martie 1999

Cipru

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου înființată prin περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς a fost înființată în conformitate cu articolul 57 din Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

Alte persoane, entități sau întreprinderi care desfășoară una din activitățile descrise la articolul 3 din Directiva 2004/17/CE și care funcționează în baza unei licențe acordate în temeiul articolului 34 din περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Letonia

VAS „Latvenergo” și alte întreprinderi producătoare, transportatoare și distribuitoare de energie electrică și care fac achiziții în temeiul legii „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Lituania

 Întreprinderea de stat Centrala nuclearo-electrică Ignalina

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija”

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė”

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė „VST”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități de producție, transport și distribuție a energiei electrice în temeiul Legii privind energia electrică din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2004) și al Legii privind energia nucleară din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 119-2771, 1996).

Luxemburg

 Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), producător sau distribuitor de energie electrică în temeiul convenției din 11 noiembrie 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, aprobată prin legea din 4 ianuarie 1928.

 Autorități locale care asigură transportul sau distribuția de energie electrică.

 Société électrique de l’Our (SEO).

 Syndicat de communes SIDOR

Ungaria

Entitățile de transport sau de distribuție a energiei electrice în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și al 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Țările de Jos

Entitățile de distribuție a energiei electrice pe baza unei autorizații (vergunning) eliberate de autoritățile teritoriale în conformitate cu Gemeentewet. De exemplu:

 Essent

 Nuon

Austria

Entitățile care exploatează o rețea de transport sau de distribuție în temeiul Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, cu modificările ulterioare, sau în temeiul Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze din cele nouă Länder.

Polonia

Societățile energetice în sensul ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, inclusiv, printre altele:

 BOT Elektrownia „Opole” S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia „Kozienice” S.A.

 Elektrownia „Stalowa Wola” S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o, Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen” Sp. z o.o,, Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A,

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugalia

(1)   Producția de energie electrică

Entitățile producătoare de energie electrică în temeiul:

 Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade;

 Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

 Entități producătoare de energie electrică în cadrul unui regim special în temeiul Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro, no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro.

(2)   Transportul energiei electrice:

Entitățile transportatoare de energia electrică în temeiul:

 Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

(3)   Distribuția energiei electrice:

 Entitățile de distribuție a energiei electrice în temeiul Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

 Entitățile de distribuție a energiei electrice în temeiul Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro.

România

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București

 Societatea Națională „Nuclearelectrica” SA

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA

 S. C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 SC Electrocentrale Galați SA

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA

 SC Complexul Energetic Craiova SA

 SC Complexul Energetic Rovinari SA

 SC Complexul Energetic Turceni SA

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

 Societatea Comercială Electrica SA, București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova SA

 CEZ Distribuție

Slovenia

Entități producătoare, transportatoare și distribuitoare de energie electrică în temeiul Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

Slovacia

Entitățile care asigură, pe baza unei autorizații, producția, transportul printr-o rețea de transmitere, distribuția și furnizarea către populație a energiei electrice printr-o rețea de distribuție în temeiul Legii nr. 656/2004 Coll.

De exemplu:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Finlanda

Entitățile comunale și întreprinderile publice producătoare de energie electrică și entitățile care asigură întreținerea rețelei de transport sau de distribuție a energiei electrice sau care sunt responsabile cu transportul de energie electrică sau cu sistemul de energie electrică, pe baza unei autorizații în temeiul articolului 4 sau 16 din sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) și în temeiul laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Suedia

Entitățile de transport sau distribuție a energiei electrice pe baza unei concesiuni în conformitate cu ellagen (1997:857)

Regatul Unit

 O persoană titulară a unei autorizații în temeiul articolului 6 din Electricity Act 1989.

 O persoană titulară a unei autorizații în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Electricity (Northern Ireland) Order 1992.

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc
ANEXA III

Entități contractante din sectoarele de producție, transport și distribuție a apei potabile

Belgia

 Comune și intercomunale pentru acest domeniu de activitate

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgaria

 „Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново

 „В И К – Батак” – ЕООД, Батак

 „В и К – Белово” – ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград

 „В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

 „Бързийска вода” – ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна

 „ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград

 „ВИК” – ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца

 „В И К” – ООД, Габрово

 „В И К” – ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих

 „Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

 „В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат

 „ВИК” – ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч

 „В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник

 „В И К” – ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград

 „ВКТВ” – ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър”, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе

 „Екопроект-С” ООД, Русе

 „УВЕКС” – ЕООД, Сандански

 „ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов

 „Бяла” – ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра

 „В и К” – ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян

 „Софийска вода” – АД, София

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София

 „Стамболово” – ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен

 „В и К – Стенето” – ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care prestează servicii în industria gospodăririi apelor, definite în articolul 4 alineatul (1) literele (d), (e) din Legea nr. 137/2006 Sb. privind contractele de achiziții publice.

Exemple de entități contractante:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Danemarca

 Entitățile de distribuție a apei, definite la articolul 3 alineatul (3) din lov om vandforsyning m.v., a se vedea Legea consolidată nr. 71 din 17 ianuarie 2007.

Germania

 Entitățile care produc sau distribuie apă în conformitate cu Eigenbetriebsverordnungen sau Eigenbetriebsgesetze ale fiecărui land (întreprinderi de utilități publice).

 Entitățile care produc sau distribuie apă în conformitate cu Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit ale fiecărui land.

 Entitățile care produc apă în conformitate cu Gesetz über Wasser- und Bodenverbände din 12 februarie 1991, modificată ultima dată la 15 mai 2002.

 Intreprinderi cu capital de stat care produc sau distribuie apă în conformitate cu Kommunalgesetze, în particular cu Gemeindeverordnungen ale fiecărui land.

 Întreprinderile înființate în conformitate cu Aktiengesetz din 6 septembrie 1965, modificată ultima dată la 5 ianuarie 2007 sau cu GmbH-Gesetz din 20 aprilie 1892, modificată ultima dată la 10 noiembrie 2006, sau care au statut juridic de Kommanditgesellschaft (societate în comandită) și care produc sau distribuie apă în baza unui contract special încheiat cu autoritățile regionale sau locale.

Estonia

 Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332):

 AS Haapsalu Veevärk;

 AS Kuressaare Veevärk;

 AS Narva Vesi;

 AS Paide Vesi;

 AS Pärnu Vesi;

 AS Tartu Veevärk;

 AS Valga Vesi;

 AS Võru Vesi.

Irlanda

Entitățile de producere și distribuție a apei în temeiul Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964

Grecia

 Entitatea „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” (denumită, de asemenea, „Ε.Υ.Δ.Α.Π.” sau „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Forma juridică a societății este reglementată de dispozițiile Legii consolidate nr. 2190/1920, ale Legii nr. 2414/1996 și, suplimentar, de dispozițiile Legii nr. 1068/80 și ale Legii nr. 2744/1999.

 Entitatea „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (denumită, de asemenea, „Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”) reglementată de dispozițiile Legii nr. 2937/2001 (Monitorul oficial al Greciei nr. 169 Α') și ale Legii nr. 2651/1998 (Monitorul oficial al Greciei nr. 248 Α').

 Entitatea „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” (denumită, de asemenea, „ΔΕΥΑΜΒ”), care funcționează în temeiul Legii nr. 890/1979.

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης”, (Companiile de apă și canalizare) care produc și distribuie apă în temeiul Legii nr. 1069/80 din 23 august 1980.

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης”, (Asociațiile municipale și comunale de distribuție a apei) care funcționează în temeiul Decretului prezidențial nr. 410/1995, în conformitate cu Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

 „Δήμοι και Κοινότητες”, (Comunități locale) care funcționează în temeiul Decretului prezidențial nr. 410/1995, în aplicarea Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

Spania

 Mancomunidad de Canales de Taibilla.

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Alte entități publice integrate sau subordonate „Comunidades Autónomas” și „Corporaciones locales” și care funcționează în domeniul distribuției apei potabile

 Alte entități private cărora le-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive de către „Corporaciones locales” în domeniul distribuției apei potabile

Franța

Autoritățile teritoriale și întreprinderile publice locale care se ocupă de producerea și distribuția apei potabile:

 Régies des eaux, (exemple: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Entitățile care asigură transportul, distribuția și producerea apei (exemple: Syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin).

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de construcție (punere la dispoziție) sau de exploatare a rețelelor fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului și distribuției de apă potabilă și al alimentării cu apă potabilă a rețelelor fixe, cum ar fi entitățile înființate de unitățile locale autonome care acționează în calitate de furnizor de servicii de alimentare cu apă sau de servicii de drenaj în conformitate cu Legea apelor (Monitorul Oficial nr. 153/09 și nr. 130/11).

▼M7

Italia

 Entitățile care asigură gestiunea serviciului de distribuție a apei în diferitele etape ale acestuia, în sensul textului consolidat al Legilor privind asumarea directă a controlului serviciilor publice de către autoritățile locale și provincii, aprobate prin Regio Decreto n. 2578 din 15 octombrie 1925, D.P.R. n. 902 din 4 octombrie 1986 și Decretul legislativ nr. 267 din 18 august 2000 de stabilire a textului consolidat al Legilor privind structura autorităților locale, în special articolele 112 și 116

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

 Ente acquedotti siciliani, înființată prin Legge Regionale n. 2/2 din 4 septembrie 1979 și Legge Regionale n. 81 din 9 august 1980, in liquidazione con Legge Regionale n. 9 din 31 mai 2004 (art. 1)

 Ente sardo acquedotti e fognature, înființată prin Legea nr. 9 din 5 iulie 1963. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 – confluita in ABBANOA S.p.A: : ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 n. 7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005

Cipru

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, de distribuire a apei în zonele urbane și alte zone, în temeiul περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Letonia

 Entitățile de drept public și privat, producătoare, transportatoare și distribuitoare de apă potabilă în rețele fixe și care fac achiziții în temeiul Legii „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Lituania

 Entitățile care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități de producție, transport sau distribuție a apei potabile în temeiul Legii privind apa potabilă și gestionarea apelor uzate din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 82-3260, 2006).

Luxemburg

 Serviciile autorităților locale care asigură distribuția apei

 Asociații de autorități locale care asigură producerea sau distribuția apei, înființate în temeiul loi concernant concernant la création des syndicats de communes din 23 februarie 2001, modificată și completată de Legea din 23 decembrie 1958 și de Legea din 29 iulie 1981, și în temeiul loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre din 31 iulie 1962:

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – SR

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Ungaria

 Entitățile care asigură producerea, transportul sau distribuția apei potabile în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și al 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Țările de Jos

Entitățile care produc sau distribuie apă, conform Waterleidingwet

Austria

Autorități locale și asociații ale acestora care produc, transportă și distribuie apă potabilă în conformitate cu Wasserversorgungsgesetze din cele nouă Länder.

Polonia

Companiile de apă și canalizare în sensul ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, care desfășoară activități economice în domeniul furnizării apei sau serviciilor de canalizare pentru populație, inclusiv, printre altele:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalia

 Sisteme intercomunale – Întreprinderi al căror asociat majoritar este statul sau al căror asociat majoritar sunt alte entități publice și întreprinderi private, în sensul Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, alterado pelo Decreto-Lei No 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 și al Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. Este admisă administrarea directă de către stat.

 Sisteme municipale – Comune, asociații de comune, servicii comunalizate, întreprinderi în care capitalul social este în întregime sau în majoritate public sau întreprinderi private, în sensul Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006, și al Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, modificată prin Decreto-Lei No 176/99 din 25 octombrie 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003.)

România

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă; exemple:

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Băilești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenia

Entitățile care produc, transportă și distribuie apa potabilă, în conformitate cu actul de concesiune acordat în temeiul Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) și cu deciziile emise de municipalități.Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski Obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski Obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju

2344

Lovrenc Na Pohorju

1563068

Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno Podjetje Edš – Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno Podjetje Vodovod – Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

4000

Kranj

5067758

Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

1380

Cerknica

5068002

Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

1270

Litija

5144558

Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

1241

Kamnik

5144574

Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik Komunalno – Stanovanjsko Podjetje D.D.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno Podjetje Tržič D.O.O.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

8330

Metlika

5210461

Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno Komunalno Podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje D.O.O.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

2250

Ptuj

5466016

Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

1370

Logatec

5874220

Režijski Obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski Obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski Obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski Obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski Obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski Obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski Obrat Občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski Obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod – Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko – In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

1352

Preserje

5156572

Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

4204

Golnik

1332198

Režijski Obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik – Dobronak

1357409

Režijski Obrat Občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno Podjetje – Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod D.O.O. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

4205

Preddvor

5874505

Režijski Obrat Občina Laško

 

Laško

5880076

Režijski Obrat Občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski Obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

4290

Tržič

5918375

Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O.

4294

Križe

1926764

Ekoviz D.O.O.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled D.O.O.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik D.O.O.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

2000

Maribor

1534424

Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna Naprava Lendava D.O.O.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5072255

Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O.

8233

Mirna

5708257

Stadij, D.O.O., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

5280

Idrija

5105633

Javno Podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski Obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovacia

 Entitățile care exploatează rețele publice de apă în legătură cu producția sau transportul și distribuția apei potabile către populație pe baza unei licențe comerciale și a unui certificat de competență profesională pentru exploatarea rețelelor de apă, acordate în temeiul Legii nr. 442/2002 Coll., în termenii Legilor nr. 525/2003 Coll., nr. 364/2004 Coll., nr. 587/2004 Coll. and nr. 230/2005 Coll.,

 Entitățile care exploatează uzine de apă în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 364/2004 Coll., în termenii Legilor nr. 587/2004 Coll. și nr. 230/2005 Coll., pe baza autorizației acordate în temeiul Legii nr. 135/1994 Coll. în termenii Legile nr. 52/1982 Coll., nr. 595/1990 Coll., nr. 128/1991 Coll., nr. 238/1993 Coll., nr. 416/2001 Coll., nr. 533/2001 Coll. și, în același timp, asigură transportul și distribuția apei potabile către populație în temeiul Legii nr. 442/2002 Coll., în termenii Legilor nr. 525/2003 Coll., nr. 364/2004 Coll., nr. 587/2004 Coll. și nr. 230/2005 Coll.

De exemplu:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finlanda

 Agențiile de distribuție a apei în conformitate cu articolul 3 din vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001).

Suedia

Autoritățile locale și companiile municipale care produc, transportă sau distribuie apă potabilă în conformitate cu lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Regatul Unit

 O întreprindere desemnată ca water undertaker sau ca sewerage undertaker în temeiul Water Industry Act 1991

 O water and sewerage authority instituită prin articolul 62 din Local Government etc. (Scotland) Act 1994.

 The Department for Regional Development (Northern Ireland)
ANEXA IV

Entități contractante din domeniul serviciilor de transport feroviar

Belgia

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

 Infrabel

Bulgaria

 Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 „Български държавни железници” ЕАД

 „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

 „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

 „Българска Железопътна Компания” АД

 „Булмаркет – ДМ” ООД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care prestează servicii în domeniul serviciilor feroviare, definite în articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare.

Exemple de entități contractante:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danemarca

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Germania

 Deutsche Bahn AG.

 Alte întreprinderi care furnizează servicii publice de transport feroviar în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Allgemeines Eisenbahngesetz din 27 decembrie 1993, modificată ultima dată la 26 februarie 2008.

Estonia

 Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332).

 AS Eesti Raudtee;

 AS Elektriraudtee.

Irlanda

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Grecia

 Entitatea „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” (denumnită, de asemenea, „Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2671/98.

 Entitatea „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” în temeiul Legii nr. 2366/95.

Spania

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

 Eusko Trenbideak (Bilbao).

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV).

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Franța

 Société nationale des chemins de fer français și alte rețele de cale ferată deschise publicului, menționate la titlul II, capitolul 1 din Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 din 30 decembrie 1982.

 Réseau ferré de France, instituție publică înființată prin Legea nr. 97-135 din 13 februarie 1997.

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de punere la dispoziție sau de exploatare a rețelelor care furnizează un serviciu public în domeniul transportului feroviar.

▼M7

Italia

 Ferrovie dello Stato S. p. A., inclusiv le Società partecipate

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport feroviar pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 10 din Decretul regal nr. 1447 din 9 mai 1912, de aprobare a textului consolidat al Legii privind le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport feroviar pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 4 din Legea nr. 410 din 4 iunie 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Entitățile, societățile și întreprinderile sau autoritățile locale care furnizează servicii de transport feroviar pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 14 din Legea nr. 1221 din 2 august 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione.

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul articolelor 8 și 9 din Decreto Legislativo n. 422 din 19 noiembrie 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – modificat prin Decreto Legislativo n. 400 din 20 septembrie 1999 și prin articolul 45 din Legge n. 166 din 1 august 2002.

Cipru

Letonia

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”.

 Valsts akciju sabiedrība „Vaiņodes dzelzceļš”.

Lituania

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care furnizează servicii de transport feroviar în conformitate cu Codul privind transportul feroviar din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 72-2489, 2004).

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Ungaria

 Entitățile care furnizează servicii de transport feroviar public în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről și pe baza unei autorizații emise în temeiul 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

 De exemplu:

 

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Țările de Jos

Entitățile contractante în domeniul serviciilor de transport feroviar. De exemplu:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Austria

 Österreichische Bundesbahn.

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

 Entitățile autorizate să asigure servicii de transport în temeiul Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, cu modificările ulterioare.

Polonia

Entitățile care furnizează servicii de transport feroviar, funcționând pe baza ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.; inclusiv, printre altele:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalia

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., în temeiul Decreto-Lei No 109/77 do 23 de Março 1977.

 REFER, E.P., în temeiul Decreto-Lei No 104/97 do 29 de Abril 1997.

 RAVE, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 323-H/2000 din 19 de Dezembro 2000.

 Fertagus, S.A., în temeiul Decreto-Lei 78/2005, din 13 de Abril.

 Autoritățile publice și întreprinderile publice care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Lei No 10/90 do 17 de Março 1990.

 Întreprinderile private care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Lei No 10/90 do 17 de Março 1990, în cazul în care acestea dețin drepturi speciale sau exclusive.

România

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă”,– Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători”

SloveniaMat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

LJUBLJANA

Slovacia

 Entitățile care exploatează căile ferate, funicularele și instalațiile aferente în temeiul Legii nr. 258/1993 Coll., în termenii Legilor nr. 152/1997 Coll. și nr. 259/2001 Coll.,

 Entitățile care funcționează ca transportatori feroviari de persoane în conformitate cu Legea nr. 164/1996 Coll., în termenii Legilor nr. 58/1997 Coll., nr. 260/2001 Coll., nr. 416/2001 Coll. și nr. 114/2004 Coll. și pe baza decretului guvernamental nr. 662 din 7 iulie 2004.

De exemplu:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finlanda

VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag

Suedia

 Entitățile publice care operează servicii de transport feroviar în conformitate cu järnvägslagen (2004:519) și järnvägsförordningen (2004:526). – Entitățile publice locale și regionale care asigură comunicații feroviare locale sau regionale în temeiul lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

 Entitățile private care operează servicii de transport feroviar în temeiul unei autorizații acordate în temeiul förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, în cazul în care autorizația respectivă respectă dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din directivă.

Regatul Unit

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Furnizori de servicii de transport feroviar care funcționează pe baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de Department of Transport sau de altă autoritate competentă.
ANEXA V

Entități contractante din domeniul serviciilor de transport urban feroviar, cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul

Belgia

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Societățile de drept privat care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive

Bulgaria

 „Метрополитен” ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт” ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт” ЕАД, София

 „Бургасбус” ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт” ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

 „Автобусни превози” ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт” ЕООД, Русе

 „Пътнически превози” ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care prestează servicii în domeniul serviciilor de transport urban feroviar, cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul definite în articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare.

Exemple de entități contractante:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a. s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danemarca

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Întreprinderi care furnizează servicii de transport cu autobuzul (servicii regulate generale) pe baza unei concesiuni în temeiul lov om buskørsel, a se vedea Legea consolidată nr. 107 din 19 februarie 2003.

 Metroselskabet I/S

Germania

Întreprinderi care asigură servicii de transport public de persoane pe distanțe scurte pe baza unei autorizații în temeiul Personenbeförderungsgesetz din 21 martie 1961, modificată ultima dată la 31 octombrie 2006.

Estonia

 Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332).

 AS Tallinna Autobussikoondis;

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

 Narva Bussiveod AS;

Irlanda

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Entitățile care furnizează servicii de transport public în conformitate cu Road Transport Act 1932, modificat.

Grecia

 Entitatea „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.” (denumită, de asemenea, „Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Compania de troleibuze Atena-Pireu S.A), care este înființată și operează în temeiul Decretului legislativ nr. 768/1970 (Α'273), al Legii nr. 588/1977 (Α'148) și al Legii nr. 2669/1998 (Α'283).

 Entitatea „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” (denumită, de asemenea, „Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (Căile ferate electrice Atena-Pireu), care este înființată și operează în temeiul Legilor nr. 352/1976 (Α' 147) și 2669/1998 (Α'283)

 Entitatea „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” (denumită, de asemenea, „Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Transporturi urbane Atena S.A), care este înființată și operează în temeiul Legilor nr. 2175/1993 (Α'211) și 2669/1998 (Α'283)

 Entitatea „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” (denumită, de asemenea, „Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”), (Compania de autobuze Thermal S.A.) care este înființată și operează în temeiul Legilor nr. 2175/1993 (Α'211) și 2669/1998 (Α'283).

 Entitatea „Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro S.A), care este înființată și operează în temeiul Legii nr. 1955/1991

 Entitatea „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (denumită, de asemenea, „Ο.Α.Σ.Θ.”), care este înființată și operează în temeiul Decretului nr. 3721/1957, al Decretului legislativ nr. 716/1970 și al Legilor nr. 866/79 și nr. 2898/2001 (Α’71).

 Entitatea „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” (denumită, de asemenea, „Κ.Τ.Ε.Λ.”), care operează în temeiul Legii nr. 2963/2001 (Α’268).

 Entitatea „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, denumită, de asemenea, „ΡΟΔΑ” și, respectiv, „ΔΕΑΣ ΚΩ”, care operează în temeiul Legii nr. 2963/2001 (Α’268).

Spania

 Entitățile care furnizează servicii de transport urban public în temeiul „Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local din 2 aprilie 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local” și al legislației regionale corespunzătoare, după caz.

 Entitățile care furnizează servicii de transport public cu autobuzul în temeiul dispoziției tranzitorii nr. 3 din „Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres”.

 Exemple:

 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport – AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.,

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Franța

 Entitățile contractante care furnizează servicii de transport public în temeiul articolului 7-II din Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 din 30 decembrie 1982.

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français și alte entități care furnizează servicii de transport pe baza unei autorizații acordate de Syndicat des transports d’Ile-de-France, în temeiul Ordonnance no59-151 din 7 ianuarie 1959 modificate și al decretelor de aplicare a acesteia, privind organizarea transportului de călători în regiunea Ile-de-France.

 Réseau ferré de France, instituție publică înființată prin Legea nr. 97-135 din 13 februarie 1997.

 Autorități regionale sau locale sau grupuri de autorități regionale sau locale care constituie autorități administrative pentru transportul în comun (exemplu: Communauté urbaine de Lyon).

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de punere la dispoziție sau de exploatare a rețelelor care furnizează un serviciu public în domeniul transportului urban feroviar, al transportului prin sisteme automate, al transportului cu tramvaiul, troleibuzul, autobuzul, troleibuzul și funicularul, cum ar fi entitățile care desfășoară activitățile menționate anterior ca serviciu public în conformitate cu Legea privind utilitățile publice (Monitorul Oficial nr. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

▼M7

Italia

Entități, societăți și întreprinderi care furnizează servicii de transport public pe calea ferată, cu sisteme automate, cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul sau care gestionează infrastructurile relevante la nivel local, regional sau național.

Acestea includ, de exemplu:

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public pe baza unei concesiuni acordate în temeiul Decreto al Ministro dei Trasporti n. 316 din 1 decembrie 2006„Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul articolului 1 alineatele (4) sau (15) din Regio Decreto n. 2578 din 15 octombrie 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul Decreto Legislativo n. 422 din 19 noiembrie 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, în conformitate cu articolul 4, alineatul (4) din Legge n. 59 din 15 martie 1997 – modificat prin Decreto Legislativo n. 400 din 20 septembrie 1999 și de articolul 45 din Legge n. 166 din 1 august 2002.

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul articolului 113 din textul consolidat al Legilor privind structura autorităților locale, aprobat de Legge n. 267 din 18 august 2000, modificată de articolul 35 din Legge n. 448 din 28 decembrie 2001.

 Entitățile, societățile și întreprinderile care operează pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 242 sau 256 din Regio Decreto n. 1447 din 9 mai 1912 de aprobare a textului consolidat al legilor privind le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Entitățile, societățile comerciale și întreprinderile și autoritățile locale care funcționează pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 4 din Legge n. 410 din 4 iunie 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Entitățile, societățile comerciale și întreprinderile care operează pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 14 din Legge n. 1221 din 2 august 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Cipru

Letonia

Entitățile de drept public și privat care furnizează servicii de transport public cu autobuzul, cu troleibuzul și/sau cu tramvaiul cel puțin în următoarele orașe: Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne și Ventspils

Lituania

 Akcinė bendrovė „Autrolis”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care prestează servicii de transport urban feroviar, servicii de transport cu tramvaiul, troleibuzul și autobuzul în conformitate cu Codul transportului rutier din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 119-2772, 1996).

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

 Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE).

 Prestatorii de servicii de transport cu autobuzul care funcționează în temeiul règlement grand-ducal concernant les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées din 3 februarie 1978.

Ungaria

 Entitățile care furnizează servicii regulate de transport public local sau interurban cu autobuzul în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

 Entitățile care furnizează servicii de transport feroviar național de pasageri în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Țările de Jos

Entitățile autorizate să furnizeze servicii de transport în conformitate cu capitolul II (Openbaar Vervoer) din Wet Personenvervoer. De exemplu:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Austria

 Entitățile autorizate să asigure servicii de transport în temeiul Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, cu modificările ulterioare, sau al Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999, cu modificările ulterioare.

Polonia

(1) Entitățile care furnizează servicii de transport urban feroviar, funcționând pe baza unei concesiuni emise în conformitate cu ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

(2) Entitățile care furnizează servicii de transport urban cu autobuzul pentru publicul larg, funcționând pe baza unei autorizații emise în conformitate cu ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym și entitățile care furnizează servicii de transport urban pentru publicul larg,

inclusiv, printre altele:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο, ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο, ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A,

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z, o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o

 PKS Nowa Sól Sp. z.o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalia

 Metropolitano de Lisboa, E.P., în temeiul Decreto-Lei No 439/78 do 30 de Dezembro de 1978

 Municipalitățile, serviciile comunalizate și întreprinderile comunale în conformitate cu Legea nr. 58/98 din 18 august 1998, care asigură servicii de transport în temeiul Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999

 Autoritățile publice și întreprinderile publice care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Legii nr. 10/90 do 17 de Março 1990

 Entitățile care asigură servicii de transport public în temeiul articolului 98 din Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 do 31 de Dezembro 1948)

 Entitățile care asigură servicii de transport public în temeiul Lei No 688/73 do 21 de Dezembro 1973

 Entitățile care asigură servicii de transport public în temeiul Decreto-Lei No 38144 do 31 de Dezembro 1950

 Metro do Porto, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 394-A/98 do 15 de Dezembro 1998, modificat prin Decreto-Lei No 261/2001 do 26 septembrie 2001

 Normetro, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 394-A/98 din 15 decembrie 1998, modificat prin Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de Septembro 2001

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 24/95 do 8 de Fevereiro 1995

 Metro do Mondego, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de Janeiro 2002

 Metro Transportes do Sul, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 337/99 do 24 de Agosto 1999

 Autoritățile publice și întreprinderile publice care asigură servicii de transport în temeiul Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999

România

 S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex” SA

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenia

Întreprinderile care asigură transportul public urban cu autobuzul în temeiul Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).Mat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

6271

DEKANI

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

9000

MURSKA SOBOTA

5097053

Alpetour Potovalna Agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

4220

ŠKOFJA LOKA

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

8250

BREŽICE

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

CELJE

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

NOVA GORICA

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

LJUBLJANA

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

MARIBOR

5352657

I & I – Avtobusni Prevozi D.D. Koper

6000

KOPER – CAPODISTRIA

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

2391

PREVALJE

5465486

INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

4290

TRŽIČ

5544378

KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

1241

KAMNIK

5880190

MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

8344

VINICA

Slovacia

 Transportatori care furnizează, pe baza unei autorizații, servicii de transport public cu tramvaiul sau troleibuzul, servicii speciale de transport sau servicii de transport cu funicularul în temeiul articolului 23 din Legea nr. 164/1996 Coll., în termenii Legilor nr. 58/1997 Coll., nr. 260/2001 Coll., nr. 416/2001 Coll. și nr. 114/2004 Coll.,

 Transportatori care furnizează servicii de transport intern regulat de persoane pe teritoriul Republicii Slovace sau inclusiv pe teritoriul altor state sau numai într-o anumită parte a teritoriului Republicii Slovace, pe baza unei autorizații de prestare de servicii de transport cu autobuzul și a unei licențe de transport pe o anumita rută, acordate în temeiul Legii nr. 168/1996 Coll., în termenii Legilor nr. 386/1996 Coll., nr. 58/1997 Coll., nr. 340/2000 Coll., nr. 416/2001 Coll., nr. 506/2002 Coll., nr. 534/2003 Coll. și nr. 114/2004 Coll.

 De exemplu:

 

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finlanda

Entitățile care furnizează servicii de transport pe linii regulate pe baza unor concesiuni speciale sau exclusive în temeiul lakiluvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), precum și autoritățile comunale de transport și întreprinderile publice care furnizează servicii generale de transport cu autobuzul, tramvaiul sau metropolitan ori care gestionează o rețea pentru asigurarea acestui tip de servicii de transport.

Suedia

 Entitățile care operează servicii de transport urban feroviar sau cu tramvaiul în temeiul lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

 Entitățile publice sau private care operează un serviciu de transport cu troleibuzul sau autobuzul în conformitate cu lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

Regatul Unit

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 O filială a Transport for London în sensul articolului 424 alineatul (1) din Greater London Authority Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 O persoană care furnizează un serviciu local la Londra, definit în articolul 179 alineatul 1 din Greater London Authority Act 1999 (serviciu de transport cu autobuzul) pe baza unui acord încheiat de Transport for London în temeiul articolului 156 alineatul (2) din actul menționat anterior sau pe baza unui acord al filialei de transport în conformitate cu articolul 169 din actul menționat anterior

 Northern Ireland Transport Holding Company

 O persoană titulară a unei autorizații de servicii de transport rutier în conformitate cu articolului 4 alineatul 1 din Transport Act (Northern Ireland) 1967 care o autorizează să furnizeze un serviciu regulat în sensul autorizației respective.
ANEXA VI

Entități contractante din sectorul serviciilor poștale

Belgia

 De Post//La Poste

Bulgaria

 „Български пощи” ЕАД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care prestează servicii în domeniul serviciilor poștale, definite în articolul 4 alineatul (1) literele (g) și (h) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare.

Exemple de entități contractante:

 Česká Pošta, s.p.

Danemarca

 Post Danmark, a se vedea Legea nr. 409 privind Post Danmark A/S din 6 iunie 2002

Germania

Estonia

 AS Eesti Post

Irlanda

 An Post plc

Grecia

 Entitatea Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ înființată prin Decretul legislativ nr. 496/70 și care operează în temeiul Legii nr. 2668/98 (ELTA)

Spania

 Correos y Telégrafos, S.A.

Franța

 La Poste

 La Poste interarmées

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de prestare de servicii poștale, precum și de alte servicii care nu includ servicii poștale în conformitate cu articolul 112 alineatul (4) din Actul de aderare.

▼M7

Italia

 Poste Italiane S.p.A.

Cipru

 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Letonia

 VAS „Latvijas Pasts”

Lituania

 Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas” SA

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități în sectorul serviciilor poștale în temeiul Legii privind serviciile poștale din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 36-1070, 1999; nr. 61-2125, 2004).

Luxemburg

 Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

Ungaria

 Entitățile care furnizează servicii poștale în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și 2003. évi CI. törvény a postáról.

 Exemplu:

 

 Magyar Posta

Malta

 Maltapost plc

Țările de Jos

 TNT

Austria

 Österreichische Post AG

Polonia

 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”

Portugalia

 CTT – Correios de Portugal

România

 Compania Națională „Poșta Română SA”

SloveniaMat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5881447

Pošta Slovenije, d.o.o.

2000

Maribor

Slovacia

Entitățile care beneficiază de drepturi exclusive în furnizarea anumitor servicii poștale pe baza unei autorizații acordate în temeiul Legii nr. 507/2001 Coll.

De exemplu:

 Slovenská pošta, a.s.

Finlanda

Itella Oyj

Suedia

 Posten Meddelande AB

 Posten Logistik AB

Regatul Unit

The Royal Mail Group Ltd.
ANEXA VII

Entități contractante din sectoarele de prospecțiune și extracție a petrolului sau gazelor

Belgia

Bulgaria

Entitățile care prospectează sau extrag petrolul sau gazele în temeiul Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) sau al Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 „Дайрект Петролеум България” – ЕООД, София

 „Петреко-България” – ЕООД, София

 „Проучване и добив на нефт и газ” – АД, София

 „Мерлоуз Рисорсиз” – ООД, Люксембург

 „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване” – ООД, Виена, Австрия

 „Джей Кей Екс България Лимитид” – Лондон, Англия

 „Рамко България Лимитид” – Абърдийн, Шотландия

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид” – Дъблин, Ирландия

 ОАО „Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

 „Винтидж Петролеум България, Инк.” – Кайманови острови

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care exploatează zone geografice specificate în scopul prospectării sau extracției de petrol sau gaze naturale [reglementate prin articolul 4 alineatul (1) litera (i) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare].

Exemple de entități contractante:

 Moravské naftové doly, a.s.

Danemarca

Entitățile în sensul:

 Lov om Danmarks undergrund, a se vedea Legea consolidată nr. 889 din 4 iulie 2007.

 Lov om kontinentalsoklen, a se vedea Legea consolidată 1101 din 18 noiembrie 2005.

Germania

 Întreprinderile în conformitate cu Bundesberggesetz din 13 august 1980, modificată ultima dată la 9 decembrie 2006.

Estonia

 Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332).

Irlanda

 Entitățile titulare ale unei autorizații, licențe, ale unui permis sau ale unei concesiuni pentru prospecțiunea sau extracția petrolului și gazului în conformitate cu următoarele dispoziții:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Grecia

 Entitatea „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, în temeiul Legii nr. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Spania

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited.

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Alte entități care funcționează în temeiul „Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos” și al normelor de aplicare a legii.

Franța

 Entitățile care asigură prospecțiunile și extracția petrolului sau gazelor în conformitate cu codul minier și normele de aplicare a acestuia, în special Décret no95-427 din 19 aprilie 1995 și Décret no2006-648 din 2 iunie 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activități legate de exploatarea unei zone geografice cu scopul prospecțiunii și extracției petrolului sau gazelor, cum ar fi entitățile implicate în aceste activități în conformitate cu Legea minelor (Monitorul Oficial nr. 75/09 și 49/11).

▼M7

Italia

Entitățile titulare ale unei autorizații, unei licențe, unui permis sau unei concesiuni pentru prospecțiunea sau extracția petrolului și gazelor sau pentru stocarea subterană a gazelor naturale în conformitate cu următoarele dispoziții:

 Legea nr. 136 din 10 februarie 1953;

 Legea nr. 6 din 11 ianuarie 1957, modificată prin Legea nr. 613 din 21 iulie 1967;

 Legea nr. 9 din 9 ianuarie 1991;

 Decretul legislativ nr. 625 din 25 noiembrie 1996;

 Legea nr. 170 din 26 aprilie 1974, modificată prin Decretul legislativ nr. 164 din 23 mai 2000.

Cipru

Letonia

Toate societățile comerciale titulare ale unei licențe corespunzătoare și care au început să prospecteze sau să extragă petrol sau gaze naturale.

Lituania

 Societatea pe acțiuni „Geonafta”

 Societatea cu răspundere limitată lituaniano-daneză „Minijos nafta”

 Societatea mixtă lituaniano-suedeză „Genčių nafta”

 Societatea cu răspundere limitată „Geobaltic”

 Societatea cu răspundere limitată „Manifoldas”

 Alte entități care funcționează în conformitate cu dispozițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități în sectoarele prospecțiunii și extracției petrolului sau gazelor, în temeiul Legii privind resursele subsolului din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 53-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001).

Luxemburg

Ungaria

 Entitățile care prospectează sau extrag petrol sau gaze pe baza unei autorizații sau concesiuni, emise în temeiul 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

 The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) și legislația secundară în temeiul acestei legi și Continental Shelf Act (Cap. 194) și legislația secundară în temeiul acestei legi.

Țările de Jos

 Entitățile în sensul Mijnbouwwet (1 ianuarie 2003).

Austria

 Entitățile autorizate pentru prospecțiunea și extracția petrolului sau gazelor în conformitate cu Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999, cu modificările ulterioare.

Polonia

Entitățile care desfășoară activități legate de prospecțiunea, explorarea sau extracția gazelor, petrolului și a derivatelor naturale ale acestuia, a lignitului, a cărbunelui sau a altor combustibili solizi, în conformitate cu ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, inclusiv, printre altele:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalia

Entitățile titulare ale unei autorizații, licențe sau concesiuni de prospecțiune și extracție a petrolului sau gazelor, în temeiul:

 Decreto-Lei no 109/94, de 26 de Abril; Declaração de rectificação no 64/94, de 94-05-31 e Portaria no 790/94, de 5 de Setembro;

 Despacho no 82/94 de 94-08-24 e Despacho Conjunto no A-87/94-XII, de 17 de Janeiro;

 Aviso, D.R. III, no 167, de 94-07-21 e Aviso, DR III no 60, de 02-03-12

România

 Societatea Națională „Romgaz” S.A. Mediaș

 S.C. PETROM S.A

Slovenia

Entitățile care desfășoară activități de prospectare și extracție a petrolului în temeiul Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovacia

 Entitățile care extrag gaze pe baza autorizației acordate în temeiul Legii nr. 656/2004 Coll.,

 Entitățile care efectuează prospecțiuni geologice sau extracția zăcămintelor de petrol pe baza concesiunii miniere acordate în temeiul Legii nr. 51/1988 Coll., în termenii Legilor nr. 499/1991 Coll., nr. 154/1995 Coll., nr. 58/1998 Coll., nr. 533/2004 Coll., și în temeiul Legii nr. 214/2002 Coll.

Finlanda

Suedia

Entitățile titulare ale unei concesiuni pentru prospecțiune și extracția petrolului sau gazelor în temeiul minerallagen (1991:45) sau care au primit o autorizație în conformitate cu lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regatul Unit

 O persoană care acționează în temeiul unei autorizații eliberate în temeiul Petroleum Act 1998 sau cu efect echivalent

 O persoană autorizată în temeiul Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964
ANEXA VIII

Entități contractante din sectoarele de prospecțiune și extracție de cărbune și de alți combustibili solizi

Belgia

Bulgaria

Entitățile care prospectează sau extrag cărbune sau alți combustibili solizi în temeiul Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) sau al Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 „Балкан МК” – ЕООД

 „Въгледобив Бобов дол” – ЕООД

 „Въглища Перник” – ООД

 „Геология и геотехника” – ООД

 „Елшица-99” – АД

 „Енемона” – АД

 „Карбон Инвест” – ООД

 „Каусто-голд” – АД

 „Мес Ко ММ5” – ЕООД

 „Мина Балкан – 2000” – АД

 „Мина Бели брег” – АД

 „Мина Открит въгледобив” – АД

 „Мина Станянци” – АД

 „Мина Черно море – Бургас” – ЕАД

 „Мина Чукурово” – АД

 „Мининвест” – ООД

 „Мини Марица-изток” – ЕАД

 „Минно дружество Белоградчик” – АД

 „Рекоул” – АД

 „Руен Холдинг” – АД

 „Фундаментал” – ЕООД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care exploatează zone geografice specificate în scopul prospectării sau extragerii cărbunelui sau a altor combustibili solizi [reglementate prin articolul 4 alineatul (1) litera (i) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare].

Exemple de entități contractante:

 Mostecká uhelná a. s

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danemarca

 Entitățile care realizează prospecțiuni și extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în temeiul Legii consolidate nr. 784 din 21 iunie 2007

Germania

 Întreprinderile a căror activitate este în conformitate cu Bundesberggesetz din 13 august 1980, modificată ultima dată la 9 decembrie 2006.

Estonia

 AS Eesti Põlevkivi

Irlanda

 Bord na Mona plc. care este înființată și exploatată în temeiul Turf Development Act 1946 to 1998

Grecia

 Entitatea „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, care realizează prospecțiuni și extracție de cărbune și de alți combustibili solizi în temeiul Codului minier din 1973, modificat prin legea din 27 aprilie 1976.

Spania

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Alte entități care funcționează în temeiul „Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas” și al normelor de aplicare a legii.

Franța

 Entitățile care realizează prospecțiuni sau extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în temeiul codului minier și al normelor de aplicare a acestuia, în special Décret no95-427 din 19 aprilie 1995 și Décret no2006-648 din 2 iunie 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activități legate de exploatarea unei zone geografice cu scopul prospecțiunii și extracției cărbunelui și a altor combustibili solizi, cum ar fi entitățile implicate în aceste activități în conformitate cu Legea minelor (Monitorul Oficial nr. 75/09 și 49/11).

▼M7

Italia

 Carbosulcis S.p.A.

Cipru

Letonia

Lituania

 Entitățile care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități în sectoarele de prospecțiuni și extracție a cărbunelui și a altor combustibili solizi, în conformitate cu Legea privind resursele subsolului din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 53-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001).

Luxemburg

Ungaria

 Entitățile care prospectează sau extrag cărbune sau alți combustibili solizi pe baza unei autorizații sau concesiuni emise în temeiul 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

Țările de Jos

 Entitățile în sensul Mijnbouwwet (1 ianuarie 2003).

Austria

 Entitățile autorizate pentru prospecțiuni și extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în temeiul Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999, cu modificările ulterioare.

Polonia

Entitățile care desfășoară activități legate de prospecțiuni, explorări și extracția gazelor, petrolului și a derivatelor naturale ale acestuia, a lignitului, cărbunelui și altor combustibili solizi, în conformitate cu ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, inclusiv, printre altele:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A,

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A,

 Południowy Koncern Węglowy S.A.

Portugalia

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, nos termos dos Decretos-Lei no 90/90 e no 87/90, ambos de 16 de Março.

România

 Compania Națională a Huilei – SA Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – SA

 Societatea Națională a Cărbunelui – SA Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina” SA

 Compania Națională a Uraniului SA București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovenia

Entitățile care desfășoară activități de prospectare și de extracție a cărbunelui în temeiul Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5920850

RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O.

1420

TRBOVLJE

5040361

Premogovnik Velenje

3320

VELENJE

Slovacia

Entitățile care efectuează prospecțiuni geologice sau extracția zăcămintelor de cărbune pe baza concesiunii miniere acordate în temeiul Legii nr. 51/1988 Coll., în termenii Legilor nr. 499/1991 Coll., nr. 154/1995 Coll., nr. 58/1998 Coll. și nr. 533/2004 Coll. și în temeiul Legii nr. 214/2002 Coll.

Finlanda

Entitățile titulare ale unei concesiuni speciale pentru prospecțiuni sau extracție de combustibili solizi în temeiul laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).

Suedia

Entitățile titulare ale unei concesiuni pentru prospecțiuni sau extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi pe baza unei concesiuni în temeiul minerallagen (1991:45) ori lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter sau care au primit o autorizație în temeiul lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regatul Unit

 Orice operator autorizat (în sensul Coal Industry Act 1994)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 O persoană care acționează în temeiul unei licențe pentru prospecțiuni sau al unei concesiuni, autorizații sau permis de exploatare minieră în sensul articolului 57 alineatul (1) din Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969
ANEXA IX

Entități contractante din domeniul instalațiilor portuare maritime sau interioare sau alte terminale

Belgia

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l’Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgaria

ДП „Пристанищна инфраструктура”

Entitățile care, pe baza drepturilor speciale sau exclusive, exploatează porturile, sau părți ale acestora, în scopul transportului public de interes național, incluse în lista din anexa nr. 1 la articolul 103a din Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Пристанище Варна” ЕАД

 „Порт Балчик” АД

 „БМ Порт” АД

 „Пристанище Бургас” ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД

 „Пристанище Видин” ЕООД

 „Драгажен флот – Истър” АД

 „Дунавски индустриален парк” АД

Entitățile care, pe baza drepturilor speciale sau exclusive, exploatează porturile, sau părți ale acestora, în scopul transportului public de interes regional, incluse în lista din anexa nr. 2 la articolul 103a din Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Фиш Порт” АД

 Кораборемонтен завод „Порт – Бургас” АД

 „Либърти металс груп” АД

 „Трансстрой – Бургас” АД

 „Одесос ПБМ” АД

 „Поддържане чистотата на морските води” АД

 „Поларис 8” ООД

 „Лесил” АД

 „Ромпетрол – България” АД

 „Булмаркет – ДМ” ООД

 „Свободна зона – Русе” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот” – АД

 „Нарен” ООД

 „ТЕЦ Свилоза” АД

 НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене”

 „Нафтекс Петрол” ЕООД

 „Фериботен комплекс” АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним” АД

 „ОМВ България” ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 „Свободна зона – Видин” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин”

 „Дунав турс” АД

 „Меком” ООД

 „Дубъл Ве Ко” ЕООД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care exploatează zone geografice specificate în scopul furnizării și exploatării porturilor maritime sau interioare sau ale altor terminale în beneficiul transportatorilor aerieni, maritimi sau pe căi navigabile interioare [reglementate prin articolul 4 alineatul (1) litera (i) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare].

Exemple de entități contractante:

 České přístavy, a.s.

Danemarca

 Porturi definite la articolul 1 din lov om havne, a se vedea Legea nr. 326 din 28 mai 1999

Germania

 Porturile maritime ce aparțin în totalitate sau parțial autorităților teritoriale (Länder, Kreise Gemeinden).

 Porturile interioare conform Hafenordnung în temeiul Wassergesetze din Länder

Estonia

 Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332):

 AS Saarte Liinid;

 AS Tallinna Sadam

Irlanda

 Porturile exploatate în conformitate cu Harbours Acts 1946 to 2000

 Port of Rosslare Harbour exploatat în conformitate cu Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899

Grecia

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01.

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01.

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01.

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01.

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01.

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01.

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01.

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”), în temeiul Legii nr. 2932/01.

 (Autorități portuare)

 Alte porturi, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (porturi în administrarea municipiilor și a prefecturilor), reglementate de Decretul prezidențial nr. 649/1977, Legea 2987/02, Decretul prezidențial 362/97 și Legea 2738/99

Spania

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Alte autorități portuare din „Comunidades Autónomas” Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Franța

 Port autonome de Paris creat în temeiul Loi no68-917 relative au port autonome de Paris din 24 octombrie 1968.

 Port autonome de Strasbourg creat în temeiul convention entre l’Etat et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port din 20 mai 1923, aprobată prin legea din 26 aprilie 1924.

 Ports autonomes exploatate în temeiul articolelor L. 111-1 și urm. din code des ports maritimes:

 

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

 Porturi fără personalitate juridică, proprietate publică (décret no2006-330 din 20 martie 2006 fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), a căror administrare a fost acordată chambres de commerce et d’industrie locale:

 

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

 Porturi fără personalitate juridică, a căror proprietate a fost transferată autorităților regionale sau locale, iar administrarea lor a fost acordată chambres de commerce et d’industrie locale (articolul 30 din Loi no2004-809 din 13 august 2004 04 relative aux libertés et responsabilités locales, modificată prin Loi no2006-1771 din 30 decembrie 2006):

 

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, instituție publică în conformitate cu dispozițiile articolului 124 din Loi no90-1168 din 29 decembrie 1990, cu modificările ulterioare.

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, desfășoară activități legate de exploatarea unei zone geografice cu scopul de a pune la dispoziția operatorilor de transport maritim sau fluvial porturi maritime, porturi fluviale și alte terminale de transport, cum ar fi entitățile care desfășoară aceste activități în conformitate cu Legea privind domeniul maritim și porturile maritime (Monitorul Oficial 158/03, 100/04, 141/06 și 38/09).

▼M7

Italia

 Porturile statale (Porti statali) și alte porturi administrate de Capitaneria di Porto în conformitate cu Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 din 30 martie 1942

 Porturile autonome (enti portuali) create prin legi speciale în conformitate cu articolul 19 din Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 din 30 martie 1942

Cipru

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου înființată prin περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.

Letonia

Autoritățile care administrează porturile în conformitate cu Legea „Likumu par ostām”:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

Alte instituții care fac achiziții în conformitate cu Legea „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” și care administrează porturi în conformitate cu Legea „Likumu par ostām”.

Lituania

 Întreprinderea de stat Administrarea portului maritim public Klaipėda care funcționează în conformitate cu Legea privind administrarea portului maritim public Klaipėda din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 53-1245, 1996);

 Întreprinderea de stat „Vidaus vandens kelių direkcija” care funcționează în conformitate cu Codul privind transportul pe căile navigabile interioare din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 105-2393, 1996);

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități în domeniul instalațiilor portuare maritime sau interioare sau alte terminale, în temeiul Codului privind transportul pe căile navigabile interioare din Republica Lituania).

Luxemburg

 Port de Mertert, care este înființat și exploatat în temeiul loi relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle din 22 iulie 1963, cu modificările ulterioare.

Ungaria

 Porturile exploatate în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről.

Malta

 L-Awtorita’ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Țările de Jos

Entitățile contractante din domeniul instalațiilor din porturile maritime sau porturile interioare sau alte terminale. De exemplu:

 Havenbedrijf Rotterdam

Austria

 Porturile interioare care aparțin în totalitate sau parțial de Länder și/sau de Gemeinden.

Polonia

Entitățile înființate pe baza ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, inclusiv, printre altele:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A,

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalia

 APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei No 335/98 do 3 de Novembro 1998.

 APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei No 336/98 din do 3 de Novembro 1998.

 APS – Administração do Porto de Sines, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei No 337/98 do 3 de Novembro 1998.

 APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei No 338/98 do 3 de Novembro 1998.

 APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei No 339/98 do 3 de Novembro 1998.

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), în conformitate cu Decreto-Lei No 146/2007, do 27 de Abril 2007.

România

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile SA”

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „ADIONAV” SA

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovenia

Porturi maritime, aflate integral sau parțial în proprietatea statului, care furnizează servicii economice publice în temeiul Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99).Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5144353

LUKA KOPER D.D.

6000

KOPER – CAPODISTRIA

5655170

Sirio d.o.o.

6000

KOPER

Slovacia

Entitățile care, pe baza autorizației acordate de autoritatea publică, exploatează porturi interioare private în beneficiul transportatorilor fluviali sau entitățile create de autoritatea publică pentru exploatarea porturilor fluviale publice în temeiul Legii nr. 338/2000 Coll., în termenii Legilor nr. 57/2001 Coll. și nr. 580/2003 Coll.

Finlanda

 Porturile a căror activitate este reglementată de laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/

 lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) și porturile care sunt înființate pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 3 din laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

 Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Suedia

Instalațiile portuare și terminale în conformitate cu lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Regatul Unit

 O autoritate locală care exploatează o zonă geografică pentru a pune la dispoziția transportatorilor maritimi sau a celor de pe căile navigabile interioare un port maritim sau interior sau alte terminale

 O autoritate portuară în sensul articolului 57 din Harbours Act 1964

 British Waterways Board

 O autoritate portuară în sensul articolului 38 alineatul 1 din Harbours Act (Northern Ireland) 1970
ANEXA X

Entități contractante din domeniul instalațiilor aeroportuare

Belgia

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgaria

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП „Ръководство на въздушното движение”

Operatorii aeroporturilor civile destinate publicului stabiliți de Consiliul de Miniștri în temeiul articolului 43 alineatul (3) din Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972):

 „Летище София” ЕАД

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

 „Летище Пловдив” ЕАД

 „Летище Русе” ЕООД

 „Летище Горна Оряховица” ЕАД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care exploatează zone geografice specificate în scopul furnizării de servicii aeroportuare sau al exploatării aeroporturilor [reglementate prin articolul 4 alineatul (1) litera (i) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare].

Exemple de entități contractante:

 Česká správa letišť, s.p.

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Danemarca

 Aeroporturile administrate pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 55 alineatul (1) din lov om luftfart, a se vedea Legea consolidată nr. 731 din 21 iunie 2007.

Germania

 Aeroporturile în sensul articolului 38 alineatul (2) punctul (1) din Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung din 19 iunie 1964, modificat ultima dată la 5 ianuarie 2007.

Estonia

 Entitățile care funcționează în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Lennujaam;

 Tallinn Airport GH AS

Irlanda

 Aeroporturile din Dublin, Cork și Shannon gestionate de Aer Rianta – Irish Airports.

 Aeroporturile exploatate pe baza unei autorizații de utilizare publică, eliberată în temeiul Irish Aviation Authority Act 1993, modificat prin Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, conform căruia toate serviciile aeriene regulate sunt asigurate de aeronave destinate transportului public de pasageri, poștă sau mărfuri.

Grecia

 Entitatea „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” (denumită, de asemenea, „ΥΠΑ”) care operează în temeiul Decretului legislativ nr. 714/70, modificat prin Legea nr. 1340/83; organizarea societății este stabilită prin Decretul prezidențial nr. 56/89, cu modificările ulterioare.

 Compania „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” de la Spata, care operează în temeiul Decretului legislativ nr. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”).

 „Φορείς Διαχείρισης” în conformitate cu Decretul prezidențial nr. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Monitorul oficial al Greciei nr. Α 137)

Spania

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Franța

 Aeroporturile exploatate de instituții publice în temeiul articolelor L.251-1, L.260-1 și L.270-1 din code de l'aviation civile.

 Aeroporturile exploatate în cadrul unei concesiuni acordate de stat în temeiul articolului R.223-2 din code de l'aviation civile.

 Aeroporturile exploatate în temeiul unui arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.

 Aeroporturile create de o colectivitate publică și care fac obiectul unei convenții prevăzute la articolul L.221-1 din code de l'aviation civile.

 Aeroporturi transferate în proprietatea autorităților regionale sau locale sau a unui consorțiu format de astfel de autorități, în temeiul Loi no2004-809 din 13 august 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, în special articolul 28:

 

 Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

 Aérodrome d'Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

 Aeroporturi civile aflate în proprietatea statului, a căror administrare a fost cedată unei chambre de commerce et d'industrie (articolul 7 din Loi no2005-357 din 21 aprilie 2005 relative aux aéroports și Décret no2007-444 din 23 februarie 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat).

 

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

 Alte aeroporturi civile aflate în proprietatea statului, excluse de la trecerea în subordinea autorităților regionale și locale în temeiul Décret no2005-1070 din 24 august 2005, cu modificările ulterioare:

 

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique și Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi no2005-357 din 20 aprilie 2005 și Décret no2005-828 din 20 iulie 2005)

▼M12

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, desfășoară activități legate de exploatarea unei zone geografice cu scopul de a pune la dispoziția operatorilor de transport aerian aeroporturi și alte echipamente de terminal, cum ar fi entitățile care desfășoară aceste activități în conformitate cu Legea aeroporturilor (Monitorul Oficial nr. 19/98 și 14/11).

▼M7

Italia

 De la 1 ianuarie 1996, Decreto Legislativo n. 497 din 25 noiembrie 1995, relativo alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, decret reluat de mai multe ori și ulterior transformat în lege, Legge n. 665 din 21 decembrie 1996, a stabilit în cele din urmă transformarea respectivei entități într-o societate pe acțiuni (S.p.A) începând cu 1 ianuarie 2001.

 Societățile de gestiune în cadrul unor legi speciale.

 Entitățile care asigură gestiunea instalațiilor aeroportuare pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 694 din Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 din 30 martie 1942.

 Entitățile aeroportuare, inclusiv societățile de gestiune SEA (Milano) și ADR (Fiumicino).

Cipru

Letonia

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”

 Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta «Rīga»”

 SIA Aviasabiedrība „Liepāja”

Lituania

 Întreprinderea de stat Aeroportul internațional din Vilnius

 Întreprinderea de stat Aeroportul din Kaunas

 Întreprinderea de stat Aeroportul internațional din Palanga

 Întreprinderea de stat „Oro navigacija”

 Întreprinderea comunală „Šiaulių oro uostas”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care activează în domeniul instalațiilor aeroportuare în conformitate cu Legea aviației din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 94-2918, 2000).

Luxemburg

 Aéroport du Findel.

Ungaria

 Aeroporturile exploatate în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről.

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér exploatat de Budapest Airport Rt. în temeiul 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről și 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Aeroportul Internațional din Malta)

Țările de Jos

Aeroporturile exploatate în temeiul articolului 18 și următoarele din Luchtvaartwet. De exemplu:

 Luchthaven Schiphol

Austria

 Entitățile autorizate să exploateze instalații aeroportuare în conformitate cu Luftfahrtgesetz, BGBl. No 253/1957, cu modificările ulterioare.

Polonia

 Întreprinderea publică „Porty Lotnicze” care funcționează în temeiul ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o. o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze „Mazury- Szczytno” Sp. z o. o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugalia

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., înființată în temeiul Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., înființată în temeiul Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., înființată în temeiul Decreto-Lei No 453/91 do 11 de Dezembro 1991.

România

 Compania Națională „Aeroporturi București” SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”-SA

 Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT SA”

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor locale

 SC Aeroportul Arad SA

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenia

Aeroporturile civile publice care funcționează în temeiul Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1589423

Letalski Center Cerklje Ob Krki

8263

Cerklje Ob Krki

1913301

Kontrola Zračnega Prometa D.O.O.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana D.D.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, D.O.O.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovacia

Entitățile care exploatează aeroporturi pe baza aprobării acordate de autoritatea de stat și entitățile care prestează servicii de telecomunicații aeriene, în temeiul Legii nr. 143/1998 Coll., în termenii Legilor nr. 57/2001 Coll., nr. 37/2002 Coll., nr. 136/2004 Coll. și nr. 544/2004 Coll.

De exemplu:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Finlanda

Aeroporturile exploatate de „Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia”, de o comună sau întreprindere publică în temeiul ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) și laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).

Suedia

 Aeroporturile publice exploatate în conformitate cu luftfartslagen (1957:297)

 Aeroporturile private exploatate pe baza unei licențe de exploatare în temeiul legii menționate, în cazul în care licența respectivă corespunde criteriilor prevăzute la articolul 2 alineatul (3) din directivă.

Regatul Unit

 O autoritate locală care exploatează o zonă geografică pentru a pune la dispoziția transportatorilor aerieni un aeroport sau alte terminale

 Un operator de aeroport în sensul Airports Act 1986 care administrează un aeroport în conformitate cu regulamentul economic prevăzut în partea IV din actul menționat.

 Highland and Islands Airports Limited

 Un operator de aeroport în sensul Airports (Nothern Ireland) Order 1994

 BAA Ltd.

▼B
ANEXA XI

LISTA ACTELOR LEGISLATIVE COMUNITARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30 ALINEATUL (3)

A.    TRANSPORTUL SAU DISTRIBUȚIA GAZELOR SAU A ENERGIEI TERMICE

Directiva 98/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ( 34 )

B.    PRODUCEREA, TRANSPORTUL SAU DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

Directiva 96/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică ( 35 )

C.    PRODUCEREA, TRANSPORTUL SAU DISTRIBUȚIA APEI POTABILE

D.    ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR FEROVIARE

E.    ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT URBAN FEROVIAR, CU TRAMVAIUL, TROLEIBUZUL SAU AUTOBUZUL

F.    ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR POȘTALE

Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului ( 36 )

G.    EXPLORAREA ȘI EXTRACȚIA PETROLULUI ȘI GAZULUI

Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor ( 37 )

H.    EXPLORAREA ȘI EXTRACȚIA DE CĂRBUNE ȘI DE ALȚI COMBUSTIBILI SOLIZI

I.    ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL INSTALAȚIILOR DIN PORTURILE MARITIME SAU INTERIOARE SAU ALTE ECHIPAMENTE DE TERMINAL

J.    ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL INSTALAȚIILOR AEROPORTUARE
ANEXA XII

LISTA ACTIVITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (b) ( 38 )

▼M6NACE (1)

COD CPV

SECȚIUNEA F

CONSTRUCȚIE

Diviziune

Grupă

Clasă

Descriere

Note

45

 
 

Construcție

Această diviziune cuprinde:

— construcția de clădiri și lucrări noi, restaurare și reparații curente

45000000

 

45.1

 

Pregătirea șantierelor

 

45100000

 
 

45.11

Demolare și terasamente

Această clasă cuprinde:

— demolarea imobilelor și a altor construcții

— degajarea șantierelor

— lucrări de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea șantierelor de construcții, săpare de șanțuri, îndepărtarea rocilor, dinamitare etc.

— pregătirea șantierelor pentru exploatare minieră

— 

— îndepărtarea solului și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a terenurilor și a șantierelor miniere

Această clasă cuprinde, de asemenea:

— drenarea șantierelor de construcții

— drenarea terenurilor agricole și forestiere

45110000

 
 

45.12

Foraje și sondaje

Această clasă cuprinde:

— sondaje experimentale, foraje experimentale și carotaje pentru construcții, precum și pentru studii geofizice, geologice sau alte studii similare

Această clasă nu cuprinde:

— forarea puțurilor de extracție a țițeiului sau a gazelor naturale, a se vedea 11.20

— forarea puțurilor de apă, a se vedea 45.25

— săparea de puțuri, a se vedea 45.25

— prospectarea zăcămintelor de țiței și de gaze naturale, precum și studiile geofizice, geologice și seismice, a se vedea 74.20

45120000

 

45.2

 

Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

 

45200000

 
 

45.21

Lucrări de construcție

Această clasă cuprinde:

— construcția de clădiri de toate tipurile și construcția de lucrări publice

— poduri (inclusiv cele destinate să susțină șosele suspendate), viaducte, tuneluri și pasaje subterane

— 

— conducte de transport, linii de comunicații și linii de transport al energiei electrice pe distanțe mari

— conducte de transport, linii de comunicații și de transport al energiei electrice pentru rețele urbane

— lucrări conexe de amenajare urbană

— asamblarea și construcția de lucrări prefabricate pe șantiere

Această clasă nu cuprinde:

— servicii referitoare la extracția țițeiului și a gazelor naturale, a se vedea 11.20

— construcția de lucrări complet prefabricate din elemente, altele decât betonul, fabricate de unitatea care execută lucrările, a se vedea 20, 26 și 28

— construcția de echipamente (altele decât clădirile) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive, a se vedea 45.23

— lucrări de instalații, a se vedea 45.3

— lucrări de finisare, a se vedea 45.4

— activități de arhitectură și de inginerie, a se vedea 74.20

— gestionarea proiectelor de construcție, a se vedea 74.20

45210000

(cu excepția:

- 45213316

45220000

45231000

45232000

 
 

45.22

Ridicarea de șarpante și acoperișuri

Această clasă cuprinde:

— ridicarea de șarpante

— montarea acoperișurilor

— lucrări de etanșare

45261000

 
 

45.23

Construcția de șosele

Această clasă cuprinde:

— construcția de autostrăzi, de drumuri, de șosele și de alte căi de transport pentru vehicule și pietoni

— construcția de căi ferate

— construcția de piste de aterizare-decolare

— construcția de echipamente (altele decât clădiri) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive

— marcarea cu vopsea a suprafețelor rutiere și a spațiilor de parcare

Această clasă nu cuprinde:

— terasamentele prealabile, a se vedea 45.11

45212212 și DA03

45230000

cu excepția:

- 45231000

- 45232000

- 45234115

 
 

45.24

Lucrări hidrotehnice

Această clasă cuprinde:

construcția de:

— căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi de agrement (marinas), ecluze etc.

— baraje și diguri

— dragare

— lucrări subacvatice

45240000

 
 

45.25

Alte lucrări de construcție

Această clasă cuprinde:

— activitățile de construcție specializate referitoare la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări și care necesită competențe sau echipamente specializate:

— 

— realizarea de fundații, inclusiv baterea piloților

— forarea și construcția de puțuri de apă, săparea de puțuri

— montarea de structuri metalice nefabricate de către unitatea care execută lucrările

— arcuirea structurilor metalice

— așezarea cărămizilor și așezarea pietrelor

— montarea și demontarea schelelor și a platformelor de lucru proprii sau închiriate

— construcția de șemineuri și de cuptoare industriale

Această clasă nu cuprinde:

— închirierea de schele fără montare și demontare, a se vedea 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Lucrări de instalații

 

45300000

 
 

45.31

Lucrări de instalații electrice

Această clasă cuprinde:

instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a următoarelor elemente:

— cabluri și aparate electrice

— sisteme de telecomunicații

— instalații electrice de încălzire

— antene pentru clădiri rezidențiale

— sisteme de alarmă împotriva incendiilor

— sisteme de alarmă antiefracție

— ascensoare și scări rulante

— paratrăsnete etc.

45213316

45310000

cu excepția:

- 45316000

 
 

45.32

Lucrări de izolare

Această clasă cuprinde:

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, de materiale de izolare termică, acustică și împotriva vibrațiilor

Această clasă nu cuprinde:

— lucrări de etanșare, a se vedea 45.22

45320000

 
 

45.33

Instalații

Această clasă cuprinde:

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a următoarelor elemente:

— 

— instalații și echipamente sanitare

— echipamente pentru distribuția gazelor

— echipamente și conducte de încălzire, de ventilare, de refrigerare sau de climatizare

— instalarea de pulverizatoare automate împotriva incendiilor

Această clasă nu cuprinde:

— instalarea sistemelor electrice de încălzire, a se vedea 45.31

45330000

 
 

45.34

Alte lucrări de instalații

Această clasă cuprinde:

— instalarea sistemelor de iluminat și de semnalizare pentru șosele, căi ferate, aeroporturi și porturi

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a instalațiilor și a echipamentelor neclasificate în altă parte

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Lucrări de finisare

 

45400000

 
 

45.41

Tencuire

Această clasă cuprinde:

— aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a ipsosului și a stucului pentru structuri sau ornamente interioare și exterioare, inclusiv a materialelor de fățuire asociate

45410000

 
 

45.42

Tâmplărie și dulgherie

Această clasă cuprinde:

— instalarea de uși, ferestre, rame și tocuri pentru uși și ferestre, bucătării echipate, scări, echipamente pentru magazine și echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, nefabricate de unitatea care execută lucrările

— amenajări interioare, precum plafoane, structuri de acoperire a pereților din lemn, compartimentări mobile etc.

Această clasă nu cuprinde:

— acoperirea cu parchet sau alte materiale de acoperire a podelelor din lemn, a se vedea 45.43

45420000

 
 

45.43

Îmbrăcarea podelelor și a pereților

Această clasă cuprinde:

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a următoarelor elemente:

— 

— placaje ale pereților din ceramică, beton sau piatră

— parchete și alte materiale de acoperire a podelelor din lemn și mochete și alte materiale de acoperire a podelelor din linoleum, inclusiv din cauciuc sau din alte materiale plastice

— materiale de placare a podelelor și a pereților din granit, marmură sau ardezie

— tapete

45430000

 
 

45.44

Vopsitorie și montare de geamuri

Această clasă cuprinde:

— vopsirea interioară și exterioară a clădirilor

— vopsirea lucrărilor publice

— montarea sticlei, a oglinzilor etc.

Această clasă nu cuprinde:

— instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42

45440000

 
 

45.45

Alte lucrări de finisare

Această clasă cuprinde:

— instalarea piscinelor private

— curățirea pereților exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode similare

— celelalte lucrări de finalizare și finisare a clădirilor necuprinse în altă parte

Această clasă nu cuprinde:

— curățirea pereților interiori ai clădirilor și ai altor construcții, a se vedea 74.70

45212212 și DA04

45450000

 

45.5

 

Închirierea de echipamente de construcție cu operator

 

45500000

 
 

45.50

Închirierea de echipamente de construcție cu operator

Această clasă nu cuprinde:

— închirierea de mașini și materiale de construcție sau demolare fără operator, a se vedea 71.32

 

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al Comisiei (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

▼B
ANEXA XIII

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE CONTRACT

A.   PROCEDURI DESCHISE

1.

Numele, adresa, adresa telegrafică, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de telex și de fax ale entității contractante.

2.

După caz, se precizează dacă contractul este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă realizarea acestuia este rezervată în cadrul programelor de muncă protejată.

3.

Natura contractului (livrare de bunuri, lucrări sau servicii; după caz, se precizează dacă este un acord-cadru sau un sistem de achiziții dinamic).

Categoria serviciului în sensul anexei XVII A sau XVII B și descrierea acestuia [numărul (numerele) de referință din nomenclatură].

După caz, se precizează dacă sunt solicitate oferte pentru achiziții, leasing, locațiune, locație-vânzare sau orice combinații ale acestora.

4.

Locul livrării, locul executării sau al prestării serviciului.

5.

Pentru livrările de bunuri și lucrări:

(a) Natura și cantitatea bunurilor ce urmează să fie livrate [numărul (numerele) de referință din nomenclatură], inclusiv opțiunile pentru achiziționări complementare și, în cazul în care este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri. De asemenea, pentru o serie de contracte care se pot reînnoi, în cazul în care se poate, să se indice calendarul provizoriu al convocărilor la licitație ulterioare pentru produsele solicitate sau natura și amploarea prestărilor, precum și caracteristicile generale ale lucrării [numărul (numerele) de referință din nomenclatură];

(b) Indicarea posibilității ca furnizorii să prezinte oferte pentru o parte sau toate produsele solicitate.

În cazul în care, pentru contractele de lucrări, lucrarea sau contractul se împart în mai multe loturi, ordinul de mărime al diferitelor loturi și posibilitatea de a prezenta oferta pentru unul, pentru câteva sau pentru toate loturile;

(c) Pentru contractele de lucrări, informații referitoare la scopul lucrării sau al contractului, în cazul în care acesta din urmă include și elaborarea proiectelor.

6.

Pentru servicii:

(a) Natura și cantitatea serviciilor ce urmează să fie furnizate, inclusiv opțiunile pentru achiziții complementare și, în cazul în care este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri ale contractului. De asemenea, în cazul unei serii de contracte care se pot reînnoi, în cazul în care se poate, să se indice calendarul provizoriu al convocărilor la licitație ulterioare pentru serviciile cerute;

(b) Se indică dacă, în temeiul actelor cu putere de lege sau al actelor administrative, executarea serviciului respectiv este rezervată unei anumite profesii;

(c) Trimiterea la actele cu putere de lege sau actele administrative;

(d) Se indică dacă este sau nu necesar ca persoanele juridice să specifice numele și calificările profesionale ale personalului responsabil cu executarea serviciilor;

(e) Indicarea posibilității ca prestatorii să prezinte oferte pentru o parte din serviciile respective.

7.

Se indică dacă prezentarea de variante este autorizată sau nu, în cazul în care acest lucru se cunoaște.

8.

Termenul de livrare sau execuție sau durata contractului de servicii și, în măsura în care este posibil, data începerii.

9.

(a) Adresa de la care se pot solicita caietul de sarcini și documentele complementare;

(b) După caz, valoarea sumei care trebuie plătită pentru obținerea acestor documente și modalitățile de plată.

10.

(a) Termenul pentru primirea ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care s-a introdus un sistem de achiziții dinamic;

(b) Adresa la care trebuie trimise aceste documente;

(c) Limba sau limbile în care trebuie să fie elaborate.

11.

(a) Persoanele autorizate să fie prezente la deschiderea ofertelor, după caz;

(b) Data, ora și locul acestei deschideri.

12.

În cazul în care sunt necesare, depozite sau garanții cerute.

13.

Principalele modalități de finanțare și plată și trimiterile la dispozițiile care le reglementează.

14.

Forma juridică pe care trebuie să o ia grupul de operatori economici căreia i s-a adjudecat contractul, după caz.

15.

Condițiile economice și tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorul economic căruia i s-a adjudecat contractul.

16.

Termenul până la care ofertantul este obligat să își mențină oferta.

17.

Condițiile speciale la care este supusă realizarea contractului, după caz.

18.

Criteriile menționate la articolul 55 care vor fi utilizate în cursul atribuirii contractului:

„prețul cel mai mic” sau „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Se menționează criteriile care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, după caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în caietele de sarcini.

19.

Trimiterea la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului periodic sau a anunțului de publicare a acestui anunț privind profilul cumpărătorului la care se referă contractul, după caz.

20.

Numele și adresa organului competent pentru procedurile privind căi de atac sau, după caz, de mediere. Informații precise referitoare la termenele pentru introducerea căii de atac sau, în cazul în care este nevoie, numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa de poștă electronică ale departamentului de la care se pot obține informațiile respective.

21.

Data expedierii anunțului de către entitatea contractantă.

22.

Data primirii anunțului de către Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene (trebuie furnizată de oficiul respectiv).

23.

Orice alte informații pertinente.

B.   PROCEDURI RESTRÂNSE

1.

Numele, adresa, adresa telegrafică, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de telex și de fax ale entității contractante.

2.

După caz, se precizează dacă contractul este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă realizarea acestuia este rezervată în cadrul programelor de muncă protejată.

3.

Natura contractului (livrare de bunuri, lucrări sau servicii; după caz, se precizează dacă este un acord-cadru).

Categoria serviciului în sensul anexei XVII A sau XVII B și descrierea acestuia [numărul (numerele) de referință din nomenclatură].

După caz, se precizează dacă ofertele sunt solicitate pentru achiziții, leasing, locațiune, locație-vânzare sau orice combinații ale acestora.

4.

Locul livrării, locul executării sau al prestării serviciului.

5.

Pentru produse și lucrări:

(a) Natura și cantitatea bunurilor ce urmează să fie livrate [numărul (numerele) de referință din nomenclatură], inclusiv orice opțiune pentru achiziționări complementare și, în cazul în care este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri ale contractului. De asemenea, în cazul unei serii de contracte care se pot reînnoi, în cazul în care se poate, să se indice calendarul provizoriu al convocărilor la licitație ulterioare pentru produsele cerute sau natura și amploarea a prestărilor și caracteristicile generale ale lucrării [numărul (numerele) de referință din nomenclatură];

(b) Indicarea posibilității ca furnizorii să prezinte oferte pentru o parte sau toate produsele solicitate.

În cazul în care, pentru contractele de lucrări, lucrarea sau contractul se împart în mai multe loturi, ordinul de mărime al diferitelor loturi și posibilitatea de a prezenta oferta pentru unul, pentru câteva sau pentru toate loturile;

(c) Informații referitoare la scopul lucrării sau al contractului, în cazul în care acesta din urmă include și elaborarea proiectelor.

6.

Pentru servicii:

(a) Natura și cantitatea serviciile ce urmează să fie furnizate, inclusiv opțiunile pentru achiziții complementare și, în cazul în care este posibil, termenul estimat pentr