EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0006-20070509

Consolidated text: Directiva 2004/6/CE a Comisiei din 20 ianuarie 2004 de derogare de la Directiva 2001/15/CE pentru amânarea aplicării interzicerii comercializării anumitor produse (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/6/2007-05-09

2004L0006 — RO — 09.05.2007 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2004/6/CE A COMISIEI

din 20 ianuarie 2004

de derogare de la Directiva 2001/15/CE pentru amânarea aplicării interzicerii comercializării anumitor produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 015, 22.1.2004, p.31)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DIRECTIVA 2007/26/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 7 mai 2007

  L 118

5

8.5.2007
▼B

DIRECTIVA 2004/6/CE A COMISIEI

din 20 ianuarie 2004

de derogare de la Directiva 2001/15/CE pentru amânarea aplicării interzicerii comercializării anumitor produse

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unor utilizări nutriționale speciale ( 1 ), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2001/15/CE a Comisiei din 15 februarie 2001 privind substanțele care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutriționale în alimentele destinate unor utilizări nutriționale speciale ( 2 ) prevede anumite categorii de substanțe și menționează pentru fiecare dintre acestea substanțele chimice care pot fi utilizate pentru fabricarea anumitor produse alimentare destinate unor utilizări nutriționale speciale. Se prevede că statele membre trebuie să interzică comerțul cu produsele care nu sunt în conformitate cu directiva, de la 1 aprilie 2004.

(2)

În momentul adoptării Directivei 2001/15/CE, unele substanțe care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutriționale în unele alimente destinate unei utilizări nutriționale speciale, comercializate în unele state membre, nu au putut fi incluse în anexa la prezenta directivă pentru că nu fuseseră evaluate de Comitetul științific pentru Alimentație.

(3)

În perioada în care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară finalizează evaluarea acestor substanțe ar trebui să fie permisă în continuare utilizarea lor pentru fabricarea produselor comercializate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive.

(4)

Data de 1 aprilie 2004 prevăzută la articolul 3 litera (b) din Directiva 2001/15/CE face necesară transpunerea prezentei directive în cel mai scurt timp.

(5)

Prin urmare, ar trebui prevăzută o derogare de la Directiva 2001/15/CE.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Prin derogare de la articolul 3 paragraful al doilea litera (b) din Directiva 2001/15/CE, în măsura în care se aplică cerințele articolului 1 alineatul (1) primul paragraf din directivă și până la ►M1  31 decembrie 2009 ◄ , statele membre pot continua să permită pe teritoriul lor comerțul cu produsele care conțin substanțele enumerate în anexa la prezenta directivă cu condiția ca:

(a) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară să nu fi emis un aviz nefavorabil în ceea ce privește utilizarea substanței la fabricarea alimentelor destinate unor utilizări nutriționale speciale cărora li se aplică Directiva 2001/15/CE;

(b) substanța respectivă să fie utilizată pentru fabricarea unuia sau mai multor alimente destinate unor utilizări nutriționale și comercializate în Comunitate la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Articolul 2

(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 martie 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la textele dispozițiilor și tabelul de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.
ANEXĂ

SUBSTANȚELE CARE POT FI ADĂUGATE CU ANUMITE SCOPURI NUTRIȚIONALE ÎN ALIMENTELE DESTINATE UNOR UTILIZĂRI NUTRIȚIONALE SPECIALE REGLEMENTATE DE DIRECTIVA 2001/15/CE

Categoria 1.   Vitamine

VITAMINA E

 succinat de alfa-2-tocoferil-polietilenglicol 1000

Categoria 2.   Minerale

BOR

 acid boric

 borat de sodiu

CALCIU

 aminoacid chelat

 pidolat

CROM

 aminoacid chelat

CUPRU

 aminoacid chelat

FIER

 hidroxid de fier

 pidolat feros

 aminoacid chelat

SELENIU

 levură îmbogățită

MAGNEZIU

 aminoacid chelat

 pidolat

MANGAN

 aminoacid chelat

ZINC

 aminoacid chelat( 1 ) JO L 186, 30.6.1989, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 2 ) JO L 52, 22.2.2001, p. 19.

Top