EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1980-20060523

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr . 1980/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), privind definițiile și definițiile actualizate (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1980/2006-05-23

2003R1980 — RO — 23.05.2006 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1980/2003 AL COMISIEI

din 21 octombrie 2003

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), privind definițiile și definițiile actualizate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 298, 17.11.2003, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 676/2006 AL COMISIEI din 2 mai 2006

  L 118

3

3.5.2006
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1980/2003 AL COMISIEI

din 21 octombrie 2003

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), privind definițiile și definițiile actualizate

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și condițiile de viață (EU-SILC) ( 1 ) și, în special, articolul 15 alineatul (2) litera (c) al acestuia,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 a stabilit un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață, cuprinzând date transversale și longitudinale comparabile și actualizate referitoare la venit și la nivelul și compoziția sărăciei și a excluderii sociale la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

(2)

În temeiul articolului 15 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1177/2003, sunt necesare măsuri de punere în aplicare a armonizării definițiilor, în special aplicarea definițiilor venitului, membrilor gospodăriei și foștilor membri ai gospodăriei, precum și a calendarului de includere a diferitelor variabile ale venitului.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Definițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață, în special în sensul punerii în aplicare a definițiilor venitului menționate la articolul 2 literele (l) și (m), sunt cele stabilite în anexa I.

Condițiile de transmitere a datelor privind venitul brut la nivel de componentă, precum și calendarul de includere a diferitelor componente ale venitului, sunt cele stabilite în anexa II.

Articolul 2

Definițiile menționate în prezentul regulament, cu excepția celei privind foștii membri ai gospodăriei, și transmiterea datelor privind veniturile, se aplică atât componentei transversale, cât și celei longitudinale ale statisticilor comunitare referitoare la venituri și condițiile de viață (EU-SILC).

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

DEFINIȚIILE PRIVIND MEMBRII GOSPODĂRIEI ȘI FOȘTII MEMBRI AI GOSPODĂRIEI, PENSIILE PROVENITE DIN PLANURI DE PENSII PRIVATE INDIVIDUALE, CONTRIBUȚIILE LA PLANURILE DE PENSII PRIVATE INDIVIDUALE, VENITUL TOTAL DISPONIBIL BRUT AL GOSPODĂRIEI, VENITUL TOTAL DISPONIBIL AL GOSPODĂRIEI ÎNAINTEA TRANSFERURILOR SOCIALE (EXCEPTÂND PRESTAȚIILE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ ȘI INDEMNIZAȚIILE DE URMAȘ; INCLUZÂND PRESTAȚIILE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ ȘI INDEMNIZAȚIILE DE URMAȘ) ȘI COMPONENTELE VENITULUI BRUT/NET

1.   MEMBRI AI GOSPODĂRIEI ȘI FOȘTI MEMBRI AI GOSPODĂRIEI

1.1.   Calitatea de membru al gospodăriei ( 2 )

Sub rezerva condițiilor suplimentare și specifice indicate mai jos, următoarele persoane trebuie, în cazul în care participă la cheltuielile gospodăriei, să fie considerate ca membrii ai gospodăriei:

1. persoanele de obicei rezidente, înrudite cu ceilalți membri;

2. persoanele de obicei rezidente, neînrudite cu ceilalți membri;

3. locatarii pensiunii, locatarii, chiriașii;

4. vizitatorii;

5. personalul casnic găzduit de angajator, au-pair;

6. persoanele de obicei rezidente dar absente temporar din locuință (din motive precum călătorii de vacanță, muncă, educație sau similar);

7. copiii din gospodăriei educați departe de casă;

8. persoanele absente pe perioade îndelungate dar care au legături cu gospodăria: persoane care lucrează departe de casă;

9. persoanele absente temporar dar care au legături cu gospodăria: persoane aflate în spitale, sanatorii particulare sau alte instituții.

Alte condiții privind includerea ca membrii ai gospodăriei sunt următoarele:

(a) Categoriile 3, 4 și 5:

Aceste persoane nu trebuie să aibă în prezent nici o adresă privată în altă parte; sau durata efectivă sau anticipată a absenței lor din gospodărie trebuie să fie de șase luni sau mai mult.

(b) Categoria 6:

Aceste persoane nu trebuie să aibă în prezent nici o adresă privată în altă parte; sau durata efectivă sau anticipată a absenței lor din gospodărie trebuie să fie mai mică de șase luni.

Categoriile 7 și 8:

Indiferent de durata efectivă sau anticipată a absenței, aceste persoane nu trebuie să aibă în prezent nici o adresă privată în altă parte, trebuie să fie partenerul sau copilul unui membru al gospodăriei și trebuie să continue să mențină legături strânse cu gospodăria și trebuie să considere această adresă ca reședința lor principală.

(c) Categoria 9:

Această persoană trebuie să aibă legături financiare clare cu gospodăria și durata efectivă sau anticipată a absenței sale din gospodărie trebuie să fie mai mică de șase luni.

Participarea la cheltuielile gospodăriei

Participarea la cheltuielile gospodăriei include atât faptul de a beneficia de pe urma cheltuielilor (de exemplu, copii, persoane fără venit), cât și contribuția la cheltuieli. În cazul în care cheltuielile nu sunt suportate în comun, atunci persoana constituie o gospodărie separată la aceeași adresă.

„De obicei rezident”

O persoană este considerată un membru de obicei rezident al gospodăriei în cazul în care aceasta își petrece acolo cea mai mare parte a timpului său de odihnă, evaluat de-a lungul ultimelor șase luni. Persoanele care formează gospodării noi sau se alătură unor gospodării existente sunt de obicei considerate membri la noul lor domiciliu; în mod similar, persoanele care pleacă pentru a locui în altă parte nu mai sunt considerate membri ai gospodăriei inițiale. Criteriul menționat anterior al „ultimelor șase luni” este înlocuit cu intenția de a sta pentru o perioadă de șase luni sau mai mult la noua reședință.

„Intenția de a sta pentru o perioadă de șase luni sau mai mult”

Trebuie să se țină seama de ceea ce poate fi considerat ca deplasări „permanente” în și din gospodării. În consecință, o persoană care a intrat într-o gospodărie pe o perioadă nedefinită sau cu intenția de a sta pentru o perioadă de șase luni sau mai mult este considerată un membru al gospodăriei, chiar dacă persoana respectivă nu a stat cu toate acestea în gospodărie timp de șase luni și de fapt și-a petrecut majoritatea timpului într-o altă reședință. În mod similar, o persoană care a plecat dintr-o gospodărie la o altă reședință cu intenția de a lipsi timp de șase luni sau mai mult nu este considerată un membru al gospodăriei anterioare.

„Absent temporar în găzduire privată”

În cazul în care persoana care este absentă temporar este în găzduire privată, atunci calitatea de membru al gospodăriei respective (sau al unei alteia) depinde de durata absenței. În mod excepțional, anumite categorii de persoane, care au legături foarte strânse cu gospodăria, pot fi incluse ca membri, indiferent de durata absenței, cu condiția să nu fie considerate membri ai unei alte gospodării private.

La aplicarea acestor criterii, intenția este de a reduce la minimum riscul dublei înregistrări în baza de sondaj a persoanelor care au două adrese private la care ar putea fi recenzate potențial. În mod similar, intenția este de a reduce la minimum riscul ca anumite persoane să fie excluse din calitatea de membru ai unei gospodării, chiar dacă în realitate ele aparțin sectorului gospodăriilor private.

1.2.   Fost membru al gospodăriei

Termenul de „fost membru al gospodăriei” se referă la o persoană care nu este un membru actual al gospodăriei și care nu a fost înregistrată ca membru al gospodăriei respective în valul anterior dar care a locuit în gospodărie timp de cel puțin trei luni în cursul perioadei de referință a venitului.

Foștii membri ai gospodăriei sunt incluși numai în componenta longitudinală EU-SILC.

2.   COMPONENTELE VENITULUI BRUT

2.1.   Venitul salariatului

Venitul salariatului este definit ca remunerația totală, în numerar sau în natură, plătibilă de un angajator unui salariat în schimbul muncii efectuate de acesta din urmă în cursul perioadei de referință a venitului.

Venitul salariatului este defalcat după cum urmează:

1. Salariu brut în bani sau venituri asimilate (PY010G);

2. Salariu brut neplătit în bani (PY020G);

3. Contribuțiile la asigurările sociale ale angajatorilor (PY030G).

2.1.1.   Salariu brut în bani sau venituri asimilate (PY010G)

Acesta se referă la componenta monetară a compensării salariaților în numerar, plătibilă de un angajator salariatului. Ea include valoarea tuturor contribuțiilor sociale și impozitelor asupra venitului plătibile de salariat sau de angajator pentru salariat către programele de asigurări sociale sau autoritățile fiscale.

Salariul brut în bani sau venituri asimilate include următoarele elemente:

 plățile și salariile plătite în numerar pentru timpul lucrat sau pentru munca prestată într-o activitate principală și toate activitățile secundare sau ocazionale;

 remunerația pentru timpul nelucrat (de exemplu, concedii plătite);

 plățile majorate pentru ore suplimentare;

 onorariile plătite directorilor societăților comerciale pe acțiuni;

 salarizare în acord direct cu bucata;

 plățile pentru îngrijirea copiilor;

 comisioanele, bacșișurile și gratuitățile;

 plățile suplimentare (de exemplu, plata celei de-a 13-a luni);

 participarea la profit și prime plătite în numerar;

 plățile suplimentare în funcție de productivitate;

 indemnizațiile plătite pentru munca prestată în locuri îndepărtate (considerate ca făcând parte din condițiile de muncă ale postului respectiv);

 indemnizațiile pentru transportul la sau de la locul de muncă;

 plățile suplimentare acordate de angajatori salariaților sau foștilor salariați și altor persoane eligibile pentru suplimentarea plății drepturilor de boală, de invaliditate, de concediu de maternitate sau de urmaș prevăzute în programele de asigurări sociale, în cazul în care plățile respective nu pot fi identificate în mod separat și clar ca prestații sociale;

 plățile acordate de angajatori unui salariat în loc de plăți și salarii prin intermediul unui program de asigurări sociale, în cazul în care acesta este în incapacitate de muncă ca urmare a unei boli, unei invalidități sau unui concediu de maternitate, în cazul în care plățile respective nu pot fi identificate în mod separat și clar ca prestații sociale.

Sunt excluse:

 rambursările efectuate de un angajator pentru cheltuieli de serviciu (de exemplu, călătorii de afaceri);

 plata compensatorie la încetarea raporturilor de muncă pentru compensarea salariaților a căror angajare se termină înaintea împlinirii vârstei de pensionare normale pentru postul respectiv și plăți pentru concedieri [acestea se includ la „Ajutoare de șomaj” (PY090G)];

 indemnizațiile pentru cheltuielile exclusiv de serviciu, cum ar fi cele de călătorie și masă sau pentru îmbrăcăminte de protecție;

 plățile forfetare la data pensionării normale [incluse la „Pensii pentru limită de vârstă” (PY100G)];

 plățile pentru greve sindicale.

2.1.2.   Salariu brut neplătit în bani (PY020G)

Acesta se referă la componentele nemonetare ale veniturilor care pot fi acordate de către un angajator salariatului în mod gratuit sau la preț redus, ca parte a pachetului salarial ( 3 ).

Salariul brut neplătit în bani include următoarele:

 automobilul de serviciu și costurile aferente (de exemplu, combustibil gratuit, asigurarea auto, impozitele și taxele aplicabile) oferit pentru uz privat sau pentru uz privat și de serviciu;

 mesele gratuite sau subvenționate, tichetele de masă;

 rambursarea sau plata cheltuielilor de locuință (de exemplu, facturile de gaz, electricitate, apă, telefon sau telefon mobil);

 alte bunuri și servicii oferite de angajator salariaților în mod gratuit sau la preț redus, în cazul în care acestea reprezintă o componentă importantă a venitului la nivel național sau constituie o componentă semnificativă a venitului anumitor grupuri de gospodării.

Valoarea bunurilor și serviciilor oferite gratuit este calculată în funcție de valoarea de piață a bunurilor și serviciilor respective. Valoarea bunurilor și serviciilor oferite la un preț redus este calculată ca diferența dintre valoarea de piață și suma plătită de salariat.

Sunt excluse:

 costul pentru angajator al furnizării bunurilor și serviciilor respective, în cazul în care acestea sunt necesare desfășurării activității salariaților;

 serviciile de cazare la locul de muncă, care nu pot fi utilizate de către gospodăriile din care fac parte salariații;

 cazarea oferită de angajator salariaților în mod gratuit sau cu chirie redusă, ca reședință principală a gospodăriei [valoarea imputată a cazării oferite gratuit sau cu chirie redusă se include la „Chiria imputată” (HY030G)];

 cazarea oferită gratuit sau cu chirie redusă unui salariat, ca reședință secundară a gospodăriei;

 alocațiile plătite salariaților pentru achiziționarea de unelte, echipamente, îmbrăcăminte etc., necesare în mod exclusiv sau principal activității acestora;

 mesele sau băuturile speciale necesare ca urmare a condițiilor de muncă excepționale;

 toate bunurile sau serviciile oferite salariaților la locul de muncă sau necesare ca urmare a naturii activității acestora (de exemplu, un control medical necesar desfășurării unei anumite activități).

2.1.3.   Contribuții sociale ale angajatorilor (PY030G)

Contribuțiile angajatorilor sunt definite ca plăți efectuate de angajatori, în cursul perioadei de referință a venitului, în beneficiul salariaților către asiguratori (fonduri de asigurări sociale și programe cu finanțare privată) acoperind contribuțiile legale, convenționale sau contractuale ca asigurare pentru riscuri sociale.

Sunt incluse:

 contribuțiile angajatorilor la programele de pensii private;

 contribuțiile angajatorilor la asigurările de sănătate private;

 contribuțiile angajatorilor la asigurările de viață;

 contribuțiile angajatorilor la alte programe de asigurări ale angajatorului (de exemplu pentru invaliditate);

 contribuțiile angajatorilor la programele de asigurări de stat (asigurări sociale) (inclusiv impozitele pe salarii percepute pentru asigurările sociale).

2.2.   Venitul din activități independente

Venitul din activități independente este definit ca venitul realizat, în cursul perioadei de referință a venitului, de către persoane fizice, pentru ele însele sau pentru membrii familiei, ca urmare a implicării lor actuale sau anterioare în activități independente. Activitățile independente sunt acele activități în care remunerația depinde direct de profiturile (sau de potențialul pentru profituri) obținute de pe urma bunurilor și serviciilor produse (unde autoconsumul este considerat ca făcând parte din profituri). Lucrătorul care desfășoară o activitate independentă adoptă deciziile operaționale care afectează întreprinderea sau deleagă adoptarea deciziilor respective, păstrând însă responsabilitatea pentru bunăstarea întreprinderii. (În acest context, noțiunea de „întreprindere” include operațiunile desfășurate de o singură persoană). Remunerația pentru hobbyuri este considerată o activitate independentă.

În cazul în care venitul colectat sau realizat corespunde unei perioade de timp anterioare perioadei de referință, se aplică ajustări de bază pentru actualizarea datelor în funcție de perioada de referință a venitului.

Venitul din activități independente este defalcat după cum urmează:

1. Profiturile sau pierderile brute în numerar din activități independente (inclusiv drepturi de autor) (PY050G);

2. Valoarea bunurilor produse pentru autoconsum (PY070G).

2.2.1.   Profituri sau pierderi brute în numerar din activități independente (inclusiv drepturi de autor) (PY050G)

Sunt incluse:

 profitul sau pierderile nete acumulate de proprietarii lucrători sau de partenerii unei întreprinderi individuale, minus dobânda pe împrumuturile comerciale acordate întreprinderii;

 drepturile de autor încasate pentru scrieri, invenții etc., neincluse în contul de profit și pierderi al întreprinderilor individuale;

 chiriile pentru imobile comerciale, vehicule, echipamente etc., neincluse în contul de profit și pierderi al întreprinderilor individuale, după deducerea costurilor corespunzătoare, cum ar fi dobânda pe împrumuturile aferente, lucrările de reparații și întreținere, precum și taxele de asigurare.

Sunt excluse:

 onorariile de directori obținute de proprietarii societății comerciale constituite pe acțiuni [care se includ la „Salariul brut în bani sau în venituri asimilate” (PY010G)];

 dividendele plătite de societățile comerciale pe acțiuni [care se includ la „Dobânzi, dividende, profituri din investiții de capital într-o întreprindere individuală” (HY090G)];

 profiturile din capitalul investit într-o întreprindere individuală în care persoana nu lucrează („comanditari”) [aceste profituri se includ la „Dobânzi, dividende, profituri din investiții de capital într-o întreprindere individuală” (HY090G)];

 chiria pentru terenuri și încasări de la locatarii pensiunii sau locatari [care se includ la „Venituri din închirierea de proprietăți sau terenuri” (HY040G)];

 chiriile pentru locuințele neincluse în contul de profit și pierderi al întreprinderilor individuale [care se includ la „Venituri din închirierea de proprietăți sau terenuri” (HY040G)].

Venitul din activități independente se calculează ca:

 producție comercială (venit brut sau cifră de afaceri, inclusiv valoarea bunurilor produse de întreprindere dar consumate de lucrătorul care desfășoară o activitate independentă sau de gospodăria acestuia);

 plus valoarea de piață a bunurilor și serviciilor achiziționate pentru întreprinderea individuală dar consumate de întreprinzător și de membrii gospodăriei sale;

 plus venitul din proprietăți încasat din active financiare și de altă natură aparținând întreprinderii respective;

 minus consumul intermediar (costurile materiilor prime, costurile vânzărilor, costurile de distribuție, costurile de întreținere, cheltuielile administrative etc.);

 minus remunerarea salariaților (plăți, salarii și contribuții la asigurările sociale pentru salariați);

 minus impozitele pe producție și taxele de import;

 minus dobânda plătită pentru împrumuturile comerciale acordate unei întreprinderi;

 minus chiriile plătite pentru terenuri și alte bunuri corporale neproduse închiriate de întreprindere;

 minus consumul de capital fix;

 plus subvențiile.

În practică, în cazul în care lucrătorul care desfășoară o activitate independentă sau întreprinderea elaborează situația financiară anuală în scopuri fiscale, profitul/pierderile brute ale veniturilor se calculează ca profitul/pierderile nete operaționale indicate în declarația fiscală respectivă pentru cea mai recentă perioadă de 12 luni, înaintea deducerii impozitelor pe venit și a contribuțiilor obligatorii la asigurările sociale.

În absența conturilor anuale fie în scopuri fiscale sau ca un cont de afaceri, o măsură alternativă pentru a măsura venitul din activități independente o reprezintă colectarea sumei bănești (și a bunurilor) obținute din activități de uz personal (pentru consum sau economisire, inclusiv valoarea de piață a bunurilor produse sau achiziționate de întreprindere dar preluate pentru uzul personal).

2.2.2.   Valoarea bunurilor produse pentru autoconsum (PY070G)

Valoarea bunurilor produse pentru autoconsum se referă la valoarea alimentelor și băuturilor produse și de asemenea consumate în cadrul aceleiași gospodării.

Valoarea bunurilor produse pentru autoconsum se calculează ca valoare de piață a bunurilor produse, cu deducerea tuturor cheltuielilor efectuate în cursul producției.

Valoarea alimentelor și băuturilor este inclusă, în cazul în care acestea reprezintă o componentă semnificativă a venitului la nivel național sau constituie o componentă semnificativă a venitului anumitor grupuri de gospodării.

Această valoare nu include următoarele:

 valoarea serviciilor casnice;

 orice producție destinată vânzării și orice retrageri dintr-o întreprindere ale unui lucrător care desfășoară o activitate independentă [aceste valori se includ la „Profit sau pierderi brute ale veniturilor din activități independente” (inclusiv drepturi de autor) (PY050G)].

2.3.   Chiria imputată

2.3.1.   Chiria imputată (HY030G)

Chiria imputată se referă la valoarea care este imputată pentru toate gospodăriile care nu raportează plata chiriei întregi fie că sunt ocupanții propriei locuințe, fie că locuiesc în locuințe închiriate la un preț mai mic decât prețul pieței sau fiindcă cazarea este oferită fără plata chiriei.

Chiria imputată este estimată numai pentru acele locuințe (și toate clădirile aferente, precum garajul) utilizate ca reședință principală de către gospodării.

Valoarea imputată este chiria de piață echivalentă care este plătită pentru o locuință similară celei ocupate, minus chiria plătită efectiv (în cazul în care locuința este închiriată la un preț mai scăzut decât prețul pieței), minus subvențiile primite din partea guvernului sau a unei instituții non-profit (în cazul în care locuința este ocupată de proprietar sau este închiriată la un preț mai scăzut decât prețul pieței), minus cheltuielile minore pentru reparații sau renovare, pe care gospodăriile de ocupanți ai propriei gospodării le fac pentru locuințe, de tipul celor efectuate de obicei de către proprietari.

Chiria de piață este chiria datorată pentru dreptul de a utiliza o locuință nemobilată de pe piața privată, cu excluderea cheltuielilor pentru încălzire, apă, electricitate etc.

2.4.   Venitul din proprietate

Venitul din proprietate este definit ca venitul realizat, minus cheltuielile acumulate, în cursul perioadei de referință a venitului, de către proprietarul unor active financiare sau bunuri corporale neproduse (terenuri), în schimbul furnizării de fonduri sau punerii bunurilor corporale neproduse la dispoziția altei instituții.

Venitul din proprietate este defalcat după cum urmează:

1. Dobânzile, dividendele, profiturile din investiții de capital într-o întreprindere individuală (HY090G);

2. Venitul din închirierea unei proprietăți sau a unor terenuri (HY040G).

2.4.1.   Dobânzi, dividende, profituri din investiții de capital într-o întreprindere individuală (HY090G)

Dobânzile (neincluse în profitul/pierderile unei întreprinderi individuale), dividendele și profiturile din investiții de capital într-o întreprindere individuală se referă la cuantumul dobânzii pe active, precum conturi bancare, certificate de depozit, obligațiuni etc., dividendele și profiturile din investiții de capital într-o întreprindere individuală, în care persoana nu lucrează, încasate în cursul perioadei de referință a venitului, minus cheltuielile contractate.

2.4.2.   Venit din închirierea unei proprietăți sau a unor terenuri (HY040G)

Venitul din închirierea unei proprietăți sau a unor terenuri se referă la venitul realizat, în cursul perioadei de referință a venitului, din închirierea unei proprietăți (de exemplu, închirierea unei locuințe neincluse în profitul/pierderile întreprinderilor individuale, încasările de la locatarii pensiunii sau locatari sau chiria pentru terenuri), după deducerea costurilor, precum rambursări ale dobânzii ipotecare, reparații minore, întreținere, asigurări și alte cheltuieli.

2.5.   Transferuri curente încasate

2.5.1.   Prestații sociale

Prestațiile sociale ( 4 ) sunt definite ca transferuri curente încasate de gospodării în cursul perioadei de referință a venitului ( 5 ) și care sunt destinate să reducă povara financiară a unui număr de riscuri sau necesități, efectuate prin programe organizate în mod colectiv sau în afara programelor respective de către instituții guvernamentale și instituții non-profit în serviciul gospodăriilor.

Se include valoarea tuturor contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit plătibile pentru prestații de către beneficiar programelor de asigurări sociale sau autorităților fiscale.

Pentru a putea fi inclus ca prestație socială, transferul trebuie să îndeplinească unul din următoarele două criterii:

 sfera de cuprindere este obligatorie (conform legii, unei reglementări sau unei convenții colective) pentru grupul în cauză;

 se bazează pe principiul solidarității sociale (de exemplu, în cazul în care este o pensie din asigurări, prima și creanțele nu sunt proporționale cu gradul de risc individual al persoanelor protejate).

Prestațiile sociale sunt defalcate după cum urmează:

1. Alocații familiale/pentru copii (HY050G);

2. Alocații pentru locuință (HY070G);

3. Ajutoare de șomaj (PY090G);

4. Prestații pentru limită de vârstă (PY100G);

5. Indemnizații de urmaș (PY110G);

6. Prestații în caz de boală (PY120G);

7. Pensii de invaliditate (PY130G);

8. Alocații pentru educație (PY140G);

9. Excludere socială neclasificată în altă parte (HY060G).

Prestațiile sociale nu includ următoarele:

 prestațiile plătite din programe la care beneficiarul a făcut numai plăți voluntare, independent de angajatorul său sau de guvern [care se includ la „Pensii din programe de pensii individuale (altele decât cele reglementate de ESSPROS)” (PY080G)].

2.5.1.1.   Alocații familiale/pentru copii (HY050G)

Funcția familie/copii se referă la prestațiile care:

 furnizează susținere financiară gospodăriilor pentru creșterea copiilor;

 furnizează asistență financiară persoanelor care întrețin rude, altele decât copii.

Sunt incluse:

 venitul de înlocuire în eventualitatea nașterii unui copil: plăți forfetare sau în funcție de nivelul câștigurilor, destinate să compenseze părintele pentru pierderea veniturilor în urma absenței de la lucru ca urmare a nașterii unui copil, pentru perioada dinainte și/sau după naștere sau pentru adopție;

 indemnizația de naștere: prestații plătite de obicei ca o sumă forfetară sau în tranșe pentru nașterea sau adopția unui copil;

 alocația pentru concediu parental: prestație plătită mamei sau tatălui în cazul întreruperii lucrului sau reducerii timpului de lucru pentru creșterea unui copil, de obicei de vârstă mică;

 alocația familială/pentru copii: plăți periodice către un membru al unei gospodării cu copii aflați în întreținere, pentru asistarea cheltuielilor de creștere a copiilor;

 alte alocații în numerar: prestații plătite independent de alocațiile familiale pentru susținerea gospodăriilor și pentru a le ajuta să facă față unor cheltuieli specifice, precum cele rezultate din nevoile specifice ale familiilor monoparentale sau ale familiilor cu copii cu handicap. Aceste prestații pot fi plătite periodic sau ca o sumă forfetară.

Sunt excluse:

 plățile efectuate de angajatori unei salariate în loc de plăți și salarii printr-un program de asigurări sociale, în cazul în care aceasta nu poate lucra pe durata unui concediu de maternitate, caz în care plata respectivă nu poate fi identificată în mod separat și clar ca prestație socială [aceste plăți se includ la „Salariu brut în bani sau în venituri asimilate” (PY010G)];

 plățile suplimentare efectuate de angajatori unei salariate pentru suplimentarea plății concediului de maternitate din programele de asigurări sociale, în cazul în care plățile respective nu pot fi identificate în mod separat și clar ca prestații sociale [aceste plăți se includ la „Salariu brut sau în venituri asimilate” (PY010G)].

2.5.1.2.   Alocații pentru locuință (HY070G)

Funcția locuință se referă la intervențiile autorităților publice în scopul asistării gospodăriilor să facă față costurilor locuinței. Un criteriu esențial în stabilirea sferei de aplicare a alocației pentru locuință îl reprezintă existența unui test pentru prestație.

Sunt incluse:

 alocația pentru chirie: un transfer acordat cu controlul resurselor, de către o autoritate publică chiriașilor, temporar sau pe termen lung, pentru a-i ajuta cu costurile chiriei;

 alocația pentru ocupanții propriei locuințe: un transfer după verificarea mijloacelor, acordat de o autoritate publică ocupanților propriei locuințe pentru a ușura costurile lor curente cu locuința: în practică, adeseori pentru a-i ajuta la plata ipotecilor și/sau a dobânzilor.

Sunt excluse:

 politica de locuințe sociale organizată prin sistemul fiscal (respectiv avantaje fiscale);

 toate transferurile de capital (în special subvențiile pentru investiții).

2.5.1.3.   Ajutoare de șomaj (PY090G)

Ajutoarele de șomaj se referă la prestații care înlocuiesc total sau parțial venitul pierdut de un salariat ca urmare a pierderii unui loc de muncă remunerat, care asigură un venit de subzistență (sau mai mult decât atât) persoanelor care intră sau reintră pe piața forței de muncă, care compensează pierderea de venituri datorată șomajului parțial, care înlocuiesc total sau parțial venitul pierdut de un lucrător în vârstă care se pensionează dintr-un loc de muncă remunerat înainte de vârsta de pensionare legală ca urmare a reducerii locurilor de muncă din motive economice, care contribuie la costul formării sau recalificării persoanelor care caută un loc de muncă sau care ajută șomerii să facă față costului călătoriei sau reinstalării pentru a obține un loc de muncă.

Sunt incluse:

 ajutoarele de șomaj complete: prestații care compensează pierderea veniturilor, în cazul în care o persoană este capabilă și disponibilă să lucreze dar nu poate găsi un loc de muncă adecvat, inclusiv persoanele care nu au mai avut un loc de muncă;

 ajutoarele de șomaj parțiale: prestații care compensează pierderea plăților sau salariilor ca urmare a unui regim de lucru formal cu program redus și/sau unor orare de lucru intermitente, indiferent de cauza acestora (recesiune sau încetinirea ritmului economic, defectarea echipamentelor, condiții climatice, accidente și așa mai departe) și unde relația dintre angajator și salariat continuă;

 pensionarea anticipată din motive legate de piața forței de muncă: plăți periodice pentru lucrătorii în vârstă care se pensionează înainte de împlinirea vârstei de pensionare normale ca urmare a șomajului sau reducerii locurilor de muncă cauzate de măsuri economice, precum restructurarea unui sector industrial sau a unei întreprinderi comerciale. De obicei, plățile respective încetează în cazul în care beneficiarul obține dreptul la o pensie pentru limită de vârstă;

 indemnizația pentru formare profesională: plăți din fondurile de asigurări sociale sau din partea agențiilor publice către grupuri țintă de persoane din forța de muncă care participă la programe de formare destinate dezvoltării potențialului de muncă al acestora;

 mobilitate și reinstalare: plăți din fondurile de asigurări sociale sau din partea agențiilor publice către șomeri pentru a-i încuraja să se deplaseze în altă localitate sau să-și schimbe ocupația pentru a căuta sau a obține un loc de muncă;

 plăți compensatorii la încetarea raporturilor de muncă (prestații de compensare a angajaților pentru încetarea angajării înainte ca salariatul să fi împlinit vârsta de pensionare normală pentru locul de muncă respectiv);

 plăți compensatorii pentru concedieri: sume forfetare plătite salariaților care au fost concediați fără o vină personală de către o întreprindere care își încetează sau reduce activitățile;

 alte prestații în numerar: altă asistență financiară, în special plăți pentru șomerii pe termen lung.

Sunt excluse:

 alocațiile familiale plătite pentru copii aflați în îngrijire [care se includ la „Alocații familiale/pentru copii” (HY050G)].

2.5.1.4.   Prestații pentru limita de vârstă (PY100G)

Funcția limită de vârstă se referă la furnizarea de protecție socială împotriva riscurilor legate de bătrânețe, pierderi de venit, venit inadecvat, lipsă de independență în efectuarea activităților zilnice, participare redusă la viața socială și așa mai departe.

Prestațiile pentru limită de vârstă includ prestațiile care oferă un venit substitutiv, atunci când persoana în vârstă se retrage de pe piața forței de muncă sau care garantează un anumit venit, în cazul în care o persoană a atins vârsta prescrisă.

Sunt incluse:

 pensiile pentru limită de vârstă: plăți periodice destinate să mențină venitul beneficiarului după pensionarea dintr-un post remunerat la vârsta standard sau să susțină venitul persoanelor în vârstă;

 pensiile anticipate pentru limită de vârstă: plăți periodice destinate să mențină venitul beneficiarilor care se pensionează înainte de vârsta normală stabilită în programul relevant sau în programul de referință. Acestea pot fi acordate cu sau fără reducerea pensiei normale;

 pensiile parțiale: plata periodică a unei părți din pensia completă lucrătorilor în vârstă care continuă să lucreze dar își reduc programul de lucru sau al căror venit dintr-o activitate profesională se situează sub un plafon definit;

 alocațiile de îngrijire: prestație plătită persoanelor în vârstă care necesită o asistență frecventă sau constantă pentru a le ajuta să facă față costurilor suplimentare de îngrijire (alta decât îngrijirea medicală), în cazul în care prestația nu reprezintă rambursarea unor cheltuieli autorizate;

 indemnizațiile de urmaș plătite după vârsta de pensionare normală;

 prestațiile în bani în caz de invaliditate plătite după vârsta de pensionare normală;

 plățile forfetare la data pensionării normale;

 alte prestații în numerar: alte prestații periodice și forfetare plătite la pensionare sau ca urmare a bătrâneții, precum sume forfetare plătite persoanelor care nu îndeplinesc în întregime cerințele pentru o pensie periodică sau care sunt incluse într-un program destinat să asigure plata la pensionare doar a unei sume forfetare.

Sunt excluse:

 alocațiile familiale pentru copiii aflați în îngrijire [care se includ la „Alocații familiale/pentru copii” (HY050G)];

 prestații pentru pensionare anticipată plătite din motive legate de piața forței de muncă sau în cazul unei capacități de lucru reduse [acestea se includ la „Ajutoare de șomaj” (PY090G) sau la „Pensii de invaliditate” (PY130G)];

 prestațiile plătite persoanelor în vârstă care necesită o asistență frecventă sau constantă pentru a le ajuta să facă față costurilor suplimentare de îngrijire, atunci când prestațiile sunt rambursate pe baza unor cheltuieli autorizate.

2.5.1.5.   Indemnizații de urmaș (PY110G)

Indemnizațiile de urmaș se referă la indemnizațiile care asigură un venit temporar sau permanent persoanelor sub vârsta de pensionare după decesul soțului sau soției, partenerului sau unei rude apropiate, de obicei în cazul în care aceasta din urmă a fost principalul susținător al familiei beneficiarului.

Urmașii eligibili pentru prestație pot fi soțul/soția sau fostul soț/fosta soție a persoanei decedate, copiii, nepoții, părinții sau alte rude. În anumite cazuri, prestația poate fi de asemenea plătită unei persoane din afara familiei.

Indemnizația de urmaș este acordată de obicei în temeiul unui drept derivat, respectiv un drept care a aparținut inițial unei alte persoane al cărei deces este condiția de acordare a prestației.

Sunt incluse:

 pensia de urmaș: plăți periodice către persoane ale căror drepturi derivă din legătura lor cu persoana decedată, protejată de un program (văduve, văduvi, orfani și similar);

 ajutorul de înmormântare: plată unică către o persoană ale căror drepturi derivă din relația sa cu persoana decedată (văduve, văduvi, orfani și similar);

 alte indemnizații în numerar: alte plăți periodice sau forfetare efectuate în temeiul unui drept derivat al urmașului.

Sunt excluse:

 alocațiile familiale pentru copiii aflați în întreținere [aceste prestații se includ la „Alocații familiale/pentru copii” (HY050G)];

 cheltuielile de înmormântare;

 plățile suplimentare efectuate de angajatori altor persoane eligibile pentru suplimentarea plății indemnizațiilor de urmaș dintr-un program de asigurări sociale, în cazul în care plățile respective nu pot fi identificate în mod separat și clar ca prestații sociale [aceste plăți se includ la „Salariu brut în bani sau venituri asimilate” (PY010G)];

 indemnizațiile de urmaș plătite după vârsta de pensionare normală [aceste prestații se includ la „Prestații pentru limită de vârstă” (PY100G)].

2.5.1.6.   Prestațiile în caz de boală (PY120G)

Prestațiile în caz de boală se referă la prestații în numerar, care înlocuiesc total sau parțial pierderea de venituri în cursul incapacității de muncă temporare datorate unei boli sau unei accidentări.

Prestațiile în caz de boală includ următoarele:

 concediul de boală plătit: plăți forfetare sau proporționale cu veniturile destinate să compenseze persoana protejată total sau parțial pentru pierderea de venituri determinată de incapacitatea temporară de muncă datorată unei boli sau accidentări. Aceste prestații pot fi plătite prin intermediul unor programe de protecție socială autonome dar pot fi de asemenea oferite de angajator sub forma unei plăți continue a plăților și salariilor pe durata perioadei de boală;

 concediul plătit în caz de boală sau de accidentare a unui copil aflat în îngrijire;

 alte prestații în numerar: diverse plăți efectuate pentru a proteja persoanele contra bolii sau accidentării.

Sunt excluse:

 prestațiile în numerar care înlocuiesc pierderea de venituri în cursul incapacității de muncă temporare datorate gravidității [aceste prestații se includ la „Alocații familiale/pentru copii” (HY050G)];

 prestațiile în numerar care înlocuiesc pierderea de venituri în cursul incapacității de muncă temporare datorate invalidității [aceste prestații se includ la „Pensii de invaliditate” (PY130G)];

 plățile efectuate de angajatori unui salariat în loc de plăți și salarii printr-un program de asigurări sociale, în cazul în care acesta nu este capabil să lucreze în timpul bolii, în cazul în care plățile respective nu pot fi identificate în mod separat și clar ca prestații sociale [aceste plăți se includ la „Salariu brut în bani sau în venituri asimilate” (PY010G)];

 plățile suplimentare acordate de angajatori unui salariat pentru suplimentarea plății pentru concediu de boală dintr-un program de asigurări sociale, în cazul în care plățile respective nu pot fi identificate în mod separat și clar ca prestații sociale [aceste plăți se includ la „Salariu brut în bani sau venituri asimilate” (PY010G)].

2.5.1.7.   Pensii de invaliditate (PY130G)

Pensiile de invaliditate se referă la pensiile care asigură un venit persoanelor sub vârsta de pensionare normală a căror capacitate de a munci și câștiga este inferioară nivelului minim prevăzut de legislație din cauza unei invalidități fizice sau mentale.

Invaliditatea este incapacitatea totală sau parțială de a se angaja într-o activitate economică sau de a duce o viață normală ca urmare a unei infirmități fizice sau mentale, care poate să fie permanentă sau să persiste dincolo de o perioadă minimă prescrisă.

Sunt incluse:

 pensia de invaliditate: plată periodică destinată să mențină sau să susțină venitul unei persoane sub vârsta de pensionare normală, care suferă de o invaliditate care îi afectează capacitatea de a munci sau a câștiga sub nivelul minim stabilit de legislație;

 pensionarea anticipată în cazul unei capacități de muncă reduse: plăți periodice pentru lucrătorii în vârstă care se pensionează înainte de împlinirea vârstei de pensionare normale, ca urmare a capacității de muncă reduse. De obicei, aceste pensii încetează în cazul în care beneficiarul obține dreptul la o pensie pentru limită de vârstă;

 alocația de îngrijire: prestație plătită persoanelor cu handicap sub vârsta de pensionare normală, care necesită o asistență frecventă sau constantă pentru a le ajuta să facă față costurilor suplimentare ale îngrijirii (altele decât îngrijirea medicală). Prestația nu trebuie să reprezinte rambursarea unor cheltuieli autorizate;

 integrarea economică a persoanelor cu handicap: alocații plătite persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea desfășoară o activitate adaptată stării lor, de obicei într-un atelier protejat sau în cazul în care urmează o formare profesională;

 pensii de invaliditate acordate de drept copiilor cu handicap, indiferent de gradul de dependență a acestora;

 alte prestații în numerar: plăți periodice și forfetare care nu se încadrează la pozițiile anterioare, precum ajutorul de venit ocazional și așa mai departe.

Sunt excluse:

 prestațiile oferite pentru a înlocui total sau parțial veniturile pe durata incapacității de muncă temporare datorate unei boli sau accidentări [aceste prestații se includ la „Prestații în caz de boală” (PY120G)];

 alocațiile familiale plătite beneficiarilor de pensii de invaliditate [aceste prestații se includ la „Alocații familiale/pentru copii” (HY050G)];

 prestațiile plătite persoanelor aflate în întreținere supraviețuitoare ale persoanelor cu handicap, precum pensiile [aceste prestații se includ la „Indemnizații de urmaș” (PY110G)];

 prestațiile care constituie rambursarea unor cheltuieli autorizate;

 prestații în bani în caz de invaliditate, plătite după vârsta de pensionare normală [aceste prestații se includ la „Prestații pentru limita de vârstă” (PY100G)];

 plățile acordate de angajatori unui salariat în loc de plăți sau salarii printr-un program de asigurări sociale, în cazul în care salariatul este în incapacitate de muncă ca urmare a unei invalidități, plățile respective neputând fi identificate în mod separat și clar ca prestații sociale [aceste plăți se includ în „Salariu brut în bani sau venituri asimilate” (PY010G)];

 plățile suplimentare acordate de angajatori unui salariat pentru suplimentarea plății pentru concediu de invaliditate dintr-un program de asigurări sociale, în cazul în care plățile respective nu pot fi identificate în mod separat și clar ca prestații sociale [aceste plăți se includ la „Salariu brut în bani sau venituri asimilate” (PY010G).

2.5.1.8.   Alocații pentru educație (PY140G)

Alocațiile pentru educație se referă la subvenții, burse și alte ajutoare educaționale primite de studenți.

2.5.1.9.   Excluderea socială neclasificată în altă parte (HY060G)

Prestațiile sociale din funcția „excludere socială neclasificată în altă parte” se referă la „personale excluse social” sau la „cele cu risc de excludere socială”. Deși această definiție este generală, se pot identifica grupuri țintă (printre altele), precum săracii, migranții, refugiații, persoanele dependente de droguri, alcoolicii sau victimele actelor de violență.

Sunt incluse:

 susținerea venitului: plăți periodice acordate persoanelor cu resurse insuficiente. Condițiile de acordare a drepturilor respective pot include nu numai resursele personale, ci și cetățenia, reședința, vârsta, disponibilitatea de a lucra și situația familială. Prestațiile pot avea o durată limitată sau nelimitată; ele pot fi plătite persoanei fizice sau familiei și pot fi oferite de administrația centrală sau locală;

 alte prestații în numerar: susținerea persoanelor sărace și vulnerabile în a face față sărăciei sau pentru asistarea acestora în situații dificile. Prestațiile respective pot fi plătite de organizații non-profit private.

2.5.2.   Transferuri regulate în numerar încasate între gospodării (HY080G)

Transferurile regulate în numerar încasate între gospodării se referă la sume monetare regulate încasate, în cursul perioadei de referință a venitului, de la alte gospodării sau persoane.

Sunt incluse:

 pensia alimentară și alocația pentru copil obligatorii;

 pensia alimentară și alocația pentru copil voluntare încasate în mod regulat;

 ajutorul regulat în numerar primit de la alte persoane decât membrii gospodăriei;

 ajutorul regulat în numerar primit de la gospodării din alte țări.

Sunt excluse:

 Locuința gratuită sau subvenționată pusă la dispoziție de o altă gospodărie [care se include la „Chiria imputată” (HY030G)].

2.6.   Alte venituri încasate

2.6.1.   Venit încasat de persoanele sub 16 ani (HY110G)

Venitul încasat de persoanele sub 16 ani este definit ca venitul brut primit de toți membrii gospodăriei în vârstă de sub 16 ani în cursul perioadei de referință a venitului.

Sunt excluse:

 transferurile între membrii gospodăriei;

 venitul colectat la nivelul gospodăriei (respectiv variabilele HY040G, HY050G, HY060G, HY070G, HY080G și HY090G).

2.7.   Plata dobânzilor

2.7.1.   Dobânzi ipotecare plătite (HY100G)

Dobânzile ipotecare plătite se referă la suma brută totală, înaintea deducerii creditului fiscal sau a scutirii fiscale din dobânzile ipotecare pe locuința principală a gospodăriei, în cursul perioadei de referință a venitului.

Sunt excluse:

 orice alte plăți ipotecare, împrumuturi sau dobânzi, efectuate simultan, precum asigurarea de protecție ipotecară sau asigurarea casei și a bunurilor;

 plățile ipotecare suplimentare în scopul de a obține fonduri destinate locuinței (de exemplu reparații, renovări, întreținere etc.) sau pentru alte scopuri;

 rambursarea împrumutului sau a investiției.

2.8.   Transferuri curente plătite

Transferurile curente plătite sunt defalcate după cum urmează:

1. Impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările sociale (HY140G);

2. Impozitele regulate pe avere (HY120G);

3. Contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale (PY030G);

4. Transferurile regulate în numerar între gospodării plătite (HY130G).

2.8.1.   Impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale (HY140G)

Impozitul pe venit se referă la impozite pe venit, profituri și câștiguri de capital. Acestea sunt evaluate în funcție de venitul efectiv sau presupus al persoanelor fizice, gospodăriilor sau unității de impozitare. Sunt incluse impozitele evaluate în funcție de proprietățile deținute, terenuri sau bunuri imobile, în cazul în care acestea sunt utilizate ca bază pentru estimarea venitului proprietarilor.

Impozitele pe venit includ următoarele:

 impozitele pe venitul individual, ale gospodăriei sau unității de impozitare (venit din angajare, proprietăți, activități antreprenoriale, pensii etc.), inclusiv impozitele deduse de angajatori (impozitele proporționale cu venitul), alte impozite reținute la sursă și impozite pe venitul proprietarilor întreprinderilor individuale, plătite în cursul perioadei de referință a venitului;

 în mod excepțional, statele membre care utilizează date din registre, precum și alte state membre pentru care aceasta reprezintă abordarea cea mai adecvată, pot raporta impozitele pe „venitul încasat” în anul de referință al venitului, numai în cazul în care acesta are un efect marginal asupra comparabilității;

 orice rambursare de impozit încasat în cursul perioadei de referință a venitului, în funcție de impozitul plătit pe venitul încasat în cursul perioadei de referință a venitului sau în anii anteriori. Această valoare este luată în considerare ca o reducere a impozitelor plătite;

 dobânzile percepute pe arieratele fiscale scadente și amenzile impuse de autoritățile fiscale.

Impozitele pe venit nu includ:

 taxele plătite pentru drepturi de vânat, tir și pescuit.

Contribuțiile la asigurările sociale se referă la contribuțiile salariaților, lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă, șomerilor, pensionarilor și altele (dacă este cazul), plătite în cursul perioadei de referință a venitului din programe de asigurări sociale de stat obligatorii sau ale angajatorilor (pensie, sănătate etc.).

2.8.2.   Impozite regulate pe avere (HY120G)

Impozitele regulate pe avere se referă la impozitele plătibile periodic pentru deținerea sau utilizarea terenurilor sau clădirilor de către proprietari și la impozitele curente pe patrimoniul net și alte active (bijuterii, alte semne exterioare ale averii). Impozitele regulate pe avere care se raportează sunt cele plătite în cursul perioadei de referință a venitului.

Sunt incluse dobânzile percepute pe arieratele fiscale scadente și amenzile impuse de autoritățile fiscale, plătite în cursul perioadei de referință a venitului, precum și impozitele pe proprietăți plătite direct autorității fiscale de către chiriași în cursul perioadei de referință a venitului.

Sunt excluse:

 impozitele ocazionale, precum impozitele pe moșteniri, drepturile de succesiune sau impozitele pe donații inter vivos;

 impozitele evaluate în funcție de cota-parte din proprietăți, terenuri sau bunuri imobile, în cazul în care acestea sunt utilizate ca bază de estimare a venitului proprietarilor [aceste impozite se includ la „Impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale” (HY140G)];

 impozitele pe terenuri, clădiri sau alte active deținute sau închiriate de întreprinderi și utilizate de acestea pentru producție (aceste impozite sunt considerate impozite pe producție și se deduc din producția comercială a venitului din activități independente pentru a constitui componenta „Profituri sau pierderi brute în numerar din activități independente” [inclusiv drepturi de autor (PY050G)].

2.8.3.   Contribuții ale angajatorilor la asigurările sociale (PY030G)

Contribuțiile sociale ale angajatorilor sunt definite în venitul salariatului.

2.8.4.   Transferuri regulate în numerar plătite între gospodării (HY130G)

Transferurile regulate în numerar plătite între gospodării se referă la sumele monetare regulate plătite altor gospodării, în cursul perioadei de referință a venitului.

Transferurile regulate plătite între gospodării includ următoarele:

 pensia alimentară și alocația pentru copil obligatorii;

 pensia alimentară și alocația pentru copil voluntare încasate în mod regulat;

 ajutorul regulat în numerar primit de la alte persoane decât membrii gospodăriei;

 ajutorul regulat în numerar primit de la gospodării din alte țări.

3.   COMPONENTELE VENITULUI NET

Componentele venitului net sunt obținute din componentele corespunzătoare ale venitului brut după deducerea impozitului pe venit la sursă și a contribuțiilor la asigurările sociale.

Componentele nete pot fi furnizate după cum urmează:

1. Fără impozitul pe venit reținut la sursă și fără contribuțiile la asigurările sociale;

2. Fără impozitul pe venit reținut la sursă;

3. Fără contribuțiile la asigurările sociale.

4.   VENITUL BRUT TOTAL ȘI DISPONIBIL AL GOSPODĂRIEI

4.1.   Venitul brut total al gospodăriei (HY010) se calculează după cum urmează:

Însumarea componentelor venitului personal brut pentru toți membrii gospodăriei (salariul brut în bani sau venituri asimilate (PY010G); salariul brut neplătit în bani (PY020G); contribuțiile la asigurările sociale ale angajatorilor (PY030G); profiturile sau pierderile brute în numerar din activități independente [inclusiv drepturi de autor (PY050G)]; valoarea bunurilor produse pentru autoconsum (PY070G); ajutoarele de șomaj (PY090G); prestațiile pentru limită de vârstă (PY100G); indemnizații de urmaș (PY110G); prestații în caz de boală (PY120G); pensiile de handicap (PY130G) și alocațiile pentru educație (PY140G) plus componentele venitului brut la nivelul gospodăriei [chiria imputată (HY030G)]; venitul din închirierea de proprietăți sau terenuri (HY040G); alocațiile familiale/pentru copii (HY050G); excluderea socială neclasificată în altă parte (HY060G); alocațiile pentru locuință (HY070G); transferurile regulate între gospodării încasate în numerar (HY080G); dobânzile, dividendele, profitul din investițiile de capital în întreprinderi individuale (HY090G); venitul realizat de persoanele sub 16 ani (HY110G) minus dobânzile ipotecare (HY100G).

4.2.   Venitul disponibil total al gospodăriei (HY020) poate fi calculat după cum urmează:

Însumarea componentelor venitului personal brut pentru toți membrii gospodăriei (salariul brut în bani sau venituri asimilate (PY010G); salariul brut neplătit în bani (PY020G); contribuțiile la asigurările sociale ale angajatorilor (PY030G); profiturile sau pierderile brute în numerar din activități independente (inclusiv drepturi de autor) (PY050G); valoarea bunurilor produse pentru autoconsum (PY070G); ajutoarele de șomaj (PY090G); prestațiile pentru limită de vârstă (PY100G); indemnizații de urmaș (PY110G); prestațiile în caz de boală (PY120G); pensiile de invaliditate (PY130G) și alocațiile pentru educație (PY140G) plus componentele venitului brut la nivelul gospodăriei [chiria imputată (HY030G)]; venitul din închirierea de proprietăți sau terenuri (HY040G); alocații familiale/pentru copii (HY050G); excluderea socială neclasificată în altă parte (HY060G); alocațiile pentru locuință (HY070G); transferurile regulate în numerar între gospodării încasate (HY080G); dobânzile, dividendele, profitul din investiții de capital în întreprinderi individuale (HY090G); venitul realizat de persoanele sub 16 ani (HY110G) minus [contribuțiile la asigurările sociale ale salariaților (PY030G)]; dobânzile ipotecare (HY100G); impozitele regulate pe avere (HY120G); transferurile regulate între gospodării plătite în numerar (HY130G); impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările sociale (HY140G).

Variabila HY140G include ajustările și rambursările impozitului pe venit, impozitul pe venit reținut la sursă și contribuțiile la asigurările sociale (dacă este cazul).

Sau:

Suma componentelor venitului personal net pentru toți membrii gospodăriei (fără impozitul pe venit reținut la sursă și contribuțiile la asigurările sociale) [salariu în bani sau în venituri asimilate (PY010N)]; venitul neplătit în numerar al salariatului (PY020N); profiturile sau pierderile în numerar din activități independente (PY050N); valoarea bunurilor produse pentru autoconsum (PY070N); ajutoarele de șomaj (PY090N); prestațiile pentru limită de vârstă (PY100N); indemnizații de urmaș (PY110N); prestațiile în caz de boală (PY120N); pensiile de invaliditate (PY130N) și alocațiile pentru educație (PY140N) plus componentele venitului net (fără impozitul pe venit reținut la sursă și contribuțiile la asigurările sociale) la nivelul gospodăriei [chiria imputată (HY030G)]; venitul din închirierea de proprietăți sau terenuri (HY040N); alocațiile familiale/pentru copii (HY050N); excluderea socială neclasificată în altă parte (HY060N); alocațiile pentru locuință (HY070N); transferurile regulate între gospodării încasate în numerar (HY080N); dobânzile, dividendele, profitul din investițiile de capital în întreprinderi individuale (HY090N); venitul realizat de persoanele sub 16 ani (HY110N) minus [dobânda ipotecară (HY100N)]; impozitele regulate pe avere (HY120G); transferurile regulate plătite în numerar între gospodării (HY130N); rambursarea/încasarea ajustărilor impozitului pe venit (HY145N).

Sau:

Suma componentelor venitului personal pentru toți membrii gospodăriei, plus componentele venitului la nivelul gospodăriei, din care unele sunt nete (după ce s-a scăzut impozitul pe venit, contribuțiile la asigurările sociale sau ambele) iar altele brute sau toate nete dar unele după ce s-a scăzut impozitul reținut la sursă, altele după ce s-au scăzut contribuțiile la asigurările sociale sau după ce s-au scăzut ambele, după deducerea impozitului pe venit și a contribuțiilor la asigurările sociale (HY140N), a impozitelor regulate pe avere, a transferurilor regulate în numerar plătite între gospodării și a contribuțiilor angajatorilor la asigurările sociale.

În acest caz, HY140N poate include rambursarea/încasarea ajustărilor fiscale, impozitul pe venit reținut la sursă și contribuțiile la asigurările sociale pentru anumite componente ale venitului.

4.3.   Venitul disponibil total al gospodăriei, înainte de transferurile sociale, altele decât prestațiile pentru limită de vârstă și indemnizațiile de urmaș (HY022) este definit după cum urmează:

Venitul disponibil total (HY020) minus transferurile nete totale, plus prestațiile pentru limită de vârstă (PY100N) și indemnizațiile de urmaș (PY110N) [respectiv venitul total disponibil (HY020) minus ajutoarele de șomaj (PY090N)]; prestațiile în caz de boală (PY120N); pensiile de invaliditate (PY130N); alocațiile pentru educație (PY140N); alocațiile familiale/pentru copii (HY050N); excluderea socială neclasificată în altă parte (HY060N) și alocațiile pentru locuință (HY070N).

4.4.   Venitul disponibil total al gospodăriei, înainte de transferurile sociale, inclusiv prestațiile pentru limită de vârstă și indemnizațiile de urmaș (HY023) este definit după cum urmează:

Venitul disponibil total (HY020) minus transferurile nete totale [ajutoarele de șomaj (PY090N)]; prestațiile pentru limită de vârstă (PY100N); indemnizațiile de urmaș (PY110N); prestațiile în caz de boală (PY120N); pensiile de invaliditate (PY130N); alocațiile pentru educație (PY140N); alocațiile familiale/pentru copii (HY050N); excluderea socială neclasificată în altă parte (HY060N) și alocațiile pentru locuință (HY070N).

5.   ALTE ELEMENTE NECONSIDERATE PARTE DIN VENIT

5.1.   Contribuții la planurile de pensii private individuale (PY035G)

Contribuțiile la planurile de pensii private individuale, în cursul perioadei de referință a venitului, se referă la politicile de pensii alese de gospodăriile individuale din proprie inițiativă și în folos propriu, independent de angajatori sau de stat și în afara oricărui program de asigurări sociale.

Aceste contribuții reprezintă contrapartida la pensiile din planurile private individuale (altele decât cele reglementate de ESSPROS) (PY080G).

Se includ următoarele: contribuțiile la planurile de pensii individuale pentru limită de vârstă, de urmaș, boală, invaliditate și șomaj.

5.2.   Pensii din planuri private individuale (altele decât cele reglementate de ESSPROS) (PY080G)

Pensiile regulate din planuri private (altele decât cele reglementate de Esspros) se referă la pensiile și anuitățile încasate în cursul perioadei de referință a venitului, sub formă de venit din dobânzi sau dividende din planuri de asigurări private individuale, respectiv programe organizate complete, în cadrul cărora contribuțiile sunt la discreția contribuitorului, independent de angajatori sau de stat.

Sunt incluse:

 pensiile pentru limită de vârstă, de urmaș, boală, invaliditate și șomaj încasate sub formă de dobânzi sau dividende din planuri de asigurări private individuale.

Sunt excluse:

 pensiile din planuri de stat obligatorii;

 pensiile din planuri obligatorii ale angajatorilor.TABELUL 1

Variabilele țintă ale venitului brut la nivelul componentelor

Componentele venitului

Denumirea variabilei

Variabila țintă

2.1.  Venit brut al salariatului

PY010G

Salariu brut în bani sau venituri asimilate (1)

PY020G

Salariul brut neplătit în bani

PY030G

Contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale

2.2.  Venit din activități independente

PY050G

Profiturile sau pierderile brute în numerar din activități independente (inclusiv drepturi de autor)

PY070G

Valoarea bunurilor produse pentru autoconsum

2.3.  Chirie imputată

HY030G

Chiria imputată

2.4.  Venit din proprietăți

HY090G

Dobânzile, dividendele, profiturile din investiții de capital într-o întreprindere individuală

HY040G

Venitul din închirierea de proprietăți sau terenuri

2.5.  Transferuri curente încasate

 
 

Prestații sociale

 

HY050G

Alocațiile familiale/pentru copii

 

HY060G

Excluderea socială neclasificată în altă parte

 

HY070G

Alocațiile pentru locuință

 

PY090G

Ajutoarele de șomaj

 

PY100G

Prestațiile pentru limită de vârstă

 

PY110G

Indemnizațiile de urmaș

 

PY120G

Prestațiile în caz de boală

 

PY130G

Pensiile de invaliditate

 

PY140G

Alocațiile pentru educație

Transferuri regulate în numerar încasate între gospodării

 

HY080G

Transferurile regulate în numerar încasate între gospodării

2.6.  Alt venit realizat

HY110G

Venitul realizat de persoanele sub 16 ani

2.7.  Plata dobânzilor

HY100G

Dobânzile ipotecare

2.8.  Transferuri curente plătite

HY140G

Impozitul pe venit și contribuțiile la asigurări sociale

HY120G

Impozitele regulate pe avere

PY030G

Contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale

HY130G

Transferurile regulate în numerar plătite între gospodării

(1)   Din rațiuni practice, anumite componente ale venitului pot fi incluse în altele (de exemplu, automobilul de serviciu care este inclus inițial în salariul neplătit în bani) și pot fi colectate la poziția salariu plătit în bani.TABELUL 2

Variabilele țintă ale venitului net la nivelul componentelor

Componentele venitului

Denumirea variabilei

Variabila țintă

2.1.  Venit net al salariatului

PY010N

Salariu net în bani sau venituri asimilate (1)

PY020N

Salariu net neplătit în bani

2.2.  Venit din activități independente

PY050N

Profiturile sau pierderile nete în numerar din activități independente (inclusiv drepturi de autor)

PY070N = PY070G

Valoarea bunurilor produse pentru autoconsum

2.3.  Chirie imputată

HY030N = HY030G

Chiria imputată

2.4.  Venit din proprietate

HY090N

Dobânzile, dividendele, profiturile din investiții de capital într-o întreprindere independentă

HY040N

Venitul din închirierea de proprietăți sau terenuri

2.5.  Transferuri curente încasate

 
 

Prestații sociale

 

HY050N

Alocațiile familiale/pentru copii

 

HY060N

Excluderea socială neclasificată în altă parte

 

HY070N

Alocațiile pentru locuință

 

PY090N

Ajutoarele de șomaj

 

PY100N

Prestațiile pentru limită de vârstă

 

PY110N

Indemnizațiile de urmaș

 

PY120N

Prestațiile în caz de boală

 

PY130N

Pensiile de invaliditate

 

PY140N

Alocațiile pentru educație

Transferuri regulate în numerar încasate între gospodării

 

HY080N

Transferurile regulate în numerar încasate între gospodării

2.6.  Alt venit realizat

HY110N

Venitul realizat de persoanele sub 16 ani

2.7.  Plata dobânzilor

HY100N

Dobânzile ipotecare

2.8.  Transferuri curente plătite

HY140N

Impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările sociale

HY145N

Rambursarea/încasarea ajustărilor fiscale

HY120N = HY120G

Impozitele regulate pe avere

HY130N

Transferurile regulate în numerar plătite între gospodării

(1)   Din rațiuni practice, anumite componente ale venitului pot fi incluse în altele (de exemplu, automobilul de serviciu care este inclus inițial în salariul neplătit în bani) și pot fi colectate la poziția salariu plătit în bani.

În cazul în care dintr-o componentă a venitului nu au fost deduse la sursă nici impozitele, nici contribuțiile sociale, componenta respectivă este considerată „brută”.TABELUL 3

Alte elemente considerate a nu face parte din venit

Alte elemente considerate a nu face parte din venit

Denumirea variabilei

Variabila țintă

Contribuții la și pensii din planuri de pensii private individuale (1)

Contribuții la planuri de pensii private individuale

PY035G = PY035N

Contribuțiile la planurile de pensii private individuale

Pensii din planuri private individuale

PY080G

Pensiile din planuri private individuale (brute)

Pensii din planuri private individuale

PY0080N

Pensiile din planuri private individuale (nete)

(1)   Aceste variabile sunt obligatorii după lansarea EU-SILC.
ANEXA II

TRANSMITEREA DATELOR PRIVIND VENITURILE

1.

Unul din principalele obiective ale EU-SILC este transmiterea unor date fiabile și comparabile privind venitul disponibil total al gospodăriei, venitul disponibil total al gospodăriei înainte de efectuarea de transferuri (altele decât prestațiile pentru limită de vârstă și indemnizațiile de urmaș; inclusiv prestațiile pentru limită de vârstă și indemnizațiile de urmaș), venitul brut total și venitul brut la nivelul componentelor.

2.

Acest obiectiv urmează să fie realizat în două etape, astfel încât statele membre să poată amâna transmiterea unora dintre datele menționate anterior până după primul an operațional. Singurele date a căror transmitere nu este obligatorie începând cu primul an operațional sunt următoarele:

 componentele nemonetare ale venitului salariatului (cu excepția automobilelor de serviciu, care sunt calculate din primul an) și ale venitului din activități independente, chiria imputată și plata dobânzilor. Acestea sunt facultative o dată cu primul an operațional și obligatorii din 2007;

 contribuțiile brute ale angajatorilor la contribuțiile sociale se includ începând cu 2007 încolo, în cazul în care rezultatele studiilor de fezabilitate sunt pozitive.

3.

►M1  

Prin derogare de la alineatul (2), Grecia, Spania, Franța, Italia, Portugalia, Polonia și Letonia sunt autorizate să nu furnizeze date referitoare la venitul brut pentru primul an de funcționare. Cu toate acestea, aceste țări trebuie să furnizeze aceste date cât mai curând posibil și în orice caz nu mai târziu 2007.

 ◄

Între timp, Comisia va elabora studii de fezabilitate aprofundate privind acest subiect, în colaborare cu țările și va furniza asistență tehnică inițială pentru a le ajuta să îndeplinească cerințele de transmitere a datelor brute.

Țările raportează în fiecare an cu privire la progresele înregistrate în efectuarea conversiei net/brut în rapoartele lor de calitate.

4.

În cazul în care Grecia, Spania, Franța, Italia sau Portugalia nu pot transmite una din componentele datelor privind venitul brut din primul an operațional, vor fi solicitate să furnizeze componenta corespunzătoare a venitului net.

În acest mod, componenta venit va fi înregistrată întotdeauna sub aceeași formă (brută, fără impozitul pe venit reținut la sursă și contribuțiile la asigurările sociale, fără impozitul pe venit reținut la sursă, fără contribuțiile la asigurările sociale) în conformitate cu specificația națională uzuală pentru componenta respectivă.( 1 ) JO L 165, 3.7.2003, p. 1.

( 2 ) Statelor membre care utilizează în cadrul EU-SILC definiția comună a gospodăriei definită în sistemul statistic național li se permite să definească „calitatea de membru al gospodăriei” în funcție de această definiție.

( 3 ) În cazul în care unele bunuri sau servicii sunt furnizate atât pentru utilizare privată, cât și profesională, atunci utilizarea privată ca proporție din utilizarea totală trebuie să fie estimată și aplicată la valoarea totală.

( 4 ) Prestațiile sociale incluse în EU-SILC, cu excepția alocațiilor pentru locuință, se limitează la prestații în numerar.

( 5 ) Pentru a obține o măsurare mai precisă a gradului de bunăstare a gospodăriei, prestațiile forfetare încasate în cursul perioadei de referință a venitului sunt tratate în conformitate cu recomandările tehnice ale Eurostat. În mod similar, sumele forfetare încasate înaintea perioadei de referință a venitului pot fi luate în considerare și imputate în conformitate cu recomandările Eurostat.

Top