EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1745-20120118

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr.  1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1745/2012-01-18

2003R1745 — RO — 18.01.2012 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1745/2003 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 12 septembrie 2003

privind aplicarea rezervelor minime obligatorii

(BCE/2003/9)

(JO L 250, 2.10.2003, p.10)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1052/2008 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 22 octombrie 2008

  L 282

14

25.10.2008

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 1358/2011 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 14 decembrie 2011

  L 338

51

21.12.2011
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1745/2003 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 12 septembrie 2003

privind aplicarea rezervelor minime obligatorii

(BCE/2003/9)CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană ( 1 ), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 134/2002 ( 2 ),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni ( 3 ),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2818/98 al Băncii Centrale Europene din 1 decembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/1998/15) ( 4 ) a fost modificat semnificativ de două ori. În primul rând, au fost introduse proceduri specifice pentru fuziunile și divizările care implică instituții de credit prin Regulamentul (CE) nr. 1921/2000 al Băncii Centrale Europene din 31 august 2000 (BCE/2000/8) ( 5 ) pentru a clarifica obligațiile acestor instituții în ceea ce privește rezervele minime obligatorii. În al doilea rând, din motive de eficiență, au fost modificate alte dispoziții prin Regulamentul (CE) nr. 690/2002 al Băncii Centrale Europene din 18 aprilie 2002 (BCE/2002/3) ( 6 ) pentru a clarifica faptul că instituțiile emitente de monedă electronică vor fi supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii; pentru a stabili o regulă generală conform căreia instituțiile de credit vor fi exonerate automat de obligația de a constitui rezerve minime obligatorii pe întreaga perioadă de aplicare în care acestea încetează să existe; și pentru a clarifica obligația de a include în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii elementele de pasiv ale unei instituții față de o sucursală a aceleași entități sau față de sediul central sau sediul social al aceleiași entități care nu se află în statele membre participante. Întrucât se aduc noi modificări Regulamentului (CE) nr. 2818/98 (BCE/1998/15), este de dorit, din motive de claritate și raționalizare, ca dispozițiile respective să fie reformulate prin includerea lor într-un singur text.

(2)

Articolul 19 alineatul (1) din statut prevede că, în cazul în care Banca Centrală Europeană (BCE) impune instituțiilor de credit stabilite în statele membre participante obligația de a constitui rezerve minime obligatorii, acestea din urmă trebuie păstrate în conturi deschise la BCE și la băncile centrale naționale participante (BCN participante). Se consideră că este oportun ca aceste rezerve să fie păstrate doar în conturi deschise la BCN participante.

(3)

Pentru ca instrumentul rezervelor minime obligatorii să fie eficient, este nevoie, de asemenea, să se adopte dispoziții privind calculul și aplicarea rezervelor minime obligatorii și norme de raportare și verificare.

(4)

Pentru a exclude obligațiile interbancare din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, orice deducere forfetară aplicată elementelor de pasiv cu scadență de până la doi ani din categoria titlurilor de creanță ar trebui să se bazeze pe coeficientul macro pentru zona euro care reflectă raportul dintre (i) stocul de instrumente relevante emise de instituțiile de credit și deținute de alte instituții de credit și de către BCE și BCN participante și (ii) valoarea totală exigibilă a unor astfel de instrumente emise de instituții de credit.

(5)

De regulă, calendarul perioadelor de aplicare va fi aliniat cu calendarul reuniunilor Consiliului guvernatorilor BCE în cadrul cărora are loc, conform ordinii de zi, evaluarea lunară a orientării politicii monetare.

(6)

Sunt necesare proceduri specifice pentru notificarea și confirmarea rezervelor minime obligatorii pentru ca instituțiile să își cunoască din timp obligațiile în ceea ce privește rezervele minime obligatorii,

A ADOPTAT PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

 „stat membru participant” înseamnă un stat membru al UE care a adoptat euro în conformitate cu tratatul;

 „bancă centrală națională participantă” (BCN participantă) înseamnă banca centrală națională a unui stat membru participant;

 „Eurosistem” înseamnă BCE și BCN participante;

 „instituție” înseamnă orice entitate dintr-un stat membru participant căreia BCE, în temeiul articolului 19 alineatul (1) din statut, îi poate solicita să constituie rezerve minime obligatorii;

 „cont de rezerve minime obligatorii” înseamnă un cont deschis de o instituție la o BCN participantă, al cărui sold la închiderea zilei este luat în calcul în vederea îndeplinirii obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii de către instituția respectivă;

 „obligație de constituire a rezervelor minime obligatorii” înseamnă obligația instituțiilor de a constitui rezerve minime obligatorii în conturile de rezerve minime obligatorii deschise la BCN participante;

 „rata rezervelor minime obligatorii” înseamnă procentul prevăzut la articolul 4 pentru un anumit element din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii;

 „perioada de aplicare” înseamnă perioada în cursul căreia trebuie îndeplinită obligația de constituire a rezervelor minime obligatorii și pe durata căreia trebuie menținute rezervele minime obligatorii în conturile de rezerve minime obligatorii;

 „sold la închiderea zilei” înseamnă soldul în momentul în care s-au încheiat activitățile de plată și înregistrările în legătură cu posibilul acces la facilitățile permanente ale Eurosistemului;

 „zi lucrătoare pentru BCN” înseamnă orice zi în care o anumită BCN participantă este deschisă pentru a desfășura operațiuni de politică monetară ale Eurosistemului;

 „rezident” înseamnă orice persoană fizică sau juridică având reședința pe teritoriul oricărui stat membru participant în sensul articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către BCE ( 7 );

 „măsuri de reorganizare” înseamnă măsurile care urmăresc menținerea sau redresarea situației financiare a unei instituții și care ar putea afecta drepturile preexistente ale terților, inclusiv măsuri care implică posibilitatea suspendării plăților, suspendarea măsurilor de executare sau o reducere a creanțelor;

 „proceduri de lichidare” înseamnă procedurile colective privind o instituție care implică în mod necesar intervenția autorităților judiciare sau a altor autorități competente dintr-un stat membru participant în scopul valorificării activelor sub supravegherea acestor autorități, inclusiv în cazul în care procedurile se încheie prin concordat sau o măsură similară;

 „fuziune” înseamnă o operațiune prin care una sau mai multe instituții de credit (instituțiile care fuzionează), fiind dizolvate fără a intra în lichidare, își transferă toate activele și pasivele unei alte instituții de credit (instituția beneficiară), care poate fi o instituție de credit nou constituită;

 „divizare” înseamnă o operațiune prin care o instituție de credit (instituția divizată), fiind dizolvată fără a intra în lichidare, își transferă toate activele și pasivele mai multor instituții (instituțiile beneficiare), care pot fi instituții de credit nou constituite.

Articolul 2

Instituții supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii

(1)  Următoarele categorii de instituții sunt supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii:

(a) instituțiile de credit, conform definiției din articolul 1 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit ( 8 ), altele decât BCN participante;

(b) sucursale, conform definiției din articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2000/12/CE, ale instituțiilor de credit, conform definiției din articolul 1 alineatul (1) din aceeași directivă, altele decât BCN participante; acestea includ sucursalele instituțiilor de credit care nu au nici sediul social și nici sediul central într-un stat membru participant.

Sucursalele deschise în afara statelor membre participante de instituții de credit constituite în statele membre participante nu sunt supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii.

▼M1

(2)  Fără ca o cerere în acest sens să fie necesară, o instituție este exonerată de obligația de a constitui rezerve minime obligatorii de la începutul perioadei de aplicare în cursul căreia i se retrage autorizația sau renunță la aceasta sau în cursul căreia o autoritate judiciară sau orice altă autoritate competentă a unui stat membru participant ia o decizie privind supunerea instituției la procedura de lichidare.

BCE poate exonera de la obligația de a constitui rezerve minime obligatorii, în mod nediscriminatoriu, următoarele instituții:

(a) instituțiile supuse măsurilor de reorganizare;

(b) instituțiile supuse înghețării fondurilor și/sau altor măsuri impuse de Comunitate sau de un stat membru, în conformitate cu articolul 60 alineatul (2) din tratat, de limitare a utilizării fondurilor acestora sau supuse unei decizii a Consiliului guvernatorilor BCE de suspendare sau de suprimare a accesului acestora la operațiunile de piață monetară sau la facilitățile permanente ale Eurosistemului;

(c) instituțiile pentru care obiectivul regimului rezervelor minime obligatorii al BCE nu ar fi îndeplinit prin impunerea obligației de a constitui rezerve minime obligatorii. La adoptarea deciziei privind o astfel de exonerare, BCE ia în considerare unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

(i) instituția este autorizată să îndeplinească numai funcții specifice;

(ii) instituției nu i se permite să exercite funcții bancare în mod activ, în concurență cu alte instituții de credit;

(iii) instituția are obligația legală de a avea toate depozitele alocate unor obiective legate de asistența regională și/sau internațională pentru dezvoltare.

(3)  BCE publică lista instituțiilor supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii. BCE publică, de asemenea, lista instituțiilor exonerate de obligația de a constitui rezerve minime obligatorii din alte motive decât aplicarea:

(a) măsurilor de reorganizare;

(b) înghețării fondurilor și/sau altor măsuri impuse de Comunitate sau de un stat membru, în conformitate cu articolul 60 alineatul (2) din tratat, de limitare a utilizării fondurilor unei instituții sau a unei decizii a Consiliului guvernatorilor BCE de suspendare sau de suprimare a accesului unei instituții la operațiunile de piață monetară sau la facilitățile permanente ale Eurosistemului.

Instituțiile se pot baza pe aceste liste pentru a stabili dacă au datorii față de o altă instituție care este supusă, la rândul său, obligației de a constitui rezerve minime obligatorii. Aceste liste nu sunt de natură să determine dacă instituțiile sunt supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii în conformitate cu articolul 2.

▼B

Articolul 3

Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii

(1)  Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii ale unei instituții cuprinde următoarele elemente de pasiv [conform definiției din cadrul mecanismului BCE de raportare a statisticilor monetare și bancare din Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 al Băncii Centrale Europene din 22 noiembrie 2001 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (BCE/2001/13) ( 9 ) ] rezultate din acceptarea de fonduri:

(a) depozite;

(b) titluri de creanță emise.

În cazul în care o instituție are datorii față de o sucursală a aceleiași entități sau față de sediul central sau sediul social al aceleiași entități, care se află în afara statelor membre participante, datoriile în cauză sunt incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii.

▼M1

(2)  Următoarele elemente de pasiv nu se includ în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii:

(a) datoriile față de orice altă instituție care nu este inclusă pe lista instituțiilor exonerate de la regimul rezervelor minime obligatorii al BCE în conformitate cu articolul 2 alineatul (3);

(b) datoriile față de BCE sau față de o BCN participantă.

La aplicarea acestei dispoziții, instituția prezintă BCN participante în cauză dovezi privind nivelul real al datoriilor sale față de orice altă instituție care nu este inclusă pe lista instituțiilor exonerate de la regimul rezervelor minime obligatorii al BCE, precum și al datoriilor sale față de BCE sau față de o BCN participantă, pentru a le exclude din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii. În cazul în care nu pot fi furnizate astfel de dovezi pentru titlurile de creanță emise cu o scadență inițială de până la doi ani, inclusiv, instituția poate aplica o deducere forfetară la valoarea exigibilă a titlurilor sale de creanță emise cu o scadență inițială de până la doi ani, inclusiv, din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii. Cuantumul unei astfel de deduceri forfetare se publică de către BCE în același mod în care se publică lista menționată la articolul 2 alineatul (3).

▼B

(3)  Instituția determină baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru o anumită perioadă de aplicare pe baza datelor referitoare la luna anterioară cu două luni lunii în care începe perioada de aplicare. Instituția raportează baza de calcul a rezervelor minime obligatorii BCN în cauză conform cerințelor din cadrul mecanismului BCE de raportare a statisticilor monetare și bancare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13).

(4)  Pentru instituțiile cărora li s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13), baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se determină, pentru trei perioade de aplicare consecutive, începând cu perioada de aplicare care începe cu a treia lună de la sfârșitul unui trimestru, pe baza datelor de sfârșit de trimestru raportate în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13). Aceste instituții raportează rezervele minime obligatorii în conformitate cu articolul 5.

Articolul 4

Ratele rezervelor minime obligatorii

▼M1

(1)  Se aplică o rată a rezervelor minime obligatorii de 0 % următoarelor categorii de elemente de pasiv [conform definiției din cadrul mecanismului BCE de raportare a statisticilor monetare și bancare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13)]:

(a) depozite la termen cu o durată de peste doi ani;

(b) depozite rambursabile după notificare la peste doi ani;

(c) contracte de report (repos);

(d) titluri de creanță emise cu o scadență inițială de peste doi ani.

▼M2

(2)  Tuturor celorlalte elemente de pasiv incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii li se aplică o rată a rezervelor minime obligatorii de 1 %.

▼B

Articolul 5

Calcularea și notificarea rezervelor minime obligatorii

(1)  Nivelul rezervelor minime obligatorii care trebuie constituite de fiecare instituție pentru o anumită perioadă de aplicare se calculează aplicând ratele rezervelor minime obligatorii fiecărui element din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru perioada în cauză, conform definiției din articolul 4. Rezervele minime obligatorii identificate de BCN participantă relevantă și de instituție în conformitate cu procedurile menționate în prezentul articol constituie baza pentru (i) remunerarea activelor aferente rezervelor minime obligatorii și (ii) evaluarea respectării de către instituție a obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii.

(2)  Sub rezerva articolelor 11 și 13, fiecărei instituții i se acordă o deducere de 100 000 EUR, care se scade din valoarea rezervelor minime obligatorii.

(3)  Fiecare BCN participantă stabilește procedurile pentru notificarea rezervelor minime obligatorii individuale ale fiecărei instituții, în conformitate cu următoarele principii. Inițiativa de a calcula rezervele minime obligatorii ale unei instituții pentru perioada de aplicare relevantă se ia fie de BCN participantă, fie de instituția în cauză, pe baza informațiilor statistice și a bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii raportată în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13). Partea care face calculul notifică celeilalte părți cuantumul calculat al rezervelor minime obligatorii cu cel mult trei zile lucrătoare pentru BCN înainte de începerea perioadei de aplicare. BCN participantă în cauză poate specifica o dată anterioară ca termen-limită pentru notificarea rezervelor minime obligatorii. BCN în cauză poate, de asemenea, să specifice termene-limită suplimentare în care instituția să notifice orice revizuire a bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii și orice revizuire a rezervelor minime obligatorii notificate. În cazul în care o instituție abuzează de posibilitatea oferită de BCN participantă relevantă de a revizui baza de calcul și rezervele minime obligatorii, BCN poate suspenda permisiunea de a depune revizuiri pentru instituția în cauză. Partea notificată confirmă rezervele minime obligatorii calculate cel mai târziu în ziua lucrătoare pentru BCN anterioară începerii perioadei de aplicare. Dacă partea notificată nu a emis un răspuns la notificare până la închiderea zilei lucrătoare pentru BCN anterioară începerii perioadei de aplicare, se consideră că a confirmat cuantumul rezervelor minime obligatorii ale instituției pentru perioada de aplicare în cauză. După ce au fost confirmate, rezervele minime obligatorii ale instituției pentru perioada de aplicare în cauză nu mai pot fi revizuite.

(4)  Pentru punerea în aplicare a procedurilor menționate în prezentul articol, BCN participante publică calendare care indică termenele-limită viitoare pentru notificarea și confirmarea datelor privind rezervele minime obligatorii.

(5)  În cazul în care o instituție nu raportează datele statistice relevante în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13), BCN participantă relevantă informează instituția în cauză cu privire la nivelul rezervelor minime obligatorii ale instituției care trebuie notificat sau confirmat în conformitate cu procedurile menționate în prezentul articol, pentru perioada de aplicare relevantă (perioadele de aplicare relevante), estimate pe baza informațiilor istorice raportate de instituție și a oricăror alte informații pertinente. Nu se aduce atingere articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 și competenței BCE de a impune sancțiuni pentru încălcarea cerințelor de raportare statistică impuse de BCE.

Articolul 6

Constituirea rezervelor minime obligatorii

(1)  O instituție constituie propriile rezerve minime obligatorii într-unul sau mai multe conturi de rezerve minime obligatorii deschise la banca centrală națională din fiecare stat membru participant unde are un sediu, în funcție de baza de calcul a rezervei minime obligatorii în respectivul stat membru. Conturile de rezerve minime obligatorii sunt în euro. Conturile de decontare deschise de instituții la BCN participante pot fi folosite ca și conturi de rezerve minime obligatorii.

(2)  O instituție își îndeplinește obligația de a constitui rezervele minime obligatorii atunci când media soldurilor la închiderea zilei din conturile de rezerve minime obligatorii pe durata perioadei de aplicare nu este mai mică decât nivelul definit în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 5 pentru perioada în cauză.

(3)  În cazul în care o instituție are mai multe sedii într-un stat membru participant, responsabilitatea pentru îndeplinirea obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru instituție revine sediului social sau sediului central, dacă se află pe teritoriul statului membru respectiv. În cazul în care instituția nu are sediul social sau sediul central pe teritoriul statului membru în cauză, instituția desemnează sucursala de pe teritoriul statului membru respectiv care este responsabilă de îndeplinirea obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru instituția respectivă. Pentru a determina dacă instituția și-a îndeplinit obligația globală de constituire a rezervelor minime obligatorii în statul membru în cauză se iau în calcul toate rezervele minime obligatorii constituite de aceste sedii.

Articolul 7

Perioada de aplicare

(1)  Cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor BCE decide să modifice calendarul în conformitate cu alineatul (2), perioada de aplicare începe în ziua decontării operațiunii principale de refinanțare care urmează reuniunii Consiliului guvernatorilor, în cadrul căreia are loc, conform ordinii de zi, evaluarea lunară a orientării politicii monetare. Comitetul executiv al BCE publică un calendar al perioadelor de aplicare cu cel puțin trei luni înainte de începutul fiecărui an calendaristic. Acest calendar se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europeneși pe site-urile web ale BCE și BCN participante.

(2)  Consiliul guvernatorilor decide cu privire la orice modificare a acestui calendar necesară ca urmare a unor circumstanțe excepționale, iar Comitetul executiv publică modificarea în mod similar, cu mult timp înaintea începerii perioadei de aplicare căreia i se aplică modificarea.

Articolul 8

Remunerarea

(1)  Rezervele minime obligatorii constituite sunt remunerate în medie, pe întreaga perioadă de aplicare, la rata BCE (rata ponderată în funcție de numărul de zile calendaristice) pentru operațiunile principale de refinanțare ale Eurosistemului conform următoarei formule (rezultatul este rotunjit la centul cel mai apropiat):

image

image

unde:

R t

=

remunerația de plătit pentru rezervele minime obligatorii constituite pentru perioada de aplicare t;

H t

=

media zilnică a rezervelor minime obligatorii constituite pentru perioada de aplicare t;

n t

=

numărul de zile calendaristice din perioada de aplicare t;

r t

=

rata de remunerare a rezervelor minime obligatorii constituite pentru perioada de aplicare t. Se aplică rotunjirea standard a ratei de remunerare la două zecimale;

i

=

a i-a zi calendaristică din perioada de aplicare t;

MR i

=

rata marginală a dobânzii pentru cea mai recentă operațiune principală de refinanțare decontată în ziua calendaristică i sau anterior.

(2)  Remunerația se plătește în a doua zi lucrătoare pentru BCN după sfârșitul perioadei de aplicare pentru care se plătește remunerația.

Articolul 9

Responsabilitatea pentru verificare

BCN participante exercită dreptul de a verifica acuratețea și calitatea informațiilor furnizate de instituții pentru a demonstra îndeplinirea obligației de a constitui rezerve minime obligatorii în conformitate cu dispozițiile articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 fără a aduce atingere dreptului BCE de a exercita direct acest drept.

Articolul 10

Constituirea indirectă a rezervelor minime obligatorii printr-un intermediar

(1)  O instituție poate solicita permisiunea de a-și constitui toate rezervele minime obligatorii în mod indirect printr-un intermediar rezident în același stat membru. Intermediarul trebuie să fie o instituție supusă obligației de a constitui rezerve minime obligatorii și care efectuează, în mod normal, o parte din administrarea instituției (de exemplu gestionarea operațiunilor de trezorerie) pentru care acționează ca intermediar, în plus față de constituirea rezervelor minime obligatorii.

(2)  Orice solicitare de acordare a permisiunii de a constitui rezerve minime obligatorii printr-un intermediar descrisă în alineatul (1) trebuie adresată băncii centrale naționale din statul membru pe teritoriul căruia s-a stabilit instituția solicitantă. Solicitarea trebuie să cuprindă o copie a unui contract între intermediar și solicitant în care ambele părți își exprimă acordul pentru aranjament. Contractul trebuie să specifice, de asemenea, dacă solicitantul dorește să aibă acces la facilitățile permanente și la operațiunile de open market ale Eurosistemului. Contractul trebuie să prevadă un preaviz cu o durată de minimum 12 luni. Dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, BCN participantă relevantă poate acorda solicitantului permisiunea de a-și constitui rezervele minime obligatorii printr-un intermediar, sub rezerva dispozițiilor alineatului (4) din prezentul articol. Permisiunea produce efecte de la începutul primei perioade de aplicare după acordarea permisiunii și continuă pe durata contractului dintre părți menționat anterior.

(3)  Intermediarul trebuie să mențină rezervele minime obligatorii constituite conform condițiilor generale ale regimului rezervelor minime obligatorii al BCE. Nu doar instituțiile pentru care acționează intermediarul, ci și intermediarul însuși este responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii ale instituțiilor în cauză. În caz de neîndeplinire a acestor obligații, BCE poate impune orice sancțiuni aplicabile intermediarului, instituției pentru care acesta acționează ca intermediar sau ambilor, în conformitate cu răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor.

(4)  BCE sau BCN participantă relevantă poate retrage, în orice moment, permisiunea de a constitui indirect rezervele minime obligatorii:

(i) dacă o instituție care își constituie în mod indirect rezervele printr-un intermediar sau intermediarul însuși nu își îndeplinește obligațiile conform regimului rezervelor minime obligatorii al BCE;

(ii) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de constituire indirectă a rezervelor minime obligatorii prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol; sau

(iii) din motive prudențiale în legătură cu intermediarul.

Dacă permisiunea este retrasă din motive prudențiale în legătură cu intermediarul, decizia de retragere poate produce efecte imediat. Sub rezerva cerințelor alineatului (5), retragerea permisiunii din alte motive produce efecte la încetarea perioadei de aplicare în curs. O instituție care își constituie rezervele printr-un intermediar sau intermediarul însuși poate solicita în orice moment retragerea permisiunii. Pentru ca retragerea permisiunii să producă efecte, BCN participantă relevantă trebuie să o notifice în prealabil.

(5)  Instituția care își constituie rezervele minime obligatorii printr-un intermediar și intermediarul însuși sunt informați cu privire la retragerea permisiunii din motive, altele decât cele prudențiale,cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de încheierea perioadei de aplicare în cursul căreia este retrasă permisiunea.

(6)  Fără a aduce atingere obligațiilor de raportare statistică individuale ale instituției care își constituie rezervele minime obligatorii printr-un intermediar, intermediarul raportează datele referitoare la baza de calcul a rezervelor minime obligatorii într-un mod suficient de detaliat, pentru a permite BCE să verifice acuratețea și calitatea lor, având în vedere prevederile articolului 9, și determină rezervele minime obligatorii corespunzătoare și datele privind rezervele minime obligatorii constituite atât pentru el însuși, cât și pentru fiecare dintre instituțiile pentru care acționează ca intermediar. Datele în cauză sunt furnizate BCN participante la care sunt constituite rezervele minime obligatorii. Intermediarul furnizează datele menționate anterior privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii cu frecvența și la termenele prevăzute în cadrul mecanismului BCE de raportare a statisticilor monetare și bancare, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13).

▼M1

Articolul 11

Constituirea rezervelor minime obligatorii pe bază consolidată

Instituțiile autorizate să raporteze la nivel de grup date statistice privind baza de calcul consolidată a rezervelor minime obligatorii [conform definiției din cadrul mecanismului BCE de raportare a statisticilor monetare și bancare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13)] trebuie să constituie rezervele minime obligatorii prin una dintre instituțiile din cadrul grupului care acționează ca intermediar exclusiv pentru aceste instituții și în conformitate cu dispozițiile articolului 10. La primirea autorizației BCE de a raporta date statistice privind baza de calcul consolidată a rezervelor minime obligatorii, pentru instituțiile din grup, instituția care acționează ca intermediar pentru grup este exonerată automat de la prevederile articolului 10 alineatul (6) și doar grupul ca întreg are dreptul de a beneficia de deducerea prevăzută la articolul 5 alineatul (2).

▼B

Articolul 12

Zilele lucrătoare pentru BCN

Dacă una sau mai multe sucursale ale unei BCN participante sunt închise într-o zi lucrătoare pentru BCN datorită unei sărbători locale sau regionale, BCN participantă relevantă informează în avans instituțiile cu privire la aranjamentele necesare pentru efectuarea tranzacțiilor implicând acele sucursale.

Articolul 13

Fuziuni și divizări

(1)  Pentru perioada de aplicare în cursul căreia își produce efectele o fuziune, obligațiile de constituire a rezervelor minime obligatorii ce revin instituțiilor care fuzionează sunt asumate de instituția beneficiară, iar aceasta din urmă profită de orice deducere prevăzută la articolul 5 alineatul (2) acordată instituțiilor care fuzionează. Toate rezervele minime obligatorii constituite de instituțiile care fuzionează pentru perioada de aplicare în cursul căreia fuziunea produce efecte sunt luate în considerare împreună pentru a determina îndeplinirea obligațiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii de către instituția beneficiară.

(2)  Începând cu perioada de aplicare imediat următoare perioadei de aplicare în cursul căreia fuziunea produce efecte, instituției beneficiare îi este acordată o singură deducere în temeiul articolului 5 alineatul (2). Pentru perioada de aplicare imediat următoare celei în cursul căreia fuziunea produce efecte, rezervele minime obligatorii ale instituției beneficiare se calculează folosind o bază de calcul agregată care însumează bazele de calcul ale instituțiilor care fuzionează și, dacă este cazul, baza de calcul a instituției beneficiare. Bazele de calcul care trebuie agregate sunt cele care ar fi fost folosite pentru respectiva perioadă de aplicare dacă nu ar fi avut loc fuziunea. În măsura în care este necesar să se dispună de informații statistice adecvate pentru fiecare dintre instituțiile care fuzionează, instituția beneficiară își asumă obligațiile de raportare statistică ale instituțiilor care fuzionează. Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) conține dispoziții specifice, în funcție de caracteristicile instituțiilor implicate în fuziune.

(3)  Pentru perioada de aplicare în cursul căreia își produce efectele o divizare, instituțiile beneficiare care sunt instituții de credit își asumă obligațiile de constituire a rezervelor minime obligatorii ale instituției care se divizează. Fiecare dintre instituțiile de credit beneficiare răspunde în proporție cu partea care îi este alocată din baza de calcul a rezervelor instituției care se divizează. Rezervele constituite de instituția care se divizează pentru perioada de aplicare în cursul căreia divizarea produce efecte se alocă instituțiilor beneficiare care sunt instituții de credit în aceeași proporție. Pentru perioada de aplicare în cursul căreia divizarea produce efecte, deducerea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) se acordă fiecăreia dintre instituțiile beneficiare care este o instituție de credit.

(4)  Începând cu perioada de aplicare imediat următoare perioadei de aplicare în cursul căreia divizarea produce efecte și până când instituțiile beneficiare care sunt instituții de credit și-au raportat bazele de calcul în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13), fiecare instituție beneficiară care este o instituție de credit își asumă, dacă este posibil în plus față de propriile obligații de constituire a rezervelor minime obligatorii, rezervele minime obligatorii calculate în funcție de partea care îi este alocată din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii ale instituției care se divizează. Începând cu perioada de aplicare imediat următoare perioadei de aplicare în care intră în vigoare divizarea, fiecărei instituții beneficiare care este o instituție de credit i se acordă o deducere în temeiul articolului 5 alineatul (2).

▼M1

Articolul 13a

Extinderea zonei euro

(1)  Consiliul guvernatorilor BCE delegă Comitetului executiv al BCE competența de a decide cu privire la următoarele probleme, în situațiile în care un stat membru adoptă euro în conformitate cu tratatul, ținând seama, după caz, de opiniile Comitetului pentru operațiuni de piață al SEBC:

(a) datele perioadei de aplicare tranzitorii pentru aplicarea obligațiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii instituțiilor situate în statul membru respectiv, data inițială fiind data adoptării euro de către statul membru respectiv;

(b) modul de determinare a bazei de calcul a rezervelor în scopul stabilirii nivelului rezervelor minime obligatorii ce trebuie constituite de către instituțiile situate în statul membru care adoptă euro în cursul perioadei de aplicare tranzitorii având în vedere mecanismul BCE de raportare a statisticilor bancare și monetare, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13); și

(c) termenul până la care instituțiile situate în statul membru care adoptă euro și băncile lor centrale naționale trebuie să realizeze calcularea și verificarea rezervelor minime obligatorii în ceea ce privește perioada de aplicare tranzitorie.

Comitetul executiv publică o declarație privind decizia sa cu cel puțin două luni înainte de data adoptării euro de către statul membru respectiv.

(2)  Consiliul guvernatorilor BCE delegă Comitetului executiv al BCE și competența de a autoriza instituțiile situate în alte state membre participante să deducă din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, pentru perioadele de aplicare care coincid cu perioada de aplicare tranzitorie și pentru perioadele următoare, toate datoriile față de instituțiile situate în statul membru care adoptă euro, chiar dacă la momentul calculării rezervelor minime obligatorii aceste instituții nu figurează pe lista instituțiilor supuse obligației de a constitui rezerve minime obligatorii menționată la articolul 2 alineatul (3). În acest caz, deciziile adoptate de Comitetul executiv al BCE în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde precizări suplimentare privind modul în care se va efectua deducerea acestor datorii.

(3)  Orice decizie adoptată de Comitetul executiv al BCE în conformitate cu alineatele (1) și (2) trebuie comunicată fără întârziere Consiliului guvernatorilor BCE, iar Comitetul executiv al BCE se conformează oricărei decizii adoptate de Consiliului guvernatorilor BCE în aceste privințe.

▼B

Articolul 14

Dispoziții tranzitorii

(1)  Perioada de aplicare care începe la 24 ianuarie 2004 se încheie la 9 martie 2004.

(2)  Rezervele minime obligatorii pentru această perioadă de aplicare tranzitorie se calculează folosind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii de la 31 decembrie 2003. Baza de calcul de la 30 septembrie 2003 se utilizează pentru instituțiile care raportează trimestrial.

(3)  Procedurile de calcul, notificare, confirmare și revizuire prevăzute la articolul 5 alineatele (3), (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 2818/98 (BCE/1998/15) se aplică acestei perioade de aplicare tranzitorii.

Articolul 15

Dispoziții finale

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare la 24 ianuarie 2004, cu excepția articolului 5 alineatele (3) și (5), care intră în vigoare la 10 martie 2004.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2818/98 (BCE/1998/15) din 1 decembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii se abrogă de la 23 ianuarie 2004, cu excepția articolului 5 alineatele (3), (4) și (6), care se abrogă de la 9 martie 2004.

(3)  Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.( 1 ) JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

( 2 ) JO L 24, 26.1.2002, p. 1.

( 3 ) JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

( 4 ) JO L 356, 30.12.1998, p. 1.

( 5 ) Regulamentul BCE/2000/8 din 31 august 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2818/98 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/1998/15) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2819/98 al Băncii Centrale Europene privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (BCE/1998/16) (JO L 229, 9.9.2000, p. 34).

( 6 ) Regulamentul BCE/2002/3 din 18 aprilie 2002 de modificare a Regulamentului BCE/1998/15 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (JO L 106, 23.4.2002, p. 9).

( 7 ) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

( 8 ) JO L 126, 26.5.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2000/28/CE (JO L 275, 27.10.2000, p. 37).

( 9 ) JO L 333, 17.12.2001, p. 1.

Top