EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0060-20080903

Consolidated text: Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/60/2008-09-03

2002L0060 — RO — 03.09.2008 — 005.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2002/60/CE A CONSILIULUI

din 27 iunie 2002

de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 192, 20.7.2002, p.27)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

DECIZIA COMISIEI din 5 decembrie 2006

  L 346

41

9.12.2006

 M2

DIRECTIVA 2006/104/CE A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

352

20.12.2006

 M3

DECIZIA COMISIEI din 7 noiembrie 2007

  L 294

26

13.11.2007

►M4

DIRECTIVA 2008/73/CE A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 15 iulie 2008

  L 219

40

14.8.2008


Astfel cum a fost modificat prin:

 A1

Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DIRECTIVA 2002/60/CE A CONSILIULUI

din 27 iunie 2002

de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană

(Text cu relevanță pentru SEE)CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului ( 1 ), în special articolul 15 și articolul 24 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Măsurile generale stabilite prin Directiva 92/119/CEE au ca obiectiv împiedicarea propagării anumitor boli de animale cu importanță economică majoră, în special controlarea circulației animalelor și a produselor susceptibile de a propaga infecția.

(2)

Oficiul Internațional de Epizootii (OIE) este organizația tehnică de referință pentru sănătatea animală care este recunoscută de Organizația Mondială a Comerțului. Acesta a stabilit o listă a bolilor epizootice cu o importanță economică majoră (lista A).

(3)

Este necesar și se recomandă ca Directiva 92/119/CEE să se aplice pentru toate bolile epizootice din lista A, cu excepția celor pentru care s-au stabilit deja dispoziții specifice la nivel comunitar.

(4)

Boala Teschen nu mai este inclusă în lista A. Se recomandă astfel să se elimine această boală din lista prevăzută la anexa I la Directiva 92/119/CEE.

(5)

Pesta porcină africană este o boală cu o importanță economică majoră, inclusă în lista A, și este prezentă în anumite zone restrânse din Comunitate. Este necesar, prin urmare, să se definească măsurile comunitare pentru combaterea acestei boli.

(6)

Pesta porcină africană ar trebui să fie inclusă în lista prevăzută la anexa I la Directiva 92/119/CEE și ar trebui să se adopte dispoziții specifice pentru combaterea acestei boli în conformitate cu articolul 15 din directiva menționată anterior.

(7)

Ar trebui să se adopte măsuri de control al circulației porcinelor și al produselor din carne de porc ce provin din zone supuse unor restricții, în urma constatării unui focar de pestă porcină africană. Aceste măsuri ar trebui să fie similare celor stabilite la nivel comunitar pentru combaterea altor boli ale porcinelor, precum boala veziculoasă a porcului și pesta porcină clasică.

(8)

Este necesar, în special, să se utilizeze ca model Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice ( 2 ) pentru stabilirea unor măsuri specifice de combatere a pestei porcine africane. Cu toate acestea, este convenabil să se aducă modificările necesare, ținând seama în special de diferențele dintre cele două boli, de absența vaccinurilor în stadiul actual și, mai ales, de perioada de incubație a pestei porcine africane și de posibilitatea de transmitere a acestei boli prin vectori.

(9)

Ar trebui să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei ( 3 ),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește măsurile comunitare minime de combatere a pestei porcine africane.

Prezenta directivă exclude boala Teschen din grupa bolilor pentru care se aplică măsurile generale de combatere prevăzute de Directiva 92/119/CEE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se înțelege prin:

(a) „porc”: orice animal din familia Suidae, inclusiv porcii sălbatici;

(b) „porc sălbatic”: porcul care nu este ținut sau crescut într-o exploatație;

(c) „exploatație”: unitate agricolă sau de altă natură, situată pe teritoriul unui stat membru în care se cresc sau se țin porcine, permanent sau temporar. Această definiție nu cuprinde abatoarele, mijloacele de transport și suprafețele îngrădite în care sunt ținuți porcii sălbatici și pot fi vânați; aceste suprafețe îngrădite trebuie să aibă astfel de dimensiuni și structură, încât măsurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) să nu se aplice;

(d) „manual de diagnostic”: manualul de diagnostic menționat la articolul 18 alineatul (3);

(e) „porc suspect de a fi infectat cu virusul pestei porcine africane”: orice porc sau orice carcasă de porc ce prezintă simptome clinice sau leziuni post mortem sau reacții la testările în laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, care indică prezența posibilă a pestei porcine africane;

(f) „caz de pestă porcină africană” sau „porc infectat cu pestă porcină africană”: orice porc sau orice carcasă de porc:

 asupra căruia/căreia au fost confirmate oficial simptome clinice sau leziuni post mortem de pestă porcină africană sau

 asupra căruia/căreia prezența bolii a fost confirmată oficial în urma unei testări în laborator efectuată în conformitate cu manualul de diagnostic;

(g) „focar de pestă porcină africană”: exploatația în care au fost depistate unul sau mai multe cazuri de pestă porcină;

(h) „focar primar”: focarul în sensul articolului 2 litera (d) din Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității ( 4 );

(i) „zonă infectată”: zonă a unui stat membru în care s-au stabilit măsuri de eradicare a bolii în conformitate cu articolul 15 sau 16, în urma confirmării unuia sau mai multor cazuri de pestă porcină africană la porcii sălbatici;

(j) „caz primar de pestă porcină africană la porcii sălbatici”: orice caz de pestă porcină africană detectat la porcii sălbatici într-o zonă în care nu s-a stabilit nici o măsură în conformitate cu articolul 15 sau 16;

(k) „exploatație contact”: o exploatație în care pesta porcină africană ar fi putut fi introdusă ca urmare a locației sale, a circulației persoanelor, porcinelor sau vehiculelor sau în orice alt mod;

(l) „proprietar”: orice persoană, fizică sau juridică, care are animale în proprietate sau care este însărcinată cu întreținerea lor, contra unei recompense financiare sau nu;

(m) „autoritate competentă”: autoritatea competentă în sensul articolului 2 alineatul (6) din Directiva 90/425/CEE ( 5 );

(n) „medic veterinar oficial”: medicul veterinar desemnat de autoritatea competentă a statului membru;

(o) „transformare”: una dintre tratările prevăzute pentru materiile cu risc înalt la articolul 3 din Directiva 90/667/CEE ( 6 ), care se aplică în așa fel încât să se evite riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

(p) „ucidere”: uciderea porcilor în sensul articolului 2 alineatul (6) din Directiva 93/119/CEE ( 7 );

(q) „sacrificare”: sacrificarea porcilor în sensul articolului 2 alineatul (7) din Directiva 93/119/CEE;

(r) „vector”: acarieni din specia Ornithodorus erraticus.

Articolul 3

Notificarea pestei porcine africane

(1)  Statele membre se asigură că prezența sau suspectarea pestei porcine africane face obiectul unei notificări obligatorii și imediate către autoritatea competentă.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor comunitare existente privind notificarea focarelor de boli de animale, statul membru pe teritoriul căruia a fost constatată pesta porcină africană:

(a) notifică boala și furnizează informații Comisiei și celorlalte state membre în conformitate cu anexa I în ceea ce privește:

 focarele de pestă porcină africană confirmate în exploatații;

 cazurile de pestă porcină africană confirmate într-un abator sau într-un mijloc de transport;

 cazurile primare de pestă porcină africană confirmate la porcii sălbatici;

 rezultatele anchetei epidemiologice efectuate în conformitate cu articolul 8;

(b) furnizează informații Comisiei și celorlalte state membre cu privire la celelalte cazuri confirmate la porcii sălbatici dintr-o zonă infectată cu pestă porcină africană, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) litera (a) și alineatul (4).

Articolul 4

Măsuri în cazul suspectării prezenței pestei porcine africane într-o exploatație

(1)  În cazul în care, într-o exploatație, se află unul sau mai mulți porci suspectați de infecție cu virusul pestei porcine africane, statele membre se asigură că autoritatea competentă pune în aplicare imediat mijloacele de investigare oficiale cu scopul de a confirma sau infirma prezența bolii respective în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic.

Atunci când un medic veterinar oficial vizitează exploatația, se efectuează de asemenea controlul registrului și al mărcilor de identificare a porcilor prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 92/102/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1992 privind identificarea și înregistrarea animalelor ( 8 ).

(2)  Atunci când autoritatea competentă consideră că prezența pestei porcine africane într-o exploatație nu se poate infirma, ea pune imediat exploatația sub supraveghere oficială și dispune, în special, următoarele:

(a) să se efectueze recensământul tuturor categoriilor de porci din exploatație și, pentru fiecare categorie, să se precizeze numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi infectați; recensământul se va actualiza pentru a ține seama de porcii născuți și morți în perioada de suspiciune; datele acestui recensământ vor fi produse la cerere și vor putea fi controlate la fiecare vizită;

(b) toți porcii din exploatație să fie menținuți în adăposturile lor sau izolați în alte locuri;

(c) să se interzică intrarea porcilor în exploatație sau ieșirea lor din aceasta. Atunci când este necesar, autoritatea competentă poate să extindă interdicția de ieșire din exploatație a animalelor din alte specii și să pretindă aplicarea unor măsuri corespunzătoare în vederea distrugerii rozătoarelor sau a insectelor;

(d) orice ieșire din exploatație a carcaselor de porci face obiectul unei autorizații eliberate de autoritatea competentă;

(e) să se interzică ieșirea din exploatație a cărnii, a produselor din carne de porc, a materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a eliberat o autorizație în acest sens; carnea, produsele din carne de porc, materialul seminal, ovulele și embrionii nu se pot scoate din exploatație în scopul comerțului intracomunitar;

(f) circulația persoanelor înspre sau dinspre exploatație să fie supusă unei autorizații scrise din partea autorității competente;

(g) intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre exploatație să fie supusă unei autorizații scrise a autorității competente;

(h) să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile clădirilor ce adăpostesc porcii și ale exploatației înseși; orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porci trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul propagării virusului pestei porcine africane. De asemenea, toate mijloacele de transport trebuie să fie dezinfectate minuțios înainte de a ieși din exploatație;

(i) să se efectueze o anchetă epidemiologică în conformitate cu articolul 8.

(3)  În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea competentă:

(a) poate aplica măsurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în exploatația menționată la alineatul (2) din prezentul articol; cu toate acestea, autoritatea competentă poate limita aplicarea acestor măsuri doar la porcii suspecți de infectare sau contaminare cu virusul pestei porcine africane și exclusiv la partea exploatației în care au fost ținuți, în măsura în care aceste animale au fost adăpostite, ținute sau hrănite într-un mod complet separat față de ceilalți porci din exploatație, atunci când ea consideră condițiile prielnice acestui scop. În orice caz, se va preleva un număr suficient de probe de la porci în momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării prezenței virusului pestei porcine africane, în conformitate cu manualul de diagnostic;

(b) poate institui o zonă de control temporar în jurul exploatației prevăzute la alineatul (2); unele sau toate măsurile prevăzute la alineatul (1) sau (2) se aplică pentru exploatațiile de porci situate în această zonă.

(4)  Odată ce au fost adoptate, măsurile prevăzute la alineatul (2) nu se ridică decât în momentul în care prezența pestei porcine africane a fost infirmată oficial.

Articolul 5

Măsuri în cazul confirmării prezenței pestei porcine africane într-o exploatație

(1)  În cazul în care prezența pestei porcine africane este confirmată oficial într-o exploatație, statele membre se asigură că autoritatea competentă, în completarea măsurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2), dispune următoarele:

(a) toți porcii din exploatație să fie uciși de îndată sub control oficial și într-un mod prin care să se evite orice risc de propagare a virusului pestei porcine africane atât în timpul transportului, cât și în timpul uciderii;

(b) să se preleveze un număr suficient de probe, în conformitate cu manualul de diagnostic, de la porci în momentul uciderii lor, astfel încât să se poată determina modul în care a fost introdus virusul pestei porcine africane în exploatație și perioada în cursul căreia el a putut fi prezent în exploatație înainte de notificarea bolii;

(c) carcasele porcilor morți sau uciși să facă obiectul unei transformări sub supraveghere oficială;

(d) carnea porcilor sacrificați în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploatație și aplicarea măsurilor oficiale să fie, în măsura tuturor posibilităților, marcată și supusă transformării sub supraveghere oficială;

(e) materialele seminale, ovulele sau embrionii de porci colectate în exploatație în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploatație și adoptarea măsurilor oficiale să fie marcate și distruse sub supraveghere oficială, astfel încât să se evite riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

(f) orice substanță sau deșeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, să fie supuse transformării; toate materialele de unică folosință care pot fi contaminate și, în special, cele utilizate pentru operațiunile de ucidere, să fie distruse; aceste măsuri trebuie aplicate în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial;

(g) după eliminarea porcilor, clădirile destinate adăpostului porcilor și vehiculele care au fost utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor lor, precum și echipamentul, așternutul pentru animale, gunoiul de grajd și tulbureala susceptibile de a fi contaminate trebuie curățate, dacă este necesar, dezinsectizate, dezinfectate și tratate în conformitate cu articolul 12;

(h) în cazul unui focar primar al bolii, izolatul virusului pestei porcine africane să fie supus procedurii de laborator stabilite în manualul de diagnostic în vederea identificării tipului genetic;

(i) să se efectueze o anchetă epidemiologică în conformitate cu articolul 8.

(2)  În cazul în care s-a confirmat un focar într-un laborator, într-o grădină zoologică, o rezervă naturală sau o zonă îngrădită în care porcii sunt ținuți în scopuri științifice sau legate de conservarea speciilor sau a unor rase rare, statul membru în cauză poate decide derogarea de la alineatul (1) literele (a) și (e), în măsura în care aceasta nu aduce atingere intereselor fundamentale ale Comunității.

O astfel de decizie se notifică de îndată Comisiei.

În toate cazurile, Comisia examinează de îndată situația cu statul membru în cauză și în cadrul Comitetului permanent veterinar cât mai repede posibil. După caz, se adoptă măsuri destinate prevenirii propagării bolii, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 6

Măsuri în cazul confirmării pestei porcine africane în exploatații ce cuprind diferite unități de producție

(1)  În caz de confirmare a pestei porcine africane în exploatații ce cuprind două sau mai multe unități de producție distincte, autoritatea competentă poate, pentru terminarea îngrășării porcilor, să decidă derogarea de la cerințele articolului 5 alineatul (1) litera (a) în ceea ce privește unitățile de producție a porcilor sănătoase dintr-o exploatație infectată, în măsura în care medicul veterinar oficial confirmă că structura, dimensiunea acestor unități de producție și distanța între ele, precum și operațiunile care s-au desfășurat în acestea sunt de așa natură, încât aceste unități de producție, pe planul adăpostului, al întreținerii și furajării sunt complet separate, astfel încât virusul nu poate să se propage de la o unitate de producție la alta.

(2)  În cazul în care se recurge la derogarea prevăzută la alineatul (1), statele membre stabilesc normele aplicării sale în funcție de condițiile de sănătate animală care pot fi garantate.

(3)  Statele membre care recurg la această derogare informează imediat Comisia cu privire la aceasta. În toate cazurile, Comisia examinează imediat situația cu statul membru în cauză și în cadrul Comitetului permanent veterinar cât mai repede posibil. După caz, se adoptă măsuri destinate prevenirii propagării bolii, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 7

Măsuri în cadrul exploatațiilor contact

(1)  Exploatațiile se recunosc ca exploatații-contact atunci când medicul veterinar oficial constată sau estimează, pe baza anchetei epidemiologice efectuate în conformitate cu articolul 8, că pesta porcină africană a putut fi introdusă de la alte exploatații în exploatația prevăzută la articolul 4 sau 5, sau de la aceasta din urmă, în alte exploatații.

Articolul 4 se aplică pentru aceste exploatații până la infirmarea în mod oficial a prezenței pestei porcine africane.

(2)  Autoritatea competentă aplică măsurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în exploatațiile-contact prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, în cazul în care situația epidemiologică o impune.

Se prelevează un număr suficient de probe de la porci, în conformitate cu manualul de diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru a confirma sau infirma prezența virusului pestei porcine africane în aceste exploatații.

Articolul 8

Anchetă epidemiologică

Statele membre se asigură că ancheta epidemiologică privind cazurile suspecte sau focarele de pestă porcină africană se efectuează pe baza unor chestionare elaborate în cadrul planurilor de intervenție prevăzute la articolul 21.

Această anchetă se referă la cel puțin următoarele puncte:

(a) durata perioadei în care este posibil ca virusul pestei porcine africane să fi existat în exploatație, înainte de notificarea sau suspectarea bolii;

(b) originea posibilă a pestei porcine africane în exploatație și determinarea celorlalte exploatații în care porcii au putut fi infectați sau contaminați de la aceeași sursă;

(c) circulația persoanelor, vehiculelor, porcilor, carcaselor, materialului seminal, a cărnii sau a oricărui material care ar fi putut transmite virusul înspre sau dinspre exploatațiile în cauză;

(d) posibilitatea ca vectorii sau porcii sălbatici să fie cauza răspândirii bolii.

În cazul în care rezultatele acestor investigații arată că pesta porcină africană s-ar fi putut propaga de la exploatații sau înspre exploatații situate în alte state membre, Comisia și statele membre în cauză sunt de îndată informate cu privire la acesta.

Articolul 9

Stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere

(1)  Odată ce a fost confirmat oficial diagnosticul de pestă porcină africană pentru porcii unei exploatații, autoritatea competentă stabilește în jurul focarului o zonă de protecție cu o rază de cel puțin trei kilometri, ea însăși înscrisă într-o zonă de supraveghere cu o rază de cel puțin 10 kilometri.

Măsurile prevăzute la articolele 10 și 11 se aplică în zonele respective.

(2)  Cu ocazia stabilirii zonelor, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare:

(a) rezultatele anchetei epidemiologice efectuate în conformitate cu articolul 8;

(b) așezarea geografică, în special granițele naturale sau artificiale;

(c) localizarea și proximitatea exploatațiilor;

(d) modelele circulației și comerțului porcilor, precum și disponibilitatea abatoarelor și a instalațiilor de transformare a carcaselor;

(e) instalațiile și personalul disponibile pentru a controla orice deplasare a porcilor în interiorul zonelor, în special în cazul în care porcii care urmează să fie uciși trebuie să fie scoși din exploatația lor de origine.

(3)  În cazul în care o zonă cuprinde părți ale teritoriului mai multor state membre, autoritățile competente din fiecare stat membru în cauză colaborează la stabilirea acestei zone.

(4)  Autoritatea competentă adoptă toate măsurile necesare, inclusiv avertizarea prin pancarte și afișe expuse vizibil, precum și utilizarea resurselor media, cum ar fi presa și televiziunea, pentru a garanta că toate persoanele prezente în zonele de protecție și de supraveghere sunt pe deplin informate cu privire la restricțiile în vigoare în conformitate cu articolele 10 și 11, și adoptă toate măsurile pe care le consideră adecvate pentru a garanta o bună aplicare a măsurilor menționate anterior.

Articolul 10

Măsuri în zona de protecție stabilită

(1)  Statele membre veghează ca măsurile următoare să se aplice în zona de protecție:

(a) trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploatațiilor cât de repede posibil; după stabilirea zonei de protecție, aceste exploatații sunt vizitate de un medic veterinar oficial într-un termen de cel mult șapte zile, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor și a unui control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 92/102/CEE;

(b) circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării autorității competente în cazul autorizării circulației prevăzute la litera (f). Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire. De asemenea, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2), se poate acorda o derogare pentru porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate;

(c) camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât se poate de repede după contaminare, în conformitate cu dispozițiile și procedurile stabilite la articolul 12. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat, apoi inspectat și reautorizat pentru transport de către autoritatea competentă;

(d) nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatație, nici nu poate ieși din aceasta fără autorizarea autorității competente;

(e) toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie imediat declarați autorității competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

(f) porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. După 40 de zile, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (3), autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați:

 spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;

 spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial;

 în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție. Statele membre care recurg la această dispoziție informează de îndată Comisia în cadrul Comitetului permanent veterinar;

(g) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploatațiile situate în interiorul zonei de protecție;

(h) orice persoană care intră sau iese din exploatațiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

(2)  În cazul în care interdicțiile prevăzute la alineatul (1) sunt menținute mai mult de 40 de zile din cauza apariției unor noi focare ale bolii și atunci când, în ceea ce privește adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor sau unele de altă natură, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (3), autoritatea competentă poate, la cererea justificată a proprietarului, să autorizeze ieșirea porcilor dintr-o exploatație situată în interiorul zonei de protecție, pentru a fi direct transportați:

(a) spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;

(b) spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial;

(c) în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție. Statele membre care recurg la această dispoziție informează imediat Comisia în cadrul Comitetului permanent veterinar.

(3)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă, cu condiția ca:

(a) un medic veterinar oficial să fi realizat un examen clinic al porcilor prezenți în exploatație și în special al celor care trebuie să părăsească exploatația, cuprinzând mai ales luarea temperaturii corporale, în conformitate cu procedurile din manualul de diagnostic, precum și un control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 92/102/CEE;

(b) controalele și examenele prevăzute la litera (a) să nu fi scos în evidență prezența pestei porcine africane și să fi confirmat respectarea Directivei 92/102/CEE;

(c) porcii să fie transportați în vehicule sigilate de către autoritatea competentă;

(d) vehiculul și echipamentele folosite la transportul porcilor să fie imediat curățate și dezinfectate după transport, în conformitate cu articolul 12;

(e) în cazul în care porcii trebuie sacrificați sau uciși, să se preleveze un număr suficient de probe de la animale, în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a confirma sau infirma prezența virusului pestei porcine africane în aceste exploatații;

(f) în cazul în care porcii trebuie transportați la un abator:

 autoritatea competentă responsabilă pentru abator să fi fost informată de intenția de a trimite porcii în acest loc și notifică sosirea lor autorității competente de expediere;

 la sosirea la abator, acești porci să fie ținuți și sacrificați separat de ceilalți porci;

 în timpul inspecțiilor anteși post mortem efectuate la abatorul desemnat, autoritatea competentă să țină seama de orice semne legate de prezența virusului pestei porcine africane;

 carnea proaspătă ce provine de la acești porci să fie transformată sau identificată cu ajutorul mărcii speciale prevăzute la articolul 5a din Directiva 72/461/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind problemele de sănătate animală în comerțul intracomunitar cu carne proaspătă ( 9 ) și să fie tratată separat în conformitate cu normele stabilite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 80/215/CEE a Consiliului din 22 ianuarie 1980 privind problemele de sănătate animală în comerțul intracomunitar cu produse pe bază de carne ( 10 ). Această tratare trebuie să se efectueze într-o unitate desemnată de autoritatea competentă. Carnea trebuie expediată la unitatea respectivă, cu condiția ca lotul să fie sigilat înainte de plecare și să rămână astfel pe tot parcursul transportului.

(4)  Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține cel puțin până când:

(a) operațiunile de curățare, dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate sunt terminate;

(b) porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și în laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane.

Examenele prevăzute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea a 45 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate.

(5)  Cu toate acestea, prin derogare de la alineatul (1) litera (f) și alineatele (2) și (4), termenele de 40 și 45 de zile prevăzute la alineatele respective se pot reduce la 30 de zile, în măsura în care statele membre au aplicat, în conformitate cu manualul de diagnostic, un program intensiv de prelevare a probelor și de testări prin care se exclude prezența pestei porcine africane în exploatația în cauză.

Articolul 11

Măsuri în zona de supraveghere stabilită

(1)  Statele membre veghează ca măsurile următoare să se aplice în zona de supraveghere:

(a) trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploatațiilor porcine;

(b) circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării de către autoritățile competente. Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate;

(c) camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât mai repede după contaminare, în conformitate cu articolul 12. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat;

(d) nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieși din exploatație fără autorizarea autorității competente în următoarele șapte zile de la stabilirea zonei;

(e) toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați autorității competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

(f) porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 30 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. După 30 de zile, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul (3), autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați:

 spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;

 spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial sau

 în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere. Statele membre care recurg la această dispoziție informează de îndată Comisia în cadrul Comitetului permanent veterinar.

Cu toate acestea, în cazul în care porcii trebuie transportați spre un abator, la cererea unui stat membru însoțită de justificările adecvate și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2), se pot autoriza derogări de la articolul 10 alineatul (3) literele (e) și (f) a patra liniuță, în special în ceea ce privește marcajul cărnii acestor porci și utilizarea sa ulterioară, precum și destinația produselor rezultate din tratare;

(g) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploatațiile situate în interiorul zonei de supraveghere;

(h) orice persoană care intră sau iese din exploatațiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

(2)  În cazul în care interdicțiile prevăzute la alineatul (1) sunt menținute mai mult de 40 de zile din cauza apariției unor noi focare ale bolii și atunci când, în ceea ce privește adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor sau probleme de altă natură, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul (3), autoritatea competentă poate, la cererea justificată a proprietarului, să autorizeze ieșirea porcilor dintr-o exploatație situată în interiorul zonei de supraveghere, pentru a fi direct transportați:

(a) spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere, în vederea unei sacrificări imediate;

(b) spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial sau

(c) în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere. Statele membre care recurg la această dispoziție informează de îndată Comisia în cadrul Comitetului permanent veterinar.

(3)  Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține cel puțin până când:

(a) operațiunile de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate sunt terminate;

(b) porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și în laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane.

Examenele prevăzute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea a 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate.

(4)  Cu toate acestea, prin derogare de la alineatul (1) litera (f) și de la alineatele (2) și (3), termenele de 30 de zile prevăzute la alineatul (1) litera (f) și cele de 40 de zile prevăzute la alineatele (2) și (3) se pot reduce la 21, 30 și, respectiv, 20 de zile, în măsura în care statele membre au aplicat, în conformitate cu manualul de diagnostic, un program intensiv de prelevare de probe și de testări prin care se exclude prezența pestei porcine africane în exploatația în cauză.

Articolul 12

Curățarea, dezinfecția și dezinsecția

Statele membre veghează ca:

(a) dezinfectantele și insecticidele care urmează să se utilizeze, precum și concentrațiile lor să fie aprobate oficial de autoritatea competentă;

(b) operațiunile de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție să se efectueze sub control oficial în conformitate cu:

 instrucțiunile date de medicul veterinar oficial și

 principiile și procedurile prevăzute la anexa II.

Articolul 13

Repopularea exploatațiilor de porci în urma apariției unor focare ale bolii

(1)  Reintroducerea porcilor în exploatațiile prevăzute la articolul 5 nu are loc înainte de trecerea a cel puțin 40 de zile de la terminarea operațiunilor de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție efectuate în exploatația în cauză în conformitate cu alineatele (2)-(5) din prezentul articol.

(2)  Reintroducerea porcilor ține seama de modul de creștere practicat în exploatația în cauză și trebuie să fie conformă cu una dintre procedurile prevăzute la alineatele (3) și (4).

(3)  În cazul exploatațiilor în care apariția bolii nu a fost legată de vectori, se aplică procedura următoare:

(a) în ceea ce privește exploatațiile în aer liber, reintroducerea porcilor începe prin introducerea unor porci-santinele care au reacționat negativ la un control al prezenței anticorpilor virusului pestei porcine africane sau care provin din exploatații care nu au fost supuse unor restricții privind pesta porcină africană. Porcii-santinele sunt repartizați, în conformitate cu cerințele autorității competente, în toată exploatația infectată și fac obiectul unei prelevări de probe cu 45 de zile mai târziu, precum și al unui control pentru depistarea prezenței anticorpilor, în conformitate cu manualul de diagnostic. Nici un porc nu poate părăsi exploatația înainte de cunoașterea rezultatelor negative ale examenelor serologice; în cazul în care nici unul dintre porci nu a produs anticorpi contra virusului pestei porcine africane, se poate realiza repopularea completă;

(b) pentru toate celelalte forme de creștere, reintroducerea porcilor se efectuează în conformitate cu măsurile prevăzute la litera (a) sau se bazează pe o repopulare totală, cu condiția ca:

 toți porcii să ajungă în cursul a douăzeci de zile și să provină din exploatații care nu au fost supuse unor restricții privind pesta porcină africană;

 porcii din efectivul repopulat să facă obiectul unui examen serologic în conformitate cu manualul de diagnostic. Prelevarea de probe în vederea acestui examen se efectuează cel mai devreme la 45 de zile de la sosirea ultimilor porci;

 nici un porc să nu poată părăsi exploatația înainte ca rezultatele negative ale examenului serologic să fie cunoscute.

(4)  În cazul exploatațiilor în care apariția bolii a fost legată de vectori, reintroducerea porcilor nu se realizează timp de cel puțin șase ani, decât:

(a) în cazul în care operațiunile specifice de natură să elimine vectorul din unități și locuri unde porcii vor fi adăpostiți sau vor putea fi în contact cu vectorul au fost efectuate cu succes sub supraveghere oficială sau

(b) în cazul în care s-a putut demonstra că persistența vectorului nu mai reprezintă un risc semnificativ de transmitere a pestei porcine africane.

În continuare, se aplică măsurile prevăzute la alineatul (3) litera (a).

Cu toate acestea, în completarea acestor măsuri, nici un porc nu poate părăsi exploatația în cauză după o repopulare completă, înainte ca alte examene serologice privind pesta porcină africană, cu rezultate negative, să fi fost efectuate asupra unor probe colectate de la porcii din exploatație la 60 de zile cel mai devreme de la repopularea completă, în conformitate cu manualul de diagnostic.

(5)  În cazul în care apariția bolii nu a fost legată de vectori și dacă mai mult de șase luni au trecut de la terminarea operațiunilor de curățare și de dezinfecție a exploatației, autoritatea competentă poate acorda o derogare de la alineatul (3), ținând seama de situația epidemiologică.

(6)  Reintroducerea animalelor domestice din specii diferite de cea porcină în exploatațiile prevăzute la articolul 5 se supune autorizării autorității competente, care va ține seama de riscurile de răspândire a bolii sau de persistență a vectorilor prezentate de o astfel de reintroducere.

Articolul 14

Măsuri în caz de suspectare sau de confirmare a prezenței pestei porcine africane într-un abator sau într-un mijloc de transport

(1)  În caz de suspectare a pestei porcine africane într-un abator sau într-un mijloc de transport, statele membre veghează ca autoritatea competentă să pună în aplicare de îndată mijloacele de investigare oficiale pentru a confirma sau a infirma prezența respectivei boli în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic.

(2)  În cazul în care se depistează un caz de pestă porcină africană într-un abator sau într-un mijloc de transport, autoritatea competentă veghează ca:

(a) toate animalele sensibile prezente în abator sau în mijlocul de transport să fie ucise de îndată;

(b) carcasele, organele comestibile și deșeurile porcilor eventual infectați și contaminați să fie transformate sub control oficial;

(c) operațiunile de curățare, dezinfecție și, dacă este necesar, dezinsecție a clădirilor și echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, să se efectueze sub controlul medicului veterinar oficial în conformitate cu articolul 12;

(d) să se efectueze o anchetă epidemiologică în temeiul articolului 8, mutatis mutandis;

(e) izolatul virusului pestei porcine africane să se supună procedurii de laborator prevăzute în manualul de diagnostic, pentru a identifica tipul genetic al virusului;

(f) măsurile prevăzute la articolul 7 să se aplice în exploatația de unde provin porcii infectați sau carcasele infectate și în celelalte exploatații contact. Cu excepția unei indicații contrare a anchetei epidemiologice, măsurile menționate la articolul 5 alineatul (1) se aplică în exploatația de origine a porcilor infectați sau a carcaselor infectate;

(g) reintroducerea animalelor pentru sacrificare sau transport să nu aibă loc înainte de trecerea a cel puțin 24 de ore de la terminarea operațiunilor de curățare, dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție executate în conformitate cu articolul 12.

Articolul 15

Măsuri în caz de suspectare sau de confirmare a prezenței pestei porcine africane la porcii sălbatici

(1)  Odată ce autoritatea competentă a unui stat membru are informația că există porci sălbatici suspecți de a fi infectați, aceasta adoptă orice măsură adecvată pentru a confirma sau infirma prezența bolii, oferind informații proprietarilor de porci și vânătorilor și efectuând anchete care cuprind, în special, testări în laborator asupra tuturor porcilor sălbatici sacrificați cu armă de foc sau descoperiți morți.

(2)  Odată cu confirmarea unui caz primar de pestă porcină africană la porcii sălbatici, pentru a reduce propagarea bolii, autoritatea competentă a unui stat membru adoptă de îndată măsurile următoare:

(a) înființarea unui grup de experți cuprinzând medici veterinari, vânători, biologi și epidemiologi specialiști în fauna sălbatică. Grupul de experți asistă autoritatea competentă în următoarele:

 studiul situației epidemiologice și delimitarea zonei infectate în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) litera (b);

 stabilirea unor măsuri corespunzătoare ce trebuie să se aplice în zona infectată în afară de măsurile prevăzute la literele (b) și (c); aceste măsuri pot cuprinde suspendarea vânătorii și interdicția furajării porcilor sălbatici;

 stabilirea unui plan de eradicare ce urmează să fie prezentat Comisiei în conformitate cu articolul 16;

 controale, pentru a verifica eficacitatea măsurilor adoptate în vederea eradicării pestei porcine africane în zona infectată;

(b) punerea sub supraveghere a exploatațiilor de porci în zona definită ca infectată și, mai ales, dispune ca:

 să se efectueze un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile; acesta este actualizat de proprietar. Informațiile conținute în recensământ se prezintă la cerere și se pot verifica la fiecare inspecție. Cu toate acestea, în ceea ce privește exploatațiile în aer liber, primul recensământ se poate efectua pe baza unei estimări;

 toți porcii din exploatație să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație;

 nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică;

 mijloace corespunzătoare de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție să se utilizeze la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației înseși;

 măsuri de igienă corespunzătoare să fie aplicate de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

 toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se găsesc în exploatație să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane;

 nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatație de porcine;

 porcii, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor nu părăsesc zona infectată în scopul comerțului intracomunitar;

(c) adoptarea unor dispoziții pentru ca toți porcii sălbatici sacrificați cu armă de foc sau găsiți morți în zona infectată determinată să fie inspectați de un medic veterinar oficial și să fie supuși unui examen de depistare a pestei porcine africane în conformitate cu manualul de diagnostic. Carcasele tuturor animalelor care au dat un rezultat pozitiv fac obiectul transformării sub control oficial. În cazul în care acest examen se dovedește negativ în ceea ce privește pesta porcină africană, statele membre aplică măsurile prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 92/45/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 privind problemele de sănătate publică și animală referitoare la sacrificarea vânatului sălbatic și la introducerea pe piață a cărnii de vânat sălbatic ( 11 ). Părțile care nu sunt destinate consumului uman fac obiectul transformării sub control oficial;

(d) preocuparea ca izolatul virusului pestei porcine africane să fie supus procedurii de laborator indicate în manualul de diagnostic, pentru a identifica tipul genetic al virusului.

(3)  În cazul apariției pestei porcine africane la porcii sălbatici dintr-o zonă a unui stat membru apropiată de teritoriul altui stat membru, statele membre în cauză colaborează la stabilirea măsurilor de combatere a bolii.

Articolul 16

Planuri de eradicare a pestei porcine africane într-o populație de porci sălbatici

(1)  Fără a aduce atingere măsurilor prevăzute la articolul 15, statele membre prezintă Comisiei, într-un termen de 90 de zile de la confirmarea unui caz primar de pestă porcină africană la porcii sălbatici, un plan scris privind măsurile adoptate pentru a eradica boala în zona definită ca infectată, precum și măsurile puse în aplicare în exploatațiile situate în respectiva zonă.

Comisia examinează planul pentru a determina dacă permite atingerea obiectivului dorit. Planul, modificat, după caz, se aprobă în conformitate cu articolul 24 alineatul (2).

Planul se poate modifica sau completa ulterior pentru a lua în considerare evoluția situației.

În cazul în care aceste modificări se referă la redefinirea zonei infectate, statele membre se asigură că, de îndată, Comisia și celelalte state membre sunt informate cu privire la aceste modificări.

În cazul în care modificările se referă la alte dispoziții ale planului, statele membre prezintă planul modificat Comisiei în vederea unei examinări și a unei eventuale aprobări în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

(2)  O dată ce măsurile prevăzute de planul menționat la alineatul (1) au fost aprobate, acestea înlocuiesc măsurile inițiale prevăzute la articolul 15, la o dată care se hotărăște în momentul aprobării.

(3)  Planul menționat la alineatul (1) conține informații privind:

(a) rezultatele anchetelor epidemiologice și ale controalelor efectuate în conformitate cu articolul 15 și repartizarea geografică a bolii;

(b) determinarea zonei infectate pe teritoriul statului membru în cauză. Delimitând zona infectată, autoritatea competentă ține seama de elementele următoare:

 rezultatele anchetelor epidemiologice efectuate și ale repartizării geografice a bolii;

 populația de porci sălbatici din zonă;

 existența unor obstacole importante, naturale sau create de om, la circulația porcilor sălbatici;

(c) organizarea unei cooperări strânse între biologi, vânători, organizațiile de vânătoare, serviciile de protecție a faunei sălbatice și autoritățile veterinare (sănătate animală și sănătate publică);

(d) campania de informare ce trebuie pusă în aplicare pentru a sensibiliza vânătorii la măsurile pe care trebuie să le adopte în cadrul planului de eradicare;

(e) eforturile speciale realizate pentru a determina amploarea infecției la populația de porci sălbatici, prin examinarea porcilor sălbatici sacrificați de vânători sau găsiți morți și prin testări în laborator, inclusiv cu ajutorul unor anchete epidemiologice pe categorii de vârstă;

(f) cerințele ce trebuie să fie respectate de vânători pentru a evita propagarea bolii;

(g) metoda de eliminare a porcilor sălbatici găsiți morți sau împușcați, pe baza:

 transformării sub control oficial sau

 inspecției efectuate de un medic veterinar oficial și a testărilor în laborator prevăzute de manualul de diagnostic. Carcasele tuturor animalelor care au dat un rezultat pozitiv fac obiectul transformării sub control oficial. În cazul în care această testare se dovedește negativă în ceea ce privește pesta porcină africană, statele membre aplică măsurile prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 92/45/CEE a Consiliului. Părțile care nu sunt destinate consumului uman fac obiectul transformării sub control oficial;

(h) ancheta epidemiologică efectuată asupra fiecărui porc sălbatic, găsit mort sau împușcat. Această anchetă cuprinde obligatoriu completarea unui chestionar care oferă informații privind:

 sectorul geografic în care animalul a fost găsit mort sau împușcat;

 data la care animalul a fost găsit mort sau împușcat;

 persoana care a găsit animalul mort sau care l-a împușcat;

 vârsta și sexul porcului;

 în cazul în care a fost împușcat: simptomele constatate înainte de împușcare;

 în cazul în care a fost găsit mort: starea carcasei;

 concluziile laboratorului;

(i) programele de supraveghere și măsurile de prevenire aplicabile exploatațiilor situate în zona infectată delimitată și, după caz, în jurul acesteia, inclusiv transportul și circulația animalelor în interiorul zonei, dinspre sau înspre această zonă; aceste măsuri trebuie să cuprindă cel puțin interdicția de ieșire a porcilor, a materialului lor seminal și a embrionilor sau ovulelor din zona infectată în scopul comerțului intracomunitar și pot cuprinde o interdicție temporară de producție de porci și de stabilire a unor exploatații noi;

(j) celelalte criterii aplicate pentru ridicarea măsurilor adoptate;

(k) autoritatea cu responsabilitatea de a supraveghea și coordona unitățile responsabile de punerea în aplicare a planului;

(l) sistemul de informare înființat pentru ca grupul de experți desemnat, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (a), să poată proceda la o examinare periodică a rezultatelor planului de eradicare;

(m) măsurile de control al bolii care sunt puse în aplicare cel mai repede la douăsprezece luni de la constatarea ultimului caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în zona infectată determinată; aceste măsuri de control rămân în vigoare pentru cel puțin încă douăsprezece luni și includ cel puțin dispozițiile deja puse în aplicare în conformitate cu literele (e), (g) și (h).

(4)  Un raport privind situația epidemiologică în zona definită și rezultatele planului de eradicare sunt transmise din șase în șase luni Comisiei și celorlalte state membre în cadrul comitetului prevăzut la articolul 23.

Se pot adopta norme mai precise privind informațiile ce trebuie furnizate de statele membre în acest domeniu, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 17

Măsuri destinate să prevină propagarea virusului pestei porcine africane prin intermediul vectorilor

(1)  În cazul posibilității sau suspectării prezenței unor vectori într-o exploatație în care a fost confirmată pesta porcină africană, autoritatea competentă se asigură că:

(a) clădirea infectată și împrejurimile sale sunt inspectate pentru a detecta prezența vectorilor, prin control fizic și, dacă este necesar, plasarea unor capcane pentru capturarea specimenelor în conformitate cu anexa III;

(b) în cazul în care se confirmă prezența unor vectori:

 se realizează testări în laborator corespunzătoare pentru a confirma sau a infirma prezența virusului pestei porcine africane la vectori;

 se stabilesc alte măsuri adecvate de supraveghere, de control și de combatere în exploatație și în zona situată în jurul exploatației;

(c) în cazul în care s-a confirmat prezența vectorilor, iar lupta contra acestora se dovedește imposibilă, exploatația nu adăpostește porci și, dacă este necesar, alte animale domestice pentru cel puțin șase ani.

(2)  Informații privind punerea în aplicare a alineatului (1) sunt furnizate de statul membru în cauză Comisiei și celorlalte state membre în cadrul Comitetului permanent veterinar.

(3)  Se pot adopta alte măsuri de supraveghere și de combatere a vectorilor, precum și pentru prevenirea pestei porcine africane, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 18

Proceduri de diagnostic și cerințe în materie de biosecuritate

(1)  Statele membre se asigură că:

(a) procedurile de diagnostic, prelevările și testările în laborator cu scopul de a depista prezența pestei porcine africane sunt în conformitate cu manualul de diagnostic;

▼M4

(b) un laborator național este responsabil cu coordonarea standardelor și a metodelor de diagnosticare în fiecare stat membru, în conformitate cu dispozițiile anexei IV.

Statele membre pun la dispoziția celorlalte state membre și a publicului informații privind laboratorul lor național și orice schimbări survenite ulterior, folosind mijloace care pot fi stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 23 alineatul (2).

▼B

(2)  Laboratoarele naționale prevăzute la anexa IV asigură legătura cu laboratorul comunitar de referință în condițiile enunțate la anexa V. Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind cheltuielile în domeniul veterinar ( 12 ), în special articolul 28, competențele și sarcinile laboratorului sunt cele descrise la anexa respectivă.

(3)  Pentru a garanta uniformitatea procedurilor de diagnostic al pestei porcine africane și un diagnostic diferențiat adecvat pentru virusul pestei porcine clasice, într-un termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2), se adoptă un manual de diagnostic al pestei porcine africane pentru a stabili cel puțin:

(a) normele minime de calitate ce trebuie respectate de laboratoarele de diagnostic al pestei porcine africane și pentru transportul probelor;

(b) criteriile și procedurile ce trebuie aplicate atunci când se efectuează examene clinice sau post mortem pentru a confirma sau a infirma prezența pestei porcine africane;

(c) criteriile și procedurile ce trebuie aplicate pentru prelevarea probelor de la porcii vii sau carcasele lor, pentru a confirma sau a infirma pesta porcină africană prin testări în laborator, inclusiv metodele de prelevare de probe în vederea controalelor serologice sau virologice de depistare efectuate în cadrul aplicării măsurilor prevăzute de prezenta directivă;

(d) testările în laborator ce urmează să se utilizeze pentru diagnosticul pestei porcine africane, inclusiv criteriile aplicabile evaluării rezultatelor testărilor în laborator;

(e) tehnicile de laborator ce permit decelarea tipului genetic al izolatului virusului pestei porcine africane.

(4)  Pentru garantarea unor condiții corespunzătoare de biosecuritate în vederea protecției sănătății animale, virusul pestei porcine africane, genomul și antigenii săi și vaccinurile nu se manevrează sau utilizează în scopul cercetării, diagnosticului sau fabricării decât în locuri, unități sau laboratoare desemnate de autoritatea competentă.

Lista locurilor, a unităților sau laboratoarelor aprobate este transmisă Comisiei până la data de 1 ianuarie 2004 și ulterior este actualizată.

(5)  Anexele IV și V și manualul de diagnostic se pot completa sau modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 19

Folosirea, fabricarea și vânzarea vaccinurilor contra pestei porcine africane

Statele membre asigură că:

(a) folosirea vaccinurilor contra pestei porcine africane este interzisă;

(b) manevrarea, fabricarea, depozitarea, furnizarea, distribuirea sau vânzarea vaccinurilor contra pestei porcine africane pe teritoriul Comunității se află sub control oficial.

Cu toate acestea, Comisia, pentru a ține seama de evoluția cercetărilor științifice și tehnice privind dezvoltarea unui asemenea vaccin, prezintă Consiliului un raport însoțit, după caz, de propuneri adecvate de actualizare a prezentei directive.

Articolul 20

Controale comunitare

Experți ai Comisiei pot să efectueze controale la fața locului în colaborare cu autoritățile competente ale statelor membre, în măsura în care acest lucru este necesar pentru aplicarea uniformă a prezentei directive. Statul membru pe al cărui teritoriu se efectuează un control oferă toată asistența necesară experților pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Comisia informează autoritatea competentă cu privire la rezultatul controalelor efectuate.

Normele de aplicare a prezentului articol, în special cele care reglementează modalitățile de cooperare cu autoritățile naționale, se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 21

Planuri de intervenție

(1)  Fiecare stat membru elaborează un plan de intervenție ce specifică măsurile naționale ce se pun în aplicare în caz de apariție a unui focar de pestă porcină africană, ținând seama de factorii locali, cum ar fi, îndeosebi, densitatea porcilor, susceptibili de a influența răspândirea pestei porcine africane.

Acest plan permite accesul la instalații, echipament, personal și la orice material adecvat necesar pentru o eradicare rapidă și eficace a focarului.

(2)  Criteriile și cerințele ce se aplică pentru elaborarea planului de intervenție sunt prevăzute la anexa VI.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2), aceste criterii și cerințe se pot modifica sau completa, ținând seama de natura specifică a pestei porcine africane și de progresele realizate în stabilirea măsurilor de combatere a bolii.

(3)  Comisia examinează planurile pentru a determina dacă acestea permit atingerea obiectivului vizat și propune statului membru în cauză orice modificare necesară, în special pentru a garanta că sunt compatibile cu cele ale altor state membre.

Planurile modificate, după caz, sunt aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

Planurile se pot modifica sau completa ulterior în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2), pentru a ține seama de evoluția situației. În orice caz, fiecare stat membru actualizează planul din cinci în cinci ani și îl prezintă spre aprobare Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 22

Centre de combatere a epizootiei și grupuri de experți

(1)  Statele membre veghează ca un centru național de combatere a epizootiei complet operațional să se poată înființa imediat în caz de apariție a pestei porcine africane.

(2)  Centrul național de combatere a epizootiei conduce și supraveghează operațiunile centrelor locale de combatere a epizootiei prevăzute la alineatul (3). Acesta este responsabil, inter alia, de:

(a) definirea măsurilor de combatere necesare;

(b) garantarea punerii în aplicare rapidă și eficientă a măsurilor menționate anterior de către centrele locale de combatere a epizootiei;

(c) alocarea de personal și alte resurse centrelor locale de combatere a epizootiei;

(d) furnizarea de informații Comisiei, celorlalte state membre, organizațiilor veterinare naționale, autorităților naționale și organismelor agricole și comerciale;

(e) asigurarea legăturii cu laboratoarele de diagnostic;

(f) asigurarea legăturii cu presa și alte media;

(g) asigurarea legăturii cu forțele de poliție pentru a garanta punerea în aplicare a măsurilor legale speciale.

(3)  Statele membre veghează ca centre locale de combatere a epizootiei complet operaționale să se poată înființa imediat în caz de apariție a pestei porcine africane.

(4)  Cu toate acestea, anumite funcții ale centrului național de combatere a epizootiei pot fi delegate centrului local de combatere a epizootiei intervenind la nivel administrativ, prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (p) din Directiva 64/432/CEE ( 13 ), sau la un alt nivel, în măsura în care aceasta nu compromite obiectivele centrului național de combatere a epizootiei.

(5)  Statele membre creează un grup de experți cu caracter permanent pentru a menține expertiza necesară pentru a ajuta autoritatea competentă să asigure pregătirea pentru apariția bolii.

În caz de apariție a bolii, grupul de experți asistă autoritatea competentă cel puțin în:

(a) ancheta epidemiologică;

(b) prelevarea de probe, testările și interpretarea rezultatelor testărilor în laborator;

(c) stabilirea măsurilor de combatere a bolii.

(6)  Statele membre asigură că centrele naționale și locale de combatere a epizootiei și grupul de experți dispun de personal, instalații și echipament, inclusiv de sistemele de comunicare necesare, precum și de o linie ierarhică și de un sistem de gestionare clare și eficiente pentru a asigura punerea în aplicare rapidă a măsurilor de combatere a bolii prevăzute de prezenta directivă.

Normele privind personalul, instalațiile, echipamentul, linia ierarhică și gestionarea centrelor naționale și locale de combatere a epizootiei și a grupului de experți sunt definite în planurile de intervenție prevăzute la articolul 21.

(7)  Alte criterii și cerințe privind funcția și sarcinile centrelor naționale și locale de combatere a epizootiei și ale grupurilor de experți se pot defini în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 23

Procedură de reglementare normală

(1)  Comisia este asistată de un comitet.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este fixată la trei luni.

(3)  Comitetul își stabilește propriul regulament de procedură.

Articolul 24

Procedură de reglementare accelerată

(1)  Comisia este asistată de un comitet.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este fixată la 15 zile.

(3)  Comitetul își stabilește propriul regulament de procedură.

Articolul 25

Modificarea anexei I la Directiva 92/119/CEE

La anexa I la Directiva 92/119/CEE, cuvintele „boala Teschen” se înlocuiesc cu cuvintele „pesta porcină africană”.

Articolul 26

Măsuri de punere în aplicare

(1)  Anexele I-VI la prezenta directivă se modifică în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

(2)  Orice norme de aplicare a prezentei directive se pot adopta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2) sau, în cazul în care situația epidemiologică impune acest lucru, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 27

Dispoziții tranzitorii

În așteptarea punerii în aplicare a prezentei directive, dispoziții tranzitorii privind combaterea pestei porcine africane se pot adopta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 28

Transpunerea în legislația națională

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 30 iunie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 iulie 2003.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 30

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

Notificarea bolii și alte informații epidemiologice ce trebuie furnizate de statul membru în cazul confirmării pestei porcine africane

1. În 24 de ore de la confirmarea oricărui focar primar, caz primar la porcii sălbatici sau caz constatat într-un abator sau mijloc de transport, statul membru în cauză trebuie să comunice cu ajutorul sistemului computerizat de notificare a bolilor animalelor instituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 82/894/CEE:

(a) data expedierii;

(b) ora expedierii;

(c) numele statului membru;

(d) denumirea bolii;

(e) numărul focarului sau cazului;

(f) data la care a fost suspectată pesta porcină africană;

(g) data confirmării;

(h) metodele utilizate pentru această confirmare;

(i) dacă prezența bolii a fost confirmată la porcii sălbatici sau la porcii dintr-o exploatație, dintr-un abator sau un mijloc de transport;

(j) așezarea geografică unde focarul sau cazul de pestă porcină africană a fost confirmat;

(k) măsurile aplicate în scopul combaterii bolii.

2. În cazul apariției unor focare primare sau a unor cazuri în abatoare sau în mijloace de transport, pe lângă informațiile prevăzute la punctul 1, statul membru în cauză trebuie să comunice, de asemenea, informațiile următoare:

(a) numărul de porci sensibili în focar, abator sau mijloc de transport;

(b) numărul de porci morți pe categorii din exploatație, abator sau mijloc de transport;

(c) pentru fiecare categorie, nivelul morbidității bolii și numărul de porci pentru care s-a confirmat pesta porcină africană;

(d) numărul de porci uciși în focar, abator sau în mijlocul de transport;

(e) numărul de carcase transformate;

(f) în cazul apariției unui focar, distanța față de crescătoria de porci cea mai apropiată;

(g) în cazul confirmării pestei porcine africane într-un abator sau într-un mijloc de transport, localizarea exploatației sau exploatațiilor de origine a porcilor sau carcaselor infectate.

3. În cazul apariției unor focare secundare, informațiile prevăzute la punctele 1 și 2 trebuie transmise în termenul prevăzut la articolul 4 din Directiva 82/894/CEE.

4. Statul membru în cauză asigură că informațiile ce trebuie furnizate privind orice focar sau caz de pestă porcină africană apărut într-o exploatație, un abator sau un mijloc de transport, în conformitate cu punctele 1, 2 și 3, sunt urmate, fără întârziere, de un raport în scris adresat Comisiei și celorlalte state membre, cuprinzând cel puțin:

(a) data la care au avut loc uciderea porcilor din exploatație, abator sau mijloc de transport și transformarea carcaselor;

(b) rezultatele testelor efectuate asupra probelor prelevate la uciderea porcilor;

(c) în cazul aplicării derogării prevăzute la articolul 6 alineatul (1), numărul de porci uciși și transformați și numărul de porci a căror sacrificare a fost amânată, precum și termenul prevăzut pentru realizarea acestei sacrificări;

(d) orice informație privind posibila origine a bolii sau, în cazul în care aceasta a putut fi determinată, privind originea reală a bolii;

(e) informații cu privire la sistemul de control stabilit pentru a asigura că măsurile aplicabile controlului circulației animalelor, prevăzute la articolele 10 și 11, se pun efectiv în aplicare;

(f) în cazul apariției unui focar primar sau a unui caz de pestă porcină africană într-un abator sau într-un mijloc de transport, tipul genetic al virusului responsabil cu apariția focarului sau a cazului;

(g) în cazul în care porcii au fost uciși în exploatații-contact sau exploatații care dețin porci suspecți de a fi infectați cu virusul pestei porcine africane, informații privind:

 data uciderii și numărul de porci din fiecare categorie uciși în fiecare exploatație;

 legătura epidemiologică ce există între focarul sau cazul pestei porcine africane și fiecare exploatație-contact sau celelalte motive care au indus suspiciunea că pesta porcină africană este prezentă în fiecare exploatație suspectată;

 rezultatele testărilor în laborator efectuate asupra probelor prelevate de la porcii prezenți în exploatații și la uciderea lor;

în cazul în care porcii prezenți în exploatații contact nu au fost uciși, trebuie să se furnizeze informații privind motivele acestei decizii.
ANEXA II

Principii și proceduri de curățare, dezinfecție și tratare cu insecticide

1. Principii generale și proceduri:

(a) operațiunile de curățare și dezinfecție și, după caz, măsurile pentru distrugerea rozătoarelor sau a insectelor cu ajutorul unor produse autorizate oficial trebuie să se efectueze sub supraveghere oficială și în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial;

(b) dezinfectantele ce se utilizează și concentrațiile lor trebuie să fie aprobate oficial de autoritatea competentă, pentru a garanta distrugerea virusului pestei porcine africane;

(c) eficacitatea anumitor dezinfectante fiind redusă în urma unei depozitări prelungite, ea trebuie verificată periodic înainte de utilizare;

(d) alegerea dezinfectantelor, a insecticidelor și a procedurilor de dezinfecție și de dezinsecție trebuie să se efectueze în funcție de natura unităților, a vehiculelor și a obiectelor ce urmează să fie tratate;

(e) condițiile de utilizare a degresanților, a dezinfectantelor și a insecticidelor trebuie să garanteze că eficacitatea lor este uniformă. Parametrii tehnici indicați de către fabricant, precum presiunea, temperatura minimă și durata de contact necesară, trebuie respectați;

(f) oricare ar fi dezinfectantul utilizat, este necesar să se aplice următoarele reguli generale:

 se stropesc în întregime așternuturile pentru animale și materiile fecale cu un dezinfectant;

 se spală și se curăță periind și frecând cu grijă solul, pardoseala, rampele și pereții, dacă este posibil, după evacuarea sau demontarea materialului sau a instalațiilor, pentru a nu împiedica operațiunile de curățare și dezinfecție;

 apoi se aplică din nou dezinfectantul pentru o durată minimă de contact în conformitate cu recomandările fabricantului;

 apa utilizată pentru operațiunile de curățare trebuie eliminată în așa fel încât să se evite orice risc de propagare a virusului și în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial;

(g) în cazul în care curățarea se efectuează cu ajutorul unor produse lichide sub presiune, este necesar să se evite recontaminarea locurilor deja curățate;

(h) se spală, se dezinfectează sau se distrug și echipamentele, instalațiile, articolele sau compartimentele susceptibile de a fi contaminate;

(i) se evită orice recontaminare după dezinfecție;

(j) operațiunile de curățare, dezinfecție și dezinsecție cerute în cadrul prezentei directive trebuie consemnate în registrul exploatației sau al vehiculului și, atunci când se cere aprobarea oficială, ele sunt certificate de către medicul veterinar oficial responsabil cu controlul.

2. Dispoziții speciale privind curățarea și dezinfecția exploatațiilor infectate:

(a) curățare și dezinfecție preliminare:

 în timpul uciderii animalelor, este convenabil să se ia toate măsurile necesare pentru a evita sau a limita la maximum propagarea virusului pestei porcine africane. Acestea cuprind, inter alia, instalarea unui echipament provizoriu de dezinfecție, furnizarea de îmbrăcăminte de protecție, dușuri, o decontaminare a materialului, a instrumentelor și a aparatelor utilizate și întreruperea aerisirii;

 carcasele animalelor ucise sunt stropite cu dezinfectant;

 în cazul în care carcasele trebuie să părăsească exploatația pentru a fi transformate, trebuie să se utilizeze recipiente închise și etanșe;

 de îndată ce carcasele porcilor au fost scoase în vederea transformării, părțile exploatației în care au fost adăpostite aceste animale, precum și oricare părți ale celorlalte clădiri, curți etc., care au fost contaminate în timpul uciderii sau al examenului post mortem, sunt stropite cu dezinfectante autorizate în conformitate cu articolul 12;

 orice țesut sau sânge răspândit în timpul sacrificării sau examenului post mortem sau în timpul contaminării globale a clădirilor, curților, ustensilelor etc. este cules cu grijă și transformat o dată cu carcasele;

 dezinfectantul trebuie să persiste pe suprafață cel puțin 24 de ore;

(b) curățare și dezinfecție finale:

 gunoiul de grajd și așternutul pentru animale trebuie scoase și tratate în conformitate cu punctul (3) litera (a);

 grăsimea și murdăria trebuie îndepărtate de pe toate suprafețele cu ajutorul unui degresant și suprafețele trebuie limpezite cu apă;

 după limpezirea cu apă rece, trebuie să se stropească din nou cu dezinfectant;

 după șapte zile, unitățile trebuie tratate cu ajutorul unui degresant, limpezite cu apă rece, stropite cu dezinfectant și limpezite încă o dată cu apă.

3. Dezinfectarea așternutului pentru animale, a gunoiului de grajd și a tulburelii contaminate:

(a) gunoiul de grajd și așternutul pentru animale folosit trebuie clădite pentru a se încălzi, stropite cu dezinfectant și lăsate cel puțin 42 de zile sau sunt distruse prin incinerare sau îngropare;

(b) tulbureala trebuie depozitată cel puțin 60 de zile de la ultima adăugare de material infecțios, în afară de cazul în care autoritățile competente autorizează o perioadă de depozitare redusă pentru tulbureala care a fost tratată efectiv în conformitate cu instrucțiunile date de medicul veterinar oficial, pentru a garanta distrugerea virusului.

4. Cu toate acestea, prin derogare de la punctele 1 și 2, în cazul exploatațiilor în aer liber, autoritatea competentă poate stabili proceduri specifice pentru curățare și dezinfecție, ținând seama de tipul exploatației și de condițiile climatice.
ANEXA III

Linii directoare pentru căutarea vectorilor

1.

Căutarea vectorilor trebuie să se efectueze în unitățile în care trăiesc și se odihnesc porcii, precum și în împrejurimi.

Vectorii se găsesc de obicei în clădiri vechi, la umbră și în condiții favorabile de temperatură și umiditate.

Căutarea va da rezultatele cele mai bune dacă are loc la sfârșitul primăverii, în cursul verii și la începutul toamnei, perioade în cursul cărora vectorii sunt mai activi.

2.

Trebuie să se utilizeze două metode de căutare:

(a) căutarea vectorilor în pământ, nisip sau praf, extrase cu ajutorul unei perii sau a oricărui alt instrument adecvat din spațiile dintre pietre (în cazul unităților construite din pietre) sau din interstițiile sau crevasele din pereții de sub țiglă sau din solul unităților. Dacă este necesar, pământul și nisipul vor fi cernute. Utilizarea unei lupe poate fi utilă pentru căutarea larvelor tinere;

(b) căutarea vectorilor cu ajutorul capcanelor cu CO2. Capcanele trebuie dispuse pentru mai multe ore în adăposturile porcilor, de preferință în timpul nopții și, în orice caz, în locuri ferite de lumina zilei. Capcanele trebuie construite astfel încât vectorii să vină cât mai aproape de sursa de CO2 și să nu se mai poată întoarce în refugiile lor.
ANEXA IV

▼M4

Obligațiile laboratoarelor naționale privind pesta porcină africană

▼M4 —————

▼B

2.

Laboratoarele naționale pentru pesta porcină africană au responsabilitatea de a garanta că în fiecare stat membru testările în laborator în vederea detectării prezenței pestei porcine africane și identificarea tipului genetic al izolatelor virusului se efectuează în conformitate cu manualul de diagnostic. Ele pot să încheie acorduri speciale în acest sens cu laboratorul comunitar de referință sau cu alte laboratoare naționale.

3.

Laboratorul național pentru pesta porcină africană din fiecare stat membru este responsabil de coordonarea standardelor și metodelor de diagnostic stabilite în fiecare laborator de diagnostic al pestei porcine africane din statul membru în cauză. În acest sens:

(a) poate furniza reactivi de diagnostic laboratoarelor individuale;

(b) controlează calitatea tuturor reactivilor de diagnostic utilizați în statul membru în cauză;

(c) organizează periodic teste comparative;

(d) păstrează izolați ai virusului pestei porcine africane ce provin de la cazuri sau focare confirmate în statul membru.
ANEXA V

Laboratorul comunitar de referință pentru pesta porcină africană

1. Laboratorul comunitar de referință pentru pesta porcină africană este: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spania.

2. Laboratorul comunitar de referință pentru pesta porcină africană are următoarele competențe și responsabilități:

(a) de a coordona, prin consultare cu Comisia, metodele utilizate în statele membre pentru diagnosticul pestei porcine africane, în special prin:

 deținerea și livrarea culturilor de celule pentru diagnostic;

 specificarea, deținerea și livrarea sușelor virusului pestei porcine africane în vederea testelor serologice și preparării antiserului;

 livrarea serurilor de referință, a serurilor conjugate și a altor reactivi de referință laboratoarelor naționale în vederea standardizării testelor și a reactivilor utilizați în statele membre;

 realizarea și conservarea unei colecții a virusului pestei porcine africane;

 organizarea periodică a testelor comparative comunitare a procedurilor de diagnostic;

 colectarea și clasificarea datelor și a informațiilor privind metodele de diagnostic utilizate și rezultatele testelor efectuate;

 caracterizarea izolaților virusului prin metodele cele mai avansate pentru a permite o mai bună înțelegere a epizootiologiei pestei porcine africane;

 monitorizarea evoluției situației în lumea întreagă în materie de supraveghere, epizootiologie și prevenire a pestei porcine africane;

 menținerea unei expertize asupra virusului pestei porcine africane și asupra altor viruși pertinenți, pentru a permite un diagnostic diferențial rapid;

(b) de a adopta dispozițiile necesare pentru formarea și reciclarea experților în diagnosticul de laborator, în vederea armonizării tehnicilor de diagnostic;

(c) de a dispune de personal specializat pentru situațiile de urgență care apar în Comunitate;

(d) de a realiza activități de cercetare și, atât cât se poate, de a coordona activitățile de cercetare în vederea unei combateri mai eficiente a pestei porcine africane;

(e) de a stabili protocoale tehnice privind procedurile de verificare a eficacității dezinfectantelor contra virusului pestei porcine africane.

3. Laboratoarele comunitare de referință pentru pesta porcină clasică și pentru pesta porcină africană își organizează activitățile astfel încât să garanteze coordonarea corespunzătoare a testelor comparative comunitare de diagnosticare a acestor boli.
ANEXA VI

Criterii și cerințe privind planurile de intervenție

Statele membre asigură că planurile de intervenție îndeplinesc cel puțin următoarele criterii și cerințe:

(a) se adoptă dispoziții pentru a asigura existența competențelor juridice necesare punerii în aplicare a planurilor de intervenție și pentru a permite realizarea unei campanii de eradicare rapide și eficiente;

(b) se adoptă dispoziții pentru a asigura accesul la fonduri de urgență, la mijloace bugetare și la resurse financiare pentru a acoperi toate aspectele combaterii epizootiei pestei porcine africane;

(c) trebuie să se înființeze o linie de comandă pentru a garanta că procesul de luare a deciziei în ceea ce privește o epizootie este rapid și eficient. La nevoie, linia de comandă este pusă sub autoritatea unei unități centrale de luare a deciziei responsabile cu conducerea ansamblului de strategii de combatere a epizootiei. Directorul serviciilor veterinare este un membru al acestei unități și asigură legătura între unitatea centrală de luare a deciziei și centrul național de combatere a epizootiei prevăzut la articolul 22;

(d) se adoptă unele dispoziții pentru punerea la dispoziție a unor resurse adecvate pentru a asigura o campanie rapidă și eficientă, inclusiv personal, echipamente și infrastructuri de laborator;

(e) se furnizează un manual de instrucțiuni. Acesta descrie în amănunt, în întregime și în mod practic toate procedurile, instrucțiunile și măsurile de combatere ce trebuie aplicate la apariția unui focar de pestă porcină africană;

(f) personalul participă în mod regulat la:

(i) acțiuni de formare privind semnele clinice, ancheta epidemiologică și combaterea pestei porcine africane;

(ii) exerciții de alertă, organizate cel puțin de două ori pe an;

(iii) acțiuni de formare în tehnicile de comunicare, cu scopul de a organiza campanii de sensibilizare privind apariția epizootiei curente, adresate autorităților, exploatanților și medicilor veterinari.( 1 ) JO L 62, 15.3.1993, p. 69. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

( 2 ) JO L 316, 1.12.2001, p. 5.

( 3 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 4 ) JO L 378, 31.12.1982, p. 58. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2000/556/CE a Comisiei (JO L 235, 19.9.2000, p. 27).

( 5 ) Directiva Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele sanitar-veterinare și zootehnice aplicabile în cadrul schimburilor intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (JO L 224, 18.8.1990, p. 29). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/118/CEE (JO L 62, 15.3.1993, p. 49).

( 6 ) Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor sanitar-veterinare privind eliminarea și transformarea deșeurilor animale, introducerea lor pe piață și protecția împotriva agenților patogeni din hrana pentru animale de origine animală sau din pește și de modificare a Directivei 90/425/CEE (JO L 363, 27.12.1990, p. 51). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

( 7 ) Directiva Consiliului din 22 decembrie 1993 privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii (JO L 340, 31.12.1993, p. 21).

( 8 ) JO L 355, 5.12.1992, p. 32. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.

( 9 ) JO L 302, 31.12.1972, p. 24 [S.E. SER. I (1972) p. 3]. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.

( 10 ) JO L 47, 21.2.1980, p. 4. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.

( 11 ) JO L 268, 14.9.1992, p. 35. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CE (JO L 24, 30.1.1998, p. 31).

( 12 ) JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/572/CE (JO L 203, 28.7.2001, p. 16).

( 13 ) Directiva Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (JO 121, 29.7.1964, p. 1977) [S.E. SER.I (1963-1964) p. 164]. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 535/2002 al Comisiei (JO L 80, 23.3.2002, p. 22).

Top