EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0032-20190726

Consolidated text: Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/2019-07-26

02002L0032 — RO — 26.07.2019 — 021.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2002/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 7 mai 2002

privind substanțele nedorite din furaje

(JO L 140 30.5.2002, p. 10)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DIRECTIVA 2003/57/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 17 iunie 2003

  L 151

38

19.6.2003

 M2

DIRECTIVA 2003/100/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 31 octombrie 2003

  L 285

33

1.11.2003

 M3

DIRECTIVA 2005/8/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 27 ianuarie 2005

  L 27

44

29.1.2005

 M4

DIRECTIVA 2005/86/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 5 decembrie 2005

  L 318

16

6.12.2005

 M5

DIRECTIVA 2005/87/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 5 decembrie 2005

  L 318

19

6.12.2005

 M6

DIRECTIVA 2006/13/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 3 februarie 2006

  L 32

44

4.2.2006

 M7

DIRECTIVA 2006/77/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 29 septembrie 2006

  L 271

53

30.9.2006

 M8

DIRECTIVA 2008/76/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 25 iulie 2008

  L 198

37

26.7.2008

 M9

DIRECTIVA 2009/8/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 10 februarie 2009

  L 40

19

11.2.2009

►M10

REGULAMENTUL (CE) NR. 219/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2009

  L 87

109

31.3.2009

 M11

DIRECTIVA 2009/124/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 25 septembrie 2009

  L 254

100

26.9.2009

 M12

DIRECTIVA 2009/141/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 23 noiembrie 2009

  L 308

20

24.11.2009

 M13

DIRECTIVA 2010/6/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 9 februarie 2010

  L 37

29

10.2.2010

►M14

REGULAMENTUL (UE) NR. 574/2011 AL COMISIEI din 16 iunie 2011

  L 159

7

17.6.2011

►M15

REGULAMENTUL (UE) NR. 277/2012 AL COMISIEI din 28 martie 2012

  L 91

1

29.3.2012

►M16

REGULAMENTUL (UE) NR. 744/2012 AL COMISIEI din 16 august 2012

  L 219

5

17.8.2012

►M17

REGULAMENTUL (UE) NR. 107/2013 AL COMISIEI din 5 februarie 2013

  L 35

1

6.2.2013

►M18

REGULAMENTUL (UE) NR. 1275/2013 AL COMISIEI din 6 decembrie 2013

  L 328

86

7.12.2013

►M19

REGULAMENTUL (UE) 2015/186 AL COMISIEI din 6 februarie 2015

  L 31

11

7.2.2015

►M20

REGULAMENTUL (UE) 2017/2229 AL COMISIEI din 4 decembrie 2017

  L 319

6

5.12.2017

►M21

REGULAMENTUL (UE) 2019/1243 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

DIRECTIVA 2002/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 7 mai 2002

privind substanțele nedorite din furajeArticolul 1

(1)  Prezenta directivă se referă la substanțele nedorite din produsele pentru furaje.

(2)  Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor din:

(a) Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor ( 1 );

(b) Directiva 96/25/CE a Consiliului și Directiva 79/373/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind comercializarea furajelor combinate ( 2 );

(c) Directiva 76/895/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume ( 3 ), Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale ( 4 ), Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe alimentele de origine animală ( 5 ) și Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume ( 6 ), în cazul în care reziduurile respective nu sunt prevăzute de anexa I la prezenta directivă;

(d) legislația comunitară referitoare la aspectele veterinare privind sănătatea publică și sănătatea animală;

(e) Directiva 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor ( 7 );

(f) Directiva 93/74/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 privind furajele destinate unor scopuri nutriționale specifice ( 8 ).

Articolul 2

În sensul prezentei directive:

(a) „furaje” înseamnă produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete sau conservate, și produsele derivate prin prelucrarea lor industrială, precum și substanțe organice sau anorganice, utilizate individual sau în amestecuri, cu sau fără aditivi, pentru hrănirea pe cale orală a animalelor;

(b) „materii prime furajere” înseamnă diferite produse de origine vegetală sau animală în stare naturală, proaspete sau conservate, și produsele derivate prin prelucrarea lor industrială, precum și substanțe organice sau anorganice, cu sau fără aditivi, destinate hrănirii pe cale orală a animalelor fie direct, ca atare sau, după ce au fost prelucrate, în compoziția furajelor combinate sau ca substraturi pentru premixuri;

(c) „aditivi” înseamnă aditivi în sensul definiției din articolul 2 litera (a) din Directiva 70/524/CEE a Consiliului;

(d) „premixuri” înseamnă amestecuri de aditivi sau amestecuri de unul sau mai mulți aditivi cu substanțe de legătură, destinate fabricării furajelor;

(e) „furaje combinate” înseamnă amestecuri de materii prime furajere cu sau fără aditivi, destinate hrănirii pe cale orală a animalelor, sub formă de furaje complete sau complementare;

(f) „furaje complementare” înseamnă amestecuri de furaje cu un conținut ridicat din anumite substanțe și care, datorită compoziției, sunt suficiente pentru o rație zilnică numai dacă sunt utilizate în combinație cu alte furaje;

(g) „furaje complete” înseamnă amestecuri de furaje care, din cauza compoziției lor, sunt suficiente pentru o rație zilnică;

(h) „produse pentru furaje” înseamnă materii prime furajere, premixuri, aditivi, furaje și toate celelalte produse care se utilizează în furaje;

(i) „rație zilnică” înseamnă cantitatea medie totală de furaje, calculată pentru un conținut de umiditate de 12 %, necesară zilnic unui animal dintr-o anumită specie, categorie de vârstă și productivitate, pentru a-i satisface toate nevoile;

(j) „animale” înseamnă animalele din speciile care sunt hrănite în mod normal și sunt crescute sau consumate de om, precum și animalele care trăiesc libere în sălbăticie, în cazul în care sunt hrănite cu furaje;

(k) „punere în circulație” sau „circulație” înseamnă deținerea de produse pentru furaje în vederea vânzării, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice altă formă de transfer, gratuită sau nu, către terți, precum și vânzarea sau alte forme de transfer;

(l) „substanțe nedorite” înseamnă orice substanțe sau produse, cu excepția agenților patogeni, prezente în produsele și/sau pe produsele pentru furaje și care prezintă un pericol potențial pentru sănătatea animală sau a oamenilor sau pentru mediu sau care pot afecta negativ producția de efective de animale.

Articolul 3

(1)  Produsele pentru furaje pot intra în Comunitate din țări terțe în vederea utilizării, pot fi puse în circulație și/sau folosite în Comunitate numai dacă sunt de calitate corespunzătoare, originală și comercială și, prin urmare, atunci când sunt utilizate corect, nu prezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, sănătatea animală sau mediu sau nu afectează negativ producția de efective de animale.

(2)  În special, se consideră că produsele pentru furaje nu sunt în conformitate cu alineatul (1) în cazul în care nivelul de substanțe nedorite pe care îl conțin nu respectă nivelurile maxime prevăzute la anexa I.

Articolul 4

(1)  Statele membre prevăd că substanțele nedorite menționate la anexa I pot fi tolerate în produsele pentru furaje numai sub rezerva condițiilor prevăzute de prezenta anexă.

(2)  Pentru a reduce sau elimina sursele de substanțe nedorite din produsele pentru furaje, statele membre, în cooperare cu operatorii economici, desfășoară investigații pentru a identifica sursele de substanțe nedorite, în cazurile în care nivelurile maxime sunt depășite și în cazurile în care se detectează niveluri sporite ale unor astfel de substanțe, având în vedere nivelurile de bază. Pentru o abordare unitară în cazul nivelurilor sporite, poate fi necesar să se stabilească praguri de acțiune pentru a declanșa astfel de investigații. Pragurile pot fi prevăzute la anexa II.

Statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre toate informațiile și constatările relevante privind sursa și măsurile luate pentru a reduce nivelul sau pentru a elimina substanțele nedorite. Informațiile se transmit în cadrul raportului anual transmis Comisiei în conformitate cu dispozițiile articolului 22 din Directiva 95/53/CE, cu excepția cazurilor în care informațiile prezintă o relevanță imediată pentru celelalte state membre. În acest caz, informațiile se transmit imediat.

Articolul 5

Statele membre pot să prevadă că produsele pentru furaje, care conțin niveluri dintr-o substanță nedorită care depășesc nivelul maxim stabilit de anexa I, nu pot fi amestecate în vederea diluării cu aceleași produse pentru furaje sau cu alte asemenea produse.

Articolul 6

În măsura în care nu există dispoziții speciale pentru furajele complementare, statele membre prevăd că furajele complementare nu pot conține, având în vedere proporția prescrisă pentru utilizarea lor în rația zilnică, niveluri din substanțele nedorite menționate la anexa I care să le depășească pe cele fixate pentru furaje complete.

Articolul 7

(1)  În cazul în care un stat membru poate demonstra, pe baza unor informații noi sau a reexaminării informațiilor existente realizate după adoptarea dispozițiilor în cauză, că nivelul maxim fixat în anexa I sau o substanță nedorită care nu figurează în această anexă periclitează sănătatea animală sau a oamenilor sau mediul, statul membru în cauză poate reduce provizoriu nivelul maxim existent, poate stabili un nivel maxim sau împiedica prezența substanței nedorite în cauză în produsele pentru furaje. El informează imediat celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, menționând temeiul deciziei sale.

▼M21

(2)  Se decide de îndată dacă anexele I și II ar trebui modificate. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește modificarea anexelor respective.

În cazul modificărilor respective, atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.

Statul membru poate menține măsurile pe care le-a pus în aplicare atâta timp cât Comisia nu a luat o decizie.

▼B

Statul membru trebuie să se asigure că se face publică decizia adoptată.

Articolul 8

▼M21

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește modificarea anexelor I și II pentru a le adapta la evoluțiile științifice și tehnice.

În cazul modificărilor respective, atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.

▼M10

(2)  În afară de aceasta, Comisia:

 adoptă periodic, în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 11 alineatul (2), versiuni consolidate ale anexelor I și II, care încorporează adaptările efectuate conform alineatului (1);

▼M21

 este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a pentru a completa prezenta directivă prin definirea criteriilor de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere, care se adaugă criteriilor prevăzute pentru produsele destinate furajelor care au fost supuse acestor procedee.

▼B

(3)  Statele membre se asigură că se iau măsuri care să garanteze aplicarea corectă a tuturor proceselor acceptabile în temeiul alineatului (2) și conformitatea produselor detoxifiate pentru furaje cu dispozițiile din anexa I.

Articolul 9

Statele membre se asigură că produsele pentru furaje care sunt conforme cu prezenta directivă nu sunt supuse altor restricții de circulație în ceea ce privește prezența substanțelor nedorite, cu excepția celor prevăzute de prezenta directivă și de Directiva 95/53/CE.

Articolul 10

Dispozițiile care pot avea un efect asupra sănătății publice sau a sănătății animale sau mediului se adoptă după consultarea comitetului sau a comitetelor științifice în materie.

▼M21

Articolul 10a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatele (1) și (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 9 ).

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al articolului 8 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului elaborează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 10a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.

▼M10

Articolul 11

(1)  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru hrana animalelor, instituit prin articolul 1 din Decizia 70/372/CEE a Consiliului ( 10 ).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

▼M21 —————

▼M10 —————

▼B

Articolul 13

(1)  Statele membre aplică cel puțin dispozițiile prezentei directive în cazul produselor pentru furaje produse în Comunitate și care urmează să fie exportate în țări terțe.

(2)  Alineatul (1) nu afectează dreptul statelor membre de a autoriza reexportul, în condițiile prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 ( 11 ). Dispozițiile articolului 20 din regulamentul menționat se aplică mutatis mutandis.

Articolul 14

(1)  Directiva 1999/29/CE se abrogă de la 1 august 2003, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre de a respecta termenele stabilite în partea B din anexa III la directiva menționată pentru transpunerea directivelor enumerate în partea A din anexa respectivă.

(2)  Trimiterile la Directiva 1999/29/CE se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 15

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 mai 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Măsurile adoptate se aplică de la 1 august 2003.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Comisiei i se comunică de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 16

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 17

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

▼M14
ANEXA I

LIMITE MAXIME DE SUBSTANȚE NEDORITE, ASTFEL CUM SUNT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2)SECȚIUNEA I:  CONTAMINANȚI ANORGANICI ȘI COMPUȘI PE BAZĂ DE AZOT

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

▼M19

1.  Arsenic (1)

Materii prime furajere

cu excepția:

2

—  făinii din iarbă, lucernă uscată și trifoi uscat, a pulpei de sfeclă de zahăr uscată și a pulpei de sfeclă de zahăr melasată, uscată;

4

—  turtei din miez de palmier;

(2)

—  fosfaților, algelor marine calcaroase;

10

—  carbonatului de calciu; carbonatului de calciu și de magneziu (10); cochiliilor marine calcaroase;

15

—  oxidului de magneziu; carbonatului de magneziu;

20

—  peștelui, a altor animale acvatice și a produselor derivate din acestea;

25 (2)

—  făinii de alge și a materiilor prime furajere derivate din alge.

40 (2)

Particule de fier utilizate ca marcator.

50

Aditivi furajeri aparținând grupei funcționale a compușilor de oligoelemente

cu excepția:

30

—  sulfatului de cupru, pentahidrat; carbonatului de cupru; trihidroxiclorurii dicuprice; carbonatului feros;

50

—  oxidului de zinc; oxidului manganos; oxidului de cupru.

100

Furaje suplimentare

cu excepția:

4

—  furajelor minerale;

12

—  furajelor suplimentare pentru animale de companie care conțin pește, alte animale acvatice și produse derivate și/sau făină de alge și materii prime furajere derivate din alge;

10  (2)

—  formulelor de furaje destinate unor scopuri nutriționale specifice și administrării pe termen lung, cu o concentrație de oligoelemente de 100 de ori mai mare decât conținutul maxim stabilit pentru furajele complete.

30

Furaje complete

cu excepția:

2

—  furajelor complete pentru pești și animale de blană;

10  (2)

—  furajelor complete pentru animale de companie care conțin pește, alte animale acvatice și produse derivate și/sau făină de alge și materii prime furajere derivate din alge.

10  (2)

▼M18

2.  Cadmiu

Materii prime furajere de origine vegetală.

1

Materii prime furajere de origine animală.

2

Materii prime furajere de origine minerală

2

cu excepția:

 

—  fosfaților.

10

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupei funcționale a compușilor de oligoelemente

10

cu excepția:

 

—  oxidului de cupru, a oxidului de mangan, a oxidului de zinc și a sulfatului de mangan monohidrat.

30

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți.

2

Preamestecuri (6)

15

Furaje complementare

0,5

cu excepția:

 

—  furajelor minerale

 

– –  conținând < 7 % fosfor (8);

5

– –  conținând ≥ 7 % fosfor (8);

0,75 pentru 1 % fosfor (8), cu un maxim de 7,5

—  furajelor complementare pentru animalele de companie;

2

—  formulelor de furaje destinate unor scopuri nutriționale specifice și administrării pe termen lung, cu o concentrație de oligoelemente de 100 de ori mai mare decât conținutul maxim stabilit pentru furajele complete.

15

Furaje complete

0,5

cu excepția:

 

—  furajelor complete pentru bovine (cu excepția vițeilor), ovine (cu excepția mieilor), caprine (cu excepția iezilor) și pești;

1

—  hranei complete pentru animalele de companie.

2

▼M19

3.  Fluor (7)

Materii prime furajere

cu excepția:

150

—  materiilor prime pentru furaje de origine animală, cu excepția crustaceelor marine, cum ar fi krillul; cochiliilor marine calcaroase;

500

—  crustaceelor marine, cum ar fi krillul;

3 000

—  fosfaților;

2 000

—  carbonatului de calciu; carbonatului de calciu și de magneziu (10);

350

—  oxidului de magneziu;

600

—  algelor marine calcaroase.

1 000

Vermiculită (E 561).

3 000

Furaje suplimentare:

 

—  conținând ≤ 4 % fosfor (8);

500

—  conținând > 4 % fosfor (8).

125 pentru 1 % fosfor (8)

Furaje complete

cu excepția:

150

—  furajelor complete pentru porci;

100

—  furajelor complete pentru păsări de curte (cu excepția puilor) și pentru pești;

350

—  furajelor complete pentru pui;

250

—  furajelor complete pentru bovine, ovine și caprine

 

– –  în lactație;

30

– –  altele.

50

▼M20

4.  Plumb (11)

Materii prime furajere

cu excepția:

10

—  nutrețului (3);

30

—  fosfaților și algelor marine calcaroase;

15

—  carbonatului de calciu; carbonatului de calciu și de magneziu (10);

20

—  drojdiilor.

5

Aditivi furajeri aparținând grupei funcționale a compușilor de oligoelemente

cu excepția:

100

—  oxidului de zinc;

400

—  oxidului manganos, a carbonatului de fier, a carbonatului de cupru, a oxidului de cupru (I).

200

Aditivi furajeri care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți

cu excepția:

30

—  clinoptilolitului de origine vulcanică; natrolit-fonolitului.

60

Preamestecuri (6)

200

Furaje suplimentare

cu excepția:

10

—  furajelor minerale;

15

—  formulelor de furaje destinate unor scopuri nutriționale specifice și administrării pe termen lung, cu o concentrație de oligoelemente de 100 de ori mai mare decât conținutul maxim stabilit pentru furajele complete.

60

Furaje complete.

5

5.  Mercur (4)

Materii prime furajere

cu excepția:

0,1

—  peștelui, a altor animale acvatice și a produselor derivate din acestea destinate producției de furaje combinate pentru animale de la care se obțin produse alimentare;

0,5

—  tonului (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) și a produselor derivate din acesta destinate producției de furaje combinate pentru câini, pisici, pești ornamentali și animale de blană;

1,0  (10)

—  peștelui, a altor animale acvatice și a produselor derivate din acestea, altele decât tonul și produsele derivate din acesta, destinate producției de furaje combinate pentru câini, pisici, pești ornamentali și animale de blană;

0,5  (13)

—  carbonatului de calciu; carbonatului de calciu și de magneziu (10).

0,3

Furaje combinate

cu excepția:

0,1

—  furajelor minerale;

0,2

—  furajelor combinate pentru pești;

0,2

—  furajelor combinate pentru câini, pisici, pești ornamentali și animale de blană.

0,3

▼M18

6.  Nitriți (5)

Materii prime furajere

15

cu excepția:

 

—  făinii de pește;

30

—  furajelor însilozate;

—  produselor din și subproduselor de sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, precum și a celor rezultate din producția de amidon și de băuturi alcoolice.

Furaje complete

15

cu excepția:

 

—  hranei complete pentru câini și pisici cu un conținut de umiditate mai mare de 20 %.

▼M20

7.  Melamină (9)

Furaje

cu excepția:

2,5

—  hranei pentru animale de companie ambalată în conserve

2,5  (11)

—  următorilor aditivi furajeri:

 

—  acid guanidinoacetic (GAA);

20

—  uree;

—  biuret.

▼M14

(1)   Limitele maxime se referă la arsenul total.

(2)   La cererea autorităților competente, operatorul responsabil trebuie să efectueze o analiză care să demonstreze un conținut de arsen anorganic mai mic de 2 ppm. Această analiză prezintă o importanță deosebită în cazul speciilor de alge Hizikia fusiforme.

(3)   Nutrețul include produse pentru consumul animal, precum fânul, furajele însilozate, iarba proaspătă etc.

(4)   Nivelurile maxime se referă la mercurul total.

(5)   Limitele maxime sunt exprimate ca nitrit de sodiu.

(6)   Limita maximă stabilită pentru preamestecuri are în vedere aditivii cu nivelul cel mai ridicat de plumb și cadmiu, și nu sensibilitatea specifică la plumb și cadmiu a fiecărei specii de animale. Astfel cum este stabilit la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29), pentru a proteja sănătatea animalelor și cea publică, producătorul preamestecurilor este responsabil, pe de o parte, de respectarea limitelor maxime pentru preamestecuri și, pe de altă parte, de conformitatea instrucțiunilor de utilizare a preamestecurilor cu limitele maxime admise pentru furaje suplimentare și complete.

(7)   Conținuturile maxime conduc la o determinare analitică a fluorului, extracția efectuându-se cu acid clorhidric 1 N, timp de douăzeci de minute, la temperatura camerei. Se pot utiliza metode de extracție echivalente, în cazul în care se demonstrează că au o eficiență egală de extracție.

(8)   Procentul de fosfor este aplicabil unui furaj cu un conținut de umiditate de 12 %.

(9)   Limitele maxime se referă exclusiv la melamină. Includerea compușilor înrudiți structural acid cianuric, amelină și amelidă în limita maximă va fi avută în vedere într-o etapă ulterioară.

(10)   Carbonatul de calciu și magneziu se referă la amestecul natural de carbonat de calciu și carbonat de magneziu, astfel cum este descris în Regulamentul (UE) nr. 575/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (JO L 159, 17.6.2011, p. 25).

(11)   Nivelul maxim este aplicabil hranei pentru animale de companie ambalată în conserve, în starea în care este vândută.

(12)   Pentru determinarea plumbului în argila caolinitică și în furajele conținând argilă caolinitică, limita maximă se referă la o determinare analitică a plumbului, extracția efectuându-se în acid azotic (5 % procente de greutate), timp de treizeci de minute, la temperatura de fierbere. Se pot utiliza metode de extracție echivalente, în cazul în care se demonstrează că acestea au o eficiență egală de extracție.

(13)    ►M20  Nivelul maxim se aplică pe baza greutății în stare proaspătă. ◄SECȚIUNEA II:  MICOTOXINE

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.  Aflatoxină B1

Materii prime furajere

0,02

Furaje suplimentare și complete,

0,01

cu excepția:

 

—  furajelor combinate pentru bovine de lapte și viței, ovine de lapte și miei, caprine de lapte și iezi, purcei și păsări de curte tinere;

0,005

—  furajelor combinate pentru bovine (cu excepția bovinelor de lapte și a vițeilor), ovine (cu excepția ovinlor de lapte și a mieilor), caprine (cu excepția caprinelor de lapte și a iezilor), porcine (cu excepția purceilor) și păsări de curte (cu excepția celor tinere).

0,02

2.  Cornul secarei (Claviceps purpurea)

Materii prime furajere și furaje combinate care conțin cereale nemăcinate

1 000SECȚIUNEA III:  TOXINE INERENTE PLANTELOR

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.  Gosipol liber

Materii prime furajere,

20

cu excepția:

 

—  semințelor de bumbac;

5 000

—  turtelor din semințe de bumbac și făinii din semințe de bumbac.

1 200

Furaje complete,

20

cu excepția:

 

—  furajelor combinate pentru bovine (cu excepția vițeilor);

500

—  furajelor complete pentru ovine (cu excepția mieilor) și pentru caprine (cu excepția iezilor);

300

—  furajelor complete pentru păsări (cu excepția găinilor ouătoare) și viței;

100

—  furajelor complete pentru iepuri, miei, iezi și porcine (cu excepția purceilor).

60

2.  Acidul cianhidric

Materii prime furajere,

50

cu excepția:

 

—  semințelor de in;

250

—  turtelor din semințe de in;

350

—  produselor din manioc și turtelor din migdale.

100

Furaje complete,

50

cu excepția:

 

—  furajelor complete pentru pui tineri (< 6 săptămâni).

10

3.  Teobromină

Furaje complete,

300

cu excepția:

 

—  furajelor complete pentru porci;

200

—  hranei complete pentru animale destinată câinilor, iepurilor, cailor și animalelor de blană.

50

4.  vinil tiooxazolidonă (5-viniloxazolidin-2-tionă)

Furaje complete pentru păsări de curte,

1 000

cu excepția:

 

—  furajelor complete pentru găini ouătoare.

500

▼M18

5.  Ulei de muștar volatil (1)

Materii prime furajere

100

cu excepția:

 

—  Semințe de camelină și produse derivate din aceasta (2), produse derivate din semințe de muștar, semințe de rapiță și produse derivate din acestea.

4 000

Furaje complete

150

cu excepția:

 

—  furajelor complete pentru bovine (cu excepția vițeilor), ovine (cu excepția mieilor) și pentru caprine (cu excepția iezilor);

1 000

—  furajelor complete pentru porci (cu excepția purceilor) și păsări de curte.

500

▼M14

(1)   Limitele maxime sunt exprimate ca izotiocianat de alil.

(2)   La cererea autorităților competente, operatorul responsabil trebuie să efectueze o analiză care să demonstreze un conținut total de glucosinolați mai mic de 30 mmol/kg Metoda de analiză de referință este EN-ISO 9167-1:1995.SECȚIUNEA IV:  COMPUȘI ORGANOCLORURAȚI (CU EXCEPȚIA DIOXINELOR ȘI A PCB-urilor)

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.  Aldrin (1)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01  (2)

2.  Dieldrin (1)

cu excepția:

 

—  grăsimilor și uleiurilor;

0,1  (2)

—  furajelor combinate pentru pești.

0,02  (2)

3.  Camfeclor (toxafen) - sumă a congenerilor indicatori CHB 26, 50 și 62 (3)

Pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea,

0,02

cu excepția

 

—  uleiului de pește.

0,2

Furaje complete pentru pești

0,05

4.  Clordan (sumă a izomerilor cis și trans și a oxiclordanului, exprimată sub formă de clordan)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,02

cu excepția:

 

—  grăsimilor și uleiurilor.

0,05

5.  DDT [suma izomerilor DDT-, DDD- (sau TDE-) și DDE- exprimați ca DDT]

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,05

cu excepția:

 

—  grăsimilor și uleiurilor.

0,5

▼M19

6.  Endosulfan (sumă a izomerilor alfa și beta și a endosulfan sulfatului, calculată sub formă de endosulfan)

Materii prime furajere și furaje combinate

cu excepția:

0,1

—  semințelor de bumbac și a produselor derivate din prelucrarea lor, cu excepția uleiului din semințe de bumbac brut

0,3

—  semințelor de soia și a produselor derivate din prelucrarea lor, cu excepția uleiului de soia brut

0,5

—  uleiului vegetal brut

1,0

—  furajelor complete pentru pești, cu excepția Salmonidelor;

0,005

—  furajelor complete pentru Salmonide.

0,05

▼M14

7.  Endrină (sumă a endrinei și a delta-cetoendrinei, calculată sub formă de endrină)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01

cu excepția:

 

—  grăsimilor și uleiurilor.

0,05

8.  Heptaclor (suma heptaclorului și a epoxidului de heptaclor, calculată sub formă de heptaclor)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01

cu excepția:

 

—  grăsimilor și uleiurilor.

0,2

9.  Hexaclorbenzen (HCB)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01

cu excepția:

 

—  grăsimilor și uleiurilor.

0,2

10.  Hexaclorciclohexan (HCH)

—  izomeri alfa

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,02

cu excepția:

 

—  grăsimilor și uleiurilor.

0,2

—  izomeri beta

Materii prime furajere,

0,01

cu excepția:

 

—  grăsimilor și uleiurilor.

0,1

Furaj combinat,

0,01

cu excepția:

 

—  furajelor combinate pentru vaci de lapte.

0,005

—  izomeri gama

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,2

cu excepția:

 

—  grăsimilor și uleiurilor.

2,0

(1)   Izolat sau împreună, exprimat în dieldrină.

(2)   Conținut maxim pentru aldrină și dieldrină, luate izolat sau împreună, exprimat în dieldrină.

(3)   

Sistem de numerotare conform Parlar, cu prefix „CHB” sau „Parlar”:

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octochlorobornane;

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane;

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornan.

▼M15SECȚIUNEA V:  DIOXINE ȘI PCB

Substanța nedorită

Produse destinate hranei pentru animale

Conținut maxim în ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) relativ la hrana pentru animale cu umiditate de 12 %

▼M16

1.  Dioxinele [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 2005) (2)]

Materii prime furajere de origine vegetală,

0,75

cu excepția:

 

—  uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,75

Materii prime furajere de origine minerală.

0,75

Materii prime furajere de origine animală:

 

—  grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

1,50

—  alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,75

—  ulei de pește;

5,0

—  pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește, a hidrolizatelor de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (3) și a făinii de crustacee;

1,25

—  hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %; făină de crustacee.

1,75

Aditivi pentru hrana animalelor: argilă caolinitică, vermiculită, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupului funcțional al lianților și agenților antiaglomeranți.

0,75

Aditivi aparținând grupului funcțional al compușilor de oligoelemente.

1,0

Preamestecuri.

1,0

Furaje combinate,

0,75

cu excepția:

 

—  furajelor combinate pentru animale de companie și pești;

1,75

—  furajelor combinate pentru animale de blană.

▼M15

Substanța nedorită

Produse destinate hranei pentru animale

Conținut maxim în ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (ppt) (1) relativ la hrana pentru animale cu umiditate de 12 %

2.  Suma dintre dioxine și PCB asemănători dioxinelor [suma dintre dibenzo-para-dioxine policlorurate (PCDD), dibenzofurani policlorurați (PCDF) și bifenili policlorurați (PCB), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică), 2005 (2)]

Materii prime de origine vegetală pentru hrana animalelor cu excepția:

1,25

—  uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

1,5

Materii prime de origine minerală pentru hrana animalelor.

1

Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor:

 

—  grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

2

—  alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

1,25

—  ulei de pește;

20

—  pești, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizatelor de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 % (3);

4

—  hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %.

9

Aditivi pentru hrana animalelor argilă caolinică, vermiculit, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupelor funcționale lianți și agenți antiaglomeranți.

1,5

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional compuși de oligoelemente

1,5

Preamestecuri.

1,5

Hrană combinată pentru animale cu excepția:

1,5

—  hranei combinate pentru animale de companie și pești;

5,5

—  hranei combinate pentru animale cu blană.

Substanța nedorită

Produse destinate hranei pentru animale

Conținut maxim în μg/kg (ppb) relativ la hrana pentru animale cu umiditate de 12 % (1)

3.  PCB neasemănători dioxinelor [Suma dintre PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 și PCB 180 (ICES – 6) (1)]

Materii prime de origine vegetală pentru hrana animalelor.

10

Materii prime de origine minerală pentru hrana animalelor.

10

Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor:

 

—  grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

10

—  alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

10

—  ulei de pește;

175

—  pești, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizatelor de proteine din pește, conținând grăsimi peste 20 % (4);

30

—  hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %.

50

Aditivi pentru hrana animalelor argilă caolinică, vermiculit, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupelor funcționale lianți și agenți antiaglomeranți.

10

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional compuși de oligoelemente.

10

Preamestecuri.

10

Hrană combinată pentru animale cu excepția:

10

—  hranei combinate pentru animale de companie și pești;

40

—  hranei combinate pentru animale cu blană.

(1)   Estimarea superioară a concentrațiilor; estimările superioare ale concentrațiilor sunt calculate pe baza ipotezei că toate valorile diferiților congeneri care se află sub limita de cuantificare sunt egale cu limita de cuantificare.

(2)   

Tabel al TEF (= toxic equivalency factors, factori de echivalență toxică) pentru dioxine, furani și PCB asemănători dioxinelor:Congener

Valoare TEF

Dibenzo-para-dioxine (PCDD) și dibenzo-para-furani (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB „asemănători dioxinelor”: non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Abrevieri utilizate: T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = clordibenzdioxină; CDF = clordibenzfuran; CB = bifenili clorurați.

(3)   Peștele proaspăt și alte animale acvatice, livrate și utilizate direct fără prelucrare intermediară pentru producția de hrană pentru animale cu blană, nu fac obiectul nivelurilor maxime, în timp ce nivelurile maxime de 3,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg de produs și de 6,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg de produs sunt aplicabile peștelui proaspăt, iar nivelul de 20 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg de produs este aplicabil ficatului de pește utilizat pentru hrănirea directă de a animalelor de companie, a animalelor din grădinile zoologice și de circ sau sunt utilizate ca materie primă pentru hrana animalelor de companie. Produsele sau proteinele animale prelucrate obținute de la aceste animale (animale cu blană, animale de companie, animalele din grădinile zoologice și de circ) nu pot intra în lanțul alimentar și nu pot fi oferite ca hrană animalelor de fermă crescute, îngrășate sau reproduse pentru producția de produse alimentare.

(4)   Peștele proaspăt și alte animale acvatice, livrate și utilizate direct fără prelucrare intermediară pentru producția de hrană pentru animale cu blană, nu fac obiectul nivelurilor maxime, în timp ce nivelurile maxime de 75 μg/kg de produs sunt aplicabile peștelui proaspăt, iar nivelul de 200 μg/kg de produs este aplicabil ficatului de pește utilizat pentru hrănirea directă a animalelor de companie, a animalelor din grădinile zoologice și de circ sau sunt utilizate ca materie primă pentru hrana animalelor de companie. Produsele sau proteinele animale prelucrate obținute de la aceste animale (animale cu blană, animale de companie, animalele din grădinile zoologice și de circ) nu pot intra în lanțul alimentar și nu pot fi oferite ca hrană animalelor de fermă crescute, îngrășate sau reproduse pentru producția de produse alimentare.

▼M19SECȚIUNEA VI:  IMPURITĂȚI BOTANICE DĂUNĂTOARE

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furajele cu un conținut de umiditate de 12 %

1.  Semințe de buruieni și fructe nemăcinate și nezdrobite care conțin alcaloizi, glucozide sau alte substanțe toxice, separate sau în combinații, conținând:

Materii prime furajere și furaje combinate

3 000

—  Datura sp.

1 000

2.  Crotalaria spp.

Materii prime furajere și furaje combinate

100

3.  Semințe și coji de Ricinus communis L., Croton tiglium L. și Abrus precatorius L., precum și derivatele provenite din prelucrarea acestora (1), separat sau în combinații

Materii prime furajere și furaje combinate

10 (2)

4.  Fructe de fag nedecorticate — Fagus sylvatica L.

Materii prime furajere și furaje combinate

Semințele și fructele, precum și produsele derivate din acestea prin prelucrare pot fi prezente în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ.

5.  Purghera — Jatropha curcas L.

Materii prime furajere și furaje combinate

Semințele și fructele, precum și produsele derivate din acestea prin prelucrare pot fi prezente în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ.

6.  Semințe de Ambrosia spp.

Materii prime furajere (3)

cu excepția:

50

—  meiului (semințe de Panicum miliaceum L.) și a sorgului [semințe de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.] neadministrate direct animalelor (3).

200

Furaje combinate care conțin grăunțe și semințe nemăcinate

50

7.  Semințe de:

— Muștar indian — Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

— Muștar sareptian — Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. juncea;

— Muștar chinezesc — Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin;

— Muștar negru — Brassica nigra (L.) Koch;

— Muștar etiopian — Brassica carinata A. Braun

Materii prime furajere și furaje combinate

Semințele pot fi prezente în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ.

(1)   În măsura în care acestea se pot determina prin microscopie analitică.

(2)   Include, de asemenea, fragmente de coji de semințe.

(3)   

În cazul în care sunt furnizate dovezi neechivoce că grăunțele și semințele sunt destinate pentru măcinare sau strivire, nu este nevoie să se efectueze o curățare a grăunțelor și a semințelor care conțin niveluri neconforme de semințe de

Ambrosia

spp. înainte de măcinare sau de strivire.

— lotul este transportat în întregime la unitatea de măcinare sau strivire, și — unitatea de măcinare sau strivire este informată în prealabil cu privire la prezența unui nivel ridicat de semințe de Ambrosia spp. pentru a lua măsuri suplimentare de prevenire în vederea evitării răspândirii în mediu; și

— se furnizează dovezi solide că se iau măsuri de prevenire pentru a evita răspândirea semințelor de Ambrosia spp. în mediu în timpul transportului către unitatea de măcinare sau strivire; și

— autoritatea competentă își dă acordul privind transportul, după ce s-a asigurat că sunt îndeplinite condițiile menționate anterior.

▼M14SECȚIUNEA VII:  ADITIVI FURAJERI AUTORIZAȚI ÎN FURAJELE NEVIZATE, CA URMARE A TRANSFERULUI INEVITABIL

Coccidiostatice

Produse destinate furajelor (1)

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

▼M20

1.  Decochinat

Materii prime furajere

0,4

Furaje combinate pentru:

 

—  păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,4

—  alte specii de animale

1,2

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea decochinatului.

 (2)

▼M16

2.  Diclazuril

Materii prime furajere.

0,01

Furaje combinate pentru:

 

—  păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,01

—  iepuri pentru îngrășare și reproducere pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea diclazurilului (furaje de retragere);

0,01

—  alte specii de animale, altele decât puicuțele pentru ouat (< 16 săptămâni), pui pentru îngrășare, bibilici și curcani pentru îngrășare.

0,03

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea diclazurilului.

 (2)

▼M14

3.  Bromhidrat de halofuginonă

Materii prime furajere

0,03

Furaje combinate pentru:

 

—  păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat și curcani (> 12 săptămâni);

0,03

—  pui pentru îngrășare și curcani (< 12 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea bromhidratului de halofuginonă (furaje de retragere);

0,03

—  alte specii de animale.

0,09

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea bromhidratului de halofuginonă

 (2)

▼M16

4.  Lasalocid A sodiu

Materii prime furajere.

1,25

Furaje combinate pentru:

 

—  câini, viței, iepuri, ecvine, animale de lapte, păsări ouătoare, curcani (> 16 săptămâni) și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

1,25

—  pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni) și curcani (< 16 săptămâni) pentru perioada înainte de sacrificare în care se interzice utilizarea de lasalocid A sodiu (furaje de retragere);

1,25

—  fazani, bibilici, prepelițe și potârnichi (cu excepția păsărilor ouătoare) pentru perioada înainte de sacrificare în care se interzice utilizarea de lasalocid A sodiu (furaje de retragere);

1,25

—  alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizarea în cadrul furajelor pentru care nu este autorizată utilizarea de lasalocid A sodiu.

 (2)

▼M14

5.  Maduramicin amoniu alfa

Materii prime furajere

0,05

Furaje combinate pentru:

 

—  ecvine, iepuri, curcani (> 16 săptămâni), păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,05

—  pui pentru îngrășare și curcani (< 16 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea maduramicin amoniu alfa (furaje de retragere);

0,05

—  alte specii de animale.

0,15

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de maduramicin amoniu alfa

 (2)

6.  Monensin sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru:

 

—  ecvine, câini, rumegătoare mici (oi și capre), rațe, bovine, vaci de lapte, păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni) și curcani (> 16 săptămâni);

1,25

—  pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni) și curcani (< 16 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de monensin sodiu (furaje de retragere);

1,25

—  alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de monensin sodiu

 (2)

7.  Narazin

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru:

 

—  curcani, iepuri, ecvine, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,7

—  alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de narazin

 (2)

8.  Nicarbazin

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru:

 

—  ecvine, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

1,25

—  alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de nicarbazin (izolat sau în combinație cu narazin)

 (2)

9.  Clorhidrat de robenidină

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru:

 

—  păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,7

—  pui pentru îngrășare, iepuri pentru îngrășare și reproducere și curcani pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea clorhidratului de robenidină (furaje de retragere);

0,7

—  alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea clorhidratului de robenidină

 (2)

10.  Salinomicin sodiu

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru:

 

—  ecvine, curcani, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 12 săptămâni);

0,7

—  pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 12 săptămâni) și iepuri pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de salinomicin sodiu (furaje de retragere);

0,7

—  alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de salinomicin sodiu

 (2)

11.  Semduramicin sodiu

Materii prime furajere

0,25

Furaje combinate pentru:

 

—  păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,25

—  pui pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de semduramicin sodiu (furaje de retragere);

0,25

—  alte specii de animale.

0,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de semduramicin sodiu

 (2)

(1)   Fără a aduce atingere limitelor maxime autorizate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(2)   Limita maximă a substanței în preamestec este concentrația care nu determină un nivel de substanță mai mare de 50 % față de limitele maxime stabilite în furaje atunci când sunt respectate instrucțiunile pentru utilizarea premixului.

▼M15
ANEXA IIPraguri de acțiune care declanșează investigații ale statelor membre, astfel cum se menționează în articolul 4 alineatul (2)

SECȚIUNE: DIOXINE ȘI PCB

Substanțe nedorite

Produse destinate hranei pentru animale

Prag de acțiune în ng OMS-PCDD/F TEQ/kg (ppt) (2) relativ la hrana pentru animale cu umiditate de 12 %

Observații și informații suplimentare (de exemplu natura investigațiilor de efectuat)

▼M16

1.  Dioxine [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD)] și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 2005) (1)]

Materii prime furajere de origine vegetală,

0,5

 (3)

cu excepția:

 

 

—  uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,5

 (3)

Materii prime furajere de origine minerală.

0,5

 (3)

Materii prime furajere de origine animală:

 

 

—  grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

0,75

 (3)

—  alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,5

 (3)

—  ulei de pește;

4,0

 (4)

—  pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește, a hidrolizatelor de proteine din pește, conținând mai mult de 20 % grăsimi și a făinii de crustacee;

0,75

 (4)

—  hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %; făină de crustacee.

1,25

 (4)

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional al lianților și agenților antiaglomeranți.

0,5

 (3)

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional al compușilor de oligoelemente.

0,5

 (3)

Preamestecuri.

0,5

 (3)

Furaje combinate, cu excepția:

0,5

 (3)

—  furajelor combinate pentru animale de companie și pești;

1,25

 (4)

—  furajelor combinate pentru animale de blană.

 

▼M15

2.  PCB asemănători dioxinelor [suma dintre bifenilii policlorurați (PCB)], exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS [(factori de echivalență toxică), 2005 (1)]

Materii prime de origine vegetală pentru hrana animalelor cu excepția:

0,35

 (3)

—  uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,5

 (3)

Materii prime de origine minerală pentru hrana animalelor.

0,35

 (3)

Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor:

 

 

—  grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

0,75

 (3)

—  alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,35

 (3)

—  ulei de pește;

11

 (4)

—  pești, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizatelor de proteine din pește, conținând grăsimi peste 20 % (3);

2

 (4)

—  hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %.

5

 (4)

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupelor funcționale lianți și agenți antiaglomeranți.

0,5

 (3)

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional compuși de oligoelemente.

0,35

 (3)

Preamestecuri.

0,35

 (3)

Hrană combinată pentru animale cu excepția:

0,5

 (3)

—  hranei combinate pentru animale de companie și pești;

2,5

 (4)

—  hranei combinate pentru animale cu blană.

 

(1)   

Tabel al TEF (=

toxic equivalency factors

, factori de echivalență toxică) pentru dioxine, furani și PCB asemănători dioxinelor:Congener

Valoare TEF

Dibenzo-para-dioxine (PCDD) și dibenzo-para-furani (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB „asemănători dioxinelor”: non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Abrevieri utilizate: T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = clordibenzdioxină; CDF = clordibenzfuran; CB = bifenili clorurați.

(2)   Estimarea superioară a concentrațiilor; estimările superioare ale concentrațiilor sunt calculate pe baza ipotezei că toate valorile diferiților congeneri care se află sub limita de cuantificare sunt egale cu limita de cuantificare.

(3)   Identificarea sursei de contaminare. După identificarea sursei, se adoptă măsuri corespunzătoare, în cazul în care este posibil, pentru reducerea sau eliminarea acesteia.

(4)   În numeroase cazuri, este posibil să nu fie necesară efectuarea unei investigații pentru a determina sursa de contaminare, dat fiind faptul că nivelul de bază, în unele zone, este apropiat de pragul de acțiune sau superior acestuia. Cu toate acestea, în cazul în care nivelul de acțiune este depășit, se înregistrează toate informațiile pertinente, cum ar fi perioada de prelevare de probe, originea geografică, specia de pește etc., în vederea luării în viitor a unor măsuri de a limita prezența dioxinelor și a compușilor asemănători dioxinelor în respectivele materii prime pentru hrana animalelor.

▼B
ANEXA IIITABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 1999/29/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 litera (c)

Articolul 2 litera (g)

Articolul 2 litera (d)

Articolul 2 litera (f)

Articolul 2 litera (e)

Articolul 2 litera (e)

Articolul 2 litera (f)

Articolul 2 litera (i)

Articolul 2 litera (g)

Articolul 2 litera (j)

Articolul 2 litera (h)

Articolul 2 litera (c)

Articolul 2 litera (d)

Articolul 2 litera (h)

Articolul 2 litera (k)

Articolul 2 litera (l)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 5

Articolul 8

Articolul 6

Articolul 9

Articolul 7

Articolul 10

Articolul 8

Articolul 11

Articolul 9

Articolul 12

Articolul 10

Articolul 13

Articolul 11

Articolul 14

Articolul 12

Articolul 15

Articolul 13

Articolul 16

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 17

Articolul 16

Articolul 18

Articolul 17

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa II( 1 ) JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2205/2001 al Comisiei (JO L 297, 15.11.2001, p. 3).

( 2 ) JO L 86, 6.4.1979, p. 30. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 63, 6.3.2002, p. 23).

( 3 ) JO L 340, 9.12.1976, p. 26. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/57/CE a Comisiei (JO L 244, 29.9.2000, p. 76).

( 4 ) JO L 221, 7.8.1986, p. 37. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/23/CE a Comisiei (JO L 64, 7.3.2002, p. 13).

( 5 ) JO L 221, 7.8.1986, p. 43. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/23/CE.

( 6 ) JO L 350, 14.12.1990, p. 71. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/23/CE.

( 7 ) JO L 213, 21.7.1982, p. 8. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/20/CE (JO L 80, 25.3.1999, p. 20).

( 8 ) JO L 237, 22.9.1993, p. 23. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/29/CE (JO L 115, 4.5.1999, p. 32).

( 9 ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

( 10 ►M10  JO L 170, 3.8.1970, p. 1. ◄

( 11 ) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale privind legislația alimentară, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în materie de siguranță alimentară (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Top