EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(06)-20121022

Consolidated text: Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(6)/2012-10-22

2002A6430 — RO — 22.10.2012 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

ACORD

între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice

(JO L 114 30.4.2002, p. 430)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA NR. 1/2011 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT ÎN TEMEIUL ACORDULUI DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ din 21 octombrie 2011

  L 97

1

3.4.2012
▼B

ACORD

între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publiceCOMUNITATEA EUROPEANĂ (denumită în continuare „Comunitatea”),

pe de-o parte, și

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ (denumită în continuare „Elveția”),

pe de altă parte,

denumite amândouă în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE eforturile realizate și angajamentele luate de către părți privind liberalizarea achizițiilor publice respective, în special prin Acordul privind achizițiile publice (AAP) încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994 care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1996 și prin adoptarea unor dispoziții naționale care prevăd deschiderea efectivă a piețelor în domeniul achizițiilor publice prin liberalizare progresivă,

AVÂND ÎN VEDERE schimbul de scrisori din 25 martie și 5 mai 1994 între Comisia Comunităților Europene și Oficiul federal pentru afaceri economice externe din Elveția,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul încheiat la 22 iulie 1972 între Elveția și Comunitate,

DORIND să amelioreze și să extindă sfera de aplicare a anexei I a fiecărei părți la AAP,

DORIND, de asemenea, să continue eforturile de liberalizare acordându-și reciproc acces la contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii încheiate de operatorii de telecomunicații și de operatorii feroviari, de entitățile care își desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea și de entitățile private care prestează servicii publice operând în temeiul unor drepturi exclusive sau speciale acordate de către o autoritate competentă și care își desfășoară activitatea în sectoarele apei potabile, electricității, transportului urban, al aeroporturilor și porturilor fluviale și maritime,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:CAPITOLUL I

EXTINDEREA DOMENIULUI DE APLICARE A ACORDULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI MONDIALE A COMERȚULUI

Articolul 1

Obligațiile Comunității

(1)  Pentru a completa și extinde domeniul de aplicare al angajamentelor față de Elveția în temeiul Acordului privind achizițiile publice (AAP) încheiat la 15 aprilie 1994 în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Comunitatea se angajează să-și modifice anexele și notele generale din apendicele I la AAP după cum urmează:

se elimină trimiterea la „Elveția” la prima liniuță din nota generală nr. 2 pentru a permite furnizorilor și prestatorilor de servicii elvețieni să conteste, în temeiul articolului XX, atribuirea de contracte de către entitățile din Comunitate enumerate în anexa 2 alineatul (2).

(2)  Comunitatea va notifica Secretariatului OMC acest amendament în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Articolul 2

Obligațiile Elveției

(1)  Pentru a completa și extinde sfera de aplicare a angajamentelor față de Comunitate în temeiul AAP, Elveția se angajează să-și modifice anexele și notele generale din apendicele I la AAP după cum urmează:

se inserează la anexa 2, la „Lista entităților”, următorul punct nou, după punctul 2:

„(3) Autoritățile și organismele publice de la nivelul districtelor și comunelor.”

(2)  Elveția va notifica Secretariatului OMC acest amendament în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului acord.CAPITOLUL II

CONTRACTE ADJUDECATE DE CĂTRE OPERATORII DE TELECOMUNICAȚII, DE CĂTRE OPERATORII FEROVIARI ȘI DE CĂTRE ANUMITE SOCIETĂȚI DE PRESTĂRI DE SERVICII PUBLICE

Articolul 3

Obiective, definiții și domeniu de aplicare

(1)  Obiectivul prezentului acord este de a asigura, în mod transparent și fără nici o discriminare, accesul reciproc al furnizorilor și prestatorilor de servicii din cele două părți la contractele privind produsele și serviciile, inclusiv lucrări de construcții, adjudecate de operatori de telecomunicații, de operatori feroviari, de entități care-și desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea și de entități private care prestează anumite servicii publice din cele două părți.

(2)  În sensul prezentului capitol, se înțelege prin:

(a) „operatori de telecomunicații” (denumiți în continuare „OT”), entitățile care pun la dispoziție sau exploatează rețele publice de telecomunicații sau furnizează unul sau mai multe servicii publice de telecomunicații și care fie sunt autorități publice sau întreprinderi aflate în proprietate publică, fie beneficiază de drepturi exclusive sau speciale acordate pentru desfășurarea acestei activități de către o autoritate competentă a uneia dintre părți;

(b) „rețea publică de telecomunicații”, infrastructura de telecomunicații accesibilă publicului care permite transportul semnalelor între puncte terminale definite din rețea prin cablu, prin unde hertziene, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

(c) „servicii publice de telecomunicații”, servicii care constau, integral sau parțial, în transmiterea și direcționarea de semnale prin rețeaua publică de telecomunicații prin procedee de telecomunicații, cu excepția radiodifuziunii și a televiziunii;

(d) „operatori feroviari” (denumiți în continuare „OF”), entități care fie sunt autorități publice sau întreprinderi aflate în proprietate publică, fie beneficiază de drepturi exclusive sau speciale acordate pentru exercitarea acestei activități de către o autoritate competentă a uneia dintre părți și care au ca activitate și exploatarea rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului feroviar;

(e) „entități care își desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea”, entitățile care fie sunt autorități publice sau întreprinderi aflate în proprietate publică, fie beneficiază de drepturi exclusive sau speciale acordate pentru desfășurarea acestei activități de către o autoritate competentă a uneia dintre părți și care desfășoară una sau mai multe activități dintre cele menționate în continuare la punctele (i) și (ii):

(i) punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaz sau de căldură sau alimentarea acestor rețele cu gaz sau căldură sau

(ii) exploatarea unei zone geografice cu scopul de a prospecta sau de a extrage petrol, gaz, cărbune sau alți combustibili solizi;

(f) „entități private care prestează servicii publice”, entități care nu sunt reglementate de AAP, dar care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale acordate pentru desfășurarea acestei activități de către o autoritate competentă a uneia dintre părți și care desfășoară una sau mai multe activități dintre cele menționate în continuare la punctele (i)-(v):

(i) punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă sau alimentarea acestor rețele cu apă potabilă;

(ii) punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de electricitate sau alimentarea acestor rețele cu electricitate;

(iii) punerea la dispoziția transportatorilor aerieni a unor aeroporturi sau a altor terminale de transport;

(iv) punerea la dispoziția transportatorilor maritimi sau fluviali a unor porturi maritime sau de interior sau a altor terminale de transport;

(v) exploatarea rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului feroviar urban, prin sisteme automate, cu tramvaie, troleibuze, autobuze sau al transportului pe cablu.

(3)  Prezentul acord se aplică actelor cu putere de lege, normelor administrative și practicilor privind contractele adjudecate de OT și OF din cele două părți, de entitățile care își desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea și de entitățile private care prestează un serviciu public (denumite în continuare „entități reglementate”), așa cum au fost acestea definite de prezentul articol și specificate în anexele I-IV, precum și atribuirii oricărui contract de către aceste entități reglementate.

(4)  Articolele 4 și 5 se aplică contractelor sau seriilor de contracte a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare de:

(a) în cazul contractelor adjudecate de OT:

(i) 600 000  EUR sau echivalentul în DST pentru bunuri și servicii;

(ii) 5 000 000  EUR sau echivalentul în DST pentru lucrări;

(b) în cazul contractelor adjudecate de OF și de entități care își desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea:

(i) 400 000  EUR sau echivalentul în DST pentru bunuri și servicii;

(ii) 5 000 000  EUR sau echivalentul în DST pentru lucrări;

(c) în cazul contractelor adjudecate de entități private care furnizează servicii publice:

(i) 400 000 DST sau echivalentul în EUR pentru bunuri și servicii;

(ii) 5 000 000 DST sau echivalentul în EUR pentru lucrări.

Conversia EUR în DST se operează în temeiul procedurilor prevăzute de Acordul privind achizițiile publice (AAP).

(5)  Prezentul capitol nu se aplică în cazul contractelor adjudecate de OT pentru cumpărăturile acestora destinate exclusiv asigurării unuia sau mai multor servicii de telecomunicații în cazul în care alte entități sunt libere să ofere aceleași servicii în aceeași zonă geografică și în condiții în esență identice. Fiecare parte informează cealaltă parte cu privire la aceste contracte în cel mai scurt timp. Această dispoziție se aplică de asemenea, în condițiile menționate, contractelor adjudecate de OF, de entitățile care operează în domeniul energiei alta decât electricitatea și de entitățile private care prestează un serviciu public imediat ce aceste sectoare se vor liberaliza.

(6)  În ceea ce privește serviciile, inclusiv lucrările de construcții, prezentul acord se aplică acelora care sunt enumerate în anexele VI și VII la prezentul acord.

(7)  Prezentul acord nu se aplică entităților reglementate în cazul în care acestea întrunesc condițiile prevăzute, pentru Comunitate, la articolul 2 alineatele (4) și (5), articolul 3, articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (1), articolul 9 alineatul (1), articolele 10, 11, 12 și articolul 13 alineatul (1) din Directiva 93/38/CE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/4/CEE din 16 februarie 1998 (JO L 101, 4.4.1998, p. 1) și, pentru Elveția, în anexele VI și VIII.

De asemenea, acesta nu se aplică nici contractelor adjudecate de OF în cazul în care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de produse destinate refinanțării contractelor de bunuri adjudecate în temeiul prevederilor prezentului acord.

Articolul 4

Proceduri de achiziții publice

(1)  Părțile se asigură că procedurile și practicile de atribuire a contractelor de achiziții publice urmate de către entitățile reglementate sunt în conformitate cu principiile nediscriminării, transparenței și echității. Este necesar ca aceste proceduri și practici să întrunească cel puțin următoarele condiții:

(a) invitația de participare se va face prin publicarea unui anunț de participare, a unui anunț de intenție sau a unui anunț privind un sistem de calificare. Este necesar ca aceste documente, sau un rezumat cuprinzând principalele elemente ale acestora, să fie publicate în cel puțin una din limbile oficiale ale AAP la nivel național în cazul Elveției, pe de-o parte, și, la nivel comunitar, pe de altă parte. Acestea trebuie să conțină toate informațiile necesare privind achiziția în cauză, inclusiv, dacă este posibil, natura procedurii de atribuire a contractului care va fi urmată;

(b) este necesar ca termenele stabilite să fie suficiente pentru a permite furnizorilor sau prestatorilor de servicii să pregătească și să depună oferte;

(c) documentația referitoare la cererea de ofertă va conține toate informațiile necesare, în special specificațiile tehnice, precum și criteriile de selecție și de atribuire a contractelor, pentru ca ofertanții să prezinte oferte eligibile. La cerere, documentația va trebui remisă furnizorilor și prestatorilor de servicii;

(d) criteriile de selecție trebuie să fie nediscriminatorii. Este necesar ca sistemele de calificare aplicate de către entitățile reglementate să se întemeieze pe criterii nediscriminatorii predefinite, iar modalitățile și condițiile de participare la aceste sisteme să fie furnizate la cerere;

(e) criteriile de atribuire a contractelor pot fi cele ale ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, ceea ce implică niște criterii de evaluare speciale, cum ar fi data livrării sau a executării, raportul cost-eficiență, calitatea, valoarea tehnică, serviciile de mentenanță, garanțiile privind piesele de schimb, la preț etc., fie numai criteriul prețul cel mai scăzut.

(2)  Părțile se asigură că specificațiile tehnice stabilite de către entitățile reglementate în documentația acestora sunt definite mai degrabă în funcție de performanța produsului, decât în funcție de design sau de caracteristicile descriptive. Este necesar ca aceste specificații să se întemeieze pe standarde internaționale sau, dacă acestea nu există, pe norme tehnice naționale, standarde naționale recunoscute sau standarde și norme de construcție recunoscute. Este interzisă orice specificație tehnică adoptată sau aplicată care are drept obiect sau efect acela de a fi o piedică inutilă în calea achiziționării, de către o entitate reglementată de una dintre părți, a unor bunuri sau servicii care provin de la cealaltă parte și de a constitui un obstacol în calea schimburilor comerciale între părți cu aceste bunuri sau servicii.

Articolul 5

Proceduri de contestare

(1)  Părțile stabilesc proceduri nediscriminatorii, rapide, transparente și eficiente care să permită furnizorilor și prestatorilor de servicii să conteste încălcările prezumate a fi avut loc, ale acordului care au fost comise în cadrul atribuirii unor contracte în care au sau au avut un interes. Se aplică procedurile de contestare definite în anexa V.

(2)  Părțile se asigură că entitățile reglementate ale fiecăreia păstrează timp de cel puțin trei ani toate documentele referitoare la procedurile de achiziții publice prevăzute de acest capitol.

(3)  Părțile se asigură că deciziile adoptate de organele responsabile de procedurile de contestare sunt puse în aplicare corespunzător.CAPITOLUL III

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 6

Nediscriminarea

(1)  Părțile se asigură că, în procedurile și în practica atribuirii unui contract peste valorile-prag stabilite de articolul 3 alineatul (4), entitățile reglementate stabilite pe teritoriul acestora:

(a) nu aplică produselor, serviciilor, furnizorilor și prestatorilor de servicii ai celeilalte părți un tratament mai puțin favorabil decât cel aplicat:

(i) produselor, serviciilor, furnizorilor și prestatorilor de servicii naționali sau

(ii) produselor, serviciilor, furnizorilor și prestatorilor de servicii din țări terțe

(b) nu aplică unui furnizor sau unui prestator de servicii stabilit pe teritoriul național un tratament mai puțin favorabil decât cel aplicat unui alt furnizor sau prestator de servicii stabilit pe teritoriul național, în funcție de gradul de control sau participare la capital al persoanelor fizice sau juridice ale celeilalte părți;

(c) nu fac vreo discriminare față de furnizorii sau prestatorii de servicii stabiliți pe teritoriul național pe motivul că produsul sau serviciul furnizat este originar din cealaltă parte;

(d) nu solicită compensații („offsets”) la momentul calificării și selecției produselor, serviciilor, furnizorilor și prestatorilor de servicii și nici la momentul evaluării ofertelor și atribuirii contractelor.

(2)  Părțile se angajează să nu impună, nici autorităților competente, nici entităților reglementate, în nici un fel, un comportament discriminatoriu în mod direct sau indirect. În anexa X figurează o listă ilustrativă a domeniilor care pot prezenta o astfel de discriminare.

(3)  Părțile se angajează, privind procedurile și practicile de atribuire a contractelor sub valorile-prag stabilite de articolul 3 alineatul (4), să-și încurajeze entitățile reglementate să trateze furnizorii și prestatorii de servicii ai celeilalte părți în temeiul dispozițiile alineatului (1). Părțile convin că, la cinci ani cel târziu după intrarea în vigoare a acestui acord, se va face o evaluare a funcționării acestei dispoziții în lumina experiențelor realizate în cadrul relațiilor reciproce. În acest scop, Comitetul mixt va întocmi liste care să reflecte situațiile în care se aplică principiul prevăzut de acest articol 6.

(4)  Principiile menționate la alineatul (1), în special la litera (a) punctul (i) și la alineatele (2) și (3), nu aduc atingere măsurilor care sunt necesare datorită procesului de integrare propriu CE și instituirii și funcționării pieței interne a acesteia, precum și datorită dezvoltării pieței interne din Elveția. De asemenea, aceste principii, în special cele menționate la litera (a) punctul (ii), nu aduc atingere tratamentului preferențial aplicat în temeiul acordurilor de integrare economică regională existente sau viitoare. Cu toate acestea, aplicarea acestei dispoziții nu trebuie să pună în pericol administrarea prezentului acord. Măsurile cărora li se aplică acest alineat sunt menționate în anexa IX; fiecare parte va putea notifica alte măsuri care intră sub incidența acestui alineat. La solicitarea oricărei părți au loc consultări în cadrul Comitetului mixt pentru a menține buna funcționare a prezentului acord.

Articolul 7

Schimbul de informații

(1)  În măsura în care este necesar pentru punerea în aplicare în cele mai bune condiții a capitolului II, părțile se informează reciproc asupra modificărilor avute în vedere privind legislațiile relevante ale acestora care intră sau pot intra în domeniul de aplicare al prezentului acord (propuneri de directive, proiecte de legi și de ordonanțe și proiecte de modificare a Concordatului intercantonal).

(2)  De asemenea, fiecare parte se informează reciproc cu privire la orice aspect privind interpretarea și aplicarea prezentului acord.

(3)  Părțile își comunică numele și adresele „punctelor de contact” care trebuie să furnizeze informații privind normele de drept care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord, precum și al AAP, inclusiv la nivel local.

Articolul 8

Autoritatea de monitorizare

(1)  Punerea în aplicare a prezentului acord face obiectul, în fiecare parte, unei monitorizări de către o autoritate independentă. Această autoritate este competentă să primească orice reclamație sau plângere privind aplicarea prezentului acord. Aceasta va acționa cu promptitudine și eficiență.

(2)  La doi ani cel târziu după intrarea în vigoare a prezentului acord, această autoritate va avea de asemenea competența de a iniția o procedură sau de a introduce acțiuni administrative sau judiciare împotriva entităților reglementate în cazul încălcării prezentului acord în cadrul unei proceduri de achiziții publice.

Articolul 9

Măsuri urgente

(1)  În cazul în care o parte consideră că cealaltă nu a respectat obligațiile care îi incumbă în temeiul prezentului acord sau că un act cu putere de lege, o normă administrativă sau o practică a celeilalte părți reduce sau amenință să reducă în mod substanțial avantajele de care beneficiază potrivit prezentului acord și că părțile nu se pot pune rapid de acord în privința unei compensări corespunzătoare sau a unei alte soluții pentru diferend, partea lezată poate, fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații care decurg, pentru aceasta, din dreptul internațional, suspenda parțial sau, după caz, integral aplicarea prezentului acord, caz în care notifică imediat acest lucru celeilalte părți. Partea lezată poate, de asemenea, denunța acordul, în temeiul articolului 18 alineatul (3).

(2)  Este necesar ca domeniul de aplicare și durata acestor măsuri să fie limitate la ceea ce este necesar pentru rezolvarea situației și pentru asigurarea, după caz, a unui echilibru just între drepturile și obligațiile care decurg din prezentul acord.

Articolul 10

Soluționarea diferendelor

Fiecare parte contractantă poate aduce în fața Comitetului mixt orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord. Comitetul mixt depune eforturi pentru soluționarea diferendului. Comitetului mixt îi sunt furnizate toate informațiile utile pentru a putea examina în detaliu cauza, în vederea identificării unei soluții acceptabile. În acest scop, Comitetul mixt examinează toate posibilitățile care permit menținerea bunei funcționări a prezentului acord.

Articolul 11

Comitetul mixt

(1)  Se instituie un Comitet mixt care răspunde de gestionarea și corecta aplicare a prezentului acord. În acest scop, comitetul procedează la schimburi de opinii și de informații și constituie cadrul consultărilor între părți.

(2)  Comitetul mixt este constituit din reprezentanți ai părților care se pronunță prin consens. Acesta își adoptă regulamentul de procedură și poate constitui grupuri de lucru care să îl asiste în realizarea sarcinilor care îi revin.

(3)  Pentru asigurarea bunei funcționări a prezentului acord, Comitetul mixt se întrunește cel puțin o dată pe an sau la solicitarea uneia dintre părți.

(4)  Comitetul mixt examinează periodic anexele la prezentul acord. La solicitarea uneia dintre părți, Comitetul mixt poate modifica aceste anexe.

Articolul 12

Tehnologia informației

(1)  Părțile cooperează pentru a asigura că informațiile privind contractele de achiziții menționate în bazele de date ale acestora, în special anunțurile și dosarele cererii de ofertă, sunt comparabile din punctul de vedere al calității și accesibilității. De asemenea, acestea cooperează pentru a asigura că schimbul electronic de informații între cei în cauză pentru nevoile achizițiilor publice este realizat în parametri comparabili din punctul de vedere al calității și accesibilității.

(2)  Ținând seama pe deplin de problemele legate de interoperabilitate și interconexiune, părțile adoptă, după ce au convenit că informațiile prevăzute la alineatul (1) sunt comparabile, măsurile necesare pentru a facilita accesul furnizorilor și prestatorilor de servicii ai celeilalte părți la informațiile referitoare la achiziții, în special la anunțurile de participare, care figurează în bazele de date ale acestora. Astfel, fiecare parte va permite accesul furnizorilor și prestatorilor de servicii la sistemele electronice de atribuire a contractelor de care dispune, în special la sistemele de licitații electronice. Pe de altă parte, părțile respectă dispozițiile articolului XXIV alineatul (8) din AAP.

Articolul 13

Punerea în aplicare

(1)  Părțile adoptă toate măsurile generale sau speciale necesare care să asigure îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul acord.

(2)  Acestea se abțin de la orice măsură care ar putea pune în pericol atingerea obiectivelor acestui acord.

Articolul 14

Revizuirea

Părțile examinează funcționarea prezentului acord la trei ani de la data intrării în vigoare cu scopul de a îmbunătăți, după caz, aplicarea acestuia.

Articolul 15

Relația cu acordurile OMC

Prezentul acord nu afectează drepturile și obligațiile părților care decurg din acordurile pe care acestea le-au încheiat în cadrul OMC.

Articolul 16

Domeniul de aplicare teritorial

Prezentul articol se aplică, pe de-o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene în condițiile prevăzute de acest tratat și, pe de altă parte, teritoriului Elveției.

Articolul 17

Anexe

Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

Articolul 18

Intrarea în vigoare și durata

(1)  Prezentul acord va fi ratificat sau aprobat de către părți în temeiul procedurilor proprii ale acestora. Acesta intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după ultima notificare a depunerii instrumentelor de ratificare sau de aprobare pentru toate cele șapte acorduri următoare:

 Acordul privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice;

 Acordul privind libera circulație a persoanelor;

 Acordul privind transportul aerian;

 Acordul privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători;

 Acordul privind comerțul cu produse agricole;

 Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității;

 Acordul privind cooperarea științifică și tehnologică.

(2)  Prezentul acord se încheie pentru o perioadă inițială de șapte ani. Este prelungit pe o durată nedeterminată în afară de cazul în care Comunitatea sau Elveția notifică celeilalte părți contrariul, înainte de expirarea perioadei inițiale. În caz de notificare, se aplică dispozițiile alineatului (4).

(3)  Comunitatea sau Elveția pot denunța prezentul acord notificând această decizie celeilalte părți. În caz de notificare, se aplică dispozițiile alineatului (4).

(4)  Cele șapte acorduri menționate la alineatul (1) încetează să se mai aplice la șase luni de la primirea notificării privind neprelungirea menționată la alineatul (2) sau la denunțarea menționată la alineatul (3).

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionioi två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

ANEXA I

[menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(c) și articolul 3 alineatul (5) din acord]

OPERATORI DE TELECOMUNICAȚII REGLEMENTAȚI DE PREZENTUL ACORD

▼M1

Anexa I A – Uniunea

Operatorii de telecomunicații nu mai intră sub incidența prezentului acord.

▼B

Anexa I B – Elveția

Specificarea entităților care desfășoară o activitate în domeniul telecomunicațiilor potrivit articolului 3 alineatul (1) și articolul (2) literele (a)-(c) din acord

Entitățile care prestează un serviciu public de telecomunicații în temeiul unei concesiuni în sensul articolului 66 alineatul (1) din Legea federală privind telecomunicațiile din 30 aprilie 1997.

De exemplu: Swisscom.

ANEXA II

[menționată la articolul 3 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (d) și articolul 3 alineatul (5) din acord]

OPERATORI FEROVIARI REGLEMENTAȚI DE PREZENTUL ACORD

▼M1

Anexa II A – Uniunea

Belgia

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bulgaria

 Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 „Български държавни железници” ЕАД

 „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

 „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

 „Българска Железопътна Компания” АД

 „Булмаркет – ДМ” ООД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante care prestează servicii în domeniul serviciilor feroviare, definite la articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare

De exemplu:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danemarca

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Germania

 Deutsche Bahn AG

 Alte întreprinderi care furnizează servicii publice de transport feroviar în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Allgemeines Eisenbahngesetz din 27 decembrie 1993, modificată ultima dată la 26 februarie 2008

Estonia

 Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332)

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Irlanda

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Grecia

 „Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2671/98

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” în temeiul Legii nr. 2366/95

Spania

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red. Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Franța

 Société nationale des chemins de fer français și alte rețele de cale ferată deschise publicului, menționate la titlul II capitolul 1 din Loi d’orientation des transports intérieurs nr. 82-1153 din 30 decembrie 1982

 Réseau ferré de France, instituție publică înființată prin Loi nr. 97-135 din 13 februarie 1997

Italia

 Ferrovie dello Stato S. p. A., inclusiv le Società partecipate

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport feroviar pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 10 din Regio Decreto nr. 1447 din 9 mai 1912, de aprobare a textului consolidat al legii privind „le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili”

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport feroviar pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 4 din Legge nr. 410 din 4 iunie 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Entitățile, societățile și întreprinderile sau autoritățile locale care furnizează servicii de transport feroviar pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 14 din Legge nr. 1221 din 2 august 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul articolelor 8 și 9 din Decreto Legislativo nr. 422 din 19 noiembrie 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – modificat prin Decreto Legislativo nr. 400 din 20 septembrie 1999 și prin articolul 45 din Legge nr. 166 din 1 august 2002

Cipru

Letonia

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” și alte întreprinderi care furnizează servicii de căi ferate și care fac achiziții în conformitate cu legea „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

 Valsts akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”

Lituania

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care furnizează servicii de transport feroviar în conformitate cu Codul privind transportul feroviar din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 72-2489, 2004)

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Ungaria

 Entitățile care furnizează servicii de transport feroviar public în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről și pe baza unei autorizații emise în temeiul 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

De exemplu:

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Țările de Jos

Entitățile contractante în domeniul serviciilor de transport feroviar. De exemplu:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Austria

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Entitățile autorizate să asigure servicii de transport în temeiul Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, modificată

Polonia

Entitățile care furnizează servicii de transport feroviar, funcționând pe baza ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.; inclusiv, printre altele:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalia

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., în temeiul Decreto-Lei No 109/77 din 23 martie 1977

 REFER, E.P., în temeiul Decreto-Lei No 104/97 din 29 aprilie 1997

 RAVE, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 323-H/2000 din 19 decembrie 2000

 Fertagus, S.A., în temeiul Decreto-Lei 78/2005 din 13 aprilie

 Autoritățile publice și întreprinderile publice care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Lei No 10/90 din 17 martie 1990

 Întreprinderile private care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Lei No 10/90 do 17 de Março 1990, în cazul în care acestea dețin drepturi speciale sau exclusive

România

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă”

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători”

SloveniaMat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovacia

 Entitățile care exploatează căile ferate, funicularele și instalațiile aferente în temeiul Legii nr. 258/1993 Coll., în termenii Legilor nr. 152/1997 Coll. și nr. 259/2001 Coll.

 Entitățile care funcționează ca transportatori feroviari de persoane în conformitate cu Legea nr. 164/1996 Coll., în termenii Legilor nr. 58/1997 Coll., nr. 260/2001 Coll., nr. 416/2001 Coll. și nr. 114/2004 Coll. și pe baza decretului guvernamental nr. 662 din 7 iulie 2004

De exemplu:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finlanda

 VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd.

Suedia

 Entitățile publice care operează servicii de transport feroviar în conformitate cu järnvägslagen (2004:519) și järnvägsförordningen (2004:526)

 Entitățile publice locale și regionale care asigură comunicații feroviare locale sau regionale în temeiul lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

 Entitățile private care operează servicii de transport feroviar în temeiul unei autorizații acordate în temeiul förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, în cazul în care autorizația respectivă respectă dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din Directiva 2004/17/CE

Regatul Unit

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Furnizori de servicii de transport feroviar care funcționează pe baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de Department of Transport sau de altă autoritate competentă

▼B

Anexa II B – Elveția

Specificarea entităților de transport feroviar potrivit articolului 3 alineatul (1) și articolului 3 alineatul (2) litera (d) din acord

Chemins de fer fédéraux (CFF) ( 1 )

Entitățile în sensul articolului 1 paragraful al doilea și articolul 2, primul paragraf din Legea federală din 20 decembrie 1957 privind căile ferate, cu condiția ca acestea să exploateze servicii de transport public feroviar pe cale ferată normală și îngustă (1) .

De exemplu: BLS, MthB, Chemins de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

ANEXA III

[menționată la articolul 3 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (e) și articolul 3 alineatul (5) din acord]

ENTITĂȚILE CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ENERGIEI

▼M1

Anexa III A - Uniunea

(a)    Transportul sau distribuția de gaz sau de căldură

Belgia

 Distrigaz

 Autoritățile locale și asociații ale autorităților locale, pentru domeniul de activitate menționat

 Fluxys

Bulgaria

Entitățile titulare ale unei autorizații pentru producerea sau transportul energiei termice în temeiul articolului 39 alineatul (1) din Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 „Бул Еко Енергия” ЕООД

 „ГЕРРАД” АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марица 3” – АД

 „Топлина електроенергия газ екология” ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Entitățile titulare ale unei autorizații pentru transportul, distribuția, furnizarea sau livrarea publică a gazelor în calitate de furnizor final în temeiul articolului 39 alineatul (1) din Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante care prestează servicii în sectorul gazelor și în cel al energiei termice definite la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b) din Legea nr. 137/2006 privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare

De exemplu:

 NET4GAS, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Danemarca

 Întreprinderi de distribuție a gazelor sau energiei termice pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 4 din lov om varmeforsyning, a se vedea Legea consolidată nr. 347 din 17 iulie 2005

 Întreprinderi de transport de gaze naturale pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 10 din lov om naturgasforsyning, a se vedea Legea consolidată nr. 1116 din 8 mai 2006

 Întreprinderi de transport de gaze pe baza unei concesiuni în temeiul bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter din 25 aprilie 2006

 Energinet Danmark sau filiale aflate integral în proprietatea Energinet Danmark, în temeiul lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, a se vedea Legea nr. 1384 din 20 decembrie 2004

Germania

Autoritățile locale, organismele de drept public sau asociații ale acestora sau întreprinderi publice care furnizează energie către întreprinderi, care exploatează o rețea de furnizare de energie sau care au puterea de a dispune de o rețea de furnizare de energie în calitate de proprietar în temeiul articolului 3 alineatul (18) din Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) din 24 aprilie 1998, modificată ultima dată la 9 decembrie 2006

Estonia

 Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332)

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus

Irlanda

 Bord Gáis Éireann

 Alte entități care pot exercita activități de distribuție sau de transport al gazelor naturale în temeiul unei autorizații eliberate de Commission for Energy Regulation conform dispozițiilor din Gas Acts 1976 to 2002

 Entitățile titulare ale unei licențe conform Electricity Regulation Act 1999, care în calitate de operatori de „Combined Heat and Power Plants” distribuie căldură

Grecia

 Entitatea Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε., care transportă și distribuie gaze în conformitate cu νόμου 2364/95, modificată de νόμου 2528/97, 2593/98 și 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spania

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Franța

 Gaz de France, care a fost înființată și funcționează în temeiul Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz din 8 aprilie 1946, cu modificările ulterioare

 GRT Gaz, administratorul rețelei de transport al gazelor

 Entitățile de distribuție a gazului, menționate la articolul 23 din Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz din 8 aprilie 1946, cu modificările ulterioare (societăți de economie mixtă de distribuție, regii sau servicii similare formate din autoritățile regionale sau locale). Exemple: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

 Autoritățile locale sau asociații ale autorităților locale care distribuie energie termică

Italia

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. și EDISON T. e S. pentru transportul gazelor

 Entitățile de distribuție a gazelor, reglementate de textul consolidat al legilor privind asumarea directă a controlului serviciilor publice de către autoritățile locale și provincii, aprobat prin Regio Decreto nr. 2578 din 15 octombrie 1925 și prin D.P.R. nr. 902 din 4 octombrie 1986 și prin articolele 14 și 15 din Decreto Legislativo nr. 164 din 23 mai 2000

 Entitățile de distribuție a energiei termice către populație menționate la articolul 10 din Legge nr. 308 din 29 mai 1982 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

 Autoritățile locale sau consorții ale acestora care asigură distribuția energiei termice către populație

 Società di trasporto regionale, cu tarifele aprobate de Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Cipru

Letonia

 AS „Latvijas gāze”

 Entități publice ale autorități locale care furnizează energie termică către populație

Lituania

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și desfășoară activități de transport, distribuție sau furnizare a gazelor în temeiul Legii privind gazele naturale din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 89-2743, 2000; nr. 43-1626, 2007)

 Entitățile care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și desfășoară activități de furnizare a energiei termice în temeiul Legii privind energia termică din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 51-2254, 2003, nr. 130-5259, 2007)

Luxemburg

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxemburg

 Autoritățile locale sau asociațiile formate de acele autorități locale care asigură distribuția energiei termice

Ungaria

 Entitățile de transport sau distribuție a gazelor în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről, care funcționează pe baza unei autorizații în temeiul 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról

 Entitățile de transport sau distribuție energie termică în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről, care funcționează pe baza unei autorizații în temeiul 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Țările de Jos

 Entitățile de producție, transport sau distribuție a gazelor, care funcționează pe baza unei autorizații (vergunning) eliberate de autoritățile municipale în conformitate cu Gemeentewet. De exemplu: NV Nederlandse Gasunie

 Autoritățile locale sau provinciale de transport sau distribuție a gazelor în conformitate cu Gemeentwet sau Provinciewet

 Autoritățile locale sau asociații ale autorităților locale de distribuție a energiei termice către populație

Austria

 Entitățile autorizate pentru transportul sau distribuția gazelor în temeiul Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. I, pp. 1451-1935 sau Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I No 121/2000, cu modificările ulterioare

 Entitățile autorizate pentru transportul sau distribuția energiei termice în temeiul Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, cu modificările ulterioare

Polonia

Societățile energetice în sensul ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, inclusiv, printre altele:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugalia

Entități de transport sau distribuție a gazelor în temeiul:

 Decreto-Lei no 30/2006, din 15 februarie 2006, que estabelece os princípios gerais de organizaçăo e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepçăo, armazenamento, transporte, distribuiçăo e comercializaçăo de gás natural

 Decreto-Lei no 140/2006, din 26 iulie 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organizaçăo e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

România

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaș”

 SC Distrigaz Sud S.A.

 E.ON Gaz România S.A.

 E.ON Gaz Distribuție S.A. – Societăți de distribuție locală

Slovenia

Entități de transport sau distribuție a gazelor în temeiul Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) și entități de transport sau distribuție a energiei termice în temeiul următoarelor decizii emise de municipalități:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno pPodjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovacia

 Entitățile care asigură sau gestionează, pe baza unei autorizații, producția, distribuția, stocarea și furnizarea gazelor către populație în temeiul Legii nr. 656/2004 Coll.

 Entitățile care furnizează sau gestionează, pe baza unei autorizații, producția, distribuția și furnizarea energiei termice către populație în temeiul Legii nr. 657/2004 Coll.

De exemplu:

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finlanda

Entități publice sau alte entități care gestionează sistemul de transport și distribuție al gazelor naturale pe baza unei autorizații în conformitate cu maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000), precum și entități publice sau alte entități care furnizează gaze naturale sistemelor respective; entități municipale sau întreprinderi publice care produc, transportă sau distribuie energie termincă sau care furnizează energie termică către rețele

Suedia

 Entitățile de transport sau distribuție a gazelor sau energiei termice pe baza unei concesiuni în conformitate cu lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Regatul Unit

 O entitate publică care transportă gaze conform definiției din articolul 7 alineatul (1) din Gas Act 1986

 O persoană declarată ca furnizor de gaze în conformitate cu articolul 8 din Gas (Northern Ireland) Order 1996

 O autoritate locală care furnizează sau exploatează o rețea fixă care asigură sau va asigura un serviciu către populație, în legătură cu producția, transportul sau distribuția de energie termică

 O persoană titulară a unei autorizații în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Electricity Act 1989, autorizație care cuprinde dispozițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din legea menționată

(b)    Prospectarea și extracția de petrol și de gaz

Belgia

Bulgaria

Entitățile care prospectează sau extrag petrolul sau gazele în temeiul Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) sau al Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 „Дайрект Петролеум България” – ЕООД, София

 „Петреко-България” – ЕООД, София

 „Проучване и добив на нефт и газ” – АД, София

 „Мерлоуз Рисорсиз” – ООД, Люксембург

 „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване” – ООД, Виена, Австрия

 „Джей Кей Екс България Лимитид” – Лондон, Англия

 „Рамко България Лимитид” – Абърдийн, Шотландия

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид” – Дъблин, Ирландия

 ОАО „Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

 „Винтидж Петролеум България, Инк.” – Кайманови острови

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care exploatează zone geografice specificate în scopul prospectării sau extracției de petrol sau gaze naturale [reglementate prin articolul 4 alineatul (1) litera (i) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare]

De exemplu:

 Moravské naftové doly, a.s.

Danemarca

Entitățile în sensul:

 Lov om Danmarks undergrund, a se vedea Legea consolidată nr. 889 din 4 iulie 2007

 Lov om kontinentalsoklen, a se vedea Legea consolidată nr. 1101 din 18 noiembrie 2005

Germania

 Întreprinderile a căror activitate este în conformitate cu Bundesberggesetz din 13 august 1980, modificată ultima dată la 9 decembrie 2006

Estonia

 Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332)

Irlanda

Entitățile titulare ale unei autorizații, licențe, ale unui permis sau ale unei concesiuni pentru prospecțiunea sau extracția petrolului și gazului în conformitate cu următoarele dispoziții:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Grecia

 Entitatea „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, în temeiul Legii nr. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Spania

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Alte entități care funcționează în temeiul „Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos” și al normelor de aplicare a legii

Franța

 Entitățile care asigură prospecțiunile și extracția petrolului sau gazelor în conformitate cu codul minier și normele de aplicare a acestuia, în special Décret no 95-427 din 19 aprilie 1995 și Décret no 2006-648 din 2 iunie 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italia

Entitățile titulare ale unei autorizații, unei licențe, unui permis sau unei concesiuni pentru prospecțiunea sau extracția petrolului și gazelor sau pentru stocarea subterană a gazelor naturale în conformitate cu următoarele dispoziții:

 Legge nr. 136 din 10 februarie 1953

 Legge nr. 6 din 11 ianuarie 1957, modificată prin Legge nr. 613 din 21 iulie 1967

 Legge nr. 9 din 9 ianuarie 1991

 Decreto legislativo nr. 625 din 25 noiembrie 1996

 Legge nr. 170 din 26 aprilie 1974, modificată prin Decreto legislativo nr. 164 din 23 mai 2000

Cipru

Letonia

Toate societățile comerciale titulare ale unei licențe corespunzătoare și care au început să prospecteze sau să extragă petrol sau gaze naturale

Lituania

 Societatea pe acțiuni „Geonafta”

 Societatea cu răspundere limitată lituaniano-daneză „Minijos nafta”

 Societatea mixtă lituaniano-suedeză „Genčių nafta”

 Societatea cu răspundere limitată „Geobaltic”

 Societatea cu răspundere limitată „Manifoldas”

 Alte entități care funcționează în conformitate cu dispozițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități în sectoarele prospecțiunii și extracției petrolului sau gazelor, în temeiul Legii privind resursele subsolului din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 53-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001)

Luxemburg

Ungaria

 Entitățile care prospectează sau extrag petrol sau gaze pe baza unei autorizații sau concesiuni, emise în temeiul 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

 The Petroleum (Production) Act (capitolul 156) și legislația secundară în temeiul acestei legi și Continental Shelf Act (capitolul 194) și legislația secundară în temeiul acestei legi

Țările de Jos

 Entitățile în sensul Mijnbouwwet (1 ianuarie 2003)

Austria

 Entitățile autorizate pentru prospecțiunea și extracția petrolului sau gazelor în conformitate cu Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr. 38/1999, cu modificările ulterioare

Polonia

Entitățile care desfășoară activități legate de prospecțiuni, explorări și extracția gazelor, petrolului și a derivatelor naturale ale acestuia, a lignitului, cărbunelui și altor combustibili solizi, în conformitate cu ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, inclusiv, printre altele:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalia

Entitățile titulare ale unei autorizații, licențe sau concesiuni de prospecțiune și extracție a petrolului sau gazelor, în temeiul:

 Decreto-Lei no 109/94, din 26 aprilie 1994; Declaraçăo de rectificaçăo no 64/94 din 31 mai 1994 și Portaria no 790/94 din 5 septembrie 1994

 Despacho no 82/94 din 24 august 1994 și Despacho Conjunto no A-87/94-XII din 17 ianuarie 1994

 Aviso, D.R. III, no 167 din 21 iulie 1994 și Aviso, DR III no 60 din 12 martie 2002

România

 Societatea Națională „Romgaz” S.A. Mediaș

 S.C. PETROM S.A.

Slovenia

Entitățile care desfășoară activități de prospectare și extracție a petrolului în temeiul Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovacia

 Entitățile care extrag gaze pe baza autorizației acordate în temeiul Legii nr. 656/2004 Coll.

 Entitățile care efectuează prospecțiuni geologice sau extracția zăcămintelor de petrol pe baza concesiunii miniere acordate în temeiul Legii nr. 51/1988 Coll., în termenii Legilor nr. 499/1991 Coll., nr. 154/1995 Coll., nr. 58/1998 Coll., nr. 533/2004 Coll. și în temeiul Legii nr. 214/2002 Coll.

Finlanda

Suedia

Entitățile titulare ale unei concesiuni pentru prospecțiune și extracția petrolului sau gazelor în temeiul minerallagen (1991:45) sau care au primit o autorizație în conformitate cu lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regatul Unit

 O persoană care acționează în temeiul unei autorizații eliberate în temeiul Petroleum Act 1998 sau cu efect echivalent

 O persoană autorizată în temeiul Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

(c)    Prospectare și extragere a cărbunelui și a altor combustibili solizi

Belgia

Bulgaria

Entitățile care prospectează sau extrag cărbune sau alți combustibili solizi în temeiul Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) sau al Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 „Балкан МК” – ЕООД

 „Въгледобив Бобов дол” – ЕООД

 „Въглища Перник” – ООД

 „Геология и геотехника” – ООД

 „Елшица-99” – АД

 „Енемона” – АД

 „Карбон Инвест” – ООД

 „Каусто-голд” – АД

 „Мес Ко ММ5” – ЕООД

 „Мина Балкан – 2000” – АД

 „Мина Бели брег” – АД

 „Мина Открит въгледобив” – АД

 „Мина Станянци” – АД

 „Мина Черно море – Бургас” – ЕАД

 „Мина Чукурово” – АД

 „Мининвест” – ООД

 „Мини Марица-изток” – ЕАД

 „Минно дружество Белоградчик” – АД

 „Рекоул” – АД

 „Руен Холдинг” – АД

 „Фундаментал” – ЕООД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care exploatează zone geografice specificate în scopul prospectării sau extragerii cărbunelui sau a altor combustibili solizi [reglementate prin articolul 4 alineatul (1) litera (i) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare]

De exemplu:

 Czech Coal Services a.s.

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danemarca

 Entitățile care realizează prospecțiuni și extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în temeiul Legii consolidate nr. 784 din 21 iunie 2007

Germania

 Întreprinderile a căror activitate este în conformitate cu Bundesberggesetz din 13 august 1980, modificată ultima dată la 9 decembrie 2006

Estonia

 AS Eesti Põlevkivi

Irlanda

 Bord na Mona plc. care este înființată și exploatată în temeiul Turf Development Act 1946 to 1998

Grecia

 Entitatea „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, care realizează prospecțiuni și extracție de cărbune și de alți combustibili solizi în temeiul codului minier din 1973, modificat de legea din 27 aprilie 1976

Spania

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Alte entități care funcționează în temeiul „Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas” și al normelor de aplicare a legii

Franța

 Entitățile care realizează prospecțiuni sau extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în temeiul codului minier și al normelor de aplicare a acestuia, în special Décret no 95-427 din 19 aprilie 1995 și Décret no 2006-648 din 2 iunie 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italia

 Carbosulcis S.p.A.

Cipru

Letonia

Lituania

 Entitățile care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități în sectoarele de prospecțiuni și extracție a cărbunelui și a altor combustibili solizi, în conformitate cu Legea privind resursele subsolului din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 53-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001)

Luxemburg

Ungaria

 Entitățile care prospectează sau extrag cărbune sau alți combustibili solizi pe baza unei autorizații sau concesiuni emise în temeiul 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Țările de Jos

 Entitățile în sensul Mijnbouwwet (1 ianuarie 2003)

Austria

 Entitățile autorizate pentru prospecțiuni și extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în temeiul Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr. 38/1999, cu modificările ulterioare

Polonia

Entitățile care desfășoară activități legate de prospecțiuni, explorări și extracția gazelor, petrolului și a derivatelor naturale ale acestuia, a lignitului, cărbunelui și altor combustibili solizi, în conformitate cu ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, inclusiv, printre altele:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

 Południowy Koncern Węglowy S.A.

Portugalia

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, în temeiul Decretos-Lei no 90/90 și no 87/90, ambele din 16 martie 1990

România

 Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

 Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina” S.A.

 Compania Națională a Uraniului S.A. București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovenia

Entitățile care desfășoară activități de prospectare și de extracție a cărbunelui în temeiul Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovacia

Entitățile care efectuează prospecțiuni geologice sau extracția zăcămintelor de cărbune pe baza concesiunii miniere acordate în temeiul Legii nr. 51/1988 Coll., în termenii Legilor nr. 499/1991 Coll., nr. 154/1995 Coll., nr. 58/1998 Coll. și nr. 533/2004 Coll. și în temeiul Legii nr. 214/2002 Coll.

Finlanda

Entitățile titulare ale unei concesiuni speciale pentru prospecțiuni sau extracție de combustibili solizi în temeiul laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Suedia

Entitățile titulare ale unei concesiuni pentru prospecțiuni sau extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi pe baza unei concesiuni în temeiul minerallagen (1991:45) ori lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter sau care au primit o autorizație în temeiul lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regatul Unit

 Orice operator autorizat (în sensul Coal Industry Act 1994)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 O persoană care acționează în temeiul unei licențe pentru prospecțiuni sau al unei concesiuni, autorizații sau permis de exploatare minieră în sensul articolului 57 alineatul (1) din Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969

▼B

Anexa III B - Elveția

(a)   Transportul sau distribuția de gaz sau de căldură

Entitățile de transport sau de distribuție de gaz în temeiul unei concesiuni în sensul articolului 2 din „loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux”

Entitățile de transport sau de distribuție de căldură în temeiul unei concesiuni cantonale

De exemplu: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA

(b)   Prospectarea și extracția de petrol sau de gaz

Entitățile de prospectare și de exploatare de petrol sau de gaz în conformitate cu „Concordat Intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie”

De exemplu: Seag AG

(c)   Prospectarea și extracția de cărbune și de alți combustibili solizi

Nu există nici o entitate în Elveția

ANEXA IV

[menționată la articolul 3 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (f) și articolul 3 alineatul (5) din acord]

ENTITĂȚILE PRIVATE CARE ASIGURĂ UN SERVICIU PUBLIC REGLEMENTATE DE PREZENTUL ACORD

▼M1

Anexa IV A - Uniunea

(a)    Producția, transportul sau distribuția de apă potabilă

Belgia

 Autoritățile locale și asociații ale autorităților locale, pentru acest domeniu de activitate

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgaria

 „Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново

 „В И К – Батак” – ЕООД, Батак

 „В и К – Белово” – ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград

 „В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

 „Бързийска вода” – ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна

 „ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград

 „ВИК” – ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца

 „В И К” – ООД, Габрово

 „В И К” – ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих

 „Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

 „В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат

 „ВИК” – ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч

 „В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник

 „В И К” – ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград

 „ВКТВ” – ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър”, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе

 „Екопроект-С” ООД, Русе

 „УВЕКС” – ЕООД, Сандански

 „ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов

 „Бяла” – ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра

 „В и К” – ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян

 „Софийска вода” – АД, София

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София

 „Стамболово” – ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен

 „В и К – Стенето” – ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол

Republica Cehă

Toate entitățile contractante care prestează servicii în industria gospodăririi apelor, definite în articolul 4 alineatul (1) literele (d), (e) din Legea nr. 137/2006 Sb. privind contractele de achiziții publice

De exemplu:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Danemarca

 Entitățile de distribuție a apei, definite la articolul 3 alineatul (3) din lov om vandforsyning m.v., a se vedea Legea consolidată nr. 71 din 17 ianuarie 2007

Germania

 Entitățile care produc sau distribuie apă în conformitate cu Eigenbetriebsverordnungen sau Eigenbetriebsgesetze ale fiecărui land (întreprinderi de utilități publice)

 Entitățile care produc sau distribuie apă în conformitate cu Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit ale fiecărui land

 Entitățile care produc apă în conformitate cu Gesetz über Wasser- und Bodenverbände din 12 februarie 1991, modificată ultima dată la 15 mai 2002

 Întreprinderi cu capital de stat care produc sau distribuie apă în conformitate cu Kommunalgesetze, în particular cu Gemeindeverordnungen ale fiecărui land

 Întreprinderile înființate în conformitate cu Aktiengesetz din 6 septembrie 1965, modificată ultima dată la 5 ianuarie 2007, sau cu GmbH-Gesetz din 20 aprilie 1892, modificată ultima dată la 10 noiembrie 2006, sau care au statut juridic de Kommanditgesellschaft (societate în comandită) și care produc sau distribuie apă în baza unui contract special încheiat cu autoritățile regionale sau locale

Estonia

 Entitățile care funcționează în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332):

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Irlanda

Entitățile de producere și distribuție a apei în temeiul Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964

Grecia

 Entitatea „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” (denumită, de asemenea, „Ε.Υ.Δ.Α.Π.” sau „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Forma juridică a societății este reglementată de dispozițiile Legii consolidate nr. 2190/1920, ale Legii nr. 2414/1996 și, suplimentar, de dispozițiile Legii nr. 1068/80 și ale Legii nr. 2744/1999

 Entitatea „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (denumită, de asemenea, „Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”) reglementată de dispozițiile Legii nr. 2937/2001 (Monitorul oficial al Greciei nr. 169 Α') și ale Legii nr. 2651/1998 (Monitorul oficial al Greciei nr. 248 Α')

 Entitatea „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” (denumită, de asemenea, „ΔΕΥΑΜΒ”), care funcționează în temeiul Legii nr. 890/1979

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης” (Companiile de apă și canalizare), care produc și distribuie apă în temeiul Legii nr. 1069/80 din 23 august 1980

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης” (Asociațiile municipale și comunale de distribuție a apei), care funcționează în temeiul Decretului prezidențial nr. 410/1995, în conformitate cu Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

 „Δήμοι και Κοινότητες” (Comunități locale), care funcționează în temeiul Decretului prezidențial nr. 410/1995, în aplicarea Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

Spania

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Alte entități publice integrate sau subordonate „Comunidades Autónomas” și „Corporaciones locales” și care funcționează în domeniul distribuției apei potabile

 Alte entități private cărora le-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive de către „Corporaciones locales” în domeniul distribuției apei potabile

Franța

Autoritățile teritoriale și întreprinderile publice locale care se ocupă de producerea și distribuția apei potabile:

 Régies des eaux (exemple: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Entitățile care asigură transportul, distribuția și producerea apei (exemple: Syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Italia

 Entitățile care asigură gestiunea serviciului de distribuție a apei în diferitele etape ale acestuia, în sensul textului consolidat al Legilor privind asumarea directă a controlului serviciilor publice de către autoritățile locale și provincii, aprobate prin Regio Decreto nr. 2578 din 15 octombrie 1925, D.P.R. nr. 902 din 4 octombrie 1986 și Decreto legislativo nr. 267 din 18 august 2000 de stabilire a textului consolidat al legilor privind structura autorităților locale, în special articolele 112 și 116

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (Decreto legislativo nr. 141 din 11 mai 1999)

 Ente acquedotti siciliani, înființată prin Legge Regionale nr. 2/2 din 4 septembrie 1979 și Legge Regionale nr. 81 din 9 august 1980, lichidată prin Legge Regionale nr. 9 din 31 mai 2004 (articolul 1)

 Ente sardo acquedotti e fognature, înființată prin Legge nr. 9 din 5 iulie 1963, care a devenit ESAF S.p.A. în 2003 și a fuzionat ulterior cu ABBANOA S.p.A. ESAF a fost desființată la 29 iulie 2005 și lichidată prin Legge Regionale nr. 7 din 21 aprilie 2005 (articolul 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005

Cipru

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, de distribuire a apei în zonele urbane și alte zone, în temeiul περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Letonia

 SIA „Rīgas ūdens” și alte entități de drept public și privat, producătoare, transportatoare și distribuitoare de apă potabilă în rețele fixe și care fac achiziții în temeiul Legii „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Lituania

 Entitățile care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități de producție, transport sau distribuție a apei potabile în temeiul Legii privind apa potabilă și gestionarea apelor uzate din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 82-3260, 2006)

Luxemburg

 Serviciile autorităților locale care asigură distribuția apei

 Asociații de autorități locale care asigură producerea sau distribuția apei, înființate în temeiul Loi concernant la création des syndicats de communes din 23 februarie 2001, modificată și completată de Legea din 23 decembrie 1958 și de Legea din 29 iulie 1981, și în temeiul Loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxemburg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre din 31 iulie 1962

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn- Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Ungaria

 Entitățile care asigură producerea, transportul sau distribuția apei potabile în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX.törvény a közbeszerzésekről și din 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Țările de Jos

Entitățile care produc sau distribuie apă, conform Waterleidingwet

Austria

Autorități locale și asociații ale acestora care produc, transportă și distribuie apă potabilă în conformitate cu Wasserversorgungsgesetze din cele nouă Länder

Polonia

Companiile de apă și canalizare în sensul ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, care desfășoară activități economice în domeniul furnizării apei sau serviciilor de canalizare pentru populație, inclusiv, printre altele:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalia

 Sisteme intercomunale – Întreprinderi al căror asociat majoritar este statul sau al căror asociat majoritar sunt alte entități publice și întreprinderi private, în sensul Decreto-Lei No 379/93 din 5 noiembrie 1993, astfel cum a fost modificat prin Decreto-Lei No 176/99 din 25 octombrie 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 din 29 octombrie 1999 și Decreto-Lei No 103/2003 din 23 mai 2003. Este admisă administrarea directă de către stat

 Sisteme municipale – Comune, asociații de comune, servicii comunalizate, întreprinderi în care capitalul social este în întregime sau în majoritate public sau întreprinderi private, în sensul Lei 53-F/2006, din 29 decembrie 2006, și Decreto-Lei No 379/93 din 5 noiembrie 1993 astfel cum a fost modificat prin Decreto-Lei No 176/99 din 25 octombrie, Decreto-Lei No 439-A/99 din 29 octombrie 1999 și Decreto-Lei No 103/2003 din 23 mai 2003

România

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă; exemple:

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Băilești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenia

Entitățile care produc, transportă și distribuie apa potabilă, în conformitate cu actul de concesiune acordat în temeiul Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) și cu deciziile emise de municipalități:Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno - stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o.Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - SRL.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - SRL.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, SRL.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovacia

 Entitățile care exploatează rețele publice de apă în legătură cu producția sau transportul și distribuția apei potabile către populație pe baza unei licențe comerciale și a unui certificat de competență profesională pentru exploatarea rețelelor de apă, acordate în temeiul Legii nr. 442/2002 Coll., în termenii Legilor nr. 525/2003 Coll., nr. 364/2004 Coll., nr. 587/2004 Coll. și nr. 230/2005 Coll.

 Entitățile care exploatează uzine de apă în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 364/2004 Coll., în termenii Legilor nr. 587/2004 Coll. și nr. 230/2005 Coll., pe baza autorizației acordate în temeiul Legii nr. 135/1994 Coll. în termenii Legile nr. 52/1982 Coll., nr. 595/1990 Coll., nr. 128/1991 Coll., nr. 238/1993 Coll., nr. 416/2001 Coll., nr. 533/2001 Coll. și, în același timp, asigură transportul și distribuția apei potabile către populație în temeiul Legii nr. 442/2002 Coll., în termenii Legilor nr. 525/2003 Coll., nr. 364/2004 Coll., nr. 587/2004 Coll. și nr. 230/2005 Coll.

De exemplu:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finlanda

 Agențiile de distribuție a apei în conformitate cu articolul 3 din vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)

Suedia

Autoritățile locale și companiile municipale care produc, transportă sau distribuie apă potabilă în conformitate cu lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Regatul Unit

 O întreprindere desemnată ca water undertaker sau ca sewerage undertaker în temeiul Water Industry Act 1991

 O water and sewerage authority instituită prin articolul 62 din Local Government etc. (Scotland) Act 1994

 The Department for Regional Development (Northern Ireland)

(b)    Producția, transportul sau distribuția de electricitate

Belgia

 Autoritățile locale și asociații ale autorităților locale, pentru domeniul de activitate menționat

 SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bulgaria

Entitățile titulare ale unei autorizații pentru producția, transportul, distribuția, furnizarea sau livrarea publică de către un furnizor final a energiei electrice în temeiul articolului 39 alineatul (1) din Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел – ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III – АД

 Енерго-про България – АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци” АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ – Варна ЕАД

 ТЕЦ „Марица 3” – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante care prestează servicii în sectorul energiei electrice definite în articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare

De exemplu:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danemarca

 Entitățile care asigură producerea energiei electrice pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 10 din lov om elforsyning, a se vedea Legea consolidată nr. 1115 din 8 noiembrie 2006

 Entitățile care asigură transportul energiei electrice pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 19 din lov om elforsyning, a se vedea Legea consolidată nr. 1115 din 8 noiembrie 2006

 Energinet Danmark sau filiale aflate integral în proprietatea Energinet Danmark în temeiul lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, a se vedea Legea nr. 1384 din 20 decembrie 2004

Germania

Autoritățile locale, organismele de drept public sau asociații ale acestora sau întreprinderi publice care furnizează energie către întreprinderi, care exploatează o rețea de furnizare de energie sau care au puterea de a dispune de o rețea de furnizare de energie în calitate de proprietar în temeiul articolului 3 alineatul (18) din Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) din 24 aprilie 1998, modificată ultima dată la 9 decembrie 2006

Estonia

Entitățile care funcționează în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332):

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Irlanda

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy [ESBIE – furnizare de energie electrică]

 Synergen Ltd. [producție de energie electrică]

 Viridian Energy Supply Ltd. [furnizare de energie electrică]

 Huntstown Power Ltd. [producție de energie electrică]

 Bord Gáis Éireann [furnizare de energie electrică]

 Furnizori și producători de energie electrică, titulari ai unei autorizații, în conformitate cu Electricity Regulation Act 1999

 EirGrid plc

Grecia

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, înființată în temeiul Legii nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ și care funcționează în conformitate cu Legea nr. 2773/1999 și cu Decretul prezidențial nr. 333/1999

Spania

 Red. Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Alte entități care asigură producția, transportul și distribuția energiei electrice, în temeiul „Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico” și al normelor de aplicare a legii

Franța

 Électricité de France, care a fost înființată și funcționează în temeiul Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz din 8 aprilie 1946, cu modificările ulterioare

 RTE, administratorul rețelei de transport al energiei electrice

 Entitățile de distribuție a energiei electrice menționate la articolul 23 din Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz din 8 aprilie 1946, cu modificările ulterioare (societăți de economie mixtă de distribuție, regii sau servicii similare formate din autoritățile regionale sau locale). Exemple: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Italia

 Societățile comerciale din Gruppo Enel autorizate pentru producția, transportul și distribuția energiei electrice în sensul Decreto Legislativo nr. 79 din 16 martie 1999, cu modificările și completările ulterioare

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Alte întreprinderi care își desfășoară activitatea în temeiul unor concesiuni în conformitate cu Decreto Legislativo nr. 79 din 16 martie 1999

Cipru

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου înființată prin περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς a fost înființată în conformitate cu articolul 57 din Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

 Alte persoane, entități sau întreprinderi care desfășoară una din activitățile descrise la articolul 3 din Directiva 2004/17/CE și care își desfășoară activitatea în baza unei licențe acordate în temeiul articolului 34 din περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}

Letonia

 AS „Latvenergo”

 AS „Augstsprieguma tīkls”

 AS „Sadales tīkls” și alte întreprinderi producătoare, transportatoare și distribuitoare de energie electrică și care fac achiziții în temeiul legii „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Lituania

 Întreprinderea de stat Centrala nuclearo-electrică Ignalina

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija”

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė”

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė „VST”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități de producție, transport și distribuție a energiei electrice în temeiul Legii privind energia electrică din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2004) și al Legii privind energia nucleară din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 119-2771, 1996)

Luxemburg

 Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxemburg (CEGEDEL), producător sau distribuitor de energie electrică în temeiul convenției din 11 noiembrie 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxemburg, aprobată prin legea din 4 ianuarie 1928

 Autorități locale care asigură transportul sau distribuția de energie electrică

 Société électrique de l’Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Ungaria

Entitățile de transport sau de distribuție a energiei electrice în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și al 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Țările de Jos

Entitățile de distribuție a energiei electrice pe baza unei autorizații (vergunning) eliberate de autoritățile teritoriale în conformitate cu Provinciewet

De exemplu:

 Essent

 Nuon

Austria

Entitățile care exploatează o rețea de transport sau de distribuție în temeiul Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, cu modificările ulterioare, sau în temeiul Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze din cele nouă Länder

Polonia

Societățile energetice în sensul ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, inclusiv, printre altele:

 BOT Elektrownia „Opole” S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia „Kozienice” S.A.

 Elektrownia „Stalowa Wola” S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o., Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z.ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugalia

1.   Producția de energie electrică

Entitățile producătoare de energie electrică în temeiul:

 Decreto-Lei no 29/2006, din 15 februarie 2006 que estabelece as bases gerais da organizaçăo e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produçăo, transporte, distribuiçăo e comercializaçăo de electricidade e à organizaçăo dos mercados de electricidade

 Decreto-Lei no 172/2006, din 23 august 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organizaçăo e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

 Entități producătoare de energie electrică în cadrul unui regim special în temeiul Decreto-Lei no 189/88 din 27 mai 1988, astfel cum a fost modificat prin Decretos-Lei no 168/99, din 18 mai 1999, no 313/95, din 24 noiembrie 1995, no 538/99, din 13 decembrie 1999, no 312/2001 și no 313/2001, ambele din 10 decembrie 2001, Decreto-Lei no 339-C/2001, din 29 decembrie 2001, Decreto-Lei no 68/2002, din 25 martie 2002, Decreto-Lei no 33-A/2005, din 16 februarie 2005, Decreto-Lei no 225/2007, din 31 mai 2007 și Decreto-Lei no 363/2007, din 2 noiembrie 2007

2.   Transportul energiei electrice:

Entitățile transportatoare de energia electrică în temeiul:

 Decreto-Lei no 29/2006, din 15 februarie 2006 și Decreto-lei no 172/2006, din 23 august 2006

3.   Distribuția energiei electrice:

 Entitățile de distribuție a energiei electrice în temeiul Decreto-Lei no 29/2006, din 15 februarie 2006, și Decreto-lei no 172/2006, din 23 august 2006

 Entitățile de distribuție a energiei electrice în temeiul Decreto-Lei no 184/95, din 27 iulie 1995, astfel cum a fost modificat prin Decreto-Lei no 56/97, din 14 martie 1997 și Decreto-Lei no 344-B/82, din 1 septembrie 1982, astfel cum a fost modificat prin Decreto-Lei no 297/86, din 19 septembrie 1986, Decreto-Lei no 341/90, din 30 octombrie 1990 și Decreto-Lei no 17/92, din 5 februarie 1992

România

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

 Societatea Națională „Nuclearelectrica” SA

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

 S. C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 S.C. Electrocentrale Galați S.A.

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București

 Societatea Comercială Electrica S.A., București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova S.A.

 CEZ Distribuție

Slovenia

Entități producătoare, transportatoare și distribuitoare de energie electrică în temeiul Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovacia

Entitățile care asigură, pe baza unei autorizații, producția, transportul printr-o rețea de transmitere, distribuția și furnizarea către populație a energiei electrice printr-o rețea de distribuție în temeiul Legii nr. 656/2004 Coll.

De exemplu:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Finlanda

Entități publice sau alte entități care operează sisteme de transport sau distribuție a energiei electrice în temeiul unei autorizații în conformitate cu sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) și în conformitate cu laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Suedia

Entitățile de transport sau distribuție a energiei electrice pe baza unei concesiuni în conformitate cu ellagen (1997:857)

Regatul Unit

 O persoană titulară a unei autorizații în temeiul articolului 6 din Electricity Act 1989

 O persoană titulară a unei autorizații în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Electricity (Northern Ireland) Order 1992

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc

(c)    Entitățile contractante în domeniul serviciilor feroviare urbane, al sistemelor automatizate, al tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor sau transportului pe cablu

Belgia

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxemburg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Societățile de drept privat care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive

Bulgaria

 „Метрополитен” ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт” ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт” ЕАД, София

 „Бургасбус” ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт” ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

 „Автобусни превози” ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт” ЕООД, Русе

 „Пътнически превози” ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care prestează servicii în domeniul serviciilor de transport urban feroviar, cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul definite în articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare

De exemplu:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a.s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danemarca

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Întreprinderi care furnizează servicii de transport cu autobuzul (servicii regulate generale) pe baza unei concesiuni în temeiul lov om buskørsel, a se vedea Legea consolidată nr. 107 din 19 februarie 2003

 Metroselskabet I/S

Germania

Întreprinderi care asigură servicii de transport public de persoane pe distanțe scurte pe baza unei autorizații în temeiul Personenbeförderungsgesetz din 21 martie 1961, modificată ultima dată la 31 octombrie 2006

Estonia

Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332)

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Irlanda

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Entitățile care furnizează servicii de transport public în conformitate cu Road Transport Act 1932, modificat

Grecia

 Entitatea „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.” (denumită și „Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Compania de troleibuze Atena-Pireu S.A), care este înființată și operează în temeiul Decretului legislativ nr. 768/1970 (Α'273), al Legii nr. 588/1977 (Α'148) și al Legii nr. 2669/1998 (Α'283)

 Entitatea „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” (denumită, de asemenea, „Η.Σ.Α.Π. A.E”) (Căile ferate electrice Atena-Pireu), care este înființată și operează în temeiul Legilor nr. 352/1976 (Α' 147) și 2669/1998 (Α'283)

 Entitatea „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” (denumită, de asemenea, „Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Transporturi urbane Atena S.A), care este înființată și operează în temeiul Legilor nr. 2175/1993 (Α'211) și 2669/1998 (Α'283)

 Entitatea „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” (denumită, de asemenea, „Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”), (Compania de autobuze Thermal S.A.) care este înființată și operează în temeiul Legilor nr. 2175/1993 (Α'211) și 2669/1998 (Α'283)

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro S.A), care este înființată și operează în temeiul Legii nr. 1955/1991

 Entitatea „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (denumită, de asemenea, „Ο.Α.Σ.Θ.”), care este înființată și operează în temeiul Decretului nr. 3721/1957, al Decretului legislativ nr. 716/1970 și al Legilor nr. 866/79 și nr. 2898/2001 (Α’71)

 Entitatea „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” (denumită, de asemenea, „Κ.Τ.Ε.Λ.”), care operează în temeiul Legii nr. 2963/2001 (Α’268)

 Entitatea „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, denumite de asemenea, după caz, „ΡΟΔΑ” și, respectiv, „ΔΕΑΣ ΚΩ”, care operează în temeiul Legii nr. 2963/2001 (Α'268)

Spania

Entitățile care furnizează servicii de transport urban public în temeiul „Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local” și al legislației regionale corespunzătoare, după caz

Entitățile care furnizează servicii de transport public cu autobuzul în temeiul dispoziției tranzitorii nr. 3 din „Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres”

Exemple:

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport – AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, s.a.

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.

 Red. Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Franța

 Entitățile contractante care furnizează servicii de transport public în temeiul articolului 7-II din Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 din 30 decembrie 1982

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français și alte entități care furnizează servicii de transport pe baza unei autorizații acordate de Syndicat des transports d’Ile-de-France, în temeiul Ordonnance no 59-151 din 7 ianuarie 1959 modificate și al decretelor de aplicare a acesteia, privind organizarea transportului de călători în regiunea Ile-de-France

 Réseau ferré de France, instituție publică înființată prin Loi nr. 97-135 din 13 februarie 1997

 Autorități regionale sau locale sau grupuri de autorități regionale sau locale care constituie autorități administrative pentru transportul în comun (exemplu: Communauté urbaine de Lyon)

Italia

Entități, societăți și întreprinderi care furnizează servicii de transport public pe calea ferată, cu sisteme automate, cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul sau care gestionează infrastructurile relevante la nivel local, regional sau național.

De exemplu:

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public pe baza unei concesiuni acordate în temeiul Decreto al Ministro dei Trasporti nr. 316 din 1 decembrie 2006„Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul articolului 1 alineatele (4) sau (15) din Regio Decreto nr. 2578 din 15 octombrie 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul Decreto Legislativo nr. 422 din 19 noiembrie 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, în conformitate cu articolul 4, alineatul (4) din Legge nr. 59 din 15 martie 1997 – modificat prin Decreto Legislativo nr. 400 din 20 septembrie 1999 și de articolul 45 din Legge nr. 166 din 1 august 2002

 Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul articolului 113 din textul consolidat al Legilor privind structura autorităților locale, aprobat de Legge nr. 267 din 18 august 2000, modificată de articolul 35 din Legge nr. 448 din 28 decembrie 2001

 Entitățile, societățile și întreprinderile care operează pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 242 sau 256 din Regio Decreto nr. 1447 din 9 mai 1912 de aprobare a textului consolidat al legilor privind le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 Entitățile, societățile comerciale și întreprinderile și autoritățile locale care funcționează pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 4 din Legge nr. 410 din 4 iunie 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Entitățile, societățile comerciale și întreprinderile care operează pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 14 din Legge nr. 1221 din 2 august 1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Cipru

Letonia

SIA „Rīgas satiksme” și alte entități de drept public și privat care furnizează servicii de transport public cu autobuzul, cu troleibuzul și/sau cu tramvaiul cel puțin în următoarele orașe: Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne și Ventspils

Lituania

 Akcinė bendrovė „Autrolis”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care prestează servicii de transport urban feroviar, servicii de transport cu tramvaiul, troleibuzul și autobuzul în conformitate cu Codul transportului rutier din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 119-2772, 1996)

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxemburg

 Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)

 Prestatorii de servicii de transport cu autobuzul care funcționează în temeiul règlement grand-ducal din 27 septembrie 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics

Ungaria

Entitățile care furnizează servicii regulate de transport public local sau interurban cu autobuzul în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Entitățile care furnizează servicii de transport feroviar național de pasageri în temeiul articolelor 162 și163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Țările de Jos

Entitățile autorizate să furnizeze servicii de transport în conformitate cu capitolul II (Openbaar Vervoer) din Wet Personenvervoer. De exemplu:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Austria

Entitățile autorizate să asigure servicii de transport în temeiul Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, modificată, sau în temeiul Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999, modificată

Polonia

Entitățile care furnizează servicii de transport urban feroviar, funcționând pe baza unei concesiuni emise în conformitate cu ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Entitățile care furnizează servicii de transport urban cu autobuzul pentru publicul larg, funcționând pe baza unei autorizații emise în conformitate cu ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym și entitățile care furnizează servicii de transport urban pentru publicul larg, printre care se numără:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A,

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z, o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o.

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 PKS Nowa Sól Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalia

 Metropolitano de Lisboa, E.P., în temeiul Decreto-Lei No 439/78 din 30 decembrie 1978

 Municipalitățile, serviciile comunalizate și întreprinderile comunale în conformitate cu Lei nr. 58/98 din 18 august 1998, care asigură servicii de transport în temeiul Lei No 159/99 din 14 septembrie 1999

 Autoritățile publice și întreprinderile publice care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Lei nr. 10/90 din 17 martie1990

 Entitățile care asigură servicii de transport public în temeiul articolului 98 din Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 din 31 decembrie 1948)

 Entitățile care asigură servicii de transport public în temeiul Lei No 688/73 din 21 decembrie 1973

 Entitățile care asigură servicii de transport public în temeiul Decreto-Lei No 38144 din 31 decembrie 1950

 Metro do Porto, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 394-A/98 din 15 decembrie 1998, modificat prin Decreto-Lei No 261/2001 din 26 septembrie 2001

 Normetro, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 394-A/98 din 15 decembrie 1998, modificat prin Decreto-Lei No 261/2001 din 26 septembrie 2001

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 24/95 din 8 februarie 1995

 Metro do Mondego, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 10/2002 din 24 ianuarie 2002

 Metro Transportes do Sul, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 337/99 din 24 august 1999

 Autoritățile publice și întreprinderile publice care asigură servicii de transport în temeiul Lei No 159/99 din 14 septembrie 1999

România

 S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex” S.A.

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenia

Întreprinderile care asigură transportul public urban cu autobuzul în temeiul Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99)Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I - Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper - Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovacia

 Transportatori care furnizează, pe baza unei autorizații, servicii de transport public cu tramvaiul sau troleibuzul, servicii speciale de transport sau servicii de transport cu funicularul în temeiul articolului 23 din Legea nr. 164/1996 Coll., în termenii Legilor nr. 58/1997 Coll., nr. 260/2001 Coll., nr. 416/2001 Coll. și nr. 114/2004 Coll.

 Transportatori care furnizează servicii de transport intern regulat de persoane pe teritoriul Republicii Slovace sau inclusiv pe teritoriul altor state sau numai într-o anumită parte a teritoriului Republicii Slovace, pe baza unei autorizații de prestare de servicii de transport cu autobuzul și a unei licențe de transport pe o anumita rută, acordate în temeiul Legii nr. 168/1996 Coll., în termenii Legilor nr. 386/1996 Coll., nr. 58/1997 Coll., nr. 340/2000 Coll., nr. 416/2001 Coll., nr. 506/2002 Coll., nr. 534/2003 Coll. și nr. 114/2004 Coll.

De exemplu:

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finlanda

Entități care furnizează servicii de transport pe linii regulate în baza unei autorizații în temeiul joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009) și autorități municipale sau regionale de transport și întreprinderi publice care furnizează servicii de transport cu autobuzul, tramvaiul sau metropolitan ori care gestionaeză o rețea pentru furnizarea acestui tip de servicii de transport

Suedia

Entitățile care operează servicii de transport urban feroviar sau cu tramvaiul în temeiul lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Entitățile publice sau private care operează un serviciu de transport cu troleibuzul sau autobuzul în conformitate cu lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490)

Regatul Unit

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 O filială a Transport for London în sensul articolului 424 alineatul (1) din Greater London Authority Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 O persoană care furnizează un serviciu local la Londra, definit în articolul 179 alineatul (1) din Greater London Authority Act 1999 (serviciu de transport cu autobuzul) pe baza unui acord încheiat de Transport for London în temeiul articolului 156 alineatul (2) din actul menționat anterior sau pe baza unui acord al filialei de transport în conformitate cu articolul 169 din actul menționat anterior

 Northern Ireland Transport Holding Company

 O persoană titulară a unei autorizații de servicii de transport rutier în conformitate cu articolului 4 alineatul (1) din Transport Act (Northern Ireland) 1967 care o autorizează să furnizeze un serviciu regulat în sensul autorizației respective

(d)    Entități contractante în domeniul instalațiilor aeroportuare

Belgia

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgaria

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП „Ръководство на въздушното движение”

Operatorii aeroporturilor civile destinate publicului stabiliți de Consiliul de Miniștri în temeiul articolului 43 alineatul (3) din Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):

 „Летище София” ЕАД

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

 „Летище Пловдив” ЕАД

 „Летище Русе” ЕООД

 „Летище Горна Оряховица” ЕАД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care exploatează zone geografice specificate în scopul furnizării de servicii aeroportuare sau al exploatării aeroporturilor [reglementate prin articolul 4 alineatul (1) litera (i) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare]

De exemplu:

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Danemarca

 Aeroporturile administrate pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 55 alineatul (1) din lov om luftfart, a se vedea Legea consolidată nr. 731 din 21 iunie 2007

Germania

 Aeroporturile în sensul articolului 38 alineatul (2) punctul 1 din Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung din 19 iunie 1964, modificat ultima dată la 5 ianuarie 2007

Estonia

Entitățile care funcționează în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Irlanda

 Aeroporturile din Dublin, Cork și Shannon gestionate de Aer Rianta – Irish Airports

 Aeroporturile exploatate pe baza unei autorizații de utilizare publică, eliberată în temeiul Irish Aviation Authority Act 1993, modificat prin Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, conform căruia toate serviciile aeriene regulate sunt asigurate de aeronave destinate transportului public de pasageri, poștă sau mărfuri

Grecia

 Entitatea „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” (denumită, de asemenea, „ΥΠΑ”) care operează în temeiul Decretului legislativ nr. 714/70, modificat prin Legea nr. 1340/83; organizarea societății este stabilită prin Decretul prezidențial nr. 56/89, cu modificările ulterioare

 Compania „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” de la Spata, care operează în temeiul Decretului legislativ nr. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”

 Entitățile „Φορείς Διαχείρισης” în conformitate cu Π.Δ. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ Α 137)

Spania

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Franța

 Aeroporturile exploatate de instituții publice în temeiul articolelor L.251-1, L.260-1 și L.270-1 din code de l’aviation civile

 Aeroporturile exploatate în cadrul unei concesiuni acordate de stat în temeiul articolului R.223-2 din code de l’aviation civile

 Aeroporturile exploatate în temeiul unui arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

 Aeroporturile create de o colectivitate publică și care fac obiectul unei convenții prevăzute la articolul L.221-1 din code de l’aviation civile

Aeroporturi transferate în proprietatea autorităților regionale sau locale sau a unui consorțiu format de astfel de autorități, în temeiul Loi no 2004-809 din 13 august 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, în special articolul 28:

 Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

 Aérodrome d’Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Aeroporturi civile aflate în proprietatea statului, a căror administrare a fost cedată unei chambre de commerce et d’industrie (articolul 7 din Loi no 2005-357 din 21 aprilie 2005 relative aux aéroports și Décret no 2007-444 din 23 februarie 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat):

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Alte aeroporturi civile aflate în proprietatea statului, excluse de la trecerea în subordinea autorităților regionale și locale în temeiul Décret no 2005-1070 din 24 august 2005, cu modificările ulterioare:

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique și Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi no 2005-357 din 20 aprilie 2005 și Décret no 2005-828 din 20 iulie 2005)

Italia

 De la 1 ianuarie 1996, Decreto Legislativo nr. 497 din 25 noiembrie 1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, decret reluat de mai multe ori și ulterior transformat în lege, Legge nr. 665 din 21 decembrie 1996, a stabilit în cele din urmă transformarea respectivei entități într-o societate pe acțiuni (S.p.A) începând cu 1 ianuarie 2001

 Societățile de gestiune în cadrul unor legi speciale

 Entitățile care asigură gestiunea instalațiilor aeroportuare pe baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 694 din Codice della navigazione, Regio Decreto nr. 327 din 30 martie 1942

 Entitățile aeroportuare, inclusiv societățile de gestiune SEA (Milano) și ADR (Fiumicino)

Cipru

Letonia

 Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta Rīga”

 SIA „Aviasabiedrība Liepāja”

 SIA „Ventspils lidosta”

 SIA „Daugavpils lidosta”

Lituania

 Întreprinderea de stat Aeroportul internațional din Vilnius

 Întreprinderea de stat Aeroportul din Kaunas

 Întreprinderea de stat Aeroportul internațional din Palanga

 Întreprinderea de stat „Oro navigacija”

 Întreprinderea comunală „Šiaulių oro uostas”

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care activează în domeniul instalațiilor aeroportuare în conformitate cu Legea aviației din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 94-2918, 2000)

Luxemburg

 Aéroport de Luxemburg

Ungaria

 Aeroporturile exploatate în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér exploatat de Budapest Airport Rt. în temeiul 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről și 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta Malta (Aeroportul Internațional din Malta)

Țările de Jos

 Aeroporturile exploatate în temeiul articolului 18 și următoarele din Luchtvaartwet

De exemplu:

 Luchthaven Schiphol

Austria

 Entitățile autorizate să exploateze instalații aeroportuare în temeiul Luftfahrtgesetz, BGBl. No 253/1957, modificată

Polonia

 Întreprinderea publică „Porty Lotnicze” care funcționează în temeiul ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze „Mazury- Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugalia

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., înființată în temeiul Decreto-Lei No 404/98 din 18 decembrie 1998

 NAV – Empresa Pública de Navegaçăo Aérea de Portugal, E. P., înființată în temeiul Decreto-Lei No 404/98 din 18 decembrie 1998

 ANAM – Aeroportos e Navegaçăo Aérea da Madeira, S. A., înființată în temeiul Decreto-Lei No 453/91 din 11 decembrie 1991

România

 Compania Națională „Aeroporturi București” S.A.

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia” S.A.

 Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

 Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale

 S.C. Aeroportul Arad S.A.

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenia

Aeroporturile civile publice care funcționează în temeiul Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovacia

Entitățile care exploatează aeroporturi pe baza aprobării acordate de autoritatea de stat și entitățile care prestează servicii de telecomunicații aeriene, în temeiul Legii nr. 143/1998 Coll., în termenii Legilor nr. 57/2001 Coll., nr. 37/2002 Coll., nr. 136/2004 Coll. și nr. 544/2004 Coll.

De exemplu:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Finlanda

Aeroporturile gestionate de Finavia Plc, sau de o întreprindere publică sau municipală în temeiul ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) și Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877

Suedia

 Aeroporturile publice exploatate în conformitate cu luftfartslagen (1957:297)

 Aeroporturile private exploatate pe baza unei licențe de exploatare în temeiul legii menționate, în cazul în care licența respectivă corespunde criteriilor prevăzute la articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2004/17/CE

Regatul Unit

 O autoritate locală care exploatează o zonă geografică pentru a pune la dispoziția transportatorilor aerieni un aeroport sau alte terminale

 Un operator de aeroport în sensul Airports Act 1986 care administrează un aeroport în conformitate cu regulamentul economic prevăzut în partea IV din actul menționat

 Highland and Islands Airports Limited

 Un operator de aeroport în sensul Airports (Nothern Ireland) Order 1994

 BAA Ltd.

(e)    Entități contractante din domeniul instalațiilor portuare maritime sau interioare sau alte terminale

Belgia

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l’Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgaria

 ДП „Пристанищна инфраструктура”

Entitățile care, pe baza drepturilor speciale sau exclusive, exploatează porturile, sau părți ale acestora, în scopul transportului public de interes național, incluse în lista din anexa nr. 1 la articolul 103a din Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Пристанище Варна” ЕАД

 „Порт Балчик” АД

 „БМ Порт” АД

 „Пристанище Бургас” ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД

 „Пристанище Видин” ЕООД

 „Драгажен флот – Истър” АД

 „Дунавски индустриален парк” АД

Entitățile care, pe baza drepturilor speciale sau exclusive, exploatează porturile, sau părți ale acestora, în scopul transportului public de interes regional, incluse în lista din anexa nr. 2 la articolul 103a din Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Фиш Порт” АД

 Кораборемонтен завод „Порт – Бургас” АД

 „Либърти металс груп” АД

 „Трансстрой – Бургас” АД

 „Одесос ПБМ” АД

 „Поддържане чистотата на морските води” АД

 „Поларис 8” ООД

 „Лесил” АД

 „Ромпетрол – България” АД

 „Булмаркет – ДМ” ООД

 „Свободна зона – Русе” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот” – АД

 „Нарен” ООД

 „ТЕЦ Свилоза” АД

 НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене”

 „Нафтекс Петрол” ЕООД

 „Фериботен комплекс” АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним” АД

 „ОМВ България” ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 „Свободна зона – Видин” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин”

 „Дунав турс” АД

 „Меком” ООД

 „Дубъл Ве Ко” ЕООД

Republica Cehă

Toate entitățile contractante din sectoarele care exploatează zone geografice specificate în scopul furnizării și exploatării porturilor maritime sau interioare sau ale altor terminale în beneficiul transportatorilor aerieni, maritimi sau pe căi navigabile interioare [reglementate prin articolul 4 alineatul (1) litera (i) din Legea nr. 137/2006 Coll. privind contractele de achiziții publice, cu modificările ulterioare]

De exemplu:

 České přístavy, a.s.

Danemarca

 Porturi definite la articolul 1 din lov om havne, a se vedea Legea nr. 326 din 28 mai 1999

Germania

 Porturile maritime ce aparțin în totalitate sau parțial autorităților teritoriale (Länder, Kreise Gemeinden)

 Porturile interioare conform Hafenordnung în temeiul Wassergesetze din Länder

Estonia

Entitățile care funcționează în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.2.2007, 15, 76) și al articolului 14 din Legea concurenței (RT I 2001, 56 332):

 AS Saarte Liinid

 AS Tallinna Sadam

Irlanda

 Porturile exploatate în conformitate cu Harbours Acts 1946 to 2000

 Port of Rosslare Harbour exploatat în conformitate cu Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899

Grecia

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită, de asemenea, „Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”), în temeiul Legii nr. 2932/01

 (Autorități portuare)

 Alte porturi, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (porturi în administrarea municipiilor și a prefecturilor), reglementate de Decretul prezidențial nr. 649/1977, Legea 2987/02, Decretul prezidențial 362/97 și Legea 2738/99

Spania

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Alte autorități portuare din „Comunidades Autónomas” Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

Franța

 Port autonome de Paris creat în temeiul Loi no 68-917 relative au port autonome de Paris din 24 octombrie 1968

 Port autonome de Strasbourg creat în temeiul convention entre l’Etat et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port din 20 mai 1923, aprobată prin legea din 26 aprilie 1924

Ports autonomes exploatate în temeiul articolelor L. 111-1 și urm. din code des ports maritimes, cu personalitate juridică:

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

Porturi fără personalitate juridică, proprietate publică (décret no 2006-330 din 20 martie 2006 fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), a căror administrare a fost acordată chambres de commerce et d’industrie locale:

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Porturi fără personalitate juridică, a căror proprietate a fost transferată autorităților regionale sau locale, iar administrarea lor a fost acordată chambres de commerce et d’industrie locale (articolul 30 din Loi no 2004-809 din 13 august 2004 04 relative aux libertés et responsabilités locales, modificată prin Loi no 2006-1771 din 30 decembrie 2006):

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, instituție publică în conformitate cu dispozițiile articolului 124 din Loi no 90-1168 din 29 decembrie 1990, cu modificările ulterioare

Italia

 Porturile statale (Porti statali) și alte porturi administrate de Capitaneria di Porto în conformitate cu Codice della navigazione, Regio Decreto nr. 327 din 30 martie 1942

 Porturile autonome (enti portuali) create prin legi speciale în conformitate cu articolul 19 din Codice della navigazione, Regio Decreto nr. 327 din 30 martie 1942

Cipru

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου înființată prin περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Letonia

Autoritățile care conduc porturile în conformitate cu legea „Likums par ostām”:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

 Alte autorități care fac achiziții în conformitate cu Legea „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” și care administrează porturi în conformitate cu Legea „Likumu par ostām”.

Lituania

 Întreprinderea de stat Administrarea portului maritim public Klaipėda care funcționează în conformitate cu Legea privind administrarea portului maritim public Klaipėda din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 53-1245, 1996)

 Întreprinderea de stat „Vidaus vandens kelių direkcija” care funcționează în conformitate cu Codul privind transportul pe căile navigabile interioare din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 105-2393, 1996)

 Alte entități care îndeplinesc condițiile articolului 70 alineatele (1) și (2) din Legea privind achizițiile publice din Republica Lituania (Monitorul Oficial, nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) și care desfășoară activități în domeniul instalațiilor portuare maritime sau interioare sau alte terminale, în temeiul Codului privind transportul pe căile navigabile interioare din Republica Lituania

Luxemburg

 Port de Mertert, exploatat în temeiul Loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert

Ungaria

 Porturile exploatate în temeiul articolelor 162-163 din 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről și 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Malta

 L-Awtorita’ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Țările de Jos

Entitățile contractante din domeniul instalațiilor din porturile maritime sau porturile interioare sau alte terminale

De exemplu:

 Havenbedrijf Rotterdam

Austria

 Porturile interioare care aparțin în totalitate sau parțial de Länder și/sau de Gemeinden

Polonia

Entitățile înființate pe baza ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, inclusiv, printre altele:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalia

 APDL – Administraçăo dos Portos do Douro e Leixões, S.A., în temiul Decreto-Lei No 335/98 din 3 noiembrie 1998

 APL – Administraçăo do Porto de Lisboa, S.A., în temiul Decreto-Lei No 336/98 din 3 noiembrie 1998

 APS – Administraçăo do Porto de Sines, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 337/98 din 3 noiembrie 1998

 APSS – Administraçăo dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 338/98 din 3 noiembrie 1998

 APA – Administraçăo do Porto de Aveiro, S.A., în temeiul Decreto-Lei No 339/98 din 3 noiembrie 1998

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), în conformitate cu Decreto-Lei No 146/2007 din 27 aprilie 2007

România

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile S.A.”

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV” S.A.

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A.

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovenia

Porturi maritime, aflate integral sau parțial în proprietatea statului, care furnizează servicii economice publice în temeiul Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Slovacia

Entitățile care, pe baza autorizației acordate de autoritatea publică, exploatează porturi interioare private în beneficiul transportatorilor fluviali sau entitățile create de autoritatea publică pentru exploatarea porturilor fluviale publice în temeiul Legii nr. 338/2000 Coll., în termenii Legilor nr. 57/2001 Coll. și nr. 580/2003 Coll.

Finlanda

 Porturile a căror activitate este reglementată de laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) și porturile care sunt înființate pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 3 din laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

 Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Suedia

Instalațiile portuare și terminale în conformitate cu lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Regatul Unit

 O autoritate locală care exploatează o zonă geografică pentru a pune la dispoziția transportatorilor maritimi sau a celor de pe căile navigabile interioare un port maritim sau interior sau alte terminale

 O autoritate portuară în sensul articolului 57 din Harbours Act 1964

 British Waterways Board

 O autoritate portuară în sensul articolului 38 alineatul (1) din Harbours Act (Northern Ireland) 1970

▼B

Anexa IV B – Elveția

Specificarea entităților private potrivit articolului 3 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (f) din acord

(a)   Producția, transportul sau distribuția de apă potabilă

Entitățile de producție, transport și distribuție de apă potabilă. Aceste entități operează în conformitate cu legislația cantonală sau locală sau prin intermediul unor acorduri individuale care respectă legislația menționată anterior

De exemplu: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen

(b)   Producția, transportul sau distribuția de electricitate

Entitățile de transport și distribuție de electricitate cărora li se poate acorda dreptul de expropriere în conformitate cu „loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant”

Entitățile de producție de electricitate în conformitate cu „loi fédérale du 22 décembre 1959 sur l'utilisation des forces hydrauliques” și cu „loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique”

De exemplu: CKW, ATEL, EGL

(c)   Transportul feroviar urban, tramvaie, troleibuze, sisteme automatizate, autobuze sau transport pe cablu

Entitățile care exploatează servicii de transport cu tramvaiul în sensul articolului 2 primul paragraf din „loi fédérale du 20 décembre 1959 sur les chemins de fer”

Entitățile care oferă servicii de transport public în sensul articolului 4 primul paragraf din „loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus”

Entitățile care, cu titlu profesional, efectuează curse regulate de transport de persoane în temeiul un orar stabilit temeiul unei concesiuni în sensul articolului 4 din „loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les transports par route” și în cazul în care liniile acestora au o funcție de deservire în sensul articolului 5 paragraful (3) din „ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi des chemins de fer”

(d)   Aeroporturi

Entitățile care exploatează aeroporturi în temeiul unei concesiuni în sensul articolului 37 primul paragraf din „loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne”

De exemplu: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan

ANEXA V

[menționată la articolul 5 din prezentul acord privind procedurile de contestație]

(1)

Contestațiile sunt înaintate unei instanțe judecătorești sau unui organism de examinare imparțial și independent care nu are nici un interes în ceea ce privește rezultatul procedurii de achiziții publice, ai cărui membri sunt la adăpost de orice influență exterioară și ale cărui decizii sunt obligatorii pentru părți. Este necesar ca termenul pentru inițierea unei căi de atac, dacă există, să fie de zece zile cel puțin și să nu curgă decât din momentul în care temeiul plângerii este sau ar trebui să fie cunoscut în mod rezonabil.

Este necesar ca organismul de examinare, care nu este instanță judecătorească, fie să facă obiectul unui control judiciar, fie să aplice proceduri care:

(a) prevăd că participanții pot fi audiați înainte de luarea unei decizii, îi autorizează să fie reprezentați și însoțiți în timpul procedurii și le permit accesul la toate procedurile;

(b) autorizează audierea unor martori și impun comunicarea către organismul de examinare a documentelor privind achiziția în cauză care sunt necesare bunei desfășurări a procedurii;

(c) prevăd că procedura orală poate fi publică și obligă la motivarea deciziilor și la formularea acestora în scris.

(2)

Părțile asigură că măsurile privind procedurile de soluționare a contestațiilor conțin cel puțin dispoziții care autorizează:

(a) adoptarea, în termen cât mai scurt, a unor măsuri provizorii care au drept scop corectarea încălcării pretinse sau împiedicarea altor prejudicii aduse intereselor respective, inclusiv a unor măsuri care să suspende sau să facă să fie suspendată procedura de achiziție publică în cauză sau executarea oricărei decizii luate de entitatea reglementată și

(b) anularea sau determinarea anulării deciziilor ilegale, inclusiv eliminarea specificațiilor tehnice, economice sau financiare discriminatorii menționate de anunțul de participare, în anunțul de intenție, în anunțul privind un sistem de calificare sau în orice alt document care se referă la procedura de achiziție publică în cauză. Cu toate acestea, atribuțiile organismului care răspunde de procedura de contestație ar putea fi limitate la acordarea unor daune-interese oricărei persoane care a fost lezată de o încălcare, în cazul în care contractul a fost încheiat de entitățile reglementate

sau exercitarea unor presiuni indirecte asupra entităților reglementate pentru a le determina să corecteze încălcările și a le împiedica să le comită în vederea prevenirii prejudiciilor.

(3)

Procedurile de soluționare a contestațiilor reglementează de asemenea problema despăgubirii persoanelor afectate de încalcare. În cazul în care daunele suferite sunt cauzate de adoptarea unei decizii ilegale, partea poate prevedea ca decizia contestată să fie în prealabil anulată sau declarată ilegală.

ANEXA VI

[menționată la articolul 3 alineatele (6) și (7) din acord]

SERVICII

Următoarele servicii care figurează în Clasificarea sectorială a serviciilor reprodusă în documentul MTN.GNS/W/120 sunt reglementate de prezentul acord:Obiectul

Numere de referință CPC (Clasificarea centralizată a produselor)

Servicii de întreținere și reparații

6112, 6122, 633, 886

Servicii de transport terestru (1), inclusiv serviciile de vehicule blindate și serviciile de curierat, cu excepția transportului de corespondență și obiecte de mesagerie

712 (2) (exclusiv 71235) 7512, 87304

Servicii de transport aerian: transport de călători și mărfuri, cu excepția transportului de curier

73 (exclusiv 7321)

Transport terestru (cu excepția serviciilor de transport feroviar) și aerian de corespondență și obiecte de mesagerie

71235, 7321

Servicii de telecomunicații

752 (exclusiv 7524, 7525, 7526)

Servicii financiare:

(a)  servicii de asigurări

ex 81, 812, 814

(b)  servicii bancare și de investiții (3)

 

Servicii informatice și servicii conexe

84

Servicii contabile, de audit și de evidență a registrelor

862

Servicii de studii de piață și de sondaje

864

Serviciile de consiliere în domeniul gestiunii și servicii conexe

865, 866 (4)

Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii integrate de inginerie; servicii de sistematizare urbană și de arhitectură peisajeră; servicii conexe de consultații științifice și tehnice; servicii de încercări și analize tehnice

867

Servicii de publicitate

871

Serviciile de întreținere a clădirilor și servicii de gestiune a proprietăților

874, 82201-82206

Servicii de publicare și de tipărire în baza unei redevențe sau pe bază contractuală

88442

Servicii de întreținere a drumurilor și șoselelor și de ridicare a gunoiului: servicii de salubritate și servicii analoge

94

(1)   Cu excepția serviciilor de transport feroviar

(2)   Cu excepția serviciilor de telefonie vocală, telex, radiotelefonie, radiomesagerie si telecomunicații prin satelit.

(3)   Cu excepția contractelor de achiziții de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea și transferul de titluri sau de alte instrumente financiare, precum și de servicii furnizate de bănci centrale.

(4)   Cu excepția serviciilor de arbitraj și conciliere.

Angajamentele luate de părți în domeniul serviciilor, inclusiv serviciile de construcții, în temeiul prezentului acord, se limitează la angajamentele inițiale specificate în ofertele finale ale Comunității și Elveției prezentate în cadrul Acordului General privind Comerțul cu Servicii.

Prezentul acord nu se aplică:

1. contractelor de servicii atribuite unei entități care este o autoritate contractantă în sensul prezentului acord și al anexei 1, 2, sau 3 la AAP în temeiul unui drept exclusiv de care beneficiază aceasta în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative publicate;

2. contractelor de servicii pe care le atribuie o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate sau care sunt atribuite de o asociație în participațiune, constituită din mai multe entități contractante cu scopul continuării activităților în sensul articolului 3 din prezentul acord, uneia dintre aceste entități contractante sau unei întreprinderi afiliate uneia dintre aceste entități contractante, cu condiția ca 80 % cel puțin din cifra medie de afaceri pe care a realizat-o această întreprindere în ultimii trei ani în domeniul serviciilor să provină din furnizarea acestor servicii întreprinderilor cărora le este afiliată. În cazul în care același serviciu sau servicii similare sunt furnizate de mai mult de o întreprindere afiliată entității contractante, este necesar să se țină seama de cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea serviciilor de către aceste întreprinderi;

3. contractelor de servicii care au drept obiect achiziționarea sau închirierea, indiferent de modalitățile financiare de realizare a acestora, de terenuri, de clădiri existente sau de alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

4. contractelor de muncă;

5. contractelor care vizează cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de către instituții de radiodifuziune și achiziția de timpi de emisie.

ANEXA VII

[menționată la articolul 3 alineatul (6) din acord]

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Specificarea serviciilor de construcții reglementate:

1.   Definiție

Un contract de lucrări este un contract care are drept obiectiv execuția, prin orice mijloc, a unor lucrări de geniu civil sau a unor clădiri în sensul diviziunii 51 din Clasificarea centralizată a produselor (CPC).

2.   Lista de servicii la care se referă Diviziunea 51, CPCLucrări de pregătire a siturilor și șantierelor de construcții

511

Lucrări de construcții de clădiri

512

Lucrări de geniu civil

513

Asamblarea și construcțiile cu prefabricate

514

Lucrări ale întreprinderilor de construcții specializate

515

Lucrări de instalații

516

Lucrări de terminare și de finisare a clădirilor

517

Alte servicii

518

Angajamentele luate de părți în domeniul serviciilor, inclusiv lucrările de construcții, în temeiul prezentului acord, se limitează la angajamentele inițiale specificate în ofertele finale ale Comunității și Elveției prezentate în cadrul Acordului General privind Comerțul cu Servicii.

ANEXA VIII

[menționată la articolul 3 alineatul (7) din acord]

Elveția

Prezentul acord nu se aplică în Elveția:

(a) contractelor pe care le atribuie entitățile contractante în alte scopuri decât continuarea activităților acestora descrise la articolul 3 alineatul (2) și de anexele I-IV la prezentul acord sau pentru continuarea activităților acestora în afara Elveției;

(b) contractelor atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți, în cazul în care entitatea contractantă nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv de a vinde sau închiria obiectul acestor contracte și în cazul în care alte entități sunt libere să vândă sau să închirieze acest obiect în aceleași condiții ca și entitatea contractantă;

(c) contractelor atribuite care au ca obiect cumpărarea apei;

(d) contractelor atribuite de către o entitate contractantă alta decât autoritățile publice, care asigură alimentarea cu apă potabilă sau electricitate a rețelelor care prestează servicii publice, în cazul în care producția de apă potabilă sau de electricitate a entității în cauză are loc pentru că este necesar un consum pentru desfășurarea unei activități alta decât cea prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (f) punctele (i) și (ii) și în cazul în care alimentarea rețelei publice nu depinde decât de consumul propriu al entității și nu a depășit 30 % din producția totală de apă potabilă sau de energie a entității luând în considerare media ultimilor trei ani, inclusiv anul în curs;

(e) contractelor atribuite de către o entitate contractantă alta decât autoritățile publice, care asigură alimentarea cu gaz sau căldură a rețelelor care prestează servicii publice, în cazul în care producția de gaz sau de căldură a entității în cauză este rezultatul ineluctabil al desfășurării unei activități alta decât cea prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (e) punctul (i) și alimentarea rețelei publice nu urmărește decât exploatarea în mod economic a acestei producții și corespunde cu 20 % din cifra maximă de afaceri a entității luând în considerare media ultimilor trei ani, inclusiv anul în curs;

(f) contractelor atribuite pentru furnizarea de energie sau de combustibili destinați producției de energie;

(g) contractelor atribuite de entitățile contractante care asigură transportul public cu autobuzul, în cazul în care alte entități sunt libere să presteze acest serviciu, fie în mod general, fie într-o zonă geografică specifică, în aceleași condiții ca și entitățile contractante;

(h) contractelor atribuite de entitățile contractante care desfășoară o activitate prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (d) cu condiția ca aceste contracte să aibă ca obiect vânzarea și leasingul de produse în vederea refinanțării contractelor de achiziții de bunuri atribuite potrivit dispozițiilor prezentului acord;

(i) contractelor atribuite în temeiul unui acord internațional și care vizează implementarea sau exploatarea în comun a unui proiect de către părți;

(j) contractelor atribuite în temeiul procedurii specifice unei organizații internaționale;

(k) contractelor care sunt declarate secrete de către părți sau în cazul în care este necesar ca punerea acestora în aplicare să fie însoțită de măsuri speciale de securitate, în conformitate cu actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare ale părților contractante luate în considerare sau în cazul în care e determinată de protecția intereselor esențiale de securitate a țării respective.

ANEXA IX

[menționată la articolul 6 alineatul (4) din acord]

Anexa IX A – Măsuri notificate de Comunitate

Anexa IX B – Măsuri notificate de Elveția

Căile de atac în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din prezentul acord introduse în cantoane și în comune pentru contractele de achiziții sub valorile-prag prevăzute de Loi fédérale sur le marché intérierur du 6 octobre 1995.

ANEXA X

[menționată la articolul 6 alineatul (2) din acord]

Exemple de domenii care pot prezenta o astfel de discriminare:

orice regulă de drept, procedură sau practică, de exemplu prelevări, prețurile preferențiale, condițiile locale privind conținutul, condițiile locale în domeniul investițiilor sau al producției, condițiile de acordare a licențelor sau autorizărilor, drepturile de finanțare sau de ofertare care operează o discriminare sau constrâng o entitate reglementată a uneia dintre părți să opereze o discriminare față de produsele, serviciile, furnizorii sau prestatorii de servicii ai celeilalte părți la atribuirea contractelor de achiziții publice.

ACTUL FINALPlenipotențiarii

COMUNITĂȚII EUROPENE

și

ai CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE,

reuniți la douăzeci și unu iunie o mie nouă sute nouăzeci și nouă la Luxemburg pentru semnarea Acordului între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice au adoptat declarațiile comune menționate în continuare și atașate prezentului act final:Declarația comună a părților contractante privind procedurile de atribuire a contractelor și de soluționare a contestației

Declarația comună a părților contractante privind autoritățile de monitorizare

Declarația comună a părților contractante privind actualizarea anexelor

Declarația comună a părților contractante privind viitoarele negocieri suplimentare.

Au luat, de asemenea, act de următoarele declarații anexate la prezentul act final:

Declarația Elveției referitoare la principiul reciprocității privind deschiderea achizițiilor publice la nivelul districtelor și comunelor pentru furnizorii și prestatorii de servicii din CE

Declarația privind participarea Elveției în comitete.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

DECLARAȚIA COMUNĂ A PĂRȚILOR CONTRACTANTE

privind procedurile de atribuire a contractelor și soluționare a contestaților

Părțile convin că impunând, pe de o parte, entităților elvețiene reglementate respectarea dispozițiilor AAP și, pe de altă parte, entităților reglementate din Comunitate și din statele membre ale acesteia, respectarea dispozițiilor Directivei 93/38/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/4/CE din 16 februarie 1998 (JO L 101, 1.4.1998, p. 1), precum și din Directiva 92/13/CEE (JO L 76, 23.3.1992, p. 14), își îndeplinesc fiecare obligațiile prevăzute la articolele 4 și 5 din Acordul privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice.

DECLARAȚIA COMUNĂ A PĂRȚILOR CONTRACTANTE

privind autoritățile de monitorizare

În ceea ce privește Comunitatea, autoritatea de monitorizare prevăzută la articolul 8 din prezentul acord poate fi Comisia Europeană sau o autoritate națională independentă dintr-un stat membru fără ca vreuna dintre acestea să aibă o competență exclusivă de a interveni în temeiul prezentului acord. În conformitate cu articolul 211 din Tratatul CE, Comisia Europeană are deja atribuțiile prevăzute la articolul 8 paragraful al doilea.

În ceea ce privește Elveția, autoritatea de monitorizare poate fi o autoritate federală pentru tot teritoriul Elveției sau cantonală pentru zone din jurisdicția acesteia.

DECLARAȚIA COMUNĂ A PĂRȚILOR CONTRACTANTE

privind actualizarea anexelor

Părțile contractante se angajează să actualizeze anexele la acord privind anumite aspecte ale achizițiilor publice cel târziu la o lună după intrarea în vigoare a acestuia.

DECLARAȚIA COMUNĂ

privind viitoarele negocieri suplimentare

Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană își declară intenția de a angaja negocieri în vederea încheierii unor acorduri în domenii de interes comun cum sunt actualizarea Protocolului 2 la Acordul de liber schimb din 1972, participarea Elveției la anumite programe comunitare pentru formare profesională, tineret, mass-media, statistici și mediul înconjurător. Aceste negocieri ar trebui să fie pregătite imediat după încheierea negocierilor bilaterale prezente.

DECLARAȚIA ELVEȚIEI

referitoare la principiul reciprocității privind deschiderea achizițiilor publice la nivelul districtelor și comunelor pentru furnizorii și prestatorii de servicii din CE

În conformitate cu principiul reciprocității și în intenția de a limita accesul la contractele adjudecate în Elveția la nivelul districtelor și comunelor pentru furnizorii și prestatorii de servicii din CE, Elveția inserează un nou paragraf la primul alineat al notelor generale referitoare la anexele la Acordul privind achizițiile publice (AAP) cu următorul conținut:

„în ceea ce privește contractele atribuite de entitățile menționate la cifra 3 din Anexa 2 furnizorilor de produse și de servicii din Canada, Israel, Japonia, Coreea, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Hong Kong (China), Singapore și Aruba”.

DECLARAȚIE

privind participarea Elveției la comitete

Consiliul convine că reprezentanții Elveției participă în calitate de observatori și pentru punctele de pe ordinea de zi care îi privesc la reuniunile următoarelor comitete și grupuri de experți:

 Comitete pentru programe de cercetare; inclusiv Comitetul pentru cercetare științifică și tehnică (CREST)

 Comisia administrativă pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți

 Grupul de coordonare privind recunoașterea reciprocă a diplomelor de învățământ superior

 Comitetele consultative privind rutele aeriene și pentru aplicarea regulilor concurenței în domeniul transporturilor aeriene.

Cu ocazia voturilor, aceste comitete se reunesc fără prezența reprezentanților Elveției.

În ceea ce privește celelalte comitete care se ocupă de domeniile reglementate de prezentele acorduri și pentru care Elveția, fie a preluat acquis-ul comunitar, fie îl aplică prin echivalență, Comisia consultă experții din Elveția potrivit metodei prevăzute la articolul 100 din Acordul SEE.( 1 ) Cu excepția participărilor financiare și a întreprinderilor care nu operează direct în domeniul transportului.

Top