Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R1936-20100101

Regulamentul (CE) nr . 1936/2001 al Consiliului din 27 septembrie 2001 de stabilire a unor măsuri de control aplicabile pescuitului pentru anumite stocuri de pești mari migratori

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1936/2010-01-01

2001R1936 — RO — 01.01.2010 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1936/2001 AL CONSILIULUI

din 27 septembrie 2001

de stabilire a unor măsuri de control aplicabile pescuitului pentru anumite stocuri de pești mari migratori

(JO L 263, 3.10.2001, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 869/2004 AL CONSILIULUI din 26 aprilie 2004

  L 162

8

30.4.2004

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2008 AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2008

  L 286

1

29.10.2008

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 302/2009 AL CONSILIULUI din 6 aprilie 2009

  L 96

1

15.4.2009
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1936/2001 AL CONSILIULUI

din 27 septembrie 2001

de stabilire a unor măsuri de control aplicabile pescuitului pentru anumite stocuri de pești mari migratoriCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

având în vedere avizul Parlamentului European ( 2 ),

întrucât:

(1)

Comunitatea este, de la 14 noiembrie 1997, parte contractantă a Convenției internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic ( 3 ), în continuare denumită „Convenția CICTA”.

(2)

Convenția CICTA prevede un cadru pentru cooperarea regională privind conservarea și gestionarea resurselor de ton și a speciilor asemănătoare din Oceanul Atlantic și din mările învecinate, prin crearea unei comisii internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic, în continuare denumită „CICTA”, și adoptarea de recomandări referitoare la conservarea și gestionarea în zona convenției, care devin obligatorii pentru părțile contractante.

(3)

CICTA adoptă mai multe recomandări care creează obligații în materie de control și de supraveghere, în special în ceea ce privește stabilirea și transmiterea datelor statistice, inspecția în port, supravegherea navelor prin satelit, observarea navelor și transbordările, controlul navelor părților necontractante și al navelor apatride. Aceste recomandări au devenit obligatorii pentru Comunitate, în consecință este necesar să fie puse în aplicare.

(4)

Unele obligații au fost transpuse prin Regulamentul (CE) nr. 1351/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a unor măsuri de control pentru a asigura respectarea măsurilor adoptate de CICTA ( 4 ) și prin articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2742/1999 al Consiliului din 17 decembrie 1999 de stabilire, pentru anul 2000, a posibilităților de pescuit și a condițiilor referitoare la unele stocuri halieutice și grupuri de stocuri halieutice, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele supuse limitărilor de capturi, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 66/98 ( 5 ). Din motive de claritate, aceste măsuri trebuie grupate într-un singur regulament, care să abroge și să înlocuiască celelalte regulamente.

(5)

În vederea cercetării științifice, este necesar să se impună comandanților navelor comunitare de pescuit punerea în aplicare a obligațiilor din „Manualul operațiunilor pentru statisticile și eșantionările tonului și speciilor asemănătoare din Oceanul Atlantic”, editat de CICTA.

(6)

Comunitatea a aprobat acordul de creare a Comisiei pentru tonul din Oceanul Indian ( 6 ), în continuare denumită „CTOI”. Acest acord prevede un cadru util pentru întărirea cooperării internaționale în scopul conservării și utilizării raționale a tonului și a speciilor înrudite din Oceanul Indian, prin crearea CTOI și adoptarea recomandărilor în materie de conservare și gestionare în zona de competență a CTOI, care devin obligatorii pentru părțile contractante. Este necesar ca aceste măsuri adoptate de CTOI, referitoare la control, să fie aplicate de Comunitate.

(7)

CTOI adoptă o recomandare care prevede înregistrarea și schimbul de informații referitoare la tonul tropical. Această recomandare este obligatorie pentru Comunitate care, în consecință, trebuie să o pună în aplicare.

(8)

Comunitatea are interese de pescuit în Pacificul de Est și a inițiat procedura de aderare la Comisia interamericană pentru tonul tropical, în continuare denumită „CITT”, dar, în așteptarea aderării și în conformitate cu obligația acesteia de a coopera, care decurge din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, ea trebuie să aplice măsurile de control adoptate de CITT.

(9)

Comunitatea a semnat acordul referitor la programul internațional de conservare a delfinilor ( 7 ) și a hotărât, prin Decizia 1999/386/CE ( 8 ), aplicarea sa provizorie, până când acesta va fi aprobat. În consecință, Comunitatea trebuie să aplice măsurile de control prevăzute de acest acord.

(10)

Statele membre trebuie să adopte dispozițiile necesare pentru a garanta respectarea măsurilor de control aplicabile în cadrul CTOI, CITT și al acordului referitor la Programul internațional de conservare a delfinilor.

(11)

Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului ( 9 ) se aplică tuturor activităților de pescuit și tuturor activităților conexe desfășurate pe uscat și în apele maritime aflate sub autoritatea sau sub jurisdicția statelor membre, inclusiv activităților navelor comunitare de pescuit care operează în apele unor țări terțe sau în apele internaționale, fără a aduce atingere acordurilor de pescuit încheiate între Comunitate și țări terțe sau convențiilor internaționale la care Comunitatea aderă.

(12)

Trebuie adoptate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în conformitate cu Decizia 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei ( 10 ),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsurile de control și de inspecție pentru exploatarea stocurilor de specii de pești mari migratori menționate în anexa I la prezentul regulament și se aplică navelor de pescuit care arborează pavilionul statelor membre și sunt înregistrate în Comunitate, în continuare denumite „nave comunitare de pescuit”, și operează într-una din zonele menționate la articolul 2.

Articolul 2

Stabilirea zonelor

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții ale apelor maritime:

(a) Zona 1

Toate apele Oceanului Atlantic și ale mărilor învecinate incluse în zona convenției CICTA definită la articolul 1 al acestei convenții.

(b) Zona 2

Toate apele Oceanului Indian incluse în zona de competență definită la articolul 2 din Acordul de constituire a CTOI.

(c) Zona 3

Toate apele Oceanului Pacific de Est incluse în zona definită la articolul 3 din acordul referitor la Programul internațional de conservare a delfinilor.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a) prin „vizită de control” se înțelege controlarea unei nave de pescuit, prezentă în zona de competență a unei organizații, de către unul sau mai mulți inspectori însărcinați cu inspecția;

(b) prin „transbordare” se înțelege descărcarea unei cantități oarecare de pești mari migratori și/sau de produse din acești pești dintr-o navă de pescuit într-o altă navă, pe mare sau în port, fără ca produsele să fi fost înregistrate ca descărcate de statul căruia îi aparține portul;

(c) prin „descărcare” se înțelege descărcarea unei cantități oarecare de pești mari migratori și/sau a produselor din acești pești, dintr-o navă de pescuit, în port sau pe uscat;

(d) prin „infracțiune” se înțelege orice activitate sau omisiune presupusă a unei nave de pescuit, consemnată într-un raport de inspecție și oferind motive întemeiate pentru a presupune că au fost încălcate dispozițiile prezentului regulament sau ale oricărui alt regulament care transpune o recomandare adoptată de o organizație regională pentru una dintre zonele menționate la articolul 2;

(e) prin „nava unei părți contractante” se înțelege o navă observată și reperată ca desfășurând activități de pescuit într-una din zonele definite la articolul 2 și care arborează pavilionul unui stat care nu este parte contractantă a organizației regionale respective;

(f) prin „navă apatridă” se înțelege o navă despre care se poate crede în mod rezonabil că nu are naționalitate;

▼M1

(g) „îngrășare”: creșterea indivizilor în cuști în scopul măririi greutății sau al conținutului de grăsime al acestora în vederea comercializării;

(h) „închidere în cușcă”: plasarea indivizilor sălbatici indiferent de dimensiunea lor în structuri închise (cuști) în scopul îngrășării;

(i) „fermă de îngrășare”: entitate care practică creșterea indivizilor sălbatici puși în cuști în scopul îngrășării;

(j) „navă de transport”; navă care primește indivizi sălbatici și îi transportă vii către fermele de îngrășare.

▼BCAPITOLUL I

MĂSURI DE CONTROL ȘI DE INSPECȚIE APLICABILE ÎN ZONA 1Secțiunea 1

Măsuri de control

Articolul 4

Eșantionarea capturilor

(1)  Eșantionarea capturilor se efectuează în conformitate cu dispozițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politice comune în domeniul pescuitului ( 11 ) și dispozițiilor din „Manualul operațiunilor pentru statisticile și eșantionările tonului și speciilor asemănătoare din Oceanul Atlantic” (ediția a treia, CICTA, 1990).

(2)  Normele de aplicare a prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

▼M1

Articolul 4a

Activități ale navelor care participă la operațiuni de îngrășare a tonului roșu

(1)  Fiecare comandant al unei nave de pescuit comunitare care efectuează operațiuni de transfer al tonului roșu în scopul îngrășării către o navă de transport, trebuie să înregistreze în jurnalul de bord:

 cantitățile de ton roșu transferat și numărul bucăților,

 zona de captură,

 data și poziția în care se efectuează transferul tonului roșu,

 numele navei de transport, pavilionul, numărul de înregistrare și indicativul radio internațional,

 numele fermei sau fermelor de îngrășare de destinație a cantităților de ton roșu transferate.

(2)  Fiecare comandant al unei nave de transport spre care s-au transferat cantități de ton roșu trebuie să înregistreze următoarele:

(a) cantitățile de ton roșu transferate per navă de pescuit și numărul bucăților,

(b) numele navei de pescuit care a efectuat captura cantităților menționate la litera (a), împreună cu pavilionul, numărul de înregistrare și indicativul radio internațional,

(c) data și poziția în care s-a efectuat transferul tonului roșu,

(d) numele fermei sau fermelor responsabile cu îngrășarea, destinatare ale cantităților de ton roșu transferate.

(3)  Comandantul este scutit de obligația prevăzută la alineatul (2) în cazul în care înregistrarea este înlocuită cu o copie a declarației de transbordare prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 sau cu o copie a documentului T2M prevăzut la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 care să indice informațiile prevăzute la alineatul (2) litera (c) din prezentul articol.

(4)  Statele membre se asigură că toate cantitățile de ton roșu închise în cuști de navele care arborează pavilionul lor sunt înregistrate de autoritățile competente ale acestora. Statele transmit Comisiei datele privind cantitățile de ton roșu capturate și închise în cuști de navele care arborează pavilionul său, în conformitate cu articolul 5 (sarcina I conform definiției ICCAT).

În caz de export și import de ton roșu capturat și destinat îngrășării, statele membre transmit Comisiei numărul și data documentelor statistice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1984/2003 al Consiliului din 8 aprilie 2003 de instituire în Comunitate a unui program de înregistrare statistică referitor la tonul roșu, peștele-spadă și tonul obez ( 12 ), validate de acestea și indicând țara terță de destinație declarată.

▼M3 —————

▼M1

Articolul 4b

Activități ale fermelor de îngrășare a tonului roșu

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că fermele de îngrășare a tonului roșu din jurisdicția lor depun la autoritățile lor competente în termen de 72 de ore de la terminarea fiecărei operațiuni de închidere în cușcă efectuată de o navă de pescuit sau de transport, o declarație de închidere în cușcă, prevăzută la anexa Ia. Depunerea declarației de închidere în cușcă, conținând toate datele necesare în conformitate cu prezentul articol, intră în responsabilitatea fermelor de îngrășare aprobate de statele membre.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru ca fermele de îngrășare prevăzute la alineatul (1) depun până la 1 iulie a fiecărui an o declarație de comercializare pentru tonul roșu îngrășat.

(3)  Declarația de comercializare pentru tonul roșu îngrășat prevăzută la alineatul (2) trebuie să conțină datele următoarele:

 numele fermei;

 adresa fermei;

 proprietarul fermei;

 cantitățile de ton roșu (exprimate în tone) comercializate în cursul anului anterior;

 destinația cantităților comercializate (numele cumpărătorului, țara, data vânzării);

 numerele și datele de validare ale documentelor statistice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1984/2003, în caz de exporturi și importuri;

 durata de îngrășare a cantităților comercializate (exprimată în luni), în măsura în care acest fapt este posibil;

 dimensiunea medie a peștelui comercializat.

(4)  Pe baza informațiilor prevăzute la alineatele (1) și (3), statele membre comunică Comisiei pe cale informatică până la 1 august din fiecare an:

 cantitățile de ton roșu închise în cuști în anul anterior;

 cantitățile de ton roșu comercializate în anul anterior.

Articolul 4c

Registrul fermelor de îngrășare a tonului roșu

(1)  Fiecare stat membru trimite Comisiei pe cale informatică, înainte de 30 aprilie 2004, lista fermelor de îngrășare aflate sub jurisdicția sa, pe care le autorizează să desfășoare operațiuni de îngrășare a tonului roșu capturat în zona Convenției.

(2)  Lista prevăzută la alineatul (1) trebuie să conțină următoarele informații:

 numele fermei și numărul său de înregistrare național;

 amplasarea fermei;

 capacitatea fermei (exprimată în tone).

(3)  Comisia transmite aceste informații Secretariatului Executiv al ICCAT înainte de 31 august 2004, pentru ca fermele de îngrășare în cauză să fie incluse în registrul ICCAT al fermelor autorizate să desfășoare operațiuni de îngrășare pentru tonul roșu capturat în zona Convenției ICCAT.

(4)  Orice modificare care trebuie adusă listei prevăzute la alineatul (1) este notificată Comisiei pentru a fi transmisă Secretariatului Executiv al ICCAT, conform aceleiași proceduri, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte ca fermele să înceapă activitățile de îngrășare a tonului roșu în zona Convenției ICCAT.

(5)  Este interzis ca fermele de îngrășare aflate sub jurisdicția unui stat membru, care nu sunt înscrise pe lista prevăzută la alineatul (1) să desfășoare activități de îngrășare a tonului roșu capturat în zona Convenției ICCAT.

▼B

Articolul 5

Comunicarea capturilor

▼M1

(1)  Statele membre transmit Comisiei, care la rândul său transmite Secretariatului Executiv al ICCAT, pe care informatică, datele privind capturile nominale anuale (sarcina I conform definiției ICCAT) ale speciilor prevăzute la anexa II. Statele membre transmit Comisiei până la 30 iunie a anului următor, în scopuri științifice, estimări definitive pentru întregul an sau, atunci când acestea nu pot fi transmise, estimări preliminare.

(2)  Statele membre transmit pe cale informatică, până la 31 iulie a fiecărui an, următoarele date (sarcina II conform definiției ICCAT) Secretariatului Executiv al ICCAT, cu acces informatic pentru Comisie.

▼B

(a) date referitoare la capturile și la efortul de pescuit pentru anul precedent, defalcate în mod detaliat în spațiu și în timp;

(b) date disponibile referitoare la capturile de pescuit sportiv al speciilor menționate de anexa I.

(3)  Normele de aplicare a prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 6

Informații privind capturile de rechini

(1)  Statele membre transmit informațiile disponibile privind capturile și comerțul cu rechini Secretariatului executiv al CICTA, oferind Comisiei acces informatic.

▼M1

(1a)  statele membre transmit în scopuri științifice, pe cale informatică, Secretariatului Executiv al ICCAT, cu acces informatic pentru Comisie, date privind captura și efortul de pescuit, astfel cum sunt definite de ICCAT, în special estimări ale capturilor moarte eliminate de rechin comun vivipar (Lamna nasus), rechin mako (Isurus oxyrinchus) și rechin albastru (Prionace glauca).

▼B

(2)  Normele de aplicare a prezentului regulament sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

▼M1

Articolul 6a

Informații privind capturile de marlin alb (Tetrapturus albidus) și de marlin albastru (Makaira nigricans)

(1)  Comandanții navelor de pescuit comunitare înregistrează în fiecare zi în jurnalul lor de bord informații privind aruncarea peste bord a unor cantități de marlin alb și marlin albastru, viu sau mort, pe sectoare care nu depășesc 5° longitudine pe 5° latitudine și indică în declarațiile de debarcare numărul sau greutatea marlinului alb și a marlinului albastru debarcat.

(2)  Statele membre transmit Comisiei în scopuri științifice, pe cale informatică, până la 30 iunie a fiecărui an, estimări definitive pentru întreg anul anterior sau, atunci când acestea nu se pot transmite, estimări preliminare, date privind capturile, inclusiv cantitățile aruncate peste bord și debarcările de marlin alb și marlin albastru.

▼B

Articolul 7

Capturi nedeclarate

Pentru importul de produse congelate de ton roșu și de ton obez, pescuite cu nave de pescuit cu paragate, care au o lungime totală mai mare de 24 de metri, statele membre colectează și examinează, la cererea Comisiei, cât mai multe date despre acest import și toate informațiile conexe, precum numele navelor, înmatricularea și numele armatorului, speciile pescuite și greutatea lor, zona de pescuit și locul de export.

▼M2 —————

▼M1

Articolul 8a

Registrul navelor autorizate să pescuiască în zona Convenției

(1)  Fiecare stat membru comunică Comisiei pe cale informatică, înainte de 1 iunie 2003, lista navelor care arborează pavilionul său și sunt înregistrate în teritoriul său cu o lungime totală mai mare de 24 de metri, pe care le autorizează să pescuiască ton și pește din specii înrudite în zona Convenției ICCAT, prin emiterea unui permis special de pescuit.

(2)  Lista prevăzută la alineatul (1) trebuie să conțină următoarele informații:

(a) numărul intern al navei, definit la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2090/98;

(b) pavilioane anterioare, după caz;

(c) informații anterioare privind eliminarea din alte registre, după caz;

(d) numele și adresa armatorului (armatorilor) și operatorului (operatorilor);

(e) uneltele de pescuit folosite;

(f) perioada autorizată pentru pescuit și/sau transbordare.

(3)  Comisia transmite aceste informații Secretariatului Executiv al ICCAT înainte de 1 iulie 2003, pentru ca navele comunitare în cauză să fie incluse în registrul ICCAT al navelor cu o lungime totală mai mare de 24 de metri, autorizate să pescuiască în zona Convenției ICCAT (denumit în continuare „registrul ICCAT”).

(4)  Orice modificare la lista prevăzută la alineatul (1) este comunicată Comisiei pentru a fi transmisă Secretariatului Executiv al ICCAT, în conformitate cu aceeași procedură, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte ca navele să-și înceapă activitățile de pescuit în zona Convenției.

(5)  Se interzice navelor de pescuit comunitare cu o lungime totală mai mare de 24 de metri, care nu sunt incluse în lista prevăzută la alineatul (1) să pescuiască, să rețină la bord, să transbordeze sau să debarce tonul și peștele din speciile înrudite în zona Convenției ICCAT.

(6)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că:

(a) numai navele care arborează pavilionul lor, care sunt incluse pe lista prevăzută la alineatul (1) și dețin la bord un permis special de pescuit eliberat de statul membru de pavilion sunt autorizate, în condițiile prevăzute în permis, să desfășoare activitățile de pescuit prevăzute la articolul 1 în zona Convenției ICCAT;

(b) nu se eliberează nici un permis special de pescuit navelor care au desfășurat o activitate de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat în zona convenției ICCAT (pescuit „IUU”) prevăzut la articolul 19b, cu excepția cazului în care noii armatori au furnizat suficiente documente justificative care demonstrează că armatorii și operatorii precedenți nu mai au nici un interes juridic, de beneficii sau financiar în respectivele nave și nici nu mai exercită control asupra acestora sau că navele lor nu iau parte și nici nu sunt asociate la pescuitul IUU;

(c) în măsura în care este posibil, în sensul legislației lor naționale, armatorii și operatorii navelor care arborează pavilionul lor și sunt incluse pe lista prevăzută la alineatul (1), nu iau parte sau nu sunt asociați la activități de pescuit de ton desfășurate în zona Convenției ICCAT cu nave de pescuit neincluse în registrul ICCAT;

(d) în măsura în care este posibil, în cadrul legislației lor naționale, armatorii navelor care arborează pavilionul lor și incluse pe lista prevăzută la alineatul (1), au naționalitatea unui stat membru.

(7)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a interzice pescuitul, reținerea la bord, transbordarea și debarcarea tonului și a peștelui din specii înrudite, capturat în zona Convenției ICCAT de către nave cu o lungime totală mai mare de 24 de metri, care nu sunt incluse în registrul ICCAT.

(8)  Statele membre notifică de îndată Comisiei orice informație care arată că există puternice motive de a suspecta că anumite nave cu o lungime totală mai mare de 24 de metri, care sunt incluse în registrul ICCAT, desfășoară activități de pescuit și/sau efectuează transbordarea tonului sau a peștelui din specii înrudite, în zona Convenției ICCAT.

Articolul 8b

Dispoziții privind navlosirea navelor de pescuit comunitare

(1)  Statele membre comunică Comisiei înainte de 30 aprilie a fiecărui an, lista navelor care arborează pavilionul lor, navlosite de părțile contractante la Convenția ICCAT pentru anul în curs, împreună cu toate modificările aduse în orice clipă la lista în cauză.

(2)  Listele prevăzute la alineatul (1) trebuie să conțină următoarele informații:

(a) numărul intern al navei de pescuit, definit la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2090/98;

(b) numele și adresa armatorilor navei;

(c) speciile de pești care fac obiectul navlosirii și cota alocată de contractul de navlosire;

(d) durata acordului de navlosire;

(e) numele navlositorului;

(f) acordul statului membru de pavilion cu privire la contractul de navlosire;

(g) numele statului în care se navlosește nava.

(3)  La data încheierii acordului de navlosire, statul membru de pavilion furnizează următoarele informații Secretariatului Executiv al ICCAT și informează Comisia cu privire la:

(a) acceptul său privind acordul de navlosire;

(b) măsurile pe care le-a adoptat pentru a asigura respectarea măsurilor de conservare și gestionare ale ICCAT de navele care arborează pavilionul său și care fac obiectul navlosirii.

(4)  Atunci când acordul de navlosire ia sfârșit, statul membru de pavilion informează Secretariatul Executiv al ICCAT cu privire la data de încheiere a acordului de navlosire și informează Comisia în legătură cu aceasta.

(5)  Statul membru de pavilion a cărui navă este navlosită ia măsurile necesare pentru a se asigura că:

(a) nava navlosită nu este autorizată să pescuiască în timpul perioadei de navlosire peste cota sau posibilitățile de pescuit alocate statului membru de pavilion;

(b) nava navlosită nu este autorizată să pescuiască în cadrul mai multor acorduri de navlosire în aceeași perioadă;

(c) capturile realizate de nava navlosită sunt înregistrate separat de capturile realizate de celelalte nave care arborează pavilionul acestui stat membru;

(d) nava navlosită respectă măsurile de conservare și gestionare adoptate de ICCAT.

Articolul 8c

Operațiunile de transbordare

Navele care arborează pavilionul unui stat membru și care au o lungime totală de mai mult de 24 de metri, care pescuiesc cu paragat și sunt incluse pe lista ICCAT prevăzută la articolul 8a alineatul (1) efectuează operațiuni de transbordare în zona Convenției ICCAT numai după ce au primit o autorizare prealabilă din partea autorităților competente ale statului membru de pavilion.

▼B

Articolul 9

Raport anual

(1)  Statele membre transmit Comisiei în fiecare an, până la ►M1  15 august ◄ , raportul național în formatul adoptat de CICTA, incluzând în acesta, pe de o parte, informații privind punerea în aplicare a sistemului de supraveghere prin satelit și, pe de altă parte, un „tabel de declarație CICTA” completat pentru fiecare zonă de pescuit, însoțit de comentariile referitoare, în special, la depășirile marjelor de toleranță stabilite de CICTA pentru dimensiunile minime ale anumitor specii și la măsurile luate sau care urmează a fi luate. Statele membre indică, de asemenea, care sunt tehnicile utilizate pentru gestionarea pescuitului sportiv al speciilor menționate de anexa I și transmit orice informație privind activitățile de transbordare referitoare la navele lor în cursul anului precedent.

(2)  Normele de aplicare a prezentului articol sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

▼M1

Articolul 9a

Declarația anuală privind aplicarea standardelor de gestiune ale ICCAT de către pescadoarele mari

Statele membre ale căror nave cu paragate, care au o lungime totală mai mare de 24 de metri, sunt autorizate să pescuiască în zona Convenției, transmit Comisiei, înainte de 1 septembrie al fiecărui an, „Declarația anuală de aplicare a standardelor de gestiune ale ICCAT de către pescadoarele mari”, în conformitate cu modelul prevăzut la anexa IV.

▼BSecțiunea 2

Proceduri de inspecție în port

Articolul 10

Principii generale

(1)  Statele membre numesc pentru inspecția porturilor lor inspectori însărcinați cu supravegherea și inspecția operațiunilor de transbordare și de descărcare a speciilor menționate în anexa I.

(2)  Statele membre se asigură ca inspecțiile efectuate de inspectorii lor să nu fie discriminatorii și să respecte dispozițiile schemei CICTA de inspecție în port.

(3)  Statul de port poate, în special, să examineze documentele și să inspecteze uneltele de pescuit și capturile care se află la bordul navelor de pescuit, atunci când aceste nave se prezintă în mod voluntar în porturile sale sau în terminalele din mare.

Articolul 11

Inspectori

(1)  Statele membre eliberează un document special de identificare fiecărui inspector CICTA. Acesta trebuie să-l poarte asupra sa și să-l prezinte înainte de a începe inspecția. Formatul acestui document este stabilit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2). Statele membre notifică lista cu inspectorii lor Comisiei, care o transmite Secretariatului executiv CICTA.

(2)  Statele membre se asigură ca inspectorii CICTA să își îndeplinească misiunea în conformitate cu normele prevăzute de schema CICTA de inspecție în port. Inspectorii rămân sub controlul operațional al autorităților lor competente și răspund pentru acțiunile lor în fața acestora.

Articolul 12

Proceduri de inspecție

(1)  Statele membre trebuie să se asigure ca inspectorii CICTA:

 să efectueze inspecția astfel încât să perturbe cât mai puțin activitățile navei și să nu cauzeze degradarea calității peștelui;

 să redacteze un raport de inspecție în concordanță cu normele prevăzute în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2) și să-l transmită autorităților lor.

(2)  Inspectorii sunt împuterniciți să examineze toate zonele, punțile și părțile navei, capturile (prelucrate sau nu), uneltele, echipamentele, precum și orice document considerat necesar pentru verificarea respectării măsurilor de conservare adoptate de CICTA, inclusiv jurnalul de bord și borderourile de încărcare, în cazul navelor bază sau al navelor transportatoare.

(3)  Inspectorii își semnează raportul în prezența comandantului navei, care are dreptul să adauge sau să indice adăugarea tuturor informațiilor care i se par relevante și să-și aplice semnătura. Inspectorul consemnează în jurnalul de bord că inspecția a fost efectuată.

Articolul 13

Obligațiile comandantului navei în timpul inspecției

Comandantul unei nave comunitare care este supusă inspecției:

(a) nu se opune inspecțiilor efectuate în porturile naționale și străine de către inspectori legal împuterniciți, nu încearcă să-i intimideze sau să-i incomodeze în timpul exercitării funcțiilor lor și le asigură securitatea;

(b) cooperează la efectuarea inspecției navei în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul regulament, acordând sprijinul în acest scop;

(c) pun la dispoziția inspectorului mijloacele care să-i permită să examineze zonele, punțile și părțile navei, capturile (prelucrate sau nu), uneltele, echipamentele, precum și toate documentele, inclusiv registrul operațiunilor de pescuit și borderourile de încărcare.

Articolul 14

Proceduri în caz de infracțiune

(1)  Atunci când un inspector CICTA are motive întemeiate să creadă că o navă de pescuit a desfășurat o activitate contrară măsurilor de conservare adoptate de CICTA, acesta:

(a) consemnează infracțiunea în raportul de inspecție;

(b) ia toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța elementelor de probă;

(c) transmite fără întârziere raportul de inspecție autorităților sale.

(2)  Statul membru care efectuează inspecția transmite fără întârziere originalul raportului de inspecție Comisiei, care-l transmite apoi, cu o copie, Secretariatului executiv al CICTA, autorităților competente din statul al cărui pavilion îl arborează nava inspectată.

Articolul 15

Monitorizarea infracțiunilor

(1)  Atunci când un stat membru este avertizat de către o parte contractantă a CICTA sau de un alt stat membru în legătură cu o infracțiune comisă de o navă care arborează pavilionul său, acesta acționează cu rapiditate, în conformitate cu legislația națională, pentru a obține și a examina probele, a deschide ancheta necesară și, în măsura posibilului, pentru a inspecta nava.

(2)  Fiecare stat membru desemnează autoritatea corespunzătoare mandatată să primească probele infracțiunilor și comunică Comisiei coordonatele precise.

(3)  Statul membru de pavilion comunică Comisiei sancțiunile și măsurile luate în ceea ce privește nava în cauză, iar Comisia le transmite Secretariatului executiv al CICTA.

Articolul 16

Prelucrarea rapoartelor de inspecție

(1)  Fiecare stat membru acordă rapoartelor redactate de inspectorii CICTA ai celorlalte state membre și părți contractante aceeași valoare ca cea a rapoartelor redactate de propriii săi inspectori.

(2)  Fiecare stat membru cooperează cu părțile contractante în cauză pentru a facilita, în conformitate cu legislația sa națională, desfășurarea procedurilor judiciare sau a altor proceduri, ca urmare a unui raport prezentat de un inspector CICTA în cadrul schemei CICTA de inspecție în port.Secțiunea 3

Măsuri specifice navelor apatride și navelor unei părți necontractante

Articolul 17

Transbordări

(1)  Se interzice navelor comunitare de pescuit să primească la bord transbordări de specii menționate în anexa I care provin de la navele apatride sau care arborează pavilionul părților necontractante care nu au statutul de părți, entități sau unități de pescuit cooperante.

(2)  Lista părților, entităților sau unităților de pescuit cooperante, adoptată de CICTA, este publicată de Comisie în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (seria C).

(3)  Înainte de 15 septembrie a fiecărui an, statele membre comunică Comisiei, care le transmite Secretariatului executiv al CICTA, informațiile referitoare la activitățile de transbordare de pește din speciile menționate în anexa I, efectuate în timpul anului precedent, între navele care arborează pavilionul lor și navele care arborează pavilionul unei părți necontractante care are statutul de parte, de entitate sau de unitate de pescuit cooperantă.

Articolul 18

Controlul activităților de pescuit

(1)  Autoritățile competente ale unui stat membru care au vizitat și/sau au inspectat o navă apatridă comunică fără întârziere Comisiei rezultatele inspecției, precum și, după caz, măsurile corespunzătoare pe care le-au adoptat în conformitate cu dreptul internațional. Comisia transmite fără întârziere aceste informații Secretariatului executiv al CICTA.

(2)  Statele membre se asigură ca fiecare navă apatridă sau navă a unei părți necontractante care intră într-un port desemnat în conformitate cu articolul 28e alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 să fie inspectată de autoritățile lor competente. Până la finalizarea inspecției, se interzice descărcarea și/sau transbordarea capturilor acestei nave.

(3)  În cazul în care, ca rezultat al inspecției, autoritățile competente constată că nava are la bord resurse care fac obiectul unei recomandări în vigoare a CICTA, statul membru respectiv interzice descărcarea și/sau transbordarea lor.

(4)  Interdicția menționată la alineatul (3) nu se aplică în cazul în care comandantul navei inspectate sau reprezentantul său demonstrează, la cererea autorităților competente ale statului membru în cauză:

(a) că toate capturile conservate la bord au fost efectuate în afara zonei;

(b) sau că toate capturile conservate la bord au fost efectuate în conformitate cu măsurile de conservare în vigoare.

Articolul 19

Resortisanții statelor membre

Fiecare stat membru acționează în conformitate cu legislația sa națională pentru a descuraja resortisanții săi să se asocieze la activități ale părților necontractante care aduc atingere punerii în aplicare a măsurilor de conservare și de gestionare emise de CICTA.

▼M2 —————

▼M1CAPITOLUL II

MĂSURI DE CONTROL ȘI DE SUPRAVEGHERE APLICABILE ÎN ZONA 2SECȚIUNEA 1

Măsuri de control

Articolul 20

Principii generale

Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca navele care arborează pavilionul său să respecte măsurile aplicabile în zonă.

Articolul 20a

Registrul navelor autorizate să pescuiască în zona IOTC

Articolul 8a se aplică mutatis mutandis.

Articolul 20b

Operațiunile de transbordare

Articolul 8c se aplică mutatis mutandis.

Articolul 20c

Marcarea uneltelor de pescuit

(1)  Uneltele de pescuit folosite de navele de pescuit comunitare autorizate să pescuiască în zonă se marchează după cum urmează: plasele, undițele și restul uneltelor din mare sunt echipate ziua cu balize cu stegulețe sau cu reflectoare radar, iar noaptea cu geamanduri luminoase care să indice poziția și întinderea acestora.

(2)  Balizele de marcare și obiectele plutitoare similare destinate să semnaleze poziția uneltelor de pescuit fixe trebuie să indice în permanență în mod clar litera (literele) și/sau numărul (numerele) navei (navelor) de care aparțin.

(3)  Dispozitivele de concentrare a peștilor sunt marcate în mod clar în permanență cu litera (literele) și/sau numărul (numerele) navei (navelor) de care aparțin.

Articolul 20d

Comunicarea statisticilor în scopuri științifice

(1)  Statele membre transmit secretariatului IOTC pe cale informatică, în conformitate cu procedurile de prezentare a statisticilor prevăzute la anexa V, acordând acces informatic Comisiei, următoarele statistici:

(a) privind capturile și efortul de pescuit al speciilor prevăzute la articolul 1 pentru anul anterior;

(b) referitoare la dimensiunile speciilor prevăzute la articolul 1 pentru anul anterior;

(c) referitoare la pescuitul tonului folosind obiecte plutitoare, inclusiv dispozitive de concentrare a peștilor.

(2)  Statele membre creează o bază de date computerizată care să conțină informațiile privind statisticile prevăzute la alineatul (1), cu acces informatic pentru Comisie.SECȚIUNEA 2

Proceduri de inspecții portuare

Articolul 20e

Articolele 10, 12, 13, 14 și 15 se aplică mutatis mutandis.SECȚIUNEA 3

Măsuri specifice navelor apatride și navelor unei părți necontractante

▼M2 —————

▼M1

Articolul 21a

Controlul pescuitului

Articolul 18 se aplică mutatis mutandis.

▼M2 —————

▼BCAPITOLUL III

MĂSURI DE CONTROL ȘI DE SUPRAVEGHERE APLICABILE ÎN ZONA 3

Articolul 22

Principii generale

Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca navele care arborează pavilionul său să respecte măsurile CITT transpuse în dreptul comunitar și măsurile din Acordul privind programul internațional de conservare a delfinilor.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 23

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a articolului 4 alineatul (2), articolului 5 alineatul (3), articolului 6 alineatul (2), articolului 8 alineatul (6) și articolului 9 alineatul (2) sunt adoptate în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 24

(1)  Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92 al Consiliului.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.

(3)  Comitetul adoptă regulamentul său de procedură.

Articolul 25

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1351/1999 se abrogă.

(2)  Articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2742/1999 se abrogă.

(3)  Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1351/1999 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 26

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

LISTA SPECIILOR MENȚIONATE ÎN PREZENTUL REGULAMENT

 Ton alb: Thunnus alalunga

 Ton roșu: Thunnus thynnus

 Ton obez: Thunnus obesus

 Ton dungat: Katsuwonus pelamis

 Pălămidă: Sarda sarda

 Albacora: Thunnus albacares

 Ton negru: Thunnus atlanticus

 Specii de ton mic: Euthynnus spp.

 Ton roșu din sud: Thunnus maccoyii

 Specii de melvă: Auxis spp.

 Pești din specia Brama: Bramidae

 Pești-sabie: Tetrapturus spp., Makaira spp.

 Specii de pești velieri: Istiophorus spp.

 Pește-spadă: Xiphias gladius

 Pești din familia Scomberesocidae: Scomberesox spp., Cololabis spp.

 Pești din familia Coryphaenidae: Coriphaena hippurus, Corriphaena equiselis

 Rechini: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae

 Cetacee (balene și marsuini): Physeteridae, Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae, Delphinidae.

▼M1
ANEXA I.A

image

▼B
ANEXA IILISTA SPECIILOR CARE FAC OBIECTUL COMUNICĂRII CĂTRE CICTA

Denumire latină

Denumire curentă

Thunnus thynnus

Ton roșu

Thunnus maccoyii

Ton roșu din sud

Thunnus albacares

Albacora

Thunnus alalunga

Ton alb

Thunnus obesus

Ton obez

Thunnus atlanticus

Ton negru

Euthynnus alletteratus

Ton mic

Katsuwonus pelamis

Ton dungat

Sarda sarda

Pălămidă

Auxis thazard

Melvă

Orcynopsis unicolor

Pălămidă argintie

Acanthocybium solandri

Macrou de India

Scomberomorus maculatus

Macrou de regal

Scomberomorus cavalla

Macrou uriaș

Istiophorus albicans

Pește velier

Makaira indica

Pești-sabie

Makaira nigricans

Pești-sabie

Tetrapturus albidus

Pești-sabie

Xiphias gladius

Pește-spadă

Tetrapturus pfluegeri

Pești-sabie

Scomberomorus tritor

Macrou din Africa de Vest

Scomberomorus regalis

Macrou regal

Auxis rochei

Ton negru

Scomberomorus brasiliensis

Macrou de Brazilia
ANEXA IIITABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulament (CE) nr. 1351/1999

Prezentul regulament

Articolele 1, 2 și 3

Articolul 8

Articolul 4

Articolul 18

Articolul 5

Articolul 17

▼M1
ANEXA IV

image
ANEXA V

Date privind capturile și efortul de pescuit

Pescuitul de suprafață: datele privind captura în greutatea nominală efortul în zile de pescuit (plasă pungă, navă cu momeală, năvod și plasă de pescuit în derivă) trebuie furnizate către IOTC cel puțin pe straturi de 1° pe lună. Pescuitul cu plasă pungă trebuie stratificat pe tipuri de bancuri de pești. Aceste date ar trebui, de preferință, să fie extrapolate la nivelul capturilor naționale lunare pentru fiecare unealtă de pescuit. Factorii de creștere utilizați, corespunzători ariei acoperite de jurnalul de bord, trebuie furnizați IOTC în mod sistematic.

Pescuitul cu paragate: datele privind captura și efortul de pescuit cu paragate trebuie furnizate către IOTC în număr și greutate, pe straturi de 5° pe lună iar efortul de pescuit trebuie cuantificat pe număr de cârlige. Aceste date ar trebui, de preferință, să fie extrapolate la nivelul capturilor totale lunare ale țării. Factorii de creștere utilizați, corespunzători ariei acoperite de jurnalul de bord, trebuie transmiși IOTC în mod regulat.

Pescuitul artizanal, semi-industrial și sportiv: datele privind capturile, eforturile și dimensiunile trebuie prezentate, de asemenea către IOTC, pe o bază lunară, cu referire la zona geografică cea mai adecvată pentru colectarea și prelucrarea acestor informații.

Date privind dimensiunile

Având în vedere că datele privind dimensiunile constituie un element cheie pentru evaluarea stocurilor majorității speciilor de ton, furnizarea acestor date și în special a informațiilor privind numărul total de pești măsurați se va face în mod regulat pe baza unor straturi de 5° pe lună, unelte de pescuit și mod de exploatare (de exemplu: pescuit pe obiecte plutitoare sau pe banc liber, pentru navele de pescuit cu plasă pungă), pentru toate modurile de pescuit și toate speciile care privesc IOTC. Programele de prelevare de probe privind dimensiunile trebuie efectuate de preferință, conform unui plan metodologic de prelevare de probe aleatoriu, strict și bine definit, indispensabil pentru a obține estimări directe privind dimensiunile capturate. Nivelul exact recomandat al ratelor de eșantionare poate varia în funcție de specii (în funcție de diferiți parametri), dar acesta va aparține grupului de lucru permanent privind colectarea de date și statisticile pentru a determina nivelurile necesare. Date mai detaliate, cum ar fi dimensiunile pe eșantioane, ar trebui, de asemenea, furnizate către IOTC, în condiții de strictă confidențialitate, în cazul în care grupul de lucru în cauză justifică necesitatea acestora.

Pescuitul tonului cu obiecte plutitoare, inclusiv cu dispozitive de concentrare a peștilor (DCP)

Pentru ca IOTC să poată înțelege mai bine evoluția structurii eforturilor de pescuit eficiente privind flotele care își desfășoară activitatea în zona sa de competență, trebuie să obțină mai multe informații. Având în vedere că activitățile navelor auxiliare și utilizarea dispozitivelor de concentrare a peștilor (DCP) sunt parte integrantă din efortul de pescuit al navelor de pescuit cu plasă pungă, următoarele informații ar trebui transmise în mod periodic către IOTC:

Numărul și caracteristicile navelor auxiliare: (i) care își desfășoară activitățile sub pavilionul lor, (ii) care sprijină navele de pescuit cu plasă pungă care își desfășoară activitățile sub pavilionul lor sau (iii) care sunt autorizate să își desfășoare activitățile în zona lor economică exclusivă și care au operat în zona de competență a IOTC.

Nivelurile de activitate ale navelor auxiliare: inclusiv numărul de zile pe mare, pe straturi de 1° pe lună.

De asemenea, părțile contractante și părțile necontractante colaboratoare trebuie să depună toate eforturile pentru a furniza date referitoare la numărul total al dispozitivelor de concentrare a peștilor (DCP) și tipul de dispozitiv: utilizate de flotă, pe straturi de 5° pe lună.

Punctualitatea prezentării datelor către IOTC

Pentru a putea asigura monitorizarea stocurilor și analiza datelor, este esențial ca IOTC să primească toate datele la termen. De asemenea, se recomandă să se aplice următoarele norme generale în mod obligatoriu:

Flotele de suprafață și cele care operează în zonele de coastă (inclusiv navele auxiliare) trebuie să furnizeze datele lor cât mai curând posibil și în orice caz, până la 30 iunie a fiecărui an în ceea ce privește datele din anul anterior.

Flotele de nave de pescuit cu paragate de înălțime trebuie să prezinte date provizorii cât mai curând posibil dar până la 30 iunie a fiecărui an în ceea ce privește datele din anul anterior. Acestea trebuie să furnizeze estimările finale ale activității de pescuit până la 30 decembrie a fiecărui an, pentru datele din anul anterior.

Termenele actuale pentru prezentarea datelor ar putea fi reduse în viitor, întrucât mijloacele de comunicare și sistemele de prelucrare a datelor devin din ce în ce mai rapide, fapt care ar putea duce la reducerea timpilor de transmisie.( 1 ) JO C 62 E, 27.2.2001, p. 79.

( 2 ) Aviz emis la 28 februarie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

( 3 ) JO L 162, 18.6.1986, p. 34.

( 4 ) JO L 162, 26.6.1999, p. 6.

( 5 ) JO L 341, 31.12.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2765/2000 (JO L 321, 19.12.2000, p. 5).

( 6 ) JO L 236, 5.10.1995, p. 24.

( 7 ) JO L 132, 27.5.1999, p. 1.

( 8 ) JO L 147, 12.6.1999, p. 23.

( 9 ) JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2846/98 (JO L 358, 31.12.1998, p. 5).

( 10 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 11 ) JO L 176, 15.7.2000, p. 1.

( 12 ) JO L 295, 13.11.2003, p. 1.

Top