Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R0214-20060101

Regulamentul (CE) nr. 214/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața laptelui praf degresat

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/214/2006-01-01

2001R0214 — RO — 01.01.2006 — 008.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 214/2001 AL COMISIEI

din 12 ianuarie 2001

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața laptelui praf degresat

(JO L 037, 7.2.2001, p.100)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1534/2002 of 28 August 2002 (*)

  L 231

35

29.8.2002

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 1931/2002 of 29 October 2002 (*)

  L 295

7

30.10.2002

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2239/2002 of 16 December 2002 (*)

  L 341

12

17.12.2002

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 2131/2003 of 4 December 2003 (*)

  L 320

3

5.12.2003

►M5

REGULAMENTUL (CE) NR. 1319/2004 AL COMISIEI din 16 iulie 2004

  L 245

11

17.7.2004

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1339/2004 of 22 July 2004 (*)

  L 249

4

23.7.2004

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 1675/2004 of 24 September 2004 (*)

  L 300

12

25.9.2004

 M8

COMMISSION REGULATION (EC) No 1838/2004 of 22 October 2004 (*)

  L 322

3

23.10.2004

►M9

REGULAMENTUL (CE) NR. 2250/2004 AL COMISIEI din 27 decembrie 2004

  L 381

25

28.12.2004

►M10

REGULAMENTUL (CE) NR. 1195/2005 AL COMISIEI din 25 iulie 2005

  L 194

8

26.7.2005

►M11

REGULAMENTUL (CE) NR. 2107/2005 AL COMISIEI din 21 decembrie 2005

  L 337

20

22.12.2005(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 214/2001 AL COMISIEI

din 12 ianuarie 2001

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața laptelui praf degresatCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate ( 1 ), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1040/2000 ( 2 ), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 a înlocuit Regulamentul (CEE) nr. 804/68 al Consiliului ( 3 ) și, de asemenea, inter alia, Regulamentul (CEE) nr. 777/87 al Consiliului ( 4 ) privind regimurile de intervenție prin cumpărare pentru unt și lapte praf degresat. Având în vedere aceste noi regimuri și în lumina experienței acumulate, normele de reglementare a intervenției pe piața laptelui praf degresat ar trebui modificate. Din motive de claritate, prin urmare, ar trebui reeditate normele specifice care au reglementat până acum diferitele aspecte ale intervenției, mai ales Regulamentul (CEE) nr. 2213/76 al Comisiei din 10 septembrie 1976 privind vânzarea laptelui praf degresat din stocul public ( 5 ), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2080/96 ( 6 ), Regulamentul (CEE) nr. 1362/87 al Comisiei din 18 mai 1987 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 777/87 privind achizițiile prin intervenție și acordarea de subvenții pentru stocarea privată a laptelui praf degresat ( 7 ), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 569/96 ( 8 ), Regulamentul (CEE) nr. 1158/91 al Comisiei din 3 mai 1991 privind achiziționarea prin licitație de lapte praf degresat de către organismele de intervenție ( 9 ) astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 124/1999 ( 10 ), și Regulamentul (CE) nr. 322/96 al Comisiei din 22 februarie 1996 de stabilire a normelor de aplicare în cazul stocurilor publice de lapte praf degresat ( 11 ), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 419/98 ( 12 ), iar dispozițiile lor ar trebui reunite într-un singur regulament.

(2)

Organismele de intervenție pot cumpăra numai laptele praf degresat care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, precum și condițiile legate de calitate și prezentare care trebuie definite. Metodele de analiză și normele de reglementare a controlului calității ar trebui, de asemenea, specificate și, după caz, ar trebui prevăzute și controale ale radioactivității laptelui praf degresat, ale cărei niveluri maxime trebuie stabilite, după caz, de legislația Comunității.

(3)

Pentru a asigura buna funcționare a regimurilor de intervenție, este necesar să se specifice condițiile de omologare a întreprinderilor de producție și verificarea conformării la acestea. Pentru a asigura eficiența regimurilor, ar trebui prevăzute acțiunile care să fie întreprinse în cazul în care condițiile în cauză nu sunt îndeplinite. Deoarece laptele praf degresat poate fi cumpărat de orice organism de intervenție din alt stat membru decât cel pe teritoriul căruia a fost produs, organismul de intervenție care cumpără ar trebui să poată verifica în astfel de cazuri îndeplinirea condițiilor legate de calitate și prezentare.

(4)

Neîndeplinirea acestor cerințe nu ar trebui să împovăreze bugetul Comunității; laptele praf degresat care nu corespunde ar trebui, prin urmare, să fie luat înapoi de operatorul economic, care ar trebui să suporte costurile de stocare respective.

(5)

Ar trebui specificată cantitatea minimă oferită spre vânzare. Ofertele ar trebui însoțite de o garanție care să asigure menținerea lor și livrarea laptelui praf degresat în termenele care urmează să fie stabilite.

(6)

În temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, organismele de intervenție pot cumpăra numai laptele praf degresat cu un conținut proteic minim. Mai mult, prețul de cumpărare poate să difere în funcție de conținutul proteic. Ar trebui definită metoda de calculare a prețului de cumpărare.

(7)

Ar trebui specificate obligațiile statelor membre în ceea ce privește gestionarea corectă a stocurilor din depozite, prin stipularea unei distanțe maxime a locului de depozitare și a costurilor care urmează să fie suportate când se depășește această distanță, în special, a accesibilității stocurilor, a identificării loturilor și a asigurării laptelui praf degresat stocat împotriva riscurilor. Pentru a se asigura aceeași frecvență și același nivel al controalelor, trebuie specificate natura și numărul inspecțiilor premiselor de stocare care urmează să fie efectuate de autoritățile naționale. Deoarece organismele de intervenție sunt obligate prin contractele existente pentru perioada actuală de stocare, ar trebui prevăzut faptul că noile condiții pe care trebuie să le îndeplinească depozitele în privința intrării și a ieșirii din depozit nu se vor aplica decât cantităților de lapte praf degresat cumpărate în cadrul intervenției începând cu 1 septembrie 2000.

(8)

În temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, cumpărarea laptelui praf degresat poate fi suspendată de îndată ce cantitățile oferite spre intervenție în perioada 1 martie–31 august a fiecărui an depășesc 109 000 tone. În acest caz, intervenția prin cumpărare poate fi făcută în cadrul unei invitații permanente la licitație, ale cărei norme de aplicare trebuie stabilite. Ar trebui definite elementele ofertei, în special cantitatea minimă, termenele de depunere și prețul maxim de cumpărare în cadrul intervenției. Pentru a asigura conformitatea cu cerințele legate de calitatea și prezentarea laptelui praf degresat la momentul organizării licitației și după intrarea în depozit, participanților la licitație ar trebui să li se ceară să depună un angajament scris în acest sens, pe lângă oferta lor. O garanție ar trebui, de asemenea, să însoțească oferta, pentru a garanta că aceasta va fi menținută după încheierea perioadei de depunere și că laptele praf degresat va fi livrat în anumite termene urmând să fie stabilite. Mai mult, ar trebui definită metoda de calculare a prețului de cumpărare în cadrul intervenției ținându-se seama de conținutul proteic al laptelui praf degresat cumpărat.

(9)

Gestionarea corectă a stocurilor de intervenție necesită revânzarea laptelui praf degresat de îndată ce apar debușeuri disponibile. Pentru a asigura accesul egal la laptele praf degresat oferit spre vânzare, toate părțile interesate ar trebui să poată să cumpere. Pentru a se evita destabilizarea pieței, prețul de vânzare ar trebui fixat ținând seama de situația de pe piață. Ar trebui prevăzute condițiile de vânzare, incluzând înregistrarea unei garanții de execuție, în special în ceea ce privește preluarea laptelui praf degresat și termenele de plată. În vederea monitorizării situației stocurilor, statele membre ar trebui să informeze Comisia în legătură cu cantitățile de lapte praf degresat vândut.

(10)

Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede acordarea unei subvenții pentru stocarea privată a laptelui praf degresat. Pentru a asigura monitorizarea corectă a acestor regimuri, ar trebui prevăzute un contract și un set de specificații privind condițiile de stocare. Din același motiv, ar trebui de asemenea stipulate normele privind documentația, raportarea și frecvența controalelor și a procedurilor de inspecție, în special în ceea ce privește cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (3). Pentru a facilita controlul prezenței produselor stocate în cadrul contractelor de stocare privată, ar trebui prevăzut ca acestea să fie scoase din depozit în loturi, cu excepția cazurilor în care statul membru autorizează ieșirea unei cantități inferioare unui lot.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele de intervenție pe piața laptelui praf degresat prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, în ceea ce privește:

(a) cumpărarea la prețul de intervenție;

(b) cumpărarea în cadrul unei invitații permanente la licitație;

▼M5

(c) vânzarea din stocul public a laptelui praf degresat în cadrul unei invitații permanente de participare la licitație;

▼B

(d) acordarea de subvenții pentru stocarea privată.CAPITOLUL II

STOCAREA PUBLICĂSecțiunea 1

Condițiile de cumpărare

Articolul 2

(1)  Organismele de intervenție cumpără numai laptele praf degresat care corespunde articolului 7 alineatul (1) primul și al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și alineatelor (2)–(7) din prezentul articol și care este oferit spre intervenție în perioada 1 martie–31 august.

(2)  Autoritățile competente controlează calitatea laptelui praf degresat folosind metodele analitice prevăzute în anexa I pe baza probelor prelevate în conformitate cu regulile enumerate în anexa III. Controalele trebuie să stabilească că laptele praf degresat nu conține alte produse, în special zară sau zer, în conformitate cu anexa I.

Cu toate acestea, în cazul în care Comisia este de acord, statele membre pot realiza un sistem de autocontrol sub propria lor supraveghere pentru anumite cerințe de calitate și anumite întreprinderi desemnate.

(3)  Nivelurile de radioactivitate din laptele praf degresat nu pot să depășească nivelurile maxime admise, după caz, de normele comunitare.

Nivelul de contaminare radioactivă a produsului este monitorizat în cazul în care este nevoie, numai pe parcursul perioadei în care este necesar. După caz, durata și domeniul de aplicare ale controalelor se determină în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(4)  Laptele praf degresat trebuie să fi fost produs în cursul celor 30 de zile anterioare zilei în care organismul de intervenție a primit oferta de vânzare. În cazul în care laptele praf degresat este depozitat în silozuri, trebuie să fi fost produs în cursul celor patru săptămâni anterioare celei în care a fost primită oferta.

(5)  Cantitatea minimă oferită spre vânzare este de 20 de tone. Statele membre pot cere ca laptele praf degresat să fie oferit numai în tone întregi.

(6)  Laptele praf degresat se pune în saci cu o greutate netă de 25 kg care îndeplinesc cerințele din anexa II și care au următoarele caracteristici, acolo unde este cazul sub formă de cod:

(a) numărul de omologare prin care se identifică fabrica și statul membru unde au fost produși;

(b) data sau, după caz, săptămâna în care au fost produși;

(c) numărul lotului de producție;

(d) descrierea „lapte praf degresat tratat printr-un procedeu de pulverizare”.

(7)  Laptele praf degresat se livrează pe paleți potriviți pentru stocare pe termen lung:

În cazul în care livrarea se face pe paleți de unică folosință, prețul de cumpărare în cadrul intervenției al laptelui praf degresat acoperă achiziționarea paleților.

În cazul în care livrarea se face pe europaleți de o calitate comparabilă, aceștia vor fi înapoiați persoanei care vinde sau schimbați cu paleți echivalenți nu mai târziu de data ieșirii din depozit.

Articolul 3

(1)  Întreprinderile menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 sunt desemnate numai în cazul în care:

▼M11

(a) sunt desemnate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 13 ) și dispun de instalațiile tehnice corespunzătoare;

▼B

(b) se angajează să țină registre permanente sub forma stabilită de fiecare organism competent din fiecare stat membru, în care să fie prezentate originea materiilor prime, cantitățile de lapte praf degresat, zară și zer obținute și pregătirea pentru comercializare, identificarea și data de ieșire din fabrică a fiecărui lot de lapte praf degresat, zară și zer;

(c) sunt de acord să supună producția de lapte praf degresat care ar putea fi oferit spre intervenție unei inspecții oficiale specifice;

(d) se angajează să informeze organismul responsabil cu inspecția, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte, despre intenția lor de a produce lapte praf degresat pentru intervenție publică; cu toate acestea, statele membre pot stabili un termen mai scurt.

(2)  Pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, autoritățile competente efectuează inspecții neanunțate la fața locului, pe baza programului de producție a laptelui praf degresat destinat intervenției realizat de întreprinderile în cauză.

Autoritățile competente efectuează cel puțin:

(a) o inspecție per perioadă de 28 de zile de producție pentru intervenție, cu cel puțin o inspecție la fiecare șase luni, pentru a examina registrele menționate la alineatul (1) litera (b);

(b) o inspecție o dată la șase luni, pentru a verifica conformitatea cu celelalte cerințe de omologare enumerate la alineatul (1).

(3)  Omologarea este retrasă în cazul în care cerințele anterioare prevăzute la alineatul (1) litera (a) nu mai sunt îndeplinite. Omologarea poate fi acordată din nou după nu mai puțin de șase luni, la cererea întreprinderii în cauză, în urma unei inspecții detaliate.

În cazul în care se descoperă că o întreprindere nu s-a conformat unuia dintre angajamentele sale menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d), cu excepția cazurilor de forță majoră, omologarea se suspendă pentru o perioadă variind între 1 și 12 luni, în funcție de gravitatea neregularității.

Un stat membru nu impune suspendarea menționată anterior în cazul în care descoperă că neregularitatea nu a fost comisă intenționat și că acestea are o importanță foarte redusă din punctul de vedere al eficienței controalelor prevăzute la alineatul (2).

(4)  Se elaborează un raport al inspecțiilor efectuate în temeiul alineatelor (2) și (3) care precizează:

(a) data controlului;

(b) durata sa;

(c) operațiunile realizate.

Raportul este semnat de inspectorul responsabil și notificat întreprinderii.

(5)  Statele membre informează Comisia cu privire la măsurile luate în legătură cu inspecțiile prevăzute la alineatele (2) și (3) în termen de o lună de la adoptarea lor.

Articolul 4

(1)  În cazul în care laptele praf degresat este oferit spre intervenție într-un stat membru altul decât cel în care a fost produs, cumpărarea este condiționată de prezentarea, până la 45 de zile după ziua în care a fost primită oferta, unui certificat furnizat de organismul competent din statul membru de origine.

Certificatul conține informațiile menționate la articolul 2 alineatul (6) literele (a), (b) și (c) și o confirmare a faptului că laptele praf degresat a fost produs direct și exclusiv din lapte degresat, în sensul articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, într-o întreprindere desemnată din cadrul Comunității.

(2)  În cazul în care statul membru de origine a efectuat controalele prevăzute la articolul 2 alineatul (2), certificatul conține de asemenea rezultatele acestor controale și confirmarea faptului că produsul în cauză este lapte praf degresat în sensul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999. În acest caz, sacii menționați la articolul 2 alineatul (6) se sigilează cu o etichetă numerotată emisă de autoritatea competentă din statul membru unde a fost fabricat laptele praf degresat. Numărul se înscrie în certificatul prevăzut la alineatul (1).Secțiunea 2

Procedura de cumpărare la prețul de intervenție

Articolul 5

(1)  Ofertele indică:

(a) numele și adresa operatorului economic care vinde;

(b) cantitatea oferită;

(c) locul de depozitare a laptelui praf degresat.

(2)  Organismul de intervenție înregistrează data la care primește oferta, cantitățile corespunzătoare și datele de producție precum și locul unde este depozitat laptele praf degresat.

În cazul în care cumpărarea la prețul de intervenție se suspendă în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, primirea și înregistrarea ofertelor se întrerupe din ziua următoare celei în care se ia decizia de suspendare.

(3)  Ofertele sunt valabile numai în cazul în care:

(a) se referă la o cantitate de lapte praf degresat care îndeplinește cerințele din articolul 2 alineatul (5);

(b) sunt însoțite de un angajament scris al operatorului economic care vinde de a se conforma articolului 2 alineatul (4) și articolului 9;

(c) se face dovada faptului că operatorul economic care vinde a înregistrat o garanție de 2 EUR per 100 kg în statul membru în care este prezentată oferta, în ziua în care este primită aceasta cel târziu.

(4)  Angajamentul prevăzut la alineatul (3) litera (b), în cazul în care este trimis inițial organismului de intervenție, este valabil prin reînnoire tacită pentru ofertele ulterioare până când este anulat în mod oficial de operatorul economic care vinde sau de organismul de intervenție, cu condiția ca:

(a) oferta inițială să prevadă că operatorul economic intenționează să beneficieze de această dispoziție;

(b) ofertele ulterioare se referă la această dispoziție [făcând trimitere la „articolul 5 alineatul (4)”] și la data primei oferte.

Articolul 6

Menținerea ofertei și livrarea laptelui praf degresat către depozitul numit de organismul de intervenție în termenul stabilit în articolul 7 alineatul (2) constituie cerințe primare în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei ( 14 ).

Articolul 7

(1)  După verificarea ofertei și în termen de cinci zile lucrătoare de la ziua primirii acesteia, organismul de intervenție eliberează un ordin de livrare datat și numerotat care indică:

(a) cantitatea de lapte praf degresat care urmează să fie livrată;

(b) data finală a livrării;

(c) depozitul unde trebuie livrat laptele praf degresat.

(2)  Laptele praf degresat este livrat în termen de 28 de zile de la ziua în care este primită oferta de vânzare. Livrarea poate fi făcută în mai multe transporturi.

(3)  Garanția menționată la articolul 5 alineatul (3) litera (c) se restituie de îndată ce cantitatea indicată în ofertă este livrată.

Cu toate acestea, în cazul în care controalele prevăzute la articolul 2 alineatul (2) arată că laptele praf degresat nu este în conformitate cu cerințele din articolul în cauză, garanția se restituie totuși pentru cantitățile care nu au fost încă livrate.

(4)  Laptele praf degresat se consideră preluat de către organismul de intervenție în ziua în care întreaga cantitate de lapte praf degresat inclusă în ofertă intră în depozitul numit de organismul de intervenție, dar nu înainte de ziua în care este emis ordinul de livrare.

(5)  Cu excepția cazurilor de forță majoră, în cazul în care operatorul economic care vinde nu livrează laptele praf degresat în termenul stabilit, garanția prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera (c) se confiscă proporțional cu cantitățile nelivrate, iar cumpărarea se anulează în ceea ce privește restul laptelui praf degresat.

Articolul 8

(1)  Organismul de intervenție plătește pentru laptele praf degresat preluat între a o sută douăzecea și a o sută patruzecea zi de după data preluării, cu condiția ca acesta să fie în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 2.

(2)  În cazul în care conținutul proteic al substanței uscate fără grăsimi, determinat cu ajutorul metodei descrise în anexa I, este de cel puțin 35,6 %, prețul de cumpărare este egal cu prețul de intervenție aplicabil în ziua în care a fost produs laptele praf degresat.

În cazul în care conținutul proteic în cauză este de cel puțin 31,4 % și de cel mult 35,6 %, prețul de cumpărare este egal cu prețul de intervenție minus o sumă calculată după cum urmează:

prețul de intervenție × [(0,356 – conținutul proteic) × 1,75].

Articolul 9

Când face oferta operatorul economic care vinde se angajează, în cazul în care inspecția descoperă că laptele praf degresat nu este în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 2:

(a) să ia înapoi bunurile în cauză;

(b) înainte de a lua înapoi bunurile, să plătească costurile de stocare pentru cantitățile în cauză de la data la care sunt preluate până la data la care ies din depozit.

Costurile de stocare datorate se determină pe baza sumelor forfetare pentru costurile de intrare în depozit, de ieșire din depozit și de stocare, stabilite în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1883/78 al Consiliului ( 15 ).Secțiunea 3

Intrarea și ieșirea din depozit

Articolul 10

(1)  Depozitele menționate la articolul 7 alineatul (1) al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 au următoarele caracteristici:

(a) sunt uscate, bine întreținute și fără paraziți;

(b) nu prezintă mirosuri străine;

(c) permit o bună aerisire;

(d) au o capacitate de cel puțin 1 000 de tone și facilități de ieșire care pot permite în fiecare zi ieșirea a cel puțin 3 % din cantitatea depozitată, cu o rată minimă de 100 de tone pe zi. În acest scop, nu vor fi luate în considerare decât cantitățile de lapte praf degresat cumpărate începând cu 1 septembrie 2000.

Riscurile legate de stocarea laptelui praf degresat se acoperă printr-o asigurare care poate lua forma unei obligații contractuale a persoanelor care depozitează sau a unei acoperiri cuprinzătoare a răspunderii suportate de organismul de intervenție. Statul membru poate de asemenea acționa ca fiind propriul său garant.

(2)  Organismele de intervenție cer ca laptele praf degresat să fie plasat și păstrat în depozit pe paleți și în loturi ușor de identificat și de accesat.

(3)  Autoritatea competentă responsabilă cu inspecția verifică prezența produselor în depozit în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2148/96 al Comisiei ( 16 ).

Articolul 11

(1)  Organismul de intervenție alege depozitul disponibil cel mai apropiat de locul unde este stocat laptele praf degresat.

Cu toate acestea, organismul de intervenție poate alege alt depozit situat în limita distanței menționate la alineatul (2). Organismul poate alege un depozit situat dincolo de acea distanță, luând în considerare costurile de stocare și de transport. În acest caz organismul de intervenție notifică Comisia cu privire la alegerea sa.

(2)  Distanța maximă menționată la articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 este de 350 km. Dincolo de această distanță, costurile suplimentare de transport suportate de organismul de intervenție sunt de 0,05 EUR per tonă și per kilometru.

Cu toate acestea, în cazul în care organismul de intervenție care cumpără laptele praf degresat oferit spre vânzare se află într-un stat membru altul decât cel pe teritoriul căruia acesta este stocat, nu se ține seama de distanța dintre depozitul - operatorului economic care vinde și frontiera statului membru de unde provine organismul de intervenție care cumpără când se calculează distanța maximă menționată în primul paragraf.

Articolul 12

(1)  La scoaterea din depozit, organismul de intervenție pregătește laptele praf degresat pe paleți la cheiul de încărcare al depozitului, încărcat în mijlocul de transport, dar nearimat.

În cazul în care laptele praf degresat este pregătit pe europaleți sau pe paleți de calitate comparabilă, cumpărătorul înapoiază paleți echivalenți organismului de intervenție la scoaterea din depozit.

(2)  Costurile de arimare și de descărcare de pe paleți sunt suportate de cumpărătorul laptelui praf degresat. Aceste costuri sunt fixate de statul membru pe bază forfetară și notificate la cerere părților interesate. Comisia este informată cu privire la aceasta în termen de o lună de la adoptarea prezentului regulament și înainte de orice schimbări făcute după aceea.Secțiunea 4

Norme speciale aplicabile cumpărării prin procedură de licitație

Articolul 13

În cazul în care Comisia hotărăște că laptele praf degresat urmează să fie cumpărat printr-o invitație permanentă deschisă la licitație în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și în conformitate cu procedura din articolul 42 din regulamentul menționat anterior, se aplică articolele 2, 3, 4, 10, 11 și 12 din prezentul regulament, cu excepția cazurilor pentru care există dispoziții diferite în prezenta secțiune.

Articolul 14

(1)  Invitațiile la licitație se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

▼M9

(2)  Termenul pentru prezentarea ofertelor pentru fiecare dintre licitațiile individuale expiră în fiecare a doua și a patra zi de marți a fiecărei luni, la ora 11 (ora Bruxelles-ului), cu excepția celei de-a doua zile de marți a lunii august. În cazul în care respectiva zi de marți coincide cu o zi nelucrătoare, termenul expiră în ziua lucrătoare precedentă, la ora 11 (ora Bruxelles-ului).

▼B

Articolul 15

(1)  Părțile interesate participă la procedura de licitație anunțată de organismul de intervenție dintr-un stat membru fie depunând o ofertă scrisă în schimbul unei chitanțe de primire fie prin orice mijloc de telecomunicație cu dovadă de primire.

(2)  Ofertele trebuie să cuprindă:

(a) numele și adresa ofertantului;

(b) cantitatea oferită;

(c) prețul propus pentru 100 kg de lapte praf degresat, care nu include taxele naționale, livrat pe paleți la cheiul de încărcare al depozitului unde se face stocarea, în euro cu cel mult două zecimale;

(d) locul unde este stocat laptele praf degresat.

(3)  Ofertele sunt valabile numai în cazul în care:

(a) se referă la laptele praf degresat produs în timpul celor 21 de zile sau, după caz, celor trei săptămâni care precedă termenul limită de depunere a ofertelor prevăzut la articolul 14 alineatul (2). În cazul în care intervalul dintre cele două invitații la licitație depășește 21 de zile, laptele praf degresat poate să fi fost produs în timpul acelei perioade;

(b) se referă la o cantitate de lapte praf degresat conformă cu dispozițiile din articolul 2 alineatul (5);

(c) sunt însoțite de un angajament scris din partea ofertantului de a se conforma literei (a) din prezentul alineat și articolului 9;

(d) se face dovada că ofertantul a înregistrat o garanție de 2 EUR per 100 kg pentru invitația la licitație în cauză, în statul membru în care a fost depusă oferta, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

(4)  Angajamentul prevăzut la alineatul (3) litera (c) se înaintează întâi organismului de intervenție, este valabil prin reînnoire tacită pentru ofertele următoare până la anularea explicită de către ofertant sau organismul de intervenție, cu condiția ca:

(a) oferta inițială să stipuleze că ofertantul intenționează să beneficieze de prezenta dispoziție;

(b) ofertele următoare să se refere la prezenta dispoziție [făcând trimitere la „articolul 15 alineatul (4)”] și la data ofertei inițiale.

(5)  Ofertele nu pot fi retrase după expirarea perioadei de depunere a ofertelor prevăzute la articolul 14 alineatul (2) legată de invitația la licitație în cauză.

Articolul 16

Menținerea ofertei după termenul limită de depunere a ofertelor și livrarea laptelui praf degresat către depozitul numit de organismul de intervenție în cadrul perioadei de timp prevăzute la articolul 19 alineatul (3) constituie cerințe primare în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

Articolul 17

▼M9

(1)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile și prețurile oferite de ofertanți la data expirării termenului prevăzut la articolul 14 alineatul (2).

În cazul în care nu s-a depus nici o ofertă, statele membre informează Comisia cu privire la aceasta, în același termen.

▼B

(2)  În lumina ofertelor primite pentru fiecare invitație la licitație, Comisia fixează un preț de cumpărare maxim, cu trimitere la prețurile de intervenție aplicabile, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(3)  Comisia poate hotărî să nu dea curs nici unei oferte din cadrul unei runde a licitației.

Articolul 18

(1)  Ofertele sunt refuzate în cazul în care prețul propus este mai ridicat decât prețul maxim menționat la articolul 17 alineatul (2) stabilit pentru invitația la licitație în cauză.

(2)  Drepturile și obligațiile care rezultă în cadrul invitațiilor la licitație nu sunt transferabile.

Articolul 19

(1)  Organismul de intervenție informează imediat ofertanții cu privire la rezultatul participării lor în cadrul invitației la licitație.

În cazul ofertelor care au fost respinse, garanția prevăzută la articolul 15 alineatul (3) litera (d) se restituie imediat.

(2)  Organismul de intervenție eliberează imediat ofertanților acceptați un ordin de livrare data și numerotat care precizează:

(a) cantitatea care urmează să fie livrată;

(b) data finală de livrare a laptelui praf degresat;

(c) depozitul la care trebuie livrat laptele praf degresat.

(3)  Participanții la licitație a căror ofertă a fost acceptată livrează laptele praf degresat la 28 de zile de la expirarea termenului de depunere a ofertelor cel târziu. Livrarea poate fi făcută în mai multe transporturi.

(4)  Garanția se restituie de îndată ce ofertantul a livrat cantitatea indicată pe ordinul de livrare în cadrul perioadei de timp stabilite.

(5)  Cu excepția cazurilor de forță majoră, în cazul în care ofertantul nu livrează în cadrul perioadei prevăzute, garanția menționată în articolul 15 alineatul (3) litera (d) se confiscă proporțional cu cantitățile nelivrate și, mai mult, cumpărarea cantității rămase se anulează.

Articolul 20

(1)  Organismul de intervenție plătește participantului la licitație a cărui ofertă a fost acceptată prețul indicat în alineatul (2) din prezentul articol, între a o sută douăzecea și a o sută patruzecea zi de la data preluării laptelui praf degresat, cu condiția ca acesta să fie conform dispozițiilor articolului 2 alineatele (1), (2), (3), (5), (6) și (7) și ale articolului 15 alineatul (3) litera (a).

(2)  În cazul în care conținutul proteic al substanței uscate fără grăsimi, determinat prin metoda descrisă în anexa I, depășește 35,6 %, prețul de cumpărare este egal cu prețul indicat în ofertă.

În cazul în care conținutul proteic în cauză este de cel puțin 31,4 % și de cel mult 35,6 %, prețul de cumpărare este egal cu prețul indicat în ofertă minus o sumă care se calculează după cum urmează:

prețul oferit × [(0,356 – conținut proteic) × 1,75].

(3)  Laptele praf degresat se consideră preluat de organismul de intervenție în ziua în care întreaga cantitate de lapte praf degresat cuprinsă în ofertă intră în depozitul de stocare numit de organismul de intervenție, dar nu înainte de ziua următoare celei în care a fost eliberat ordinul de livrare.

▼M5Secțiunea 5

Vânzarea laptelui praf degresat din stocul public prin invitație permanentă de participare la licitație

Articolul 21

(1)  Vânzarea laptelui praf degresat intrat în stoc înainte de ►M10  1 iulie 2005 ◄ se realizează în conformitate cu procedura de participare permanentă la licitație instituită de fiecare dintre organismele de intervenție.

(2)  Organismul de intervenție emite un anunț de participare permanentă la licitație în care indică, în special, termenul și locul de prezentare a ofertelor. În afară de aceasta, organismul de intervenție indică, pentru cantitățile de laptele praf degresat pe care le deține:

(a) amplasarea antrepozitelor în care este depozitat laptele praf degresat destinat vânzării;

(b) cantitățile de lapte praf degresat puse în vânzare în fiecare antrepozit.

Un anunț de participare permanentă la licitație se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu opt zile înainte de expirarea primului termen de prezentare a ofertelor.

(3)  Organismul de intervenție actualizează și pune la dispoziția celor interesați, la cererea lor, o listă cu indicațiile prevăzute la alineatul (2). În afară de aceasta, organismul publică regulat respectiva listă actualizată, într-o formă adecvată pe care o precizează în anunțul de participare permanentă la licitație.

(4)  Organismul de intervenție adoptă dispozițiile necesare pentru a le permite celor interesați:

(a) să examineze, pe speze proprii, înainte de depunerea ofertei, eșantioane din laptele praf degresat pus în vânzare;

(b) să verifice rezultatele analizelor menționate la articolul 2 alineatul (2).

Articolul 22

(1)  În decursul perioadei de valabilitate a invitației permanente de participare la licitație, Organismul de intervenție emite invitații de participare pentru licitații individuale.

▼M9

(2)  Termenul pentru prezentarea ofertelor pentru fiecare dintre licitațiile individuale expiră în fiecare a doua și a patra zi de marți a fiecărei luni la ora 11 (ora Bruxelles-ului), cu excepția celei de-a doua zile de marți a lunii august și a celei de-a patra zile de marți a lunii decembrie. În cazul în care respectiva zi de marți coincide cu o zi nelucrătoare, termenul expiră în ziua lucrătoare precedentă la ora 11 (ora Bruxelles-ului).

▼M5

Articolul 23

(1)  Ofertanții participă la licitația individuală prin depunerea unei oferte la organismul de intervenție cu confirmare de primire sau prin orice alte mijloace scrise de telecomunicație, cu confirmare de primire.

Oferta se prezintă organismului de intervenție care deține laptele praf degresat.

(2)  Oferta indică:

(a) numele și adresa ofertantului;

(b) cantitatea solicitată;

(c) prețul oferit pentru 100 kg de lapte praf degresat, fără taxe și impuneri naționale, franco antrepozit, exprimat în euro;

(d) după caz, antrepozitul în care se află laptele praf degresat și, eventual, un antrepozit de înlocuire.

(3)  O ofertă este valabilă numai în cazul în care:

(a) are ca obiect o cantitate de cel puțin 10 tone, cu excepția cazului în care cantitatea disponibilă într-un antrepozit este mai mică de 10 tone;

(b) este însoțită de angajamentul scris al ofertantului de a respecta dispozițiile prezentului regulament;

(c) se face dovada că ofertantul a constituit, în statul membru în care se depune oferta și înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor prevăzut la articolul 22 alineatul (2), o garanție de licitație în valoare de 50 de euro per tonă pentru licitația individuală în cauză.

(4)  Oferta nu poate fi retrasă după expirarea termenului prevăzut la articolul 22 alineatul (2).

Articolul 24

În ceea ce privește garanția de licitație prevăzută la articolul 23 alineatul (3) litera (c), menținea ofertei după expirarea termenului menționat la articolul 22 alineatul (2) și plata prețului în termenul stabilit la articolul 24f alineatul (2) constituie cerințe principale în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

▼M5Secțiunea 6

Desfășurarea procedurii de licitație

Articolul 24a

(1)  Comisiei îi sunt comunicate de statele membre, la data expirării termenului prevăzut la articolul 22 alineatul (2), cantitățile și prețurile oferite de ofertanți, precum și cantitatea de lapte praf degresat pus în vânzare.

Statele membre transmit aceste informații identificând fiecare agent printr-un cod numeric, necunoscut de serviciile Comisiei. Statele membre precizează dacă același agent a prezentat oferte multiple.

▼M9

În cazul în care nu s-a depus nici o ofertă, statele membre informează Comisia cu privire la aceasta, în același termen, în cazul în care laptele praf degresat este disponibil pentru vânzare în statul membru respectiv.

▼M5

(2)  Ținând seama de ofertele primite pentru fiecare procedură individuală de licitație, Comisia stabilește un preț minimal de vânzare al laptelui praf degresat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999. Acest preț poate să fie diferențiat în funcție de data intrării în stoc și de amplasarea cantităților de lapte praf degresat pus în vânzare.

Se poate decide neadjudecarea respectivei licitații.

Decizia privind procedura individuală de licitație se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 24b

Oferta se refuză în cazul în care prețul propus este mai mic decât prețul minimal.

Articolul 24c

(1)  Organismul de intervenție procedează la adjudecare în conformitate cu normele prevăzute la alineatele (2)-(5).

(2)  Laptele praf degresat se adjudecă în funcție de data intrării sale în stoc, pornind de la produsul cel mai vechi din cantitatea totală disponibilă din antrepozitul sau antrepozitele desemnate de agent.

(3)  Ofertantul declarat câștigător este cel care oferă prețul cel mai ridicat. În cazul în care cantitatea disponibilă nu este epuizată, restul cantității se adjudecă celorlalți ofertanți, în funcție de prețurile oferite, pornind de la prețul cel mai ridicat.

(4)  În cazul în care acceptarea unei oferte implică, în ceea ce privește antrepozitul în cauză, depășirea cantității de lapte praf degresat disponibile, ofertantului în cauză i se adjudecă numai respectiva cantitate disponibilă.

Cu toate acestea, organismul de intervenție poate desemna, de comun acord cu ceilalți ofertanți, alte antrepozite, pentru a compensa cantitatea prevăzută în ofertă.

(5)  În cazul în care, prin acceptarea mai multor oferte care prezintă același preț pentru același antrepozit, cantitatea disponibilă ar fi depășită, adjudecarea se realizează prin repartizarea cantității disponibile proporțional cu cantitățile prevăzute în ofertele în cauză.

Cu toate acestea, în cazul în care o astfel de repartizare ar conduce la atribuirea unor cantități mai mici de cinci tone, adjudecarea se realizează prin tragere la sorți.

(6)  În a treia zi lucrătoare a săptămânii următoare datei de publicare a deciziei prevăzute la articolul 24a alineatul (2), Comisiei îi sunt comunicate de statele membre numele și adresa fiecărui ofertant, corespunzătoare codului numeric menționat la articolul 24a alineatul (1).

Articolul 24d

Drepturile și obligațiile care decurg din invitația de participare la licitație nu sunt transferabile.

Articolul 24e

(1)  Fiecare ofertant este informat de îndată de către organismul de intervenție cu privire la rezultatul participării sale la procedura individuală de licitație.

Pentru ofertele necâștigătoare, garanția menționată la articolul 23 alineatul (3) litera (c) se eliberează de îndată.

(2)  Înainte de ridicarea din depozit a laptelui praf degresat și în termenul prevăzut la articolul 24f alineatul (2), ofertantul declarat câștigător plătește organismul de intervenție, pentru fiecare cantitate pe care dorește să o ridice, suma corespunzătoare ofertei depuse.

Articolul 24f

(1)  După plata sumei prevăzute la articolul 24e alineatul (2), organismul de intervenție eliberează un ordin de preluare în care se indică:

(a) cantitatea pentru care s-a plătit valoarea corespunzătoare;

(b) antrepozitul în care este depozitat laptele praf degresat;

(c) data limită de preluare a laptelui praf degresat.

(2)  Ofertantul declarat câștigător, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului menționat la articolul 22 alineatul (2), preia laptele praf degresat care i-a fost atribuit. Preluarea poate fi efectuată în loturi de minimum 5 tone. În cazul în care se încadrează sub această limită, cantitatea rămasă într-un antrepozit poate fi, totuși, preluată.

Cu excepția cazurilor de forță majoră, în cazul în care preluarea laptelui praf degresat nu s-a realizat în termenul prevăzut la primul paragraf, costurile de antrepozitare sunt suportate de ofertantul declarat câștigător, din ziua următoare datei de expirare a respectivului termen. De asemenea, antrepozitarea se realizează pe riscurile ofertantului declarat câștigător.

(3)  Garanția constituită în temeiul articolului 23 alineatul (3) litera (c) se eliberează de îndată, pentru cantitățile preluate în termenul prevăzut la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol.

În cazurile de forță majoră prevăzute la alineatul (2) paragraful al doilea, organismul de intervenție ia măsurile pe care le consideră necesare, ținând seama de circumstanțele invocate.

▼BCAPITOLUL III

STOCAREA PRIVATĂSecțiunea 1

Contractul și condițiile de stocare

Articolul 25

În sensul prezentului capitol:

(a) „lot de stocare” înseamnă o cantitate care cântărește cel puțin 10 tone, cu compoziție și calitate omogenă, provenită dintr-o singură fabrică, stocată într-un singur depozit în aceeași zi;

(b) „ziua începerii stocării în cadrul contractului” înseamnă ziua următoare celei de intrare în depozit;

(c) „ultima zi de stocare în cadrul contractului” înseamnă ziua de dinainte celei de ieșire din depozit.

Articolul 26

În cazul în care Comisia hotărăște să acorde subvenții pentru stocarea privată a laptelui praf degresat în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, contractele de stocare privată se încheie între organismul de intervenție din statul membru pe teritoriul căruia este stocat laptele praf degresat și persoane fizice sau juridice, denumite în continuare „contractanți”.

Articolul 27

Contractele de stocare privată pot fi încheiate numai pentru laptele praf degresat, menționat la articolul 7 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, care:

(a) conține cel mult 11 % grăsimi și 5 % apă și are un conținut proteic al substanței uscate fără grăsimi de cel puțin 31,4 %;

(b) a fost fabricat în timpul celor 28 de zile sau patru săptămâni dinaintea zilei începerii stocării în cadrul contractului într-o întreprindere omologată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) care este de acord să supună producția sa de lapte praf degresat care ar putea fi inclusă într-un contract de stocare unei inspecții oficiale specifice;

(c) are un nivel de radioactivitate care nu depășește nivelurile maxime prevăzute la articolul 2 alineatul (3);

(d) este stocat în saci cu un conținut net de 25 kg sau în „saci mari” care cântăresc cel mult 1 500 kg și poartă următoarele informații, după caz, în coduri:

(i) numărul de omologare care identifică fabrica și statul membru în care a fost produs;

(ii) ziua sau săptămâna de fabricație;

(iii) numărul lotului de fabricație;

(iv) greutatea netă;

(e) nu a fost plasat în cadrul regimurilor menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 565/80 al Consiliului ( 17 ); plasarea ulterioară în cadrul regimurilor în cauză se consideră că încheie perioada de stocare contractată.

Articolul 28

(1)  Contractele de stocare se încheie în scris pentru unul sau mai multe loturi de stocare și includ, în special, dispoziții privind:

(a) cantitatea de lapte praf degresat la care se aplică contractul;

(b) suma subvenției;

(c) datele legate de executarea contractului, fără să aducă atingere unei decizii a Comisiei în temeiul articolului 7 alineatul (3) al treilea paragraf a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 42 din regulamentul în cauză;

(d) identitatea depozitelor unde se face stocarea.

(2)  Verificările, în special cele prevăzute la articolul 33, sunt incluse în caietul de sarcini întocmit de organismul de intervenție din statul membru unde se face stocarea. Contractul de stocare face referire la aceste sarcini.

Articolul 29

(1)  Perioadele de intrare și de ieșire din depozit se fixează când se hotărăște acordarea de subvenții pentru stocarea privată a laptelui praf degresat.

(2)  Ieșirea din depozit se face în loturi de stocare întregi. Cu toate acestea, în condițiile menționate la articolul 33 alineatul (2) litera (a), numai o cantitate sigilată poate fi scoasă din depozit.

Articolul 30

(1)  Cererile de încheiere a contractelor cu organismul de intervenție pot privi numai loturile de lapte praf degresat care au fost stocate în totalitate.

Cererile trebuie să ajungă la organismul de intervenție în cel mult 30 de zile de la data intrării în stocare. Organismele de intervenție înregistrează data de primire a cererilor.

În cazul în care o cerere ajunge la organismul de intervenție în termen de 10 zile lucrătoare de la data limită, contractul de stocare poate fi încheiat dar subvenția este redusă cu 30 %.

(2)  Contractele de stocare se încheie în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a fost înregistrată cererea.

Articolul 31

În cazul în care laptele praf degresat este stocat în alt stat membru decât cel în care a fost fabricat, poate fi încheiat un contract de stocare ca cel menționat la articolul 30 numai cu condiția prezentării unui certificat furnizat de organismul competent din statul membru de origine în termen de 50 de zile de la data la care laptele praf degresat a intrat în depozit.

Certificatul indică numărul de omologare prin care se identifică fabrica și statul membru de origine, ziua sau luna de producție și numărul lotului de fabricație și confirmă că produsul în cauză este lapte praf degresat în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

În cazul menționat în primul paragraf din prezentul articol, contractele de stocare se încheie în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cererii.Secțiunea 2

Verificări

Articolul 32

(1)  Statul membru se asigură că toate condițiile care conferă dreptul la plata subvenției sunt îndeplinite.

(2)  Contractantul sau, la cererea statului membru sau cu autorizația sa, persoana responsabilă de depozit furnizează autorității competente responsabile cu inspecția orice documente care permit verificarea următoarelor caracteristici ale produselor plasate în stocare privată:

(a) numărul de omologare prin care se identifică fabrica și statul membru de origine;

(b) data fabricației;

(c) data intrării în depozit;

(d) numărul lotului de fabricație;

(e) prezența în depozit și adresa depozitului;

(f) data ieșirii din depozit.

(3)  Contractantul sau, după caz, persoana responsabilă cu depozitul în care se face stocarea ține registre ale stocului disponibile la depozit pentru fiecare contract, care includ:

(a) numărul lotului de stocare al produselor plasate în stocare privată;

(b) datele de intrare și de ieșire din depozit;

(c) cantitatea de lapte praf degresat, indicată pentru fiecare lot de stocare;

(d) locul unde se găsesc produsele în depozit.

(4)  Produsele stocate sunt ușor de identificat și de accesat. Ele sunt identificate individual în funcție de contract.

Articolul 33

(1)  La intrarea în depozit autoritatea competentă efectuează verificări în cadrul perioadei care începe la data intrării în stocare și se termină la 28 de zile după data înregistrării cererii de încheiere a contractului.

Pentru a se asigura că produsele stocate pot beneficia de subvenție, verificările se fac pe un eșantion reprezentativ de cel puțin 5 % din cantitățile stocate pentru a se asigura că loturile de stocare sunt conforme în întregime din punct de vedere fizic cererii de încheiere a unui contract în ceea ce privește greutatea, identificarea și natura produselor.

(2)  Autoritatea competentă:

(a) fie sigilează produsele în funcție de contract, lot de stocare sau o cantitate mai mică la momentul verificării prevăzute la alineatul (1);

(b) sau face o verificare neanunțată, luând probe prin sondaj, pentru a se asigura că produsele se află în depozit. Proba prin sondaj în cauză este reprezentativă și corespunde la cel puțin 10 % din cantitatea totală contractată pentru o măsură de subvenție a stocării private.

(3)  La sfârșitul perioadei de stocare contractată, autoritatea competentă verifică, luând probe prin sondaj, greutatea și identificarea. Cu toate acestea, în cazul în care laptele praf degresat se află încă în depozit după expirarea perioadei maxime de stocare contractată, această verificare poate fi făcută la ieșirea produsului din depozit.

În scopul verificării, contractantul informează autoritatea competentă, indicând loturile de stocare în cauză, cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte:

(a) de sfârșitul perioadei maxime de stocare contractată de 180 de zile

sau

(b) de începutul operațiunilor de scoatere din depozit, în cazul în care acestea au loc în timpul sau după perioadei de 180 de zile.

Statul membru poate accepta o limită de timp mai scurtă de cinci zile lucrătoare.

(4)  Se întocmește un raport al verificărilor efectuate în temeiul alineatelor (1), (2) și (3), care specifică:

(a) data verificării;

(b) durata verificării;

(c) operațiunile efectuate.

Raportul se semnează de inspectorul responsabil și se contrasemnează de contractant sau, după caz, de persoana responsabilă de depozit și se include în dosarul de plăți.

(5)  În cazul în care apar neregularități care afectează cel puțin 5 % din cantitățile de produse verificate, verificarea se extinde la un eșantion mai mare care urmează să fie stabilit de autoritatea competentă.

Statele membre notifică astfel de cazuri Comisiei în termen de patru săptămâni.Secțiunea 3

Subvenția pentru stocare

Articolul 34

(1)  Subvenția pentru stocarea privată prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 poate fi acordată numai în cazul în care perioada de stocare contractată este între 60 și 180 de zile.

În cazul în care contractantul nu respectă limita de timp menționată la articolul 33 alineatul (3) din prezentul regulament, subvenția se reduce cu 15 % și se plătește numai pentru perioada pentru care contractantul furnizează autorității competente dovezi satisfăcătoare că laptele praf degresat a rămas în stocare contractată.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 35 din prezentul regulament, Comisia stabilește suma subvenției în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(3)  Subvenția se plătește la cererea contractantului, la sfârșitul perioadei de stocare contractată, în termen de 120 de zile de la primirea cererii, cu condiția ca verificările prevăzutela articolul 33 alineatul (3) să fi fost efectuate și ca condițiile pentru a beneficia de subvenție să fi fost îndeplinite.

Cu toate acestea, în cazul în care o anchetă administrativă privind dreptul de a beneficia de ajutor este în desfășurare, plata nu se face până la recunoașterea acestui drept.

Articolul 35

În cazul în care situația de pe piață necesită acest lucru, suma subvenției, perioadele de intrare și de ieșire din depozit și lungimea maximă a stocării pot fi modificate pe parcursul anului pentru contractele care urmează să fie încheiate.CAPITOLUL IV

NOTIFICARE

▼M5

Articolul 36

(1)  Comisiei îi sunt comunicate de statele membre, în ziua de luni a fiecărei săptămâni, înainte de ora 15 (ora Bruxelles-ului), cantitățile de lapte praf degresat care, în cursul săptămânii anterioare, au făcut obiectul:

(a) unei oferte de vânzare, în conformitate cu articolul 5;

(b) unui contract de stocare privată, în conformitate cu articolul 28.

(2)  Din momentul în care se constată că ofertele prevăzute la articolul 5 au atins 80 000 de tone, informațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol se comunică zilnic, înainte de ora 15 (ora Bruxelles-ului), în ceea ce privește cantitățile de lapte praf degresat oferite în ziua anterioară.

▼BCAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 37

Regulamentele (CEE) nr. 2213/76, (CEE) nr. 1362/87, (CEE) nr. 1158/91 și (CE) nr. 322/96 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 38

Prezentul regulament intră în vigoare a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA ICERINȚE LEGATE DE COMPOZIȚIE, CARACTERISTICI DE CALITATE ȘI METODE ANALITICE

Parametri

Caracteristici legate de conținut și calitate

Metodă de referință

Conținut proteic

Minim 31,4 % din substanța uscată fără grăsimi

 (1)

Conținut în grăsimi

Maxim 1,00 %

 (1)

Conținut în apă

Maxim 3,5 %

 (1)

Aciditate titrabilă în ml de soluție decinormală de hidroxid de sodiu

Maxim 19,5 ml

 (1)

Conținut de lactați

Maxim 150 mg/100 g

 (1)

Aditivi

Nici unul

 (1)

Test cu fosfatază

Negativ, respectiv egal cu sau mai mic de 4 μg de fenol per gram de lapte reconstituit

 (1)

Index de solubilitate

Maxim 0,5 ml (24 °C)

 (1)

Conținut de particule arse

Maxim 15,0 mg, respectiv minim disc B

 (1)

Conținut de microorganisme

Maxim 40 000 per gram

 (1)

Identificarea coliformilor

Negativ în 0,1 g

 (1)

Identificarea zarei (2)

Negativ (3)

 (1)

Identificarea zerului închegat (4)

Nici una

 (1)

Identificarea zerului acid (4)

Nici una

Metodă omologată de autoritatea competentă

Gust și miros

Curat

 (1)

Aspect

Culoare albă sau ușor gălbuie, fără impurități și particule colorate

 (1)

Substanțe antimicrobiane

Negativ (5)

 (1)

(1)   Vezi Regulamentul (CE) nr. 213/2001 al Comisiei din 9 ianuarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de analiză și de evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2771/1999 și (CE) nr. 2799/1999 (JO L 37, 7.2.2001, p. 1).

(2)   „Zară” este produsul secundar din fabricarea untului obținut după baterea smântânii și separarea grăsimilor solide.

(3)   Absența zarei poate fi stabilită fie printr-o inspecție la fața locului a planului de producție efectuată fără să fi fost anunțată cu cel puțin o săptămână înainte, fie printr-o analiză de laborator a produsului final care indică un maxim de 69,31 mg FEDP per 100 g.

(4)   „Zer” este produsul secundar din fabricarea brânzei sau a cazeinei obținut prin acțiunea acizilor, închegare și/sau procese chimico-fizice.

(5)   Laptele utilizat pentru fabricarea laptelui praf degresat trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în secțiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.
ANEXA II

AMBALAREA

1.

Laptele praf degresat se împachetează în saci noi, curați, uscați, intacți și cu o masă netă de 25 kg.

2.

Sacii au cel puțin trei straturi, care împreună corespund la cel puțin 420 J/m2 medie TEA.

Al doilea strat este acoperit cu un strat de polietilenă de cel puțin 15 g/m2.

În interiorul straturilor de hârtie, pe fundul acestora, se sudează o pungă de polietilenă de cel puțin 0,08 mm grosime.

3.

Sacii sunt conformi cu standardul EN 770.

4.

La umplerea sacilor, laptele praf trebuie îndesat foarte bine. În nici un caz nu trebuie lăsate granule de lapte praf să pătrundă între diferitele straturi ale sacilor.
ANEXA III

EȘANTIONAREA ȘI ANALIZAREA LAPTELUI PRAF DEGRESAT OFERIT SPRE INTERVENȚIE

1. Prelevarea probelor se face în conformitate cu procedura prevăzută în Standardul Internațional ISO 707. Cu toate acestea, statele membre pot folosi altă metodă de prelevare a probelor cu condiția ca aceasta să fie conformă cu principiile standardului menționat anterior.

2. Numărul pachetelor selectate pentru verificarea probelor:

(a) ofertele care conțin cel mult 800 de saci de 25 kg: cel puțin opt;

(b) ofertele care conțin cel puțin 800 de saci de 25 kg: cel puțin opt, plus încă unul pentru fiecare cantitate suplimentară de 800 de saci sau fracțiune a acesteia.

3. Greutatea probei: din fiecare pachet se prelevează probe de cel puțin 200 g.

4. Gruparea probelor: într-o probă globală se combină cel mult nouă probe.

5. Analizarea probelor: fiecare probă globală este supusă unei analize pentru a se verifica toate caracteristicile de calitate enumerate în Anexa I.

6. În cazul în care probele prezintă defecte:

(a) în cazul în care o probă mixtă prezintă un defect în ceea ce privește un anumit parametru, cantitatea din care a fost prelevată proba în cauză este respinsă;

(b) în cazul în care o probă mixtă prezintă un defect în ceea ce privește mai mulți parametri, cantitatea din care provine proba în cauză este respinsă și se prelevează probe pentru restul cantităților din aceeași fabrică; analiza acestor probe este decisivă. În acest caz:

 numărul de probe prevăzut la punctul 2 se dublează;

 în cazul în care o probă prezintă un defect în ceea ce privește unul sau mai mulți parametri, cantitatea din care a fost prelevată proba este respinsă.( 1 ) JO L 160, 26.6.1999, p. 48.

( 2 ) JO L 118, 19.5.2000, p. 1.

( 3 ) JO L 148, 28.6.1968, p. 13.

( 4 ) JO L 78, 20.3.1987, p. 10.

( 5 ) JO L 249, 11.9.1976, p. 6.

( 6 ) JO L 279, 31.10.1996, p. 15.

( 7 ) JO L 129, 19.5.1987, p. 9.

( 8 ) JO L 80, 30.3.1996, p. 48.

( 9 ) JO L 112, 4.5.1991, p. 65.

( 10 ) JO L 16, 21.1.1999, p. 19.

( 11 ) JO L 45, 23.2.1996, p. 5.

( 12 ) JO L 52, 21.2.1998, p. 20.

( 13 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Versiune rectificată în JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

( 14 ) JO L 205, 3.8.1985, p. 5.

( 15 ) JO L 216, 5.8.1978, p. 1.

( 16 ) JO L 288, 9.11.1996, p. 6.

( 17 ) JO L 62, 7.3.1980, p. 5.

Top