Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori și informațiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — RO — 20.01.2007 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2001/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 28 mai 2001

privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori și informațiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare

(JO L 184, 6.7.2001, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

DIRECTIVA 2003/6/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 28 ianuarie 2003

  L 96

16

12.4.2003

►M2

DIRECTIVA 2003/71/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 4 noiembrie 2003

  L 345

64

31.12.2003

►M3

DIRECTIVA 2004/109/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 decembrie 2004

  L 390

38

31.12.2004

►M4

DIRECTIVA 2005/1/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 9 martie 2005

  L 79

9

24.3.2005
▼B

DIRECTIVA 2001/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 28 mai 2001

privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori și informațiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare

CUPRINS

EXPUNERE

TITLUL I: DEFINIȚII ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Capitolul I: Definiții

Articolul 1

Capitolul II: Domeniul de aplicare

Articolul 2

TITLUL II: DISPOZIȚII GENERALE REFERITOARE LA COTAREA OFICIALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Capitolul I: Condiții generale de admitere

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Capitolul II: Condiții și obligații mai stricte sau suplimentare

Articolul 8

Capitolul III: Derogări

Articolul 9

Articolul 10

Capitolul IV: Puterile autorităților naționale competente

Secțiunea 1: Decizia de admitere

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Secțiunea 2: Informații cerute de autoritățile competente

Articolul 16

Secțiunea 3: Măsuri în cazul nerespectării de către emitent a obligațiilor care decurg din admitere

Articolul 17

Secțiunea 4: Suspendare și întrerupere

Articolul 18

Secțiunea 5: Dreptul la o cale de atac în instanță în cazul respingerii sau întreruperii admiterii

Articolul 19

TITLUL III: CONDIȚII SPECIALE PRIVIND COTAREA OFICIALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Capitolul I: Publicarea prospectului pentru admitere

Secțiunea 1: Dispoziții generale

Secțiunea 2: Exonerare parțială sau totală de la obligația publicării prospectului

Secțiunea 3: Omisiuni permise ale anumitor informații din prospect

Secțiunea 4: Conținutul prospectului în cazuri speciale

Secțiunea 5: Controlul și difuzarea prospectului

Secțiunea 6: Determinarea autorității competente

Secțiunea 7: Recunoașterea reciprocă

Secțiunea 8: Acorduri cu țări terțe

Capitolul II: Condiții speciale pentru admiterea acțiunilor

Secțiunea 1: Condiții referitoare la societățile ale căror acțiuni fac obiectul unei solicitări de admitere

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

Secțiunea 2: Condiții referitoare la acțiunile care fac obiectul unei solicitări de admitere

Articolul 45

Articolul 46

Articolul 47

Articolul 48

Articolul 49

Articolul 50

Articolul 51

Capitolul III: Condiții speciale privind admiterea titlurilor de credit emise de o întreprindere

Secțiunea 1: Condiții referitoare la întreprinderile ale căror titluri de credit fac obiectul unei solicitări de admitere la cota oficială

Articolul 52

Secțiunea 2: Condiții referitoare la titlurile de credit care fac obiectul unei solicitări de admitere

Articolul 53

Articolul 54

Articolul 55

Articolul 56

Articolul 57

Secțiunea 3: Alte condiții

Articolul 58

Articolul 59

Capitolul IV: Condiții speciale privind admiterea titlurilor de credit emise de un stat, de autoritățile sale regionale sau locale sau de un organism internațional cu caracter public

Articolul 60

Articolul 61

Articolul 62

Articolul 63

TITLUL IV: OBLIGAȚII REFERITOARE LA VALORILE MOBILIARE ADMISE LA COTA OFICIALĂ

Capitolul I: Obligații ale societăților ale căror acțiuni sunt admise la cota oficială

Secțiunea 1: Cotarea unor acțiuni nou-emise din aceeași clasă

Articolul 64

Secțiunea 2: Statutul acționarilor

Secțiunea 3: Modificarea actului de constituire sau a statutului

Secțiunea 4: Situația financiar-contabilă anuală și raportul anual

Secțiunea 5: Informații suplimentare

Secțiunea 6: Echivalența informațiilor

Secțiunea 7: Informații care trebuie publicate periodic

Secțiunea 8: Publicarea și conținutul raportului semestrial

Capitolul II: Obligații ale emitenților ale căror titluri de credit sunt admise la cota oficială

Secțiunea 1: Titluri de credit emise de o întreprindere

Secțiunea 2: Titluri de credit emise de un stat sau de autoritățile sale locale sau regionale sau de un organism internațional cu caracter public

Capitolul III: Obligații referitoare la informațiile care trebuie publicate la achiziționarea sau transferul unei participații importante într-o societate cotată la bursă

Secțiunea 1: Dispoziții generale

Secțiunea 2: Informații în cazul achiziționării sau al transferului unei participații importante

Secțiunea 3: Determinarea drepturilor de vot

Secțiunea 4: Exonerări

Secțiunea 5: Autorități competente

Secțiunea 6: Sancțiuni

TITLUL V: PUBLICAREA ȘI COMUNICAREA INFORMAȚIILOR

Capitolul I: Publicarea și comunicarea prospectului pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori

Secțiunea 1: Procedurile și termenele de publicare a prospectului și a suplimentelor

Secțiunea 2: Comunicarea prealabilă către autoritățile competente a mijloacelor de publicare

Capitolul II: Publicarea și comunicarea informațiilor după cotare

Capitolul III: Limbile

TITLUL VI: AUTORITĂȚILE COMPETENTE ȘI COOPERAREA DINTRE STATELE MEMBRE

Articolul 105

Articolul 106

Articolul 107

TITLUL VII: COMITETUL DE CONTACT

Capitolul I: Compunerea, funcționarea și atribuțiile comitetului

Capitolul II: Adaptarea valorii capitalizării bursiere

Articolul 109

TITLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE

Articolul 110

Articolul 111

Articolul 112

Articolul 113

Anexa II - Partea A: Directive abrogate și modificările lor ulterioare

Anexa II - Partea B: Termene de transpunere în legislația internă

Anexa III – Tabel de corespondențăPARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 44 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ( 1 ),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 2 ),

întrucât:

(1)

Directiva 79/279/CEE a Consiliului din 5 martie 1979 de coordonare a condițiilor de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori ( 3 ), Directiva 80/390/CEE a Consiliului din 17 martie 1980 de coordonare a condițiilor de elaborare, control și distribuție a prospectului care trebuie publicat pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori ( 4 ), Directiva 82/121/CEE a Consiliului din 15 februarie 1982 privind informațiile care trebuie publicate periodic de către societățile ale căror acțiuni au fost admise la cota oficială a unei burse de valori ( 5 ) și Directiva 88/627/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1988 privind informațiile care trebuie publicate la achiziția sau transferul unei participații importante într-o societate cotată la bursă ( 6 ) au fost modificate substanțial de mai multe ori. Din considerente de claritate și raționalitate, directivele menționate ar trebui, așadar, codificate prin regruparea lor într-un singur text.

(2)

Coordonarea condițiilor de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială a burselor care sunt situate sau care funcționează în statele membre este destinată să asigure o protecție echivalentă a investitorilor la nivel comunitar, datorită unor garanții mai uniforme oferite investitorilor din diferitele state membre; aceasta va facilita atât admiterea la cota oficială, în fiecare stat membru, a valorilor mobiliare din alte state membre, precum și cotarea oricărei valori mobiliare la mai multe burse de valori din Comunitate; prin urmare, va determina un grad sporit de întrepătrundere a piețelor naționale de valori mobiliare, prin eliminarea obstacolelor care pot fi eliminate cu prudență, contribuind astfel la perspectiva creării unei piețe europene de capital.

(3)

Această coordonare ar trebui, prin urmare, să se aplice valorilor mobiliare indiferent de statutul juridic al emitenților acestora și trebuie deci să se aplice în egală măsură valorilor mobiliare emise de state terțe sau de autoritățile regionale sau locale ale acestora sau de organisme internaționale cu caracter public; prezenta directivă reglementează, așadar, entități care nu intră sub incidența articolului 48 al doilea paragraf din tratat.

(4)

Este necesar să existe posibilitatea unei căi de atac în instanță împotriva deciziilor luate de către autoritățile naționale competente pentru aducerea la îndeplinire a prezentei directive în ceea ce privește admiterea valorilor mobiliare la cota oficială, fără însă ca acest drept să restricționeze libertatea de decizie a acestor autorități.

(5)

Într-o primă etapă, această coordonare a condițiilor de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială ar trebui să fie suficient de flexibilă pentru a permite luarea în considerare a diferențelor existente în prezent între structurile piețelor de valori mobiliare din statele membre și pentru a permite statelor membre să țină seama de orice situație specială cu care ar putea fi confruntate.

(6)

Din acest motiv, coordonarea ar trebui să se limiteze la început la stabilirea condițiilor minime de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială a burselor de valori care sunt situate sau care funcționează în statele membre, fără însă a da emitenților vreun drept la cotare.

(7)

Această coordonare parțială a condițiilor de admitere la cota oficială constituie un prim pas spre o aliniere ulterioară și mai apropiată a regulamentelor statelor membre în acest domeniu.

(8)

Piața pe care își desfășoară activitatea întreprinderile a fost extinsă la dimensiunile Comunității și această extindere implică o creștere corespunzătoare a nevoilor financiare ale acestora și o extindere a piețelor de capital la care trebuie să recurgă pentru a-și satisface aceste cerințe; admiterea valorilor mobiliare emise de întreprinderi la cota oficială a burselor din statele membre constituie un mijloc important de acces la aceste piețe de capital; de asemenea, restricțiile de schimb la achiziția de valori mobiliare tranzacționate la bursele de valori din alte state membre au fost eliminate în cadrul liberalizării circulației capitalurilor.

(9)

Măsuri de siguranță pentru protejarea intereselor investitorilor actuali și potențiali sunt impuse în majoritatea statelor membre întreprinderilor care își oferă valorile mobiliare publicului, fie în momentul ofertei, fie al admiterii lor la cota oficială a unei burse de valori; aceste măsuri de siguranță presupun o informare suficientă și cât mai obiectivă cu privire la situația financiară a emitentului și la caracteristicile valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la cota oficială; forma prin care se impune furnizarea acestor informații constă de obicei în publicarea unui prospect.

(10)

Măsurile de siguranță impuse diferă de la un stat membru la altul, atât din punctul de vedere al conținutului și al modului de elaborare a prospectului, cât și al eficacității, metodelor și momentelor verificării informațiilor furnizate în prospect; efectul acestor diferențe nu constă numai în faptul că face mai dificilă pentru întreprinderi admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a burselor din mai multe state membre, ci și în faptul că îngreunează achiziționarea de către investitorii rezidenți într-un stat membru a valorilor mobiliare cotate la bursele de valori ale altor state membre, restricționând astfel finanțarea întreprinderilor și investițiile în întreaga Comunitate.

(11)

Aceste diferențe ar trebui eliminate prin coordonarea reglementărilor, fără a le face neapărat complet uniforme, în scopul obținerii unui grad corespunzător de echivalență a măsurilor de siguranță impuse în fiecare stat membru, pentru a asigura o informare suficientă și cât mai obiectivă posibil a deținătorilor actuali și potențiali de valori mobiliare.

(12)

Această coordonare ar trebui aplicată valorilor mobiliare, indiferent de statutul juridic al întreprinderii emitente; prezenta directivă se aplică entităților care nu sunt menționate la articolul 48 al doilea paragraf din tratat.

(13)

Recunoașterea reciprocă a prospectului care trebuie publicat în vederea admiterii valorilor mobiliare la cota oficială reprezintă un pas important în crearea pieței interne comunitare.

(14)

În acest context, ar trebui să se precizeze care sunt autoritățile competente pentru a verifica și a aproba prospectul care ar trebui publicat în vederea admiterii valorilor mobiliare la cota oficială, în cazul unor solicitări simultane de admitere la cota oficială în două sau mai multe state membre.

(15)

Articolul 21 din Directiva 89/298/CEE a Consiliului din 17 aprilie 1989 de coordonare a condițiilor de elaborare, control și distribuție a prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare transferabile ( 7 ) prevede că, în cazul ofertelor publice făcute simultan sau la date apropiate în două sau mai multe state membre, un prospect de ofertă publică, elaborat și aprobat în conformitate cu articolele 7, 8 și 12 din directiva menționată, trebuie recunoscut ca prospect de ofertă publică în celelalte state membre implicate, pe baza recunoașterii reciproce.

(16)

Este, de asemenea, indicat să se prevadă recunoașterea prospectului de ofertă publică drept prospect de admitere la cota oficială, în cazul în care admiterea se solicită la puțin timp după oferta publică.

(17)

Recunoașterea reciprocă a unui prospect de ofertă publică și de admitere la cota oficială nu conferă implicit și dreptul la admitere.

(18)

Este recomandabil să se prevadă extinderea, prin intermediul acordurilor încheiate de Comunitate cu statele terțe, a recunoașterii prospectelor de admitere la cota oficială provenite din aceste țări, pe bază de reciprocitate.

(19)

Este indicat să se prevadă posibilitatea acordării, în anumite cazuri, pentru statul membru în care se solicită admiterea la cota oficială, a unei exonerări, parțiale sau totale, de obligația de publicare a prospectului de admitere la cota oficială emitenților ale căror valori mobiliare au fost deja admise la cota oficială a unei burse dintr-un alt stat membru.

(20)

Societățile care sunt deja cotate în Comunitate de o perioadă de timp și au o calitate recunoscută și o reputație internațională sunt candidatele cu cele mai multe șanse la cotarea transnațională. Acestea sunt, în general, binecunoscute în majoritatea statelor membre. Informațiile referitoare la ele sunt disponibile și cu o largă circulație.

(21)

Scopul prezentei directive este să asigure furnizarea de informații suficiente pentru investitori; prin urmare, în cazul în care una din aceste societăți solicită admiterea valorilor sale mobiliare la cota bursei într-un stat membru-gazdă, investitorii care își desfășoară activitatea pe piața din acea țară pot fi protejați în mod suficient, chiar în cazul în care li se furnizează numai informații simplificate, în locul unui prospect complet.

(22)

Statele membre pot considera utilă stabilirea unor criterii cantitative minime, nediscriminatorii, cum ar fi capitalizarea bursieră actuală, pe care emitenții trebuie să le îndeplinească pentru a putea beneficia de posibilitățile de exonerare prevăzute de prezenta directivă; ținând seama de integrarea crescândă a piețelor de valori mobiliare, autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să aibă libertatea de a oferi societăților mai mici un tratament similar.

(23)

De asemenea, multe burse au piețe paralele, pe care se tranzacționează acțiunile societăților care nu sunt admise la cota oficială; în unele cazuri, aceste piețe sunt reglementate și controlate de autorități recunoscute de organisme publice, care impun societăților cerințe în materie de informare echivalente în substanță cu cele impuse societăților admise la cota oficială; din acest motiv, principiul care se află la baza articolului 23 din prezenta directivă poate fi aplicat și în cazul în care astfel de societăți doresc ca valorile lor mobiliare să fie admise pe lista oficială.

(24)

În scopul protejării investitorilor, documentele destinate să fie puse la dispoziția publicului trebuie mai întâi trimise autorităților competente din statul membru în care se solicită admiterea la cota oficială; este responsabilitatea acestui stat membru să decidă dacă documentele respective trebuie verificate de autoritățile sale competente și să stabilească, după caz, natura și modalitatea de desfășurare a verificării.

(25)

În cazul valorilor mobiliare admise la cota oficială a unei burse de valori, protecția investitorilor impune ca acestora să li se furnizeze periodic informații adecvate pe toată durata cotării valorilor mobiliare respective; coordonarea reglementărilor cu privire la aceste informări periodice urmărește obiective similare cu cele prevăzute pentru prospect, și anume îmbunătățirea protecției investitorilor și a echivalenței acesteia în Comunitate, pentru a facilita cotarea acestor valori mobiliare la mai multe burse din Comunitate, contribuind prin aceasta la crearea unei veritabile piețe comunitare de capital, prin permiterea unui grad sporit de întrepătrundere a piețelor de valori mobiliare.

(26)

În conformitate cu prezenta directivă, societățile cotate trebuie să pună la dispoziția investitorilor, cât mai curând posibil, situațiile financiar-contabile anuale și rapoartele anuale, oferind informații despre societate pentru toată durata exercițiului financiar; a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului ( 8 ) a coordonat actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre cu privire la situațiile financiare anuale ale anumitor tipuri de societăți.

(27)

De asemenea, societățile trebuie să pună la dispoziția investitorilor, cel puțin o dată în cursul fiecărui exercițiu financiar, rapoarte privind activitatea lor; prezenta directivă se poate limita, prin urmare, la coordonarea conținutului și difuzării unui singur raport, care cuprinde primele șase luni ale exercițiului financiar.

(28)

Cu toate acestea, în cazul obligațiunilor obișnuite, din cauza drepturilor pe care acestea le conferă titularilor, protecția investitorilor prin publicarea raportului semestrial nu este esențială; în conformitate cu prezenta directivă, obligațiunile convertibile sau preschimbabile și obligațiunile cu warante pot fi admise la cota oficială numai în cazul în care acțiunile care le corespund sunt deja cotate la aceeași bursă de valori sau pe altă piață reglementată, cu funcționare regulată, recunoscută și deschisă, sau în care sunt astfel admise simultan; statele membre pot deroga de la acest principiu numai în cazul în care autoritățile lor competente consideră că titularii au la dispoziție toate informațiile necesare pentru a-și forma o opinie cu privire la valoarea acțiunilor la care se referă aceste obligațiuni; în consecință, coordonarea informațiilor periodice este necesară numai pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la cota oficială a unei burse de valori.

(29)

Raportul semestrial trebuie să permită investitorilor să evalueze, în cunoștință de cauză, evoluția generală a activităților societății în perioada la care se referă raportul; totuși, acest raport trebuie să conțină numai informațiile esențiale privind situația financiară și evoluția generală a afacerii societății respective.

(30)

Pentru a asigura o protecție eficientă a investitorilor și o funcționare corespunzătoare a burselor de valori, reglementările referitoare la informațiile care trebuie publicate periodic de către societățile ale căror acțiuni sunt admise la cota oficială a unei burse de valori în interiorul Comunității ar trebui să se aplice nu numai societăților din statele membre, ci și societăților din țări terțe.

(31)

O politică de informare adecvată a investitorilor în domeniul valorilor mobiliare transferabile este destinată să îmbunătățească protecția investitorilor, să crească încrederea acestora în piețele de valori mobiliare și să asigure astfel funcționarea corectă a acestor piețe.

(32)

Prin asigurarea unei protecții mai echivalente, coordonarea acestei politici la nivel comunitar este destinată să determine o mai bună întrepătrundere a piețelor de valori mobiliare transferabile din statele membre și să ajute astfel la instituirea unei adevărate piețe europene de capital.

(33)

În acest scop, este necesar ca investitorii să fie informați cu privire la participațiile importante și la schimbările intervenite în legătură cu aceste participații în societățile comunitare ale căror acțiuni sunt admise la cota oficială a burselor de valori care sunt situate sau care funcționează în interiorul Comunității.

(34)

Ar trebui să se stabilească reglementări coordonate cu privire la conținutul și normele de aplicare a acestei cerințe.

(35)

Societățile ale căror acțiuni sunt admise la cota oficială a unei burse de valori din Comunitate pot informa publicul cu privire la modificările intervenite în participațiile importante numai în cazul în care aceste modificări le-au fost aduse la cunoștință de către deținătorii participațiilor respective.

(36)

Majoritatea statelor membre nu impun deținătorilor această obligație, iar acolo unde o fac, există deosebiri semnificative între normele de aplicare a acesteia; prin urmare, ar trebui să se adopte reglementări coordonate la nivel comunitar în acest domeniu.

(37)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele limită de transpunere stabilite în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:TITLUL I

DEFINIȚII ȘI DOMENIUL DE APLICARECAPITOLUL I

Definiții

Articolul 1

În sensul prezentei directive:

(a) „emitenți” înseamnă societăți și alte persoane juridice și orice întreprindere ale cărei valori mobiliare fac obiectul unei solicitări de admitere la cota oficială a unei burse de valori;

(b) „organisme de plasament colectiv, altele decât de tip închis” înseamnă fonduri comune de investiție și societăți de investiții:

(i) al căror obiect de activitate constă în investiția colectivă de capital obținut public și care funcționează pe principiul distribuirii riscului;

(ii) ale căror unități sunt răscumpărate sau rambursate, la cererea emitenților, direct sau indirect, din activele acestor organisme. Acțiunile întreprinse de astfel de organisme, pentru a se asigura că valoarea la bursă a unităților sale nu variază în mod semnificativ față de valoarea netă de inventar, trebuie echivalate cu aceste răscumpărări sau rambursări;

(c) în sensul prezentei directive, „societăți de investiții, altele decât de tip închis”, înseamnă societăți de investiții:

(i) al căror obiect de activitate constă în investiția colectivă de capital obținut public și care funcționează pe principiul distribuirii riscurilor;

(ii) ale căror acțiuni sunt răscumpărate sau rambursate, la cererea emitenților, direct sau indirect, din activele acestor societăți. Acțiunile întreprinse de astfel de societăți, pentru a se asigura că valoarea la bursă a acțiunilor sale nu variază în mod semnificativ față de valoarea de inventar netă, trebuie echivalate cu aceste răscumpărări sau rambursări;

(d) „instituție de credit” înseamnă o întreprindere a cărei activitate constă în primirea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și acordarea de credite în nume propriu;

(e) „unități ale unui organism de plasament colectiv” înseamnă valori mobiliare emise de un organism de plasament colectiv, reprezentând drepturile participanților asupra activelor unui astfel de organism;

(f) „participație” înseamnă drepturi în capitalul altor întreprinderi, materializate sau nematerializate prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste întreprinderi, sunt destinate să contribuie la activitatea întreprinderii care deține aceste drepturi.

▼M3 —————

▼BCAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

Articolul 2

(1)  Articolele 5-19, 42-69 și 78-84 se aplică valorilor mobiliare care sunt admise sau fac obiectul unei solicitări de admitere la cota oficială a unei burse care este situată sau care funcționează într-un stat membru.

(2)  Statele membre pot decide să nu aplice dispozițiile alineatului (1):

(a) unităților emise de organisme de plasament colectiv, altele decât de tip închis;

(b) valorilor mobiliare emise de un stat membru sau de autoritățile regionale sau locale ale acestuia.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BTITLUL II

DISPOZIȚII GENERALE REFERITOARE LA COTAREA OFICIALĂ A VALORILOR MOBILIARECAPITOLUL I

Condiții generale de admitere

Articolul 5

Statele membre se asigură că:

(a) valorile mobiliare nu pot fi admise la cota oficială a nici unei burse care este situată sau care funcționează pe teritoriul lor, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta directivă;

(b) emitenții valorilor mobiliare admise la această cotă oficială sunt supuși obligațiilor prevăzute în prezenta directivă, indiferent de data la care are loc admiterea.

Articolul 6

(1)  Admiterea valorilor mobiliare la cota oficială este supusă condițiilor prevăzute la articolele 42-51 în cazul acțiunilor, respectiv articolele 52-63 în cazul titlurilor de credit.

▼M3 —————

▼B

(3)  Certificatele care reprezintă acțiuni pot fi admise la cota oficială numai în cazul în care emitentul acțiunilor reprezentate prin aceste certificate îndeplinește condițiile prevăzute la articolele 42-44 și obligațiile prevăzute la articolele 64-69 și în care certificatele îndeplinesc condițiile prevăzute la articolele 45-50.

Articolul 7

Statele membre nu pot subordona admiterea la cota oficială a valorilor mobiliare emise de societăți sau alte persoane juridice resortisante ale altui stat membru condiției ca aceste valori mobiliare să fi fost deja admise la cota oficială a unei burse de valori care este situată sau care funcționează într-unul din statele membre.CAPITOLUL II

Condiții și obligații mai stricte sau suplimentare

Articolul 8

(1)  Sub rezerva interdicțiilor prevăzute la articolul 7 și la articolele 42-63, statele membre pot supune admiterea valorilor mobiliare la cota oficială unor condiții mai stricte decât cele prevăzute la articolele 42-63 sau unor condiții suplimentare, cu condiția ca aceste condiții mai stricte și suplimentare să se aplice în general tuturor emitenților sau pe categorii de emitenți și ca acestea să fi fost publicate anterior solicitării de admitere a valorilor mobiliare respective.

▼M3

(2)  Statele membre pot impune obligații suplimentare emitenților de valori mobiliare admise la cota oficială, cu condiția ca aceste obligații să fie de aplicare generală pentru toți emitenții sau în funcție de categoria de emitenți.

▼B

(3)  Statele membre pot autoriza, în aceleași condiții ca și cele prevăzute la articolul 9, derogări de la condițiile suplimentare sau mai stricte prevăzute la alineatele (1) și (2).

(4)  Statele membre, în conformitate cu reglementările de drept intern aplicabile, pot impune emitenților de valori mobiliare admise la cota oficială să pună la dispoziția publicului informații periodice cu privire la situația lor financiară și la evoluția generală a afacerii.CAPITOLUL III

Derogări

Articolul 9

Orice derogare de la condițiile de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială, care poate fi autorizată în conformitate cu articolele 42-63, trebuie să se aplice în general tuturor emitenților, în cazul în care împrejurările care justifică derogarea sunt similare.

Articolul 10

Statele membre pot decide să nu aplice condițiile prevăzute la articolele 52-63 și obligațiile prevăzute la articolul 81 alineatele (1) și (3) în cazul solicitărilor de admitere la cota oficială a titlurilor de credit emise de societăți sau de alte persoane juridice dintr-un stat membru, care sunt înființate sau administrate în conformitate cu o lege specială sau în temeiul unei astfel de legi, potrivit căreia rambursările și plata dobânzilor aferente titlurilor de credit respective sunt garantate de un stat membru sau unul din statele sale federale.CAPITOLUL IV

Puterile autorităților naționale competenteSecțiunea 1

Decizia de admitere

Articolul 11

(1)  Autoritățile competente menționate la articolul 105 decid cu privire la admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse care este situată sau care funcționează pe teritoriul lor.

(2)  Fără a aduce atingere altor puteri conferite autorităților competente, acestea pot respinge o solicitare de admitere a unei valori mobiliare la cota oficială în cazul în care consideră că, din motive legate de situația emitentului, admiterea ar putea prejudicia interesele investitorilor.

Articolul 12

Prin derogare de la articolul 8, statele membre pot, exclusiv în interesul protecției investitorilor, să confere autorităților competente puterea de a supune admiterea unei valori mobiliare la cota oficială oricăror condiții speciale pe care autoritățile competente le consideră potrivite și pe care le-au adus în mod explicit la cunoștința solicitantului.

Articolul 13

(1)  În cazul în care se solicită, simultan sau la date apropiate, admiterea acelorași valori mobiliare la cota oficială a unor burse care sunt situate sau care funcționează în mai multe state membre sau în care se solicită admiterea unei valori mobiliare deja cotate la o bursă dintr-un alt stat membru, autoritățile competente trebuie să comunice între ele și să ia măsurile necesare pentru a urgenta procedura și a simplifica formalitățile și eventualele condiții suplimentare impuse pentru admiterea valorii mobiliare respective.

(2)  Pentru a facilita activitatea autorităților competente, cererea de admitere a unei valori mobiliare la cota oficială a unei burse care este situată sau care funcționează într-un stat membru trebuie să specifice dacă o cerere similară este sau a fost depusă într-un alt stat membru sau dacă va fi depusă în viitorul apropiat.

Articolul 14

Autoritățile competente pot refuza admiterea la cota oficială a unei valori mobiliare deja admise la cota oficială într-un alt stat membru, în cazul în care emitentul nu respectă obligațiile care decurg din admiterea în acel stat membru.

Articolul 15

În cazul în care o solicitare de admitere la cota oficială se referă la certificate reprezentând acțiuni, cererea poate fi luată în considerare numai dacă autoritățile competente sunt de părere că emitentul certificatelor oferă garanții adecvate pentru protecția investitorilor.Secțiunea 2

Informații cerute de autoritățile competente

Articolul 16

(1)  Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la cota oficială trebuie să comunice autorităților competente toate informațiile pe care acestea le consideră necesare pentru a asigura protecția investitorilor sau buna funcționare a pieței.

(2)  În cazul în care protecția investitorilor sau buna funcționare a pieței o impun, autoritățile competente pot cere emitentului să publice anumite informații, în forma și în termenele pe care acestea le consideră adecvate. În cazul în care emitentul nu se conformează acestei cerințe, informațiile respective pot fi publicate de autoritățile competente, după audierea emitentului.Secțiunea 3

Măsuri în cazul nerespectării de către emitent a obligațiilor care decurg din admitere

Articolul 17

Fără a aduce atingere altor sancțiuni sau penalizări de care pot fi pasibili emitenții care nu se conformează obligațiilor care decurg din admiterea la cota oficială, autoritățile competente pot face public faptul că emitentul nu respectă aceste obligații.Secțiunea 4

Suspendare și întrerupere

Articolul 18

(1)  Autoritățile competente pot decide suspendarea cotării unei valori mobiliare în cazul în care buna funcționare a pieței este sau ar putea fi periclitată temporar sau în care protecția investitorilor o impune.

(2)  Autoritățile competente pot decide întreruperea cotării unei valori mobiliare în cazul în care au convingerea că, din cauza unor împrejurări speciale, tranzacționarea normală și regulată a acelei valori mobiliare nu mai este posibilă.Secțiunea 5

Dreptul la o cale de atac în instanță în cazul respingerii sau întreruperii admiterii

Articolul 19

(1)  Statele membre se asigură că orice decizie a autorităților competente de a respinge admiterea la cota oficială a unei valori mobiliare sau de a întrerupe cotarea unei valori mobiliare poate face obiectul unei căi de atac în instanță.

(2)  Orice decizie cu privire la cererea de admitere la cota oficială este notificată solicitantului în termen de șase luni de la primirea cererii sau, în cazul în care autoritatea competentă solicită informații suplimentare în această perioadă, în termen de șase luni de la primirea informației suplimentare de la solicitant.

(3)  Absența unei decizii în termenul specificat la alineatul (2) se consideră respingere a cererii. Această respingere poate face obiectul unei căi de atac în instanță în conformitate cu alineatul (1).TITLUL III

CONDIȚII SPECIALE PRIVIND COTAREA OFICIALĂ A VALORILOR MOBILIARECAPITOLUL I

Publicarea prospectului pentru admitereSecțiunea 1

Dispoziții generale

▼M2 —————

▼BSecțiunea 2

Exonerarea parțială sau totală de obligația publicării prospectului

▼M2 —————

▼BSecțiunea 3

Omisiuni permise ale anumitor informații din prospect

▼M2 —————

▼BSecțiunea 4

Conținutul prospectului în cazuri speciale

▼M2 —————

▼BSecțiunea 5

Controlul și difuzarea prospectului

▼M2 —————

▼BSecțiunea 6

Determinarea autorității competente

▼M2 —————

▼BSecțiunea 7

Recunoașterea reciprocă

▼M2 —————

▼BSecțiunea 8

Acorduri cu țări terțe

▼M2 —————

▼BCAPITOLUL II

Condiții speciale pentru admiterea acțiunilorSecțiunea 1

Condiții referitoare la societățile ale căror acțiuni fac obiectul unei solicitări de admitere

Articolul 42

Statutul juridic al societății trebuie să fie în conformitate cu reglementările la care este supusă, atât în ceea ce privește constituirea, cât și funcționarea sa conform statutului.

Articolul 43

(1)  Capitalizarea bursieră previzibilă a acțiunilor pentru care se solicită admiterea la cota oficială sau, în cazul în care aceasta nu poate fi evaluată, capitalurile proprii ale societății, inclusiv profitul sau pierderile rezultate din ultimul exercițiu financiar, trebuie să fie de cel puțin 1 milion EUR.

(2)  Statele membre pot prevedea posibilitatea admiterii la cota oficială, chiar în cazul în care această condiție nu este îndeplinită, dacă autoritățile competente consideră că va exista o piață adecvată pentru acțiunile respective.

(3)  Statele membre pot prevedea o valoare mai mare a capitalizării bursiere previzibile sau a capitalurilor proprii pentru admiterea la cota oficială, numai în cazul în care există în statul respectiv o altă piață reglementată, cu funcționare regulată, recunoscută și deschisă, căreia i se impun cerințe în materie egale sau inferioare celor menționate la alineatul (1).

(4)  Condiția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică admiterii la cota oficială a unor pachete suplimentare de acțiuni din aceeași clasă ca și cele deja admise.

(5)  Echivalentul unui milion EUR în monedă națională este inițial echivalentul în monedă națională a unui milion de unități de cont europene, aplicabil la data de 5 martie 1979.

(6)  În cazul în care, în urma modificării echivalentului EUR în monedă națională, capitalizarea bursieră exprimată în monedă națională rămâne timp de un an cu cel puțin 10 % superioară sau inferioară valorii de un milion EUR, statul membru trebuie să își adapteze, în termen de 12 luni de la expirarea acelei perioade, actele cu putere de lege și actele administrative, pentru a se conforma prevederilor din alineatul (1).

Articolul 44

O societate trebuie să își fi publicat sau depus, în conformitate cu legislația internă, situațiile financiar-contabile anuale aferente ultimelor trei exerciții financiare care precedă solicitarea de admitere la cota oficială. În mod excepțional, autoritățile competente pot acorda derogări de la această condiție în cazul în care aceste derogări sunt dezirabile în interesul societății sau al investitorilor și în care autoritățile competente sunt încredințate că investitorii dispun de informațiile necesare pentru a putea evalua în cunoștință de cauză societatea și acțiunile pentru care se solicită admiterea la cota oficială.Secțiunea 2

Condiții referitoare la acțiunile care fac obiectul unei solicitări

Articolul 45

Situația juridică a acțiunilor trebuie să fie conformă cu prevederile legislative care le reglementează.

Articolul 46

(1)  Acțiunile trebuie să fie liber negociabile.

(2)  Autoritățile competente pot asimila acțiunilor liber negociabile acțiunile care nu sunt achitate în întregime, în cazul în care s-au luat măsuri care să asigure că negociabilitatea acestor acțiuni nu este restricționată și că tranzacționarea se face deschis și corect, printr-o informare adecvată a publicului.

(3)  În cazul admiterii la cota oficială a acțiunilor care pot fi achiziționate numai pe baza unei aprobări, autoritățile competente pot acorda derogări de la prevederile alineatului (1) numai în cazul în care utilizarea clauzei de aprobare nu provoacă perturbări pieței.

Articolul 47

În cazul unei emisiuni publice care precede admiterea la cota oficială, prima cotare poate fi făcută numai după încheierea perioadei în care se pot depune cereri de subscriere.

Articolul 48

(1)  Un număr suficient de acțiuni trebuie distribuit publicului într-unul sau mai multe state membre cel târziu în momentul admiterii.

(2)  Condiția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care acțiunile sunt distribuite publicului prin bursă. În acest caz, admiterea la cota oficială poate fi acordată numai în cazul în care autoritățile competente sunt încredințate că un număr suficient de acțiuni va fi distribuit prin bursă în cursul unei perioade scurte de timp.

(3)  În cazul în care se solicită admiterea la cota oficială a unui pachet suplimentar de acțiuni din aceeași clasă, autoritățile competente pot evalua dacă s-a distribuit publicului un număr suficient de acțiuni în raport cu toate acțiunile emise, nu numai în raport cu acest pachet suplimentar.

(4)  Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care acțiunile sunt admise la cota oficială într-una sau mai multe țări terțe, autoritățile competente pot prevedea admiterea acestora la cota oficială dacă un număr suficient de acțiuni sunt distribuite publicului în țara terță sau în țările terțe în care acestea sunt cotate.

(5)  Se consideră că s-a distribuit un număr suficient de acțiuni, în cazul în care acțiunile pentru care s-a solicitat admiterea la cotare sunt repartizate publicului în procent de cel puțin 25 % din capitalul subscris reprezentat de această clasă de acțiuni sau în care, pe considerentul unui număr ridicat de acțiuni din aceeași clasă și al gradului de distribuire către public, este asigurată funcționarea normală a pieței și cu un procentaj mai scăzut.

Articolul 49

(1)  Cererea de admitere la cota oficială trebuie să se refere la toate acțiunile din aceeași clasă deja emise.

(2)  Statele membre pot prevedea ca această condiție să nu se aplice cererilor de admitere care nu includ toate acțiunile din aceeași clasă deja emise, în cazul în care acțiunile din clasa respectivă pentru care nu se solicită admiterea fac parte din pachete de acțiuni destinate să mențină controlul asupra societății sau nu sunt negociabile pentru o anumită perioadă, conform unor acorduri, cu condiția ca publicul să fie informat cu privire la aceste situații și să nu existe nici un pericol ca aceste situații să prejudicieze interesele titularilor acțiunilor pentru care se solicită admiterea la cota oficială.

Articolul 50

(1)  Pentru admiterea la cota oficială a acțiunilor emise de societăți resortisante ale unui alt stat membru și ale căror acțiuni au formă materială, este necesar și suficient ca forma lor materială să se conformeze standardelor prevăzute în acel stat membru. În cazul în care forma materială nu este conformă cu standardele în vigoare în statul membru în care se solicită admiterea la cota oficială, autoritățile competente ale acestui stat trebuie să aducă acest lucru la cunoștința publicului.

(2)  Forma materială a acțiunilor emise de societăți resortisante ale unei țări terțe trebuie să ofere garanții suficiente pentru protecția investitorilor.

Articolul 51

În cazul în care acțiunile emise de o societate resortisantă a unei țări terțe nu sunt cotate nici în țara de origine, nici în țara în care este deținută proporția majoritară a acțiunilor, acestea nu pot fi admise la cota oficială decât dacă autoritățile competente sunt încredințate că absența cotării în țara de origine sau în țara în care este deținută proporția majoritară nu se datorează necesității de a proteja investitorii.CAPITOLUL III

Condiții speciale privind admiterea titlurilor de credit emise de o întreprindereSecțiunea 1

Condiții referitoare la întreprinderile ale căror titluri de credit fac obiectul unei solicitări de admitere la cota oficială

Articolul 52

Situația juridică a întreprinderii trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislative care o reglementează, atât în ceea ce privește constituirea, cât și funcționarea sa conform statutului.Secțiunea 2

Condiții referitoare la titlurile de credit care fac obiectul unei solicitări de admitere

Articolul 53

Situația juridică a titlurilor de credit trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislative care le reglementează.

Articolul 54

(1)  Titlurile de credit trebuie să fie liber negociabile.

(2)  Autoritățile competente pot asimila titlurilor de credit liber negociabile titlurile de credit care nu sunt complet achitate, în cazul în care s-au luat măsuri care să asigure că negociabilitatea acestor titluri de credit nu este restricționată și că tranzacționarea se face deschis și corect, printr-o informare adecvată a publicului.

Articolul 55

În cazul unei emisiuni publice care precede admiterea la cota oficială, prima cotare poate fi făcută numai după încheierea perioadei în care se pot depune cereri de subscriere. Această prevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue de titluri de credit, în cazul în care data de încheiere a perioadei de subscriere nu este determinată.

Articolul 56

Cererea de admitere la cota oficială trebuie să se refere la toate titlurile de credit din aceeași emisiune.

Articolul 57

(1)  Pentru admiterea la cota oficială a titlurilor de credit emise de întreprinderi resortisante ale unui alt stat membru și ale căror acțiuni au formă materială, este necesar și suficient ca forma lor materială să se conformeze standardelor prevăzute în acel stat membru. În cazul în care forma materială nu este conformă cu standardele în vigoare în statul membru în care se solicită admiterea la cota oficială, autoritățile competente ale acestui stat trebuie să aducă acest lucru la cunoștința publicului.

(2)  Forma materială a titlurilor de credit emise într-un singur stat membru trebuie să corespundă standardelor în vigoare în acel stat.

(3)  Forma materială a titlurilor de credit emise de întreprinderi resortisante ale unei țări terțe trebuie să ofere suficiente garanții pentru protecția investitorilor.Secțiunea 3

Alte condiții

Articolul 58

(1)  Împrumutul nu poate fi mai mic de 200 000 EUR. Această dispoziție nu se aplică în cazul emisiunilor continue, în cazul în care suma împrumutului nu este determinată.

(2)  Statele membre pot prevedea posibilitatea admiterii la cota oficială, chiar în cazul în care această condiție nu este îndeplinită, dacă autoritățile competente consideră că va exista o piață suficientă pentru titlurile de credit respective.

(3)  Echivalentul în monedă națională a 200 000 EUR este inițial echivalentul în monedă națională a 200 000 de unități de cont, aplicabil la 5 martie 1979.

(4)  În cazul în care, în urma modificării echivalentului EUR în monedă națională, valoarea minimă a împrumutului exprimată în monedă națională rămâne timp de un an cu cel puțin 10 % mai mică decât valoarea de 200 000 EUR, statul membru trebuie să își adapteze, în termen de 12 luni de la expirarea acestei perioade, actele cu putere de lege și actele administrative, pentru a se conforma prevederilor de la alineatul (1).

Articolul 59

(1)  Obligațiunile convertibile sau preschimbabile și obligațiunile cu warante pot fi admise la cota oficială numai în cazul în care acțiunile aferente sunt deja cotate la aceeași bursă sau pe o altă piață reglementată, cu funcționare regulată, recunoscută și deschisă, sau în care sunt admise simultan cu acestea.

(2)  Statele membre pot prevedea, prin derogare de la alineatul (1), admiterea obligațiunilor convertibile sau preschimbabile sau a obligațiunilor cu warante, în cazul în care autoritățile competente sunt încredințate că titularii acestora au la dispoziție toate informațiile necesare pentru a-și forma o opinie cu privire la valoarea acțiunilor aferente acestor obligațiuni.CAPITOLUL IV

Condiții speciale privind admiterea titlurilor de credit emise de un stat, de autoritățile sale regionale sau locale sau un organism internațional cu caracter public

Articolul 60

Titlurile de credit trebuie să fie liber negociabile.

Articolul 61

În cazul unei emisiuni publice care precede admiterea la cota oficială, prima cotare poate fi făcută numai după încheierea perioadei în care se pot depune cereri de subscriere. Această prevedere nu se aplică în cazul în care data de încheiere a perioadei de subscriere nu este determinată.

Articolul 62

Cererea de admitere la cota oficială trebuie să se refere la toate titlurile de credit din aceeași emisiune.

Articolul 63

(1)  Pentru admiterea la cota oficială a titlurilor de credit emise de un stat membru sau de autoritățile regionale sau locale ale acestuia și care au o formă materială, este necesar și suficient ca forma lor materială să se conformeze standardelor prevăzute în acel stat membru. În cazul în care forma materială nu este conformă cu standardele în vigoare în statul membru în care se solicită admiterea la cota oficială, autoritățile competente ale acestui stat trebuie aducă acest lucru la cunoștința publicului.

(2)  Forma materială a titlurilor de credit emise de țări terțe sau de autoritățile locale sau regionale ale acestora sau de organisme internaționale cu caracter public trebuie să ofere suficiente garanții pentru protecția investitorilor.TITLUL IV

OBLIGAȚII REFERITOARE LA VALORILE MOBILIARE ADMISE LA COTA OFICIALĂCAPITOLUL I

Obligații ale societăților ale căror acțiuni sunt admise la cota oficialăSecțiunea 1

Cotarea unor acțiuni nou-emise din aceeași clasă

Articolul 64

Fără a aduce atingere articolului 49 alineatul (2), în cazul unei noi emisiuni publice de acțiuni din aceeași clasă cu cele deja admise la cota oficială, societatea este obligată, în cazul în care noile acțiuni nu sunt admise automat, să solicite admiterea lor la această cotă, fie cel târziu la un an de la emiterea lor, fie în momentul în care devin liber negociabile.Secțiunea 2

Tratamentul acționarilor

▼M3 —————

▼BSecțiunea 3

Modificarea actului de constituire sau a statutului

▼M3 —————

▼BSecțiunea 4

Situația financiar-contabilă anuală și raportul anual

▼M3 —————

▼BSecțiunea 5

Informații suplimentare

▼M3 —————

▼BSecțiunea 6

Echivalența informațiilor

▼M3 —————

▼BSecțiunea 7

Informații care trebuie publicate periodic

▼M3 —————

▼BSecțiunea 8

Publicarea și conținutul raportului semestrial

▼M3 —————

▼BCAPITOLUL II

Obligații ale emitenților ale căror titluri de credit sunt admise la cota oficialăSecțiunea 1

Titluri de credit emise de o întreprindere

▼M3 —————

▼BSecțiunea 2

Titluri de credit emise de un stat sau de autoritățile sale locale sau regionale sau de un organism internațional cu caracter public

▼M3 —————

▼BCAPITOLUL III

Obligații referitoare la informațiile care trebuie publicate la achiziționarea sau transferul unei participații importante într-o societate cotată la bursăSecțiunea 1

Dispoziții generale

▼M3 —————

▼BSecțiunea 2

Informațiile în cazul achiziționării sau transferului unei participații importante

▼M3 —————

▼BSecțiunea 3

Determinarea drepturilor de vot

▼M3 —————

▼BSecțiunea 4

Exonerări

▼M3 —————

▼BSecțiunea 5

Autorități competente

▼M3 —————

▼BSecțiunea 6

Sancțiuni

▼M3 —————

▼BTITLUL V

PUBLICAREA ȘI COMUNICAREA INFORMAȚIILORCAPITOLUL 1

Publicarea și comunicarea prospectului pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valoriSecțiunea 1

Procedurile și termenele de publicare a prospectului și a suplimentelor

▼M2 —————

▼BSecțiunea 2

Comunicarea prealabilă către autoritățile competente a mijloacelor de publicare

▼M2 —————

▼BCAPITOLUL II

Publicarea și comunicarea informațiilor după cotare

▼M3 —————

▼BCAPITOLUL III

Limbile

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BTITLUL VI

AUTORITĂȚILE COMPETENTE ȘI COOPERAREA DINTRE STATELE MEMBRE

Articolul 105

(1)  Statele membre asigură aplicarea prezentei directive și desemnează una sau mai multe autorități competente în sensul aplicării acesteia. Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la aceasta, precizând eventuala repartizare a competențelor între aceste autorități.

(2)  Statele membre se asigură că autoritățile competente sunt investite cu puterile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

(3)  Prezenta directivă nu trebuie să afecteze responsabilitatea autorităților competente, care continuă să fie reglementate exclusiv de legislația internă.

Articolul 106

Autoritățile competente trebuie să coopereze între ele, când este necesar, în vederea îndeplinirii sarcinilor lor și trebuie să își comunice reciproc orice informații utile în acest sens.

Articolul 107

(1)  Statele membre trebuie să prevadă că toate persoanele care sunt sau au fost angajate de autoritățile competente au obligația de a respecta secretul profesional. Aceasta implică faptul că informațiile confidențiale primite de aceste persoane cu titlu profesional nu pot fi divulgate nici unei persoane sau autorități, decât în condițiile prevăzute de lege.

(2)  Cu toate acestea, alineatul (1) nu împiedică autoritățile competente ale diferitelor state membre să își comunice informații în conformitate cu prezenta directivă. Informațiile astfel comunicate intră sub incidența obligației secretului profesional, la care sunt supuse persoanele care sunt sau au fost angajate ale autorităților competente.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BTITLUL VII

COMITETUL DE CONTACTCAPITOLUL I

Compunerea, funcționarea și atribuțiile comitetului

▼M4 —————

▼BCAPITOLUL II

Adaptarea valorii capitalizării bursiere

▼M4

Articolul 109

(1)  În vederea adaptării, în funcție de cerințele situației economice, a valorii minime a capitalizării bursiere previzibile stabilite la articolul 43 alineatul (1), Comisia transmite Comitetului european pentru valori mobiliare instituit de Decizia 2001/528/CE a Comisiei ( 9 ) un proiect cu măsurile care trebuie luate.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei ( 10 ), în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din decizia menționată.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)  Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

▼BTITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 110

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor acte cu putere de lege și acte administrative pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 111

(1)  Directivele 79/279/CEE, 80/390/CEE, 82/121/CEE și 88/627/CEE, modificate de actele enumerate în anexa II partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere prevăzute în anexa II partea B.

(2)  Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 112

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 113

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

▼M2 —————

▼B
ANEXA II

PARTEA A

Directive abrogate și modificările lor ulterioare (menționate la articolul 111)Directiva 79/279/CEE a Consiliului

(JO L 66, 16.3.1979, p. 21)

Directiva 82/148/CEE a Consiliului

(JO L 62, 05.3.1982, p. 22)

Directiva 88/627/CEE a Consiliului

(JO L 348, 17.12.1988, p. 62)

Directiva 80/390/CEE a Consiliului

(JO L 100, 17.4.1980, p. 1)

Directiva 82/148/CEE a Consiliului

(JO L 62, 5.3.1982, p. 22)

Directiva 87/345/CEE a Consiliului

(JO L 185, 4.7.1987, p. 81)

Directiva 90/211/CEE a Consiliului

(JO L 112, 3.5.1990, p. 24)

Directiva 94/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 135, 31.5.1994, p. 1)

Directiva 82/121/CEE a Consiliului

(JO L 48, 20.2.1982, p. 26)

Directiva 88/627/CEE a Consiliului

(JO L 348, 17.12.1988, p. 62)
ANEXA II

PARTEA B

Termene de transpunere în legislația internă (menționate la articolul 111)Directiva

Termen pentru transpunere

79/279/CEE

8 martie 1981 (1) (2)

80/390/CEE

19 septembrie 1982 (2)

82/121/CEE

30 iunie 1983 (3)

82/148/CEE

87/345/CEE

1 ianuarie 1990

1 ianuarie 1991 pentru Spania

1 ianuarie 1992 pentru Portugalia

88/627/CEE

1 ianuarie 1991

90/211/CEE

17 aprilie 1991

94/18/CEE

 

(1)   8.3.1982 pentru statele membre care introduc simultan Directivele 79/279/CEE și 80/390/CEE.

(2)   30.6.1983 pentru statele membre care introduc simultan Directivele 79/279/CEE, 80/390/CEE și 82/121/CEE.

(3)   Termen de aplicare: 30.6.1986.
ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂPrezenta directivă

Dir. 79/279/CEE

Dir. 80/390/CEE

Dir. 82/121/CEE

Dir. 88/627/CEE

Articolul 1 litera (a)

 

Articolul 2 litera (c)

 
 

Articolul 1 litera (b) teza introductivă

Articolul 2 litera (a) teza introductivă

Articolul 2 litera (a) teza introductivă

 
 

Articolul 1 litera (b) punctele (i) și (ii)

Articolul 2 litera (a) prima și a doua liniuță

Articolul 2 litera (a) prima și a doua liniuță

 
 

Articolul 1 litera (c) teza introductivă

 
 

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf teza introductivă

 

Articolul 1 litera (c) punctele (i) și (ii)

 
 

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf prima și a doua liniuță

 

Articolul 1 litera (d)

 

Articolul 2 litera (e)

 
 

Articolul 1 litera (e)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 litera (b)

 
 

Articolul 1 litera (f)

 

Articolul 2 litera (f)

 
 

Articolul 1 litera (g)

 

Articolul 2 litera (d)

 
 

Articolul 1 litera (h)

 

Articolul 2 litera (g)

 
 

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

 
 
 

Articolul 2 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 1 alineatul (2) teza introductivă

 
 
 

Articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b)

Articolul 1 alineatul (2) prima și a doua liniuță

 
 
 

Articolul 3 alineatul (1)

 

Articolul 1 alineatul (1)

 
 

Articolul 3 alineatul (2) teza introductivă

 

Articolul 1 alineatul (2) teza introductivă

 
 

Articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (b)

 

Articolul 1 alineatul (2) prima și a doua liniuță

 
 

Articolul 4 alineatul (1)

 
 

Articolul 1 alineatul (1)

 

Articolul 4 alineatul (2)

 
 

Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf

 

Articolul 4 alineatul (3)

 
 

Articolul 1 alineatul (3)

 

Articolul 5 literele (a) și (b)

Articolul 3 prima și a doua liniuță

 
 
 

Articolul 6

Articolul 4

 
 
 

Articolul 7

Articolul 6

 
 
 

Articolul 8

Articolul 5

 
 
 

Articolul 9

Articolul 7

 
 
 

Articolul 10

Articolul 8

 
 
 

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1)

 
 
 

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (3)

 
 
 

Articolul 12

Articolul 10

 
 
 

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2)

 
 
 

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (3)

 
 
 

Articolul 14

Articolul 11

 
 
 

Articolul 15

Articolul 16

 
 
 

Articolul 16

Articolul 13

 
 
 

Articolul 17

Articolul 12

 
 
 

Articolul 18

Articolul 14

 
 
 

Articolul 19

Articolul 15

 
 
 

Articolul 20

 

Articolul 3

 
 

Articolul 21

 

Articolul 4

 
 

Articolul 22

 

Articolul 5

 
 

Articolul 23 teza introductivă

 

Articolul 6 teza introductivă

 
 

Articolul 23 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 6 alineatele (1) și (2)

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (a)

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (a)

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (b) teza introductivă

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (b) teza introductivă

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (b) punctul (i)

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (b) prima liniuță

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (b) punctul (ii)

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (b) a doua liniuță

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (c) teza introductivă

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (c) teza introductivă

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (c) punctul (i)

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (c) prima liniuță

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (c) punctul (ii)

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (c) a doua liniuță

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (c) punctul (ii) prima liniuță

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (c) a doua liniuță punctul (i)

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (c) punctul (ii) a doua liniuță

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (c) a doua liniuță punctul (ii)

 
 

Articolul 23 alineatul (3) litera (c) punctul (iii)

 

Articolul 6 alineatul (3) litera (c) a treia liniuță

 
 

Articolul 23 alineatul (3) literele (d)-(g)

 

Articolul 6 alineatul (3) literele (d)-(g)

 
 

Articolul 23 alineatele (4) și (5)

 

Articolul 6 alineatele (4) și (5)

 
 

Articolul 24

 

Articolul 7

 
 

Articolul 25 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

 

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

 
 

Articolul 25 alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(g)

 

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf de la prima la a șaptea liniuță

 
 

Articolul 25 alineatul (1) al doilea paragraf teza introductivă

 

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf teza introductivă

 
 

Articolul 25 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a) și (b)

 

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf prima și a doua liniuță

 
 

Articolul 25 alineatul (2) teza introductivă

 

Articolul 8 alineatul (2) teza introductivă

 
 

Articolul 25 alineatul (2) literele (a)-(d)

 

Articolul 8 alineatul (2) de la prima până la a patra liniuță

 
 

Articolul 25 alineatele (3) și (4)

 

Articolul 8 alineatele (3) și (4)

 
 

Articolul 26 alineatul (1) teza introductivă

 

Articolul 9 alineatul (1) teza introductivă

 
 

Articolul 26 alineatul (1) literele (a)-(g)

 

Articolul 9 alineatul (1) de la prima până la a șaptea liniuță

 
 

Articolul 26 alineatele (2) și (3)

 

Articolul 9 alineatele (2) și (3)

 
 

Articolul 27

 

Articolul 10

 
 

Articolul 28 alineatul (1) teza introductivă

 

Articolul 11 alineatul (1) teza introductivă

 
 

Articolul 28 alineatul (1) literele (a) și (b)

 

Articolul 11 alineatul (1) prima și a doua liniuță

 
 

Articolul 28 alineatul (2)

 

Articolul 11 alineatul (2)

 
 

Articolul 28 alineatul (3) teza introductivă

 

Articolul 11 alineatul (3) teza introductivă

 
 

Articolul 28 alineatul (3) literele (a), (b) și (c)

 

Articolul 11 alineatul (3) prima, a doua și a treia liniuță

 
 

Articolul 29 teza introductivă

 

Articolul 12 teza introductivă

 
 

Articolul 29 literele (a) și (b)

 

Articolul 12 prima și a doua liniuță

 
 

Articolul 30 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

 

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

 
 

Articolul 30 alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b)

 

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf prima și a doua liniuță

 
 

Articolul 30 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf

 
 

Articolul 30 alineatul (2) teza introductivă

 

Articolul 13 alineatul (2) teza introductivă

 
 

Articolul 30 alineatul (2) literele (a) și (b)

 

Articolul 13 alineatul (2) prima și a doua liniuță

 
 

Articolul 30 alineatele (3) și (4)

 

Articolul 13 alineatele (3) și (4)

 
 

Articolul 31 alineatul (1) teza introductivă

 

Articolul 14 alineatul (1) teza introductivă

 
 

Articolul 31 alineatul (1) literele (a)-(d)

 

Articolul 14 alineatul (1) de la prima până la a patra liniuță

 
 

Articolul 31 alineatul (2) primul paragraf literele (a)-(d)

 

Articolul 14 alineatul (2) de la prima până la a patra liniuță

 
 

Articolul 31 alineatul (2) al doilea paragraf

 

Articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf

 
 

Articolul 32

 

Articolul 15

 
 

Articolul 33 alineatul (1)

 

Articolul 16 alineatul (1)

 
 

Articolul 33 alineatul (2) teza introductivă

 

Articolul 16 alineatul (2) teza introductivă

 
 

Articolul 33 alineatul (2) literele (a), (b) și (c)

 

Articolul 16 alineatul (2) prima, a doua și a treia liniuță

 
 

Articolul 33 alineatul (3)

 

Articolul 16 alineatul (3)

 
 

Articolul 34

 

Articolul 17

 
 

Articolul 35

 

Articolul 18 alineatele (2) și (3) primul paragraf

 
 

Articolul 36

 

Articolul 19

 
 

Articolul 37

 

Articolul 24

 
 

Articolul 38

 

Articolul 24a

 
 

Articolul 39

 

Articolul 24b

 
 

Articolul 40

 

Articolul 24c alineatele (2) și (3)

 
 

Articolul 41

 

Articolul 25a

 
 

Articolul 42

Anexă – schema A (I) alineatul (1)

 
 
 

Articolul 43

Anexă – schema A (I) alineatul (2)

 
 
 

Articolul 44

Anexă – schema A (I) alineatul (3)

 
 
 

Articolul 45

Anexă – schema A (II) alineatul (1)

 
 
 

Articolul 46

Anexă – schema A (II) alineatul (2)

 
 
 

Articolul 47

Anexă – schema A (II) alineatul (3)

 
 
 

Articolul 48

Anexă – schema A (II) alineatul (4)

 
 
 

Articolul 49

Anexă – schema A (II) alineatul (5)

 
 
 

Articolul 50

Anexă – schema A (II) alineatul (6)

 
 
 

Articolul 51

Anexă – schema A (II) alineatul (7)

 
 
 

Articolul 52

Anexă – schema B (A) (I)

 
 
 

Articolul 53

Anexă – schema B (A) (II) alineatul (1)

 
 
 

Articolul 54

Anexă – schema B (A) (II) alineatul (2)

 
 
 

Articolul 55

Anexă – schema B (A) (II) alineatul (3)

 
 
 

Articolul 56

Anexă – schema B (A) (II) alineatul (4)

 
 
 

Articolul 57

Anexă – schema B (A) (II) alineatul (5)

 
 
 

Articolul 58

Anexă – schema B (A) (III) alineatul (1)

 
 
 

Articolul 59

Anexă – schema B (A) (III) alineatul (2)

 
 
 

Articolul 60

Anexă – schema B (B) alineatul (1)

 
 
 

Articolul 61

Anexă – schema B (B) alineatul (2)

 
 
 

Articolul 62

Anexă – schema B (B) alineatul (3)

 
 
 

Articolul 63

Anexă – schema B (B) alineatul (4)

 
 
 

Articolul 64

Anexă – schema C alineatul (1)

 
 
 

Articolul 65 alineatul (1)

Anexă – schema C alineatul (2) litera (a)

 
 
 

Articolul 65 alineatul (2) teza introductivă

Anexă – schema C alineatul (2) litera (b) teza introductivă

 
 
 

Articolul 65 alineatul (2) literele (a), (b) și (c)

Anexă – schema C alineatul (2) litera (b) prima, a doua și a treia liniuță

 
 
 

Articolul 66

Anexă – schema C alineatul (3)

 
 
 

Articolul 67

Anexă – schema C alineatul (4)

 
 
 

Articolul 68

Anexă – schema C alineatul (5) literele (a), (b) și (c)

 
 
 

Articolul 69

Anexă – schema C alineatul (6)

 
 
 

Articolul 70

 
 

Articolul 2

 

Articolul 71

 
 

Articolul 3

 

Articolul 72

 
 

Articolul 4

 

Articolul 73 alineatul (1)

 
 

Articolul 5 alineatul (1)

 

Articolul 73 alineatul (2) primul paragraf teza introductivă

 
 

Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf teza introductivă

 

Articolul 73 alineatul (2) primul paragraf literele (a) și (b)

 
 

Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf prima și a doua liniuță

 

Articolul 73 alineatul (2) al doilea paragraf

 
 

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf

 

Articolul 73 alineatele (3)-(7)

 
 

Articolul 5 alineatele (3)-(7)

 

Articolul 74

 
 

Articolul 6

 

Articolul 75

 
 

Articolul 8

 

Articolul 76

 
 

Articolul 9 alineatele (3)-(6)

 

Articolul 77

 
 

Articolul 10 alineatul (2)

 

Articolul 78 alineatul (1)

Anexă – schema D (A) alineatul (1) litera (a)

 
 
 

Articolul 78 alineatul (2) teza introductivă

Anexă – schema D (A) alineatul (1) litera (b) teza introductivă

 
 
 

Articolul 78 alineatul (2) literele (a) și (b)

Anexă – schema D (A) alineatul (1) litera (b) prima și a doua liniuță

 
 
 

Articolul 79

Anexă – schema D (A) alineatul (2)

 
 
 

Articolul 80

Anexă – schema D (A) alineatul (3)

 
 
 

Articolul 81

Anexă – schema D (A) alineatul (4)

 
 
 

Articolul 82

Anexă – schema D (A) alineatul (5)

 
 
 

Articolul 83 alineatul (1)

Anexă – schema D (B) alineatul (1) litera (a)

 
 
 

Articolul 83 alineatul (2) teza introductivă

Anexă – schema D (B) alineatul (1) litera (b) teza introductivă

 
 
 

Articolul 83 alineatul (2) literele (a) și (b)

Anexă – schema D (B) alineatul (1) litera (b) prima și a doua liniuță

 
 
 

Articolul 84

Anexă – schema D (B) alineatul (2)

 
 
 

Articolul 85

 
 
 

Articolul 1 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 86

 
 
 

Articolul 2

Articolul 87

 
 
 

Articolul 8

Articolul 88

 
 
 

Articolul 3

Articolul 89 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

 
 
 

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

Articolul 89 alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b)

 
 
 

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf prima și a doua liniuță

Articolul 89 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf

 
 
 

Articolul 4 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 89 alineatul (2)

 
 
 

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 90

 
 
 

Articolul 5

Articolul 91

 
 
 

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 92 primul paragraf teza introductivă

 
 
 

Articolul 7 primul paragraf teza introductivă

Articolul 92 primul paragraf literele (a) și (h)

 
 
 

Articolul 7 primul paragraf de la prima până la a opta liniuță

Articolul 92 al doilea paragraf

 
 
 

Articolul 7 al doilea paragraf

Articolul 93

 
 
 

Articolul 6

Articolul 94

 
 
 

Articolul 9

Articolul 95

 
 
 

Articolul 11

Articolul 96

 
 
 

Articolul 13

Articolul 97

 
 
 

Articolul 15

Articolul 98 alineatul (1) teza introductivă

 

Articolul 20 alineatul (1) teza introductivă

 
 

Articolul 98 alineatul (1) literele (a) și (b)

 

Articolul 20 alineatul (1) prima și a doua liniuță

 
 

Articolul 98 alineatul (2)

 

Articolul 20 alineatul (2)

 
 

Articolul 99 alineatul (1)

 

Articolul 21 alineatul (1)

 
 

Articolul 99 alineatul (2) teza introductivă

 

Articolul 21 alineatul (2) teza introductivă

 
 

Articolul 99 alineatul (2) literele (a) și (b)

 

Articolul 21 alineatul (2) prima și a doua liniuță

 
 

Articolul 99 alineatul (3)

 

Articolul 21 alineatul (3)

 
 

Articolul 100

 

Articolul 23

 
 

Articolul 101

 

Articolul 22

 
 

Articolul 102 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 17 alineatul (1) prima teză

 
 

Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 102 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 17 alineatul (1) a doua teză

 
 
 

Articolul 102 alineatul (2)

 
 

Articolul 7 alineatele (1) și (3)

 

Articolul 103

Articolul 17 alineatul (2)

 

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 104

 

Articolul 6a

 
 

Articolul 105 alineatele (1) și (2)

Articolul 9 alineatele (1) și (2)

Articolul 18 alineatele (1) și (3) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatele (1) și (2)

Articolul 12 alineatele (1) și (2)

Articolul 105 alineatul (3)

 

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (7)

 

Articolul 106

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 24c alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 107 alineatele (1) și (2)

Articolul 19

Articolul 25 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 14 alineatele (1) și (2)

Articolul 107 alineatul (3) primul paragraf

 

Articolul 25 alineatul (3)

 
 

Articolul 107 alineatul (3) al doilea paragraf

 
 
 

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 108 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 20 alineatul (1) teza introductivă

 
 
 

Articolul 108 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf

Articolul 20 alineatele (3) și (4)

 
 
 

Articolul 108 alineatul (2) primul paragraf litera (a)

Articolul 20 alineatul (1) teza introductivă și litera (a)

Articolul 26 alineatul (1) litera (a)

Articolul 11 alineatul (1) litera (a)

 

Articolul 108 alineatul (2) primul paragraf litera (b)

 
 
 

Articolul 16 alineatul (1) litera (a)

Articolul 108 alineatul (2) primul paragraf litera (c) punctul (i)

Articolul 20 alineatul (1) litera (b)

 
 
 

Articolul 108 alineatul (2) primul paragraf litera (c) punctul (ii)

 

Articolul 26 alineatul (1) litera (b)

 
 

Articolul 108 alineatul (2) primul paragraf litera (c) punctul (iii)

 
 

Articolul 11 alineatul (1) litera (b)

Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

Articolul 108 alineatul (2) primul paragraf litera (d)

Articolul 20 alineatul (1) litera (c)

Articolul 26 alineatul (1) litera (c)

Articolul 11 alineatul (1) litera (c)

Articolul 16 alineatul (1) litera (c)

Articolul 108 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 26 alineatul (2)

 
 

Articolul 109

Articolul 21

 
 
 

Articolul 110

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 27 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 111

 
 
 
 

Articolul 112

 
 
 
 

Articolul 113

 
 
 
 

anexa I - schema A capitolul 1

 

Anexă - schema A capitolul 1

 
 

Anexa I - schema A capitolul 2 punctele 2.1-2.4.4

 

Anexă - schema A capitolul 2 punctele 2.1-2.4.4

 
 

Anexa I - schema A capitolul 2 punctul 2.4.5 primul paragraf teza introductivă

 

Anexă - schema A capitolul 2 punctul 2.4.5 primul paragraf teza introductivă

 
 

Anexa I - schema A capitolul 2 punctul 2.4.5 primul paragraf literele (a) și (b)

 

Anexă - schema A capitolul 2 punctul 2.4.5 primul paragraf prima și a doua liniuță

 
 

Anexa I - schema A capitolul 2 punctul 2.4.5 al doilea paragraf

 

Anexă - schema A capitolul 2 punctul 2.4.5 al doilea paragraf

 
 

Anexa I - schema A capitolul 2 punctul 2.5

 

Anexă - schema A capitolul 2 punctul 2.5

 
 

Anexa I - schema A capitolul 3 punctele 3.1-3.2.0

 

Anexă - schema A capitolul 3 punctele 3.1-3.2.0

 
 

Anexa I - schema A capitolul 3 punctul 3.2.1 teza introductivă

 

Anexă - schema A capitolul 3 punctul 3.2.1 teza introductivă

 
 

Anexa I - schema A capitolul 3 punctul 3.2.1 literele (a), (b) și (c)

 

Anexă - schema A capitolul 3 punctul 3.2.1 prima, a doua și a treia liniuță

 
 

Anexa I - schema A capitolul 3 punctele 3.2.2-3 .2.9

 

Anexă - schema A capitolul 3 punctele 3.2.2-3.2.9

 
 

Anexa I - schema A capitolul 4

 

Anexă - schema A capitolul 4

 
 

Anexa I - schema A capitolul 5 punctele 5.1-5.3

 

Anexă - schema A capitolul 5 punctele 5.1-5.3

 
 

Anexa I - schema A capitolul 5 punctul 5.4 literele (a) și (b)

 

Anexă - schema A capitolul 5 punctul 5.4 literele (a) și (b)

 
 

Anexa I - schema A capitolul 5 punctul 5.4 litera (c) punctele (i) și (ii)

 

Anexă - schema A capitolul 5 punctul 5.4 litera (c) prima și a doua liniuță

 
 

Anexa I - schema A capitolul 5 punctele 5.5 și 5.6

 

Anexă - schema A capitolul 5 punctele 5.5 și 5.6

 
 

Anexa I - schema A capitolul 6

 

Anexă - schema A capitolul 6

 
 

Anexa I - schema A capitolul 7 punctul 7.1 teza introductivă

 

Anexă - schema A capitolul 7 punctul 7.1 teza introductivă

 
 

Anexa I - schema A capitolul 7 punctul 7.1 literele (a) și (b)

 

Anexă - schema A capitolul 7 punctul 7.1 prima și a doua liniuță

 
 

Anexa I - schema A capitolul 7 punctul 7.2

 

Anexă - schema A capitolul 7 punctul 7.2

 
 

Anexa I - schema B capitolul 1 punctul 4

 

Anexă - schema B capitolul 1 punctul 4

 
 

Anexa I - schema B capitolul 5 punctele 5.1-5.1.3

 

Anexă - schema B capitolul 5 punctele 5.1-5.1.3

 
 

Anexa I - schema B capitolul 5 punctul 5.1.4 primul paragraf teza introductivă

 

Anexă - schema B capitolul 5 punctul 5.1.4 primul paragraf teza introductivă

 
 

Anexa I - schema B capitolul 5 punctul 5.1.4 primul paragraf literele (a), (b) și (c)

 

Anexă - schema B capitolul 5 punctul 5.1.4 primul paragraf prima, a doua și a treia liniuță

 
 

Anexa I - schema B capitolul 5 punctul 5.1.4 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf

 

Anexă - schema B capitolul 5 punctul 5.1.4 al doilea al treilea și al patrulea paragraf

 
 

Anexa I - schema B capitolul 5 punctele 5.1.5-5.2

 

Anexă - schema B capitolul 5 punctele 5.1.5-5.2

 
 

Anexa I - schema B capitolul 5 punctul 5.3 teza introductivă

 

Anexă - schema B capitolul 5 punctul 5.3 teza introductivă

 
 

Anexa I - schema B capitolul 5 punctul 5.3 literele (a) și (b)

 

Anexă - schema B capitolul 5 punctul 5.3 literele (a) și (b)

 
 

Anexa I - schema B capitolul 5 punctul 5.3 litera (c) punctele (i) și (ii)

 

Anexă - schema B capitolul 5 punctul 5.3 litera (c) prima și a doua liniuță

 
 

Anexa I - schema B capitolul 6

 

Anexă - schema B capitolul 6

 
 

Anexa I - schema B capitolul 7 punctul 7.1 teza introductivă

 

Anexă - schema B capitolul 7 punctul 7.1 teza introductivă

 
 

Anexa I - schema B capitolul 7 punctul 7.1 literele (a) și (b)

 

Anexa I - schema B capitolul 7 punctul 7.1 prima și a doua liniuță

 
 

Anexa I - schema B capitolul 7 punctul 7.2

 

Anexă - schema B capitolul 7 punctul 7.2

 
 

Anexa I - schema C capitolul 1

 

Anexă - schema C capitolul 1

 
 

Anexa I - schema C capitolul 2 punctele 2.1-2.1.2

 

Anexă - schema C capitolul 2 punctele 2.1-2.1.2

 
 

Anexa I - schema C capitolul 2 punctul 2.2 teza introductivă

 

Anexă - schema C capitolul 2 punctul 2.2 teza introductivă

 
 

Anexa I - schema C capitolul 2 punctul 2.2 literele (a)-(d)

 

Anexă - schema C capitolul 2 punctul 2.2 de la prima până la a patra liniuță

 
 

Anexa I - schema C capitolul 2 punctele 2.3-2.6

 

Anexa I - schema C capitolul 2 punctele 2.3-2.6

 
 

Anexa II

 
 
 
 

Anexa III

 
 
 
 ( 1 ) JO C 116, 20.4.2001, p. 69.

( 2 ) Avizul Parlamentului European din 14 martie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 mai 2001.

( 3 ) JO L 66, 16.3.1979, p. 21. Directivă modificată ultima dată de Directiva 88/627/CEE (JO L 348, 17.12.1988, p. 62).

( 4 ) JO L 100, 17.4.1980, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Parlamentul European și de Directiva 94/18/CE a Consiliului (JO L 135, 31.5.1994, p. 1).

( 5 ) JO L 48, 20.2.1982, p. 26.

( 6 ) JO L 348, 17.12.1988, p. 62.

( 7 ) JO L 124, 5.5.1989, p. 8.

( 8 ) JO L 222, 14.8.1978, p. 11. Directivă modificată ultima dată de Directiva 1999/60/CE (JO L 162, 26.6.1999, p. 65).

( 9 ) JO L 191, 13.7.2001, p. 45, decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2004/8/CE (JO L 3, 7.1.2004, p. 33).

( 10 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Top