EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001D0470-20110101

Consolidated text: Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială (2001/470/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/2011-01-01

2001D0470 — RO — 01.01.2011 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA CONSILIULUI

din 28 mai 2001

de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială

(2001/470/CE)

(JO L 174, 27.6.2001, p.25)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

Decizianr. 568/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009

  L 168

35

30.6.2009
▼B

DECIZIA CONSILIULUI

din 28 mai 2001

de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială

(2001/470/CE)CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 literele (c) și (d), articolul 66 și articolul 67 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

având în vedere avizul Parlamentului European ( 2 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ( 3 ),

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a se menține și dezvolta ca un spațiu de libertate, securitate și justiție, în cadrul căruia este garantată libera circulație a persoanelor.

(2)

Instituirea treptată a acestui spațiu, precum și buna funcționare a pieței interne necesită ameliorarea, simplificarea și accelerarea cooperării judiciare reale între statele membre în materie civilă și comercială.

(3)

Planul de acțiune al Consiliului și al Comisiei privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție ( 4 ), adoptat de Consiliu la 3 decembrie 1998 și aprobat de Consiliul European de la Viena la 11 și 12 decembrie 1998, recunoaște că întărirea cooperării judiciare în materie civilă reprezintă o etapă fundamentală în crearea unui spațiu judiciar european care să aducă beneficii concrete fiecărui cetățean al Uniunii Europene.

(4)

Una din măsurile prevăzute la punctul 40 din planul de acțiune este examinarea posibilității de a extinde în termen de doi ani conceptul de Rețea Judiciară Europeană în materie penală la procedurile civile și comerciale.

(5)

În concluziile Consiliului European special organizat la Tampere la 15 și 16 octombrie 1999 se recomandă crearea unui sistem de informații ușor accesibil, care să fie menținut și actualizat printr-o rețea de autorități naționale competente.

(6)

În vederea ameliorării, simplificării și accelerării cooperării judiciare reale dintre statele membre în materie civilă și comercială, este necesar să se creeze la nivel comunitar o rețea structurală de cooperare – Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială.

(7)

Această chestiune intră sub incidența măsurilor menționate la articolele 65 și 66 din tratat care trebuie adoptate în conformitate cu articolul 67.

(8)

Pentru a asigura realizarea obiectivelor Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, normele care reglementează crearea acesteia ar trebui prevăzute într-un instrument juridic comunitar cu caracter imperativ.

(9)

Având în vedere că obiectivele prezentei decizii, și anume ameliorarea cooperării judiciare între statele membre, precum și facilitarea accesului la justiție al persoanelor implicate în litigii transfrontaliere nu pot fi realizate suficient de statele membre și, prin urmare, nu pot fi realizate decât la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității astfel cum este enunțat la articolul menționat anterior, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestor obiective.

(10)

Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială creată prin prezenta decizie are în vedere să faciliteze cooperarea judiciară dintre statele membre în materie civilă și comercială atât în domeniile reglementate de instrumentele în vigoare, cât și în domeniile în care nici un instrument nu este aplicabil în prezent.

(11)

În anumite domenii specifice, actele comunitare și instrumentele internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială prevăd deja anumite mecanisme de cooperare. Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială nu urmărește înlocuirea acestor mecanisme și trebuie să funcționeze cu respectarea deplină a acestora. Prin urmare, prezenta decizie se aplică fără a aduce atingere actelor comunitare sau instrumentelor internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă sau comercială.

(12)

Este necesară crearea Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială treptat și pe baza unei cât mai strânse cooperări între Comisie și statele membre. Rețeaua ar trebui să poată profita de posibilitățile oferite de tehnologiile de comunicare și informare moderne.

(13)

Pentru a-și atinge obiectivele, Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială este sprijinită de punctele de contact desemnate de statele membre și se asigură de participarea autorităților acestora care au responsabilități specifice în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială. Contactele dintre acestea și întrunirile periodice sunt esențiale pentru funcționarea Rețelei.

(14)

Este esențial ca eforturile de creare a unui spațiu de libertate, securitate și justiție să producă beneficii concrete pentru persoanele implicate în litigii transfrontaliere. Prin urmare, este necesar ca Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială să promoveze accesul la justiție. În acest scop, folosind informațiile furnizate și actualizate de punctele de contact, Rețeaua creează treptat un sistem de informații destinat atât publicului larg, cât și specialiștilor.

(15)

Prezenta decizie nu exclude furnizarea altor informații în interiorul Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială sau destinate publicului decât cele prevăzute în decizie. Prin urmare, enumerarea din titlul III nu trebuie să fie considerată ca fiind exhaustivă.

(16)

Prelucrarea informațiilor și datelor ar trebui să se facă în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( 5 ) și Directiva 97/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor ( 6 ).

(17)

Pentru a se asigura că Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială rămâne un instrument eficace, incorporează cele mai bune practici în materie de cooperare judiciară și funcționare internă și răspunde așteptărilor publicului, este necesar să se prevadă evaluări periodice ale sistemului, pentru a propune, dacă este cazul, modificările necesare.

(18)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Regatul Unit și Irlanda și-au făcut cunoscută dorința de a participa la adoptarea și aplicarea prezentei decizii.

(19)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii și, prin urmare, prezenta decizie nu i se adresează și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:TITLUL I

PRINCIPIILE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE ÎN MATERIE CIVILĂ ȘI COMERCIALĂ

Articolul 1

Creare

(1)  Se creează o rețea judiciară europeană în materie civilă și comercială (în continuare denumită „rețeaua”) între statele membre.

(2)  În prezenta decizie, termenul „stat membru” înseamnă statele membre cu excepția Danemarcei.

Articolul 2

Alcătuire

(1)  Rețeaua este compusă din:

(a) punctele de contact desemnate de statele membre, în conformitate cu alineatul (2);

(b) instanțele și autoritățile centrale prevăzute în actele comunitare, instrumentele de drept internațional la care statele membre sunt parte sau normele de drept intern în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială;

▼M1

(c) magistrații de legătură cărora li se aplică Acțiunea comună 96/277/JAI din 22 aprilie 1996 privind un cadru pentru schimbul de magistrați de legătură pentru ameliorarea cooperării judiciare dintre statele membre ale Uniunii Europene ( 7 ), care au responsabilități în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială;

▼B

(d) orice altă autoritate juridică sau administrativă corespunzătoare care are responsabilități legate de cooperarea judiciară în materie civilă și comercială a cărei calitate de membru al Rețelei este considerată utilă de către statul membru de care aparține;

▼M1

(e) asociațiile profesionale care reprezintă la nivel național în statele membre practicieni în domeniul dreptului care sunt implicați în mod direct în aplicarea instrumentelor comunitare și internaționale privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

▼B

(2)  Fiecare stat membru desemnează un punct de contact. Fiecare stat membru poate, cu toate acestea, să desemneze un număr limitat de alte puncte de contact dacă consideră că acest lucru este necesar în funcție de existența unor sisteme juridice diferite, a repartizării interne a competențelor, a sarcinilor care urmează să fie încredințate punctelor de contact sau pentru a asocia direct organele judiciare care se confruntă des cu litigii transfrontaliere cu activitățile punctelor de contact.

Dacă un stat membru desemnează mai multe puncte de contact, acesta asigură funcționarea unui mecanism de coordonare corespunzător între ele.

▼M1

În cazul în care punctul de contact desemnat în temeiul prezentului alineat nu este un judecător, statul membru vizat asigură legătura efectivă cu autoritatea judecătorească. Pentru a facilita acest lucru, un stat membru poate numi un judecător pentru a susține această funcție. Acest judecător este membru al rețelei.

(2a)  Statele membre se asigură că punctele de contact dispun de efective de personal, resurse și mijloace moderne de comunicare, suficiente și adecvate pentru ca acestea să își îndeplinească pe deplin atribuțiile care le revin în calitate de puncte de contact.

▼B

(3)  Statele membre identifică autoritățile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c).

(4)  Statele membre desemnează autoritățile menționate la alineatul (1) litera (d).

▼M1

(4a)  Statele membre desemnează asociațiile profesionale menționate la alineatul (1) litera (e). În acest scop, statele membre primesc acordul asociațiilor profesionale în cauză privind participarea la rețea.

În cazul în care într-un stat membru există mai multe asociații profesionale care reprezintă o profesie juridică la nivel național, acestui stat membru îi revine responsabilitatea de a asigura o reprezentare adecvată a acelei profesii în cadrul rețelei.

▼M1

(5)  Statele membre comunică Comisiei, în conformitate cu articolul 20, denumirea și adresa completă a autorităților menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, precizând:

▼B

(a) mijloacele de comunicare disponibile acestora;

(b) cunoștințele lingvistice și,

▼M1

(c) după caz, funcțiile lor specifice din cadrul rețelei, inclusiv, acolo unde există mai multe puncte de contact, responsabilitățile specifice fiecărui punct de contact.

▼B

Articolul 3

Misiunea și activitățile rețelei

(1)  Rețelei îi revine misiunea de a:

(a) facilita cooperarea judiciară dintre statele membre în materie civilă și comercială, inclusiv conceperea, instituirea treptată și actualizarea unui sistem de informații pentru membrii rețelei;

▼M1

(b) facilita accesul efectiv la justiție, prin acțiuni de informare cu privire la funcționarea instrumentelor comunitare și internaționale privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

▼B

(2)  Fără a aduce atingere altor acte comunitare sau instrumente internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, rețeaua își dezvoltă activitățile în special în următoarele scopuri:

(a) funcționarea corectă a procedurilor cu impact transfrontalier și facilitarea cererilor de cooperare judiciară dintre statele membre, în special acolo unde nu este aplicabil nici un act comunitar sau instrument internațional;

▼M1

(b) aplicarea efectivă și practică a instrumentelor comunitare sau a convențiilor în vigoare între două sau mai multe state membre.

În special atunci când este aplicabilă legea unui alt stat membru, instanțele judecătorești sau autoritățile competente pot face apel la rețea pentru a obține informații cu privire la conținutul legii respective;

(c) crearea, menținerea și promovarea unui sistem de informații destinate publicului cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană, la instrumentele comunitare și internaționale relevante și la legislația națională a statelor membre, în special în ceea ce privește accesul la justiție.

Principala sursă de informații este pagina de Internet a rețelei care conține informații actualizate în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii.

▼B

Articolul 4

Modul de funcționare a rețelei

Rețeaua își îndeplinește sarcinile în special în următorul mod:

1. facilitează stabilirea contactelor adecvate între autoritățile din statele membre menționate la articolul 2 alineatul (1) pentru îndeplinirea misiunii prevăzute la articolul 3;

2. organizează întruniri periodice ale punctelor de contact și ale membrilor Rețelei în conformitate cu normele stabilite în titlul II;

3. elaborează și actualizează informațiile privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială și sistemele juridice din statele membre prevăzute la titlul III, în conformitate cu normele stabilite în titlul menționat.

Articolul 5

Puncte de contact

(1)  Punctele de contact sunt la dispoziția autorităților menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (b)-(d) pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 3.

Punctele de contact sunt, de asemenea, la dispoziția autorităților judiciare locale în statul membru din care fac parte în aceleași scopuri, în conformitate cu normele care urmează să fie stabilite de fiecare stat membru.

▼M1

(2)  În special, punctele de contact:

(a) se asigură că autoritățile judiciare locale beneficiază de informații generale privind instrumentele comunitare și internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială. În special, acestea se asigură că rețeaua, inclusiv pagina de Internet a rețelei, este mai bine cunoscută autorităților judiciare locale;

(b) furnizează celorlalte puncte de contact, autorităților menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (b)-(d) și autorităților judiciare locale din statul membru din care fac parte toate informațiile necesare pentru buna cooperare judiciară dintre statele membre în conformitate cu articolul 3, pentru a le sprijini la elaborarea într-o manieră eficientă a cererilor de cooperare judiciară și la stabilirea contactelor directe cele mai potrivite;

(c) furnizează toate informațiile în vederea facilitării aplicării legii unui alt stat membru, care este aplicabilă în temeiul unui instrument comunitar sau internațional. În acest scop, punctul de contact căruia i-a fost adresată o astfel de cerere poate să apeleze la oricare dintre autoritățile din statul său membru menționate la articolul 2 în vederea furnizării informațiilor solicitate. Informațiile cuprinse în răspuns nu au caracter obligatoriu pentru punctul de contact, autoritățile consultate sau pentru autoritatea care a formulat cererea;

(d) caută soluții pentru dificultățile apărute cu ocazia unei cereri de cooperare judiciară, fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol și articolului 6;

(e) facilitează coordonarea prelucrării cererilor de cooperare judiciară în statul membru în cauză, în special atunci când mai multe cereri ale autorităților judiciare din statul membru respectiv trebuie executate în alt stat membru;

(f) contribuie la informarea cu titlu general a publicului, prin intermediul paginii de Internet a rețelei, cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană, la instrumentele comunitare și internaționale relevante și la legislația națională a statelor membre, în special în ceea ce privește accesul la justiție;

(g) colaborează la organizarea întrunirilor menționate la articolul 9 și participă la acestea;

(h) acordă asistență pentru pregătirea și actualizarea informațiilor menționate la titlul III, în special pentru sistemul de informații publice, în conformitate cu normele stabilite în titlul respectiv;

(i) asigură coordonarea între membrii rețelei la nivel național;

(j) pregătesc un raport bianual privind activitățile lor, incluzând, după caz, cele mai bune practici în cadrul rețelei, pe care îl prezintă în cadrul unei întruniri a membrilor rețelei și atrag atenția în mod special asupra unor îmbunătățiri posibile în cadrul rețelei.

▼B

(3)  Atunci când un punct de contact primește de la un alt membru al rețelei o cerere de informare la care nu este competent a răspunde, acesta înaintează cererea punctului de contact sau membrului rețelei care este cel mai în măsură să răspundă. Punctul de contact rămâne disponibil pentru a acorda orice asistență de acest fel atâta timp cât este necesar pentru contactele ulterioare.

(4)  În domeniile pentru care actele comunitare sau instrumentele internaționale care reglementează cooperarea judiciară au prevăzut deja desemnarea autorităților responsabile cu facilitarea cooperării judiciare, punctele de contact orientează solicitanții către aceste autorități.

▼M1

Articolul 5a

Asociații profesionale

(1)  Pentru a contribui la îndeplinirea atribuțiilor menționate la articolul 3, punctele de contact au contacte adecvate cu asociațiile profesionale menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (e), în conformitate cu normele stabilite de fiecare stat membru.

(2)  În special, contactele menționate la alineatul (1) pot include următoarele activități:

(a) schimburi de experiență și informații cu privire la aplicarea efectivă și practică a instrumentelor comunitare și internaționale;

(b) colaborarea la pregătirea și actualizarea fișelor de informații menționate articolul 15;

(c) participarea asociațiilor profesionale la reuniunile relevante.

(3)  Asociațiile profesionale nu solicită informații din partea punctelor de contact cu privire la cazuri individuale.

▼B

Articolul 6

Autorități competente în sensul actelor comunitare sau ale instrumentelor internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială

(1)  Integrarea în rețea a autorităților competente prevăzute în actele comunitare sau în instrumentele internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială nu aduce atingere competențelor conferite acestora prin actul sau instrumentul care prevede numirea lor.

Contactele din cadrul rețelei nu aduc atingere contactelor periodice sau ocazionale dintre aceste autorități.

(2)  În fiecare stat membru autoritățile prevăzute în actele comunitare sau în instrumentele internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială și punctele de contact ale rețelei se angajează în schimburi periodice de opinii și contacte pentru a asigura difuzarea cât mai largă a experiențelor respective.

▼M1

În acest scop, fiecare stat membru se asigură că, în conformitate cu procedurile pe care le stabilește, punctul sau punctele de contact și autoritățile competente dispun de mijloace suficiente pentru a se reuni în mod periodic.

▼B

(3)  Punctele de contact ale rețelei sunt la dispoziția autorităților prevăzute în actele comunitare sau în instrumentele internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială și le oferă acestora asistență în toate modurile practice posibile.

Articolul 7

Cunoștințe lingvistice ale punctelor de contact

▼M1

Pentru a facilita funcționarea practică a rețelei, fiecare stat membru se asigură că punctele sale de contact au un nivel adecvat de cunoaștere a uneia dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, alta decât limba lor oficială, dată fiind nevoia lor de a putea comunica cu punctele de contact din alte state membre.

▼B

Statele membre facilitează și încurajează formarea lingvistică specializată a personalului punctelor de contact și promovează schimbul de personal între punctele de contact din toate statele membre.

▼M1

Articolul 8

Prelucrarea cererilor de cooperare judiciară

(1)  Punctele de contact răspund fără întârziere tuturor cererilor care le sunt prezentate și cel târziu în termen de 15 zile de la primirea lor. În cazul în care un punct de contact nu este în măsură să soluționeze o cerere în termenul menționat, acesta informează pe scurt solicitantul despre acest fapt, indicând termenul pe care îl consideră necesar pentru a-i răspunde, dar, de regulă, acest termen nu trebuie să depășească 30 de zile.

(2)  Pentru a răspunde cât mai eficient și cât mai rapid posibil la cererile menționate la alineatul (1), punctele de contact folosesc mijloacele tehnologice cele mai adecvate, care le sunt puse la dispoziție de către statele membre.

(3)  Comisia ține o evidență electronică securizată și cu acces limitat a cererilor de cooperare judiciară și a răspunsurilor menționate la articolul 5 alineatul (2) literele (b), (c), (d) și (e). Punctele de contact se asigură că informațiile necesare pentru instituirea și funcționarea evidenței în cauză sunt furnizate periodic Comisiei.

(4)  Comisia furnizează punctelor de contact informații privind statisticile referitoare la cererile de cooperare judiciară și la răspunsurile menționate la alineatul (3) cel puțin o dată la șase luni.

▼BTITLUL II

ÎNTRUNIRILE ÎN CADRUL REȚELEI

▼M1

Articolul 9

Întruniri ale punctelor de contact

(1)  Întrunirile punctelor de contact au loc cel puțin o dată la șase luni, în conformitate cu articolul 12.

(2)  Fiecare stat membru este reprezentat la aceste întruniri de unul sau mai multe puncte de contact, care pot fi însoțite de alți membri ai rețelei, dar numărul reprezentanților unui stat nu poate fi mai mare de șase.

▼B

Articolul 10

Obiectul întrunirilor periodice ale punctele de contact

(1)  Întrunirile periodice ale punctele de contact au drept scop:

(a) să le permită să se cunoască reciproc și să facă schimb de experiență, în special în ceea ce privește funcționarea rețelei;

(b) să ofere o platformă pentru discutarea problemelor juridice și practice întâlnite de statele membre în timpul cooperării judiciare, în special în ceea ce privește aplicarea măsurilor adoptate de Comunitatea Europeană;

(c) să identifice cele mai bune practici de cooperare judiciară în materie civilă și comercială și să asigure difuzarea informațiilor importante în interiorul rețelei;

(d) să schimbe informații și opinii, în special cu privire la structura, organizarea și conținutul informațiilor disponibile menționate în titlul III, precum și accesul la acestea;

(e) să stabilească unele orientări pentru realizarea treptată a fișelor de informații prevăzute la articolul 15, în special în ceea ce privește subiectul care urmează să fie abordat și forma acestor fișe de informații;

(f) să identifice alte inițiative specifice decât cele prevăzute în titlul III care urmăresc obiective asemănătoare.

(2)  Statele membre veghează ca experiența dobândită în funcționarea mecanismelor specifice de cooperare prevăzute în actele comunitare sau în instrumentele internaționale în vigoare să fie împărtășită la întrunirile punctelor de contact.

Articolul 11

Întrunirile membrilor rețelei

(1)  Se organizează întruniri deschise tuturor membrilor rețelei pentru ca aceștia să se cunoască între ei și să facă schimb de experiență, să ofere o platformă de discuții pentru problemele juridice și practice întâlnite și să abordeze anumite chestiuni specifice.

Întrunirile pot fi, de asemenea, organizate pe probleme specifice.

(2)  Întrunirile sunt convocate, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 12.

(3)  Comisia, în strânsă cooperare cu Președinția Consiliului și cu statele membre, fixează numărul maxim de participanți pentru fiecare întrunire.

▼M1

Articolul 11a

Participarea observatorilor la întrunirile rețelei

(1)  Fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (2), Danemarca poate fi reprezentată la întrunirile menționate la articolele 9 și 11.

(2)  Țările în curs de aderare și țările candidate pot fi invitate să participe la aceste întruniri în calitate de observatori. Țările terțe care sunt părți la acordurile internaționale privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială încheiate de Comunitate pot fi, de asemenea, invitate să participe în calitate de observatori la anumite întruniri ale rețelei.

(3)  Fiecare stat care are calitatea de observator poate fi reprezentat la aceste întruniri de una sau mai multe persoane, fără a putea avea în niciun caz mai mult de trei reprezentanți.

▼B

Articolul 12

Organizarea și lucrările întrunirilor rețelei

(1)  Comisia, în strânsă cooperare cu Președinția Consiliului și cu statele membre, convoacă întrunirile prevăzute la articolele 9 și 11. Comisia prezidează aceste întruniri și oferă servicii de secretariat.

(2)  Înaintea fiecărei întruniri Comisia pregătește proiectul ordinii de zi în acord cu Președinția Consiliului și cu consultarea statelor membre prin intermediul punctelor lor de contact.

(3)  Proiectul ordinii de zi este comunicat punctelor de contact înaintea întrunirii. Punctele de contact pot cere modificări sau completări ale acestuia.

(4)  După fiecare întrunire Comisia pregătește un raport care este comunicat punctelor de contact.

(5)  Întrunirile punctelor de contact și ale membrilor rețelei pot avea loc în orice stat membru.

▼M1

Articolul 12a

Relațiile cu celelalte rețele și cu organizațiile internaționale

(1)  Rețeaua menține relații și realizează schimburi de experiență și de cele mai bune practici cu celelalte rețele europene care au aceleași obiective, precum Rețeaua Judiciară Europeană în materie penală. Rețeaua menține, de asemenea, relații cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară în vederea promovării, acolo unde este cazul și fără a aduce atingere practicilor naționale, a stagiilor de formare în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială în beneficiul autorităților judiciare locale ale statelor membre.

(2)  Rețeaua menține relații cu Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net). În special, punctele de contact ale rețelei se află la dispoziția membrilor ECC-Net, în vederea furnizării oricăror informații generale cu privire la funcționarea instrumentelor comunitare și internaționale pentru facilitarea accesului consumatorilor la justiție.

(3)  În vederea îndeplinirii atribuțiilor menționate la articolul 3, referitoare la instrumentele internaționale privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, rețeaua menține contacte și realizează schimburi de experiență cu celelalte rețele de cooperare judiciară instituite între țări terțe și cu organizații internaționale care promovează cooperarea judiciară internațională.

(4)  Comisia, în strânsă cooperare cu Președinția Consiliului și cu statele membre, este însărcinată cu punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol.▼M1

TITLUL III

INFORMAȚII DISPONIBILE ÎN CADRUL REȚELEI ȘI INFORMAȚIILE FURNIZATE PUBLICULUI

▼B

Articolul 13

Informațiile diseminate în cadrul Rețelei

(1)  Informațiile diseminate în cadrul rețelei includ:

(a) informațiile prevăzute la articolul 2 alineatul (5);

(b) orice alte informații considerate folositoare de către punctele de contact pentru buna funcționare rețelei;

▼M1

(c) informațiile menționate la articolul 8.

▼B

(2)  În sensul alineatului (1), Comisia instituie treptat, cu consultarea punctelor de contact, un sistem electronic de schimb de informații securizat și cu acces limitat.

▼M1

Articolul 13a

Furnizarea de informații generale publicului

Rețeaua contribuie la furnizarea de informații generale publicului prin mijloacele tehnologice cele mai adecvate cu scopul de a-l informa cu privire la conținutul și funcționarea instrumentelor comunitare sau internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

În acest scop și fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 18, punctele de contact asigură promovarea către publicul larg a sistemului de informații menționat la articolul 14.

▼B

Articolul 14

Sistem de informații destinate publicului

(1)  Un sistem de informații destinate publicului bazat pe internet, care cuprinde site-ul web al rețelei, este creat treptat în conformitate cu articolele 17 și 18.

(2)  Sistemul de informații cuprinde următoarele elemente:

(a) actele comunitare în vigoare sau în pregătire cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială;

(b) măsurile interne de punere în aplicare pe plan intern a actelor în vigoare menționate la litera (a);

(c) instrumentele internaționale în vigoare referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială la care statele membre sunt părți, precum și declarațiile și rezervele exprimate în legătură cu aceste instrumente;

(d) elementele pertinente din jurisprudența comunitară din domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială;

(e) fișele de informații prevăzute la articolul 15.

(3)  Pentru accesarea informațiilor menționate la alineatul (2) literele (a)-(d), rețeaua ar trebui, dacă este cazul, să introducă pe site-ul ei legături directe spre alte site-uri unde se găsesc informațiile originale.

(4)  Site-ul dedicat rețelei trebuie, de asemenea, să faciliteze accesul la inițiative comparabile de informare publică în domenii conexe, precum și la site-uri conținând informații legate de sistemele juridice din statele membre.

Articolul 15

Fișe de informații

(1)  Fișele de informații sunt dedicate cu prioritate problemelor legate de accesul la justiție în statele membre și includ mai ales informații cu privire la modalitățile de sesizare a instanțelor și de obținere a asistenței judiciare, fără a aduce atingere altor inițiative comunitare de care rețeaua ține seama pe deplin.

(2)  Fișele de informații sunt practice și concise. Ele sunt scrise într-un limbaj ușor de înțeles și conțin informații practice destinate publicului. Fișele de informații sunt realizate treptat cu privire la cel puțin unul din următoarele subiecte:

(a) principiile sistemului juridic și organizarea judiciară a statelor membre;

(b) modalitățile de sesizare a instanțelor, mai ales în ceea ce privește cererile de mică importanță, și procedurile judiciare ulterioare, inclusiv căile și procedurile de atac;

(c) condițiile și modalitățile de acces la asistența judiciară, inclusiv descrierea sarcinilor organizațiilor neguvernamentale care acționează în acest domeniu, ținându-se seama de munca deja efectuată în cadrul dialogului cu cetățenii;

(d) normele interne care reglementează semnificația și notificarea documentelor;

(e) normele și procedurile de executare a hotărârilor judecătorești ale altui stat membru;

(f) posibilitățile și procedurile de obținere a măsurilor de conservare, în special sechestrul bunurilor unei persoane în vederea executării;

(g) posibilitățile de soluționare a litigiilor prin mijloace alternative și indicarea centrelor de informare și asistență naționale ale Rețelei europene de soluționare extrajudiciară a litigiilor consumatorului;

(h) organizarea și funcționarea profesiunilor juridice;

(3)  Fișele de informații includ, dacă este cazul, elemente privind jurisprudența pertinentă a statelor membre.

(4)  Fișele de informații pot furniza informații mai detaliate pentru specialiști.

Articolul 16

Actualizarea informațiilor

Toate informațiile diseminate în interiorul rețelei și destinate publicului în temeiul articolelor 13-15 sunt actualizate cu regularitate.

Articolul 17

Rolul Comisiei în sistemul de informații destinate publicului

Comisia:

1. răspunde de administrarea sistemului de informații destinate publicului;

2. realizează, cu consultarea punctelor de contact, o pagină web dedicată rețelei pe site-ul său internet;

3. furnizează informații cu privire la aspectele pertinente ale legislației și procedurilor comunitare, inclusiv jurisprudența comunitară, în conformitate cu articolul 14;

4. 

(a) se asigură că formatul fișelor de informații rămâne același și că acestea includ toate informațiile considerate necesare de rețea;

▼M1

(b) asigură traducerile în limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii ale informațiilor privind aspectele relevante ale dreptului și procedurilor comunitare, inclusiv ale jurisprudenței comunitare, precum și ale paginilor generale din sistemul de informații și ale fișelor de informații menționate la articolul 15 și pune la dispoziție traducerile respective pe pagina de Internet a rețelei.

▼B

Articolul 18

Rolul punctelor de contact în sistemul de informații destinate publicului

Punctele de contact veghează ca:

1. informațiile necesare pentru crearea și funcționarea sistemului de informații să fie furnizate Comisiei;

2. informațiile introduse în sistem să fie exacte;

3. Comisiei i se comunică orice actualizare de îndată ce o informație necesită modificare;

4. fișele de informații din fiecare stat membru sunt realizate ►M1  ————— ◄ , în conformitate cu orientările menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (e);

5. fișele de informații introduse pe site-ul rețelei să beneficieze de cea mai extinsă difuzare în statele membre.TITLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

▼M1

Articolul 19

Raportare

Cel târziu la 1 ianuarie 2014 și ulterior o dată la trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind activitățile rețelei. Acest raport este însoțit, dacă este cazul, de propuneri menite să adapteze prezenta decizie și cuprinde informații referitoare la activitățile rețelei menite să contribuie la progresul în conceperea, dezvoltarea și punerea în aplicare a e-justiției europene, în special din punctul de vedere al facilitării accesului la justiție.

Articolul 20

Comunicare

Până la 1 iulie 2010, statele membre comunică Comisiei informațiile menționate la articolul 2 alineatul (5).

▼B

Articolul 21

Data aplicării

Prezenta decizie se aplică de la 1 decembrie 2002, cu excepția articolelor 2 și 20, care se aplică de la data notificării prezentei decizii statelor membre cărora li se adresează.

În conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene, prezenta decizie se adresează statelor membre.( 1 ) JO C 29 E, 30.1.2001, p. 281.

( 2 ) Aviz emis la 5 aprilie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

( 3 ) JO C 139, 11.5.2001, p. 6.

( 4 ) JO C 19, 23.1.1999, p. 1.

( 5 ) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

( 6 ) JO L 24, 30.1.1998, p. 1.

( 7 ) JO L 105, 27.4.1996, p. 1.

Top