Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Regulamentul (CE) nr . 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — RO — 08.03.2015 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2533/98 AL CONSILIULUI

din 23 noiembrie 1998

privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

(JO L 318, 27.11.1998, p.8)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 951/2009 AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2009

  L 269

1

14.10.2009

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2015/373 AL CONSILIULUI din 5 martie 2015

  L 64

6

7.3.2015
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2533/98 AL CONSILIULUI

din 23 noiembrie 1998

privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală EuropeanăCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 3 cu privire la statutele Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumite în continuare „statute”) și, în special, articolul 5.4 al acestuia,

având în vedere recomandarea Băncii Centrale Europene (denumită în continuare BCE) ( 1 ),

având în vedere avizul Parlamentului European ( 2 ),

având în vedere avizul Comisiei ( 3 ),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 106 alineatul (6) din Tratatul de instituire a Comunității Europene și articolul 42 din statute,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 5.1 din statute, BCE, asistată de băncile centrale naționale, colectează, fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici, informațiile statistice necesare îndeplinirii misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (denumit în continuare SEBC); pentru facilitarea îndeplinirii acestor misiuni, definite la articolul 105 din tratat și mai ales, pentru facilitarea punerii în practică a politicii monetare, aceste informații statistice sunt utilizate în mod deosebit pentru calcularea unor date statistice agregate, pentru care identitatea agenților economici luați individual nu are obiect, dar care pot fi utilizate de asemenea și la nivelul agenților economici individuali; articolul 5.2 din statute stabilește că băncile centrale naționale execută, în măsura posibilităților, misiunile descrise la articolul 5.1 din statute; articolul 5.4 din statute stabilește dreptul Consiliului de a determina persoanele fizice și juridice supuse la obligativitatea raportării datelor, regimul confidențialității și dispozițiile pentru aducerea la îndeplinire a acestora; în sensul articolului 5.1 din statute, băncile centrale naționale pot să coopereze cu alte autorități competente, mai ales cu instituțiile de statistică naționale și cu autoritățile de supraveghere ale piețelor.

(2)

În scopul asigurării unor informații statistice care să reprezinte un instrument eficient pentru îndeplinirea misiunilor SEBC, definițiile și procedurile ce conduc la colectarea acestora trebuie să fie astfel structurate pentru ca BCE să aibă posibilitatea să dispună, în timpul dorit și cu suficientă suplețe, de date statistice de bună calitate care să reflecte evoluția condițiilor economice și financiare și să țină seama de sarcinile impuse agenților care raportează; prin realizarea acestora, trebuie nu numai să se vegheze la îndeplinirea misiunilor SEBC și a independenței sale, dar, de asemenea, să se încerce reducerea la minim a sarcinilor impuse agenților raportează.

(3)

Este în consecință de dorit să fie definite unități de observare statistică de referință, cu obligații de raportare, sub forma unor categorii de agenți economici și de documente statistice corespunzătoare, la care competențele BCE sunt restrânse și pe baza căreia se determină unitățile de observare statistică cu obligații de raportare, în temeiul atribuțiilor sale de reglementare.

(4)

Omogenitatea unităților de observare statistică cu obligații de raportare este necesară pentru redactarea unui bilanț consolidat al sectorului instituțiilor financiar-monetare din statele membre participante, având ca principal obiectiv să furnizeze către BCE un tablou statistic global al evoluțiilor monetare în statele membre participante, considerate un singur teritoriu economic; BCE a stabilit și actualizat o „Listă a instituțiilor financiare și monetare în scopri statistice” bazată o definiție comune a acestor instituții.

(5)

Respectiva definiție comună în scopuri statistice precizează că instituțiile financiar-monetare cuprind instituții de credit, în sensul dreptului comunitar precum și toate celelalte instituții financiare rezidente a căror activitate constă în primirea de depozite și/sau produse substitut al depozitelor din partea entităților altele decât instituțiile financiar-monetare, precum și acordarea de credite și/sau efectuarea de plasamente în valori mobiliare în cont propriu (cel puțin în termeni economici).

(6)

Cu toate acestea, este necesar ca organismele de cecuri și viramente poștale care nu răspund pe deplin definiției comune în scopuri statistice a instituțiilor financiar-monetare să fie supuse la obligațiile de raportare la BCE în materie de statistici monetare, bancare și de sisteme de plăți, în măsura în care pot, în mod semnificativ, să primească depozite și/sau substitute apropiate ale depozitelor și să efectueze operațiuni în cadrul sistemelor de plăți.

(7)

În Sistemul European de Conturi Naționale și Regionale 1995 ( 4 ) (denumit în continuare „SEC 1995”), sectorul societăților financiare cuprinde, în consecință, subsectoarele „banca centrală” și „alte instituții financiar-monetare” și nu poate fi extins decât prin integrarea categoriilor de instituții rezultate din subsectorul „alți intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurări și a fondurilor de pensii”.

(8)

Statisticile referitoare la balanța de plăți, poziția externă, valorile mobiliare, moneda electronică și la sistemele de plăți sunt necesare pentru a permite SEBC să-și îndeplinească misiunile de manieră independentă.

(9)

Utilizarea termenilor „persoane fizice și juridice” la articolul 5.4 din statute trebuie să facă obiectul unei interpretări coerente cu practicile statelor membre, în materie de statistici monetare, bancare și de balantă de plăți și, în consecință, înglobează, de asemenea, și entități care nu sunt nici persoane fizice și nici persoane juridice în sensul legislațiilor lor naționale respective, dar care aparțin, totuși, subsectoarelor SEC95; obligațiile de raportare statistică pot în consecință, să fie impuse unor entități precum, societățile de persoane, sucursale, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și fonduri, care, în temeiul legislațiilor lor naționale respective, nu au statutul de persoană juridică; în acest caz, obligația de raportare statistică este impusă persoanelor care, în cadrul dipsozițiilor legale naționale aplicabile, reprezintă din punct de vedere juridic entitățile menționate.

(10)

Declarațiile statistice cu privire la bilanțul instituțiilor menționate la articolul 19.1 din statute pot de asemenea să servească la calcularea valorii rezervelor minime pe care acestea sunt obligate să le constituie.

(11)

Consiliul Guvernatorilor stabilește repartizarea între BCE și băncile centrale naționale a sarcinilor de colectare și verificare a informațiilor statistice precum și îndeplinirea lor, ținând seama de principul definit la articolul 5.2 din statute, cât și de misiunile care revin autorităților naționale limita competențelor lor, în vederea obținerii de statistici de calitate.

(12)

În decursul primilor ani de existență a zonei monedei unice, principiul eficiență cu privire la costuri poate necesita ca obligațiile de raportare statistică la BCE să fie respectate prin intermediul procedurilor tranzitorii, ținând seama de constrângerile impuse sistemelor de colectare existente; aceasta poate, implica, în special, în cazul contului financiar al balanței de plăți, ca datele referitoare la pozițiile sau tranzacțiile transfrontaliere ale statelor membre participante considerate ca un singur teritoriu economic, să poată fi reunite, în decursul primilor ani de funcționare a zonei monedei unice, utilizând toate pozițiile sau tranzacțiile între rezidenții unui stat membru participant și rezidenții celorlalte state.

(13)

Limitele și condițiile în care BCE este abilitată să aplice întreprinderilor sancțiuni în caz de nerespectare a obligațiilor rezultate din regulamente și decizii, au fost definite, în conformitate cu articolul 34.3 din statute, prin Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni ( 5 ); în caz de conflict între dispozițiile respectivului regulament și și prezentul regulament ce permite BCE să aplice sancțiuni, dispozițiile prezentului regulament prevalează; sancțiunile prevăzute în caz de nerespectare a obligațiilor definite în prezentul regulament nu înlătură posibilitatea ca SEBC să adopte dispozițiile corespunzătoare de punere în executare în cadrul legăturilor sale cu părțile opuse, prevăzându-se în special excluderea parțială sau chiar totală a unui agent ce raportează operațiuni de politică monetară în caz de neîndeplinire gravă a obligațiilor de raportare statistică.

(14)

Regulamentele adoptate de către BCE în conformitate cu articolul 34.1 din statute nu conferă nici un drept și nu impun nici o obligație statelor membre neparticipante.

(15)

Danemarca, în conformitate cu alineatul (1) din Protocolul nr. 12 privind unele dispoziții cu privire la Danemarca, a notificat prin intermediul Deciziei de la Edimbourg din 12 decembrie 1992 că nu va participa la cea de-a treia etapă a uniunii economice și monetare; în consecință, conform alineatului (2) din respectivul protocol, toate articolele, dispozițiile tratatului și statutele care fac trimitere la o derogare se aplică Danemarcei.

(16)

În conformitate cu alineatul (8) din Protocolul nr. 11 privind anumite dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, articolul 34 din statute nu se aplică Marii Britanii, cu condiția ca acesta să participe la cea de-a treia etapă a uniunii economice și monetare.

(17)

Se admite că informațiile statistice necesare respectării obligațiilor de raportare statistică la BCE nu sunt aceleași pentru statele membre participante și cele neparticipante, articolul 5 din statute se aplică atât statelor membre participante, cât și celor neparticipante; aceasta, în conformitate cu articolul 5 al tratatului, implică obligația elaborării și punerii în applicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care le consideră necesare statele pentru a asigura colectarea informațiilor statistice necesare respectării obligațiilor de raportare statistică la BCE, precum și pentru a asigura finalizarea, în timpul dorit a pregătirilor necesare în materie de statistici pentru a deveni state membre participante.

(18)

Informațiile statistice confidențiale pe care BCE și băncile centrale naționale trebuie să le obțină în scopul asigurării misiunilor SEBC trebuie să fie protejate pentru a câștiga și consolida încrederea agenților care raportează; odată prezentul regulament adoptat, nu va mai exista posibilitatea invocării unor dispoziții cu privire la confidențialitate pentru a împiedica schimbul de informații statistice confidențiale cu privire la misiunile SEBC, sub rezerva dispozițiilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului european și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( 6 ).

(19)

Articolul 38.1 din statute stabilește că membrii organelor de decizie și personalul BCE precum și cel al băncilor centrale naționale sunt obligați, chiar și după încetarea funcției lor, să nu divulge informații care prin natura lor sunt acoperite prin secret profesional; întrucât articolul 38.2 din statute prevede că persoanele ce au acces la date supuse legislației comunitare și implicând obligativitatea păstrării confidențialității, sunt impozabile în conformitate cu această legislație comunitară.

(20)

Orice încălcare a regulilor cu privire la membrii personalului BCE, fie comisă în mod voluntar, fie din neglijență, îi expune la sancțiuni disciplinare și, după caz, la sancțiuni de natură juridică în cazul încălcării secretului profesional, fără a aduce atingere dispozițiilor coroborate ale articolelor 12 și 18 din Protocolul privind drepturile și imunitățile în Comunitățile Europene.

(21)

Utilizare eventuală a datelor statistice în scopul realizării obiectivelor SEBC, în conformitate cu articolul 105 din tratat, prin reducerea, în același timp, a sarcinii globale legată de obligativitatea raportărilor statistice, impune ca regimul de confidențialitate definit de prezentul regulament să se îndepărteze, într-o anumită măsură, de principiile comunitare sau internaționale generale cu privire la confidențialitatea informațiilor statistice, și mai ales, de dispozițiile cu privire la confidențialitatea informațiilor statistice menționate în Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare ( 7 ); sub rezerva acestui punct, BCE va ține seama de principiile ce guvernează statistica comunitară, stabilite la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 322/97.

(22)

Regimul confidențialității definit prin prezentul regulament se aplică numai informațiilor statistice confidențiale comunicate BCE în scopul realizării misiunilor SEBC, iar acesta nu afectează dispozițiile naționale sau comunitare specifice, cu privire la transferul altor tipuri de informații la BCE; trebuie să se respecte normele cu privire la confidențialitatea informațiilor statistice pe care institutele naționale de statistică și Comisia le aplică informațiilor statistice colectate pe seama lor.

(23)

În sensul articolului 5.1 din statute, BCE este obligată să coopereze, în domeniul statistic, cu instituțiile sau organele comunitare, cu autoritățile competente ale statelor membre sau ale unor terți precum și cu organizațiile internaționale; BCE și Comisia vor institui forme de cooperare adecvate în domeniul statistic pentru a îndeplini misiunile lor cu maxim de eficiență, încercând să reducă la minim sarcinile impuse agenților care raportează.

(24)

SEBC și BCE au fost însărcinate să stabilească obligațiile de raportare statistică în zona euro într-o manieră în care ele să fie operaționale pe deplin încă de la începutul celei de-a treia etape a uniunii economice și monetare (denumită în continuare „a treia etapă”); pregătirea în domeniul statistic este esențială pentru a permite SEBC să-și indeplinească sarcinile care îi revin în cadrul celei de-a treia etape; elementul esențial în acest sens îl reprezintă adoptarea, înainte de începerea celei de-a treia etape, a regulamentelor BCE în materie statistică; este de dorit să se realizeze informarea, în 1998, a tuturor intervenienților de pe piață cu privire la modalitățile detaliate pe care BCE le consideră necesare pentru punerea în practică a obligațiilor de raportare statistică; este, deci, necesară dotarea BCE, de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, cu atribuții de reglementare.

(25)

Dispozițiile prezentului regulament pot fi aplicate eficient numai dacă statele membre participante au adoptat, în ansamblul lor, în conformitate cu articolul 5 din tratat, măsurile necesare pentru a garanta că autoritățile naționale sunt abilitate să colaboreze pe deplin cu BCE și să-i aducă un sprijin total în verificarea și colectarea obligatorie a informațiilor statistice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:▼M1

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. „obligații de raportare statistică la BCE” înseamnă informații statistice pe care agenții care raportează sunt obligați să le furnizeze și care sunt necesare îndeplinirii misiunilor SEBC;

1a. „statistici europene” înseamnă statistici care sunt: (i) necesare pentru îndeplinirea misiunilor SEBC, astfel cum sunt menționate în tratat; (ii) stabilite prin programul de lucru statistic al SEBC; și (iii) dezvoltate, elaborate și difuzate în conformitate cu principiile statistice menționate la articolul 3a;

2. „agenți care raportează” înseamnă persoanele fizice și juridice și entitățile și sucursalele menționate la articolul 2 alineatul (3) care sunt supuse obligațiilor de raportare statistică la BCE;

3. „stat membru participant” înseamnă un stat membru care adoptă moneda unică în conformitate cu tratatul;

4. „rezident” și „cu reședința” înseamnă a avea un centru de interes economic pe teritoriul economic al unei țări, astfel cum este descris în capitolul 1 punctul 1.30 din anexa A la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate ( 8 ); în acest context, „poziții transfrontaliere” și „tranzacții transfrontaliere” înseamnă respectiv pozițiile și tranzacțiile cu privire la activele și/sau pasivele rezidenților statelor membre participante, considerate ca un singur teritoriu economic față de rezidenții statelor membre neparticipante și/sau rezidenții unor țări terțe;

5. „poziția exterioară” înseamnă bilanțul cu privire la activele și pasivele financiare transfrontaliere;

6. „moneda electronică” înseamnă o valoare monetară stocată electronic, pe suport tehnic, inclusiv cartele preplătite, care poate fi folosită pe scară largă pentru plăți către diferite entități, altele decât emitentul, și care nu implică în mod necesar utilizarea conturilor bancare în tranzacție, dar care servește ca instrument de plată la purtător;

7. „utilizare în scopuri statistice” înseamnă utilizarea exclusivă în vederea dezvoltării și elaborării de rezultate statistice și de analize statistice;

8. „dezvoltare” înseamnă activitățile care vizează crearea, consolidarea și ameliorarea metodelor, standardelor și procedurilor statistice utilizate în vederea elaborării și difuzării de statistici, precum și elaborarea de noi statistici și indicatori;

9. „elaborare” înseamnă toate activitățile legate de culegere, stocare, prelucrare și analiză necesare pentru compilarea statisticilor;

10. „difuzare” înseamnă activitatea de punere la dispoziția utilizatorilor a statisticilor, a analizelor statistice și a informațiilor neconfidențiale;

11. „informații statistice” înseamnă date individuale și agregate, indicatori și metadatele aferente;

12. „informații statistice confidențiale” înseamnă informații statistice care permit agenților care raportează sau altor persoane fizice sau juridice, entități sau sucursale să fie identificate, fie direct, din nume sau adresă sau dintr-un cod de identificare alocat în mod oficial, fie indirect, prin deducție, divulgându-se astfel informații individuale. Pentru a determina dacă un agent care raportează sau orice altă persoană juridică sau fizică, entitate sau sucursală este identificabilă, trebuie să se țină seama, în mod rezonabil, de toate mijloacele care ar putea fi utilizate de un terț pentru a identifica agentul care raportează sau persoana juridică, fizică, entitatea sau sucursala respectivă.

▼B

Articolul 2

Unitățile de observare statistică de referință, cu obligații de raportare

▼M1

(1)  Pentru a asigura respectarea obligațiilor de raportare statistică la BCE, aceasta, asistată de băncile centrale naționale, în conformitate cu articolul 5.2 din Statut, are dreptul să colecteze informațiile statistice în limitele unităților de observare statistică de referință, cu obligații de raportare, și a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor SEBC. Se pot colecta informații în special în domeniul statisticilor monetare și financiare, al statisticilor referitoare la bancnote, al statisticilor referitoare la plăți și la sistemele de plăți, al statisticilor referitoare la stabilitatea financiară, al statisticilor referitoare la balanța de plăți și al celor referitoare la poziția exterioară. Se pot colecta informații suplimentare și din alte domenii atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC, în cazuri justificate corespunzător. Informațiile colectate pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare statistică a BCE vor fi specificate în programul de lucru statistic al SEBC.

(2)  În acest sens, unitățile de observare statistică de referință, cu obligații de raportare, cuprind următorii agenți care raportează:

(a) persoanele fizice și juridice cu reședința într-un stat membru și care se încadrează în sectorul „societăți financiare”, astfel cum este definit în SEC 95;

(b) instituțiile emitente de cecuri și viramente poștale cu reședința într-un stat membru;

(c) persoanele fizice și juridice cu reședința într-un stat membru, în măsura în care dețin poziții transfrontaliere sau au efectuat tranzacții transfrontaliere;

(d) persoanele fizice și juridice cu reședința într-un stat membru, în măsura în care au emis valori mobiliare sau monedă electronică;

(e) persoanele fizice și juridice cu reședința într-un stat membru participant, în măsura în care dețin poziții financiare față de rezidenții din alte state membre participante sau care au efectuat tranzacții financiare cu rezidenții din alte state membre participante.

▼B

(3)  O entitate ce ar corespunde definiției de la alineatul (2) dar care, în sensul legislației interne a țării sale de reședință, nu este clasificată nici ca o persoană juridică și nici ca un grup de persoane fizice, deși ar putea avea drepturi și obligații, este un agent care raportează. Obligația de raportare care revine acestei entități este îndeplinită de către reprezentanții săi legali.

Atunci când o persoană juridică, un grup de persoane fizice sau o entitate care corespunde definiției din primul paragraf dispune de o sucursală stabilită într-o altă țară, aceasta din urmă este un agent căruia îi revin ca atare obligații de raportare, independent de locul unde este situat sediul central, cu condiția ca această sucursală să îndeplinească condițiile definite la alineatul (2), pe lângă obligația de a avea o personalitate juridică distinctă. Indiferent de numărul lor, sucursalelele stabilite în același stat membru trebuie să fie considerate ca o sucursală unică atunci când aparțin unui singur subsector economic. Obligația de informare a unei sucursale trebuie să fie aduse la îndeplinire de către reprezentanții săi legali.

▼M1

(4)  În cazuri justificate corespunzător, cum ar fi realizarea de statistici referitoare la stabilitatea financiară, BCE are dreptul să colecteze informații statistice pe baze consolidate de la persoanele fizice și juridice menționate la alineatul (2) litera (a) și de la entitățile și sucursalele menționate la alineatul (3), inclusiv informații referitoare la entitățile controlate de astfel de persoane fizice și juridice și entități. BCE va indica gradul de consolidare.

Articolul 2a

Cooperarea cu SSE

Pentru a reduce la minimum sarcina de raportare și pentru a garanta coerența necesară în vederea elaborării statisticilor europene, SEBC și SSE cooperează îndeaproape, respectând în același timp principiile statistice astfel cum sunt prevăzute la articolul 3a.

▼M1

Articolul 3

Modalități de definire a obligațiilor de raportare statistică

Prin definirea și impunerea obligațiilor de raportare statistică, BCE stabilește unitățile de observare statistică cu obligații de raportare în limitele unităților de observare statistică de referință, cu obligații de raportare, definite la articolul 2. Fără a aduce atingere respectării obligațiilor de raportare statistică, BCE:

(a) utilizează, în măsura posibilității, statisticile existente;

(b) ține seama de standardele statistice europene și internaționale relevante;

(c) poate scuti, total sau parțial, de la obligația de raportare statistică anumite categorii specifice de agenți care raportează.

Înainte de adoptarea regulamentului menționat la articolul 5 cu privire la noile statistici, BCE evaluează avantajele și costurile aferente colectării noilor informații statistice în cauză. BCE ține seama în particular de caracteristicile specifice de colectare, de dimensiunea unităților de observare statistică cu obligații de raportare și de periodicitate, precum și de informațiile statistice existente deja în cadrul autorităților statistice sau al administrațiilor.

▼M1

Articolul 3a

Principiile statistice care stau la baza statisticilor europene elaborate de SEBC

Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene de către SEBC se efectuează în conformitate cu principiile de imparțialitate, obiectivitate, independență profesională, eficiență din punct de vedere al costurilor, confidențialitate statistică, reducerea la minimum a sarcinii de raportare și o foarte bună calitate a rezultatelor, inclusiv fiabilitate, iar definițiile acestor principii se elaborează și se publică de către BCE. Aceste principii sunt similare principiilor statistice din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene ( 9 ).

▼B

Articolul 4

Obligațiile statelor membre

Statele membre se organizeaza din punct de vedere statistic și cooperează pe deplin cu SEBC astfel încât să asigure îndeplinirea obligațiilor ce decurg din articolul 5 al statutului.

Articolul 5

Atribuțiile de reglementare ale BCE

(1)  BCE poate adopta regulamente pentru a defini și impune obligațiile de raportare statistică ce revin unităților de observare statistică cu obligații de raportare din statelor membre participante.

(2)  Atunci când există legături cu obligații statistice impuse de Comisie, BCE consultă Comisia cu privire la proiectele de regulamente pentru a asigura coerența necesară prezentării de statistici satisfăcătoare pentru obligațiile de informare respective. Comitetul pentru statistici monetare, financiare și al balanței de plăți participă, în limita competențelor sale, la cooperarea între Comisie și BCE.

Articolul 6

Dreptul de verificare și colectare obligatorie a informațiilor statistice

(1)  În cazul în care un agent care raportează, cu reședința într-un stat membru participant, este suspectat în sensul articolului 7 alineatul (2) de nerespectarea obligațiilor de raportare statistică la BCE, BCE și, în conformitate cu articolul 5.2 din statute, banca centrală națională a statului membru participant în cauză au dreptul să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice și să procedeze la colectarea lor obligatorie. Cu toate acestea, în cazul în care informațiile statistice în cauză sunt necesare pentru a demonstra respectarea obligației de constituire a rezervei minime, verificarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană ( 10 ). Dreptul de verificare a informațiilor statistice sau de efectuare obligatorie a colectării conține dreptul:

(a) de prezentare a documentelor;

(b) de examinare a registrelor și arhivelor agenților care raportează;

(c) de a face copii sau de obținere de extrase după aceste registre și arhive;

(d) de obținere a unor explicații scrise sau verbale.

(2)  BCE sau banca centrală națională competentă informează în scris agentul care raportează cu privire la decizia sa de a verifica informațiile statistice și de a proceda la colectarea obligatorie a acestora, prin specificarea scadenței stabilite pentru a răspunde cererii de verificare, a sancțiunilor aplicabile în caz de refuz și dreptului la contestație. BCE și banca centrală națională în cauză se informează reciproc cu privare la aceste cereri de verificare.

(3)  Verificarea și colectarea obligatorie a informațiilor statistice se efectuează în conformitate cu procedurile naționale. Agentul care raportează suportă costurile procedurii în cazul în care se stabilește că acesta a încălcat obligațiile de informare statistică.

(4)  BCE poate adopta regulamente care să definească condițiile în care drepturile de verificare și de colectare obligatorie a informațiilor statistice pot fi exercitate.

(5)  În limita competențelor lor, autoritățile naționale ale statelor membre participante vor sprijini BCE și băncile centrale naționale în exercitarea atribuțiunilor definite în prezentul articol.

(6)  Atunci când un agent care raportează se opune sau împiedică procesul de verificare sau colectarea obligatorie a informațiilor statistice cerute, statul membru participant în care se situează imobilele agentului care raportează acordă sprijinul necesar, în special asigurând accesul BCE și al băncii centrale naționale la aceste imobile, pentru ca drepturile menționate la alineatul (1) să poată fi exercitate.

Articolul 7

Aplicarea sancțiunilor

(1)  BCE are competența de a aplica sancțiunile prevăzute de prezentul articol în privința agenților care raportează care își au reședința într-un stat membru participant și care nu respectă obligațiile ce decurg din prezentul regulament sau din regulamentele și deciziile BCE cu privire la definirea și impunerea de obligații de raportare statistică a informațiilor către BCE.

(2)  Obligația de comunicare la BCE sau la băncile centrale naționale a anumitor informații statistice se consideră a fi încălcată atunci când:

(a) BCE sau banca centrală națională nu primește nicio informație statistică în termenul stabilit;

(b) informațiile statistice sunt incorecte, incomplete sau prezentate sub o formă ce nu răspunde cerințelor stabilite.

(3)  Obligația de a permite BCE și băncilor centrale naționale să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice furnizate BCE și băncii centrale naționale de agenții care raportează este considerată a fi încălcată de fiecare dată când un agent care raportează împiedică această activitate. Asemenea impedimente pot consta în, dar fără a se limita la acestea, a face să dispară documente și a împiedica BCE sau banca centrale naționale să dispună de accesul direct în sediu necesar îndeplinirii sarcinilor de verificare și de colectare obligatorie.

(4)  BCE poate aplica unui agent care raportează următoarele sancțiuni:

(a) în caz de infracțiune în sensul alineatului (2) punctul (a), plata unei amenzi zilnice care nu depășește 10 000 euro, amenda totală nu poate să depășească 100 000 euro;

(b) în caz de infracțiune în sensul alineatului (2) punctul (b), plata unei amenzi care nu depășește 200 000 euro și

(c) în caz de infracțiune în sensul alineatului (3), plata unei amenzi care nu depășește 200 000 euro.

(5)  Sancțiunile prevăzute la alineatul (4) se adaugă la obligația agentului care raportează de suportare a costurilor procedurii de verificare și colectare obligatorie, astfel cum s-a precizat în articolul 6 alineatul (3).

(6)  În exercitarea atribuțiunilor sale definite prin prezentul articol, BCE acționează în conformitate cu principiile și procedurile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2532/98.

▼M1

Articolul 8

Protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale colectate de SEBC

Normele următoare se aplică pentru a se preveni utilizarea ilegală și divulgarea de informații statistice confidențiale furnizate de către agentul care raportează sau de altă persoană juridică sau fizică, entitate sau sucursală către un membru SEBC sau transmise în cadrul SEBC:

1. SEBC folosește informațiile statistice confidențiale exclusiv în vederea îndeplinirii misiunilor SEBC, cu excepția situațiilor următoare:

(a) dacă agentul care raportează sau altă persoană juridică sau fizică, entitate sau sucursală care poate fi identificată, și-a dat acordul în mod expres pentru utilizarea informațiilor statistice respective în alte scopuri;

(b) pentru transmiterea către membrii SSE în conformitate cu articolul 8a alineatul (1);

(c) pentru a da acces instituțiilor de cercetare științifică la informațiile statistice confidențiale care nu permit identificarea directă, cu acordul prealabil expres al autorității care a furnizat informațiile;

▼M2

(d) în ceea ce privește BCE și băncile centrale naționale, dacă respectivele informații statistice sunt utilizate în domeniul supravegherii prudențiale;

▼M2

(e) în ceea ce privește băncile centrale naționale în conformitate cu articolul 14.4 din Statut, pentru exercitarea altor funcții decât cele precizate în Statut.

▼M1

2. Agenții care raportează sunt informați cu privire la utilizările statistice și alte utilizări administrative cărora le pot servi informațiile statistice furnizate de aceștia. Agenții care raportează au dreptul să obțină informații cu privire la baza juridică a transmiterii și a măsurilor de protecție adoptate.

3. Membrii SEBC iau toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale. BCE definește regulile comune și pune în aplicare normele minime pentru a împiedica divulgarea ilegală și utilizarea neautorizată a informațiilor statistice confidențiale.

4. Transmiterea în cadrul SEBC a informațiilor statistice confidențiale care au fost colectate în temeiul articolului 5 din Statut are loc:

▼M2

(a) în măsura și la nivelul de detaliu necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat sau a misiunilor din domeniul supravegherii prudențiale conferite membrilor SEBC; sau

▼M1

(b) cu condiția ca o astfel de transmitere să fie necesară pentru dezvoltarea, elaborarea sau difuzarea eficientă de statistici în temeiul articolului 5 din Statut sau pentru sporirea calității acestora.

▼M2

4a. SEBC poate transmite informații statistice confidențiale autorităților sau organismelor statelor membre și Uniunii responsabile cu supravegherea instituțiilor, piețelor și infrastructurilor financiare sau cu stabilitatea sistemului financiar în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, precum și Mecanismului european de stabilitate (MES) numai în măsura și la nivelul de detaliu necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin. Autoritățile sau organismele care primesc informații statistice confidențiale iau toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale. Orice transmitere ulterioară trebuie să fie necesară pentru executarea atribuțiilor respective și autorizată explicit de către membrul SEBC care a colectat informațiile statistice confidențiale. O astfel de autorizație nu este obligatorie pentru transmiterea ulterioară din partea membrilor MES către parlamentele naționale în măsura în care nu este impusă prin dreptul intern, cu condiția ca membrul MES să se fi consultat cu membrul SEBC înainte de transmitere și, în orice caz, cu condiția ca statul membru să fi luat toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale în conformitate cu prezentul regulament. Atunci când transmit informații statistice confidențiale în conformitate cu prezentul alineat, SEBC ia toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale în temeiul alineatului (3) de la prezentul articol.

▼M1

5. BCE poate decide cu privire la colectarea și transmiterea, în măsura și la nivelul de detaliu necesar, în cadrul SEBC a informațiilor confidențiale colectate inițial în alte scopuri decât cele avute în vedere de articolul 5 din Statut, cu condiția ca acest lucru să fie necesar pentru dezvoltarea sau elaborarea de statistici în mod eficient sau pentru sporirea calității acestora și ca aceste statistici să fie necesare pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat.

6. Se pot schimba informații statistice confidențiale în cadrul SEBC în vederea acordării accesului instituțiilor de cercetare științifică la astfel de informații, în conformitate cu alineatul (1) litera (c) și cu alineatul (2).

7. Informațiile statistice obținute din surse accesibile publicului, în conformitate cu legislația națională, nu sunt considerate a fi confidențiale.

8. Statele membre și BCE adoptă toate măsurile necesare pentru a garanta protecția informațiilor statistice confidențiale, inclusiv aplicarea unor măsuri de executare adecvate în caz de infracțiune.

Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor naționale sau comunitare speciale referitoare la transmiterea altor informații decât informațiile statistice confidențiale către BCE și nu se aplică informațiilor statistice confidențiale transmise inițial între o autoritate SSE și un membru SEBC căruia i se aplică articolul 8a.

Prezentul articol nu interzice ca informațiile statistice confidențiale colectate în alte scopuri decât respectarea obligațiilor de raportare statistică la BCE, ori în completarea acestora, să fie utilizate pentru a servi acestor alte scopuri.

▼M1

Articolul 8a

Schimbul de informații statistice confidențiale dintre SEBC și SSE

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor naționale privind schimbul de informații statistice confidențiale, altele decât informațiile reglementate de prezentul regulament, transmiterea informațiilor statistice confidențiale între un membru al SEBC care a colectat informațiile și o autoritate SSE poate avea loc cu condiția ca această transmitere să fie necesară pentru dezvoltarea, elaborarea sau difuzarea în mod eficient sau pentru sporirea calității statisticilor europene în limita competențelor SSE și SEBC, iar această necesitate să fi fost justificată.

(2)  Orice nouă transmitere suplimentară primei transmiteri trebuie să fie autorizată în mod expres de către autoritatea care a colectat informațiile.

(3)  Informațiile statistice confidențiale transmise între o autoritate SSE și un membru al SEBC nu ar trebui utilizate în alte scopuri decât cele exclusiv statistice, cum ar fi în scopuri administrative sau fiscale sau în proceduri judiciare sau în scopurile la care se face referire în articolele 6 și 7.

(4)  Informațiile statistice pe care membrii SEBC le primesc de la autoritățile SSE și care au fost obținute din surse aflate la dispoziția publicului în mod legal și care rămân la dispoziția publicului conform legislației naționale nu sunt considerate confidențiale în scopul difuzării de statistici obținute din aceste informații statistice.

(5)  În cadrul sferelor lor specifice de competențe, membrii SEBC iau toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale (controlul divulgării statisticilor) furnizate de autoritățile SSE.

(6)  Informațiile statistice confidențiale furnizate de autoritățile SSE sunt accesibile doar angajaților care sunt implicați în activități statistice în domeniul lor specific de lucru. Aceste persoane folosesc datele respective numai în scopuri statistice. Aceștia sunt supuși acestei restricții chiar după ce încetează să mai dețină funcția respectivă.

(7)  Statele membre și BCE iau măsurile adecvate pentru a preveni și sancționa orice caz de nerespectare a protecției informațiilor statistice confidențiale furnizate de către autoritățile SSE.

Articolul 8b

Raportul de confidențialitate

BCE publică un raport anual de confidențialitate cu privire la măsurile adoptate pentru protecția confidențialității informațiilor statistice menționate la articolele 8 și 8a.

Articolul 8c

Protecția informațiilor confidențiale referitoare la persoane fizice

Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( 11 ) și Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 12 ).

Articolul 8d

Accesul la registrele administrative

Pentru a se reduce sarcina impusă respondenților, băncile centrale naționale și BCE au acces la sursele relevante de date administrative din cadrul sistemelor de administrație publică respective în măsura în care aceste date sunt necesare pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene.

Modalitățile practice, precum și condițiile de acces efectiv sunt stabilite, atunci când este cazul, de către fiecare stat membru și de către BCE, în cadrul sferelor lor specifice de competențe.

Aceste date sunt folosite de membrii SEBC exclusiv în scopuri statistice.

▼B

Articolul 9

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5, articolul 6 alineatul (4) și articolul 8 alineatul (9) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Celelalte articole se aplică de la 1 ianuarie 1999.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1 —————( 1 ) JO C 246, 6.8.1998, p. 12.

( 2 ) JO C 328, 26.10.1998.

( 3 ) Aviz întocmit pe 8 octombrie 1998 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

( 4 ) JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

( 5 ) JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

( 6 ) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

( 7 ) JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

( 8 ) JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

( 9 ) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

( 10 ) JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

( 11 ) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

( 12 ) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Top