EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01987D0305-19871117

Consolidated text: Decizia Comisiei din 26 mai 1987 privind înființarea Comitetului consultativ pentru introducerea concurenței în domeniul achizițiilor publice (87/305/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/305/1987-11-17

1987D0305 — RO — 17.11.1987 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA COMISIEI

din 26 mai 1987

privind înființarea Comitetului consultativ pentru introducerea concurenței în domeniul achizițiilor publice

(87/305/CEE)

(JO L 152, 12.6.1987, p.32)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DECIZIA COMISIEI din 17 noiembrie 1987

  L 338

37

28.11.1987
▼B

DECIZIA COMISIEI

din 26 mai 1987

privind înființarea Comitetului consultativ pentru introducerea concurenței în domeniul achizițiilor publice

(87/305/CEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

întrucât introducerea reală și efectivă a concurenței în domeniul achizițiilor publice în ansamblul Comunității este unul dintre obiectivele prioritare ale Comunității în vederea realizării pieței interne până în 1992;

întrucât realizarea acestui obiectiv presupune necesitatea unei mai bune evaluări, de către Comisie, a realităților de ordin economic, tehnic, juridic și social ale achizițiilor publice, precum și a unei mai bune înțelegeri, de către părțile interesate, a problemelor pe care le implică aplicarea normelor comunitare în acest domeniu;

întrucât menținerea unor contacte apropiate și permanente cu agenții economici care operează în domeniul achizițiilor publice de produse, lucrări și servicii poate contribui la realizarea acestui obiectiv;

întrucât metoda cea mai adecvată de organizare a acestor contacte este înființarea, sub auspiciile Comisiei, a unui comitet consultativ în care acești agenți economici să fie reprezentați; întrucât este adecvat, de asemenea, ca în cadrul acestui comitet să fie prevăzută prezența unor persoane cu calificări deosebite care să aibă capacitatea de a-și utiliza la nivel comunitar cunoștințele generale legate de domeniul achizițiilor publice,

DECIDE:Articolul 1

Se înființează, pe lângă Comisie, Comitetul consultativ pentru introducerea concurenței în domeniul achizițiilor publice în cadrul Comunității (denumit, în continuare, „comitetul”).

Articolul 2

Comitetul este însărcinat să asiste Comisia, fie la cererea acesteia, fie din proprie inițiativă, în evaluarea aspectelor economice, tehnice, juridice și sociale ale achizițiilor publice. Comitetul are de asemenea sarcina de a facilita o mai bună înțelegere de către agenții interesați a problemelor pe care le implică aplicarea normelor comunitare în acest domeniu.

Articolul 3

▼M1

Comitetul cuprinde maximum douăzeci și cinci de membri.

▼B

Articolul 4

Comitetul este alcătuit din experți independenți a căror experiență în materie de afaceri și industrie și a căror competență la nivel comunitar în domeniul achizițiilor publice sunt unanim recunoscute. Membrii comitetului sunt numiți de Comisie, după consultarea agenților de afaceri și industriali interesați.

Articolul 5

Mandatul membrilor comitetului este de doi ani și poate fi prelungit. La expirarea perioadei de doi ani, membrii comitetului rămân în funcție până când vor fi înlocuiți sau până când mandatul lor este prelungit.

Mandatul unui membru se încheie înainte de expirarea perioadei de doi ani în cazul demisiei sau decesului acestuia. Comisia își rezervă dreptul de a pune capăt mandatului unui membru în orice moment.

Membrul respectiv este înlocuit pe durata restului mandatului său în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4.

Îndatoririle îndeplinite nu sunt remunerate.

Articolul 6

Lista membrilor se publică de Comisie în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene spre informare.

Articolul 7

Comitetul este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Articolul 8

Comitetul poate invita să participe la lucrările sale, în calitate de expert, orice persoană cu calificări deosebite într-unul din subiectele de pe ordinea de zi.

Experții participă la discuții numai cu privire la problema pentru care au fost invitați să participe.

Articolul 9

Comitetul poate înființa grupuri de lucru.

Articolul 10

(1)  Comitetul se reunește la sediul Comisiei, la convocarea acesteia.

(2)  Reprezentanții departamentelor interesate ale Comisiei trebuie să participe la ședințele comitetului și ale grupurilor de lucru.

(3)  Secretariatul comitetului și grupurilor de lucru va fi asigurat de către departamentele Comisiei.

Articolul 11

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 214 din tratat, se solicită membrilor comitetului și, după caz, experților invitați conform procedurii prevăzute la articolul 8 să nu divulge informațiile obținute în cursul lucrărilor comitetului sau ale grupurilor de lucru atunci când sunt informați de către Comisie că avizul care le-a fost solicitat sau întrebarea care le-a fost adresată se referă la o chestiune cu caracter confidențial.

În aceste cazuri, la ședințe participă doar membrii comitetului și reprezentanții departamentelor Comisiei.

Articolul 12

Prezenta decizie intră în vigoare la 26 mai 1987.

Top