Help Print this page 

Document 01980L0181-20090527

Title and reference
Directiva Consiliului din 20 decembrie 1979 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE (80/181/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27
Multilingual display
Text

1980L0181 — RO — 27.05.2009 — 004.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 20 decembrie 1979

privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE

(80/181/CEE)

(JO L 039, 15.2.1980, p.40)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DIRECTIVA CONSILIULUI 85/1/CEE din 18 decembrie 1984

  L 2

11

3.1.1985

►M2

DIRECTIVA CONSILIULUI 89/617/CEE din 27 noiembrie 1989

  L 357

28

7.12.1989

►M3

DIRECTIVA 1999/103/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 24 ianuarie 2000

  L 34

17

9.2.2000

►M4

DIRECTIVA 2009/3/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 11 martie 2009

  L 114

10

7.5.2009
▼B

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 20 decembrie 1979

privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE

(80/181/CEE)CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100,

având în vedere Directiva 71/354/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1971 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură ( 1 ), modificată ultima dată de Directiva 76/770/CEE ( 2 ),

având în vedere propunerea Comisiei ( 3 ),

având în vedere avizul Adunării parlamentare ( 4 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ( 5 ),

întrucât unitățile de măsură sunt esențiale în utilizarea tuturor mijloacelor de măsurare, pentru a exprima măsurările sau pentru exprimarea oricărei indicații de mărime; întrucât unitățile de măsură sunt utilizate în cele mai multe domenii de activitate umană; întrucât este necesar să se asigure cea mai bună claritate posibilă în utilizarea lor; întrucât este necesar să se reglementeze utilizarea lor în interiorul Comunității în scopuri economice, de sănătate publică, de siguranță publică sau în scopuri administrative;

întrucât există totuși convenții sau acorduri internaționale în domeniul transportului internațional care obligă Comunitatea sau statele membre; întrucât aceste convenții sau acorduri trebuie să fie respectate;

întrucât legislațiile statelor membre care reglementează utilizarea unităților de măsură diferă de la un stat membru la altul și, prin urmare, reprezintă un obstacol în calea comerțului; întrucât, în aceste condiții, trebuie să se armonizeze actele cu putere de lege și actele administrative pentru a depăși astfel de obstacole;

întrucât unitățile de măsură fac obiectul rezoluțiilor internaționale adoptate de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) constituită prin Convenția Metrului semnată la Paris pe 20 mai 1875, la care toate statele membre aderă; întrucât în urma acestor rezoluții s-a elaborat „Sistemul Internațional de Unități” (SI);

întrucât Consiliul adoptă pe 18 octombrie 1971 Directiva 71/354/CEE privind armonizarea legislațiilor statelor membre în vederea eliminării obstacolelor din calea comerțului prin adoptarea sistemului internațional de unități la nivel comunitar; întrucât Directiva 71/354/CEE a fost modificată prin actul de aderare și prin Directiva 76/770/CEE;

întrucât aceste dispoziții comunitare nu au eliminat toate obstacolele în acest domeniu; întrucât Directiva 76/770/CEE prevede revizuirea înainte de 31 decembrie 1979 a situației referitoare la unitățile de măsură, numele și simbolurile enumerate în capitolul D din anexa la directiva menționată; întrucât s-a dovedit de asemenea necesară revizuirea situației cu privire la anumite unități de măsură;

întrucât este necesar, pentru evitarea unor dificultăți serioase, să se prevadă o perioadă de tranziție în care unitățile de măsură care nu sunt compatibile cu sistemul internațional să fie retrase; întrucât este totuși esențial să se permită statelor membre care doresc să pună în aplicare cât mai curând posibil, pe teritoriul lor, dispozițiile capitolului I din anexă; întrucât este necesară limitarea acestei perioade de tranziție la nivel comunitar lăsând în același timp statelor membre libertatea să scurteze acea perioadă;

întrucât în perioada de tranziție este esențial, în special pentru protecția consumatorilor, să se mențină o poziție clară la utilizarea unităților de măsură în comerțul între statele membre; întrucât obligația ca statele membre să permită utilizarea de indicații suplimentare privind produsele și echipamentele importate din alte state membre în timpul acestei perioade de tranziție pare să servească bine acestui scop;

întrucât adoptarea sistematică a unei soluții de acest fel pentru toate instrumentele de măsurare, inclusiv pentru instrumente medicale, nu se dorește în mod necesar; întrucât statele membre ar trebui, de aceea, să fie în măsură să ceară ca pe teritoriul lor instrumentele de măsurare să poarte indicații de mărime într-o singură unitate de măsură legală;

întrucât prezenta directivă nu influențează continuitatea fabricării produselor deja aflate pe piață; întrucât aceasta influențează totuși introducerea pe piață și utilizarea produselor și a echipamentelor care poartă indicații de mărime în unități de măsură care nu mai sunt unități de măsură legale, când astfel de produse și echipamente sunt necesare pentru suplimentarea sau înlocuirea componentelor sau părților unor astfel de produse, echipamente și instrumente aflate deja pe piață; întrucât este, de aceea, necesar ca statele membre să autorizeze introducerea pe piață și utilizarea unor astfel de produse și echipamente care să completeze și să înlocuiască componente, chiar și atunci când ele poartă indicații de mărime în unități de măsură care nu mai sunt unități de măsură legale, așa încât produsele, echipamentele sau instrumentele deja aflate pe piață să poată fi utilizate în continuare;

întrucât Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a adoptat la 1 martie 1974 un standard internațional privind reprezentarea unităților SI și a celorlalte unități pentru utilizare în sisteme cu seturi limitate de caracteristici; întrucât este recomandabil pentru Comunitate să adopte soluții care au fost deja aprobate la un nivel internațional mai larg prin standardul ISO 2955 din 1 martie 1974;

întrucât dispozițiile comunitare privind unitățile de măsură trebuie să stea la baza textelor în mai multe țări comunitare; întrucât problema unităților de măsură este atât de importantă, încât este esențial ca trimiterea să se poată face la un singur text comunitar; întrucât prezenta directivă reunește toate dispozițiile comunitare în acest domeniu și abrogă Directiva 71/354/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Unitățile de măsură legale, în înțelesul prezentei directive, care trebuie utilizate pentru exprimarea mărimilor trebuie să fie:

(a) cele enumerate în capitolul I din anexă;

▼M4

(b) cele enumerate în capitolul II din anexă, doar în acele state membre în care erau autorizate la 21 aprilie 1973;

▼M2

(c) cele enumerate în capitolul III din anexă doar în acele state membre în care au fost autorizate la 21 aprilie 1973 și până la o dată ce urmează să fie stabilită de statele membre respective. Această dată nu poate să depășească 31 decembrie 1994;

(d) cele enumerate în capitolul IV din anexă doar în acele state membre în care au fost autorizate la 21 aprilie 1973 și până la o dată ce urmează să fie stabilită de statele membre respective. Această dată nu poate să depășească 31 decembrie 1999.

▼B

Articolul 2

▼M4

(a) Obligațiile care decurg din articolul 1 se referă la instrumentele de măsură utilizate, la măsurătorile realizate și la indicațiile de cantitate exprimate în unități de măsură.

▼B

(b) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere utilizării unităților de măsură în domeniile transportului aerian și maritim și al traficului feroviar, altele decât acelea care au caracter obligatoriu în conformitate cu dispozițiile prezentei directive și care au fost stabilite prin convenții sau acorduri internaționale care obligă Comunitatea sau statele membre.

Articolul 3

(1)  În înțelesul prezentei directive, „indicație suplimentară” reprezintă una sau mai multe indicații de mărime exprimate în unități de măsură care nu sunt cuprinse în capitolul I din anexă și care însoțesc o indicație de mărime exprimată într-o unitate prevăzută în capitolul menționat.

▼M4

(2)  Utilizarea de indicații suplimentare este autorizată.

▼B

(3)  Cu toate acestea, statele membre pot cere ca instrumentele de măsurare să poarte indicații de mărime într-o singură unitate de măsură legală.

(4)  Indicația exprimată într-o unitate de măsură enumerată în capitolul I trebuie să predomine. Indicațiile exprimate în unități de măsură care nu figurează în capitolul I trebuie să fie exprimate cu caractere care să nu fie mai mari decât acelea corespunzătoare indicației în unitățile enumerate în capitolul I.

▼M2 —————

▼B

Articolul 4

Utilizarea unităților de măsură care nu sunt sau nu mai sunt legale trebuie să fie autorizată pentru:

 produse și echipamente deja aflate pe piață și/sau în serviciu la data adoptării prezentei directive;

 componente și părți ale produselor și echipamentelor necesare pentru suplimentarea sau înlocuirea componentelor sau părților produselor și echipamentelor menționate mai sus.

Cu toate acestea, se poate solicita utilizarea unităților de măsură legale pentru indicatoarele mijloacelor de măsurare.

Article 5

Standardul internațional ISO 2955 de la ►M2  15 mai 1983 ◄ , „Prelucrarea informațiilor - Reprezentări ale unităților SI și a celorlalte unități pentru utilizare în sisteme cu seturi de caractere limitate” se aplică în domeniul reglementat la alineatul (1) din standardul menționat.

Articolul 6

Directiva 71/354/CEE se abrogă la 1 octombrie 1981.

▼M2 —————

▼M3

Articolul 6a

Problemele referitoare la punerea în aplicare a prezentei directive, în special cea privind indicațiile suplimentare, se examinează în detaliu și, după caz, se adoptă măsurile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 18 din Directiva 71/316/CEE a Consiliului ( 6 ).

▼M4

Articolul 6b

Comisia monitorizează evoluțiile pieței legate de prezenta directivă și de punerea sa în aplicare în ceea ce privește funcționarea fără impedimente a pieței interne și a comerțului internațional și înaintează un raport cu privire la evoluțiile respective, însoțit de propuneri atunci când este cazul, Parlamentului European și Consiliului, până la 31 decembrie 2019.

▼B

Articolul 7

(a) Statele membre adoptă și publică înainte de 1 iulie 1981 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive și informează Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 octombrie 1981.

(b) De îndată ce prezenta directivă este notificată, statele membre informează Comisia în timp util pentru ca aceasta să-și prezinte observațiile cu privire la orice proiect de act cu putere de lege sau act administrativ pe care intenționează să-l adopte în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 8

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXĂ

CAPITOLUL I

UNITĂȚI DE MĂSURĂ LEGALE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 LITERA (a)

1.   UNITĂȚI SI ȘI MULTIPLII ȘI SUBMULTIPLII LOR ZECIMALI

1.1.   Unități SI fundamentaleMărime

Unitate

Nume

Simbol

Lungime

metru

m

Masă

kilogram

kg

Timp

secundă

s

Curent electric

amper

A

Temperatură termodinamică

kelvin

K

Cantitate de substanță

mol

mol

Intensitate luminoasă

candelă

cd

Definiții ale unităților fundamentale:

▼M1

Metrul este lungimea traseului parcurs de lumină în vid timp de 1/299 792 458 secunde.

[Cea de-a șaptesprezecea CGPM (1983) rezoluția 1].

▼B

Kilogramul este unitate de masă; este egal cu masa prototipului internațional al kilogramului.

[Cea de-a treia CGPM (1901), pagina 70 din raportul conferinței].

Secunda este durata a 9 192 631 770 perioade ale radiației corespunzătoare tranziției între cele două niveluri hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133.

[Cea de-a treisprezecea CGPM (1967), rezoluția 1].

Amperul este intensitatea unui curent constant care, menținut în două conductoare paralele, rectilinii, de lungime infinită, de secțiune circulară neglijabilă și așezate în vid, la o distanță de un metru unul de celălalt, ar produce între aceste conductoare o forță de 2 × 10-7 dintr-un newton pe o lungime de un metru.

[CIPM (1946), rezoluția 2, aprobată de cea de-a noua CGPM (1948)].

▼M4

Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracțiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei.

Această definiție se referă la apa care are o compoziție izotopică definită prin următoarele cantități de substanță: 0,00015576 moli de 2H pe mol de 1H, 0,0003799 moli de 17O pe mol de 16O și 0,0020052 moli de 18O pe mol de 16O.

[Cea de a treisprezecea CGPM (1967), rezoluția 4, și cea de a douăzeci și treia CGPM (2007), rezoluția 10]

▼B

1. Molul este cantitatea de substanță a unui sistem care conține atâtea entități elementare, câți atomi există în 0,012 kilograme de carbon 12.

2. De câte ori se întrebuințează molul, entitățile elementare trebuie specificate, ele putând fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule.

[Cea de-a paisprezecea CGPM (1971), rezoluția 3].

Candela este intensitatea luminoasă, într-o direcție dată, a unei surse care emite o radiație monocromatică cu frecvența de 540 × 1012 hertzi și a cărei intensitate energetică în acea direcție este 1/683 dintr-un watt pe steradian.

[Cea de-a șaisprezecea CGPM (1979), rezoluția 3].

1.1.1.    ►M4  Denumirea specială și simbolul unității SI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii Celsius ◄Mărime

Unitate

Nume

Simbol

Temperatura Celsius

grad Celsius

°C

▼M3

Temperatura Celsius t se definește ca diferența t = T – T0 dintre două temperaturi termodinamice T și T0 , unde T0 = 273,15 K. Un interval sau o diferență de temperatură pot fi exprimate atât în grade Kelvin, cât și în grade Celsius. Unitatea „Celsius” este egală cu unitatea „Kelvin”.

▼M4

1.2.   Unități SI derivate

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Reguli generale pentru unitățile SI derivate

Unitățile derivate coerent în raport cu unitățile fundamentale SI sunt date ca expresii algebrice sub formă de produse ale puterilor unităților fundamentale SI cu un factor numeric egal cu 1.

1.2.3.   Unități SI derivate cu denumiri și simboluri specialeMărime

Unitatea SI

Expresie

Nume

Simbol

În funcție de alte unități SI

În funcție de unitățile SI fundamentale

Unghi plan

radian

rad

 

m · m–1

Unghi solid

steradian

sr

 

m2 · m–2

Frecvență

hertz

Hz

 

s–1

Forță

newton

N

 

m · kg · s–2

Presiune, tensiune mecanică

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energie, lucru mecanic, cantitate de căldură

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Putere (1), flux energetic

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Cantitate de electricitate, sarcină electrică

coulomb

C

 

s · A

Potențial electric, tensiune electrică, tensiune electromotoare

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Rezistență electrică

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Conductanță electrică

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Capacitate electrică

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Flux de inducție magnetică

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Inducție magnetică

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Inductanță

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Flux luminos

lumen

lm

cd · sr

cd

Iluminare

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Activitate (a unui radionuclid)

becquerel

Bq

 

s–1

Doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indicele dozei absorbite

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Echivalent al dozei absorbite

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Activitate catalitică

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Nume speciale pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol „VA”), când este utilizat pentru exprimarea puterii aparente a curentului electric alternativ, și var (simbol „var”), când este utilizat pentru exprimarea puterii electrice reactive. Unitatea de măsură „VAR” nu este inclusă in rezoluțiile CGPM.

Unitățile derivate din unitățile SI fundamentale pot fi exprimate în funcție de unitățile de măsură enumerate în capitolul I.

În particular, unitățile SI derivate pot fi exprimate prin nume și simboluri speciale prezentate în tabelul de mai sus; de exemplu, unitatea SI a viscozității dinamice poate fi exprimată ca m–1 · kg · s–1 sau N · s · m–2 sau Pa · s.

▼B

1.3.   Prefixele și simbolurile lor utilizate pentru a desemna anumiți multipli și submultipli zecimali

▼M3Exponent

Prefix

Simbol

Exponent

Prefix

Simbol

1024

yotta

Y

10-1

deci

d

1021

zetta

Z

10-2

centi

c

1018

exa

E

10-3

mili

m

1015

peta

P

10-6

micro

μ

1012

tera

T

10-9

nano

n

109

giga

G

10-12

pico

p

106

mega

M

10-15

femto

f

103

kilo

k

10-18

atto

a

102

hecto

h

10-21

zepto

z

101

deca

da

10-24

yocto

y

▼B

Numele și simbolurile multiplilor și submultiplilor zecimali ale unității de masă sunt formate prin atașarea prefixelor la cuvântul „gram” și a simbolurilor lor la simbolul „g”.

Acolo unde o unitate derivată este exprimata ca o fracție, multiplii și submultiplii ei zecimali pot fi desemnați prin atașarea unui prefix la unități la numărător sau la numitor, sau la ambele părți.

Prefixele compuse, adică prefixele formate prin juxtapunerea a câtorva din prefixele de mai sus, nu sunt admise.

1.4.   Nume și simboluri ale multiplilor și ale submultiplilor zecimali ai unităților SI, special autorizateMărime

Unitate

Nume

Simbol

Valoare

Volum

litru

l sau L (1)

1l = 1 dm3=10-3 m3

Masă

tona

t

1t = 1Mg = 103 kg

Presiune, tensiune mecanică

bar

bar (2)

1bar = 105 Pa

(1)   Cele doua simboluri, „l” și „L”, pot fi utilizate pentru unitatea litru.

(2)   Unitate enumerată printre unitățile permise temporar în broșura Biroului Internațional de Măsuri si Greutăți.

Observație: Prefixele și simbolurile lor enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu unitățile și simbolurile din tabelul 1.4.

2.   UNITĂȚI CARE SUNT DEFINITE PE BAZA UNITĂȚILOR SI, DAR NU SUNT MULTIPLI SAU SUBMULTIPLI ZECIMALI AI ACESTORAMărime

Unitate

Nume

Simbol

Valoare

Unghi plan

rotație* (1) ()

 

1 rotație = 2 π rad

grad* sau gon*

gon*

image

grad

o

image

minut de unghi

image

secundă de unghi

image

Timp

minut

min

1 min = 60 s

oră

h

1 h = 3 600 s

zi

d

1 d = 86 400 s

(1)   Caracterul (*) după un nume sau simbol de unitate indică faptul că acestea nu apar în lista stabilită de CGPM, CIPM sau BIPM. Această observație este valabilă pentru întreaga anexă.

(2)   Nu există simbol internațional.

Observație: Prefixele enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate numai în conexiune cu numele „grad” sau „gon” și cu simbolul „gon”.

▼M3

3.   UNITĂȚI UTILIZATE CU SI, ALE CĂROR VALORI ÎN SI SUNT OBȚINUTE EXPERIMENTALCantitate

Unitate

Nume

Simbol

Definiție

Energie

Electronvolt

eV

Electronvoltul este energia cinetică acumulată de un electron la parcurgerea unei diferențe de potențial de 1 volt în vid

Masă

Unitate de masă atomică unificată

u

Unitatea de masă atomică unificată este egală cu 1/12 din masa unui atom cu nucleul 12C.

Notă: Prefixele și simbolurile enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate pentru aceste două unități și cu simbolurile acestora.

▼B

4.   UNITĂȚI ȘI DENUMIRI DE UNITĂȚI PERMISE NUMAI ÎN DOMENII SPECIALIZATEMărime

Unitate

Nume

Simbol

Valoare

Vergența sistemelor optice

dioptrie*

 

1 dioptrie = 1 m-1

Masa pietrelor prețioase

carat metric

 

1 carat metric = 2 × 10-4 kg

Suprafața terenurilor agricole

ar

a

1 a = 102 m2

Masa liniară a firelor și a fibrelor textile

tex*

tex*

1 tex = 10-6 kg·m-1

▼M1

Presiunea sângelui și presiunea altor fluide din corp

Milimetru de mercur

mm Hg(*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Secțiune eficace

Barn

b

1 b = 10-28 m2

▼B

►M1  Prefixele și simbolurile acestora menționate la punctul 1.3 se pot utiliza în conexiune cu unitățile și simbolurile menționate anterior, cu excepția milimetrului de mercur și a simbolului acestuia. Cu toate acestea, multiplul 102 a este denumit „hectar”. ◄

5.   UNITĂȚI COMPUSE

Combinațiile unităților enumerate în capitolul I formează unități compuse.

▼M2

CAPITOLUL IIUNITĂȚILE DE MĂSURĂ LEGALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 LITERA (B), ADMISE DOAR PENTRU ANUMITE UTILIZĂRI

Domeniul de aplicare

Unitate

Denumire

Valoare aproximativă

Simbol

Indicatoare rutiere, măsurarea distanței și a vitezei

milă

1 milă =

1 609 m

mile

iard

1 yd =

0,9144 m

yd

picior

1 ft =

0,3048 m

ft

țol

1 in =

2,54 × 10-2 m

in

Bere și cidru sub presiune; lapte în recipiente returnabile

pintă

1 pt =

0,5683 × 10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Tranzacție cu metale prețioase

uncie carat

1 oz tr =

31,10 × 10-3 kg

oz tr

▼M4

Unitățile enumerate în prezentul capitol pot fi combinate între ele sau cu unitățile enumerate la capitolul I pentru a forma unități compuse.

▼B

CAPITOLUL III

UNITĂȚI DE MĂSURĂ LEGALE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 LITERA (c)MĂRIMI, DENUMIRI DE UNITĂȚI, SIMBOLURI ȘI VALORI APROXIMATIVE

Lungime

țol

1 in = 2,54 × 10-2 m

picior

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

milă

1 milă = 1 609 m

yard

1 yard = 0,9144 m

Arie

picior pătrat

1 sq ft = 0,929 × 10-1 m2

acru

1 ac = 4 047 m2

yard pătrat

1 sq yd = 0,8361 m2

Volum

uncie de fluid

1 fl oz = 28,41 × 10-6 m3

gill

1 gill = 0,1421 × 10-3 m3

pint

1 pt = 0,5683 × 10-3 m3

quart

1 qt = 1,137 × 10-3 m3

galon

1 gal = 4,546 × 10-3 m3

Masă

uncie (avoirdupois)

1 oz = 28,35 × 10-3 kg

uncie troy

1 oz tr = 31,10 × 10-3 kg

livră

1 lb = 0,4536 kg

Energie

therm

1 therm = 105,506 × 106 J

(1)   Numai pentru navigație maritimă.

Până la data care trebuie stabilită conform articolului 1 litera (c), pentru a forma unități compuse, unitățile enumerate în capitolul III pot fi combinate cu fiecare din celelalte unități sau cu unitățile din capitolul I.

▼M2

CAPITOLUL IVUNITĂȚILE DE MĂSURĂ LEGALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 LITERA (D) ADMISE DOAR ÎN DOMENII SPECIALE

Domeniul de aplicare

Unitate

Denumire

Valoare aproximativă

Simbol

Navigație maritimă

stânjen

1 stânjen =

1,829 m

fm

Bere, cidru, ape, limonade și sucuri de fructe în recipiente returnabile

pintă

1 pintă =

0,5683 × 10-3 m3

pt

uncie lichidă

1 uncie lichidă =

28,41× 10-6 m3

fl. oz

Băuturi spirtoase

gill

1 gill =

0,142 × 10-3 m3

gill

Produse vândute în vrac

uncie

(avoir dupois)

1 uncie =

28,35 × 10-3 kg

oz

livră

1 livră =

0,4536 kg

lb

Distribuție de gaz

therm

1 therm =

105,506 × 106 J

therm

Până la data ce urmează să fie stabilită conform articolului 1 litera (d), unitățile enumerate în prezentul capitol pot fi combinate cu fiecare din celelalte unități sau cu cele din capitolul I, pentru a forma unități compuse.( 1 ) JO L 243, 29.10.1971, p. 29.

( 2 ) JO L 262, 27.9.1976, p. 204.

( 3 ) JO C 81, 28.3.1979, p. 6.

( 4 ) JO C 127, 21.5.1979, p. 80.

( 5 ) Aviz emis la 24/25 octombrie 1979 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

( 6 ) JO L 202, 6.9.1971, p. 1.

Top