EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0112

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare și de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1147 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare

COM/2022/112 final

Bruxelles, 8.3.2022

COM(2022) 112 final

2022/0077(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
și
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare
și
de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1147 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Invadarea Ucrainei de către Federația Rusă la 24 februarie 2022 a produs un aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina către mai multe state membre ale UE. Această situație exercită o nouă presiune asupra resurselor financiare ale statelor membre, acestea trebuind să facă față nevoilor urgente în materie de migrație și de management al frontierelor. Presiunea sporită exercitată de migrație, inclusiv în ceea ce privește procedurile de primire și cele de prelucrare a cererilor de azil, se resimte deja în mod acut în statele membre care au o frontieră terestră comună cu Ucraina. În același timp, nevoile legate de această situație se extind și mai departe, pe întreg teritoriul Uniunii Europene, și vor persista și după 2022.

Obiectivul global al prezentei propuneri este de a sprijini statele membre să facă față consecințelor războiului din Ucraina, prin facilitarea accesului la resursele financiare necheltuite din perioada de programare 2014-2020 din cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare 1 („FAMI”) și al Fondului pentru securitate internă în măsura în care se referă la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize 2 , precum și din cadrul Fondului pentru securitate internă în măsura în care se referă la Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor 3 (denumite în continuare „Fondurile din domeniul afacerilor interne 2014-2020”). Prezenta propunere urmărește să lărgească la maximum domeniul de utilizare a fondurilor respective, prin extinderea perioadei de eligibilitate și deblocarea accesului la resursele alocate necheltuite, evitând astfel pierderea fondurilor neutilizate ca urmare a dezangajării. 

La 4 martie 2022 a fost adoptată Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE 4 și având drept efect introducerea unei protecții temporare. Această decizie de punere în aplicare clarifică, în considerentul 22, faptul că eforturile statelor membre de a respecta obligațiile care decurg din decizia respectivă și de a oferi protecție temporară vor fi sprijinite, printre altele, din Fondul pentru azil, migrație și integrare instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1147 5  („FAMI 2021-2027”). O prelungire a perioadei de punere în aplicare a Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020 ar putea, de asemenea, oferi statelor membre o flexibilitate suplimentară pentru a sprijini măsurile luate în conformitate cu Directiva 2001/55/CE a Consiliului privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare pentru a face față afluxului masiv de persoane strămutate din Ucraina.

Această flexibilitate generală este necesară pentru a asigura o abordare cuprinzătoare a gestionării migrației, bazată pe încredere reciprocă, solidaritate și partajarea responsabilității între statele membre și instituțiile Uniunii, pentru a asigura o politică comună durabilă a Uniunii în materie de azil, migrație, securitate și management al frontierelor și pentru a consolida încrederea în capacitatea Uniunii de a reuni eforturile de la nivel european și de la nivel național astfel încât să se acționeze în mod eficace.

Prelungirea perioadei de punere în aplicare a Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020

Scopul prezentei propuneri este de a prelungi cu un an perioada de punere în aplicare a Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020. Această prelungire se va realiza prin modificarea Regulamentului (UE) nr. 514/2014 din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor 6 , care stabilește dispoziții de aplicare în cazul Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020. Prelungirea va permite statelor membre să utilizeze urgent fondurile rămase pentru a face față presiunii sporite asupra sistemelor lor de gestionare a frontierelor și a migrației ca urmare a invaziei din Ucraina. Afluxul masiv de persoane către statele membre ale UE generează, de asemenea, nevoi suplimentare în materie de securitate, care ar putea beneficia, de asemenea, de fondurile rămase.

Deblocarea accesului la resursele alocate necheltuite din cadrul FAMI 2014-2020

În plus, prezenta propunere urmărește să deblocheze accesul la sumele necheltuite alocate anterior pentru anumite scopuri specifice în cadrul FAMI, pentru a permite statelor membre să facă față mai bine presiunii tot mai mari exercitate asupra sistemelor lor de azil și de gestionare a migrației ca urmare a invaziei Ucrainei. Acest acces va fi asigurat prin modificarea Regulamentului (UE) nr. 516/2014 din 16 aprilie 2014 prin care este instituit FAMI și care prevede o serie de dispoziții privind utilizarea acestuia.

Permiterea utilizării veniturilor alocate externe în cadrul FAMI 2021-2027

Pentru a extinde domeniul de aplicare al surselor de finanțare disponibile astfel încât să contribuie la abordarea evenimentelor viitoare neprevăzute, propunerea intenționează să ofere statelor membre și altor donatori publici sau privați posibilitatea ca, în perioada de programare 2021-2027, să aducă contribuții financiare suplimentare în domeniul azilului și al gestionării migrației sub formă de venituri alocate externe. Aceste venituri alocate externe vor constitui o contribuție specifică din partea statelor membre și a altor donatori publici sau privați pentru finanțarea unor cheltuieli specifice în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2021-2027. Adăugarea acestei surse de finanțare potențiale va fi asigurată prin modificarea Regulamentului (UE) 2021/1147 7 prin care este instituit FAMI și care prevede o serie de dispoziții privind utilizarea acestuia. Aceasta va permite să se prevadă o măsură de pregătire suplimentară pentru finanțarea activităților în materie de azil și migrație din statele membre în timpul crizelor, cum ar fi cea generată de invazia Ucrainei.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Propunerea este coerentă cu cadrul juridic general stabilit pentru Fondurile din domeniul afacerilor interne 2014-2020 și se limitează la o modificare punctuală a anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 514/2014 și ale Regulamentului (UE) nr. 516/2014 pentru a aborda circumstanțele urgente și excepționale generate de invazia Ucrainei. În plus, posibilitatea de a aloca venituri pentru anumite cheltuieli este prevăzută la articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 („Regulamentul financiar”), care este aplicabil tuturor finanțărilor UE din domeniul de politică relevant 8 .

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Propunerea se limitează la modificări punctuale ale Regulamentului (UE) nr. 514/2014 și ale Regulamentul (UE) nr. 516/2014 pentru a face față circumstanțelor urgente și excepționale generate de invadarea Ucrainei și menține coerența cu alte politici ale Uniunii. Găsirea de soluții în fața izbucnirii violențelor din Ucraina și a mișcărilor de refugiați generate de aceasta a fost identificată în mod constant ca fiind o prioritate absolută a Uniunii. Abordarea propusă este, de asemenea, coerentă cu ciclul de punere în aplicare („regula N+3”) prevăzut la articolul 136 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 9 de stabilire a Fondului de coeziune, a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. În plus, utilizarea veniturilor alocate externe este coerentă cu abordarea utilizată în cadrul altor instrumente de finanțare în cazul cărora reziliența și pregătirea sunt factori importanți, cum ar fi Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 10 .

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temeiul juridic

Temeiul juridic al acțiunii propuse a Uniunii poate fi găsit în lista măsurilor prevăzute la articolul 78 alineatul (2), articolul 79 alineatele (2) și (4), articolul 82 alineatul (1), articolul 84 și articolul 87 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii (TFUE). Regulamentul (UE) nr. 516/2014 se bazează pe articolul 78 alineatul (2), articolul 79 alineatele (2) și (4), în timp ce Regulamentul (UE) nr. 514/2014 se bazează pe toate dispozițiile menționate anterior.

Subsidiaritatea (în cazul competenței neexclusive)

Propunerea urmărește să sprijine statele membre în abordarea efectelor directe și indirecte care decurg din invazia Ucrainei și, în special, în abordarea nevoilor lor sporite din domeniul migrației și al managementului frontierelor, astfel încât să se utilizeze la maximum fondurile UE disponibile destinate unor scopuri conexe. Legislația UE poate fi modificată numai la nivelul Uniunii.

Proporționalitatea

Propunerea include modificări limitate și punctuale care nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de a asigura faptul că statele membre pot utiliza la maximum resursele financiare disponibile pentru a face față repercusiunilor invaziei Ucrainei. Această invazie a generat nevoi sporite în domenii precum migrația și managementul frontierelor, care sunt acoperite direct de Fondurile din domeniul afacerilor interne 2014-2020. Propunerea respectă așadar principiul proporționalității și intră în sfera de acțiune a spațiului de libertate, securitate și justiție, astfel cum a fost definit în titlul V din TFUE. Obiectivele și nivelurile de finanțare corespunzătoare sunt proporționale cu ceea ce urmărește să realizeze instrumentul.

Alegerea instrumentului

Regulamentul (UE) nr. 514/2014 stabilește eligibilitatea și perioada de punere în aplicare a Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020, în timp ce Regulamentul (UE) nr. 516/2014 stabilește normele specifice privind utilizarea resurselor din cadrul FAMI pentru perioada respectivă. Pentru a prelungi perioada de eligibilitate a Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020 și pentru a debloca accesul la resursele necheltuite din cadrul FAMI, atât Regulamentul (UE) nr. 514/2014, cât și Regulamentul (UE) nr. 516/2014 trebuie modificate prin actualul regulament. Regulamentul (UE) 2021/1147 instituie FAMI pentru perioada 2021-2027 și stabilește dispoziții privind utilizarea acestuia, iar pentru a introduce dispoziții privind veniturile alocate externe destinate utilizării în cadrul FAMI 2021-2027, Regulamentul (UE) 2021/1147 trebuie, de asemenea, modificat prin prezenta propunere.

3.IMPLICAȚII BUGETARE

Impactul bugetar este deja inclus în bugetul Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014­2020. Obiectivul prezentei propuneri este de a optimiza utilizarea Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020 în contextul afluxului masiv de persoane strămutate din Ucraina către statele membre ale UE.

Impactul bugetar al veniturilor alocate externe în cadrul bugetului FAMI 2021-2027 nu poate fi cunoscut în prealabil. Articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar prevede că bugetul include linii pentru înregistrarea veniturilor alocate externe și a veniturilor alocate interne și indică, ori de câte ori este posibil, cuantumul acestora. Veniturile alocate pot fi înregistrate în proiectul de buget numai în limita valorilor care sunt sigure la data întocmirii acestuia.

2022/0077 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
și

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare

și

de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1147 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2), articolul 79 alineatele (2) și (4), articolul 82 alineatul (1), articolul 84 și articolul 87 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 11 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 12 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Invadarea Ucrainei de către Federația Rusă la 24 februarie 2022 a produs un aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina către mai multe state membre ale UE. Această situație exercită o nouă presiune asupra resurselor financiare ale statelor membre, acestea trebuind să facă față nevoilor urgente în materie de migrație, de management al frontierelor și de securitate. Având în vedere natura și dimensiunea crizei, aceste nevoi neprevăzute vor persista și după anul 2022.

(2)Începând cu 1 ianuarie 2014, politica Uniunii în domeniul afacerilor interne în materie de migrație, management al frontierelor și securitate a fost sprijinită cu finanțare din Fondul pentru azil, migrație și integrare 13 și din Fondul pentru securitate internă în măsura în care se referă la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize 14 , precum și din Fondul pentru securitate internă în măsura în care se referă la Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (denumite în continuare „Fondurile din domeniul afacerilor interne 2014-2020”).

(3)Este necesar să se prelungească cu un an perioada de punere în aplicare a Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020, pentru a permite statelor membre să utilizeze pe deplin toate fondurile necheltuite din aceste programe și, dacă este necesar, să revizuiască rapid punerea în aplicare a programelor lor, după caz, pentru a aborda provocările neprevăzute generate de invazia Ucrainei.

(4)De asemenea, este necesar să se prevadă o mai mare flexibilitate în utilizarea resurselor alocate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului care împiedică, în prezent, utilizarea fondurilor necheltuite din perioada de programare 2014-2020 pentru acțiuni menite să răspundă nevoilor urgente generate de invazia Ucrainei.

(5)Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 15 stabilește normele generale pentru execuția Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020 în ceea ce privește, printre altele, finanțarea cheltuielilor și perioada de punere în aplicare, care limitează eligibilitatea plăților efectuate de statele membre până cel târziu la 30 iunie 2023 și stabilește încheierea perioadei de punere în aplicare la 31 decembrie 2023.

(6)Începând cu 1 ianuarie 2021, în temeiul cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, a intrat în vigoare un pachet reînnoit de fonduri în domeniul migrației și managementului frontierelor, sub forma noului Fond pentru azil, migrație și integrare 16 , a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 17 și a Fondului pentru securitate internă 18 („Fondurile din domeniul afacerilor interne 2021-2027”).

(7)Deși Fondurile din domeniul afacerilor interne 2021-2027 au intrat în vigoare la 15 iulie 2021 și au devenit aplicabile la 1 ianuarie 2021, programele statelor membre nu au fost încă aprobate [la data adoptării prezentului regulament].

(8)Pentru a asigura continuitatea punerii în aplicare a obiectivelor de politică ale Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020 și 2021-2027, precum și pentru a permite o tranziție lină între perioada de programare 2014-2020 și perioada de programare 2021-2027, reducând astfel la minimum sarcina administrativă pentru statele membre, este necesar să existe o anumită suprapunere între punerile în aplicare ale instrumentelor de finanțare respective.

(9)Această necesitate este recunoscută în mod explicit de temeiurile juridice ale Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2021-2027 și ale Regulamentului (UE) 2021/1060 19 , care permit eligibilitatea retroactivă a cheltuielilor începând cu 1 ianuarie 2021.

(10)În pofida acestor dispoziții menite să contribuie la reducerea decalajului dintre instrumentele de finanțare, data finală a punerii în aplicare a Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020 și datele anticipate pentru aprobarea programelor din cadrul Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2021-2027 riscă să expună statele membre la un deficit de finanțare considerabil. Acest lucru poate duce la probleme de lichiditate din cauza presiunii suplimentare asupra activităților lor în materie de migrație și de management al frontierelor ca urmare a afluxului masiv de persoane strămutate din Ucraina.

(11)Riscul este exacerbat de faptul că Fondurile din domeniul afacerilor interne 2014-2020 urmează un ciclu mai scurt de execuție a angajamentelor bugetare (regula N+2), care nu este aliniat la alte instrumente de finanțare ale UE în gestiune partajată, cum ar fi fondurile de coeziune, în cazul cărora se aplică o perioadă de execuție mai lungă (N+3). Regula N+3 20 se va aplica Fondurilor din domeniul afacerilor interne 20212027, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2021/1060 pentru perioada 2021-2027.

(12)În parte din motive independente de controlul statelor membre, cum ar fi întârzierile în punerea în aplicare cauzate de pandemia de COVID-19 din 2020-2021, datele disponibile privind stadiul punerii în aplicare de către statele membre indică un risc ridicat de dezangajare a fondurilor, care altfel ar putea fi utilizate pentru a răspunde nevoilor nou apărute. Între timp, prelungirea cu un an a termenului-limită pentru punerea în aplicare a fondurilor ar permite statelor membre să utilizeze pe deplin angajamentele bugetare din cadrul programelor pentru perioada 2014-2020 pentru a aborda provocările cu care se confruntă în prezent din cauza evenimentelor din Ucraina.

(13)Regulamentul (UE) nr. 514/2014 recunoaște că, ținând seama de împrejurările nou apărute sau neprevăzute, un program național aprobat poate fi reexaminat, la inițiativa Comisiei sau a statului membru în cauză și, dacă este necesar, poate fi revizuit pentru restul perioadei de programare. Pe această bază, ar fi adecvat să se considere că războiul din Ucraina se încadrează în categoria „circumstanțe noi sau neprevăzute”, ceea ce justifică o reexaminare și o redirecționare operațională a punerii în aplicare a programului, în lumina acestor noi nevoi și în cadrul obiectivelor specifice ale programului adoptat anterior.

(14)Pentru a acorda statelor membre un acces continuu la sumele necheltuite din cadrul Fondurilor din domeniul afacerilor interne 2014-2020, este necesar să se prelungească cu un an perioada de eligibilitate a fondurilor respective și să se efectueze ajustările aferente necesare la datele aplicabile punerii în aplicare, raportării, evaluării și închiderii programelor, precum și la datele referitoare la sumele dezangajate.

(15)Pentru a se asigura faptul că prelungirea perioadei de eligibilitate este introdusă în modul cel mai clar posibil, este necesar să se stabilească o dată-cheie finală până la care cheltuielile să fie atât suportate, cât și plătite.

(16)Regulamentul (UE) 2018/2000 din 12 decembrie 2018 21 a modificat Regulamentul (UE) nr. 516/2014 pentru a debloca accesul la resursele alocate transferului solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională și pentru a permite utilizarea acestor resurse pentru alte acțiuni din cadrul programului național. Este necesar să se extindă acest principiu al flexibilității pentru a răspunde nevoilor urgente în contextul unor circumstanțe noi sau neprevăzute, în special pentru a răspunde noilor nevoi în materie de azil și gestionare a migrației ale statelor membre, care sunt o consecință a invaziei Ucrainei.

(17)Pentru a debloca accesul la toate fondurile disponibile și pentru a evita pierderea acestora prin dezangajarea resurselor neutilizate alocate anterior pentru anumite scopuri specifice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 516/2014, inclusiv a resurselor pentru acțiuni specifice și pentru programul de relocare al Uniunii, este necesar să se ofere statelor membre flexibilitatea de a utiliza, în mod excepțional, aceste resurse ținând seama de circumstanțele noi sau neprevăzute, cum ar fi cele apărute ca urmare a invaziei Ucrainei. 

(18)Pentru a extinde domeniul de aplicare al surselor de finanțare disponibile astfel încât să contribuie la abordarea evenimentelor viitoare neprevăzute, este oportun să se ofere statelor membre și altor donatori publici sau privați posibilitatea ca, în perioada de programare 2021-2027, să facă contribuții financiare suplimentare în domeniul azilului și al gestionării migrației sub formă de venituri alocate externe. Aceste venituri alocate externe vor constitui o contribuție specifică din partea statelor membre și a altor donatori publici sau privați pentru finanțarea unor cheltuieli specifice din cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2021-2027 și vor reprezenta o măsură de pregătire suplimentară pentru finanțarea activităților în materie de azil și migrație din statele membre în timpul crizelor, cum ar fi cele generate de invazia Ucrainei.

(19)Sprijinul acordat în cadrul FAMI ar trebui să fie complementar în special acțiunilor finanțate în cadrul altor fonduri ale Uniunii, în special în cadrul politicii de coeziune, pentru a maximiza impactul finanțării disponibile.

(20)Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 514/2014 și (UE) nr. 516/2014 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 514/2014 se modifică după cum urmează:

1.    La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Cheltuielile sunt eligibile pentru sprijin în temeiul regulamentelor specifice dacă au fost efectuate de beneficiar și achitate integral de către autoritatea responsabilă desemnată între 1 ianuarie 2014 și 30 iunie 2024.

2.    La articolul 40, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Până la 31 decembrie 2024, statele membre prezintă următoarele documente:

(a) informațiile necesare pentru ultimele conturi anuale, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1);

(b) o cerere de plată a soldului final; și

(c) raportul final privind implementarea programului național menționat la articolul 54 alineatul (1).

(2) Plățile efectuate de autoritatea responsabilă în perioada 16 octombrie 2023-30 iunie 2024 se includ în ultimele conturi anuale.”

3.    La articolul 50, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Angajamentul aferent ultimelor două exerciții financiare ale perioadei respective este dezangajat în conformitate cu normele privind închiderea programului.”

4.     La articolul 54, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Până la 31 martie 2016 și până la data de 31 martie din fiecare an următor până în 2023 inclusiv, autoritatea responsabilă prezintă Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a fiecărui program național în cadrul exercițiului financiar precedent și poate publica aceste informații la nivelul adecvat. Raportul care se prezintă în 2016 se referă la exercițiile financiare 2014 și 2015. Până la 31 decembrie 2024, statul membru prezintă un raport final privind punerea în aplicare a programelor naționale.”

5.    Articolul 57 se modifică după cum urmează:

(a)    la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) un raport de evaluare ex post cu privire la rezultatele acțiunilor din programele naționale până la 31 decembrie 2024.”

(b)    la alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) un raport de evaluare ex post privind efectele prezentului regulament și ale regulamentelor specifice, ca urmare a încheierii programelor naționale, până la data de 30 iunie 2025.”

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 se modifică după cum urmează:

1.    La articolul 16, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Sumele suplimentare menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se alocă statelor membre în cadrul unor decizii de finanțare individuale care aprobă sau revizuiesc programul lor național în contextul reexaminării intermediare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 14 și 15 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014. Sumele respective se utilizează numai pentru punerea în aplicare a acțiunilor specifice menționate în anexa II la prezentul regulament. Cu toate acestea, în cazul în care, în lumina unor circumstanțe noi sau neprevăzute, este necesară o altă utilizare în cadrul programului național, statul membru în cauză consultă Comisia înainte de o astfel de utilizare a sumelor respective.

2.    La articolul 17, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9) Sumele suplimentare menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se repartizează statelor membre la fiecare 2 ani, prima dată prin deciziile individuale de finanțare prin care se aprobă programele lor naționale în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și, ulterior, printr-o decizie de finanțare care se anexează la deciziile de aprobare a programelor lor naționale. Sumele respective nu se transferă altor acțiuni din cadrul programului național. Cu toate acestea, în cazul în care, în lumina unor circumstanțe noi sau neprevăzute, este necesar un transfer, statul membru în cauză consultă Comisia înainte de un astfel de transfer al sumelor respective.

Articolul 3

Regulamentul (UE) 2021/1147 se modifică după cum urmează:

1.    La articolul 10 se adaugă un nou alineat (5), după cum urmează:

„(5) Sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament poate fi finanțat, de asemenea, prin contribuții efectuate de statele membre și de alți donatori publici sau privați sub formă de venituri alocate externe, în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 22 .”

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președinta    Președintele

(1)    Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).
(2)    Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).
(3)    Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 93). 
(4)    Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12).
(5)    Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (JO L 251, 15.7.2021, p. 1).
(6)    JO L 150, 20.5.2014, p. 112. Titlul acestui regulament poate părea înșelător în ceea ce privește aplicarea, însă regulamentul se aplică și Instrumentului pentru frontiere externe și vize, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 coroborat cu articolul 2 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.
(7)    Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (JO L 251, 15.7.2021, p. 1).
(8)    Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
(9)    Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
(10)    Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 433, 22.12.2020, p. 23).
(11)    JO C […], […], p. […].
(12)    JO C […], […], p. […].
(13)    Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).
(14)    Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).
(15)    JO L 150, 20.5.2014, p. 112.
(16)    Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (JO L 251, 15.7.2021, p. 1).
(17)    Regulamentul (UE) 2021/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 251, 15.7.2021, p. 48).
(18)    Regulamentul (UE) 2021/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă (JO L 251, 15.7.2021, p. 94).
(19)    Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, p. 159).
(20)    Angajamentele bugetare aferente programelor operaționale se efectuează pe tranșe anuale. Regula N+3 prevede că un angajament asumat în anul N trebuie să fie acoperit de aceeași sumă de prefinanțare și de cereri de plată intermediare înainte de 31 decembrie N+3 (de exemplu, un angajament asumat în 2014 trebuie să fie acoperit integral de prefinanțare și de cereri de plată înainte de 31 decembrie 2017). Suma neacoperită este dezangajată, ceea ce înseamnă că statul membru pierde finanțarea. Scopul regulii este de a asigura disciplina financiară în gestionarea fondurilor UE, obligând statele membre să pună în aplicare proiectele într-un mod dinamic și să evite problemele la sfârșitul ciclului.
(21)    Regulamentul (UE) 2018/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestor sume pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale (JO L 328, 21.12.2018, p. 78).
(22)    Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
Top