EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0753

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind măsurile împotriva operatorilor de transport care facilitează sau se implică în traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți în legătură cu intrarea ilegală pe teritoriul Uniunii Europene

COM/2021/753 final

Strasbourg, 23.11.2021

COM(2021) 753 final

2021/0387(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind măsurile împotriva operatorilor de transport care facilitează sau se implică în traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți în legătură cu intrarea ilegală pe teritoriul Uniunii Europene


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Uniunea și statele membre sunt părți la mai multe convenții și protocoale ale Organizației Națiunilor Unite menite să combată criminalitatea organizată transnațională, introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane, și anume:

·Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate 1 ,

·Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate 2 ;

·Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate 3 ;

Astfel de activități ilegale se bazează foarte adesea pe diferite mijloace și moduri de transport, ceea ce face necesară implicarea operatorilor de transport în prevenirea și combaterea acestor activități.

Mai multe inițiative sectoriale au fost deja luate la nivel internațional în acest domeniu. Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a adoptat Circulara 357 privind „Orientări pentru raportarea traficului de persoane de către echipajul de zbor și de cabină” 4 și Circulara 352 privind „Orientări pentru pregătirea echipajului de cabină cu privire la identificarea și răspunsul la traficul de persoane 5 ”. Conform acestor circulare, autoritățile aviației civile din statele membre trebuie să solicite operatorilor să elaboreze politici, proceduri, cursuri de pregătire și orientări pentru angajații lor cu privire la aceste aspecte. De asemenea, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) a emis o rezoluție împotriva traficului de persoane în 2018 și a elaborat materiale de orientare pentru membrii săi 6 . Organizația Maritimă Internațională (OMI) a publicat măsuri provizorii de combatere a practicilor nesigure asociate cu traficul, introducerea ilegală de migranți sau transportul pe mare al migranților 7 . Camera Internațională de Transport Maritim (ICS) a emis orientări privind garantarea siguranței și securității navigatorilor și a persoanelor salvate 8 .

Mulți operatori de transport dispun de politici pentru a evita, în măsura posibilităților lor, să devină complici la trafic și introducere ilegală de persoane. Cu toate acestea, în unele cazuri, astfel de politici nu sunt instituite sau nu sunt bine puse în aplicare.

Evenimentele recente au arătat, de asemenea, modul în care migranții pot fi instrumentalizați în scopuri politice, precum și modul în care anumiți operatori de transport au contribuit și, în unele cazuri, au beneficiat de operațiuni de introducere ilegală și trafic de migranți care au pus în pericol viețile persoanelor vulnerabile și securitatea frontierelor externe ale Uniunii.

Prin urmare, pentru a se evita astfel de situații, este necesar să se adopte acte legislative vizând operatorii de transport care facilitează sau se implică în traficul de persoane sau în introducerea ilegală de migranți în legătură cu intrarea ilegală pe teritoriul Uniunii. Pentru a urmări acest scop în mod eficace, legislația respectivă trebuie să fie aplicabilă în întreaga Uniune. Condițiile aplicării sale trebuie formulate cât mai aproape posibil de cele prevăzute de convențiile ONU menționate anterior, care au fost ratificate de majoritatea covârșitoare a țărilor din lume, inclusiv de toate statele membre ale Uniunii. Astfel, Uniunea va fi în măsură să utilizeze pe deplin instrumentele oferite de aceste convenții, inclusiv în situațiile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) din convenția menționată, în cazurile în care activitățile de introducere ilegală de persoane sau de trafic de persoane sunt comise în vederea comiterii de infracțiuni grave în Uniune.

Prin urmare, prezentul regulament trebuie să prevadă un cadru juridic care să permită Uniunii să adopte măsuri îndreptate împotriva operatorilor de transport, pentru toate modurile de transport (aerian, maritim, pe căi navigabile interioare, feroviar și rutier), care se angajează în activitățile menționate anterior. Tipurile de măsurile ce urmează să fie luate trebui să fie necesare și proporționale, având în vedere circumstanțele specifice fiecărui caz în parte. Acestea trebuie să includă, în special, prevenirea oricărei extinderi ulterioare sau a limitării operațiunilor de transport actuale, suspendarea licențelor sau a autorizațiilor acordate în temeiul dreptului Uniunii, suspendarea dreptului de a survola teritoriul Uniunii, de a tranzita teritoriul Uniunii sau de a face escală în porturile Uniunii, suspendarea drepturilor de a se realimenta sau de a efectua întreținerea în interiorul Uniunii sau suspendarea drepturilor de a desfășura activități de transport către, dinspre și în interiorul Uniunii.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Prezenta propunere este complementară acțiunii externe a Uniunii, inclusiv politicii sale externe și de securitate comune. Având în vedere posibila dimensiune de securitate, este oportun ca strategia globală în ceea ce privește măsurile care urmează să fie luate să fie definită în coordonare cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Propunerea se bazează pe articolul 91 și pe articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în domeniul transporturilor.

Subsidiaritate

Deoarece obiectivul prezentei propuneri, și anume garantarea unei abordări armonizate în ceea ce privește măsurile împotriva operatorilor de transport, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, însă, datorită efectului și complexității sale, precum și caracterului transfrontalier și caracterului internațional, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Proporționalitate

Prezenta propunere nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului.

Alegerea instrumentului

Pentru a asigura protecția uniformă și eficientă a migranților și a altor persoane afectate de astfel de operațiuni ilegale, normele care urmează să fie stabilite în acest sens trebuie să ia forma unui regulament. Prezentele măsuri trebuie să fie însoțite de măsuri umanitare adecvate.

3.CONSULTĂRI CU PĂRȚILE INTERESATE

De la începutul crizei la frontierele externe ale UE cu Belarus, UE a utilizat pe deplin instrumentele diplomatice și de informare de care dispune atât la nivel politic, cât și la nivel tehnic.

Comisia și Înaltul Reprezentant și-au intensificat vizitele în principalele țări de origine și de tranzit. Autorităților din țările terțe respective li s-au reamintit obligațiile care le revin în temeiul convențiilor internaționale privind traficul și contrabanda; ele au fost informate cu privire la situația de la frontiera UE cu Belarus, la riscurile de exploatare a cetățenilor lor și a persoanelor în tranzit, la necesitatea de a-și informa în mod activ cetățenii în legătură cu riscurile și pericolele migrației ilegale către Europa, precum și cu privire la potențialul unui impact negativ asupra relațiilor lor cu UE. Activitățile de sensibilizare au inclus contacte directe cu companiile aeriene și cu autoritățile aeronautice civile.

Toate părțile consultate au convenit asupra necesității de a asigura existența unor instrumente eficace și adecvate pentru combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, în special utilizarea mijloacelor de transport comerciale în acest context, precum și de a asigura luarea unor măsuri adecvate pentru a proteja viețile și siguranța persoanelor care sunt instrumentalizate în scopuri politice.

Drepturile fundamentale

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată într-un mod care să respecte obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 9 și în Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului 10 .

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Prezenta propunere nu are implicații pentru bugetul Uniunii.

5.ALTE ELEMENTE

Planurile de punere în aplicare și măsurile de monitorizare, evaluare și raportare

Orice măsură adoptată în temeiul prezentului regulament va fi limitată în timp și va face obiectul unei revizuiri în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii

Propunerea are următoarea structură:

Articolul 1: Obiect și domeniu de aplicare

Articolul 2: Definiții

Articolul 3: Măsuri privind operatorii de transport

Articolul 4: Dreptul de a fi ascultat

Articolul 5: Reguli de procedură

Articolul 6: Cooperarea cu țările terțe

Articolul 7: Informarea și drepturile pasagerilor

Articolul 8: Procedura comitetului

Articolul 9: Intrarea în vigoare

2021/0387 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind măsurile împotriva operatorilor de transport care facilitează sau se implică în traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți în legătură cu intrarea ilegală pe teritoriul Uniunii Europene

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 și articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 11 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 12 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)    Traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți pun în pericol viața și securitatea migranților, în special a persoanelor celor mai vulnerabile.

(2)    Instrumentalizarea migranților, acțiune prin care actorii statali facilitează migrația neregulamentară în scopuri politice, este un fenomen din ce în ce mai îngrijorător, care poate implica introducerea ilegală de migranți sau traficul de persoane în legătură cu intrarea ilegală pe teritoriul Uniunii, punând astfel în pericol viețile și securitatea acestor persoane și prezentând în același timp o amenințare la adresa securității frontierelor Uniunii.

(3)    Astfel de activități ilegale se bazează foarte adesea pe diferite mijloace și moduri de transport, ceea ce face necesară vizarea operatorilor de transport în prevenirea și combaterea acestor activități. Prin urmare, pentru a combate traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți, este necesar să se prevadă măsuri vizând operatorii de transport comercial care facilitează sau se angajează în astfel de operațiuni ilegale. Astfel de măsuri trebuie să se aplice nu numai în cazul în care operatorii de transport utilizează mijloacele de transport pentru traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți, ci și în cazurile în care operatorii de transport participă activ la activitățile unui grup infracțional organizat care desfășoară activități ce implică traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți, cunoscând fie scopul și activitatea generală a respectivului grup infracțional organizat, fie intenția sa de a comite aceste infracțiuni, sau în cazul în care sprijină sau facilitează comiterea acestor infracțiuni, inclusiv în cazul în care respectivii operatori de transport și grupuri infracționale organizate sunt instrumentalizate de către stat. Măsurile în cauză pot viza activitățile operatorilor de transport chiar și în cazul în care aceștia din urmă nu transportă persoane sau migranți în Uniune. Măsurile respective nu trebuie să afecteze activitățile operatorilor necomerciali, în special activitățile umanitare.

(4)    Având în vedere posibila dimensiune de securitate existentă, este oportun ca strategia globală în ceea ce privește măsurile care urmează să fie luate să fie definită în coordonare cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

(5)    Procedura de adoptare a măsurilor împotriva operatorilor de transport care contribuie la traficul de persoane sau la introducerea ilegală de migranți trebuie să permită luarea rapidă a deciziilor. Astfel de măsuri trebuie să fie în orice moment necesare și proporționale și limitate în timp. Dacă este necesar, trebuie să fie posibilă extinderea măsurilor. Tipurile de măsuri care pot fi luate împotriva operatorilor de transport trebuie să fie suficient de ample pentru a viza în mod eficace comportamentul specific al operatorului de transport relevant.

(6)    În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 13 și cu articolul 8 din Directiva 87/540/CEE a Consiliului 14 , administratorii și operatorii de transport trebuie să aibă o bună reputație pentru a presta anumite servicii de transport în Uniune. Statele membre trebuie să ia în considerare orice măsuri luate de Comisie în temeiul prezentului regulament atunci când evaluează dacă administratorii și operatorii de transport îndeplinesc sau continuă să îndeplinească cerința respectivă.

(7)    Pentru a se asigura că măsurile împotriva operatorilor de transport pot fi luate rapid, Comisiei trebuie să i se confere competențe de executare pentru a impune astfel de măsuri prin intermediul unor acte de punere în aplicare imediat aplicabile. De asemenea, Comisiei trebuie să i se confere competențe de executare pentru a adopta norme detaliate privind procedurile care trebuie urmate înainte de adoptarea unor astfel de măsuri. Respectivele competențe trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 15 .

(8)    Este esențial să se asigure respectarea dreptului persoanelor de a fi ascultate înainte de adoptarea oricărei măsuri individuale care le afectează în mod negativ. Comisia trebuie să se asigure că, înainte de a adopta orice măsuri împotriva operatorilor de transport, acești operatori au posibilitatea de a fi ascultați, ținând seama, în același timp, de caracterul urgent al procedurii. De asemenea, trebuie să fie posibil ca operatorii de transport să fie invitați să înceteze fără întârziere orice activități legate de traficul de persoane sau de introducerea ilegală de migranți, înainte de luarea de măsuri.

(9)    Înainte de a lua măsuri împotriva operatorilor de transport stabiliți în țări terțe, Comisia trebuie să consulte autoritățile relevante în mod corespunzător, în vederea coordonării acțiunilor acestora. În acest context, Comisia trebuie, de asemenea, să poată solicita autorităților respective să ia orice măsuri relevante.

(10)    Măsurile luate împotriva operatorilor de transport în temeiul prezentului regulament trebuie să fie făcute publice. Actele de punere în aplicare care impun astfel de măsuri trebuie, prin urmare, să fie publicate fără întârziere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar actorii relevanți din cadrul operațiunilor de transport trebuie să aducă aceste măsuri în atenția pasagerilor, atât prin intermediul site-urilor lor web, cât și, dacă este cazul, la sediile lor. 

(11)    Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2011/36/UE 16 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, care instituie, printre altele, mecanisme adecvate ce vizează identificarea timpurie a victimelor, acordarea de asistență și sprijin victimelor, stabilește sancțiunile și stabilește răspunderea persoanelor juridice care comit trafic de persoane.

(12)    Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor pasagerilor în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 261/2004 17 , (CE) nr. 1107/2006 18 , (CE) nr. 1371/2007 19 , (UE) nr. 181/2011 20 și (UE) nr. 1177/2010 ale Parlamentului European și ale Consiliului 21 . În special, trebuie garantate drepturile la rambursare, redirecționare și despăgubiri. Mai mult, anularea operațiunilor de transport ca urmare a aplicării măsurilor luate de Comisie nu trebuie să se considere circumstanță extraordinară.

(13)    Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume garantarea unei abordări armonizate la nivelul Uniunii în ceea ce privește măsurile împotriva operatorilor de transport, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, însă, datorită efectului și complexității sale, precum și caracterului transfrontalier și caracterului internațional, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(14)    Deși prezentul regulament afectează libertatea de a desfășura o activitate comercială consacrată la articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, acesta respectă esența acestei libertăți și o limitează numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor de prevenire și combatere a utilizării mijloacelor de transport comerciale pentru introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane.

(15)    Având în vedere urgența impusă de circumstanțele excepționale provocate de situația de la granițele externe ale Uniunii cu Belarus, se consideră adecvat să se invoce excepția de la termenul de opt săptămâni stipulată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(16)    Având în vedere necesitatea imperioasă de a aborda fără întârziere orice instrumentalizare a persoanelor vulnerabile, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament stabilește norme pentru prevenirea și combaterea utilizării mijloacelor de transport comerciale pentru a facilita sau a se implica în introducerea ilegală de migranți sau în traficul de persoane.

În special, acesta stabilește măsurile care pot fi luate pentru a preveni sau a restricționa activitățile operatorilor de transport care, în legătură cu intrarea ilegală a migranților și persoanelor traficate pe teritoriul Uniunii:

(a)    utilizează mijloace de transport pentru a sprijini introducerea ilegală de migranți sau traficul de persoane; sau

(b)    cunoscând fie scopul și activitatea infracțională generală a unui grup infracțional organizat activ în traficul de migranți sau de persoane, fie intenția sa de a comite aceste infracțiuni, iau parte în mod activ la activitățile infracționale ale unui astfel de grup; sau

(c)    organizează, direcționează, acordă ajutor, facilitează, consiliază sau sunt complici la comiterea introducerii ilegale de migranți sau a traficului de persoane care implică un grup infracțional organizat.

(2)    Prezentul regulament stabilește, de asemenea, măsuri pentru a se asigura că statele membre iau în considerare măsurile luate de Comisie în lumina comportamentului operatorilor de transport menționați la alineatul (1) atunci când evaluează buna reputație a administratorilor și a operatorilor de transport.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)    „trafic de persoane” înseamnă activitățile de recrutare, transport, transfer, adăpostire sau primire de persoane, prin amenințări sau uz de forță sau prin alte mijloace de constrângere, răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau poziție de vulnerabilitate sau prin darea sau primirea unor plăți sau beneficii pentru a primi consimțământul unei persoane care deține controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării;

(b)    „introducere ilegală de migranți” înseamnă obținerea, în mod direct sau indirect, a unui beneficiu din intrarea ilegală în Uniune a unei persoane care nu este resortisant al UE sau rezident permanent în UE;

(c)    „infracțiune gravă” înseamnă un comportament constituind o infracțiune pasibilă de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin patru ani sau de o pedeapsă mai severă;

(d)    „grup infracțional organizat” înseamnă un grup structurat de trei sau mai multe persoane, care este activ pentru o anumită perioadă de timp și care acționează concertat cu scopul de a comite una sau mai multe infracțiuni grave sau infracțiuni de introducere ilegală de migranți sau de trafic de persoane, pentru a obține, în mod direct sau indirect, un beneficiu;

(e)    „operator de transport” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care efectuează o operațiune de transport în condiții comerciale prin orice mod de transport, și anume aerian, maritim, pe căi navigabile interioare, feroviar sau rutier;

(f)    „intrare ilegală” înseamnă trecerea frontierelor fără respectarea cerințelor necesare pentru intrarea legală în statul membru de primire.

Articolul 3

Măsuri privind operatorii de transport

(1) Fără a aduce atingere aplicării măsurilor penale și administrative naționale, în cazul în care un operator de transport facilitează sau se angajează într-o activitate menționată la articolul 1 alineatul (1), Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare imediat aplicabile, să ia măsuri împotriva respectivului operator de transport. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 8 alineatul (2). Acestea se publică imediat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) sunt necesare și proporționale și pot consta în oricare dintre următoarele:

(a)    prevenirea oricărei extinderi suplimentare sau limitarea operațiunilor actuale de transport pe piața Uniunii;

(b)    suspendarea dreptului de a presta servicii de transport din, către sau în interiorul Uniunii;

(c)    suspendarea dreptului de a survola teritoriul Uniunii;

(d)    suspendarea dreptului de a se realimenta sau de a efectua lucrări de întreținere pe teritoriul Uniunii;

(e)    suspendarea dreptului de a face escală și de a intra în porturile Uniunii;

(f)    suspendarea dreptului de a tranzita teritoriul Uniunii;

(g)    suspendarea licențelor sau a autorizațiilor acordate în temeiul dreptului Uniunii pentru a opera în cadrul Uniunii sau pentru a desfășura activități de transport internațional de călători.

Perioada de aplicare a acestor măsuri nu depășește un an. Acestea sunt revizuite dacă este necesar și pot fi reînnoite.

(3) Statele membre iau în considerare măsurile luate de Comisie în temeiul alineatului (1) atunci când evaluează buna reputație a administratorilor și a operatorilor de transport în sensul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și al articolului 8 din Directiva 87/540/CEE.

Articolul 4

Dreptul de a fi ascultat

Comisia se asigură că, înainte de a adopta oricare dintre măsurile menționate la articolul 3, operatorul de transport în cauză are posibilitatea de a fi ascultat, ținând seama de necesitatea urgenței. Operatorul de transport poate fi invitat să înceteze fără întârziere orice activitate menționată la articolul 1 alineatul (1).

Articolul 5

Reguli de procedură

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a procedurilor care trebuie urmate pentru adoptarea măsurilor menționate la articolul 3. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 8 alineatul (3).

Articolul 6

Cooperarea cu țările terțe

Înainte de a lua orice măsură în temeiul articolului 3 împotriva operatorilor de transport stabiliți în țări terțe, Comisia consultă în mod corespunzător autoritățile relevante din țara respectivă în vederea coordonării acțiunilor. Comisia poate solicita autorităților respective să ia orice măsuri relevante.

Articolul 7

Informarea și drepturile pasagerilor

(1) Actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul articolului 3 se publică imediat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Operatorii de transport, autoritățile naționale de aplicare a legii, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și entitățile de administrare a porturilor, aeroporturilor, gărilor și a altor infrastructuri relevante de pe teritoriul statelor membre aduc la cunoștința pasagerilor măsurile luate de Comisie în temeiul articolului 3, atât prin intermediul site-urilor lor web, cât și, dacă este cazul, la sediile lor.

(3) Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor pasagerilor în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 261/2004, (CE) nr. 1107/2006, (CE) nr. 1371/2007, (UE) nr. 181/2011 și (UE) nr. 1177/2010.

(4) În sensul regulamentelor respective, anularea operațiunilor de transport ca urmare a aplicării măsurilor luate de Comisie în temeiul articolului 3 nu se consideră circumstanță extraordinară.

Articolul 8

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1)     https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf  
(2)     https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
(3)     https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
(4)     https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Documents/Cir.352.alltext.en.pdf
(5)     https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Documents/Circ.357.EN.pdf
(6)     https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/human-trafficking-guidelines-v1.pdf and https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/resolution-trafficking-persons-agm2018.pdf
(7)     https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/MSC.1-Circ.896-Rev.2.pdf  
(8)     https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/large-scale-rescue-at-sea.pdf  
(9)    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(10)    Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(11)    JO C , , p. .
(12)    JO C , , p. .
(13)    Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).
(14)    Directiva 87/540/CEE a Consiliului din 9 noiembrie 1987 privind inițierea profesiei de operator de transport de mărfuri pe cale navigabilă în transportul național și internațional și privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate (JO L 322, 12.11.1987, p. 20).
(15)    Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(16)    Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).
(17)    Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, p. 1).
(18)    Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p.1).
(19)    Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).
(20)    Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).
(21)    Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).
Top