EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei (UE) 2020/265 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2020 care urmează să fie utilizate pentru migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității, pentru adoptarea unor măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European

COM/2020/171 final

Bruxelles, 2.4.2020

COM(2020) 171 final

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de modificare a Deciziei (UE) 2020/265 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2020 care urmează să fie utilizate pentru migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității, pentru adoptarea unor măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European


EXPUNERE DE MOTIVE

La 27 noiembrie 2019, Parlamentul European și Consiliul au decis mobilizarea sumei de 778,1 milioane EUR din Instrumentul de flexibilitate pentru rubrica 3 Securitate și cetățenie, astfel cum a fost propus de Comisie [Decizia (UE) 2020/265 1 ].

La 27 martie 2020, Comisia a prezentat proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 1/2020 2 . Acesta prevedea, printre altele, o majorare totală de 423,3 milioane EUR a creditelor de angajament de la rubrica 3 pentru a răspunde nevoilor care rezultă din presiunea sporită exercitată de migrație în Grecia, pentru a finanța măsurile imediate necesare în cadrul pandemiei de COVID-19 (constituirea primei rezerve din istorie de echipamente medicale în cadrul rescEU) și pentru a majora bugetul alocat Parchetului European. În PBR nr. 1/2020, Comisia a propus utilizarea sumei de 350,0 milioane EUR, disponibilă din 2018, din marja globală pentru angajamente (MGA), pentru a acoperi partea acestei majorări legate de migrație. Comisia a propus, de asemenea, să finanțeze partea rămasă din majorare (73,3 milioane EUR), adaptând în consecință suma mobilizată din Instrumentul de flexibilitate, precum și să extindă domeniul de aplicare al Deciziei (UE) 2020/265 3 .

Comisia prezintă astăzi proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020 4 , care include o majorare suplimentară de 3 000,0 milioane EUR a creditelor de angajament de la rubrica 3 pentru a acoperi reactivarea Instrumentului dedicat sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii (ESI) în scopul de a ajuta statele membre să facă față consecințelor pandemiei de COVID-19 și de a consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU, astfel încât să se faciliteze constituirea unei rezerve de echipamente mai extinse și coordonarea distribuirii resurselor esențiale în întreaga Europă. Având în vedere absența posibilității de realocare în cadrul rubricii 3 și în conformitate cu propunerea, prezentată tot astăzi, de modificare a Regulamentului privind CFM prin eliminarea limitărilor din domeniul de aplicare al acestui instrument 5 , Comisia propune în PBR nr. 2/2020 ca această majorare să fie acoperită prin utilizarea sumei totale de 2 042,4 milioane EUR 6 din MGA, disponibilă în cadrul acestui instrument special.

În plus, prezenta propunere de decizie de mobilizare a Instrumentului de flexibilitate modifică Decizia (UE) 2020/265 din 27 noiembrie 2019 și înlocuiește amendamentul depus împreună cu PBR nr. 1/2020. Prin urmare, această nouă propunere se referă la majorările combinate ale creditelor de angajament de la rubrica 3 incluse atât în PBR nr. 1/2020, cât și în PBR nr. 2/2020, majorează suma totală care urmează să fie mobilizată, aceasta ajungând la 1 094,4 milioane EUR 7 , și epuizează suma disponibilă în cadrul acestui instrument pentru 2020.

Întrucât utilizarea MGA în PBR nr. 2/2020 și prezenta propunere de decizie de mobilizare a Instrumentului de flexibilitate sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile de finanțare ale ESI, Comisia prezintă, de asemenea, o propunere separată 8 , care însoțește PBR nr. 2/2020, vizând mobilizarea sumei de 714,6 milioane EUR din marja pentru situații neprevăzute pentru 2020.

Creditele de plată orientative aferente mobilizării ajustate a Instrumentului de flexibilitate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

(în milioane EUR, la prețuri curente)

Anul

Credite de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate în 2020

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Total

1 094,4

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de modificare a Deciziei (UE) 2020/265 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2020 care urmează să fie utilizate pentru migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității, pentru adoptarea unor măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 9 , în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea cheltuielilor identificate precis, care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici ale bugetului general al Uniunii.

(2)Plafonul pentru suma anuală disponibilă pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului 10 , majorat, dacă este cazul, cu sumele anulate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf din articolul respectiv.

(3)La 27 noiembrie 2019, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Decizia (UE) 2020/265 11 de mobilizare a Instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 778 074 489 EUR în credite de angajament la rubrica 3 (Securitate și cetățenie) pentru exercițiul financiar 2020, cu scopul de a finanța măsuri în domeniul migrației, al refugiaților și al securității.

(4)Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020 12 include majorarea cu 423 300 000 EUR a creditelor de angajament de la rubrica 3 pentru a răspunde nevoilor generate de presiunea sporită exercitată de migrație în Grecia, pentru a finanța măsurile imediate în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru a acoperi o majorare a bugetului pentru Parchetul European (EPPO). Din această majorare globală, suma de 350 000 000 EUR este acoperită prin utilizarea marjei globale pentru angajamente prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului, iar suma de 73 300 000 EUR – prin mobilizarea suplimentară a Instrumentului de flexibilitate pentru 2020. Este necesar, de asemenea, să se ajusteze profilul de plată orientativ.

(5)Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020 13 include o majorare suplimentară de 3 000 000 000 EUR a creditelor de angajament de la rubrica 3 pentru a acoperi reactivarea Instrumentului dedicat sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii (ESI) în scopul de a oferi ajutor suplimentar statelor membre pentru a face față consecințelor pandemiei de COVID-19 și de a consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU, astfel încât să se faciliteze constituirea unei rezerve de echipamente mai extinse și coordonarea distribuirii resurselor esențiale în întreaga Europă. Din această majorare, suma de 2 042 402 163 EUR este acoperită prin utilizarea marjei globale pentru angajamente prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului, iar suma de 243 039 699 EUR – prin mobilizarea suplimentară a Instrumentului de flexibilitate pentru 2020. Este necesar, de asemenea, să se ajusteze profilul de plată orientativ.

(6)Prin urmare, Decizia (UE) 2020/265 ar trebui modificată în consecință.

(7)Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în aceeași zi cu modificarea bugetului pentru 2020, având în vedere că Instrumentul de flexibilitate permite finanțarea unor acțiuni care depășesc plafonul stabilit pentru bugetul 2020 în cadrul financiar multianual,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf din Decizia (UE) 2020/265 se modifică după cum urmează: „778 074 489 EUR” se înlocuiește cu „1 094 414 188 EUR”.

La alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: „Sumele menționate la primul paragraf se utilizează pentru a finanța măsuri menite să răspundă provocărilor actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității, precum și actualei crize de sănătate publică din Uniunea Europeană care este provocată de pandemia de COVID-19 și nevoilor sporite ale Parchetului European.”

La alineatul (2) primul paragraf, literele (a)-(d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)    574 652 355 EUR în 2020;

(b)    413 658 806 EUR în 2021;

(c)    66 154 477 EUR în 2022;

(d)    39 948 550 EUR în 2023.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    Președintele

(1)    JO L 58, 27.2.2020, p. 51.
(2)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140, 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    Această sumă ține seama de marja rămasă din 2019 (1 316,9 milioane EUR) pusă la dispoziție pentru 2020 în comunicarea intitulată „Ajustare tehnică în ceea ce privește instrumentele speciale” adoptată astăzi de Comisie [COM(2020) 173, 2.4.2020].
(7)    Această sumă ține seama de cuantumul de 175 milioane EUR care a fost anulat de la Fondul european de ajustare la globalizare în 2019 și adăugat la Instrumentul de flexibilitate în comunicarea intitulată „Ajustare tehnică în ceea ce privește instrumentele speciale” adoptată astăzi de Comisie [COM(2020) 173, 2.4.2020].
(8)    COM(2020) 172, 2.4.2020.
(9)    JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(10)    Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
(11)

   Decizia (UE) 2020/265 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (JO L 058, 27.2.2020, p. 51).

(12)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top