EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0139

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (SURE) ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19

COM/2020/139 final

Bruxelles, 2.4.2020

COM(2020) 139 final

2020/0057(NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (SURE) ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Încă de la primele cazuri de infectare cu COVID-19, Uniunea Europeană depune eforturi neobosite în sprijinul statelor membre și al cetățenilor acestora pentru soluționarea crizei. Comisia și-a activat sistemul general de alertă rapidă „ARGUS” pentru coordonarea în situații de criză, iar Comitetul de Coordonare a Crizelor se reunește periodic pentru a coordona acțiunile tuturor departamentelor și serviciilor relevante ale Comisiei și ale agențiilor UE. De asemenea, Comisia a instituit o echipă la nivel politic de coordonare a răspunsului în caz de criză, compusă din cei cinci comisari responsabili de politicile cele mai afectate. În urma videoconferinței liderilor UE din 10, 17 și 26 martie 2020 pe tema răspunsului la epidemia de COVID-19, Comisia își intensifică în continuare răspunsul la epidemia de COVID-19 pe toate fronturile. La 13 martie 2020, Comisia a publicat, în acest sens, o comunicare către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și Eurogroup privind „răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19”. În sfera economică, Comisia a propus Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII) pentru a utiliza fondurile structurale ale UE în mod flexibil astfel încât să răspundă nevoilor care apar rapid în sectoarele cele mai expuse, cum ar fi sectorul sănătății, IMM-urile și piețele forței de muncă, și pentru a ajuta cele mai afectate teritorii din statele membre și cetățenii acestora. Între timp, această propunere a fost adoptată și a intrat în vigoare la 30 martie. Comisia a adoptat, de asemenea, un cadru temporar pentru ajutoare de stat pentru a permite statelor membre să utilizeze toată flexibilitatea pe care o permit normele privind ajutoarele de stat pentru a-și sprijini economiile. Mai mult, Comisia a făcut, de asemenea, apel la Consiliu, pentru a garanta activarea de către instituțiile Uniunii a clauzei derogatorii generale din Pactul de stabilitate și de creștere, precum și faptul că instituțiile Uniunii vor aplica această clauză ca parte a strategiei Uniunii de a reacționa rapid, ferm și coordonat din punct de vedere fiscal la pandemia de COVID-19.

Criza cu care ne confruntăm din cauza COVID-19 are o dimensiune umană foarte semnificativă, precum și un impact socio-economic major. Prin urmare, este esențial ca Uniunea și statele sale membre să acționeze în mod decisiv și colectiv, în spirit de solidaritate, pentru a limita răspândirea virusului și a ajuta pacienții, pentru a contracara consecințele economice și pentru a reduce efectele sociale negative. În cadrul acestui răspuns comun coordonat, propunerea Comisiei de extindere a domeniului de aplicare al Fondului de solidaritate al UE (FSUE) pentru a include situațiile de urgență majoră de sănătate publică și a defini operațiunile specifice eligibile pentru finanțare a fost adoptată, la rândul său, sporind solidaritatea arătată de Uniune statelor membre care se confruntă cu situația de urgență.

După cum s-a anunțat în comunicarea din 13 martie 2020, Uniunea este, de asemenea, pregătită să sprijine statele membre, atunci când este posibil, în ceea ce privește atenuarea impactului asupra ocupării forței de muncă pentru persoanele fizice și pentru sectoarele cele mai afectate. Noul instrument de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE), propus Consiliului, este un instrument temporar suplimentar conceput pentru a permite acordarea de asistență financiară din partea Uniunii de până la 100 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi din partea Uniunii pentru statele membre afectate. Datoria contingentă rezultată din împrumuturile acordate de Uniune va fi concepută astfel încât să fie compatibilă cu constrângerile bugetare ale UE prin garanțiile din partea statelor membre față de bugetul Uniunii, reprezentând 25 % din împrumuturile acordate, aceste garanții fiind angajate de fiecare stat membru în funcție de cota care îi revine din venitul național brut total al Uniunii. SURE va consta în asistență financiară suplimentară, care vine în completarea măsurilor naționale și a sprijinului periodic acordat în scopuri similare în cadrul Fondului social european.

Instrumentul SURE ar trebui să fie disponibil pentru statele membre care trebuie să mobilizeze mijloace financiare semnificative pentru a combate consecințele economice și sociale negative ale epidemiei de COVID-19 pe teritoriul lor. Înființarea SURE reprezintă încă o expresie tangibilă a solidarității Uniunii, prin care statele membre sunt de acord să se sprijine reciproc prin intermediul Uniunii, punând la dispoziție resurse financiare suplimentare prin intermediul împrumuturilor. Instrumentul SURE va oferi asistență financiară statelor membre pentru a aborda creșterile bruște ale cheltuielilor publice legate de menținerea locurilor de muncă. Mai exact, instrumentul SURE va acționa ca o a doua linie de apărare, sprijinind schemele privind programul redus de muncă și măsurile similare, pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă și, prin urmare, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, împotriva riscului de șomaj și de pierdere a veniturilor. Schemele privind programul redus de muncă sunt programe publice care permit întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți economice să reducă temporar numărul de ore lucrate, oferind în același timp angajaților lor sprijin pentru venit din partea statului pentru orele nelucrate. Există programe similare pentru înlocuirea veniturilor persoanelor care desfășoară o activitate independentă în situații de urgență. Condițiile pentru a determina momentul în care un stat membru poate beneficia de sprijin în cadrul acestui instrument ar trebui să fie stabilite în funcție de creșterea bruscă și acută a cheltuielilor publice efective și, eventual, a celor planificate, pentru păstrarea locurilor de muncă, cauzată de epidemia de COVID-19 și ar trebui să fie direct legate de crearea sau extinderea schemelor privind programul redus de muncă și a altor măsuri similare luate ca răspuns la aceasta.

SURE va lua forma unei scheme de creditare bazate pe un sistem de garanții din partea statelor membre. Acest sistem va permite Uniunii:

(1)să majoreze volumul împrumuturilor care pot fi acordate prin instrumentul SURE statelor membre care solicită asistență financiară în cadrul instrumentului;

(2)să se asigure că datoria contingentă pentru Uniune rezultată din acest instrument este compatibilă cu constrângerile bugetare ale Uniunii.

Pentru ca abordarea să servească scopului propus, statele membre trebuie să pună la dispoziția Uniunii garanții credibile, irevocabile și răscumpărabile, în funcție de cota care le revine din venitul național brut total al Uniunii. Sistemul de garanții va evita nevoia de contribuții în numerar în avans din partea statelor membre, asigurând, în același timp, îmbunătățirea calității creditului necesară pentru a asigura un rating de credit ridicat și pentru a proteja resursele bugetului Uniunii.

În plus față de furnizarea de garanții din partea statelor membre, sunt integrate în cadru și alte garanții pentru a asigura soliditatea financiară a programului:

·o abordare riguroasă și conservatoare a gestiunii financiare;

·o elaborare a portofoliului de împrumuturi care să limiteze riscul de concentrare, expunerea anuală și expunerea excesivă a fiecărui stat membru, asigurând, în același timp, resurse suficiente pentru statele membre care au cea mai mare nevoie de sprijin și

·posibilități de reînnoire a creditelor.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Prezenta propunere completează un alt instrument de drept al Uniunii prin care se acordă sprijin statelor membre în caz de urgență, și anume Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) [„Regulamentul (CE) nr. 2012/2002”]. Regulamentul (UE) 2020/461 al Parlamentului European și al Consiliului, care modifică respectivul instrument pentru a-i extinde domeniul de aplicare la urgențele majore în domeniul sănătății publice și pentru a defini operațiuni specifice eligibile pentru finanțare, a fost adoptat la 30 martie.

În vreme ce FSUE este un instrument permanent, SURE are un caracter temporar. Domeniul geografic de aplicare este, de asemenea, diferit, deoarece SURE se limitează la statele membre și nu se extinde la țările care își negociază aderarea la Uniune. Cu toate acestea, domeniul de aplicare tematic al celor două instrumente este coerent: abordarea crizelor majore care rezultă din amenințările la adresa sănătății publice; FSUE poate fi utilizat în mod permanent, în timp ce instrumentul SURE este limitat la cazul special al epidemiei de COVID-19. O altă diferență este faptul că FSUE se bazează pe granturi și permite efectuarea de plăți în avans. Instrumentul SURE se bazează pe împrumuturi.

Mobilizarea asistenței financiare din partea Uniunii în cadrul instrumentului SURE poate deveni posibilă la propunerea Comisiei către Consiliu. Statul membru în cauză trebuie să solicite sprijin. Înainte de acordarea de asistență financiară de către Consiliu în cadrul instrumentului SURE, Comisia trebuie să se consulte cu statul membru în cauză pentru a evalua amploarea creșterii (realizate sau preconizate) bruște și acute a cheltuielilor publice în domeniul protecției locurilor de muncă. Atunci când solicită sprijin, statul membru trebuie să furnizeze dovezi cu privire la această creștere bruscă și acută a cheltuielilor reale și posibil și a celor planificate. Consiliul adoptă o decizie de punere în aplicare de aprobare a asistenței financiare, hotărând cu majoritate calificată, în cazul în care condițiile prezentului instrument sunt îndeplinite. Comisia și statul membru beneficiar vor încheia un acord de punere în aplicare. Atunci când se examinează creșterea bruscă a cheltuielilor, operațiunile relevante rămân limitate la operațiunile legate de starea de urgență din domeniul protecției locurilor de muncă cauzată de epidemia de COVID-19. Împrumuturile rezultate vor ajuta statele membre să își finanțeze cheltuielile publice majorate în materie de scheme privind programul redus de muncă și măsuri similare, pentru a le ajuta să protejeze locurile de muncă și, prin urmare, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, împotriva riscului de șomaj.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Propunerea face parte dintr-o serie de măsuri elaborate ca răspuns la actuala pandemie de COVID-19, cum ar fi „Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus”, și vine în completarea altor instrumente care sprijină ocuparea forței de muncă, cum ar fi Fondul social european și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)/InvestEU. Aceasta se bazează pe o tehnică utilizată pentru Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF) în contextul crizei financiare anterioare de către Uniune pentru a oferi rapid asistență financiară din partea Uniunii statelor membre care se confruntă cu dificultăți sau care sunt amenințate de dificultăți cauzate de un eveniment excepțional care depășește controlul statului membru, precum și pe noul cadru pentru gestionarea datoriilor contingente prevăzut în Regulamentul financiar din 2018. Prin recurgerea la luarea și acordarea de împrumuturi în acest caz specific al epidemiei de COVID-19 pentru sprijinirea statelor membre, acest instrument specific ar putea fi utilizat în special de statele membre ca o a doua linie de apărare pentru finanțarea schemelor privind programul redus de muncă și a măsurilor similare, contribuind la protejarea locurilor de muncă și, prin urmare, a angajaților și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă, împotriva riscului de șomaj.

Acest instrument temporar ar trebui să fie privit ca o operaționalizare de urgență a unui sistem european de reasigurare de șomaj în contextul specific al crizei generate de COVID-19, fără a aduce atingere posibilei stabiliri ulterioare a unui instrument permanent cu un alt temei juridic din TFUE.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Temeiul juridic pentru prezentul instrument este articolul 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acesta se întemeiază pe articolul 122 alineatele (1) și (2) din TFUE.

Epidemia de COVID-19 este un eveniment neașteptat și excepțional, care are un impact masiv și perturbator asupra sistemelor economice ale statelor membre, care solicită răspunsuri colective într-un spirit de solidaritate. Construirea schemei de garanții pe baza contribuțiilor voluntare ale statelor membre către Uniune pentru a susține asistența financiară în cadrul instrumentului SURE se întemeiată pe articolul 122 alineatul (1) din TFUE. Această intervenție ar reflecta, într-un spirit de solidaritate, un răspuns din partea statelor membre cu măsuri adecvate pentru situația economică fără precedent cauzată de apariția epidemiei de COVID-19. Prin urmare, se justifică întemeierea schemei de garanții care stă la baza instrumentului SURE pe articolul 122 alineatul (1) din TFUE.

Organizarea și gestionarea mecanismului de împrumuturi se bazează pe articolul 122 alineatul (2) din TFUE, care permite Consiliului să furnizeze, în mod temporar și ad hoc, asistență financiară din partea Uniunii, la propunerea Comisiei, unui stat membru care se confruntă cu dificultăți sau care este serios amenințat de dificultăți grave cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepționale situate în afara controlului său, sub rezerva anumitor condiții. Acest temei juridic este de natură să reprezinte baza componentei de creditare a instrumentului SURE.

Articolul 122 alineatul (2) din TFUE a mai fost utilizat o dată anterior. În timpul crizei financiare, aceasta a servit drept temei juridic pentru instituirea unui Mecanism temporar european de stabilizare financiară (MESF) pentru a sprijini statele membre care au pierdut în totalitate sau parțial accesul la piață din cauza unei deteriorări severe a costurilor îndatorării. Uniunea a utilizat acest instrument pentru a acorda împrumuturi Irlandei și Portugaliei, precum și o finanțare de tip punte pentru Grecia.

Articolul 122 alineatul (2) din TFUE poate fi utilizat pentru orice tip de criză excepțională și nu se limitează la situațiile de criză cu caracter financiar sau de stabilitate financiară. Consiliul dispune de o marjă largă de apreciere pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de acest temei juridic. Acesta este, în mod evident, cazul statelor membre care sunt cel mai puternic afectate de amenințarea publică majoră pentru sănătate din prisma epidemiei de COVID-19, precum și din prisma consecințelor sale de ordin economic și social.

Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)

Propunerea urmărește să sprijine statele membre care se confruntă cu o perturbare economică gravă ca urmare a evenimentului excepțional reprezentat de epidemia de COVID-19, pentru a demonstra solidaritatea europeană cu statele membre care sunt puternic afectate, prin acordarea de asistență financiară din partea Uniunii sub formă de împrumuturi temporare. Ca o a doua linie de apărare, această asistență financiară sprijină temporar cheltuielile publice tot mai mari ale guvernelor acestora în materie de scheme privind programul redus de muncă și măsuri similare, pentru a le ajuta să protejeze locurile de muncă și, prin urmare, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, împotriva riscului de șomaj și de pierdere de venituri.

Un astfel de sprijin este de natură să ajute populația afectată, să contribuie la revenirea rapidă la condițiile normale de viață în regiunile afectate și să atenueze impactul social și economic direct al actualei crize generate de COVID-19.

Proporționalitatea

Propunerea respectă principiul proporționalității. Propunerea nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute pentru acest instrument.

Alegerea instrumentului

Prezentul act ia forma unui regulament, deoarece creează un nou instrument specific și temporar, care ar putea fi utilizat de orice stat membru și care trebuie să fie obligatoriu în toate elementele sale și să fie direct aplicabil în toate statele membre. Un regulament al Consiliului de stabilire a asistenței financiare acordate statelor membre în temeiul articolului 122 alineatul (2) din TFUE a fost utilizat în trecut în contextul crizei financiare pentru a stabili proceduri și practici pentru pregătirea și evaluarea cererilor statelor membre relevante și pentru a pune în aplicare această asistență financiară într-un mod rapid și eficace. Regulamentul asigură faptul că deciziile ulterioare de punere în aplicare ale Consiliului în vederea acordării de asistență financiară statelor membre se desfășoară într-un cadru adecvat și coerent. Un regulament aplicabil tuturor statelor membre este, de asemenea, cel mai adecvat instrument juridic pentru a organiza schema de garanții care stă la baza creditării în temeiul instrumentului SURE, având în vedere faptul că acesta se bazează pe contribuțiile voluntare ale tuturor statelor membre.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Consultări cu părțile interesate

Având în vedere că propunerea trebuie elaborată urgent, astfel încât să poată fi adoptată la timp de către Consiliu, nu s-a putut realiza o consultare a părților interesate.

Evaluarea impactului

Având în vedere caracterul urgent al propunerii, nu a fost efectuată o evaluare a impactului.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Comisia ar trebui să poată contracta împrumuturi pe piețele financiare în scopul transformării acestora în împrumuturi acordate în aval statului membru care solicită asistență financiară în cadrul instrumentului SURE.

SURE va lua forma unei scheme de creditare cu un cuantum de până la 100 miliarde EUR, bazată pe un sistem de garanții din partea statelor membre. Acest sistem va permite Uniunii:

(1)să majoreze volumul împrumuturilor care pot fi acordate prin instrumentul SURE statelor membre care solicită asistență financiară în cadrul instrumentului;

(2)să se asigure că datoria contingentă pentru Uniune rezultată din acest instrument este compatibilă cu constrângerile bugetare ale Uniunii.

Pentru ca abordarea să servească scopului propus, statele membre trebuie să pună la dispoziția Uniunii garanții credibile, irevocabile și răscumpărabile, în funcție de cota care le revine din venitul național brut total al Uniunii. Sistemul de garanții va evita nevoia de contribuții în numerar în avans (capital subscris și vărsat) din partea statelor membre, asigurând, în același timp, îmbunătățirea calității creditului necesară pentru a asigura un rating de credit ridicat și pentru a proteja resursele Uniunii.

În plus față de furnizarea de garanții din partea statelor membre, sunt integrate în cadru și alte garanții pentru a asigura soliditatea financiară a programului:

·o abordare riguroasă și conservatoare a gestiunii financiare;

·o elaborare a portofoliului de împrumuturi care să limiteze riscul de concentrare, expunerea anuală și expunerea excesivă a fiecărui stat membru, asigurând, în același timp, resurse suficiente pentru statele membre care au cea mai mare nevoie de sprijin; și

·posibilități de reînnoire a creditelor.

5.ALTE ELEMENTE

Explicații detaliate referitoare la prevederile specifice ale propunerii

Articolul 1 din propunerea de regulament al Consiliului prevede instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19 (SURE). Acest instrument are un caracter ad hoc și temporar, având în vedere temeiul său juridic. Rolul instrumentului este de a acorda asistență financiară în temeiul articolului 220 din Regulamentul financiar în sprijinul statelor membre care se confruntă cu o perturbare economică gravă cauzată de apariția excepțională a epidemiei de COVID-19.

Articolul 2 din regulamentul propus subliniază caracterul complementar al instrumentului SURE. SURE ar trebui să completeze eforturile depuse de statele membre la nivel național și să acopere o parte a creșterii acute și bruște a cheltuielilor publice cu care se confruntă, ca urmare a eforturilor lor de a aborda consecințele negative directe ale crizei cauzate de COVID-19. Utilizarea instrumentului SURE nu împiedică aplicarea altor instrumente relevante ale UE care abordează aspecte specifice ale amenințărilor majore la adresa sănătății publice și a instrumentelor de sprijin financiar, cum ar fi, de exemplu, FSUE.

Articolul 3 din regulamentul propus stabilește condițiile de activare a instrumentului. Statele membre pot solicita asistență financiară în cazul în care cheltuielile lor publice efective și, eventual, planificate au crescut brusc și grav în domeniul ocupării forței de muncă ca urmare a răspunsurilor naționale la epidemia de COVID-19. În cadrul instrumentului SURE, ar trebui să se sprijine, în special, sarcina financiară tot mai mare a statelor membre cauzată de schemele privind programul redus de muncă și de alte măsuri similare, pentru a le ajuta să protejeze locurile de muncă și, prin urmare, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, împotriva riscului de șomaj și de pierdere de venituri.

Articolul 4 din regulamentul propus stabilește, în primul rând, că asistența financiară acordată în temeiul instrumentului SURE propus va lua forma unui împrumut acordat statului membru în cauză. În al doilea rând, acesta prevede împuternicirea Comisiei pentru a putea contracta împrumuturi pe piețele financiare în scopul transformării acestora în împrumuturi acordate în aval statului membru în cauză.

Articolul 5 din regulamentul propus stabilește valoarea maximă a asistenței financiare din partea Uniunii care poate fi acordată în cadrul instrumentului SURE. Este vorba despre o sumă de până la 100 miliarde EUR.

Articolul 6 din propunerea de regulament stabilește procedura de acordare rapidă a asistenței financiare statelor membre. În urma unei solicitări din partea unui stat membru, Comisia ar urma să consulte statul membru în cauză pentru a verifica amploarea creșterii cheltuielilor publice direct legate de crearea sau extinderea schemelor privind programul redus de muncă și a măsurilor similare în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă. De asemenea, o astfel de consultare ajută Comisia să evalueze în mod corespunzător condițiile împrumutului. Trebuie să se stabilească elemente precum suma, scadența medie maximă, stabilirea prețurilor, perioada de disponibilitate a sprijinului și modalitățile tehnice de punere în aplicare.

Articolele 7-10 din regulamentul propus conțin normele de procedură pentru punerea la dispoziție și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut acordat în cadrul instrumentului SURE. Mai precis, acestea reglementează normele privind plata, operațiunile de împrumut și de creditare, normele prudențiale aplicabile portofoliului de împrumuturi în cadrul instrumentului și administrarea împrumuturilor.

Articolul 11 din regulamentul propus abordează mecanismul de finanțare a instrumentului. Acordarea de împrumuturi statelor membre în temeiul instrumentului va fi susținută de un sistem de garanții din partea statelor membre, angajate voluntar față de Uniune. Acest sistem va permite Uniunii să majoreze volumul asistenței financiare sub formă de împrumuturi care ar putea fi acordate statelor membre în cadrul instrumentului SURE. Garanțiile angajate față de Uniune ar trebui să fie irevocabile, necondiționate și la cerere și prevăzute într-un acord încheiat între Comisie și statele membre. Astfel de contribuții ar constitui venituri alocate externe.

Articolul 12 din regulamentul propus stabilește o regulă în materie de disponibilitate a instrumentului. Asistența financiară din partea Uniunii în cadrul instrumentului SURE va fi disponibilă doar din momentul în care toate statele membre își asumă garanțiile către Uniune.

Articolele 13 și 14 din regulamentul propus stabilesc norme privind controalele, auditurile și raportarea.

În fine, articolul 15 din propunerea de regulament precizează că instrumentul nu se va aplica Regatului Unit deoarece, în temeiul articolului 143 alineatul (1) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 1 , răspunderea Regatului Unit pentru partea sa din datoriile contingente ale Uniunii este limitată la acele datorii contingente generate de operațiunile financiare asumate de Uniune înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniune. Orice datorie contingentă a Uniunii rezultată din asistența financiară în temeiul prezentului regulament ar fi ulterioară datei retragerii Regatului Unit din Uniune. Prin urmare, Regatul Unit nu ar trebui să participe la asistența financiară în temeiul prezentului regulament.

2020/0057 (NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (SURE) ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 122,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Articolul 122 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) permite Consiliului să decidă, la propunerea Comisiei și într-un spirit de solidaritate între statele membre, să ia măsurile necesare pentru a răspunde la situația socioeconomică provocată de epidemia de COVID-19.

(2)Articolul 122 alineatul (2) din TFUE îi permite Consiliului să acorde asistență financiară din partea Uniunii unui stat membru care se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de dificultăți grave, datorită unor evenimente excepționale aflate în afara controlului său.

(3)Coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2), care provoacă boala coronavirus, denumită COVID-19 de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), este o nouă tulpină de coronavirus, neidentificată anterior la oameni. Epidemia globală cauzată de această boală evoluează rapid și a fost declarată pandemie de către OMS. De la începutul epidemiei în Uniune și până la 30 martie 2020, au fost raportate 334 396 de cazuri și 22 209 decese în statele membre.

(4)Statele membre au pus în aplicare măsuri extraordinare pentru a limita răspândirea epidemiei de COVID-19 și impactul acesteia. Probabilitatea unei transmiteri suplimentare a COVID-19 în Uniune este considerată ridicată. Pe lângă impactul asupra sănătății publice, având o evoluție letală considerabilă, epidemiile de COVID-19 au provocat un impact masiv și perturbator asupra sistemelor economice ale statelor membre, au generat perturbări ale societății și au dus la creșterea cheltuielilor publice într-un număr tot mai mare de state membre.

(5)Această situație excepțională, care nu ține de controlul statelor membre și care a imobilizat o parte substanțială a forței lor de muncă, a condus la o creștere bruscă și acută a cheltuielilor publice ale statelor membre cu privire la schemele privind programul redus de muncă pentru angajați și măsurile similare în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă. Este necesar să se permită statelor membre să abordeze această creștere bruscă și acută a cheltuielilor publice până când epidemia de COVID-19 și impactul acesteia asupra forței de muncă sunt sub control.

(6)Crearea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19 („SURE”) ar trebui să permită Uniunii să răspundă crizei de pe piața forței de muncă într-un mod coordonat, rapid și eficace și într-un spirit de solidaritate între statele membre, reducând astfel impactul asupra ocupării forței de muncă pentru persoanele fizice și sectoarele economice cele mai afectate, atenuând efectele directe ale acestei situații excepționale asupra cheltuielilor publice ale statelor membre.

(7)În conformitate cu articolul 220 din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului 2 , asistența financiară acordată de Uniune statelor membre poate lua forma unor împrumuturi. Împrumuturile respective ar trebui să fie acordate statelor membre în care epidemia de COVID-19 a dus la o creștere bruscă și acută a cheltuielilor publice reale, și eventual, a celor planificate ca urmare a măsurilor naționale adoptate începând din 1 februarie 2020. Această dată asigură un tratament egal pentru toate statele membre și permite acoperirea creșterilor efective și, eventual, planificate ale cheltuielilor acestora legate de efectele asupra piețelor forței de muncă din statele membre, indiferent de momentul în care a apărut epidemia de COVID-19 în fiecare stat membru. Măsurile naționale adoptate începând cu data respectivă ar trebui să fie direct legate de crearea sau extinderea schemelor privind programul redus de muncă și a măsurilor similare, inclusiv pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă. Schemele privind programul redus de muncă sunt programe publice care permit, în anumite împrejurări, întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți economice să reducă temporar numărul de ore lucrate de angajații lor, care primesc sprijin din veniturile publice pentru orele nelucrate. Există programe similare pentru înlocuirea veniturilor persoanelor care desfășoară o activitate independentă. Statul membru care solicită asistență financiară trebuie să furnizeze dovezi privind creșterea bruscă și acută a cheltuielilor reale și, eventual, și a celor planificate pentru schemele privind programul redus de muncă sau alte măsuri similare.

(8)Pentru a pune la dispoziția statelor membre afectate mijloace financiare suficiente care să le permită să facă față impactului epidemiei de COVID-19 asupra pieței interne a forței de muncă, activitățile de luare de împrumuturi și de creditare ale Uniunii din cadrul SURE ar trebui să aibă o amploare suficient de mare. Prin urmare, împrumuturile acordate de Uniune ar trebui să fie finanțate prin recurgerea la piețele de capital internaționale.

(9)Epidemia de COVID-19 a provocat un impact masiv și perturbator asupra sistemelor economice ale tuturor statelor membre. Așadar, sunt necesare contribuții colective din partea statelor membre sub formă de garanții care să sprijine împrumuturile de la bugetul Uniunii. Aceste garanții sunt necesare pentru a permite Uniunii să acorde împrumuturi într-un cuantum suficient statelor membre pentru politicile privind piața forței de muncă, care sunt supuse celei mai mari presiuni. Pentru a se asigura că datoria contingentă rezultată din aceste împrumuturi acordate de Uniune în cadrul SURE este compatibilă cu cadrul financiar multianual aplicabil și cu plafoanele de resurse proprii, garanțiile oferite de statele membre ar trebui să fie irevocabile, necondiționate și la cerere, în timp ce garanțiile suplimentare ar trebui să sporească soliditatea sistemului.

(10)Garanțiile suplimentare care sporesc soliditatea sistemului ar trebui să constea într-o gestiune financiară conservatoare, o expunere anuală maximă și o diversificare suficientă a portofoliului de credite.

(11)Împrumuturile acordate în temeiul acestui instrument constituie asistență financiară în sensul articolului 220 din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018. În conformitate cu articolul 282 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018, articolul 220 se aplică împrumuturilor acordate în temeiul acestui instrument de la data aplicării cadrului financiar multianual post-2020. Cu toate acestea, este oportun ca cerințele prevăzute la articolul 220 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 să se aplice operațiunilor de împrumut și de credit încă de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(12)Pentru a face ca datoria contingentă care decurge din împrumuturile acordate de Uniune în temeiul acestui instrument să fie compatibilă cu cadrul financiar multianual aplicabil și cu plafoanele de resurse proprii, este necesar să se stabilească reguli prudențiale, inclusiv posibilitatea de reînnoire a împrumuturilor contractate în numele Uniunii.

(13)Ca urmare a implicațiilor financiare deosebite pe care le au, deciziile de acordare a asistenței financiare din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament necesită exercitarea de competențe de executare care ar trebui conferite Consiliului.

(14)Articolul 143 alineatul (1) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice limitează răspunderea Regatului Unit 3 pentru partea sa din datoriile contingente ale Uniunii la datoriile contingente generate de operațiunile financiare asumate de Uniune înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniune. Orice datorie contingentă a Uniunii rezultată din asistența financiară în temeiul prezentului regulament ar fi ulterioară datei retragerii Regatului Unit din Uniune. Prin urmare, Regatul Unit nu ar trebui să participe la asistența financiară în temeiul prezentului regulament.

(15)Având în vedere că instrumentul este de natură temporară, adresându-se epidemiei de COVID-19, Comisia ar trebui să analizeze, semestrial, dacă circumstanțele excepționale care cauzează perturbări economice grave în statele membre continuă să existe.

(16)În condițiile impactului epidemiei de COVID-19 și ale necesității unui răspuns urgent la consecințele acesteia, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Instituirea instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (denumit în continuare „instrumentul”)

1. Se instituie instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (SURE), denumit în continuare „instrumentul”, pentru a aborda impactul epidemiei de COVID-19 și consecințele socio-economice ale acesteia.

2. Prezentul regulament stabilește condițiile și procedurile care să permită Uniunii să furnizeze asistență financiară unui stat membru care este afectat sau grav amenințat de o perturbare economică importantă cauzată de epidemia de COVID-19, în ceea ce privește finanțarea schemelor privind programul redus de muncă sau a măsurilor similare menite să protejeze angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, reducând astfel incidența șomajului și pierderea veniturilor.

Articolul 2

Complementaritatea instrumentului

Instrumentul completează măsurile naționale luate de statele membre afectate, prin furnizarea unei asistențe financiare care să le ajute să facă față creșterii bruște și acute a cheltuielilor publice efective și, eventual, a celor planificate menite să atenueze efectele economice directe și sociale negative ale contextului excepțional generat de epidemia de COVID-19.

Articolul 3

Condiții de utilizare a instrumentului

1.    Un stat membru poate solicita asistență financiară din partea Uniunii în cazul în care cheltuielile publice efective și, eventual, cele planificate au crescut brusc și acut, începând cu 1 februarie 2020, din cauza adoptării unor măsuri naționale legate direct de schemele privind programul redus de muncă și a unor măsuri similare menite să contracareze efectele economice și sociale ale contextului excepțional generat de epidemia de COVID-19.

2. Statele membre beneficiare utilizează asistența financiară din partea Uniunii în temeiul acestui instrument pentru a sprijini schemele naționale privind programul redus de muncă sau măsurile similare.

Articolul 4

Forme de asistență financiară

Asistența financiară menționată la articolul 3 ia forma unui împrumut acordat statului membru în cauză. În acest scop și în conformitate cu o decizie de punere în aplicare a Consiliului adoptată în temeiul articolului 6 alineatul (1), Comisia este împuternicită să împrumute de pe piețele de capital sau de la instituții financiare în numele Uniunii, la momentul cel mai potrivit, astfel încât să optimizeze costul finanțării și să își păstreze reputația de emitent al Uniunii pe piețe.

Articolul 5

Valoarea maximă a asistenței financiare

Valoarea maximă a asistenței financiare menționate la articolul 3 nu depășește 100 000 000 000 EUR pentru toate statele membre.

Articolul 6

Procedura de solicitare a asistenței financiare

1.Asistența financiară menționată la articolul 3 este pusă la dispoziție printr-o decizie adoptată de Consiliu prin intermediul unui act de punere în aplicare, la propunerea Comisiei.

2.Înainte de a prezenta Consiliului o propunere, Comisia consultă statul membru în cauză fără întârzieri nejustificate, pentru a verifica creșterea bruscă și acută a cheltuielilor efective și, eventual, a celor planificate legate direct de schemele privind programul redus de muncă și de măsurile similare luate în statul membru care solicită sprijin, care sunt legate de contextul excepțional generat de epidemia de COVID-19. În acest scop, statul membru în cauză îi furnizează Comisiei dovezile corespunzătoare. În plus, Comisia verifică îndeplinirea regulilor prudențiale menționate la articolul 9.

3.Decizia de punere la dispoziție a asistenței financiare menționate la articolul 3 conține:

(a)valoarea împrumutului, scadența medie maximă a acestuia, formula sa de preț, numărul maxim de tranșe, perioada sa de disponibilitate și celelalte norme detaliate necesare acordării asistenței financiare;

(b)o evaluare a respectării de către statul membru a condițiilor menționate la articolul 3;

(c)o descriere a schemei sau schemelor naționale privind programul redus de muncă sau a măsurilor similare care pot fi finanțate.

Articolul 7
Plata împrumutului

Împrumutul menționat la articolul 6 alineatul (3) se plătește în rate.

Articolul 8
Operațiuni de împrumut și de credit

1.Operațiunile de împrumut și de credit menționate la articolul 4 se realizează în euro.

2.Caracteristicile împrumutului menționat la articolul 6 alineatul (3) litera (a) se stabilesc de comun acord între statul membru beneficiar și Comisie, făcând obiectul unui contract de împrumut. Contractul respectiv conține dispozițiile menționate la articolul 220 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018.

3.La solicitarea statului membru beneficiar și în cazul în care circumstanțele permit reducerea ratei dobânzii împrumutului, Comisia poate refinanța împrumutul inițial în totalitate sau parțial sau poate restructura condițiile financiare aferente.

4.Comitetul Economic și Financiar este informat cu privire la refinanțarea sau restructurarea menționată la alineatul (3).

Articolul 9
Reguli prudențiale aplicabile portofoliului de împrumuturi

1.Ponderea împrumuturilor acordate celor trei state membre care reprezintă cea mai mare parte a împrumuturilor acordate nu depășește 60 % din suma menționată la articolul 5.

2.Sumele datorate de Uniune într-un an dat nu depășesc 10 % din suma menționată la articolul 5.

3.În cazul în care un stat membru nu efectuează o rambursare, Comisia poate reînnoi împrumuturile asociate contractate în numele Uniunii.

Articolul 10
Administrarea împrumuturilor

1.Comisia ia măsurile necesare pentru administrarea împrumuturilor împreună cu BCE.

2.Statul membru beneficiar deschide un cont special la banca sa centrală națională în vederea gestionării asistenței financiare primite. Acesta transferă principalul și dobânda datorată aferentă împrumutului într-un cont al Uniunii deschis la BCE în termen de douăzeci de zile lucrătoare TARGET2 înainte de data scadentă corespunzătoare.

Articolul 11
Contribuții sub forma unor garanții din partea statelor membre

1.Statele membre pot contribui la instrument prin contragarantarea riscului suportat de Uniune.

2.Contribuțiile statelor membre se furnizează sub forma unor garanții irevocabile, necondiționate și la cerere.

Comisia și statul membru contribuitor încheie un contract care are ca obiect garanțiile irevocabile, necondiționate și la cerere. Acordul stabilește condițiile de plată.

3.Cererile de executare a garanțiilor furnizate de statele membre se fac în condiții pari passu. În cazul în care un stat membru nu onorează o cerere la timp, Comisia are dreptul să facă cereri suplimentare de executare a garanțiilor furnizate de alte state membre în condiții pari passu, până la concurența sumelor totale furnizate cu titlul de contribuții. Aceste contribuții suplimentare se rambursează statelor membre din sumele recuperate.

4.Contribuțiile menționate la alineatul (1) constituie venituri alocate externe prezentului instrument în sensul articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018.

Articolul 12
Disponibilitatea instrumentului

1.Asistența financiară menționată la articolul 3 devine disponibilă numai după ce toate statele membre contribuie la instrument, cu contribuțiile menționate la articolul 11 alineatul (1), cu sumă care reprezintă cel puțin 25 % din suma menționată la articolul 5, cu condiția ca ponderile relative ale contribuțiilor fiecărui stat membru din suma totală a contribuțiilor statelor membre să corespundă ponderilor relative ale statelor membre din venitul național brut total al Uniunii, astfel cum rezultă din coloana (1) din tabelul 3 din partea „A. Introducere și finanțarea bugetului general al Uniunii” din componenta de venituri a bugetului pentru 2020 prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, astfel cum a fost adoptat la 27 noiembrie 2019 4 .

2.Comisia informează Consiliul atunci când instrumentul devine disponibil.

Articolul 13
Control și audit

Contractul menționat la articolul 8 alineatul (1) conține dispozițiile necesare privind controalele și auditurile, astfel cum se prevede la articolul 220 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018.

Articolul 14
Raportare

În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și la intervale de șase luni ulterior, în contextul articolului 250 din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018, Comisia înaintează Parlamentului European, Comitetului economic și financiar, Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și Consiliului un raport privind utilizarea asistenței financiare și persistența circumstanțelor speciale care justifică aplicarea prezentului regulament.

Articolul 15
Aplicabilitate

Prezentul regulament nu se aplică nici Regatului Unit, nici în Regatul Unit. Trimiterile la statele membre din prezentul regulament nu se interpretează ca incluzând Regatul Unit.

Articolul 16
Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizate în structura ABM/ABB

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

1.4.Obiectiv(e)

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.6.Durata și impactul financiar

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor 

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

3.2.5.Contribuțiile terților

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizate în structura ABM/ABB 5  

Nu se aplică.

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

X Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă 

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 6  

 Propunerea/inițiativa se referă la prelungirea unei acțiuni existente 

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă 

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1.Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Nu se aplică.

Regulamentul propus este o măsură de urgență propusă de Comisie Consiliului în vederea furnizării de asistență financiară din partea Uniunii statelor membre, într-un spirit de solidaritate, pentru a le ajuta să protejeze ocuparea forței de muncă prin sprijinirea unor scheme privind programul redus de muncă al angajaților și a unor măsuri similare pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă ca urmare a epidemiei de COVID-19.

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Obiectivul specific nr.

Nu se aplică.

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Nu se aplică.

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care ar trebui să le aibă propunerea/inițiativa asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

Scopul instrumentului propus, SURE, este de a stabili normele care să permită Uniunii să furnizeze asistență financiară unui stat membru care este afectat sau grav amenințat de o perturbare economică importantă cauzată de criza COVID-19, în ceea ce privește finanțarea schemelor privind programul redus de muncă sau a măsurilor similare menite să protejeze angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, reducând astfel incidența șomajului.

În mod specific, instrumentul SURE va acționa ca o a doua linie de apărare, sprijinind schemele privind programul redus de muncă și măsurile similare, pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă și, prin urmare, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, împotriva riscului de șomaj. Condițiile de stabilire a situațiilor în care un stat membru poate beneficia de sprijin în temeiul acestui instrument ar trebui să fie stabilite prin referire la creșterea bruscă și acută a cheltuielilor publice efective și, eventual, a celor planificate cauzată de epidemia de COVID-19 și ar trebui să fie direct legate de crearea sau de extinderea schemelor privind programul redus de muncă și a altor măsuri similare luate ca răspuns la această epidemie.

1.4.4.Indicatori de rezultat și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

Nu se aplică.

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Propunerea privind instrumentul SURE se întemeiază pe articolul 122 alineatele (1) și (2) din TFUE.

Acest temei juridic prevede că:

- Uniunea poate lua măsuri adecvate pentru a răspunde în spiritul solidarității între statele membre într-o situație economică specifică.

- asistența financiară din partea Uniunii poate fi acordată atunci când un stat membru se confruntă cu dificultăți sau este amenințat de dificultăți cauzate de un eveniment extraordinar care nu poate fi controlat, însă sub rezerva anumitor condiții.

În prezent, statele membre se confruntă cu o perturbare economică gravă cauzată de epidemia de COVID-19, care are efecte socio-economice negative puternice în statele membre.

1.5.2.Valoarea adăugată a implicării UE

Propunerea urmărește să ofere sprijin financiar într-un spirit de solidaritate europeană cu statele membre care sunt puternic afectate. Această asistență financiară sprijină temporar cheltuielile publice ridicate ale statelor membre, prin intermediul unor linii de împrumuturi pentru crearea sau extinderea schemelor privind programul redus de muncă și altor măsuri similare. Ea servește ca o a doua linie de apărare pentru statele membre care se confruntă cu creșterea cheltuielilor publice, pentru a menține încadrarea în muncă a salariaților și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă. Un astfel de sprijin din partea UE ajută populația statelor membre afectate să revină rapid la condițiile normale de viață în regiunile afectate și atenuează impactul direct societal și economic al acestei crize COVID-19.

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

Când Uniunea s-a confruntat cu o criză financiară gravă în urmă cu un deceniu, temeiul juridic al articolului 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) a dovedit că mobilizarea rapidă a asistenței financiare din partea Uniunii pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți cauzate de un eveniment excepțional în afara controlului acestora aduce un plus de valoare adăugată. Uniunea a adoptat, pe baza acestui temei juridic, Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară (MESF). Acest instrument a oferit, din partea Uniunii, asistență financiară Portugaliei și Irlandei, precum și finanțare de tip „punte” Greciei prin credite back-to-back. Cu toate acestea, temeiul juridic și tehnica nu se limitează la situațiile de criză financiară, ci la orice eveniment excepțional în afara controlului statelor membre și, prin urmare, ar putea fi utilizat și în acest caz de criză provocată de epidemia de COVID-19.

1.5.4.Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

Propunerea privind instrumentul SURE completează „Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus”, extinderea propusă a domeniului de aplicare al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene și alte instrumente care sprijină ocuparea forței de muncă, cum ar fi Fondul social european și Invest EU.

1.6.Durata și impactul financiar

X Propunere/inițiativă cu durată limitată

   Propunere/inițiativă în vigoare din [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA

   Impact financiar din AAAA până în AAAA

 Propunere/inițiativă cu durată nelimitată

Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 7

X Gestiune directă asigurată de Comisie

prin intermediul departamentelor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;

   prin intermediul agențiilor executive

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

BEI și Fondului european de investiții;

organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018;

organismelor de drept public;

organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

Observații

Propunerea de regulament se bazează pe articolul 122 din TFUE. Prin urmare, nu poate avea decât un caracter temporar. Cu toate acestea, în actualele condiții excepționale ale epidemiei de COVID-19, este imposibil să se pronunțe cât timp va dura această situație și cât timp va genera un impact economic asupra persoanelor care lucrează în statele membre.

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.

Propunerea de regulament prevede o clauză de raportare (articolul 14). În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, dacă este cazul, la intervale un an ulterior acestei date, Comisia trebuie să înainteze Comitetului economic și financiar, Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și Consiliului un raport privind perpetuarea contextului excepțional care justifică adoptarea și aplicarea prezentului regulament.

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.2.1.Riscul (riscurile) identificat(e)

Propunerea de regulament stabilește reguli prudențiale pentru gestionarea riscurilor aferente portofoliului de credite (articolul 6 și 9)

2.2.2.Informații privind sistemul de control intern instituit

2.2.3.Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de risc de eroare

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Propunerea de regulament stabilește normele de control și de audit (articolul 13). Comisia se asigură că dispozițiile necesare privind controalele și auditurile sunt prevăzute în contractul încheiat cu statul membru beneficiar în scopul implementării asistenței financiare a Uniunii în temeiul instrumentului SURE. Se aplică normele prevăzute la articolul 220 din Regulamentul financiar.

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

·Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de cheltuieli

Contribuție

Număr
[…][Rubrica………………………...……………]

Dif./Nedif 8 .

din partea țărilor AELS 9

din partea țărilor candidate 10

din partea țărilor terțe

în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1046/2018

[…][XX.YY.YY.YY]

Dif./ Nedif.

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

·Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de cheltuieli

Contribuție

Număr
[…][Rubrica………………………………………]

Dif./ Nedif.

din partea țărilor AELS

din partea țărilor candidate

din partea țărilor terțe

în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1046/2018

[…][XX.YY.YY.YY]

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

[Această secțiune ar trebui completată utilizând  foaia de calcul cuprinzând datele din buget care au caracter administrativ  (al doilea document din anexa la prezenta fișă financiară) și ar trebui încărcată în CISNET pentru consultarea interservicii.]

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

Număr

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 11 , sumele necesare se mobilizează peste plafoanele stabilite în CFM.

DG: <…….>

Anul
N 12

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

•Credite operaționale

Numărul liniei bugetare

Angajamente

(1)

Plăți

(2)

Numărul liniei bugetare

Angajamente

(1a)

Plăți

(2 a)

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice 13  

Numărul liniei bugetare

(3)

TOTAL credite
pentru DG <…….>

Angajamente

=1+1a +3

Plăți

=2+2a

+3


TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

•TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

(6)

TOTAL credite
încadrate la RUBRICA <….> din cadrul financiar multianual

Angajamente

-

Plăți

-

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici:

•TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

•TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

(6)

TOTAL credite
de la RUBRICILE 1-4
din cadrul financiar multianual

(Suma de referință)

Angajamente

=4+ 6

Plăți

=5+ 6

Rubrica din cadrul financiar
multianual

5

„Cheltuieli administrative”

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

•Resurse umane

•Alte cheltuieli administrative

TOTAL Direcția Generală <….>

Credite

TOTAL credite
de la RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual
 

(Total angajamente = Total plăți)

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 14

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

TOTAL credite
de la RUBRICILE 1-5
din cadrul financiar multianual
 

Angajamente

Plăți

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

X    Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

REALIZĂRI

Tip 15

Costuri medii

Nr

Costuri

Nr

Costuri

Nr

Costuri

Nr

Costuri

Nr

Costuri

Nr

Costuri

Nr

Costuri

Nr total

Cost total

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 16

- Realizare

- Realizare

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2…

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2

COST TOTAL

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1.Rezumat

X     Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 17

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli administrative

Subtotal RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual

În afara RUBRICII 5 18 din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli cu caracter administrativ

Subtotal în afara RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual

TOTAL

Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli de natură administrativă va fi acoperit de creditele DG­ului care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

3.2.3.2.Necesarul de resurse umane estimat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

X     Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimare în echivalent normă întreagă

Anul
N

Anul
N+1

Anul N+2

Anul N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

XX 01 01 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)

2

2

2

2

XX 01 01 02 (în delegații)

XX 01 05 01 (cercetare indirectă)

10 01 05 01 (cercetare directă)

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) 19

XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)

1

1

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)

XX 01 04 yy  20

- la sediu

- în delegații

XX 01 05 02 (AC, END, INT – cercetare indirectă)

10 01 05 02 (AC, INT, END – cercetare directă)

Alte linii bugetare (a se preciza)

TOTAL

3

3

2

2

DG BUDG este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

Emisiunea de titluri de valoare pe piețele de capital (analiza pieței, prospectul, înregistrarea, relația cu investitorii), gestionarea veniturilor, a plăților și a rambursărilor

Personal extern

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

X     Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual existent.

   Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare vizate și sumele aferente.

[...]

   Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual.

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, precum și sumele aferente.

[...]

3.2.5.Contribuțiile terților

Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.

Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite în milioane EUR (cu 3 zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Total

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

TOTAL credite cofinanțate3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

X     Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

   asupra resurselor proprii

   asupra veniturilor diverse

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei 21

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Articolul ………….

Pentru diversele venituri alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

[...]

A se preciza metoda de calcul al impactului asupra veniturilor.

[...]

(1)    JO C 384 I, 12.11.2019, p. 1.
(2)    Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
(3)    JO L 29, 2020 1 31, p. 7.
(4)    Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, JO L 57, 27.2.2020, p. 1).
(5)    ABM (activity based management): gestiunea pe activități; ABB (activity based budgeting): întocmirea bugetului pe activități.
(6)    Astfel cum se menționează la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(7)    Explicații detaliate privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(8)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(9)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(10)    Țările candidate și, după caz, candidații potențiali din Balcanii de Vest.
(11)    COM/2018/322 final - 2018/0132.
(12)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(13)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(14)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(15)    Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).
(16)    Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”
(17)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(18)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(19)    AC= agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.
(20)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(21)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sumele brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costurile de colectare.
Top