EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0138

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19

COM/2020/138 final

Bruxelles, 2.4.2020

COM(2020) 138 final

2020/0054(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Efectele directe și indirecte ale epidemiei de COVID-19 continuă să se intensifice în toate statele membre. Situația actuală este fără precedent și necesită măsuri excepționale, adaptate la situație, care trebuie aplicate în aceste circumstanțe.

Prin primul pachet de măsuri propus de Comisie la 13 martie 2020 au fost introduse o serie de modificări importante care fac posibil un răspuns mai eficace în situația actuală. Între timp, efectele asupra economiilor și societăților noastre sunt tot mai grave. Prin urmare, este necesar – ca parte din al doilea set de măsuri – să se facă mai mult decât ceea ce este deja posibil și să se asigure o flexibilitate suplimentară excepțională pentru a se răspunde situației actuale fără precedent, care a dus la activarea cauzei derogatorii generale din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere.

În scopul de a se asigura că tot sprijinul din partea fondurilor poate fi mobilizat pentru a se aborda efectele epidemiei de COVID-19 asupra economiilor și societăților noastre, ca măsură temporară și excepțională, fără a se aduce atingere normelor care ar trebui să se aplice în condiții obișnuite, este necesar să se permită temporar posibilitatea de cofinanțare în proporție de 100 % din bugetul UE pentru implementarea programelor din cadrul politicii de coeziune, precum și posibilități suplimentare de transfer între Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune, precum și între categorii de regiuni. În plus, se propune scutirea statelor membre de obligația de a respecta cerințele privind concentrarea tematică, în scopul de a se redirecționa resursele către zonele unde se fac cel mai mult simțite efectele crizei actuale. Prin această derogare va fi posibilă mobilizarea tuturor resurselor disponibile din FEDR, din Fondul de coeziune și din FSE în scopul de a se depăși problemele fără precedent cu care se confruntă statele membre din cauza epidemiei de COVID-19. Statele membre și regiunile vor fi în măsură să mobilizeze mai multe resurse pentru a spori și a extinde programele de lucru reduse, pentru a oferi sprijin în favoarea capitalului circulant al IMM-urilor și pentru cheltuielile imediate din sectorul sănătății.

Totodată, în scopul eliminării sarcinii administrative, inutile în condițiile actuale, care revine administrațiilor publice naționale și europene și care decurge din modificările programelor, este de asemenea necesar să nu se recurgă la modificarea acordurilor de parteneriat și să se amâne termenul pentru depunerea rapoartelor anuale de implementare din 2020, precum și termenul pentru rapoartele Comisiei bazate pe acestea. În același timp, vor fi simplificate anumite cerințe procedurale legate de audituri și de instrumentele financiare. Date fiind actualele limitări în legătură cu desfășurarea muncii de audit necesare, în cazul FEDR, FSE, FEPAM și al Fondului de coeziune, trebuie prevăzută în mod explicit extinderea posibilității de a utiliza o metodă de eșantionare nestatistică. Pentru a se permite o reajustare rapidă a instrumentelor financiare în scopul de a se oferi un răspuns eficace la epidemia de COVID-19, nu trebuie să se mai solicite revizuirea și actualizarea evaluării ex-ante și documente justificative care demonstrează că sprijinul acordat a fost utilizat în scopul preconizat. Trebuie, de asemenea, extinse la FEADR posibilitățile de sprijinire a capitalului circulant prin instrumente financiare.

În fine, se propune ca sprijinul din FEDR să fie furnizat întreprinderilor aflate în dificultate din cauza acestor circumstanțe speciale, asigurându-se astfel coerența cu abordarea adoptată în contextul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, în scopul sprijinirii economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, precum și cu normele de acordare a ajutorului de minimis.

Este probabil ca epidemia de COVID-19 să aibă efecte importante și asupra implementării operațiunilor aflate în desfășurare. Autoritățile naționale pot așadar lua în considerare ajustarea operațiunilor (de exemplu, rezultatele, termenul-limită de executare etc.) în conformitate cu normele lor naționale atunci când este necesar și justificat, astfel încât să reducă la minimum impactul epidemiei de COVID-19 asupra programelor. Autoritățile naționale ar putea lua în considerare totodată posibilitatea de a selecta operațiuni noi sau de a lansa cereri de propuneri noi sau suplimentare, dacă este nevoie.

Ar putea exista situații în care circumstanțele rezultate din epidemia de COVID-19 s-ar putea califica drept evenimente de forță majoră în temeiul dreptului național și ar putea astfel constitui o justificare valabilă pentru incapacitatea de a îndeplini o obligație. Comisia consideră că trebuie utilizată toată flexibilitatea necesară în tratarea situațiilor în care beneficiarii nu își îndeplinesc obligațiile la timp din motive legate de epidemia de COVID-19 (de exemplu, indisponibilitatea personalului). În mod similar, Comisia va dispune de aceeași flexibilitate în evaluarea îndeplinirii de către statele membre a obligațiilor lor. Pentru a se asigura că statele membre și regiunile pot utiliza pe deplin sprijinul din fonduri, trebuie permise ajustări limitate ale sumei maxime a contribuției din fonduri pentru fiecare prioritate și categorie de regiuni atunci când se stabilește suma soldului final care trebuie plătită către programele operaționale.

Aceste măsuri sunt complementare și se adaugă la modificările legislative propuse la 13 martie 2020. Măsurile rezultă din cooperarea strânsă cu statele membre prin intermediul grupului operativ aferent Inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus, în cadrul căruia s-au tratat deja peste 200 de întrebări.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Propunerea este în concordanță cu cadrul juridic general stabilit pentru fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și se limitează la o modificare punctuală a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013. Propunerea completează propunerea Comisiei COM(2020) 113 din 13 martie 2020 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus), precum și toate celelalte măsuri menite să remedieze situația actuală fără precedent.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Propunerea este limitată la modificări punctuale ale Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și menține coerența cu alte politici ale Uniunii.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Propunerea are la bază articolele 177, 178 și 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Propunerea prevede posibilități de cofinanțare cu o rată de 100 % și flexibilitate financiară în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă între FEDR, FSE și Fondul de coeziune, precum și între categorii de regiuni. Propunerea oferă claritate în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor afectate de măsurile instituite ca răspuns la criza de sănătate publică. În fine, propunerea reduce unele cerințe pentru statele membre atunci când aceste cerințe creează sarcini administrative ce ar putea determina întârzieri în punerea în aplicare a măsurilor luate pentru a răspunde la epidemia de COVID-19. Aceste modificări excepționale nu aduc atingere normelor care ar trebui să se aplice în condiții obișnuite.

Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)

Scopul propunerii este de a permite derogări de la anumite limitări în temeiul dispozițiilor actuale aplicabile ale Uniunii, în scopul de a permite cea mai mare flexibilitate posibilă de a mobiliza resursele existente pentru investiții, pentru a aborda efectele directe și indirecte care decurg din criza de sănătate publică fără precedent în contextul epidemiei de COVID-19.

Proporționalitate

Propunerea reprezintă o modificare limitată și punctuală care nu depășește ceea ce este necesar în vederea realizării obiectivului de a asigura o flexibilitate suplimentară și mai multă securitate juridică pentru a mobiliza investiții ca răspuns la criza de sănătate publică răspândită pe scară largă care afectează potențialul de creștere al regiunilor și al întreprinderilor și starea de bine a publicului larg.

Alegerea instrumentului

Un regulament este instrumentul adecvat pentru introducerea unei flexibilități suplimentare necesare pentru abordarea acestor circumstanțe fără precedent.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Evaluări ex-post/verificarea adecvării legislației existente

Nu se aplică

Consultări cu părțile interesate

Nu s-a realizat o consultare a părților interesate externe. Cu toate acestea, propunerea vine în urma unor consultări extinse cu statele membre și cu Parlamentul European în cursul ultimelor săptămâni și ține seama de cele peste 200 de întrebări prin care se solicitau clarificări și consiliere primite de la autoritățile naționale, referitoare la modul în care acestea gestionează măsurile adoptate ca răspuns la criză, prin intermediul grupului operativ aferent Inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus.

Obținerea și utilizarea expertizei

Nu se aplică

Evaluarea impactului

S-a efectuat o evaluare a impactului în vederea pregătirii propunerilor de Regulament (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1301/2013. Aceste modificări actuale limitate și punctuale nu necesită o evaluare separată a impactului.

Adecvarea reglementărilor și simplificarea

Nu se aplică

Drepturi fundamentale

Nu se aplică

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Modificarea propusă nu presupune niciun fel de modificări ale plafoanelor anuale pentru angajamente și plăți din cadrul financiar multianual, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1311/2013. Defalcarea anuală totală a creditelor de angajament în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 rămâne neschimbată.

Propunerea va facilita accelerarea implementării programelor și va determina o concentrare la începutul perioadei a creditelor de plată.

Comisia va monitoriza cu atenție impactul modificării propuse asupra creditelor de plată în 2020, ținând seama atât de execuția bugetară, cât și de previziunile revizuite ale statelor membre.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și modalități de monitorizare, evaluare și raportare

Punerea în aplicare a măsurilor va fi monitorizată și va face obiectul unui raport în cadrul mecanismelor generale de raportare stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Documente explicative (pentru directive)

Nu se aplică

Explicații detaliate ale dispozițiilor specifice ale propunerii

Se propune modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 (Regulamentul privind dispozițiile comune), pentru a se asigura că statele membre pot solicita modificări ale programelor operaționale pentru a face posibilă o rată de cofinanțare de 100 % din partea UE care să fie aplicată programului operațional relevant pentru exercițiul contabil 2020-2021 [articolul 25a alineatul (1)]. Comisia va realiza o evaluare și, pe baza sa, poate propune o prelungire a acestei măsuri.

De asemenea, este important să se asigure că, pentru modificări aduse programelor operaționale în urma intrării în vigoare a prezentului regulament, este permisă fără limitări posibilitatea de a transfera alocări pentru anul 2020 între FEDR, FSE și Fondul de coeziune, în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă [articolul 25a alineatul (2)]. Resursele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, alocările suplimentare pentru regiunile ultraperiferice, precum și sprijinul pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” și pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane nu trebuie să fie afectate de aceste transferuri.

Pentru ca nevoile statelor membre de a aborda provocările speciale actuale să fie satisfăcute, statele membre trebuie să poată solicita un transfer de la alocările lor pentru anul 2020 între categorii de regiuni. Pentru ca atenția să fie concentrată în continuare pe regiunile mai puțin dezvoltate, statele membre trebuie să examineze mai întâi alte posibilități de transfer al finanțării înainte de a lua în considerare transferurile din buget pentru regiunile mai puțin dezvoltate, date fiind implicațiile negative posibile ale acestor transferuri pentru investițiile esențiale în regiunea de origine sau pentru finalizarea operațiunilor selectate înainte de cererea de transfer [articolul 25a alineatele (3) și (4)]. Cerințele privind concentrarea tematică nu trebuie să se aplice în cazul modificărilor aduse programelor operaționale depuse după intrarea în vigoare a prezentului regulament [articolul 25a alineatul (5)].

În plus, pentru a permite statelor membre să se concentreze asupra răspunsului care se impune la epidemia de COVID-19 și a se reduce sarcinile administrative, trebuie simplificate anumite cerințe procedurale legate de implementarea programelor și de audituri. În special, acordurile de parteneriat nu mai trebuie modificate [articolul 25a alineatul (6)], termenul pentru depunerea raportului anual de implementare trebuie amânat [articolul 25a alineatul (8)], iar extinderea posibilității pentru fonduri și FEPAM de a utiliza o metodă de eșantionare nestatistică trebuie prevăzută, la rândul său, în mod explicit [articolul 25a alineatul (12)]. Totodată, se prevăd modalități specifice de invocare a evenimentelor de forță majoră în contextul dezangajării [articolul 25a alineatul (8)].

Este permisă de asemenea în mod excepțional eligibilitatea cheltuielilor aferente operațiunilor finalizate sau implementate complet care consolidează capacitatea de răspuns la criză în contextul epidemiei de COVID-19 [articolul 25a alineatul (7)]. Aceste operațiuni pot fi selectate chiar înainte de aprobarea de către Comisie a modificării necesare a programului.

De asemenea, atunci când sunt necesare ajustări ale instrumentelor financiare în scopul de a se oferi un răspuns eficace la o criză de sănătate publică, nu trebuie să se solicite revizuirea și actualizarea evaluării ex-ante și documente justificative care demonstrează că sprijinul acordat a fost utilizat în scopul preconizat. Totodată, trebuie extinse posibilitățile de sprijin în favoarea capitalului circulant în cadrul FEADR [articolul 25a alineatele (10) și (11)].

În același timp, se propune de asemenea să se permită o flexibilitate suplimentară la încheierea programelor, pentru a se asigura că resursele disponibile sunt utilizate în cea mai mare măsură [articolul 1 alineatul (3)].

În fine, se propune modificarea Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 pentru a se permite ca sprijinul din FEDR să fie furnizat întreprinderilor aflate în dificultate în aceste circumstanțe speciale, asigurându-se astfel coerența cu abordarea adoptată în contextul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, în scopul sprijinirii economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, precum și cu normele de acordare a ajutorului de minimis (articolul 2).

2020/0054 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177, articolul 178 și articolul 322 alineatul (1) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 1 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 2 ,

având în vedere avizul Curții de Conturi Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Statele membre au fost afectate într-un mod fără precedent de consecințele crizei epidemiologice provocate de COVID-19. Criza împiedică creșterea în statele membre, fapt care, la rândul său, agravează deficitele grave de lichidități provocate de creșterea bruscă și importantă a investițiilor publice necesare în sistemele proprii de sănătate și în alte sectoare ale economiilor acestora. Acest fapt a creat o situație excepțională care trebuie abordată prin măsuri specifice.

(2)Pentru a răspunde la impactul crizei, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 au fost deja modificate în scopul de a permite mai multă flexibilitate în ceea ce privește implementarea programelor sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european („FSE”) și Fondul de coeziune (denumite în continuare „fondurile”) și de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”). Pentru a contribui la un răspuns eficace la criza actuală, a fost extinsă considerabil sfera sprijinului din FEDR.

(3)Cu toate acestea, efectele negative grave asupra economiilor UE se înrăutățesc. Este așadar necesar să se asigure statelor membre o flexibilitate suplimentară excepțională pentru ca acestea să poată reacționa la criza fără precedent, prin consolidarea posibilității de a mobiliza tot sprijinul neutilizat din fonduri.

(4)În vederea reducerii sarcinii asupra bugetelor publice care reacționează la situația de criză, trebuie să se acorde statelor membre posibilitatea excepțională de a solicita, pentru programele din cadrul politicii de coeziune, o rată de cofinanțare de 100 % care să fie aplicată pentru exercițiul contabil 2020-2021, în conformitate cu creditele bugetare și cu condiția să fie disponibilă finanțarea necesară. Pe baza evaluării aplicării acestei rate excepționale de cofinanțare, Comisia poate propune o prelungire a acestei măsuri.

(5)În scopul de a asigura statelor membre o flexibilitate sporită în ceea ce privește realocarea resurselor în vederea furnizării unor răspunsuri în funcție de situație la criza de sănătate publică, trebuie introduse sau consolidate posibilitățile de transferuri financiare în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă între FEDR, FSE și Fondul de coeziune. În plus, trebuie de asemenea sporite, în mod excepțional, posibilitățile de transfer între categorii de regiuni pentru statele membre, dat fiind impactul amplu al crizei de sănătate publică, continuând însă să se respecte obiectivele din tratate referitoare la politica de coeziune. Resursele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, alocările suplimentare pentru regiunile ultraperiferice, precum și sprijinul pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” și pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane nu trebuie să fie afectate de aceste transferuri. 

(6)În scopul de a se permite statelor membre să aloce rapid resursele disponibile pentru a reacționa la epidemia de COVID-19 și ținând seama de faptul că, dat fiind stadiul avansat al implementării pentru perioada de programare 2014-2020, realocarea resurselor poate viza numai resursele disponibile pentru programare aferente anului 2020, este justificat ca statele membre să fie scutite în mod excepțional de obligația de a respecta cerințele privind concentrarea tematică până la sfârșitul perioadei de programare.

(7)Pentru a se permite statelor membre să se concentreze asupra răspunsului care se impune la epidemia de COVID-19 și a se reduce sarcinile administrative, trebuie simplificate anumite cerințe procedurale legate de implementarea programelor și de audituri. În special, acordurile de parteneriat nu mai trebuie modificate până la sfârșitul perioadei de programare nici pentru a reflecta modificările anterioare ale programelor operaționale, nici pentru a introduce modificări noi. Termenul de depunere a rapoartelor anuale de implementare pentru anul 2019 trebuie amânat, la fel ca și transmiterea raportului de sinteză al Comisiei bazat pe respectivele rapoarte anuale de implementare. În ceea ce privește fondurile și FEPAM, trebuie de asemenea să se prevadă extinderea posibilității ca autoritățile de audit să utilizeze o metodă de eșantionare nestatistică în privința exercițiului contabil 2019-2020.

(8)Este necesar de asemenea să se precizeze că se permite în mod excepțional o eligibilitate a cheltuielilor pentru operațiunile finalizate sau implementate complet care consolidează capacitatea de răspuns la criză în contextul epidemiei de COVID-19. Aceste operațiuni pot fi selectate chiar înainte de aprobarea de către Comisie a modificării necesare a programului. Totodată, se prevăd modalități specifice de invocare a evenimentelor de forță majoră în contextul dezangajării.

(9)În plus, pentru a se reduce sarcinile administrative și întârzierile în implementare atunci când sunt necesare modificări ale instrumentelor financiare pentru a se oferi un răspuns eficace la o criză de sănătate publică, nu trebuie să se mai solicite, până la sfârșitul perioadei de programare, revizuirea și actualizarea evaluării ex-ante și planuri de afaceri actualizate ori documente echivalente ca parte din documentele justificative care demonstrează că sprijinul acordat a fost utilizat în scopul preconizat. De asemenea, trebuie extinse posibilitățile de sprijin în favoarea capitalului circulant prin instrumente financiare în cadrul FEADR.

(10)Pentru a se asigura că statele membre pot utiliza pe deplin sprijinul din fonduri sau din FEPAM, trebuie asigurată o flexibilitate suplimentară pentru calcularea plății soldului final la sfârșitul perioadei de programare.

(11)În scopul de a se facilita transferurile autorizate în temeiul prezentului regulament, condiția prevăzută la articolul 30 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul financiar privind utilizarea creditelor pentru același obiectiv nu trebuie să se aplice cu privire la transferurile propuse în temeiul prezentului regulament.

(12)Pentru a se asigura coerența între abordarea adoptată în contextul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, în scopul sprijinirii economiei în situația actualei epidemii de COVID-19, și ajutorul de minimis, pe de o parte, și condițiile pentru furnizarea de sprijin în cadrul FEDR întreprinderilor aflate în dificultate, pe de altă parte, trebuie modificat Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 pentru a se permite acordarea de sprijin întreprinderilor respective în aceste condiții speciale.

(13)Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume de a răspunde la impactul crizei de sănătate publică prin introducerea unor măsuri de flexibilitate în domeniul acordării de sprijin din fondurile ESI, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre singure și având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, pot fi, prin urmare, realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(14)Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 trebuie modificate în consecință.

(15)Dat fiind caracterul urgent al situației legate de epidemia de COVID-19, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(16)Având în vedere epidemia de COVID-19 și necesitatea de a aborda urgent criza de sănătate publică aferentă, se consideră necesar să se utilizeze o excepție de la perioada de opt săptămâni prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

(1)se adaugă următorul capitol nou în partea a doua titlul II: 

„CAPITOLUL V

Măsuri excepționale pentru utilizarea fondurilor ESI ca răspuns la epidemia de COVID-19”;

„Articolul [25a]
Măsuri excepționale pentru utilizarea fondurilor ESI ca răspuns la epidemia de COVID-19

(1)Prin derogare de la articolul 60 alineatul (1) și de la articolul 120 alineatul (3) primul și al patrulea paragraf, la solicitarea statului membru, se poate aplica o rată de cofinanțare de 100 % cheltuielilor declarate în cererile de plată în cursul exercițiului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021, pentru una sau mai multe axe prioritare dintr-un program sprijinit de FEDR, FSE sau de Fondul de coeziune.

Cererile de modificare a ratei de cofinanțare se fac prin procedura de modificare a programelor prevăzută la articolul 30 și sunt însoțite de programul sau programele revizuit(e). Rata de cofinanțare de 100 % se aplică numai dacă modificarea corespunzătoare a programului este aprobată de Comisie cel târziu înainte de a fi depusă cererea finală de plată intermediară în conformitate cu articolul 135 alineatul (2) din RDC.

Înainte de a depune prima cerere de plată pentru exercițiul contabil care începe la 1 iulie 2021, statele membre notifică tabelul menționat la articolul 96 alineatul (2) litera (d) punctul (ii), confirmând rata de cofinanțare care a fost aplicabilă în cursul exercițiului contabil care se încheie la 30 iunie 2020 pentru prioritățile vizate de creșterea temporară până la 100 %.

(2)Ca răspuns la epidemia de COVID-19, resursele disponibile pentru programare pentru anul 2020 legate de obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă pot, la solicitarea statelor membre, să fie transferate între FEDR, FSE și Fondul de coeziune, indiferent de procentele menționate la articolul 92 alineatul (1) literele (a)-(d).

În scopul realizării acestor transferuri, cerințele prevăzute la articolul 92 alineatul (4) nu se aplică.

Transferurile nu afectează resursele alocate inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” în conformitate cu articolul 92 alineatul (5) și ajutorului destinat celor mai defavorizate persoane în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă în conformitate cu articolul 92 alineatul (7).

Resursele transferate între FEDR, FSE și Fondul de coeziune în temeiul prezentului alineat se implementează în conformitate cu normele aplicabile fondului către care sunt transferate resursele.

(3)Prin derogare de la articolul 93 alineatul (1) și în plus față de posibilitatea prevăzută la articolul 93 alineatul (2), resursele disponibile pentru programare pentru anul 2020 pot, la solicitarea statelor membre, să fie transferate între categorii de regiuni, ca răspuns la epidemia de COVID-19.

(4)Cererile de transfer în temeiul alineatelor (2) și (3) se efectuează prin intermediul procedurii de modificare a programelor prevăzută la articolul 30, se justifică în mod corespunzător și sunt însoțite de programul sau programele revizuit(e) identificând sumele transferate per fond și per categorie de regiuni, atunci când este cazul.

(5)Prin derogare de la articolul 18 și de la regulamentele specifice fiecărui fond, alocările financiare stabilite în cererile de modificare a programelor depuse sau de transfer notificate în temeiul articolului 30 alineatul (5) la [data intrării în vigoare a prezentului regulament] sau după această dată nu fac obiectul cerințelor privind concentrarea tematică stabilite în prezentul regulament sau în regulamentele specifice fiecărui fond.

(6)Prin derogare de la articolul 16, începând de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], acordurile de parteneriat nu se modifică, iar modificările programelor nu implică modificarea acordurilor de parteneriat.

Prin derogare de la articolul 26 alineatul (1), de la articolul 27 alineatul (1), de la articolul 30 alineatul (1) și de la articolul 30 alineatul (2), începând de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], nu se verifică conformitatea programelor și a punerii lor în aplicare cu acordurile de parteneriat.

(7)Pentru operațiunile care consolidează capacitatea de răspuns la criză în contextul epidemiei de COVID-19, menționate la articolul 65 alineatul (10) al doilea paragraf, nu se aplică articolul 65 alineatul (6).

Prin derogare de la articolul 125 alineatul (3) litera (b), astfel de operațiuni pot fi selectate pentru sprijin din FEDR sau FSE înainte de aprobarea programului modificat.

(8)În sensul articolului 87 alineatul (1) litera (b), atunci când epidemia de COVID-19 este invocată ca motiv de forță majoră, informațiile privind sumele pentru care nu s-a putut efectua o cerere de plată se furnizează la nivel agregat per prioritate pentru operațiunile cu costuri totale eligibile mai mici de 1 000 000 EUR.

(9)Raportul anual privind implementarea programului pentru anul 2019, menționat la articolul 50 alineatul (1), se depune până la 30 septembrie 2020 pentru toate fondurile ESI, prin derogare de la termenele stabilite în regulamentele specifice fondurilor. Transmiterea în 2020 a raportului de sinteză pregătit de Comisie, în conformitate cu articolul 53 alineatul (1), poate fi amânată în consecință.

(10)Prin derogare de la articolul 37 alineatul (2) litera (g), nu se solicită nicio revizuire sau actualizare a evaluărilor ex-ante în cazul în care sunt necesare modificări ale instrumentelor financiare pentru a se oferi un răspuns eficace la epidemia de COVID-19.

(11)În cazul în care instrumentele financiare furnizează IMM-urilor sprijin sub formă de capital circulant în temeiul articolului 37 alineatul (4) al doilea paragraf [introdus prin modificarea Inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus], nu se solicită planuri de afaceri noi sau actualizate ori documente și dovezi echivalente care să permită verificarea faptului că sprijinul furnizat prin instrumente financiare a fost utilizat în scopul preconizat, ca parte din documentele justificative.

Prin derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, acest sprijin poate fi furnizat de asemenea din FEADR în cadrul măsurilor menționate în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și care sunt relevante pentru implementarea instrumentelor financiare Aceste cheltuieli eligibile nu depășesc 200 000 EUR.

(12)În sensul articolului 127 alineatul (1) al doilea paragraf, epidemia de COVID-19 constituie un caz justificat corespunzător pe care autoritățile de audit îl pot invoca pe baza aprecierii lor profesionale pentru a utiliza o metodă de eșantionare nestatistică pentru exercițiul contabil care începe la 1 iulie 2019 și se încheie la 30 iunie 2020.

(13)În scopul aplicării articolului 30 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul financiar, condiția ca creditele să servească aceluiași obiectiv nu se aplică în cazul transferurilor realizate în temeiul alineatelor (2) și (3).”;

(2)La articolul 130, se adaugă următorul alineat (3):

„(3)    Prin derogare de la alineatul (2), contribuția din partea fondurilor sau din partea FEPAM prin plăți ale soldului final pentru fiecare prioritate per fond și per categorie de regiuni în ultimul exercițiu contabil nu depășește, cu mai mult de 10 %, contribuția din partea fondurilor sau din partea FEPAM pentru fiecare prioritate per fond și per categorie de regiuni astfel cum este stabilită în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

Contribuția din partea fondurilor sau din partea FEPAM prin plăți ale soldului final în ultimul exercițiu contabil nu depășește cheltuielile publice eligibile declarate și contribuția din fiecare fond și categorie de regiuni pentru fiecare program operațional astfel cum este stabilită în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.”.

Articolul 2
Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013

Articolul 3 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se înlocuiește cu următorul text:

„întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutorul de stat; întreprinderile care primesc sprijin în conformitate cu Cadrul temporar pentru ajutorul de stat 3 sau cu Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 4 , cu Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 5 și cu Regulamentul (UE) nr. 717/2014 6 ale Comisiei nu sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate în sensul prezentei litere.”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) în structura ABM/ABB 7  

4 Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

13 Politică regională și urbană

1.3.Natura propunerii/inițiativei

 Obiectul propunerii/inițiativei este o acțiune nouă 

 Obiectul propunerii/inițiativei este o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 8  

 Obiectul propunerii/inițiativei este prelungirea unei acțiuni existente 

 Obiectul propunerii/inițiativei este o acțiune redirecționată către o acțiune nouă 

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1.Obiectiv(e) strategic(e) multianuale a(le) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Nu se aplică

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e) și activitate (activități) ABM/ABB vizate

Obiectivul specific nr.

Nu se aplică

Activitate (activități) ABM/ABB vizat(e)

Nu se aplică

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

Nu se aplică

1.4.4.Indicatori de rezultate și impact

A se preciza indicatorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

Nu se aplică

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung

Nu se aplică

1.5.2.Valoarea adăugată a intervenției Uniunii

Nu se aplică

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

Nu se aplică

1.5.4.Compatibilitatea și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare

Nu se aplică

1.6.Durata și impactul financiar

 Propunere/inițiativă cu durată limitată

   Propunere/inițiativă de la 1.7.2020 până la 30.6.2021

   Impact financiar în 2020 - 2025

 Propunere/inițiativă cu durată nelimitată

Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 9  

 Gestiune directă asigurată de Comisie

prin intermediul departamentelor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;

   prin intermediul agențiilor executive

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

BEI și Fondului european de investiții;

organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;

organismelor de drept public;

organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

Observații

Nu se aplică

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.

Nu se aplică

2.2.Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1.Risc(uri) identificat(e)

Nu se aplică

2.2.2.Informații privind sistemul de control intern instituit

Nu se aplică

2.2.3.Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de risc de eroare

Nu se aplică

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Nu se aplică

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

·Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de
cheltuieli

Contribuție

Numărul
[Rubrica………………………...……………]

Dif./ Nedif. 10

din partea țărilor AELS 11

din partea țărilor candidate 12

din partea țărilor terțe

în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

1b Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune

4 Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

13 Politică regională și urbană

Dif.

NU

NU

NU

NU

·Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de
cheltuieli

Contribuție

Numărul
[Rubrica………………………………………]

Dif./ Nedif.

din partea țărilor AELS

din partea țărilor candidate

din partea țărilor terțe

în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

[XX.YY.YY.YY]

NU

NU

NU

NU

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

Modificarea propusă nu presupune niciun fel de modificări ale plafoanelor anuale pentru angajamente și plăți din cadrul financiar multianual, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1311/2013.

Defalcarea totală anuală a creditelor de angajament pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune rămâne neschimbată.

Propunerea va determina o concentrare la începutul perioadei a creditelor de plată pentru exercițiul contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021, conform estimărilor de mai jos.

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilormilioane EUR în prețuri curente (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

Numărul

1b

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

DG: EMPL, REGIO

2020

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

• Credite operaționale

1b: Coeziune economică, socială și teritorială

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune

Angajamente

(1)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Plăți

 

(2)

8 500,000

6 100,000

0,000

-7 300,000

-7 300,000

0,000

0,000

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice 13  

Nu se aplică

(3)

TOTAL credite
pentru DG EMPL, REGIO

Angajamente

=1+1a +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Plăți

=2+2a

+3

8 500,000

6 100,000

0,000

-7 300,000

-7 300,000

0,000

0,000TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Plăți

(5)

8 500,000

6 100,000

0,000

-7 300,000

-7 300,000

0,000

0,000

•TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

(6)

TOTAL credite
de la RUBRICA 1b
din cadrul financiar multianual

Angajamente

=4+ 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Plăți

=5+ 6

8 500,000

6 100,000

0,000

-7 300,000

-7 300,000

0,000

0,000În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici:

• TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

•TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

(6)

TOTAL credite
de la RUBRICILE 1-4
din cadrul financiar multianual
(Suma de referință)

Angajamente

=4+ 6

Plăți

=5+ 6Rubrica din cadrul financiar
multianual

5

„Cheltuieli administrative”

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Resurse umane

• Alte cheltuieli administrative

TOTAL DG <…….>

Credite

TOTAL credite
de la RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual 

(Total angajamente = Total plăți)

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 14

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

TOTAL credite
de la RUBRICILE 1-5
din cadrul financiar multianual 

Angajamente

Plăți

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea creditelor operaționale existente (nicio modificare):

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

REALIZĂRI

Tip 15

Costuri medii

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Total nr.

Total costuri

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 16

- Realizare

- Realizare

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2…

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2

TOTAL COSTURI

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1.Sinteză

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 17

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli administrative

Subtotal RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

În afara RUBRICII 5 18
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

Subtotal
în afara RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual

TOTAL

Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele direcției generale (DG) respective care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-ului respectiv, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.    

3.2.3.2.Necesarul de resurse umane estimat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

Anul
N

Anul
N+1

Anul N+2

Anul N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

• Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

XX 01 01 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)

XX 01 01 02 (în delegații)

XX 01 05 01 (cercetare indirectă)

10 01 05 01 (cercetare directă)

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) 19

XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)

XX 01 04 yy  20

- la sediu

- în delegații

XX 01 05 02 (AC, END, INT – cercetare indirectă)

10 01 05 02 (AC, END, INT – cercetare directă)

Alte linii bugetare (a se preciza)

TOTAL

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

Personal extern

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

   Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual actual.

   Propunerea/inițiativa va determina reprogramarea rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare vizate și sumele aferente.

   Propunerea/inițiativa implică aplicarea instrumentului de flexibilitate sau revizuirea cadrului financiar multianual.

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, precum și sumele aferente.

3.2.5.Contribuțiile terților

Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților

Propunerea/inițiativa prevede cofinanțarea estimată în continuare:

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

Total

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

TOTAL credite cofinanțate

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

   Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

asupra resurselor proprii

asupra veniturilor diverse

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei 21

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

Articolul …...

Pentru veniturile diverse „alocate”, a se preciza linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

A se preciza metoda de calcul a impactului asupra veniturilor.

(1)    JO C , , p. .
(2)    JO C , , p. .
(3)    JO C 91 I, 20.3.2020, p. 1.
(4)    Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).
(5)    Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (JO L 352, 24.12.2013, p. 9).
(6)    Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii (JO L 190, 28.6.2014, p. 45).
(7)    ABM: gestiune pe activități; ABB: întocmirea bugetului pe activități.
(8)    Astfel cum se menționează la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(9)    Explicații detaliate privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(11)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(12)    Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.
(13)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(14)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(15)    Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construiți etc.).
(16)    Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”
(17)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(18)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(19)    AC= agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED= tânăr profesionist în delegații.
(20)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(21)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sumele brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costurile de colectare.
Top