EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0113

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus]

COM/2020/113 final

Bruxelles, 13.3.2020

COM(2020) 113 final

2020/0043(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19

[Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus]


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Criza provocată de coronavirus sau epidemia de COVID-19 a afectat brusc și dramatic statele membre, având un impact potențial major asupra societăților și a economiilor acestora. Criza pune piedici creșterii economice din statele membre, întrucât activitatea economică scade drastic. Acest lucru poate fi agravat de constrângerile legate de lichidități, deoarece întreprinderile au dificultăți în a-și plăti furnizorii și angajații. În același timp, sunt necesare resurse publice suplimentare pentru a sprijini sistemele de sănătate și alte activități legate direct de epidemie.

S-a creat astfel o situație excepțională, care trebuie abordată prin măsuri specifice care să sprijine și să protejeze economiile, întreprinderile și lucrătorii statelor membre. Sunt necesare intervenții rapide și de amploare în favoarea sistemelor de sănătate, pentru a le permite să funcționeze în condițiile unei presiuni considerabile, precum și în favoarea IMM-urilor care adesea au marje mai scăzute, în scopul atenuării consecințelor negative asupra piețelor forței de muncă și a altor segmente vulnerabile ale economiilor statelor membre. Aceasta este o problemă cu care se confruntă întreaga UE și este necesar ca toate resursele disponibile, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, să fie mobilizate pentru a depăși provocările fără precedent legate de epidemia de COVID-19.

Prin urmare, Comisia propune o „Inițiativă pentru investiții în răspunsul la coronavirus”, menită să promoveze investițiile prin mobilizarea rezervelor de lichidități disponibile în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene pentru a combate imediat criza. Investițiile vor fi considerabile și vor depăși rapid suma de 37 de miliarde EUR. Pentru a realiza acest obiectiv, Comisia propune Parlamentului European și Consiliului să elibereze aproximativ 8 miliarde EUR sub formă de lichidități pentru investiții.

Cu scopul de a direcționa rapid aceste investiții publice europene în valoare de 37 de miliarde EUR pentru a face față consecințelor crizei provocate de coronavirus, Comisia propune să se renunțe la obligația pentru anul acesta de a solicita rambursarea prefinanțărilor neutilizate pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) până la închiderea programului.

Statele membre vor utiliza sumele nerecuperate în 2020 pentru a accelera investiții legate de epidemia de COVID-19 în cadrul FEDR, FSE, FC și FEPAM. Având în vedere ratele medii de cofinanțare în statele membre, cele 8 miliarde EUR vor permite punerea la dispoziție și utilizarea unor fonduri structurale în valoare de aproximativ 29 de miliarde EUR în UE.

Potrivit propunerii, FEDR poate sprijini finanțarea capitalului circulant al IMM-urilor, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere un răspuns eficace la o criză de sănătate publică. Instrumentele financiare finanțate din fonduri ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin sub formă de capital circulant pentru IMM-uri, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară. Prioritatea de investiții a FEDR de a consolida cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea este modificată pentru a acoperi investițiile în produse și servicii necesare pentru sprijinirea capacităților de răspuns la situații de criză în serviciile publice de sănătate. Cheltuielile pentru operațiunile de sprijinire a capacităților de răspuns la situații de criză ar trebui să fie eligibile începând cu 1 februarie 2020.

În cazul în care acest lucru impune modificarea programelor, propunerea identifică modificările neesențiale care nu necesită aprobarea printr-o decizie a Comisiei. De asemenea, conform clarificărilor oferite în propunere, cheltuielile pentru sprijinirea capacităților de răspuns la situații de criză vor fi, în orice caz, eligibile începând cu 1 februarie 2020. Ar trebui utilizate în cea mai mare măsură posibilă oportunitățile de a accelera prezentarea declarației de cheltuieli prin utilizarea noilor forme de sprijin prevăzute la articolul 67 din Regulamentul privind dispozițiile comune, care au fost introduse începând cu 2018, de exemplu opțiunile simplificate privind costurile.

A fost creat un grup operativ pentru coordonarea eforturilor cu cele ale statelor membre, în scopul de a identifica nevoile specifice ale acestora și de a le oferi asistență, astfel încât să se asigure faptul că finanțarea începe cât mai curând posibil.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Se propune:

modificarea Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 privind FEDR, după cum urmează:

(1)la articolul 3 alineatul (1) se adaugă un paragraf precizând că FEDR poate sprijini finanțarea capitalului circulant al IMM-urilor, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere un răspuns eficace la o criză de sănătate publică;

(2)articolul 5 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat se modifică astfel încât prioritatea de investiții a FEDR destinată să consolideze cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea să poată acoperi investițiile în produse și servicii necesare pentru sprijinirea capacităților de răspuns la situații de criză în serviciile de sănătate;

modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 (Regulamentul privind dispozițiile comune), după cum urmează:

(3)la articolul 30 privind modificările programului, se adaugă un nou alineat (5) care stabilește anumite modificări care nu necesită aprobarea printr-o decizie a Comisiei; articolul 96 alineatul (10) se modifică pentru a reflecta acest lucru;

(4)la articolul 37 alineatul (4) privind instrumentele financiare se adaugă precizarea că instrumentele financiare pot oferi sprijini și sub formă de capital circulant pentru IMM-uri, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere un răspuns eficace la o criză de sănătate publică;

(5)la articolul 65 alineatul (10) se adaugă un paragraf în care se precizează că cheltuielile destinate operațiunilor pentru sprijinirea capacităților de răspuns la situații de criză sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020;

(6)la articolul 139 alineatul (7) se adaugă un paragraf suplimentar care prevede că nu se recuperează sumele datorate în mod normal în 2020 pentru programele operaționale ale politicii de coeziune din perioada 2014-2020, în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, și pentru programele finanțate din FEPAM;

modificarea Regulamentului (UE) nr. 508/2014 privind FEPAM, după cum urmează:

(7)articolul 35 se modifică pentru a permite ca FEPAM să contribuie la fonduri mutuale care oferă contribuții financiare pescarilor pentru pierderile economice cauzate de o criză de sănătate publică, iar

(8)articolul 57 se modifică pentru a se adăuga posibilitatea ca FEPAM să protejeze veniturile producătorilor din sectorul acvaculturii printr-o contribuție la un sistem de asigurare a stocurilor din acvacultură care să acopere pierderile economice cauzate de o criză de sănătate publică.

3.REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX POST, CONSULTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE ȘI EVALUĂRII IMPACTULUI

Nu s-a realizat o consultare a părților interesate externe.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Modificarea propusă nu presupune niciun fel de modificări ale plafoanelor anuale pentru angajamente și plăți din cadrul financiar multianual, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1311/2013. Defalcarea anuală a creditelor de angajament pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune rămâne neschimbată.

Propunerea va facilita accelerarea punerii în aplicare a programului, ceea ce va conduce la o concentrare la începutul perioadei a creditelor de plată.

Comisia va monitoriza cu atenție impactul modificării propuse asupra creditelor de plată în 2020, luând în considerare atât execuția bugetului, cât și previziunile revizuite ale statelor membre.

Sumele nerecuperate în 2020 vor fi verificate și închise la încheierea programului.

2020/0043 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19

[Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus]

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) și articolele 177 și 178,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 1 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 2 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Statele membre au fost afectate în mod singular de consecințele crizei provocate de epidemia de COVID-19. Criza pune piedici creșterii economice din statele membre, fapt care agravează la rândul său deficitele grave de lichidități cauzate de majorarea bruscă și semnificativă a investițiilor publice care sunt necesare în sistemele de sănătate și în alte sectoare ale economiilor statelor membre. Acest fapt a creat o situație excepțională, care trebuie abordată prin măsuri specifice.

(2)Este vital ca lipsa de lichidități și de fonduri publice din statele membre să nu împiedice investițiile din cadrul programelor sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul social european („FSE”), de Fondul de coeziune („FC”) (denumite în continuare „fondurile”) și de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), investiții necesare pentru combaterea epidemiei de COVID-19.

(3)Pentru a face față impactului crizei, FEDR ar trebui să sprijine finanțarea capitalului circulant al IMM-urilor, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere un răspuns eficace la o criză de sănătate publică.

(4)Pentru a face față impactului crizei, prioritatea de investiții a FEDR destinată să consolideze cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea ar trebui să acopere investițiile în produse și servicii necesare pentru sprijinirea capacităților de răspuns la situații de criză în serviciile publice de sănătate.

(5)Pentru a asigura o mai mare flexibilitate a răspunsului la epidemia de COVID-19, statelor membre ar trebui să li se permită o mai mare flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și ar trebui să se prevadă o procedură simplificată privind modificările aduse programelor operaționale, care să nu necesite o decizie a Comisiei. Ar trebui clarificate informațiile care trebuie transmise Comisiei cu privire la astfel de modificări.

(6)Pentru a face față impactului crizei, instrumentele financiare finanțate din fonduri ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin sub formă de capital circulant pentru IMM-uri, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere un răspuns eficace la o criză de sănătate publică.

(7)Pentru a răspunde imediat la impactul crizei, cheltuielile pentru operațiunile de sprijinire a capacităților de răspuns la situații de criză ar trebui să fie eligibile începând cu 1 februarie 2020.

(8)    Pentru a se asigura că statele membre dispun de mijloace financiare suficiente pentru a face investițiile necesare fără întârzieri, este oportun ca, pentru conturile anuale prezentate în 2020, Comisia să nu emită ordine de recuperare a sumelor recuperabile de la statele membre. Statele membre ar trebui să utilizeze sumele nerecuperate pentru a accelera investițiile legate de criza provocată de epidemia de COVID-19, care sunt eligibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 3 și al normelor specifice fondurilor.

(9)    Pentru a face față impactului crizei, FEPAM ar trebui să sprijine fonduri mutuale și un sistem de asigurare a stocurilor pentru a proteja veniturile pescarilor și ale fermierilor din sectorul acvaculturii afectați de o criză de sănătate publică.

(10)Sumele nerecuperate în 2020 ar trebui să fie verificate și închise sau să facă obiectul unor ordine de recuperare la încheierea programelor.

(11)Având în vedere caracterul urgent al sprijinului necesar, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență.

(12)Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 4 , Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) nr. 508/2014 5 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se modifică după cum urmează:

(1)La articolul 3 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„În plus, FEDR poate sprijini finanțarea capitalului circulant al IMM-urilor, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere un răspuns eficace la o criză de sănătate publică.”

(2)Articolul 5 alineatul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, precum și sprijinirea investițiilor necesare pentru consolidarea capacităților de răspuns la situații de criză în serviciile de sănătate.”

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

(1)La articolul 30 se adaugă următorul alineat (5):

   (5)    Prin derogare de la alineatele (1) și (2), pentru programele sprijinite de FEDR, Fondul de coeziune și FSE, statul membru poate transfera în cursul perioadei de programare, începând cu 1 februarie 2020, o sumă de până la 8 % din alocarea aferentă unei priorități și nu mai mult de 4 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași fond și a aceluiași program.

Aceste transferuri nu afectează anii precedenți. Ele sunt considerate a fi nesubstanțiale și nu necesită o decizie de modificare a programului din partea Comisiei. Cu toate acestea, transferurile respectă toate cerințele de reglementare și sunt aprobate în prealabil de comitetul de monitorizare. Statul membru transmite Comisiei tabelele financiare revizuite.”

(2)La articolul 37 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

   Instrumentele financiare pot oferi sprijin și sub formă de capital circulant pentru IMM-uri, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere un răspuns eficace la o criză sănătate publică.”

(3)La articolul 65 alineatul (10) se adaugă următorul paragraf:

   Prin derogare de la alineatul (9), cheltuielile pentru operațiunile de sprijinire a capacităților de răspuns la situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19 sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.”

(4)Articolul 96 alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10). Fără a aduce atingere articolului 30 alineatul (5), Comisia adoptă o decizie, prin intermediul actelor de punere în aplicare, prin care aprobă toate elementele programului operațional, inclusiv orice modificări viitoare, care intră sub incidența prezentului articol, cu excepția celor care intră sub incidența alineatului (2) primul paragraf litera (b) punctul (vi), litera (c) punctul (v) și litera (e), a alineatelor (4) și (5), a alineatului (6) literele (a) și (c) și a alineatului (7), care rămân în responsabilitatea statelor membre.”

(5)La articolul 139 alineatul (7) se adaugă următoarele paragrafe:

„Prin derogare de la primul paragraf, Comisia nu emite un ordin de recuperare a sumelor recuperabile de la statul membru pentru conturile transmise în 2020. Sumele nerecuperate sunt utilizate pentru a accelera investițiile legate de epidemia de COVID-19 și sunt eligibile în temeiul prezentului regulament și al normelor specifice fondurilor.

Sumele nerecuperate vor fi verificate și închise sau recuperate la încheierea programului.”

Articolul 3

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 se modifică după cum urmează:

(1)La articolul 35, alineatele (1), (5), (6) și (8) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1). FEPAM poate contribui la fonduri mutuale care acordă pescarilor compensații financiare pentru pierderile economice cauzate de crize de sănătate publică, de fenomene climatice nefavorabile sau de incidente de mediu, sau pentru costurile pentru salvarea pescarilor sau a navelor de pescuit care au suferit accidente pe mare pe durata desfășurării activităților de pescuit.”

„(5). Statele membre stabilesc normele privind instituirea și gestionarea fondurilor mutuale, în special normele privind acordarea plăților compensatorii și eligibilitatea pescarilor de a accesa aceste plăți compensatorii în eventualitatea unei crize de sănătate publică, a fenomenelor climatice nefavorabile, a incidentelor de mediu sau a accidentelor pe mare menționate la alineatul (1), precum și cele privind administrarea și monitorizarea respectării normelor respective. Statele membre se asigură că normele sistemului de alocare a fondurilor prevede sancțiuni în caz de neglijență din partea pescarului.”

„(6). Crizele de sănătate publică, fenomenele climatice nefavorabile, incidentele de mediu sau accidentele pe mare menționate la alineatul (1) sunt cele a căror producere este recunoscută formal de către autoritatea competentă a statului membru în cauză.”

„(8).   Contribuțiile menționate la alineatul (1) se acordă doar pentru a acoperi pierderile cauzate de crize de sănătate publică, de fenomene climatice nefavorabile, de incidente de mediu sau de accidente pe mare care reprezintă peste 30 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei de afaceri medii a întreprinderii în perioada celor trei ani calendaristici anteriori.”

(2)La articolul 57 alineatul (1) se adaugă următoarea literă (e):

„ (e) o criză de sănătate publică.”

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    Președintele

(1)    JO C , , p. .
(2)    JO C , , p. .
(3)    Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
(4)    Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).
(5)    Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.
Top