EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0136

Decizia (UE) 2023/136 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2023 de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește notificarea compensării legate de o măsură globală bazată pe piață pentru operatorii de aeronave cu sediul în Uniune (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/61/2022/REV/1

OJ L 19, 20.1.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/136/oj

20.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/1


DECIZIA (UE) 2023/136 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 ianuarie 2023

de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește notificarea compensării legate de o măsură globală bazată pe piață pentru operatorii de aeronave cu sediul în Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) a Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) este operațională din 2019 în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor și este destinată să fie o măsură bazată pe piață aplicată la nivel mondial care vizează compensarea emisiilor de dioxid de carbon generate de aviația internațională începând cu 1 ianuarie 2021 peste un nivel fix al emisiilor, cu anumite credite de compensare.

(2)

Acordul de la Paris, adoptat în decembrie 2015 în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) (4), a intrat în vigoare în noiembrie 2016. Părțile la acord au convenit să mențină creșterea temperaturii medii globale mult sub 2 °C în raport cu nivelul din perioada preindustrială și să continue eforturile pentru a limita creșterea temperaturii la 1,5 °C în raport cu nivelul din perioada preindustrială. Angajamentul respectiv a fost consolidat prin adoptarea, în noiembrie 2021, a Pactului climatic de la Glasgow, în care Conferința părților a recunoscut că impactul schimbărilor climatice ar fi mult mai scăzut în cazul unei creșteri a temperaturii cu 1,5 °C, comparativ cu 2 °C, și a hotărât să continue eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C.

(3)

Sub rezerva diferențelor dintre legislația Uniunii și prevederile primei ediții a anexei 16 volumul IV la Convenția privind aviația civilă internațională – Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională, de stabilire a Standardelor internaționale și a practicilor recomandate referitoare la protecția mediului pentru CORSIA (denumite în continuare „standardele și practicile recomandate pentru CORSIA”), care au fost notificate OACI în urma adoptării Deciziei (UE) 2018/2027 a Consiliului (5), și sub rezerva modului în care Parlamentul European și Consiliul modifică legislația Uniunii, Uniunea intenționează să pună în aplicare CORSIA prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(4)

Regulamentul delegat (UE) 2019/1603 al Comisiei (7) a fost adoptat pentru a pune în aplicare în mod corespunzător normele CORSIA privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație. Compensarea în sensul standardelor și practicilor recomandate pentru CORSIA este calculată pe baza emisiilor de CO2 verificate în conformitate cu respectivul regulament delegat.

(5)

Ca urmare a unei scăderi semnificative a emisiilor generate de aviație în 2020 în contextul pandemiei de COVID-19, Consiliul OACI a decis, în cadrul celei de a 220-a sesiuni din iunie 2020, că, pentru anii 2021-2023, emisiile din 2019 ar trebui să fie utilizate ca referință pentru calculul compensării care trebuie să fie efectuată de către operatorii de aeronave. Respectiva decizie a fost aprobată de cea de a 41-a Adunare a OACI în octombrie 2022.

(6)

Emisiile generate de aviație în 2021 nu au depășit nivelurile colective înregistrate în 2019. La 31 octombrie 2022, OACI a stabilit că factorul de creștere sectorială (SGF) pentru emisiile din 2021 este egal cu zero. SGF este un parametru al metodologiei CORSIA utilizate pentru calcularea cerințelor anuale de compensare pentru operatorii de aeronave. Prin urmare, compensarea suplimentară din partea operatorilor de aeronave urmează să fie zero pentru anul 2021.

(7)

Statele membre ar trebui să pună în aplicare CORSIA prin notificarea, până la 30 noiembrie 2022, a operatorilor de aeronave care dețin un certificat de operator aerian eliberat de un stat membru și a operatorilor de aeronave care sunt înregistrați într-un stat membru cu privire la compensarea efectuată de respectivii operatori de aeronave pentru anul 2021.

(8)

Întrucât obiectivele prezentei decizii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

(9)

Este important să se asigure securitatea juridică pentru autoritățile naționale și pentru operatorii de aeronave în ceea ce privește compensarea CORSIA pentru anul 2021 cât mai curând posibil în 2022. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare fără întârziere.

(10)

Fără a aduce atingere adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește contribuția sectorului aviației la obiectivul Uniunii de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii și de punere în aplicare în mod corespunzător a unei măsuri globale bazate pe piață, prezenta decizie este menită să fie o măsură pur temporară, care urmează să se aplice numai până la expirarea perioadei de transpunere a directivei respective. În cazul în care perioada de transpunere nu a expirat până la 30 noiembrie 2023 și OACI stabilește că SGF pentru emisiile din 2022 este egal cu zero, statele membre ar trebui să transmită o notificare operatorilor de aeronave cu privire la faptul că cerințele lor de compensare pentru anul 2022 sunt egale cu zero. În cazul în care SGF pentru emisiile din 2022 este diferit de zero, Comisia ar trebui să poată, după caz, să prezinte o nouă propunere pentru calcularea și notificarea cerințelor de compensare respective.

(11)

Prin urmare, Directiva 2003/87/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 12 din Directiva 2003/87/CE, se adaugă următoarele alineate:

„(6)   Până la 30 noiembrie 2022, statele membre notifică operatorilor de aeronave că, în ceea ce privește anul 2021, cerințele lor de compensare, în înțelesul punctului 3.2.1 din Standardele internaționale și practicile recomandate ale OACI referitoare la protecția mediului în ceea ce privește Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (denumite în continuare „standardele și practicile recomandate pentru CORSIA”), sunt egale cu zero. Statele membre transmit o notificare operatorilor de aeronave care îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

dețin un certificat de operator aerian eliberat de un stat membru sau sunt înregistrați într-un stat membru, inclusiv în regiunile ultraperiferice, pe teritoriile dependente și pe teritoriile statului membru respectiv; și

(b)

produc emisii anuale de CO2 mai mari de 10 000 de tone, care provin din utilizarea de avioane cu o masă maximă certificată la decolare mai mare de 5 700 kg, care efectuează zboruri incluse în anexa I la prezenta directivă și la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/1603 al Comisiei (*1), altele decât cele cu plecare și sosire în același stat membru, inclusiv în regiunile ultraperiferice ale respectivului stat membru, începând cu 1 ianuarie 2021.

În sensul primului paragraf litera (b), nu se iau în considerare emisiile de CO2 generate de următoarele tipuri de zboruri:

(i)

zboruri de stat;

(ii)

zboruri umanitare;

(iii)

zboruri medicale;

(iv)

zboruri militare;

(v)

zboruri de stingere a incendiilor;

(vi)

zboruri anterioare sau ulterioare unui zbor umanitar, medical sau de stingere a incendiilor, cu condiția ca astfel de zboruri să fi fost efectuate cu aceeași aeronavă și să fi fost necesare pentru îndeplinirea activităților umanitare, medicale sau de stingere a incendiilor aferente sau pentru repoziționarea aeronavei după îndeplinirea activităților respective în vederea următoarei sale activități.

(7)   Până la intrarea în vigoare a unui act legislativ de modificare a prezentei directive în ceea ce privește contribuția sectorului aviației la obiectivul Uniunii de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii și de punere în aplicare în mod corespunzător a unei măsuri globale bazate pe piață și în cazul în care perioada de transpunere a unui astfel de act legislativ nu a expirat până la 30 noiembrie 2023, iar factorul de creștere sectorială (SGF) pentru emisiile din 2022, care urmează să fie publicat de OACI, este egal cu zero, statele membre notifică operatorilor de aeronave, până la 30 noiembrie 2023, faptul că, pentru anul 2022, cerințele lor de compensare, în înțelesul punctului 3.2.1 din standardele și practicile recomandate pentru CORSIA ale OACI, sunt egale cu zero.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 18 ianuarie 2023.

Pentru Parlamentul European

Președinta

R. METSOLA

Pentru Consiliu

Președintele

J. ROSWALL


(1)  JO C 105, 4.3.2022, p. 140.

(2)  JO C 301, 5.8.2022, p. 116.

(3)  Poziția Parlamentului European din 13 decembrie 2022 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 decembrie 2022.

(4)  JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

(5)  Decizia (UE) 2018/2027 a Consiliului din 29 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește prima ediție a Standardelor internaționale și a practicilor recomandate referitoare la protecția mediului – Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) (JO L 325, 20.12.2018, p. 25).

(6)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2019/1603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață (JO L 250, 30.9.2019, p. 10).


Top