EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1040

Regulamentul delegat (UE) 2021/1040 al Comisiei din 16 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/128 în ceea ce privește cerințele pentru pesticidele din alimentele destinate unor scopuri medicale speciale elaborate pentru a satisface cerințele nutriționale ale sugarilor și ale copiilor de vârstă mică (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/2527

OJ L 225, 25.6.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1040/oj

25.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 225/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1040 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2021

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/128 în ceea ce privește cerințele pentru pesticidele din alimentele destinate unor scopuri medicale speciale elaborate pentru a satisface cerințele nutriționale ale sugarilor și ale copiilor de vârstă mică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (1), în special articolul 11 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2016/128 al Comisiei (2) stabilește, printre alte aspecte, cerințe specifice privind pesticidele și reziduurile acestora din alimentele destinate unor scopuri medicale speciale elaborate pentru a satisface cerințele nutriționale ale sugarilor și ale copiilor de vârstă mică.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2016/128 definește reziduurile de pesticide utilizând terminologia din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(3)

Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (4) prevede o definiție mai precisă a reziduurilor de pesticide.

(4)

Din motive de securitate juridică și claritate, este necesar să se alinieze definiția unui reziduu de pesticid din Regulamentul delegat (UE) 2016/128 la definiția de la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(5)

Ținând seama de faptul că definițiile reziduurilor pentru substanțele active trebuie să se aplice astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005, este oportun să se includă numai compușii de bază ai substanțelor active în listele prevăzute în anexele II și III la Regulamentul delegat (UE) 2016/128, în vederea unor modificări viitoare ale Regulamentului (CE) nr. 396/2005.

(6)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2016/128 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/128 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În sensul prezentului articol, «reziduu» înseamnă reziduu de pesticide astfel cum este menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.”

Articolul 2

Anexele II și III la Regulamentul delegat (UE) 2016/128 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 181, 29.6.2013, p. 35.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/128 al Comisiei din 25 septembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea aplicabile alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale (JO L 25, 2.2.2016, p. 30).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul delegat (UE) 2016/128 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

SUBSTANȚE ACTIVE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

Denumirea chimică a compusului părinte al substanței 1

Limita maximă a reziduurilor (mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metil

Demeton-S-metil-sulfonă

Oxidemeton-metil

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil

0,004

Propineb

0,006

2.

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

SUBSTANȚE ACTIVE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (4)

Denumirea chimică a compusului părinte al substanței (1)

Aldrină

Dieldrin

Disulfoton

Endrină

Fensulfotion

Fentin

Haloxifop

Heptaclor

Hexaclorbenzen

Nitrofen

Ometoat

Terbufos


(1)  Cea mai actualizată definiție a reziduurilor se aplică în conformitate cu anexele relevante II, III, IV sau V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (definiția reziduului este menționată între paranteze, alături de compusul părinte al substanței).


Top